Test wielokrotnego wyboru z Historii myśli pedagogicznej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Test wielokrotnego wyboru z Historii myśli pedagogicznej."

Transkrypt

1 Test wielokrotnego wyboru z Historii myśli pedagogicznej. 1. Sokrates w życiu publicznym był krytykiem: a. głupoty b. zarozumialstwa c. lenistwa d. bogactwa 2. Konfucjusz jako ojciec filozofii chińskiej uważał, że człowiek powinien posiadać 6 cnót. Zaznacz dwie prawidłowe z wymienionych. a. mądrość b. dobroć c. odwaga d. męstwo 3. Jan Amos Komeński był: a. pedagogiem b. prekursorem współczesnej dydaktyki c. politykiem d. członkiem KEN 4. Horacy - jeden z najwybitniejszych liryków rzymskich był krytykiem: a. zdobywania majątku b. zdobywania wygód ciała c. zdobywania sławy i popularności d. zdobywania wiedzy i umiejętności 5. Kto twierdził, że umysł nowo narodzonego dziecka jest niezapisaną tablicą (tabula rasa)? a. Arystoteles b. John Locke c. Seneka Młodszy d. William Pett 6. Przedstawicielami myśli pedagogicznej w starożytności byli: a. Sokrates b. Platon c. Kartezjusz d. Gracjan a. Przedstawiciele myśli pedagogicznej w średniowieczu: a. św. Benedykt z Nursji b. św. Tomasz z Akwinu c. św. Jan Bosko d. św. Ignacy Loyola 7. Opieką i wychowaniem nad dziećmi osieroconymi zasłużyli się: a. Janusz Korczak 1

2 b. Kazimierz Antoni Jeżewski c. Jan Kalwin d. Tomasz Eliot 8. Twórcy największych dzieł literackich i poetyckich, także o zabarwieniu wychowawczym i dydaktycznym w okresie Cesarstwa Rzymskiego: a. Horacy b. Owidiusz c. Orygenes d. Boecjusz 9. Flavius Aureliusz Kasjator podzielił siedem sztuk wyzwolonych na dwie grupy: a. trivium b. quadrivium c. tertius d. quartus 10. Aktywni działacze KEN: a. ks. Grzegorz Piramowicz b. ks. Hugo Kołłątaj c. ks. Jan Twardowski d. Stanisław Szacki 11. Do kręgu polskich pedagogów społecznych należy zaliczyć: a. Ryszarda Wroczyńskiego b. Stanisława Kowalskiego c. Franciszka Petrarkę d. Jerzego Brauna 12. Greccy filozofowie starożytni: a. Platon b. Arystoteles c. Salomon d. Cyceron 13. Marek Tuliusz Cyceron rzymski mówca i filozof za konieczne dyscypliny wiedzy uważał: a. geografię b. gramatykę c. stylistykę d. dialektykę 14. Według Seneki Młodszego zadaniem wychowawcy jest w szczególności: a. nauczyć dobrego rzemiosła b. czuwanie nad jego właściwym zachowaniem c. rozbudzenie zamiłowania do prawdy i cnoty d. panowanie nad namiętnościami 15. Kim był Sokrates: a. lirykiem b. myślicielem 2

3 c. filozofem d. nauczycielem 16. Przedstawiciele myśli pedagogicznej w Odrodzeniu: a. Aleksander Świętochowski b. Franciszek Petrarka c. Marcin Luter d. Andrzej Frycz Modrzewski 17. Przedstawiciele myśli pedagogicznej w Oświeceniu: a. Zbigniew Kwieciński b. John Locke c. Jan Jakub Rousseau d. Hugo Kołłątaj 18. Przedstawiciele myśli pedagogicznej okresu międzywojennego: a. Jan Amos Komeński b. Janusz Korczak c. Helena Radlińska d. Maria Grzegorzewska 19. Przedstawiciele myśli pedagogicznej po drugiej wojnie światowej: a. ks. Stanisław Konarski b. Łukasz Kurdybacha c. Ryszard Wroczyński d. Stefan Wołoszyn 20. Zdecydowani przeciwnicy stosowania kar cielesnych w wychowaniu: a. Salomon b. John Locke c. ks. Stanisław Konarski d. Janusz Korczak 21. Horacy był autorem: a. bajek b. satyr c. pieśni d. listów 22. Które z tych osób w starożytności były założycielami szkół: a. Terencjusz b. Isokrates c. Platon d. Arystoteles 23. Isokrates stworzył ideał mówcy, który spełniał trzy funkcje: a. zaciekawienie b. pouczenie 3

4 c. poruszenie d. zachwycenie 24. Św. Tomasz z Akwinu był: a. arianinem b. scholastykiem c. teologiem d. filozofem 25. Przeniesieniem Pisma Świętego do dydaktyki i nauczania zajmowali się: a. Stanisław Karpowicz b. św. Hieronim c. św. Augustyn d. św. Tomasz z Akwinu 26. Etapy kształcenia gimnazjalnego według Jana Sturma to: a. podstawowy b. elementarny c. średni d. wyższy 27. Poeci rzymscy to: a) Owidiusz b) Horacy c) Konfucjusz d) Salomon 28. Przedstawiciele pedagogiki nowożytnej: a) Jan A. Komeński b) Jean H. Pestalozzi c) Adolf Komeński d) Wincenty zw. Kadłubkiem 29. Główni teoretycy pedagogiki nazywanej szkołą pracy : a) Jan Dewey b) Celestyn Freinet c) Lucjan Zarzecki d) Maria Łopatkowa 30. Czołowi kreatorzy wychowania przedszkolnego: a) Fryderyk Froebel b) Maria Montessori c) Czesław Banach d) Stefan Szuman 31. Najsłynniejsi rzymscy teoretycy wymowy: a) Cyceron b) Marek Kwintylian c) Św. Hieronim d) Hipokrates 4

5 32. Wielcy nauczyciele zakonni, wychowawcy dzieci i młodzieży: a) Józef Szafranek b) Św. Urszula Ledóchowska c) Aleksander Apuchtin d) Franciszek Petrarka 33. Wielcy reformatorzy religijni: a) Jan Kalwin b) Marcin Luter c) Św. Stanisław Kostka d) Św. Jan Bosko 34. Główni twórcy pedagogiki społecznej: a) Helena Radlińska b) Stanisław Szacki c) Aleksander Wielopolski d) Jacek Woroniecki 35. Organizatorzy skautingu brytyjskiego: a) Andrzej Małkowski b) Robert Stephenson c) Ignacy Kozielewski d) Stefania Sempołowska Przeciwnicy kar cielesnych, w wychowaniu kładli nacisk na konieczność obcowanie dziecka z naturą. Do tego grona należeli: a) Vittorino de Feltre b) John Lock c) Han F. Herbart d) Wilhelm K. von Humboldt 37. Działacze oświatowi, pedagodzy działający na rzecz szkolnictwa polskiego: a) Ewaryst Estkowski b) Tadeusz Czacki c) Anton Makarenko d) Florian Znaniecki 38. Reformatorzy szkolnictwa polskiego: a) Janusz Jędrzejewicz b) Hieronim Konarski c) Nawojka d) Bogdan Suchodolski 39. Pionierzy upaństwawiania szkolnictwa w Oświeceniu: a) Zygmunt K. Mysłakowski b) Robert Oven c) Józef Dietl d) Bronisław Trentowski 5

6 40. Ogromne zasługi dla oświaty narodów Europy średniowiecznej wnieśli : a) Karol Miarka b) Beda Czcigodny c) Alkuin d) Karol Wielki 41. Wielcy teoretycy Kościoła w starożytności: a) Św. Tomasz b) Św. Paweł c) Św. Augustyn d) Św. Bazyli Wielki 42. Rozbudzanie literatury pedagogicznej wśród społeczeństwa polskiego w zaborze rosyjskim zawdzięczamy takim osobom: a) Henryk Wernic b) Piotr Chmielowski c) Adolf Dygasiński d) Bolesław Prus 43. Wybitni przedstawiciele pedagogiki chrześcijańskiej: a) Paweł Włodkowic b) Wyszyński Stefan c) Jan Paweł II d ) Józef Tischner 44. Pedagodzy proponujący wprowadzenie szczebli w edukacji: a) Henryk Wernic b) Władysław Radwan c) Władysław Spasowski d) Józef Babicki 45. Dydaktycy okresu powojennego: a) Wołoszyn Stefan b) Sośnicki Kazimierz c) Zaczyński Władysław d) Okoń Wincenty 46. Twórcy koncepcji wychowawczo- duszpasterskich w wychowaniu: a) Grzegorz Piramowicz b) Św. Jan Bosko c) Św. Brat Albert d) Józef Szafranek 47. Na rozwój psychologii wpłynęły takie osobistości: a) Protagoras z Abdery b) Zygmunt Freud c) Jean Piaget d) Erich Fromm 6

7 48. Organizatorzy szkół eksperymentalnych: a) Sebastian Petrycy b) Henryk Rowid c) Celestyn Freinet d) Ovide Decroli 49. Którzy z podanych filozofów są założycielami pierwszych greckich szkół filozoficznych? a) Platon b) Arystoteles c) Cyceron d) Protagoras z Abdery 50. W praktyce opiekuńczo - pedagogicznej najbardziej znane placówki opiekuńczo - wychowawcze i domy dziecka związane były z działalnością pedagogów praktyków: a) Janusza Korczaka b) Kazimierza Jeżewskiego c) Marii Grzegorzewskiej d) Heleny Radlińskiej 51. Działaczami i organizatorami Komisji Edukacji Narodowej byli: a) Hugo Kołłątaj b) Bieliński Franciszek c) Kazimierz Wielki d) Stanisław Staszic 52. Spośród podanych filozofów wybierz tych, którzy reprezentowali światopogląd epoki średniowiecza: a) Wincenty zwany Kadłubkiem b) Św. Tomasz z Akwinu c) Marcin Luter d) Św. Hieronim 53. Do krytyków scholastycznego programu nauczania należeli: a) Franciszek Petrarka b) Franciszek Bacon c) Tomasz z Akwinu d) Boecjusz a. Funkcję profesorów Akademii Krakowskiej pełnili: a) Paweł Włodkowic b) Szymon Marycjusz z Pilzna c) Hugo Kołłątaj d) Karol Miarka 54. W swojej pracy pedagogicznej zwracali szczególną uwagę na właściwe przygotowanie pedagogów do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz tworzyli szkoły pedagogiczne: a) Urszula Ledóchowska b) Henryk Rowid c) Stefan Wyszyński d) Konrad Prószyński 7

8 55. System wychowawczy Urszuli Ledóchowskiej polegał na: a) Łączeniu metody osobistego przykładu z oddziaływaniem słownym b) Stawianie na cechy taki jak: miłość do Boga i ludzi, dobroć, zaufanie c) Stosowaniu systemu kar i nagród d) Ascezie 56. Którzy z wymienionych pedagogów rozwinęli zrodzoną w okresie międzywojennym ideę szkoły otwartej? a) Kazimierz Sośnicki b) Zygmunt Mysłakowski c) Andrzej Frycz Modrzewski d) Wojnar Irena 57. Przedstawiciele nurtu, zwanego socjologizmem pedagogicznym: a) Ryszard Wroczyński b) Halina Radlińska c) Zbigniew Kwieciński d) Janusz Korcza 58. Franciszek Bacon był autorem tez: a) Scientia est potentia b) Natura enim non impreratur nisi parendo c) Cogito ergo sum d) Homo unius libri 59. Arystoteles wprowadził teorię dydaktyczno psychologiczną wg, której proces uczenia się i nauczania przebiega w kolejnych etapach: a) skojarzenia b) poznanie umysłowe c) zapamiętywanie d) wewnętrzne przetwarzanie wrażeń 60. Herbert Han F. jako twórca nowoczesnej dydaktyki był zwolennikiem różnorodnych metod nauczania, takich jak: a) metoda pamięciowa b) metoda wykładowa c) metoda analityczna d) metoda syntetyczna 61. Autorami publikacji z zakresu historii wychowania i dziejów myśli pedagogicznej na ziemiach polskich byli: a) Radwan Władysław b) Stanisław Kot c) Helena Radlińska d) Suchodolski Bogdan 62. Z podanych dzieł, dokonań i osiągnięć wybierz te, które dotyczyły Johna Locke: a) Realizował filozofię, której myślą przewodnią było stwierdzenie,,homo sum: humani nil a me alienum putto 8

9 b) Rozpowszechnił pojęcie,,tabula rasa wg którego umysł dziecka to czysta tablica nie poddana żadnym wpływom zewnętrznym c) Poglądy pedagogiczne zawarł w Myśli o wychowaniu 63. Elementami triady platońskiej są: a) Męstwo b) Prawda c) Dobro d) Piękno 64. Franciszek Petrarka był: a) scholastykiem b) humanistą c) krzewicielem kultu pisarzy rzymskich głównie Cycerona i Wergiliusza d) twórcą koncepcji edukacji, w której odrzucił dominującą tradycję arystotelowską na rzecz wartości klasycznych w nowej dziedzinie noszącej nazwę literae humanae 65. W swojej działalności poświęcali wiele uwagi wychowaniu fizycznemu i zdrowotnemu dzieci oraz młodzieży: a) Józef Szafranek b) Andrzej Frycz Modrzewski c) Herbert Spencer d) Vittorino de Feltre 66. Zmiany i reformy w kształceniu, za którymi opowiadał się Marcin Lute: a) wprowadzenie obowiązkowego nauczania religii w szkole b) nauczanie języków obcych c) zakładanie szkół dla dziewcząt i chłopców d) gruntowna reforma uniwersytetów 67. W swojej twórczości odwoływali się do filozofii Arystotelesa: a) Św. Augustyn z Hippony b) Tomasz z Akwinu c) Sebastian Petrycy z Pilzna d) Andrzej Frycz Modrzewski 68. Program wychowawczy oraz filozofia św. Benedykta z Nursji opierała się na: a) haśle carpie diem b) haśle Ola et labora c) na tzw. coversio, czyli nawróceniu zmianie sposobu życia d) pokorze i umiarkowaniu 69. Duży wkład w reformę niemieckiego szkolnictwa wnieśli: a) Dewey John b) Filip Melanchton c) Marcin Luter d) Fryderyk Frobel 70. Proces wychowania według Jana Pawła II powinien opierać się na: a) założeniach pedagogiki postmodernizmu 9

10 b) personalizmie, czyli uznaniu wielkości i godności każdej osoby ludzkiej zdolnej do miłości Boga i człowieka c) communio personarum, czyli wspólnocie osób d) autorytecie nauczyciela, który powinien być twórcą a nie tylko rzemieślnikiem 71. Najwybitniejsi filozofowie starożytnej Grecji: a) Sokrates b) Arystoteles c) Jan Kalwin d) Marcin Luter 72. Za konieczne dyscypliny wiedzy Cyceron uważał: a) gramatykę b) architekturę c) plastykę d) fizykę 73. Cnoty intelektualne według Arystotelesa to: a) mądrość b) rozsądek c) umiarkowanie d) wiedza 74. Janusz Korczak w działaniach wychowawczych na pierwszym miejscu stawiał: a) poznanie b) doświadczenie c) szacunek wobec innych d) modlitwę 75. Erazm Gliczner-Skrzetuski uważał, że: a) rodzice powinni mieć tylko dzieci z legalnych związków b) opieka nad wychowaniem dzieci powinna być przede wszystkim powierzona matkom c) nauka szkolna powinna rozpoczynać się po ukończeniu przez dziecko 7 roku życia d) wychowawca powinien dbać o rozwój umysłowy dziecka 76. Przedstawicielami polskiej myśli pedagogicznej po drugiej II wojnie światowej byli: a) Czacki Tadeusz b) Wroczyński Ryszard c) Suchodolski Bogdan d) św. Jan Paweł II 77. Podstawowe zasady wychowania prewencyjnego według Jana Bosko: a) umiarkowanie b) rozum c) religia d) miłość 78. Św. Paweł określany był jako: a) doktor Kościoła b) nauczyciel Kościoła 10

11 c) Apostoł miłosierdzia d) Apostoł Narodów 79. Maria Mentessori była: a) angielską pisarką b) włoską lekarką c) pedagogiem d) twórczynią systemu wychowania przedszkolnego 80. Z jakich części składa się dusza według Platona? a) zazdrosnej b) rozumnej c) zapalczywej d) pożądliwej 81. Brat Albert św. był: a) specjalistą z zakresu psychopedagogiki b) zakonnikiem c) założycielem zgromadzenia albertów d) uczestnikiem powstania styczniowego 82. Jakie funkcje powinna spełniać szkoła według poglądów Bogdana Nawroczyńskiego: b) scalająca c) różnicująca d) kierunkująca e) analizująca 85. Projekt organizacji tzw. Gniazd Sierocych przez Kazimierza Jeżewskiego obejmował: a) organizowanie rodzin zastępczych dla sierot w grupach kilkunastoosobowych b) organizowanie opieki sierotom do czasu ukończenia nauki i zdobycia zawodu c) organizowanie zajęć artystycznych dla sierot d) budowa placów zabaw dla sierot 85.Wilhelm Karl von Humboldt jako minister oświaty zreformował szkolnictwo poprzez: b) podniesienie standardów kształcenia nauczycieli c) wprowadzenie świadectw uprawniających nauczycieli do wykonywania zawodu d) grupowanie uczniów według zdolności e) wprowadzenie zajęć praktycznych 86. Róża Czacka, tj. Matka Elżbieta jako osoba niewidoma, swoje życie poświęciła osobom dotkniętym tą ułomnością. Jakie inicjatywy podejmowała w tym zakresie: a) założyła w Warszawie Patronat Opiekiu nad Niewidomymi b) w Laskach koło Puszczy Kampinoskiej powstały warsztaty dla ociemniałych c) nauczanie elementarne dzieci ociemniałych na wsiach i małych miasteczkach d) współzałożycielka Liceum Krzemienieckiego 87. Św. Hieronim słynął z wyjątkowej łatwości posługiwania się piórem i słowem. Wskaż słowa Hieronima ze Strydonu, które na trwałe zapisały się w historii: a) "Darowanemu koniowi w zęby się nie patrzy" b) "Zajmij się jakąś pracą, aby cię diabeł zawsze zastał przy niej" 11

12 c) "Jest w naturze ludzkiej nienawidzieć tego, kogo się skrzywdziło" d) "Życie nie dało niczego śmiertelnym bez wielkiej pracy" e) "Zdrowy duch w zdrowym ciele..." 88. Podstawą wychowania według poglądów Johna Locka jest: a) zdrowie fizyczne b) wychowanie moralne c) skromność d) kreatywność 89. Przedstawiciele myśli pedagogicznej w Odrodzeniu: a) Erazm z Rotterdamu b) Franciszek Petrarka c) św. Tomasz z Akwinu d) Hugo Kołłątaj 90. "Nic co ludzkie nie jest mi obce" to filozofia, którą reprezentowali: a) Witolino de Felbe b) Franciszek Petrarka c) Ignacy Loyola d) Jan Bosko 91. Które postacie w historii wychowania swoją pracę poświęciły sierotom i dzieciom z ubogich rodzin: a) Karol Miarka b) Robert Owen c) Maria Montessori d) św. Jan Bosko 92. Na czym opierała się idea wychowania estetycznego według Roberta Owena? a) rzemiosło b) śpiew c) taniec d) muzyka 93. "Pedagogika naukowa" według Zygmunta Karola Mysłakowskiego mieści się w słowach: a) społeczeństwo b) człowiek c) wychowanie d) humanizm 94. Na jakie elementy w nauce o rzeczach zwracał szczególną uwagę J. Heinrich Pastalozziszwajcarski pedagog i pisarz a) kultura osobista b) liczenie, które wymaga nauki rachunkowości c) kształt, niezbędny do nauki rysunku i geometrii d) słowo, czyli mówienie i pisanie 95. Arystoteles twierdził, że człowiek wolny powinien zajmować się tym, co piękne, a więc: a) urodą 12

13 b) gimnastyką c) gramatyką d) muzyką i rysunkiem 96. Transpozycją Pisma Świętego do dydaktyki i nauczania zajmowali się: a) Halina Radlińska b) św. Hieronim c) św. Augustyn d) św. Tomasz z Akwinu 97. Etapy kształcenia i organizacji gimnazjum według J. Sturma a) ogólny b) elementarny c) średni d) wyższy 98. Pierwszymi Ojcami Kościoła byli: a) św. Hieronim b) św. Augustyn z Hippony c) św. Tomasz z Akwinu d) św. Benedykt z Nursji 99. Według Arystotelesa szkoła powinna być: a) nieobowiązkowa b) publiczna c) obowiązkowa d) prowadzona przez państwo 100. Jakie warstwy psychiki wyróżnił w swojej teorii psychoanalizy Zygmunt Freud? a) super b) id c) ego d) superego 101. W jakich słynnych dziełach pisarzy i wychowawców swoje odbicie odnajduje wychowanie rycerskie? a) Stanisława Staszica b) Galla Anonima c) Jana Kochanowskiego d) Wincentego Kadłubka 102. Włoskimi humanistami w odrodzeniu byli: a/ Enea Sylvio Piccolomini, b/ Piotr Paweł Vergeria, c/ Grzegorz z Sanoka, d/ Jan Sturm 103. Organizatorami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu byli: a/ L. Kolankowski, b/ K. Dziewulski, 13

14 c/ K. Świerczewski, d/ Ch. F. Carlton 104. Historykami wychowania po II wojnie światowej byli: a/ Ryszard Wroczyński, b/ Stefan Wołoszyn, c/ Jan Szczepański, d/ Marshall McLuhan 105. Kto rozwinął w okresie międzywojennym ideę,,szkoły otwartej? : a/ Kazimierz Sośnicki, b/ Zygmunt Mysłakowski, c/ Maria Grzegorzewska, d/ Władysław Radwan 106. Wychowankami szkoły Collegium Nobilium w Polsce w XVIII wieku byli: a/ Ignacy Potocki, b/ Stanisław Potocki, c/ Jan Henryk Pestalozzi, d/ Tadeusz Czacki 107.,,Errare humanum est to filozofia, którą reprezentowali: a/ Franciszek Petrarka, b/ Vittorino de Feltre c/ Ignacy Loyola, d/ św. Jan Bosko 108. Wskaż przewodniczących Komitetu Ekspertów, który miał przygotować Raport o Stanie oświaty w PRL : a/ Czesław Kupisiewicz, b/ Antoni Rajkiewicz, c/ Józef Pieter, d/ Łukasz Kurdybacha 109. Humanistami włoskimi w XV-XVII wieku byli: a/ Tomasz Morus, b/ Erazm z Rotterdamu, c/ Vittorino de Feltre, d/ Franciszek Petrarka 110. Teoretyczne podstawy działalności ochron w XIX wieku: a/ Karol Fryderyk Libelt, b/ Friedrich Wróbel, c/ Robert Owen, d/ Samuel Wilderspin 111. Psycholodzy okresu międzywojennego to: a/ Jerzy Braun, b/ Jean Piaget, 14

15 c/ Stefan Szuman, c/ Maria Grzegorzewska 112. Kto powołał przez Sejm Instytucję Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku? a/ Hieronim Konarski, b/ Joachim Chreptowicz, c/ Feliks Oraczewski, d/ Stanisław August Poniatowski 113. Główną zasługą Ignacego Loyoli jest założenie zakonu jezuitów. Zasłużył się on także jako: a. prezbiter b. teolog c. nauczyciel d. filozof 114. Akademia Platońska założona przez Platona była szkoła filozoficzną, która stanowiła szkolnictwo wyższe. Jakie jeszcze szkoły działały w tym okresie? a. Liceum Jana Pawła II b. Liceum Arystotelesa c. Szkoła Stoików d. Szkoła Epikurejczyków 115. Wskaż główne etapy rozwoju Akademii założonej przez Platona: a. Akademia zaawansowana b. Akademia starsza c. Akademia średnia d. Akademia młodsza 116.Fazy teorii rozwoju poznawczego według Jeana Piageta: a. operacji nie kontrolowanej b. przedoperacyjna c. operacji kontrolnej d. operacji formalnych 117. Jakie rodzaje wychowania wykształciły się w okresie starożytności? a. helleńskie b. spartańskie c. humanistyczne d. stanowe Szkoły, które funkcjonowały w okresie Cesarstwa Rzymskiego: a. szkoła gramatyczna b. szkoła retoryczna c. szkoła przyklasztorna d. szkoła katedralna Pierwszymi uniwersytetami europejskimi były: a. Uniwersytet Boloński b. Uniwersytet Paryski 15

