RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole "Wyspa Malucha" Przecław Kuratorium Oświaty w Szczecinie

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Dzieci są aktywne. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. 9. Rodzice są partnerami przedszkola. 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Przedszkole "Wyspa Malucha" 2/15

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach 18 i przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Elżbieta Kintop, Małgorzata Makowska. Badaniem objęto 53 rodziców (ankieta) i 4 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem, obserwacje zajęć i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania przedszkola. Przedszkole "Wyspa Malucha" 3/15

4 Obraz przedszkola Przedszkole Niepubliczne Towarzystwa Wiedzy Powszechnej "Wyspa Malucha" jest stosunkowo młodą placówką oświatową, działa, bowiem od 2,5 roku, tj. od 1 września 2011 r. Położone jest w Przecławiu, w sąsiedztwie szkoły podstawowej, wśród nowoczesnego osiedla. Ta nowocześnie urządzona placówka, o bardzo wysokim standardzie, została wybudowana na potrzeby najmłodszych mieszkańców Przecławia, Kołbaskowa, Szczecina i okolic. Budynek o powierzchni użytkowej 1000m kw. składa się z parteru i piętra z bezpiecznym - przystosowanym dla dzieci niepełnosprawnych - wejściem do placówki, miejscami parkingowymi i ogrodem. Przedszkole spełnia wszystkie wymogi gwarantujące warunki bezpieczne i higieniczne dla dzieci. Przedszkole posiada: dużą szatnię dla dzieci, pięć przestronnych, kolorowych sal dydaktycznych, łazienkę w każdej sali oraz brodzik przystosowany do potrzeb dziecka, salę gimnastyczną, bogato wyposażoną salę multimedialno-językową, gabinety psychologa i logopedy, kamery video w każdej sali, pomieszczenia socjalne, windę, ogród wyposażony w bezpieczny i bogaty sprzęt sportowo rekreacyjny, stołówkę oraz kuchnię z własnym zapleczem kuchennym o najnowocześniejszych parametrach wydajnościowych, spełniających wszystkie wymagania sanitarno - epidemiologiczne oraz BHP. Na wszystkie przedmioty znajdujące się na terenie placówki i ogrodu posiada atesty oraz certyfikaty. Przedszkole dysponuje 100 miejscami dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat - jednak w związku z zapewnieniem optymalnych warunków w placówce przyjętych jest nieco ponad 80 dzieci w wieku przedszkolnym. Funkcjonują w nim 4 grupy przedszkolne oraz jedna grupa żłobkowa dla dzieci od roku do 3 lat, w których opiekę i edukację zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogiczna (posiadająca dodatkowe kwalifikacje - logopedia, diagnoza i terapia pedagogiczna), pomoc nauczycieli i współpracujący z nauczycielami specjaliści (logopeda, psycholog dziecięcy, instruktorzy zajęć dodatkowych, nauczyciel lingwista). Nauczyciele w swojej pracy wykorzystują aktywizujące i wspierające metody nauczania, jak również realizują nowatorskie rozwiązania programowe. Przedszkole wyróżnia się atrakcyjną ofertą edukacyjną. Stwarza dzieciom możliwość nabywania wiadomości i umiejętności we wszystkich obszarach wychowania przedszkolnego. Zapewnia im warunki rozwoju samodzielności, uzdolnień, możliwość wspólnej zabawy oraz nauki w bezpiecznych i przyjaznych warunkach dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Organizowane są zajęcia dodatkowe, tj.: codzienna nauka języka angielskiego, zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekty, rytmika, zajęcia komputerowe, nauka tańca, nauka gry na pianinie elektrycznym, szachy, balet, elementy judo. W kalendarzu przedszkola znajduje się wiele uroczystości i przedsięwzięć dla dzieci, ich rodzin i środowiska lokalnego. W placówce okresowo organizowane są specjalistyczne badania lekarskie okulistyczne i ortopedyczne. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Monitorowane i analizowane są osiągnięcia każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych. Nauczyciele w codziennej pracy wdrażają wnioski z analiz osiągnięć przedszkolaków. W celu wspierania funkcji wychowawczej rodziców organizowane są dla nich szkolenia, dzięki którym mogą wzbogacić wiedzę i poznać różne metody pracy z dzieckiem. Rodzice zapraszani są także na tzw. lekcje otwarte, imprezy i uroczystości przedszkolne. Współpracują w zakresie organizacji wycieczek i innych przedsięwzięć przedszkola. "Wyspa Malucha" to miejsce, gdzie panuje przyjazna, serdeczna atmosfera, gdzie - ze szczególną troską - dba się o bezpieczeństwo i przestrzega praw dziecka. Przedszkole "Wyspa Malucha" 4/15

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 101 Przedszkole "Wyspa Malucha" Przedszkole Przecław Przecław Kod pocztowy Urząd pocztowy Telefon Fax Www Przecław Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze Oddziały Nauczyciele pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy niepubliczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki ZACHODNIOPOMORSKIE policki Kołbaskowo gmina wiejska Przedszkole "Wyspa Malucha" 5/15

6 Poziom spełniania wymagań państwa Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. (D) W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. (D) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. (B) A Przedszkole "Wyspa Malucha" 6/15

7 Wnioski 1. Wszyscy nauczyciele z dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością, zgodnie z przyjętymi w przedszkolu rozwiązaniami dokumentują i wdrażają w pracy z dziećmi podstawę programową uwzględniając zalecane warunki i sposoby jej realizacji. 2. Dzięki przemyślanej i systemowej pracy nauczycieli związanej z monitoringiem i analizą osiągnięć dzieci, z powodzeniem w przedszkolu stosuje się różnorodne metody pracy, które pozwalają dzieciom osiągnąć wyższe niż na danym poziomie rozwoju kompetencje kluczowe. Dużą rolę i znaczenie w związku z tym, przypisuje się metodzie M.Montessori, której realizacja przynosi nauczycielom najwięcej satysfakcji. 3. Kadra pedagogiczna przedszkola podejmuje wyzwania pedagogiczne i uczestniczy w wielu niekonwencjonalnych przedsięwzięciach oraz doskonali i zdobywa dodatkowe kwalifikacje zawodowe. 4. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest wspierana wykorzystaniem przez nauczycieli starannie dobranych pomocy dydaktycznych, wyposażeniem i nowocześnie zagospodarowanymi pomieszczeniami oraz placem zabaw. 5. Przedszkole 'Wyspa Malucha" stwarza warunki do udziału rodziców w jego różnorodnych działaniach, dzięki czemu rodzice są przekonani, że rozwija ono zainteresowania ich pociech. Przedszkole "Wyspa Malucha" 7/15

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania dzieci do nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego dzieci uczęszczające do przedszkola nabywają kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz pozyskania wiedzy o indywidualnych potrzebach rozwojowych i możliwościach każdego dziecka. Poziom spełnienia wymagania: A Nauczyciele w Przedszkolu "Wyspa Malucha" w trosce o harmonijny rozwój dzieci z dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością wdrażają podstawę programową wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Przeprowadzone obserwacje zajęć potwierdzają wysoką jakość usług edukacyjnych świadczonych przez przedszkole, podmiotowe traktowanie dzieci oraz takt i kulturę pedagogiczną nauczycieli. Zaplanowany i celowo wdrażany proces edukacyjny przez nauczycieli jest wynikiem przemyśleń, refleksji pedagogicznej oraz wiedzy o dzieciach, uzyskanej w toku obserwacji, monitorowania i analizy ich osiągnięć. Dzięki powyższym działaniom oraz merytorycznemu wsparciu dyrektora przedszkola z powodzeniem udaje się kadrze pedagogicznej konsekwentnie wdrażać metody pracy, które pozwalają na doświadczanie i przeżycie przez każde dziecko sukcesu edukacyjnego. Rodzice stwierdzili, że przedszkole, które wybrali dla swojego dziecka rozwija jego zainteresowania. Obszar badania: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym nauczyciele wdrażają podstawę programową wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Dyrektor oraz nauczyciele zgodnie podkreślają, że w przedszkolu wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej poprzez: właściwe proporcje zagospodarowania czasu, prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, wprowadzanie elementów edukacji zdrowotnej, współpracę z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze oraz poznanie podstawy programowej pierwszego etapu edukacji szkolne. Podczas 5 obserwacji zajęć nauczyciele we wszystkich grupach wykorzystywali zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Wszyscy zachowali proporcje dotyczące czasu realizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych zgodnie z zapisami Przedszkole "Wyspa Malucha" 8/15

9 zawartymi w ramowych rozkładach dnia. Zaprezentowano różnorodne formy aktywności dzieci na zajęciach : dla 3-latków o tematyce Muzyczne inspiracje (aktywność muzyczna) oraz "Dotknij, poczuj, wykonaj wg pedagogiki M. Montessori, dla 4- latków W pałacu Królowej Zimy (aktywność ruchowa) i Woda w naszym życiu (aktywność plastyczno - przyrodnicza), dla 5 - latków, Bawimy się literkami i wyrazami (aktywność umysłowa). Ponadto nauczyciele prowadzili obserwacje pedagogiczne, mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Nauczyciele przygotowali odpowiednie warunki do realizacji treści edukacji zdrowotnej. W każdej sali zadbano o jej wywietrzenie, zwracano uwagę na zachowanie prawidłowej postawy ciała przez dzieci, zajmowanie przez nich wyznaczonych miejsc przy stolikach w zależności od wzrostu, regulowano rolety w zależności od stopnia naświetlenia sal, dzieci mogły ugasić pragnienie pijąc wodę, która jest umieszczona w zbiornikach w każdej sali. Przeprowadzono ćwiczenia oddechowe, zabawy ruchowe : Samoloty i z elementami śpiewu - z repertuaru Klanzy, Jedzie pociąg i Marsz żołnierzy, zabawę z wykorzystaniem janczarów, integracyjną Powitanie, pantomimiczną przy muzyce Płyniemy łódką i inne w formie opowieści ruchowych. W ramach edukacji zdrowotnej przekazano dzieciom informacje o przydatności wody w życiu człowieka, dzieci przeprowadziły doświadczenia związane z wodą, w trakcie zajęć plastycznych wykorzystano w trakcie przerwy ćwiczenia relaksacyjne (M. Montessori). W ramach współpracy z rodzicami eksponowane są wytwory prac plastyczno - konstrukcyjnych dzieci. Niektóre czasami są zabierane do domu, ale najczęściej wszystkie są prezentowane w szatni. Po ich zmianie prace są przechowywane i wykorzystywane do obserwacji postępów dziecka. Na koniec roku szkolnego rodzice otrzymują pakiet prac wraz z informacją o dziecku lub w przypadku dzieci 5-letnich, analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I. Jednak zawsze ekspozycja prac jest pretekstem do rozmów z rodzicami np. na temat bieżących postępów edukacyjnych dziecka, jego zainteresowań i sposobów ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Za pośrednictwem uaktualnianych tablic informacyjnych usytuowanych w szatni, każdy rodzic jest informowany o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych zaplanowanych przez nauczycieli w danym miesiącu a wynikających z realizacji podstawy programowej. Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru Treść pytania: Które z zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wykorzystuje Pan/i w swojej pracy? (8652) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 4 Tab.1 Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent 1 właściwe proporcje zagospodarowania czasu 4 / / 0 2 prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania możliwości i 4 / / 0 potrzeb rozwojowych dzieci 3 wprowadzanie elementów edukacji zdrowotnej 4 / / 0 4 współpraca z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze 4 / / 0 5 poznanie podstawy programowej pierwszego etapu edukacji szkolnej 4 / / 0 Przedszkole "Wyspa Malucha" 9/15

10 Obszar badania: W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Wszyscy nauczyciele w sposób celowy monitorują nabywanie wiadomości i umiejętności przez dzieci, analizują osiągnięcia dzieci, podejmują lub modyfikują działania wpływające na ich rozwój. Dyrektor stwierdził, że w przedszkolu prowadzone są analizy osiągnięć dzieci. Wszyscy nauczyciele wskazali, że monitorują osiągnięcia dzieci poprzez: zadawanie pytań, proszenie dzieci o wypowiedzenie się, wykorzystywanie różnych technik badawczych, zbieranie informacji zwrotnych od dzieci, stwarzanie dzieciom możliwości zadawania pytań, sprawdzanie, w jaki sposób dzieci wykonują działania, przekazywanie dzieciom informacji zwrotnej, posługiwanie się indywidualną dokumentacją dziecka, sprawdzanie, czy dzieci właściwie zrozumiały omawiane kwestie. Nauczyciele także na co dzień przeprowadzają obserwacje pedagogiczne dzieci, planują pracę dydaktyczno-wychowaczo-opiekuńczą w cyklu miesięcznym uwzględniając realizację podstawy programowej, dokonują ewaluacji podejmowanych działań. Wszystkie wyżej wymienione elementy monitorowania zaobserwowano w trakcie zajęć prowadzonych przez nauczycieli, a ponadto dzieciom stworzono możliwość wyboru sposobu uczenia się, wzajemnego ocenienia wykonanego zadania, eksperymentowania. Nauczyciele stwierdzili, że w wyniku monitorowania osiągnięć dzieci zostały sformułowane następujące wnioski: wzrosła samodzielność dzieci w zakresie samoobsługi i wykonywania czynności higienicznych, zaobserwowano większe uspołecznienie się dzieci (wzajemna komunikacja, współdziałanie w grupie, respektowanie norm i zasad przyjętych w grupie, okazywanie emocji), lepszą zdolność skupienia uwagi, rozwój sprawności ruchowej, podniesienie samooceny dzieci. Wskazano także kierunki dalszej pracy: usprawnianie aparatu mowy, uaktywnianie dzieci nieśmiałych, doskonalenie umiejętności skupiania uwagi, utrzymywania właściwego tempa wykonywania prac. W opinii dyrektora i nauczycieli, w celu realizacji powyższych wniosków, podjęto szereg działań w placówce, jak np.: organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci zdolnych (balet, szachy, zajęcia muzyczne, taniec), opracowanie indywidualnych programów korekcyjno-wyrównawczych dla dzieci wymagających wsparcia, realizacja programów własnych ("Wesoła gimnastyka buzi i języka", "W świecie emocji", "Adaptacyjny"), projektów unijnych ("Cudze chwalicie, swego nie znacie" i "Eko-obywatel"), stosowanie metod i form pracy w zależności od możliwości i potrzeb dzieci, udział w konkursach, festiwalach, spartakiadach, olimpiadach, wycieczkach, wspomaganie rodziców w ich działaniach wychowawczych (zatrudnienie psychologa dziecięcego, logopedy, prowadzenie zajęć otwartych), doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia podyplomowe, kursy, warsztaty, itp.). Przedszkole "Wyspa Malucha" 10/15

11 Rys.1w Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. Przedszkole podejmuje wiele bardzo różnorodnych działań skutecznie wpływających na wszechstronny rozwój dzieci. Nauczyciele poinformowali, że wdrażane przez nich wnioski wpływają na rozwój u dzieci umiejętności opisanych w podstawie programowej. Między innymi zaobserwowali, że: w ramach samoobsługi dzieci samodzielnie ubierają się, korzystają z toalety, myją ręce, spożywają posiłki; w ramach uspołecznienia posiadają umiejętność wyciszenia się, skupienia uwagi, słuchania, respektowania zasad przyjętych w grupie - podnoszenie rączki przy zgłaszaniu się, nie przeszkadzanie kiedy ktoś inny mówi, używanie zwrotów grzecznościowych; widoczna jest u dzieci poprawa wymowy; dzieci chętnie biorą udział w konkursach, zajęciach sportowych, występach w ramach festynów organizowanych w przedszkolu dla Przedszkole "Wyspa Malucha" 11/15

12 najbliższego środowiska, itp. Według dyrektora i nauczycieli do rozwoju umiejętności dzieci przyczyniło się stosowanie przez nauczycieli skutecznych metod wychowania przedszkolnego, takich jak: Metoda Dobrego Startu: M. Bogdanowicz, Dziecięca Matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, elementy pedagogiki M. Montessori, Pedagogika Zabawy Klanza, Metoda Globalnego Czytania G. Domana (program Mały odkrywca ) czy odmiennego czytania I. Majchrzak, metoda kinezjologii edukacyjnej, gimnastyki twórczej R. Labana, ruchu rozwijającego W. Sherborne itp. nauczyciele wykorzystują również w pracy metody, takie jak: samodzielne doświadczanie, projekt, formy teatralne, grupy zadaniowe, mapy mentalne (pojęciowe) i inne. Korzystają z multimediów (w przedszkolu funkcjonuje dobrze wyposażony gabinet multimedialny z komputerem dla każdego dziecka wraz z odpowiednim oprogramowaniem, projektorem oraz tablicą projekcyjną). Przedszkole realizuje programy własne uwzględniające normy rozwojowe dzieci w danym wieku i różnice indywidualne, m.in. Program adaptacyjny dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną oraz program socjoterapeutyczny dla dzieci nieśmiałych W świecie emocji. Ponadto w br. szkolnym przedszkole rozpoczęło pracę innowacyjnym programem Akademii Nauki z Poznania Mały odkrywca metoda globalnego czytania wg G. Domana rozwijającym zainteresowania czytelnicze dzieci. Także w br. szkolnym przedszkole zrealizowało własny projekt w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego - Cudze chwalicie swego nie znacie - promujący polską literaturę, muzykę, taniec, sztukę oraz naszą rodzimą kuchnię (projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski). Wspólnie z punktem przedszkolnym przy SP w Przecławiu, w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego, przedszkole przystąpiło do kolejnego projektu - Eko-obywatel. Nauczyciele prowadzą stałe obserwacje i diagnozy dzieci (zapis w Arkuszach Obserwacji Dzieci), a wnioski wykorzystują do: pracy wyrównawczej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w przedszkolu zatrudniony jest psycholog dziecięcy), logopedycznej (indywidualnej prowadzonej przez logopedę współpracującego z przedszkolem oraz zbiorowej wg programu Wesoła gimnastyka buzi i języka prowadzonego przez nauczycieli w grupach dla usprawnienia narządów mowy), właściwego planowania pracy, ewaluacji działań, współpracy z rodzicami, pracy z dziećmi zdolnymi (konkursy, turnieje, festiwale, zajęcia dodatkowe rozwijające talenty dzieci). Nauczyciele różnicują stopień trudności zadań, indywidualizują działania dydaktyczno-wychowawcze, wyrównują deficyty przedszkolaków, korygują wady, niwelują niepożądane zachowania (opracowywanie Kodeksów Dobrego Przedszkolaka, podpisywanie przez dzieci kontraktów zasad grupowych). Prowadzeniu zajęć w placówce sprzyja bogata baza pomocy dydaktycznych, np.: do zajęć z Dziecięcej matematyki, program multimedialny do zajęć logopedycznych, bogaty zestaw pomocy do zajęć usprawniających analizę wzrokowo-słuchową, umożliwiający kształtowanie pojęć matematycznych, przyrodniczych, rozwijających zainteresowania muzyczne, gimnastyczne, do zajęć socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych, komunikacji społecznej, ćwiczące koncentrację, zręczność, wyciszenie, koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność manualną, zmysły, wyobraźnię, logiczne myślenie, itp. W przedszkolu prowadzone są edukacje: zdrowotna (zajęcia ruchowe - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekty, zajęcia z piłką Przedszkoliada, balet, taniec nowoczesny, rytmika, zajęcia edukacyjne - Przedszkole na piątkę - pięć porcji warzyw, Kubusiowi przyjaciele ; ekologiczna (segregacja śmieci w każdej sali, obchody Dnia Ziemi, uprawa warzyw i kwiatów w ogródku przedszkolnym, dokarmianie zimą ptaków, wycieczki przyrodnicze); dla bezpieczeństwa (przystąpienie do programu Bezpieczne przedszkole, spotkania z przedstawicielami służb mundurowych, medycznych, ratowniczych, szkolenie wszystkich pracowników z udzielania pierwszej pomocy, udział w alarmach p.poż., dbanie o bezpieczeństwo dzieci na co dzień); z obszaru kultury i sztuki (wyjazdy do teatru, opery, muzeów, spotkania z artystami na terenie przedszkola); z zakresu kulinariów i zdrowego żywienia (warsztaty cukiernicze i kulinarne w ramach projektu Cudze chwalicie, swego nie znacie, wspólne pieczenie ciast, pizzy, pierniczków świątecznych). Na zajęcia zapraszani są goście osoby wykonujące ciekawe zawody: policjanci, straż graniczna, ratownicy medyczni, górnicy, Przedszkole "Wyspa Malucha" 12/15

13 pracownicy WORD, strażacy, stomatolog, treserka psów przewodników i ratowników, malarka, pracownicy ośrodka ZUT, magicy, aktorzy, pisarz i dziennikarz gazety szczecińskiej, muzycy, sportowcy. Przedszkole organizuje: konkursy plastyczne dla dzieci oraz rodzinne dla dzieci i ich rodziców (z okazji pierwszych urodzin przedszkola konkurs Moja Wyspa Malucha ; w związku z projektem Cudze chwalicie, swego nie znacie konkurs plastyczny na podstawie polskiej literatury dziecięcej); akcje charytatywne, w które włączają się zarówno dzieci, jak i rodzice: zbierania zabawek dla dzieci z ubogich rodzin z Przecławia na święta; kiermasze świąteczne, z których dochód przeznaczony został na rehabilitację dziewczynki z naszego przedszkola z rdzeniowym zanikiem mięśni; uroczystości i przedsięwzięcia dla dzieci, ich rodzin i środowiska lokalnego (m.in.: Koncert Jesienny połączony z pasowaniem na przedszkolaka, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Święto pluszowego misia, Jasełka, Kolorowy tydzień z Mikołajem, Barbórka, Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, Pierwszy Dzień Wiosny, Wielkanocne poszukiwania zajączka, Dzień Ziemi, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Koncert z okazji pożegnania starszaków, Rodzinny Festyn Bajkowy); wycieczki edukacyjne (gospodarstwo wiejskie w Bobolinie, ogród dendrologiczny w Glinnej, Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu); wyjścia na lekcje muzealne w Muzeum Narodowym w Szczecinie; wyjścia na wystawy (Eureka, Muzeum Techniki); wyjazdy na spektakle i przedstawienia do Teatru Pleciuga, Opery i Operetki w Szczecinie, do OSP W Kołbaskowie, czy na olimpiadę sportową do SP w Kołbaskowie lub na SDS w Szczecinie. Z przedszkolem ściśle współpracuje WSH TWP w Szczecinie, której studenci są wolontariuszami w placówce lub odbywają praktyki studenckie. Organizowane przez WSH i TWP przedsięwzięcie, pt. DUH (Dziecięcy Uniwersytet Humanistyczny) oraz Akademia Dobrego Rodzica również skierowane są do rodziców i dzieci z przedszkola. Ponadto nauczyciele i specjaliści ściśle współpracują z rodzicami, dla których organizowane są zajęcia otwarte oraz spotkania mające na celu poszerzenie wiedzy na temat metod pracy z dzieckiem (opracowano Plan Współpracy z Rodzicami ). Rodzice uczestniczyli w spotkaniach z psychologiem zatrudnionym w przedszkolu (warsztaty dotyczące adaptacji oraz dojrzałości szkolnej, spotkania indywidualne) oraz organizatorem Akademii Nauki (warsztaty: Jak nie być radiem, a nadawać na tych samych falach czyli jak rozmawiać ze swoim dzieckiem i Potrzeby emocjonalne dziecka ). Rodzice zapraszani są na uroczystości przedszkolne, współpracują w zakresie organizacji wycieczek, festynów, przedstawień, uroczystości, akcji charytatywnych, kiermaszów. Wszyscy pracownicy w równym stopniu są zaangażowani i w pełni poświęcają swój czas, uwagę i umiejętności wszystkim dzieciom. Wszyscy rodzice wskazali, że przedszkole "Wyspa Malucha" pomaga rozwijać zainteresowania ich dzieci (Rys.1j). Przedszkole "Wyspa Malucha" 13/15

14 Rys. 1j Przedszkole "Wyspa Malucha" 14/15

15 Raport sporządzili Elżbieta Kintop Małgorzata Makowska Kurator Oświaty:... Przedszkole "Wyspa Malucha" 15/15

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWA KRAINA" Barwice Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15 W TARNOWIE Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne Przyjaciele Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Edukacja Czaplinek Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Darłowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne Czerwony Kapturek Małgorzaty Jaworskiej Wałcz Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Bąbelek" Dobra Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W GRONIU Groń Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Przedszkole STO Kołobrzeg Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA Zawidz Kościelny Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 21 Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 20 Racibórz Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealne Studium Prawno-Ekonomiczne "Novum" Wrocław Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIepubliczne Przedszkole Kamyczek Koszalin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Prywatne Stanisława Rak-Lisowska Złocieniec Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Językowe "BUS" Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Szydłowo Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miesjkie Nr 93 Łódź Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Skarbów" Joanna Cichosz Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczne Przedszkole nr 5 z Grupą Żłobkową w Choszcznie Choszczno Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górach Góry Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Czeladź Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole 340 "Kasztanowego Ludka" Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 7 w Orzeszu Orzesze Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Tęczowa Przygoda" Stargard Szczeciński Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

2012/2017 KONCEPCJA PRACY

2012/2017 KONCEPCJA PRACY 2012/2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR178 KWIATY POLSKIE OS. ORŁA BIAŁEGO 72, POZNAŃ 1 MISJA PRZEDSZKOLA Przygotowanie dziecka, do radzenia sobie w sytuacjach: nowych, trudnych. Przedszkole pełni w równym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne Krasnal Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 Cel ewaluacji: 1. Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i rozwoju dzieci w przedszkolu mają charakter

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gminne Przedszkole w Tworogu Tworóg Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie Nr 21 Łódź Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 5 Racibórz Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Promyk" Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 Nadzór pedagogiczny sprawowany jest na podstawie planu nadzoru pedagogicznego opracowanego na rok szkolny 2016/2017 i zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014:

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014: Podstawa prawna: ROCZNY PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Białej Podlaskiej W roku szkolnym 2013/2014 zaplanowano i przeprowadzono ewaluację dotyczącą obszaru 2. PROCESY WSPOMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka.

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. POZNAŃ 2015 Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. Przedszkole jest jednostką publiczną, której organem

Bardziej szczegółowo

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE 1 1. Łagodny start dziecka w przedszkolu 2.Nowoczesne formy i metody pracy 3.Dbamy o bezpieczeństwo dzieci 4.Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój 12.Posiadamy nowoczesną bazę przedszkolną MOTTO 5.Naszą

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Opracował Zespół d/s promocji w składzie: mgr Aneta Licznerska mgr Ewa Rosińska mgr Dorota Włodkowska Włocławek, 2012r. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego. nr 22 w Wałbrzychu

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego. nr 22 w Wałbrzychu Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego PODSTAWA PRAWNA: nr 22 w Wałbrzychu Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na szkolny 2016/ Działania zawarte w planie pracy wynikają z Koncepcji Pracy Przedszkola oraz wniosków do dalszej pracy wynikających z analizy pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Sochaczew Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Prezentowany raport jest efektem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele :

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele : Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele : 1. Współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania działań wychowawczych. 2. Kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 37 500 JAROSŁAW OS. KOMBATANTÓW 22 tel. (16) 621 66 24, kom. 533 215 536, e- mail przedszkole_10vp.pl Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces Tak było Miejskie Przedszkole Nr 10 funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne Nutka z Oddziałami Integracyjnymi Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 25 Rybnik Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy został opracowany na podstawie: Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO Starachowice Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH Przedszkole W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Data sporządzenia: 29 czerwca 2012r. Raport przeznaczony jest dla: 1. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu.

PROTOKÓŁ KONTROLI. Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. 1 z 6 2013-12-30 12:05 PROTOKÓŁ KONTROLI Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Informacje o kontrolowanej szkole/placówce:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE NR 24 W TYCHACH

PRZEDSZKOLE NR 24 W TYCHACH Opis przedszkola: PRZEDSZKOLE NR 24 W TYCHACH Przedszkole nr 24 jest czynne od 7:00 do 17:00. Jest położone w dzielnicy Jaroszowice-Wygorzele. Posiada duży ogród przedszkolny z nowym placem zabaw. W placówce

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

W przedszkolu organizowane są uroczystości i imprezy otwarte z udziałem rodziców: festyny i pikniki rodzinne. Cyklicznie organizowane:

W przedszkolu organizowane są uroczystości i imprezy otwarte z udziałem rodziców: festyny i pikniki rodzinne. Cyklicznie organizowane: ZAPISY DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEDOMICACH Publiczne Przedszkole w Niedomicach każdego roku przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Tegoroczny nabór odbywa się jednak na

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan współpracy z rodzicami opracowany na lata: od IX. 2015r. do VIII. 2020r.

Wieloletni plan współpracy z rodzicami opracowany na lata: od IX. 2015r. do VIII. 2020r. Publiczne Przedszkole,,Jaś i Małgosia w Borowiu Borowie, dnia 25.08.2015r. Wieloletni plan współpracy z rodzicami opracowany na lata: od IX. 2015r. do VIII. 2020r. Celem współpracy z rodzicami jest: Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 WYNIKI EWALUACJI

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 WYNIKI EWALUACJI RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 RAPORT Z EWALUACJI - Zebranie informacji czy dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu NAJWAŻNIEJSZYM AKTEM PRAWNYM W OPARCIU, O KTÓRY DZIAŁA PRZEDSZKOLE NR 9 JEST STATUT. PONADTO W PLACÓWCE REALIZOWANA JEST KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA, KTÓRA ZOSTAŁA OPRACOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Mierzynkowo" Mierzyn Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Punkt Przedszkolny Tup Tup Małych Stóp Żórawina Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ niepubliczne przedszkole elf Koszalin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola "Kolorowy Zakątek"

Koncepcja Pracy Przedszkola Kolorowy Zakątek Koncepcję opracowano na lata 2015-2018 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE 6: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnianiem ich indywidualnej sytuacji

WYMAGANIE 6: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnianiem ich indywidualnej sytuacji WYMAGANIE 6: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnianiem ich indywidualnej sytuacji Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie Raport z ewaluacji wewnętrznej POZYSKANIE INFORMACJI: CEL

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU Podstawa prawna Statut przedszkola, Koncepcja pracy przedszkola, Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE Każde dziecko jest dla nas ważne Przygotowujemy dzieci do nauki w szkole Jesteśmy otwarci na potrzeby społecznościlokalne j

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO przeprowadzonego w Punkcie Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej w roku szkolnym 2010/2011 Zgodnie z opracowanym Planem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Lokomotywa" z Oddziałem Integracyjnym Stargard Szczeciński Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne Kraina Uśmiechu Bezrzecze Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Prywatnego URWIS W Olsztynie

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Prywatnego URWIS W Olsztynie KONCEPCJA PRACY Przedszkola Prywatnego URWIS W Olsztynie Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: 1. Ustawa o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy. Przedszkola Publicznego nr5. w Bogatyni. rok szkolny 2015/2016

Roczny plan pracy. Przedszkola Publicznego nr5. w Bogatyni. rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy Przedszkola Publicznego nr5 w Bogatyni rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28.08.2015 r Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne Nr 10 Ćwiklice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Radosne Przedszkole" Mostkowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo