Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu"

Transkrypt

1 Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008

2 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu Z dziejów Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im.marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu opracowanego przez : Urszula Habil, Ró a Kachel, Ewa Szczepaniec oraz materia³y dostarczone przez nauczycieli SOSW Nr 1 Autorki przepraszaj¹ za ewentualne usterki i nieœcis³oœci, które mog³y nast¹piæ z powodu braku archiwalnych dokumentów.

3 WSTÊP asadniczym dobrem ka dego cz³owieka jest pe³ne jak najwczeœniejsze uczestnictwo w yciu spo³ecznym przy Zzachowaniu pe³nej niezale noœci osobistej. Zwrócenie uwagi na podmiotowoœæ osób niepe³nosprawnych jest wynikiem g³êbokich przemian, jakie dokona³y siê w œwiadomoœci naszego spo³eczeñstwa. Wi¹ e siê to ze zmian¹ hierarchii wartoœci i metod dzia³ania w wielu dziedzinach ycia, wyzbyciem siê uprzedzeñ oraz dostrzeganiem partnera w ka dym cz³owieku. Dzia³ania reformatorskie zmierzaj¹ce do zapewnienia ka demu dziecku o specyficznych potrzebach edukacyjnych dostêpu do edukacji podejmowane s¹ przez ró ne gremia. Zbli aj¹ w ten sposób Polskê do standardów obowi¹zuj¹cych w krajach Unii Europejskiej. Realizacja tych za³o eñ mo liwa jest dziêki zaanga owaniu i poœwiêceniu wszystkich pracowników Oœrodka, rodziców oraz ludzi dobrej woli. 3

4 PATRON OŒRODKA Poza przygotowaniem zawodowym cz³owieka, poza jego wykszta³ceniem, najkorzystniejsz¹, najbardziej podstawow¹ i decyduj¹c¹ wartoœci¹ w jego yciu jest jego CZ OWIECZEÑSTWO". Maria Grzegorzewska - urodzi³a siê 18 kwietnia 1888 r. we wsi Wo³uczy. Ukoñczy³a prywatn¹ szko³ê eñsk¹ Pauliny Helwek w Warszawie. Studiowa³a nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Jagielloñskim, pedagogikê w Brukseli, w Miêdzynarodowym Fakultecie Pedagogicznym kierowanym przez Józefê Joteyko, i psychologiê na Sorbonie, gdzie w 1916 r. uzyska³a tytu³ doktora filozofii. Po powrocie do Polski (1919 r.) Maria Grzegorzewska pracowa³a w Ministerstwie Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego, zajmuj¹c siê sprawami szkolnictwa specjalnego. W 1922 r. zorganizowa³a Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i odt¹d zajmowa³a siê dzia³alnoœci¹ naukow¹ z zakresu pedagogiki specjalnej, a tak e kszta³ceniem nauczycieli. Poza prac¹ dydaktyczn¹ Grzegorzewska prowadzi³a dzia³alnoœæ naukow¹ i publicystyczn¹. Opracowa³a 4

5 oryginaln¹ metodê nauczania, która nosi nazwê "metody oœrodków pracy". Maria Grzegorzewska jako pierwsza w Polsce podjê³a systematyczne badania nad zagadnieniami pedagogiki niepe³nosprawnych, stworzy³a jej podstawy. Wychodz¹c z za³o enia, e cz³owiek jest psychofizyczn¹ jednoœci¹, wysunê³a tezê ca³oœciowego ujêcia odchyleñ od normy. Rozwija³a zagadnienia kompensacji w rewalidacji niepe³nosprawnych. Interesowa³a siê problemami wszystkich subdyscyplin pedagogiki specjalnej. Wyniki tych prac znalaz³y uogólnienie w pierwszych polskich próbach pe³nego wyk³adu na temat teorii i praktyki pracy z niepe³nosprawnymi (Szkolnictwo specjalne, w: Encyklopedia wychowania, 1938 oraz Pedagogika lecznicza. Skrypt wyk³adów, 1952/1953). W latach by³a profesorem w Katedrze Pedagogiki Specjalnej UW, pierwszej uniwersyteckiej katedrze pedagogiki specjalnej w Polsce, powo³anej dla Niej ad personam. Osi¹gniêcia Marii Grzegorzewskiej w zakresie pedagogiki specjalnej s¹ nie do przecenienia. By³a pierwsz¹ osob¹ w Polsce, która profesjonalnie zajê³a siê t¹ problematyk¹, uzyskuj¹c sukcesy zarówno w pracach teoretycznych, jak i praktycznych. Od 1924 r. a do ostatnich dni swego ycia redagowa³a czasopismo "Szko³a Specjalna". Za najistotniejsze swoje osi¹gniêcia uwa a³a prace zwi¹zane z kszta³ceniem nauczycieli. Pracê nauczyciela - wychowawcy w szkole specjalnej traktowa³a jako pracê o szczególnej wartoœci. Dominuj¹cym motywem Jej dzia³alnoœci i dewiz¹ ycia by³o: "Nie ma kaleki, jest cz³owiek". Uporczywie i bezkompromisowo walczy³a o pe³ne prawo do nauki, do pracy i do szacunku osób 5

6 upoœledzonych. Przekonywa³a, e kalectwo nie pomniejsza wartoœci i godnoœci cz³owieka. G³ówne jej publikacje to: Psychologia niewidomych, Listy do m³odego nauczyciela, Pedagogika lecznicza, skrypt wyk³adów, G³uchociemni, Psychologia niewidomych, Analiza z j a w i s k a k o m p e n s a c j i u g ³ u c h y c h i n i e w i d o m y c h. Zmar³a 7 maja 1967 r., ale to co stworzy³a, jest piêkne, szlachetne, m¹dre i nigdy nie przeminie. 6

7 ROZDZIA I Z DZIEJÓW SZKO Y Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej w powoli normuj¹cym siê yciu spo³ecznym, ka dy nowy dzieñ przynosi zmiany. Jednym z g³ównych zadañ staje siê zorganizowanie szkolnictwa na zniszczonych po og¹ wojny ziemiach naszej Ojczyzny. W chwili przyst¹pienia do jego organizacji, nie zapomniano tak e o dzieciach chorych, kalekich, maj¹cych trudnoœci w przyswajaniu wiedzy. Reorganizacja dotyczy tak e naszego regionu. Na podstawie decyzji Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie z dnia roku rozpoczêto przeprowadzanie badañ psychologicznych dzieci podejrzanych o niedorozwój umys³owy. Badaniami objêto wszystkie szko³y na terenie miasta. W ich wyniku 40 uczniów zakwalifikowano do kszta³cenia w Szko³ach Specjalnych. Przed organizuj¹c¹ siê placówk¹ stanê³a bardzo wysoka bariera w postaci oporu rodziców i uczniów oraz braku akceptacji œrodowiska. W oczach wielu ludzi uczêszczanie do tego typu szko³y degradowa³o dziecko w spo³eczeñstwie. Drug¹ barierê stanowi³y trudnoœci lokalowe i brak œrodków finansowych. Pomimo problemów szko³a Specjalna rozpoczyna swoj¹ dzia³alnoœæ w roku szkolnym 1948/49. Szumna to nazwa Szko³a, poniewa na pocz¹tku by³a to tylko jedna klasa przechodnia przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ulicy Kopernika 14. Prekursorami pracy w szkolnictwie specjalnym na terenie miasta Przemyœla by³y nauczycielki: Anna Za³ubska i Maria Bortnik, 7

8 które podjê³y siê zorganizowania pracy w nowej szkole. Do 30 wrzeœnia 1948 zg³osi³o siê zaledwie 12 uczniów. Rola tych nauczycielek polega³a miêdzy innymi na tym, eby przekonaæ rodziców o koniecznoœci kszta³cenia dziecka w Szkole Specjalnej. Powoli szko³a znajdowa³a swoje miejsce w spo³eczeñstwie, ros³a liczba osób przychylnych, widz¹cych sens w jej istnieniu. Zakoñczenie pierwszego roku dzia³alnoœci szko³y zakoñczy³o siê bilansem: klasa I liczy³a 18 uczniów, a klasa II - 20 uczniów. Administracyjnie Szko³a Specjalna podlega³a Wydzia³owi Oœwiaty w Przemyœlu. W roku szkolnym 1949/50 powstaje kolejny oddzia³ klasowy. Grono pedagogiczne zasili³a nauczycielka Maria Hrycek. ¹cznie w trzech oddzia³ach uczy³o siê 66 dzieci. Szko³a nadal mia³a trudnoœci finansowe i lokalowe. Brak oœwietlenia oraz dokuczliwy ch³ód zim¹, bardzo utrudnia³y pracê. Pomimo tych trudnoœci nauczycielki pracowa³y z wielkim zaanga owaniem, równoczeœnie uzupe³niaj¹c swoje wykszta³cenie. Szko³a nadal systematycznie rozwija³a siê, powstawa³y kolejne oddzia³y, powiêksza³a siê liczba nauczycieli. W nastêpnym roku szkolnym oprócz zajêæ szkolnych, nauczycielki pracowa³y dodatkowo prowadz¹c bibliotekê i chór szkolny. Uda³o im siê tak e zorganizowaæ bezp³atne do ywianie dla najubo szych dzieci. W roku szkolnym 1951/52 w piêciu oddzia³ach rozpoczê³o naukê 76 uczniów, a liczba ta w ci¹gu roku wzros³a do 92 dziêki utworzeniu internatu ( ), w którym zamieszka³y dzieci spoza terenu Przemyœla. Dzieñ roku sta³ siê dat¹ prze³omow¹ w historii szko³y. W tym dniu zosta³ utworzony Pañstwowy Zak³ad 8

9 Wychowawczy (PZW), na czele którego jako dyrektor stanê³a Maria Hrycek. Anna Za³ubska pe³ni³a funkcjê kierownika szko³y, a kierownikiem internatu, który mieœci³ siê na pierwszym piêtrze budynku zosta³a Waleria Staroniewicz. Pañstwowy Zak³ad Wychowawczy rozwija³ siê w szybkim tempie i ju w nastêpnym roku liczba uczniów wzros³a do 140, a nauczycieli do 12 osób. Powiêkszy³ siê ksiêgozbiór biblioteczny oraz wzros³a iloœæ pomocy dydaktycznych. Rok szkolny 1952/53 to szczególnie pomyœlny czas w rozwoju Pañstwowego Zak³adu Wychowawczego. Dziêki inicjatywie dyrektor Marii Hrycek uzyskano na w³asnoœæ drugi budynek po przeciwnej stronie ulicy, w którym rozpoczêto remont kapitalny. Zosta³ on przystosowany do pe³nienia funkcji internatu i oddany do u ytku w nastêpnym roku szkolnym. Pocz¹tkowo w nowym internacie zamieszka³o 39 wychowanków, dziewcz¹t i ch³opców. Z koñcem roku liczba wzros³a do 47 osób. Maj 1953 to historyczna data dla Pañstwowego Zak³adu Wychowawczego. Zak³ad odwiedza czo³owa przedstawicielka pedagogiki specjalnej i wielki autorytet naukowy w tej dziedzinie profesor Maria Grzegorzewska. Wizytuje ca³y Zak³ad i bardzo pochlebnie wyra a siê o pracy nauczycieli oraz wydaje pozytywn¹ opiniê o stanie Zak³adu. Czerwiec 1954 roku przyniós³ kolejny sukces i wysok¹ ocenê w³adz. Urz¹dzono pierwsz¹ wystawê prac uczniów, a praca instruktorki przysposobienia zawodowego Stanis³awy Koby zosta³a wyró niona przez wizytatora Szkó³ Specjalnych Kuratorium Oœwiaty w Przemyœlu. Zak³ad Wychowawczy rozwija siê nadal pomyœlnie, przybywa wychowanków, a co siê z tym wi¹ e wzrasta liczba oddzia³ów klasowych oraz grup w internacie. 9

10 W roku szkolnym 1954/55 rozpoczyna dzia³alnoœæ Organizacja Harcerska oraz grupa taneczna, zorganizowana przez wychowawczyniê internatu El bietê Kwaœnicê (Jawornick¹). Nauczyciele systematycznie podnosz¹ swoje kwalifikacje, s¹ pe³ni nowatorskich pomys³ów. W maju 1956 roku urz¹dzili festyn i loteriê fantow¹, z której dochód przeznaczyli na wycieczkê krajoznawcz¹ dla swoich wychowanków. By³ to rok, który zapocz¹tkowa³ proces poznawania kraju poprzez wycieczki. Wycieczka stanowi³a szczególnie istotn¹ formê pracy z dzieæmi upoœledzonymi, które ze wzglêdu na ograniczone mo liwoœci umys³owe oraz pochodzenie spo³eczne mia³y znikomy dostêp do takich form poznawania. Od roku 1956 zaczê³y siê na terenie placówki praktyki uczniów Liceum Pedagogicznego w Przemyœlu, a od 1958 roku Pañstwowy Zak³ad Wychowawczy corocznie goœci³ s³uchaczy Pañstwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej z Warszawy. Rok szkolny 1958/59, to kolejna prze³omowa data w historii Zak³adu. Zorganizowana zostaje Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna z dwoma kierunkami warsztatowymi: krawiectwem i szewstwem. Od roku 1960 na terenie Zasadniczej Szko³y Zawodowej Specjalnej rozpoczyna dzia³alnoœæ kó³ko Przemys³u Artystycznego i Gospodarstwa Domowego. Od 1 stycznia 1961 roku uruchomiono œwietlicê szkoln¹, z której korzysta³y dzieci z miasta, pochodz¹ce z rodzin ubogich i patologicznych. Utworzono stanowisko kierownika warsztatów, które powierzono Stanis³awie Kobie, ³¹cz¹c je równoczeœnie z obowi¹zkami kierownika Zasadniczej Szko³y Zawodowej. Uczniowie odbywaj¹ praktyki 10

11 w spó³dzielniach szewskich i krawieckich na terenie miasta. Ciesz¹ siê w tych zak³adach opini¹ bardzo dobrych pracowników. Pierwsi absolwenci z³o yli egzaminy koñcowe w 1961 roku. Od 1960 roku na terenie internatu prowadzi dru ynê harcersk¹ wychowawca Eugeniusz Szewczyk. Prowadzi równie kó³ko sportowe, a jego najbardziej uzdolnieni wychowankowie trenuj¹ boks w klubie sportowym Polonia. W grudniu 1961 roku Szko³a zostaje dotkniêta po arem, zniszczeniu ulegaj¹ sale szkolne. Praca z dzieæmi i m³odzie ¹ przebiega w bardzo trudnych warunkach. Rok 1962/63 by³ dla Pañstwowego Zak³adu Wychowawczego rokiem reorganizacji. W roku 1962 Szko³a Podstawowa liczy 187 uczniów, a Zasadnicza Szko³a Zawodowa 94. Ze wzglêdu na trudnoœci lokalowe warsztaty krawieckie Zasadniczej Szko³y Zawodowej zostaj¹ przeniesione do Zak³adu Dzieci G³uchych. Dziewczêta mieszkaj¹ce w internacie koedukacyjnym zosta³y przeniesione do internatu Caritas przy ulicy Krasiñskiego, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Opatrznoœci Bo ej. W internacie dla ch³opców wielkim wydarzeniem by³ zakup telewizora, który sta³ siê przys³owiowym oknem na œwiat. Systematycznie co roku odbywaj¹ siê wycieczki w ró ne atrakcyjne zak¹tki naszego kraju. S¹ one wa nym czynnikiem wzbogacaj¹cym proces dydaktyczno-wychowawczy. Pozwalaj¹ uczniom poznawaæ swoj¹ Ojczyznê, ycie ludzi w okolicznych miastach i wioskach oraz rozwijaj¹ wyobraÿniê. 11

12 Wycieczka do Sopotu Wycieczka w Tatry 12

13 Od 1963 roku uczniowie rozpoczynaj¹ systematyczne wizyty w miastach, w których znajduj¹ siê zak³ady produkcyjne. Celem preorientacji zawodowej s¹ Zak³ady W³ókiennicze w odzi, Dom Mody Telimena, Zak³ady Obuwnicze w Radomiu, Kroœnie i Rakszawie. W roku 1964 z inicjatywy nauczycielki Janiny Iwaniszyn utworzona zostaje klasopracownia biologiczna, a w nastêpnym roku powstaj¹ klasopracownie geografii, jêzyka polskiego i matematyki. Wyposa one w odpowiedni sprzêt i pomoce dydaktyczne u³atwiaj¹ pracê nauczycieli i pomagaj¹ rozwijaæ sfery poznawcze uczniów. Rok szkolny 1965/66 przyniós³ nowe zmiany w sferze organizacyjne i kadrowej Zak³adu. Pañstwowy Zak³ad Wychowawczy zmienia nazwê na Oœrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny. Dyrektorem Oœrodka zostaje Irena Klisko, kierownikiem Zasadniczej Szko³y Zawodowej Micha³ Markowicz, kierownikiem Szko³y Podstawowej Maria Hrycek. Oœrodek zyska³ patronat Spó³dzielni Inwalidów Praca. Dziêki temu otrzyma³ dodatkowe œrodki finansowe oraz przeprowadzony zosta³ remont centralnego ogrzewania. Wiele pracowni otrzyma³o nowe pomoce dydaktyczne i œrodki audiowizualne. W roku 1966/67 Oœrodek powiêkszy³ siê o klasy ycia dla dzieci g³êbiej upoœledzonych. Trzy oddzia³y zosta³y w³¹czone do Szko³y Podstawowej, która liczy³a ju 232 uczniów. Przeprowadzono kolejny remont. Kilka wiêkszych klas podzielono œcianami dzia³owymi, dziêki czemu uzyskano wiêksz¹ liczbê sal lekcyjnych. W nastêpnym roku przesta³y funkcjonowaæ przy Oœrodku klasy ycia, gdy przeniesiono je do Zak³adu Wychowawczego w Smoczce. 13

14 W roku 1968 w Zasadniczej Szkole Zawodowej utworzono sale warsztatowe i krawiectwo powróci³o do macierzystego budynku. Rok ten owocowa³ w prace spo³eczne wychowanków, którzy pracowali przy zbiorze chmielu, a dochód przeznaczyli na Centrum Zdrowia Dziecka. We wrzeœniu 1970 roku Oœrodek prze ywa kolejne zmiany. Funkcjê dyrektora Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Specjalnego obj¹³ Edward Kap³on, zmieni³ siê równie ca³y personel kierowniczy. W Szkole Podstawowej stanowisko kierownika objê³a Anna RzeŸniczek, kierownikiem Zasadniczej Szko³y Zawodowej zosta³a Helena Lorenc, kierownikiem warsztatów szkolnych W³adys³awa Drapa³a, a kierownikiem internatu Franciszek Zarañski. Opiekê medyczn¹ nad m³odzie ¹ szkoln¹ objê³a pielêgniarka Zuzanna Ma³ek. W Oœrodku Szkolno-Wychowawczym Specjalnym uczy siê ju 323 uczniów: Szko³a Podstawowa Specjalna - liczy 236 uczniów, Zasadnicza Szko³a Zawodowa 87 uczniów. Opiekê pedagogicznowychowawcz¹ sprawuje 35 nauczycieli i wychowawców. Lata siedemdziesi¹te to okres rozkwitu Oœrodka. Klasy zostaj¹ wyposa one w sprzêt audiowizualny, magnetofony i rzutniki. Rozwija sw¹ dzia³alnoœæ kó³ko taneczne i chór szkolny pod kierownictwem Leonardy Zaremby i El biety Kielar. 14

15 Szkolny Zespó³ Taneczny W Zasadniczej Szkole Zawodowej powstaj¹ dwa nowe kierunki kszta³cenia: œlusarstwo i ogrodnictwo. Przedmioty zawodowe i praktyczn¹ naukê zawodu uczniowie odbywaj¹ w warsztatach, ogrodach i cieplarniach Zak³adu Dzieci G³uchych w Przemyœlu. W internacie Oœrodka powstaj¹ nowe sekcje: kulturalnooœwiatowa, prowadzona przez El bietê Kielar, gospodarczo-bytowa prowadzona przez Katarzynê Potoczny oraz sekcja sportowa, której opiekunem jest Julian Kielar. Kilku starszych wychowanków nale y do klubu sportowego Polonia do sekcji podnoszenia ciê arów. W roku szkolnym 1970/71 w Oœrodku prê nie dzia³a dru yna harcerska licz¹ca ju 40 uczniów, a komendantem szczepu jest Jan Zarajko. Uroczyste przyrzeczenie harcerzy odby³o siê 7 marca 1971 roku na wzgórzu Trzech Krzy y. Szczep prowadzi dzia³alnoœæ 15

16 turystyczno-krajoznawcz¹. Przy Oœrodku zorganizowano izbê harcersk¹ i powsta³o Ko³o Przyjació³ Harcerstwa. W roku szkolnym 1971/72 rozpoczêto prowadzenie Kroniki Szkolnej. Okres organizacyjny Podstawowej Szko³y Specjalnej odtworzono na podstawie protoko³ów Rad Pedagogicznych od 1948 roku. Prac¹ kronikarsk¹ zajê³y siê nauczycielki Teofila Gronostalska, ucja Frydlewicz i Aniela Rogawska. W ramach obchodów Dnia Wojska Polskiego harcerze Oœrodka z³o yli uroczyste przyrzeczenie na Ma³ym Ryneczku (miejsce straceñ Polaków w czasie II wojny œwiatowej) w obecnoœci w³adz szkolnych, nauczycieli, wychowawców, przedstawicieli Wojska Polskiego i prasy oraz uczniów ze szkó³ masowych. Jednoczeœnie dru yna harcerska przybra³a imiê majora Henryka Sucharskiego. Dru yna harcerska otrzyma³a sztandar ufundowany przez opiekuna Oœrodka Spó³dzielniê Inwalidów Praca. Poczet sztandarowy 16

17 Bardzo wa nym wydarzeniem w yciu Oœrodka by³y obchody 20-lecia jego istnienia. Uroczystoœæ odby³a siê 27 maja 1972 roku w obecnoœci ówczesnych w³adz oœwiatowych i pañstwowych, zaproszonych goœci oraz nauczycieli i m³odzie y. M³odzie przygotowa³a czêœæ artystyczn¹, odby³y siê pokazy sportowe: akrobatyka sportowa i podnoszenie ciê arów. Zorganizowano wystawê prac uczniów obrazuj¹c¹ kilkuletni dorobek pracy Oœrodka. Pokazy gimnastyczne w czasie obchodów XX lecia OSW W roku szkolnym 1972/73 zmieniono nazwê Podstawowej Szko³y Specjalnej na Szko³ê Podstawow¹ Nr 7. W tym te roku du ymi osi¹gniêciami sportowymi szczycili siê uczniowie Zasadniczej Szko³y Zawodowej, ciê arowcy Polonii J.Cygan, T. ysiak i R. W³adyka. Brali oni udzia³ w zawodach sportowych na terenie ca³ego kraju. Uczeñ J. Cygan zdoby³ pierwsze miejsce w Lidze Juniorów o Puchar Polski Po³udniowej. 17

18 W latach wprowadzono na terenie Szko³y Podstawowej Nr 7 system wychowawczy Heliodora Muszyñskiego integruj¹cy cele nauczania i wychowania. Nauczyciele dokszta³cali siê zgodnie z wymogami nowo wprowadzonego programu. Utworzono zespo³y wychowawcze wed³ug grup wiekowych: klasa I-III Pacholêta, klasa IV-VI Sztubacy, klasa VII-VIII acy. Podzia³ taki podyktowany by³ dostosowaniem form pracy do mo liwoœci psychicznych dziecka. W sk³ad grup wiekowych wchodzi³y poszczególne klasy, które przybra³y nazwy pochodz¹ce ze œwiata baœni, legend z historii i kultury regionu. Grupy wiekowe odbywa³y wspólne apele szkolne maj¹ce na celu regularne kontakty kadry wychowawczej i uczniów. Wprowadzono w ycie szko³y symbolikê: podnoszenie flagi na maszt, wprowadzanie sztandaru, strój szkolny, strój harcerski oraz uroczystoœci szkolne. W Zasadniczej Szkole Zawodowej równie realizowane by³y za³o enia wprowadzonego systemu wychowawczego. Nie by³o tu jednak podzia³u na grupy wiekowe. Apele odbywa³y siê raz w tygodniu, gdzie m³odzie wspólnie z nauczycielami ustala³a has³o tygodnia i miesi¹ca. Praca w internacie polega³a na œcis³ej wspó³pracy ze szko³¹. Wychowankowie aktywnie w³¹czali siê w uroczystoœci szkolne, urz¹dzali w internacie wieczornice, porz¹dkowali miejsca pamiêci narodowej. Wa nym aspektem wychowawczym by³o wychowanie przez pracê. Przy Pañstwowym Oœrodku Szkolno Wychowawczym dzia³a³y ju cztery dru yny harcerskie nale ¹ce do szczepu majora Henryka Sucharskiego. Harcerze uczestniczyli w uroczystoœciach szkolnych i pañstwowych. Brali udzia³ w Pierwszym Ogólnopolskim 18

19 Rajdzie Pañstwowych Zak³adów Wychowawczych w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim. Podczas ferii harcerze wypoczywali na zimowisku zorganizowanym w Wietrznej ko³o Dukli. Rok szkolny 1974/75 to wa ny okres w rozbudowie bazy lokalowej Oœrodka. Uzyskano sale lekcyjne na drugim piêtrze po rozwi¹zaniu Szko³y Podstawowej Nr 9. Dokonano remontu otrzymanych klas i przekazano je Szkole Podstawowej. W latach m³odzie owy zespó³ Radoœniacy dzia³aj¹cy w Szkole Podstawowej bra³ udzia³ w przegl¹dzie zespo³ów artystycznych spó³dzielczoœci inwalidzkiej i Szkó³ Specjalnych z okazji Dnia Inwalidy. Zespó³ otrzyma³ wysok¹ ocen¹ za walory artystyczne. Rok szkolny 1976/77 przyniós³ zmianê na stanowisku dyrektora Oœrodka, zosta³ nim Julian Kielar. Funkcjê dyrektora Szko³y Podstawowej Nr 7 objê³a Teofila Gronostalska. Na stanowisku dyrektora Zasadniczej Szko³y Zawodowej pozosta³a Helena Lorenc, nie by³o równie zmiany na stanowisku kierownika internatu. W Szkole Podstawowej Nr 7 dzia³a³o Szkolne Ko³o Towarzystwa Przyjació³ Dzieci. Ze sk³adek cz³onkowskich zorganizowano zapomogi pieniê ne dla najubo szych uczniów, a tak e zimowisko i koloniê zdrowotn¹. W Zasadniczej Szkole Zawodowej m³odzie kszta³ci³a siê w dwóch kierunkach: œlusarz mechanik, krawiectwo damskie-lekkie. Uczniowie odbywali praktyki w zak³adach produkcyjnych na terenie miasta. M³odzie przyst¹pi³a do konkursu Staæ nas na wiêcej i lepiej. Za udzia³ w konkursie zdoby³a nagrodê pieniê n¹. Dziewczêta bra³y udzia³ w ogólnopolskim konkursie pod has³em O najsprawniejsze rêce 19

20 w zawodzie, gdzie zdoby³y IV miejsce. Wa nym wydarzeniem sportowym by³a I Wojewódzka Spartakiada Szkó³ Specjalnych, która odby³a siê w dniach maja 1978 roku w Przemyœlu. Rok szkolny 1978/79 przyniós³ kolejne zmiany kadrowe, tym razem na stanowisku kierownika internatu. Nowym kierownikiem zosta³ Eugeniusz Szewczyk. Kontynuowane by³y praktyki studenckie, które odbywali studenci Wy szej Szko³y Pedagogicznej z Krakowa. Kontynuowano te imprezy sportowe. W tym te roku odby³a siê II Wojewódzka Spartakiada Szkó³ Specjalnych w Lubaczowie. Roku szkolny 1979/80 przynosi kolejne zmiany, dyrektorem Szko³y Podstawowej Nr 7 zostaje Krystyna Maciak, a dyrektorem Zasadniczej Szko³y Zawodowej ucja Frydlewicz i zajmuje to stanowisko do roku Nauczyciele otrzymuj¹ urz¹dzony pokój nauczycielski, a uczniowie czytelniê w bibliotece szkolnej. W lutym 1980 roku odbywa siê pierwsza w historii Oœrodka studniówka dla m³odzie y koñcz¹cej Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹. Po raz kolejny dziewczêta bior¹ udzia³ w ogólnopolskim konkursie Najsprawniejszy w zawodzie, gdzie zajmuj¹ XII miejsce. Z okazji Miêdzynarodowego Roku Inwalidów i Ludzi Niepe³nosprawnych zostaje zorganizowana wystawa prac artystycznych uczniów w klubie MPiK w Przemyœlu. Spotka³a siê ona z du ym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych. Harcerze naszego Oœrodka brali udzia³ w konkursie wojewódzkim Nasza harcówka i efektem ca³orocznej pracy szczepu by³o zajêcie II miejsca. 20

21 Rok szkolny 1981/82 rozpocz¹³ siê zmianami kadrowymi. Stanowisko Dyrektora Oœrodka zaj¹³ po Julianie Kielarze Marian Jaworek. Wraz z t¹ zmian¹ rozpocz¹³ siê okres intensywnych remontów i adaptacji pomieszczeñ. Do roku 1985 przeprowadzono generalny remont budynków szko³y, internatu i sali gimnastycznej. W tym e roku Oœrodek otrzyma³ budynek po Pañstwowym Domu Dziecka przy ulicy Basztowej 34. Internat ch³opców przy ulicy Basztowej W roku szkolnym 1983/84 utworzono stanowisko zastêpcy dyrektora do spraw pedagogicznych, które powierzono Wies³awowi Kozdrasiowi. Od roku 1985 stanowisko to objê³a Jadwiga Sienkiewicz. W roku 1984 Oœrodek zmienia nazwê na Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy, a w jego sk³ad wchodz¹: - Szko³a Podstawowa Specjalna - Zasadnicza Zawodowa Szko³a Specjalna 21

22 - Specjalna Szko³a Przysposabiaj¹ca do Zawodu - Internat dla ch³opców Rok szkolny 1984/85 by³ wa nym okresem w historii Oœrodka. W dniach paÿdziernika 1984r. odby³a siê uroczystoœæ nadania imienia Marii Grzegorzewskiej oraz przekazania sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. W ramach uroczystoœci odby³a siê sesja popularno-naukowa na temat: ycie i dzia³alnoœæ Marii Grzegorzewskiej. Obchody uœwietni³y wystêpy artystyczne dzieci i m³odzie y naszego Oœrodka oraz wystawa prac uczniów. Od kolejnego roku szkolnego na sta³e do tradycji Oœrodka wesz³y obchodzone w maju Dni Patrona Oœrodka. Ten e rok szkolny, by³ rokiem wielkich zmian kadrowych. Korzystaj¹c z uprawnieñ regulowanych przez Kartê Nauczyciela na emeryturê odchodzi 14 doœwiadczonych nauczycieli i wychowawców, a w nastêpnym roku kolejnych dziewiêciu. Prac¹ Szko³y Podstawowej Specjalnej do roku szkolnego 1989/90 kierowa³a Krystyna Maciak. W 17 oddzia³ach uczy³o siê ok. 260 uczniów. We wszystkich klasach prowadzono zajêcia wyrównawcze, a w klasach I-III zajêcia logopedyczne i gimnastykê korekcyjn¹. W ramach zajêæ pozalekcyjnych dzieci bra³y udzia³ w zajêciach muzycznych, tanecznych, plastycznych, wyrobów artystycznych i modelarskich. W Zasadniczej Szkole Zawodowej, któr¹ kierowa³a ucja Frydlewicz proces dydaktyczno-wychowawczy odbywa³ siê w 8 oddzia³ach szkol¹cych m³odzie w zawodzie: œlusarz mechanik i krawiec odzie y damskiej lekkiej. Uczniowie koñcz¹cy Szko³ê po z³o eniu egzaminów otrzymywali tytu³ robotnika wykwalifikowanego. 22

23 Proces rewalidacji i kszta³cenia kontynuowany by³ w internacie. Prac¹ internatu kierowali kolejno: Leszek Cichy i Jolanta Koperska. Obok codziennych obowi¹zków wychowankowie rozwijali swoje umiejêtnoœci w ko³ach zainteresowañ: turystyczno- krajoznawczym, fotograficznym, recytatorskim i sprawnych r¹k. Dzia³a³y dwie dru yny harcerskie i jedna zuchowa. Dziêki ca³orocznej pracy wychowanków internatu i zgromadzonych przez nich œrodków finansowych dwukrotnie mo liwy by³ wyjazd na obóz wypoczynkowy na Wêgry(1986) i do Bu³garii (1987,1988) pod opiek¹ wychowawczyñ: Jolanty Koperskiej i Urszuli Habil. Obóz wypoczynkowy w Bu³garii W roku szkolnym 1990/91 funkcjê dyrektora Specjalnego Oœrodka Szkolno Wychowawczego po rezygnacji Mariana Jaworka objê³a Jadwiga Sienkiewicz. Funkcjê t¹ sprawowa³a do 2006 roku. Prac¹ szko³y podstawowej kieruje od 1990 do 2006 roku dyrektor Barbara Godzieñ. W 25 oddzia³ach uczy siê 280 uczniów, z którymi pracuje 45 nauczycieli. W Szkole Podstawowej powstaje pierwszy 23

24 oddzia³ klasowy dla dzieci g³êbiej upoœledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Ze wzglêdu na wprowadzenie obowi¹zku szkolnego dla wszystkich dzieci, liczba ich systematycznie wzrasta. W tym samym roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej powstaje nowy kierunek kszta³cenia m³odzie y kucharz. Od 1 stycznia 1991 roku przy wspó³pracy z Poradni¹ Rehabilitacyjn¹ dla dzieci niesprawnych ruchowo powstaj¹ oddzia³y przedszkolne: dla dzieci upoœledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym i dla dzieci z pora eniem mózgowym. W roku szkolnym 1994/95 decyzj¹ Kuratorium Oœwiaty w Przemyœlu Specjalny Oœrodek Szkolno Wychowawczy otrzymuje nazwê: Specjalny Oœrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu. Od tego czasu funkcjonuj¹ w Oœrodku nastêpuj¹ce jednostki organizacyjne: 1. Oddzia³y przedszkolne dla dzieci upoœledzonych umys³owo w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzê eniami, 2. Szko³a Podstawowa dla upoœledzonych umys³owo w stopniu lekkim, 3. Szko³a Podstawowa dla upoœledzonych umys³owo w stopniu umiarkowanym i znacznym, Klasy dla dzieci autystycznych, 1. Szko³a Zawodowa dla Upoœledzonych umys³owo w s t o p n i u lekkim, 24

25 2. Szko³a Przysposabiaj¹ca do zawodu, 3. Internat dla ch³opców. W klasach m³odszych dla dzieci upoœledzonych w stopniu lekkim, programy nauczania realizowane s¹ w oparciu o metodê oœrodków pracy, w klasach starszych obowi¹zuje nauczanie przedmiotowe z zachowaniem mo liwie œcis³ej korelacji materia³u nauczania ró nych przedmiotów. W zespo³ach edukacyjno terapeutycznych dla dzieci g³êbiej upoœledzonych nauczyciele samodzielnie opracowuj¹ rozk³ady materia³u nauczania, wykorzystuj¹c wszelkie nowe metody nauczania i wychowania, dostosowuj¹c je do indywidualnych potrzeb i mo liwoœci ka dego dziecka. Klasy autystyczne pracuj¹ w oparciu o programy autorskie, opracowane przez prowadz¹ce je nauczycielki. W sk³ad programu ka dego ucznia wchodzi: - program stymulacji wg Delacato, - program TEACCH wg prof. Schoplera, - metoda u³atwionej komunikacji, - nauczanie przedmiotowe w przypadku uczniów o wy szym poziomie funkcjonowania. Rewalidacja dziecka upoœledzonego umys³owo wspierana jest takimi zajêciami jak: zajêcia muzyczne, plastyczne, techniczne, rewalidacyjne, logopedyczne, gimnastykê korekcyjn¹ i rehabilitacjê na basenie. Inicjatork¹ stworzenia w Oœrodku klas dla dzieci i m³odzie y g³êbiej upoœledzonych umys³owo, oddzia³ów dla dzieci z autyzmem oraz z ró nymi sprzê eniami by³a wicedyrektor Barbara Godzieñ. 25

26 Rozdzia³ II OSTATNIE DZIESIÊCIOLECIE Ostatnie dziesiêciolecie przynios³o wiele zmian w oœwiacie. Reforma oœwiatowa wdra ana od wrzeœnia 1999 roku wprowadza wielokierunkowe zmiany w szkolnictwie: organizacyjne, programowe, metodyczne i systemowe. St¹d u nauczycieli nasilaj¹ siê liczne potrzeby edukacyjne, które s¹ podstawowym i ci¹g³ym warunkiem funkcjonowania nauczyciela w zawodzie. Edukacja zorientowana na dziecko przyznaje priorytet potrzebom poznawczym czyli zapotrzebowaniu na nowe, niestandardowe i niekonwencjonalne idee pedagogiczne. Nauczyciele poszukuj¹c Ÿróde³ pozwalaj¹cych zaspokoiæ swoje potrzeby edukacyjne, zwracaj¹ uwagê na koncepcje pedagogiczne oparte na aktywnoœci w³asnej dziecka. St¹d obserwuje siê swoisty renesans myœli pedagogicznej O. Decrolego, M. Montessori, K. Linkiego, C. Freineta, M. Grzegorzewskiej. Nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej szczególnie bliski jest model C. Freineta i model M. Montessori, które przybli aj¹ paradygmaty edukacji zintegrowanej i blokowej. Nauczyciele Ci mog¹ "tu" i "teraz" odegraæ rolê liderów w zakresie planowania, organizowania i ewaluowania "nowej jakoœci" edukacyjnej zak³adanej w reformie szkolnej w zakresie szko³y podstawowej pierwszego etapu kszta³cenia (klasy I-III), drugiego etapu (klasy IV-VI) oraz trzeciego etapu kszta³cenia gimnazjum (klasy I-III). 26

27 /Przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego z dnia 8 stycznia 1999 r./ Reforma dotyczy³a równie szkolnictwa specjalnego. Stosowane w nim metody oœrodków pracy zosta³y wprowadzone do pierwszego etapu edukacyjnego kszta³cenia ogólnego pod nazw¹ kszta³cenie zintegrowane. Metoda ta jest metod¹ nauczania ca³oœciowego w zajêciach prowadzonych t¹ metod¹ nie ma sztywnego podzia³u na lekcje i przerwy oraz przedmioty. Drugi etap edukacyjny obejmuje klasy IV-VI, a trzeci etap edukacyjny to klasy I III gimnazjum. W drugim i trzecim etapie wprowadzono elementy œcie ek edukacyjnych takich jak: edukacja ekologiczna, prozdrowotna, czytelniczo-medialna, regionalna, europejska, filozoficzna, kultura polska na tle tradycji œródziemnomorskiej, obrona cywilna. Œcie ki edukacyjne to nowoœæ w polskiej szkole. Œcie ka edukacyjna faktycznie jest rodzajem zajêæ o charakterze miêdzyprzedmiotowym i wychowawczym. Powinna jednak byæ przede wszystkim drog¹ wspomagaj¹c¹ edukacjê uczniów, albo jak chc¹ niektórzy procedur¹ dydaktyczn¹ u³atwiaj¹c¹ uczniom danego oddzia³u integrowanie wiedzy i umiejêtnoœci zdobywanych na ró nych lekcjach, ale podporz¹dkowanych wspólnym celom edukacyjnym, formu³owanym z wyraÿnym nachyleniem wychowawczym. /Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego dla szeœcioletniej szko³y podstawowej i gimnazjum. Warszawa: MEN, WSiP, 1999/. 27

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Specjalność: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ SYLWETKA ABSOLWENTA potrafi podejmować

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolny program wychowawczy ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY ROK SZKOLNY ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 7 W KATOWICACH Priorytety programu wychowawczego szkoły: 1. WZMACNIANIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW. 2.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/3/15/16 z dnia 07.09.2015 r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/3/15/16 z dnia 07.09.2015 r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INFORMATOR ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl 1.HISTORIA PORADNI. Poradnia

Bardziej szczegółowo

wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej,

wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej, Załącznik nr1 do uchwały nr 18 / 2015/2016 z dnia 05.01.2016r Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej paragraf 37 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Szkoła organizuje i udziela pomocy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE KOALICJI NA RZECZ UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO NOSPRAWNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM SKIM

BUDOWANIE KOALICJI NA RZECZ UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO NOSPRAWNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM SKIM BUDOWANIE KOALICJI NA RZECZ UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO NOSPRAWNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTA LNOKSZTAŁCĄCYCH CYCH W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM SKIM W skład Zespołu u Szkół Ogólnokszta lnokształcącychcych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu ZSZ nr 1w Białej Podlaskiej ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 1 Nazwa szkoły W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 funkcjonują następujące szkoły dla dorosłych: 1. Szkoła Policealna Zaoczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO I. MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Praktyki pedagogiczne student realizuje w jednej z poniższych placówek, mając na uwadze studiowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

Reforma edukacji Zmiana programowa. Informacje dla nauczycieli

Reforma edukacji Zmiana programowa. Informacje dla nauczycieli Reforma edukacji Zmiana programowa Informacje dla nauczycieli Filozofia zmiany Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie wychowania przedszkolnego obni enie wieku obowi zku szkolnego Podniesienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ,,NASZE KORCZAKOWO. AUTORZY: mgr Monika Aniszkiewicz-Hawryluk mgr Danuta Jewłoszewicz mgr Ewa Maślanka

PROJEKT INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ,,NASZE KORCZAKOWO. AUTORZY: mgr Monika Aniszkiewicz-Hawryluk mgr Danuta Jewłoszewicz mgr Ewa Maślanka PROJEKT INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ,,NASZE KORCZAKOWO AUTORZY: mgr Monika Aniszkiewicz-Hawryluk mgr Danuta Jewłoszewicz mgr Ewa Maślanka Założenia ogólne: W tym roku szkolnym (maj 2015) Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NR 4/14/15 przeprowadzony w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Międzyrzecu Podlaskim w roku szkolnym 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NR 4/14/15 przeprowadzony w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Międzyrzecu Podlaskim w roku szkolnym 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NR 4/14/15 przeprowadzony w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Międzyrzecu Podlaskim w roku szkolnym 2014/2015 Opis ewaluowanego obszaru: Wymogi zewnętrzne: Obszar

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2015/16

Wyprawka szkolna 2015/16 Wyprawka szkolna 2015/16 Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola WRZESIEŃ 2013 1 I. Charakterystyka przedszkola Nasze przedszkole mieści się na parterze bloku mieszkalnego w centrum miasta. Dużym atutem jest zadbany i dobrze wyposażony ogród

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy. Ma uzdolnienia przywódcze. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 2015-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 2015-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 2015-2018 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy, w tym w szczególności Podstawa Programowa Szkoły

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w

Bardziej szczegółowo

odzie owy O rodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie ul. Jagiello ska 58 70-382 Szczecin tel. 91-484-36-41 www.mos2.szczecin.pl

odzie owy O rodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie ul. Jagiello ska 58 70-382 Szczecin tel. 91-484-36-41 www.mos2.szczecin.pl odzie owy O rodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie ul. Jagiello ska 58 70-382 Szczecin tel. 91-484-36-41 www.mos2.szczecin.pl Dla kogo jest odzie owy O rodek Socjoterapii? Dla dzieci i m odzie y która: Jest

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015 Koncepcja pracy Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi na lata 2012-2015 1 Misja: Do życia przez życie. Wizja: Dzieci poznają świat i komunikują się z otoczeniem na miarę swoich możliwości psychofizycznych.

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013 Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku m 2012/2013 Główny cel WSDZ: Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia ponadgimnazjalnego.

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2015

Wyprawka szkolna 2015 Wyprawka szkolna 2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego mgr inż. Wiesława Kozłowska nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom bezpiecznego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu w

Bardziej szczegółowo

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej Dla: wicedyrektorów różnych typów szkół i nauczycieli spełniających wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MENiS z 10 IX 2002 r.(dzu nr 155/2002)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w 2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej specjalizacyjnej z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej 60 godzin

Program praktyki pedagogicznej specjalizacyjnej z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej 60 godzin Program praktyki pedagogicznej specjalizacyjnej z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej 60 godzin Praktyka pedagogiczna w jest integralną częścią procesu kształcenia studentów. Szczegółowy program praktyki

Bardziej szczegółowo

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Bajka logopedyczna i nie tylko Dla: nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i logopedów Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela żeby język sprawny był, czyli jak usprawnić artykulatory

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy Środowiskowych Domów Samopomocy

Standardy pracy Środowiskowych Domów Samopomocy Strona1 Standardy pracy Środowiskowych Domów Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia, którego celem jest umożliwienie osobie z niepełnosprawnością intelektualną życia w lokalnej

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim Przedszkole Samorządowe Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzanej w Przedszkolu Samorządowym w Radzyniu Chełmińskim w roku szkolnym 2011/2012 1. W roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2015

Wyprawka szkolna 2015 Wyprawka szkolna 2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 20/2011 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 5 maja 2011 roku

Uchwała Nr 20/2011 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 5 maja 2011 roku Uchwała Nr 20/2011 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0 Załącznik nr 2 do Uchwały KRASZM z dnia 3 listopada 2005 r. Nr 2/II/05 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH WYSTĘPUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi

wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi Dyrekcja Danuta Krysiak- Jadwiga Jama - dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. St. Dubois 7/9 wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. St. Dubois 7/9 Godziny przyjmowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM PN. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIEDLCACH

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIEDLCACH PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIEDLCACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

3. 4. Szkoła zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

3. 4. Szkoła zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków. Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 51 przy SOSW nr 8 dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie roku szkolnym 2010/2011 Projekt edukacyjny jest zespołowym,

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce

Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK LEKCYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

DZIENNIK LEKCYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ... (nazwa i adres szko³y) województwo... gmina (dzielnica)... DZIENNIK LEKCYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Klasa... ROK SZKOLNY 0... /0... dla klas I-III szko³y podstawowej Samorz¹d klasowy Rada klasowa

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkolna W związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2015

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ nr 8 im. T. KOŚCIUSZKI w KOSZALINIE

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ nr 8 im. T. KOŚCIUSZKI w KOSZALINIE Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 8 w Koszalinie / wprowadzony Zarządzeniem nr 6 /2013 Dyrektora ZS nr 8 z dn. 02.09.2013r./ PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie Bądkowo 2015 STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BĄDKOWIE I. Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie, ul. Powstańców Styczniowych 37, określa organizację i zasady jego działania.

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. Wyprawka szkolna można skorzystać z pomocy na dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILKTYKI GIMNAZJUM NR 63 IM. LAUREATÓW NAGRODY NOBLA W POZNANIU

PROGRAM PROFILKTYKI GIMNAZJUM NR 63 IM. LAUREATÓW NAGRODY NOBLA W POZNANIU PROGRAM PROFILKTYKI GIMNAZJUM NR 63 IM. LAUREATÓW NAGRODY NOBLA W POZNANIU PROGRAM PROFILKTYKI Wychowanie to proces wspomagania wychowanka w rozwoju, ukierunkowanym na osiąganie pełnej dojrzałości w czterech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 8 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niemce oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. A. PRĄDZYŃSKIEGO WE WRZEŚNI ROK SZKOLNY 2015/ 2016

PLAN WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. A. PRĄDZYŃSKIEGO WE WRZEŚNI ROK SZKOLNY 2015/ 2016 PLAN WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. A. PRĄDZYŃSKIEGO WE WRZEŚNI ROK SZKOLNY 2015/ 2016 KLASY I 1. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa w szkole i na terenie szkolnych obiektów sportowych. 2. Adaptacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20...

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20... ...... (nazwa i adres szko³y) województwo... gmina (dzielnica)... wydzia³*)... DZIENNIK LEKCYJNY Klasa... ROK SZKOLNY 0... /0... dla klas IV-VI szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do nauki.

Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do nauki. Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do nauki. Najważniejsze zasady dotyczące kształcenia w Polsce, w tym kształcenia osób niepełnosprawnych, reguluje ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty. Część

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Działania Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz seniorów Warszawa, 3 sierpnia 2007r. Liczba seniorów w Warszawie 1800000 1600000 1 700 536 Stan na 30.06.2006r. 1400000

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała Nr 89/2010 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oferta Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie

Oferta Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie Oferta Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie dla placówek oświatowych z terenu działania Poradni rok szkolny 2015/2016 Kętrzyn, IX. 2015r. Niniejsza oferta zawiera propozycje działań,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: SURDOPEDAGOGIKA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: SURDOPEDAGOGIKA Kod przedmiotu: 100N-2P1SUR PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: SURDOPEDAGOGIKA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DĘBOWEJ ŁĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DĘBOWEJ ŁĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DĘBOWEJ ŁĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DĘBOWA ŁĄKA 2015 1 Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Celem jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. ... Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki w

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNY (I etap edukacyjny) Program opracowany na I etap edukacyjny przez zespół nauczycieli w składzie:

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNY (I etap edukacyjny) Program opracowany na I etap edukacyjny przez zespół nauczycieli w składzie: Pieczęć szkoły INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNY (I etap edukacyjny) Program opracowany na I etap edukacyjny przez zespół nauczycieli w składzie: 1.. koordynator -.. 2.... 3.... 4.... 5.. 6..

Bardziej szczegółowo

I. Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową:

I. Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową: WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2015/2016 Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 1. Wniosek należy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 3. Cele programu... 6. Ramowy program edukacji w zakresie umiejętności życiowych klas pierwszych...8

SPIS TREŚCI. Wstęp... 3. Cele programu... 6. Ramowy program edukacji w zakresie umiejętności życiowych klas pierwszych...8 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Cele programu... 6 Ramowy program edukacji w zakresie umiejętności życiowych klas pierwszych...8 Ramowy program edukacji w zakresie umiejętności życiowych klas drugich...13 Ramowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na konferencji

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez KLUB INTEGRACJI DLACZEGO KLUB INTEGRACJI? wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

NOWY KOMPONENT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU

NOWY KOMPONENT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim informuje, że wnioski i termin ich składania do dyrektorów szkół zostaną podane po 18 sierpnia 2014 r. PODSTAWA PRAWNA 1) art. 90 u. ust. 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM - DUET OKRES SPRAWOZDAWCZY: OD 01 STYCZNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM - DUET OKRES SPRAWOZDAWCZY: OD 01 STYCZNIA Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii

Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii Program ekologicznego w Gimnazjum w Zamieniu opracowała Beata Walas nauczyciel biologii i chemii WSTĘP Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody, wyrabianie nawyków umiejętnego jej chronienia, wymaga

Bardziej szczegółowo

W skład naszego Ośrodka wchodzą: Przedszkole Specjalne, w tym Ośrodek. Szkoła Podstawowa Specjalna. Gimnazjum Specjalne.

W skład naszego Ośrodka wchodzą: Przedszkole Specjalne, w tym Ośrodek. Szkoła Podstawowa Specjalna. Gimnazjum Specjalne. W skład naszego Ośrodka wchodzą: Przedszkole Specjalne, w tym Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka MALUCH Szkoła Podstawowa Specjalna Gimnazjum Specjalne Grupy Wychowawcze Organizacja przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYZCNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2010/2011) (10 godzin)

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYZCNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2010/2011) (10 godzin) TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYZCNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2010/2011) (10 godzin) 1. WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE JAKO PRZEDMIOT KSZTAŁECENIA PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo