studia wyższe magisterskie zaoczne na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy w zakresie nauczania początkowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1987-1990 studia wyższe magisterskie zaoczne na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy w zakresie nauczania początkowego"

Transkrypt

1 dr Jolanta Nowak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych Instytut Nauk Społecznych Pracownia Psychopedagogiki i Andragogiki Budynek K, p. K213 Adres 1. Wykształcenie: studia wyższe magisterskie zaoczne na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy w zakresie nauczania początkowego 2. Stopnie i tytuły naukowe: 2003 uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: Efekty operacjonalizacji celów i strukturalizacji treści kształcenia w integralnym systemie nauczania początkowego. Praca została obroniona na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego 3. Zainteresowania naukowe: Pedagogika - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych: 2005 do chwili obecnej 2008 do chwili obecnej 5. Pełnione funkcje: Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Członek Zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 2008 do chwili Przewodniczący Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego obecnej w Bydgoszczy 2009 do chwili Członek Rady Programowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących International obecnej School of Bydgoszcz konsultant metodyczny do spraw edukacji wczesnoszkolnej. 6. Kształcenie kadry naukowej: W latach wypromowałam:110 magistrów z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (UKW)

2 7. Tematyka naukowo-badawcza: Zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół poszukiwania optymalnych warunków edukacji wspierającej dziecko w jego rozwoju, a w szczególności określenia miejsca i roli dialogu rówieśniczego w przestrzeni edukacyjnej przedszkola, szkoły oraz wyposażania uczniów w kulturowe narzędzia myślenia i uczenia się w kontekście edukacji matematycznej. 8. Realizowane projekty: Zespołowe: 2007 Udział w polsko-amerykańskich badaniach naukowych, w charakterze eksperta, na temat wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji. Badania są realizowane metoda delficką. Prowadzą je: dr C. Pollard z Boise State University i dr R. Pollard z University of Idaho, prof. zw. dr hab. K. Wenta z US Projekt międzynarodowy w ramach sieci APVV koordynowany przez Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Wydział Pedagogiki. Partnerzy projektu: Słowacja, Czechy, Polska. Temat: Profesia učiteľ preprimárnej edukácie a učiteľ primárnej edukácie v dynamickom poňatí Partner w projekcie IX Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Szkolenia pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych oraz rozwój współpracy międzynarodowej, w tym realizacja projektów ponadnarodowych, realizowanym w ramach POKL, Priorytet III, Działanie 3.2. Temat: Numicon odkrywamy matematykę Koordynator oraz opiekun merytoryczny i metodyczny projektu Odkrywamy matematykę realizowanego w ramach projektu systemowego: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). - przeprowadzenie cyklu kursów szkolenia zawodowego dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych Odkrywamy matematykę ; - zorganizowanie sympozjum naukowo metodycznego na temat: Odkrywamy matematykę z wykorzystaniem kształtów Numicon z udziałem wykładowców z Wielkiej Brytanii: prof. Jana Potworowskiego i Margaret Haseler; - prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla 120 nauczycieli klas I-III szkół podstawowych z zakresu edukacji matematycznej. Indywidualne: 2004 Indywidualny projekt badawczy współfinansowany przez KBN: Efekty operacjonalizacji celów i strukturalizacji treści kształcenia w integralnym systemie nauczania początkowego; Indywidualny projekt badawczy: W poszukiwaniu optymalnych warunków kształcenia i wychowania na szczeblu edukacji elementarne; Indywidualny projekt badawczy: Konstruktywistyczne ujęcie procesu kształcenia i jego implikacje dla edukacji małego dziecka. 9. Dorobek naukowy: Książki, monografie: 1. Nowak J.: Efekty operacjonalizacji celów i strukturalizacji treści kształcenia w integralnym systemie nauczania początkowego, Bydgoszcz 2005, s.188. ISBN

3 Rozdział w monografii: 1. Nowak J.: Stawanie się-bycie nauczycielem dzieci jako kategoria empiryczna. W: Banská Bystrica: PF UMB, 2011 (w druku) 2. Nowak J.: O nauczycielu przedszkola w świetle teorii i praktyki pedagogicznej. W: Kasáčová, B. Cabanová, M.(red.), Učiteľ v preprimárnej a primárnej edukácii. Teória, výskum, vývoj. s Banská Bystrica: PF UMB, ISBN Artykuły z książek (publikacje krajowe): 1. Nowak J.: School as a place of intersubjective exchange W: Denek K., Koszczyc T., Oleśniewicz P. Edukacja jutra: XVII Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Wrocław 2011, (artykuł w druku) 2. Nowak J.: Dziecko jako aktywny uczestnik edukacyjnego dialogu, W: Waloszek D. (red.), Przestrzeń i czas dialogu w edukacji, Kraków 2011, s , ISBN Nowak J.: Wspólnota osób uczących się jako wyzwanie nowoczesnej edukacji, W: Skowrońska-Kruszewska A. (red.): Edukacja elementarna - wyzwania, konteksty, dylematy, Częstochowa 2010, s.57-65, ISBN Nowak J.: Papierowe składanki czyli technika origami w kształtowaniu pojęć geometrycznych, W: E. Jaszczyszyn, J. Szada-Borzyszkowska (red.), Edukacja dziecka mity i fakty, Białystok 2010, s isbn Nowak J.: Między modalnościami, czyli sposób myślenia nauczyciela o edukacji małego dziecka, W: Grzesiak J. (red.): Ewaluacja i innowacje w edukacji. Kompetencje i odpowiedzialność nauczyciela, Kalisz Konin 2010, s , ISBN Nowak J.: Obraz dziecka funkcjonujący w nowych dokumentach programowych, W: Waloszek D. (red.) Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych, Kraków 2010, s Nowak J.: Tutoring rówieśniczy jako wsparcie rozwoju poznawczego dziecka, W: Surma B. (red.): Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori teoria i praktyka, Łódź- Kraków 2009, s Nowak J.: Teleologiczne wyznaczniki procesu kształcenia w opinii nauczycieli edukacji elementarnej, W: Leżańska W. (red.): Nauczyciel wczesnej edukacji w kontekście zmian edukacyjnych, Łódź 2009, s Nowak J., Sobieszczyk M.: Pozwól działać a zrozumiem aktywność eksploracyjna dzieci w wieku przedszkolnym, W: Denek K., Koszczyc T., Oleśniewicz P. Edukacja jutra: XV Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Wrocław 2009, s Nowak J.: Metoda projektów a efektywność kształcenia na etapie edukacji wczesnoszkolnej, W: Grzesiak J. (red.): Ewaluacja i innowacje w dialogu. Ewaluacja w dialogu-dialog w ewaluacji, Kalisz Konin 2008, s Nowak J.: Nauczyciel mentor czy facylitator?, W: Sałata E., Ośko S. (red.): Współczesne problemy pedeutologii i edukacji, Radom 2007, s Nowak J., Sobieszczyk M.: Metody aktywizujące a efektywność kształcenia na etapie wczesnoszkolnym, W: Siwek H. (red.): Efektywność kształcenia zintegrowanego. Implikacje dla teorii i praktyki, Katowice 2007, s Nowak J.: Twórcze rozwiązywanie problemów a efektywność kształcenia przyrodniczego w okresie wczesnej edukacji dziecka, W: Zatoń K., Koszczyc T., Sołtysik M.(red.): Edukacja jutra: XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Wrocław 2007, t.2, s Nowak J.: Integracja sensoryczna radość dziecka w naturalnym odkrywaniu świata, W: Piwowarski R. (red.) Dziecko sukcesy i porażki, Warszawa 2007, s Nowak J.: Operacjonalizacja celów a efektywność kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej, W: Denek K., Koszczyc T., Oleśniewicz P. (red.): Edukacja jutra: XII Tatrzańskie Seminarium Naukowe Tom 2, Wrocław 2006, t.2, s Nowak J.: Diagnoza przepustką do sukcesu dziecka rozpoczynającego edukację szkolną, W: Bereźnicki F., Denek K. (red.): Edukacja jutra: XI Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Szczecin 2005, s

4 17. Nowak J.: Kształcenie integralne w edukacji wczesnoszkolnej, W: Zwolińska E. (red.): Muzyka w nauczaniu zintegrowanym, Bydgoszcz 2002, s Nowak J., Żuchelkowska K.: Kształcenie integralne w edukacji wczesnoszkolnej W: Denek K, Bereźnicki F. (red.): Dydaktyka w dobie przemian edukacyjnych, Szczecin 1999, s Nowak J.: Rola czasopism specjalistycznych w rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym na przykładzie ABC Techniki, W: Lenartowska K., Szefler E., (red.), Studia Pedagogiczne, Zeszyt 25(9), WSP, Bydgoszcz 1994, s Artykuły z książek (opublikowane za granicą): 1. Nowak J.: Matematyka nie musi być trudna, W: Coufalova J. (red.), Tvorivost v pocatecnim vyucovani matematiky, Pilzno 2011, s , ISBN Nowak J.: Wizerunek nauczyciela małego dziecka, Banska Bystrica 2010 ( w druku) 3. Nowak J.: Preprimary teacher s competences for effective education, W: Kosacova B. (red.) Teachers in theory practice and research, Banska Bystrica 2010, s , ISBN Nowak J.: Nauczyciel małego dziecka między możliwością a koniecznością, W: Burkovicova R (red.) Aktualni otazky preprimarniho a primarniho vzdelavani, Ostrava 2010, s , ISBN Nowak J.: Działaj odkrywaj konstruuj czyli kształtowanie pojęcia liczby naturalnej w umyśle dziecka, W: Novak B.i in. (red.) Matematika 4. Matematicke vzdelavani v kontextu promen prymarni skoly, Olomouc 2010, s , ISBN Nowak J.: Kompetencje nauczyciela jako klucz do efektywnej edukacji małego dziecka, W: Kosacova B., Cabanova M. (red.) Profesia ucitel,a v preprimarnej a prymarnej edukacji v teorii a vyskumoch, Bańska Bystrica 2009, s , ISBN Nowak J.: Konstruowanie rozumienia niezmienników w umyśle dziecka, W: Matematika z pohladu primarneho vzdelavania, Bańska Bystrica 2009, s Nowak J.: Rozwijanie myślenia dywergencyjnego u dzieci w wieku przedszkolnym, W: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání, Liberec 2008, s Nowak J.: Uczymy się przez zabawę czyli gry dydaktyczne w edukacji matematycznej małego dziecka, W: Novak B.i in. (red.) Matematika 3. Matematicke vzdelavani z pohledu zaka a ucitele primarni skoly, Olomouc 2008, s Nowak J.: Zadania tekstowe w kształceniu matematycznym małego dziecka, W: Coufalova J. (red.) Vyucovani matematice z pohledu kompetenci zaka a ucitele 1. stupne zakladniho vzdelavani Srni 2007, Srni, s Artykuły w czasopismach: 1. Nowak J. Wokół kompetencji kluczowych czyli edukacja przedszkolna w Czechach, PWE 2011 (w druku) 2. Nowak J. Dziecięce budowanie obrazu pojęciowego liczby, Wychowanie na co dzień, 2011, Nr 1-2, s Nowak J. Nauczyciel akcelerator czy inhibitor edukacyjnej zmiany, Wychowanie na co dzień, 2010, Nr 7-8, s Nowak J.: Między wyborem a koniecznością, Bliżej Przedszkola, 2010, Nr 6.105, s Nowak J. Sobieszczyk M.: Aktywność badawcza dzieci w wieku przedszkolnym, Wychowanie na co dzień, 2009, Nr 7-8, s Recenzje: 1. Nowak J.: Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem J. Bałachowicz, W: Problemy Oświaty na Wsi, Nr Podręczniki szkolne i poradniki metodyczne dla nauczycieli: 2. Nowak J.: Zeszyt ćwiczeń do środowiska społeczno - przyrodniczego dla klasy I, Nr w wykazie MEN 185/95, Wydawnictwo Era, Inowrocław 1993, s Nowak J.: Zeszyt ćwiczeń do środowiska społeczno - przyrodniczego dla klasy II, Nr w wykazie MEN 186/95, Wydawnictwo Era, Inowrocław 1994, s.96.

5 4. Nowak J., Szczepańczyk G.: Materiały metodyczne dla nauczycieli nauczania początkowego. Matematyka klasa I cz.1, Wydawnictwo WOM, Bydgoszcz 1994, s Nowak J.: Zeszyt ćwiczeń do środowiska społeczno - przyrodniczego dla klasy III, Nr w wykazie MEN 187/95, Wydawnictwo Arka, Poznań 1995, s Nowak J., Szczepańczyk G.: Materiały metodyczne dla nauczycieli nauczania początkowego. Matematyka klasa I cz.2, Wydawnictwo WOM, Bydgoszcz 1997, s Nowak J.: Środowisko klasy I III. Poradnik metodyczny, Wydawnictwo Arka, Poznań 1997, s Nowak J.: Środowisko społeczno - przyrodnicze 1, Nr w wykazie MEN 2/98, Wydawnictwo Arka, Poznań 1997, s Nowak J.: Środowisko społeczno - przyrodnicze 2, Nr w wykazie MEN 3/98, Wydawnictwo Arka, Poznań 1997, s Nowak J.: Środowisko społeczno - przyrodnicze 3, Nr w wykazie MEN 96/98, Wydawnictwo Arka, Poznań 1998, s Nowak J., Misiarek S., Strzelec W.: Program kształcenia zintegrowanego dla I etapu edukacji szkolnej Odkrywamy świat, Nr w wykazie MEN DKW /00, Wydawnictwo Arka, Poznań 2000, s Uzyskane patenty: Nie dotyczy 11. Zajęcia dydaktyczne: Prowadzenie wykładów i konwersatoriów dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Pedagogika o specjalnościach: pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna z następujących przedmiotów (poza WSG): Podstawy edukacji polonistycznej Podstawy edukacji matematycznej Edukacja polonistyczna z metodyką Edukacja matematyczna z metodyką

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA TECHNOLOGII CYFROWYCH W FORMOWANIU KOMPETENCJI POROZUMIEWANIA SIE W JEZYKACH OBCYCH

FUNKCJA TECHNOLOGII CYFROWYCH W FORMOWANIU KOMPETENCJI POROZUMIEWANIA SIE W JEZYKACH OBCYCH Beata Stelter Wyzsza Szkola Humanistyczna TWP w Szczecinie FUNKCJA TECHNOLOGII CYFROWYCH W FORMOWANIU KOMPETENCJI POROZUMIEWANIA SIE W JEZYKACH OBCYCH Function of Digital Technologies in the formation

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I NAUCZYCIELI JAKO ELEMENT SRPW 2020 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie)

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) TOMASZ JURCZYK JAKUB KOŁODZIEJCZYK ELŻBIETA KOMARNICKA TADEUSZ POLAŃSKI JADWIGA ROMANIUK JACEK STAROMŁYŃSKI IRENA WOJTANOWICZ-STADLER Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTU W PROCESIE DYDAKTYCZNYM UCZELNI WYŻSZEJ

METODA PROJEKTU W PROCESIE DYDAKTYCZNYM UCZELNI WYŻSZEJ Ewa Lubina Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach METODA PROJEKTU W PROCESIE DYDAKTYCZNYM UCZELNI WYŻSZEJ Wstęp Większość przedsięwzięć edukacyjnych ma charakter projektu. Może on

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

MODELOWE WSPARCIE SZKOŁY PRZEZ NA-

MODELOWE WSPARCIE SZKOŁY PRZEZ NA- Danuta Brzezińska MODELOWE WSPARCIE SZKOŁY PRZEZ NA- UCZYCIELA BIBLIOTEKARZA I ZASOBY BI- BLIOTEKI SZKOLNEJ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiot monitoringu realizacji podstawy programowej 1. Monitorowanie realizacji treści podstawy programowej

Przedmiot monitoringu realizacji podstawy programowej 1. Monitorowanie realizacji treści podstawy programowej Monitorowanie realizacji podstawy programowej w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej ogólny zarys koncepcji autorskiej Teresy Janickiej-Panek Zadnie monitorowania podstawy programowej wynika

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Warszawa 2015 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Nauczyciel i Szkoła Nauczyciel i Szkoła Nr 2(54) Mysłowice 2013 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Redaktor Serii: prof. nadzw. dr hab. Piotr P. Barczyk

Bardziej szczegółowo

KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI

KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI Poznać Zrozumieć Doświadczyć Konstruowanie wiedzy nauczyciela wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski 2013 Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Niniejszy artykuł został opublikowany

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych.

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych. Wizja nowoczesnej szkoły w świetle założeń nowej podstawy

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Instytucie Wspomagania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W OPINII BADANYCH NAUCZYCIELI Sałata Elżbieta

REALIZACJA KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W OPINII BADANYCH NAUCZYCIELI Sałata Elżbieta REALIZACJA KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W OPINII BADANYCH NAUCZYCIELI Sałata Elżbieta Streszczenie Kompetentny nauczyciel musi posiadać rozległą wiedzę, umiejętności pedagogiczne i odznaczać się fachowością

Bardziej szczegółowo