16 c. Akademia Wileńska d. Akademia Zamoyska Jakie zadanie pełnił Zakon Jezuitów? a. zwalczał reformację b. umacniał katolicyzm c. budował jednolite szkolnictwo d. wspierał religijny liberalizm Jakie cechy posiadała szkoła rycerska założona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego? a. była bezpłatna b. nosiła świecki charakter c. posiadała dwustopniową organizację d. przygotowywała głównie duchownych 122. Które ze szkół wyższych (główne) działały w czasach KEN? a. Uniwersytet w Krakowie b. Uniwersytet w Wilnie c. Kolegium Lubrańskie d. Akademia Jezuicka Jakie zakazy wprowadzono w okresie Kulturkampfu? a. zakaz nauczania w języku polskim b. zakaz nauki prywatnej w domach d. zakaz likwidacji szkół elementarnych Jakie szkoły funkcjonowały w Królestwie Polskim w 1862 r.? a. rzemieślnicze b. elementarne c. rezalne d. szkoły zabaw W jakich guberniach w okresie zaboru rosyjskiego istniały tajne szkoły? a. Poznańskiej b. Kieleckiej c. Piotrkowskiej d Radomskiej Pod jakimi zmienionymi tytułami ukazywało się pismo Przegląd Pedagogiczny? a.. Nauka o rzeczach b. Sprawy szkolne c. Wychowanie w domu i szkole d. Przegląd wychowawczy 16

17 Kim był Erich Fromm? a. nauczycielem b. filozofem c. psychologiem d. twórcą psychoanalizy społecznej 128. Które organizacje odegrały główną rolę podczas Sejmu Nauczycielskiego w 1919 r.? a. Koło Oświaty Ludowej b. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych c. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego d. Związek Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 129. Które z pojęć należały do triady wychowania w średniowieczu? a. zaufanie b. miłość c. nadzieja d. wiara 130.Pojęcia, które wiążą się z akademią: a. gimnazjum b. żak c. skryptor d. promotor 131. Jakimi procesami poznawczymi zajmował się Stefan Szuman? a. pamięć b. postrzeganie c. myślenie d. mowa 132. Według raportu sporządzonego dla UNESCO przez Międzynarodową Komisję do Spraw Edukacji, edukacja powinna koncentrować się wokół filarów ujętych w formie: a. Uczyć się, aby osiągnąć bogactwo b. Uczyć się, aby wiedzieć c. Uczyć się, aby działać d. Uczyć się, aby żyć wspólnie 133. Stopnie awansu zawodu nauczycieli w Polsce: a. Nauczyciel katedralny b. Nauczyciel akademicki c. Nauczyciel mianowany d. Nauczyciel dyplomowany 134. Jakie poziomy kształcenia sugerował Vittorino da Feltre? a) średni b) elementarny c) wyższy d) ogólny 17

18 135. Co krytykował Herbart Spencer? a) anachroniczny system wykształcenia b) szkoły klasyczne c) szkoły elementarne d) szkoły ludowe 136. Ewaryst Estkowski: a) założył Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w Poznaniu b) był działaczem oświatowym c) założyciel instytutów szkolenia zawodowego d) twórco koncepcji wychowawczo- duszpasterskiej 138.Paweł Włodkowic to: a) twórca kalwinizmu i doktryny moralnej b) rektor Akademii Krakowskiej c) twórca polskiej doktryny prawa międzynarodowego d) patron Szkoły Wyżej w Płocku 139. Kim był Wilhelm Karol von Humboldt? a) założyciel Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego b) niemieckim filozofem c) ojciec neohumanistycznego gimnazjum d) reformatorem szkolnictwa pruskiego 140. Kto był przeciwny karom cielesnym? a) Sokrates b) Janusz Korczak c) Erazm z Rotterdamu d) Vittorino da Feltre 141. Jakie tendencje pedagogiczne zaprezentował Grzegorz Piramowicz w swoim dziele pt. " Powinności nauczyciela, mianowicie zaś w szkołach parafialnych i sposoby ich dopełniania " : a) wychowanie w duchu obywatelskim i patriotycznym b) przygotowanie do życia w różnych zawodach c) wychowanie muzyczne d) wychowanie przez sztukę 142. Zygmunt Karol Mysłakowski przeciwstawiał się podziałowi pedagogiki na dwie odrębne dziedziny: a) empiryczną oraz normatywną b) naukowa oraz teologiczna c) humanistyczna oraz matematyczna d) społeczna oraz patriotyczna 143. Maria Łopatowska była autorką książek: a) " Dziecko wsi " b) " Piękno w życiu dziecka " 18

19 c) " O badaniu dojrzałości szkolnej " d) " Stan wychowania przedszkolnego w Polsce " 144. Henryk Wernic napisał: a) " Przewodnik wychowania " b) " Praktyczny przewodnik wychowania c) " O zabawach młodzieży " d) " O fizycznym wychowaniu dzieci " 145. Które książki napisał Jerzy Korczak: a) " Tajemniczy ogród " b) " Dzieci ulicy " c) " Koszałki opałki " d) " Król Maciuś I" 146. Których książek autorem jest Aleksander Kamiński: a) " Janko muzykant " b) " Kamienie na szaniec " c) " Nauczanie i wychowanie metodą harcerską " d) " Krąg rady " 147. Kim z wykształcenia był Piotr Chmielowski: a) sportowcem b) historykiem literatury c) publicystą d) pedagogiem 148.Akademia Krakowska założona przez króla Kazimierza Wielkiego powstała: a) w 1364 roku b) w XIX wieku c) w 1919 roku d) w 1754 roku e) 149. Przedstawicielami włoskiego renesansu, którzy mieli wpływ na idee wychowania byli: a) Vittorino de Faltre b) Franciszek Petrarka c) św. Tomasz Morus d) Andrzej Frycz Modrzejewski 150. Do rozwoju Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych założonego w 1817 r. przez Jakuba Falkowskiego przyczynili się: a)j. Szczygielski b) J. Popłoński c) Zygmunt Wiatrowski d) Kazimierz Denek 151. Komisja Edukacji Narodowej utworzona został w roku: a b

20 c d Odrodzone gimnazjum w Polsce wprowadzono w roku: a b c d Sejm Nauczycielski w Polsce odbył się w roku: a b c d Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym została uchwalona w roku: a b c d Wulgata to pojęcie odnoszące się do: a. Uniwersytetu b. Kościoła c. Pisma Świętego d. Tomizmu 156. Uniwersytet Jagielloński odrodzony został w roku: a b c d Św. Tomasz żył w wieku: a. XIII b. XV c. XVI d. XIV 158. Tzw. odwilż w polskiej oświacie w czasach komunistycznych nastał po roku: a b c d Tzw. zbiorcze szkoły gminne Polsce zaczęto organizować w roku: a b c d

21 21

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM Wyższa Szkoła Filozoficzno Pedagogiczna Ignatianum

Wydawnictwo WAM Wyższa Szkoła Filozoficzno Pedagogiczna Ignatianum 3 Stanisław Litak Historia wychowania Tom 1. Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej Wydane III poszerzone i uzupełnione Wydawnictwo WAM Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum Kraków 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Dr Ewa Kula Samodzielna Pracownia Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa

Dr Ewa Kula Samodzielna Pracownia Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa Dr Ewa Kula Samodzielna Pracownia Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa Program nauczania historii myśli pedagogicznej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego - Pedagogika. T. 1. Spis treści PEDAGOGIKA JAKO NAUKA

Księgarnia PWN: Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego - Pedagogika. T. 1. Spis treści PEDAGOGIKA JAKO NAUKA Księgarnia PWN: Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego - Pedagogika. T. 1 Spis treści Przedmowa (Zbigniew Kwieciński) 11 Część I PEDAGOGIKA JAKO NAUKA Wstęp (Krzysztof Rubacha) 18 Rozdział 1. Edukacja

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA Autor: Prof. PAWEŁ TYRAŁA Tytuł: TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA zarys teorii oraz metodyki wychowania Recenzja Prof. Igor Kominarec Liczba stron: 240 Rok wydania: 2012 Spis treści WSTĘP Rozdział I TEORIA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (pytania)

Zagadnienia (pytania) Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży Zagadnienia (pytania) na obronę dyplomową licencjacką na kierunku: pedagogika Zagadnienia ogólne 1. Nurty kontestacyjne w pedagogice

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej Sprawdzian IV Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej GRUPA A Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do konfederacji targowickiej. patriotyzm, zdrada, Seweryn Rzewuski, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do pedagogiki

Wprowadzenie do pedagogiki Projekt pt. "Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych" Wprowadzenie do pedagogiki Opracowanie: dr A. Dziwińska Materiały szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali i Elżbiety Osewskiej

WYCHOWANIE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali i Elżbiety Osewskiej WYCHOWANIE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali i Elżbiety Osewskiej I. Wychowanie ogólne 1. WYCHOWANIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ (Teresa Olearczyk)

Bardziej szczegółowo

Historia myśli pedagogicznej

Historia myśli pedagogicznej UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie KATEDRA HISTORII OŚWIATY I WYCHOWANIA Historia myśli pedagogicznej ZARYS PROGRAMU KSZTAŁCENIA na kierunku pedagogika, wychowanie obronne

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Historia i teoria wychowania. Praca Socjalna. prof. nadzw. dr Ryszard Bania. Student posiada zakres wiedzy wynikającej z realizacji Wymagania wstępne

Historia i teoria wychowania. Praca Socjalna. prof. nadzw. dr Ryszard Bania. Student posiada zakres wiedzy wynikającej z realizacji Wymagania wstępne Kod przedmiotu: IH PS-L-4i3-2012-S Pozycja planu: D3 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Historia i teoria wychowania Kierunek studiów Praca Socjalna Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki Rada Wydziału 23.04.2014 Kierunek studiów - PEDAGOGIKA Tezy egzaminacyjne (podstawowe) 1. Znaczenie pojęć pedagogicznych: pedagog, edukacja, wychowanie, socjalizacja, pedagogia, pedagogika. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej

Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej 3 Grzegorz Łuszczak Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM Kraków 2012 5 Spis treści Wprowadzenie 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY

FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 2 Egzamin maturalny z filozofii Część I (20 punktów) Zadanie 1. (0 3) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

Komisja Edukacji Narodowej: ludzie i dzieło w dialogu pokoleń

Komisja Edukacji Narodowej: ludzie i dzieło w dialogu pokoleń Konferencja naukowa Komisja Edukacji Narodowej: ludzie i dzieło w dialogu pokoleń Organizatorzy Instytut Historii i Katedra Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje podajemy w następującym porządku: termin, tytuł konferencji, organizator imprezy. 20.01.2015 r. Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Statut Domu Opiekuńczo Wychowawczego dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej w Poznaniu

Statut Domu Opiekuńczo Wychowawczego dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej w Poznaniu Statut Domu Opiekuńczo Wychowawczego dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej w Poznaniu Poznań 2013 r. Rozdział I Podstawy prawne funkcjonowania placówki 1 Dom Opiekuńczo Wychowawczy dla Dziewcząt im.

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak- zestawienie bibliograficzne w wyborze

Janusz Korczak- zestawienie bibliograficzne w wyborze Janusz Korczak- zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Dauzenroth Erich Doktor Korczak/ oprac. Erich Dauzenroth// W: Pedagogika alternatywna: dylematy teorii i praktyki/ red. nauk. Bogusław

Bardziej szczegółowo

Historia szkolnictwa specjalnego w Polsce : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Historia szkolnictwa specjalnego w Polsce : zestawienie bibliograficzne w wyborze Historia szkolnictwa specjalnego w Polsce : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce, 2013 PBW Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Korekta Dorota Parkita Książki,

Bardziej szczegółowo

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych?

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO w Słupsku Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo- Informatyczne Społecznego

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Władysław Tatarkiewicz - Historia estetyki. T. 1-3 SPIS TREÂCI

Księgarnia PWN: Władysław Tatarkiewicz - Historia estetyki. T. 1-3 SPIS TREÂCI Księgarnia PWN: Władysław Tatarkiewicz - Historia estetyki. T. 1-3 SPIS TREÂCI Przedmowa........................... 5 WST P............................ 9 Bibliografia ca okszta tu historii estetyki.................

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż Przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Wykład II: Filozofia Mateusza z Krakowa Początki Renesansu w Polsce

Wykład II: Filozofia Mateusza z Krakowa Początki Renesansu w Polsce Wykład II: Filozofia Mateusza z Krakowa Początki Renesansu w Polsce Dwie podstawowe interpretacje epoki Renesansu Jako spójny okres w historii cywilizacji Renesans postrzegany jest tylko przez niektórych

Bardziej szczegółowo

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak - życie i dzieło

Janusz Korczak - życie i dzieło PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W LUBLINIE FILIA W LUBARTOWIE Janusz Korczak - życie i dzieło Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowała Halina Soszka LUBARTÓW 2012

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

Pedagogika przedszkolna wykład (30 godzin) sylabus wersja rozszerzona

Pedagogika przedszkolna wykład (30 godzin) sylabus wersja rozszerzona Pedagogika przedszkolna wykład (30 godzin) sylabus wersja rozszerzona Prowadzący: dr Marta Kotarba-Kańczugowska Instytut: Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Katedra: Pedagogiki Małego Dziecka Cele

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

GWSP GIGI. Filozofia z aksjologią. dr Mieczysław Juda

GWSP GIGI. Filozofia z aksjologią. dr Mieczysław Juda GWSP Filozofia z aksjologią dr Mieczysław Juda GIGI Filozofia z aksjologią [5] Systemy nowożytne: empiryzm Locke a i sceptycyzm Hume a Filozofia z aksjologią [5] Systemy nowożytne: empiryzm Locke a i sceptycyzm

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

rhetorike, od wyrazu ῥήτωρ

rhetorike, od wyrazu ῥήτωρ W KRĘGU RETORYKI Retoryka Retoryka(gr. ῥητορική rhetorike, od wyrazu ῥήτωρ rhetor "mówca") krasomówstwo, sztuka wymowy, umiejętność dobrego i rzetelnego przekonywania słuchaczy, czyli przekazywania treści

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze gazowej obozu zagłady w Treblince) polski pedagog, publicysta,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej dla oświatowej kadry kierowniczej Dla: wicedyrektorów różnych typów szkół i nauczycieli spełniających wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MENiS z 10 IX 2002 r.(dzu nr 155/2002) Cel: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 Szanowni Państwo, w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli przesyłamy uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 4 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej im. Króla Dawida oraz Chrześcijańskiego Gimnazjum im. Króla Dawida w Poznaniu

Program Wychowawczy. Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej im. Króla Dawida oraz Chrześcijańskiego Gimnazjum im. Króla Dawida w Poznaniu Program Wychowawczy Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej im. Króla Dawida oraz Chrześcijańskiego Gimnazjum im. Króla Dawida w Poznaniu I. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych Rok akademicki 2013/2014 Zakres tematyczny pracy końcowej (podyplomowej) pod kierunkiem dr Sylwii Domagalskiej

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak (1878?-1942) życie i twórczość

Janusz Korczak (1878?-1942) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Konin, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 27 21 261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Janusz Korczak (1878?-1942) życie i twórczość Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Starożytność Sparta, Ateny, Rzym

Starożytność Sparta, Ateny, Rzym Starożytność Sparta, Ateny, Rzym Adrian Wieczorek Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej Dzieje myśli pedagogicznej Wrocław, 13 października 2010 Wprowadzenie Ateńczycy jako szczep Joński:

Bardziej szczegółowo

TEORIE WYCHOWANIA. Zestawienie bibliograficzne

TEORIE WYCHOWANIA. Zestawienie bibliograficzne TEORIE WYCHOWANIA Zestawienie bibliograficzne 1. CICHOŃ Władysław: Wartości, człowiek, wychowanie : zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej / Władysław Cichoń. Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

lekarz, pedagog, pisarz, publicysta, działacz społeczny pochodzenia żydowskiego.

lekarz, pedagog, pisarz, publicysta, działacz społeczny pochodzenia żydowskiego. JANUSZ KORCZAK Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, znany też jako: Stary Doktor lub Pan doktor padoktor (ur. 22 lipca 1878 lub 1879 w Warszawie, zm. 5 sierpnia lub 6 sierpnia 1942 w Treblince)

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE Konstytucja szczególnie Art. 70 - każdy ma prawo do nauki, do 18 roku życia nauka jest obowiązkowa - sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa

Bardziej szczegółowo

wiedza I UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU

wiedza I UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU wiedza I UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU Projekt realizowany przez Podlaską Fundację Wspierania Talentów mający na celu finansowe wsparcie szkół i placówek oświatowych,

Bardziej szczegółowo

Dział 37 Oświata. Pedagogika - projekt zmian do nowej edycji tablic skróconych UKD (2017 r.)

Dział 37 Oświata. Pedagogika - projekt zmian do nowej edycji tablic skróconych UKD (2017 r.) Dział 37 Oświata. Pedagogika - projekt zmian do nowej edycji tablic skróconych UKD (2017 r.) Joanna Kwiatkowska Anna Marsula Pracownia UKD, Biblioteka Narodowa Sulejówek, 14 listopada 2014 R. 37 Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Harcerstwo a szkoła partnerzy w wychowaniu. Ośrodek Kształcenia Kadr "Quercus"

Harcerstwo a szkoła partnerzy w wychowaniu. Ośrodek Kształcenia Kadr Quercus Harcerstwo a szkoła partnerzy w wychowaniu Partnerstwo zapisane w dokumentach USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 2a. 1. System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje

Bardziej szczegółowo

R O K I GODZ SALA NAZWA ZAJĘĆ WYKŁADOWCA Sem I

R O K I GODZ SALA NAZWA ZAJĘĆ WYKŁADOWCA Sem I UNWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKEGO W WARSZAWE Wydział Nauk Historycznych i Społecznych nstytut Nauk Historycznych Kierunek: HSTORA, specjalność: MUZYKOLOGA TEORETYCZNA STOSOWANA Kierownik nstytutu:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki Koncepcja pracy placówki Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [ ] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI w III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZASADY REKRUTACJI w III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ZASADY REKRUTACJI w III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Str. 1 MISJA SZKOŁY ŻYĆ DLA SIEBIE I INNYCH HASŁO ROKU 2012/2013 Szczęśliwe przypadki przytrafiają się dobrze przygotowanym umysłom

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2013/2014

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2013/2014 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2013/2014 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 Uczcież się ludzie. (...) Byście swe powinności wypełniać umieli! Stanisław Staszic Koncepcja rozwoju Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

STATUT. AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

STATUT. AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

nauczyciel naszej szkoły

nauczyciel naszej szkoły Pan Apolinary Nosalski - poeta, pisarz i nauczyciel naszej szkoły Praca zbiorowa Urodził się 22 czerwca 1930 roku we wsi Brudno koło Parczewa. Po ukończeniu w 1944 r. Szkoły Powszechnej w Koczergach kontynuował

Bardziej szczegółowo

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej Opr.dr Maria Gładyszewska Plan Rys historyczny Pracownicy Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi im. Marii Piotrowiczowej. Joanna Adamus Anna Klepaczko Marcin Iskierka

Program wychowawczy XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi im. Marii Piotrowiczowej. Joanna Adamus Anna Klepaczko Marcin Iskierka Program wychowawczy XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi im. Marii Piotrowiczowej Joanna Adamus Anna Klepaczko Marcin Iskierka Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na

Uzasadnienie Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na Uzasadnienie Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów

Bardziej szczegółowo

Zasady dydaktyczne, metody, sposoby i formy nauczania

Zasady dydaktyczne, metody, sposoby i formy nauczania Zasady dydaktyczne, metody, sposoby i formy nauczania Zasada stopniowania trudności To najpierwsza, najbardziej zrozumiała, najpełniej akceptowana zasada. Można ją wyrazić następująco. Przy nauczaniu

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 20 UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W KIELCACH

STATUT GIMNAZJUM NR 20 UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W KIELCACH STATUT GIMNAZJUM NR 20 DLA DZIECI UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W KIELCACH Rozdział I Nazwa Gimnazjum. 1.1. Gimnazjum posiada nazwę i używa jej w pełnym brzmieniu: Specjalny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. V. Standardy chrześcijańskiej edukacji

Spis treści. V. Standardy chrześcijańskiej edukacji Spis treści I. Istota edukacji chrześcijańskiej I.1. Filozoficzne podstawy edukacji chrześcijańskiej 1.1.1. Główne założenia 1.1.2. Rola rodziny w realizacji idei wychowania chrześcijańskiego 1.1.3. Rola

Bardziej szczegółowo

Dyrektor szkoły: Zbigniew Małek

Dyrektor szkoły: Zbigniew Małek Dyrektor szkoły: Zbigniew Małek ZBIGNIEW MAŁEK od siedemnastu lat jest dyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu oraz szósty rok dyrektorem Katolickiej Niepublicznej

Bardziej szczegółowo

Kształcenie nieformalne w pracy zawodowej nauczyciela akademickiego

Kształcenie nieformalne w pracy zawodowej nauczyciela akademickiego Kształcenie nieformalne w pracy zawodowej nauczyciela akademickiego 16.05.2014 TRAIN PROFESSORS TO TEACH Prof. dr hab. Jerzy BOLAŁEK Uniwersytet Gdański Wydział Oceanografii i Geografii Cechy osobowe nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? PROGRAM Międzynarodowej KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? na kanwie najnowszego dokumentu Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968)

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Minister Edukacji Narodowej ceni każdą inicjatywę, dzięki której uczniowie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry) Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski Program wychowawczy SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w roku szkolnym 2013 / 2014

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w roku szkolnym 2013 / 2014 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w roku szkolnym 2013 / 2014 Podstawa prawna : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

pamięć wieków kształtuje potomność

pamięć wieków kształtuje potomność 3 pamięć wieków kształtuje potomność Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ z okazji 70. urodzin wyższa szkoła filozoficzno-pedagogiczna ignatianum wydawnictwo wam

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Biblia Najważniejsze zagadnienia cz II Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 SPECJALNA W BYDGOSZCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2012/2013

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 SPECJALNA W BYDGOSZCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2012/2013 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 SPECJALNA W BYDGOSZCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY Rok szkolny 2012/2013 MISJA SZKOŁY "Zaspokajać naturalną u młodzieży potrzebę wiedzy i doskonalenia poprzez zorganizowane przekazywanie

Bardziej szczegółowo

- Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008. - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008. - Budynek handlowy 15-16.07.2008

- Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008. - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008. - Budynek handlowy 15-16.07.2008 1. CLARE Sp. z o.o. 2. Osoby fizyczne 3. Antonika Holding S.A. - Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008 - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008 - Budynek handlowy 15-16.07.2008 4. Osoby fizyczne - Budynek

Bardziej szczegółowo

PRACA WSPARCIEM W OSIĄGANIU DOJRZAŁOŚCI LUDZKIEJ I RELIGIJNEJ

PRACA WSPARCIEM W OSIĄGANIU DOJRZAŁOŚCI LUDZKIEJ I RELIGIJNEJ Międzynarodowa Konferencja Naukowa PRACA WSPARCIEM W OSIĄGANIU DOJRZAŁOŚCI LUDZKIEJ I RELIGIJNEJ Z okazji 70. rocznicy śmierci założyciela Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej Ks. Mieczysława

Bardziej szczegółowo