Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu"

Transkrypt

1 Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008

2 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu Z dziejów Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im.marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu opracowanego przez : Urszula Habil, Ró a Kachel, Ewa Szczepaniec oraz materia³y dostarczone przez nauczycieli SOSW Nr 1 Autorki przepraszaj¹ za ewentualne usterki i nieœcis³oœci, które mog³y nast¹piæ z powodu braku archiwalnych dokumentów.

3 WSTÊP asadniczym dobrem ka dego cz³owieka jest pe³ne jak najwczeœniejsze uczestnictwo w yciu spo³ecznym przy Zzachowaniu pe³nej niezale noœci osobistej. Zwrócenie uwagi na podmiotowoœæ osób niepe³nosprawnych jest wynikiem g³êbokich przemian, jakie dokona³y siê w œwiadomoœci naszego spo³eczeñstwa. Wi¹ e siê to ze zmian¹ hierarchii wartoœci i metod dzia³ania w wielu dziedzinach ycia, wyzbyciem siê uprzedzeñ oraz dostrzeganiem partnera w ka dym cz³owieku. Dzia³ania reformatorskie zmierzaj¹ce do zapewnienia ka demu dziecku o specyficznych potrzebach edukacyjnych dostêpu do edukacji podejmowane s¹ przez ró ne gremia. Zbli aj¹ w ten sposób Polskê do standardów obowi¹zuj¹cych w krajach Unii Europejskiej. Realizacja tych za³o eñ mo liwa jest dziêki zaanga owaniu i poœwiêceniu wszystkich pracowników Oœrodka, rodziców oraz ludzi dobrej woli. 3

4 PATRON OŒRODKA Poza przygotowaniem zawodowym cz³owieka, poza jego wykszta³ceniem, najkorzystniejsz¹, najbardziej podstawow¹ i decyduj¹c¹ wartoœci¹ w jego yciu jest jego CZ OWIECZEÑSTWO". Maria Grzegorzewska - urodzi³a siê 18 kwietnia 1888 r. we wsi Wo³uczy. Ukoñczy³a prywatn¹ szko³ê eñsk¹ Pauliny Helwek w Warszawie. Studiowa³a nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Jagielloñskim, pedagogikê w Brukseli, w Miêdzynarodowym Fakultecie Pedagogicznym kierowanym przez Józefê Joteyko, i psychologiê na Sorbonie, gdzie w 1916 r. uzyska³a tytu³ doktora filozofii. Po powrocie do Polski (1919 r.) Maria Grzegorzewska pracowa³a w Ministerstwie Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego, zajmuj¹c siê sprawami szkolnictwa specjalnego. W 1922 r. zorganizowa³a Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i odt¹d zajmowa³a siê dzia³alnoœci¹ naukow¹ z zakresu pedagogiki specjalnej, a tak e kszta³ceniem nauczycieli. Poza prac¹ dydaktyczn¹ Grzegorzewska prowadzi³a dzia³alnoœæ naukow¹ i publicystyczn¹. Opracowa³a 4

5 oryginaln¹ metodê nauczania, która nosi nazwê "metody oœrodków pracy". Maria Grzegorzewska jako pierwsza w Polsce podjê³a systematyczne badania nad zagadnieniami pedagogiki niepe³nosprawnych, stworzy³a jej podstawy. Wychodz¹c z za³o enia, e cz³owiek jest psychofizyczn¹ jednoœci¹, wysunê³a tezê ca³oœciowego ujêcia odchyleñ od normy. Rozwija³a zagadnienia kompensacji w rewalidacji niepe³nosprawnych. Interesowa³a siê problemami wszystkich subdyscyplin pedagogiki specjalnej. Wyniki tych prac znalaz³y uogólnienie w pierwszych polskich próbach pe³nego wyk³adu na temat teorii i praktyki pracy z niepe³nosprawnymi (Szkolnictwo specjalne, w: Encyklopedia wychowania, 1938 oraz Pedagogika lecznicza. Skrypt wyk³adów, 1952/1953). W latach by³a profesorem w Katedrze Pedagogiki Specjalnej UW, pierwszej uniwersyteckiej katedrze pedagogiki specjalnej w Polsce, powo³anej dla Niej ad personam. Osi¹gniêcia Marii Grzegorzewskiej w zakresie pedagogiki specjalnej s¹ nie do przecenienia. By³a pierwsz¹ osob¹ w Polsce, która profesjonalnie zajê³a siê t¹ problematyk¹, uzyskuj¹c sukcesy zarówno w pracach teoretycznych, jak i praktycznych. Od 1924 r. a do ostatnich dni swego ycia redagowa³a czasopismo "Szko³a Specjalna". Za najistotniejsze swoje osi¹gniêcia uwa a³a prace zwi¹zane z kszta³ceniem nauczycieli. Pracê nauczyciela - wychowawcy w szkole specjalnej traktowa³a jako pracê o szczególnej wartoœci. Dominuj¹cym motywem Jej dzia³alnoœci i dewiz¹ ycia by³o: "Nie ma kaleki, jest cz³owiek". Uporczywie i bezkompromisowo walczy³a o pe³ne prawo do nauki, do pracy i do szacunku osób 5

6 upoœledzonych. Przekonywa³a, e kalectwo nie pomniejsza wartoœci i godnoœci cz³owieka. G³ówne jej publikacje to: Psychologia niewidomych, Listy do m³odego nauczyciela, Pedagogika lecznicza, skrypt wyk³adów, G³uchociemni, Psychologia niewidomych, Analiza z j a w i s k a k o m p e n s a c j i u g ³ u c h y c h i n i e w i d o m y c h. Zmar³a 7 maja 1967 r., ale to co stworzy³a, jest piêkne, szlachetne, m¹dre i nigdy nie przeminie. 6

7 ROZDZIA I Z DZIEJÓW SZKO Y Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej w powoli normuj¹cym siê yciu spo³ecznym, ka dy nowy dzieñ przynosi zmiany. Jednym z g³ównych zadañ staje siê zorganizowanie szkolnictwa na zniszczonych po og¹ wojny ziemiach naszej Ojczyzny. W chwili przyst¹pienia do jego organizacji, nie zapomniano tak e o dzieciach chorych, kalekich, maj¹cych trudnoœci w przyswajaniu wiedzy. Reorganizacja dotyczy tak e naszego regionu. Na podstawie decyzji Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie z dnia roku rozpoczêto przeprowadzanie badañ psychologicznych dzieci podejrzanych o niedorozwój umys³owy. Badaniami objêto wszystkie szko³y na terenie miasta. W ich wyniku 40 uczniów zakwalifikowano do kszta³cenia w Szko³ach Specjalnych. Przed organizuj¹c¹ siê placówk¹ stanê³a bardzo wysoka bariera w postaci oporu rodziców i uczniów oraz braku akceptacji œrodowiska. W oczach wielu ludzi uczêszczanie do tego typu szko³y degradowa³o dziecko w spo³eczeñstwie. Drug¹ barierê stanowi³y trudnoœci lokalowe i brak œrodków finansowych. Pomimo problemów szko³a Specjalna rozpoczyna swoj¹ dzia³alnoœæ w roku szkolnym 1948/49. Szumna to nazwa Szko³a, poniewa na pocz¹tku by³a to tylko jedna klasa przechodnia przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ulicy Kopernika 14. Prekursorami pracy w szkolnictwie specjalnym na terenie miasta Przemyœla by³y nauczycielki: Anna Za³ubska i Maria Bortnik, 7

8 które podjê³y siê zorganizowania pracy w nowej szkole. Do 30 wrzeœnia 1948 zg³osi³o siê zaledwie 12 uczniów. Rola tych nauczycielek polega³a miêdzy innymi na tym, eby przekonaæ rodziców o koniecznoœci kszta³cenia dziecka w Szkole Specjalnej. Powoli szko³a znajdowa³a swoje miejsce w spo³eczeñstwie, ros³a liczba osób przychylnych, widz¹cych sens w jej istnieniu. Zakoñczenie pierwszego roku dzia³alnoœci szko³y zakoñczy³o siê bilansem: klasa I liczy³a 18 uczniów, a klasa II - 20 uczniów. Administracyjnie Szko³a Specjalna podlega³a Wydzia³owi Oœwiaty w Przemyœlu. W roku szkolnym 1949/50 powstaje kolejny oddzia³ klasowy. Grono pedagogiczne zasili³a nauczycielka Maria Hrycek. ¹cznie w trzech oddzia³ach uczy³o siê 66 dzieci. Szko³a nadal mia³a trudnoœci finansowe i lokalowe. Brak oœwietlenia oraz dokuczliwy ch³ód zim¹, bardzo utrudnia³y pracê. Pomimo tych trudnoœci nauczycielki pracowa³y z wielkim zaanga owaniem, równoczeœnie uzupe³niaj¹c swoje wykszta³cenie. Szko³a nadal systematycznie rozwija³a siê, powstawa³y kolejne oddzia³y, powiêksza³a siê liczba nauczycieli. W nastêpnym roku szkolnym oprócz zajêæ szkolnych, nauczycielki pracowa³y dodatkowo prowadz¹c bibliotekê i chór szkolny. Uda³o im siê tak e zorganizowaæ bezp³atne do ywianie dla najubo szych dzieci. W roku szkolnym 1951/52 w piêciu oddzia³ach rozpoczê³o naukê 76 uczniów, a liczba ta w ci¹gu roku wzros³a do 92 dziêki utworzeniu internatu ( ), w którym zamieszka³y dzieci spoza terenu Przemyœla. Dzieñ roku sta³ siê dat¹ prze³omow¹ w historii szko³y. W tym dniu zosta³ utworzony Pañstwowy Zak³ad 8

9 Wychowawczy (PZW), na czele którego jako dyrektor stanê³a Maria Hrycek. Anna Za³ubska pe³ni³a funkcjê kierownika szko³y, a kierownikiem internatu, który mieœci³ siê na pierwszym piêtrze budynku zosta³a Waleria Staroniewicz. Pañstwowy Zak³ad Wychowawczy rozwija³ siê w szybkim tempie i ju w nastêpnym roku liczba uczniów wzros³a do 140, a nauczycieli do 12 osób. Powiêkszy³ siê ksiêgozbiór biblioteczny oraz wzros³a iloœæ pomocy dydaktycznych. Rok szkolny 1952/53 to szczególnie pomyœlny czas w rozwoju Pañstwowego Zak³adu Wychowawczego. Dziêki inicjatywie dyrektor Marii Hrycek uzyskano na w³asnoœæ drugi budynek po przeciwnej stronie ulicy, w którym rozpoczêto remont kapitalny. Zosta³ on przystosowany do pe³nienia funkcji internatu i oddany do u ytku w nastêpnym roku szkolnym. Pocz¹tkowo w nowym internacie zamieszka³o 39 wychowanków, dziewcz¹t i ch³opców. Z koñcem roku liczba wzros³a do 47 osób. Maj 1953 to historyczna data dla Pañstwowego Zak³adu Wychowawczego. Zak³ad odwiedza czo³owa przedstawicielka pedagogiki specjalnej i wielki autorytet naukowy w tej dziedzinie profesor Maria Grzegorzewska. Wizytuje ca³y Zak³ad i bardzo pochlebnie wyra a siê o pracy nauczycieli oraz wydaje pozytywn¹ opiniê o stanie Zak³adu. Czerwiec 1954 roku przyniós³ kolejny sukces i wysok¹ ocenê w³adz. Urz¹dzono pierwsz¹ wystawê prac uczniów, a praca instruktorki przysposobienia zawodowego Stanis³awy Koby zosta³a wyró niona przez wizytatora Szkó³ Specjalnych Kuratorium Oœwiaty w Przemyœlu. Zak³ad Wychowawczy rozwija siê nadal pomyœlnie, przybywa wychowanków, a co siê z tym wi¹ e wzrasta liczba oddzia³ów klasowych oraz grup w internacie. 9

10 W roku szkolnym 1954/55 rozpoczyna dzia³alnoœæ Organizacja Harcerska oraz grupa taneczna, zorganizowana przez wychowawczyniê internatu El bietê Kwaœnicê (Jawornick¹). Nauczyciele systematycznie podnosz¹ swoje kwalifikacje, s¹ pe³ni nowatorskich pomys³ów. W maju 1956 roku urz¹dzili festyn i loteriê fantow¹, z której dochód przeznaczyli na wycieczkê krajoznawcz¹ dla swoich wychowanków. By³ to rok, który zapocz¹tkowa³ proces poznawania kraju poprzez wycieczki. Wycieczka stanowi³a szczególnie istotn¹ formê pracy z dzieæmi upoœledzonymi, które ze wzglêdu na ograniczone mo liwoœci umys³owe oraz pochodzenie spo³eczne mia³y znikomy dostêp do takich form poznawania. Od roku 1956 zaczê³y siê na terenie placówki praktyki uczniów Liceum Pedagogicznego w Przemyœlu, a od 1958 roku Pañstwowy Zak³ad Wychowawczy corocznie goœci³ s³uchaczy Pañstwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej z Warszawy. Rok szkolny 1958/59, to kolejna prze³omowa data w historii Zak³adu. Zorganizowana zostaje Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna z dwoma kierunkami warsztatowymi: krawiectwem i szewstwem. Od roku 1960 na terenie Zasadniczej Szko³y Zawodowej Specjalnej rozpoczyna dzia³alnoœæ kó³ko Przemys³u Artystycznego i Gospodarstwa Domowego. Od 1 stycznia 1961 roku uruchomiono œwietlicê szkoln¹, z której korzysta³y dzieci z miasta, pochodz¹ce z rodzin ubogich i patologicznych. Utworzono stanowisko kierownika warsztatów, które powierzono Stanis³awie Kobie, ³¹cz¹c je równoczeœnie z obowi¹zkami kierownika Zasadniczej Szko³y Zawodowej. Uczniowie odbywaj¹ praktyki 10

11 w spó³dzielniach szewskich i krawieckich na terenie miasta. Ciesz¹ siê w tych zak³adach opini¹ bardzo dobrych pracowników. Pierwsi absolwenci z³o yli egzaminy koñcowe w 1961 roku. Od 1960 roku na terenie internatu prowadzi dru ynê harcersk¹ wychowawca Eugeniusz Szewczyk. Prowadzi równie kó³ko sportowe, a jego najbardziej uzdolnieni wychowankowie trenuj¹ boks w klubie sportowym Polonia. W grudniu 1961 roku Szko³a zostaje dotkniêta po arem, zniszczeniu ulegaj¹ sale szkolne. Praca z dzieæmi i m³odzie ¹ przebiega w bardzo trudnych warunkach. Rok 1962/63 by³ dla Pañstwowego Zak³adu Wychowawczego rokiem reorganizacji. W roku 1962 Szko³a Podstawowa liczy 187 uczniów, a Zasadnicza Szko³a Zawodowa 94. Ze wzglêdu na trudnoœci lokalowe warsztaty krawieckie Zasadniczej Szko³y Zawodowej zostaj¹ przeniesione do Zak³adu Dzieci G³uchych. Dziewczêta mieszkaj¹ce w internacie koedukacyjnym zosta³y przeniesione do internatu Caritas przy ulicy Krasiñskiego, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Opatrznoœci Bo ej. W internacie dla ch³opców wielkim wydarzeniem by³ zakup telewizora, który sta³ siê przys³owiowym oknem na œwiat. Systematycznie co roku odbywaj¹ siê wycieczki w ró ne atrakcyjne zak¹tki naszego kraju. S¹ one wa nym czynnikiem wzbogacaj¹cym proces dydaktyczno-wychowawczy. Pozwalaj¹ uczniom poznawaæ swoj¹ Ojczyznê, ycie ludzi w okolicznych miastach i wioskach oraz rozwijaj¹ wyobraÿniê. 11

12 Wycieczka do Sopotu Wycieczka w Tatry 12

13 Od 1963 roku uczniowie rozpoczynaj¹ systematyczne wizyty w miastach, w których znajduj¹ siê zak³ady produkcyjne. Celem preorientacji zawodowej s¹ Zak³ady W³ókiennicze w odzi, Dom Mody Telimena, Zak³ady Obuwnicze w Radomiu, Kroœnie i Rakszawie. W roku 1964 z inicjatywy nauczycielki Janiny Iwaniszyn utworzona zostaje klasopracownia biologiczna, a w nastêpnym roku powstaj¹ klasopracownie geografii, jêzyka polskiego i matematyki. Wyposa one w odpowiedni sprzêt i pomoce dydaktyczne u³atwiaj¹ pracê nauczycieli i pomagaj¹ rozwijaæ sfery poznawcze uczniów. Rok szkolny 1965/66 przyniós³ nowe zmiany w sferze organizacyjne i kadrowej Zak³adu. Pañstwowy Zak³ad Wychowawczy zmienia nazwê na Oœrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny. Dyrektorem Oœrodka zostaje Irena Klisko, kierownikiem Zasadniczej Szko³y Zawodowej Micha³ Markowicz, kierownikiem Szko³y Podstawowej Maria Hrycek. Oœrodek zyska³ patronat Spó³dzielni Inwalidów Praca. Dziêki temu otrzyma³ dodatkowe œrodki finansowe oraz przeprowadzony zosta³ remont centralnego ogrzewania. Wiele pracowni otrzyma³o nowe pomoce dydaktyczne i œrodki audiowizualne. W roku 1966/67 Oœrodek powiêkszy³ siê o klasy ycia dla dzieci g³êbiej upoœledzonych. Trzy oddzia³y zosta³y w³¹czone do Szko³y Podstawowej, która liczy³a ju 232 uczniów. Przeprowadzono kolejny remont. Kilka wiêkszych klas podzielono œcianami dzia³owymi, dziêki czemu uzyskano wiêksz¹ liczbê sal lekcyjnych. W nastêpnym roku przesta³y funkcjonowaæ przy Oœrodku klasy ycia, gdy przeniesiono je do Zak³adu Wychowawczego w Smoczce. 13

14 W roku 1968 w Zasadniczej Szkole Zawodowej utworzono sale warsztatowe i krawiectwo powróci³o do macierzystego budynku. Rok ten owocowa³ w prace spo³eczne wychowanków, którzy pracowali przy zbiorze chmielu, a dochód przeznaczyli na Centrum Zdrowia Dziecka. We wrzeœniu 1970 roku Oœrodek prze ywa kolejne zmiany. Funkcjê dyrektora Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Specjalnego obj¹³ Edward Kap³on, zmieni³ siê równie ca³y personel kierowniczy. W Szkole Podstawowej stanowisko kierownika objê³a Anna RzeŸniczek, kierownikiem Zasadniczej Szko³y Zawodowej zosta³a Helena Lorenc, kierownikiem warsztatów szkolnych W³adys³awa Drapa³a, a kierownikiem internatu Franciszek Zarañski. Opiekê medyczn¹ nad m³odzie ¹ szkoln¹ objê³a pielêgniarka Zuzanna Ma³ek. W Oœrodku Szkolno-Wychowawczym Specjalnym uczy siê ju 323 uczniów: Szko³a Podstawowa Specjalna - liczy 236 uczniów, Zasadnicza Szko³a Zawodowa 87 uczniów. Opiekê pedagogicznowychowawcz¹ sprawuje 35 nauczycieli i wychowawców. Lata siedemdziesi¹te to okres rozkwitu Oœrodka. Klasy zostaj¹ wyposa one w sprzêt audiowizualny, magnetofony i rzutniki. Rozwija sw¹ dzia³alnoœæ kó³ko taneczne i chór szkolny pod kierownictwem Leonardy Zaremby i El biety Kielar. 14

15 Szkolny Zespó³ Taneczny W Zasadniczej Szkole Zawodowej powstaj¹ dwa nowe kierunki kszta³cenia: œlusarstwo i ogrodnictwo. Przedmioty zawodowe i praktyczn¹ naukê zawodu uczniowie odbywaj¹ w warsztatach, ogrodach i cieplarniach Zak³adu Dzieci G³uchych w Przemyœlu. W internacie Oœrodka powstaj¹ nowe sekcje: kulturalnooœwiatowa, prowadzona przez El bietê Kielar, gospodarczo-bytowa prowadzona przez Katarzynê Potoczny oraz sekcja sportowa, której opiekunem jest Julian Kielar. Kilku starszych wychowanków nale y do klubu sportowego Polonia do sekcji podnoszenia ciê arów. W roku szkolnym 1970/71 w Oœrodku prê nie dzia³a dru yna harcerska licz¹ca ju 40 uczniów, a komendantem szczepu jest Jan Zarajko. Uroczyste przyrzeczenie harcerzy odby³o siê 7 marca 1971 roku na wzgórzu Trzech Krzy y. Szczep prowadzi dzia³alnoœæ 15

16 turystyczno-krajoznawcz¹. Przy Oœrodku zorganizowano izbê harcersk¹ i powsta³o Ko³o Przyjació³ Harcerstwa. W roku szkolnym 1971/72 rozpoczêto prowadzenie Kroniki Szkolnej. Okres organizacyjny Podstawowej Szko³y Specjalnej odtworzono na podstawie protoko³ów Rad Pedagogicznych od 1948 roku. Prac¹ kronikarsk¹ zajê³y siê nauczycielki Teofila Gronostalska, ucja Frydlewicz i Aniela Rogawska. W ramach obchodów Dnia Wojska Polskiego harcerze Oœrodka z³o yli uroczyste przyrzeczenie na Ma³ym Ryneczku (miejsce straceñ Polaków w czasie II wojny œwiatowej) w obecnoœci w³adz szkolnych, nauczycieli, wychowawców, przedstawicieli Wojska Polskiego i prasy oraz uczniów ze szkó³ masowych. Jednoczeœnie dru yna harcerska przybra³a imiê majora Henryka Sucharskiego. Dru yna harcerska otrzyma³a sztandar ufundowany przez opiekuna Oœrodka Spó³dzielniê Inwalidów Praca. Poczet sztandarowy 16

17 Bardzo wa nym wydarzeniem w yciu Oœrodka by³y obchody 20-lecia jego istnienia. Uroczystoœæ odby³a siê 27 maja 1972 roku w obecnoœci ówczesnych w³adz oœwiatowych i pañstwowych, zaproszonych goœci oraz nauczycieli i m³odzie y. M³odzie przygotowa³a czêœæ artystyczn¹, odby³y siê pokazy sportowe: akrobatyka sportowa i podnoszenie ciê arów. Zorganizowano wystawê prac uczniów obrazuj¹c¹ kilkuletni dorobek pracy Oœrodka. Pokazy gimnastyczne w czasie obchodów XX lecia OSW W roku szkolnym 1972/73 zmieniono nazwê Podstawowej Szko³y Specjalnej na Szko³ê Podstawow¹ Nr 7. W tym te roku du ymi osi¹gniêciami sportowymi szczycili siê uczniowie Zasadniczej Szko³y Zawodowej, ciê arowcy Polonii J.Cygan, T. ysiak i R. W³adyka. Brali oni udzia³ w zawodach sportowych na terenie ca³ego kraju. Uczeñ J. Cygan zdoby³ pierwsze miejsce w Lidze Juniorów o Puchar Polski Po³udniowej. 17

18 W latach wprowadzono na terenie Szko³y Podstawowej Nr 7 system wychowawczy Heliodora Muszyñskiego integruj¹cy cele nauczania i wychowania. Nauczyciele dokszta³cali siê zgodnie z wymogami nowo wprowadzonego programu. Utworzono zespo³y wychowawcze wed³ug grup wiekowych: klasa I-III Pacholêta, klasa IV-VI Sztubacy, klasa VII-VIII acy. Podzia³ taki podyktowany by³ dostosowaniem form pracy do mo liwoœci psychicznych dziecka. W sk³ad grup wiekowych wchodzi³y poszczególne klasy, które przybra³y nazwy pochodz¹ce ze œwiata baœni, legend z historii i kultury regionu. Grupy wiekowe odbywa³y wspólne apele szkolne maj¹ce na celu regularne kontakty kadry wychowawczej i uczniów. Wprowadzono w ycie szko³y symbolikê: podnoszenie flagi na maszt, wprowadzanie sztandaru, strój szkolny, strój harcerski oraz uroczystoœci szkolne. W Zasadniczej Szkole Zawodowej równie realizowane by³y za³o enia wprowadzonego systemu wychowawczego. Nie by³o tu jednak podzia³u na grupy wiekowe. Apele odbywa³y siê raz w tygodniu, gdzie m³odzie wspólnie z nauczycielami ustala³a has³o tygodnia i miesi¹ca. Praca w internacie polega³a na œcis³ej wspó³pracy ze szko³¹. Wychowankowie aktywnie w³¹czali siê w uroczystoœci szkolne, urz¹dzali w internacie wieczornice, porz¹dkowali miejsca pamiêci narodowej. Wa nym aspektem wychowawczym by³o wychowanie przez pracê. Przy Pañstwowym Oœrodku Szkolno Wychowawczym dzia³a³y ju cztery dru yny harcerskie nale ¹ce do szczepu majora Henryka Sucharskiego. Harcerze uczestniczyli w uroczystoœciach szkolnych i pañstwowych. Brali udzia³ w Pierwszym Ogólnopolskim 18

19 Rajdzie Pañstwowych Zak³adów Wychowawczych w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim. Podczas ferii harcerze wypoczywali na zimowisku zorganizowanym w Wietrznej ko³o Dukli. Rok szkolny 1974/75 to wa ny okres w rozbudowie bazy lokalowej Oœrodka. Uzyskano sale lekcyjne na drugim piêtrze po rozwi¹zaniu Szko³y Podstawowej Nr 9. Dokonano remontu otrzymanych klas i przekazano je Szkole Podstawowej. W latach m³odzie owy zespó³ Radoœniacy dzia³aj¹cy w Szkole Podstawowej bra³ udzia³ w przegl¹dzie zespo³ów artystycznych spó³dzielczoœci inwalidzkiej i Szkó³ Specjalnych z okazji Dnia Inwalidy. Zespó³ otrzyma³ wysok¹ ocen¹ za walory artystyczne. Rok szkolny 1976/77 przyniós³ zmianê na stanowisku dyrektora Oœrodka, zosta³ nim Julian Kielar. Funkcjê dyrektora Szko³y Podstawowej Nr 7 objê³a Teofila Gronostalska. Na stanowisku dyrektora Zasadniczej Szko³y Zawodowej pozosta³a Helena Lorenc, nie by³o równie zmiany na stanowisku kierownika internatu. W Szkole Podstawowej Nr 7 dzia³a³o Szkolne Ko³o Towarzystwa Przyjació³ Dzieci. Ze sk³adek cz³onkowskich zorganizowano zapomogi pieniê ne dla najubo szych uczniów, a tak e zimowisko i koloniê zdrowotn¹. W Zasadniczej Szkole Zawodowej m³odzie kszta³ci³a siê w dwóch kierunkach: œlusarz mechanik, krawiectwo damskie-lekkie. Uczniowie odbywali praktyki w zak³adach produkcyjnych na terenie miasta. M³odzie przyst¹pi³a do konkursu Staæ nas na wiêcej i lepiej. Za udzia³ w konkursie zdoby³a nagrodê pieniê n¹. Dziewczêta bra³y udzia³ w ogólnopolskim konkursie pod has³em O najsprawniejsze rêce 19

20 w zawodzie, gdzie zdoby³y IV miejsce. Wa nym wydarzeniem sportowym by³a I Wojewódzka Spartakiada Szkó³ Specjalnych, która odby³a siê w dniach maja 1978 roku w Przemyœlu. Rok szkolny 1978/79 przyniós³ kolejne zmiany kadrowe, tym razem na stanowisku kierownika internatu. Nowym kierownikiem zosta³ Eugeniusz Szewczyk. Kontynuowane by³y praktyki studenckie, które odbywali studenci Wy szej Szko³y Pedagogicznej z Krakowa. Kontynuowano te imprezy sportowe. W tym te roku odby³a siê II Wojewódzka Spartakiada Szkó³ Specjalnych w Lubaczowie. Roku szkolny 1979/80 przynosi kolejne zmiany, dyrektorem Szko³y Podstawowej Nr 7 zostaje Krystyna Maciak, a dyrektorem Zasadniczej Szko³y Zawodowej ucja Frydlewicz i zajmuje to stanowisko do roku Nauczyciele otrzymuj¹ urz¹dzony pokój nauczycielski, a uczniowie czytelniê w bibliotece szkolnej. W lutym 1980 roku odbywa siê pierwsza w historii Oœrodka studniówka dla m³odzie y koñcz¹cej Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹. Po raz kolejny dziewczêta bior¹ udzia³ w ogólnopolskim konkursie Najsprawniejszy w zawodzie, gdzie zajmuj¹ XII miejsce. Z okazji Miêdzynarodowego Roku Inwalidów i Ludzi Niepe³nosprawnych zostaje zorganizowana wystawa prac artystycznych uczniów w klubie MPiK w Przemyœlu. Spotka³a siê ona z du ym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych. Harcerze naszego Oœrodka brali udzia³ w konkursie wojewódzkim Nasza harcówka i efektem ca³orocznej pracy szczepu by³o zajêcie II miejsca. 20

21 Rok szkolny 1981/82 rozpocz¹³ siê zmianami kadrowymi. Stanowisko Dyrektora Oœrodka zaj¹³ po Julianie Kielarze Marian Jaworek. Wraz z t¹ zmian¹ rozpocz¹³ siê okres intensywnych remontów i adaptacji pomieszczeñ. Do roku 1985 przeprowadzono generalny remont budynków szko³y, internatu i sali gimnastycznej. W tym e roku Oœrodek otrzyma³ budynek po Pañstwowym Domu Dziecka przy ulicy Basztowej 34. Internat ch³opców przy ulicy Basztowej W roku szkolnym 1983/84 utworzono stanowisko zastêpcy dyrektora do spraw pedagogicznych, które powierzono Wies³awowi Kozdrasiowi. Od roku 1985 stanowisko to objê³a Jadwiga Sienkiewicz. W roku 1984 Oœrodek zmienia nazwê na Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy, a w jego sk³ad wchodz¹: - Szko³a Podstawowa Specjalna - Zasadnicza Zawodowa Szko³a Specjalna 21

22 - Specjalna Szko³a Przysposabiaj¹ca do Zawodu - Internat dla ch³opców Rok szkolny 1984/85 by³ wa nym okresem w historii Oœrodka. W dniach paÿdziernika 1984r. odby³a siê uroczystoœæ nadania imienia Marii Grzegorzewskiej oraz przekazania sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. W ramach uroczystoœci odby³a siê sesja popularno-naukowa na temat: ycie i dzia³alnoœæ Marii Grzegorzewskiej. Obchody uœwietni³y wystêpy artystyczne dzieci i m³odzie y naszego Oœrodka oraz wystawa prac uczniów. Od kolejnego roku szkolnego na sta³e do tradycji Oœrodka wesz³y obchodzone w maju Dni Patrona Oœrodka. Ten e rok szkolny, by³ rokiem wielkich zmian kadrowych. Korzystaj¹c z uprawnieñ regulowanych przez Kartê Nauczyciela na emeryturê odchodzi 14 doœwiadczonych nauczycieli i wychowawców, a w nastêpnym roku kolejnych dziewiêciu. Prac¹ Szko³y Podstawowej Specjalnej do roku szkolnego 1989/90 kierowa³a Krystyna Maciak. W 17 oddzia³ach uczy³o siê ok. 260 uczniów. We wszystkich klasach prowadzono zajêcia wyrównawcze, a w klasach I-III zajêcia logopedyczne i gimnastykê korekcyjn¹. W ramach zajêæ pozalekcyjnych dzieci bra³y udzia³ w zajêciach muzycznych, tanecznych, plastycznych, wyrobów artystycznych i modelarskich. W Zasadniczej Szkole Zawodowej, któr¹ kierowa³a ucja Frydlewicz proces dydaktyczno-wychowawczy odbywa³ siê w 8 oddzia³ach szkol¹cych m³odzie w zawodzie: œlusarz mechanik i krawiec odzie y damskiej lekkiej. Uczniowie koñcz¹cy Szko³ê po z³o eniu egzaminów otrzymywali tytu³ robotnika wykwalifikowanego. 22

23 Proces rewalidacji i kszta³cenia kontynuowany by³ w internacie. Prac¹ internatu kierowali kolejno: Leszek Cichy i Jolanta Koperska. Obok codziennych obowi¹zków wychowankowie rozwijali swoje umiejêtnoœci w ko³ach zainteresowañ: turystyczno- krajoznawczym, fotograficznym, recytatorskim i sprawnych r¹k. Dzia³a³y dwie dru yny harcerskie i jedna zuchowa. Dziêki ca³orocznej pracy wychowanków internatu i zgromadzonych przez nich œrodków finansowych dwukrotnie mo liwy by³ wyjazd na obóz wypoczynkowy na Wêgry(1986) i do Bu³garii (1987,1988) pod opiek¹ wychowawczyñ: Jolanty Koperskiej i Urszuli Habil. Obóz wypoczynkowy w Bu³garii W roku szkolnym 1990/91 funkcjê dyrektora Specjalnego Oœrodka Szkolno Wychowawczego po rezygnacji Mariana Jaworka objê³a Jadwiga Sienkiewicz. Funkcjê t¹ sprawowa³a do 2006 roku. Prac¹ szko³y podstawowej kieruje od 1990 do 2006 roku dyrektor Barbara Godzieñ. W 25 oddzia³ach uczy siê 280 uczniów, z którymi pracuje 45 nauczycieli. W Szkole Podstawowej powstaje pierwszy 23

24 oddzia³ klasowy dla dzieci g³êbiej upoœledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Ze wzglêdu na wprowadzenie obowi¹zku szkolnego dla wszystkich dzieci, liczba ich systematycznie wzrasta. W tym samym roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej powstaje nowy kierunek kszta³cenia m³odzie y kucharz. Od 1 stycznia 1991 roku przy wspó³pracy z Poradni¹ Rehabilitacyjn¹ dla dzieci niesprawnych ruchowo powstaj¹ oddzia³y przedszkolne: dla dzieci upoœledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym i dla dzieci z pora eniem mózgowym. W roku szkolnym 1994/95 decyzj¹ Kuratorium Oœwiaty w Przemyœlu Specjalny Oœrodek Szkolno Wychowawczy otrzymuje nazwê: Specjalny Oœrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu. Od tego czasu funkcjonuj¹ w Oœrodku nastêpuj¹ce jednostki organizacyjne: 1. Oddzia³y przedszkolne dla dzieci upoœledzonych umys³owo w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzê eniami, 2. Szko³a Podstawowa dla upoœledzonych umys³owo w stopniu lekkim, 3. Szko³a Podstawowa dla upoœledzonych umys³owo w stopniu umiarkowanym i znacznym, Klasy dla dzieci autystycznych, 1. Szko³a Zawodowa dla Upoœledzonych umys³owo w s t o p n i u lekkim, 24

25 2. Szko³a Przysposabiaj¹ca do zawodu, 3. Internat dla ch³opców. W klasach m³odszych dla dzieci upoœledzonych w stopniu lekkim, programy nauczania realizowane s¹ w oparciu o metodê oœrodków pracy, w klasach starszych obowi¹zuje nauczanie przedmiotowe z zachowaniem mo liwie œcis³ej korelacji materia³u nauczania ró nych przedmiotów. W zespo³ach edukacyjno terapeutycznych dla dzieci g³êbiej upoœledzonych nauczyciele samodzielnie opracowuj¹ rozk³ady materia³u nauczania, wykorzystuj¹c wszelkie nowe metody nauczania i wychowania, dostosowuj¹c je do indywidualnych potrzeb i mo liwoœci ka dego dziecka. Klasy autystyczne pracuj¹ w oparciu o programy autorskie, opracowane przez prowadz¹ce je nauczycielki. W sk³ad programu ka dego ucznia wchodzi: - program stymulacji wg Delacato, - program TEACCH wg prof. Schoplera, - metoda u³atwionej komunikacji, - nauczanie przedmiotowe w przypadku uczniów o wy szym poziomie funkcjonowania. Rewalidacja dziecka upoœledzonego umys³owo wspierana jest takimi zajêciami jak: zajêcia muzyczne, plastyczne, techniczne, rewalidacyjne, logopedyczne, gimnastykê korekcyjn¹ i rehabilitacjê na basenie. Inicjatork¹ stworzenia w Oœrodku klas dla dzieci i m³odzie y g³êbiej upoœledzonych umys³owo, oddzia³ów dla dzieci z autyzmem oraz z ró nymi sprzê eniami by³a wicedyrektor Barbara Godzieñ. 25

26 Rozdzia³ II OSTATNIE DZIESIÊCIOLECIE Ostatnie dziesiêciolecie przynios³o wiele zmian w oœwiacie. Reforma oœwiatowa wdra ana od wrzeœnia 1999 roku wprowadza wielokierunkowe zmiany w szkolnictwie: organizacyjne, programowe, metodyczne i systemowe. St¹d u nauczycieli nasilaj¹ siê liczne potrzeby edukacyjne, które s¹ podstawowym i ci¹g³ym warunkiem funkcjonowania nauczyciela w zawodzie. Edukacja zorientowana na dziecko przyznaje priorytet potrzebom poznawczym czyli zapotrzebowaniu na nowe, niestandardowe i niekonwencjonalne idee pedagogiczne. Nauczyciele poszukuj¹c Ÿróde³ pozwalaj¹cych zaspokoiæ swoje potrzeby edukacyjne, zwracaj¹ uwagê na koncepcje pedagogiczne oparte na aktywnoœci w³asnej dziecka. St¹d obserwuje siê swoisty renesans myœli pedagogicznej O. Decrolego, M. Montessori, K. Linkiego, C. Freineta, M. Grzegorzewskiej. Nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej szczególnie bliski jest model C. Freineta i model M. Montessori, które przybli aj¹ paradygmaty edukacji zintegrowanej i blokowej. Nauczyciele Ci mog¹ "tu" i "teraz" odegraæ rolê liderów w zakresie planowania, organizowania i ewaluowania "nowej jakoœci" edukacyjnej zak³adanej w reformie szkolnej w zakresie szko³y podstawowej pierwszego etapu kszta³cenia (klasy I-III), drugiego etapu (klasy IV-VI) oraz trzeciego etapu kszta³cenia gimnazjum (klasy I-III). 26

27 /Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego z dnia 8 stycznia 1999 r./ Reforma dotyczy³a równie szkolnictwa specjalnego. Stosowane w nim metody oœrodków pracy zosta³y wprowadzone do pierwszego etapu edukacyjnego kszta³cenia ogólnego pod nazw¹ kszta³cenie zintegrowane. Metoda ta jest metod¹ nauczania ca³oœciowego w zajêciach prowadzonych t¹ metod¹ nie ma sztywnego podzia³u na lekcje i przerwy oraz przedmioty. Drugi etap edukacyjny obejmuje klasy IV-VI, a trzeci etap edukacyjny to klasy I III gimnazjum. W drugim i trzecim etapie wprowadzono elementy œcie ek edukacyjnych takich jak: edukacja ekologiczna, prozdrowotna, czytelniczo-medialna, regionalna, europejska, filozoficzna, kultura polska na tle tradycji œródziemnomorskiej, obrona cywilna. Œcie ki edukacyjne to nowoœæ w polskiej szkole. Œcie ka edukacyjna faktycznie jest rodzajem zajêæ o charakterze miêdzyprzedmiotowym i wychowawczym. Powinna jednak byæ przede wszystkim drog¹ wspomagaj¹c¹ edukacjê uczniów, albo jak chc¹ niektórzy procedur¹ dydaktyczn¹ u³atwiaj¹c¹ uczniom danego oddzia³u integrowanie wiedzy i umiejêtnoœci zdobywanych na ró nych lekcjach, ale podporz¹dkowanych wspólnym celom edukacyjnym, formu³owanym z wyraÿnym nachyleniem wychowawczym. /Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego dla szeœcioletniej szko³y podstawowej i gimnazjum. Warszawa: MEN, WSiP, 1999/. 27

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"?

DLACZEGO ZWALCZAMY PLAGIATY? Numer 1 (1) kwiecieñ 2007 DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"? Pismo, które oddajemy Pañstwu do r¹k powsta³o, by propagowaæ wysokie standardy kszta³cenia i promowaæ systematyczn¹ dba³oœæ o jego jakoœæ. Wartoœci¹,

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP KWARTALNIK ISSN 1234-8600 1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP (17) 1999 i szybownictwie 80-lecie lwowskiej szko³y matematycznej Pok³osie konkursu: wspomnienie ulicy Gródeckiej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo