RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Dzieci są aktywne. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. 9. Rodzice są partnerami przedszkola. 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz z nowelizacją z dnia r. Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. 2/21

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Krystyna Nowak, Elżbieta Bzdek. Badaniem objęto 83 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 14 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem przedszkola, grupowy z przedstawicielami partnerów przedszkola, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć, przedszkola i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania przedszkola. 3/21

4 Obraz placówki Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka mieści się w Krakowie przy ul. Józefa Stępnia 1, w zmodernizowanym budynku otoczonym dużym ogrodem, wyposażonym w urządzenia i sprzęt do zabaw ruchowych. Różnorodność proponowanych dzieciom aktywności warunkuje oferta programowa, w tym opracowany przez nauczycieli Przedszkola, program własny pt. Cztery pory roku, który zawiera propozycje zabaw dla dzieci, pobudzających ich aktywność poznawczą i rozwój ruchowy, w kontakcie z przyrodą w ciągu całego roku. W siedmiu oddziałach, których wystrój oraz nazwy (np.: Czerwone Smoki, Białe Smoki ) odzwierciedlają regionalny charakter podejmowanych przedsięwzięć, podstawę programową wychowania przedszkolnego realizuje 175 dzieci. Atrakcyjna oferta Przedszkola zapewnia im możliwość udziału w kółkach zainteresowań (np.: fotograficznym, plastycznym, teatralnym, badawczym, matematycznym). Mogą także korzystać z zajęć dodatkowych, których zakres ustala się we współpracy z rodzicami (np.: taniec towarzyski, j. angielski). Nauczyciele i Dyrektor jako zespół wspólnie planują oraz podejmują inicjatywy (np.: Mapa jakości Przedszkola, Noc w Przedszkolu ), angażują rodziców i środowisko lokalne do udziału w imprezach integracyjnych (np. Majówka z mama i tatą ), a także uczestniczą prezentując umiejętności dzieci na forum w uroczystościach (np. Dni Bieżanowa 800 lecie). Przedszkole buduje pozytywny wizerunek w środowisku, poprzez współpracę z rodzicami, w zakresie zaspakajania oczekiwań dotyczących potrzeb rozwojowych ich dzieci, a także stwarzania bezpiecznej atmosfery do funkcjonowania w grupach rówieśniczych. 4/21

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 1 Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Książe Krak Przedszkole Kraków Stępnia Kod pocztowy Urząd pocztowy Kraków Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 175 Oddziały 7 Nauczyciele pełnozatrudnieni 12 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1 Średnia liczba uczących się w oddziale 25 Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy publiczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki MAŁOPOLSKIE Kraków Kraków gmina miejska 5/21

6 Poziom spełniania wymagań państwa Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. (D) Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. (D) Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. (D) W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola. (D) B W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. (B) Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Nauczyciele pracują zespołowo i wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych i analizują efekty swojej pracy. (D) B Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. (B) Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. (B) Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. (D) Nauczyciele planują i podejmują działania wychowawcze i edukacyjne z uwzględnieniem wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Działania prowadzone przez przedszkole są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane (D) B W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych. (B) W przedszkolu prowadzi się badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb przedszkola, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne. (B) Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi B Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci. (D) Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. (D) Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. (D) W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola. (D) Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. (B) Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola. (B) Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednio do jego potrzeb. (B) 6/21

7 Wnioski 1. W Przedszkolu, w oparciu o zasoby własne (np.: psycholog, logopeda) oraz we współpracy z instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc, skutecznie rozpoznaje się możliwości, potrzeby i sytuację społeczną każdego dziecka oraz podejmuje adekwatne działania nakierowane na rozwijanie dziecięcych ciekawości i pasji (np.: kółko badawcze, fotograficzne, teatralne, plastyczne, matematyczne). 2. W Przedszkolu, w planowaniu pracy wychowawczo - dydaktycznej uwzględnia się wyniki badań opisanych w ogólnopolskiej i zagranicznej literaturze pedagogicznej, wnioski z ewaluacji wewnętrznej i mikrobadań, a także podejmowane przez nauczycieli działania nowatorskie, co w kontekście jakości i efektów pracy Przedszkola, świadczy o jego rozwoju i pozytywnym wizerunku w środowisku. 3. Nauczyciele i Dyrektor podejmują wspólnie działania i przedsięwzięcia nakierowane na poszukiwanie nowych metod pracy, także w zakresie ewaluacji wewnętrznej (mapa jakości przedszkola) oraz wykorzystują pozyskane informacje do uatrakcyjnienia procesu wychowawczo - dydaktycznego i usprawnienia zarządzania. Warto w pełni wykorzystać potencjał i inicjatywność nauczycieli oraz rodziców, w budowaniu Etosu Przedszkola i wzmacnianiu jego autorytetu. 7/21

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Poziom spełnienia wymagania: B W Przedszkolu skutecznie rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe dzieci. Tworzy się szeroką gamę zajęć o profilu artystycznym (np.: kółko teatralne, plastyczne, fotograficzne), a także zajęcia językowe (język angielski), sportowe i badawcze. Informacje z przeprowadzonego rozpoznania, w oparciu o zasoby własne (psycholog, logopeda), współpracę ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym oraz inne podmioty świadczące poradnictwo i pomoc, wykorzystuje się zarówno w realizacji działań edukacyjnych, jak i wychowawczo - opiekuńczych. Dyrektor, nauczyciele oraz personel pomocniczy podejmują szereg działań antydyskryminacyjnych (w kontekście płci, wyznania, zamożności, zdrowia/niepełnosprawności), którymi obejmują wszystkie dzieci. Badani rodzice uważają, że wsparcie otrzymywane w Przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. W oparciu o informacje od rodziców (ankiety, rozmowy), prowadzone obserwacje, a także pracę specjalistów (psycholog, logopeda) z dziećmi wymagającymi szczególnego wsparcia, w Przedszkolu rozpoznaje się potrzeby, możliwości oraz sytuację społeczną każdego dziecka. Dla 12 dzieci powołane są zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 8 objętych jest stałą pomocą logopedyczną (rozwój mowy); 35 diagnozą, w ramach współpracy ze Specjalistyczną Poradną Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym, dostrzega się także problemy emocjonalne (28 dzieci). Jako najważniejsze potrzeby rozwojowe dzieci uznaje się: potrzebę bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, aktywności ruchowej oraz indywidualnego działania w zabawach swobodnych. O systemowości prowadzonego w Przedszkolu rozpoznania świadczą: wielorakie sposoby badania potrzeb i możliwości dzieci, z wykorzystaniem umiejętności nauczycieli i specjalistów; adekwatne wsparcie służące ich zaspokojeniu, skierowane do dzieci (np.: opracowanie kart indywidualnych potrzeb, programów działań wspierających) i ich rodziców (np.: zajęcia zorganizowane przez nauczycieli dotyczące form relaksacyjnych), a także opinia większości (68 z 78) badanych rodziców, deklarujących rozmowy z nimi, przynajmniej kilka razy w roku, o możliwościach i/lub potrzebach dziecka. 8/21

9 Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. W Przedszkolu, w oparciu o rozpoznane potrzeby dzieci podejmowane są adekwatne działania służące m.in. wspieraniu ich ciekawości, aktywności i samodzielności. Wszyscy badani nauczyciele kładą nacisk na systematyczne wplatanie w realizowane zajęcia, elementów pedagogiki zabawy (np. metoda Klanzy) i M. Montessori; stosowanie twórczych metod aktywności ruchowej (np.: metody ruchu rozwijającego W. Sherborne, gimnastyki ekspresyjnej A. Labana, gimnastyki rytmicznej Kniessów); wdrażanie programów własnych (np. "Cztery pory roku"), a także metody indywidualnej pracy dzieci /Plan Daltoński, jedna grupa/ i PBL /nauczanie metodą rozwiązywania problemów/. Są zorganizowane kółka zainteresowań (np.: matematyczne, badawcze, plastyczne, językowo-rytmiczne, teatralne, fotograficzne, sportowe) i zajęcia indywidualne oraz zostały utworzone zespoły psychologiczno - pedagogiczne (np.: dla dzieci z problemami logopedycznymi, emocjonalnymi, społecznymi) i grupy dyspanseryjne /od tego roku szkolnego/. W opinii większości badanych rodziców (66 z 78) w Przedszkolu są uwzględniane indywidualne potrzeby i możliwości ich dzieci, co przejawia się m.in.: poprzez pracę indywidualną z dzieckiem; stopniowanie trudności w kontekście wykorzystania jego potencjału; przygotowanie do konkursów organizowanych w Przedszkolu /podmioty zewnętrzne/, a także budowanie poczucia własnej wartości. Coraz pełniejszemu rozpoznawaniu potrzeb i możliwości dzieci służą szkolenia z udziałem nauczycieli, personelu pomocniczego i rodziców oraz opracowany tzw. Etos Przedszkola, opierający się na zasadzie pracy, w kontekście poziomu rozwoju dziecka, a nie jego wieku. Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. Przedszkole, w zakresie poradnictwa i pomocy dzieciom, współpracuje z kilkoma instytucjami (Rys.1), w tym szczególnie ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (diagnoza, wsparcie logopedy w ramach dyżurów w Przedszkolu, praca indywidualna z dzieckiem, konsultacje z rodzicami, kierowanie na konsultacje psychologiczne i logopedyczne do poradni) oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (w ramach grup roboczych; z asystentami rodzin; pomoc finansowa rodzinom gorzej sytuowanym; szkolenia pracowników w zakresie procedury "Niebieska Karta"; przyjmowanie do Przedszkola dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej /na wniosek MOPS/), a także Strażą Miejską/Policją (promowanie bezpiecznych zachowań, prelekcje /np. "Bezpieczne wakacje"/, pomoc w organizacji imprez /np."majówka z mamą i tatą"/) oraz Stowarzyszeniem Wiosna, Towarzystwem "Nasz Dom" i Fundacją Nauka i Kultura (akcje charytatywne /np.: "Góra Grosza", "Szlachetna Paczka"/, zbieranie produktów dla potrzebujących i nakrętek). Uzyskiwana pomoc jest na ogół adekwatna do zdiagnozowanych potrzeb, a charakter współpracy Przedszkola z w/w podmiotami wynika z potrzeb dzieci i ich sytuacji społecznej. Należy zauważyć, że pomoc organizowana w Przedszkolu wymagała poszerzenia w zakresie wsparcia psychologicznego i logopedycznego, dlatego też od bieżącego roku szkolnego w Przedszkolu zatrudniono logopedę i psychologa (na kilka godzin tygodniowo). 9/21

10 Rys.1o W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola. W Przedszkolu wszyscy badani nauczyciele podejmują działania antydyskryminacyjne uwzględniające kategorię płci (np.: dzieci mogą się bawić wszystkimi zabawkami /"nie przypisujemy roli płciowej zabawek do dzieci"), religii (np.: organizacja uroczystości religijnych /wigilia, jasełka/ dla dzieci w ramach zajęć religii/, zamożności /np. dofinansowanie do wyjazdów na wycieczki dla mniej zamożnych dzieci z puli środków Rady Rodziców/ oraz zdrowia (stół szwedzki umożliwia dzieciom samodzielne przygotowanie kanapek według upodobań żywieniowych z wykorzystaniem dostępnych produktów). Obserwacje prowadzone przez nauczycieli umożliwiają dostrzeganie dzieci mniej śmiałych, a także podejmowanie działań wspierających je, celem rozwijania umiejętności komunikowania się z rówieśnikami. Według wszystkich badanych rodziców, a także nauczycieli i Dyrektora, w Przedszkolu nie ma przypadków dyskryminacji wśród dzieci, a podejmowane działania o charakterze edukacyjno - profilaktycznym są wystarczające. 10/21

11 W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. Prawie wszyscy badani rodzice uważają, że wsparcie otrzymywane w Przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci, ponieważ nauczyciele dają dzieciom do zrozumienia, że wierzą w ich możliwości (Rys.1) oraz pomagają w pokonywaniu trudności (Rys.2). Rys. 1j Wymaganie: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Poziom spełnienia wymagania: B Nauczyciele współpracują w ramach zespołów zadaniowych przy planowaniu procesów edukacyjnych, analizie efektów swojej pracy, rozwiązywaniu problemów oraz doskonaleniu metod i form współpracy (np.: zajęcia otwarte dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 124, szkolenie Rady Pedagogicznej na temat edukacji daltońskiej). Angażują się w ewaluację pracy własnej i Przedszkola. 11/21

12 Nauczyciele pracują zespołowo i wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych i analizują efekty swojej pracy. Nauczyciele pracują zespołowo. Organizują zajęcia koleżeńskie; wzajemnie dzielą się wiedzą i informacjami (np.: pozyskanymi ze stron internetowych, szkoleń); prowadzą opiekę nad nauczycielami w trakcie stażu, a także udostępniają swoje scenariusze (np.: uroczystości, zajęć) w bazie pomysłów. Na podkreślenie zasługuje liczba i zakres funkcjonujących zespołów, które określono jako stałe (np.: ds. ewaluacji; WDN; imprez i uroczystości; współpracy z rodzicami; innowacji; tworzenia zestawu programów, statutu, pomocy rodzinie) oraz doraźne (np.: ds. procedur i regulaminów, planu rocznego). Nauczyciele nie tylko w ramach w/w form współpracy, ale także na zebraniach Rady Pedagogicznej planują przebieg procesów edukacyjnych i analizują efekty swojej pracy. W ich opinii służą temu dokonywane w zespołach, analizy: zajęć wychowawczo - dydaktycznych; prawa oświatowego (np. na szkoleniach wewnątrzprzedszkolnych); potencjału dzieci (np. realizowane w ramach diagnozy przedszkolnej) oraz wskazywane przez liderów kierunki do dalszej pracy. Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. Nauczyciele doskonalą metody i formy współpracy oraz efektywnie współpracują w rozwiązywaniu problemów. Istotnym działaniem (oprócz dzielenia się wiedzą, materiałami) nakierowanym na ujednolicenie oddziaływań pedagogicznych oraz wzajemne wspieranie się wszystkich uczestników procesu wychowawczo - dydaktycznego, są realizowane formy doskonalenia, także z udziałem pracowników niepedagogicznych (np.: kurs "Pedagogika planu daltońskiego zindywidualizowane metody pracy z dzieckiem ; PBL nauczanie metodą rozwiązywania problemów ). Działania te sprzyjają rozwiązywaniu pojawiających się problemów (np.: hiperaktywności dzieci spowodowanej nadmiarem bodźców wynikających z sytuacji rodzinnej /rozwody/; zdrowotnych przedszkolaków /otyłość/), których skuteczność widoczna jest poprzez: wprowadzenie piramidy żywieniowej, szwedzkiego stołu w grupach starszych; szeroką współpracę z MOPS oraz opracowanie i udostępnienie w Przedszkolu "Mapy pomocy rodzinie", czy zintensyfikowanie stosowania w pracy metod aktywnych, także w kontekście wprowadzonego do realizacji programu własnego pt."cztery pory roku". Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. Wszyscy nauczyciele współpracują i pomagają sobie wzajemnie w ewaluacji pracy własnej. Najczęściej wykorzystują w tym celu: obserwację zajęć koleżeńskich lub realizowanych w ramach stażu oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN. Analizują także wyniki działań prowadzonych w oparciu o plany pracy zespołów (stałych/doraźnych), w tym ds. ewaluacji. Formułują wnioski, które wykorzystują w pracy własnej i Przedszkola (Rys.1). Wszyscy nauczyciele i Dyrektor wskazują na użyteczność ewaluacji, której wyniki przełożyły się na: wzbogacenie wyposażenia kącików oraz poszerzenie ich oferty (np.: manipulacyjny, badawczy); wypracowanie zasad funkcjonowania wszystkich podmiotów procesu edukacyjnego w formie Etosu Przedszkola; zaangażowanie rodziców oraz dzieci do zaktualizowania koncepcji pracy, z zastosowaniem "Mapy jakości przedszkola". 12/21

13 Rys.1o Wymaganie: Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych Poziom spełnienia wymagania: B W Przedszkolu analizuje się i wykorzystuje wnioski z badań zewnętrznych (lektura literatury pedagogicznej ogólnopolskiej i światowej) oraz wewnętrznych (ewaluacja, mikrobadania, badanie losów dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne) do planowania działań wychowawczych i edukacyjnych, w tym szczególnie w zakresie wykorzystania twórczych metod aktywności ruchowej, wdrażania różnych technik czytania, nauczania metodą rozwiązywania problemów, a także indywidualnej pracy dzieci (Plan Daltoński). Badanie osiągnięć absolwentów świadczy o wysokiej jakości pracy Przedszkola dostrzeganej w środowisku oraz przekłada się na modyfikację planów pracy, w kontekście jeszcze pełniejszego zaspokajania potrzeb rozwojowych dzieci. 13/21

14 W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. W Przedszkolu do planowania pracy wychowawczo - dydaktycznej wykorzystuje się badania wewnętrzne (Rys.1), tj.: ewaluację (np.: wybrane obszary/wymagania, praca własna/zespołów zadaniowych), arkusze obserwacji, ankiety (np. losy absolwentów) oraz ogólnopolskie (np.: różne metody nauki czytania /J. Cieszyńska, M. Bogdanowicz, M.Kielar-Turska; gry i zabawy matematyczne /E.Gruszczyk-Kolczyńska/, projektowanie działań poprzez zadania /D.Waloszek/) i światowe (np.: twórcze metody aktywności ruchowej /W.Sherborne, C.Orff, R. Laban; metoda M.Montessori, Plan Daltoński /metoda indywidualnej pracy/) dotyczące wspomagania rozwoju dzieci, co deklarują wszyscy (10) badani nauczyciele i Dyrektor. Nauczyciele znają wnioski z badań wewnętrznych i zewnętrznych, co znalazło przełożenie w pracy z dziećmi podczas obserwacji fragmentów zajęć, we wszystkich grupach przedszkolnych. Rys.1o Nauczyciele planują i podejmują działania wychowawcze i edukacyjne z uwzględnieniem wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Działania prowadzone przez przedszkole są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane Nauczyciele znają wnioski z ewaluacji wewnętrznej, przy czym dla większości z nich, najważniejsze dotyczą wykorzystania metod aktywnych w pracy wychowawczo - dydaktycznej, a także doskonalenia pracy zespołowej oraz współpracy z rodzicami (Rys.1). W oparciu o nie m.in.: zintensyfikowano wykorzystanie metod aktywnych; w ważnych decyzjach oddawano głos dzieciom w ramach "sejmiku dziecięcego"; podjęto pracę metodą projektów, a także zamiar opracowania innowacji pedagogicznej "Sojusz metod aktywnych"; zorganizowano szkolenie Rady Pedagogicznej na temat metod aktywnych; opracowano Etos Przedszkola oraz zbiór zasad "Tak do mnie mów!" /pracownicy, dzieci, rodzice/; powołano zespół do spraw współpracy z rodzicami; 14/21

15 przeprowadzono warsztaty dla rodziców i dzieci; zadbano o poprawę przepływu informacji /np. tablice dla rodziców dzieci z każdego oddziału/ (Rys.2). Rys.1o Rys.2o 15/21

16 W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych. Wszyscy badani nauczyciele wykorzystują w swojej pracy wyniki badań edukacyjnych opisanych w literaturze fachowej, ewaluacji wewnętrznej prowadzonej na poziomie całego Przedszkola oraz badania losów dzieci, które rozpoczęły edukację szkolną. Większość z nich odwołuje się również do ewaluacji wewnętrznej prowadzonej przez zespoły oraz badań prowadzonych indywidualnie, a niektórzy także do ewaluacji zewnętrznej, w kontekście lektury raportów. Zewnętrzne badania edukacyjne służą: poszerzaniu i doskonaleniu ich wiedzy w zakresie twórczych metod aktywności ruchowej /np.: C. Orff, W. Sherborne/, sposobów nauki czytania /np.: J. Cieszyńska, G.Doman/; stosowaniu technik parateatralnych, gier i zabaw matematycznych /E. Gruszczyk-Kolczyńska/; działaniu poprzez zadania /D. Waloszek/; indywidualnej pracy dziecka /Plan Daltoński/, a także ich wykorzystywaniu w pracy z dziećmi. Wyniki ewaluacji wewnętrznej przekładają się na poprawę jakości pracy Przedszkola (np.: przygotowanie do wprowadzenia innowacji pedagogicznej dotyczącej metod aktywnych oraz przedsięwzięcia "Zmiana w przedszkolu - przedszkole w zmianie") i pracy własnej nauczycieli (np. opracowanie programów własnych, modyfikowanie metod i tematyki pracy z dziećmi); poszerzenie form współpracy z absolwentami Przedszkola (np.: udział w imprezach środowiskowych i wewnątrzprzedszkolnych), oraz doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia diagnoz i obserwacji pedagogicznych. W przedszkolu prowadzi się badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb przedszkola, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne. W Przedszkolu zbiera się i dokumentuje informacje o losach dzieci, które do niego uczęszczały poprzez: doskonalenie współpracy z obwodową szkołą podstawową (np.: ankiety do nauczycieli klas I - III, udział nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 124 i Przedszkola w zajęciach otwartych/uroczystościach); rozmowy z rodzicami i absolwentami Przedszkola oraz ich uczestnictwo w imprezach środowiskowych organizowanych przez Przedszkole (np.: "Majówka z mamą i tatą", Dni Bieżanowa). Informacje o absolwentach są dla Przedszkola użyteczne: potwierdzają dobrą jakość pracy Przedszkola, w kontekście przygotowania dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego; służą modyfikacji miesięcznych planów pracy wychowawczo - dydaktycznej (np.: tematyka zajęć, kształtowanie umiejętności /manualne, czynności samoobsługowe/); doskonaleniu zadań obejmujących sferę społeczną dzieci (np. opracowanie zasad kodeksów grupowych "Tak do mnie mów!") oraz rozwijaniu nowych form współpracy ze środowiskiem lokalnym. Wszyscy badani nauczyciele prowadzą analizy osiągnięć dzieci, a ich wyniki wykorzystują do: indywidualizacji pracy z dzieckiem zdolnym i potrzebującym wsparcia; właściwego doboru metod i form pracy oraz angażowania dzieci do udziału w konkursach, uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie Przedszkola i w środowisku. 16/21

17 Wymaganie: Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi Poziom spełnienia wymagania: B Dyrektor sprawnie zarządza Przedszkolem. Przekłada się to na zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także tworzenie klimatu sprzyjającego pracy zespołowej i indywidualnej nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu wynikającemu z potrzeb własnych szkolących się i Przedszkola. W ewaluację wewnętrzną angażuje się cała kadra pedagogiczna, a wnioski formułowane z prowadzonych badań i nadzoru pedagogicznego są uwzględniane w planowaniu pracy wychowawczej i dydaktycznej Przedszkola. Dyrektor inicjuje działania o charakterze nowatorskim, co wpływa na aktywizowanie nauczycieli do tworzenia programów własnych oraz stosowania różnych metod aktywnych w pracy z dziećmi. Rodzice są partnerami w zakresie podejmowania w Przedszkolu ważnych dla nich decyzji, czynnie uczestnicząc w życiu Przedszkola dostrzegają dokonujący się jego rozwój oraz ich dzieci. Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci. Przedszkole zapewnia bardzo dobre warunki lokalowe i odpowiednie wyposażenie do realizacji podstawy programowej i przyjętych w Przedszkolu programów. Wysoki poziom zadowolenia rodziców, poparty opiniami nauczycieli i Dyrektora oraz obserwacją, urzeczywistniają warunki bazowe i lokalowe, tj.: duży gród wyposażony w sprzęt (np.: przeplotnie, huśtawki), w tym sportowy (np.: bramki, piłki; 30 gokartów) z wydzieloną częścią do gier zespołowych (np. piłki nożnej) oraz dla dzieci z młodszych grup. Wyposażenie ogrodu sprzyja aktywności ruchowej przedszkolaków, także poprzez realizację przez nauczycieli programu pt. Cztery pory roku". Pomieszczenia Przedszkola są jasne i estetyczne, a zorganizowane w salach kąciki tematyczne i zainteresowań aktywizują dzieci do twórczej aktywności (np. kącik badawczy). Dzieci mają dostęp do pomocy dydaktycznych i materiałów wtórnych, z których konstruują prace plastyczne /przestrzenne lub płaskie/ eksponowane w salach i holu. Dyrektor podejmuje skuteczne działania zmierzające do doskonalenia warunków w jakich funkcjonują dzieci. Planuje według istniejącego planu uzupełniania wyposażenia, który korygowany jest w miarę potrzeb. Obecnie zamierza modernizację nawierzchni trawiastej w ogrodzie /boisko do gry/, by we współpracy ze szkółką piłkarską umożliwić prowadzenie zajęć piłki nożnej dla przedszkolaków. Zapewnia nauczycielom warunki do pracy własnej (np.:sprzęt audiowizualny, komputery). 17/21

18 Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. Wszyscy nauczyciele doceniają stworzone im w Przedszkolu warunki do pracy własnej i przygotowania się do zajęć. Wskazują na: dostępność przydatnych dla ich rozwoju zawodowego zasobów (np. literatura, sprzęt, finanse); dostrzeganie i nagradzanie sukcesów; dbałość Dyrektora o profesjonalną komunikację sprzyjającą zespołowej pracy kadry pedagogicznej. W opinii nauczycieli przypominanie im /kilka razy w tygodniu, miesiącu lub roku/ o założeniach koncepcji pracy, upowszechnianie dobrych praktyk lub inspirowanie do doskonalenia zawodowego (m.in.: w ramach prowadzonych obserwacji lekcji, szkoleniowych Rad Pedagogicznych, kursów i szkoleń zewnętrznych, konferencji, seminariów) motywuje do współpracy indywidualnej i zespołowej. Zachęcanie do efektywnego ich współdziałania odbywa się także poprzez: akcentowanie wartości ich pracy i docenianie włożonego w nią wysiłku; przydzielanie dodatkowych zadań (np. opieka nad nauczycielem stażystą), a także ułatwienie kontaktów z instytucjami wspomagającymi pracę Przedszkola. Nauczyciele podkreślają, że dyspozycyjność Dyrektora, otwartość w kontaktach, daje im poczucie współodpowiedzialności za przebieg procesów edukacyjnych. Promowanie osiągnięć, pochwała, zachęta, a także nagroda (np.: tytuł - Nauczyciel Roku), decydują o skuteczności w budowaniu dobrego klimatu pracy indywidualnej i zespołowej oraz doskonaleniu. Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. Wszyscy badani (10) nauczyciele angażują się w ewaluację wewnętrzną oraz realizują ją z innymi nauczycielami, także w odniesieniu do własnej pracy. Ich udział w tym działaniu spowodowany jest: przekonaniem, że ewaluacja jest niezbędna dla poprawy pracy; poleceniem Dyrektora lub zwyczajem panującym w Przedszkolu. Powszechność udziału nauczycieli w pracach zespołów, przekłada się na zakres realizowanych przez nich zadań. Zespół stały ds. ewaluacji wskazuje, w uzgodnieniu z Dyrektorem, zakres planowanych badań (np.: Dzieci są aktywne; Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych; Funkcjonuje współpraca w zespołach /w roku poprzednim/). Opracowuje także wstępny plan, który przekazuje pozostałym zespołom (tzw. doraźnym) do analizy i weryfikacji proponowanych do badania metod i narzędzi. Nauczyciele z tych grup opracowują plany szczegółowe oraz partycypują w prowadzeniu badań, opracowaniu wniosków, które przekazują zespołowi stałemu. Efektem zaangażowania kadry pedagogicznej w ewaluację, są wspólnie wypracowane i akceptowane rekomendacje, jak mówią "służące podniesieniu jakości pracy, poprzez zobaczenie jej z szerszej perspektywy, a także w sposób obiektywny". 18/21

19 W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola. Wszyscy nauczyciele oraz Dyrektor wskazują, że wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego służą rozwojowi Przedszkola. Ich zdaniem, a także partnerów i pracowników niepedagogicznych istotne zamiany w funkcjonowaniu Przedszkola obejmują m.in.: wprowadzenie metody Plan Daltoński w grupie dzieci najmłodszych, w pozostałych - elementów; budowanie dobrego klimatu pracy (np. poprzez docenianie nauczycieli), otwartości na przyjazną komunikację (np. organizacja pikniku majowego, udział w obchodach lecia Bieżanowa, w konkursach); przejścia Przedszkola na samo bilansowanie się; zmiany godzin pracy; organizację zielonego Przedszkola; "Zielonej Nocy" dla dzieci odchodzących do szkoły oraz współpracę (jako lider WDN) w zakresie doskonalenia (np. na temat "Niebieskiej Karty" dla nauczycieli przedszkola i szkoły). Podejmowane w oparciu o wnioski z nadzoru pedagogicznego działania, skutkują zmianami obejmującymi sferę: doskonalenia personelu (np.: planowanie szkolenia z zakresu treningu asertywności); procesów (np. podjęcie działań w zakresie wdrożenia innowacji pedagogicznej "Sojusz metod aktywnych") i bazy (np.: poprawa zagospodarowania kącików w kontekście ich twórczego wykorzystania przez dzieci). Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. W opinii większości (8 z 10) nauczycieli, Dyrektor stwarza warunki do kreatywnego działania, co skutkuje wprowadzeniem nowatorskich rozwiązań w ich pracy. Mimo, że nie wszyscy podzielają to stanowisko, to wskazują przykłady motywujące ich do poszukiwania i twórczego działania. Cenią otwartość Dyrektora na potrzeby w zakresie doskonalenia oraz ich pomysły. W opinii nauczycieli skuteczność w ich mobilizowaniu, wyraża się także poprzez: przykład samego Dyrektora, stosowanie pochwał i nagród oraz zapewnienie bazy (np.: pomocy dydaktycznych, literatury) nieodzownej do wdrażania pomysłów. Według nich oraz Dyrektora o różnorodności nowatorskich przedsięwzięć świadczy m.in.: praca metodą Plan Daltoński; opracowanie i wdrożenie do realizacji programów własnych "Cztery pory roku", "Kocham czytać", wprowadzenie w ramach programu profilaktyki do grup starszych - szwedzkiego stołu. Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola. W procesie podejmowania decyzji dotyczących Przedszkola partycypują rodzice, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni. Nauczyciele wskazują swój udział w kontekście zadań statutowych, wyodrębniając zakresy swojego zaangażowania w to działanie. Dla rodziców kluczowe są decyzje, które dotyczą: organizacji pracy Przedszkola /godziny otwarcia i zamknięcia/, zajęć dodatkowych oraz opieki i wychowania (tj.: przyjętych zasad wychowawczych, ubezpieczenia, uroczystości i imprez /"Zielona Noc"/). Pracownicy niepedagogiczni konsultują z Dyrektorem swoje pomysły, wypełniają ankiety wyrażając uwagi i opinie na temat bieżących spraw Przedszkola (np.: "Majówka z mamą i tatą", zakres doskonalenia /Plan Daltoński wspólnie z nauczycielami/). Spośród wielu przykładów form współpracy angażujących w/w podmioty do udziału w podejmowaniu decyzji, są m.in.: praca nad mapą jakości Przedszkola - określenie słabych i mocnych stron (udział rodziców, dzieci, nauczycieli), redagowanie gazetki "Przez dziurkę od klucza", organizowanie spotkań z rodzicami (np.: dyżury, konsultacje, szkolenia), skrzynka wniosków i uwag. W opinii nauczycieli i Dyrektora wymiernym przykładem 19/21

20 współdecydowania o Przedszkolu, jest powołanie do życia Rada Przedszkola. Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednio do jego potrzeb. Rodzice, partnerzy oraz zdecydowana większość nauczycieli, wskazuje na skuteczność Dyrektora w podejmowaniu współpracy z instytucjami i organizacjami środowiska lokalnego. Nauczyciele także deklarują udział w tych działaniach, wskazując ich zakres oraz skalę wykorzystywanych zewnętrznych zasobów (Rys. 1). W opinii partnerów "Przedszkole prężnie działa na terenie Bieżanowa, łącząc środowisko". Zaspokaja potrzeby własne, związane z działalnością statutową /dydaktyka, wychowanie i opieka/, a także oczekiwania lokalnej społeczności. Adekwatność podejmowanych przedsięwzięć, wyraża się m.in.: w udziale dzieci w zajęciach dodatkowych, konkursach, wernisażach (np. oferta Dom Kultury - Dwór Czeczów); prezentowaniu się na uroczystościach integracyjnych; niwelowaniu stresu związanego z przekroczeniem progu szkolnego (np. udział w zajęciach w Szkole Podstawowej Nr 124). Rys.1o 20/21

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Szydłowo Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA Zawidz Kościelny Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealne Studium Prawno-Ekonomiczne "Novum" Wrocław Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15 W TARNOWIE Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W GRONIU Groń Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Edukacja Czaplinek Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA POZIOM W CHARAKTERYSTYKA POZIOM P. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

CHARAKTERYSTYKA POZIOM W CHARAKTERYSTYKA POZIOM P. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci,

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miesjkie Nr 93 Łódź Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górach Góry Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe Nr 11 w Chrzanowie Chrzanów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie Nr 21 Łódź Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu Raport z ewaluacji wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Badanie prowadzono od listopada 2016 do stycznia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Prezentowany raport jest efektem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu

Bardziej szczegółowo

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/ Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/ Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Ewaluację przeprowadził zespół powołany przez dyrektora przedszkola w składzie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Katolickie Gimnazjum Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NADZÓR PEDAGOGICZNY SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOWALU WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNICTWA I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 25 Rybnik Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Bajkowe Królestwo Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Rok szkolny 2014/2015 Przedszkole Publiczne w Bestwinie INFORMACJA O PRZEDSZKOLU Nazwa Placówki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu NAJWAŻNIEJSZYM AKTEM PRAWNYM W OPARCIU, O KTÓRY DZIAŁA PRZEDSZKOLE NR 9 JEST STATUT. PONADTO W PLACÓWCE REALIZOWANA JEST KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA, KTÓRA ZOSTAŁA OPRACOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole 340 "Kasztanowego Ludka" Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Sierpień 2017 r. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmowały: I W zakresie kontroli: 1. w publicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Przedszkole STO Kołobrzeg Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W RADOMIU R.SZK.2015/2016

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W RADOMIU R.SZK.2015/2016 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W RADOMIU R.SZK.2015/2016 ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM/SZKOŁĄ SŁUŻY ICH ROZWOJOWI Diagnoza posiadanego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Prywatne "Dorotka" Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Sochaczew Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU Cel ewaluacji Pozyskanie informacji, czy dzieci z naszego przedszkola nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GI MN AZJ UM IM. JANA P AWŁ A II W DOB CZYC AC H ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWA KRAINA" Barwice Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole w Zedermanie Zederman Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2005/2006 Cele: 1. Prezentacja umiejętności dziecięcych w bliŝszym i dalszym środowisku. 2. Promowanie placówki w mediach i środowisku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Czeladź Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gminne Przedszkole w Tworogu Tworóg Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne Nr 5 w Tarnowie Tarnów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE. WYMAGANIE 6 Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 2014r. ~ 1 ~ Cel: Pozyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na szkolny 2016/ Działania zawarte w planie pracy wynikają z Koncepcji Pracy Przedszkola oraz wniosków do dalszej pracy wynikających z analizy pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH na lata 2014-2018 Podstawa prawna: Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 Nadzór pedagogiczny sprawowany jest na podstawie planu nadzoru pedagogicznego opracowanego na rok szkolny 2016/2017 i zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r.

Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wydział Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r. ZMIANY dotyczące nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3-09-2014/2015 Dyrektor Lucyna Fularczyk Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach ul. Kubusia Puchatka 5 83-340 Sierakowice

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013 Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły Gdańsk, grudzień 2013 1 Program warsztatów Lp. Nazwa modułu Liczba godzin I. Wymagania jako wyznaczniki kierunków działań realizowanych przez szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 20 Racibórz Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Darłowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie na rok szkolny 2016/17

PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie na rok szkolny 2016/17 PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzozowie na rok szkolny 2016/17 Członkowie Rady Pedagogicznej: Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 08.09.2016r. Dokumenty stanowiące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w ogdańczowicach; 46-233 ąków PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

2012/2017 KONCEPCJA PRACY

2012/2017 KONCEPCJA PRACY 2012/2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR178 KWIATY POLSKIE OS. ORŁA BIAŁEGO 72, POZNAŃ 1 MISJA PRZEDSZKOLA Przygotowanie dziecka, do radzenia sobie w sytuacjach: nowych, trudnych. Przedszkole pełni w równym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora. w roku szkolnym 2017/2018

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora. w roku szkolnym 2017/2018 Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod nazwą Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Sporządzony na podstawie : w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele :

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele : Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele : 1. Współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania działań wychowawczych. 2. Kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Punkt Przedszkolny Tup Tup Małych Stóp Żórawina Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 2 w Bytowie

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 2 w Bytowie Koncepcja pracy Przedszkola nr 2 w Bytowie Misja W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. U podstaw

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Niepubliczne przedszkole "Bajkowy Dom" Jabłonna Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOMNIE Łomno Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Ryłko Czerna Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły. Standard: Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Opracował Zespół d/s promocji w składzie: mgr Aneta Licznerska mgr Ewa Rosińska mgr Dorota Włodkowska Włocławek, 2012r. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo