INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r."

Transkrypt

1 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych, osoby bezdomne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, ofiary przemocy oraz dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją. W tym celu krakowska Caritas prowadzi ponad 40 ośrodków dla potrzebujących oraz podejmuje akcje charytatywne na rzecz tych środowisk. Caritas prowadzi też działalność edukacyjną i promocję wolontariatu. Pomoc dla dzieci i rodzin W związku z trudną sytuacją rodzin wielodzietnych, wzrastającą ilością rodzin egzystujących na granicy minimum socjalnego oraz trudną sytuacją dzieci z tych rodzin, jak również w związku ze wzrastającą liczbą rodzin niepełnych i przypadków stosowania przemocy w rodzinie Caritas prowadziła placówki opiekuńczo wychowawcze, ośrodki wsparcia dla kobiet z dziećmi, placówki wsparcia dziennego dla dzieci oraz organizowała akcje charytatywne dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich (wypoczynek zimowy i letni, wyprawki szkolne, paczki mikołajowe itp.). 1. Dom Matki i Dziecka, ul. Żywiecka 16 w Krakowie Dom Matki i Dziecka jest ośrodkiem wsparcia matek wraz z dziećmi i kobiet w ciąży, które znalazły się w sytuacji kryzysowej zostały pozbawione mieszkania, pracy, ich sytuacja życiowa nie jest akceptowana przez rodzinę, są pozbawione opieki i wsparcia ze strony najbliższych. Do pobytu w placówce kieruje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Caritas we współpracy z parafiami. W 2011 r. zapewniono schronienie 111 osobom, w tym 49 matkom i 62 dzieciom. Usamodzielniło się 8 kobiet i 8 dzieci podnajmując lokal mieszkalny lub powracając do środowiska rodzinnego. Do innych Placówek przeniesiono 2 kobiety i 12 dzieci. Zrezygnowały z placówki 55 osoby, w tym 26 matek i 29 dzieci. Matkami i dziećmi opiekowały się mieszkające i pracujące w Domu Siostry Albertynki. Pomoc specjalistyczna realizowana była przez prawnika, pracownika socjalnego, pedagoga i psychologa. Matki z dziećmi przebywające w placówce były objęte opieką duszpasterską i w miarę potrzeb podstawową opieką medyczną oraz wspomagane różnorodną pomocą wolontariuszy i studentów, którzy odbywali praktyki. Wszystkie mieszkanki miały możliwość samodzielnego przygotowania posiłków z artykułów żywnościowych oferowanych przez Dom. Działalność domu finansowana była ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Funduszu SOS oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 2. Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą, os. Krakowiaków 46 w Krakowie Ośrodek jest placówką terapeutyczną prowadzoną od 1996 r. na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Celem jest zapewnienie pomocy osobom dorosłym i ich dzieciom - ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej. W 2011 r. w placówce przebywało 120 osób, w tym 54 kobiety, 3 mężczyzn i 63 dzieci.

2 Podopieczni mieli do dyspozycji kuchnie, łazienki, oraz indywidualne pokoje rodzinne, pokój telewizyjny, świetlicę, pracownię komputerową. Przebywającym w Ośrodku zapewniono opiekę psychologiczną (terapia indywidualna, rozmowy wspierające, konsultacje, opiniowanie, kontakty z rodziną, współpraca z instytucjami), pedagogiczną (rozmowy indywidualne z matkami i dziećmi, zajęcia wychowawczo - terapeutyczne), medyczną (korzystanie z apteczki, pomoc lekarska, opatrunki), socjalną (wywiady, konsultacje, poradnictwo, kontakty z rodziną) i prawną (odwołania, pisma procesowe, konsultacje, poradnictwo). Kształtowano umiejętności służące samodzielnemu funkcjonowaniu w środowisku, diagnozowano problemy rodzinne. Osoby dotknięte przemocą miały możliwość uczestnictwa w terapii indywidualnej i zajęciach grupowych. Organizowano zajęcia i wyjścia kulturalno - oświatowe. Udzielono też 823 porad osobom z zewnątrz, będącym w kryzysie, zapewniając im anonimowość. Działalność placówki finansowana była ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 3. Rodzinne Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Prowadzenie rodzinnych placówek opiekuńczo wychowawczych jest bardzo dobrą formą pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Forma rodzinnej placówki daje lepsze efekty wychowawcze i lepsze przygotowanie do pełnienia ról społecznych, przyczynia się do podniesienia wyników w nauce, rozwoju talentów i zainteresowań podopiecznych. W 2011 roku Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadziła trzy tego typu placówki. a) Rodzinny Dom Dziecka im. Najświętszej Rodziny, ul. Źródlana 17 w Krakowie W 2011 r. w domu mieszkało 8 dzieci (5 chłopców i 3 dziewczynki). Wszystkim dzieciom zapewniono całodobową opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Dzieci mieszkały w dużych pokojach wyposażonych w niezbędny sprzęt i meble. Korzystały z komputera i TV satelitarnej. Do swojej dyspozycji miały plac zabaw w ogrodzie, a w sezonie letnim basen. Wszyscy podopieczni realizowali swój obowiązek szkolny. Poprzez codzienny udział w pracach gospodarczych i porządkowych dzieci uczyły się utrzymania czystości w swoim otoczeniu, pomagały w przygotowywaniu posiłków, uczyły się kulturalnego zachowania w miejscach publicznych. Brały udział w feriach zimowych organizowanych przez Caritas, podczas wakacji spędziły miesiąc nad jeziorem wraz z opiekunami oraz wzięły udział w dwutygodniowym wyjeździe do Włoch. Ponadto dzieci uczęszczały na basen, brały udział w wyjściach organizowanych przez opiekunów i szkołę. Większość dzieci utrzymywała kontakt z rodzicami biologicznymi. b) Rodzinny Dom Dziecka, ul. Kopalina 7a w Krakowie W domu mieszkało 8 dzieci (4 chłopców i 4 dziewczynki). Dzieciom zapewniono możliwość zaspakajania potrzeb bytowych, rozwoju fizycznego, umysłowego, psychicznego, społecznego i emocjonalnego. Stwarzano też możliwość zaspakajania ich potrzeb kulturalnych i religijnych. Wszyscy podopieczni realizowali swój obowiązek szkolny w szkołach różnych typów i poziomów. W ramach podnoszenia swoich umiejętności wychowankowie brali udział w wybranych zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkoły (nauka języka angielskiego, niemieckiego, SKS, gimnastyka korekcyjna) oraz ośrodki pracy pozaszkolnej i kluby sportowe. W okresie wakacji dzieci miały zorganizowane wyjazdy zgodne z ich zainteresowaniami (kolonie, obozy sportowe, wyjazd do Włoch). Dzieci miały możliwość kontaktu z rodzinami biologicznymi (przyjazdy rodziców do Domu

3 i dzieci do domów rodzinnych). Dwójka wychowanków po uzyskaniu pełnoletności wróciła do domów rodzinnych, na ich miejsce przyjęto dwoje nowych wychowanków. c) Rodzinny Dom Dziecka, ul. Deszczowa w Krakowie W domu mieszkało 8 dzieci (6 chłopców i 2 dziewczynki). Dzieciom zapewniono zaspokojenie wszystkich potrzeb związanych z ich rozwojem. Wszystkie dzieci otrzymały promocję do klas następnych. Rozwijały swoje zainteresowania poprzez udział w kółkach tematycznych, w zajęciach pozaszkolnych (muzyczne, sportowe, taneczne) oraz organizowanych w domu kursach języka włoskiego i gry na pianinie. Miały organizowanych dużo wycieczek i zabaw. Dzieci miały do dyspozycji dużą ilość sprzętu sportowego i dobrze wyposażoną bibliotekę domową. W czasie ferii zimowych i wakacji brały udział w turnusach kolonijnych (zimą kolonie w górach, latem kolonie w górach i wyjazd do Włoch). W miarę możliwości dzieci utrzymywały kontakt z rodzicami biologicznymi, telefoniczny i osobisty. Wszystkie prowadzone przez Caritas placówki posiadały wsparcie merytoryczne ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Działalność domów dziecka finansowana była przez MOPS, Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz ofiarodawców. 4. Interwencyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Krakowie Interwencyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza dla Dziewcząt na os. Willowym 19 w Krakowie jest przeznaczona dla 14 dziewcząt w wieku od 11 do 18 lat. Celem placówki jest zaspokojenie potrzeb bytowych kierowanych tu dzieci, zapewnienie im całodobowej opieki, wychowania i możliwości kształcenia oraz wyrównania opóźnień rozwojowych i szkolnych, a także przygotowanie diagnozy psychologiczno - pedagogicznej, zdrowotnej i rodzinnej (materialnej i prawnej) dziecka oraz ustalenie wskazań do dalszej pracy z dzieckiem i jego rodziną. W ciągu 2011 r. placówka udzieliła pomocy 74 dziewczętom. Prowadzone były działania pedagogiczne, psychologiczne, edukacyjne i rozrywkowe. Miały one na celu pomoc dziecku w wyrwaniu się z izolacji społecznej, w zdobyciu umiejętności komunikowania ze społeczeństwem, w nawiązywaniu prawidłowych relacji międzyludzkich w środowisku rodzinnym oraz rówieśniczym, w przygotowaniu dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu. Zajęcia prowadzone w IPOW miały za zadanie stworzenie optymalnych warunków rozwoju dla każdej wychowanki przy równoczesnym uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i predyspozycji. Dziewczętom zapewniono opiekę specjalistów: pracownika socjalnego, pedagoga, psychologa, terapeuty, wychowawców. Stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka na podstawie diagnozy psychologiczno - pedagogicznej, dokonanej przez kadrę wychowawczą przedstawiał opinię co do dalszej zasadności pobytu dziecka w placówce lub skierowania do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej, domu rodzinnego lub rodziny zastępczej. Wychowawcy kładli nacisk na zachęcanie dziewcząt do dbania o zdrowie i przestrzeganie higieny osobistej, wdrażanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu i rozwijania indywidualnych zainteresowań wychowanek. Prowadzone były warsztaty psychoedukacyjne dla wychowanek (np. relaksacja, złość, emocje, formułowanie celów życiowych, radzenie sobie ze stresem), zajęcia plastyczne, edukacyjno - rozrywkowe, sportowe, kulinarne i inne (klub filmowy, wycieczki, wspólne zabawy, świętowanie urodzin itp.). Wychowanki pod nadzorem personelu dbały o porządek i czystość w placówce, uczestniczyły w tworzeniu zapotrzebowania na produkty żywnościowe i w robieniu zakupów. Prace te miały na celu wyuczenie podstawowych umiejętności potrzebnych w życiu oraz zwiększanie stopnia samodzielności podopiecznych. Placówka finansowana była ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

4 5. Placówki wsparcia dziennego dla dzieci W 2011 r. Caritas prowadziła 6 placówek wsparcia dziennego dla dzieci: w Tenczynku, Krzeszowicach, Krakowie oraz 3 w Wieliczce (w tym jedna dla młodszych dzieci w wieku 3-5 lat). Dzieciom zapewniono pomoc w nauce, nadrabianie zaległości szkolnych, tworzenie warunków do pracy własnej i samokształcenia, posiłek, wspólne gry i zabawy, zajęcia sportowe i muzyczne, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (np. zajęcia plastyczne i taneczne, koło teatralne, koło geograficzno - przyrodnicze Dookoła świata, zajęcia z muzyką poważną), a w niektórych placówkach także pomoc psychologiczną (Kraków, Wieliczka) pedagogiczną (Tenczynek) i terapię rodzin (Krzeszowice). W pomoc dzieciom w nauce oprócz pracowników angażowali się także wolontariusze. Caritas zorganizowała również wyjścia dla dzieci, np. do kina, filharmonii, muzeów. Wychowawcy zwracali szczególną uwagę na kształtowanie prawidłowych relacji interpersonalnych i szanowanie godności drugiego człowieka (brak przyzwolenia na używanie przezwisk, reagowanie na wszelkie przejawy agresji, rozwiązywanie sporów). Pracownicy placówek prowadzili stałą pracę z rodzinami dzieci. Najuboższym dzieciom została też udzielona pomoc materialna (obuwie, podręczniki, przybory szkolne). Placówki zapewniały dzieciom organizację czasu wolnego także w czasie trwania ferii i wakacji. Część dzieci wyjechała na kolonie organizowane przez Caritas. Placówki w Wieliczce prowadzone są w oparciu o założenia pedagogiki dr Marii Montessori. Placówka w Krakowie współpracuje z ŚDS dla osób z chorobą Alzheimera (dzieci przygotowywały program artystyczny, który przedstawiły w ośrodku z okazji Dnia Osób z chorobą Alzheimera). Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Krzeszowicach: 54 dzieci Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Tenczynku: 74 dzieci Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Krakowie: 37 dzieci Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego o zasięgu gminnym w Wieliczce: 20 dzieci Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego o zasięgu ponadgminnym w Wieliczce: 25 dzieci Pracownia Indywidualnego Rozwoju Dziecka Montessorek : 13 dzieci. Łącznie z placówek korzystało 223 dzieci. Świetlice finansowane były ze środków gmin Krzeszowice i Wieliczka, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, powiatu wielickiego i Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 6. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym Dzieci niepełnosprawne z rodzin najuboższych z terenu archidiecezji krakowskiej objęte są stałą pomocą przez Punkt Socjalny Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Rodziny, szczególnie rodziny wielodzietne, w których występuje problem niepełnosprawności jednego lub więcej dzieci, borykają się z niemożnością zapewnienia dzieciom leczenia i rehabilitacji w wymaganym zakresie oraz podstawowych warunków bytowania. W okresie od lutego do października Caritas Archidiecezji Krakowskiej realizowała program Leczenie i rehabilitacja dzieci - pomoc dzieciom niepełnosprawnym z rodzin najuboższych terenu Archidiecezji Krakowskiej. Dzięki środkom Caritas Polska oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej zapewniono rehabilitację 9 niepełnosprawnym dzieciom, natomiast kilkudziesięciu osobom zakupiono leki i środki higieniczne oraz odzież i obuwie. 7. Wypoczynek dzieci i młodzieży Ważną częścią działalności Caritas na rzecz dzieci i młodzieży było zorganizowanie

5 wypoczynku letniego i zimowego. Wielu rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, nie stać na zapewnienie dzieciom wyjazdu na kolonie czy zimowisko. Dzięki Wigilijnemu Dziełu Pomocy Dzieciom oraz dofinansowaniom ze środków publicznych rodziny ponoszą tylko częściową odpłatność za pobyt dzieci na kolonii, co umożliwia aktywny wypoczynek dzieci, które bez pomocy Caritas pozostałyby w czasie wolnym w mieście. Nabór uczestników dokonywany był za pośrednictwem parafii odpowiadających za zgłoszenie na wakacje dzieci rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Zorganizowany został również turnus w miejscowości Muszyna - Złockie dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią. W czasie ferii Caritas zorganizowała 5 tygodniowych turnusów dla ponad 220 dzieci w Odrowążu Podhalańskim, Zakrzowie i Żegiestowie. Dodatkowo zorganizowany został turnus szkoleniowo - integracyjny dla 35 młodych wolontariuszy. Podczas wakacji krakowska Caritas zorganizowała turnusy dla ponad 900 dzieci i młodzieży w Ostrowie k. Karwii, Orawce, Muszynie Złockiem, Żegiestowie. W lipcu 43 dzieci w wieku 5-18 lat, z Rodzinnych Domów Dziecka oraz najuboższych rodzin miało możliwość uczestniczyć w dwutygodniowej wycieczce do Włoch. Dzieci po raz pierwszy miały okazję zobaczyć święte miejsca oraz wspaniałe zabytki Italii. Środki zostały pozyskane w ramach zbiórek publicznych oraz dotacji Caritas Polska. Fundusze na wypoczynek dzieci i młodzieży pochodziły z akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, dotacji przekazanej przez Kuratorium Oświaty oraz Caritas Polska. Pomoc dla najuboższych i bezdomnych Pomoc dla osób najuboższych i bezdomnych realizowana była przez następujące placówki Caritas Archidiecezji Krakowskiej: Punkt Socjalny przy ul. Ossowskiego 5 w Krakowie, Kuchnię św. Brata Alberta przy ul. Dietla 48 w Krakowie, Przytulisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Kościuszki 23 w Krakowie, Schronisko dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Sołtysowskiej 13 C w Krakowie oraz 2 mieszkania chronione dla 11 mężczyzn w Krakowie. 8. Punkt Socjalny, ul. Ossowskiego 5 w Krakowie Do Punktu Socjalnego po pomoc zgłaszają się rodziny znajdujące się w bardzo trudnych sytuacjach życiowych: osoby ubogie, samotne, rodziny pozbawione środków do życia, bezdomni z terenu całej Archidiecezji. Punkt udziela pomocy w formie paczek żywnościowych, środków czystości, pokrywania zaległych opłat za media, czynsz. Dla rodzin najuboższych zakupywany jest również opał na zimę. Weryfikowanie osób pod względem konieczności udzielenia pomocy odbywało się na podstawie wywiadów środowiskowych. W tym celu Caritas współpracuje również z ośrodkami pomocy społecznej. W 2011 r. Punkt Socjalny objął pomocą osób, przekazując im żywność, a także odzież i środki czystości pozyskane dzięki zbiórkom i darowiznom. Przed początkiem roku szkolnego przygotowano i wydano ok wyprawek szkolnych dla dzieci. W okresie przedświątecznym Punkt Socjalny przygotował 2000 paczek dla dzieci i 2200 paczek świątecznych dla rodzin. Na zakup opału Caritas Archidiecezji Krakowskiej przeznaczyła w 2011 r. ponad PLN. Większość żywności przekazywanej przez Punkt Socjalny potrzebującym bezpośrednio, a także za pośrednictwem parafii i szkół, pochodziła z Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej Najuboższym Mieszkańcom UE (PEAD). Pomocą tą objęte były głównie rodziny wielodzietne i niepełne oraz osoby samotne. W 2011 r. Punkt Socjalny wydał potrzebującym prawie 24 tys. ton żywności z programu PEAD o łącznej wartości brutto ,94 PLN. Ponadto w Punkcie Socjalnym Caritas Archidiecezji Krakowskiej wydawano pieczywo w

6 ilości około 1500 bochenków tygodniowo osobom w trudnej sytuacji materialnej. Punkt Socjalny starał się też pozyskać darowizny rzeczowe podczas organizowanych zbiórek żywności w supermarketach. Pracownicy i wolontariusze rozprowadzali również w ramach akcji charytatywnych świece wigilijne, znicze, baranki, co pozwoliło na pozyskanie środków finansowych umożliwiających realizację zadań. Dofinansowanie działalności Punktu Socjalnego pochodziło ze środków Gminy Kraków, Caritas Polska, Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 9. Kuchnia św. Brata Alberta, ul. Dietla 48 w Krakowie Kuchnia Caritas jest największą tego typu placówką w Krakowie. Dziennie wydawanych jest w zależności od pory roku ok. 600 (latem) (zimą) posiłków. Beneficjentami są rodziny wielodzietne, bezdomni, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby starsze i samotne, emeryci, renciści, bezrobotni, osoby po wyjściu z zakładów karnych. Zdecydowana większość to bezdomni oraz osoby kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Działalność Kuchni jest szczególnie ważna w okresie jesienno zimowym, kiedy zapewnienie osobom bezdomnym ciepłej zupy często pozwala im na przeżycie trudnego okresu. Część porcji wydawana jest na wynos dla innych członków rodziny po zweryfikowaniu faktycznych potrzeb na podstawie zaświadczenia wydanego przez MOPS lub proboszcza parafii. Wyżej wymienionych zaświadczeń nie wymaga się od osób korzystających z posiłku na miejscu. Posiłki wydawane są codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt, kiedy podopieczni korzystają z pobliskiej kuchni prowadzonej przez Braci Albertynów. W ciągu roku wydano łącznie litrów zupy, czyli porcji. W kuchni przygotowano także większość potraw na zorganizowaną 24 grudnia 2011 r. w krużgankach klasztoru Ojców Franciszkanów Wigilię dla Bezdomnych i Samotnych, która zgromadziła ponad 1000 osób. Pracownicy kuchni przygotowywali też paczki żywnościowe rozdawane uczestnikom Wigilii. Działalność Kuchni finansowana jest przez Gminę Kraków, Małopolski Urząd Wojewódzki, Arcybractwo Miłosierdzia i Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 10. Przytulisko św. Brata Alberta - Schronisko dla bezdomnych mężczyzn ul. Kościuszki 23 w Krakowie Przytulisko dla bezdomnych mężczyzn, działające w strukturach Caritas Archidiecezji Krakowskiej do 30 czerwca 2011 r. przy ul. Kościuszki 23 w Krakowie zostało przeniesione do budynków Braci Albertynów przy ul. Krakowskiej 43. Obecnie prowadzą je Bracia Albertyni. Przytulisko dysponowało 60 miejscami, ogólnodostępną pralnią, łaźnią i gabinetem lekarskim. W miesiącach zimowych uruchamiane były dodatkowe miejsca noclegowe. Głównym celem pobytu w Przytulisku było wsparcie umożliwiające powrót do normalnego życia w społeczeństwie, znalezienie pracy bądź uzyskanie dochodów na własne utrzymanie, rozpoczęcie wybranej formy terapii, uczestniczenie w grupach Anonimowych Alkoholików, uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, uzyskanie zasiłku, wyrobienie dowodu osobistego, prawa jazdy itp. dokumentów. Do 30 czerwca przytulisko udzieliło schronienia 166 osobom. Z łaźni skorzystało 4430 osób. 11. Schronisko dla bezdomnych kobiet, ul. Sołtysowska 13c w Krakowie Schronisko prowadzone jest od 2002 roku na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie z przeznaczeniem dla kobiet, w tym dla matek z dziećmi powyżej 7. roku życia. Placówka dysponuje 53 miejscami. Dodatkowo placówka dysponuje 6 miejscami

7 interwencyjnymi, przeznaczonymi dla osób bez badań lekarskich, trafiających do placówki na jedną noc. Schronisko czynne jest całą dobę. Zgodnie z założeniem schronienie w Placówce otrzymują kobiety, które są bezdomne, nie mają wsparcia w rodzinie, pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, pozostają w konflikcie z rodziną i/lub partnerem życiowym. Podejmowane są działania w kierunku wyjścia z bezdomności, rozwiązywania życiowych problemów, poszukiwania pracy, wynajęcia pokoju lub mieszkania na wolnym rynku, poprawy relacji z rodziną, kształtowania właściwych postaw matek wobec dzieci. Kobiety przebywające w ośrodku mają zapewnioną opiekę psychologiczną (terapia indywidualna, rozmowy wspierające, konsultacje, opiniowanie, kontakty z rodziną, współpraca z instytucjami), pedagogiczną (rozmowy indywidualne z matkami i dziećmi, zajęcia wychowawczo - terapeutyczne), socjalną (wywiady, konsultacje, poradnictwo, kontakty z rodziną) i prawną (konsultacje, poradnictwo). Pomoc w wychodzeniu z bezdomności jest poprzedzona szczegółową diagnozą przyczyn i skutków bezdomności, a także określeniem możliwości i mocnych stron każdej osoby. Pracownicy biorą pod uwagę indywidualne potrzeby i problemy mieszkanek. Pracownicy starają się włączyć mieszkanki w działalność placówki, czyniąc je współodpowiedzialnymi za jej funkcjonowanie. W tym celu na terenie placówki działa samorząd mieszkanek, czuwający nad przestrzeganiem regulaminu i przestrzeganiem praw podopiecznych. Mieszkanki same dbają o porządek na terenie placówki i wokół niej przez codzienne dyżury. Byłe mieszkanki utrzymują kontakt z personelem Ośrodka, który służy im radą, pomocą i wsparciem. W 2011 roku pracownik socjalny realizował projekt Pora na Aktywność skierowany do osób zamieszkujących schronisko, które oczekują na miejsce w Domu Pomocy Społecznej. Psycholog realizował projekt Grupa Samopomocy skierowany do dorosłych mieszkanek mających problem z uzależnieniem od alkoholu. Pedagog realizował projekt edukacyjny, poświęcony kultywowaniu zwyczajów i tradycji świątecznych pt. Zaczarować święta Bożego Narodzenia. Aby ujednolicić, usprawnić i wykluczyć dublowanie się działań pracownicy merytoryczni mieli cotygodniowe zebrania z dyrekcją, na których omawiano podjęte już, jak i planowano kolejne działania mające na celu pomoc mieszkańcom. W 2011 r. w placówce przebywały 94 osoby, w tym 65 kobiet i 29 dzieci. Działalność placówki finansowana była ze środków MOPS, Caritas Polska, Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 12. Mieszkania chronione Caritas na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie prowadziła w 2011 r. dwa mieszkania chronione dla 11 mężczyzn wychodzących z bezdomności. W usamodzielnianiu się mieszkańców pomagał pracownik socjalny. Mieszkańcy otrzymywali regularnie pomoc rzeczową od Caritas Archidiecezji Krakowskiej (żywność, środki czystości). Pomoc dla osób chorych i starszych W związku z postępującym starzeniem się społeczeństwa wzrasta liczba osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo. Zwiększa się tym samym konieczność pomocy, świadczenia usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Trudna sytuacja systemu opieki zdrowotnej nie pozwala na kompleksowe zaspokajanie potrzeb osób starszych i chorych. Długi czas oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia pacjentów. Wychodząc naprzeciw powyższym potrzebom Caritas Archidiecezji Krakowskiej

8 prowadziła ośrodki świadczące usługi opiekuńczo pielęgnacyjne oraz rehabilitacyjne, a także aktywizujące osoby starsze. 13. Stacje Opieki Caritas Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi Stacje Opieki w Zakopanem, Wieliczce, Krakowie, Gdowie, Myślenicach, Nowym Targu (opieka pielęgniarska i rehabilitacyjna od poniedziałku do piątku) i Zembrzycach (tylko rehabilitacja). Placówki zapewniają bezpłatne, profesjonalne usługi pielęgniarskie i rehabilitacyjne osobom przewlekle chorym, zwłaszcza znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Usługi świadczone były w domach chorych i w siedzibach stacji, posiadających gabinety rehabilitacyjne i pielęgniarskie, a w miarę możliwości także wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. Stacje Opieki wyposażone są kompleksowo w sprzęt niezbędny do rehabilitacji. Pracownicy Stacji Opieki wykonywali czynności takie jak: opieka pielęgniarska w domu chorego, wykonywanie opatrunków i zleconych przez lekarza zabiegów, pobieranie materiałów do analiz, pomiary podstawowych parametrów życiowych, wykonywanie EKG, badanie poziomu cukru we krwi, rehabilitacja osób niepełnosprawnych i starszych, realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego. W 2011 r. Stacje Opieki i Gabinety rehabilitacyjne udzieliły pomocy osobom, z tego 246 stałym pacjentom w opiece domowej. 1. Stacja Opieki w Zakopanem: czynności pielęgniarskie, 4447 wizyt domowych, w opiece domowej 34 pacjentów. Gabinet Rehabilitacyjny w Zakopanem: zabiegów, 589 pacjentów. 2. Stacja Opieki w Wieliczce: czynności pielęgniarskich, 1579 wizyty domowe, 859 pacjentów (w tym w opiece domowej 37 stałych pacjentów). Gabinet Rehabilitacyjny w Wieliczce: zabiegów, 950 pacjentów. 3. Stacja Opieki w Krakowie: czynności pielęgniarskich, 1150 wizyt domowych, 37 stałych pacjentów ambulatoryjnie. Gabinet Rehabilitacyjny w Krakowie: zabiegów, 2184 pacjentów. 4. Stacja Opieki w Gdowie: 8087 czynności pielęgniarskich, 2091 wizyt domowych, 47 stałych pacjentów + 6 osób ambulatoryjnie. Gabinet Rehabilitacyjny w Gdowie: 1295 pacjentów ambulatoryjnie przyjętych przez lekarza, zabiegi, 1329 pacjentów. 5. Stacja Opieki w Myślenicach: czynności pielęgniarskich, 1868 wizyt domowych, 61 pacjentów w opiece domowej osób / 674 wizyty w pokoju zabiegowym. Gabinet Rehabilitacyjny w Myślenicach: zabiegów, 874 pacjentów. 6. Stacja Opieki w Nowym Targu: 1019 osób: 4197 czynności pielęgniarskie, 30 stałych pacjentów Gabinet Rehabilitacyjny w Nowym Targu: zabiegów, 989 pacjentów. 7. Stacja Opieki w Zembrzycach: tylko zabiegi rehabilitacyjne, 7002 zabiegi, 228 pacjentów. Przy Stacji Opieki Caritas w Krakowie działała w ramach wolontariatu poradnia geriatryczna, z której skorzystało 60 osób. Stacja realizowała też program szczepień ochronnych przeciw grypie, program Promocja zdrowia 65+, program aktywizacji ruchowej osób starszych - nordic walking oraz program badań wad postawy wraz z zajęciami z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci. W 2011 roku przeprowadzono generalny remont budynku Stacji Opieki w Zakopanem oraz rozpoczęto rozbudowę Stacji Opieki w Gdowie. Stacje Opieki są przykładem partnerstwa lokalnego. Każda z placówek funkcjonuje dzięki

9 współpracy Caritas Archidiecezji Krakowskiej z parafią oraz administracją samorządową. 14. Zakłady Opiekuńczo Lecznicze 2 prowadzone przez krakowską Caritas Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze świadczą usługi w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób dorosłych cierpiących na choroby reumatyczne, ortopedyczno urazowe, choroby układu nerwowego i inne stany chorobowe wymagające rehabilitacji ogólnousprawniającej. Ośrodki zapewniają całodobową opiekę pielęgniarską, kontynuację leczenia farmakologicznego i dietetycznego oraz rehabilitację (kinezyterapię, fizykoterapię, hydroterapię, masaż leczniczy). Placówki wyposażone są kompleksowo w sprzęt rehabilitacyjny i medyczny, usługi rehabilitacyjne świadczone są na wysokim poziomie. 1. W Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym im. Hanny Chrzanowskiej w Zatorze w 2011 r. przebywało 200 osób: 134 kobiety i 66 mężczyzn. 2. W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej w 2011 r. przebywało 357 osób: 220 kobiet i 137 mężczyzn. 3. Łącznie w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych przebywało 557 osób (354 kobiety i 203 mężczyzn). Finansowanie świadczonych usług pochodzi ze środków NFZ. Caritas Archidiecezji Krakowskiej pokrywa koszty remontów i konserwacji budynków oraz wyposażenia. 15. Turnusy rehabilitacyjne Domy Wczasowo-Rehabilitacyjne dla chorych w Zatorze, Zebrzydowicach i Zembrzycach stworzone zostały z myślą o osobach, które ze względu na swą chorobę, niepełnosprawność lub podeszły wiek nie mają możliwości wyjazdów do zwykłych placówek wypoczynkowych. Placówki są czynne przez cały rok. Odbywają się w nich dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne oraz tradycyjne wczasorekolekcje. Część uczestników uzyskuje na turnusy rehabilitacyjne dofinansowanie ze środków PFRON. Ponadto w Domu Wczasowo Rehabilitacyjnym im. św. Brata Alberta w Zembrzycach odbywały się dwutygodniowe turnusy opiekuńcze, finansowane ze środków Wojewody Małopolskiego. Zabiegi rehabilitacyjne umożliwiały poprawę sprawności fizycznej osób starszych, a także, w przypadku cięższych stanów, utrzymywały sprawność fizyczną na stałym poziomie. 1. W Domu Wczasowo Rehabilitacyjnym Caritas im. Hanny Chrzanowskiej w Zatorze w turnusach rehabilitacyjnych i wczasorekolekcjach wzięło udział 207 osób (87 kobiet i 120 mężczyzn). 2. W Domu Wczasowo Rehabilitacyjnym Caritas pw. Matki Bożej Różańcowej w Zebrzydowicach w turnusach rehabilitacyjnych i wczasorekolekcjach wzięło udział 539 osób w tym 169 na pobytach dłuższych niż jeden turnus (465 kobiet i 74 mężczyzn). 3. W Domu Wczasowo Rehabilitacyjnym im. św. Brata Alberta w Zembrzycach w turnusach rehabilitacyjnych wzięło udział 525 osób (338 kobiet i 187 mężczyzn) Łącznie na turnusach rehabilitacyjnych przebywało 1271 osób, w tym 890 kobiet. 16. Dom Pomocy Społecznej Dom Słonecznej Jesieni - Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, inwalidów obojga płci, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę całodobowej opieki. Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności,

10 niezależności dostosowanej do poziomu sprawności i podtrzymywania samodzielności. Dom posiada 75 miejsc. Łącznie w 2011 r. przebywało w nim 96 osób. 17. Ośrodki dziennego pobytu dla osób starszych Caritas prowadziła także dwie placówki dziennego pobytu dla osób starszych i samotnych w Krakowie: 1. Klub Seniora przy Parafii Miłosierdzia Bożego na os. Oficerskim w Krakowie: 42 osoby, w tym 30 kobiet. 2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych w Krakowie, ul. Komandosów 18: 42 osoby, w tym 41 kobiet i 1 mężczyzna. Uczestnicy zajęć to emeryci lub renciści, w wieku powyżej 60 roku życia. Celem placówek jest wzmocnienie aktywności osób starszych i samotnych oraz ich integracja ze środowiskiem, zapewnienie im aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu, wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życia codziennego, poprawienie kondycji psychofizycznej i zachęcenie do dbania o swoje zdrowie. Prowadzone jest też dożywianie osób uboższych oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w szczególności w pisaniu pism urzędowych. W 2011 r. zorganizowane zostały m.in.: uroczystości i spotkania okolicznościowe, zajęcia z rękodzieła artystycznego, zajęcia manualne, kuchnia terapeutyczna, kurs komputerowy, nauka korzystania z Internetu i obsługi urządzeń elektronicznych: drukarki, cyfrowych aparatów fotograficznych, kamer, telefonów komórkowych, wyjścia do kina, wycieczki, poprawianie kondycji fizycznej poprzez ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym (rowerek, rotory i in.) oraz zajęcia aquaaerobiku w Parku Wodnym. Zapewniony był dostęp do prasy i biblioteczki. W ramach promocji zdrowia przeprowadzono szkolenie z zakresu nordic walking, przekazano chętnym kijki i organizowano spacery. Uczestnicy usprawniali także swoją kondycje psychiczną. Prowadzone były przez studentów wolontariuszy zajęcia na pamięć i koncentrację, zorganizowane też zostały spotkania i prelekcje o tematyce zdrowia psychicznego. 18. Rodzinny Dom Pomocy Rodzinny Dom Pomocy jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla osób starszych wymagających wsparcia w sprawach życia codziennego, bez konieczności stałej opieki lekarza czy pielęgniarki. W domu mieszka 8 osób (4 mężczyzn i 4 kobiety), którym całodobową opiekę zapewnia rodzina prowadząca dom. Mieszkańcy mają zapewniony pobyt w bardzo dobrych warunkach, wyżywienie (trzy posiłki dziennie oraz możliwość całodobowego korzystania z kuchni, dostępu do napojów i produktów spożywczych) oraz utrzymanie czystości. Rodzina prowadząca dom pomaga w dostępie do świadczeń medycznych i zakupie leków, organizowaniu wspólnego świętowania, wycieczek, spędzaniu wolnego czasu. Mieszkańcy są odwiedzani przez rodziny, utrzymują z nimi kontakt telefoniczny i jeżdżą w odwiedziny. W miarę możliwości są zapraszani do uczestniczenia w codziennym życiu domu (przygotowywanie posiłków, zakupy, sprzątanie, prace w ogrodzie). Z placówką współpracują wolontariusze. Placówka prowadzona jest na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Jej funkcjonowanie finansowane jest przez Gminę Miejską Kraków. Pobyt mieszkańców jest przez nich współfinansowany na podobnych zasadach, jak w państwowych domach pomocy społecznej.

11 19. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera Placówka jest ośrodkiem dziennego pobytu. Podstawowym celem jest pomoc osobom cierpiącym na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne, zmierzająca do jak najdłuższego podtrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej oraz pomoc rodzinom w opiece nad chorymi i w zrozumieniu specyfiki choroby. Założone cele zostały zrealizowane poprzez terapię prowadzoną w poszczególnych pracowniach oraz terapię psychologiczną. W ramach pobytu w placówce zapewniony został ciepły posiłek, podstawowe warunki higieny, bezpieczeństwa oraz wypoczynku. Dom prowadzi także grupę wsparcia dla rodzin i opiekunów osób uczęszczających do placówki. Działania terapeutyczne prowadzone są w pracowni plastyczno-krawieckiej, technicznej, kulinarnej i muzyczno ruchowej. Prowadzona jest też kulturoterapia oraz integracja i podtrzymanie prawidłowych relacji interpersonalnych. Terapia psychologiczna indywidualna i grupowa poprzedzona jest testami określającymi stan psychiczny podopiecznych, stan chorobowy, określenie stopnia demencji oraz wskazującymi na szybkość postępowania choroby. W ramach terapii grupowej przeprowadzany jest intensywny trening pamięci oraz trening podtrzymujący w różnego rodzaju afazjach i agnozji, a także trening pisania, mający na celu podtrzymania sprawności manualnej i intelektualnej odnoszącej się do najprostszych umiejętności - np. samodzielnego podpisu. Osoby mają możliwość skorzystania z podstawowych zabiegów medycznych (mierzenie ciśnienia, pomiar poziomu cukru we krwi, przyjmowanie leków zleconych przez lekarza). Podczas zajęć w placówce wszystkie osoby poddawane są prowadzonemu przez pielęgniarkę treningowi higieny osobistej, który ma na celu jak najdłuższe utrzymanie samodzielności przy codziennej samoobsłudze. Także zajęcia ruchowe są przeprowadzone pod nadzorem pielęgniarskim. Elementem codziennych zajęć jest spacer na świeżym powietrzu, jako szczególnie ważna forma spędzenia czasu i aktywizacji osób w podeszłym wieku. W 2011 r. pomocą w Środowiskowym Domu Samopomocy objęto łącznie 28 osób (3 mężczyzn i 25 kobiet) z rozpoznaniem choroby Alzheimera lub ze zdiagnozowanymi zespołami otępiennymi i demencją, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (umiarkowany, znaczny). Wszystkie osoby są mieszkańcami miasta Krakowa. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera finansowane jest przez Gminę Miejską Kraków. 20. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego 22 czerwca 2011 r. przy parafii Matki Bożej Fatimskiej na os. Podwawelskim w Krakowie, ul. Komandosów 18, rozpoczęła działalność wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Do dyspozycji chorych i ich rodzin Caritas przekazała specjalistyczne łóżka pielęgnacyjne, przeznaczone dla osób obłożnie chorych, ssaki i koncentratory tlenu. To najbardziej poszukiwane sprzęty, do których dotąd rodziny często miały utrudniony dostęp. 53 nowe specjalistyczne łóżka, 13 koncentratorów tlenu i 15 ssaków zostało zakupionych przez Caritas Polska, która przeznaczyła na ich zakup pieniądze przekazane jej w ramach akcji pozyskiwania 1% podatku. 10 kolejnych łóżek rehabilitacyjnych, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, kule, balkoniki i chodziki podarowane zostały przez dom opieki z Austrii. Pomoc dla osób niepełnosprawnych intelektualnie Odpowiadając na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin, Caritas krakowska tworzy i prowadzi ośrodki dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie: środowiskowe domy samopomocy oraz warsztaty terapii zajęciowej. Ośrodki zapewniają fachową opiekę instruktorów terapii zajęciowej, umożliwiającą podnoszenie sprawności psychofizycznej poprzez realizację programu terapeutyczno rehabilitacyjnego. Celem ośrodków jest wyrwanie z

12 izolacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie, umożliwienie integracji ze środowiskiem, a także podtrzymanie i nabywanie nowych umiejętności potrzebnych do codziennego życia. Funkcjonowanie ośrodków pomaga również rodzicom i opiekunom, którzy mają możliwość odpocząć lub znaleźć zatrudnienie. Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi także placówkę stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie: Dom Pomocy Społecznej w Zatorze. 21. Środowiskowe Domy Samopomocy Do środowiskowych domów samopomocy uczęszczają osoby niepełnosprawne intelektualnie. Niekiedy tego rodzaju niepełnosprawności towarzyszy niepełnosprawność fizyczna lub choroby psychiczne. Z usług placówek korzystają osoby wymagające wsparcia w przezwyciężaniu swych trudnych sytuacji życiowych i zaspokajaniu niezbędnych potrzeb, a także postępowania rehabilitacyjnego, rozumianego jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez nie poprawy funkcjonowania i powstrzymania postępującej regresji. Uczestnicy pochodzą najczęściej z rodzin o niskim statusie materialnym, większość utrzymuje się z rent socjalnych. Celem działalności domów jest podtrzymywanie i rozwijanie u uczestników umiejętności niezbędnych w codziennych czynnościach życiowych oraz polepszenie ich funkcjonowania społecznego. Założone cele mają pomóc w wyrwaniu z izolacji społecznej, nabieraniu umiejętności komunikowania się ze społeczeństwem a także w nawiązywaniu prawidłowych kontaktów międzyludzkich w środowisku rodzinnym i pozarodzinnym. Prowadzone są działania terapeutyczne dostosowane do potrzeb i umiejętności psychofizycznych uczestników. Terapeuci starają się wykorzystywać optymalnie możliwości rozwojowe (fizyczne, intelektualne, emocjonalne, społeczne) osób niepełnosprawnych intelektualnie. Postępowanie wspierająco rehabilitacyjne obejmuje trening umiejętności i samoobsługi oraz zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening spędzania wolnego czasu. 1. ŚDS w Krakowie, ul. Komandosów osób (13 mężczyzn i 8 kobiet), 2. ŚDS Filia nr 1 w Krakowie przy ul. Pasteura 1-17 osób (11 mężczyzn i 6 kobiet), 3. ŚDS w Krakowie Filia nr 2 przy ul. Wjazdowej 2b - 23 osoby w tym (11 mężczyzn i 12 kobiet) 4. ŚDS w Woli Filipowskiej osoby (19 mężczyzn i 13 kobiet). Placówki finansowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, PFRON, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 22. Warsztaty Terapii Zajęciowej Warsztaty Terapii Zajęciowej to ośrodki pobytu dziennego. Realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności potrzebnych w codziennym życiu oraz umiejętności zawodowych i psychofizycznych niezbędnych do pracy. Podopieczni mają zapewniony transport, uczestnictwo w terapii zajęciowej (pracownie: ogrodnicza, krawiecko - rzeźbiarska, ogrodnicza, gospodarstwa domowego, plastyczna, muzyczna z elementami origami, stolarska i rzemiosł różnych) i rehabilitację. Biorą udział w wielu imprezach dla osób niepełnosprawnych. Za pracę przy wykonywaniu różnych przedmiotów w ramach terapii uczestnicy otrzymują kieszonkowe. Jest to ważny element wspomagający terapię, który podkreśla godność osób niepełnosprawnych i podnosi ich znaczenie w rodzinach. 1. WTZ w Odrowążu Podhalańskim - 35 osób (20 kobiet, 15 mężczyzn). 2. WTZ w Zembrzycach - 35 osób (15 kobiet 20 mężczyzn). W roku 2011 zwrócono szczególną uwagę na rehabilitację społeczną podopiecznych i wszelkie poczynania zmierzające do ich usamodzielnienia się w życiu społecznym. Pogłębiano

13 współpracę z różnymi podmiotami życia publicznego w środowisku lokalnym. Warsztat Terapii Zajęciowej w Zembrzycach w 2011 zmienił siedzibę, przeprowadzając się do wyremontowanego przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej dworu w Zembrzycach. Remont przeprowadzony był pod nadzorem konserwatorskim. Udało się uratować niszczejący zabytek i oddać go do użytku. Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej finansowana jest ze środków PFRON za pośrednictwem Powiatów oraz przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 23. Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Zatorze jest ośrodkiem stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Mieszkańcy byli objęci całodobową opieką, mieli możliwość korzystania z terapii zajęciowej i rehabilitacji na terenie ośrodka. W 2011 r. w Domu Pomocy Społecznej mieszkało 50 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu średnim i głębokim: (38 kobiet i 12 mężczyzn). Działalność edukacyjna Celem placówek edukacyjnych Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest kształcenie i wychowanie uczniów w oparciu o zasadę personalizmu chrześcijańskiego, odpowiedzialności za siebie i za innych oraz dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym. Szkoła wspiera wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów poprzez realizację zadań w zakresie nauczania, wychowania, przeciwdziałania zagrożeniom i opieki. Zadaniem szkoły jest też wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci. 24. Katolickie Szkoły im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie, ul. Pędzichów Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie uczniów. 2. Katolickie Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie: 175 uczniów. 3. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie: 113 uczniów 25. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie, ul. Łokietka Dwa oddziały przedszkolne klasy 0 : 31 uczniów. 2. Trzynaście oddziałów klas I-VI: 190 uczniów. 26. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny z Nazaretu przy ul. Mazowieckiej 14c, prowadzona metodą dr M. Montessori Dzieci pracują metodą Marii Montessori, która opiera się na nauce w grupach mieszanych wiekowo oraz na organizacji czasu pracy w oparciu o długi blok tzw. pracy własnej. Na pracy własnej dziecko ma możliwość wyboru przedmiotu swojej pracy, samo decyduje też jak długo zajmuje się danym tematem. Ma do dyspozycji precyzyjny materiał Montessori pomoce naukowe skonstruowane wg określonych zasad. Dzieci pracują indywidualnie lub w małych grupach, w poszanowaniu dwóch podstawowych zasad: porządku i ciszy. Nauczyciel obserwuje dzieci i traktuje każde indywidualnie,

14 czuwając nad procesem uczenia, proponując pogłębienie tematu lub nowe zagadnienia w zależności od aktualnego zaangażowania dziecka w pracę. Oddział szkolny grupa dzieci 7-9 lat - 24 uczniów, Oddział przedszkolny 25 przedszkolaków i zerówkowiczów. 27. Przedszkole im. Marii Montessori, Raciborowice 2, Michałowice Placówka realizuje podstawowy program nauczania przedszkolnego wzbogacony o metodę Marii Montessori. Łączna ilość dzieci: 50. Wolontariat Znaczna część działalności Caritas opiera się na pracy wolontariuszy. W parafialnych oddziałach Caritas i parafialnych zespołach charytatywnych działa ich blisko 4 tysiące. Obejmują różnego rodzaju opieką ok. 25 tys. osób. Wolontariusze odwiedzają osoby starsze i samotne, robią zakupy, pomagają w porządkach. Biorą udział w akcjach organizowanych przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, pozyskując fundusze i środki rzeczowe dla ubogich rodzin, dzieci, osób samotnych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Grupa wolontariuszy skupiona przy centrali Caritas (w Centrum Wolontariatu i Punkcie Socjalnym - ok. 110 osób) organizuje zbiórki żywności, kwesty, pomaga przy spotkaniach dla dzieci, starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz bezdomnych organizowanych przez Caritas, a podczas wakacji i ferii wielu z nich pracuje jako wychowawcy kolonijni. Wolontariusze pomagają też w wielu placówkach Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W szkołach działają 92 Szkolne Koła Caritas, skupiające około 2000 wolontariuszy. Ich celem jest wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu miłosierdzia, dostrzeganie wokół siebie problemów i podejmowania inicjatyw mających na celu ich rozwiązanie. Członkowie Szkolnych Kół Caritas pomagają poprzez odwiedziny u chorych i niepełnosprawnych kolegów, pomoc w nauce, odwiedzanie osób starszych, samotnych i chorych, pomoc w koloniach i półkoloniach organizowanych przez Caritas, pomoc w akcjach Caritas, szerzenie idei bezinteresownej pomocy wśród rówieśników. Zadaniem prowadzonego przez Caritas Centrum Wolontariatu jest koordynacja pracy wolontariuszy oraz promocja wolontariatu, organizowanie kursów podnoszących kwalifikacje wolontariuszy (np. kurs wychowawców kolonijnych, animator zabawy itp.). Akcje Caritas W celu pozyskania środków na pomoc potrzebującym, Caritas Archidiecezji Krakowskiej przeprowadziła w 2011 roku wiele akcji fundraisingowych i promocyjnych, kwest i zbiórek żywności. Promocja 1% Od stycznia do kwietnia trwała kampania informacyjna w zakresie możliwości przekazania przez osoby fizyczne 1% podatku dochodowego na rzecz Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W 2011 r. Caritas Archidiecezji Krakowskiej otrzymała w ramach akcji przekazywania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego ,14 PLN od rozliczających się z Urzędem Skarbowym podatników. Ten rezultat jest dla nas wielkim sukcesem, świadczącym o pokładanym w Caritas

15 zaufaniu. Środki uzyskane dzięki wpłatom 1% podatku przeznaczane są na zadania pożytku publicznego prowadzone przez Caritas. Są nimi głównie dofinansowanie działalności placówek, a także ich bieżące naprawy i remonty, pozwalające na sprawne funkcjonowanie. Akcje wielkopostne W czasie Wielkiego Postu Caritas Archidiecezji Krakowskiej rozprowadzała w parafiach skarbonek Jałmużny Wielkopostnej. Zebrane przez dzieci pieniądze, zaoszczędzone dzięki rezygnacji z różnych drobnych przyjemności, przekazywane są parafialnym zespołom charytatywnym na pomoc potrzebującym z terenu parafii. Ofiary za rozprowadzone w parafiach cukrowych baranków przeznaczone zostały na dofinansowanie placówek Caritas dla osób chorych i niepełnosprawnych, a szczególnie na rozbudowę Stacji Opieki w Gdowie. Zbiórki i kwesty W 2011 roku wolontariusze Caritas przeprowadzili w krakowskich supermarketach zbiórki żywności i kwesty, mające na celu zebranie środków na akcję wakacyjną, wyposażenie dzieci do szkoły oraz paczki mikołajowe dla dzieci i świąteczne dla ubogich rodzin. Caritas włączyła się też w akcje zbierania środków na leczenie i rehabilitację osób chorych i niepełnosprawnych. Przeprowadzone zbiórki zrealizowane zostały na podstawie uzyskanego przez Caritas zezwolenia na zbiórkę publiczną. W dniach 9 i 10 grudnia 2011 r. krakowska Caritas wzięła udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności, zorganizowanej pod patronatem Caritas Polska. Zebrała żywność i środki czystości o szacunkowej wartości ok ,00 PLN, wykorzystaną na świąteczne paczki żywnościowe. Akcje dla dzieci i młodzieży Wolontariusze Caritas pomagali w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Integracyjnego Dnia Dziecka w Krakowie, Małopolskiego Święta Młodych Wolontariuszy w Krakowie i inauguracji Centrum Wolontariatu przy Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! w Łagiewnikach. Caritas zorganizowała też zabawę mikołajową dla 1200 dzieci w Wieliczce. Koncert Adwentowy Doroczny Koncert Adwentowy, który odbył się 4 grudnia 2011 r. w Filharmonii dedykowany był wolontariuszom pracującym w parafiach, a szczególnie tym, którzy brali udział w dystrybucji pomocy żywnościowej w ramach programu PEAD. Wystąpili Beata Rybotycka i Jacek Wójcicki. Najbardziej zaangażowanym w program wolontariuszom dyplomy z podziękowaniami wręczył w imieniu metropolity krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza ks. bp. Jan Zając. Wigilia dla bezdomnych 24 grudnia 2011 r. odbyła się wigilia dla bezdomnych w krużgankach klasztoru oo. franciszkanów w Krakowie. Wzięło w niej udział ponad tysiąc osób: bezdomni i samotni, a także biedne rodziny z dziećmi. Każdy uczestnik otrzymał paczkę z żywnością na Święta. Współorganizatorami wigilii byli Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Ojcowie Franciszkanie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kuchnia Brata Alberta oraz Wyższe Seminarium Duchowne. Współpracowały Siostry Albertynki oraz ZHP, ZHR i Centrum Wolontariatu Caritas. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom W grudniu we wszystkich parafiach archidiecezji krakowskiej trwało Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. To największa ogólnopolska akcja Caritas, mająca też charakter ekumeniczny. W 2011 r. krakowska Caritas rozprowadziła małych oraz dużych świec. Część ofiar złożonych za świece pozostało w parafiach do wykorzystania na pomoc najuboższym rodzinom głównie na zakup opału, pomoc w płatnościach lub na dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dzieci. Kwota pozostała do dyspozycji Caritas przeznaczona została na dofinansowanie placówek i

16 akcji dla dzieci. Tradycyjnie 10 groszy z ofiary za świecę przeznaczone zostało na pomoc dla ubogich dzieci poza granicami kraju - tym razem dla głodujących dzieci w Afryce. Inwestycje Caritas W 2011 r. przeprowadzony został generalny remont budynku Stacji Opieki przy Parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem. Budynek stacji został powiększony i dostosowany do norm UE. Trwa rozbudowa Stacji Opieki Caritas w Gdowie. Kończą się formalności związane z otrzymaniem zezwolenia na budowę domu dla osób niepełnosprawnych w Spytkowicach. Trwa remont domu w Nowej Wsi, który Caritas otrzymała od tamtejszej parafii i w którym planuje uruchomić kolejny Rodzinny Dom Dziecka. Działalność prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej placówek była wspierana przez administrację państwową i samorządową na podstawie wygranych przez Caritas konkursów na prowadzenie tychże placówek. Caritas Archidiecezji Krakowskiej wyraża wdzięczność wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały jej działalność, zwłaszcza: Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krakowie, Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, Urzędowi Miasta Krakowa, Oddziałowi Małopolskiemu PFRON, Powiatom i Gminom, na terenie których działają placówki Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Sponsorom, darczyńcom i wolontariuszom.

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie 1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Towarowa 18, 10-417 Olsztyn tel. 89 521 04 49 e-mail: schroniskodlabezdomnych@gmail.com poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Starosta /-/ Jacek Protas

Starosta /-/ Jacek Protas UCHWAŁA Nr CCLXIV/06 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka w Lidzbarku Warmińskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA 1. Świetlica środowiskowa Plus działa na podstawie regulaminu oraz w oparciu o następujące akty prawne: - ustawa

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach (nadany Domowi Pomocy Społecznej w Rożdżałach Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27.05.1999r Nr VII/58/99, ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest otwarta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU 1.Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu - zwany dalej Domem lub w skrócie ŚDS - jest komórką organizacyjną Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju istnieje od 2000 roku. Początkowo stanowił on filię DPS Smrek w Zaskalu, a od 2009 r. jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PONADLOKALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W OGRODNIKACH

REGULAMIN PONADLOKALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W OGRODNIKACH Załącznik Do Zarządzenia Nr 7/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie REGULAMIN PONADLOKALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ I. Podstawa prawna. W OGRODNIKACH 1. Placówka prowadzi swoją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C Środowiskowy Domy Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2012 r. Dom jest dziennym ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

Internat naszym drugim domem

Internat naszym drugim domem Internat naszym drugim domem Internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą jest częścią integralną placówki i bezpośrednio podlega władzom Ośrodka.

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem,

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2015 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bliżej Nas" Działalność Stowarzyszenia polega kompleksowej rehabilitacji dzieci;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/461/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XLVII/461/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr XLVII/461/2013 w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego

Bardziej szczegółowo

INTERNAT NASZYM DRUGIM DOMEM

INTERNAT NASZYM DRUGIM DOMEM INTERNAT NASZYM DRUGIM DOMEM Internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą jest częścią integralną placówki i bezpośrednio podlega władzom Ośrodka.

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2014 Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU

REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU Załącznik do Uchwały. Zarządu Powiatu w Prudniku REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom dziecka w Głogówku zwany dalej domem dziecka jest placówką socjalizacyjną, powołaną w celu

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015 OBSZAR I : PROFILAKTYKA I WSPIERANIE PRAWIDŁOWEGO FUNCJONOWANIA RODZINY Cel ogólny: Ochrona

Bardziej szczegółowo

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY W POWIECIE ŻARSKIM CEL WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU TERMIN ODPOWIEDZIALNY ZAŁOŻENIA CEL NADRZĘDNY: wszyscy potrzebujący mieszkańcy powiatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego, zwany

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013 I. Wstęp II. Założenia ogólne III.

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Celem programu jest zapewnienie kompleksowej opieki oraz wsparcia dzieciom i rodzinom z terenu Powiatu Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Załącznik do Uchwały Nr XXIII/176/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008 r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (Dom) w

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej GRUPA I - USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH, SENIORÓW np.: 1.1 dzienne: - świadczone w miejscu zamieszkania indywidualnie, w tym: usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu

Dom Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu Dom Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu Dom Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu rozpoczął swoją działalność w 1993 roku. Jest placówką całodobowego pobytu przeznaczoną dla 76 osób w podeszłym wieku. Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Świetlica Socjoterapeutyczna jest powołana do Ŝycia przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Świetlica Socjoterapeutyczna jest powołana do Ŝycia przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. REGULAMIN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Z PROGRAMEM SOCJOTERAPEUTYCZNYM ŚWIETLIKI PATRONAT: GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Woźniki, ul. Powstańców Śl. 7 1 Świetlica Socjoterapeutyczna

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2014 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Placówki opiekuńczo wychowawcze Placówki opiekuńczo wychowawcze Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej następującego typu: 1) interwencyjnego;

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Załącznik do Uchwały Nr XLIII/215/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Na samorządy gminne został

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LIMANOWEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej, zwany dalej,,domem, działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami).

Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami). REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ ZGRANA PAKA W CIELĘTNIKACH DZIAŁAJĄCEJ PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dąbrowa Zielona, Pl. Kościuszki 31 tel. (0-34) 355-50-51 e-mail: gops.dz@interia.pl

Bardziej szczegółowo

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64 B, Olsztyn tel. 89 53-70-800 e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl www.olsztyn.mup.gov.pl 1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn tel. 89 527 57 11 e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl http://www.sow.olsztyn.pl Od poniedziałku do niedzieli - całodobowo 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2008 2010

PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2008 2010 Załącznik do uchwały Nr XV/124/2008 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 17 kwietnia 2008r. PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2008 2010 Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zdrowie DOBRE PRAKTYKI

Zdrowie DOBRE PRAKTYKI Zdrowie DOBRE PRAKTYKI Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE Borowy Młyn 22 82-420 Ryjewo tel +49 055 277 42 88 fax +49 055 267 01 36 www.agape.info.pl e-mail:agape22@wp.pl Pomagamy :

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA I. WSTĘP Program Wspierania Rodzin Gminy Wilczyn na lata zwany dalej Programem

Bardziej szczegółowo

Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi. Mgr Rafał Bakalarczyk

Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi. Mgr Rafał Bakalarczyk Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi Mgr Rafał Bakalarczyk w jakich sytuacjach seniorzy mogą wymagać pomocy społecznej i innych form wsparcia? Jak wygląda sytuacja socjalna,

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Program praktyki dla II roku Pedagogiki

Program praktyki dla II roku Pedagogiki Program praktyki dla II roku Pedagogiki I. Cele praktyki 3-tygodniowa praktyka ciągła dla studentów II roku Pedagogiki powinna być zbieżna z wybraną przez studenta specjalnością. Jest to praktyka diagnostyczna,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2005/2006 Cele: 1. Prezentacja umiejętności dziecięcych w bliŝszym i dalszym środowisku. 2. Promowanie placówki w mediach i środowisku.

Bardziej szczegółowo

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2012 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Janowskim Janów Lubelski 2013 Informator jest

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie Załącznik do Uchwały Nr XIV/175/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 212 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA Rozdział 1. Wprowadzenie Do zadań własnych określonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI. Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C. w Gardnie Wielkiej. na 2014 r.

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI. Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C. w Gardnie Wielkiej. na 2014 r. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C w Gardnie Wielkiej na 2014 r. Smołdzino, listopad 2013 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2011 Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla serc w Jasionnie z dnia 21 listopada 2011r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 2 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Procedury ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego dla uczniów szkół położonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

Standardy. programu merytorycznego realizowanego w świetlicy środowiskowej na terenie gminy Święta Katarzyna

Standardy. programu merytorycznego realizowanego w świetlicy środowiskowej na terenie gminy Święta Katarzyna Standardy programu merytorycznego realizowanego w świetlicy środowiskowej na terenie gminy Święta Katarzyna I. Wstęp. Zadaniem świetlicy środowiskowej, czyli placówki opiekuńczo-wychowawczego wsparcia

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31 Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne: 1. praca socjalna, 2. sprawienie pogrzebu, 3. interwencja kryzysowa, 4. schronienie, 5. posiłek, 6. niezbędne ubranie, 7. usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 W strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie działają

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach Zembrzyce 584 pawilon LKS Garbarz

Regulamin pracy Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach Zembrzyce 584 pawilon LKS Garbarz Regulamin pracy Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach Zembrzyce 584 pawilon LKS Garbarz Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Świetlica Środowiskowa jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu wsparcia dziennego,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świetlicy Socjoterapeutycznej Koniczynka działającej przy Stowarzyszeniu Rozwoju Zawodowego i Osobistego Zielona Myśl

Regulamin Świetlicy Socjoterapeutycznej Koniczynka działającej przy Stowarzyszeniu Rozwoju Zawodowego i Osobistego Zielona Myśl Regulamin Świetlicy Socjoterapeutycznej Koniczynka działającej przy Stowarzyszeniu Rozwoju Zawodowego i Osobistego Zielona Myśl Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Świetlicy Socjoterapeutycznej

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 Załącznik do uchwały Nr XV/129/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Bardziej szczegółowo

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013 Problem 1: Problemy Kierunki działania Sposób realizacji Właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi. ANALIZA Strategii

Bardziej szczegółowo

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 Ośrodki wsparcia działające w ie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 ul. Niecała 16 20-080 ul. Pozytywistów 16 3. Centrum Usług Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku

Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku GRUPA ODBIORCÓW TERMIN REALIZACJI I. Trening funkcjonowania w życiu codziennym 1. Trening kulinarny - praca ciągła, codzienne dyżury w kilkuosobowych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sośnicowice na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Ostoja w Czeladzi ul. Sikorskiego 5

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Ostoja w Czeladzi ul. Sikorskiego 5 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Ostoja w Czeladzi ul. Sikorskiego 5 Cele i zadania Środowiskowego Domu Samopomocy 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Wydział / jednostka organizacyjna (pełna nazwa, adres) Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Działanie Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie zwane dalej CENTRUM działa na podstawie:

R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie zwane dalej CENTRUM działa na podstawie: 1 Niniejszy jednolity tekst statutu uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Miasta Odolanów: 1/ Uchwała Nr X/71/99 z dnia 31 sierpnia 1999 roku 2/ Uchwała Nr XVII/21/00 z dnia 2 czerwca 2000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne Świadczenia niepieniężne ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE POMOC SPOŁECZNA PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 16 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 16 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK pieczęć organizacji SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK I. Dane podmiotu: 1. Pełna nazwa podmiotu: Stowarzyszenie ANTIDOTUM 2. Forma prawna: osoba prawna nie działająca dla zysku 3. Data

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 1 Organizacja 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 78/6/2011 Zarządu Stowarzyszenia Trzeźwości DOM z dnia 29 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA Dom Dziennego Pobytu Dziecka

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA Dom Dziennego Pobytu Dziecka 1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA Dom Dziennego Pobytu Dziecka ul. Niepodległości 85, 10-046 Olsztyn tel. 89 534-99-55 e-mail: arka.dom@wp.pl http://arka.olsztyn.pl Poniedziałek - piątek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna,

Bardziej szczegółowo

Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO. /stan na dzień 31.12.2011 r./

Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO. /stan na dzień 31.12.2011 r./ Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna /stan na dzień 31.12.2011 r./ Forma pomocy poradnictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH UL.ŚWIĘTEGO WINCENTEGO 1, 86-100 ŚWIECIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH UL.ŚWIĘTEGO WINCENTEGO 1, 86-100 ŚWIECIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH UL.ŚWIĘTEGO WINCENTEGO 1, 86-100 ŚWIECIE &1 1.Regulamin określa zasady funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Świeciu.

Bardziej szczegółowo