INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r."

Transkrypt

1 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych, osoby bezdomne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, ofiary przemocy oraz dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją. W tym celu krakowska Caritas prowadzi ponad 40 ośrodków dla potrzebujących oraz podejmuje akcje charytatywne na rzecz tych środowisk. Caritas prowadzi też działalność edukacyjną i promocję wolontariatu. Pomoc dla dzieci i rodzin W związku z trudną sytuacją rodzin wielodzietnych, wzrastającą ilością rodzin egzystujących na granicy minimum socjalnego oraz trudną sytuacją dzieci z tych rodzin, jak również w związku ze wzrastającą liczbą rodzin niepełnych i przypadków stosowania przemocy w rodzinie Caritas prowadziła placówki opiekuńczo wychowawcze, ośrodki wsparcia dla kobiet z dziećmi, placówki wsparcia dziennego dla dzieci oraz organizowała akcje charytatywne dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich (wypoczynek zimowy i letni, wyprawki szkolne, paczki mikołajowe itp.). 1. Dom Matki i Dziecka, ul. Żywiecka 16 w Krakowie Dom Matki i Dziecka jest ośrodkiem wsparcia matek wraz z dziećmi i kobiet w ciąży, które znalazły się w sytuacji kryzysowej zostały pozbawione mieszkania, pracy, ich sytuacja życiowa nie jest akceptowana przez rodzinę, są pozbawione opieki i wsparcia ze strony najbliższych. Do pobytu w placówce kieruje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Caritas we współpracy z parafiami. W 2011 r. zapewniono schronienie 111 osobom, w tym 49 matkom i 62 dzieciom. Usamodzielniło się 8 kobiet i 8 dzieci podnajmując lokal mieszkalny lub powracając do środowiska rodzinnego. Do innych Placówek przeniesiono 2 kobiety i 12 dzieci. Zrezygnowały z placówki 55 osoby, w tym 26 matek i 29 dzieci. Matkami i dziećmi opiekowały się mieszkające i pracujące w Domu Siostry Albertynki. Pomoc specjalistyczna realizowana była przez prawnika, pracownika socjalnego, pedagoga i psychologa. Matki z dziećmi przebywające w placówce były objęte opieką duszpasterską i w miarę potrzeb podstawową opieką medyczną oraz wspomagane różnorodną pomocą wolontariuszy i studentów, którzy odbywali praktyki. Wszystkie mieszkanki miały możliwość samodzielnego przygotowania posiłków z artykułów żywnościowych oferowanych przez Dom. Działalność domu finansowana była ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Funduszu SOS oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 2. Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą, os. Krakowiaków 46 w Krakowie Ośrodek jest placówką terapeutyczną prowadzoną od 1996 r. na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Celem jest zapewnienie pomocy osobom dorosłym i ich dzieciom - ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej. W 2011 r. w placówce przebywało 120 osób, w tym 54 kobiety, 3 mężczyzn i 63 dzieci.

2 Podopieczni mieli do dyspozycji kuchnie, łazienki, oraz indywidualne pokoje rodzinne, pokój telewizyjny, świetlicę, pracownię komputerową. Przebywającym w Ośrodku zapewniono opiekę psychologiczną (terapia indywidualna, rozmowy wspierające, konsultacje, opiniowanie, kontakty z rodziną, współpraca z instytucjami), pedagogiczną (rozmowy indywidualne z matkami i dziećmi, zajęcia wychowawczo - terapeutyczne), medyczną (korzystanie z apteczki, pomoc lekarska, opatrunki), socjalną (wywiady, konsultacje, poradnictwo, kontakty z rodziną) i prawną (odwołania, pisma procesowe, konsultacje, poradnictwo). Kształtowano umiejętności służące samodzielnemu funkcjonowaniu w środowisku, diagnozowano problemy rodzinne. Osoby dotknięte przemocą miały możliwość uczestnictwa w terapii indywidualnej i zajęciach grupowych. Organizowano zajęcia i wyjścia kulturalno - oświatowe. Udzielono też 823 porad osobom z zewnątrz, będącym w kryzysie, zapewniając im anonimowość. Działalność placówki finansowana była ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 3. Rodzinne Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Prowadzenie rodzinnych placówek opiekuńczo wychowawczych jest bardzo dobrą formą pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Forma rodzinnej placówki daje lepsze efekty wychowawcze i lepsze przygotowanie do pełnienia ról społecznych, przyczynia się do podniesienia wyników w nauce, rozwoju talentów i zainteresowań podopiecznych. W 2011 roku Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadziła trzy tego typu placówki. a) Rodzinny Dom Dziecka im. Najświętszej Rodziny, ul. Źródlana 17 w Krakowie W 2011 r. w domu mieszkało 8 dzieci (5 chłopców i 3 dziewczynki). Wszystkim dzieciom zapewniono całodobową opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Dzieci mieszkały w dużych pokojach wyposażonych w niezbędny sprzęt i meble. Korzystały z komputera i TV satelitarnej. Do swojej dyspozycji miały plac zabaw w ogrodzie, a w sezonie letnim basen. Wszyscy podopieczni realizowali swój obowiązek szkolny. Poprzez codzienny udział w pracach gospodarczych i porządkowych dzieci uczyły się utrzymania czystości w swoim otoczeniu, pomagały w przygotowywaniu posiłków, uczyły się kulturalnego zachowania w miejscach publicznych. Brały udział w feriach zimowych organizowanych przez Caritas, podczas wakacji spędziły miesiąc nad jeziorem wraz z opiekunami oraz wzięły udział w dwutygodniowym wyjeździe do Włoch. Ponadto dzieci uczęszczały na basen, brały udział w wyjściach organizowanych przez opiekunów i szkołę. Większość dzieci utrzymywała kontakt z rodzicami biologicznymi. b) Rodzinny Dom Dziecka, ul. Kopalina 7a w Krakowie W domu mieszkało 8 dzieci (4 chłopców i 4 dziewczynki). Dzieciom zapewniono możliwość zaspakajania potrzeb bytowych, rozwoju fizycznego, umysłowego, psychicznego, społecznego i emocjonalnego. Stwarzano też możliwość zaspakajania ich potrzeb kulturalnych i religijnych. Wszyscy podopieczni realizowali swój obowiązek szkolny w szkołach różnych typów i poziomów. W ramach podnoszenia swoich umiejętności wychowankowie brali udział w wybranych zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkoły (nauka języka angielskiego, niemieckiego, SKS, gimnastyka korekcyjna) oraz ośrodki pracy pozaszkolnej i kluby sportowe. W okresie wakacji dzieci miały zorganizowane wyjazdy zgodne z ich zainteresowaniami (kolonie, obozy sportowe, wyjazd do Włoch). Dzieci miały możliwość kontaktu z rodzinami biologicznymi (przyjazdy rodziców do Domu

3 i dzieci do domów rodzinnych). Dwójka wychowanków po uzyskaniu pełnoletności wróciła do domów rodzinnych, na ich miejsce przyjęto dwoje nowych wychowanków. c) Rodzinny Dom Dziecka, ul. Deszczowa w Krakowie W domu mieszkało 8 dzieci (6 chłopców i 2 dziewczynki). Dzieciom zapewniono zaspokojenie wszystkich potrzeb związanych z ich rozwojem. Wszystkie dzieci otrzymały promocję do klas następnych. Rozwijały swoje zainteresowania poprzez udział w kółkach tematycznych, w zajęciach pozaszkolnych (muzyczne, sportowe, taneczne) oraz organizowanych w domu kursach języka włoskiego i gry na pianinie. Miały organizowanych dużo wycieczek i zabaw. Dzieci miały do dyspozycji dużą ilość sprzętu sportowego i dobrze wyposażoną bibliotekę domową. W czasie ferii zimowych i wakacji brały udział w turnusach kolonijnych (zimą kolonie w górach, latem kolonie w górach i wyjazd do Włoch). W miarę możliwości dzieci utrzymywały kontakt z rodzicami biologicznymi, telefoniczny i osobisty. Wszystkie prowadzone przez Caritas placówki posiadały wsparcie merytoryczne ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Działalność domów dziecka finansowana była przez MOPS, Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz ofiarodawców. 4. Interwencyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Krakowie Interwencyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza dla Dziewcząt na os. Willowym 19 w Krakowie jest przeznaczona dla 14 dziewcząt w wieku od 11 do 18 lat. Celem placówki jest zaspokojenie potrzeb bytowych kierowanych tu dzieci, zapewnienie im całodobowej opieki, wychowania i możliwości kształcenia oraz wyrównania opóźnień rozwojowych i szkolnych, a także przygotowanie diagnozy psychologiczno - pedagogicznej, zdrowotnej i rodzinnej (materialnej i prawnej) dziecka oraz ustalenie wskazań do dalszej pracy z dzieckiem i jego rodziną. W ciągu 2011 r. placówka udzieliła pomocy 74 dziewczętom. Prowadzone były działania pedagogiczne, psychologiczne, edukacyjne i rozrywkowe. Miały one na celu pomoc dziecku w wyrwaniu się z izolacji społecznej, w zdobyciu umiejętności komunikowania ze społeczeństwem, w nawiązywaniu prawidłowych relacji międzyludzkich w środowisku rodzinnym oraz rówieśniczym, w przygotowaniu dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu. Zajęcia prowadzone w IPOW miały za zadanie stworzenie optymalnych warunków rozwoju dla każdej wychowanki przy równoczesnym uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i predyspozycji. Dziewczętom zapewniono opiekę specjalistów: pracownika socjalnego, pedagoga, psychologa, terapeuty, wychowawców. Stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka na podstawie diagnozy psychologiczno - pedagogicznej, dokonanej przez kadrę wychowawczą przedstawiał opinię co do dalszej zasadności pobytu dziecka w placówce lub skierowania do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej, domu rodzinnego lub rodziny zastępczej. Wychowawcy kładli nacisk na zachęcanie dziewcząt do dbania o zdrowie i przestrzeganie higieny osobistej, wdrażanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu i rozwijania indywidualnych zainteresowań wychowanek. Prowadzone były warsztaty psychoedukacyjne dla wychowanek (np. relaksacja, złość, emocje, formułowanie celów życiowych, radzenie sobie ze stresem), zajęcia plastyczne, edukacyjno - rozrywkowe, sportowe, kulinarne i inne (klub filmowy, wycieczki, wspólne zabawy, świętowanie urodzin itp.). Wychowanki pod nadzorem personelu dbały o porządek i czystość w placówce, uczestniczyły w tworzeniu zapotrzebowania na produkty żywnościowe i w robieniu zakupów. Prace te miały na celu wyuczenie podstawowych umiejętności potrzebnych w życiu oraz zwiększanie stopnia samodzielności podopiecznych. Placówka finansowana była ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

4 5. Placówki wsparcia dziennego dla dzieci W 2011 r. Caritas prowadziła 6 placówek wsparcia dziennego dla dzieci: w Tenczynku, Krzeszowicach, Krakowie oraz 3 w Wieliczce (w tym jedna dla młodszych dzieci w wieku 3-5 lat). Dzieciom zapewniono pomoc w nauce, nadrabianie zaległości szkolnych, tworzenie warunków do pracy własnej i samokształcenia, posiłek, wspólne gry i zabawy, zajęcia sportowe i muzyczne, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (np. zajęcia plastyczne i taneczne, koło teatralne, koło geograficzno - przyrodnicze Dookoła świata, zajęcia z muzyką poważną), a w niektórych placówkach także pomoc psychologiczną (Kraków, Wieliczka) pedagogiczną (Tenczynek) i terapię rodzin (Krzeszowice). W pomoc dzieciom w nauce oprócz pracowników angażowali się także wolontariusze. Caritas zorganizowała również wyjścia dla dzieci, np. do kina, filharmonii, muzeów. Wychowawcy zwracali szczególną uwagę na kształtowanie prawidłowych relacji interpersonalnych i szanowanie godności drugiego człowieka (brak przyzwolenia na używanie przezwisk, reagowanie na wszelkie przejawy agresji, rozwiązywanie sporów). Pracownicy placówek prowadzili stałą pracę z rodzinami dzieci. Najuboższym dzieciom została też udzielona pomoc materialna (obuwie, podręczniki, przybory szkolne). Placówki zapewniały dzieciom organizację czasu wolnego także w czasie trwania ferii i wakacji. Część dzieci wyjechała na kolonie organizowane przez Caritas. Placówki w Wieliczce prowadzone są w oparciu o założenia pedagogiki dr Marii Montessori. Placówka w Krakowie współpracuje z ŚDS dla osób z chorobą Alzheimera (dzieci przygotowywały program artystyczny, który przedstawiły w ośrodku z okazji Dnia Osób z chorobą Alzheimera). Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Krzeszowicach: 54 dzieci Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Tenczynku: 74 dzieci Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Krakowie: 37 dzieci Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego o zasięgu gminnym w Wieliczce: 20 dzieci Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego o zasięgu ponadgminnym w Wieliczce: 25 dzieci Pracownia Indywidualnego Rozwoju Dziecka Montessorek : 13 dzieci. Łącznie z placówek korzystało 223 dzieci. Świetlice finansowane były ze środków gmin Krzeszowice i Wieliczka, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, powiatu wielickiego i Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 6. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym Dzieci niepełnosprawne z rodzin najuboższych z terenu archidiecezji krakowskiej objęte są stałą pomocą przez Punkt Socjalny Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Rodziny, szczególnie rodziny wielodzietne, w których występuje problem niepełnosprawności jednego lub więcej dzieci, borykają się z niemożnością zapewnienia dzieciom leczenia i rehabilitacji w wymaganym zakresie oraz podstawowych warunków bytowania. W okresie od lutego do października Caritas Archidiecezji Krakowskiej realizowała program Leczenie i rehabilitacja dzieci - pomoc dzieciom niepełnosprawnym z rodzin najuboższych terenu Archidiecezji Krakowskiej. Dzięki środkom Caritas Polska oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej zapewniono rehabilitację 9 niepełnosprawnym dzieciom, natomiast kilkudziesięciu osobom zakupiono leki i środki higieniczne oraz odzież i obuwie. 7. Wypoczynek dzieci i młodzieży Ważną częścią działalności Caritas na rzecz dzieci i młodzieży było zorganizowanie

5 wypoczynku letniego i zimowego. Wielu rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, nie stać na zapewnienie dzieciom wyjazdu na kolonie czy zimowisko. Dzięki Wigilijnemu Dziełu Pomocy Dzieciom oraz dofinansowaniom ze środków publicznych rodziny ponoszą tylko częściową odpłatność za pobyt dzieci na kolonii, co umożliwia aktywny wypoczynek dzieci, które bez pomocy Caritas pozostałyby w czasie wolnym w mieście. Nabór uczestników dokonywany był za pośrednictwem parafii odpowiadających za zgłoszenie na wakacje dzieci rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Zorganizowany został również turnus w miejscowości Muszyna - Złockie dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią. W czasie ferii Caritas zorganizowała 5 tygodniowych turnusów dla ponad 220 dzieci w Odrowążu Podhalańskim, Zakrzowie i Żegiestowie. Dodatkowo zorganizowany został turnus szkoleniowo - integracyjny dla 35 młodych wolontariuszy. Podczas wakacji krakowska Caritas zorganizowała turnusy dla ponad 900 dzieci i młodzieży w Ostrowie k. Karwii, Orawce, Muszynie Złockiem, Żegiestowie. W lipcu 43 dzieci w wieku 5-18 lat, z Rodzinnych Domów Dziecka oraz najuboższych rodzin miało możliwość uczestniczyć w dwutygodniowej wycieczce do Włoch. Dzieci po raz pierwszy miały okazję zobaczyć święte miejsca oraz wspaniałe zabytki Italii. Środki zostały pozyskane w ramach zbiórek publicznych oraz dotacji Caritas Polska. Fundusze na wypoczynek dzieci i młodzieży pochodziły z akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, dotacji przekazanej przez Kuratorium Oświaty oraz Caritas Polska. Pomoc dla najuboższych i bezdomnych Pomoc dla osób najuboższych i bezdomnych realizowana była przez następujące placówki Caritas Archidiecezji Krakowskiej: Punkt Socjalny przy ul. Ossowskiego 5 w Krakowie, Kuchnię św. Brata Alberta przy ul. Dietla 48 w Krakowie, Przytulisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Kościuszki 23 w Krakowie, Schronisko dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Sołtysowskiej 13 C w Krakowie oraz 2 mieszkania chronione dla 11 mężczyzn w Krakowie. 8. Punkt Socjalny, ul. Ossowskiego 5 w Krakowie Do Punktu Socjalnego po pomoc zgłaszają się rodziny znajdujące się w bardzo trudnych sytuacjach życiowych: osoby ubogie, samotne, rodziny pozbawione środków do życia, bezdomni z terenu całej Archidiecezji. Punkt udziela pomocy w formie paczek żywnościowych, środków czystości, pokrywania zaległych opłat za media, czynsz. Dla rodzin najuboższych zakupywany jest również opał na zimę. Weryfikowanie osób pod względem konieczności udzielenia pomocy odbywało się na podstawie wywiadów środowiskowych. W tym celu Caritas współpracuje również z ośrodkami pomocy społecznej. W 2011 r. Punkt Socjalny objął pomocą osób, przekazując im żywność, a także odzież i środki czystości pozyskane dzięki zbiórkom i darowiznom. Przed początkiem roku szkolnego przygotowano i wydano ok wyprawek szkolnych dla dzieci. W okresie przedświątecznym Punkt Socjalny przygotował 2000 paczek dla dzieci i 2200 paczek świątecznych dla rodzin. Na zakup opału Caritas Archidiecezji Krakowskiej przeznaczyła w 2011 r. ponad PLN. Większość żywności przekazywanej przez Punkt Socjalny potrzebującym bezpośrednio, a także za pośrednictwem parafii i szkół, pochodziła z Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej Najuboższym Mieszkańcom UE (PEAD). Pomocą tą objęte były głównie rodziny wielodzietne i niepełne oraz osoby samotne. W 2011 r. Punkt Socjalny wydał potrzebującym prawie 24 tys. ton żywności z programu PEAD o łącznej wartości brutto ,94 PLN. Ponadto w Punkcie Socjalnym Caritas Archidiecezji Krakowskiej wydawano pieczywo w

6 ilości około 1500 bochenków tygodniowo osobom w trudnej sytuacji materialnej. Punkt Socjalny starał się też pozyskać darowizny rzeczowe podczas organizowanych zbiórek żywności w supermarketach. Pracownicy i wolontariusze rozprowadzali również w ramach akcji charytatywnych świece wigilijne, znicze, baranki, co pozwoliło na pozyskanie środków finansowych umożliwiających realizację zadań. Dofinansowanie działalności Punktu Socjalnego pochodziło ze środków Gminy Kraków, Caritas Polska, Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 9. Kuchnia św. Brata Alberta, ul. Dietla 48 w Krakowie Kuchnia Caritas jest największą tego typu placówką w Krakowie. Dziennie wydawanych jest w zależności od pory roku ok. 600 (latem) (zimą) posiłków. Beneficjentami są rodziny wielodzietne, bezdomni, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby starsze i samotne, emeryci, renciści, bezrobotni, osoby po wyjściu z zakładów karnych. Zdecydowana większość to bezdomni oraz osoby kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Działalność Kuchni jest szczególnie ważna w okresie jesienno zimowym, kiedy zapewnienie osobom bezdomnym ciepłej zupy często pozwala im na przeżycie trudnego okresu. Część porcji wydawana jest na wynos dla innych członków rodziny po zweryfikowaniu faktycznych potrzeb na podstawie zaświadczenia wydanego przez MOPS lub proboszcza parafii. Wyżej wymienionych zaświadczeń nie wymaga się od osób korzystających z posiłku na miejscu. Posiłki wydawane są codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt, kiedy podopieczni korzystają z pobliskiej kuchni prowadzonej przez Braci Albertynów. W ciągu roku wydano łącznie litrów zupy, czyli porcji. W kuchni przygotowano także większość potraw na zorganizowaną 24 grudnia 2011 r. w krużgankach klasztoru Ojców Franciszkanów Wigilię dla Bezdomnych i Samotnych, która zgromadziła ponad 1000 osób. Pracownicy kuchni przygotowywali też paczki żywnościowe rozdawane uczestnikom Wigilii. Działalność Kuchni finansowana jest przez Gminę Kraków, Małopolski Urząd Wojewódzki, Arcybractwo Miłosierdzia i Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 10. Przytulisko św. Brata Alberta - Schronisko dla bezdomnych mężczyzn ul. Kościuszki 23 w Krakowie Przytulisko dla bezdomnych mężczyzn, działające w strukturach Caritas Archidiecezji Krakowskiej do 30 czerwca 2011 r. przy ul. Kościuszki 23 w Krakowie zostało przeniesione do budynków Braci Albertynów przy ul. Krakowskiej 43. Obecnie prowadzą je Bracia Albertyni. Przytulisko dysponowało 60 miejscami, ogólnodostępną pralnią, łaźnią i gabinetem lekarskim. W miesiącach zimowych uruchamiane były dodatkowe miejsca noclegowe. Głównym celem pobytu w Przytulisku było wsparcie umożliwiające powrót do normalnego życia w społeczeństwie, znalezienie pracy bądź uzyskanie dochodów na własne utrzymanie, rozpoczęcie wybranej formy terapii, uczestniczenie w grupach Anonimowych Alkoholików, uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, uzyskanie zasiłku, wyrobienie dowodu osobistego, prawa jazdy itp. dokumentów. Do 30 czerwca przytulisko udzieliło schronienia 166 osobom. Z łaźni skorzystało 4430 osób. 11. Schronisko dla bezdomnych kobiet, ul. Sołtysowska 13c w Krakowie Schronisko prowadzone jest od 2002 roku na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie z przeznaczeniem dla kobiet, w tym dla matek z dziećmi powyżej 7. roku życia. Placówka dysponuje 53 miejscami. Dodatkowo placówka dysponuje 6 miejscami

7 interwencyjnymi, przeznaczonymi dla osób bez badań lekarskich, trafiających do placówki na jedną noc. Schronisko czynne jest całą dobę. Zgodnie z założeniem schronienie w Placówce otrzymują kobiety, które są bezdomne, nie mają wsparcia w rodzinie, pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, pozostają w konflikcie z rodziną i/lub partnerem życiowym. Podejmowane są działania w kierunku wyjścia z bezdomności, rozwiązywania życiowych problemów, poszukiwania pracy, wynajęcia pokoju lub mieszkania na wolnym rynku, poprawy relacji z rodziną, kształtowania właściwych postaw matek wobec dzieci. Kobiety przebywające w ośrodku mają zapewnioną opiekę psychologiczną (terapia indywidualna, rozmowy wspierające, konsultacje, opiniowanie, kontakty z rodziną, współpraca z instytucjami), pedagogiczną (rozmowy indywidualne z matkami i dziećmi, zajęcia wychowawczo - terapeutyczne), socjalną (wywiady, konsultacje, poradnictwo, kontakty z rodziną) i prawną (konsultacje, poradnictwo). Pomoc w wychodzeniu z bezdomności jest poprzedzona szczegółową diagnozą przyczyn i skutków bezdomności, a także określeniem możliwości i mocnych stron każdej osoby. Pracownicy biorą pod uwagę indywidualne potrzeby i problemy mieszkanek. Pracownicy starają się włączyć mieszkanki w działalność placówki, czyniąc je współodpowiedzialnymi za jej funkcjonowanie. W tym celu na terenie placówki działa samorząd mieszkanek, czuwający nad przestrzeganiem regulaminu i przestrzeganiem praw podopiecznych. Mieszkanki same dbają o porządek na terenie placówki i wokół niej przez codzienne dyżury. Byłe mieszkanki utrzymują kontakt z personelem Ośrodka, który służy im radą, pomocą i wsparciem. W 2011 roku pracownik socjalny realizował projekt Pora na Aktywność skierowany do osób zamieszkujących schronisko, które oczekują na miejsce w Domu Pomocy Społecznej. Psycholog realizował projekt Grupa Samopomocy skierowany do dorosłych mieszkanek mających problem z uzależnieniem od alkoholu. Pedagog realizował projekt edukacyjny, poświęcony kultywowaniu zwyczajów i tradycji świątecznych pt. Zaczarować święta Bożego Narodzenia. Aby ujednolicić, usprawnić i wykluczyć dublowanie się działań pracownicy merytoryczni mieli cotygodniowe zebrania z dyrekcją, na których omawiano podjęte już, jak i planowano kolejne działania mające na celu pomoc mieszkańcom. W 2011 r. w placówce przebywały 94 osoby, w tym 65 kobiet i 29 dzieci. Działalność placówki finansowana była ze środków MOPS, Caritas Polska, Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 12. Mieszkania chronione Caritas na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie prowadziła w 2011 r. dwa mieszkania chronione dla 11 mężczyzn wychodzących z bezdomności. W usamodzielnianiu się mieszkańców pomagał pracownik socjalny. Mieszkańcy otrzymywali regularnie pomoc rzeczową od Caritas Archidiecezji Krakowskiej (żywność, środki czystości). Pomoc dla osób chorych i starszych W związku z postępującym starzeniem się społeczeństwa wzrasta liczba osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo. Zwiększa się tym samym konieczność pomocy, świadczenia usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Trudna sytuacja systemu opieki zdrowotnej nie pozwala na kompleksowe zaspokajanie potrzeb osób starszych i chorych. Długi czas oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia pacjentów. Wychodząc naprzeciw powyższym potrzebom Caritas Archidiecezji Krakowskiej

8 prowadziła ośrodki świadczące usługi opiekuńczo pielęgnacyjne oraz rehabilitacyjne, a także aktywizujące osoby starsze. 13. Stacje Opieki Caritas Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi Stacje Opieki w Zakopanem, Wieliczce, Krakowie, Gdowie, Myślenicach, Nowym Targu (opieka pielęgniarska i rehabilitacyjna od poniedziałku do piątku) i Zembrzycach (tylko rehabilitacja). Placówki zapewniają bezpłatne, profesjonalne usługi pielęgniarskie i rehabilitacyjne osobom przewlekle chorym, zwłaszcza znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Usługi świadczone były w domach chorych i w siedzibach stacji, posiadających gabinety rehabilitacyjne i pielęgniarskie, a w miarę możliwości także wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. Stacje Opieki wyposażone są kompleksowo w sprzęt niezbędny do rehabilitacji. Pracownicy Stacji Opieki wykonywali czynności takie jak: opieka pielęgniarska w domu chorego, wykonywanie opatrunków i zleconych przez lekarza zabiegów, pobieranie materiałów do analiz, pomiary podstawowych parametrów życiowych, wykonywanie EKG, badanie poziomu cukru we krwi, rehabilitacja osób niepełnosprawnych i starszych, realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego. W 2011 r. Stacje Opieki i Gabinety rehabilitacyjne udzieliły pomocy osobom, z tego 246 stałym pacjentom w opiece domowej. 1. Stacja Opieki w Zakopanem: czynności pielęgniarskie, 4447 wizyt domowych, w opiece domowej 34 pacjentów. Gabinet Rehabilitacyjny w Zakopanem: zabiegów, 589 pacjentów. 2. Stacja Opieki w Wieliczce: czynności pielęgniarskich, 1579 wizyty domowe, 859 pacjentów (w tym w opiece domowej 37 stałych pacjentów). Gabinet Rehabilitacyjny w Wieliczce: zabiegów, 950 pacjentów. 3. Stacja Opieki w Krakowie: czynności pielęgniarskich, 1150 wizyt domowych, 37 stałych pacjentów ambulatoryjnie. Gabinet Rehabilitacyjny w Krakowie: zabiegów, 2184 pacjentów. 4. Stacja Opieki w Gdowie: 8087 czynności pielęgniarskich, 2091 wizyt domowych, 47 stałych pacjentów + 6 osób ambulatoryjnie. Gabinet Rehabilitacyjny w Gdowie: 1295 pacjentów ambulatoryjnie przyjętych przez lekarza, zabiegi, 1329 pacjentów. 5. Stacja Opieki w Myślenicach: czynności pielęgniarskich, 1868 wizyt domowych, 61 pacjentów w opiece domowej osób / 674 wizyty w pokoju zabiegowym. Gabinet Rehabilitacyjny w Myślenicach: zabiegów, 874 pacjentów. 6. Stacja Opieki w Nowym Targu: 1019 osób: 4197 czynności pielęgniarskie, 30 stałych pacjentów Gabinet Rehabilitacyjny w Nowym Targu: zabiegów, 989 pacjentów. 7. Stacja Opieki w Zembrzycach: tylko zabiegi rehabilitacyjne, 7002 zabiegi, 228 pacjentów. Przy Stacji Opieki Caritas w Krakowie działała w ramach wolontariatu poradnia geriatryczna, z której skorzystało 60 osób. Stacja realizowała też program szczepień ochronnych przeciw grypie, program Promocja zdrowia 65+, program aktywizacji ruchowej osób starszych - nordic walking oraz program badań wad postawy wraz z zajęciami z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci. W 2011 roku przeprowadzono generalny remont budynku Stacji Opieki w Zakopanem oraz rozpoczęto rozbudowę Stacji Opieki w Gdowie. Stacje Opieki są przykładem partnerstwa lokalnego. Każda z placówek funkcjonuje dzięki

9 współpracy Caritas Archidiecezji Krakowskiej z parafią oraz administracją samorządową. 14. Zakłady Opiekuńczo Lecznicze 2 prowadzone przez krakowską Caritas Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze świadczą usługi w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób dorosłych cierpiących na choroby reumatyczne, ortopedyczno urazowe, choroby układu nerwowego i inne stany chorobowe wymagające rehabilitacji ogólnousprawniającej. Ośrodki zapewniają całodobową opiekę pielęgniarską, kontynuację leczenia farmakologicznego i dietetycznego oraz rehabilitację (kinezyterapię, fizykoterapię, hydroterapię, masaż leczniczy). Placówki wyposażone są kompleksowo w sprzęt rehabilitacyjny i medyczny, usługi rehabilitacyjne świadczone są na wysokim poziomie. 1. W Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym im. Hanny Chrzanowskiej w Zatorze w 2011 r. przebywało 200 osób: 134 kobiety i 66 mężczyzn. 2. W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej w 2011 r. przebywało 357 osób: 220 kobiet i 137 mężczyzn. 3. Łącznie w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych przebywało 557 osób (354 kobiety i 203 mężczyzn). Finansowanie świadczonych usług pochodzi ze środków NFZ. Caritas Archidiecezji Krakowskiej pokrywa koszty remontów i konserwacji budynków oraz wyposażenia. 15. Turnusy rehabilitacyjne Domy Wczasowo-Rehabilitacyjne dla chorych w Zatorze, Zebrzydowicach i Zembrzycach stworzone zostały z myślą o osobach, które ze względu na swą chorobę, niepełnosprawność lub podeszły wiek nie mają możliwości wyjazdów do zwykłych placówek wypoczynkowych. Placówki są czynne przez cały rok. Odbywają się w nich dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne oraz tradycyjne wczasorekolekcje. Część uczestników uzyskuje na turnusy rehabilitacyjne dofinansowanie ze środków PFRON. Ponadto w Domu Wczasowo Rehabilitacyjnym im. św. Brata Alberta w Zembrzycach odbywały się dwutygodniowe turnusy opiekuńcze, finansowane ze środków Wojewody Małopolskiego. Zabiegi rehabilitacyjne umożliwiały poprawę sprawności fizycznej osób starszych, a także, w przypadku cięższych stanów, utrzymywały sprawność fizyczną na stałym poziomie. 1. W Domu Wczasowo Rehabilitacyjnym Caritas im. Hanny Chrzanowskiej w Zatorze w turnusach rehabilitacyjnych i wczasorekolekcjach wzięło udział 207 osób (87 kobiet i 120 mężczyzn). 2. W Domu Wczasowo Rehabilitacyjnym Caritas pw. Matki Bożej Różańcowej w Zebrzydowicach w turnusach rehabilitacyjnych i wczasorekolekcjach wzięło udział 539 osób w tym 169 na pobytach dłuższych niż jeden turnus (465 kobiet i 74 mężczyzn). 3. W Domu Wczasowo Rehabilitacyjnym im. św. Brata Alberta w Zembrzycach w turnusach rehabilitacyjnych wzięło udział 525 osób (338 kobiet i 187 mężczyzn) Łącznie na turnusach rehabilitacyjnych przebywało 1271 osób, w tym 890 kobiet. 16. Dom Pomocy Społecznej Dom Słonecznej Jesieni - Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, inwalidów obojga płci, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę całodobowej opieki. Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności,

10 niezależności dostosowanej do poziomu sprawności i podtrzymywania samodzielności. Dom posiada 75 miejsc. Łącznie w 2011 r. przebywało w nim 96 osób. 17. Ośrodki dziennego pobytu dla osób starszych Caritas prowadziła także dwie placówki dziennego pobytu dla osób starszych i samotnych w Krakowie: 1. Klub Seniora przy Parafii Miłosierdzia Bożego na os. Oficerskim w Krakowie: 42 osoby, w tym 30 kobiet. 2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych w Krakowie, ul. Komandosów 18: 42 osoby, w tym 41 kobiet i 1 mężczyzna. Uczestnicy zajęć to emeryci lub renciści, w wieku powyżej 60 roku życia. Celem placówek jest wzmocnienie aktywności osób starszych i samotnych oraz ich integracja ze środowiskiem, zapewnienie im aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu, wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życia codziennego, poprawienie kondycji psychofizycznej i zachęcenie do dbania o swoje zdrowie. Prowadzone jest też dożywianie osób uboższych oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w szczególności w pisaniu pism urzędowych. W 2011 r. zorganizowane zostały m.in.: uroczystości i spotkania okolicznościowe, zajęcia z rękodzieła artystycznego, zajęcia manualne, kuchnia terapeutyczna, kurs komputerowy, nauka korzystania z Internetu i obsługi urządzeń elektronicznych: drukarki, cyfrowych aparatów fotograficznych, kamer, telefonów komórkowych, wyjścia do kina, wycieczki, poprawianie kondycji fizycznej poprzez ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym (rowerek, rotory i in.) oraz zajęcia aquaaerobiku w Parku Wodnym. Zapewniony był dostęp do prasy i biblioteczki. W ramach promocji zdrowia przeprowadzono szkolenie z zakresu nordic walking, przekazano chętnym kijki i organizowano spacery. Uczestnicy usprawniali także swoją kondycje psychiczną. Prowadzone były przez studentów wolontariuszy zajęcia na pamięć i koncentrację, zorganizowane też zostały spotkania i prelekcje o tematyce zdrowia psychicznego. 18. Rodzinny Dom Pomocy Rodzinny Dom Pomocy jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla osób starszych wymagających wsparcia w sprawach życia codziennego, bez konieczności stałej opieki lekarza czy pielęgniarki. W domu mieszka 8 osób (4 mężczyzn i 4 kobiety), którym całodobową opiekę zapewnia rodzina prowadząca dom. Mieszkańcy mają zapewniony pobyt w bardzo dobrych warunkach, wyżywienie (trzy posiłki dziennie oraz możliwość całodobowego korzystania z kuchni, dostępu do napojów i produktów spożywczych) oraz utrzymanie czystości. Rodzina prowadząca dom pomaga w dostępie do świadczeń medycznych i zakupie leków, organizowaniu wspólnego świętowania, wycieczek, spędzaniu wolnego czasu. Mieszkańcy są odwiedzani przez rodziny, utrzymują z nimi kontakt telefoniczny i jeżdżą w odwiedziny. W miarę możliwości są zapraszani do uczestniczenia w codziennym życiu domu (przygotowywanie posiłków, zakupy, sprzątanie, prace w ogrodzie). Z placówką współpracują wolontariusze. Placówka prowadzona jest na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Jej funkcjonowanie finansowane jest przez Gminę Miejską Kraków. Pobyt mieszkańców jest przez nich współfinansowany na podobnych zasadach, jak w państwowych domach pomocy społecznej.

11 19. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera Placówka jest ośrodkiem dziennego pobytu. Podstawowym celem jest pomoc osobom cierpiącym na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne, zmierzająca do jak najdłuższego podtrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej oraz pomoc rodzinom w opiece nad chorymi i w zrozumieniu specyfiki choroby. Założone cele zostały zrealizowane poprzez terapię prowadzoną w poszczególnych pracowniach oraz terapię psychologiczną. W ramach pobytu w placówce zapewniony został ciepły posiłek, podstawowe warunki higieny, bezpieczeństwa oraz wypoczynku. Dom prowadzi także grupę wsparcia dla rodzin i opiekunów osób uczęszczających do placówki. Działania terapeutyczne prowadzone są w pracowni plastyczno-krawieckiej, technicznej, kulinarnej i muzyczno ruchowej. Prowadzona jest też kulturoterapia oraz integracja i podtrzymanie prawidłowych relacji interpersonalnych. Terapia psychologiczna indywidualna i grupowa poprzedzona jest testami określającymi stan psychiczny podopiecznych, stan chorobowy, określenie stopnia demencji oraz wskazującymi na szybkość postępowania choroby. W ramach terapii grupowej przeprowadzany jest intensywny trening pamięci oraz trening podtrzymujący w różnego rodzaju afazjach i agnozji, a także trening pisania, mający na celu podtrzymania sprawności manualnej i intelektualnej odnoszącej się do najprostszych umiejętności - np. samodzielnego podpisu. Osoby mają możliwość skorzystania z podstawowych zabiegów medycznych (mierzenie ciśnienia, pomiar poziomu cukru we krwi, przyjmowanie leków zleconych przez lekarza). Podczas zajęć w placówce wszystkie osoby poddawane są prowadzonemu przez pielęgniarkę treningowi higieny osobistej, który ma na celu jak najdłuższe utrzymanie samodzielności przy codziennej samoobsłudze. Także zajęcia ruchowe są przeprowadzone pod nadzorem pielęgniarskim. Elementem codziennych zajęć jest spacer na świeżym powietrzu, jako szczególnie ważna forma spędzenia czasu i aktywizacji osób w podeszłym wieku. W 2011 r. pomocą w Środowiskowym Domu Samopomocy objęto łącznie 28 osób (3 mężczyzn i 25 kobiet) z rozpoznaniem choroby Alzheimera lub ze zdiagnozowanymi zespołami otępiennymi i demencją, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (umiarkowany, znaczny). Wszystkie osoby są mieszkańcami miasta Krakowa. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera finansowane jest przez Gminę Miejską Kraków. 20. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego 22 czerwca 2011 r. przy parafii Matki Bożej Fatimskiej na os. Podwawelskim w Krakowie, ul. Komandosów 18, rozpoczęła działalność wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Do dyspozycji chorych i ich rodzin Caritas przekazała specjalistyczne łóżka pielęgnacyjne, przeznaczone dla osób obłożnie chorych, ssaki i koncentratory tlenu. To najbardziej poszukiwane sprzęty, do których dotąd rodziny często miały utrudniony dostęp. 53 nowe specjalistyczne łóżka, 13 koncentratorów tlenu i 15 ssaków zostało zakupionych przez Caritas Polska, która przeznaczyła na ich zakup pieniądze przekazane jej w ramach akcji pozyskiwania 1% podatku. 10 kolejnych łóżek rehabilitacyjnych, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, kule, balkoniki i chodziki podarowane zostały przez dom opieki z Austrii. Pomoc dla osób niepełnosprawnych intelektualnie Odpowiadając na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin, Caritas krakowska tworzy i prowadzi ośrodki dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie: środowiskowe domy samopomocy oraz warsztaty terapii zajęciowej. Ośrodki zapewniają fachową opiekę instruktorów terapii zajęciowej, umożliwiającą podnoszenie sprawności psychofizycznej poprzez realizację programu terapeutyczno rehabilitacyjnego. Celem ośrodków jest wyrwanie z

12 izolacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie, umożliwienie integracji ze środowiskiem, a także podtrzymanie i nabywanie nowych umiejętności potrzebnych do codziennego życia. Funkcjonowanie ośrodków pomaga również rodzicom i opiekunom, którzy mają możliwość odpocząć lub znaleźć zatrudnienie. Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi także placówkę stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie: Dom Pomocy Społecznej w Zatorze. 21. Środowiskowe Domy Samopomocy Do środowiskowych domów samopomocy uczęszczają osoby niepełnosprawne intelektualnie. Niekiedy tego rodzaju niepełnosprawności towarzyszy niepełnosprawność fizyczna lub choroby psychiczne. Z usług placówek korzystają osoby wymagające wsparcia w przezwyciężaniu swych trudnych sytuacji życiowych i zaspokajaniu niezbędnych potrzeb, a także postępowania rehabilitacyjnego, rozumianego jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez nie poprawy funkcjonowania i powstrzymania postępującej regresji. Uczestnicy pochodzą najczęściej z rodzin o niskim statusie materialnym, większość utrzymuje się z rent socjalnych. Celem działalności domów jest podtrzymywanie i rozwijanie u uczestników umiejętności niezbędnych w codziennych czynnościach życiowych oraz polepszenie ich funkcjonowania społecznego. Założone cele mają pomóc w wyrwaniu z izolacji społecznej, nabieraniu umiejętności komunikowania się ze społeczeństwem a także w nawiązywaniu prawidłowych kontaktów międzyludzkich w środowisku rodzinnym i pozarodzinnym. Prowadzone są działania terapeutyczne dostosowane do potrzeb i umiejętności psychofizycznych uczestników. Terapeuci starają się wykorzystywać optymalnie możliwości rozwojowe (fizyczne, intelektualne, emocjonalne, społeczne) osób niepełnosprawnych intelektualnie. Postępowanie wspierająco rehabilitacyjne obejmuje trening umiejętności i samoobsługi oraz zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening spędzania wolnego czasu. 1. ŚDS w Krakowie, ul. Komandosów osób (13 mężczyzn i 8 kobiet), 2. ŚDS Filia nr 1 w Krakowie przy ul. Pasteura 1-17 osób (11 mężczyzn i 6 kobiet), 3. ŚDS w Krakowie Filia nr 2 przy ul. Wjazdowej 2b - 23 osoby w tym (11 mężczyzn i 12 kobiet) 4. ŚDS w Woli Filipowskiej osoby (19 mężczyzn i 13 kobiet). Placówki finansowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, PFRON, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 22. Warsztaty Terapii Zajęciowej Warsztaty Terapii Zajęciowej to ośrodki pobytu dziennego. Realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności potrzebnych w codziennym życiu oraz umiejętności zawodowych i psychofizycznych niezbędnych do pracy. Podopieczni mają zapewniony transport, uczestnictwo w terapii zajęciowej (pracownie: ogrodnicza, krawiecko - rzeźbiarska, ogrodnicza, gospodarstwa domowego, plastyczna, muzyczna z elementami origami, stolarska i rzemiosł różnych) i rehabilitację. Biorą udział w wielu imprezach dla osób niepełnosprawnych. Za pracę przy wykonywaniu różnych przedmiotów w ramach terapii uczestnicy otrzymują kieszonkowe. Jest to ważny element wspomagający terapię, który podkreśla godność osób niepełnosprawnych i podnosi ich znaczenie w rodzinach. 1. WTZ w Odrowążu Podhalańskim - 35 osób (20 kobiet, 15 mężczyzn). 2. WTZ w Zembrzycach - 35 osób (15 kobiet 20 mężczyzn). W roku 2011 zwrócono szczególną uwagę na rehabilitację społeczną podopiecznych i wszelkie poczynania zmierzające do ich usamodzielnienia się w życiu społecznym. Pogłębiano

13 współpracę z różnymi podmiotami życia publicznego w środowisku lokalnym. Warsztat Terapii Zajęciowej w Zembrzycach w 2011 zmienił siedzibę, przeprowadzając się do wyremontowanego przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej dworu w Zembrzycach. Remont przeprowadzony był pod nadzorem konserwatorskim. Udało się uratować niszczejący zabytek i oddać go do użytku. Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej finansowana jest ze środków PFRON za pośrednictwem Powiatów oraz przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 23. Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Zatorze jest ośrodkiem stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Mieszkańcy byli objęci całodobową opieką, mieli możliwość korzystania z terapii zajęciowej i rehabilitacji na terenie ośrodka. W 2011 r. w Domu Pomocy Społecznej mieszkało 50 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu średnim i głębokim: (38 kobiet i 12 mężczyzn). Działalność edukacyjna Celem placówek edukacyjnych Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest kształcenie i wychowanie uczniów w oparciu o zasadę personalizmu chrześcijańskiego, odpowiedzialności za siebie i za innych oraz dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym. Szkoła wspiera wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów poprzez realizację zadań w zakresie nauczania, wychowania, przeciwdziałania zagrożeniom i opieki. Zadaniem szkoły jest też wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci. 24. Katolickie Szkoły im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie, ul. Pędzichów Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie uczniów. 2. Katolickie Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie: 175 uczniów. 3. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie: 113 uczniów 25. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie, ul. Łokietka Dwa oddziały przedszkolne klasy 0 : 31 uczniów. 2. Trzynaście oddziałów klas I-VI: 190 uczniów. 26. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny z Nazaretu przy ul. Mazowieckiej 14c, prowadzona metodą dr M. Montessori Dzieci pracują metodą Marii Montessori, która opiera się na nauce w grupach mieszanych wiekowo oraz na organizacji czasu pracy w oparciu o długi blok tzw. pracy własnej. Na pracy własnej dziecko ma możliwość wyboru przedmiotu swojej pracy, samo decyduje też jak długo zajmuje się danym tematem. Ma do dyspozycji precyzyjny materiał Montessori pomoce naukowe skonstruowane wg określonych zasad. Dzieci pracują indywidualnie lub w małych grupach, w poszanowaniu dwóch podstawowych zasad: porządku i ciszy. Nauczyciel obserwuje dzieci i traktuje każde indywidualnie,

14 czuwając nad procesem uczenia, proponując pogłębienie tematu lub nowe zagadnienia w zależności od aktualnego zaangażowania dziecka w pracę. Oddział szkolny grupa dzieci 7-9 lat - 24 uczniów, Oddział przedszkolny 25 przedszkolaków i zerówkowiczów. 27. Przedszkole im. Marii Montessori, Raciborowice 2, Michałowice Placówka realizuje podstawowy program nauczania przedszkolnego wzbogacony o metodę Marii Montessori. Łączna ilość dzieci: 50. Wolontariat Znaczna część działalności Caritas opiera się na pracy wolontariuszy. W parafialnych oddziałach Caritas i parafialnych zespołach charytatywnych działa ich blisko 4 tysiące. Obejmują różnego rodzaju opieką ok. 25 tys. osób. Wolontariusze odwiedzają osoby starsze i samotne, robią zakupy, pomagają w porządkach. Biorą udział w akcjach organizowanych przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, pozyskując fundusze i środki rzeczowe dla ubogich rodzin, dzieci, osób samotnych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Grupa wolontariuszy skupiona przy centrali Caritas (w Centrum Wolontariatu i Punkcie Socjalnym - ok. 110 osób) organizuje zbiórki żywności, kwesty, pomaga przy spotkaniach dla dzieci, starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz bezdomnych organizowanych przez Caritas, a podczas wakacji i ferii wielu z nich pracuje jako wychowawcy kolonijni. Wolontariusze pomagają też w wielu placówkach Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W szkołach działają 92 Szkolne Koła Caritas, skupiające około 2000 wolontariuszy. Ich celem jest wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu miłosierdzia, dostrzeganie wokół siebie problemów i podejmowania inicjatyw mających na celu ich rozwiązanie. Członkowie Szkolnych Kół Caritas pomagają poprzez odwiedziny u chorych i niepełnosprawnych kolegów, pomoc w nauce, odwiedzanie osób starszych, samotnych i chorych, pomoc w koloniach i półkoloniach organizowanych przez Caritas, pomoc w akcjach Caritas, szerzenie idei bezinteresownej pomocy wśród rówieśników. Zadaniem prowadzonego przez Caritas Centrum Wolontariatu jest koordynacja pracy wolontariuszy oraz promocja wolontariatu, organizowanie kursów podnoszących kwalifikacje wolontariuszy (np. kurs wychowawców kolonijnych, animator zabawy itp.). Akcje Caritas W celu pozyskania środków na pomoc potrzebującym, Caritas Archidiecezji Krakowskiej przeprowadziła w 2011 roku wiele akcji fundraisingowych i promocyjnych, kwest i zbiórek żywności. Promocja 1% Od stycznia do kwietnia trwała kampania informacyjna w zakresie możliwości przekazania przez osoby fizyczne 1% podatku dochodowego na rzecz Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W 2011 r. Caritas Archidiecezji Krakowskiej otrzymała w ramach akcji przekazywania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego ,14 PLN od rozliczających się z Urzędem Skarbowym podatników. Ten rezultat jest dla nas wielkim sukcesem, świadczącym o pokładanym w Caritas

15 zaufaniu. Środki uzyskane dzięki wpłatom 1% podatku przeznaczane są na zadania pożytku publicznego prowadzone przez Caritas. Są nimi głównie dofinansowanie działalności placówek, a także ich bieżące naprawy i remonty, pozwalające na sprawne funkcjonowanie. Akcje wielkopostne W czasie Wielkiego Postu Caritas Archidiecezji Krakowskiej rozprowadzała w parafiach skarbonek Jałmużny Wielkopostnej. Zebrane przez dzieci pieniądze, zaoszczędzone dzięki rezygnacji z różnych drobnych przyjemności, przekazywane są parafialnym zespołom charytatywnym na pomoc potrzebującym z terenu parafii. Ofiary za rozprowadzone w parafiach cukrowych baranków przeznaczone zostały na dofinansowanie placówek Caritas dla osób chorych i niepełnosprawnych, a szczególnie na rozbudowę Stacji Opieki w Gdowie. Zbiórki i kwesty W 2011 roku wolontariusze Caritas przeprowadzili w krakowskich supermarketach zbiórki żywności i kwesty, mające na celu zebranie środków na akcję wakacyjną, wyposażenie dzieci do szkoły oraz paczki mikołajowe dla dzieci i świąteczne dla ubogich rodzin. Caritas włączyła się też w akcje zbierania środków na leczenie i rehabilitację osób chorych i niepełnosprawnych. Przeprowadzone zbiórki zrealizowane zostały na podstawie uzyskanego przez Caritas zezwolenia na zbiórkę publiczną. W dniach 9 i 10 grudnia 2011 r. krakowska Caritas wzięła udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności, zorganizowanej pod patronatem Caritas Polska. Zebrała żywność i środki czystości o szacunkowej wartości ok ,00 PLN, wykorzystaną na świąteczne paczki żywnościowe. Akcje dla dzieci i młodzieży Wolontariusze Caritas pomagali w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Integracyjnego Dnia Dziecka w Krakowie, Małopolskiego Święta Młodych Wolontariuszy w Krakowie i inauguracji Centrum Wolontariatu przy Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! w Łagiewnikach. Caritas zorganizowała też zabawę mikołajową dla 1200 dzieci w Wieliczce. Koncert Adwentowy Doroczny Koncert Adwentowy, który odbył się 4 grudnia 2011 r. w Filharmonii dedykowany był wolontariuszom pracującym w parafiach, a szczególnie tym, którzy brali udział w dystrybucji pomocy żywnościowej w ramach programu PEAD. Wystąpili Beata Rybotycka i Jacek Wójcicki. Najbardziej zaangażowanym w program wolontariuszom dyplomy z podziękowaniami wręczył w imieniu metropolity krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza ks. bp. Jan Zając. Wigilia dla bezdomnych 24 grudnia 2011 r. odbyła się wigilia dla bezdomnych w krużgankach klasztoru oo. franciszkanów w Krakowie. Wzięło w niej udział ponad tysiąc osób: bezdomni i samotni, a także biedne rodziny z dziećmi. Każdy uczestnik otrzymał paczkę z żywnością na Święta. Współorganizatorami wigilii byli Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Ojcowie Franciszkanie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kuchnia Brata Alberta oraz Wyższe Seminarium Duchowne. Współpracowały Siostry Albertynki oraz ZHP, ZHR i Centrum Wolontariatu Caritas. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom W grudniu we wszystkich parafiach archidiecezji krakowskiej trwało Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. To największa ogólnopolska akcja Caritas, mająca też charakter ekumeniczny. W 2011 r. krakowska Caritas rozprowadziła małych oraz dużych świec. Część ofiar złożonych za świece pozostało w parafiach do wykorzystania na pomoc najuboższym rodzinom głównie na zakup opału, pomoc w płatnościach lub na dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dzieci. Kwota pozostała do dyspozycji Caritas przeznaczona została na dofinansowanie placówek i

16 akcji dla dzieci. Tradycyjnie 10 groszy z ofiary za świecę przeznaczone zostało na pomoc dla ubogich dzieci poza granicami kraju - tym razem dla głodujących dzieci w Afryce. Inwestycje Caritas W 2011 r. przeprowadzony został generalny remont budynku Stacji Opieki przy Parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem. Budynek stacji został powiększony i dostosowany do norm UE. Trwa rozbudowa Stacji Opieki Caritas w Gdowie. Kończą się formalności związane z otrzymaniem zezwolenia na budowę domu dla osób niepełnosprawnych w Spytkowicach. Trwa remont domu w Nowej Wsi, który Caritas otrzymała od tamtejszej parafii i w którym planuje uruchomić kolejny Rodzinny Dom Dziecka. Działalność prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej placówek była wspierana przez administrację państwową i samorządową na podstawie wygranych przez Caritas konkursów na prowadzenie tychże placówek. Caritas Archidiecezji Krakowskiej wyraża wdzięczność wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały jej działalność, zwłaszcza: Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krakowie, Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, Urzędowi Miasta Krakowa, Oddziałowi Małopolskiemu PFRON, Powiatom i Gminom, na terenie których działają placówki Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Sponsorom, darczyńcom i wolontariuszom.

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REALIZACJA PRZEZ OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO

POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REALIZACJA PRZEZ OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REALIZACJA PRZEZ OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO Raport z badań przeprowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Wprowadzenie Niniejsza analiza stanowi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 ŁEBA, 2014.02.12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 MOPS.045.9.2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie miasta 2013

RAPORT. o stanie miasta 2013 RAPORT o stanie miasta 2013 Suwałki 2014 Spis treści I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 1.1 Położenie 1.2 Struktura przestrzenna miasta 1.3 Demografia II INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2.1 Ochrona zdrowia 2.2

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO 16 STYCZNIA 2013 NR 137 ROK 9

DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO 16 STYCZNIA 2013 NR 137 ROK 9 WARSZTAT TERAPII ZAJÊCIOWEJ MISERICORDIA * Fundacja * * KWIDZYN DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO 16 STYCZNIA 2013 NR 137 ROK 9 Kwidzyn będzie gospodarzem Ogólnopolskiego Mityngu Jazdy Konnej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Ocena realizacji głównych celów społecznej otwartej metody koordynacji... 3 2. Zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego...

Bardziej szczegółowo