Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014"

Transkrypt

1 Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U. Nr 168, poz. 1324) 2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego ( Dz.U. z 2009r. Nr 4, poz.17) 3. Statut Przedszkola Publicznego Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. 4. Program wychowawczo-profilaktyczny przedszkola. Przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 z dn r Przedstawiono Radzie Rodziców dn r. WIZJA PRZEDSZKOLA Tworzymy przedszkole integracyjne, w którym dziecko i jego wszechstronny rozwój jest dobrem najwyższym. Przedszkole zapewnia swoim wychowankom bezpieczną, przyjazną atmosferę sprzyjającą zabawie i edukacji. Każde dziecko, bez względu na potencjał, ma równe prawo do zabawy i nauki na miarę swoich możliwości. Przedszkole integracyjne uczy tolerancji, życzliwości i wzajemnej akceptacji. Oferta edukacyjna przedszkola umożliwia rozwijanie zainteresowań, pasji, kształtowanie samodzielności oraz wartości moralnych. We wszystkich oddziałach realizujemy metody pedagogiki alternatywnej Marii Montessori. Rodzice są partnerami przedszkola. Placówka promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

2 MISJA PRZEDSZKOLA Zapewniamy dzieciom opiekę i bezpieczeństwo. Tworzymy warunki do optymalnego rozwoju każdego wychowanka, zgodnie z jego predyspozycjami i ograniczeniami. Pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania rodziny Przygotowujemy dzieci do dalszej edukacji i radzenia sobie w życiu społecznym. CEL STRATEGICZNY Ukształtować osobowość dziecka pozytywną społecznie ze szczególnym uwzględnieniem tolerancji, otwartości na drugiego człowieka, samodzielności, wiary we własne możliwości. CELE SZCZEGÓŁOWE Dziecko Rodzice Nauczyciele Poznaje swoje prawa i obowiązki Jest akceptowane takie jakie jest Czuje się bezpiecznie Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces Uczy się dostrzegać swoje mocne strony Otrzymują rzetelną i obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka Uzyskują pomoc specjalistów Czynnie uczestniczą życiu przedszkola Wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką Są aktywni i twórczy Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach placówki Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach POTENCJAŁ PLACÓWKI WARUNKI REALIZACJI CELÓW

3 Baza kadrowa, lokalowa i materialna zapewnia dzieciom zdrowymi i niepełnosprawnym opanowanie treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego, na miarę indywidualnych możliwości psychofizycznych. Realizacji celów służą: 1. Opracowane specjalnie na potrzeby naszego przedszkola programy: program wychowania przedszkolnego Razem w zabawie i nauce, program wychowawczo profilaktyczny ukierunkowany na kształtowanie u dzieci zdrowych wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych. 2. Odpowiednia baza lokalowa: podjazd dla wózków inwalidzkich 4 sale dydaktyczne sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt do zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastyki korekcyjnej gabinety specjalistyczne: logopedyczny wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem diagnostycznym, atrakcyjnymi pomocami do pracy z dziećmi terapii autyzmu z ciemnią do pracy ze światłem ultrafioletowym terapii integracji sensorycznej sala do zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych sala do zajęć komputerowych biblioteka przedszkolna z bogatym księgozbiorem literatury dziecięcej i pedagogicznej ogrodzony plac zabaw wyposażony w urządzenia terenowe, zapewniający bezpieczny pobyt na świeżym powietrzu o każdej porze roku. 3. Struktura zatrudnienia: W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni: dyrektor oraz nauczyciele i terapeuci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, w tym nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (oligofrenopedagogika, diagnoza i terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, prowadzenie zespołów korekcyjno-kompensacyjnych. terapeuci prowadzący pracę indywidualną i zespołową z zakresu: logopedii i surdologopedii autyzmu integracji sensorycznej terapii manualnej zajęć metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. ORGANIZACJA PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB WSZYSTKICH WYCHOWANKÓW

4 Organizacja przedszkola pozwala objąć pomocą dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z następującymi niepełnosprawnościami: autyzm opóźniony lub nieharmonijny rozwój upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i umiarkowanym, nie zagrażające swym zachowaniem bezpieczeństwu swojemu i innych dzieci zaburzenia emocjonalne zespół Downa dziecięce porażenie mózgowe niedowidzenie niedosłuch i głuchota zaburzenia mowy zaburzenia motoryki dużej i małej parcjalne opóźnienia percepcyjne, które mogą objawiać się specyficznymi trudnościami w nauce szkolnej. DWUTOROWOŚĆ PROCESU WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEGO W oddziałach integracyjnych dzieci zdrowe i niepełnosprawne uczestniczą we wspólnych zabawach i nauce, pod opieką 2 nauczycieli pracujących jednocześnie. Obecność drugiego nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w grupie jest niezbędna w celu zapewnienia dzieciom (zarówno sprawnym jak i niepełnosprawnym) zindywidualizowanej opieki i pomocy w nabywaniu umiejętności. Nauczyciel wspomagający planuje i jest odpowiedzialny za realizację treści zawartych w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym, w części dotyczącej edukacji i wychowania w grupie rówieśniczej. Wspólna zabawa i nauka służą w taki sam sposób dzieciom sprawnym jak i niepełnosprawnym, i są korzystne dla obu tych grup. Dzieci niepełnosprawne, naśladując sprawnych rówieśników, czynią szybsze postępy w rozwoju. Doświadczenia, jakie zdobywają w gronie swoich zdrowych kolegów są niezbędne w drodze do osiągnięcia samodzielności i opanowania licznych umiejętności potrzebnych w ich późniejszym życiu. Dzieci pełnosprawne uczą się tolerancji, uwalniają się od przesądów wobec swoich mniej sprawnych kolegów, uczą się udzielania im pomocy, nabywają wrażliwości, rozwijają wyobraźnię, stają się bardziej uważne w kontaktach z innymi. Uczą się przede wszystkim akceptacji odmienności. Podczas pobytu w przedszkolu każde dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju objęte jest indywidualną terapią, zgodnie z zaleceniami PP - P oraz zatwierdzonym przez organ prowadzący arkuszem organizacji przedszkola. Punktem wyjścia są wyniki badań za pomocą testu PEP-R, którym poddane są wszystkie dzieci niepełnosprawne (nowoprzyjęte - na początku roku szkolnego, pozostałe na koniec poprzedniego). Wyniki testu określają potencjalne możliwości w poszczególnych sferach rozwoju każdego dziecka i są podstawą do konstruowania indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych, na cały etap edukacyjny dziecka. Podczas indywidualnych form pracy korygowane są zaburzenia i rozwijane potencjalne możliwości w poszczególnych sferach rozwoju, zgodnie z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym oraz autorskimi programami specjalistów.

5 Na koniec każdego roku szkolnego zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonuje szczegółowego podsumowania funkcjonowania każdego dziecka w zakresie rozwoju jego umiejętności we wszystkich sferach rozwoju. ADAPTACJA DZIECI Rokrocznie organizowane i prowadzone są dni adaptacyjne Słoneczne dni, w ramach których prowadzone są zabawy i zajęcia z dziećmi nie uczęszczającymi jeszcze do przedszkola. Zarówno dzieci jak i ich rodzice mają możliwość poznania personelu pedagogicznego, bazy lokalowej i materialnej placówki oraz specyfiki pracy przedszkola. Uczestnictwo w różnorodnych formach pracy w przedszkolu, wspólny pobyt dzieci z przedszkolakami zbliża środowisko przedszkolne ze społecznością lokalną. DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA Wszystkie dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym, na początku każdego roku szkolnego poddawane są badaniu za pomocą testu skali gotowości szkolnej. Pozwala on ocenić aktualny rozwój dziecka w poszczególnych sferach i jest wykładnią do planowania pracy z dzieckiem w ciągu roku szkolnego. Dzieciom posiadającym braki lub deficyty oraz dzieciom szczególnie uzdolnionym nauczycielki opracowują plany działań wspierających (PDW). Są one realizowane podczas zajęć w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych oraz pracy w oddziale (indywidualnie lub w małych grupach). Pod koniec roku szkolnego prowadzone są badania porównawcze, których wyniki ułatwią rodzicom podjęcie decyzji o rozpoczęciu nauki w szkole. SYSTEM MOTYWACJI STOSOWANY W PRZEDSZKOLU Sposoby motywacji dzieci: Stosowane nagrody: pochwała indywidualna, pochwała i uznanie przed całą grupą, pochwała i uznanie przed rodzicami, oklaski, drobne nagrody - emblematy uznania (serduszka), Stosowane kary: brak nagrody, tłumaczenie i wyjaśnianie, czasowe odebranie przydzielonej funkcji, chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy, poinformowanie rodziców o zachowaniu, wyrażenie przez nauczyciela swojego niezadowolenia. SYSTEM MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI

6 Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie: ankiet, rozmów z nauczycielami, rodzicami, obserwacji zajęć (hospitacji), obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw, kart oceny pracy nauczyciela, arkusza samooceny, innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela. Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno - podsumowujących odbywających się co pół roku. OFERTA ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA WYCHOWANKÓW Przedszkole stwarza możliwość rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci poprzez szeroką ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych: komputerowe przyrodnicze plastyczne muzyczne teatralne taneczne inne w zależności od potrzeb, w których praca jest oparta na programach autorskich nauczycielek prowadzących. Ponadto każde dziecko ma możliwość korzystania z dodatkowych zajęć opłacanych przez rodziców: język angielski rytmika METODY PRACY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU: Praca w oddziałach integracyjnych: Pedagogika alternatywna Marii Montessori W przedszkolu funkcjonują jedyne w mieście oddziały montessoriańskie, realizujące program autorski: Pedagogika alternatywna metoda Marii Montessori w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Program ten, oparty na edukacji wspierającej rozwój każdego dziecka, jest realizowany zarówno z dziećmi niepełnosprawnymi, zdrowymi, jak również zdolnymi. Charakterystyczną cechą programu jest odejście od podziału treści programowych na grupy wiekowe, czy też poziomy kształcenia. Nauczanie w tym oddziale ma charakter edukacji wspierającej: dzieci starsze są przewodnikami i opiekunami młodszych kolegów. Realizację zadań edukacyjnych ułatwiają odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne. Bogactwo i różnorodność pomocy montessoriańskich, którymi dysponuje placówka zapewnia indywidualizację nauczania w zakresie treści i tempa uczenia się. Pedagogika zabawy

7 Metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz Metoda Labana opowieść ruchowa Metoda Kniessów Metoda projektów Praca terapeutyczna program terapii i edukacji dzieci autystycznych (TEACCH) Erica Schoplera program aktywności Knillów metoda integracji sensorycznej metoda Weroniki Scherborn metoda ułatwionej komunikacji metoda całowyrazowego czytania Domana metody komunikacji alternatywnej manualne torowanie głosek metody edukacji komputerowej ( programy edukacyjne i logopedyczne) WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI Mając na uwadze, że przedszkole i rodzina to dwa podstawowe środowiska wychowawcze, dążymy do świadomego, celowego i wspólnego działania dla osiągnięcia dobra dzieci w procesie wychowania i nauczania. Współpraca z rodzicami oparta jest na treściach zawartych w Programie wychowawczym i profilaktycznym oraz w planach współpracy z rodzicami opracowywanymi corocznie dla potrzeb każdego oddziału. Wspólne działania zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przyjazną atmosferę. Osiągamy to poprzez: - zebrania z rodzicami, - zajęcia otwarte, podczas których mają oni możliwość zaobserwowania, jak funkcjonuje ich dziecko w przedszkolu, jak współpracuje z innymi oraz jak pracuje nad rozwiązywaniem zadań, - indywidualne rozmowy dotyczące osiągnięć dzieci, szczególnie tych z zaburzeniami, - imprezy i uroczystości wewnątrz - oddziałowe i inne, - pomoc rodziców podczas spacerów, wycieczek (szczególnie dzieci niepełnosprawnych), - systematyczne zamieszczanie informacji w,,kąciku dla Rodziców i na stronie internetowej przedszkola. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI Przedszkole współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz oświaty, w tym wspierającymi edukację dzieci niepełnosprawnych. W placówce ma swoją siedzibę Stowarzyszenie PROMYK działające na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju w wieku od 0 do 10 roku życia oraz ich rodzin. Terapeuta zatrudniony w przedszkolu pełni funkcje prezesa stowarzyszenia i koordynuje pracą w Ośrodku Wczesnej Interwencji i Stymulacji Rozwoju. Wielu nauczycieli i terapeutów przedszkola prowadzi zajęcia popołudniowe w stowarzyszeniu, co zapewnia zwiększenie wymiaru pomocy terapeutycznej naszym wychowankom. W zajęciach oraz organizowanych cyklicznie imprezach i wycieczkach integracyjnych uczestniczą zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Ponadto Stowarzyszenie Promyk zapewnia indywidualne konsultacje ze specjalistami, zajęcia grupowe i terapię rodzin.

8 Prowadzona jest stała współpraca z Fundacją SYNAPSIS, której misją jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom. Fundacja wypracowuje systemowe rozwiązania, poprawiające jakość życia podopiecznych. Rodzice naszych dzieci mają możliwość potwierdzenia diagnozy autyzmu oraz uzyskania wsparcia w dalszej terapii. Kadra pedagogiczna naszej placówki systematycznie uczestniczy w kursach, szkoleniach organizowanych przez fundację w celu zdobywania i pogłębiania swojej wiedzy oraz wzbogacania doświadczeń i umiejętności. Polskie Stowarzyszenie Montessori sprawuje wspiera działalność nauczycieli poprzez: organizację różnorodnych form doskonalenia zawodowego hospitacje placówek montessoriańskich w kraju i za granicą, indywidualne kontakty z wykładowcami i nauczycielami montessoriańskimi. Przedszkole jest członkiem Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP - Komitet Polska, będącej międzynarodową organizacją pozarządową, która dąży do zapewnienia najmłodszym dzieciom całego świata możliwie jak najlepszych warunków życia i rozwoju, niezależnie od zróżnicowania materialnego, kulturowego i klasowego. Dyrektor naszego przedszkola należy do zarządu oddziału świętokrzyskiego OMEP, co stwarza możliwość współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy placówkami w kraju i za granicą. Współpraca z placówkami organizującymi kształcenie integracyjne: - Samorządowe Przedszkola Integracyjne w Kielcach: nr 19, 27 - Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Skarżysku Kam. - Przedszkole Publiczne w Połańcu - Przedszkola Samorządowe w Sandomierzu: nr 1, 6 - Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Rokrocznie, we współpracy z ŚCDN organizujemy wojewódzki konkurs skierowany do przedszkoli integracyjnych województwa świętokrzyskiego. Celem konkursu jest promowanie idei integracji, wymiana doświadczeń oraz budowanie pozytywnego wizerunku placówki. W 2011r. patronat honorowy nad imprezą objęła Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall. PLANOWANE DZIAŁANIA NA OKRES Rok szkolny 2011/2012 Główne kierunki pracy przedszkola 1. Promowanie zdrowego stylu życia. 2. Rozwijanie zainteresowań i pasji.

9 2012/ Kształtowanie postaw sprzyjających bezpieczeństwu dzieci w różnych sytuacjach. 2013/ Rozbudzanie u dzieci potrzeby niesienia pomocy słabszym i potrzebującym, sprawiania radości innym.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo