Przedsiębiorczość wykład 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorczość wykład 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ"

Transkrypt

1 Przedsiębiorczość wykład 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

2 Czym jest przedsiębiorczość?

3 Autor Podstawowe definicje przedsiębiorczości (Gołębiowski 2014, Piecuch 2010) Definicja R. Cantillon (1730) Działalność oparta na wychwytywaniu okazji i podejmowaniu ryzyka A. Smith (1776) Działalność osoby, która ma dużą skłonność do oszczędzania i wykorzystywania zaoszczędzonych środków do określonych przedsięwzięć J. B. Say (ok. 1800) Zachowanie przedsiębiorcy, które przenosi zasoby z obszaru o niższej wydajności do obszaru o wyższej wydajności, co pozwala mu na osiągnięcie zysku T. Veblen (1904) Agresywna konkurencja i instrumentalne traktowanie wiedzy (oportunizm) F.H. Knight (1921) J.E. Schumpeter (1934) Zyski w zamian za ponoszenie niepewności i ryzyka Wprowadzenie nowych kombinacji organizacji firmy nowych produktów, nowych usług, nowych źródeł surowców, nowych metod produkcji, nowych rynków, nowych form organizacji B.F. Hoselitz (1952) A.H. Cole (1959) Ponoszenie niepewności, koordynacja zasobów produkcyjnych, wprowadzanie innowacji i dostarczanie kapitału Celowa działalność skierowana na założenie i rozwój firmy nastawionej na zysk

4 Podstawowe definicje przedsiębiorczości (Gołębiowski 2014, Piecuch 2010) Autor D.C. McClelland (1961) Definicja Wyróżniająca zdolność do ponoszenia ryzyka M. Casson (1982) Decyzje oraz oceny dotyczące koordynacji rzadkich ulatniających się zasobów W. Garter (1985) Tworzenie nowych organizacji H.I. Grousbeck, M.J. Roberts, H.H. Stevenson (1989) Pogoń za okazją bez uwzględnienia ograniczeń tworzonych przez aktualnie kontrolowane zasoby

5 Definicja przedsiębiorczości ujęcie nowoczesne Według P. Druckera: Cecha, sposób zachowania przedsiębiorcy, Gotowość i zdolność do rozwiązywania problemów w sposób twórczy i nowatorski Umiejętność wykorzystywania nowych szans Umiejętność przystosowania się do zmieniających warunków Według J.Reykowskiego: przekształcanie rzeczywistości, wytwarzanie czegoś nowego, otwieranie nowych możliwości, instytucje przedsiębiorcze nastawione na działania transgresyjne tzn. takie, które zawierają pierwiastki ekspansji, innowacji, twórczości Wg C.Kenta, A. Isachsena i C. Hamiltona: przedsiębiorczość jest procesem samoniszczącym ([1]nowe pomysły przyciągają imitatorów, którzy nasycają rynek i eliminują krótkookresowe zyski [2] nowe działania niszczą stare rynki i produkty poprzez dostarczanie nowych wartości)

6 Kim jest przedsiębiorca?

7 Urodzony w 1914, W 1923 przyjechał do Toronto W wieku 15 lat przejął sklep po ojcu i zmienił zasady W 1948 powstał Honest Ed Zmarł w 2007 jako właściciel prawie całej głównej ulicy w Toronto i jako znany filantrop Nie udzielał kredytu bo rodzice udzielali i zawsze byli na skraju bankructwa Kupował np. nierentowny teatr i w ten sposób budował swój wizerunek Wyprawiał urodziny (z darmowym bufetem i prezentami) W czasie gdy wszyscy zatrudniali młodych pracowników, on uruchomił restaurację U starego Eda, gdzie zatrudniał kelnerów po 60 roku życia

8 Co było źródłem sukcesu? Zawsze szedł pod prąd Czyli?... Był zawsze inny

9 Był przedsiębiorczy... Był przedsiębiorcą.

10 Definicja według J. Schumpetera Przedsiębiorca innowator Przedsiębiorca dynamizuje gospodarkę przez ciągłe wprowadzanie innowacji, które są siłą napędową poruszającą mechanizm gospodarczy. J. Schumpeter (1960) Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa

11 Według A. Smitha: Przedsiębiorcę cechuje przede wszystkim umiejętność oszczędzania i mobilizowania kapitału

12 Według J.B. Saya: Przedsiębiorca umiejętnie łączy czynniki produkcji przenosząc zasoby ekonomiczne z obszaru niższej do obszaru wyższej efektywności

13 Przedsiębiorca a kompetencje Definicja według J. Schumpetera Definicja D. McClellanda Definicja J. A. Hornadaya Definicja według Entrepreneurship Development Institute of India w Ahmeda-bad Definicja według S. J. Mina Definicja według G. T. Lumpkina

14 Definicja D. McClellanda Przedsiębiorca - posiadacz trzech cech : niezwykłej kreatywności, zdolności do podejmowania ryzyka, silnej potrzeby osiągnięć. D. McClelland (1961), The Achieving Society, D. Van Nostrand and Co., New York

15 Definicja J. A. Hornadaya Przedsiębiorca jako osoba posiadająca następujące kompetencje: pewność siebie (poczucie sprawstwa), optymizm, zdolność do podejmowania oszacowanego ryzyka, zdolność do reakcji na wyzwania, elastyczność i addytywność, znajomość rynków, dobre relacje interpersonalne, zapał i pracowitość, kreatywność, potrzeba osiągnięć, zdolności przywódcze, responsywność na feedback. J.A. Hornaday (1971), Research About Living Entrepreneurs, w: G. A. Kent, D. L. Sexton i K. H. Vespes red.), Encyclopedia of Entrepreneurship, Prentice Hall, Englewood Gliffs, New Jersey

16 Entrepreneurship Development Institute of India w Ahmeda-bad Przedsiębiorca jako osoba posiadająca następujące kompetencje: innowacyjność, śledzenie okazji, wytrwałość poszukiwanie informacji, świadomość w zakresie jakości, zaangażowanie w pracę, prawidłowe planowanie, pewność siebie, asertywność, zdolność do perswazji. Źródło: Entrepreneurship Development Institute of India (EDI),

17 Definicja według S. J. Mina Przedsiębiorca jako osoba posiadająca kompetencje: dostrzeganie okazji i podejmowanie działań mających na celu ich adaptację, zasobność, kreatywność, wizja, niezależne myślenie, skłonność do podejmowania ciężkiej pracy, optymizm, innowacyjność, zdolność do podejmowania ryzyka, przywództwo. S. J. Min (1999), Made Not Born, Entrepreneur of the Year Magazine no. 3, s. 80

18 Definicja według G. T. Lumpkina Przedsiębiorca jako osoba posiadająca kompetencje: innowacyjność zdolność do podejmowania ryzyka, zapobiegawczość G. T. Lumpkin (2000), Do Young Firms have an Entrepreneurial Orientation, Department of Management Studies, University of Illinois, Chicago

19 K. Hyrsky definicja kompetencji przedsiębiorcy zaangażowanie w pracę i energia, uznawanie wartości ekonomicznych, innowacyjność, zdolność do podejmowania ryzyka, ambicja, orientacja na osiągniecia, cechy egoistyczne K. Hyrsky (2000), Entrepreneurial Metaphors and Concepts: An Exploratory Study, International Small Business Journal, vol. 18, no. l, s

20 KOMPETENCJE PRZEDSIEBIORCY Innowacyjność Wizja Kreatywność Poczucie sprawstwa Przedsiębiorca Zdolność do podejmowania ryzyka Potrzeba osiągnięć Znajomość rynków i otoczenia Pracowitość

21 Przedsiębiorca definicje ustawowe art. 43 Kodeks Cywilny (kc) art. 479 Kodeks Postepowania Cywilnego (k.p.c.) art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie dział. gosp. art. 3 ustawy o cenach Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w np. 33 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą jest to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przedsiębiorca podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

22 Przedsiębiorca definicje ustawowe -cd art. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Poza przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna, która nie ma osobowości prawnej i której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizująca lub świadcząca usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, osoba fizyczna wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadząca działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, osoba fizyczna, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt. 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt. 2 - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

23 I wiele innych

24 Funkcje przedsiębiorcy Według J.Schumpetera: reformowanie lub rewolucjonizowanie wzorca produkcji poprzez wykorzystanie nowych pomysłów lub nie rozpoznanej dotąd technicznej możliwości produkcji nowego towaru albo wytwarzania znanego towaru za pomocą nowych metod Według J.Lisaka: wyczuwanie, odkrywanie i pobudzanie potrzeb ludzkich, stawianie do dyspozycji nowych środków do zaspokojenia starych potrzeb Według C.A.Kenta: wprowadzanie nowych produktów na rynek tworzenie nowych rynków odkrywanie nowych zasobów odkrywanie i rozwijanie nowych technologii reorganizowanie istniejących przedsiębiorstw

25 Czym jest przedsiebiorstwo?

26 Prawna definicja przedsiębiorstwa Podstawa prawna: Art. 55 KC Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; koncesje, licencje i zezwolenia; patenty i inne prawa własności przemysłowej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

27 Definicja przedsiębiorstwa - zarządzanie Przedsiębiorstwo (organizacja) celowa grupa społeczna, która funkcjonuje według pewnych reguł i zasad, współpracująca ze sobą by osiągnąć określony cel. A. Nalepa (2001) Struktura organizacyjna

28 Cele działalności przedsiębiorstw - ewolucja Maksymalizacja zysku (podejście długoterminowe) Maksymalizacja CF (podejście krótkoterminowe) Tworzenie wartości (podejście długoterminowe) wcześniej lata teraz

29 Przedsiębiorstwo teoria organizacji Jednostka wyodrębniona: prawnie, organizacyjnie, ekonomicznie Jednostka prowadząca działalność gospodarczą. Cel: kiedyś: osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów potem: osiąganie płynności finansowej, teraz: tworzenia wartości

30 Atrybuty - cechy przedsiębiorstwa wyodrębnienie ekonomiczne wyodrębnienie prawne wyodrębnienie techniczno-organizacyjne

31 Wyodrębnienie ekonomiczne alienacja, samofinansowanie, samodzielność: przedsiębiorstwo ma odrębność majątkową osiąga rentowność

32 Wyodrębnienie ekonomiczne (alienacja, samofinansowanie, samodzielność) Działalność gospodarcza związana jest z ryzykiem Przedsiębiorstwo ma odrębność majątkową Osiąga rentowność Rozwój firmy zależy od zysków zatrzymanych (samofinansowanie) Samodzielność w ramach decyzji finansowych

33 Wyodrębnienie prawne Zdolność firmy do podejmowania działań prawnych (np. do zawierania umów) Występowanie jako odrębny podmiot w obrocie towarowym

34 Wyodrębnienie techniczno-organizacyjne posiada strukturę organizacyjną pozwalającą jej w zorganizowany sposób wykonywać określone zadania

35 Zasady działalności przedsiębiorstw ZASADA GOSPODARNOŚCI (racjonalnego gospodarowania) ZASADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (gotowość do podejmowania zadań oraz twórczego rozwiązywania problemów/zespół cech warunkujących bycie dobrym przedsiębiorcą) ZASADA RENTOWNOŚCI (samowystarczalność) ZASADA RACHUNKU EKONOMICZNEGO (prowadzenie rachunku celem optymalizacji)

36 Rodzaje przedsiębiorców i przedsiębiorczości

37 Przedsiębiorcy komercyjni

38 Kim jest przedsiębiorca komercyjny? Przedsiębiorca, którego głównym celem jest osiąganie własnego zysku a cele społeczne są jedynie celami pośrednimi Szczególna forma przedsiębiorczości komercyjnej: nascent entrepreneurship

39 Mierniki przedsiębiorczości komercyjnej

40 Kauffman Index of Entrepreneurial Activity - KEA

41 Kauffman Index of Entrepreneurial Activity Wskaźnik mówi o aktywności w ramach powstawania nowych przedsiębiorstw w USA Wyniki podawane są według grup demograficznych (wieku, płci, pochodzenia etnicznego i wykształcenia) Co kwartał jest prowadzony US Current Population Survey (CPS), Badaniami jest objętych osób Indeks oznacza osoby, które w ciągu miesiąca uruchomiły nową działalność w stosunku do całej populacji badanej

42 Ogólny Indeks Kauffmana

43 Indeks Kauffmana według birth rate birth rate liczba nowych przedsiębiorstw w danym kwartale podzielona przez przeciętną liczbę osób, które nie są właścicielami

44 Indeks Kauffmana według płci

45 Przedsiębiorczość kobiet (%)

46 Financial intermediation Transport, storage and communication Hotels and restaurants Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal Number of start-ups Construction Total industry (excluding construction) Gender-gap dane Females Males Total NACE Mazur K. (2009) The internal and external factors influencing the gender-gap in entrepreneurship. The analysis of the Eurostat data, Management, Vol. 13, no 2, s

47 Czynniki wpływające na gender-gap Source: own elaboration on the basis on Eurostat Typ czynników Opis Przykłady Wewnętrzne - psychologiczne Wewnętrzne - kompetencyjne Indywidualne różnice osobowościowe Różnice w indywidualnych zdolnościach wynikające z doświadczenia i wykształcenia Różnice psychologiczne wpływające na sposób prowadzenia biznesu, Motywacja, Postawa wobec ryzyka Ogólne umiejętności Kompetencje specyficzne Zewnętrzne Czynniki związane z uwarunkowaniami zewnętrznymi Ograniczony dostęp do finansowania Bezrobocie (bezczynność zawodowa) ograniczające poziom dostępnej gotówki Role społeczne Czynniki kulturowe Polityka kraju lub regionu Mazur K. (2009) The internal and external factors influencing the gender-gap in entrepreneurship. The analysis of the Eurostat data, Management, Vol. 13, no 2, s

48 Indeks Kauffmana według pochodzenia etnicznego

49 Indeks Kauffmana według natywności

50 Indeks Kauffmana według wieku

51 Indeks Kauffmana według wykształcenia

52 Indeks Kauffmana według statusu weterana

53 Indeks Kauffmana według branży

54 Indeks Kauffmana według regionu

55 GEM Global Entrepreneurship Monitor The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ocenia co roku, jaka jest aktywność przedsiębiorczą oraz postawy wobec przedsiębiorczości w różnych krajach pomiary zostały zainicjowane w 1999 jako wynik prac partnerskich pomiędzy London Business School i Babson College pierwotnie pomiary obejmowały 10 krajów pomiar w roku 2013 odnosi się do 75% populacji światowej oraz do 89% światowych dochodów krajowych brutto

56 Model GEM (Bacławski i wsp. 2005, s. 19)

57 W przypadku Global Entrepreneurship Monitor przedsiębiorczość rozumiana jest jako: każda próba tworzenia nowej firmy lub nowego przedsięwzięcia, takiego jak samozatrudnienie, nową organizację gospodarczą, ekspansję istniejącej organizacji, dokonaną przez jednostkę, zespół ludzi lub istniejącą organizację (Bratnicki i wsp. 2013, s. 9)

58 Sumaryczny Wskaźnik Innowacyjności SII European Innovation Scoreboard [EIS, 2009] jest corocznym raportem oceniającym innowacyjne osiągnięcia państw członkowskich UE w oparciu o Sumaryczny Indeks Innowacyjności (SII). SII przyjmuje wartości od 0 do 1, przy czym im wartość wskaźnika jest bliższa 1, tym wyższy jest poziom innowacyjności danego kraju Obliczany jest na podstawie 29 wskaźników cząstkowych dla 27 krajów

59 Syntetyczny (sumaryczny) wskaźnik innowacyjności SII

60 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) -syntetyczny wskaźnik rozwoju przedsiębiorczości w regionach - wskaźniki Liczba przedsiębiorstw aktywnych na 1000 mieszkańców, Liczba pracujących na aktywny podmiot w firmach mikro, małych i średnich, Liczba pracujący w przedsiębiorstwach aktywnych (mikro, małych i średnich) na 1000 mieszkańców, Przychody na aktywne przedsiębiorstwo mikro, małe i średnie, Przychody na pracującego w aktywnej firmie mikro, małej i średniej, Udział kosztów w przychodach w aktywnych przedsiębiorstwach mikro, małych i średnich, Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach aktywnych małych i średnich, Nakłady inwestycyjne na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo aktywne, Nakłady inwestycyjne na pracującego w aktywnym przedsiębiorstwie mikro, małym i średnim

61 Przedsiębiorczość korporacyjna

62 Rodzaje przedsiębiorców prawo własności entrepreneur posiada prawo własności intrapreneur nie posiada prawa własności

63 Funkcje przedsiębiorcy Kryterium Przedsiębiorca Intraprzedsiębiorca Menedżer Prawa własności Tak Nie Nie Stosunek do ryzyka Akceptacja/Poszukiwanie Akceptacja Awersja Stosunek do ograniczoności zasobów Ignoruje Ignoruje Koncentruje się na tym kryterium Cel Wprowadzenie innowacji Wprowadzenie innowacji Kontrola kosztów Istotne mierniki Długoterminowe (np. wzrost wartości) Długoterminowe (np. rozwój własny) Krótkoterminowe (np. płynność)

64 Podejścia do organizacji Kryterium Menedżer Przedsiębiorca Intraprzedsiębiorca Podejście do organizacji Satysfakcja menedżerska Podstawowe motywy Organizacja wychowująca i opiekuńcza, szukanie własnego miejsca Satysfakcjonowanie innych Oczekiwanie promocji i nagród Podczas frustracji może odrzucić system Satysfakcjonowanie siebie i klientów Oczekiwanie wolności, orientacji na cele Relacje z innymi Hierarchia organizacyjna Transakcje i umowy jako podstawy relacji Niechęć do systemu organizacyjnego Satysfakcjonowanie siebie, klientów i sponsorów Oczekiwanie wolności i dostępu do zasobów organizacji Transakcje w ramach hierarchii organizacyjnej

65 10 barier intraprzedsiębiorczości Eesley, Dale T.; Longenecker, Clinton O., Gateways to Intrapreneurship, Industrial Management. Jan/Feb2006, Vol. 48 Issue 1, p18-23 Karanie za podejmowania ryzyka, błędów i nowych pomysłów 57% Pomysły, które prowadzą donikąd 44% Zaniechanie promocji i wspierania intraprzedsiebiorczości 38% Niezdrowa polityka: brak kooperacji 35% Słaba komunikacja 31% Brak zachęty do myślenia o okazjach rynkowych 28% Nieklarowna misja organizacji oraz niejasne priorytety i cele 26% Brak rzeczywistego wsparcie zarządu 23% Brak nagród za usprawnienia i podejmowanie ryzyka 21% Nieadekwatny dostępny czas i inne zasoby 18%

66 10 warunków wspierających intraprzedsiębiorczość Kultura wzbogacania pracy, podejmowania ryzyka i działań 52% Celebrowanie i nagradzanie pomysłów, postępu i wyników 41% Dostępność informacji o klientach i wewnętrzna komunikacja 40% Wsparcie zarządu i zaangażowanie na wszystkich szczeblach 36% Wspieranie podejmowania ryzyka 35% Rozwój procesu generowania nowych pomysłów 33% Jasno zdefiniowane potrzeby organizacji, wizja i kierunki działań 30% Rozwój kooperacji i pracy zespołowej 25% Dostarczanie zasobów do rozwoju nowych pomysłów 19% szkolenie międzywydziałowe 17%

67 Zasady intraprzedsiebiorczości według G. Pinchota 1. Przychodź do pracy z otwartością na wypowiedzenie 2. Obchodź z daleka każde polecenie, które ma powstrzymać marzenia 3. Wykonaj każdą pracę na korzyść projektu bez względu na opis stanowiska pracy 4. Znajdź ludzi do pomocy 5. Kieruj się intuicja w wyborze ludzi wspierających 6. Pracuj w podziemiu tak długo, jak można upublicznianie uruchamia system immunologiczny organizacji 7. Nigdy nie idź na wyścigi, jeśli w nich nie uczestniczysz 8. Lepiej prosić o przebaczenie niż o pozwolenie 9. Bądź szczery w swoich celach, realistyczny w zakresie ich osiągania 10. Honoruj sponsorów

68 Przedsiębiorczość społeczna

69 Przedsiębiorca społeczny Noruzi i wsp. (2010): nazwa społeczny przedsiębiorca odnosi się do innowacyjnych działań uwzględniających cel społeczny zarówno w obszarze non-profit, jak np. w przedsięwzięciach komercyjnych zorientowanych na cele społeczne, lub w korporacyjnej działalności przedsiębiorczej o charakterze społecznym Może dotyczyć sektora non-profit oraz działań międzysektorowych Źródło: Noruzi, M. R., Westover, J. H., and G. R. Rahimi. (Jun 2010) An Exploration of Social Entrepreneurship in the Entrepreneurship Era, Asian Social Science, vol. 6 (6), p. 3-10

70 Przedsiębiorca społeczny Przedsiębiorcy społeczni to jednostki, które za pomocą innowacyjnych rozwiązań, pokonują najważniejsze problemy społeczne. Są ambitni i wytrwali w zwalczaniu największych wyzwań i promowaniu innowacji na szeroką skalę. Nie czekają, aż rządy albo świat biznesu odpowie na potrzeby społeczeństwa. Diagnozują problem i rozwiązują go poprzez zmianę utrwalonych schematów, replikowanie idei i przekonywanie całych społeczności do podjęcia działania.

71 Przykłady przedsiębiorców społecznych Susan B. Anthony ( , USA): amerykańska sufrażystka. Doprowadziła do uznania prawa kobiet do własności. Kilkanaście lat po jej śmierci, w 1920 r., przyjęto 19. poprawkę, przyznającą kobietom prawo głosu. Vinoba Bhave ( , Indie): założyciel i lider Land Gift Movement. Jego działania zaowocowały przekazaniem ponad 7 milionów akrów ziemi indyjskim niedotykalnym i bezrolnym. Maria Montessori ( , Włochy): pierwsza kobieta-lekarz we Włoszech. Opracowała nowatorską metodę nauczania dzieci w wieku przedszkolnym, nazwaną później metodą Montessori. Florence Nightingale ( , Wielka Brytania): twórczyni współczesnego pielęgniarstwa. Założyła pierwszą szkołę dla pielęgniarek i walczyła o poprawę opieki w szpitalach. Margaret Sanger ( , USA): pionierka ruchu planowanego rodzicielstwa na świecie i prawa kobiet do antykoncepcji. Założycielka Planned Parenthood Federation of America. John Muir ( , USA): przyrodnik i ekolog, stworzył system Parków Narodowych i był współzałożycielem Sierra Club, jednej z najważniejszych obecnie organizacji przyrodniczych w USA. Dzięki jego działaniom nienaruszony został m.in. park Yosemite. Jean Monnet ( , Francja): finansistka, architekt Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która wraz ze wspólnym rynkiem europejskim była bezpośrednią prekursorką Unii Europejskiej. Odpowiedzialny za ustabilizowanie kilku europejskich systemów monetarnych w okresie międzywojennym, m.in. polskiego złotego w 1927 r.

72 K. Dudzik, J. Hausner, H. Izdebski, T. Kucharski, N. Laurisz (2008) Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, Kraków

73 Systemowe usytuowanie przedsiębiorstw społecznych Źródło: Dudzik K. i wsp. (2008), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce s. 10

74 Formy prawne przedsiębiorstw społecznych w Polsce organizacje spółdzielcze i spółdzielnie pracy, (ok. 13 tys.), należą do nich: spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie spożywców, spółdzielnie uczniowskie, inne bankowość spółdzielcza (ok. 5 tys. Placówek, ponad 5% aktywów sektora bankowego) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK), (zrzeszają ok. milion członków), towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, ( jest 8, udział w rynku ubezpieczeń sięga ok. 0,5%), organizacje pozarządowe działające w formie stowarzyszeń zarejestrowanych oraz fundacji (ponad 40 tys. i zatrudniają około 1% wszystkich zatrudnionych w Polsce). Źródło: Izdebski M, Małek M. (2005), Formy prawne podejmowania i prowadzenia działalności służącej realizacji celów społecznie użytecznych poza sektorem finansów publicznych, w szczególności w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, w świetle idei ekonomii społecznej i obowiązującego stanu prawnego, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa

75 Przedsiębiorca - naukowiec przedsiębiorczość innowacyjna (technologiczna, intelektualna, akademicka) działania uczelni wyższych i pracowników naukowych, mające na celu komercjalizację wyników badań naukowych

76 Przedsiębiorca - naukowiec Firmy odpryskowe spin-off - przedsiębiorstwa powstałe w wyniku usamodzielnienia się pracowników jednostki macierzystej, które wykorzystują jej potencjał materialny i intelektualny i bazują na wynikach prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w tejże jednostce - są zależne i powiązane kapitałowo lub operacyjnie z jednostką macierzystą Formy odpryskowe spin-out - przedsiębiorstwa powstałe w wyniku usamodzielnienia się pracowników jednostki macierzystej, które wykorzystują jej potencjał materialny i intelektualny i bazują na wynikach prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w tejże jednostce, ale są niezależne od organizacji macierzystej Szare spin-off - wykorzystywanie infrastruktury i własności intelektualnej uczelni (nieformalnie) do celów własnej aktywności gospodarczej pracowników naukowych

77 Podsumowanie: Jakie są rodzaje przedsiębiorczości? przedsiębiorczość komercyjna (zewnętrzna), przedsiębiorczość korporacyjna (wewnętrzna, intraprzedsiebiorczość), przedsiębiorczość społeczna, przedsiębiorczość intelektualna, inna?

78 Przydatne źródła informacji: dane GUS dane Eurostat dane OECD

79 Literatura 1. Bacławski K., Koczerga M., Zbierowski P. (2005), Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku Raport GEM Polska, Fundacja Edukacyjna Bachalski, Poznań. 2. Bratnicki M., Węcławska D., Tarnawa A., Zbierowski P. (2013), Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska 2012, PARP, Warszawa. 3. Gołębiowski G. (2014), Przedsiębiorczość w Polsce w świetle badań Global Entrepreneurship Monitor, Studia BAS, Nr 1(37) 2014, s. 9 25, 4. Piecuch T. (2010), Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. 5. Walczak W. (2010), Miary i kryteria oceny przedsiębiorczości, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2010, nr 3.

80 Pytania egzaminacyjne 1. Proszę podać definicje przedsiębiorczości według: Saya, Schumpetera, McClellanda, Druckera. 2. Proszę podać definicję przedsiębiorcy według Schumpetera i Ahmeda-bad. 3. Proszę wymienić cztery kompetencje przedsiębiorcy. 4. Proszę podać jedną z ustawowych definicji przedsiębiorcy oraz numer ustawy. 5. Cele działalności przedsiębiorstw ewolucja. 6. Proszę podać definicję i cel przedsiębiorstwa według teorii organizacji. 7. Na czym polega ekonomiczne wyodrębnienie organizacji? 8. Na czym polega prawne wyodrębnienie organizacji? 9. Na czym polega techniczno-organizacyjne wyodrębnienie organizacji? 10. Kim jest przedsiębiorca wewnętrzny (intra)? 11. Kim jest przedsiębiorca społeczny w Polsce i na świecie? 12. Proszę omówić podstawowe mierniki przedsiębiorczości. 13. Proszę omówić wskaźnik KEA konstrukcja i wnioski.

Przedsiębiorczość wykład 1

Przedsiębiorczość wykład 1 Przedsiębiorczość wykład 1 Podstawowe definicje dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Plan wykładu Czym jest przedsiębiorczość? Rodzaje przedsiębiorcy/przedsiębiorstw/przedsiębiorczości. Kim jest przedsiębiorca?

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Cechy: Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN 1. Zawodowy charakter 2. Powtarzalność 3. Racjonalne gospodarowanie (zysk i opłacalność) 4. Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

II. Różne rodzaje przedsiębiorczości CZĘŚĆ. 2

II. Różne rodzaje przedsiębiorczości CZĘŚĆ. 2 II. Różne rodzaje przedsiębiorczości CZĘŚĆ. 2 Przedsiębiorczość dynamiczna i innowacyjna 2 Przedsiębiorczość innowacyjna 3 Przedsiębiorczość high-tech Sektory czy firmy high-tech? Poziom innowacyjności.

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Projekt Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Prof. Krystyna Poznańska Katedra Zarządzania Innowacjami. Przedsiębiorczość technologiczna

Prof. Krystyna Poznańska Katedra Zarządzania Innowacjami. Przedsiębiorczość technologiczna Prof. Krystyna Poznańska Katedra Zarządzania Innowacjami Przedsiębiorczość technologiczna Plan prezentacji 1. Przedsiębiorczość technologiczna pojęcie i specyfika 2. Sposoby uruchomienia przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Mikrofinansowanie działalności gospodarczej w Polsce doświadczenia i perspektywy. Wykład 1. Kontekst problematyki mikrofinansowania. M.

Mikrofinansowanie działalności gospodarczej w Polsce doświadczenia i perspektywy. Wykład 1. Kontekst problematyki mikrofinansowania. M. Mikrofinansowanie działalności gospodarczej w Polsce doświadczenia i perspektywy Wykład 1 Kontekst problematyki mikrofinansowania M. Gajewski, 2016 Słowo na temat organizacji Spotkania (x7) według planu:

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. III. Międzynarodowe porównania aktywności przedsiębiorczej. Polska na tle Europy i świata

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. III. Międzynarodowe porównania aktywności przedsiębiorczej. Polska na tle Europy i świata Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji III. Międzynarodowe porównania aktywności przedsiębiorczej. Polska na tle Europy i świata Definicja przedsiębiorczości a jej pomiar Czy skupić się na ambitnym

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET. Mgr Bianka Godlewska Dzioboń Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET. Mgr Bianka Godlewska Dzioboń Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET Mgr Bianka Godlewska Dzioboń Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia Jarosław Działek Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Centrum Studiów Regionalnych UniRegio Plan prezentacji czym jest

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański

Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański 24.11.2012 r. 9.45-11.15 (90 ) i 11.30 13.00 (90 ) 1. Pojęcie prawa cywilnego 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz 2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI Piotr Markiewicz PROBLEMATYKA Wyzwania gospodarki opartej na wiedzy Innowacja i innowacyjność Zespoły istota i cechy Specyfika pracy zespołowej Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

1 Lekcja organizacyjna

1 Lekcja organizacyjna NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu ekonomika rolnictwa na podstawie programu nr TA/PZS1/PG/2012 klasa 2TA l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE BIURA KARIER W BUDOWANIE POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW

ZAANGAŻOWANIE BIURA KARIER W BUDOWANIE POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW ZAANGAŻOWANIE BIURA KARIER W BUDOWANIE POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW RAMY PRAWNE DLA DZIAŁALNOŚCI AKADEMICKICH BIUR KARIER ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku O promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość jutra, PARP, Warszawa, 9.12.2014. dr hab. Przemysław Zbierowski przemyslaw.zbierowski@ue.katowice.pl

Przedsiębiorczość jutra, PARP, Warszawa, 9.12.2014. dr hab. Przemysław Zbierowski przemyslaw.zbierowski@ue.katowice.pl Rozwój przedsiębiorstwa przez internacjonalizację szansa czy konieczność: wyniki badań własnych Uwarunkowania internacjonalizacji początkujących przedsiębiorców dr hab. Przemysław Zbierowski przemyslaw.zbierowski@ue.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM Przedsiębiorczość puka do szkół

SEMINARIUM Przedsiębiorczość puka do szkół SEMINARIUM Przedsiębiorczość puka do szkół Cieszyn, 19.10.2012r. Kompetencje osoby przedsiębiorczej Człowiek przedsiębiorczy to osoba gotowa do podejmowania zadań, do rozpoczynania czegoś Przedsiębiorczym"

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. I. Przedsiębiorczość - istota, ewolucja pojęcia

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. I. Przedsiębiorczość - istota, ewolucja pojęcia Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji I. Przedsiębiorczość - istota, ewolucja pojęcia Poziom innowacyjności Duże korporacje Ewolucja poglądów na temat istoty i roli przedsiębiorczości I. Wizja Schumpetera

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Nowe kierunki w zarządzaniu

Nowe kierunki w zarządzaniu C Nowe kierunki w zarządzaniu Zarządzanie na rynku doznań d Zarządzanie na rynku doznań Rynek doznań (Experience Economy) rynek dla produktów będących dostosowanymi do klienta (customized) doznaniami nie

Bardziej szczegółowo

Przy wykładni pojęcia?przedsiębiorstwo" w rozumieniu ustawy o VAT nie należy zapominać o prawie wspólnotowym.

Przy wykładni pojęcia?przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o VAT nie należy zapominać o prawie wspólnotowym. Przy wykładni pojęcia?przedsiębiorstwo" w rozumieniu ustawy o VAT nie należy zapominać o prawie wspólnotowym. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: uptu) przepisów ustawy nie

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr ZSK/PZS1/PG/2014 klasy 2ZSK l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie. Maciej Strzębicki

Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie. Maciej Strzębicki Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie Maciej Strzębicki Własna firma Inkubator przedsiębiorczości Kryzys Praca na uczelni Garaż VC/PE Wdrożona idea Innowacje Wydatki na badania i rozwój Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2011

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2011 prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy i Pedagogiki Społecznej Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP Studia licencjackie Specjalność: PEDAGOGIKA PRACY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2011 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb dotyczących inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości

Badanie potrzeb dotyczących inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości 2010 Badanie potrzeb dotyczących inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości STRESZCZENIE Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. V. Przedsiębiorczość a innowacje

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. V. Przedsiębiorczość a innowacje Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji V. Przedsiębiorczość a innowacje Tematy Innowacje w teorii przedsiębiorczości. Innowacja - co to znaczy? Innowacje a sukces w biznesie. Nowe trendy - skutki dla

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej. www.rpo.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej. www.rpo.gov.pl Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej www.rpo.gov.pl Spis treści Informacje ogólne... 3 Cele ustawy... 3 Definicja... 3 Założyciele... 4 Uprawnienia przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Krok bliżej sukcesu Rozwój gospodarczy na obszarze gmin należących do LGD Leśna Kraina Górnego Śląska w oparciu o przedsiębiorczość możliwości

Krok bliżej sukcesu Rozwój gospodarczy na obszarze gmin należących do LGD Leśna Kraina Górnego Śląska w oparciu o przedsiębiorczość możliwości Krok bliżej sukcesu Rozwój gospodarczy na obszarze gmin należących do LGD Leśna Kraina Górnego Śląska w oparciu o przedsiębiorczość możliwości finansowania PROGRAM Cel LSR - przedsiębiorcy Budżet Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE Czym się zajmiemy? I II III IV pomysły na własną firmę przedmiot przedsięwzięcia budowanie oferty dla klienta podmiot przedsięwzięcia rynek planowanej działalności aspekty

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości powstawania firm odpryskowych wywodzących się z wyŝszych uczelni

MoŜliwości powstawania firm odpryskowych wywodzących się z wyŝszych uczelni MoŜliwości powstawania firm odpryskowych wywodzących się z wyŝszych uczelni Prof. zw. dr hab. inŝ. Jan Koch POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WROCŁAWSKIE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII Plan prezentacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr TŻ/PZS1/PG/2012 klasy 2TŻ1, 2TŻ2. l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Justyna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Ekonomika handlu KLASA: IV TH

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Ekonomika handlu KLASA: IV TH WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Ekonomika handlu KLASA: IV TH DZIAŁ PROGRAMU NAUCZANIA Zarządzanie w przedsiębiorstwie Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa handlowego Proces kierowania (zarządzania)

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

SYLABUS rok akademicki 2016/17 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański

SYLABUS rok akademicki 2016/17 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Nazwa przedmiotu Przedsiębiorczość dla każdego - nie ma genu lidera Kod ECTS 14.3.E.FL.1995 Pkt.ECTS 2 Limit osób 30 Jednostka prowadząca przedmiot INNA Nazwa kierunku Ekonomia/MSG Nazwa specjalności BRAK;

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Warsztaty RIS3, Gdańsk, 29/30.10.2013 Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Mirosław Miller Zagadnienia 1. Bariery dla implementacji strategii RIS3 w Polsce 2. Do czego potrzebne są wskaźniki? 3.

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

OD MARZEŃ DO REALIZACJI - DZIAŁAJ, ROZWIJAJ, ZDOBYWAJ! Consulting Coaching Business STAWIAMY NA ROZWÓJ BIZNESU

OD MARZEŃ DO REALIZACJI - DZIAŁAJ, ROZWIJAJ, ZDOBYWAJ! Consulting Coaching Business  STAWIAMY NA ROZWÓJ BIZNESU Consulting Coaching Business www.ccb.com.pl ccb@ccb.com.pl ZAPLANUJ SUKCES WŁASNEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OD POMYSŁU DO WŁASNEGO BIZNESU Aktywność człowieka jako warunek jego przetrwania Skąd wziąć

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

KWESTIONARIUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Strona1 Kwestionariusza Rozmowy Rekrutacyjnej KWESTIONARIUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Imię i nazwisko Beneficjenta Ostatecznego Numer Identyfikacyjny Deklaracji Data i godzina spotkania Planowana kwota

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW JK-WZ-UW 1 LITERATURA ZALECANA Grzenkowicz N., Kowalczyk J., Kusak A., Podgórski Z., Ambroziak M. PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW JK-WZ-UW 4 Sekwencje zagadnień

Bardziej szczegółowo

Kariera i przedsiębiorczość

Kariera i przedsiębiorczość Kariera i przedsiębiorczość Przedsiębiorczość to zdolność do kreowania i zaspokajania swoich i cudzych potrzeb. Siłą napędową przedsiębiorczości są niezaspokojone potrzeby człowieka. Psychologiczne i socjologiczne

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

I. Bilans w ujęciu syntetycznym

I. Bilans w ujęciu syntetycznym I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz

Bardziej szczegółowo

Educational curriculum - Harmonogram szkoleń w ramach komponentu 3

Educational curriculum - Harmonogram szkoleń w ramach komponentu 3 Educational curriculum - Harmonogram szkoleń w ramach komponentu 3 Nr działania C3A1 C3A3 C3A5 Data Miejsce Temat szkolenia 14.06.2010 Wydział Ekonomiczny UG, 15.06.2010 Wydział Ekonomiczny UG, 28.06.2010

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Uwłaszczenie naukowców i inne zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym mające na celu wsparcie komercjalizacji B+R

Uwłaszczenie naukowców i inne zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym mające na celu wsparcie komercjalizacji B+R Kraków, 06.03.2014 Uwłaszczenie naukowców i inne zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym mające na celu wsparcie komercjalizacji B+R Michał Żukowski radca prawny Kierownik Działu Prawnego Narodowego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

"Wiedza gwarantem sukcesu szkolenie dla mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu gnieźnieńskiego. Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury

Wiedza gwarantem sukcesu szkolenie dla mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu gnieźnieńskiego. Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury Przedsiębiorstwo - Jednostka wyodrębniona prawnie, organizacyjnie, ekonomicznie. Prowadzi działalność gospodarczą. 1 W jakim celu? osiąganie zysku, zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT G-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY OBROTU GOSPODARCZEGO. Podstawy ekonomii. Podstawy finansów i bankowości. Pojęcie gospodarki i obrotu gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW

Spis treści. Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW Spis treści Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW Model A Orientacja do wewnątrz Praca i ludzie Wartości i postawy Definicje Wpływ gospodarki rynkowej Model B Orientacja na

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo