Test wielokrotnego wyboru z Historii myśli pedagogicznej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Test wielokrotnego wyboru z Historii myśli pedagogicznej."

Transkrypt

1 Test wielokrotnego wyboru z Historii myśli pedagogicznej. 1. Sokrates w życiu publicznym był krytykiem: a. głupoty b. zarozumialstwa c. lenistwa d. bogactwa 2. Konfucjusz jako ojciec filozofii chińskiej uważał, że człowiek powinien posiadać 6 cnót. Zaznacz dwie prawidłowe z wymienionych. a. mądrość b. dobroć c. odwaga d. męstwo 3. Jan Amos Komeński był: a. pedagogiem b. prekursorem współczesnej dydaktyki c. politykiem d. członkiem KEN 4. Horacy - jeden z najwybitniejszych liryków rzymskich był krytykiem: a. zdobywania majątku b. zdobywania wygód ciała c. zdobywania sławy i popularności d. zdobywania wiedzy i umiejętności 5. Kto twierdził, że umysł nowo narodzonego dziecka jest niezapisaną tablicą (tabula rasa)? a. Arystoteles b. John Locke c. Seneka Młodszy d. William Pett 6. Przedstawicielami myśli pedagogicznej w starożytności byli: a. Sokrates b. Platon c. Kartezjusz d. Gracjan a. Przedstawiciele myśli pedagogicznej w średniowieczu: a. św. Benedykt z Nursji b. św. Tomasz z Akwinu c. św. Jan Bosko d. św. Ignacy Loyola 7. Opieką i wychowaniem nad dziećmi osieroconymi zasłużyli się: a. Janusz Korczak 1

2 b. Kazimierz Antoni Jeżewski c. Jan Kalwin d. Tomasz Eliot 8. Twórcy największych dzieł literackich i poetyckich, także o zabarwieniu wychowawczym i dydaktycznym w okresie Cesarstwa Rzymskiego: a. Horacy b. Owidiusz c. Orygenes d. Boecjusz 9. Flavius Aureliusz Kasjator podzielił siedem sztuk wyzwolonych na dwie grupy: a. trivium b. quadrivium c. tertius d. quartus 10. Aktywni działacze KEN: a. ks. Grzegorz Piramowicz b. ks. Hugo Kołłątaj c. ks. Jan Twardowski d. Stanisław Szacki 11. Do kręgu polskich pedagogów społecznych należy zaliczyć: a. Ryszarda Wroczyńskiego b. Stanisława Kowalskiego c. Franciszka Petrarkę d. Jerzego Brauna 12. Greccy filozofowie starożytni: a. Platon b. Arystoteles c. Salomon d. Cyceron 13. Marek Tuliusz Cyceron rzymski mówca i filozof za konieczne dyscypliny wiedzy uważał: a. geografię b. gramatykę c. stylistykę d. dialektykę 14. Według Seneki Młodszego zadaniem wychowawcy jest w szczególności: a. nauczyć dobrego rzemiosła b. czuwanie nad jego właściwym zachowaniem c. rozbudzenie zamiłowania do prawdy i cnoty d. panowanie nad namiętnościami 15. Kim był Sokrates: a. lirykiem b. myślicielem 2

3 c. filozofem d. nauczycielem 16. Przedstawiciele myśli pedagogicznej w Odrodzeniu: a. Aleksander Świętochowski b. Franciszek Petrarka c. Marcin Luter d. Andrzej Frycz Modrzewski 17. Przedstawiciele myśli pedagogicznej w Oświeceniu: a. Zbigniew Kwieciński b. John Locke c. Jan Jakub Rousseau d. Hugo Kołłątaj 18. Przedstawiciele myśli pedagogicznej okresu międzywojennego: a. Jan Amos Komeński b. Janusz Korczak c. Helena Radlińska d. Maria Grzegorzewska 19. Przedstawiciele myśli pedagogicznej po drugiej wojnie światowej: a. ks. Stanisław Konarski b. Łukasz Kurdybacha c. Ryszard Wroczyński d. Stefan Wołoszyn 20. Zdecydowani przeciwnicy stosowania kar cielesnych w wychowaniu: a. Salomon b. John Locke c. ks. Stanisław Konarski d. Janusz Korczak 21. Horacy był autorem: a. bajek b. satyr c. pieśni d. listów 22. Które z tych osób w starożytności były założycielami szkół: a. Terencjusz b. Isokrates c. Platon d. Arystoteles 23. Isokrates stworzył ideał mówcy, który spełniał trzy funkcje: a. zaciekawienie b. pouczenie 3

4 c. poruszenie d. zachwycenie 24. Św. Tomasz z Akwinu był: a. arianinem b. scholastykiem c. teologiem d. filozofem 25. Przeniesieniem Pisma Świętego do dydaktyki i nauczania zajmowali się: a. Stanisław Karpowicz b. św. Hieronim c. św. Augustyn d. św. Tomasz z Akwinu 26. Etapy kształcenia gimnazjalnego według Jana Sturma to: a. podstawowy b. elementarny c. średni d. wyższy 27. Poeci rzymscy to: a) Owidiusz b) Horacy c) Konfucjusz d) Salomon 28. Przedstawiciele pedagogiki nowożytnej: a) Jan A. Komeński b) Jean H. Pestalozzi c) Adolf Komeński d) Wincenty zw. Kadłubkiem 29. Główni teoretycy pedagogiki nazywanej szkołą pracy : a) Jan Dewey b) Celestyn Freinet c) Lucjan Zarzecki d) Maria Łopatkowa 30. Czołowi kreatorzy wychowania przedszkolnego: a) Fryderyk Froebel b) Maria Montessori c) Czesław Banach d) Stefan Szuman 31. Najsłynniejsi rzymscy teoretycy wymowy: a) Cyceron b) Marek Kwintylian c) Św. Hieronim d) Hipokrates 4

5 32. Wielcy nauczyciele zakonni, wychowawcy dzieci i młodzieży: a) Józef Szafranek b) Św. Urszula Ledóchowska c) Aleksander Apuchtin d) Franciszek Petrarka 33. Wielcy reformatorzy religijni: a) Jan Kalwin b) Marcin Luter c) Św. Stanisław Kostka d) Św. Jan Bosko 34. Główni twórcy pedagogiki społecznej: a) Helena Radlińska b) Stanisław Szacki c) Aleksander Wielopolski d) Jacek Woroniecki 35. Organizatorzy skautingu brytyjskiego: a) Andrzej Małkowski b) Robert Stephenson c) Ignacy Kozielewski d) Stefania Sempołowska Przeciwnicy kar cielesnych, w wychowaniu kładli nacisk na konieczność obcowanie dziecka z naturą. Do tego grona należeli: a) Vittorino de Feltre b) John Lock c) Han F. Herbart d) Wilhelm K. von Humboldt 37. Działacze oświatowi, pedagodzy działający na rzecz szkolnictwa polskiego: a) Ewaryst Estkowski b) Tadeusz Czacki c) Anton Makarenko d) Florian Znaniecki 38. Reformatorzy szkolnictwa polskiego: a) Janusz Jędrzejewicz b) Hieronim Konarski c) Nawojka d) Bogdan Suchodolski 39. Pionierzy upaństwawiania szkolnictwa w Oświeceniu: a) Zygmunt K. Mysłakowski b) Robert Oven c) Józef Dietl d) Bronisław Trentowski 5

6 40. Ogromne zasługi dla oświaty narodów Europy średniowiecznej wnieśli : a) Karol Miarka b) Beda Czcigodny c) Alkuin d) Karol Wielki 41. Wielcy teoretycy Kościoła w starożytności: a) Św. Tomasz b) Św. Paweł c) Św. Augustyn d) Św. Bazyli Wielki 42. Rozbudzanie literatury pedagogicznej wśród społeczeństwa polskiego w zaborze rosyjskim zawdzięczamy takim osobom: a) Henryk Wernic b) Piotr Chmielowski c) Adolf Dygasiński d) Bolesław Prus 43. Wybitni przedstawiciele pedagogiki chrześcijańskiej: a) Paweł Włodkowic b) Wyszyński Stefan c) Jan Paweł II d ) Józef Tischner 44. Pedagodzy proponujący wprowadzenie szczebli w edukacji: a) Henryk Wernic b) Władysław Radwan c) Władysław Spasowski d) Józef Babicki 45. Dydaktycy okresu powojennego: a) Wołoszyn Stefan b) Sośnicki Kazimierz c) Zaczyński Władysław d) Okoń Wincenty 46. Twórcy koncepcji wychowawczo- duszpasterskich w wychowaniu: a) Grzegorz Piramowicz b) Św. Jan Bosko c) Św. Brat Albert d) Józef Szafranek 47. Na rozwój psychologii wpłynęły takie osobistości: a) Protagoras z Abdery b) Zygmunt Freud c) Jean Piaget d) Erich Fromm 6

7 48. Organizatorzy szkół eksperymentalnych: a) Sebastian Petrycy b) Henryk Rowid c) Celestyn Freinet d) Ovide Decroli 49. Którzy z podanych filozofów są założycielami pierwszych greckich szkół filozoficznych? a) Platon b) Arystoteles c) Cyceron d) Protagoras z Abdery 50. W praktyce opiekuńczo - pedagogicznej najbardziej znane placówki opiekuńczo - wychowawcze i domy dziecka związane były z działalnością pedagogów praktyków: a) Janusza Korczaka b) Kazimierza Jeżewskiego c) Marii Grzegorzewskiej d) Heleny Radlińskiej 51. Działaczami i organizatorami Komisji Edukacji Narodowej byli: a) Hugo Kołłątaj b) Bieliński Franciszek c) Kazimierz Wielki d) Stanisław Staszic 52. Spośród podanych filozofów wybierz tych, którzy reprezentowali światopogląd epoki średniowiecza: a) Wincenty zwany Kadłubkiem b) Św. Tomasz z Akwinu c) Marcin Luter d) Św. Hieronim 53. Do krytyków scholastycznego programu nauczania należeli: a) Franciszek Petrarka b) Franciszek Bacon c) Tomasz z Akwinu d) Boecjusz a. Funkcję profesorów Akademii Krakowskiej pełnili: a) Paweł Włodkowic b) Szymon Marycjusz z Pilzna c) Hugo Kołłątaj d) Karol Miarka 54. W swojej pracy pedagogicznej zwracali szczególną uwagę na właściwe przygotowanie pedagogów do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz tworzyli szkoły pedagogiczne: a) Urszula Ledóchowska b) Henryk Rowid c) Stefan Wyszyński d) Konrad Prószyński 7

8 55. System wychowawczy Urszuli Ledóchowskiej polegał na: a) Łączeniu metody osobistego przykładu z oddziaływaniem słownym b) Stawianie na cechy taki jak: miłość do Boga i ludzi, dobroć, zaufanie c) Stosowaniu systemu kar i nagród d) Ascezie 56. Którzy z wymienionych pedagogów rozwinęli zrodzoną w okresie międzywojennym ideę szkoły otwartej? a) Kazimierz Sośnicki b) Zygmunt Mysłakowski c) Andrzej Frycz Modrzewski d) Wojnar Irena 57. Przedstawiciele nurtu, zwanego socjologizmem pedagogicznym: a) Ryszard Wroczyński b) Halina Radlińska c) Zbigniew Kwieciński d) Janusz Korcza 58. Franciszek Bacon był autorem tez: a) Scientia est potentia b) Natura enim non impreratur nisi parendo c) Cogito ergo sum d) Homo unius libri 59. Arystoteles wprowadził teorię dydaktyczno psychologiczną wg, której proces uczenia się i nauczania przebiega w kolejnych etapach: a) skojarzenia b) poznanie umysłowe c) zapamiętywanie d) wewnętrzne przetwarzanie wrażeń 60. Herbert Han F. jako twórca nowoczesnej dydaktyki był zwolennikiem różnorodnych metod nauczania, takich jak: a) metoda pamięciowa b) metoda wykładowa c) metoda analityczna d) metoda syntetyczna 61. Autorami publikacji z zakresu historii wychowania i dziejów myśli pedagogicznej na ziemiach polskich byli: a) Radwan Władysław b) Stanisław Kot c) Helena Radlińska d) Suchodolski Bogdan 62. Z podanych dzieł, dokonań i osiągnięć wybierz te, które dotyczyły Johna Locke: a) Realizował filozofię, której myślą przewodnią było stwierdzenie,,homo sum: humani nil a me alienum putto 8

9 b) Rozpowszechnił pojęcie,,tabula rasa wg którego umysł dziecka to czysta tablica nie poddana żadnym wpływom zewnętrznym c) Poglądy pedagogiczne zawarł w Myśli o wychowaniu 63. Elementami triady platońskiej są: a) Męstwo b) Prawda c) Dobro d) Piękno 64. Franciszek Petrarka był: a) scholastykiem b) humanistą c) krzewicielem kultu pisarzy rzymskich głównie Cycerona i Wergiliusza d) twórcą koncepcji edukacji, w której odrzucił dominującą tradycję arystotelowską na rzecz wartości klasycznych w nowej dziedzinie noszącej nazwę literae humanae 65. W swojej działalności poświęcali wiele uwagi wychowaniu fizycznemu i zdrowotnemu dzieci oraz młodzieży: a) Józef Szafranek b) Andrzej Frycz Modrzewski c) Herbert Spencer d) Vittorino de Feltre 66. Zmiany i reformy w kształceniu, za którymi opowiadał się Marcin Lute: a) wprowadzenie obowiązkowego nauczania religii w szkole b) nauczanie języków obcych c) zakładanie szkół dla dziewcząt i chłopców d) gruntowna reforma uniwersytetów 67. W swojej twórczości odwoływali się do filozofii Arystotelesa: a) Św. Augustyn z Hippony b) Tomasz z Akwinu c) Sebastian Petrycy z Pilzna d) Andrzej Frycz Modrzewski 68. Program wychowawczy oraz filozofia św. Benedykta z Nursji opierała się na: a) haśle carpie diem b) haśle Ola et labora c) na tzw. coversio, czyli nawróceniu zmianie sposobu życia d) pokorze i umiarkowaniu 69. Duży wkład w reformę niemieckiego szkolnictwa wnieśli: a) Dewey John b) Filip Melanchton c) Marcin Luter d) Fryderyk Frobel 70. Proces wychowania według Jana Pawła II powinien opierać się na: a) założeniach pedagogiki postmodernizmu 9

10 b) personalizmie, czyli uznaniu wielkości i godności każdej osoby ludzkiej zdolnej do miłości Boga i człowieka c) communio personarum, czyli wspólnocie osób d) autorytecie nauczyciela, który powinien być twórcą a nie tylko rzemieślnikiem 71. Najwybitniejsi filozofowie starożytnej Grecji: a) Sokrates b) Arystoteles c) Jan Kalwin d) Marcin Luter 72. Za konieczne dyscypliny wiedzy Cyceron uważał: a) gramatykę b) architekturę c) plastykę d) fizykę 73. Cnoty intelektualne według Arystotelesa to: a) mądrość b) rozsądek c) umiarkowanie d) wiedza 74. Janusz Korczak w działaniach wychowawczych na pierwszym miejscu stawiał: a) poznanie b) doświadczenie c) szacunek wobec innych d) modlitwę 75. Erazm Gliczner-Skrzetuski uważał, że: a) rodzice powinni mieć tylko dzieci z legalnych związków b) opieka nad wychowaniem dzieci powinna być przede wszystkim powierzona matkom c) nauka szkolna powinna rozpoczynać się po ukończeniu przez dziecko 7 roku życia d) wychowawca powinien dbać o rozwój umysłowy dziecka 76. Przedstawicielami polskiej myśli pedagogicznej po drugiej II wojnie światowej byli: a) Czacki Tadeusz b) Wroczyński Ryszard c) Suchodolski Bogdan d) św. Jan Paweł II 77. Podstawowe zasady wychowania prewencyjnego według Jana Bosko: a) umiarkowanie b) rozum c) religia d) miłość 78. Św. Paweł określany był jako: a) doktor Kościoła b) nauczyciel Kościoła 10

11 c) Apostoł miłosierdzia d) Apostoł Narodów 79. Maria Mentessori była: a) angielską pisarką b) włoską lekarką c) pedagogiem d) twórczynią systemu wychowania przedszkolnego 80. Z jakich części składa się dusza według Platona? a) zazdrosnej b) rozumnej c) zapalczywej d) pożądliwej 81. Brat Albert św. był: a) specjalistą z zakresu psychopedagogiki b) zakonnikiem c) założycielem zgromadzenia albertów d) uczestnikiem powstania styczniowego 82. Jakie funkcje powinna spełniać szkoła według poglądów Bogdana Nawroczyńskiego: b) scalająca c) różnicująca d) kierunkująca e) analizująca 85. Projekt organizacji tzw. Gniazd Sierocych przez Kazimierza Jeżewskiego obejmował: a) organizowanie rodzin zastępczych dla sierot w grupach kilkunastoosobowych b) organizowanie opieki sierotom do czasu ukończenia nauki i zdobycia zawodu c) organizowanie zajęć artystycznych dla sierot d) budowa placów zabaw dla sierot 85.Wilhelm Karl von Humboldt jako minister oświaty zreformował szkolnictwo poprzez: b) podniesienie standardów kształcenia nauczycieli c) wprowadzenie świadectw uprawniających nauczycieli do wykonywania zawodu d) grupowanie uczniów według zdolności e) wprowadzenie zajęć praktycznych 86. Róża Czacka, tj. Matka Elżbieta jako osoba niewidoma, swoje życie poświęciła osobom dotkniętym tą ułomnością. Jakie inicjatywy podejmowała w tym zakresie: a) założyła w Warszawie Patronat Opiekiu nad Niewidomymi b) w Laskach koło Puszczy Kampinoskiej powstały warsztaty dla ociemniałych c) nauczanie elementarne dzieci ociemniałych na wsiach i małych miasteczkach d) współzałożycielka Liceum Krzemienieckiego 87. Św. Hieronim słynął z wyjątkowej łatwości posługiwania się piórem i słowem. Wskaż słowa Hieronima ze Strydonu, które na trwałe zapisały się w historii: a) "Darowanemu koniowi w zęby się nie patrzy" b) "Zajmij się jakąś pracą, aby cię diabeł zawsze zastał przy niej" 11

12 c) "Jest w naturze ludzkiej nienawidzieć tego, kogo się skrzywdziło" d) "Życie nie dało niczego śmiertelnym bez wielkiej pracy" e) "Zdrowy duch w zdrowym ciele..." 88. Podstawą wychowania według poglądów Johna Locka jest: a) zdrowie fizyczne b) wychowanie moralne c) skromność d) kreatywność 89. Przedstawiciele myśli pedagogicznej w Odrodzeniu: a) Erazm z Rotterdamu b) Franciszek Petrarka c) św. Tomasz z Akwinu d) Hugo Kołłątaj 90. "Nic co ludzkie nie jest mi obce" to filozofia, którą reprezentowali: a) Witolino de Felbe b) Franciszek Petrarka c) Ignacy Loyola d) Jan Bosko 91. Które postacie w historii wychowania swoją pracę poświęciły sierotom i dzieciom z ubogich rodzin: a) Karol Miarka b) Robert Owen c) Maria Montessori d) św. Jan Bosko 92. Na czym opierała się idea wychowania estetycznego według Roberta Owena? a) rzemiosło b) śpiew c) taniec d) muzyka 93. "Pedagogika naukowa" według Zygmunta Karola Mysłakowskiego mieści się w słowach: a) społeczeństwo b) człowiek c) wychowanie d) humanizm 94. Na jakie elementy w nauce o rzeczach zwracał szczególną uwagę J. Heinrich Pastalozziszwajcarski pedagog i pisarz a) kultura osobista b) liczenie, które wymaga nauki rachunkowości c) kształt, niezbędny do nauki rysunku i geometrii d) słowo, czyli mówienie i pisanie 95. Arystoteles twierdził, że człowiek wolny powinien zajmować się tym, co piękne, a więc: a) urodą 12

13 b) gimnastyką c) gramatyką d) muzyką i rysunkiem 96. Transpozycją Pisma Świętego do dydaktyki i nauczania zajmowali się: a) Halina Radlińska b) św. Hieronim c) św. Augustyn d) św. Tomasz z Akwinu 97. Etapy kształcenia i organizacji gimnazjum według J. Sturma a) ogólny b) elementarny c) średni d) wyższy 98. Pierwszymi Ojcami Kościoła byli: a) św. Hieronim b) św. Augustyn z Hippony c) św. Tomasz z Akwinu d) św. Benedykt z Nursji 99. Według Arystotelesa szkoła powinna być: a) nieobowiązkowa b) publiczna c) obowiązkowa d) prowadzona przez państwo 100. Jakie warstwy psychiki wyróżnił w swojej teorii psychoanalizy Zygmunt Freud? a) super b) id c) ego d) superego 101. W jakich słynnych dziełach pisarzy i wychowawców swoje odbicie odnajduje wychowanie rycerskie? a) Stanisława Staszica b) Galla Anonima c) Jana Kochanowskiego d) Wincentego Kadłubka 102. Włoskimi humanistami w odrodzeniu byli: a/ Enea Sylvio Piccolomini, b/ Piotr Paweł Vergeria, c/ Grzegorz z Sanoka, d/ Jan Sturm 103. Organizatorami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu byli: a/ L. Kolankowski, b/ K. Dziewulski, 13

14 c/ K. Świerczewski, d/ Ch. F. Carlton 104. Historykami wychowania po II wojnie światowej byli: a/ Ryszard Wroczyński, b/ Stefan Wołoszyn, c/ Jan Szczepański, d/ Marshall McLuhan 105. Kto rozwinął w okresie międzywojennym ideę,,szkoły otwartej? : a/ Kazimierz Sośnicki, b/ Zygmunt Mysłakowski, c/ Maria Grzegorzewska, d/ Władysław Radwan 106. Wychowankami szkoły Collegium Nobilium w Polsce w XVIII wieku byli: a/ Ignacy Potocki, b/ Stanisław Potocki, c/ Jan Henryk Pestalozzi, d/ Tadeusz Czacki 107.,,Errare humanum est to filozofia, którą reprezentowali: a/ Franciszek Petrarka, b/ Vittorino de Feltre c/ Ignacy Loyola, d/ św. Jan Bosko 108. Wskaż przewodniczących Komitetu Ekspertów, który miał przygotować Raport o Stanie oświaty w PRL : a/ Czesław Kupisiewicz, b/ Antoni Rajkiewicz, c/ Józef Pieter, d/ Łukasz Kurdybacha 109. Humanistami włoskimi w XV-XVII wieku byli: a/ Tomasz Morus, b/ Erazm z Rotterdamu, c/ Vittorino de Feltre, d/ Franciszek Petrarka 110. Teoretyczne podstawy działalności ochron w XIX wieku: a/ Karol Fryderyk Libelt, b/ Friedrich Wróbel, c/ Robert Owen, d/ Samuel Wilderspin 111. Psycholodzy okresu międzywojennego to: a/ Jerzy Braun, b/ Jean Piaget, 14

15 c/ Stefan Szuman, c/ Maria Grzegorzewska 112. Kto powołał przez Sejm Instytucję Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku? a/ Hieronim Konarski, b/ Joachim Chreptowicz, c/ Feliks Oraczewski, d/ Stanisław August Poniatowski 113. Główną zasługą Ignacego Loyoli jest założenie zakonu jezuitów. Zasłużył się on także jako: a. prezbiter b. teolog c. nauczyciel d. filozof 114. Akademia Platońska założona przez Platona była szkoła filozoficzną, która stanowiła szkolnictwo wyższe. Jakie jeszcze szkoły działały w tym okresie? a. Liceum Jana Pawła II b. Liceum Arystotelesa c. Szkoła Stoików d. Szkoła Epikurejczyków 115. Wskaż główne etapy rozwoju Akademii założonej przez Platona: a. Akademia zaawansowana b. Akademia starsza c. Akademia średnia d. Akademia młodsza 116.Fazy teorii rozwoju poznawczego według Jeana Piageta: a. operacji nie kontrolowanej b. przedoperacyjna c. operacji kontrolnej d. operacji formalnych 117. Jakie rodzaje wychowania wykształciły się w okresie starożytności? a. helleńskie b. spartańskie c. humanistyczne d. stanowe Szkoły, które funkcjonowały w okresie Cesarstwa Rzymskiego: a. szkoła gramatyczna b. szkoła retoryczna c. szkoła przyklasztorna d. szkoła katedralna Pierwszymi uniwersytetami europejskimi były: a. Uniwersytet Boloński b. Uniwersytet Paryski 15

16 c. Akademia Wileńska d. Akademia Zamoyska Jakie zadanie pełnił Zakon Jezuitów? a. zwalczał reformację b. umacniał katolicyzm c. budował jednolite szkolnictwo d. wspierał religijny liberalizm Jakie cechy posiadała szkoła rycerska założona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego? a. była bezpłatna b. nosiła świecki charakter c. posiadała dwustopniową organizację d. przygotowywała głównie duchownych 122. Które ze szkół wyższych (główne) działały w czasach KEN? a. Uniwersytet w Krakowie b. Uniwersytet w Wilnie c. Kolegium Lubrańskie d. Akademia Jezuicka Jakie zakazy wprowadzono w okresie Kulturkampfu? a. zakaz nauczania w języku polskim b. zakaz nauki prywatnej w domach d. zakaz likwidacji szkół elementarnych Jakie szkoły funkcjonowały w Królestwie Polskim w 1862 r.? a. rzemieślnicze b. elementarne c. rezalne d. szkoły zabaw W jakich guberniach w okresie zaboru rosyjskiego istniały tajne szkoły? a. Poznańskiej b. Kieleckiej c. Piotrkowskiej d Radomskiej Pod jakimi zmienionymi tytułami ukazywało się pismo Przegląd Pedagogiczny? a.. Nauka o rzeczach b. Sprawy szkolne c. Wychowanie w domu i szkole d. Przegląd wychowawczy 16

17 Kim był Erich Fromm? a. nauczycielem b. filozofem c. psychologiem d. twórcą psychoanalizy społecznej 128. Które organizacje odegrały główną rolę podczas Sejmu Nauczycielskiego w 1919 r.? a. Koło Oświaty Ludowej b. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych c. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego d. Związek Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 129. Które z pojęć należały do triady wychowania w średniowieczu? a. zaufanie b. miłość c. nadzieja d. wiara 130.Pojęcia, które wiążą się z akademią: a. gimnazjum b. żak c. skryptor d. promotor 131. Jakimi procesami poznawczymi zajmował się Stefan Szuman? a. pamięć b. postrzeganie c. myślenie d. mowa 132. Według raportu sporządzonego dla UNESCO przez Międzynarodową Komisję do Spraw Edukacji, edukacja powinna koncentrować się wokół filarów ujętych w formie: a. Uczyć się, aby osiągnąć bogactwo b. Uczyć się, aby wiedzieć c. Uczyć się, aby działać d. Uczyć się, aby żyć wspólnie 133. Stopnie awansu zawodu nauczycieli w Polsce: a. Nauczyciel katedralny b. Nauczyciel akademicki c. Nauczyciel mianowany d. Nauczyciel dyplomowany 134. Jakie poziomy kształcenia sugerował Vittorino da Feltre? a) średni b) elementarny c) wyższy d) ogólny 17

18 135. Co krytykował Herbart Spencer? a) anachroniczny system wykształcenia b) szkoły klasyczne c) szkoły elementarne d) szkoły ludowe 136. Ewaryst Estkowski: a) założył Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w Poznaniu b) był działaczem oświatowym c) założyciel instytutów szkolenia zawodowego d) twórco koncepcji wychowawczo- duszpasterskiej 138.Paweł Włodkowic to: a) twórca kalwinizmu i doktryny moralnej b) rektor Akademii Krakowskiej c) twórca polskiej doktryny prawa międzynarodowego d) patron Szkoły Wyżej w Płocku 139. Kim był Wilhelm Karol von Humboldt? a) założyciel Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego b) niemieckim filozofem c) ojciec neohumanistycznego gimnazjum d) reformatorem szkolnictwa pruskiego 140. Kto był przeciwny karom cielesnym? a) Sokrates b) Janusz Korczak c) Erazm z Rotterdamu d) Vittorino da Feltre 141. Jakie tendencje pedagogiczne zaprezentował Grzegorz Piramowicz w swoim dziele pt. " Powinności nauczyciela, mianowicie zaś w szkołach parafialnych i sposoby ich dopełniania " : a) wychowanie w duchu obywatelskim i patriotycznym b) przygotowanie do życia w różnych zawodach c) wychowanie muzyczne d) wychowanie przez sztukę 142. Zygmunt Karol Mysłakowski przeciwstawiał się podziałowi pedagogiki na dwie odrębne dziedziny: a) empiryczną oraz normatywną b) naukowa oraz teologiczna c) humanistyczna oraz matematyczna d) społeczna oraz patriotyczna 143. Maria Łopatowska była autorką książek: a) " Dziecko wsi " b) " Piękno w życiu dziecka " 18

19 c) " O badaniu dojrzałości szkolnej " d) " Stan wychowania przedszkolnego w Polsce " 144. Henryk Wernic napisał: a) " Przewodnik wychowania " b) " Praktyczny przewodnik wychowania c) " O zabawach młodzieży " d) " O fizycznym wychowaniu dzieci " 145. Które książki napisał Jerzy Korczak: a) " Tajemniczy ogród " b) " Dzieci ulicy " c) " Koszałki opałki " d) " Król Maciuś I" 146. Których książek autorem jest Aleksander Kamiński: a) " Janko muzykant " b) " Kamienie na szaniec " c) " Nauczanie i wychowanie metodą harcerską " d) " Krąg rady " 147. Kim z wykształcenia był Piotr Chmielowski: a) sportowcem b) historykiem literatury c) publicystą d) pedagogiem 148.Akademia Krakowska założona przez króla Kazimierza Wielkiego powstała: a) w 1364 roku b) w XIX wieku c) w 1919 roku d) w 1754 roku e) 149. Przedstawicielami włoskiego renesansu, którzy mieli wpływ na idee wychowania byli: a) Vittorino de Faltre b) Franciszek Petrarka c) św. Tomasz Morus d) Andrzej Frycz Modrzejewski 150. Do rozwoju Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych założonego w 1817 r. przez Jakuba Falkowskiego przyczynili się: a)j. Szczygielski b) J. Popłoński c) Zygmunt Wiatrowski d) Kazimierz Denek 151. Komisja Edukacji Narodowej utworzona został w roku: a b

20 c d Odrodzone gimnazjum w Polsce wprowadzono w roku: a b c d Sejm Nauczycielski w Polsce odbył się w roku: a b c d Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym została uchwalona w roku: a b c d Wulgata to pojęcie odnoszące się do: a. Uniwersytetu b. Kościoła c. Pisma Świętego d. Tomizmu 156. Uniwersytet Jagielloński odrodzony został w roku: a b c d Św. Tomasz żył w wieku: a. XIII b. XV c. XVI d. XIV 158. Tzw. odwilż w polskiej oświacie w czasach komunistycznych nastał po roku: a b c d Tzw. zbiorcze szkoły gminne Polsce zaczęto organizować w roku: a b c d

21 21

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zarys historii wychowania Autorzy: Kalina Bartnicka, Irena Szybiak

Zarys historii wychowania Autorzy: Kalina Bartnicka, Irena Szybiak Zarys historii wychowania Autorzy: Kalina Bartnicka, Irena Szybiak Wstęp 13 1. Wychowanie jako historycznie zmienna funkcja społeczeństwa... 13 2. Historia wychowania - zakresy pojęcia 15 3. Historia wychowania

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM Wyższa Szkoła Filozoficzno Pedagogiczna Ignatianum

Wydawnictwo WAM Wyższa Szkoła Filozoficzno Pedagogiczna Ignatianum 3 Stanisław Litak Historia wychowania Tom 1. Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej Wydane III poszerzone i uzupełnione Wydawnictwo WAM Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum Kraków 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Żeby istnieć trzeba myśleć (Kartezjusz) Żywiołem filozofii jest powaga myślenia. Mówimy potocznie:

Żeby istnieć trzeba myśleć (Kartezjusz) Żywiołem filozofii jest powaga myślenia. Mówimy potocznie: Żeby istnieć trzeba myśleć (Kartezjusz) Żywiołem filozofii jest powaga myślenia. Mówimy potocznie: ale z Ciebie filozof! Też mi filozof! Nie filozofuj! Ale czy rozumiemy sens tych słów, poza oczywiście

Bardziej szczegółowo

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły Opracowanie: dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak Artykuł: Maria Grzegorzewska wśród nas Autor: Janina Doroszewska Rok wydania: 1967 Czasopismo: Szkoła Specjalna

Bardziej szczegółowo

Dr Ewa Kula Samodzielna Pracownia Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa

Dr Ewa Kula Samodzielna Pracownia Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa Dr Ewa Kula Samodzielna Pracownia Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa Program nauczania historii myśli pedagogicznej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

Wokół myśli pedagogicznej Jana Władysława

Wokół myśli pedagogicznej Jana Władysława KRONIKA NAUKOWA Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika XXX/2014 Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 422 DOI: http://dx.doi.org/10.12775/aunc_ped.2014.011 Joanna Falkowska UMK Toruń Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ŚCIEŻKI FILOZOFICZNEJ

REALIZACJA ŚCIEŻKI FILOZOFICZNEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA WE WŁOCŁAWKU REALIZACJA ŚCIEŻKI FILOZOFICZNEJ Koordynator ścieżki ks. mgr Maciej Korczyński Szczegółowe cele kształcenia i wychowania dla ścieżki filozoficznej

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

Historia wychowania i opieki - opis przedmiotu

Historia wychowania i opieki - opis przedmiotu Historia wychowania i opieki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Historia wychowania i opieki Kod przedmiotu 05.7-WP-PEDP-HW Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Filozofia, ISE, Wykład X - Filozofia średniowieczna.

Filozofia, ISE, Wykład X - Filozofia średniowieczna. Filozofia, ISE, Wykład X - Filozofia średniowieczna. 2011-10-01 Plan wykładu 1 Filozofia średniowieczna a starożytna 2 3 Ogólna charakterystyka filozofii średniowiecznej Ogólna charakterystyka filozofii

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego - Pedagogika. T. 1. Spis treści PEDAGOGIKA JAKO NAUKA

Księgarnia PWN: Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego - Pedagogika. T. 1. Spis treści PEDAGOGIKA JAKO NAUKA Księgarnia PWN: Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego - Pedagogika. T. 1 Spis treści Przedmowa (Zbigniew Kwieciński) 11 Część I PEDAGOGIKA JAKO NAUKA Wstęp (Krzysztof Rubacha) 18 Rozdział 1. Edukacja

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA Autor: Prof. PAWEŁ TYRAŁA Tytuł: TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA zarys teorii oraz metodyki wychowania Recenzja Prof. Igor Kominarec Liczba stron: 240 Rok wydania: 2012 Spis treści WSTĘP Rozdział I TEORIA

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Ryszard Wroczyński POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Przedruk z wydania drugiego /W ydaw nictw o m Wrocław 2003 SPIS TREŚCI Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA Zagadnienia ogólne

PEDAGOGIKA Zagadnienia ogólne PEDAGOGIKA Zagadnienia ogólne 1. Pedagogika, jako nauka. 2. Miejsce pedagogiki w systemie nauk. 3. Związek pedagogiki z innymi naukami. 4. Teoretyczność i praktyczność pedagogiki, jako nauki. 5. Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Wojciech Słomski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (pytania)

Zagadnienia (pytania) Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży Zagadnienia (pytania) na obronę dyplomową licencjacką na kierunku: pedagogika Zagadnienia ogólne 1. Nurty kontestacyjne w pedagogice

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. konwersatoria 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. konwersatoria 30 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Dariusz Makiłła Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej Sprawdzian IV Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej GRUPA A Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do konfederacji targowickiej. patriotyzm, zdrada, Seweryn Rzewuski, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Zagadnienia wstępne. Początki refleksji filozoficznej w Polsce Wincenty Kadłubek i Witelon Ślązak. Dr Magdalena Płotka

Wykład 1. Zagadnienia wstępne. Początki refleksji filozoficznej w Polsce Wincenty Kadłubek i Witelon Ślązak. Dr Magdalena Płotka Wykład 1. Zagadnienia wstępne. Początki refleksji filozoficznej w Polsce Wincenty Kadłubek i Witelon Ślązak Dr Magdalena Płotka Filozofia jest jednym ze składników kultury umysłowej, do tego najbardziej

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej.

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej. Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2012) Alkoholizm i Narkomania kwartalnik dla osób zajmujących się badaniami

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: SOCJOLOGICZNEJ I MYŚLI SPOŁECZNEJ

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: SOCJOLOGICZNEJ I MYŚLI SPOŁECZNEJ (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: HISTORIA MYŚLI 2. Kod przedmiotu: SOCJOLOGICZNEJ I MYŚLI SPOŁECZNEJ ROZ-S4-10 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do pedagogiki

Wprowadzenie do pedagogiki Projekt pt. "Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych" Wprowadzenie do pedagogiki Opracowanie: dr A. Dziwińska Materiały szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2014 ISBN:

Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2014 ISBN: JĘZYK POLSKI Autorzy: Izabela Galicka, Paweł Pokora Redaktor serii: Marek Jannasz Koncepcja graficzna serii: Teresa Chylińska-Kur, KurkaStudio Opracowanie graficzne: Piotr Korolewski www.cel-matura.pl

Bardziej szczegółowo

Historia i teoria wychowania. Praca Socjalna. prof. nadzw. dr Ryszard Bania. Student posiada zakres wiedzy wynikającej z realizacji Wymagania wstępne

Historia i teoria wychowania. Praca Socjalna. prof. nadzw. dr Ryszard Bania. Student posiada zakres wiedzy wynikającej z realizacji Wymagania wstępne Kod przedmiotu: IH PS-L-4i3-2012-S Pozycja planu: D3 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Historia i teoria wychowania Kierunek studiów Praca Socjalna Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia KOD WF/II/st/3

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia KOD WF/II/st/3 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia KOD WF/II/st/3 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Do egzaminu z Filozofii Człowieka. Kierunek Filozofia semestr III. opracował Artur Andrzejuk (na prawach maszynopisu)

Przewodnik. Do egzaminu z Filozofii Człowieka. Kierunek Filozofia semestr III. opracował Artur Andrzejuk (na prawach maszynopisu) Przewodnik Do egzaminu z Filozofii Człowieka Kierunek Filozofia semestr III opracował Artur Andrzejuk (na prawach maszynopisu) Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Warszawa 2004 Treści

Bardziej szczegółowo

Filozofia Bezpieczeństwa

Filozofia Bezpieczeństwa Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie Witold Pokruszyński Filozofia Bezpieczeństwa Józefów 2013 WSGE 1 Recenzja prof. zw. dr hab. Tadeusz Jemioło prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wychowanie metodą harcerską jednym z kierunków współczesnej pedagogiki. Chorągiew Podkarpacka ZHP im. Olgi i Andrzeja Małkowskich

Wychowanie metodą harcerską jednym z kierunków współczesnej pedagogiki. Chorągiew Podkarpacka ZHP im. Olgi i Andrzeja Małkowskich Wychowanie metodą harcerską jednym z kierunków współczesnej pedagogiki Chorągiew Podkarpacka ZHP im. Olgi i Andrzeja Małkowskich 1. System wychowawczy św. Jana Bosko - Jan Bosko wprowadził w swoich domach

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA I KOGNITYWISTYKA W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII

PSYCHOLOGIA I KOGNITYWISTYKA W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII PSYCHOLOGIA I KOGNITYWISTYKA W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII www.psychologia.amu.edu.pl Jerzy Marian Brzeziński Zaczęło się w maju 1919 r. Pierwszą pracę doktorską pt. O wpływie sugestyjnym sytuacji poprzedniej

Bardziej szczegółowo

Pseudonim Janasz Korczak, Henryk używa po raz pierwszy w 1898 r. podczas udziału w konkursie dramatycznym imienia Jana Paderewskiego.

Pseudonim Janasz Korczak, Henryk używa po raz pierwszy w 1898 r. podczas udziału w konkursie dramatycznym imienia Jana Paderewskiego. Janusz Korczak Informacje 22.VI.1878 r. (lub 1879 r.) w Warszawie urodził się Henryk Goldszmit. Był synem Cecylii z Gębickich i adwokata Józefa Goldszmita. Mając osiem lat Henryk rozpoczyna naukę w szkole

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) dyrektor szkoły lub placówki jest

Bardziej szczegółowo

Sławni Polscy Fizycy i Matematycy. Matematycy Fizycy Najważniejsi

Sławni Polscy Fizycy i Matematycy. Matematycy Fizycy Najważniejsi Sławni Polscy Fizycy i Matematycy Matematycy Fizycy Najważniejsi Matematycy Mikołaj Kopernik Stefan Banach Jan Śniadecki Stanicław Saks Leon Chwistek Władysław Ślebodziński Mikołaj Kopernik 19 lutego 1473-24

Bardziej szczegółowo

HISTORIA SZKOLNICTWA W GOCZAŁKOWICACH

HISTORIA SZKOLNICTWA W GOCZAŁKOWICACH HISTORIA SZKOLNICTWA W GOCZAŁKOWICACH Początki szkolnictwa 1625 - pierwsza wzmianka o nieznanym z imienia nauczycielu szkoły goczałkowickiej 1690 z protokołu wizytacji wiemy, że istniał już budynek szkolny

Bardziej szczegółowo

Historia myśli pedagogicznej

Historia myśli pedagogicznej UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie KATEDRA HISTORII OŚWIATY I WYCHOWANIA Historia myśli pedagogicznej ZARYS PROGRAMU KSZTAŁCENIA na kierunku pedagogika, wychowanie obronne

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM Księża Jezuici, 2013; Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013 WYCHOWAWCA W PEDAGOGICE IGNACJAŃSKIEJ; Ewa Dybowska. WstĘP 13.

Wydawnictwo WAM Księża Jezuici, 2013; Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013 WYCHOWAWCA W PEDAGOGICE IGNACJAŃSKIEJ; Ewa Dybowska. WstĘP 13. 7 Spis treści Wykaz skrótów 11 WstĘP 13 Rozdział 1 Teoria wychowawcy stan badań 27 1.1. Pedagogika i wychowanie analiza ważniejszych pojęć 28 1.1.1. Wychowanie 28 1.1.2. Wychowawca 38 1.1.3. Pedagogia

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż Przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

skrajny spirytualizm skrajny materializm umiarkowany spirytualizm umiarkowany materializm ANTROPOLOGIA neutralizm identyzm hylemorfizm

skrajny spirytualizm skrajny materializm umiarkowany spirytualizm umiarkowany materializm ANTROPOLOGIA neutralizm identyzm hylemorfizm PYTANIE O WSPÓŁCZESNĄ PEDAGOGIKĘ ŚWIATOPOGLĄDOWO NEUTRALNĄ ŚWIATOPOGLĄD to zespół przekonań i postaw, twierdzeń, ocen i norm, który przynajmniej w oczach swoich zwolenników czy wyznawców stanowi spójny,

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali i Elżbiety Osewskiej

WYCHOWANIE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali i Elżbiety Osewskiej WYCHOWANIE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali i Elżbiety Osewskiej I. Wychowanie ogólne 1. WYCHOWANIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ (Teresa Olearczyk)

Bardziej szczegółowo

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje podajemy w następującym porządku: termin, tytuł konferencji, organizator imprezy. 20.01.2015 r. Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. SGO "Polesie" w roku szkolnym 2016/2017

Koncepcja pracy Gimnazjum im. SGO Polesie w roku szkolnym 2016/2017 Koncepcja pracy Gimnazjum im. SGO "Polesie" w roku szkolnym 2016/2017 1. Diagnoza aktualnego stanu szkoły Gimnazjum w Adamowie zostało wyłączone z Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego 1 września 2011

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki Rada Wydziału 23.04.2014 Kierunek studiów - PEDAGOGIKA Tezy egzaminacyjne (podstawowe) 1. Znaczenie pojęć pedagogicznych: pedagog, edukacja, wychowanie, socjalizacja, pedagogia, pedagogika. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Filozofowie na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie ARTUR ANDRZEJUK

Filozofowie na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie ARTUR ANDRZEJUK Polski Uniwersytet na Obczyźnie Filozofowie na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie ARTUR ANDRZEJUK Brano pod uwagę następujące kryteria: Publikacje z filozofii Nauczanie filozofii Założenia Artur Andrzejuk

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Powstanie Akademii Krakowskiej.

Wykład 2. Powstanie Akademii Krakowskiej. Wykład 2. Powstanie Akademii Krakowskiej. POWSTANIE AKADEMII KRAKOWSKIEJ Uniwersytet nie obejmował wszystkich uprawianych na większości ówczesnych uniwersytetów nauk; nie było w nim wydziału teologii.

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej

Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej 3 Grzegorz Łuszczak Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM Kraków 2012 5 Spis treści Wprowadzenie 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY

FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 2 Egzamin maturalny z filozofii Część I (20 punktów) Zadanie 1. (0 3) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak- zestawienie bibliograficzne w wyborze

Janusz Korczak- zestawienie bibliograficzne w wyborze Janusz Korczak- zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Dauzenroth Erich Doktor Korczak/ oprac. Erich Dauzenroth// W: Pedagogika alternatywna: dylematy teorii i praktyki/ red. nauk. Bogusław

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia

Pytania do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia Załącznik nr 4 a Pytania do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia Pytania kierunkowe i specjalnościowe PYTANIA KIERUNKOWE Z PEDAGOGIKI I STOPIEŃ 1. Pedagogika jako nauka, subdyscypliny pedagogiki.

Bardziej szczegółowo

Filozofia wyobraźni Karola Libelta Dr Magdalena Płotka

Filozofia wyobraźni Karola Libelta Dr Magdalena Płotka Filozofia wyobraźni Karola Libelta Dr Magdalena Płotka Karol Libelt (1807-1875), był Poznaniakiem Karol Libelt wskazywał, że jego system związany jest z poglądami Trentowskiego Filozofia Libelta nazywa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Filozofia Augusta Cieszkowskiego Dr Magdalena Płotka

Filozofia Augusta Cieszkowskiego Dr Magdalena Płotka Filozofia Augusta Cieszkowskiego Dr Magdalena Płotka Także i August Cieszkowski przejął metodę dialektyczną Hegla Zmierzał do utworzenia filozofii słowiańskiej, niezależnej od filozofii germańskiej Swój

Bardziej szczegółowo

Statut Domu Opiekuńczo Wychowawczego dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej w Poznaniu

Statut Domu Opiekuńczo Wychowawczego dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej w Poznaniu Statut Domu Opiekuńczo Wychowawczego dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej w Poznaniu Poznań 2013 r. Rozdział I Podstawy prawne funkcjonowania placówki 1 Dom Opiekuńczo Wychowawczy dla Dziewcząt im.

Bardziej szczegółowo

Wykład II: Filozofia Mateusza z Krakowa Początki Renesansu w Polsce

Wykład II: Filozofia Mateusza z Krakowa Początki Renesansu w Polsce Wykład II: Filozofia Mateusza z Krakowa Początki Renesansu w Polsce Dwie podstawowe interpretacje epoki Renesansu Jako spójny okres w historii cywilizacji Renesans postrzegany jest tylko przez niektórych

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ,

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach , Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Lp. Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Uwagi o brakujących rocznikach Archiwalnych Bieżących

Bardziej szczegółowo

Wiek XVIII wiek oświecenia, wiek rozumu. Sapere aude! Miej odwagę posługiwać się swym własnym rozumem tak oto brzmi hasło oświecenia (I. Kant).

Wiek XVIII wiek oświecenia, wiek rozumu. Sapere aude! Miej odwagę posługiwać się swym własnym rozumem tak oto brzmi hasło oświecenia (I. Kant). Wiek XVIII wiek oświecenia, wiek rozumu. Sapere aude! Miej odwagę posługiwać się swym własnym rozumem tak oto brzmi hasło oświecenia (I. Kant). Epoka filozofów, którzy chcą przekształcać świat 4 główne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Starożytność

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Starożytność Spis treści Wprowadzenie XI Wykaz skrótów XIII Część I. Starożytność 1 Rozdział 1. Bliski i Daleki Wschód 1 1. Homo sapiens 1 2. Mezopotamia i Egipt 2 3. Izrael 2 4. Indie 2 5. Chiny 4 6. Test 5 7. Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Zasób czasopism drukowanych Lp. Tytuł czasopisma Archiwalnych Bieżą cych 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3279/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2017 roku.

Zarządzenie Nr 3279/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2017 roku. Zarządzenie Nr 3279/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2017 roku. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010. Wydział Humanistyczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010. Wydział Humanistyczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Humanistyczny Studia wyższe prowadzone na kierunku w

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Władysław Tatarkiewicz - Historia estetyki. T. 1-3 SPIS TREÂCI

Księgarnia PWN: Władysław Tatarkiewicz - Historia estetyki. T. 1-3 SPIS TREÂCI Księgarnia PWN: Władysław Tatarkiewicz - Historia estetyki. T. 1-3 SPIS TREÂCI Przedmowa........................... 5 WST P............................ 9 Bibliografia ca okszta tu historii estetyki.................

Bardziej szczegółowo

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych?

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO w Słupsku Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo- Informatyczne Społecznego

Bardziej szczegółowo

Osoba podstawą i zadaniem pedagogiki. Izabella Andrzejuk

Osoba podstawą i zadaniem pedagogiki. Izabella Andrzejuk Osoba podstawą i zadaniem pedagogiki Izabella Andrzejuk Plan wystąpienia 1. Człowiek jako osoba 1. Relacje osobowe 2. Istota wychowania 1. Znaczenie relacji osobowych w wychowaniu 3. Pedagogika, filozofia

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w europejskich systemach edukacji. Prezentacja z seminarium Rady Europy pt.

Kierunki zmian w europejskich systemach edukacji. Prezentacja z seminarium Rady Europy pt. Kierunki zmian w europejskich systemach edukacji Prezentacja z seminarium Rady Europy pt. Wkład rodziców w kształtowanie atmosfery szkoły sprzyjającej budowaniu demokratycznych postaw obywatelskich ElŜbieta

Bardziej szczegółowo

Tydzień wychowania jest okazją do tego, by każdy postawił sobie pytania: Kogo chcę wychować? I jak zamierzam to czynić?. Odpowiadając na nie trzeba mieć zawsze przed oczyma pełny rozwój wychowanków. Z

Bardziej szczegółowo

Pedagogika z elementami psychologii

Pedagogika z elementami psychologii Pedagogika z elementami psychologii Autor: Maria Szczepaniak Cele edukacyjne: Poznanie podstawowych pojęć z zakresu wiedzy pedagogicznej. Poznanie podstawowych problemów opiekuńczych i wychowawczych oraz

Bardziej szczegółowo

13 13 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori Szkoła Podstawowa nr

13 13 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori Szkoła Podstawowa nr 0/0 Załącznik nr Załącznik nr Lp. Szkoła Jednostki organizacyjne szkoły/zespołu Liczba oddziałów Liczba oddziałów łącznie liczba wicedyrektorów wymiar godz realizowanych przez dyr. w ramach tygodniowego

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu

Karta opisu przedmiotu AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karta opisu przedmiotu A. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu Filozofia polityki. Jednostka prowadząca Instytut Stosunków

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak - życie i dzieło

Janusz Korczak - życie i dzieło PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W LUBLINIE FILIA W LUBARTOWIE Janusz Korczak - życie i dzieło Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowała Halina Soszka LUBARTÓW 2012

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna materiał nauczania. Temat 1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do przedmiotu

Pedagogika ogólna materiał nauczania. Temat 1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do przedmiotu Prowadzący: dr Małgorzata Kabat Pedagogika ogólna materiał nauczania Temat 1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do przedmiotu 1. Przedstawienie studentom materiału nauczania, 2. Podanie propozycji literaturowych,

Bardziej szczegółowo

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018 PROGRAM MERYTORYCZNY KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I. CELE KONKURSU kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy historycznej; rozbudzanie ciekawości

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11. Koncepcje i realizacja polityki oświatowej po drugiej wojnie światowej 15. Oświata i szkolnictwo na Dolnym Śląsku 39.

Wstęp 11. Koncepcje i realizacja polityki oświatowej po drugiej wojnie światowej 15. Oświata i szkolnictwo na Dolnym Śląsku 39. Edward Dereń Edukacja nauczycieli szkół podstawowych na Dolnym Śląsku w latach 1945 1970 Spis treści Wstęp 11 Rozdział pierwszy Koncepcje i realizacja polityki oświatowej po drugiej wojnie światowej 15

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.50.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 kwietnia 2017 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Komisja Edukacji Narodowej: ludzie i dzieło w dialogu pokoleń

Komisja Edukacji Narodowej: ludzie i dzieło w dialogu pokoleń Konferencja naukowa Komisja Edukacji Narodowej: ludzie i dzieło w dialogu pokoleń Organizatorzy Instytut Historii i Katedra Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Harcerstwo a szkoła partnerzy w wychowaniu. Ośrodek Kształcenia Kadr "Quercus"

Harcerstwo a szkoła partnerzy w wychowaniu. Ośrodek Kształcenia Kadr Quercus Harcerstwo a szkoła partnerzy w wychowaniu Partnerstwo zapisane w dokumentach USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 2a. 1. System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje

Bardziej szczegółowo

Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 385

Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 385 Warszawa - Wesoła, dn.... Do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Klimatyczna 1 Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 385 Proszę o przyjęcie.. (imiona

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 4 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Do egzaminu z Historii filozofii średniowiecznej. Kierunek Filozofia semestr II. opracował Artur Andrzejuk (na prawach maszynopisu)

Przewodnik. Do egzaminu z Historii filozofii średniowiecznej. Kierunek Filozofia semestr II. opracował Artur Andrzejuk (na prawach maszynopisu) Przewodnik Do egzaminu z Historii filozofii średniowiecznej Kierunek Filozofia semestr II opracował Artur Andrzejuk (na prawach maszynopisu) Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Warszawa

Bardziej szczegółowo

FITNESS INTELIGENCJI

FITNESS INTELIGENCJI FITNESS INTELIGENCJI Aleksander Dydel ABC TEORII I ĆWICZEŃ WSTĘP Ancora imparo. Michał Anioł Inteligencja jest piękną i wartościową cechą umysłu, którą można rozwinąć. Sama z siebie nie jest gwarantem

Bardziej szczegółowo

GWSP GIGI. Filozofia z aksjologią. dr Mieczysław Juda

GWSP GIGI. Filozofia z aksjologią. dr Mieczysław Juda GWSP Filozofia z aksjologią dr Mieczysław Juda GIGI Filozofia z aksjologią [5] Systemy nowożytne: empiryzm Locke a i sceptycyzm Hume a Filozofia z aksjologią [5] Systemy nowożytne: empiryzm Locke a i sceptycyzm

Bardziej szczegółowo

Historia szkolnictwa specjalnego w Polsce : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Historia szkolnictwa specjalnego w Polsce : zestawienie bibliograficzne w wyborze Historia szkolnictwa specjalnego w Polsce : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce, 2013 PBW Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Korekta Dorota Parkita Książki,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Renesans. Charakterystyka epoki

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Renesans. Charakterystyka epoki Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Renesans Charakterystyka epoki Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze gazowej obozu zagłady w Treblince) polski pedagog, publicysta,

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej dla oświatowej kadry kierowniczej Dla: wicedyrektorów różnych typów szkół i nauczycieli spełniających wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MENiS z 10 IX 2002 r.(dzu nr 155/2002) Cel: uzyskanie

Bardziej szczegółowo