RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole "Wyspa Malucha" Przecław Kuratorium Oświaty w Szczecinie

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Dzieci są aktywne. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. 9. Rodzice są partnerami przedszkola. 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Przedszkole "Wyspa Malucha" 2/15

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach 18 i przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Elżbieta Kintop, Małgorzata Makowska. Badaniem objęto 53 rodziców (ankieta) i 4 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem, obserwacje zajęć i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania przedszkola. Przedszkole "Wyspa Malucha" 3/15

4 Obraz przedszkola Przedszkole Niepubliczne Towarzystwa Wiedzy Powszechnej "Wyspa Malucha" jest stosunkowo młodą placówką oświatową, działa, bowiem od 2,5 roku, tj. od 1 września 2011 r. Położone jest w Przecławiu, w sąsiedztwie szkoły podstawowej, wśród nowoczesnego osiedla. Ta nowocześnie urządzona placówka, o bardzo wysokim standardzie, została wybudowana na potrzeby najmłodszych mieszkańców Przecławia, Kołbaskowa, Szczecina i okolic. Budynek o powierzchni użytkowej 1000m kw. składa się z parteru i piętra z bezpiecznym - przystosowanym dla dzieci niepełnosprawnych - wejściem do placówki, miejscami parkingowymi i ogrodem. Przedszkole spełnia wszystkie wymogi gwarantujące warunki bezpieczne i higieniczne dla dzieci. Przedszkole posiada: dużą szatnię dla dzieci, pięć przestronnych, kolorowych sal dydaktycznych, łazienkę w każdej sali oraz brodzik przystosowany do potrzeb dziecka, salę gimnastyczną, bogato wyposażoną salę multimedialno-językową, gabinety psychologa i logopedy, kamery video w każdej sali, pomieszczenia socjalne, windę, ogród wyposażony w bezpieczny i bogaty sprzęt sportowo rekreacyjny, stołówkę oraz kuchnię z własnym zapleczem kuchennym o najnowocześniejszych parametrach wydajnościowych, spełniających wszystkie wymagania sanitarno - epidemiologiczne oraz BHP. Na wszystkie przedmioty znajdujące się na terenie placówki i ogrodu posiada atesty oraz certyfikaty. Przedszkole dysponuje 100 miejscami dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat - jednak w związku z zapewnieniem optymalnych warunków w placówce przyjętych jest nieco ponad 80 dzieci w wieku przedszkolnym. Funkcjonują w nim 4 grupy przedszkolne oraz jedna grupa żłobkowa dla dzieci od roku do 3 lat, w których opiekę i edukację zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogiczna (posiadająca dodatkowe kwalifikacje - logopedia, diagnoza i terapia pedagogiczna), pomoc nauczycieli i współpracujący z nauczycielami specjaliści (logopeda, psycholog dziecięcy, instruktorzy zajęć dodatkowych, nauczyciel lingwista). Nauczyciele w swojej pracy wykorzystują aktywizujące i wspierające metody nauczania, jak również realizują nowatorskie rozwiązania programowe. Przedszkole wyróżnia się atrakcyjną ofertą edukacyjną. Stwarza dzieciom możliwość nabywania wiadomości i umiejętności we wszystkich obszarach wychowania przedszkolnego. Zapewnia im warunki rozwoju samodzielności, uzdolnień, możliwość wspólnej zabawy oraz nauki w bezpiecznych i przyjaznych warunkach dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Organizowane są zajęcia dodatkowe, tj.: codzienna nauka języka angielskiego, zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekty, rytmika, zajęcia komputerowe, nauka tańca, nauka gry na pianinie elektrycznym, szachy, balet, elementy judo. W kalendarzu przedszkola znajduje się wiele uroczystości i przedsięwzięć dla dzieci, ich rodzin i środowiska lokalnego. W placówce okresowo organizowane są specjalistyczne badania lekarskie okulistyczne i ortopedyczne. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Monitorowane i analizowane są osiągnięcia każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych. Nauczyciele w codziennej pracy wdrażają wnioski z analiz osiągnięć przedszkolaków. W celu wspierania funkcji wychowawczej rodziców organizowane są dla nich szkolenia, dzięki którym mogą wzbogacić wiedzę i poznać różne metody pracy z dzieckiem. Rodzice zapraszani są także na tzw. lekcje otwarte, imprezy i uroczystości przedszkolne. Współpracują w zakresie organizacji wycieczek i innych przedsięwzięć przedszkola. "Wyspa Malucha" to miejsce, gdzie panuje przyjazna, serdeczna atmosfera, gdzie - ze szczególną troską - dba się o bezpieczeństwo i przestrzega praw dziecka. Przedszkole "Wyspa Malucha" 4/15

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 101 Przedszkole "Wyspa Malucha" Przedszkole Przecław Przecław Kod pocztowy Urząd pocztowy Telefon Fax Www Przecław Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze Oddziały Nauczyciele pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy niepubliczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki ZACHODNIOPOMORSKIE policki Kołbaskowo gmina wiejska Przedszkole "Wyspa Malucha" 5/15

6 Poziom spełniania wymagań państwa Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. (D) W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. (D) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. (B) A Przedszkole "Wyspa Malucha" 6/15

7 Wnioski 1. Wszyscy nauczyciele z dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością, zgodnie z przyjętymi w przedszkolu rozwiązaniami dokumentują i wdrażają w pracy z dziećmi podstawę programową uwzględniając zalecane warunki i sposoby jej realizacji. 2. Dzięki przemyślanej i systemowej pracy nauczycieli związanej z monitoringiem i analizą osiągnięć dzieci, z powodzeniem w przedszkolu stosuje się różnorodne metody pracy, które pozwalają dzieciom osiągnąć wyższe niż na danym poziomie rozwoju kompetencje kluczowe. Dużą rolę i znaczenie w związku z tym, przypisuje się metodzie M.Montessori, której realizacja przynosi nauczycielom najwięcej satysfakcji. 3. Kadra pedagogiczna przedszkola podejmuje wyzwania pedagogiczne i uczestniczy w wielu niekonwencjonalnych przedsięwzięciach oraz doskonali i zdobywa dodatkowe kwalifikacje zawodowe. 4. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest wspierana wykorzystaniem przez nauczycieli starannie dobranych pomocy dydaktycznych, wyposażeniem i nowocześnie zagospodarowanymi pomieszczeniami oraz placem zabaw. 5. Przedszkole 'Wyspa Malucha" stwarza warunki do udziału rodziców w jego różnorodnych działaniach, dzięki czemu rodzice są przekonani, że rozwija ono zainteresowania ich pociech. Przedszkole "Wyspa Malucha" 7/15

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania dzieci do nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego dzieci uczęszczające do przedszkola nabywają kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz pozyskania wiedzy o indywidualnych potrzebach rozwojowych i możliwościach każdego dziecka. Poziom spełnienia wymagania: A Nauczyciele w Przedszkolu "Wyspa Malucha" w trosce o harmonijny rozwój dzieci z dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością wdrażają podstawę programową wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Przeprowadzone obserwacje zajęć potwierdzają wysoką jakość usług edukacyjnych świadczonych przez przedszkole, podmiotowe traktowanie dzieci oraz takt i kulturę pedagogiczną nauczycieli. Zaplanowany i celowo wdrażany proces edukacyjny przez nauczycieli jest wynikiem przemyśleń, refleksji pedagogicznej oraz wiedzy o dzieciach, uzyskanej w toku obserwacji, monitorowania i analizy ich osiągnięć. Dzięki powyższym działaniom oraz merytorycznemu wsparciu dyrektora przedszkola z powodzeniem udaje się kadrze pedagogicznej konsekwentnie wdrażać metody pracy, które pozwalają na doświadczanie i przeżycie przez każde dziecko sukcesu edukacyjnego. Rodzice stwierdzili, że przedszkole, które wybrali dla swojego dziecka rozwija jego zainteresowania. Obszar badania: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym nauczyciele wdrażają podstawę programową wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Dyrektor oraz nauczyciele zgodnie podkreślają, że w przedszkolu wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej poprzez: właściwe proporcje zagospodarowania czasu, prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, wprowadzanie elementów edukacji zdrowotnej, współpracę z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze oraz poznanie podstawy programowej pierwszego etapu edukacji szkolne. Podczas 5 obserwacji zajęć nauczyciele we wszystkich grupach wykorzystywali zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Wszyscy zachowali proporcje dotyczące czasu realizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych zgodnie z zapisami Przedszkole "Wyspa Malucha" 8/15

9 zawartymi w ramowych rozkładach dnia. Zaprezentowano różnorodne formy aktywności dzieci na zajęciach : dla 3-latków o tematyce Muzyczne inspiracje (aktywność muzyczna) oraz "Dotknij, poczuj, wykonaj wg pedagogiki M. Montessori, dla 4- latków W pałacu Królowej Zimy (aktywność ruchowa) i Woda w naszym życiu (aktywność plastyczno - przyrodnicza), dla 5 - latków, Bawimy się literkami i wyrazami (aktywność umysłowa). Ponadto nauczyciele prowadzili obserwacje pedagogiczne, mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Nauczyciele przygotowali odpowiednie warunki do realizacji treści edukacji zdrowotnej. W każdej sali zadbano o jej wywietrzenie, zwracano uwagę na zachowanie prawidłowej postawy ciała przez dzieci, zajmowanie przez nich wyznaczonych miejsc przy stolikach w zależności od wzrostu, regulowano rolety w zależności od stopnia naświetlenia sal, dzieci mogły ugasić pragnienie pijąc wodę, która jest umieszczona w zbiornikach w każdej sali. Przeprowadzono ćwiczenia oddechowe, zabawy ruchowe : Samoloty i z elementami śpiewu - z repertuaru Klanzy, Jedzie pociąg i Marsz żołnierzy, zabawę z wykorzystaniem janczarów, integracyjną Powitanie, pantomimiczną przy muzyce Płyniemy łódką i inne w formie opowieści ruchowych. W ramach edukacji zdrowotnej przekazano dzieciom informacje o przydatności wody w życiu człowieka, dzieci przeprowadziły doświadczenia związane z wodą, w trakcie zajęć plastycznych wykorzystano w trakcie przerwy ćwiczenia relaksacyjne (M. Montessori). W ramach współpracy z rodzicami eksponowane są wytwory prac plastyczno - konstrukcyjnych dzieci. Niektóre czasami są zabierane do domu, ale najczęściej wszystkie są prezentowane w szatni. Po ich zmianie prace są przechowywane i wykorzystywane do obserwacji postępów dziecka. Na koniec roku szkolnego rodzice otrzymują pakiet prac wraz z informacją o dziecku lub w przypadku dzieci 5-letnich, analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I. Jednak zawsze ekspozycja prac jest pretekstem do rozmów z rodzicami np. na temat bieżących postępów edukacyjnych dziecka, jego zainteresowań i sposobów ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Za pośrednictwem uaktualnianych tablic informacyjnych usytuowanych w szatni, każdy rodzic jest informowany o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych zaplanowanych przez nauczycieli w danym miesiącu a wynikających z realizacji podstawy programowej. Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru Treść pytania: Które z zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wykorzystuje Pan/i w swojej pracy? (8652) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 4 Tab.1 Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent 1 właściwe proporcje zagospodarowania czasu 4 / / 0 2 prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania możliwości i 4 / / 0 potrzeb rozwojowych dzieci 3 wprowadzanie elementów edukacji zdrowotnej 4 / / 0 4 współpraca z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze 4 / / 0 5 poznanie podstawy programowej pierwszego etapu edukacji szkolnej 4 / / 0 Przedszkole "Wyspa Malucha" 9/15

10 Obszar badania: W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Wszyscy nauczyciele w sposób celowy monitorują nabywanie wiadomości i umiejętności przez dzieci, analizują osiągnięcia dzieci, podejmują lub modyfikują działania wpływające na ich rozwój. Dyrektor stwierdził, że w przedszkolu prowadzone są analizy osiągnięć dzieci. Wszyscy nauczyciele wskazali, że monitorują osiągnięcia dzieci poprzez: zadawanie pytań, proszenie dzieci o wypowiedzenie się, wykorzystywanie różnych technik badawczych, zbieranie informacji zwrotnych od dzieci, stwarzanie dzieciom możliwości zadawania pytań, sprawdzanie, w jaki sposób dzieci wykonują działania, przekazywanie dzieciom informacji zwrotnej, posługiwanie się indywidualną dokumentacją dziecka, sprawdzanie, czy dzieci właściwie zrozumiały omawiane kwestie. Nauczyciele także na co dzień przeprowadzają obserwacje pedagogiczne dzieci, planują pracę dydaktyczno-wychowaczo-opiekuńczą w cyklu miesięcznym uwzględniając realizację podstawy programowej, dokonują ewaluacji podejmowanych działań. Wszystkie wyżej wymienione elementy monitorowania zaobserwowano w trakcie zajęć prowadzonych przez nauczycieli, a ponadto dzieciom stworzono możliwość wyboru sposobu uczenia się, wzajemnego ocenienia wykonanego zadania, eksperymentowania. Nauczyciele stwierdzili, że w wyniku monitorowania osiągnięć dzieci zostały sformułowane następujące wnioski: wzrosła samodzielność dzieci w zakresie samoobsługi i wykonywania czynności higienicznych, zaobserwowano większe uspołecznienie się dzieci (wzajemna komunikacja, współdziałanie w grupie, respektowanie norm i zasad przyjętych w grupie, okazywanie emocji), lepszą zdolność skupienia uwagi, rozwój sprawności ruchowej, podniesienie samooceny dzieci. Wskazano także kierunki dalszej pracy: usprawnianie aparatu mowy, uaktywnianie dzieci nieśmiałych, doskonalenie umiejętności skupiania uwagi, utrzymywania właściwego tempa wykonywania prac. W opinii dyrektora i nauczycieli, w celu realizacji powyższych wniosków, podjęto szereg działań w placówce, jak np.: organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci zdolnych (balet, szachy, zajęcia muzyczne, taniec), opracowanie indywidualnych programów korekcyjno-wyrównawczych dla dzieci wymagających wsparcia, realizacja programów własnych ("Wesoła gimnastyka buzi i języka", "W świecie emocji", "Adaptacyjny"), projektów unijnych ("Cudze chwalicie, swego nie znacie" i "Eko-obywatel"), stosowanie metod i form pracy w zależności od możliwości i potrzeb dzieci, udział w konkursach, festiwalach, spartakiadach, olimpiadach, wycieczkach, wspomaganie rodziców w ich działaniach wychowawczych (zatrudnienie psychologa dziecięcego, logopedy, prowadzenie zajęć otwartych), doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia podyplomowe, kursy, warsztaty, itp.). Przedszkole "Wyspa Malucha" 10/15

11 Rys.1w Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. Przedszkole podejmuje wiele bardzo różnorodnych działań skutecznie wpływających na wszechstronny rozwój dzieci. Nauczyciele poinformowali, że wdrażane przez nich wnioski wpływają na rozwój u dzieci umiejętności opisanych w podstawie programowej. Między innymi zaobserwowali, że: w ramach samoobsługi dzieci samodzielnie ubierają się, korzystają z toalety, myją ręce, spożywają posiłki; w ramach uspołecznienia posiadają umiejętność wyciszenia się, skupienia uwagi, słuchania, respektowania zasad przyjętych w grupie - podnoszenie rączki przy zgłaszaniu się, nie przeszkadzanie kiedy ktoś inny mówi, używanie zwrotów grzecznościowych; widoczna jest u dzieci poprawa wymowy; dzieci chętnie biorą udział w konkursach, zajęciach sportowych, występach w ramach festynów organizowanych w przedszkolu dla Przedszkole "Wyspa Malucha" 11/15

12 najbliższego środowiska, itp. Według dyrektora i nauczycieli do rozwoju umiejętności dzieci przyczyniło się stosowanie przez nauczycieli skutecznych metod wychowania przedszkolnego, takich jak: Metoda Dobrego Startu: M. Bogdanowicz, Dziecięca Matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, elementy pedagogiki M. Montessori, Pedagogika Zabawy Klanza, Metoda Globalnego Czytania G. Domana (program Mały odkrywca ) czy odmiennego czytania I. Majchrzak, metoda kinezjologii edukacyjnej, gimnastyki twórczej R. Labana, ruchu rozwijającego W. Sherborne itp. nauczyciele wykorzystują również w pracy metody, takie jak: samodzielne doświadczanie, projekt, formy teatralne, grupy zadaniowe, mapy mentalne (pojęciowe) i inne. Korzystają z multimediów (w przedszkolu funkcjonuje dobrze wyposażony gabinet multimedialny z komputerem dla każdego dziecka wraz z odpowiednim oprogramowaniem, projektorem oraz tablicą projekcyjną). Przedszkole realizuje programy własne uwzględniające normy rozwojowe dzieci w danym wieku i różnice indywidualne, m.in. Program adaptacyjny dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną oraz program socjoterapeutyczny dla dzieci nieśmiałych W świecie emocji. Ponadto w br. szkolnym przedszkole rozpoczęło pracę innowacyjnym programem Akademii Nauki z Poznania Mały odkrywca metoda globalnego czytania wg G. Domana rozwijającym zainteresowania czytelnicze dzieci. Także w br. szkolnym przedszkole zrealizowało własny projekt w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego - Cudze chwalicie swego nie znacie - promujący polską literaturę, muzykę, taniec, sztukę oraz naszą rodzimą kuchnię (projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski). Wspólnie z punktem przedszkolnym przy SP w Przecławiu, w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego, przedszkole przystąpiło do kolejnego projektu - Eko-obywatel. Nauczyciele prowadzą stałe obserwacje i diagnozy dzieci (zapis w Arkuszach Obserwacji Dzieci), a wnioski wykorzystują do: pracy wyrównawczej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w przedszkolu zatrudniony jest psycholog dziecięcy), logopedycznej (indywidualnej prowadzonej przez logopedę współpracującego z przedszkolem oraz zbiorowej wg programu Wesoła gimnastyka buzi i języka prowadzonego przez nauczycieli w grupach dla usprawnienia narządów mowy), właściwego planowania pracy, ewaluacji działań, współpracy z rodzicami, pracy z dziećmi zdolnymi (konkursy, turnieje, festiwale, zajęcia dodatkowe rozwijające talenty dzieci). Nauczyciele różnicują stopień trudności zadań, indywidualizują działania dydaktyczno-wychowawcze, wyrównują deficyty przedszkolaków, korygują wady, niwelują niepożądane zachowania (opracowywanie Kodeksów Dobrego Przedszkolaka, podpisywanie przez dzieci kontraktów zasad grupowych). Prowadzeniu zajęć w placówce sprzyja bogata baza pomocy dydaktycznych, np.: do zajęć z Dziecięcej matematyki, program multimedialny do zajęć logopedycznych, bogaty zestaw pomocy do zajęć usprawniających analizę wzrokowo-słuchową, umożliwiający kształtowanie pojęć matematycznych, przyrodniczych, rozwijających zainteresowania muzyczne, gimnastyczne, do zajęć socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych, komunikacji społecznej, ćwiczące koncentrację, zręczność, wyciszenie, koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność manualną, zmysły, wyobraźnię, logiczne myślenie, itp. W przedszkolu prowadzone są edukacje: zdrowotna (zajęcia ruchowe - gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekty, zajęcia z piłką Przedszkoliada, balet, taniec nowoczesny, rytmika, zajęcia edukacyjne - Przedszkole na piątkę - pięć porcji warzyw, Kubusiowi przyjaciele ; ekologiczna (segregacja śmieci w każdej sali, obchody Dnia Ziemi, uprawa warzyw i kwiatów w ogródku przedszkolnym, dokarmianie zimą ptaków, wycieczki przyrodnicze); dla bezpieczeństwa (przystąpienie do programu Bezpieczne przedszkole, spotkania z przedstawicielami służb mundurowych, medycznych, ratowniczych, szkolenie wszystkich pracowników z udzielania pierwszej pomocy, udział w alarmach p.poż., dbanie o bezpieczeństwo dzieci na co dzień); z obszaru kultury i sztuki (wyjazdy do teatru, opery, muzeów, spotkania z artystami na terenie przedszkola); z zakresu kulinariów i zdrowego żywienia (warsztaty cukiernicze i kulinarne w ramach projektu Cudze chwalicie, swego nie znacie, wspólne pieczenie ciast, pizzy, pierniczków świątecznych). Na zajęcia zapraszani są goście osoby wykonujące ciekawe zawody: policjanci, straż graniczna, ratownicy medyczni, górnicy, Przedszkole "Wyspa Malucha" 12/15

13 pracownicy WORD, strażacy, stomatolog, treserka psów przewodników i ratowników, malarka, pracownicy ośrodka ZUT, magicy, aktorzy, pisarz i dziennikarz gazety szczecińskiej, muzycy, sportowcy. Przedszkole organizuje: konkursy plastyczne dla dzieci oraz rodzinne dla dzieci i ich rodziców (z okazji pierwszych urodzin przedszkola konkurs Moja Wyspa Malucha ; w związku z projektem Cudze chwalicie, swego nie znacie konkurs plastyczny na podstawie polskiej literatury dziecięcej); akcje charytatywne, w które włączają się zarówno dzieci, jak i rodzice: zbierania zabawek dla dzieci z ubogich rodzin z Przecławia na święta; kiermasze świąteczne, z których dochód przeznaczony został na rehabilitację dziewczynki z naszego przedszkola z rdzeniowym zanikiem mięśni; uroczystości i przedsięwzięcia dla dzieci, ich rodzin i środowiska lokalnego (m.in.: Koncert Jesienny połączony z pasowaniem na przedszkolaka, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Święto pluszowego misia, Jasełka, Kolorowy tydzień z Mikołajem, Barbórka, Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, Pierwszy Dzień Wiosny, Wielkanocne poszukiwania zajączka, Dzień Ziemi, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Koncert z okazji pożegnania starszaków, Rodzinny Festyn Bajkowy); wycieczki edukacyjne (gospodarstwo wiejskie w Bobolinie, ogród dendrologiczny w Glinnej, Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu); wyjścia na lekcje muzealne w Muzeum Narodowym w Szczecinie; wyjścia na wystawy (Eureka, Muzeum Techniki); wyjazdy na spektakle i przedstawienia do Teatru Pleciuga, Opery i Operetki w Szczecinie, do OSP W Kołbaskowie, czy na olimpiadę sportową do SP w Kołbaskowie lub na SDS w Szczecinie. Z przedszkolem ściśle współpracuje WSH TWP w Szczecinie, której studenci są wolontariuszami w placówce lub odbywają praktyki studenckie. Organizowane przez WSH i TWP przedsięwzięcie, pt. DUH (Dziecięcy Uniwersytet Humanistyczny) oraz Akademia Dobrego Rodzica również skierowane są do rodziców i dzieci z przedszkola. Ponadto nauczyciele i specjaliści ściśle współpracują z rodzicami, dla których organizowane są zajęcia otwarte oraz spotkania mające na celu poszerzenie wiedzy na temat metod pracy z dzieckiem (opracowano Plan Współpracy z Rodzicami ). Rodzice uczestniczyli w spotkaniach z psychologiem zatrudnionym w przedszkolu (warsztaty dotyczące adaptacji oraz dojrzałości szkolnej, spotkania indywidualne) oraz organizatorem Akademii Nauki (warsztaty: Jak nie być radiem, a nadawać na tych samych falach czyli jak rozmawiać ze swoim dzieckiem i Potrzeby emocjonalne dziecka ). Rodzice zapraszani są na uroczystości przedszkolne, współpracują w zakresie organizacji wycieczek, festynów, przedstawień, uroczystości, akcji charytatywnych, kiermaszów. Wszyscy pracownicy w równym stopniu są zaangażowani i w pełni poświęcają swój czas, uwagę i umiejętności wszystkim dzieciom. Wszyscy rodzice wskazali, że przedszkole "Wyspa Malucha" pomaga rozwijać zainteresowania ich dzieci (Rys.1j). Przedszkole "Wyspa Malucha" 13/15

14 Rys. 1j Przedszkole "Wyspa Malucha" 14/15

15 Raport sporządzili Elżbieta Kintop Małgorzata Makowska Kurator Oświaty:... Przedszkole "Wyspa Malucha" 15/15

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

Dobry start przedszkolaka

Dobry start przedszkolaka Monika Rościszewska-Woźniak Dobry start przedszkolaka Program wychowania przedszkolnego Wstęp Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo