RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Przedszkole Nr 1 w Gryfinie Gryfino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

2 Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 2 / 20

3 Opis metodologii: Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Małgorzata Domżalska, Ewa Jamiołkowska. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w przedszkolu nauczycieli, innych pracowników, dzieci, ich rodziców, partnerów przedszkola i przedstawicieli samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej. Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą. Kategoria badanych/źródła danych Dyrektor przedszkola Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni Dzieci Rodzice Partnerzy przedszkola, przedstawiciele samorządu lokalnego Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba obserwowanych jednostek Indywidualny wywiad nd nd pogłębiony Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej 13 "Przedszkole, w którym pracuję" Wywiad grupowy Nauczyciele zróżnicowani pod 13 zogniskowany (FGI) względem stażu i pracy w zespołach zadaniowych oraz psycholog Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Ankieta audytoryjna (PAPI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Pracownicy inni niż nauczyciele: woźne oddziałowe, pracownicy techniczni Przedstawiciele najstarszej grupy Przedstawiciele rady rodziców i rad grupowych, reprezentujący różne roczniki oraz wszyscy chętni Rodzice obecni w trakcie badania na terenie przedszkola Przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji wskazanych przez dyrektora jako partnerzy Obserwacja zajęć Wszystkie grupy 6 Obserwacja przedszkola Wewnątrz i na zewnątrz nd Analiza danych zastanych / 20

4 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Przedszkole Nr 1 w Gryfinie im. Krasnala Hałabały Przedszkole Gryfino Wojska Polskiego Numer 11 Kod pocztowy Urząd pocztowy Gryfino Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter publiczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki Uczniowie, wychow., słuchacze 141 Oddziały 6 Nauczyciele pełnozatrudnieni 13 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 1 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0 Średnia liczba uczących się w oddziale 23.5 Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy ZACHODNIOPOMORSKIE gryfiński Gryfino gmina miejsko-wiejska Liczba mieszkańców Wysokość wydatków na oświatę Stopa bezrobocia 4 / 20

5 Wprowadzenie: obraz placówki Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały mieści się w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 11 w Gryfinie. Funkcjonuje od roku szkolnego 1947/1948. Obecnie przedszkole posiada sześć oddziałów. Na parterze znajdują się trzy szatnie dla dzieci, dwie sale zabaw, wspólna łazienka i kuchnia. Pierwsze piętro to cztery sale dla dzieci ze wspólną łazienką. Na drugim piętrze znajdują się: pokój nauczycielski, gabinet Pani Dyrektor, gabinet pielęgniarki, gabinet logopedy, sala do zajęć ruchowych i gimnastyki korekcyjnej, a także najbardziej lubiana przez dzieci sala w przedszkolu, gdzie znajduje się suchy basen z kolorowymi piłeczkami. Jest tam również sala audiowizualna i garderoba ze strojami. Wokół budynku i na placu zabaw jest wiele zieleni. Plac zabaw wyposażony jest w sprzęt wykonany z drewna. Przedszkole Nr 1 choć ma już 65 lat, to dopiero od 1998 roku posiada swojego patrona i hymn przedszkola. Jest nim Krasnal Hałabała. Placówka stwarza warunki do rozwoju optymizmu, zainteresowań i wrodzonych predyspozycji każdego dziecka. Tworzy warunki do rozwoju patriotyzmu i zasad dobrego wychowania dziecka. Dostarcza dzieciom okazji do przeżywania pozytywnych doświadczeń i poznawania siebie w zabawach zespołowych, w atmosferze radości i wzajemnej akceptacji. Poprzez różnorodne formy aktywności rozwija dziecięcą samodzielności, sprawność i promocję zdrowego stylu życia. Tradycją przedszkola są ciekawe formy pracy z dziećmi, rodzicami i środowiskiem lokalnym. W Przedszkolu Nr 1 im. Krasnala Hałabały podstawową rolą wychowawczą jest podążanie za dzieckiem, wspieranie jego indywidualnego rozwoju w myśl maksymy Pomóż mi to zrobić samemu. Od 1 września 2012 roku nauczyciele pracują z dziećmi zgodnie z zasadami Marii Montessori w formie innowacji pedagogicznej pt. Poprzez samodzielność zdobywam wiarę we własne siły". Innowacja obejmuje trzy grupy przedszkolne, mieszane wiekowo dzieci w wieku 3-6 lat. Do grup montessoriańskich uczęszczają dzieci nowoprzyjęte i kontynuujące edukację przedszkolną. Treści są realizowane przez nauczycieli wdrażających program w tych grupach (sześciu nauczycieli). Praca z materiałem rozwojowym prowadzona jest codziennie. W przedszkolu jest realizowana obowiązująca podstawa programowa wychowania przedszkolnego, zbudowana wokół treści wynikających z pedagogiki M. Montessori oraz indywidualnych zainteresowań dzieci. Wykorzystywany jest program wychowania przedszkolnego Odkryj Montessori raz jeszcze, a w codziennej pracy z dziećmi treści pedagogiki Montessori dostosowywane są do współczesnych warunków wychowania i nauczania dzieci oraz wymogów wychowania przedszkolnego. Włączenie nowych form i metod pracy, jest doskonałym uzupełnieniem i rozszerzeniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W przedszkolu prowadzone są również zajęcia dodatkowe, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci, za zgodą rodziców: rytmika, język angielski, zajęcia taneczne, terapia logopedyczna, ćwiczenia korekcyjne, zajęcia socjoterapeutyczne. Wizją przedszkola jest pokazanie tego co dziecko osiągnie w wyniku kilkuletniego pobytu w przedszkolu, jakie będzie miało umiejętności, wiedzę oraz zachowania społeczne. Wizja stanowi trwałą wartość działań edukacyjnych. Misja przedszkola oparta jest na zrozumieniu i szacunku wobec dziecka. Wszyscy pracownicy troszczą się o jego bezpieczeństwo, zaspokojenie potrzeb, ale wymagają od niego przestrzegania zasad i norm obowiązujących w przedszkolu. 5 / 20

6 Wyniki ewaluacji: Obszar: Efekty Wymaganie: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności Komentarz: W Przedszkolu nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie dzieci potrafią działać zarówno samodzielnie jak i w grupie. Tworzy się warunki sprzyjające aktywności ruchowej dzieci. W placówce wspierane są działania twórcze dzieci, które łatwo adaptują się do grup rówieśniczych. Analizuje się osiągnięcia dzieci uwzględniając ich możliwości rozwojowe oraz wdraża wnioski z analizy tych osiągnięć. Wprowadzane zmiany przyczyniają się do rozwijania umiejętności wychowanków. Prawie wszyscy rodzice powiedzieli, że ich dzieci potrafią załatwiać potrzeby fizjologiczne, poprawnie trzymać łyżkę, myć ręce i twarz, poprawnie trzymać widelec, rozbierać i ubierać się. Ponad połowa rodziców stwierdziła, że ich dzieci potrafią samodzielnie zapinać guziki. Potwierdziła to obserwacja zajęć i wywiad z pracownikami niepedagogicznymi, którzy dodali, że najbardziej samodzielne są 4, 5, i 6-latki natomiast 3-latki są bardziej samodzielne w grupach Montessori gdzie uczenie odbywa się poprzez pokazywanie. Dzieci w wywiadzie powiedziały, że nauczyły się ustawiać grzecznie w parach, być grzecznym, posługiwać się sztućcami, piosenek, wierszyków i bezpiecznych zasad. Dodały, że uczyły się ostatnio głoskować, liczyć i dzielić wyrazy na sylaby oraz uczestniczyły w zabawach w literki. Dyrektor w wywiadzie oświadczył, że przedszkole uczy dzieci współpracy pomiędzy sobą poprzez taką organizację zajęć w grupach, aby jak najczęściej występowała w nich forma pracy zespołowej. Powiedział, że nauczyciele dobierają odpowiednie metody pracy, opracowują z dziećmi kodeksy postępowania przedszkolaka, które regulują sposoby komunikacji, współdziałania w zespole, uczą wzajemnego poszanowania, dochodzenia do kompromisu i rozwiązywania konfliktów. Dodał, że podczas gier i zabaw ruchowych, stolikowych i logicznych dzieci uczą się godzenia z przegraną, zachowania w trudnych sytuacjach i wzmacniają swoją odporność emocjonalną. Dzieci współpracują w: kącikach zabaw, rozwiązywaniu zadań zespołowych, tworzeniu makiet, zbiorów ze skrzyni skarbów, prac plastycznych, realizacji projektów, podczas dni otwartych sal, na wycieczkach, spacerach, podczas przedstawień, zabaw integracyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi, w zawodach sportowych, podczas uroczystości i we wspólnych zabawach międzygrupowych oraz w codziennych sytuacjach w grupach Montessori. Rozwojowi współpracy pomiędzy dziećmi służy również realizacja akcji charytatywnych na rzecz chorych dzieci i zwierząt ze schroniska oraz programów Przyjaciele Zippiego, Zosia Samosia czy Optymistyczne Przedszkole. Obserwacja zajęć pokazała, że nauczyciele przez całe zajęcia stosują formy pracy zespołowej, tak aby dzieci mogły uczyć się działania w grupie oraz to, że dzieci w grupie zawsze bawią się i uczą, w zależności od swoich potrzeb, razem lub indywidualnie. Z obserwacji wynika ponadto, że wszystkie dzieci w grupie wspierają się przy wykonywaniu zadań nauczyciela lub w trakcie zabawy. Obserwacja dzieci podczas przebywania na terenie otwartym - dwóch placach zabaw (mniejszym i większym) - pozwoliła zauważyć, że dzieci bawią się różnym sprzętem i zabawkami, które przynoszą ze sobą wychowawcy grup. Część dzieci bawi się wspólnie w grupkach - często są to dzieci w różnym wieku - a cześć samodzielnie. Dyrektor stwierdził, że przedszkole wspiera rozwój aktywności ruchowej dzieci poprzez zajęcia aktywizujące prowadzone przez specjalistów (np. rytmika, taniec) w pakiecie zajęć dodatkowych (płatnych dodatkowo), włączenie aktywizacji ruchowej w pakiet zajęć prowadzonych przez nauczyciela opiekującego się grupą oraz poprzez maksymalnie długi czas spędzany na placu zabaw. Dodał, że w placówce organizowane są także: zajęcia prowadzone metodą twórczą R. Labana, K.Orffa, gimnastyki rytmicznej A.M. Kniessów i ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, zabawy międzygrupowe, w których dzieci młodsze i starsze poznają własne ciało i przestrzeń, bez rywalizacji uczą się współdziałania, zdobywają zaufanie do siebie i innych, a czując się bezpieczne stają się twórcze, spacery do parku, na działki, boiska, miejskie palace zabaw, wycieczki autokarowe do Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej, do Krzywego Lasku, do gospodarstwa 6 / 20

7 agroturystycznego w Smętowicach, do Najderówki, do gospodarstwa wiejskiego w Wełtyniu, Marwicach, w Wirowie oraz na boiska sportowe i place zabaw na terenach wiejskich, wyjścia na basen do Centrum Wodnego Laguna, podchody w lesie, zawody sportowe na sali gimnastycznej, w pobliskiej Szkole Podstawowej Nr 2, oraz Międzyprzedszkolna Spartakiada Przedszkolaków - organizowana na stadionie z udziałem władz miasta, udział w biegach przełajowych organizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie, zabawy ruchowe i tory przeszkód, w sali do gimnastyki korekcyjnej i suchym basenie, rytmiczne, taneczne, przy muzyce, z wykorzystaniem różnorodnych przyborów (latarek, szyfonowych chustek, szarf, gazet, butelek, pałeczek, dzwonków, rękawiczek, piłeczek, itp.) oraz chusty animacyjnej, sportowe pasowanie na przedszkolaka, połączone z wycieczką na leśną polanę, gdzie młodsze i starsze dzieci mają możliwość zaspokojenia własnej aktywności ruchowej i udziału w zabawach zespołowych, nocny biwak w przedszkolu połączony z zawodami sportowymi na sali gimnastycznej w szkole i leśnymi podchodami z Krasnalem Hałabałą, popołudniowe spotkania rekreacyjno - sportowe z rodzicami np. wykopki na wsi, zabawy ruchowe przy ognisku, marsz z kijami - nordic walking, konkursy zręcznościowe i sprawnościowe w trakcie uroczystości i festynów przedszkolnych. Wszyscy nauczyciele potwierdzili powyższe stwierdzenia. Poza tym ankietowani nauczyciele dodali, że: odbywają się systematyczne ćwiczenia poranne, kiedy dzieci uczestniczą w gimnastyce korekcyjnej; raz w roku organizowana jest spartakiada dla przedszkoli, placówka jest doposażana w sprzęt sportowy jest duży wybór sprzętu ogrodowego; codziennie odbywają się ćwiczenia poranne; dzieci biorą udział w warsztatach, wystawach i konkursach; organizowane są zabawy w parku, na polance, spacery, wycieczki na terenie miasta i wyjazdowe; rodzice i dzieci biorą udział w popołudniowych spotkaniach sportowo - rekreacyjnych, w przedszkolu znajduje się sprzęt, z którego dziecko może korzystać: tunele, namioty, skakanki, trampolina, dmuchany zamek. Dzieci oświadczyły, że bardzo lubią chodzić na spacery bo "można pochodzić na dworze, iść na inny plac zabaw, oglądać zabytki, zobaczyć oczyszczalnię ścieków, w lesie - Dolinę Miłości ze stawami i rzeźbami". Zdaniem partnerów w przedszkolu istnieją warunki sprzyjające aktywności ruchowej dzieci. Wygłosili opinię, że chociaż w salach jest mało przestrzeni, nauczyciele jednak potrafią tak poprowadzić zajęcia i tak je zorganizować, że dzieci tego nie odczuwają. Zdaniem respondentów nauczyciele bardzo przy tym dbają o bezpieczeństwo dzieci. Dodali, że mimo tego iż plac zabaw ma duże nachylenie, jest jednak dobrze wyposażony a nauczyciele w ciekawy sposób organizują na nim zabawy dla dzieci. Ponadto wyrazili przekonanie, że dzieciom zapewnia się też inne rodzaje aktywności wymienione wcześniej przez dyrektora i nauczycieli, a także dodali, że Urząd Gminy zawsze zapewnia dzieciom autobus na wycieczki. Z obserwacji zajęć wynika, że stopień zaangażowania nauczycieli stwarza dzieciom możliwość aktywności ruchowej dziecka podczas zajęć w grupie przez całe zajęcia. Obserwacja placówki ujawniła, że infrastruktura zapewnia dzieciom możliwości aktywności ruchowej zarówno w salach jak i na placu zabaw gdzie znajduje się drewniany sprzęt - huśtawki, zjeżdżalnie, domki itp. Ponadto przedszkole dysponuje bardzo dużą ilością sprzętu do wynoszenia (plastikowe piaskownice, baseny, wigwamy, huśtawki i różnego rodzaju zabawki). Dyrektor w ankiecie ujawnił, że przedszkole wspiera działania twórcze dzieci poprzez organizację zajęć rozwijających np. plastyka, rysunek, muzyka, oferowanych jako odpłatne uzupełnienie podstawowej oferty dydaktycznej oraz poprzez wspieranie działań twórczych (np. rysunek) co jest włączone w pakiet zajęć prowadzonych przez nauczyciela opiekującego się grupą. Dodał ponadto, że w placówce prowadzone są też inne działania takie jak: projekty edukacyjne: Przedszkolaki promują Gryfino, "Rodzic w roli nauczyciela", "Zimowe zaproszenie do lasu", Mieszkańcy wiejskiego podwórka, W zielonym ogródku Krasnala Hałabały, "Mój przyjaciel pies"; wycieczki: do oczyszczalni ścieków w Gryfinie, na wystawę techniki Eureka, do schroniska dla zwierząt w Szczecinie i w Gryfinie, do parku krajobrazowego- Dolina Miłości, gospodarstwa Ptasi raj w Steklnie; udział w Ogólnopolskiej Konferencji Ratownictwa Medycznego w Szczecinie, w spektaklach w Teatrze Lalek Pleciuga, w warsztatach z ratownikiem medycznym i projekcie Pierwsza pomoc z misiem ; wyjścia do kina, na wystawy prac plastycznych; udział w spotkaniach ze Strażą Miejską co wspomaga pracę nauczycieli i uczy dzieci, jak bezpiecznie 7 / 20

8 poruszać się po mieście, jak być ostrożnym, kiedy i jak wzywać pomoc, komu nie należy ufać i jak zachowywać się w trudnych sytuacjach; Dzień Otwartych Sal - podczas którego dzieci samodzielnie dokonują wyboru miejsca zabawy, rodzaju aktywności i kolegów; realizacja programu Optymistyczne Przedszkole co powoduje rozwój inteligencji wielorakich, pudełko niespodzianek, pudełko dobrych manier, zadania do rozwiązania z zakresu różnych sprawności, zdobywanie przez dzieci paszportu do kariery; innowacja pedagogiczna pt. Poprzez samodzielność zdobywam wiarę we własne siły zgodnie z zasadami Marii Montessori; udział w ciekawych ofertach: Dzień piżamowca, Dzień optymisty, Dzień życzliwości, Dzień niezapominajki, Święto niepodległości, Święto flagi, Święto misia, Święto czekolady, To jest Polska, Zbieramy makulaturę, nakrętki i baterie ; udział w przedszkolnych, miejskich i ogólnopolskich konursach; realizacja programów autorskich nauczycieli i innych, które poznali na szkoleniach: "Zosia Samosia", "Przyjaciele Zippiego", Kubuś Puchatek i Przyjaciele ; udział w Dziecięcym Studiu Teatralnym i inscenizowaniu krótkich utworów literackich: Rzepka, Na straganie, Kaczka i bocian, Auto, Kto misiowi urwał ucho, Przedszkolaki dzielne zuchy, Dobre maniery - dobre wychowanie ; udział w warsztatach teatralnych i prezentacja etiudy muzycznej Wiosna" Vivaldiego i Zima ; aktywny udział w przedstawieniach teatralnych organizowanych w przedszkolu przez: Teatr Lafayette ze Szczecina, "Agencję Artystyczną" Gajewski Krzysztof, teatr kukiełkowy z Krakowa; udział w spektaklach organizowanych przez bibliotekę gryfińską, szkoły i przedszkola, Teatr Lalek Pleciuga oraz w przedstawieniach Przedszkolnego Teatru Rodziców ; poranki z muzyką klasyczną, poranne śpiewanie przy pianinie, tworzenie instrumentów perkusyjnych, tworzenie improwizacji do muzyki z użyciem różnorodnych rekwizytów oraz cykliczne koncerty muzyczne z Agencją Artystyczną PRO MUSICA ; zabawy w sali muzycznej, w której dzieci rozwijają inwencję twórczą, umiejętność wyrażania muzyki ruchem oraz rozbudzają zainteresowanie grą na instrumentach; zabawy KLANZA (gra światłami, gra na łyżkach, garnkowa orkiestra, gdzie ukryła się muzyka, serwetkowy taniec, dźwięki wokół nas); udział w muzycznych konkursach poza przedszkolem: piosenki ekologicznej, kolęd i pastorałek; udział w warsztatach plastycznych w GDK, w pracowni gliny, wystawach prac plastycznych; udział w zadaniu, które wykonują samodzielnie lub zespołowo na rzecz innych dzieci: Dziś starszaki się starały i maluchom prezent dały oraz Piszemy listy do chorych dzieci ; udział wspólnie z rodzicami w popołudniowych zajęciach: Cudaki warzywniaki, Smacznie, zdrowo, kolorowo, Piernikowe szaleństwo, Choinki z flizeliny i Ubierają choinki; udział w konkursach plastycznych: Optymistyczna rodzina, Czyste powietrze wokół nas, Nie pal, nie truj, Mamo, tato wolę wodę, Velwetki ; tworzenie grupowych kodeksów przedszkolaka, plakatów Bezpieczny przedszkolak, Skąd się biorą śmieci ; uczestniczenie wspólnie z rodzicami w wielu konkursach: Mamo uszyj ze mną misia, Optymistyczne pozdrowienia z wakacji, Wielkanocna pisanka, Zrób śmieszne zdjęcie, Przepis na zdrowe jedzonko ; wspieranie działań twórczych dzieci poprzez Matematyczną skrzynię skarbów ; zajęcia gospodarcze w kuchcikowie - pieczenie ciasteczek, robienie dżemów, kompotów, przetworów, kisieli i sałatek; samodzielnie przygotowywanie (w środy) śniadania, a w owocowy wtorek - robienie dla siebie i swoich kolegów drugiego śniadania - krojenie, siekanie, smarowanie, obieranie, mieszanie, doprawianie i smakowanie samodzielnie przygotowanych potraw. Ankietowani nauczyciele potwierdzili, że w przedszkolu wspiera się działania twórcze dzieci na zajęciach rozwijających np. plastyce, rysunku, muzyce itp., które są oferowane jako odpłatne uzupełnienie podstawowej oferty dydaktycznej. Obserwowane zajęcia potwierdzają, że nauczyciele tworzą sytuacje, w których dzieci mogą rozwiązywać problemy sprzyjające uczeniu się samodzielności. W ramach obserwacji stwierdzono, że dzieci poprzez doświadczenia uczą się samodzielności, obserwacji otaczającego ich świata, mają swobodę przemieszczania się, komunikowania z innymi dziećmi, poznawania nowego otoczenie, zabawek, uczestniczenia w zabawach poznawczych itp. Chętnie wykonują zadania i rozwiązują samodzielnie problemy, pracując w grupach i samodzielnie (segregują guziki według różnych kryteriów przedstawionych przez nauczyciela). Przez całe zajęcia wysoki stopień zaangażowania nauczyciela stwarza dzieciom możliwość wspierania ich działań twórczych. 8 / 20

9 Obserwacja placówki ujawniła, że na jej terenie widać efekty aktywności twórczej dzieci. Prezentacja różnorodnej aktywności twórczej jest aktualizowana na bieżąco, a dzieciom pozostawia się swobodę ekspresji (dni otwartych sal). Dzieci mają bardzo dużą swobodę, ale też i bardzo dba się o ich bezpieczeństwo. Zdecydowana większość ankietowanych rodziców (93,5%) potwierdza, że dzieci adaptują się do grup rówieśniczych. Stwierdzili oni, że ich dzieci chętnie podejmują zabawę z rówieśnikami. Około 6% respondentów ujawniło, że zdecydowanie nie i raczej nie. Zdecydowana większość respondentów tej grupy poinformowała, że ich dzieci potrafią rozwiązywać konflikty z rówieśnikami (85,32%), a część, że nie (14.68%). Prawie wszyscy rodzice wygłosili zdanie, że ich dzieci potrafią respektować zasady przyjęte w trakcie zabaw z rówieśnikami (97,25%). Obserwacja zajęć pokazała, że w żadnej grupie wśród dzieci nie ma wyalienowanych jednostek, a jeśli już są jakieś konflikty to dzieci rozwiązują je wewnątrz grupy rówieśniczej bez użycia agresji (słownej lub werbalnej) albo interweniuje sam nauczyciel. Wszystkie dzieci podczas zabawy zachowują się zgodnie z regułami przyjętymi w przedszkolu. Dyrektor w ankiecie ujawnił, że w przedszkolu analizuje się osiągnięcia dzieci. Podał, że nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia obserwacji pedagogicznych dzieci. Na ich podstawie poznają możliwości i potrzeby rozwojowe wychowanków, planują podejmowane działania. Mają obowiązek dokumentowania poczynionych obserwacji. W odniesieniu do dzieci 5 i 6-letnich nauczyciele przeprowadzają analizy gotowości szkolnej, zbierają informacje o dzieciach w trakcie obserwacji, rozmów z dziećmi i rodzicami oraz analiz rysunków i prac dzieci, a także poprzez relacje z rówieśnikami i dorosłymi. Informacje o możliwościach rozwojowych dzieci zbierane są już podczas realizacji dni adaptacyjnych w przedszkolu (w sierpniu) i analizę kart dzieci składanych przez rodziców do placówki. W trakcie pierwszych zabaw prowadzone są obserwacje i rozmowy z dziećmi, rodzicami i babciami. Nauczyciele zdobywają dodatkowe informacje dotyczące upodobań, zainteresowań, zachowań, rozwoju dzieci i wskazań lekarskich. W każdej grupie wiekowej prowadzona jest systematyczna obserwacja każdego dziecka podczas zabaw, zajęć w sali i na powietrzu, w czasie kontaktów z rówieśnikami, uroczystości i wycieczek. Nauczyciele na początku roku szkolnego dokonują obserwacji wstępnej, gromadząc informację o swoich wychowankach w różnych sytuacjach przedszkolnych. Podstawą planowania pracy z dziećmi jest poznanie ich umiejętności, sprawności, wiedzy i odporności emocjonalnej. Wszystkie dzieci poddawane są diagnozie logopedycznej - przez logopedę oraz badaniu wzroku, wagi i masy ciała - przez pielęgniarkę. Przedszkolny pedagog dokonuje obserwacji zachowań i rozwoju społecznego dzieci. Za niewielką opłatą rodziców dzieci są również badane przez ortopedę pod kątem wad postawy. Dyrektor dodał, że w przedszkolu dokonano ewaluacji wewnętrznej w zakresie: poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, stopnia opanowania umiejętności i wiedzy zawartej w podstawie programowej - po jej trzyletniej realizacji w roku szkolnym 2011/2012, całorocznej pracy wychowawczo - dydaktycznej z dziećmi i diagnozy przedszkolnej w roku szkolnym 2011/2012, badania losów absolwentów przedszkola - dojrzałości szkolnej, ich sukcesów i czynników mających wpływa na dobry start szkolny w roku szkolnym 2011/2012, badania aktywności i umiejętności dzieci zdobytych w trakcie podejmowania zadań indywidualnych i zespołowych organizowanych metodą projektów w roku szkolnym 2011/2012, badania wiedzy i umiejętności dzieci w obszarze wychowanie patriotyczne w roku szkolnym 2010/2011, badania talentów dzieci, w roku szkolnym 2010/2011, badania wiedzy i umiejętności dzieci w obszarze dobre wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, badania optymizmu dzieci w roku szkolnym 2010/2011. Wszyscy ankietowani nauczyciele potwierdzili, że prowadzili analizy osiągnięć dzieci poprzez: realizację programu adaptacyjnego, rozmowy z rodzicami, obserwację wstępną i końcoworoczną, badanie gotowości szkolnej 5 i 6-latków, systematyczne obserwowanie dzieci podczas zabaw w sali i na świeżym powietrzu, na spacerach, wycieczkach, w szatni, łazience, podczas posiłków, analizę rysunków dzieci, pracę indywidualną i zespołową, ewaluację realizowanych programów i projektów edukacyjnych, rozmowy ze specjalistami (diagnozę logopedyczną i socjoterapeutyczną), podczas przyprowadzania i odbierania dzieci, wymianę doświadczeń między nauczycielami, analizę rysunków i innych wytworów dzieci, obserwacja pracy w zespole i w sytuacji przebywania dziecka z rodzicem, poprzez relacje z rówieśnikami i dorosłymi, monitorowanie realizacji podstawy programowej po trzech latach realizacji, badanie losów absolwentów czy testy umiejętności. Nauczyciele w wywiadzie dodali, że z analizy osiągnięć dzieci wyciągane są wnioski, które wdrażane są do dalszej pracy np. w jakich grupach należy pracować. Powiedzieli, że w przedszkolu są ograniczenia np. dość liczne grupy 9 / 20

10 (23-24 dzieci), co powoduje trudność obserwacji i problem ze skupieniem się dzieci, długie nieobecności wychowanków, małe sale i łazienki znajdujące się poza salami. Dyrektor w wywiadzie oświadczył, że analizując osiągnięcia dzieci uwzględnia się ich możliwości rozwojowe. Powiedział, że w placówce nie ogranicza się dzieci w ich możliwościach. Każde dziecko rozwija się zgodnie z własnym tempem rozwoju, a przedszkole stara się w codziennej pracy wspomagać jego potencjał. Wizja przedszkola materializuje się w dziecku i pokazuje jak będzie ono wyglądało i co w wyniku kilkuletniego pobytu w przedszkolu osiągnie, jakie będzie miało umiejętności, wiedzę oraz zachowania społeczne. Jest tworzony optymistyczny obraz, pełen wiary w szczęśliwego i radosnego absolwenta przedszkola. Dyrektor wyraził przekonanie, że dzieci są radosne, odważne i samodzielne, aktywne, sprawne i chętnie podejmuje wyzwania, osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości, potrafią radzić sobie w różnych sytuacjach, są kulturalne, koleżeńskie i potrafią działać w zespole, umieją wyrażać swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, są pozytywnie nastawione do siebie i świata, wrażliwe na potrzeby innych, odróżniają dobro od zła, są uczciwe, nie kłamią i szanują cudzą własność, szanują rośliny i zwierzęta, kochają swoją rodzinę, szanują i kochają swoją małą ojczyznę i swój kraj, zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do osiągania sukcesów w szkole. Dodał, że w przedszkolu stwarza się dzieciom różnorodne sytuacje edukacyjne w odpowiednio przygotowanym środowisku, gdzie mają możliwość realizacji własnych pomysłów, potrzeb i uzdolnień. Koncentracja i aktywność dziecka kierowane są na istotne sprawy np. na uczenie się niezależności od dorosłych, podejmowania zadań, myślenia, poznawania cech, właściwości i funkcji przedmiotów, różnorodnych zjawisk, a także rozumienia zależności przyczynowo skutkowych. Dodał, że daje się dzieciom możliwość samodzielnego wyboru i możliwość podejmowania własnych decyzji, co sprzyja głębokiej i długotrwałej koncentracji na zadaniu. Przebywanie dzieci młodszych i starszych w jednej grupie sprzyja ich wzajemnej nauce, doskonaleniu sprawności i umiejętności, niesieniu sobie wzajemnej pomocy, pełnieniu ról i działania zgodnie z własnymi możliwościami. Dzieci są zachęcane do wysiłku, działania oraz doskonalenia bez przymusu i ponaglania. Dyrektor powiedział ponadto, że nauczyciele i inni pracownicy placówki zbierają informacje o dzieciach w trakcie obserwacji, rozmów z dziećmi, rodzicami, analizę rysunków i prac dzieci, poprzez relacje z rówieśnikami i dorosłymi. Informacje o możliwościach rozwojowych dzieci, zbierane są już podczas realizacji dni adaptacyjnych w przedszkolu i analizę kart dzieci, składanych przez rodziców do placówki. W trakcie pierwszych zabaw, prowadzone są obserwacje, rozmowy z dziećmi, rodzicami, babciami. Nauczyciele zdobywają dodatkowe informacje dotyczące upodobań, zainteresowań, zachowań, rozwoju dzieci i wskazań lekarskich. W każdej grupie wiekowej prowadzona jest systematyczna obserwacja każdego dziecka, podczas zabaw, zajęć w sali i na powietrzu, kontaktów z rówieśnikami, uroczystości, wycieczek, analizy wytworów. Nauczyciele na początku roku szkolnego dokonują obserwacji wstępnej, gromadząc informację o swoich wychowankach w różnych sytuacjach przedszkolnych. Nauczyciele w wywiadzie powiedzieli, że analizując osiągnięcia dzieci uwzględniają ich możliwości rozwojowe. Do potrzeb dzieci dobierane są odpowiednio treści materiału, praca odbywa się na kilku poziomach, bo dzieci mają różne potrzeby i zdolności. Oznajmili, że po obserwacjach, uwzględniając możliwości rozwojowe dziecka, planowana jest indywidualna praca z nim. W przedszkolu wdraża się wnioski z analizy osiągnięć dzieci. Udzielający wywiadu dyrektor poinformował, że w wyniku przeprowadzonych analiz osiągnięć dzieci podejmowano szereg działań m. in.: formułowanie wniosków, które służą nauczycielom do planowania i modyfikacji pracy z dziećmi do tworzenia własnych programów oraz rozwiązań metodycznych i organizacyjnych, co jest również podstawą do planowania współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym, specjalistami i doskonalenia zawodowego; dbanie wspólnie ze specjalistami o rozwój mowy u dzieci; uwzględnianie w jakościowym planie rozwoju przedszkola zadań rozwijających umiejętności matematyczne dzieci; systematyczne utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania w przedszkolu i na podwórku - tworzenie grupowych kodeksów przedszkolaka; rozszerzenie oferty zajęć gospodarczych, zachęcających dzieci do samodzielnego przygotowywania potraw i zdrowego odżywiania się; zgromadzenie obszernego wachlarza materiałów rozwojowych, który rodzi u dziecka motywację do podjęcia wysiłku, twórczego myślenia, działania i uczenia się wszystkimi zmysłami; rozwijanie u dzieci zdolności wolnego wyboru, jako drogi do odkrywania własnych potrzeb i zdolności; doskonalenie umiejętności współdziałania i niesienia wzajemnej pomocy - dzieci starszych i młodszych będących w jednej grupie; doskonalenie umiejętności i wiedzy dzieci potrzebnych do osiągnięcia dojrzałości szkolnej; 10 / 20

11 zachęcanie rodziców do ścisłej współpracy z przedszkolem by nieść dziecku pomoc w rozwoju umiejętności, wiedzy i zdobywaniu doświadczeń; od najmłodszych lat oswajanie dzieci z symbolami narodowymi oraz ważnymi dla wszystkich świętami państwowymi, włączanie ich w przygotowanie, organizację i udział w uroczystościach patriotycznych; kontynuowanie pracy z dziećmi metodą projektów, która jest stale uatrakcyjniana i doskonalona, biorąc pod uwagę zainteresowania i potrzeby dzieci; rozwijanie talentów przedszkolaków i dawanie dzieciom szansy doświadczania możliwości samodzielnej nauki, odkrywania potencjału rozwojowego i budowania wiary we własne siły; systematyczne utrwalanie pożądanych zachowań dzieci poprzez zachęcanie ich do samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków, stosowania zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach, przestrzegania grupowych zasad i reguł współżycia oraz dobrego wychowania na co dzień. Nauczyciele w ankiecie stwierdzili, że wyniki analizy osiągnięć dzieci wykorzystują w: planowaniu pracy; tworzeniu planu jakościowego przedszkola na kolejny rok; w codziennej pracy z dzieckiem; przy współpracy z rodzicami i specjalistami; w doskonaleniu zawodowym; w tworzeniu programów własnych; w codziennej pracy z dzieckiem; w planowaniu pracy z grupą i indywidualnej - formułowania odpowiednich wniosków, uwzględniania wniosków w planach miesięcznych; planowanie pracy zgodne z zainteresowaniami dzieci; w pracy metodą projektów; w indywidualizacji pracy z dzieckiem słabym i zdolnym; w pracy w małych zespołach; w tworzeniu planu jakościowego przedszkola na kolejny rok; do współpracy z rodzicami, specjalistami; w doskonaleniu zawodowym; przy tworzeniu programów własnych; w codziennej pracy z dzieckiem; w proponowaniu jeszcze ciekawszych form pracy; do lepszego przygotowania bazy przedszkola. Wprowadzane zmiany przyczyniają się do rozwijania umiejętności dzieci. Zdecydowana większość ankietowanych rodziców (90,65%) oświadczyła, że przedszkole wspiera rozwój uzdolnień dzieci. Nauczyciele w wywiadzie powiedzieli, że wprowadzili innowację pedagogiczną - Optymistyczne Przedszkole, a w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęto prowadzenie zajęć metodą Marii Montessori. Spowodowało to rozwój samodzielności dzieci i ich umiejętności. Poprzez wprowadzenie owocowo - warzywnych wtorków promowany jest zdrowy styl życia - dzieciom pokazuje się jak jeść, a równocześnie uczy się je samodzielności. Nauczyciele dodali, że przedszkole zostało zgłoszone do konkursu Kuratorium Oświaty w Szczecinie "Zdrowy styl życia dziecka - wszystko o zdrowym jedzeniu", który będzie trwał przez cały rok szkolny. Wprowadzono także w każdą środę samodzielne przygotowywanie przez dzieci śniadań, a podczas obiadów dzieci z grup montessoriańskich same nalewają sobie zupę z wazy i nakładają drugie danie przygotowane na półmiskach a potem odnoszą sztućce i naczynia do pojemnika. Grupy mieszane (w jednej grupie dzieci 3,4,5 i 6-letnie) powodują, że dzieci uczą się wzajemnie od siebie - starsze stały się samodzielne bo są podporą dla młodszych, a młodsze uczą się od starszych. Podczas wyjazdów i wycieczek dzieci odnajdują się w danej sytuacji. Respondenci dodali, że wiele zajęć prowadzonych jest metodą projektu, która się sprawdziła i należy ją uwzględnić w Planie Jakościowym Rozwoju Przedszkola. Wymaganie zostało spełnione na bardzo wysokim poziomie. Poziom spełniania wymagania: A 11 / 20

12 Wymaganie: Dzieci są aktywne Komentarz: W Przedszkolu Nr 1 w Gryfinie dzieci wykazują się dużą aktywnością, chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu, są zachęcane do samodzielności w działaniach prorozwojowych. Rodzice w ankiecie w prawie 100% powiedzieli, że ich dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach z oferty podstawowej (bez dodatkowych opłat), a prawie 90% w zajęciach z oferty dodatkowej (za dodatkową opłatą). Zdaniem partnerów placówki i samorządu dzieci są bardzo zainteresowane różnymi zajęciami prowadzonymi w przedszkolu. Powiedzieli, że nauczyciele prowadzą różnego rodzaju innowacje zajęć, są bardzo twórczy, potrafią improwizować i organizować tak zajęcia, że dzieci są chętne do uczestniczenia w nich, np. Dzień Piżamowca, konkursy profilaktyczne o zdrowiu, festiwal piosenek o zdrowiu i wiele innych ciekawych zajęć. Przedszkole bardzo chętnie angażuje się w różnego rodzaju konkursy, zajęcia o bezpieczeństwie prowadzone przez straż miejską, straż pożarną czy pogotowie ratunkowe. Ponadto widoczna jest duża aktywność przedszkola, np. zorganizowano teatr rodziców, dzieci uczestniczą w warsztatach plastycznych, muzycznych czy teatralnych. Są angażowane do różnych akcji np. sprzątanie po swoim piesku. W wywiadzie nauczyciele stwierdzili, że podejmują różne działania, np. raz w miesiącu Dni Otwartych Sal, udział dzieci w uroczystościach, konkursach, koncertach muzycznych, występach teatralnych, gdzie dzieci stają się aktorami. W przedszkolu znajduje się sala muzyczna, gdzie odbywają się zajęcia, np. gra na perkusji, a podczas muzycznych poranków wszystkie dzieci razem śpiewają. Biorą udział w wycieczkach, np. do teatru Pleciuga w Szczecinie, na basen Laguna, do zakładów pracy rodziców np. do fryzjera czy do Elektrowni Dolna Odra. Odbywają się także spotkania z pisarzami i zajęcia prowadzone przez rodziców oraz zajęcia i zabawy badawcze. Nauczyciele podali w jaki sposób angażują dzieci podczas zajęć: dzieci samodzielnie decydują o wyborze materiału rozwojowego; prowadzą rozmowy; podają własne pomysły przy zabawach; działają w zespole. Pracownicy niepedagogiczni uważają, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach z oferty podstawowej, ponieważ codziennie odbywają się inne zajęcia, które są interesujące i dają dzieciom nowe doświadczenia. Powiedzieli, że nauczyciele są bardzo dobrze przygotowani. Panie potrafią zmobilizować dzieci do zabaw, zajęć, młodsze biorą przykład ze starszych. Dzieci biorą udział w różnych uroczystościach, np. Święto Pluszowego Misia, Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Dziecka, festyny rodzinne. Biorą udział w wycieczkach, np. do Krzywego Lasu, na Lagunę i koncerty. Wszystkie dzieci dostają takie same nagrody. Robią samodzielnie przetwory, soki, sałatki, pieką ciastka. Chętnie uczestniczą w zajęciach z oferty dodatkowej takich jak: rytmika, zabawy ruchowe, taneczne, ponieważ to same dzieci wybierają te zajęcia i mają one formę zabawy. W każdej chwili mogą z nich zrezygnować. Dzieci w wywiadzie grupowym same odpowiedziały jakie zabawy najbardziej lubią: Zippiego, ciuciubabkę, w pająka i muchę, berka, czarodzieja, zajęcia z chustą, ze skrzynią matematyczną, głuchy telefon, zabawy z muzyką, papugę kolorową, króla ciszy i wiele innych. Na podstawie obserwacji zajęć stwierdzono, że cała grupa dzieci jest zaangażowana w zajęcia, a aktywność dzieci ma związek z działaniami nauczyciela, że nauczyciele wprowadzają dużą ilość różnorodnych działań takich jak: pokazy, samodzielne doświadczenia dzieci, zabawy badawcze. Ponadto nauczyciele reagują na brak zaangażowania poszczególnych dzieci/grup dzieci. Nauczyciel tak kieruje zajęciami i pracą na nich, że nie ma możliwości by dziecko nie wykonywało jakichś zadań. Nauczyciele powiedzieli, że dzieci w grupach montessoriańskich zachęcane są do samodzielności poprzez np. samodzielne przygotywanie śniadań, pieczenie ciasteczek, robienie sałatek, soków, przetworów, akcje charytatywne. Dzieci biorą na siebie różne role np. opiekowanie się młodszymi. Organizowany był Dzień Życzliwości, Dziecięca Sesja Rady Miasta - te działania były bardzo rozwijające. Dzieci podczas zajęć mają możliwość dokonywania wyborów, np. zabawy, planowania swojej pracy oraz możliwości realizowania swoich pomysłów. Biorą udział w imprezach, np. Mikołajki, Wigilia, Festiwal Piosenki Ekologicznej. Zorganizowany został teatrzyk, którego reżyserem była 6-letnia dziewczynka. Dyrektor przedszkola opisał w jaki sposób zachęca się dzieci do samodzielnego rozwijania się. W przedszkolu na co dzień tworzy się sytuacje sprzyjające uczeniu się samodzielności i podejmowaniu działań twórczych. Nauczyciele tworzą aktywny zespół, który podejmuje się 12 / 20

13 wspólnie z dziećmi, rodzicami i środowiskiem lokalnym wielu inicjatyw, przedsięwzięć i projektów, sprzyjających aktywności, twórczości i wszechstronnemu rozwojowi dzieci takich jak: Projekt edukacyjny Przedszkolaki promują Gryfino - głównym założeniem projektu było przybliżenie przedszkolakom historii i teraźniejszości miasta w którym mieszkają, poznanie miasta, podczas bezpośrednich obserwacji, odwiedzanie instytucji użyteczności publicznej i zakładów pracy oraz promowanie miasta i jego mieszkańców. Zdobycie wiadomości o Gryfinie poprzez różne doświadczenia. Korzystanie z różnorodnych źródeł wiedzy, uczestniczenie w wycieczkach, lekcjach tematycznych, prezentacjach multimedialnych. Dzieci przeprowadzały również wywiad z Burmistrzem MiG Gryfino i uczestniczyły w quizie o mieście. Dzieci 5 i 6 letnie uczestniczyły również w I Dziecięcej Sesji Rady Miejskiej wspólnie z radnymi obecnej kadencji, Przewodniczącym Rady oraz Panem Burmistrzem. Podsumowaniem projektu była wystawa w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino w postaci zdjęć z wycieczek, płaskich i przestrzennych prac dzieci, makiet itp. - ukazujących piękno miasta, ważniejsze instytucje i jego mieszkańców. Projekt edukacyjny Zimowe zaproszenie do lasu - w trakcie realizacji odbywały się zajęcia terenowe w lesie, wycieczka do leśniczówki w Wełtyniu, wycieczka do paśnika w lesie Wełtyńskim, spotkanie z leśnikiem, obserwacja charakterystycznych cech krajobrazu związanego z obecną porą roku. Dzieci robiły szkice, mapy, listę pytań, zadań do wykonania w lesie, liczyły drzewa, zwierzęta, notowały zdobyte informacje, tworzyły przyrodnicze kompozycje, samodzielnie robiły zdjęcia, zadawały pytania leśniczemu i angażowały rodziców do zgromadzenia pożywienia dla zwierząt. Projekt edukacyjny Mieszkańcy wiejskiego podwórka w trakcie realizacji była wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego we Włodkowicach, spotkanie z hodowcą (rolnikiem). Dzieci zadawały pytania, nazywały i liczyły zwierzęta, porównywały je, karmiły, naśladowały głosy. Zbierały rekwizyty na makietę, robiły zdjęcia, a rodzice angażowali się w gromadzenie pożywienia dla zwierząt. Wykonywały rysunki, lepiły z ciastoliny zwierzęta, tworzyły makietę gospodarstwa z dostępnych materiałów, prezentowały swoje prace i zdjęcia na wystawie. Projekt edukacyjny W zielonym ogródku Krasnala Hałabały - podczas realizacji odbyła się wycieczka do ogródków działkowych, do sklepu nasiennego, spotkanie z działkowiczem i ekspedientką w sklepie nasiennym. Dzieci zadawały pytania ekspertom i gromadziły nowe doświadczenia. Rodzice zaangażowali się w zgromadzenie materiałów potrzebnych do założenia ogródka (doniczki, ziemia, cebulki, nasionka, płotek). Zorganizowana została wystawa fotograficzna W zielonym ogródku Krasnala Hałabały z rysunków i makiet wykonanych przez dzieci. Dzieci założyły zielony ogródek w sali oraz na terenie przedszkola Kwiatowy ogródek Krasnala Hałabały. Każdy uczestnik projektu uzyskał dyplom Małego Ogrodnika. Projekt edukacyjny Mój przyjaciel pies - w czasie realizacji projektu odbyła się wycieczka do salonu psów i weterynarza. Dzieci obserwowały jak pielęgnować psa, rozmawiały z weterynarzem, zbierały ilustracje, widokówki i różne informacje o psach. Podsumowaniem projektu była wystawa zdjęć z wycieczek oraz prac dziecięcych. Projekt edukacyjny Rodzic w roli nauczyciela - rodzice każdej grupy zaangażowali się w organizację wycieczek do zakładu, w którym pracują lub odwiedzeniem dzieci w przedszkolu i przedstawieniem swojego zawodu. Dzieci uczestniczyły w wycieczkach do: Zespołu Elektrowni Dolna Odra, zakładu fryzjerskiego, jednostki wojskowej, biblioteki, Centrum Wodnego Laguna (spotkanie z ratownikiem, poznanie zaplecza), Firmy Patronackiej Jager (zwiedzanie zakładu, laboratorium, hal produkcyjnych), Straży Pożarnej w Gryfinie. Uczestniczyły w lekcji w-f na sali gimnastycznej w szkole i w warsztatach plastycznych Gryfińskiego Domu Kultury. Dzieci 5 i 6-letnie odwiedziły Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - spotkały się z pracownikami i brały udział w projekcie Tydzień owada. Przedszkolaki były również na wycieczce w oczyszczalni ścieków w Gryfinie, na wystawie techniki Eureka, w schronisku dla zwierząt w Szczecinie i w Gryfinie, w parku krajobrazowym - Dolina Miłości i w gospodarstwie Ptasi Raj w Steklnie. Uczestniczyły w Ogólnopolskiej Konferencji Ratownictwa Medycznego w Szczecinie, w spektaklach w Teatrze Lalek Pleciuga, w kinie, na wystawach prac plastycznych w GDK. Wszystkie dzieci przeszły szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w takcie warsztatów z ratownikiem medycznym i realizacji projektu Pierwsza pomoc z misiem. Straż miejska wspomaga pracę nauczycieli i uczy dzieci, jak bezpiecznie poruszać się po mieście, jak być ostrożnym, kiedy i jak wzywać pomocy, komu nie należy ufać i jak zachowywać się w trudnych sytuacjach. Od wielu lat (raz w miesiącu) prowadzony jest w przedszkolu Dzień Otwartych Sal, podczas którego dzieci samodzielnie dokonują wyboru miejsca zabawy, rodzaju aktywności i kolegów. W każdej sali nauczycielki proponują dzieciom coś innego: konkursy, tory przeszkód, zabawy plastyczne, w teatr, muzyczne, badawcze, konstrukcyjne, tematyczne lub matematyczne. Wspólnym przedsięwzięciem całej przedszkolnej społeczności była realizacja programu Optymistyczne 13 / 20

14 Przedszkole, podczas którego szczególną uwagę skupiono na rozwoju inteligencji wielorakich wychowanków. Od 1 września 2012 roku przedszkole pracuje z dziećmi zgodnie z zasadami Marii Montessori, w formie innowacji pedagogicznej pt. Poprzez samodzielność zdobywam wiarę we własne siły. Innowacja obejmuje trzy grupy przedszkolne, mieszane wiekowo dzieci w wieku 3-6 lat. Do grup montessoriańskich uczęszczają dzieci nowoprzyjęte i te kontynuujące edukację przedszkolną. Praca twórcza z materiałem rozwojowym prowadzona jest przez nauczycieli codziennie, zapewnia realizację obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zbudowanej wokół treści wynikających z pedagogiki Marii Montessori oraz indywidualnych zainteresowań dzieci. Ważną rolę w pracy z dziećmi odgrywa wychowanie przez sztukę muzyka, śpiew, taniec, dziecko widzem i aktorem oraz wypowiadanie się przez różnorodne formy plastyczne. Nauczycielki organizują zabawy tematyczne, w teatr, opowieści ruchowe, zagadki i scenki pantomimiczne z wykorzystaniem ruchu i muzyki. Zapoznają dzieci z różnymi formami teatralnymi, organizują zabawy teatralne inspirowane czytanym tekstem, filmem, scenką z życia lub wymyśloną przez dzieci. Dzieci mają możliwość zabawy z cieniem, z maskami, z kukiełkami, pacynkami i wykorzystują do przedstawień stroje z przedszkolnej garderoby. Dzieci angażowane są jako aktorzy, do Dziecięcego Studia Teatralnego, cyklicznie organizowanego przez firmę zewnętrzną Pana K.Gajewskiego. Prezentują rodzicom i kolegom krótkie utwory literackie: Rzepka, Na straganie, Kaczka i bocian, Auto, Kto misiowi urwał ucho, Przedszkolaki dzielne zuchy. Każda grupa przedszkolna przygotowywała inscenizację utworu literackiego zgodnie z realizowanym przez wszystkich zadaniem Dobre maniery- dobre wychowanie. Instruktor GDK prowadził w ciągu roku z dziećmi warsztaty teatralne i przygotował najstarsze przedszkolaki do prezentacji na rodzinnym festynie etiudy muzycznej Wiosna" Vivaldiego" i Zima, prezentowanej na koncercie wigilijnym dla rodziców. Chętni pracownicy przedszkola nagrali płytę z bajkami pt. Dzieci słuchają, gdy panie czytają. Dzieci rozwijają aktywność plastyczną tworząc z różnorodnego materiału i na różnych formatach. Tworzą z plasteliny, masy solnej, gazet, materiału przyrodniczego, warzyw, owoców, kamieni i piasku. Malują na sztalugach, farbami, węglem, tuszem, patykiem, przez słomkę, stemplują, tworzą kolorowe, jesienne kompozycje, makiety lasu, miasta i zakładów pracy. Grają w gry stolikowe, tworzą kalendarze, segregują różne przedmioty, określają kierunki, liczą, rozróżniają kształty, rozwiązują proste zadania matematyczne, tworzą z mozaiki geometrycznej, itp. Pomysłem na wspierania działań twórczych dzieci jest Matematyczna skrzynia skarbów. Wspólnie z rodzicami, dziećmi i pracownikami przedszkola zbierane są do skrzyni, określone na plakacie przedmioty: dary jesieni, kamienie, korale, muszelki, guziki, pudełka itp. Zadaniem dzieci jest posegregowanie ich wg własnych pomysłów i zgodnie z możliwościami zapisać lub narysować rozwiązanie zadania. W przedszkolu uruchomione zostało Kuchcikowo - miejsce, w którym dzieci pieką ciastka, robią dżemy, kompoty, przetwory, kisiele i sałatki. W każdą środę jest samodzielnie przygotowywane przez dzieci śniadanie, a w każdy owocowy wtorek robią dla siebie i swoich kolegów drugie śniadanie. Dzieci kroją, siekają, smarują, obierają, mieszają, doprawiają i smakują samodzielnie przygotowane potrawy. Zarówno partnerzy placówki jak i samorząd potwierdzili bardzo dużą różnorodność zajęć i inicjatyw przedszkola. Wymaganie zostało spełnione w bardzo wysokim stopniu. Poziom spełniania wymagania: A 14 / 20

15 Wymaganie: Respektowane są normy społeczne Komentarz: W przedszkolu Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie dzieci mają poczucie bezpieczeństwa. Prowadzona jest diagnoza zachowań dzieci, podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. W przedszkolu analizuje się i ocenia podejmowane działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań, które są w razie potrzeby modyfikowane. Dzieci z Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie czują się w przedszkolu bezpieczne. Prawie 90% rodziców w ankiecie powiedziało, że ich dziecko nigdy nie mówiło, że się boi czegoś w przedszkolu. Rodzice w wywiadzie również stwierdzili, że przedszkole ich dzieci jest miejscem bezpiecznym. Przedszkole jest zamykane: zarówno drzwi wejściowe jak i furtka. Wszystkie godziny przyjść i wyjść dzieci są odnotowywane. Panie zawsze odprowadzają i przyprowadzają dzieci do i z toalety. Organizowane są alarmy przeciwpożarowe prowadzone przez strażaków. Odbywają się pogadanki z przedstawicielami pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji. Dzieci wychodząc poza teren przedszkola zawsze poruszają się w kamizelkach odblaskowych. Rodzice nie słyszeli o tym, aby dzieci sygnalizowały brak poczucia bezpieczeństwa. W placówce jest bardzo duża współpraca nauczycieli z rodzicami. Rodzice nie są pozostawieni sami sobie i zawsze mogą się zwrócić do nauczyciela z prośbą o pomoc. Dzieci czują się bezpiecznie ponieważ wiedzą, że są pilnowane, mogą w każdej chwili usiąść na kolanach zarówno wychowawczyń jak i pań wspomagających, są przytulane, nie są do niczego zmuszane, nie ma żadnego zagrożenia ze strony pracowników przedszkola. W placówce przeprowadza się alarmy przeciwpożarowe a wszyscy pracownicy są przeszkoleni w zakresie BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy oraz mają wyznaczone zadania w razie wystąpienia zagrożenia. Rodzice odbierają dzieci bezpośrednio od nauczyciela, muszą pisać deklaracje kto może jeszcze odebrać dziecko. Pracownicy przedszkola znają wszystkie dzieci z imienia i z której są grupy. Dyrektor w ankiecie podkreślił, że w przedszkolu w tym ani w poprzednim roku szkolnym nie zdarzyły się żadne wypadki, w których poszkodowane było dziecko. Z obserwacji placówki wynika, że zarówno place zabaw jak i pomieszczenia przedszkola są przystosowane bardzo dobrze do potrzeb dzieci, wszystkie urządzenia, zabawki i pomoce są bardzo bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla dzieci. Przedszkole diagnozuje zachowania dzieci. Dyrektor w ankiecie powiedział, że prowadzi się obserwację pedagogiczną zachowań, postaw, wiedzy i umiejętności dzieci w obszarze dobre wychowanie. Nauczyciele zdobywają informację w trakcie zabaw adaptacyjnych, w trakcie codziennych sytuacji w grupie, spacerów, wycieczek, uroczystości, zabaw integracyjnych, zajęć otwartych i rozmów z rodzicami. Obserwują sposób zachowania dzieci w sytuacjach trudnych, w trakcie konfliktu z rówieśnikami, rozwiązywania zadań i godzenia się z przegraną. W razie potrzeby pedagog przedszkolny przeprowadza pogłębioną obserwację dziecka i szczegółowy wywiad z rodzicami w celu poznania sytuacji domowej dziecka. Jeśli istnieje taka potrzeba, to dzieci kierowane są na badania specjalistyczne. Swoje spostrzeżenia nauczyciele zapisują w kartach obserwacji i konsultują z dyrektorem, przedszkolnym pedagogiem lub specjalistami z poradni psychologiczno - pedagogicznej. Nauczyciele w wywiadzie podkreślili również, że diagnoza zachowań odbywa się przez cały rok szkolny na bieżąco i systematycznie (4 razy w roku plus diagnoza 6-latków) oraz doraźnie w razie potrzeby w różnych sytuacjach. W każdej grupie są przypadki, które trzeba diagnozować. Odbywają się indywidualne kontakty z rodzicami, współpraca z pedagogiem lub z poradnią psychologiczno - pedagogiczną. Ponadto nauczyciele podali sposoby prowadzonych przez nich diagnoz: codzienna obserwacja, wyjścia na spacer, wycieczkę, praca zespołowa, przebywanie dzieci w nowym miejscu, na spotkaniach z innymi ludźmi np. pisarzem, konsultacje z przedszkolnym pedagogiem, obserwacja papierowa, komputerowa, obserwacja w różnych miejscach, dobre zachowanie, w tym bycie grzecznym, uprzejmym, pomocnym, odpowiedzialnym, miłym, wyrozumiałym, cierpliwym i koleżeńskim, kulturalne zachowanie oraz kultura osobista, w tym dawanie przykładu młodszym, nieużywanie wulgaryzmów, niekłócenie się, nieobrażanie, zdyscyplinowanie na zajęciach, w tym nieprzeszkadzanie innym, nierozmawianie, 15 / 20

16 przestrzeganie bezpieczeństwa, chodzenie parami podczas spacerów, nie oddalanie się, uczenie się dobroci i serdeczności wobec siebie. Ponad 90% ankietowanych rodziców powiedziało, że pracownicy przedszkola zwracają należytą uwagę na zachowania dzieci. W przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. Nauczyciele, w codziennej pracy z dziećmi, odwołują się do grupowych kodeksów przedszkolaka, ściśle współpracują z rodzicami i na bieżąco reagują na niepożądane zachowania dzieci. Stosują nagrody w postaci: udziału w konkursach, gry na komputerze, pochwały na tle grupy i przedszkola i drobne nagrody rzeczowe. Nauczyciele przybliżają dzieciom pozytywnych bohaterów z literatury i bajek. Czytają opowiadania i bajki ze zbioru utworów Dobroć i Umiemy znaleźć się w różnych sytuacjach. Wprowadza się bajki relaksujące przy muzyce i lekcje ciszy. Trudne problemy omawia się ze specjalistami i na radach pedagogicznych. Nauczyciele konsekwentnie reagują na zachowania niezgodne z normami. Prowadzona jest pedagogizacja rodziców i indywidualne rozmowy z nauczycielami oraz pedagogiem. Pożądane zachowania dzieci wzmacnia się poprzez: nagradzanie dzieci pochwałą, uznaniem na forum grupy, zdobywaniem punków, paszportu do kariery, dyplomem, znaczkiem, medalem, wspólną wycieczką i możliwością wykonania powierzonego zadania przez nauczyciela lub dyrektora przedszkola, tworzenie i przestrzeganie grupowych kodeksów zachowań, pogadanki z pielęgniarką, przedstawicielami policji, straży miejskiej, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, systematyczne ćwiczenia ewakuacyjne przedszkola, realizację programu wychowawczego przedszkola, gry, zabawy sportowe, udział w spartakiadzie i przestrzeganie zasady fair play, wycieczki w miejsca użyteczności publicznej, udział w ciekawych ofertach: Dzień piżamowca, Dzień optymisty, Dzień życzliwości, Dzień niezapominajki, Święto Niepodległości, Święto Flagi, Święto misia, Święto czekolady, To jest Polska, Zbieramy makulaturę, nakrętki i baterie, udział w przedszkolnych, miejskich i ogólnopolskich konkursach, pomoc zwierzętom ze schroniska, akcje charytatywne na rzecz chorych dzieci i ubogich, wielodzietnych rodzin, inscenizacje utworów literackich zgodnie z realizowanym przez wszystkich zadaniem Dobre maniery - dobre wychowanie. Rodzice w wywiadzie powiedzieli również, że wzmacnia się pożądane (zgodne z normami) zachowania dzieci. Są one zachęcane do samodzielności i chwalone przez nauczycieli, którzy wyłapują pozytywne zachowania u każdego dziecka. Dzieci same chcą się pochwalić tym co potrafią. Powiedzieli, że są angażowani w prace i zadania przedszkola, między nimi i nauczycielami jest dobra komunikacja. Nauczyciele wskazują nad czym trzeba jeszcze pracować. Pożądane zachowania wzmacnia się poprzez atmosferę panującą w przedszkolu (konkursy, zachęcanie i mobilizowanie rodziców i dzieci do np. wspólnych przedstawień), pokazywanie pozytywnych przykładów i uczenie empatii (uczenie, że trzeba pomagać ludziom biednym i potrzebujących oraz zwierzętom), nagradzanie wszystkich dzieci w ten sam sposób - za wykazanie chęci i za udział oraz za inicjatywy. W przedszkolu występuje zdrowa rywalizacja, a dzieci uczą się gospodarować tym co mają, oszczędzania i planowania. W placówce wzmacniane są relacje między dzieckiem a rodzicem. Podczas obserwacji placówki nie stwierdzono zachowań agresywnych wśród dzieci ani na placach zabaw ani na w salach. Dzieci starsze opiekują się dziećmi młodszymi np. trzymają je za ręce podczas przemieszczania się w budynku przedszkola. Wszyscy pracownicy przedszkola zwracają uwagę na zachowania dzieci, są bardzo mili, okazują dzieciom duże zainteresowanie, uśmiechają się, przytulają dziecko, gdy ono tego potrzebuje, obdarzają ciepłym słowem. W przedszkolu nie ma zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych dzieci. Występują tylko sytuacje konfliktowe. Stosowane są wtedy metody takie jak: wyładowanie złości poprzez np. podarcie gazety, zastanowienie się przez dziecko co zrobiło źle na "krzesełku przemyśleń", odwoływanie się do kodeksów zachowań, rozmowy o złym zachowaniu na bieżąco - kółeczko z komentarzem dzieci, rozmowy z pedagogiem. Pracownicy niepedagogiczni potwierdzili, że dzieciom na bieżąco przypomina się zasady Kodeksu Bezpieczeństwa Przedszkolaka, który wywieszony jest w każdej sali. Mówi się i wpaja dzieciom co wolno robić, a czego nie. Dzieci wiedzą, że nie wolno np. zaglądać do szafek innych bez ich zgody. Przedszkolaki są przez cały czas włączane w działania. Pracownicy rozmawiają z dziećmi, chwalą je, tłumaczą dlaczego nie wolno robić pewnych rzeczy. W każdej grupie funkcjonuje system nagród i kar na zasadach zdrowej rywalizacji. Dzieci uczą się różnych emocji i zachowań. Dzieci z Przedszkola Nr 1 w Gryfinie znają zasady, których się od nich oczekuje, tak stwierdzili w ankiecie nauczyciele i potwierdzili to również w ankiecie w zdecydowanej większości rodzice dzieci (ponad 95%). Jak wynika z obserwacji placówki dzieci doskonale wiedzą jak się zachowywać, mają wpojone ogólne normy zachowań i zasady. Nauczyciele współpracują z pracownikami niepedagogicznymi. W salach i na placach zabaw zawsze towarzyszą nianie oraz np. pani woźna. Dzieci wiedzą jak należy się zachowywać - przy stole cicho i grzecznie, nie wolno wygłupiać się jedząc sztućcami. W czasie zajęć ładnie mówić, powinna mówić tylko jedna osoba, a nie wszyscy na raz, wiedzą co to znaczy być grzecznym - przestrzegać zasad. 16 / 20

17 Działania wychowawcze, jak podkreślił w wywiadzie dyrektor placówki, podejmowane przez przedszkole były i są poddawane analizie i ocenie. Stosuje się procedury ewaluacyjne, nauczyciele dokonują analizy podejmowanych działań wychowawczych cztery razy w roku: podsumowując wyniki obserwacji wstępnej dzieci, podsumowując pracę wychowawczo - dydaktyczną na I i II półrocze roku szkolnego oraz dokonując diagnozy gotowości szkolnej. Prowadzona analiza służy modyfikacji dalszych działań wychowawczych, programu wychowawczego, standardów i wskaźników edukacyjnych, programów własnych, współpracy z rodzicami i specjalistami. W wyniku analizy, nauczyciele określają stopień realizacji zamierzonych celów, formułują wnioski, prognozują działania wychowawcze. Ustalona jest procedura ewaluacji: dyrektor wraz z radą pedagogiczną określa przedmiot ewaluacji i jej cele, decyzje podejmowane są w oparciu o wnioski i rekomendacje z podsumowania pracy przedszkola i sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za poprzedni rok szkolny, radzie pedagogicznej przedstawia się plan nadzoru pedagogicznego do dnia 15 września roku szkolnego, powołuje się zespół do ewaluacji wewnętrznej przedszkola o doborze do zespołów ewaluacyjnych decydują sami nauczyciele. Dobiera się metody i narzędzia do ewaluacji oraz określa grupy badawcze przez zespoły do spraw ewaluacji, ustala się w zespołach szczegółowy harmonogramu ewaluacji, prowadzi się ewaluację zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany rok szkolny, analizuje się i interpretuje wyniki uzyskane w procesie ewaluacji, opracowuje się raport do 20 czerwca danego roku, przedstawia się raport, wyniki i wnioski na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującej roczną pracę przedszkola. Przewodniczący zespołu przekazuje dokumentację związaną z prowadzoną ewaluacją jako załączniki do protokołu rady pedagogicznej. Nauczyciele dokonują analizy działań podejmowanych dla eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań przez analizy, rozmowy, wymianę doświadczeń między sobą, a szczególnie z drugim opiekunem grupy. Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań są w razie potrzeby modyfikowane. W przedszkolu dokonywana jest modyfikacja działań wychowawczych poprzez: udział nauczycieli w szkoleniach i warsztatach doskonalących umiejętności wychowawcze, pracę z dzieckiem trudnym i poznanie programów rozwijających umiejętności społeczne dzieci, wprowadzenie międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego Przyjaciele Zippiego, wprowadzenie programu kształtującego umiejętności społeczne i życiowe dzieci w wieku przedszkolnym Zosia Samosia idzie w świat, wprowadzenie programu wczesnej profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i społecznych dzieci w wieku przedszkolnym oparty na bajkach filmowych Kubuś Puchatek i Przyjaciele, realizację zadań Dziś starszaki pomysł miały i maluchom prezent dały, Piszemy listy do chorych dzieci, współdziałanie dzieci młodszych i starszych w grupach montessoriańskich, większą współpracę z pedagogiem przedszkolnym i rodzicami dzieci, zabawy międzygrupowe metodą W.Sherborne. Nauczyciele w wywiadzie stwierdzili, że potrzeba modyfikacji działań polegała na tym, że od tego roku szkolnego zwiększono ilość osób opiekujących się grupą (Montessori), na plac zabaw z dziećmi wychodzą również pomoce wychowawcy i woźna. Ponadto odbyły się próbne alarmy przeciwpożarowe z udziałem policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i straży miejskiej. W wyniku tego działania dzieci znalazły się w sytuacji, w której mogą się znaleźć. Odbyły się spotkania z pracownikami pogotowia ratunkowego, ratownikiem medycznym, pielęgniarką. Partnerzy placówki oraz przedstawiciele samorządu powiedzieli, że w tym przedszkolu nie ma potrzeby korzystania, np.z poradni psychologiczno- pedagogicznej. Kadra pedagogiczna jest tak przygotowana, że może i prowadzi różnorodne zajęcia i dla dzieci i dla rodziców. Wymaganie to jest spełnione w bardzo wysokim stopniu. Poziom spełniania wymagania: A 17 / 20

18 Wnioski z ewaluacji: 1. W placówce panuje atmosfera otwartości, życzliwości oraz akceptacji, a konsekwentne oddziaływanie wychowawcze stosowane przez wszystkich pracowników przedszkola wzmacnia poczucie bezpieczeństwa dzieci. 2. W przedszkolu kładzie się nacisk na kształtowanie u dzieci postawy samodzielności i aktywności poznawczej, co skutkuje ich dobrym przygotowaniem do podjęcia dalszej edukacji w szkole. 3. Wszyscy pracownicy przedszkola czują się odpowiedzialni za jakość jego pracy i aktywnie włączają się w realizację różnorodnych zadań związanych z funkcjonowaniem placówki. 4. Z uwagi na różnorodność stosowanych w przedszkolu metod pracy z dziećmi, wykazują one dużą aktywność i samodzielność. 18 / 20

19 Wymaganie Obszar: Efekty Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności Dzieci są aktywne Respektowane są normy społeczne Poziom spełniania wymagania A A A 19 / 20

20 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Raport sporządzili: Małgorzata Domżalska Ewa Jamiołkowska Kurator Oświaty: / 20

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Dobry start przedszkolaka

Dobry start przedszkolaka Monika Rościszewska-Woźniak Dobry start przedszkolaka Program wychowania przedszkolnego Wstęp Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI?

DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? PUBLIKACJĘ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BERNARD VAN LEER FOUNDATION. PUBLIKACJA

Bardziej szczegółowo

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole 4 Anna Grządkowska Magdalena Pietrzak-Kurzac Patrycja Rusiak RECENZENT: prof.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3

Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 Klub dziecięcy Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 Klub dziecięcy pod redakcją Moniki Rościszewskiej-Woźniak Fundacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2014 r. (poz.) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3

Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 Żłobek Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 Żłobek pod redakcją Moniki Rościszewskiej-Woźniak Fundacja Rozwoju Dzieci

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo