Rodzaje zabaw w edukacji przedszkolnej. Zabawy fundamentalne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rodzaje zabaw w edukacji przedszkolnej. Zabawy fundamentalne"

Transkrypt

1 Rodzaje zabaw w edukacji przedszkolnej. Zabawy fundamentalne Zabawa to podstawowa forma aktywności dziecka w wieku przedszkolnym. Jest ona działalnością naturalną. Zabawa stanowi tę formę działalności dziecka, dzięki której moŝe ono odtwarzając i przetwarzając treść swoich doświadczeń w świecie realnym przeŝywać je na nowo, oraz wielokrotnie poddawać je adaptacji od strony poznawczej, uczuciowej, wartościującej. Dzięki temu następuje włączanie tych doświadczeń, do zasobów pamięci trwałej oraz do systemu psychicznego dziecka. W literaturze przedmiotu moŝna spotkać następujący podział zabaw dziecięcych właściwych dla wieku przedszkolnego: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i ruchowe, w niektórych opracowaniach wyróŝnia się takŝe zabawy badawcze oraz twórcze. Zabawy konstrukcyjne: polegają na budowaniu, składaniu całości z elementów, z wykorzystaniem róŝnorodnego materiału. Dziecko bawiąc się, wykonując czynności konstrukcyjne odczuwa przyjemność, zadowolenie, jednocześnie zaspakaja waŝną potrzebę tworzenia. I. Dudzińska zabawy konstrukcyjne dzieli na: budowanie z klocków róŝnej wielkości i róŝnorodnych kształtów, konstruowanie, łączenie elementów z zestawów, budownictwo z piasku lub śniegu, tworzenie i konstruowanie róŝnych przedmiotów i zabawek do zabaw tematycznych czy inscenizowanych, budowanie na wolnym powietrzu, łączenie większych elementów (deseczek, palików, łuków drewnianych), konstruowanie budowli, które mogą być wykorzystane w zabawach tematycznych. 1 Zabawy tematyczne: nazywane równieŝ zabawami naśladowczymi, w role, dramowymi lub fikcyjnymi. Przez S. Szumana zostały nazwane tematycznymi, poniewaŝ są to zabawy dziecięce na określony temat zaczerpnięty z róŝnych sytuacji, zdarzeń, faktów z Ŝycia zauwaŝonych przez dzieci i odtworzonych w formie zabawy. 2 Zabawy dydaktyczne to forma zabawy organizowana i kierowana przez dorosłych. Są to zadania, które mają na celu osiągnięcie zamierzonego wyniku, ich celem jest przede wszystkim rozwój procesów poznawczych. 3 Dają dziecku okazję do uporządkowania swoich wiadomości, operowania nimi, rozumienia i dociekania. Z. Bogdanowicz dokonała podziału zabaw dydaktycznych biorąc pod uwagę materiał wykorzystywany w zabawie. WyróŜniła cztery rodzaje zabaw: zabawy z pomocami gotowymi, w których konstrukcji zawarte jest zadanie do wykonania, jak np. wieŝa piko, baby, sześciany róŝnej wielkości; zabawy typu czarodziejski woreczek, zgadnij, czego brak na stole, w których stosuje się drobne przedmioty codziennego uŝytku; zabawy z wykorzystaniem układanek, łamigłówek, zagadek obrazkowych, 1 Wychowanie i nauczanie w przedszkolu, pod red. I. Dudzińskiej, Wyd. WSiP, Warszawa 1983, s S. Szuman, Zabawy tematyczne dzieci. Wychowanie w Przedszkolu, 1958 r., s.2. 3 Por. W. Okoń: Zabawa a rzeczywistość, WSiP, Warszawa 1987, s. 159.

2 gier stolikowych itp.; zabawy słowne, takie jak zagadki, niedokończone rymy i inne. Zabawami dydaktycznymi kieruje nauczyciel. MoŜe to w pewnym sensie hamować aktywność twórczą dzieci, ale zawarty w nich jest wartościowy cel wychowawczy tj. wdraŝanie dzieci do słuchania poleceń i podporządkowania własnej woli regułom zabawy. Przestrzeganie reguł zabawy wdraŝa dzieci do stosowania ich, oraz uczy zrozumienia potrzeby doprowadzania zabawy, gry do końca. W trakcie tych zabaw dziecko ma moŝliwość wykorzystania zdobytych doświadczeń i umiejętności w określonym celu. W zabawie tej oprócz celu kształcącego powinien znajdować się równieŝ cel bliski dzieciom, czyli zabawowy. 4 Kiedy dzieci opanują reguły gier dydaktycznych w sposób spontaniczny wtedy według własnych pomysłów podejmują pewne czynności o charakterze zabaw dydaktycznych wprowadzając w nich swoje zasady i reguły. W. Hemmerling 5 zabawy dydaktyczne dzieli na: - zespołowe zabawy i gry ruchowe z prawidłami i elementami rywalizacji, - zabawy konstrukcyjne, w których dominują czynności motoryczne, - zespołowe zabawy tematyczne, to jest: zabawy w role, dramatyzacje, inscenizacje, konkursy, quizy, zgaduj-zgadule itp., - zespołowe zabawy i gry dydaktyczne opracowane specjalnie do zadań i czynności poznawczych. W innym podziale zabaw i gier dydaktycznych zaproponowanym przez I. Dudzińską kryterium doboru stanowi cel występujący w zabawie, czyli: - określanie cech przedmiotów i ich połoŝenia; - utrwalenie pojęć matematycznych; - utrwalenie wiadomości o otoczeniu społecznym i przyrodniczym; - ćwiczenie poprawności wymowy. 6 Zabawy ruchowe stosowany w nich róŝny typ ruchu prowadzi do rozwoju fizycznego. Kształtują charakter, wolę, twórczą wyobraźnię, pamięć, pojęcia przestrzenne. Mogą być to zabawy swobodne i organizowane, w których realizowany jest określony cel. Cel ten według I. Dudzińskiej stanowi kryterium wyodrębnienia następujących rodzajów zabaw ruchowych: zabawy orientacyjno-porządkowe, które wyrabiają umiejętność oceny kierunku i odległości, orientację w przestrzeni, uczą biegania bez potrącania, omijania przeszkód; zabawy bieŝne angaŝujące duŝe grupy mięśniowe, pobudzające krąŝenie, oddychanie; zabawy równowaŝne rozwijają zdolność utrzymania równowagi, uczą przekraczania przeszkód, działają mobilizująco na układ nerwowy; zabawy z czworakowaniem działają na organizm wszechstronnie tak na układ wegetatywny, jak i ruchowy; zabawy z elementem skoku i podskoku pobudzają krąŝenie i oddychanie; zabawy z elementem wspinania i właŝenia ćwiczą sprawność pokonywania przeszkód; zabawy z elementem rzucania, chwytania, toczenia, celowania rozwijają umiejętność rzucania, chwytania, zdolność oceniania kierunku i odległości; 4 Z. Bogdanowicz, Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli, PZWS, Warszawa 1967, s. 8,9. 5 W. Hemmerling, Zabawy w nauczaniu początkowym, WSiP, Warszawa 1984, s Wychowanie i nauczanie w przedszkolu, pod red. I. Dudzińskiej, op. cit. s. 9.

3 zabawy rytmiczno-ruchowe wpływające na ogólne usprawnienie ruchowe dzieci, wyrabiające poczucie rytmu, koordynację ruchową, ćwiczą oddech. 7 Zabawy badawcze są kontynuacją zabaw manipulacyjnych, które występują w wcześniejszych okresach rozwojowych. Dziecko manipulując przedmiotami i działając na nich zaspokaja swoje potrzeby poznawcze. M. Kwiatkowska uwaŝa, Ŝe małe dzieci lubią wykonywać róŝne doświadczenia np. sprawdzają kruchość lodu, wilgotność piasku, bawić się magnezem, szkłem powiększającym, pryzmatem, kalejdoskopem. Mają moŝliwość w ten sposób zaspokoić swoją ciekawość świata, doświadczyć interesujących je zjawisk i przedmiotów. Doświadczenia te niosą ze sobą pytania:, dlaczego tak jest? co, z czego zostało zrobione? co, do czego słuŝy? itp. 8 Zabawy badawcze słuŝą zaspokojeniu potrzeb poznawczych dzieci poprzez działanie i manipulowanie przedmiotami. Zabawy twórcze stymulują rozwój dyspozycji twórczych dziecka. Ekspresja twórcza wypływa z psychicznych potrzeb dziecka. Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju wyobraźni, fantazji, pomysłowości. Ma to związek z podejmowaniem przez dzieci działań w formie ekspresji plastycznej, werbalnej, ruchowej i muzycznej. Manipulacja zostaje zastąpiona poszukiwaniem, eksperymentowaniem, prawdziwym badaniem aŝ do tworzenia. W początkowej fazie dziecko przypadkowo coś odkrywa, wpada na jakiś pomysł, coś tworzy. Ze względu na formalne kryteria wyróŝnia się jeszcze takie rodzaje zabaw jak: swobodne lub spontaniczne, kierowane, samotne - indywidualne, grupowe, równoległe, wspólne, zespołowe. Wszystkie rodzaje zabaw są ze sobą bardzo powiązane, istnieje wiele zabaw mieszanych. KaŜdy rodzaj zabawy odgrywa w rozwoju dziecka swoistą rolę, dlatego teŝ w przedszkolu powinno stwarzać się takie warunki, które pozwoliłby na róŝnorodną aktywność zabawową dziecka. Według E. Gruszczyk- Kolczyńskiej w czasie zabawy dziecko uczy się niebywale intensywnie. W zabawie proces uczenia się jest dostosowany do teraźniejszych potrzeb rozwojowych dziecka, więc odgrywa wielką rolę we wspomaganiu w kształtowania się procesów umysłowych dziecka. 9 Zabawa dowolna jest podejmowana z własnej inicjatywy i sprawia dziecku przyjemność. Zabawa swobodna prowadzi do zdobywania doświadczeń, wiadomości, umiejętności, sprawności, czyli staje się procesem uczenia się w sposób mimowolny i niezamierzony. Dla dziecka w wieku przedszkolnym zabawa jest działalnością najwaŝniejszą i niczym nie da się jej zastąpić. Jest ona tak silną i trwałą potrzebą dziecka jak potrzeba pokarmu, ruchu, towarzystwa innych dzieci. Zabawa zajmuje centralne miejsce w wychowaniu przedszkolnym. Na zabawę i inną działalność dowolną musi się znaleźć duŝo czasu w rozkładzie dnia przedszkolnego. Bez zabawy, bowiem oraz swobody ekspresji i spontanicznego działania nie da się wychowywać człowieka aktywnego, samodzielnego, zdolnego do inicjatywy. Gdy prawidłowo zaspokajamy potrzeby dziecka kształtuje się w nich względnie zgodna i trwała organizacja wiedzy, uczuć, motywów działania i reakcji. Proces ten trwa od najwcześniejszych chwil Ŝycia i ma wpływ na rozwój psychiczny i prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. 7 Wychowanie i nauczanie w przedszkolu, pod. red. I. Dudzińskiej, op.cit. s. 10, M. Kwiatkowska, Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP,Warszawa 1988, s E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków, WSiP, Warszawa 2004, s. 32.

4 Zabawy fundamentalne to program rozwijania zdolności dziecka od urodzenia do sześciu lat, skierowany głównie do rodziców. Jego autorami są Gordon Dryden i Colin Rose angielscy pedagodzy. Program ten jest przewodnikiem jak stworzyć stymulujące środowisko oraz jak efektywnie spędzić czas z dzieckiem. Jest to wyjątkowy program wspomagający wszechstronny rozwój dziecka. Zawiera propozycje działań, które pokazują głównie rodzicom, ale takŝe nauczycielom, jak spędzić z dziećmi czas efektywnie, ucząc i jednocześnie budując wieź między dzieckiem, a dorosłym. Jest to pierwszy program, który zawiera tak wiele praktycznych propozycji zabaw dla dzieci, opartych na koncepcji inteligencji wielorakiej H. Gartnera. W skład programu Zabawy fundamentalne wchodzą: - Część pierwsza, przeznaczona dla dzieci od urodzenia do 2 r. Ŝ. Zestaw zawiera kilkadziesiąt scenariuszy zabaw, które wyostrzają i rozwijają zmysły dotyku, wzroku, słuchu, smaku i węchu. - Część druga, przeznaczona dla dzieci od ukończenia 2 do 6 r. Ŝ. Zabawy te angaŝują dziecko do samodzielnego wykonywania czynności, a następnie pomagają w przygotowaniu do nauki czytania, pisania i liczenia. Zestaw dla dzieci w wieku przedszkolnym, czyli Zabawy fundamentalne 2 zawiera: przewodnik, karty z zabawami, płytę CD ROM z kartami słownymi, wspomagającymi naukę czytania, szablonami do nauki pisania, kartami matematycznymi do wydruku. Celem programu jest kształtowanie wszechstronnych zdolności poprzez twórcze i aktywizujące formy działań, mające charakter zabawy. JeŜeli dziecko nie czerpie przyjemności z zajęć, naleŝy je przerwać. Zabawy zaproponowane w programie zostały opracowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod oraz koncepcji pedagogicznych: - teoria wielorakiej inteligencji - polisensoryczność oddziaływań - Ruch Rozwijający W. Sherborne - koncepcja L. Wygockiego - gimnastyka twórcza M. A. Kniessów - metoda R. Domana - metoda Dobrego Startu - metoda M. Montessori - Integracja Sensoryczna - Kinezjologia edukacyjna ZałoŜeniem programu jest połączenie radosnej zabawy ze stymulacją, prowadzące do rozwinięcia wszechstronnych uzdolnień dziecka poprzez:

5 - stymulację mózgu (w ciągu pierwszych pięciu lat Ŝycia w mózgu dziecka tworzy się 50 procent głównych połączeń nerwowych umoŝliwiających zdobywanie wiedzy. Połączenia w mózgu powstają w wyniku bogatych i róŝnorodnych doświadczeń dziecka. Jest to fundament do nadbudowywania dalszych umiejętności, - naukę poprzez zmysły - rozwijanie ośmiu rodzajów inteligencji: językowej, matematyczno-logicznej, wizualno-przestrzennej, muzycznej, interpersonalnej czyli umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi osobami i intrapersonalnej czyli umiejętności skupienia uwagi na swoich uczuciach, umiejętności wyciągania wniosków z przeŝytych doświadczeń oraz zdolności planowania, stawiania celów, inteligencji ruchowej, przyrodniczej C. Rose i G. Dryden przedstawiają wczesny rozwój dziecka w postaci szeregu klocków tworzących piramidę szczęścia. NaleŜy je układać w określonych miejscach, krok po kroku, a rezultacie zbudujemy szczęście dziecka. Konstrukcja piramidy jest planem, na którym oparty jest cały program zabaw fundamentalnych. Kamienie węgielne to: miłość okazywana dziecku, zapewnienie bezpieczeństwa i zabawa, dlatego program oparty jest na grach i zabawach, które oprócz dostarczania dziecku ogromnej radości, mają swój cel. KaŜda z nich odwołuje się do jednego z bloków piramidy. Zabawy te mają za zadanie stymulować rozwój dziecka, a nie tylko zabawiać je. Pierwsza część programu Zabawy fundamentalne pomagają postawić na właściwym miejscu bloki z dwóch pierwszych poziomów piramidy. Zagadnieniami z wyŝszych poziomów zajmuje się część druga Zabaw. 10 Główną zaletą programu jest to, Ŝe posiada część praktyczną. Karty z zadaniami moŝna nosić przy sobie i bawić się z dzieckiem, wybierając zabawy odpowiednie w danej chwili. Zabawy ułoŝone są w grupy tematyczne: - pięć zmysłów - budowanie słownictwa - czytanie - pisanie - matematyka - kreatywność - myślenie - muzyka - nauka i przyroda - pamięć - poczucie własnej wartości - wartości Bawiąc się z dzieckiem nie naleŝy narzucać mu wykonania zadania zabawa powinna być zgodna z naturalną potrzeba dziecka, sprawiać mu przyjemność i radość, naleŝy równieŝ pamiętać o zasadzie stopniowania trudności, dąŝąc do wszechstronności rozwoju naleŝy wykorzystywać w zabawie ćwiczenia z róŝnych 10 Rose C., Dryden G., Zabawa jest nauką, Transfer Learning, Gdańsk 2006, s. 8, 9.

6 zestawów, a takŝe stwarzać radosną, twórczą atmosferę pozwoli to na zdobycie umiejętności i wytworzy szczególną więź emocjonalną między rodzicem i dzieckiem lub dzieckiem i nauczycielem. Aby dziecko nabyło umiejętność samodzielnego myślenia, ciekawość świata i wiarę we własne moŝliwości spełnione powinny być następujące zasady: - Starajmy się zapewnić dziecku osiągnięcia sukcesu. Zadania nie mogą być zbyt łatwe ani za trudne, muszą leŝeć w strefie najbliŝszego rozwoju dziecka. Dziecko powinno mieć świadomość, Ŝe osiągnięcie sukcesu wiąŝe się z pewnym wysiłkiem oraz z satysfakcją związaną z rozwiązaniem zadania. - Zachęcajmy do myślenia, pobudzajmy ciekawość dziecka - Zachęcajmy do działania, a nie tylko chwalmy za wykonane prace - Unikajmy porównywania z innymi dziećmi - Dajmy czas na rozwiązanie problemu - Prowadźmy zasadę: PokaŜ i powiedz - Kierujmy dzieckiem, lecz miejmy na uwadze jego zainteresowania - Pomagajmy tylko tyle ile trzeba. 11 Propozycje zabaw zawarte są w ksiąŝkach: Chwytam, siedzę, raczkuję gry i zabawy wspomagające rozwój dziecka wieku 0-12 miesięcy, Chodzę, mówię, rozumiem od miesięcy, Rusz ręką gry i zabawy motywujące do nauki pisania, Kocham, lubię, szanuję uczuciatoŝsamość motywacja, Wielcy i mali artyści zabawy rozwijające wraŝliwość artystyczną, Coś w ten deseń zabawy słowne, Przesuwanki zgadywanki gry i zabawy motywujące do nauki czytania, Pół jabłuszka do fartuszka gry i zabawy matematyczne w domu, Rusz ręką kreślę szlaczki i zygzaczki, Trzy kaczuszki z polnej dróŝki gry i zabawy matematyczne na spacerze, Kocham, lubię i szanuję o kształtowaniu charakteru i motywacji, Zaczarowane słowa, czyli rymy i rytmy gry i zabawy rozwijające słuch fonemowy, Coś z niczego - twórcze gry i zabawy, Od rana do wieczora zabawy z czasem i przestrzenią. PoniŜej podaję kilka przykładów zabaw: Memory w pudełkach zapałek Pomoce: kilkanaście oklejonych jednakowo pudełek po zapałkach, rózne drobne przedmioty (wata, kulki, ryŝ, cekiny do wypełnienia pudełek). Liczba uczestników: kilkoro dzieci Pudełka układamy na stole. KaŜde dziecko po kolei otwiera dwa z nich. JeŜeli odnaleziona zostaje para, dziecko układa pudełka przed sobą. Po zakończeniu uczestnicy sprawdzają, kto zebrał więcej. W innej wersji dzieci mogą słuchowo, poprzez potrząsanie, dobierać pudełka w pary. Słońce, deszcz, wiatr Pomoce: na osobnych kartkach rysujemy duŝy wyraźny symbol zjawisk atmosferycznych: deszcz, błyskawica, wiatr, grzmot, słońce, chmury. KaŜdemu symbolowi przyporządkowany zostaje dźwięk: - deszcz kap, kap, kap, 11 Rose C., Dryden G., Zabawa jest nauką, Transfer Learning, Gdańsk 2006, s. 22, 23.

7 -błyskawica rata tata -wiatr hu, hu, hu, hu - grzmot bum! bum! - słońce ach - chmury och! Jedno z dzieci prowadzi zabawę. Najpierw w duŝych, a potem w coraz mniejszych odstępach czasu pokazuje róŝne karty z symbolami. Grupa wydaje dźwięk odpowiadający symbolowi. Poczta Dzieci siedzą w szeregu, jedno za drugim, tak by kaŝdy miał przed sobą plecy następnej osoby. Nauczycielka wyjaśnia: Trzeba wysłać waŝną informację. Niestety, nie mam telefonu. Wyślemy ją specjalną pocztą. Siedzące na początku dziecko maluje na plecach kolegi przedmiot. Osoba ta maluje to samo na plecach poprzednika. W ten sposób rysunek przekazujemy dalej. Ostatnie dziecko ogłasza, co dotarło do niego. Ile potraficie nazwać? Cel: rozwijanie zdolności zapamiętywania oraz zachęcanie do klasyfikowania wg kategorii Wybierz kategorię: zabawki, owoce, pojazdy, rzeczy z uchwytami, rzeczy utrzymujące się na powierzchni wody itp. Zadanie dzieci polega na wymyśleniu jak największej liczby rzeczy pasujących do danej kategorii. Wierszyki dla wtajemniczonych Cel: doskonalenie umiejętności czytania Pomoce: rymowanka, karty z wyrazami z rymowankami do odczytywania przez dzieci Recytujemy lub śpiewamy, podnosząc do góry karty wyrazowe, gdy dojdziemy do tekstu zawierającego określone słowa. Po podniesieniu karty nauczycielka milknie, a dzieci uzupełniają tekst, odczytując słowa. Dla dzieci młodszych moŝna przygotować karty z obrazkami. Co to jest? Cel: ćwiczenie pamięci dotykowej poprzez zapamiętywanie i odtwarzanie wzorów Pomoce: szablony glu oraz kartka i ołówek dla kaŝdego dziecka. Wykonanie szablonu: za pomocą pistoletu na gorący klej (do kupienia w sklepach z materiałami budowlanymi) nauczyciel przygotowuje proste wzory na tekturce. Otrzyma wypukły rysunek. Dzieci zamykają oczy i dotykiem muszą rozpoznać swój wzór, a następnie odwrócić go rysunkiem do dołu. Wtedy mogą otworzyć oczy i spróbować narysować na czystej kartce wzór, który przed chwilą poznawały dotykiem. Następnie odwracają szablon i porównują z rysunkiem. Szykujemy się na wyprawę Dzieci stoją w kole. Nauczycielka stoi w środku koła i trzyma piłkę. Mówi: Do kogo rzucę piłkę, ten ma podać jedną niezbędną rzecz, którą powinien zabrać ze sobą podróŝnik, zamierzający przemierzyć cały świat.

8 Pociąg wyrazowy Rozpoczynający grę mówi: Jadę na wakacje. W walizce mam szczoteczkę do zębów. Kolejna osoba powtarza i dodaje swoje propozycje. 12 Prof. M. Bogdanowicz, psycholog dziecięcy wypowiedziała się na temat zabaw fundamentalnych w taki sposób: Program stanowi znakomity przewodnik dla rodziców i dziecka, który prowadzi ich od jednej do następnej przygody, słuŝącej odkrywaniu świata, lepszej komunikacji językowej i emocjonalnej, społecznej, nabywaniu coraz to nowych kompetencji, rozwijania wszystkich zmysłów, wszystkich rodzajów inteligencji i kształtowaniu aktywnej, twórczej postawy wobec siebie i otoczenia Zabawy fundamentalne mogą stanowić pomoc dla nauczyciela w udzielaniu wskazówek rodzicom jak w sposób efektywny bawić się dzieckiem w domu. Zabawy te moŝna wykorzystywać takŝe w pracy w przedszkolu - w pracy z całą grupą czy w pracy indywidualnej realizując program indywidualnego wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. Zabawy fundamentalne mogą być stosowane w terapii i wspomaganiu rozwoju dzieci niepełnosprawnych, o róŝnych rodzajach niepełnosprawności realizując program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 12 B. Rokicka, Zabawy fundamentalne z dzieckiem można bawić się wszędzie, Edukacja w przedszkolu, czerwiec 2008, Wyd. Raabe, s

ZABAWA JAKO PODSTAWOWA FORMA AKTYWNOŚCI DZIECKA W PRZEDSZKOLU

ZABAWA JAKO PODSTAWOWA FORMA AKTYWNOŚCI DZIECKA W PRZEDSZKOLU ZABAWA JAKO PODSTAWOWA FORMA AKTYWNOŚCI DZIECKA W PRZEDSZKOLU Zabawa to życie dziecka w okresie przedszkolnym, opierajcie, więc na niej waszą działalność wychowawczą, osłaniajcie zabawę kierujcie nią.

Bardziej szczegółowo

Mgr Małgorzata Pawlik

Mgr Małgorzata Pawlik Mgr Małgorzata Pawlik Wykorzystanie zabawy jako metody uczenia się w sposób niezamierzony Skutki ograniczania czasu przeznaczonego na zabawę Jak postępować, aby zabawa nie była zadaniem do wykonania Czas

Bardziej szczegółowo

ZABAWA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I JEJ ZNACZENIE DLA ROZWOJU DZIECKA.

ZABAWA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I JEJ ZNACZENIE DLA ROZWOJU DZIECKA. ZABAWA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I JEJ ZNACZENIE DLA ROZWOJU DZIECKA. 1. Co to jest zabawa. Zabawa jest zjawiskiem społecznym, a nie biologicznym - rozwija się pod wpływem otoczenia i działalności dziecka.

Bardziej szczegółowo

Mirosława Mazur oddział przedszkolny REFERAT. ,,Zabawa jako dominująca forma aktywności dziecka sześcioletniego.

Mirosława Mazur oddział przedszkolny REFERAT. ,,Zabawa jako dominująca forma aktywności dziecka sześcioletniego. Mirosława Mazur oddział przedszkolny REFERAT,,Zabawa jako dominująca forma aktywności dziecka sześcioletniego. Zabawa odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu i ogólnym rozwoju dziecka. Jest ona swoistą drogą

Bardziej szczegółowo

Miejsce zabaw w szkole pomysły, inspiracje, aranŝacje z Moje Bambino. Agnieszka Skorodzień

Miejsce zabaw w szkole pomysły, inspiracje, aranŝacje z Moje Bambino. Agnieszka Skorodzień Miejsce zabaw w szkole pomysły, inspiracje, aranŝacje z Moje Bambino. Agnieszka Skorodzień Zmiany w polskiej edukacji to dziś priorytet, kaŝdej polskiej szkoły. Nowa podstawa programowa, obniŝenie wieku

Bardziej szczegółowo

ZABAWY FUNDA- MENTALNE

ZABAWY FUNDA- MENTALNE INSPIRACJE JAK? UCZYĆ UCZNIÓW UCZENIA SIĘ ZABAWY FUNDA- MENTALNE Colin Rose i Gordon Dryden Seria INSPIRACJE Jak uczyć uczniów uczenia się Cz. 4 Zabawy FundaMentalne Materiały dla nauczycieli edukacji

Bardziej szczegółowo

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki,

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, śpiewania, a nawet tworzenia łatwych melodii oraz w jakim

Bardziej szczegółowo

Program koła matematycznego,, Zabawy z matematyką. Realizowanego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie.

Program koła matematycznego,, Zabawy z matematyką. Realizowanego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie. Program koła matematycznego,, Zabawy z matematyką Realizowanego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie. Wstęp : Matematyka w przedszkolu jest nieodzownym elementem życia codziennego każdego

Bardziej szczegółowo

Rola zabawy ruchowej w życiu dziecka w okresie przedszkolnym

Rola zabawy ruchowej w życiu dziecka w okresie przedszkolnym Rola zabawy ruchowej w życiu dziecka w okresie przedszkolnym Realizując projekt Akademii Zdrowego Przedszkolaka pod hasłem Odporność wzmacniamy bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy, jeden z tematów tygodniowych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zabaw ruchowych w wieku przedszkolnym.

Wykorzystanie zabaw ruchowych w wieku przedszkolnym. Wykorzystanie zabaw ruchowych w wieku przedszkolnym. Zabawy ruchowe obok zabaw manipulacyjnych, naśladowczych konstrukcyjnych i gier dydaktycznych stanowią jedną z najbardziej interesujących form zabawowych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY

PLAN WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY PLAN WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Samorządowe Przedszkole Nr 55 W co się bawić? zabawa jako najpełniejsza forma aktywności dziecka w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki Przedszkole nr 3 Promyczek bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Realizacja obszaru nr 7 Zajęcia ruchowo - taneczne

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie kompetencji matematycznych Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią oraz zapisywanie czynności matematycznych

Kształtowanie kompetencji matematycznych Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią oraz zapisywanie czynności matematycznych Kwiecień 2009 Zwierzęta domowe Cele ogólne: Umiejętność dostrzegania zjawisk, formułowanie uogólnień Umiejętność dostrzegania zjawisk w otoczeniu, obserwowania wybranych zjawisk Umiejętność klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Psycholog szkolny Kamila Budzyńska

Psycholog szkolny Kamila Budzyńska Psycholog szkolny Kamila Budzyńska Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu w jego życiu. Przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny

Bardziej szczegółowo

Blok Matematyczny programu Klucz do Uczenia Si. Projekt dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

Blok Matematyczny programu Klucz do Uczenia Si. Projekt dla poradni psychologiczno-pedagogicznych Blok Matematyczny programu Klucz do Uczenia Si Projekt dla poradni psychologiczno-pedagogicznych Ostatnie lata pokazują, że coraz więcej dzieci ma trudności w opanowaniu umiejętności matematycznych Według

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRMU EDUKACYJNEGO

OFERTA PROGRMU EDUKACYJNEGO OFERTA PROGRMU EDUKACYJNEGO Rybki, Ryby, Wieloryby to program edukacyjny dla nauczyciela kierowany do dzieci w wieku od 5-go miesiąca życia do 3 lat i ich opiekunów do realizacji w centrach rozwoju dziecka,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 Prowadzący : Katarzyna Żelichowska Przedmiot: metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (ćwiczenia) semestr / zimowy 2011 r. Studia I stopnia Semestr V Liczba godzin: 30 ECTS 6 Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

Nabycie umiejętności graficznych wymaga rozwoju umiejętności motorycznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej i samoregulacji. NPDN PROTOTO - J.

Nabycie umiejętności graficznych wymaga rozwoju umiejętności motorycznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej i samoregulacji. NPDN PROTOTO - J. Nabycie umiejętności graficznych wymaga rozwoju umiejętności motorycznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej i samoregulacji. KOORDYNACJA WZROKOWO - RUCHOWA Zdolność osoby do koordynowania informacji przekazanych

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość szkolna dziecka

Dojrzałość szkolna dziecka Dojrzałość szkolna dziecka Dojrzałość szkolna Według B. Wilgockiej-Okoń dojrzałość szkolna to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju intelektualnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwi

Bardziej szczegółowo

Wszelkie działania twórcze zaczyna się od ruchu. Gimnastyka Mózgu. Kinezjologia Edukacyjna według dr P. Dennisona stopień I i II.

Wszelkie działania twórcze zaczyna się od ruchu. Gimnastyka Mózgu. Kinezjologia Edukacyjna według dr P. Dennisona stopień I i II. Wszelkie działania twórcze zaczyna się od ruchu. Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie kolejny juŝ raz w swojej ofercie proponuje dla nauczycieli wszystkich specjalności warsztaty metodyczne: Gimnastyka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Prywatnego URWIS W Olsztynie

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Prywatnego URWIS W Olsztynie KONCEPCJA PRACY Przedszkola Prywatnego URWIS W Olsztynie Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: 1. Ustawa o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie zabawy i zabawek.

Znaczenie zabawy i zabawek. Znaczenie zabawy i zabawek. Zabawa to jedna z głównych form (obok pracy i nauki) działalności człowieka, której głównym motywem jest przeżywanie przyjemności związanej z jej wykonywaniem. Podejmowana bezinteresownie

Bardziej szczegółowo

ABC hipoterapii. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnych - pod red. A. Strumińskiej

ABC hipoterapii. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnych - pod red. A. Strumińskiej ABC hipoterapii. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnych - pod red. A. Strumińskiej Spis treści Podziękowanie (A. Strumińska) Przedmowa (W. Smolak) O autorkach Słowo

Bardziej szczegółowo

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Celem tych zajęć było usprawnianie pamięci słuchowej i koordynacji słuchowowzrokowej. Na zdjęciu uczeń układa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Celem tych zajęć było usprawnianie pamięci słuchowej i koordynacji słuchowowzrokowej. Na zdjęciu uczeń układa Podsumowanie realizacji projektu pn. Wiedzą zdobędę świat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Szkole Podstawowej w Antoniowie Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedszkole jako pierwszy etap edukacji

Przedszkole jako pierwszy etap edukacji Przedszkole jako pierwszy etap edukacji Na przykładzie doświadcze wiadczeń Przedszkola nr 15 w Gdańsku Niezapominajka Niezapominajka 1 Dziecko w wieku od 3 5 lat Duże zmiany w rozwoju intelektualnym przechodzenie

Bardziej szczegółowo

Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Arkusz Obserwacyjny

Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Arkusz Obserwacyjny Część Druga Psychometryczna analiza wyników badań standaryzacyjnych Skali Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Arkusz Obserwacyjny 79 Skala Gotowości

Bardziej szczegółowo

Język angielski w nauczaniu przedszkolnym

Język angielski w nauczaniu przedszkolnym Język angielski w nauczaniu przedszkolnym Mariola Bogucka Lublin, 21.10.2015 Cele nauczania języka angielskiego w przedszkolu Integracja lekcji języka angielskiego i nauczania przedszkolnego Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie rozrywek umysłowych w nauczaniu matematyki w klasach szkoły zawodowej

Wykorzystanie rozrywek umysłowych w nauczaniu matematyki w klasach szkoły zawodowej MARIOLA ŻOŁNIERUK Wykorzystanie rozrywek umysłowych w nauczaniu matematyki w klasach szkoły zawodowej Referat Wykorzystanie rozrywek umysłowych w nauczaniu matematyki w klasach szkoły zawodowej Matematyka

Bardziej szczegółowo

Marzec 2009 W świecie sztuki. Cele ogólne:

Marzec 2009 W świecie sztuki. Cele ogólne: Marzec 2009 W świecie sztuki Cele ogólne: Kształtowanie wrażliwości na piękno sztuki Uwrażliwianie na piękno sztuki: malarstwo, rzeźba Kształtowanie wrażliwości plastycznej Umiejętność klasyfikowania spostrzeżeń

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PT. ZABAWA W CZYTANIE - mgr Romana Błahuta

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PT. ZABAWA W CZYTANIE - mgr Romana Błahuta INNOWACJA PEDAGOGICZNA PT. ZABAWA W CZYTANIE - mgr Romana Błahuta Staramy się dostrzegać poznawczy zapał dziecka i stworzyć mu warunki, w których będzie mogło krok po kroku poznawać świat wszystkimi zmysłami.

Bardziej szczegółowo

Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią; zapisywanie czynności matematycznych

Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią; zapisywanie czynności matematycznych CZERWIEC 2009 W POSZUKIWANIU LATA Cele ogólne: Umiejętność dostrzegania zjawisk, formułowania uogólnień Umiejętność dostrzegania zjawisk w otoczeniu, obserwowania wybranych zjawisk Umiejętność klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

JESIENNA MUZYKA PAŹDZIERNIK 2008. Cele ogólne:

JESIENNA MUZYKA PAŹDZIERNIK 2008. Cele ogólne: PAŹDZIERNIK 2008 Cele ogólne: JESIENNA MUZYKA Umiejętność dostrzegania zjawisk, formułowania uogólnień Umiejętność dostrzegania zjawisk w otoczeniu, obserwowania wybranych zjawisk Umiejętność klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu Wprowadzony Zarządzeniem nr 22/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu z dnia 31.10.2014r.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Bawię się i uczę się czytać

Bawię się i uczę się czytać Bawię się i uczę się czytać ZABAWY I ĆWICZENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO NAUKI CZYTANIA PORADNIK DLA RODZICÓW Opracowała: Manuela Gromadzka Szczytno, 28.11.2016 r. 1 Jakie korzyści płyną z rozpoczęcia nauki czytania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak

,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak ,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak GŁÓWNE KIERUNKI PRACY REWALIDACYJNEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLI SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH OD ROKU SZKOLNEGO 2013/14

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne

Wychowanie przedszkolne Wychowanie przedszkolne Nowości na rok szkolny 2016/2017 Trampolina. Zanim zostaniesz uczniem nowy pakiet dla 6-latków Trampolina do szkoły nowe wydanie uniwersalnego pakietu edukacyjnego dla 5- i 6-latków

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Kraina Magii

Przedszkole Kraina Magii Przedszkole Kraina Magii Przedszkole Kraina Magii jest nowo powstałym niepublicznym przedszkolem prowadzonym przez Spółdzielnie Socjalną Aktywni. Do przedszkola zapraszamy dzieci od 2,5 do 6 lat. Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI MATEMATYCZNEJ

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI MATEMATYCZNEJ SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI MATEMATYCZNEJ DATA: 10.04.2013r. PROWADZĄCA: Iwona Nakielska GRUPA: dzieci 6- letnie TEMAT ZAJĘĆ:,,W krainie czarodziejskich figur zabawy matematyczne CELE OGÓLNE: Aktywizowanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) Ustawa z dn.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesznie im. Leśnych Skrzatów na lata 2013\2014-2017/2018

KONCEPCJA PRACY Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesznie im. Leśnych Skrzatów na lata 2013\2014-2017/2018 KONCEPCJA PRACY Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesznie im. Leśnych Skrzatów na lata 2013\2014-2017/2018 1 WIZJA PRZEDSZKOLA 1. Tworzymy taką placówkę, która jest przyjazna dla dzieci i ich rodziców. 2.

Bardziej szczegółowo

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna 1. Osoby wdrażające innowacje: mgr Justyna Witas, mgr Adriana Jachnicka, mgr Marta Jafernik 2. Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji: Innowacja

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym.

Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Wielu psychologów twierdzi, Ŝe dzieci są twórcze z samej swej natury, a postawa twórcza jest wśród dzieci powszechna.

Bardziej szczegółowo

Kryteria sukcesu dziecka 6-letniego

Kryteria sukcesu dziecka 6-letniego Kryteria sukcesu dziecka 6-letniego I Rozwój sprawności ruchowej Ewa Bogdan Teresa Oleksa 1. Motoryka bierze udział w zorganizowanych i spontanicznych zabawach ruchowych; wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

Bardziej szczegółowo

Marzec 2009 Przyroda budzi się ze snu. Cele ogólne:

Marzec 2009 Przyroda budzi się ze snu. Cele ogólne: Marzec 2009 Przyroda budzi się ze snu Cele ogólne: Umiejętność dostrzegania zjawisk, formułowania uogólnień Umiejętność dostrzegania zjawisk w otoczeniu, obserwowania wybranych zjawisk Umiejętność klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Jestem sprawny, wesoły i zdrowy

Jestem sprawny, wesoły i zdrowy Jestem sprawny, wesoły i zdrowy Program z zakresu wychowania fizycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 21 im Ekoludek w Kaliszu Dorosłym się zdaje, że dzieci nie dbają o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Akademia Rozwoju Małego Dziecka

Akademia Rozwoju Małego Dziecka Aktualnie zbieram grupy na następujące zajęcia: Akademia Rozwoju Małego Dziecka 1. Maluszkowo - zajęcia dla dzieci do 2 roku życia - czas trwania zajęć: 45 minut / dziecko+dorosły opiekun zajęcia stymulujące

Bardziej szczegółowo

CZY NASZE DZIECKO MOŻE

CZY NASZE DZIECKO MOŻE CZY NASZE DZIECKO MOŻE JUŻ IŚĆ DO SZKOŁY? Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 im. ks. dra S. Wilczewskiego w Katowicach OBOWIĄZEK SZKOLNY W KRAJACH EUROPEJSKICH GOTOWOŚĆ SZKOLNA Osiągnięcie przez

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM dla EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM dla EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ MIĘDZYNARODOWY PROGRAM dla EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM To uniwersalny i unikatowy program edukacyjny, jedyny w Polsce, oparty na społeczno kulturowej teorii poznania i nauczania Lwa Wygotskiego. Powstał

Bardziej szczegółowo

Przedszkolak u progu szkoły. Informacja dla rodziców

Przedszkolak u progu szkoły. Informacja dla rodziców Przedszkolak u progu szkoły Informacja dla rodziców Dobry start w szkole jest niezwykle ważny dla rozwoju dziecka. Jeśli jest ono psychicznie i fizycznie gotowe do podjęcia nauki, bez trudu i z radością

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu na lata 2015/2020

Program Rozwoju Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu na lata 2015/2020 Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat. Robert

Bardziej szczegółowo

Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej

Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej Plan prezentacji pytania: - Jak dzieci uczą się języka obcego? - Jak rodzic może uczyć języka obcego swoje dziecko? - Jak sprawić, aby dziecko polubiło

Bardziej szczegółowo

Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. Jan Paweł II

Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. Jan Paweł II KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 w WIEPRZU Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. Jan Paweł II Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym

Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym Hanna Łukasiewicz HaniaLukasiewicz@interia.pl. Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym "Technologia informacyjna może wspomagać i wzbogacać wszechstronny rozwój uczniów,

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE DZIECKA W ROZWOJU INTELEKTUALNYM. A mowa B percepcja wzrokowa C percepcja słuchowa D myślenie E pamięć F uwaga G lateralizacja H wiedza

WSPOMAGANIE DZIECKA W ROZWOJU INTELEKTUALNYM. A mowa B percepcja wzrokowa C percepcja słuchowa D myślenie E pamięć F uwaga G lateralizacja H wiedza WSPOMAGANIE DZIECKA W ROZWOJU INTELEKTUALNYM A mowa B percepcja wzrokowa C percepcja słuchowa D myślenie E pamięć F uwaga G lateralizacja H wiedza PLANOWANE DZIAŁANIA A B - Ćwiczenia oddechowe mające na

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ. PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Siemianowicach Śląskich. dla dzieci w wieku przedszkolnym na rok szkolny 2014/2015

OFERTA ZAJĘĆ. PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Siemianowicach Śląskich. dla dzieci w wieku przedszkolnym na rok szkolny 2014/2015 OFERTA ZAJĘĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Siemianowicach Śląskich dla dzieci w wieku przedszkolnym na rok szkolny 2014/2015 Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowała: Sylwia Roś 1 Wstęp Program ten przeznaczony jest dla uczniów kl. IV - V szkoły podstawowej, do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 SŁUPSKI NIEDŹWIADEK SZCZĘŚCIA rok szk. 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 SŁUPSKI NIEDŹWIADEK SZCZĘŚCIA rok szk. 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 SŁUPSKI NIEDŹWIADEK SZCZĘŚCIA rok szk. 2015/2016 Temat: Wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci przez kształcenie ich uzdolnień matematycznych Zadania i

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU

PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU GŁÓWNE CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: Zabawy edukacyjne wzmacniające motywację dziecka do poznawania i rozwiązywania problemów. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: Zabawy edukacyjne wzmacniające motywację dziecka do poznawania i rozwiązywania problemów. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: Zabawy edukacyjne wzmacniające motywację dziecka do poznawania i rozwiązywania problemów. Autor: Karina Jedynak Grupa wiekowa: 5 - latki Temat: Zwierzęta na wsi. Byczek. Scenariusz zajęć

Bardziej szczegółowo

Ryzyko dysleksji i dysleksja rozwojowa u uczniów klas I-III. Opracowanie: prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz

Ryzyko dysleksji i dysleksja rozwojowa u uczniów klas I-III. Opracowanie: prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz Ryzyko dysleksji i dysleksja rozwojowa u uczniów klas I-III Opracowanie: prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz PRZYCZYNY TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU obniŝenie poziomu inteligencji zaniedbania dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Z kartami przez matematykę

Z kartami przez matematykę Z kartami przez matematykę Program edukacyjny wspierający oraz urozmaicający nauczanie matematyki w klasach młodszych Wrocław 2007 Dorota Bodkowska I. WSTĘP Celem nauczania matematyki w kształceniu zintegrowanym

Bardziej szczegółowo

Model pracy z uczniem zdolnym Oprac. Anna Descour, Anna Wolny

Model pracy z uczniem zdolnym Oprac. Anna Descour, Anna Wolny Model pracy z uczniem zdolnym Oprac. Anna Descour, Anna Wolny 1 Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami

Bardziej szczegółowo

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej.

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Gotowość szkolna- sylwetka dziecka dojrzałego i niedojrzałego do rozpoczęcia nauki w szkole Edukacja szkolna jest

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 Cel ewaluacji: 1. Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i rozwoju dzieci w przedszkolu mają charakter

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Zadania matematyczne nie z tej planety.

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Zadania matematyczne nie z tej planety. Autor: Małgorzata Urbańska Klasa I Edukacja: matematyczna, muzyczna, ruchowa, Cel/cele zajęć: - rozwijanie zainteresowania dziecięcą matematyką, - wskazanie sposobów rozwiązania problemów, - wyrabianie

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. www.beehappy.pl 3

Słowo wstępne. www.beehappy.pl 3 2 Słowo wstępne Nauka języka angielskiego dla dziecka to poznawanie wszystkiego na nowo. Jeszcze niedawno uczyliśmy swoje pociechy posługiwania się językiem ojczystym, a teraz zaczynamy uczyć je nazywać

Bardziej szczegółowo

Klub Przyjaciół Bratka. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i świetlicowe realizowane w oparciu o Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI z BRATKIEM

Klub Przyjaciół Bratka. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i świetlicowe realizowane w oparciu o Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI z BRATKIEM Klub Przyjaciół Bratka Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i świetlicowe realizowane w oparciu o Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI z BRATKIEM Opracowała: BoŜena Zawistowska Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

czyli wyruszam do szkoły

czyli wyruszam do szkoły czyli wyruszam do szkoły Dojrzałość szkolna Gotowość dziecka do podjęcia obowiązków i zadań, jakie stawia przed nim szkoła. Osiągniecie przez dziecko odpowiedniego stopnia rozwoju fizycznego, intelektualnego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANIU NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANIU NA LATA 2012-2017 Miejskie Przedszkole nr 2 w Żaganiu KONCEPCJA PRACY MEJSKEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANU NA LATA 2012-2017 STRATEGA ROZWOJU PLACÓWK 1. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy placówki.

Bardziej szczegółowo

Program terapeutyczno-edukacyjny Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł - gimnastyka mózgu

Program terapeutyczno-edukacyjny Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł - gimnastyka mózgu Opracowała: Katarzyna Szydłowska Wprowadzenie Dziecko rodzi się z kompleksem naturalnych sił- odruchów i instynktów. Naturalnie dane odruchy i pierwotne ruchy w procesie ich przyswajania w okresie niemowlęcym,

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZNIÓW. Zabawa-rozwój-kreatywność. Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych. Od 8 do 10 spotkań raz w tygodniu po 90 minut

OFERTA DLA UCZNIÓW. Zabawa-rozwój-kreatywność. Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych. Od 8 do 10 spotkań raz w tygodniu po 90 minut OFERTA DLA UCZNIÓW Zabawa-rozwój-kreatywność Zajęcia grupowe Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych Wspomaganie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci przy szczególnym udziale zadań

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci w przedszkolu. Miasto Wieś

Liczba dzieci w przedszkolu. Miasto Wieś Liczba ludności w mieście i na wsi w gminie Ciechanowiec: Miasto - 4946 Wieś 4527 70 68 60 50 40 30 20 10 25 Liczba dzieci w przedszkolu 0 Miasto Wieś Przedszkole w Ciechanowcu 68 dzieci Ośrodek przedszkolny

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW KLASY I

PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW KLASY I PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZYCH BEZPIECZNA SZKOŁA PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW KLASY I AUTOR: mgr Ewa Herczyńska MIEJSCE ZAJĘĆ: sala szkolna PROWADZĄCY: autor programu 1 CELE PROGRAMU: OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Akademia rozwoju i poznawania AKADEMIA ROZWOJU I POZNAWANIA

Akademia rozwoju i poznawania AKADEMIA ROZWOJU I POZNAWANIA Akademia rozwoju i poznawania Projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Gotowość szkolna. Renata Spisak Sowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej

Gotowość szkolna. Renata Spisak Sowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej Gotowość szkolna Renata Spisak Sowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej GOTOWOŚĆ (DOJRZAŁOŚĆ) SZKOLNA oznacza osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju, który pozwoli mu sprostać

Bardziej szczegółowo

w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015

w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015 OFERTA ZAJĘĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Siemianowicach Śląskich dla dzieci w wieku przedszkolnym na rok szkolny 2014/2015 ZAPISY NA WSZYSTKIE OFEROWANE ZAJĘCIA PRZYJMUJE SEKRETARIAT PORADNI

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach w latach 2010-2014r.

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach w latach 2010-2014r. Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach w latach 2010-2014r. Misja W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU Nasze przedszkole stwarza warunki, które zapewniaja każdemu wychowankowi indywidualny rozwój zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i uzdolnieniami.

Bardziej szczegółowo

Praca z dzieckiem sześcioletnim Konferencja Sześciolatek w szkole 17.12.2012 rok

Praca z dzieckiem sześcioletnim Konferencja Sześciolatek w szkole 17.12.2012 rok Praca z dzieckiem sześcioletnim Konferencja Sześciolatek w szkole 17.12.2012 rok Iwona Bilska Sześciolatek a siedmiolatek We wrześniu 2014 roku wszystkie dzieci sześcioletnie obowiązkowo rozpoczną naukę

Bardziej szczegółowo

WIOSNA W PEŁNI MAJ 2009. Cele ogólne:

WIOSNA W PEŁNI MAJ 2009. Cele ogólne: MAJ 2009 WIOSNA W PEŁNI Cele ogólne: Umiejętność dostrzegania zjawisk, formułowania uogólnień Umiejętność dostrzegania zjawisk w otoczeniu, obserwowania wybranych zjawisk Umiejętność klasyfikowania spostrzeżeń

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie Rewalidacja - to termin pochodzenia łacińskiego (re znów, validus mocny, silny) oznacza oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazem. Pojęcia rewalidacja

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 Prowadzący : Katarzyna Żelichowska Przedmiot: metodyka edukacji przedszkolnej (ćwiczenia) semestr / letni 011 r. Studia I stopnia Semestr IV Liczba godzin: 14 ECTS 6 Rok akademicki 010/011 CELE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

System wspierania rozwoju dzieci uzdolnionych

System wspierania rozwoju dzieci uzdolnionych System wspierania rozwoju dzieci uzdolnionych Warto pamiętać, że pomoc dziecku zdolnemu to stymulowanie, a nie przyspieszanie jego rozwoju M. Partyka Przedszkolny system wspierania rozwoju dzieci uzdolnionych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE: dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Przedszkolu Publicznym w Rucianem Nidzie.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE: dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Przedszkolu Publicznym w Rucianem Nidzie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Ruciane Nida Al. Wczasów 4, 12 220 Ruciane Nida Tel. 087 425-44-38 / Fax. 087 425-44-56 Ruciane Nida, dn.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Gotowość. szkolna. Machul Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie. Czy moje dziecko jest gotowe do szkoły?

Gotowość. szkolna. Machul Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie. Czy moje dziecko jest gotowe do szkoły? Czy szkoła jest przygotowana do pracy z moim dzieckiem? Czy moje dziecko jest gotowe do szkoły? Gotowość szkolna Wiesława Machul Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak

Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak Instytut Pedagogiki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uczelnie dla szkół Główne myśli Etap edukacji wczesnoszkolnej

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych Projekt realizowany w latach 2010 2013 w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY INTEGRACYJNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W PRZEGINI DUCHOWNEJ

KONCEPCJA PRACY INTEGRACYJNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W PRZEGINI DUCHOWNEJ Koncepcja Pracy Przedszkola 1 KONCEPCJA PRACY INTEGRACYJNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W PRZEGINI DUCHOWNEJ Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie może pomóż. Janusz

Bardziej szczegółowo

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego PRACA Z GRUPĄ Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego Cele pracy grupowej: - zaspokajanie potrzeb rozwojowych związanych z różnymi rodzajami aktywności,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie Gimnastyki Mózgu.

Praktyczne zastosowanie Gimnastyki Mózgu. Praktyczne zastosowanie Gimnastyki Mózgu. Kinezjologia Edukacyjna, której twórcą jest dr Paul Dennison, jest metodą wspierania naturalnego rozwoju człowieka, bez względu na jego wiek, poprzez ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2004/2005

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2004/2005 PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2004/2005 I. PRAWIDŁOWA ORGANIZACJA I PROCES KSZTAŁCENIA WARUNKIEM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA Ukierunkowanie i wspomaganie rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 6-LETNIEGO (wspomaganie rozwoju i zapobieganie powstawania dysharmonii w róŝnych sferach rozwoju)

PROGRAM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 6-LETNIEGO (wspomaganie rozwoju i zapobieganie powstawania dysharmonii w róŝnych sferach rozwoju) PROGRAM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 6-LETNIEGO (wspomaganie rozwoju i zapobieganie powstawania dysharmonii w róŝnych sferach rozwoju) PROGRAM OPRACOWAŁA MRG KATARZYNA WADOWSKA - SMYCZYŃSKA Wczesne

Bardziej szczegółowo

Metoda opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską opiera się na wieloletnich doświadczeniach w pracy z dziećmi z zaburzona komunikacją językową.

Metoda opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską opiera się na wieloletnich doświadczeniach w pracy z dziećmi z zaburzona komunikacją językową. Metoda Krakowska Metoda opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską opiera się na wieloletnich doświadczeniach w pracy z dziećmi z zaburzona komunikacją językową. Jest to metoda sylabowa oparta na wspomaganiu

Bardziej szczegółowo

Dziecięca matematyka wg Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej Zajęcia warsztatowe

Dziecięca matematyka wg Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej Zajęcia warsztatowe Dziecięca matematyka wg Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej Zajęcia warsztatowe Dziecięca matematyka według Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej Wstęp Przedszkole odgrywa znaczącą rolę w rozbudowywaniu matematycznej

Bardziej szczegółowo

Zadania Sposoby realizacji Kryteria osiągnięć Monitorowanie Terminy Odpowiedzialni

Zadania Sposoby realizacji Kryteria osiągnięć Monitorowanie Terminy Odpowiedzialni ZADANIE: Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez praktyczne nauczanie matematyki. 1. Poszukiwanie atrakcyjnych metod i form pracy rozwijających u dzieci zdolności matematyczne. 2. Wspieranie

Bardziej szczegółowo