W krainie sześciolatka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W krainie sześciolatka"

Transkrypt

1 Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr Doroty Boguckiej Numer dopuszczenia: DPN /08 Wydawnictwo REA 2008

2 Spis treści WSTĘP. 3 Zadania i cele 6 Zasady 7 Metody i formy. 8 TREŚCI PROGRAMOWE 13 I. WYCHOWANIE ZDROWOTNE.. 17 Dziecko i zdrowie. 19 Ruch Bezpieczeństwo. 23 II. WYCHOWANIE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE 25 Dziecko i rodzina 26 Dziecko a grupa. 28 Dziecko i społeczeństwo. 32 III. WYCHOWANIE UMYSŁOWE 36 Dziecko i język ojczysty. 38 Dziecko i pojęcia matematyczne 45 Dziecko a środowisko przyrodnicze.. 52 IV. WYCHOWANIE ESTETYCZNE 58 Dziecko a sztuka 59 Arkusz obserwacji rozwoju dziecka sześcioletniego. 63 Bibliografia 71 2

3 WSTĘP Prezentowany przez autorki program jest efektem ich wieloletnich poszukiwań i przemyśleń dotyczących różnorodnych sposobów kształtowania umiejętności potrzebnych na progu szkolnym. Aby dziecko mogło zacząć świadomie funkcjonować w otaczającym je świecie, musi go najpierw dobrze poznać. W tym procesie niezwykle istotną rolę odgrywa nauczyciel, który w umiejętny sposób wprowadza dziecko w tajniki wielkiej machiny świata. Musi to jednak zrobić ciekawie i zajmująco, tak aby wyzwolić w młodym człowieku chęć aktywnego uczenia się. W tym miejscu warto przywołać metaforę obrazującą efektywne współdziałanie nauczyciela z uczniem, która została zawarta w książce B. Joyce, E. Calhousa, D. Hopkinsa pt.: Przykłady modeli uczenia się i nauczania: Starzy mistrzowie szermierki kazali swoim wychowankom trzymać miecze tak, jakby trzymali wróbla: ściśniesz za mocno udusisz, za lekko wymknie ci się z dłoni. W nowocześnie rozumianej edukacji, szczególnie na jej początkowych szczeblach, nauczyciel powinien pamiętać o różnego rodzaju zabawach, które pozwolą dziecku poznać otaczający świat wszystkimi zmysłami, a w szczególności wzrokiem, słuchem i dotykiem. Możliwość ćwiczenia zmysłów powinna być uwzględniona w metodyce prowadzonych zajęć. Posłuży to rozwojowi spostrzegawczości, umiejętności obserwacji, podzielności uwagi. 1 Prezentowany program w optymalnym stopniu ukazuje walory nauki przez zabawę, która jest podstawową formą aktywności dziecka. Właśnie przez takie metody dziecko ma największe szanse przyswojenia wiadomości i umiejętności potrzebnych w życiu. Ryszard Więckowski w jednym ze swoich artykułów podkreślał, że nadrzędnym celem edukacji wczesnoszkolnej jest szeroko rozumiany rozwój dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości edukacyjnych. Zewnętrznym wskaźnikiem tego rozwoju są umiejętności nazywane często kompetencjami. Podstawowym jednak warunkiem ich osiągania jest własna, twórcza aktywność dziecka. 2 Powinnością nauczyciela jest zatem organizowanie takich sytuacji dydaktyczno- -wychowawczych, które zainspirują dziecko do aktywnego poszukiwania wiedzy. 1 Ministerstwo Edukacji Narodowej [w:] Biblioteczka Reformy nr 7, s R. Więckowski, Pedagogiczna interpretacja współczesnej koncepcji integracji, Życie Szkoły, 2/

4 Ważny staje się tutaj sposób uczenia metoda, zwana inaczej drogą, jaką dziecko kroczy, aby osiągnąć zamierzone cele. Nauczyciel wychowawca staje się więc osobą, która prowokuje dziecko do poznania siebie, do odpowiedzi na pytania: kim jestem teraz, a kim mogę stać się w przyszłości. Dziecko powinno identyfikować się z własnym ja, czuć się bezpiecznie, utożsamiać się z grupą rówieśniczą, a jednocześnie odczuwać własną odrębność, indywidualność. Nauczyciel, planując proces wychowawczo-dydaktyczny, powinien najpierw udzielić sobie odpowiedzi na szereg istotnych pytań, np.: Jakie umiejętności, sprawności, zdolności rozwijać u dzieci? Jaką przekazać im wiedzę? Co jest najważniejsze dla dzieci teraz, a co w kolejnych latach edukacji? Jakie dobrać metody, aby osiągnąć zamierzony cel? Czego dzieci nauczą się w określonej sytuacji? Jakie będą skutki oddziaływań wychowawczych na dzieci? Jakie są potrzeby i możliwości dzieci? Nauczyciel powinien pamiętać, że plan jest jedynie szkicem, którego nie należy traktować w sposób nadrzędny i realizować wyznaczonych w nim zadań za wszelką cenę. Nauczyciel ma być bacznym obserwatorem dzieci, otwartym na ich potrzeby. Winien on ponadto konstruować plan w taki sposób, by w każdej sytuacji można go było modyfikować, aby tym samym podążać za dzieckiem. Planując pracę wychowawczo-dydaktyczną z dziećmi sześcioletnimi nauczyciel zobowiązany jest dodatkowo zadać sobie istotne pytanie: Co potrzebne jest dzieciom do osiągnięcia dojrzałości szkolnej? Zastanawiając się, czy dzieci są dojrzałe do podjęcia nauki szkolnej, należy wziąć pod uwagę następujące aspekty: Rozwój umysłowy, który dzieci osiągają, gdy posiadają umiejętność spostrzegania i różnicowania spostrzeżeń, a więc zdolność dostrzegania elementów obrazu; skupienia uwagi na zadaniu; zdolność przechodzenia od uwagi krótkotrwałej i mimowolnej do uwagi długotrwałej i dowolnej; umiejętność zapamiętywania i odtwarzania wymaganych treści programowych ze zrozumieniem; prawidłowy rozwój mowy, zarówno pod względem artykulacji dźwięków, jak i zasobu słów i pojęć; umiejętność porozumiewania się; zdolność do wnioskowania, klasyfikowania, przyporządkowania, szeregowania, którą dzieci osiągają w procesie uczenia się, co stanowi wg J. Piageta podstawę ludzkiej inteligencji. 4

5 Rozwój fizyczny, czyli zgodne z wiekiem prawidłowe ukształtowanie kości, mięśni, układu nerwowego, narządów zmysłów, które zapewnią dzieciom odpowiednią odporność na dłuższe siedzenie w ławce, na zmęczenie, wysiłek fizyczny, a także dobrą sprawność w zakresie motoryki dużej i małej (np. niezbędna przy nauce pisania sprawność manualna dzieci). Rozwój emocjonalny, czyli taki poziom rozwoju układu nerwowego, który zapewnia umiejętność panowania nad własnymi emocjami, dostateczną motywację do nauki, wrażliwość i stosowne reakcje na uwagi nauczyciela, a także wytrwałość i obowiązkowość; odpowiedzialność za działanie, wiara w siebie, samokontrola na bazie samowiedzy i samooceny; obniżenie pobudliwości i zmienności uczuciowej; większa stabilność emocjonalna i odporność na różne, często nowe i bardzo trudne sytuacje zewnętrzne. Rozwój społeczny, czyli moment, gdy dzieci nabywają umiejętność bycia w grupie klasowej; umiejętności podporządkowania własnych chęci celom ogólniejszym; umiejętność dostosowania się do wymagań grupy rówieśniczej, umiejętność negocjacji, pójścia na kompromis oraz zdolności ustępowania, akceptowania innych dzieci w społeczności klasowej i szkolnej. Stefan Szuman dojrzałością szkolną nazywa osiągnięcie przez dzieci takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego, który czyni je wrażliwymi i podatnymi na systematyczne nauczanie i wychowanie w klasie pierwszej szkoły podstawowej. 3 Jest to więc nie tylko sprawność intelektualna, ale tak samo ważna sprawność fizyczna i dojrzałość emocjonalna dziecka. Dzieci, które ukończyły siódmy rok życia i są gotowe do nauki w szkole, powinny: BYĆ ODPORNE NA CHOROBY I ZMĘCZENIE BYĆ OGÓLNIE SPRAWNE RUCHOWO BYĆ OTWARTE NA KONTAKTY Z RÓWIEŚNIKAMI WSPÓŁDZIAŁAĆ I WSPÓŁPRACOWAĆ W ZESPOLE RÓWIEŚNIKÓW STOSOWAĆ SIĘ DO NORM I REGUŁ OGÓLNIE PANUJĄCYCH W SPOŁECZEŃSTWIE ORAZ UMÓW USTALONYCH W GRUPIE RACJONALNIE ZACHOWYWAĆ SIĘ W SYTUACJACH TRUDNYCH - PANOWAĆ NAD WŁASNYMI EMOCJAMI W SYTUACJACH NOWYCH, W SYTUACJACH, KTÓRE WYWOŁUJĄ SILNE NAPIĘCIE ITP. W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH NAWIĄZYWAĆ DIALOG, NEGOCJOWAĆ I UZNAWAĆ KOMPROMIS 3 Stefan Szuman Podstawy rozwoju i wychowania w ontogenezie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

6 POSIADAĆ ADEKWATNĄ SAMOOCENĘ ORAZ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI ROZPOZNAWAĆ LITERY DRUKOWANE ORAZ PISANE (W CZTERECH WARIANTACH FONEMÓW: MAŁE I WIELKIE, PISANE, DRUKOWANE), ŁĄCZYĆ JE W SYLABY, SYLABY W KRÓTKIE WYRAZY (DWUSYLABOWE) PISAĆ ZNAKI LITEROPODOBNE (OD LEWEJ DO PRAWEJ STRONY KARTKI); PRAWIDŁOWO TRZYMAĆ OŁÓWEK, KREDKĘ I NOŻYCZKI SAMODZIELNIE WYKONAĆ RYSUNEK POSTACI (MAMY, TATY, SWOJEJ RODZINY) UKŁADAĆ WYRAZY Z ROZSYPANKI LITEROWEJ CZYTAĆ POJEDYNCZE WYRAZY ZWIĄZANE Z ŻYCIEM CODZIENNYM (MAMA, TATA, LAS, DOM, KOT, IMIONA WŁASNE I RODZICÓW...) ODCZYTYWAĆ KRÓTKIE ZDANIA DRUKOWANE (DWU-, TRZYWYRAZOWE) UKŁADAĆ PROSTE ZDANIA Z ROZSYPANKI WYRAZOWEJ ROZUMIEĆ SENS PRZECZYTANEGO ZDANIA LICZYĆ I PRZELICZAĆ (PRZYNAJMNIEJ DO DZIESIĘCIU) ODCZYTYWAĆ LICZBY (PRZYNAJMNIEJ DO DZIESIĘCIU) ROZPOZNAWAĆ I NAZYWAĆ KOLORY PORZĄDKOWAĆ PRZEDMIOTY WEDŁUG WSKAZANEJ CECHY PORÓWNYWAĆ PRZEDMIOTY I ZBIORY PRZEDMIOTÓW (KOLOR, KSZTAŁT, WIELKOŚĆ, GRUBOŚĆ, RODZAJ, PRZEZNACZENIE) PORÓWNYWAĆ LICZBĘ ELEMENTÓW W ZBIORACH (WIĘCEJ, MNIEJ, TYLE SAMO) ZNAĆ RELACJE PRZESTRZENNE I KIERUNKI W PRZESTRZENI (NAD, POD, OBOK, NIŻEJ, WYŻEJ, W LEWO, W PRAWO, DO PRZODU, DO TYŁU) SAMODZIELNIE ROZBIERAĆ SIĘ I UBIERAĆ (ZAPINAĆ GUZIKI, WIĄZAĆ SZNURÓWKI) Zadania i cele Autorki w przejrzystej formie prezentują założone zadania i cele. Nakreślone przesłanki w praktyce przyjmują konkretne odniesienia, dzięki temu rozwój dzieci dokonuje się przez kontakty z otaczającym je światem i w konkretnych sytuacjach. Dziecko powinno przyswajać wiedzę i umiejętności przez zdobywanie doświadczeń w trakcie własnej aktywności. Nadrzędnym celem edukacji jest rozwijanie w dziecku szeroko pojętej samodzielności w działaniu i myśleniu we wszystkich obszarach rozwojowych dziecka. Podstawa programowa wyznacza zadania do realizacji w każdej dziedzinie wychowania w zakresie edukacji przedszkolnej. 6

7 Obszar II podstawy nakreśla zadania, o których należy pamiętać, realizując treści z pozostałych obszarów wychowania przedszkolnego. Nabywanie umiejętności przez: wspieranie samodzielnych działań dziecka, umożliwianie dziecku dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań, pomaganie dziecku w dostrzeganiu problemów, planowaniu i realizowaniu zadań, umożliwianie poznawania i stosowania różnych sposobów rozwiązywania zadań, umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu, wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności. Zasady W pracy z dziećmi autorki nawiązują do następujących zasad 4 : logicznego ciągu tzn. od łatwego do trudnego; od znanego do nieznanego; od bliskiego do odległego itp.; zasada ta ma również aspekt fabularny, czyli kolejna sytuacja powinna nawiązywać do poprzedniej, a jedne zajęcia inspirować do następnych; tempa dostosowanie tempa zajęć do obecnie panującej w grupie sytuacji, tak aby uczestnicy nie nudzili się, a ich uwaga była skupiona na temacie zajęć; przemienności elementów dotyczącej zmiennej organizacji zajęć cisza po głośnych, hałaśliwych zabawach; relaks po intensywnym wysiłku intelektualnym; ruch po dłuższym siedzeniu; praca indywidualna po zespołowej; nowego na codziennych zajęciach nauczyciel, organizując zajęcia musi. odpowiedzieć sobie na pytanie, czego uczniowie mają się podczas zajęć nauczyć; samodzielności i inicjatywy dziecka organizowane zajęcia muszą stwarzać dzieciom okazję do własnej aktywności; dzieci będą zdobywały wiedzę i umiejętności oraz własne doświadczenia metodą prób i błędów; nauczyciel uczy się, pracuje i bawi razem z dziećmi udział nauczyciela we wszelkich formach aktywności dzieci daje możliwość wspólnego przeżywania zajęć oraz wzajemnego uczenia się od siebie przez podpatrywanie i naśladownictwo. 4 Maria Lorek, Mały elementariusz Program nauczania i wychowania grup różnowiekowych, Katowice

8 Proces edukacyjny, wspomagający rozwój dziecka powinien być dodatkowo warunkowany zasadami, które zostały określone przez autorki programu Świat przedszkolaka w następujący sposób 5 : - zasada harmonii należy pamiętać, aby stworzyć i utrzymać harmonię między dziecięcym chcę a wspólnotowym powinienem - zasada jedności integracji bardzo ważne jest, by umożliwiać dziecku zróżnicowane sytuacje edukacyjne, które pomogą mu wielozmysłowo odbierać świat i odnaleźć w nim swoje własne miejsce - zasada działania ekspresyjności należy pamiętać na kogo skierowany jest proces edukacyjny, czyli kto ma być aktywny. Pozwalamy dziecku na działanie i poprawę wyników. W ten sposób dajemy mu szanse na zrozumienie i polubienie siebie oraz poznanie wartości kompromisu - zasada dwupodmiotowości - dotyczy specyficznych relacji pomiędzy nauczycielem a wychowankiem. Należy starać się zrozumieć potrzeby dziecka i nie stawiać się w pozycji dominującej, należy brać pod uwagę pomysły i poglądy dziecka - zasada stymulacji rozwoju ważne jest aby dziecko miało stworzone odpowiednie warunki do rozwoju własnej aktywności, bez ograniczeń w doborze technik, metod, materiałów, czyli odpowiednio wyposażone, bogate i przyjazne otoczenie - zasada plastyczności ma przede wszystkim na celu rozwój dziecka, poprzez uwolnienie od schematów, rygorów, typu: stały rozkład dnia, niezmiennych metod należy pamiętać, że to nauczyciel kształtuje plan, a nie plan nauczyciela. Bezrefleksujna realizacja planu nie może przesłonić wartości, którą jest dziecko - zasada współdziałania nauczyciela z rodzicami należy pamiętać, że bez współpracy z rodzicami nauczyciel nie jest w stanie osiągnąć w pracy z dzieckiem oczekiwanego efektu. Prezentowane zasady stanowią podstawę przy realizacji programu, organizacji zajęć oraz przy doborze metod pracy z dzieckiem Metody i formy pracy wykorzystywane przy realizacji programu: Jednym z głównych zadań programu jest przygotowanie młodego człowieka do funkcjonowania w otaczającej go rzeczywistości np.: poruszanie się w środowisku społeczno kulturowym, przyrodniczym i technicznym, rozumienie prostych i niektórych skomplikowanych relacji między elementami tegoż środowiska oraz podejmowanie samodzielnych wyborów i efektywnych działań. Tak sprecyzowane zadania wymagają od nauczyciele wychowawcy czy opiekuna optymalnej organizacji procesu nauczania uczenia się. Najpierw należy określić i nazwać czynności, które będzie 5 H. Bednarczyk, M. Królica, M.A. Maciąg, Świat przedszkolaka, JUKA,

9 musiał wykonywać, aby miał pewność, że cel zostanie osiągnięty. Aby to nauczycielowi ułatwić wszystkie te czynności zostały przez nas nazwane i określone celem w rozdziale trzecim. Następnie należy określić w jaki sposób pomóc dziecku, a co za tym idzie jakie metody zastosować. Termin metoda oznacza zespół czynności oraz środków stosowanych w sposób powtarzalny do osiągnięcia zaplanowanego celu 6 Metoda nauczania to innymi słowy właściwy sposób porozumiewania się z uczniami w celu wywołania u nich odpowiednich doświadczeń. Każda metoda wykorzystuje inny typ zadań, inny sposób pracy, inny sposób myślenia. Mówiąc inaczej każdy problem edukacyjny ma swoją optymalną metodologię realizacji, a każda metoda niesie określone (różne) korzyści edukacyjne. Każda metoda może być aktywizująca bądź nie. Przede wszystkim zależy to od predyspozycji i umiejętności nauczyciela, który może określone reakcje dziecka wyzwolić lub zablokować. Reforma szkolnictwa spowodowała głębokie zmiany w procesie nauczania. Tradycyjne, stosowane dotąd najczęściej, metody nauczania opierały się na nauczycielu, jako wyłącznym źródle wiedzy, ewentualnie na pracy zespołowej. Przeważnie były to: wykład informacyjny, opis, opowiadanie, prelekcja i pogadanka. Aktualnie w wyniku szybkiego przyrostu wiedzy w różnych dziedzinach życia najistotniejsza stała się skuteczna komunikacja pomiędzy uczniem i nauczycielem. Z tego też powodu musiała nastąpić zmiana ról w procesie nauczania. Nauczyciel z pozycji wykładowcy staje się organizatorem i koordynatorem pracy uczniów, aktywizując ich do działań twórczych. Natomiast rola aktywności dziecka w uczeniu się jest oczywista, gdyż organizowanie aktywności na materiale dydaktycznym daje często lepsze efekty niż polecenie przyswojenia określonych treści. Wartość różnorodnych działań na materiale dydaktycznym nie jest też jednakowa. Szczególnie pożądane są takie działania, które angażują aktywność myślową ucznia, zmuszają go do obserwacji, porównań, przeprowadzania analiz, dokonywania syntez. W tym procesie tradycyjne metody już nie wystarczą. Należy zatem zadać sobie pytanie; jak uczyć, aby uczniowie przyswoili określone informacje i potrafili odnieść je do swoich doświadczeń. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom czasów zachodzi potrzeba zaktywizowania całego procesu kształcenia, tzn nauczania (nauczyciela), uczenia się (ucznia). Im wcześniej stosuje się metody aktywizujące w pracy z dziećmi, tym lepsze osiąga się efekty, eliminuje się napięcia, powoduje się otwieranie uczniów na innych oraz nabywanie umiejętności wyrażania siebie. 6 M. Nawrot, A. Trela, Domino metod, Wydawnictwo zakonu pijarów ORDO, Kraków

10 Aby wychować ludzi aktywnych, samodzielnych i twórczych, nauczyciel powinien nie tylko nauczać, pouczać czy też przekazywać gotową wiedzę lecz przede wszystkim nauczyć uczenia się, wdrażać uczniów do zdobywania wiedzy, rozwijać samodzielność. Należy uwzględnić, że od zastosowanej metody zależy średnia zdolność zapamiętywania 7. Dobre rezultaty daje uatrakcyjnienie tradycyjnych metod nauczania elementami wymagającymi percepcji wzrokowej np. wykład urozmaicić prezentacją obrazków, plansz czy zdjęć. Na uwagę w realizacji proponowanego programu zasługują 8 ; dyskusja wywodząca się z kategorii metod problemowych 9 Niezwykle ważne jest przy dyskusji właściwe sformułowanie jej tematu. Ciekawe rezultaty przynoszą dyskusje prowadzone formułą za i przeciw. Wówczas dyskusja może przybrać formę rozprawy sądowej podczas której odgrywane są role obrońców, oskarżycieli i świadków. W czasie prowadzenia dyskusji należy precyzyjnie określić zasady jej przebiegu, aby uniknąć bałaganu z powodu dużego zaangażowania emocjonalnego uczniów. burza mózgów wywodząca się z dyskusji dydaktycznej Metoda polega na postawieniu przez prowadzącego pytania lub zagadnienia. Uczniowie podają pomysły rozwiązania tego problemu. Wszystkie pomysły są notowane. Należy zachować zasadę nie krytykowania nawet najbardziej nieprawdopodobnych pomysłów, po czym następuje dyskusja na temat każdego rozwiązania i jego ocena. Na końcu dokonuje się najlepszego rozwiązania, które zostaje wprowadzone w życie i sprawdzone pod względem efektywności. Tematem burzy mózgów mogą być również ulubione przez dzieci problemy otwarte np. Co by było gdyby pewnego dnia znikły wszystkie buty? - podobnie jak wywodząca się z tej samej grupy: metoda kuli śnieżnej, dywanika pomysłów czy akwarium metoda projektów wywodząca się z kategorii metod praktycznych Projekt to metoda nauczania, której istotą jest samodzielna praca uczniów, w trakcie której mają oni możliwość zastosowania swoich podstawowych umiejętności. Polega ona na zebraniu i usystematyzowaniu informacji o pewnych zagadnieniach. Ma różny wcześniej 7 Stożek Deal'a: wydajność zapamiętywania podczas stosowania określonych metod - 5% wykład, 10% czytanie, 20% metody audiowizualne, 30% demonstracje, 50% grupa dyskusyjna, 75% praktyka przez działanie, 90% nauczanie innych natychmiastowe wykorzystanie zdobytej wiedzy. 8 Taraszkiewicz Małgorzata Metody aktywizujące proces uczenia się Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa dzieląc na kategorie powołujemy się na klasyfikacje metod według Wincentego Okonia, w którym proces uczenia się zachodzi poprzez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie oraz przez działanie. Zatem naturalną koleją rzeczy będzie proponowanie w realizacji zadań edukacyjnych metod podających, problemowych, eksponujących (waloryzacyjnych) oraz praktycznych. 10

11 określony przez dzieci przebieg czasowy. Rezultaty projektu mogą przybrać formę różnego rodzaju opracowań: esejów, rysunków, albumów, gier, inscenizacji, modeli. Gotowe opracowania prezentowane są na forum klasy, szkoły, rodziców. Projekt może być przedsięwzięciem indywidualnym lub grupowym. W przypadku projektu indywidualnego u uczniów rozwija się poczucie indywidualnej odpowiedzialności za wyniki pracy, natomiast projekt grupowy uczy umiejętności współdziałania, wyrażania własnych opinii i słuchania innych oraz poszukiwania kompromisu. Zadaniem nauczyciela w pracy metodą projektu jest przygotowanie instrukcji do projektu. Powinna ona zawierać informacje ważne dla treści, formy i oceny końcowej projektu, zaś oceniając projekt należy brać pod uwagę to co istotne, a nie to co łatwe do oceny. metoda odgrywania ról, symulacja wywodząca się z kategorii metod problemowych Odgrywanie ról z własnego życia lub z życia innych ludzi powoduje, że uczestnicy zajęć lepiej poznają swoje emocje, reakcje, dystansują się do pewnych sytuacji, patrząc na nie oczami osób trzecich, poznają sposób myślenia i reagowania innych ludzi, zbliżają do odgrywanych postaci. Stymulacja jest naśladowaniem rzeczywistości na niby. Jej celem jest doskonalenie umiejętności, bezpieczne ćwiczenie sytuacji. Często stosowana jest jako trening przed właściwą prezentacją. metoda linii czasu wywodząca się z metod aktywizujących znajdujących się w kategorii metod problemowych To również jedna z możliwości wizualnego przedstawienia problemu, ukazująca linearne następstwo czasowe. Jest to dobra metoda do chronologicznego przedstawienia zdarzeń. Można ją stosować nie tylko w naukach humanistycznych ale i opowiadaniach. metoda drzewa decyzyjnego wywodząca się z symulacji decyzyjnej ta z gier dydaktycznych, które mają swoje źródło w metodach aktywizujących, które wywodzą się z kategorii metod problemowych Bardzo dobra metoda, która wdraża dzieci do podejmowania decyzji. Jest to wizualna prezentacja przebiegu procesu myślenia. Jeśli dziecko ma podjąć decyzję w jakiejś sprawie, to powinien w pień drzewa wpisać (określić), jaka sytuacja wymaga podjęcia decyzji. Następnie (na poziomie gałęzi) dziecko wpisuje możliwe rozwiązania określonego poniżej problemu. Każde z rozwiązań przynosi dobre i złe konsekwencje wyboru, które są umieszczane na trzecim poziomie. W samej koronie drzewa określane są cele i wartości, którymi się kieruje E. Brudnik, A. Moszczyńska, B.Owczarska dokonują jeszcze innego podziału metod nauczania- uczenia się przyjmując jako podstawę klasyfikacji zasadę Ja (nauczyciel) i 11

12 mój uczeń pracujemy aktywnie 10. Wszystkie podane przez nich metody i techniki aktywizujące uczniów zostały zastosowane i zweryfikowane w trakcie zajęć i lekcji szkolnych. Oto niektóre z nich: - karuzela (stosowana przy powtórkach poznanego materiału) - klimat uczenia się (wspólne rozwiązywanie problemów społecznych w grupie) - kosz i walizka (pozytywne i negatywne oceny i odczucia na zajęciach - mapa skojarzeń (graficzne przedstawienie myśli) - memory (jak się uczyć planowanie własnej pracy) - myślące kapelusze (przygotowanie do publicznych wystąpień) - obserwacja (poszukiwanie i wykorzystanie materiałów z różnych źródeł) - pytania do eksperta (weryfikacja wiedzy) Pełen zestaw metod aktywizujących oraz możliwości ich zastosowania można odnaleźć w przewodniku po metodach aktywizujących wcześniej wspomnianych autorów. Podsumowując, należy stwierdzić, że aktywizujące metody nauczania mieszczą się w grupie metod poszukujących, problemowych; wiążą się z wyzwalaniem ekspresji twórczej w zakresie języka mówionego, twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, technicznej. Kształtują wiele umiejętności poznawczych i społecznych, takich jak: rozwiązywanie problemów, strukturyzacja wiadomości, kontakty interpersonalne, giętkość i płynność myślenia - są niezwykle przydatne w procesie nauczania. Zaletą tych metod jest niewątpliwie ograniczone stosowanie skomplikowanych środków dydaktycznych, przy czym wymagają one od nauczyciela gruntownego przemyślenia i przygotowania treści, ćwiczeń i form pracy; istotną sprawą w pracy tymi metodami jest postawa nauczyciela. Musi on bowiem czuwać nad przebiegiem lekcji skonstruowanej przy pomocy tych metod, gdyż budzą one wiele emocji i stwarzają napięcia psychiczne mogące przeniknąć do życia grupy. Nauczyciel powinien pamiętać o dzieciach, które inaczej funkcjonują w grupie i mają odmienne od swoich rówieśników potrzeby ze względu na np. : nadpobudliwość psychoruchową lub różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne tj. nieśmiałość, agresywność, objawy zahamowań, lęki i niepokoje, zaburzone poczucie bezpieczeństwa. W takich wypadkach poprawnie dobrana metoda powinna dawać możliwość indywidualizacji oddziaływań na każde dziecko. 10 Brudnik E.,Moszczyńska A.,Owczarska B Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, Zakład Wydawniczy SFFS, Kielce 2000r 12

13 Do metod, które umożliwiają nauczycielowi indywidualną pracę z dzieckiem zaliczono 11 : - metodę Marii Montessori - techniki relaksacyjne wg Jacobsona - metodę Weroniki Sherborne - Przedszkolaki Krok Pierwszy - Przedszkolaki Krok Drugi - techniki parateatralne: zamiany ról, teatr kukiełkowy, teatr wyboru, teatr palcowy - metodę malowania dziesięcioma palcami TREŚCI PROGRAMOWE Układ treści programowych zaprezentowano w postaci piramidy, wzorując się na piramidzie potrzeb według Maslowa. Każdy człowiek ma swoje potrzeby psychologiczne, fizjologiczne i społeczne, a ich nasilenie jest zróżnicowane indywidualnie. Co to są potrzeby? Potrzeby definiujemy jako odczuwany brak i pragnienie ich zaspokojenia. Potrzeby mogą być motywacją lub też konsekwencją danego zachowania. Odgrywają one ważną rolę w prawidłowym rozwoju człowieka, dlatego Maslow, porządkując i zestawiając je w hierarchiczną piramidę, uzyskał przejrzysty wzór zachowań, których ciągłość jest warunkiem prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego człowieka. Treści programowe wynikają z potrzeb dzieci i tak jak potrzeby są współzależne oraz wzajemnie się przenikają. Wzorując się na piramidzie hierarchii potrzeb za podstawę piramidy przyjęto obszar wychowanie zdrowotne, ponieważ w świetle teorii Maslowa treści z tego obszaru mają fundamentalne znaczenie dla pozostałych obszarów. Wychowanie zdrowotne zawiera w sobie treści, których realizacja ma zapewnić dziecku naturalne, pierwotne i fizjologiczne potrzeby. Prawidłowe zaspokojenie każdej z tych potrzeb jest warunkiem zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. W tym obszarze umieszczono również bezpieczeństwo, ponieważ to ono staje się najpilniejszą potrzebą zaraz po zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych. Dziecko, aby rozwijać swoje zdolności i umiejętności, musi mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Tylko dziecko, które czuje się bezpiecznie, może wszechstronnie się rozwijać. Kolejne miejsce w piramidzie zajmuje wychowanie społeczno-emocjonalne. Po zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych i bezpieczeństwa pojawia się potrzeba przynależności, która wiąże się z potrzebą miłości. Potrzeba ta wywołuje u dzieci chęć przynależenia najpierw do rodziny, następnie do grupy rówieśniczej. Dziecko musi czuć się kochane i bezwarunkowo akceptowane, aby mogło prawidłowo rozwijać się społecznie i emocjonalnie. Dzieci 11 M. Nawrot, A. Trela, Domino metod, Wydawnictwo zakonu pijarów ORDO, Kraków

14 potrzebują również szacunku społecznego. Realizację tej potrzeby zapewnia dziecku wysoka pozycja społeczna oraz wysoka ocena jednostki przez innych. Osiąganie sukcesów pozwala dziecku na zaspokojenie tej potrzeby i na budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. Zaspokojenie, nawet częściowe, potrzeb niższych sprawia, że dziecko zaczyna odczuwać i zaspokajać potrzeby poznawcze, które dotyczą chęci zdobywania wiedzy i większego rozumienia mechanizmów i zjawisk obserwowalnych w świecie. Dlatego na kolejnym stopniu piramidy ujęto obszar wychowanie umysłowe. Następny stopień piramidy zajmuje dział wychowanie estetyczne i wynika z konieczności realizacji potrzeb estetycznych. Potrzeby te są związane z pragnieniem poszukiwania doznań estetycznych, doświadczania piękna i harmonii, a to wynika z twórczej natury każdego dziecka. Dążenie dziecka do wykorzystania własnych możliwości to potrzeba samorealizacji. Dlatego ostatni stopień piramidy treści programowych zajmuje kreatywność. Ostatnia pozycja tego obszaru wynika z tego, że potrzeba samorealizacji pojawia się po zaspokojeniu wcześniej wspomnianych potrzeb, czyli wysokiego poziomu samoświadomości, wrażliwości społecznej, twórczej osobowości, wysokiej samooceny, spontaniczności i otwartości na nowe wyzwania. Zaspokojenie potrzeby samorealizacji daje dziecku poczucie spełnienia. Nauczyciel jednak powinien mieć świadomość, że dziecko osiągnie poczucie spełnienia tylko wówczas, gdy nie zostaną pominięte inne obszary o znaczeniu fundamentalnym. KREATYWNOŚĆ WYCHOWANIE ESTETYCZNE PLASTYKA I TECHNIKA MUZYKA TEATR WYCHOWANIE UMYSŁOWE JĘZYK MATEMATYKA PRZYRODA WYCHOWANIE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE RODZINA RÓWIEŚNICY WYCHOWANIE ZDROWOTNE SPOŁECZEŃSTWO HIGIENA RUCH BEZPIECZEŃSTWO W tworzeniu uporządkowanego, przejrzystego dla dzieci obrazu świata pomaga ciekawie zaprezentowana treść powiązana w bloki tematyczne. 14

15 W programie zaproponowano następujące bloki tematyczne: I. WYCHOWANIE ZDROWOTNE Dziecko i higiena: - higiena osobista - higiena otoczenia - higiena żywienia - higiena psychiczna - kontrolowanie własnego stanu zdrowia Ruch: - motoryka mała - motoryka duża Bezpieczeństwo: - bezpieczeństwo w przedszkolu - bezpieczeństwo na drodze - bezpieczeństwo w sytuacjach niosących zagrożenie II. WYCHOWANIE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE Dziecko i rodzina: - struktura rodziny - obowiązki w domu - uczucia w rodzinie - tradycje rodzinne Dziecko a grupa: - adaptacja - integracja - komunikacja - budowanie systemu wartości Dziecko i społeczeństwo: - najbliższa okolica - miejscowość i region - ojczyzna - Unia Europejska - świat III. WYCHOWANIE UMYSŁOWE Dziecko i język ojczysty: 15

16 - słuchanie - zainteresowanie książką - mówienie - wymowa - sprawności poznawcze - twórcze myślenie - percepcja słuchowa - percepcja wzrokowa - czytanie - pisanie Dziecko i pojęcia matematyczne: - orientacja w przestrzeni - wymiary i kształty - klasyfikowanie - rytmy i przekształcenia - pojecie liczby - arytmetyka liczb - gry matematyczne - zadania z treścią Dziecko a środowisko przyrodnicze: - przyroda ożywiona - przyroda nieożywiona - przeżycia w kontakcie z przyrodą - ekologia IV. WYCHOWANIE ESTETYCZNE Dziecko i sztuka - plastyka - technika - muzyka - teatr 16

17 I. WYCHOWANIE ZDROWOTNE Wychowanie zdrowotne zajmuje istotną i ważną część w edukacji przedszkolnej. Prawidłowy przebieg procesu wychowania zdrowotnego polega na kształtowaniu odpowiednich postaw i nawyków służących zdrowiu, własnemu bezpieczeństwu oraz rozwijaniu ogólnej sprawności fizycznej. Główne cele wychowania zdrowotnego to: - wyrabianie nawyków higienicznych i kulturalnych, - wdrażanie do samodzielnego dbania o higienę i własne zdrowie, - zachęcanie do kontrolowania swojego stanu zdrowia, - poznanie i przestrzeganie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo w różnych sytuacjach, - doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenie, - wdrażanie do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej, - uświadamianie znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wyznacza realizację zadań z zakresu edukacji zdrowotnej. Celem realizacji obszaru drugiego w ramach wychowania zdrowotnego jest nabywanie umiejętności przez: kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych, uczenie zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, umożliwienie udziału w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce. 17

18 Struktura układu treści programowych dotyczących obszaru wychowanie zdrowotne Dziecko i zdrowie Higiena osobista Higiena otoczenia Higiena żywienia Ruch Motoryka mała Motoryka duża Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo w przedszkolu Bezpieczeństwo na drodze Higiena psychiczna Bezpieczeństwo w sytuacji bezpośredniego zagrożenia Kontrolowanie własnego stanu zdrowia 18

19 Dziecko i zdrowie Nawyki higieniczne i zachowania prozdrowotne. ZADANIA Wyrabianie nawyków: HIGIENA OSOBISTA UMIEJĘTNOŚCI mycia rąk mycia twarzy, zębów samodzielnego ubierania i rozbierania korzystania z toalety korzystania z przyborów osobistych zakrywania ust podczas kichania, ziewania, kaszlu kontrolowania estetyki własnego wyglądu - myje ręce po korzystaniu z toalety, przed i po posiłkach, po powrocie z ogrodu, po zajęciach plastycznych i w innych koniecznych sytuacjach - samodzielnie ubiera się i rozbiera - składa ubrania - korzysta z toalety, chusteczek do nosa - zakrywa usta, nos podczas kaszlu, ziewania, kichania - dba o estetykę własnego wyglądu: schludny ubiór, czyste twarz i ręce, uczesane włosy - nie korzysta z przyborów osobistych innej osoby: grzebienia, szczoteczki do zębów, chusteczki do nosa HIGIENA OTOCZENIA Wyrabianie nawyku utrzymywania porządku podczas pracy, zabawy i wypoczynku oraz wdrażanie do: porządkowania miejsc po skończonych zajęciach kulturalnego zachowania się podczas codziennych sytuacji aktywnego włączania się w prace porządkowe pomieszczeń przedszkolnych oraz własnych szafek i szuflad - porządkuje miejsce zabawy i pracy - kulturalnie spożywa posiłki - zostawia po sobie porządek w łazience - aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz podnoszenia estetyki sali przedszkolnej: zamiata podłogę, ściera kurze, wyciera stoły - dba o porządek w szafkach i szufladach oraz miejscach zabawy i pracy - pełni dyżury na rzecz grupy - samodzielnie przygotowuje warsztat pracy i porządkuje go po skończonych działaniach HIGIENA ŻYWIENIA Wdrażanie do racjonalnego odżywiania przez: spożywanie urozmaiconych i bogatych w składniki odżywcze potraw spożywanie owoców, warzyw, produktów mlecznych umiejętny wybór co do ilości - spożywa urozmaicone posiłki - spożywa owoce, warzywa, produkty mleczne - nie przejada się - zjada taką ilość produktów, by nie być głodnym - nie spożywa szkodliwych dla zdrowia 19

20 spożywanych potraw unikanie produktów niewskazanych dla zdrowia dziecka (np. chipsy, coca- - cola itp.) Wyrabianie nawyku higienicznego i estetycznego spożywania posiłków HIGIENA PSYCHICZNA produktów - myje ręce przed jedzeniem - myje owoce i warzywa przed spożyciem - zachowuje porządek i estetykę podczas spożywania posiłków - samodzielnie przygotowuje potrawy, kanapki zgodnie z zasadami higieny Wdrażanie do zachowań wpływających na dobre samopoczucie psychiczne poprzez: zachowanie właściwych proporcji między nauką, zabawą, pracą i wypoczynkiem racjonalne korzystanie z telewizji, komputera, gier multimedialnych porozumiewanie umiarkowanym głosem, słuchanie muzyki o odpowiednim natężeniu korzystanie z różnorodnych form relaksacji i rozrywek kulturalnych kulturalne współżycie w grupie rówieśniczej, - bawi się, uczy i pracuje zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami - zachowuje właściwe proporcje między nauka, zabawą, pracą i wypoczynkiem - korzysta z mediów w sposób selektywny zgodnie z zasadami higieny - rozmawia umiarkowanym głosem, - słucha muzyki o niedużym natężeniu dźwięku - aktywnie włącza się do proponowanych ćwiczeń relaksacyjnych oraz zabaw - stosuje się do zasad harmonijnego współżycia obowiązujących w grupie KONTROLOWANIE SWOJEGO STANU ZDROWIA Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych przez: poznawanie własnego organizmu i zasad jego funkcjonowania ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem stosowanie profilaktyki zdrowotnej - dostosowuje ubiór do temperatury otoczenia - nie przebywa nadmiernie na słońcu - stosuje kremy ochronne i nakrycia głowy - zgłasza złe samopoczucie - nazywa lekarzy różnych specjalności - poddaje się badaniom lekarskim -wyjaśnia konieczność szczepień ochronnych 20

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Dobry start przedszkolaka

Dobry start przedszkolaka Monika Rościszewska-Woźniak Dobry start przedszkolaka Program wychowania przedszkolnego Wstęp Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE Autor: Ewa Miśta Realizacja: od września do czerwca każdego roku szkolnego Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w terminie pieczęć

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka

Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka Wstęp 1. Rozwój prenatalny 2. Okres wczesnego dzieciństwa 2.1. Faza noworodka 2.2. Okres niemowlęcy 2.2.1. Rozwój motoryczny 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 3 Anna Kamza Rozwój dziecka Wczesny wiek szkolny wiek: 5/6 8/9 lat Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wiek przedszkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wiek przedszkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 2 Joanna Matejczuk Rozwój dziecka Wiek przedszkolny wiek: 2/3 5/6 lat

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej został przygotowany w ramach projektu Agroturystyka i turystyka wiejska realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo

Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży

Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży 1 Spis treści: Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży... 1 Spis treści:... 2 Spis ilustracji... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1. Pojęcie czasu wolnego...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo