RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Dzieci są aktywne. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. 9. Rodzice są partnerami przedszkola. 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie 2/25

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Alicja Siedlecka, Monika Żur. Badaniem objęto 8 dzieci (wywiad grupowy), 34 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 7 nauczycieli (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z partnerami przedszkola, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania przedszkola. Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi: OP - Arkusz obserwacji przedszkola OZ - Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych" WGD - Scenariusz wywiadu grupowego z dziećmi WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką przedszkola WDPO - Scenariusz wywiadu z dziećmi po obserwacji WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji WP - Scenariusz wywiadu z partnerami WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie 3/25

4 Obraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie 4/25

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Przedszkole Hrubieszów ZAMOJSKA 16A Kod pocztowy Urząd pocztowy Telefon Fax Www HRUBIESZÓW Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze Oddziały Nauczyciele pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy niepubliczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki LUBELSKIE hrubieszowski Hrubieszów gmina miejska Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie 5/25

6 Poziom spełniania wymagań państwa Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego (D) B Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. (D) Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami. (B) Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami. (B) Dzieci są aktywne B Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. (D) Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. (D) Dzieci są wdrażane do samodzielności. (D) Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju. (B) Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. (B) Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. (D) Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. (D) Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. (D) W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola. (D) B W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. (B) Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie 6/25

7 Wnioski 1. Realizowane przez Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie różnorodne i ciekawe działania są spójne z założeniami przyjętej koncepcji pracy. Stałe wzbogacanie bazy dydaktycznej placówki umożliwia realizację zaplanowanych zadań, co przyczynia się do rozwoju niepełnosprawnych przedszkolaków (ruchowo, intelektualnie oraz z autyzmem) i pozytywnych zmian w życiu codziennym ich rodzin. 2. Jednym z priorytetów w pracy przedszkola jest wspomaganie rozwoju przedszkolaków, w zależności od indywidualnych predyspozycji i schorzeń, co przekłada się na zadowolenie rodziców i ich powszechną opinię na temat adekwatności wsparcia ich dziecka. 3. Atrakcyjność stosowanych metod pracy (m.in. Metoda Domana, Metoda Kniessów, Metoda Knillów) zachęca dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności, dlatego wykazują one swoje zaangażowanie w działaniach, a rodzice są zadowoleni z pracy przedszkola. 4. Zdecydowana większość dzieci jest zaangażowana w zajęcia realizowane w przedszkolu, dzięki temu, że nauczyciele stwarzają sytuacje, które inspirują je do podejmowania różnorodnej działalności i przyczyniają się do ich rozwoju. 5. Rozpoznanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych oraz sytuacji społecznej każdego dziecka, służy realizacji zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, a wsparcie, które wychowankowie otrzymują od nauczycieli i specjalistów jest odpowiednie i satysfakcjonuje rodziców. Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie 7/25

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Stan oczekiwany: Edukacja jako działanie celowe wymaga koncepcji, czyli przyjęcia teoretycznych założeń, określenia celów i wyznaczenia sposobów ich realizacji. Istotne jest, aby jej podstawowe elementy składowe były znane, akceptowane przez nauczycieli i rodziców oraz zgodne z potrzebami rozwojowymi dziecka, specyfiką przedszkola, a także zidentyfikowanymi potrzebami środowiska. Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Przedszkole pracuje zgodnie z przyjętą koncepcją pracy, uwzględnia zdiagnozowane potrzeby rozwojowe dzieci i oczekiwania ich rodziców. Działania realizowane w przedszkolu są spójne z założeniami koncepcji pracy i adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb dzieci i oczekiwań środowiska. Na rzecz rozwoju przedszkolaków z niepełnosprawnością (ruchową, intelektualną oraz autyzmem) placówka współpracuje z rodziną, instytucjami wspomagającymi i środowiskiem lokalnym. Zaangażowanie wszystkich pracowników (pedagogicznych i niepedagogicznych) w planowaniu i realizowaniu licznych i różnorodnych przedsięwzięć oraz udział w szkoleniach (również rodziców) adekwatnych do potrzeb placówki, umożliwia przedszkolakom sprawniejsze funkcjonowanie w codziennym życiu. Przedszkole zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i fachową opiekę, promuje dbałość o samodzielność w czynnościach samoobsługowych. Koncepcja jest powszechnie znana i akceptowana przez rodziców. Rodzice chętnie włączają się w realizację adekwatnych i spójnych działań, a ich propozycje są wykorzystywane do wprowadzania zmian w pracy przedszkola. Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie 8/25

9 Obszar badania: Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego Przedszkole posiada koncepcję pracy wynikającą z potrzeb rozwojowych dzieci, specyfiki pracy placówki i środowiska, w którym funkcjonuje. Zdaniem dyrektora i nauczycieli w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym Mamy Siebie w Hrubieszowie do najważniejszych założeń koncepcji pracy należy: szeroko rozumiany rozwój dziecka we wszystkich sferach: emocjonalnej, intelektualnej, poznawczej, społecznej, akceptacja dziecka, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, wdrażanie do samodzielności, zapewnienie zajęć zgodnie z rozpoznanymi możliwościami psychofizycznymi i rozwojowymi, integracja z innymi dziećmi, uspołecznienie, przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, współpraca z rodzicami, wspieranie rodziny. Dyrektor podkreślił, że przedszkole podejmuje wiele różnorodnych działań, w ramach realizowanej koncepcji, które odpowiadają na potrzeby rozwojowe dzieci. Wszystkie dzieci są diagnozowane testem Schoplera, Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, oraz testem Kielina. Przedszkole zakupiło narzędzia do badania testem Schoplera, Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej. Dla wszystkich dzieci opracowano Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne. Przedszkole zapewniło wszystkim dzieciom dodatkowe zajęcia z rytmiki, dogoterapii, hipoterapii, rehabilitacji, logopedii, Integracji Sensorycznej, AAC alternatywnej metody komunikacji. Wszystkie sale wyposażone zostały w odpowiedni sprzęt, meble, tablice. Zakupiono komputery, programy komputerowe, takie jak: Boardmaker, program "Gotowość szkolnawspomaganie", ekran dotykowy do pracy z dzieckiem, przy wykorzystaniu programu Mówik Ponadto przedszkole realizuje program Mamo, Tato wolę wodę, którego założeniem jest zachęcanie dzieci do picia wody. Nauczyciele dbają o to, aby dzieci piły wodę, a nie słodkie napoje. Dyrektor podkreślił, że jest to szczególnie ważne w diecie dzieci z autyzmem. Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie 9/25

10 Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. Przeprowadzone badanie dowodzi, że rodzice znają i akceptują koncepcje pracy przedszkola. Na potwierdzenie tej tezy dyrektor poinformował, że placówka zapoznaje rodziców z koncepcją pracy. Na początku roku szkolnego, podczas zebrania z rodzicami przedstawiona jest koncepcja pracy przedszkola. Dyrektor podkreślił, że rodzice potwierdzają potrzebę realizacji głównych celów pracy, tzn. indywidualizację w podejściu do każdego dziecka, zapewnienie pełnego bezpieczeństwa, akceptacji, wdrażanie do samodzielności, integrację z innymi dziećmi, uspołecznienie.dotychczas rodzice nie zgłaszali uwag dotyczących koncepcji pracy przedszkola. Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami. Rodzice uczestniczą w modyfikacji koncepcji pracy przedszkola. Zdaniem dyrektora i nauczycieli we wrześniu rodzice zapoznają się z koncepcją pracy przedszkola i zostają poinformowani o możliwości jej modyfikacji. Na zebraniu Rady Rodziców mają możliwość przedstawienia swoich pomysłów i wniosków. Na prośbę rodziców został wydłużony czas pracy przedszkola oraz na stałe do harmonogramu pacy przedszkola weszły zajęcia z grupy Matka z dzieckiem. Warto dodać, że rodzice potwierdzili (wywiad), uczestnictwo w ustalaniu najważniejszych dla przedszkola priorytetów, celów. Według rodziców najważniejszym priorytetem przedszkola jest uspołecznienie dzieci oraz nauka samodzielności. Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami. Z przeprowadzonej ewaluacji wynika, że realizacja koncepcji pracy przedszkola jest efektem współpracy placówki z rodzicami. Zdaniem rodziców (wywiad) główne założenia przedszkola to: szeroko rozumiany rozwój dziecka we wszystkich sferach: emocjonalnej, intelektualnej, poznawczej, społecznej, akceptacja dziecka, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, wdrażanie do samodzielności, zapewnienie zajęć zgodnie z rozpoznanymi możliwościami psychofizycznymi i rozwojowymi, integracja z innymi dziećmi, uspołecznienie, przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, współpraca z rodzicami, wspieranie rodziny. Rodzice podkreślili, iż różni się ta koncepcja od innych specyfiką placówki, w tym przedszkolu są dzieci specjalnej troski [wypowiedź rodzica]. Dodali, że wszystkie działania podejmowane przez przedszkole jest przez nich akceptowane. Zdaniem dyrektor i nauczycieli rodzice uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez przedszkole, są otwarci na współpracę z nauczycielami, sami również wychodzą z inicjatywą spotkań z dyrektorem, nauczycielami, bądź innymi rodzicami. Są obecni na wszystkich uroczystościach przedszkolnych, np. urodzinach dzieci (rodzice Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie 10/25

11 przygotowują słodki poczęstunek dla przedszkolaków); wigilii (czytają teksty bożonarodzeniowe, przygotowują potrawy wigilijne); zabawie choinkowej; Dniu Nauczyciela; Dniu Babci i Dziadka; Dniu Rodziny. Ponadto rodzice są obecni podczas wycieczek, np. do Nowej Dęby, do fabryki bombek, do ZOO w Zamościu. Rodzice biorą udział w zajęciach otwartych, warsztatach, programach, np. wykonanie ozdób wielkanocnych, bożonarodzeniowych, w programie Carole Sutton (programie, którego głównym założeniem jest pokazanie, jak ważne są zasady i konsekwencja w wychowywaniu dzieci z trudnymi zachowaniami). Rodzice biorą czynny udział w spotkaniach grupy Matka z dzieckiem. Podczas tych spotkań rodzice nabywają umiejętność organizacji edukacyjnej zabawy z dziećmi, mają okazję do wymiany swoich spostrzeżeń, doświadczeń, niejednokrotnie nawiązują biskie znajomości i wspólnie dążą do rozwiązania podobnych problemów. Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie 11/25

12 Wymaganie: Dzieci są aktywne Stan oczekiwany: Aktywność dzieci powinna wiązać się z różnorodnymi działaniami warunkującymi uczenie się i pozwalającymi na rozwijanie samodzielności. Ważnym elementem pracy przedszkola jest wspieranie dzieci w podejmowanych przez nie własnych inicjatywach wpływających na ich rozwój oraz rozwój środowiska. Rezultatem pracy przedszkola jest ciekawy świata, kreatywny wychowanek, gotowy zadawać pytania i poszukiwać odpowiedzi. Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Zdecydowana większość dzieci jest zaangażowana w zajęcia realizowane w przedszkolu, dzięki temu, że nauczyciele stwarzają sytuacje, które inspirują je do podejmowania różnorodnych aktywności. Oferta programowa i zajęcia dodatkowe wpływają na rozwój zainteresowań dzieci. Dzieci włączają się w działania na rzecz środowiska lokalnego, które organizowane są przez przedszkole i instytucje lokalne. Obszar badania: Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. Dzieci z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Hrubieszowie, w miarę swoich możliwości, angażują się w zajęcia prowadzone w placówce. Zarówno wszyscy rodzice (ankieta - wykres 1 j), partnerzy placówki jak i pracownicy niepedagogiczni uważają, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach oferowanych przez przedszkole. Partnerzy dodali, że obserwując dzieci widzą, że bardzo chętnie przychodzą do przedszkola, czują się w nim bezpiecznie, mają wspaniała opiekę [wypowiedź partnera]. Zajęcia odbywają się nie tylko na terenie przedszkola, ale też innych placówek oświatowych, jak widzimy zadowolenie, uśmiech na twarzach tych dzieci to znaczy, że praca nauczycieli (bardzo ciężka) daje efekty, dzieci mają zapewnioną nie tylko edukację, opiekę, ale też rehabilitację, zajęcia z logopedą [wypowiedź partnera]. W ocenie pracowników niepedagogicznych przedszkole wyposażone jest w bardzo atrakcyjne dla dzieci zabawki i pomoce dydaktyczne, co uatrakcyjnia zajęcia. Dzieci czują się bezpiecznie, są indywidualnie traktowane. Ponadto do uczestnictwa w zajęciach są motywowani poprzez, tzw. karty motywacyjne, pochwały w postaci braw, pochwały słowne, naklejki, pochwały do rodziców. Chętnie wychodzą na spacery, uczestniczą w przedstawieniach, biorą udział w konkursach. Podczas obserwacji zajęć dzieci na miarę swoich możliwości zaangażowane były w zajęcia. Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie 12/25

13 Wykres 1j Obszar badania: Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. Nauczyciele podejmują różnorodne działania (adekwatne do schorzenia przedszkolaków), które aktywizują dzieci. Zdaniem dyrektora i nauczycieli uatrakcyjniają oni zajęcia ciekawymi pomocami dydaktycznymi (labirynty i zabawki manipulacyjne, puzzle, memory, edukacyjne książki, płyty CD z bajkami, klocki, gry edukacyjne, zabawki tematyczne, karty pracy, tworzenie własnych kart pracy). Prowadzą doświadczania wielozmysłowe poprzez terapie w sali doświadczania świata, sali logopedycznej rehabilitacyjnej, hydroterapii, sali AAC - alternatywnej metody komunikowania się, sali integracji sensorycznej, sali zabaw. Zajęcia prowadzone są różnymi metodami, m.in. jest to: Arteterapia nieskrępowana, spontaniczna twórczość dziecka, np. rysowanie, malowanie, lepienie, taniec. Bajkoterapia zamierzone wykorzystanie bajek zmierzające do realizacji celów ogólnorozwojowych, profilaktycznych i rewalidacyjnych. Dogoterapia ćwiczenia i zabawy z psami umożliwiające rehabilitację ruchową i umysłową. Hipoterapia forma usprawniania dzieci wpływająca na sferę psychospołeczną. Metoda Dobrego Startu metoda służąca koordynacji wzrokowo przestrzennej, rozwija pamięć słuchowo wzrokową. Metoda Domana usprawnianie polegające na bodźcowaniu mózgu odpowiednimi sygnałami. Metoda Kniessów gimnastyka twórcza utaneczniona, polegająca na poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu. Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie 13/25

14 Metoda Knillów metoda wykorzystywana w indywidualnej lub grupowej terapii do stymulowania u dzieci świadomości istnienia własnego ciała. Metoda Montessori wczesna integracja społeczna dziecka o zaburzonym rozwoju. Metoda ośrodków pracy jest to koncepcja kształcenia koncentrująca się wokół zagadnień bliskich dziecku. Metoda Peto (nauczanie kierowane) metoda łączy usprawnianie lecznicze, psychopedagogiczne. Głównym celem metody jest przygotowanie dziecka do samodzielnego życia poprzez pobudzanie rozwoju w zakresie czynności ruchowych, mowy, funkcji poznawczych, uspołecznienia. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne zabawy, ćwiczenia ruchowe służące rozwojowi poczucia bezpieczeństwa, umiejętności nawiązywania kontaktów z drugą osobą i współdziałania w grupie, wrażliwości, odpowiedzialności, kreatywności. Metoda integracji sensorycznej celem tej terapii jest wzbogacanie zdolności mózgu do dostrzegania bodźców płynących z otoczenia, do odczytywania i zapamiętywania ich oraz opartego na tej podstawie świadomego działania. Metoda symultaniczno-sekwencyjna - jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej. Muzykoterapia muzyka wyzwala korzystne stany emocjonalne, daje możliwość wyrażania najgłębszych uczuć, atrakcyjnie wypełnia czas wolny, stymuluje do działań twórczych, zapewnia relaks. Niedyrektywna Terapia Zabawowa metoda mobilizuje dziecko do samodzielnego podejmowania decyzji, pokonywania trudności, wpływa pozytywnie na jego rozwój emocjonalny. PCS Pictures Comunications Symoboles jeden z wielu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się. Poranny krąg rodzaj zajęć, których celem jest budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa poprzez dostarczanie dzieciom bodźców pochodzących ze świata przyrody. Sala Doświadczania Świata celem metody jest pobudzanie zmysłów, oddziaływanie na nie przy pomocy odpowiednio dobranych bodźców. Zabawa paluszkowa zabawy typu: Idzie kominiarz, Idzie rak, Warzyła sroczka., dostarczają dzieciom ogromnej radości i poczucia sprawstwa. AAC - alternatywne metody komunikowania się, wycieczki zajęcia integracyjne - wyjścia do innych przedszkoli oraz pobliskiej szkoły podstawowej, przedstawienia, teatrzyki. Warto dodać, iż obserwacja zajęć potwierdziła stosowanie przez nauczycieli różnorodnych form i metod pracy w celu aktywizacji dzieci. Dyrektor poinformował, że w przedszkolu prowadzone są liczne zajęcia dodatkowe, zgodnie z rozpoznaniem potrzeb i możliwości dzieci oraz ich rodziców. Wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach: rytmiki, hipoterapii, dogoterapii, natomiast w zajęciach z logopedii 19 dzieci, rehabilitacji 10, integracji sensorycznej 16, zajęciach alternatywnej komunikacji AAC 13 dzieci, zajęciach ogólnorozwojowych 3, ogólnorozwojowych przygotowujących do szkoły 6, zajęciach tanecznych (zespół Słodziaki ) 8. Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie 14/25

15 Obszar badania: Dzieci są wdrażane do samodzielności. W Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym w Hrubieszowie wdraża się dzieci do samodzielności. W ocenie dyrektora, partnerów przeszkolą oraz pracowników niepedagogicznym nauczyciele pozytywnie wzmacniają nawet najmniejszy przejaw samodzielności, chwalą, motywują brawami, uśmiechem, formułą przybij piątkę, nagrodą rzeczową, np. naklejką, znaczkiem. Zachęcają dzieci aby samodzielnie sprzątały zabawki, odkładały na miejsce wskazane przedmioty. Dzieci korzystają z tablicy komunikacyjnej, na której przygotowany jest odpowiedni symbol obrazkowy, w ten sposób dzieci uczą się jak zakomunikować, że chcą np. zupę, drugie danie czy napój. Ponadto w przedszkolu realizowany jest program zajęć samoobsługowych Zosia Samosia. Podczas obserwacji zajęć wszystkie nauczycielki zachęcały dzieci do samodzielnego wykonywania zadań i tak prowadziły zajęcia, by przedszkolaki, na miarę swoich możliwości, same wybierały zabawy, w które chcą się bawić. Obszar badania: Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju. Wszyscy nauczyciele umożliwiają dzieciom inicjowanie i realizację działań na rzecz własnego rozwoju. Według dyrektora, pracowników niepedagogicznych (wywiad), dzieci podejmują działania z własnej inicjatywy, w tym, m.in: dzieci same sięgają po zabawki, klocki, kredki, książki, zwierzątka, informując w ten sposób, czy chcą się bawić, czy malować, bądź czytać, wskazują na magnetofon, płytę, które są w sali w widocznym miejscu, informują, że chcą tańczyć, słuchać muzykę, pokazują na PCS symbolach obrazkowych co chcą w danym czasie robić, przygotowują tablicę komunikacyjną z planem dnia, w stołówce pokazują, czy chcą zupę, czy drugie danie lub chcą pić, często organizują sobie zabawę tematyczną, np. ustawiając naczynka, wyjmując z szafki układanki, puzzle, również krzykiem i płaczem informują, że nie chcą w tym momencie podjąć aktywności zaproponowanej przez nauczyciela, w sali zabaw wykazują największą kreatywność, jest to możliwe dzięki bogatemu wyposażeniu naszej placówki w pomoce i środki dydaktyczne. Pracownicy niepedagogiczni dodali również, że przedszkole uczy samodzielności i umiejętności niezbędnych do dalszej nauki, dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoich wychowanków, właściwe postawy moralne, uczy samodzielności, rozwija sprawność ruchową, uczy zachowania w różnych sytuacjach. Dzieci z własnej inicjatywy sięgają po zabawki, tablice, PCS-y, układają plan dnia, znaczki obecności, pokazują co chcą rysować, pokazują, że chcą tańczyć, śpiewać, słuchać muzyki, oglądać książeczki, chętnie uczestniczą w dogoterapii, hipoterapii, rytmice. Obserwacja zajęć wykazała, że większość dzieci podejmowała działania wynikające z ich inicjatywy. Na terenie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Hrubieszowie widoczne są wytwory prac niektórych dzieci (prace plastyczne), które mają właściwie rozwiniętą motorykę małą. Tematyka prac wynika z indywidualnych przeżyć dzieci, bezpośrednich potrzeb oraz obserwacji otoczenia. Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie 15/25

16 Obszar badania: Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz środowiska lokalnego. Świadczy o tym wypowiedź dyrektora, partnerów przedszkola i rodziców. W ich opinii zdecydowana większość wychowanków włącza się chętnie i często w akcje na rzecz społeczności lokalnej, np.: we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym dzieci uczestniczyły we Mszy św. upamiętniającej kanonizację Jana Pawła II (niesienie darów), udział w konkursie Top Model organizowanym każdego roku (dzieci prezentowały stroje wykonane we współpracy z rodzicami), występ podczas uroczystości jubileuszowej 45-lecia SOSW i 35- lecia Bursy Międzyszkolnej (występ dzieci w zespole tanecznym "Słodziaki", zabawy choinkowej), udział w licznych konkursach organizowanych przez Hrubieszowski Dom Kultury, Bibliotekę Pedagogiczną, wyjazd do Teatru Andersena w Lublinie, zajęcia integracyjne w Zespole Szkół Miejskich nr 3, z przedszkolakami z Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Małego Księcia, Przedszkola Miejskiego nr 2, udział w wycieczkach organizowanych i zaplanowanych przez nauczycieli, np. wycieczka do Maziarni, wycieczka do Nowej Dęby, do Zamościa, Dzień Nauczyciela, wigilia oraz Dzień Babci i Dziadka, zorganizowanych przy współpracy z rodzicami oraz na ich wniosek, udział w konkursie "Magiczne drzewko" organizowanym przez przedszkole każdego roku (w konkursie brały udział dzieci z przedszkoli miejskich oraz z terenu gminy). Dzięki uczestnictwu dzieci w tego typu zajęciach i aktywnościach zmienia się obraz osoby z niepełnosprawnością. Społeczeństwo ma okazję zobaczyć, że dzieci z niepełnosprawnością potrafią wiele, jeśli czują się pewnie i bezpiecznie. Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie 16/25

17 Wymaganie: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Stan oczekiwany: W przedszkolu każde dziecko powinno mieć szansę na wszechstronny rozwój. W tym celu przedszkole podejmuje różnorodne działania, uwzględniające możliwości i potrzeby dzieci. Powinny być one oparte na diagnozie, prowadzone wspólnie z instytucjami wspierającymi dzieci, a ich skuteczność poddawana refleksji. Ważnym celem tych działań jest przeciwdziałanie dyskryminacji. Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Nauczyciele rozpoznają potrzeby rozwojowe dzieci poprzez systematyczną diagnozę swoich wychowanków. Różnorodne działania organizowane w placówce są celowe i adekwatne do potrzeb i możliwości dzieci, w realizację których chętnie włączają się rodzice. Placówka oferuje szeroką gamę zajęć dodatkowych i specjalistycznych. Posiada do nich odpowiednio wyposażone pracownie i gabinety oraz wykwalifikowaną kadrę. Zdaniem rodziców ich dzieci otrzymują w przedszkolu indywidualne wsparcie odpowiadające ich potrzebom. Współpraca przedszkola z podmiotami wspierającymi dzieci wynika z potrzeb i ich sytuacji społecznej. Instytucje wspierają placówkę w wychowaniu dzieci, udzielają pomocy socjalnej i materialnej rodzinom, wspomagają pracę z dzieckiem. Realizowane działania antydyskryminacyjne obejmują całą społeczność przedszkola. Obszar badania: W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. W przedszkolu nauczyciele rozpoznają potrzeby, zdolności i zainteresowania dzieci poprzez: wywiad z rodzicami, obserwację, analizę dokumentacji, sprawdzenie umiejętności dzieci poza przedszkolem, wprowadzanie tematycznych tablic komunikacyjnych stosowanych w miejscach poza salą przedszkolną, udział w teatrzykach, uroczystościach, wycieczkach. Najważniejsze potrzeby to: zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zarówno psychicznego, jak i fizycznego, pełna akceptacja, aktywność własna, potrzeba indywidualizacji, potrzeba ruchu, komunikacji, zabawy, potrzeba odpowiedniej diety, integracji, uspołeczniania, samoobsługi, odnalezienie się w nowym miejscu, potrzeba Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie 17/25

18 sprawstwa. Wszystkie dzieci (33) posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego wymagają prowadzenia zajęć uwzględniających dane potrzeby. Dzieci, które nie komunikują się werbalnie mają przygotowane tablice komunikacyjne, PCS-y (Picture Communication Symbols) tzn. symbole obrazkowe, za pomocą których mogą wyrażać swoje potrzeby, zrozumieć znaczenie słów. Dzieci uczestniczą w zajęciach AAC alternatywnej komunikacji, są to zajęcia indywidualne, podczas których uczą się symboli. Terapeuta, obserwując aktywność dziecka często podąża za nim i włącza inną alternatywną metodę komunikacji np. makaton, czyli gesty, gestom, symbolom obrazkowym zawsze towarzyszy komunikacja werbalna. Podczas zajęć w grupie, również stosowane są PCS-y, za pomocą których układany jest plan dnia, plan zajęć dydaktycznych, również wykorzystane są podczas posiłków i czynności higienicznych. Symbole obrazkowe ułatwiają komunikację, dzieci są spokojniejsze, bardziej aktywne, mogą wyrazić swoje potrzeby. Również rodzicom udostępniane są symbole obrazkowe, aby w domu kontynuować tę formę komunikacji. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach na temat alternatywnych metod komunikowania się. W przedszkolu podejmuje się zorganizowane działania takie, jak: kompensowanie braku mowy i komunikacji poprzez wprowadzenie symboli obrazkowych, tablice komunikacyjne Picture Comunications Symbols, Makaton gesty, zajęcia logopedyczne - usprawnianie motoryki artykulacyjnej, doskonalenie mowy i komunikacji, zapewnienie rehabilitacji ( usprawnianie motoryki małej i dużej), korzystanie z zasobów specjalistycznych gabinetów: sala rehabilitacyjna z hydroterapią, gabinet logopedyczny ze specjalistycznymi pomocami do terapii mowy, zapewnienie dzieciom ciepłego posiłku w stołówce placówki, aktualizacja strony internetowej przedszkola (galeria zdjęć, notatki z uroczystości, informacje dla rodziców), organizowanie dojazdów dla dzieci z okolicznych miejscowości, meble Peto (szczebelkowe) w sali dzieci z niepełnosprawnością ruchową indywidualna praca z dzieckiem w sali Integracji Sensorycznej z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi, dobieranie dzieci w zależności od rodzaju i stopnia zaburzenia (uwzględnienie liczebności grupy, liczby osób wspomagających), realizacja projektu Wspólnie rozwiążmy nasze problemy otwarcie grupy Matka z Dzieckiem realizacja projektu Mamo, Tato wolę wodę, Kubusiowi Przyjaciele Natury, podwyższanie kwalifikacji zawodowych i samodoskonalenie poprzez udział w kursach kwalifikacyjnych, studia podyplomowe, warsztaty i szkolenia, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorowanie efektywności własnej pracy (ewaluacja wewnętrzna, sprawozdania śródsemestralne i końcoworoczne, ewaluacja Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych oraz programów specjalistycznych), informowanie rodziców o różnych źródłach dofinansowania pomocy do pracy z dzieckiem w domu sporządzanie opinii na podstawie której rodzice mają szansę dostać potrzebny sprzęt (wózki, rowerki, tablety, komputery, specjalistyczne programy), tworzenie dokumentacji związanej z osiągnięciem przez dziecko dojrzałości szkolnej (opinie specjalistów logopedy, wychowawcy, terapeuty wczesnego wspomagania), organizowanie konkursu plastycznego,,magiczne Dzrewko na terenie Gminy Hrubieszów, Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie 18/25

19 udział w licznych konkursach na terenie miasta, np.,,kartka Bożonarodzeniowa,,,Wokół wielkanocnej nadziei, organizacja i koordynacja działań związanych z realizacją konkursu plastyczno literackiego,,lato w moich oczach pod patronatem Wojewody Lubelskiego, udział pracowników przedszkola w przedstawieniu charytatywnym,,królowa Śniegu wystawienie spektaklu w Hrubieszowskim Domu Kultury dla społeczności lokalnej, współpraca z: poradnią psychologiczno - pedagogiczną, Powiatowym Zespołem Placówek Szkolno Wychowawczych w Hrubieszowie, kuratorami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ośrodkami kultury i placówkami oświatowymi (Hrubieszowski Dom Kultury, Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica), ze specjalistami (psycholog, neurolog, psychiatra dziecięcy, terapeuci). Wszyscy ankietowani rodzice (26) twierdzi, że przynajmniej kilka razy w roku nauczyciele rozmawiają z nimi o potrzebach ich dzieci (wykres 1j). Wykres 1j Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie 19/25

20 Obszar badania: Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. Działania podejmowane przez nauczycieli przedszkola obejmują zdiagnozowane potrzeby i możliwości wychowanków. Proponowane zajęcia są adekwatne do poszczególnych grup oraz indywidualnej sytuacji każdego dziecka. Nauczyciele różnicują stopień trudności zadań dla każdego dziecka, dzieci mają możliwość dokonywać wyboru aktywności uatrakcyjnianie zajęć licznymi pomocami dydaktycznymi (np.: labirynty i zabawki manipulacyjne, puzzle, memory, edukacyjne książki, płyty CD z bajkami, klocki, gry edukacyjne, zabawki tematyczne karty pracy). Zajęcia odbywają się w sali "doświadczania świata", logopedycznaej, rehbilitacyjnej, hydroterapii, sali AAC (alternatywne metody komunikowania się), integracji sensorycznej, sali zabaw. Metody i formy pracy dostosowywane są do indywidualnych potrzeb dziecka, m.in. arteterapia nieskrępowana, spontaniczna twórczość dziecka np. rysowanie, malowanie, lepienie, taniec, bajkoterapia zamierzone wykorzystanie bajek zmierzające do realizacji celów ogólnorozwojowych, profilaktycznych i rewalidacyjnych, dogoterapia ćwiczenia i zabawy z psami umożliwiające rehabilitację ruchową i umysłową, hipoterapia forma usprawniania dzieci wpływająca na sferę psychospołeczną, Metoda Dobrego Startu metoda służąca koordynacji wzrokowo przestrzennej, rozwija pamięć słuchowo wzrokową, Metoda Domana usprawnianie polegające na bodźcowaniu mózgu odpowiednimi sygnałami, Metoda Kniessów gimnastyka twórcza utaneczniona, polegająca na poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu, Metoda Knillów metoda wykorzystywana w indywidualnej lub grupowej terapii do stymulowania u dzieci świadomości istnienia własnego ciała, Metoda Montessori wczesna integracja społeczna dziecka o zaburzonym rozwoju, Metoda ośrodków pracy jest to koncepcja kształcenia koncentrująca się wokół zagadnień bliskich dziecku, Metoda Peto (nauczanie kierowane) metoda łączy usprawnianie lecznicze, psychopedagogiczne. Głównym celem metody jest przygotowanie dziecka do samodzielnego życia poprzez pobudzanie rozwoju w zakresie czynności ruchowych, mowy, funkcji poznawczych, uspołecznienia, Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne zabawy, ćwiczenia ruchowe służące rozwojowi poczucia bezpieczeństwa, umiejętności nawiązywania kontaktów z drugą osobą i współdziałania w grupie, wrażliwości, odpowiedzialności, kreatywności, Metoda integracji sensorycznej celem tej terapii jest wzbogacanie zdolności mózgu do dostrzegania bodźców płynących z otoczenia, do odczytywania i zapamiętywania ich oraz opartego na tej podstawie świadomego działania, Metoda symultaniczno-sekwencyjna - jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej, Muzykoterapia muzyka wyzwala korzystne stany emocjonalne, daje możliwość wyrażania najgłębszych uczuć, atrakcyjnie wypełnia czas wolny, stymuluje do działań twórczych, zapewnia relaks, Niedyrektywna Terapia Zabawowa metoda mobilizuje dziecko do samodzielnego podejmowania decyzji, pokonywania trudności, wpływa pozytywnie na jego rozwój emocjonalny, PCS Pictures Comunications Symoboles jeden z wielu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się, Poranny krąg rodzaj zajęć, których celem jest budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa poprzez dostarczanie dzieciom bodźców pochodzących ze świata przyrody, Sala Doświadczania Świata celem metody jest pobudzanie zmysłów, oddziaływanie na nie przy pomocy odpowiednio dobranych bodźców, Zabawa paluszkowa zabawy typu: Idzie kominiarz, Idzie rak, Warzyła sroczka., dostarczają dzieciom ogromnej radości i poczucia sprawstwa. terapią logopedyczną ćwiczenia narządów artykulacyjnych, kształtowanie mowy czynnej i biernej rozumienie i nadawanie mowy rehabilitacją usprawnianie motoryki małej i dużej stworzenie sali zabaw, udoskonalanie przedszkolnego placu zabaw wprowadzono hydroterapie, zajęcia z dogoterapii zajęcia Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie 20/25

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Szydłowo Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA Zawidz Kościelny Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealne Studium Prawno-Ekonomiczne "Novum" Wrocław Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15 W TARNOWIE Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W GRONIU Groń Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Edukacja Czaplinek Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Bajkowe Królestwo Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA POZIOM W CHARAKTERYSTYKA POZIOM P. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

CHARAKTERYSTYKA POZIOM W CHARAKTERYSTYKA POZIOM P. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Specjalne nr 3 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Prezentowany raport jest efektem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miesjkie Nr 93 Łódź Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 Nadzór pedagogiczny sprawowany jest na podstawie planu nadzoru pedagogicznego opracowanego na rok szkolny 2016/2017 i zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Punkt Przedszkolny Tup Tup Małych Stóp Żórawina Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU Cel ewaluacji Pozyskanie informacji, czy dzieci z naszego przedszkola nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole "Bajkowa Kraina" Skawina Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ 1 Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów "100 bajek" Chrzanów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Czy wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami?

Czy wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami? RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYM W SIELINKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zespół ewaluatorów:: Agnieszka Rychel - koordynator, Anna Szumińska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji - PROWADZONA JEST WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola "Kolorowy Zakątek"

Koncepcja Pracy Przedszkola Kolorowy Zakątek Koncepcję opracowano na lata 2015-2018 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie Nr 21 Łódź Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Rok szkolny 2014/2015 Przedszkole Publiczne w Bestwinie INFORMACJA O PRZEDSZKOLU Nazwa Placówki

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu Raport z ewaluacji wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Badanie prowadzono od listopada 2016 do stycznia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Katolickie Gimnazjum Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górach Góry Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWA KRAINA" Barwice Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole "Jabłuszko" w Starym Garbowie Stary Garbów Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Czeladź Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Bydlin Bydlin Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Respektowane są normy społeczne

Respektowane są normy społeczne EWALUACJA WEWNĘTRZNA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIE 5 Respektowane są normy społeczne Charakterystyka wymagania - Poziom D: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak

,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak ,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak GŁÓWNE KIERUNKI PRACY REWALIDACYJNEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLI SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH OD ROKU SZKOLNEGO 2013/14

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 21 Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy został opracowany na podstawie: Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 20 Racibórz Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego. nr 22 w Wałbrzychu

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego. nr 22 w Wałbrzychu Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego PODSTAWA PRAWNA: nr 22 w Wałbrzychu Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Przedszkole STO "Julek" Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowych regulacji prawnych Romana Cybulska, Barbara Łaska 1

Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowych regulacji prawnych Romana Cybulska, Barbara Łaska 1 Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowych regulacji prawnych Romana Cybulska, Barbara Łaska 1 Lp. 1 2 INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY dla ucznia realizującego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Bąbelek" Dobra Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU Nasze przedszkole stwarza warunki, które zapewniaja każdemu wychowankowi indywidualny rozwój zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i uzdolnieniami.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole w Kamionnej Kamionna Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015 Koncepcja pracy Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi na lata 2012-2015 1 Misja: Do życia przez życie. Wizja: Dzieci poznają świat i komunikują się z otoczeniem na miarę swoich możliwości psychofizycznych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Darłowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. RAMOWY ROZKŁAD DNIA Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. 7 00 8 45 8 45 9 30 Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału - w grupach łączonych).

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "Z UŚMIECHEM" W STAREJ SŁUPI Stara Słupia Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU PODSTAWA PRAWNA: *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne Czerwony Kapturek Małgorzaty Jaworskiej Wałcz Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gminne Przedszkole w Tworogu Tworóg Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRYWATNE PRZEDSZKOLE BAJECZKA Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Akademickie w Zespole Szkół im. Macieja Płażyńskiego Puck Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 25 Rybnik Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Opracował Zespół d/s promocji w składzie: mgr Aneta Licznerska mgr Ewa Rosińska mgr Dorota Włodkowska Włocławek, 2012r. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21 W TYCHACH NA ROK SZKOLNY 2014-2016 opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie Promującego Zdrowie Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie została opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna

Ewaluacja wewnętrzna Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach Oddziały przedszkolne Ewaluacja wewnętrzna Temat ewaluacji: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawa programową Opracowali: Barbara Sotowicz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem,,Pinokio

Koncepcja pracy. Przedszkola z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem,,Pinokio Koncepcja pracy Przedszkola z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem,,Pinokio KONIN, CZERWIEC 2014 I.Podstawa prawna: 1) Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA NR 125 POD ZŁOTYM PROMYKIEM Warszawa, ul. Suwalska 15

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA NR 125 POD ZŁOTYM PROMYKIEM Warszawa, ul. Suwalska 15 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA NR 125 POD ZŁOTYM PROMYKIEM Warszawa, ul. Suwalska 15 Rok szkolny 2016/2017 Priorytet: Rodzice są partnerami przedszkola Właściwa pełna współpraca przedszkola i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 5 Racibórz Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole 340 "Kasztanowego Ludka" Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo