RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Dzieci są aktywne. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. 9. Rodzice są partnerami przedszkola. 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz z nowelizacją z dnia r. Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. 2/21

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Krystyna Nowak, Elżbieta Bzdek. Badaniem objęto 83 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 14 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem przedszkola, grupowy z przedstawicielami partnerów przedszkola, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć, przedszkola i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania przedszkola. 3/21

4 Obraz placówki Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka mieści się w Krakowie przy ul. Józefa Stępnia 1, w zmodernizowanym budynku otoczonym dużym ogrodem, wyposażonym w urządzenia i sprzęt do zabaw ruchowych. Różnorodność proponowanych dzieciom aktywności warunkuje oferta programowa, w tym opracowany przez nauczycieli Przedszkola, program własny pt. Cztery pory roku, który zawiera propozycje zabaw dla dzieci, pobudzających ich aktywność poznawczą i rozwój ruchowy, w kontakcie z przyrodą w ciągu całego roku. W siedmiu oddziałach, których wystrój oraz nazwy (np.: Czerwone Smoki, Białe Smoki ) odzwierciedlają regionalny charakter podejmowanych przedsięwzięć, podstawę programową wychowania przedszkolnego realizuje 175 dzieci. Atrakcyjna oferta Przedszkola zapewnia im możliwość udziału w kółkach zainteresowań (np.: fotograficznym, plastycznym, teatralnym, badawczym, matematycznym). Mogą także korzystać z zajęć dodatkowych, których zakres ustala się we współpracy z rodzicami (np.: taniec towarzyski, j. angielski). Nauczyciele i Dyrektor jako zespół wspólnie planują oraz podejmują inicjatywy (np.: Mapa jakości Przedszkola, Noc w Przedszkolu ), angażują rodziców i środowisko lokalne do udziału w imprezach integracyjnych (np. Majówka z mama i tatą ), a także uczestniczą prezentując umiejętności dzieci na forum w uroczystościach (np. Dni Bieżanowa 800 lecie). Przedszkole buduje pozytywny wizerunek w środowisku, poprzez współpracę z rodzicami, w zakresie zaspakajania oczekiwań dotyczących potrzeb rozwojowych ich dzieci, a także stwarzania bezpiecznej atmosfery do funkcjonowania w grupach rówieśniczych. 4/21

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 1 Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Książe Krak Przedszkole Kraków Stępnia Kod pocztowy Urząd pocztowy Kraków Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 175 Oddziały 7 Nauczyciele pełnozatrudnieni 12 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1 Średnia liczba uczących się w oddziale 25 Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy publiczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki MAŁOPOLSKIE Kraków Kraków gmina miejska 5/21

6 Poziom spełniania wymagań państwa Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. (D) Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. (D) Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. (D) W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola. (D) B W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. (B) Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Nauczyciele pracują zespołowo i wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych i analizują efekty swojej pracy. (D) B Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. (B) Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. (B) Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. (D) Nauczyciele planują i podejmują działania wychowawcze i edukacyjne z uwzględnieniem wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Działania prowadzone przez przedszkole są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane (D) B W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych. (B) W przedszkolu prowadzi się badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb przedszkola, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne. (B) Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi B Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci. (D) Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. (D) Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. (D) W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola. (D) Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. (B) Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola. (B) Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednio do jego potrzeb. (B) 6/21

7 Wnioski 1. W Przedszkolu, w oparciu o zasoby własne (np.: psycholog, logopeda) oraz we współpracy z instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc, skutecznie rozpoznaje się możliwości, potrzeby i sytuację społeczną każdego dziecka oraz podejmuje adekwatne działania nakierowane na rozwijanie dziecięcych ciekawości i pasji (np.: kółko badawcze, fotograficzne, teatralne, plastyczne, matematyczne). 2. W Przedszkolu, w planowaniu pracy wychowawczo - dydaktycznej uwzględnia się wyniki badań opisanych w ogólnopolskiej i zagranicznej literaturze pedagogicznej, wnioski z ewaluacji wewnętrznej i mikrobadań, a także podejmowane przez nauczycieli działania nowatorskie, co w kontekście jakości i efektów pracy Przedszkola, świadczy o jego rozwoju i pozytywnym wizerunku w środowisku. 3. Nauczyciele i Dyrektor podejmują wspólnie działania i przedsięwzięcia nakierowane na poszukiwanie nowych metod pracy, także w zakresie ewaluacji wewnętrznej (mapa jakości przedszkola) oraz wykorzystują pozyskane informacje do uatrakcyjnienia procesu wychowawczo - dydaktycznego i usprawnienia zarządzania. Warto w pełni wykorzystać potencjał i inicjatywność nauczycieli oraz rodziców, w budowaniu Etosu Przedszkola i wzmacnianiu jego autorytetu. 7/21

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Poziom spełnienia wymagania: B W Przedszkolu skutecznie rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe dzieci. Tworzy się szeroką gamę zajęć o profilu artystycznym (np.: kółko teatralne, plastyczne, fotograficzne), a także zajęcia językowe (język angielski), sportowe i badawcze. Informacje z przeprowadzonego rozpoznania, w oparciu o zasoby własne (psycholog, logopeda), współpracę ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym oraz inne podmioty świadczące poradnictwo i pomoc, wykorzystuje się zarówno w realizacji działań edukacyjnych, jak i wychowawczo - opiekuńczych. Dyrektor, nauczyciele oraz personel pomocniczy podejmują szereg działań antydyskryminacyjnych (w kontekście płci, wyznania, zamożności, zdrowia/niepełnosprawności), którymi obejmują wszystkie dzieci. Badani rodzice uważają, że wsparcie otrzymywane w Przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. W oparciu o informacje od rodziców (ankiety, rozmowy), prowadzone obserwacje, a także pracę specjalistów (psycholog, logopeda) z dziećmi wymagającymi szczególnego wsparcia, w Przedszkolu rozpoznaje się potrzeby, możliwości oraz sytuację społeczną każdego dziecka. Dla 12 dzieci powołane są zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 8 objętych jest stałą pomocą logopedyczną (rozwój mowy); 35 diagnozą, w ramach współpracy ze Specjalistyczną Poradną Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym, dostrzega się także problemy emocjonalne (28 dzieci). Jako najważniejsze potrzeby rozwojowe dzieci uznaje się: potrzebę bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, aktywności ruchowej oraz indywidualnego działania w zabawach swobodnych. O systemowości prowadzonego w Przedszkolu rozpoznania świadczą: wielorakie sposoby badania potrzeb i możliwości dzieci, z wykorzystaniem umiejętności nauczycieli i specjalistów; adekwatne wsparcie służące ich zaspokojeniu, skierowane do dzieci (np.: opracowanie kart indywidualnych potrzeb, programów działań wspierających) i ich rodziców (np.: zajęcia zorganizowane przez nauczycieli dotyczące form relaksacyjnych), a także opinia większości (68 z 78) badanych rodziców, deklarujących rozmowy z nimi, przynajmniej kilka razy w roku, o możliwościach i/lub potrzebach dziecka. 8/21

9 Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. W Przedszkolu, w oparciu o rozpoznane potrzeby dzieci podejmowane są adekwatne działania służące m.in. wspieraniu ich ciekawości, aktywności i samodzielności. Wszyscy badani nauczyciele kładą nacisk na systematyczne wplatanie w realizowane zajęcia, elementów pedagogiki zabawy (np. metoda Klanzy) i M. Montessori; stosowanie twórczych metod aktywności ruchowej (np.: metody ruchu rozwijającego W. Sherborne, gimnastyki ekspresyjnej A. Labana, gimnastyki rytmicznej Kniessów); wdrażanie programów własnych (np. "Cztery pory roku"), a także metody indywidualnej pracy dzieci /Plan Daltoński, jedna grupa/ i PBL /nauczanie metodą rozwiązywania problemów/. Są zorganizowane kółka zainteresowań (np.: matematyczne, badawcze, plastyczne, językowo-rytmiczne, teatralne, fotograficzne, sportowe) i zajęcia indywidualne oraz zostały utworzone zespoły psychologiczno - pedagogiczne (np.: dla dzieci z problemami logopedycznymi, emocjonalnymi, społecznymi) i grupy dyspanseryjne /od tego roku szkolnego/. W opinii większości badanych rodziców (66 z 78) w Przedszkolu są uwzględniane indywidualne potrzeby i możliwości ich dzieci, co przejawia się m.in.: poprzez pracę indywidualną z dzieckiem; stopniowanie trudności w kontekście wykorzystania jego potencjału; przygotowanie do konkursów organizowanych w Przedszkolu /podmioty zewnętrzne/, a także budowanie poczucia własnej wartości. Coraz pełniejszemu rozpoznawaniu potrzeb i możliwości dzieci służą szkolenia z udziałem nauczycieli, personelu pomocniczego i rodziców oraz opracowany tzw. Etos Przedszkola, opierający się na zasadzie pracy, w kontekście poziomu rozwoju dziecka, a nie jego wieku. Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. Przedszkole, w zakresie poradnictwa i pomocy dzieciom, współpracuje z kilkoma instytucjami (Rys.1), w tym szczególnie ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (diagnoza, wsparcie logopedy w ramach dyżurów w Przedszkolu, praca indywidualna z dzieckiem, konsultacje z rodzicami, kierowanie na konsultacje psychologiczne i logopedyczne do poradni) oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (w ramach grup roboczych; z asystentami rodzin; pomoc finansowa rodzinom gorzej sytuowanym; szkolenia pracowników w zakresie procedury "Niebieska Karta"; przyjmowanie do Przedszkola dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej /na wniosek MOPS/), a także Strażą Miejską/Policją (promowanie bezpiecznych zachowań, prelekcje /np. "Bezpieczne wakacje"/, pomoc w organizacji imprez /np."majówka z mamą i tatą"/) oraz Stowarzyszeniem Wiosna, Towarzystwem "Nasz Dom" i Fundacją Nauka i Kultura (akcje charytatywne /np.: "Góra Grosza", "Szlachetna Paczka"/, zbieranie produktów dla potrzebujących i nakrętek). Uzyskiwana pomoc jest na ogół adekwatna do zdiagnozowanych potrzeb, a charakter współpracy Przedszkola z w/w podmiotami wynika z potrzeb dzieci i ich sytuacji społecznej. Należy zauważyć, że pomoc organizowana w Przedszkolu wymagała poszerzenia w zakresie wsparcia psychologicznego i logopedycznego, dlatego też od bieżącego roku szkolnego w Przedszkolu zatrudniono logopedę i psychologa (na kilka godzin tygodniowo). 9/21

10 Rys.1o W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola. W Przedszkolu wszyscy badani nauczyciele podejmują działania antydyskryminacyjne uwzględniające kategorię płci (np.: dzieci mogą się bawić wszystkimi zabawkami /"nie przypisujemy roli płciowej zabawek do dzieci"), religii (np.: organizacja uroczystości religijnych /wigilia, jasełka/ dla dzieci w ramach zajęć religii/, zamożności /np. dofinansowanie do wyjazdów na wycieczki dla mniej zamożnych dzieci z puli środków Rady Rodziców/ oraz zdrowia (stół szwedzki umożliwia dzieciom samodzielne przygotowanie kanapek według upodobań żywieniowych z wykorzystaniem dostępnych produktów). Obserwacje prowadzone przez nauczycieli umożliwiają dostrzeganie dzieci mniej śmiałych, a także podejmowanie działań wspierających je, celem rozwijania umiejętności komunikowania się z rówieśnikami. Według wszystkich badanych rodziców, a także nauczycieli i Dyrektora, w Przedszkolu nie ma przypadków dyskryminacji wśród dzieci, a podejmowane działania o charakterze edukacyjno - profilaktycznym są wystarczające. 10/21

11 W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. Prawie wszyscy badani rodzice uważają, że wsparcie otrzymywane w Przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci, ponieważ nauczyciele dają dzieciom do zrozumienia, że wierzą w ich możliwości (Rys.1) oraz pomagają w pokonywaniu trudności (Rys.2). Rys. 1j Wymaganie: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Poziom spełnienia wymagania: B Nauczyciele współpracują w ramach zespołów zadaniowych przy planowaniu procesów edukacyjnych, analizie efektów swojej pracy, rozwiązywaniu problemów oraz doskonaleniu metod i form współpracy (np.: zajęcia otwarte dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 124, szkolenie Rady Pedagogicznej na temat edukacji daltońskiej). Angażują się w ewaluację pracy własnej i Przedszkola. 11/21

12 Nauczyciele pracują zespołowo i wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych i analizują efekty swojej pracy. Nauczyciele pracują zespołowo. Organizują zajęcia koleżeńskie; wzajemnie dzielą się wiedzą i informacjami (np.: pozyskanymi ze stron internetowych, szkoleń); prowadzą opiekę nad nauczycielami w trakcie stażu, a także udostępniają swoje scenariusze (np.: uroczystości, zajęć) w bazie pomysłów. Na podkreślenie zasługuje liczba i zakres funkcjonujących zespołów, które określono jako stałe (np.: ds. ewaluacji; WDN; imprez i uroczystości; współpracy z rodzicami; innowacji; tworzenia zestawu programów, statutu, pomocy rodzinie) oraz doraźne (np.: ds. procedur i regulaminów, planu rocznego). Nauczyciele nie tylko w ramach w/w form współpracy, ale także na zebraniach Rady Pedagogicznej planują przebieg procesów edukacyjnych i analizują efekty swojej pracy. W ich opinii służą temu dokonywane w zespołach, analizy: zajęć wychowawczo - dydaktycznych; prawa oświatowego (np. na szkoleniach wewnątrzprzedszkolnych); potencjału dzieci (np. realizowane w ramach diagnozy przedszkolnej) oraz wskazywane przez liderów kierunki do dalszej pracy. Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. Nauczyciele doskonalą metody i formy współpracy oraz efektywnie współpracują w rozwiązywaniu problemów. Istotnym działaniem (oprócz dzielenia się wiedzą, materiałami) nakierowanym na ujednolicenie oddziaływań pedagogicznych oraz wzajemne wspieranie się wszystkich uczestników procesu wychowawczo - dydaktycznego, są realizowane formy doskonalenia, także z udziałem pracowników niepedagogicznych (np.: kurs "Pedagogika planu daltońskiego zindywidualizowane metody pracy z dzieckiem ; PBL nauczanie metodą rozwiązywania problemów ). Działania te sprzyjają rozwiązywaniu pojawiających się problemów (np.: hiperaktywności dzieci spowodowanej nadmiarem bodźców wynikających z sytuacji rodzinnej /rozwody/; zdrowotnych przedszkolaków /otyłość/), których skuteczność widoczna jest poprzez: wprowadzenie piramidy żywieniowej, szwedzkiego stołu w grupach starszych; szeroką współpracę z MOPS oraz opracowanie i udostępnienie w Przedszkolu "Mapy pomocy rodzinie", czy zintensyfikowanie stosowania w pracy metod aktywnych, także w kontekście wprowadzonego do realizacji programu własnego pt."cztery pory roku". Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. Wszyscy nauczyciele współpracują i pomagają sobie wzajemnie w ewaluacji pracy własnej. Najczęściej wykorzystują w tym celu: obserwację zajęć koleżeńskich lub realizowanych w ramach stażu oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN. Analizują także wyniki działań prowadzonych w oparciu o plany pracy zespołów (stałych/doraźnych), w tym ds. ewaluacji. Formułują wnioski, które wykorzystują w pracy własnej i Przedszkola (Rys.1). Wszyscy nauczyciele i Dyrektor wskazują na użyteczność ewaluacji, której wyniki przełożyły się na: wzbogacenie wyposażenia kącików oraz poszerzenie ich oferty (np.: manipulacyjny, badawczy); wypracowanie zasad funkcjonowania wszystkich podmiotów procesu edukacyjnego w formie Etosu Przedszkola; zaangażowanie rodziców oraz dzieci do zaktualizowania koncepcji pracy, z zastosowaniem "Mapy jakości przedszkola". 12/21

13 Rys.1o Wymaganie: Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych Poziom spełnienia wymagania: B W Przedszkolu analizuje się i wykorzystuje wnioski z badań zewnętrznych (lektura literatury pedagogicznej ogólnopolskiej i światowej) oraz wewnętrznych (ewaluacja, mikrobadania, badanie losów dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne) do planowania działań wychowawczych i edukacyjnych, w tym szczególnie w zakresie wykorzystania twórczych metod aktywności ruchowej, wdrażania różnych technik czytania, nauczania metodą rozwiązywania problemów, a także indywidualnej pracy dzieci (Plan Daltoński). Badanie osiągnięć absolwentów świadczy o wysokiej jakości pracy Przedszkola dostrzeganej w środowisku oraz przekłada się na modyfikację planów pracy, w kontekście jeszcze pełniejszego zaspokajania potrzeb rozwojowych dzieci. 13/21

14 W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. W Przedszkolu do planowania pracy wychowawczo - dydaktycznej wykorzystuje się badania wewnętrzne (Rys.1), tj.: ewaluację (np.: wybrane obszary/wymagania, praca własna/zespołów zadaniowych), arkusze obserwacji, ankiety (np. losy absolwentów) oraz ogólnopolskie (np.: różne metody nauki czytania /J. Cieszyńska, M. Bogdanowicz, M.Kielar-Turska; gry i zabawy matematyczne /E.Gruszczyk-Kolczyńska/, projektowanie działań poprzez zadania /D.Waloszek/) i światowe (np.: twórcze metody aktywności ruchowej /W.Sherborne, C.Orff, R. Laban; metoda M.Montessori, Plan Daltoński /metoda indywidualnej pracy/) dotyczące wspomagania rozwoju dzieci, co deklarują wszyscy (10) badani nauczyciele i Dyrektor. Nauczyciele znają wnioski z badań wewnętrznych i zewnętrznych, co znalazło przełożenie w pracy z dziećmi podczas obserwacji fragmentów zajęć, we wszystkich grupach przedszkolnych. Rys.1o Nauczyciele planują i podejmują działania wychowawcze i edukacyjne z uwzględnieniem wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Działania prowadzone przez przedszkole są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane Nauczyciele znają wnioski z ewaluacji wewnętrznej, przy czym dla większości z nich, najważniejsze dotyczą wykorzystania metod aktywnych w pracy wychowawczo - dydaktycznej, a także doskonalenia pracy zespołowej oraz współpracy z rodzicami (Rys.1). W oparciu o nie m.in.: zintensyfikowano wykorzystanie metod aktywnych; w ważnych decyzjach oddawano głos dzieciom w ramach "sejmiku dziecięcego"; podjęto pracę metodą projektów, a także zamiar opracowania innowacji pedagogicznej "Sojusz metod aktywnych"; zorganizowano szkolenie Rady Pedagogicznej na temat metod aktywnych; opracowano Etos Przedszkola oraz zbiór zasad "Tak do mnie mów!" /pracownicy, dzieci, rodzice/; powołano zespół do spraw współpracy z rodzicami; 14/21

15 przeprowadzono warsztaty dla rodziców i dzieci; zadbano o poprawę przepływu informacji /np. tablice dla rodziców dzieci z każdego oddziału/ (Rys.2). Rys.1o Rys.2o 15/21

16 W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych. Wszyscy badani nauczyciele wykorzystują w swojej pracy wyniki badań edukacyjnych opisanych w literaturze fachowej, ewaluacji wewnętrznej prowadzonej na poziomie całego Przedszkola oraz badania losów dzieci, które rozpoczęły edukację szkolną. Większość z nich odwołuje się również do ewaluacji wewnętrznej prowadzonej przez zespoły oraz badań prowadzonych indywidualnie, a niektórzy także do ewaluacji zewnętrznej, w kontekście lektury raportów. Zewnętrzne badania edukacyjne służą: poszerzaniu i doskonaleniu ich wiedzy w zakresie twórczych metod aktywności ruchowej /np.: C. Orff, W. Sherborne/, sposobów nauki czytania /np.: J. Cieszyńska, G.Doman/; stosowaniu technik parateatralnych, gier i zabaw matematycznych /E. Gruszczyk-Kolczyńska/; działaniu poprzez zadania /D. Waloszek/; indywidualnej pracy dziecka /Plan Daltoński/, a także ich wykorzystywaniu w pracy z dziećmi. Wyniki ewaluacji wewnętrznej przekładają się na poprawę jakości pracy Przedszkola (np.: przygotowanie do wprowadzenia innowacji pedagogicznej dotyczącej metod aktywnych oraz przedsięwzięcia "Zmiana w przedszkolu - przedszkole w zmianie") i pracy własnej nauczycieli (np. opracowanie programów własnych, modyfikowanie metod i tematyki pracy z dziećmi); poszerzenie form współpracy z absolwentami Przedszkola (np.: udział w imprezach środowiskowych i wewnątrzprzedszkolnych), oraz doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia diagnoz i obserwacji pedagogicznych. W przedszkolu prowadzi się badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb przedszkola, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne. W Przedszkolu zbiera się i dokumentuje informacje o losach dzieci, które do niego uczęszczały poprzez: doskonalenie współpracy z obwodową szkołą podstawową (np.: ankiety do nauczycieli klas I - III, udział nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 124 i Przedszkola w zajęciach otwartych/uroczystościach); rozmowy z rodzicami i absolwentami Przedszkola oraz ich uczestnictwo w imprezach środowiskowych organizowanych przez Przedszkole (np.: "Majówka z mamą i tatą", Dni Bieżanowa). Informacje o absolwentach są dla Przedszkola użyteczne: potwierdzają dobrą jakość pracy Przedszkola, w kontekście przygotowania dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego; służą modyfikacji miesięcznych planów pracy wychowawczo - dydaktycznej (np.: tematyka zajęć, kształtowanie umiejętności /manualne, czynności samoobsługowe/); doskonaleniu zadań obejmujących sferę społeczną dzieci (np. opracowanie zasad kodeksów grupowych "Tak do mnie mów!") oraz rozwijaniu nowych form współpracy ze środowiskiem lokalnym. Wszyscy badani nauczyciele prowadzą analizy osiągnięć dzieci, a ich wyniki wykorzystują do: indywidualizacji pracy z dzieckiem zdolnym i potrzebującym wsparcia; właściwego doboru metod i form pracy oraz angażowania dzieci do udziału w konkursach, uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie Przedszkola i w środowisku. 16/21

17 Wymaganie: Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi Poziom spełnienia wymagania: B Dyrektor sprawnie zarządza Przedszkolem. Przekłada się to na zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także tworzenie klimatu sprzyjającego pracy zespołowej i indywidualnej nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu wynikającemu z potrzeb własnych szkolących się i Przedszkola. W ewaluację wewnętrzną angażuje się cała kadra pedagogiczna, a wnioski formułowane z prowadzonych badań i nadzoru pedagogicznego są uwzględniane w planowaniu pracy wychowawczej i dydaktycznej Przedszkola. Dyrektor inicjuje działania o charakterze nowatorskim, co wpływa na aktywizowanie nauczycieli do tworzenia programów własnych oraz stosowania różnych metod aktywnych w pracy z dziećmi. Rodzice są partnerami w zakresie podejmowania w Przedszkolu ważnych dla nich decyzji, czynnie uczestnicząc w życiu Przedszkola dostrzegają dokonujący się jego rozwój oraz ich dzieci. Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci. Przedszkole zapewnia bardzo dobre warunki lokalowe i odpowiednie wyposażenie do realizacji podstawy programowej i przyjętych w Przedszkolu programów. Wysoki poziom zadowolenia rodziców, poparty opiniami nauczycieli i Dyrektora oraz obserwacją, urzeczywistniają warunki bazowe i lokalowe, tj.: duży gród wyposażony w sprzęt (np.: przeplotnie, huśtawki), w tym sportowy (np.: bramki, piłki; 30 gokartów) z wydzieloną częścią do gier zespołowych (np. piłki nożnej) oraz dla dzieci z młodszych grup. Wyposażenie ogrodu sprzyja aktywności ruchowej przedszkolaków, także poprzez realizację przez nauczycieli programu pt. Cztery pory roku". Pomieszczenia Przedszkola są jasne i estetyczne, a zorganizowane w salach kąciki tematyczne i zainteresowań aktywizują dzieci do twórczej aktywności (np. kącik badawczy). Dzieci mają dostęp do pomocy dydaktycznych i materiałów wtórnych, z których konstruują prace plastyczne /przestrzenne lub płaskie/ eksponowane w salach i holu. Dyrektor podejmuje skuteczne działania zmierzające do doskonalenia warunków w jakich funkcjonują dzieci. Planuje według istniejącego planu uzupełniania wyposażenia, który korygowany jest w miarę potrzeb. Obecnie zamierza modernizację nawierzchni trawiastej w ogrodzie /boisko do gry/, by we współpracy ze szkółką piłkarską umożliwić prowadzenie zajęć piłki nożnej dla przedszkolaków. Zapewnia nauczycielom warunki do pracy własnej (np.:sprzęt audiowizualny, komputery). 17/21

18 Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. Wszyscy nauczyciele doceniają stworzone im w Przedszkolu warunki do pracy własnej i przygotowania się do zajęć. Wskazują na: dostępność przydatnych dla ich rozwoju zawodowego zasobów (np. literatura, sprzęt, finanse); dostrzeganie i nagradzanie sukcesów; dbałość Dyrektora o profesjonalną komunikację sprzyjającą zespołowej pracy kadry pedagogicznej. W opinii nauczycieli przypominanie im /kilka razy w tygodniu, miesiącu lub roku/ o założeniach koncepcji pracy, upowszechnianie dobrych praktyk lub inspirowanie do doskonalenia zawodowego (m.in.: w ramach prowadzonych obserwacji lekcji, szkoleniowych Rad Pedagogicznych, kursów i szkoleń zewnętrznych, konferencji, seminariów) motywuje do współpracy indywidualnej i zespołowej. Zachęcanie do efektywnego ich współdziałania odbywa się także poprzez: akcentowanie wartości ich pracy i docenianie włożonego w nią wysiłku; przydzielanie dodatkowych zadań (np. opieka nad nauczycielem stażystą), a także ułatwienie kontaktów z instytucjami wspomagającymi pracę Przedszkola. Nauczyciele podkreślają, że dyspozycyjność Dyrektora, otwartość w kontaktach, daje im poczucie współodpowiedzialności za przebieg procesów edukacyjnych. Promowanie osiągnięć, pochwała, zachęta, a także nagroda (np.: tytuł - Nauczyciel Roku), decydują o skuteczności w budowaniu dobrego klimatu pracy indywidualnej i zespołowej oraz doskonaleniu. Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. Wszyscy badani (10) nauczyciele angażują się w ewaluację wewnętrzną oraz realizują ją z innymi nauczycielami, także w odniesieniu do własnej pracy. Ich udział w tym działaniu spowodowany jest: przekonaniem, że ewaluacja jest niezbędna dla poprawy pracy; poleceniem Dyrektora lub zwyczajem panującym w Przedszkolu. Powszechność udziału nauczycieli w pracach zespołów, przekłada się na zakres realizowanych przez nich zadań. Zespół stały ds. ewaluacji wskazuje, w uzgodnieniu z Dyrektorem, zakres planowanych badań (np.: Dzieci są aktywne; Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych; Funkcjonuje współpraca w zespołach /w roku poprzednim/). Opracowuje także wstępny plan, który przekazuje pozostałym zespołom (tzw. doraźnym) do analizy i weryfikacji proponowanych do badania metod i narzędzi. Nauczyciele z tych grup opracowują plany szczegółowe oraz partycypują w prowadzeniu badań, opracowaniu wniosków, które przekazują zespołowi stałemu. Efektem zaangażowania kadry pedagogicznej w ewaluację, są wspólnie wypracowane i akceptowane rekomendacje, jak mówią "służące podniesieniu jakości pracy, poprzez zobaczenie jej z szerszej perspektywy, a także w sposób obiektywny". 18/21

19 W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola. Wszyscy nauczyciele oraz Dyrektor wskazują, że wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego służą rozwojowi Przedszkola. Ich zdaniem, a także partnerów i pracowników niepedagogicznych istotne zamiany w funkcjonowaniu Przedszkola obejmują m.in.: wprowadzenie metody Plan Daltoński w grupie dzieci najmłodszych, w pozostałych - elementów; budowanie dobrego klimatu pracy (np. poprzez docenianie nauczycieli), otwartości na przyjazną komunikację (np. organizacja pikniku majowego, udział w obchodach lecia Bieżanowa, w konkursach); przejścia Przedszkola na samo bilansowanie się; zmiany godzin pracy; organizację zielonego Przedszkola; "Zielonej Nocy" dla dzieci odchodzących do szkoły oraz współpracę (jako lider WDN) w zakresie doskonalenia (np. na temat "Niebieskiej Karty" dla nauczycieli przedszkola i szkoły). Podejmowane w oparciu o wnioski z nadzoru pedagogicznego działania, skutkują zmianami obejmującymi sferę: doskonalenia personelu (np.: planowanie szkolenia z zakresu treningu asertywności); procesów (np. podjęcie działań w zakresie wdrożenia innowacji pedagogicznej "Sojusz metod aktywnych") i bazy (np.: poprawa zagospodarowania kącików w kontekście ich twórczego wykorzystania przez dzieci). Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. W opinii większości (8 z 10) nauczycieli, Dyrektor stwarza warunki do kreatywnego działania, co skutkuje wprowadzeniem nowatorskich rozwiązań w ich pracy. Mimo, że nie wszyscy podzielają to stanowisko, to wskazują przykłady motywujące ich do poszukiwania i twórczego działania. Cenią otwartość Dyrektora na potrzeby w zakresie doskonalenia oraz ich pomysły. W opinii nauczycieli skuteczność w ich mobilizowaniu, wyraża się także poprzez: przykład samego Dyrektora, stosowanie pochwał i nagród oraz zapewnienie bazy (np.: pomocy dydaktycznych, literatury) nieodzownej do wdrażania pomysłów. Według nich oraz Dyrektora o różnorodności nowatorskich przedsięwzięć świadczy m.in.: praca metodą Plan Daltoński; opracowanie i wdrożenie do realizacji programów własnych "Cztery pory roku", "Kocham czytać", wprowadzenie w ramach programu profilaktyki do grup starszych - szwedzkiego stołu. Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola. W procesie podejmowania decyzji dotyczących Przedszkola partycypują rodzice, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni. Nauczyciele wskazują swój udział w kontekście zadań statutowych, wyodrębniając zakresy swojego zaangażowania w to działanie. Dla rodziców kluczowe są decyzje, które dotyczą: organizacji pracy Przedszkola /godziny otwarcia i zamknięcia/, zajęć dodatkowych oraz opieki i wychowania (tj.: przyjętych zasad wychowawczych, ubezpieczenia, uroczystości i imprez /"Zielona Noc"/). Pracownicy niepedagogiczni konsultują z Dyrektorem swoje pomysły, wypełniają ankiety wyrażając uwagi i opinie na temat bieżących spraw Przedszkola (np.: "Majówka z mamą i tatą", zakres doskonalenia /Plan Daltoński wspólnie z nauczycielami/). Spośród wielu przykładów form współpracy angażujących w/w podmioty do udziału w podejmowaniu decyzji, są m.in.: praca nad mapą jakości Przedszkola - określenie słabych i mocnych stron (udział rodziców, dzieci, nauczycieli), redagowanie gazetki "Przez dziurkę od klucza", organizowanie spotkań z rodzicami (np.: dyżury, konsultacje, szkolenia), skrzynka wniosków i uwag. W opinii nauczycieli i Dyrektora wymiernym przykładem 19/21

20 współdecydowania o Przedszkolu, jest powołanie do życia Rada Przedszkola. Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednio do jego potrzeb. Rodzice, partnerzy oraz zdecydowana większość nauczycieli, wskazuje na skuteczność Dyrektora w podejmowaniu współpracy z instytucjami i organizacjami środowiska lokalnego. Nauczyciele także deklarują udział w tych działaniach, wskazując ich zakres oraz skalę wykorzystywanych zewnętrznych zasobów (Rys. 1). W opinii partnerów "Przedszkole prężnie działa na terenie Bieżanowa, łącząc środowisko". Zaspokaja potrzeby własne, związane z działalnością statutową /dydaktyka, wychowanie i opieka/, a także oczekiwania lokalnej społeczności. Adekwatność podejmowanych przedsięwzięć, wyraża się m.in.: w udziale dzieci w zajęciach dodatkowych, konkursach, wernisażach (np. oferta Dom Kultury - Dwór Czeczów); prezentowaniu się na uroczystościach integracyjnych; niwelowaniu stresu związanego z przekroczeniem progu szkolnego (np. udział w zajęciach w Szkole Podstawowej Nr 124). Rys.1o 20/21

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Autorzy: Olga Wasilewska roz. 1 5, 6.1, 6.3 6.5 Agnieszka Rybińska roz. 2, 6.8 dr Agnieszka Muzyk roz. 6.2, 6.6., 6.7 Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I NAUCZYCIELI JAKO ELEMENT SRPW 2020 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo