Test wielokrotnego wyboru z Historii myśli pedagogicznej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Test wielokrotnego wyboru z Historii myśli pedagogicznej."

Transkrypt

1 Test wielokrotnego wyboru z Historii myśli pedagogicznej. 1. Sokrates w życiu publicznym był krytykiem: a. głupoty b. zarozumialstwa c. lenistwa d. bogactwa 2. Konfucjusz jako ojciec filozofii chińskiej uważał, że człowiek powinien posiadać 6 cnót. Zaznacz dwie prawidłowe z wymienionych. a. mądrość b. dobroć c. odwaga d. męstwo 3. Jan Amos Komeński był: a. pedagogiem b. prekursorem współczesnej dydaktyki c. politykiem d. członkiem KEN 4. Horacy - jeden z najwybitniejszych liryków rzymskich był krytykiem: a. zdobywania majątku b. zdobywania wygód ciała c. zdobywania sławy i popularności d. zdobywania wiedzy i umiejętności 5. Kto twierdził, że umysł nowo narodzonego dziecka jest niezapisaną tablicą (tabula rasa)? a. Arystoteles b. John Locke c. Seneka Młodszy d. William Pett 6. Przedstawicielami myśli pedagogicznej w starożytności byli: a. Sokrates b. Platon c. Kartezjusz d. Gracjan a. Przedstawiciele myśli pedagogicznej w średniowieczu: a. św. Benedykt z Nursji b. św. Tomasz z Akwinu c. św. Jan Bosko d. św. Ignacy Loyola 7. Opieką i wychowaniem nad dziećmi osieroconymi zasłużyli się: a. Janusz Korczak 1

2 b. Kazimierz Antoni Jeżewski c. Jan Kalwin d. Tomasz Eliot 8. Twórcy największych dzieł literackich i poetyckich, także o zabarwieniu wychowawczym i dydaktycznym w okresie Cesarstwa Rzymskiego: a. Horacy b. Owidiusz c. Orygenes d. Boecjusz 9. Flavius Aureliusz Kasjator podzielił siedem sztuk wyzwolonych na dwie grupy: a. trivium b. quadrivium c. tertius d. quartus 10. Aktywni działacze KEN: a. ks. Grzegorz Piramowicz b. ks. Hugo Kołłątaj c. ks. Jan Twardowski d. Stanisław Szacki 11. Do kręgu polskich pedagogów społecznych należy zaliczyć: a. Ryszarda Wroczyńskiego b. Stanisława Kowalskiego c. Franciszka Petrarkę d. Jerzego Brauna 12. Greccy filozofowie starożytni: a. Platon b. Arystoteles c. Salomon d. Cyceron 13. Marek Tuliusz Cyceron rzymski mówca i filozof za konieczne dyscypliny wiedzy uważał: a. geografię b. gramatykę c. stylistykę d. dialektykę 14. Według Seneki Młodszego zadaniem wychowawcy jest w szczególności: a. nauczyć dobrego rzemiosła b. czuwanie nad jego właściwym zachowaniem c. rozbudzenie zamiłowania do prawdy i cnoty d. panowanie nad namiętnościami 15. Kim był Sokrates: a. lirykiem b. myślicielem 2

3 c. filozofem d. nauczycielem 16. Przedstawiciele myśli pedagogicznej w Odrodzeniu: a. Aleksander Świętochowski b. Franciszek Petrarka c. Marcin Luter d. Andrzej Frycz Modrzewski 17. Przedstawiciele myśli pedagogicznej w Oświeceniu: a. Zbigniew Kwieciński b. John Locke c. Jan Jakub Rousseau d. Hugo Kołłątaj 18. Przedstawiciele myśli pedagogicznej okresu międzywojennego: a. Jan Amos Komeński b. Janusz Korczak c. Helena Radlińska d. Maria Grzegorzewska 19. Przedstawiciele myśli pedagogicznej po drugiej wojnie światowej: a. ks. Stanisław Konarski b. Łukasz Kurdybacha c. Ryszard Wroczyński d. Stefan Wołoszyn 20. Zdecydowani przeciwnicy stosowania kar cielesnych w wychowaniu: a. Salomon b. John Locke c. ks. Stanisław Konarski d. Janusz Korczak 21. Horacy był autorem: a. bajek b. satyr c. pieśni d. listów 22. Które z tych osób w starożytności były założycielami szkół: a. Terencjusz b. Isokrates c. Platon d. Arystoteles 23. Isokrates stworzył ideał mówcy, który spełniał trzy funkcje: a. zaciekawienie b. pouczenie 3

4 c. poruszenie d. zachwycenie 24. Św. Tomasz z Akwinu był: a. arianinem b. scholastykiem c. teologiem d. filozofem 25. Przeniesieniem Pisma Świętego do dydaktyki i nauczania zajmowali się: a. Stanisław Karpowicz b. św. Hieronim c. św. Augustyn d. św. Tomasz z Akwinu 26. Etapy kształcenia gimnazjalnego według Jana Sturma to: a. podstawowy b. elementarny c. średni d. wyższy 27. Poeci rzymscy to: a) Owidiusz b) Horacy c) Konfucjusz d) Salomon 28. Przedstawiciele pedagogiki nowożytnej: a) Jan A. Komeński b) Jean H. Pestalozzi c) Adolf Komeński d) Wincenty zw. Kadłubkiem 29. Główni teoretycy pedagogiki nazywanej szkołą pracy : a) Jan Dewey b) Celestyn Freinet c) Lucjan Zarzecki d) Maria Łopatkowa 30. Czołowi kreatorzy wychowania przedszkolnego: a) Fryderyk Froebel b) Maria Montessori c) Czesław Banach d) Stefan Szuman 31. Najsłynniejsi rzymscy teoretycy wymowy: a) Cyceron b) Marek Kwintylian c) Św. Hieronim d) Hipokrates 4

5 32. Wielcy nauczyciele zakonni, wychowawcy dzieci i młodzieży: a) Józef Szafranek b) Św. Urszula Ledóchowska c) Aleksander Apuchtin d) Franciszek Petrarka 33. Wielcy reformatorzy religijni: a) Jan Kalwin b) Marcin Luter c) Św. Stanisław Kostka d) Św. Jan Bosko 34. Główni twórcy pedagogiki społecznej: a) Helena Radlińska b) Stanisław Szacki c) Aleksander Wielopolski d) Jacek Woroniecki 35. Organizatorzy skautingu brytyjskiego: a) Andrzej Małkowski b) Robert Stephenson c) Ignacy Kozielewski d) Stefania Sempołowska Przeciwnicy kar cielesnych, w wychowaniu kładli nacisk na konieczność obcowanie dziecka z naturą. Do tego grona należeli: a) Vittorino de Feltre b) John Lock c) Han F. Herbart d) Wilhelm K. von Humboldt 37. Działacze oświatowi, pedagodzy działający na rzecz szkolnictwa polskiego: a) Ewaryst Estkowski b) Tadeusz Czacki c) Anton Makarenko d) Florian Znaniecki 38. Reformatorzy szkolnictwa polskiego: a) Janusz Jędrzejewicz b) Hieronim Konarski c) Nawojka d) Bogdan Suchodolski 39. Pionierzy upaństwawiania szkolnictwa w Oświeceniu: a) Zygmunt K. Mysłakowski b) Robert Oven c) Józef Dietl d) Bronisław Trentowski 5

6 40. Ogromne zasługi dla oświaty narodów Europy średniowiecznej wnieśli : a) Karol Miarka b) Beda Czcigodny c) Alkuin d) Karol Wielki 41. Wielcy teoretycy Kościoła w starożytności: a) Św. Tomasz b) Św. Paweł c) Św. Augustyn d) Św. Bazyli Wielki 42. Rozbudzanie literatury pedagogicznej wśród społeczeństwa polskiego w zaborze rosyjskim zawdzięczamy takim osobom: a) Henryk Wernic b) Piotr Chmielowski c) Adolf Dygasiński d) Bolesław Prus 43. Wybitni przedstawiciele pedagogiki chrześcijańskiej: a) Paweł Włodkowic b) Wyszyński Stefan c) Jan Paweł II d ) Józef Tischner 44. Pedagodzy proponujący wprowadzenie szczebli w edukacji: a) Henryk Wernic b) Władysław Radwan c) Władysław Spasowski d) Józef Babicki 45. Dydaktycy okresu powojennego: a) Wołoszyn Stefan b) Sośnicki Kazimierz c) Zaczyński Władysław d) Okoń Wincenty 46. Twórcy koncepcji wychowawczo- duszpasterskich w wychowaniu: a) Grzegorz Piramowicz b) Św. Jan Bosko c) Św. Brat Albert d) Józef Szafranek 47. Na rozwój psychologii wpłynęły takie osobistości: a) Protagoras z Abdery b) Zygmunt Freud c) Jean Piaget d) Erich Fromm 6

7 48. Organizatorzy szkół eksperymentalnych: a) Sebastian Petrycy b) Henryk Rowid c) Celestyn Freinet d) Ovide Decroli 49. Którzy z podanych filozofów są założycielami pierwszych greckich szkół filozoficznych? a) Platon b) Arystoteles c) Cyceron d) Protagoras z Abdery 50. W praktyce opiekuńczo - pedagogicznej najbardziej znane placówki opiekuńczo - wychowawcze i domy dziecka związane były z działalnością pedagogów praktyków: a) Janusza Korczaka b) Kazimierza Jeżewskiego c) Marii Grzegorzewskiej d) Heleny Radlińskiej 51. Działaczami i organizatorami Komisji Edukacji Narodowej byli: a) Hugo Kołłątaj b) Bieliński Franciszek c) Kazimierz Wielki d) Stanisław Staszic 52. Spośród podanych filozofów wybierz tych, którzy reprezentowali światopogląd epoki średniowiecza: a) Wincenty zwany Kadłubkiem b) Św. Tomasz z Akwinu c) Marcin Luter d) Św. Hieronim 53. Do krytyków scholastycznego programu nauczania należeli: a) Franciszek Petrarka b) Franciszek Bacon c) Tomasz z Akwinu d) Boecjusz a. Funkcję profesorów Akademii Krakowskiej pełnili: a) Paweł Włodkowic b) Szymon Marycjusz z Pilzna c) Hugo Kołłątaj d) Karol Miarka 54. W swojej pracy pedagogicznej zwracali szczególną uwagę na właściwe przygotowanie pedagogów do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz tworzyli szkoły pedagogiczne: a) Urszula Ledóchowska b) Henryk Rowid c) Stefan Wyszyński d) Konrad Prószyński 7

8 55. System wychowawczy Urszuli Ledóchowskiej polegał na: a) Łączeniu metody osobistego przykładu z oddziaływaniem słownym b) Stawianie na cechy taki jak: miłość do Boga i ludzi, dobroć, zaufanie c) Stosowaniu systemu kar i nagród d) Ascezie 56. Którzy z wymienionych pedagogów rozwinęli zrodzoną w okresie międzywojennym ideę szkoły otwartej? a) Kazimierz Sośnicki b) Zygmunt Mysłakowski c) Andrzej Frycz Modrzewski d) Wojnar Irena 57. Przedstawiciele nurtu, zwanego socjologizmem pedagogicznym: a) Ryszard Wroczyński b) Halina Radlińska c) Zbigniew Kwieciński d) Janusz Korcza 58. Franciszek Bacon był autorem tez: a) Scientia est potentia b) Natura enim non impreratur nisi parendo c) Cogito ergo sum d) Homo unius libri 59. Arystoteles wprowadził teorię dydaktyczno psychologiczną wg, której proces uczenia się i nauczania przebiega w kolejnych etapach: a) skojarzenia b) poznanie umysłowe c) zapamiętywanie d) wewnętrzne przetwarzanie wrażeń 60. Herbert Han F. jako twórca nowoczesnej dydaktyki był zwolennikiem różnorodnych metod nauczania, takich jak: a) metoda pamięciowa b) metoda wykładowa c) metoda analityczna d) metoda syntetyczna 61. Autorami publikacji z zakresu historii wychowania i dziejów myśli pedagogicznej na ziemiach polskich byli: a) Radwan Władysław b) Stanisław Kot c) Helena Radlińska d) Suchodolski Bogdan 62. Z podanych dzieł, dokonań i osiągnięć wybierz te, które dotyczyły Johna Locke: a) Realizował filozofię, której myślą przewodnią było stwierdzenie,,homo sum: humani nil a me alienum putto 8

9 b) Rozpowszechnił pojęcie,,tabula rasa wg którego umysł dziecka to czysta tablica nie poddana żadnym wpływom zewnętrznym c) Poglądy pedagogiczne zawarł w Myśli o wychowaniu 63. Elementami triady platońskiej są: a) Męstwo b) Prawda c) Dobro d) Piękno 64. Franciszek Petrarka był: a) scholastykiem b) humanistą c) krzewicielem kultu pisarzy rzymskich głównie Cycerona i Wergiliusza d) twórcą koncepcji edukacji, w której odrzucił dominującą tradycję arystotelowską na rzecz wartości klasycznych w nowej dziedzinie noszącej nazwę literae humanae 65. W swojej działalności poświęcali wiele uwagi wychowaniu fizycznemu i zdrowotnemu dzieci oraz młodzieży: a) Józef Szafranek b) Andrzej Frycz Modrzewski c) Herbert Spencer d) Vittorino de Feltre 66. Zmiany i reformy w kształceniu, za którymi opowiadał się Marcin Lute: a) wprowadzenie obowiązkowego nauczania religii w szkole b) nauczanie języków obcych c) zakładanie szkół dla dziewcząt i chłopców d) gruntowna reforma uniwersytetów 67. W swojej twórczości odwoływali się do filozofii Arystotelesa: a) Św. Augustyn z Hippony b) Tomasz z Akwinu c) Sebastian Petrycy z Pilzna d) Andrzej Frycz Modrzewski 68. Program wychowawczy oraz filozofia św. Benedykta z Nursji opierała się na: a) haśle carpie diem b) haśle Ola et labora c) na tzw. coversio, czyli nawróceniu zmianie sposobu życia d) pokorze i umiarkowaniu 69. Duży wkład w reformę niemieckiego szkolnictwa wnieśli: a) Dewey John b) Filip Melanchton c) Marcin Luter d) Fryderyk Frobel 70. Proces wychowania według Jana Pawła II powinien opierać się na: a) założeniach pedagogiki postmodernizmu 9

10 b) personalizmie, czyli uznaniu wielkości i godności każdej osoby ludzkiej zdolnej do miłości Boga i człowieka c) communio personarum, czyli wspólnocie osób d) autorytecie nauczyciela, który powinien być twórcą a nie tylko rzemieślnikiem 71. Najwybitniejsi filozofowie starożytnej Grecji: a) Sokrates b) Arystoteles c) Jan Kalwin d) Marcin Luter 72. Za konieczne dyscypliny wiedzy Cyceron uważał: a) gramatykę b) architekturę c) plastykę d) fizykę 73. Cnoty intelektualne według Arystotelesa to: a) mądrość b) rozsądek c) umiarkowanie d) wiedza 74. Janusz Korczak w działaniach wychowawczych na pierwszym miejscu stawiał: a) poznanie b) doświadczenie c) szacunek wobec innych d) modlitwę 75. Erazm Gliczner-Skrzetuski uważał, że: a) rodzice powinni mieć tylko dzieci z legalnych związków b) opieka nad wychowaniem dzieci powinna być przede wszystkim powierzona matkom c) nauka szkolna powinna rozpoczynać się po ukończeniu przez dziecko 7 roku życia d) wychowawca powinien dbać o rozwój umysłowy dziecka 76. Przedstawicielami polskiej myśli pedagogicznej po drugiej II wojnie światowej byli: a) Czacki Tadeusz b) Wroczyński Ryszard c) Suchodolski Bogdan d) św. Jan Paweł II 77. Podstawowe zasady wychowania prewencyjnego według Jana Bosko: a) umiarkowanie b) rozum c) religia d) miłość 78. Św. Paweł określany był jako: a) doktor Kościoła b) nauczyciel Kościoła 10

11 c) Apostoł miłosierdzia d) Apostoł Narodów 79. Maria Mentessori była: a) angielską pisarką b) włoską lekarką c) pedagogiem d) twórczynią systemu wychowania przedszkolnego 80. Z jakich części składa się dusza według Platona? a) zazdrosnej b) rozumnej c) zapalczywej d) pożądliwej 81. Brat Albert św. był: a) specjalistą z zakresu psychopedagogiki b) zakonnikiem c) założycielem zgromadzenia albertów d) uczestnikiem powstania styczniowego 82. Jakie funkcje powinna spełniać szkoła według poglądów Bogdana Nawroczyńskiego: b) scalająca c) różnicująca d) kierunkująca e) analizująca 85. Projekt organizacji tzw. Gniazd Sierocych przez Kazimierza Jeżewskiego obejmował: a) organizowanie rodzin zastępczych dla sierot w grupach kilkunastoosobowych b) organizowanie opieki sierotom do czasu ukończenia nauki i zdobycia zawodu c) organizowanie zajęć artystycznych dla sierot d) budowa placów zabaw dla sierot 85.Wilhelm Karl von Humboldt jako minister oświaty zreformował szkolnictwo poprzez: b) podniesienie standardów kształcenia nauczycieli c) wprowadzenie świadectw uprawniających nauczycieli do wykonywania zawodu d) grupowanie uczniów według zdolności e) wprowadzenie zajęć praktycznych 86. Róża Czacka, tj. Matka Elżbieta jako osoba niewidoma, swoje życie poświęciła osobom dotkniętym tą ułomnością. Jakie inicjatywy podejmowała w tym zakresie: a) założyła w Warszawie Patronat Opiekiu nad Niewidomymi b) w Laskach koło Puszczy Kampinoskiej powstały warsztaty dla ociemniałych c) nauczanie elementarne dzieci ociemniałych na wsiach i małych miasteczkach d) współzałożycielka Liceum Krzemienieckiego 87. Św. Hieronim słynął z wyjątkowej łatwości posługiwania się piórem i słowem. Wskaż słowa Hieronima ze Strydonu, które na trwałe zapisały się w historii: a) "Darowanemu koniowi w zęby się nie patrzy" b) "Zajmij się jakąś pracą, aby cię diabeł zawsze zastał przy niej" 11

12 c) "Jest w naturze ludzkiej nienawidzieć tego, kogo się skrzywdziło" d) "Życie nie dało niczego śmiertelnym bez wielkiej pracy" e) "Zdrowy duch w zdrowym ciele..." 88. Podstawą wychowania według poglądów Johna Locka jest: a) zdrowie fizyczne b) wychowanie moralne c) skromność d) kreatywność 89. Przedstawiciele myśli pedagogicznej w Odrodzeniu: a) Erazm z Rotterdamu b) Franciszek Petrarka c) św. Tomasz z Akwinu d) Hugo Kołłątaj 90. "Nic co ludzkie nie jest mi obce" to filozofia, którą reprezentowali: a) Witolino de Felbe b) Franciszek Petrarka c) Ignacy Loyola d) Jan Bosko 91. Które postacie w historii wychowania swoją pracę poświęciły sierotom i dzieciom z ubogich rodzin: a) Karol Miarka b) Robert Owen c) Maria Montessori d) św. Jan Bosko 92. Na czym opierała się idea wychowania estetycznego według Roberta Owena? a) rzemiosło b) śpiew c) taniec d) muzyka 93. "Pedagogika naukowa" według Zygmunta Karola Mysłakowskiego mieści się w słowach: a) społeczeństwo b) człowiek c) wychowanie d) humanizm 94. Na jakie elementy w nauce o rzeczach zwracał szczególną uwagę J. Heinrich Pastalozziszwajcarski pedagog i pisarz a) kultura osobista b) liczenie, które wymaga nauki rachunkowości c) kształt, niezbędny do nauki rysunku i geometrii d) słowo, czyli mówienie i pisanie 95. Arystoteles twierdził, że człowiek wolny powinien zajmować się tym, co piękne, a więc: a) urodą 12

13 b) gimnastyką c) gramatyką d) muzyką i rysunkiem 96. Transpozycją Pisma Świętego do dydaktyki i nauczania zajmowali się: a) Halina Radlińska b) św. Hieronim c) św. Augustyn d) św. Tomasz z Akwinu 97. Etapy kształcenia i organizacji gimnazjum według J. Sturma a) ogólny b) elementarny c) średni d) wyższy 98. Pierwszymi Ojcami Kościoła byli: a) św. Hieronim b) św. Augustyn z Hippony c) św. Tomasz z Akwinu d) św. Benedykt z Nursji 99. Według Arystotelesa szkoła powinna być: a) nieobowiązkowa b) publiczna c) obowiązkowa d) prowadzona przez państwo 100. Jakie warstwy psychiki wyróżnił w swojej teorii psychoanalizy Zygmunt Freud? a) super b) id c) ego d) superego 101. W jakich słynnych dziełach pisarzy i wychowawców swoje odbicie odnajduje wychowanie rycerskie? a) Stanisława Staszica b) Galla Anonima c) Jana Kochanowskiego d) Wincentego Kadłubka 102. Włoskimi humanistami w odrodzeniu byli: a/ Enea Sylvio Piccolomini, b/ Piotr Paweł Vergeria, c/ Grzegorz z Sanoka, d/ Jan Sturm 103. Organizatorami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu byli: a/ L. Kolankowski, b/ K. Dziewulski, 13

14 c/ K. Świerczewski, d/ Ch. F. Carlton 104. Historykami wychowania po II wojnie światowej byli: a/ Ryszard Wroczyński, b/ Stefan Wołoszyn, c/ Jan Szczepański, d/ Marshall McLuhan 105. Kto rozwinął w okresie międzywojennym ideę,,szkoły otwartej? : a/ Kazimierz Sośnicki, b/ Zygmunt Mysłakowski, c/ Maria Grzegorzewska, d/ Władysław Radwan 106. Wychowankami szkoły Collegium Nobilium w Polsce w XVIII wieku byli: a/ Ignacy Potocki, b/ Stanisław Potocki, c/ Jan Henryk Pestalozzi, d/ Tadeusz Czacki 107.,,Errare humanum est to filozofia, którą reprezentowali: a/ Franciszek Petrarka, b/ Vittorino de Feltre c/ Ignacy Loyola, d/ św. Jan Bosko 108. Wskaż przewodniczących Komitetu Ekspertów, który miał przygotować Raport o Stanie oświaty w PRL : a/ Czesław Kupisiewicz, b/ Antoni Rajkiewicz, c/ Józef Pieter, d/ Łukasz Kurdybacha 109. Humanistami włoskimi w XV-XVII wieku byli: a/ Tomasz Morus, b/ Erazm z Rotterdamu, c/ Vittorino de Feltre, d/ Franciszek Petrarka 110. Teoretyczne podstawy działalności ochron w XIX wieku: a/ Karol Fryderyk Libelt, b/ Friedrich Wróbel, c/ Robert Owen, d/ Samuel Wilderspin 111. Psycholodzy okresu międzywojennego to: a/ Jerzy Braun, b/ Jean Piaget, 14

15 c/ Stefan Szuman, c/ Maria Grzegorzewska 112. Kto powołał przez Sejm Instytucję Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku? a/ Hieronim Konarski, b/ Joachim Chreptowicz, c/ Feliks Oraczewski, d/ Stanisław August Poniatowski 113. Główną zasługą Ignacego Loyoli jest założenie zakonu jezuitów. Zasłużył się on także jako: a. prezbiter b. teolog c. nauczyciel d. filozof 114. Akademia Platońska założona przez Platona była szkoła filozoficzną, która stanowiła szkolnictwo wyższe. Jakie jeszcze szkoły działały w tym okresie? a. Liceum Jana Pawła II b. Liceum Arystotelesa c. Szkoła Stoików d. Szkoła Epikurejczyków 115. Wskaż główne etapy rozwoju Akademii założonej przez Platona: a. Akademia zaawansowana b. Akademia starsza c. Akademia średnia d. Akademia młodsza 116.Fazy teorii rozwoju poznawczego według Jeana Piageta: a. operacji nie kontrolowanej b. przedoperacyjna c. operacji kontrolnej d. operacji formalnych 117. Jakie rodzaje wychowania wykształciły się w okresie starożytności? a. helleńskie b. spartańskie c. humanistyczne d. stanowe Szkoły, które funkcjonowały w okresie Cesarstwa Rzymskiego: a. szkoła gramatyczna b. szkoła retoryczna c. szkoła przyklasztorna d. szkoła katedralna Pierwszymi uniwersytetami europejskimi były: a. Uniwersytet Boloński b. Uniwersytet Paryski 15

16 c. Akademia Wileńska d. Akademia Zamoyska Jakie zadanie pełnił Zakon Jezuitów? a. zwalczał reformację b. umacniał katolicyzm c. budował jednolite szkolnictwo d. wspierał religijny liberalizm Jakie cechy posiadała szkoła rycerska założona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego? a. była bezpłatna b. nosiła świecki charakter c. posiadała dwustopniową organizację d. przygotowywała głównie duchownych 122. Które ze szkół wyższych (główne) działały w czasach KEN? a. Uniwersytet w Krakowie b. Uniwersytet w Wilnie c. Kolegium Lubrańskie d. Akademia Jezuicka Jakie zakazy wprowadzono w okresie Kulturkampfu? a. zakaz nauczania w języku polskim b. zakaz nauki prywatnej w domach d. zakaz likwidacji szkół elementarnych Jakie szkoły funkcjonowały w Królestwie Polskim w 1862 r.? a. rzemieślnicze b. elementarne c. rezalne d. szkoły zabaw W jakich guberniach w okresie zaboru rosyjskiego istniały tajne szkoły? a. Poznańskiej b. Kieleckiej c. Piotrkowskiej d Radomskiej Pod jakimi zmienionymi tytułami ukazywało się pismo Przegląd Pedagogiczny? a.. Nauka o rzeczach b. Sprawy szkolne c. Wychowanie w domu i szkole d. Przegląd wychowawczy 16

17 Kim był Erich Fromm? a. nauczycielem b. filozofem c. psychologiem d. twórcą psychoanalizy społecznej 128. Które organizacje odegrały główną rolę podczas Sejmu Nauczycielskiego w 1919 r.? a. Koło Oświaty Ludowej b. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych c. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego d. Związek Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 129. Które z pojęć należały do triady wychowania w średniowieczu? a. zaufanie b. miłość c. nadzieja d. wiara 130.Pojęcia, które wiążą się z akademią: a. gimnazjum b. żak c. skryptor d. promotor 131. Jakimi procesami poznawczymi zajmował się Stefan Szuman? a. pamięć b. postrzeganie c. myślenie d. mowa 132. Według raportu sporządzonego dla UNESCO przez Międzynarodową Komisję do Spraw Edukacji, edukacja powinna koncentrować się wokół filarów ujętych w formie: a. Uczyć się, aby osiągnąć bogactwo b. Uczyć się, aby wiedzieć c. Uczyć się, aby działać d. Uczyć się, aby żyć wspólnie 133. Stopnie awansu zawodu nauczycieli w Polsce: a. Nauczyciel katedralny b. Nauczyciel akademicki c. Nauczyciel mianowany d. Nauczyciel dyplomowany 134. Jakie poziomy kształcenia sugerował Vittorino da Feltre? a) średni b) elementarny c) wyższy d) ogólny 17

18 135. Co krytykował Herbart Spencer? a) anachroniczny system wykształcenia b) szkoły klasyczne c) szkoły elementarne d) szkoły ludowe 136. Ewaryst Estkowski: a) założył Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w Poznaniu b) był działaczem oświatowym c) założyciel instytutów szkolenia zawodowego d) twórco koncepcji wychowawczo- duszpasterskiej 138.Paweł Włodkowic to: a) twórca kalwinizmu i doktryny moralnej b) rektor Akademii Krakowskiej c) twórca polskiej doktryny prawa międzynarodowego d) patron Szkoły Wyżej w Płocku 139. Kim był Wilhelm Karol von Humboldt? a) założyciel Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego b) niemieckim filozofem c) ojciec neohumanistycznego gimnazjum d) reformatorem szkolnictwa pruskiego 140. Kto był przeciwny karom cielesnym? a) Sokrates b) Janusz Korczak c) Erazm z Rotterdamu d) Vittorino da Feltre 141. Jakie tendencje pedagogiczne zaprezentował Grzegorz Piramowicz w swoim dziele pt. " Powinności nauczyciela, mianowicie zaś w szkołach parafialnych i sposoby ich dopełniania " : a) wychowanie w duchu obywatelskim i patriotycznym b) przygotowanie do życia w różnych zawodach c) wychowanie muzyczne d) wychowanie przez sztukę 142. Zygmunt Karol Mysłakowski przeciwstawiał się podziałowi pedagogiki na dwie odrębne dziedziny: a) empiryczną oraz normatywną b) naukowa oraz teologiczna c) humanistyczna oraz matematyczna d) społeczna oraz patriotyczna 143. Maria Łopatowska była autorką książek: a) " Dziecko wsi " b) " Piękno w życiu dziecka " 18

19 c) " O badaniu dojrzałości szkolnej " d) " Stan wychowania przedszkolnego w Polsce " 144. Henryk Wernic napisał: a) " Przewodnik wychowania " b) " Praktyczny przewodnik wychowania c) " O zabawach młodzieży " d) " O fizycznym wychowaniu dzieci " 145. Które książki napisał Jerzy Korczak: a) " Tajemniczy ogród " b) " Dzieci ulicy " c) " Koszałki opałki " d) " Król Maciuś I" 146. Których książek autorem jest Aleksander Kamiński: a) " Janko muzykant " b) " Kamienie na szaniec " c) " Nauczanie i wychowanie metodą harcerską " d) " Krąg rady " 147. Kim z wykształcenia był Piotr Chmielowski: a) sportowcem b) historykiem literatury c) publicystą d) pedagogiem 148.Akademia Krakowska założona przez króla Kazimierza Wielkiego powstała: a) w 1364 roku b) w XIX wieku c) w 1919 roku d) w 1754 roku e) 149. Przedstawicielami włoskiego renesansu, którzy mieli wpływ na idee wychowania byli: a) Vittorino de Faltre b) Franciszek Petrarka c) św. Tomasz Morus d) Andrzej Frycz Modrzejewski 150. Do rozwoju Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych założonego w 1817 r. przez Jakuba Falkowskiego przyczynili się: a)j. Szczygielski b) J. Popłoński c) Zygmunt Wiatrowski d) Kazimierz Denek 151. Komisja Edukacji Narodowej utworzona został w roku: a b

20 c d Odrodzone gimnazjum w Polsce wprowadzono w roku: a b c d Sejm Nauczycielski w Polsce odbył się w roku: a b c d Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym została uchwalona w roku: a b c d Wulgata to pojęcie odnoszące się do: a. Uniwersytetu b. Kościoła c. Pisma Świętego d. Tomizmu 156. Uniwersytet Jagielloński odrodzony został w roku: a b c d Św. Tomasz żył w wieku: a. XIII b. XV c. XVI d. XIV 158. Tzw. odwilż w polskiej oświacie w czasach komunistycznych nastał po roku: a b c d Tzw. zbiorcze szkoły gminne Polsce zaczęto organizować w roku: a b c d

21 21

O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO

O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO MIROSŁAW KRAJEWSKI O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO Uwagi podstawowe Copyright by Mirosław Krajewski 2010 1 Spis treści Prolegomena Rozdział I ISTOTA I POJĘCIE NAUKI 1.1. Aspekty nauki

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PERMANENTNA POTRZEBA I FORMY PERMANENT EDUCATION (CONTINUING EDUCATION) THE NEED AND FORMS

EDUKACJA PERMANENTNA POTRZEBA I FORMY PERMANENT EDUCATION (CONTINUING EDUCATION) THE NEED AND FORMS [11] EDUKACJA PERMANENTNA POTRZEBA I FORMA 11 Forum Pedagogiczne UKSW 1/2011 MARIAN WOLICKI Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II EDUKACJA PERMANENTNA POTRZEBA I FORMY PERMANENT EDUCATION (CONTINUING

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 18 (2) 2012 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne pod redakcją Marii Jolanty Żmichrowskiej Wydawnictwo Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Etyka dla nauczycieli

Etyka dla nauczycieli Magdalena Środa Etyka dla nauczycieli Publikacja została sfinansowana ze środków Fundacji im. Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce Magdalena Środa etyczka, filozofka, publicystka, feministka;

Bardziej szczegółowo

wrocławski PRZEGLĄD teologiczny

wrocławski PRZEGLĄD teologiczny wrocławski PRZEGLĄD teologiczny ISSN 1231-1731 Rok XVII 2009 Nr 1 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 17/2009/nr 1 OD REDAKCJI Doskonale pamiętamy, że założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym

Bardziej szczegółowo

Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży

Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży 1 Spis treści: Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży... 1 Spis treści:... 2 Spis ilustracji... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1. Pojęcie czasu wolnego...

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA SPOŁECZNA I PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI

GOSPODARKA SPOŁECZNA I PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI GOSPODARKA SPOŁECZNA I PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI GOSPODARKA SPOŁECZNA Instytut Polityki Społecznej należy do wiodących w kraju instytucji naukowo- -badawczych. Kształci studentów

Bardziej szczegółowo

OBRAZ MALARSKI JAKO ŚRODEK DYDAKTYCZNY I KATECHETYCZNY

OBRAZ MALARSKI JAKO ŚRODEK DYDAKTYCZNY I KATECHETYCZNY Rozdział V OBRAZ MALARSKI JAKO ŚRODEK DYDAKTYCZNY I KATECHETYCZNY Stwierdzenie, że żyjemy obecnie w kulturze obrazu, może wręcz razić banalnością, niemniej jest ono do głębi prawdziwe 1. Antropolodzy kultury

Bardziej szczegółowo

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Instytucie Wspomagania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 Copyright by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2008 Redakcja Elżbieta Kondrak Bogusław Nosek Autor Wojciech Bazan

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Pedagog szkolny w opiniach uczniów U N I W E R S Y T E T Z I E L O N O G Ó R S K I WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYKA Renata Kapica Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz Podlaski Nr 15/16 2007/2008

Bibliotekarz Podlaski Nr 15/16 2007/2008 Nr 15/16 2007/2008 1 Bibliotekarz Podlaski Nr 15/16 2007/2008 Z HISTORII ks. Stanisław Strzelecki, Czy Białystok pamięta o Izabeli Branickiej? 3 Agnieszka Długosz, Zjawisko rozproszenia spuścizn na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Nauczyciel i Szkoła Nauczyciel i Szkoła Nr 2(54) Mysłowice 2013 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Redaktor Serii: prof. nadzw. dr hab. Piotr P. Barczyk

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO HISTORIA IDEI

PAŃSTWO HISTORIA IDEI A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA GEOGRAPHICA SOCIO-OECONOMICA 10, 2009 PAŃSTWO HISTORIA IDEI Choć wielu wieszczyło mu upadek, państwo jako zjawisko polityczne, społeczne i gospodarcze

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY POTRZEBA OBECNOŚCI OJCA W RODZINIE. Ks. Prof. Dr hab. Jan Zimny KUL St a l o w a Wo l a

ARTYKUŁY POTRZEBA OBECNOŚCI OJCA W RODZINIE. Ks. Prof. Dr hab. Jan Zimny KUL St a l o w a Wo l a POTRZEBA OBECNOŚCI OJCA W RODZINIE ARTYKUŁY Ks. Prof. Dr hab. Jan Zimny KUL St a l o w a Wo l a Ur. w 1952 roku w Bojanowie. W l.1976-82 studia filozoficzno-teologiczne w WSD w Przemyślu. W r. 1990 licencjat

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Anna Pikała Łódź, Polska pikala@toya.net.pl Słowa kluczowe: wychowanie estetyczne, edukacja kulturalna, przedmioty artystyczne w szkołach

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY T R E Ś Ć : 1. Ustawodawstwo o opiece społecznej w Polsce (7) łan Starczewski. 2. Koordynacja pomocy społecznej a centralne kartoteki Maria

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo

Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań

Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań U c z e l n i a W a r s z a w s k a M a r i i S k ł o d o w s k i e j - C u r i e I n s t y t u t N a u k S p o ł e c z n y c h Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań Redakcja Jakub

Bardziej szczegółowo

życiem? służbę Pełnić całym W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM EWA PALAMER-KABACIŃSKA Pełnić służbę całym życiem? DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

życiem? służbę Pełnić całym W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM EWA PALAMER-KABACIŃSKA Pełnić służbę całym życiem? DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH EWA PALAMER-KABACIŃSKA EWA PALAMER-KABACIŃSKA Pełnić Pełnić służbę całym życiem? służbę całym życiem? RUCH HARCERSKI JAKO PRZYKŁAD DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WDRAŻAJĄCYCH DO Ż Y C I A W SPOŁECZEŃSTWIE

Bardziej szczegółowo

Redakcja. Redaktor tomu. Tadeusz Filipkowski. Sekretariat Redakcji. Witold Gieszczyński i Norbert Kasparek

Redakcja. Redaktor tomu. Tadeusz Filipkowski. Sekretariat Redakcji. Witold Gieszczyński i Norbert Kasparek Redakcja Stanisław Achremczyk, Tadeusz Filipkowski, Sławomir Kalembka (redaktor naczelny), Andrzej Kopiczko, Bohdan Łukaszewicz, Jan Sobczak, Józef Śliwiński Redaktor tomu Tadeusz Filipkowski Sekretariat

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo