WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA. organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA. organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością"

Transkrypt

1 FUNDACJA PROMYK SŁOŃCA WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością

2 MISJA Niesiemy pomoc dzieciom niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością. Zapewniamy dzieciom kompleksową pomoc medyczno-terapeutyczną oraz psychologiczno-pedagogiczną, prowadzoną przez aktywną, dobrze przygotowaną kadrę, która stale doskonali swe umiejętności i podnosi kwalifikacje. Działamy w przekonaniu, że wczesna diagnostyka i rehabilitacja pozwala uniknąć niepełnosprawności lub znacznie ograniczyć jej skutki. Zapewniamy swoim podopiecznym wielokierunkowy i możliwie wszechstronny rozwój w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu. Wspieramy rodziców w procesie leczenia i rehabilitacji dziecka. Przygotowujemy specjalistów do zapewnienia dzieciom profesjonalnej opieki medycznej, terapeutycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Popularyzujemy wiedzę na temat prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Opracowujemy i realizujemy programy naukowo-badawcze z zakresu diagnostyki i terapii. RADA FUNDATORÓW Fundacja założona została w 1990 roku z inicjatywy wybitnych osobistości ze świata nauki, kultury i biznesu. W wyniku naszego konsekwentnego i profesjonalnego działania pragniemy ograniczyć skutki niepełnosprawności u dzieci, stwarzając im możliwości jak najpełniejszego rozwoju.

3 HISTORIA DZIAŁANIA Ogólnopolska Fundacja na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Promyk Słońca powołana została 7 czerwca 1990 r. na wzór niemieckiej fundacji Aktion Sonnenschein, założonej przez Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Theodora Hellbrüggego wybitnego pediatrę, twórcę renomowanego Kinderzentrum w Monachium, autora nowatorskiej metody diagnostyki dziecięcej znanej pod nazwą Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej. W 1993 r. Fundacja otworzyła Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego. 14 maja 1993 r. Rada Fundatorów powierzyła obowiązki Prezesa Fundacji prof. dr hab. n. med. Janowi Pellarowi, profesorowi Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1994 r. powstał Oddział Fundacji we Wrocławiu, w którym otwarto Integracyjny Żłobek, a następnie Centrum dla Dzieci Niepełnosprawnych Promyk Słońca. 21 stycznia 1995 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Kinderzentrum-München a Fundacją Promyk Słońca dotyczące współpracy naukowej i klinicznej, upowszechniania stosowanych w Kinderzentrum metod diagnostyczno-rehabilitacyjnych, a także organizowania szkoleń dla polskich specjalistów. We wrześniu 1997 r. gościł we Wrocławiu prof. Václav Vojta wybitny czeski neurolog dziecięcy, twórca neurokinezjologicznej metody diagnozy i terapii zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej u niemowląt. We wrocławskim oddziale Fundacji prof. Vojta poprowadził dla lekarzy pierwszy w Polsce kurs doskonalący z zakresu swojej metody. W 1999 r. Centrum dla Dzieci Niepełnosprawnych we Wrocławiu przekształcone zostało w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne NZOZ. 8 listopada 2004 r. Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego. W 2006 r. Fundacja otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej. W 2007 r. we Wrocławiu rozpoczęło działalność Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Promyk Słońca. W 2008 r. we Wrocławiu rozpoczęła pracę Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Promyk Słońca. Powstało również Publiczne Przedszkole Integracyjne Promyk Słońca. W 2009 r. Fundacja powołała Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii. W 2011 r Fundacja powołała Instytut Spraw Społecznych Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Integracyjny Żłobek Integracyjne Przedszkole Ośrodek szkoleniowy i Centrum Doskonalenia Nauczycieli Konferencje Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii Instytut Spraw Społecznych Portal informacyjny dla rodziców Publikacje Programy na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością Konkurs naukowy

4 CENTRUM DIAGNOSTYCZNO REHABILITACYJNE W Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym NZOZ świadczymy usługi medyczne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia psychiatrycznego, rehabilitacji leczniczej oraz leczenia stomatologicznego. Poradnie specjalistyczne: Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci rehabilitacja metodą Vojty rehabilitacja metodą PNF rehabilitacja metodą NDT-Bobath rehabilitacja metodą czaszkowo-krzyżową ćwiczenia ogólnousprawniające (stacjonarnie i wyjazdowo) terapia integracji sensorycznej kinesiotaping muzykoterapia basen inne Poradnia Neurologiczna dla Dzieci porady z zakresu neurologii dziecięcej, diagnostyka neurokinezjologiczna dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych diagnostyka zaburzeń neurokinezjologicznych. Poradnia Pediatryczna konsultacje dla tzw. niespokojnych niemowląt dzieci źle śpiących, niechętnie jedzących oraz nadmiernie płaczliwych, diagnostyka zaburzeń neurokinezjologicznych. Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci leczenie schorzeń układu moczowego, moczenia nocnego. Poradnia Okulistyczna dla Dzieci porady okulistyczne (także dla wcześniaków). Poradnia Leczenia Zeza i Niedowidzenia dla Dzieci diagnostyka i terapia zeza i niedowidzenia u dzieci. Poradnia Logopedyczna dla Dzieci diagnostyka i terapia logopedyczna wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych terapia orofacjalna metodą Castillo Moralesa nauka karmienia niemowląt, dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi diagnoza i terapia jąkania Poradnia Psychologiczna dla Dzieci wspieranie rozwoju psychoruchowego dzieci od pierwszych miesięcy życia, pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i ich rodziców. Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży porady z zakresu psychiatrii dziecięcej. Poradnia Stomatologiczna opieka stomatologiczna dla dzieci (w tym niepełnosprawnych) i dorosłych. Poradnia Ortodontyczna kompleksowe leczenie ortodontyczne z zastosowaniem aparatów stałych i ruchomych. Inne: Gabinet Rehabilitacyjny dla Dorosłych kinezyterapia, fizykoterapia (krioterapia, interdyn, ultradźwięki i jonoforeza, galwanizacja i jonoforeza, diadynamik, laser, masaż leczniczy, terapia manualna, leczenie bólu metodą McKenzie). Gabinet USG USG przezciemieniowe, jamy brzusznej u dzieci, stawów biodrowych. Gabinet EMG badanie szybkości przewodzenia we włóknach ruchowych i czuciowych, badanie czynności bioelektrycznych mięśni, próby stymulacyjne (miasteniczne), próby tężyczkowe, badanie fali F i innych odpowiedzi późnych. Gabinet EEG badanie bioelektrycznej czynności mózgu. Gabinet EEG Biofeedback terapia, której celem jest poprawa funkcjonowania OUN, stosowana w przypadkach problemów szkolnych, zaburzeń uwagi, koncentracji i zachowania, snu, stanów lękowych, natręctw, depresji, przewlekłych bólów głowy, różnego rodzaju uzależnień, zaburzeń przyjmowania pokarmów, zespołu chronicznego zmęczenia, tików, mózgowego porażenia dziecięcego, padaczki, lekkiego upośledzenia umysłowego. Laboratorium immunologiczne Szkoła Rodzenia Poradnia Preluksacyjna i Ortopedyczna diagnostyka i terapia zachowawcza stawów biodrowych (w tym USG stawów biodrowych), schorzeń ortopedycznych i wad postawy. Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt konsultacje ginekologiczne dziewcząt (od okresu niemowlęcego). Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci dla dzieci z bólami stawów i innymi schorzeniami o podłożu reumatologicznymi. Oddzia³ Fundacji Promyk S³oñca Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne NZOZ ul. Swobodna 8a Wroc³aw tel Rejestracja: w. 21, 22

5 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Promyk Słońca oferujemy specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz rehabilitacyjną dla dzieci i młodzieży Opinie specjalizujemy się we wczesnej interwencji i wspomaganiu rozwoju dzieci z dysfunkcjami psychoruchowymi w wieku od urodzenia do 7. roku życia wspomagamy rodziców w procesie wychowania i edukacji dzieci sporządzamy opinie Poradnia jest uprawniona do wydawania opinii respektowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne podczas egzaminów zewnętrznych (sprawdzianów po szkole podstawowej, egzaminów gimnazjalnych, egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe) oraz podczas oceniania wewnątrzszkolnego. Są to opinie w następujących sprawach: dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom przystąpienia ucznia lub absolwenta ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ponadto, na prośbę rodzica poradnia wydaje opinie dotyczące: wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej bądź odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego pozostawienia ucznia klas I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej liceum lub technikum uzupełniającego) kandydata z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu lub szkole. Porady i konsultacje w zakresie: stymulacji rozwoju dziecka wczesnej interwencji problemów wychowawczych i edukacyjnych dziecka trudności w uczeniu się dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacyjnych wychowywania dzieci pracy z dzieckiem o zaburzonym zachowaniu efektywnej komunikacji stresu i skutecznych sposobów radzenia sobie z nim rozwoju osobowego kryzysów życiowych i trudnych sytuacji emocjonalnych w rodzinie sposobów dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dziecka wsparcia nauczyciela metod terapeutycznych w pracy nauczyciela rewalidacji indywidualnej ucznia interpretacji opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne Doradztwo zawodowe i personalne: pomoc w wyborze szkoły, zawodu, profilu bądź kierunku kształcenia badanie możliwości intelektualnych badanie zainteresowań, predyspozycji, zdolności, temperamentu, osobowości ustalenie ewentualnych przeciwwskazań do pracy w zawodzie pomoc absolwentowi w konstruowaniu i napisaniu CV, listu motywacyjnego, podania itp. Terapia i rehabilitacja: psychoterapia socjoterapia terapia logopedyczna terapia psychologiczna (terapia w kryzysach emocjonalnych, radzenie sobie ze stresem, poprawa komunikacji interpersonalnej i in.) fizjoterapia hipoterapia terapia pedagogiczna (usprawnianie podstawowych technik i umiejętności szkolnych, czyli czytania, pisania, liczenia) Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Promyk Słońca ul. Swobodna 8a ul. Wojszycka 1/ Wrocław tel Rejestracja: w. 21, 22

6 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA INTEGRACYJNY ŻŁOBEK Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Promyk Słońca specjalizuje się we wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju to zespół zaplanowanych, skoordynowanych, wielospecjalistycznych i systematycznych działań mających na celu całkowite lub częściowe zlikwidowanie, a czasem tylko zminimalizowanie różnych nieprawidłowości w rozwoju małego dziecka. Jest to wczesna interwencja w różne sfery rozwoju (ruchową, emocjonalną, społeczną ), u której podstaw leży wykorzystanie dużej plastyczności mózgu, czyli możliwości tworzenia nowych połączeń neuronalnych i struktur czynnościowych. Do tego konieczny jest stały dopływ bodźców i odpowiednie warunki ich wykorzystywania. Wcześnie podjęte oddziaływania terapeutyczne są szansą na lepsze i pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego dziecka. Zgodnie z prawem pierwszeństwa w uczeniu się, pierwsze umiejętności utrwalają się najsilniej i najtrudniej ulegają zmianom. Dlatego wczesne wspomaganie umożliwia osiągnięcie takich umiejętności, których małe dziecko nie osiągnęłoby bez pomocy. W ramach wczesnej interwencji oferujemy pomoc medyczną, rehabilitacyjną, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i neurologopedyczną. W zakresie wczesnego wspomagania rozwoju stosujemy różne metody terapii: Vojty, NDT Bobath, Castillo Moralesa, Weroniki Sherborne, Dennisona, integracji sensorycznej, masaż Schantala, terapię kontaktu z wykorzystaniem programów Ch. Knill'a i in. W Integracyjnym Żłobku stwarzamy dzieciom warunki i możliwości wszechstronnego rozwoju w przyjaznym, bezpiecznym otoczeniu. Budynek żłobka, z dużym placem zabaw, położony jest pośród zieleni, z dala od ruchliwych ulic i wielkomiejskiego zgiełku. Ze wszystkich rzeczy dla dziecka najważniejsza jest miłość (Maria Montessori) W pracy z dziećmi kierujemy się pedagogiką Marii Montessori, według której wychowanie jest wspieraniem indywidualnego i społecznego rozwoju dziecka w rozsądnie realizowanej wolności, z miłością. Tak jak nikt nie może za dziecko rosnąć, tak nikt nie może za nie rozwijać się duchowo, emocjonalnie i psychicznie (Maria Montessori) Chcemy uczyć naszych małych podopiecznych samodzielności, odpowiedzialności i miłości do świata. Pomagamy im w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, kształtowaniu charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności i zdolności. Stosujemy się do przesłania metody Montessori wyrażonego hasłem Pomóż mi zrobić to samodzielnie, będącym apelem dziecka skierowanym do wychowawcy. Zapewniamy: ciepłą, domową atmosferę w przytulnych, ciekawie urządzonych salach opiekę życzliwego, wykwalifikowanego personelu świadczenia medyczne, z uwzględnieniem profilaktyki i promocji zdrowia zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem oryginalnego zestawu pomocy dydaktycznych (materiału Montessori) zajęcia manualno-plastyczne zabawy z piosenkami i muzyką smaczne, zdrowe posiłki Proponujemy: naukę języka angielskiego zajęcia karate muzykoterapię Dzieci z dysfunkcjami znajdują się dodatkowo pod opieką psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego, rehabilitanta. Uczestniczą w rehabilitacji, której program ustala zespół specjalistów uwzględniający specyficzne potrzeby i stan zdrowia dziecka. Do naszego żłobka uczęszczają dzieci w wieku od 18 miesięcy do 3 lat, w tym dzieci z niepełnosprawnością. W grupach integracyjnych nasi podopieczni uczą się empatii, tolerancji i szacunku wobec innych. Integracyjny Żłobek Promyk Słońca ul. Manganowa Wrocław tel Opieka nad dziećmi: od poniedziałku do piątku w godz

7 INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE W pracy z dziećmi stosujemy szereg metod wspierających rozwój, m.in.: Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne celem tych zajęć jest rozwijanie aktywności ruchowej, pokonywanie trudności i lęków. Metodę Dobrego Startu głównym założeniem tej metody jest jednoczesne usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych i dotykowo-ruchowych. Pozwala ona na stymulowanie prawidłowego rozwoju dziecka oraz ułatwia terapię w przypadku zaburzeń rozwojowych, przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania. Elementy muzykoterapii celem zajęć jest kształcenie wrażliwości i wyobraźni muzycznej, a także rozładowanie napięć, uspokojenie, odprężenie fizyczne i psychiczne oraz regeneracje sił dziecka. Elementy pedagogiki Marii Montessori w oparciu o materiał dydaktyczny opracowany przez Marię Montessori dla dzieci niepełnosprawnych prowadzona jest terapia zajęciowa, której celem jest rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, życia w integracji i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Ćwiczenia codziennego życia związane z samoobsługą, zwyczajami, normami społecznymi oraz troską o środowisko doskonalą koordynację ruchów, uczą konkretnych umiejętności oraz sposobów zastosowania ich w życiu. Wychowanie Chcemy wychowywać dzieci z bogatą, twórczą wyobraźnią, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje innych oraz gotowe do poszukiwania nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. Dużą wagę przywiązujemy do wychowania zdrowotnego, kształtowania odpowiednich nawyków żywieniowych i higienicznych. Dbamy o bezpieczeństwo i dobrą atmosferę w grupie. Zabiegamy o to, by dzieci czuły się w niej dobrze, miały poczucie akceptacji, zrozumienia i życzliwego traktowania. Program rehabilitacyjno-terapeutyczny Dzieci z zaburzeniami rozwoju uczestniczą w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez pedagogów specjalnych oraz psychologa, logopedę i rehabilitanta ruchowego. Specjaliści ci współpracują ze sobą, wymieniają doświadczenia i podejmują ustalenia dotyczące dalszego przebiegu procesu usprawniania rozwoju dziecka. Przedszkole jest publiczną placówką wychowawczo-dydaktyczną, łączącą w jednej grupie dzieci sprawne i niepełnosprawne. Każda grupa liczy od 15 do 20 wychowanków, wśród których znajduje się od 3 do 5 dzieci z różnymi problemami rozwojowymi. Dziećmi opiekuje się jednocześnie trzech pedagogów: dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz pedagog wspierający. Integracja Mamy świadomość roli, jaką odgrywa kształcenie integracyjne. Pobyt w przedszkolu to najodpowiedniejszy czas na kształtowanie prawidłowych postaw wobec drugiego człowieka. W tym wieku dzieci nie mają uprzedzeń, naturalnie reagują na inność swoich kolegów. Uczą się udzielać pomocy, ale i z niej korzystać. Wymiana doświadczeń w tym zakresie jest ważna dla wszystkich. Nabór dzieci sprawnych do grup integracyjnych oparty jest na zasadzie dobrowolności i akceptacji idei integracji przez rodziców. Edukacja Ważnym zadaniem jest przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole. Stwarzamy warunki umożliwiające im osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Realizujemy podstawę programową MEN oraz indywidualne programy terapeutyczne. Program pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej przedszkola w każdym roku jest dostosowany i modyfikowany do potrzeb rozwojowych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych. Stwarzamy dzieciom szansę rozwoju na miarę ich możliwości i predyspozycji. Uczymy je samodzielności, otwartości i tolerancji. Przygotowujemy do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Rozwijamy ich sprawność ruchową, zręczność manualną, zainteresowania i zdolności. Rozbudzamy ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Rozwój poprzez zabawę Ponieważ możliwość zabawy jest jednym z warunków prawidłowego rozwoju dziecka, stwarzamy naszym przedszkolakom jak najwięcej okazji do zabawy. Dzięki zabawie dzieci uczą się: wykorzystywania własnego potencjału rozwojowego nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami podstawowych umiejętności społecznych: współpracy, rozwiązywania konfliktów, dochodzenia do kompromisów wyrażania uczuć pokonywania trudności stosowania zdobytej wiedzy i doświadczenia w praktyce, planowania i organizowania własnego działania zaspakajania naturalnej ciekawości i niedosytu poznania kreatywnego działania i aktywnych sposobów zdobywania wiedzy wytrwałości w dążeniu do celu oraz odczuwania radości z sukcesu. Zajęcia dodatkowe Aby uatrakcyjnić pobyt dziecka w przedszkolu organizujemy przedstawienia teatralne, bal karnawałowy, spotkanie z Mikołajem, a także uroczystości związane z Dniem Babci i Dziadka, Dniem Mamy i Taty, Dniem Dziecka i in. Ponadto proponujemy: zajęcia rytmiczne języki obce (angielski) karate tańce Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00. Publiczne Przedszkole Integracyjne Promyk Słońca ul. Swobodna 8a Wrocław tel w.33

8 SZKOLENIA Współpracujemy z renomowanymi ośrodkami naukowo-szkoleniowymi z kraju i zagranicy: Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziałem Fizjoterapii AWF we Wrocławiu Kinderzentrum w Monachium Internationale Vojta Gesellschaft e.v. Instytutem EEG-Biofeedback w Pradze Instytutem Mózgu w Sankt Petersburgu Międzynarodową Akademią Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium Centrum Pediatrii Społecznej we Frankfurcie n. Menem Castillo Morales Vereinigung W ramach Centrum Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Promyk Słońca niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli prowadzimy kursy kwalifikacyjne i szkolenia dla kadry pedagogicznej, których celem jest doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie metod pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wiedzy i umiejętności niezbędnych w zreformowanym systemie oświaty. Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli: Terapia pedagogiczna Tyflopedagogika Przygotowanie pedaogiczne Jesteśmy wiodącym na Dolnym Śląsku pozauczelnianym ośrodkiem szkoleniowym. Organizujemy szkolenia dla specjalistów zajmujących się dziećmi z dysfunkcjami (lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów), które służą pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznych. W naszej bogatej ofercie szkoleń znajdują się kursy prowadzone przez uznanych wykładowców. Proponowane zajęcia mają wysoki poziom merytoryczny: EEG Biofeedback (I stopień) EEG Biofeedback (II stopień) Formy stymulacji prawidłowego rozwoju mowy u dzieci z deficytami Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych? Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić lecz nie mogą? Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka? Kinesiology taping Kształcenie uczniów za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych Metoda Dobrego Startu Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa Neurorozwojowa koncepcja terapeutyczna wg Castillo Moralesa Niepowodzenia w nauce matematyki i sposoby ich korygowania Pedagogika Marii Montessori PNF podstawowy PNF rozwijający PNF i skoliozy PNF w pediatrii Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej (DSR) przeznaczonej do badania poziomu rozwoju małych dzieci Terapia behawioralna dzieci z autyzmem Terapia Integracji Sensorycznej (I stopień) Terapia Integracji Sensorycznej (II stopień) Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty Wczesna Interwencja Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi Dział szkoleń tel

9 KONFERENCJE Od 2000 r. organizujemy międzynarodowe konferencje naukowo-szkoleniowe, których celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń w rozwoju dzieci, mechanizmów ich powstawania oraz prezentowanie różnych metod terapii. Konferencje adresowane są do specjalistów zainteresowanych możliwościami współczesnej diagnostyki i rehabilitacji oraz najnowszymi osiągnięciami naukowymi w tym zakresie. Niemożliwe staje się możliwe rehabilitacja w dobie rozwoju nauk i nowych technologii - pod patronatem Ministra Zdrowia Ewy Kopacz i Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza; Wrocław 2009 r. Kiedy mózg pracuje inaczej - postrzeganie, ruch, emocje, komunikacja pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka; Wrocław 2008 r. Otworzyć świat metody diagnostyki i terapii zaburzeń okresu dzieciństwa i dojrzewania pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego; Wrocław, 2007 r. Od niemowlęctwa do dojrzałości więzi neurobiologia i geny - przy współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziałem ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; Wrocław 2006 r. Profilaktyka i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zdrowia psychicznego przy współpracy z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej; Wrocław 2005 r. Wspieranie rozwoju dziecka Ośrodki Wczesnej Interwencji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Rzecznika Praw Obywatelskich i Marszałka Województwa Dolnośląskiego; Wrocław 2004 r. Wczesna interwencja u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich; Wrocław 2003 r. Wielokierunkowa pomoc dzieciom niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Dyrektora Dolnośląskego Oddziału PFRON; Wrocław 2003 r. Pedagogika lecznicza jako ważny element rehabilitacji rozwojowej, w oparciu o dorobek Eduarda Séguin a, Marii Montessori, Theodora Hellbrügge ; Wrocław 2002 r. Kompleksowa opieka medyczna nad niemowlętami i dziećmi z deficytami rozwojowymi pod patronatem Pani Prezydentowej Rzeczypospolitej Polskiej Jolanty Kwaśniewskiej; Wrocław 2001 r. Profilaktyka i rehabilitacja w porażeniu mózgowym pod patronatem Ministra Zdrowia; Wrocław 2000 r.

10 MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT NOWYCH TECHNOLOGII Postęp technologiczny powoduje powstawanie nowych metod terapeutycznych, które jeszcze do niedawna wydawały się nierealne, a dziś są uznane i powszechnie stosowane na całym świecie. Dzięki nim wielu pacjentów może uniknąć niepełnosprawności, gdyż możliwe staje się postawienie trafnej, precyzyjnej diagnozy i zaplanowanie właściwej terapii bądź leczenia. W celu rozwoju i promocji nowych technologii w zakresie badań, diagnozowania i terapii Fundacja powołała Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii. Główne zadania Instytutu to: propagowanie zdobyczy naukowych z zakresu diagnostyki i terapii, integrowanie potencjału akademickiego, badawczego i ośrodków diagnostyczno-rehabilitacyjnych prowadzących działalność w zakresie opieki medycznej, psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej, inicjowanie kontaktów pomiędzy ośrodkami badawczo-naukowymi w Europie w celu wymiany informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce i terapii, adaptacja metod stosowanych w świecie a nieznanych w Polsce, kształcenie i doskonalenie zawodowe polskich lekarzy, terapeutów, psychologów i pedagogów, opracowywanie i realizacja wspólnych programów naukowo-badawczych, terapeutycznych, szkoleniowych. Mamy nadzieję, że Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii będzie platformą komunikacji i współpracy różnych podmiotów badawczych i naukowych na rzecz innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce i terapii. Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii Fundacji Promyk Słońca ul. Swobodna 8a Wrocław tel

11 INSTYTUT SPRAW SPOŁECZNYCH PORTAL DLA RODZICÓW Prowadzone przez Fundację działania diagnostyczno-terapeutyczne uzupełnia aktywność w obszarze społeczno prawnym. W celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań systemowych w zakresie pomocy dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie, powołaliśmy Instytut Spraw Społecznych. Zadania Instytutu Spraw Społecznych: monitorowanie procesu stanowienia prawa w zakresie aktów prawnych dotyczących sytuacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin rozwój współpracy sektora pozarządowego i administracji publicznej w celu podejmowania wspólnych działań oraz uzgadniania polityk publicznych w następujących obszarach: - ochrona i promocja zdrowia - nauka, edukacja, oświata i wychowanie - pomoc socjalna integrowanie różnych podmiotów (administracji publicznej, ośrodków naukowych, organizacji pozarządowych) na rzecz rozwiązywania problemów i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych prowadzenie debat publicznych poświęconych sytuacji dzieci niepełnosprawnych w Polsce postulowanie zmian legislacyjnych zmierzających do stworzenia spójnego systemu wsparcia dzieci i ich rodzin prowadzenie badań i ekspertyz dotyczących potrzeb i problemów dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością rzecznictwo na rzecz osób niepełnoprawnych poradnictwo prawne i obywatelskie Diagnoza choroby bądź stwierdzenie, ze dziecko jest niepełnosprawne, niesie ze sobą wiele zmian w rodzinie. Początkowo rodzice przeżywają szok. Z czasem jednak realność tej sytuacji robi się powszechna, a rodzina dotknięta problemem staje przed wyzwaniem, jak pomóc dziecku, do kogo się zwrócić i gdzie szukać pomocy. Portal PomagamyDzieciom.info jest źródłem rzetelnych, kompletnych informacji na temat praw, metod leczenia i rehabilitacji, a także wspierania rozwoju i kształcenia dzieci z dysfunkcjami. Główne działy tematyczne: pomoc społeczno-prawna edukacja leczenie i rehabilitacja wspomaganie rozwoju porady ekspertów Ponadto, na portalu znajdują się informacje na temat aktualnych wydarzeń, kampanii społecznych, miejsc przyjaznych dzieciom, projektów ustaw oraz rozmowy z przedstawicielami instytucji działających na rzecz dzieci.

12 PUBLIKACJE Metoda Vojty. Gry mięśniowe w odruchowej lokomocji i w ontogenezie ruchu pierwsze w języku polskim wydanie dzieła, którego autorami są prof. Václav Vojta wybitny lekarz, neurolog dziecięcy oraz współpracująca z nim fizjoterapeutka Annegret Peters. Książka przedstawia zasady kinezjologicznej rehabilitacji zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej u niemowląt. Jesteśmy wydawcą szeregu publikacji, których tematyka związana jest z prowadzoną przez nas działalnością. Ich adresatami są specjaliści, rodzice i opiekunowie dzieci z zaburzeniami rozwoju. Zeszyty naukowe wydawane są co roku przy okazji międzynarodowych konferencji naukowo-szkoleniowych; zawierają materiały z konferencji i streszczenia wykładów. Ustno-twarzowa terapia regulacyjna według Castillo-Moralesa pierwsze polskie wydanie książki dr Rodolfo Castillo Moralesa argentyńskiego lekarza, specjalisty rehabilitacji, w której autor przedstawia podstawy swej koncepcji terapeutycznej, jak i jej praktyczne zastosowanie w obszarze aparatu ustno-twarzowego. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci biuletyn Fundacji Promyk Słońca. Poruszamy w nim tematy związane z rozwojem psychomotorycznym dziecka, przedstawiamy metody leczenia i terapii różnych schorzeń wieku dziecięcego. Informujemy o realizowanych przez Fundację projektach i możliwościach uzyskania pomocy. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa książka opisuje opracowaną pod kierunkiem prof. T. Hellbrüggego metodę oceny rozwoju psychoruchowego dziecka od pierwszego miesiąca do trzeciego roku życia. Stanowi cenne narzędzie diagnostyczne umożliwiające wykrywanie zaburzeń, opóźnień i deficytów zarówno w rozwoju ruchowym, jak i w zakresie percepcji, rozwoju mowy, funkcji manualnych i kontaktów społecznych. POSTAWA TO PODSTAWA, więc mamo tato zadbajcie o mój kręgosłup! broszura informacyjna wydana w ramach kampanii społecznej na rzecz profilaktyki wad postawy i promocji zdrowego stylu życia, realizowanej ze środków FIO. Dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie Informator dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych Pierwsze 365 dni życia dziecka książka prof. Theodora Hellbrüggego jest cennym podręcznikiem umożliwiającym bezbłędne wychwycenie wszelkich nieprawidłowości w rozwoju fizycznym, psychicznym i społecznym niemowlęcia. Dział wydawnictw tel

13 PROGRAMY PARTNERSTWO PUBLICZNO -SPOŁECZNE Realizujemy kampanie społeczne i programy, których celem jest profilaktyka zaburzeń oraz wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci. Umożliwiamy dzieciom niepełnosprawnym udział w działaniach kulturalnoartystycznych, przyczyniając się do ich integracji z rówieśnikami i środowiskiem. Mamo, tato pomóżcie! (2005r.) cykl audycji telewizyjnych na temat prawidłowego rozwoju dziecka, problemów pojawiających w trakcie dorastania, a także sposobów leczenia i rehabilitacji, w którym szczególną uwagę zwrócono na zmiany zachodzące w organizmie dziecka podczas pierwszych 12. miesięcy jego życia. Moja przygoda ze sztuką (2006 r.) roczny cykl integracyjnych warsztatów arteterapeutycznych, podczas których dzieci zwiedzały muzea i wystawy, poznawały różnorodne techniki plastyczne, rozwijając w ten sposób sprawność manualną, ciekawość poznawczą i wrażliwość estetyczną. Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym oraz ich rodzinom (WWKSC) rządowy program pilotażowy współtworzony, a następnie realizowany przez naszą Fundację w latach Program skierowany był do dzieci w wieku od 0 do 7. roku życia zagrożonych nieprawidłowym rozwojem (dzieci z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego), bądź u których zdiagnozowano różnego typu niepełnosprawność, wady rozwojowe czy opóźnienia w rozwoju psychoruchowym. W ramach programu dzieci objęte zostały opieką lekarzy różnych specjalności, psychologów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów, pedagogów. Zespół specjalistów opracowywał dla każdego dziecka indywidualny program rehabilitacyjno-terapeutyczny poprzedzony kompleksową diagnozą. Adresatami programu wczesnej interwencji byli również rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, którzy podejmując trudne i obciążające zadania opiekuńczo-wychowawcze i rehabilitacyjne, potrzebują wsparcia i pomocy. Badania porównawcze przeprowadzone w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Promyk Słońca we Wrocławiu po kilkunastomiesięcznym okresie terapii wskazują, że u dzieci objętych programem nastąpiła poprawa w rozwoju psychoruchowym. Naszym celem jest integrowanie różnych podmiotów zajmujących się problematyką dzieci niepełnosprawnych administracji publicznej i organizacji pozarządowych w celu stworzenia spójnych, systemowych rozwiązań w zakresie wsparcia oraz pomocy medycznej, edukacyjnej i socjalnej. Przykładem takich działań był, zainicjowany m.in. przez Fundację Promyk Słońca, rządowy program pilotażowy Wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie (WWKSC), współtworzony przy udziale resortów zdrowia, edukacji, polityki społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Oprócz inicjatyw o charakterze ogólnopolskim Fundacji udało się wypracować partnerstwo publiczno-społeczne na Dolnym Śląsku, będące efektem wieloletniej współpracy z Gminą Wrocław, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, Dolnośląskim Oddziałem PFRON i innymi podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych. W ciągu 20-letniej działalności udowodniliśmy, że jesteśmy wiarygodnym partnerem podejmującym się realizacji zadań publicznych i wywiązującym się z tych zobowiązań z najwyższą troską o efektywność i jakość świadczonej pomocy, której celem jest zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych u dzieci. POSTAWA TO PODSTAWA, więc mamo, tato zadbajcie o mój kręgosłup! (2007r.) kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz profilaktyki wad postawy i zdrowego stylu życia, współfinansowana ze środków FIO, której celem było podniesienie świadomości rodziców w zakresie ochrony zdrowia i możliwości zapobiegania wadom postawy u dzieci. Partner III (2007r.) Ciągła rehabilitacja dzieci w wieku od 0-18 lat (2009r.) programy finansowane ze środków PFRON umożliwiające dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej maksymalne wykorzystanie ich potencjalnych zdolności i możliwości dla osiągnięcia jak największej życiowej samodzielności i aktywności. Kursy przygotowujące nauczycieli oraz pracowników placówek oświatowych do pracy z dziećmi z dysfunkcjami ( r.) projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, w ramach którego organizowane są kursy kwalifikacyjne z zakresu terapii pedagogicznej, tyflopedagogiki i przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli z Dolnego Śląska. Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli integracyjnych na Dolnym Śląsku (w gminach wiejskich: Święta Katarzyna, Ruja, Kunice, Dzierżoniów) projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków EFS. Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej budowanie systemu wsparcia i pomocy ( r.) projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS.

14 KONKURS NAUKOWY Co roku organizujemy konkurs, którego celem jest dokonanie przeglądu oraz popularyzacja najciekawszych prac naukowych o tematyce związanej z diagnostyką i rehabilitacją dzieci i młodzieży (zarówno w zakresie rehabilitacji medycznej, ruchowej, społecznej, jak i terapii psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej). Wyróżniające się prace nagradzane są w trzech kategoriach: praca doktorska praca magisterska publikacja w czasopiśmie naukowym. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody pieniężne. Najlepsze prace są publikowane w wydawnictwach Fundacji. PROMYKI Statuetka PROMYKA to nagroda przyznawana przez Fundację Promyk Słońca podmiotom o szczególnej wrażliwości społecznej, których działania przejawiają troskę o dzieci z niepełnosprawnością. W 2011 r. wyróżnieni zostali: Gmina Wrocław Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Bank Gospodarstwa Krajowego

15 Podaruj dzieciom 1% swojego podatku! Fundacja Promyk Słońca nr KRS nr konta Fundacja Promyk Słońca Wrocław ul. Swobodna 8a Wrocław tel tel Warszawa ul. 1 Sierpnia Warszawa tel

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Pedagog szkolny w opiniach uczniów U N I W E R S Y T E T Z I E L O N O G Ó R S K I WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYKA Renata Kapica Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo