WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA. organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA. organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością"

Transkrypt

1 FUNDACJA PROMYK SŁOŃCA WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością

2 MISJA Niesiemy pomoc dzieciom niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością. Zapewniamy dzieciom kompleksową pomoc medyczno-terapeutyczną oraz psychologiczno-pedagogiczną, prowadzoną przez aktywną, dobrze przygotowaną kadrę, która stale doskonali swe umiejętności i podnosi kwalifikacje. Działamy w przekonaniu, że wczesna diagnostyka i rehabilitacja pozwala uniknąć niepełnosprawności lub znacznie ograniczyć jej skutki. Zapewniamy swoim podopiecznym wielokierunkowy i możliwie wszechstronny rozwój w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu. Wspieramy rodziców w procesie leczenia i rehabilitacji dziecka. Przygotowujemy specjalistów do zapewnienia dzieciom profesjonalnej opieki medycznej, terapeutycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Popularyzujemy wiedzę na temat prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Opracowujemy i realizujemy programy naukowo-badawcze z zakresu diagnostyki i terapii. RADA FUNDATORÓW Fundacja założona została w 1990 roku z inicjatywy wybitnych osobistości ze świata nauki, kultury i biznesu. W wyniku naszego konsekwentnego i profesjonalnego działania pragniemy ograniczyć skutki niepełnosprawności u dzieci, stwarzając im możliwości jak najpełniejszego rozwoju.

3 HISTORIA DZIAŁANIA Ogólnopolska Fundacja na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Promyk Słońca powołana została 7 czerwca 1990 r. na wzór niemieckiej fundacji Aktion Sonnenschein, założonej przez Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Theodora Hellbrüggego wybitnego pediatrę, twórcę renomowanego Kinderzentrum w Monachium, autora nowatorskiej metody diagnostyki dziecięcej znanej pod nazwą Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej. W 1993 r. Fundacja otworzyła Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego. 14 maja 1993 r. Rada Fundatorów powierzyła obowiązki Prezesa Fundacji prof. dr hab. n. med. Janowi Pellarowi, profesorowi Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1994 r. powstał Oddział Fundacji we Wrocławiu, w którym otwarto Integracyjny Żłobek, a następnie Centrum dla Dzieci Niepełnosprawnych Promyk Słońca. 21 stycznia 1995 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Kinderzentrum-München a Fundacją Promyk Słońca dotyczące współpracy naukowej i klinicznej, upowszechniania stosowanych w Kinderzentrum metod diagnostyczno-rehabilitacyjnych, a także organizowania szkoleń dla polskich specjalistów. We wrześniu 1997 r. gościł we Wrocławiu prof. Václav Vojta wybitny czeski neurolog dziecięcy, twórca neurokinezjologicznej metody diagnozy i terapii zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej u niemowląt. We wrocławskim oddziale Fundacji prof. Vojta poprowadził dla lekarzy pierwszy w Polsce kurs doskonalący z zakresu swojej metody. W 1999 r. Centrum dla Dzieci Niepełnosprawnych we Wrocławiu przekształcone zostało w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne NZOZ. 8 listopada 2004 r. Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego. W 2006 r. Fundacja otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej. W 2007 r. we Wrocławiu rozpoczęło działalność Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Promyk Słońca. W 2008 r. we Wrocławiu rozpoczęła pracę Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Promyk Słońca. Powstało również Publiczne Przedszkole Integracyjne Promyk Słońca. W 2009 r. Fundacja powołała Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii. W 2011 r Fundacja powołała Instytut Spraw Społecznych Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Integracyjny Żłobek Integracyjne Przedszkole Ośrodek szkoleniowy i Centrum Doskonalenia Nauczycieli Konferencje Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii Instytut Spraw Społecznych Portal informacyjny dla rodziców Publikacje Programy na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością Konkurs naukowy

4 CENTRUM DIAGNOSTYCZNO REHABILITACYJNE W Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym NZOZ świadczymy usługi medyczne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia psychiatrycznego, rehabilitacji leczniczej oraz leczenia stomatologicznego. Poradnie specjalistyczne: Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci rehabilitacja metodą Vojty rehabilitacja metodą PNF rehabilitacja metodą NDT-Bobath rehabilitacja metodą czaszkowo-krzyżową ćwiczenia ogólnousprawniające (stacjonarnie i wyjazdowo) terapia integracji sensorycznej kinesiotaping muzykoterapia basen inne Poradnia Neurologiczna dla Dzieci porady z zakresu neurologii dziecięcej, diagnostyka neurokinezjologiczna dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych diagnostyka zaburzeń neurokinezjologicznych. Poradnia Pediatryczna konsultacje dla tzw. niespokojnych niemowląt dzieci źle śpiących, niechętnie jedzących oraz nadmiernie płaczliwych, diagnostyka zaburzeń neurokinezjologicznych. Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci leczenie schorzeń układu moczowego, moczenia nocnego. Poradnia Okulistyczna dla Dzieci porady okulistyczne (także dla wcześniaków). Poradnia Leczenia Zeza i Niedowidzenia dla Dzieci diagnostyka i terapia zeza i niedowidzenia u dzieci. Poradnia Logopedyczna dla Dzieci diagnostyka i terapia logopedyczna wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych terapia orofacjalna metodą Castillo Moralesa nauka karmienia niemowląt, dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi diagnoza i terapia jąkania Poradnia Psychologiczna dla Dzieci wspieranie rozwoju psychoruchowego dzieci od pierwszych miesięcy życia, pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i ich rodziców. Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży porady z zakresu psychiatrii dziecięcej. Poradnia Stomatologiczna opieka stomatologiczna dla dzieci (w tym niepełnosprawnych) i dorosłych. Poradnia Ortodontyczna kompleksowe leczenie ortodontyczne z zastosowaniem aparatów stałych i ruchomych. Inne: Gabinet Rehabilitacyjny dla Dorosłych kinezyterapia, fizykoterapia (krioterapia, interdyn, ultradźwięki i jonoforeza, galwanizacja i jonoforeza, diadynamik, laser, masaż leczniczy, terapia manualna, leczenie bólu metodą McKenzie). Gabinet USG USG przezciemieniowe, jamy brzusznej u dzieci, stawów biodrowych. Gabinet EMG badanie szybkości przewodzenia we włóknach ruchowych i czuciowych, badanie czynności bioelektrycznych mięśni, próby stymulacyjne (miasteniczne), próby tężyczkowe, badanie fali F i innych odpowiedzi późnych. Gabinet EEG badanie bioelektrycznej czynności mózgu. Gabinet EEG Biofeedback terapia, której celem jest poprawa funkcjonowania OUN, stosowana w przypadkach problemów szkolnych, zaburzeń uwagi, koncentracji i zachowania, snu, stanów lękowych, natręctw, depresji, przewlekłych bólów głowy, różnego rodzaju uzależnień, zaburzeń przyjmowania pokarmów, zespołu chronicznego zmęczenia, tików, mózgowego porażenia dziecięcego, padaczki, lekkiego upośledzenia umysłowego. Laboratorium immunologiczne Szkoła Rodzenia Poradnia Preluksacyjna i Ortopedyczna diagnostyka i terapia zachowawcza stawów biodrowych (w tym USG stawów biodrowych), schorzeń ortopedycznych i wad postawy. Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt konsultacje ginekologiczne dziewcząt (od okresu niemowlęcego). Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci dla dzieci z bólami stawów i innymi schorzeniami o podłożu reumatologicznymi. Oddzia³ Fundacji Promyk S³oñca Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne NZOZ ul. Swobodna 8a Wroc³aw tel Rejestracja: w. 21, 22

5 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Promyk Słońca oferujemy specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz rehabilitacyjną dla dzieci i młodzieży Opinie specjalizujemy się we wczesnej interwencji i wspomaganiu rozwoju dzieci z dysfunkcjami psychoruchowymi w wieku od urodzenia do 7. roku życia wspomagamy rodziców w procesie wychowania i edukacji dzieci sporządzamy opinie Poradnia jest uprawniona do wydawania opinii respektowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne podczas egzaminów zewnętrznych (sprawdzianów po szkole podstawowej, egzaminów gimnazjalnych, egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe) oraz podczas oceniania wewnątrzszkolnego. Są to opinie w następujących sprawach: dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom przystąpienia ucznia lub absolwenta ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ponadto, na prośbę rodzica poradnia wydaje opinie dotyczące: wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej bądź odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego pozostawienia ucznia klas I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej liceum lub technikum uzupełniającego) kandydata z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu lub szkole. Porady i konsultacje w zakresie: stymulacji rozwoju dziecka wczesnej interwencji problemów wychowawczych i edukacyjnych dziecka trudności w uczeniu się dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacyjnych wychowywania dzieci pracy z dzieckiem o zaburzonym zachowaniu efektywnej komunikacji stresu i skutecznych sposobów radzenia sobie z nim rozwoju osobowego kryzysów życiowych i trudnych sytuacji emocjonalnych w rodzinie sposobów dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dziecka wsparcia nauczyciela metod terapeutycznych w pracy nauczyciela rewalidacji indywidualnej ucznia interpretacji opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne Doradztwo zawodowe i personalne: pomoc w wyborze szkoły, zawodu, profilu bądź kierunku kształcenia badanie możliwości intelektualnych badanie zainteresowań, predyspozycji, zdolności, temperamentu, osobowości ustalenie ewentualnych przeciwwskazań do pracy w zawodzie pomoc absolwentowi w konstruowaniu i napisaniu CV, listu motywacyjnego, podania itp. Terapia i rehabilitacja: psychoterapia socjoterapia terapia logopedyczna terapia psychologiczna (terapia w kryzysach emocjonalnych, radzenie sobie ze stresem, poprawa komunikacji interpersonalnej i in.) fizjoterapia hipoterapia terapia pedagogiczna (usprawnianie podstawowych technik i umiejętności szkolnych, czyli czytania, pisania, liczenia) Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Promyk Słońca ul. Swobodna 8a ul. Wojszycka 1/ Wrocław tel Rejestracja: w. 21, 22

6 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA INTEGRACYJNY ŻŁOBEK Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Promyk Słońca specjalizuje się we wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju to zespół zaplanowanych, skoordynowanych, wielospecjalistycznych i systematycznych działań mających na celu całkowite lub częściowe zlikwidowanie, a czasem tylko zminimalizowanie różnych nieprawidłowości w rozwoju małego dziecka. Jest to wczesna interwencja w różne sfery rozwoju (ruchową, emocjonalną, społeczną ), u której podstaw leży wykorzystanie dużej plastyczności mózgu, czyli możliwości tworzenia nowych połączeń neuronalnych i struktur czynnościowych. Do tego konieczny jest stały dopływ bodźców i odpowiednie warunki ich wykorzystywania. Wcześnie podjęte oddziaływania terapeutyczne są szansą na lepsze i pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego dziecka. Zgodnie z prawem pierwszeństwa w uczeniu się, pierwsze umiejętności utrwalają się najsilniej i najtrudniej ulegają zmianom. Dlatego wczesne wspomaganie umożliwia osiągnięcie takich umiejętności, których małe dziecko nie osiągnęłoby bez pomocy. W ramach wczesnej interwencji oferujemy pomoc medyczną, rehabilitacyjną, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i neurologopedyczną. W zakresie wczesnego wspomagania rozwoju stosujemy różne metody terapii: Vojty, NDT Bobath, Castillo Moralesa, Weroniki Sherborne, Dennisona, integracji sensorycznej, masaż Schantala, terapię kontaktu z wykorzystaniem programów Ch. Knill'a i in. W Integracyjnym Żłobku stwarzamy dzieciom warunki i możliwości wszechstronnego rozwoju w przyjaznym, bezpiecznym otoczeniu. Budynek żłobka, z dużym placem zabaw, położony jest pośród zieleni, z dala od ruchliwych ulic i wielkomiejskiego zgiełku. Ze wszystkich rzeczy dla dziecka najważniejsza jest miłość (Maria Montessori) W pracy z dziećmi kierujemy się pedagogiką Marii Montessori, według której wychowanie jest wspieraniem indywidualnego i społecznego rozwoju dziecka w rozsądnie realizowanej wolności, z miłością. Tak jak nikt nie może za dziecko rosnąć, tak nikt nie może za nie rozwijać się duchowo, emocjonalnie i psychicznie (Maria Montessori) Chcemy uczyć naszych małych podopiecznych samodzielności, odpowiedzialności i miłości do świata. Pomagamy im w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, kształtowaniu charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności i zdolności. Stosujemy się do przesłania metody Montessori wyrażonego hasłem Pomóż mi zrobić to samodzielnie, będącym apelem dziecka skierowanym do wychowawcy. Zapewniamy: ciepłą, domową atmosferę w przytulnych, ciekawie urządzonych salach opiekę życzliwego, wykwalifikowanego personelu świadczenia medyczne, z uwzględnieniem profilaktyki i promocji zdrowia zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem oryginalnego zestawu pomocy dydaktycznych (materiału Montessori) zajęcia manualno-plastyczne zabawy z piosenkami i muzyką smaczne, zdrowe posiłki Proponujemy: naukę języka angielskiego zajęcia karate muzykoterapię Dzieci z dysfunkcjami znajdują się dodatkowo pod opieką psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego, rehabilitanta. Uczestniczą w rehabilitacji, której program ustala zespół specjalistów uwzględniający specyficzne potrzeby i stan zdrowia dziecka. Do naszego żłobka uczęszczają dzieci w wieku od 18 miesięcy do 3 lat, w tym dzieci z niepełnosprawnością. W grupach integracyjnych nasi podopieczni uczą się empatii, tolerancji i szacunku wobec innych. Integracyjny Żłobek Promyk Słońca ul. Manganowa Wrocław tel Opieka nad dziećmi: od poniedziałku do piątku w godz

7 INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE W pracy z dziećmi stosujemy szereg metod wspierających rozwój, m.in.: Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne celem tych zajęć jest rozwijanie aktywności ruchowej, pokonywanie trudności i lęków. Metodę Dobrego Startu głównym założeniem tej metody jest jednoczesne usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych i dotykowo-ruchowych. Pozwala ona na stymulowanie prawidłowego rozwoju dziecka oraz ułatwia terapię w przypadku zaburzeń rozwojowych, przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania. Elementy muzykoterapii celem zajęć jest kształcenie wrażliwości i wyobraźni muzycznej, a także rozładowanie napięć, uspokojenie, odprężenie fizyczne i psychiczne oraz regeneracje sił dziecka. Elementy pedagogiki Marii Montessori w oparciu o materiał dydaktyczny opracowany przez Marię Montessori dla dzieci niepełnosprawnych prowadzona jest terapia zajęciowa, której celem jest rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, życia w integracji i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Ćwiczenia codziennego życia związane z samoobsługą, zwyczajami, normami społecznymi oraz troską o środowisko doskonalą koordynację ruchów, uczą konkretnych umiejętności oraz sposobów zastosowania ich w życiu. Wychowanie Chcemy wychowywać dzieci z bogatą, twórczą wyobraźnią, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje innych oraz gotowe do poszukiwania nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. Dużą wagę przywiązujemy do wychowania zdrowotnego, kształtowania odpowiednich nawyków żywieniowych i higienicznych. Dbamy o bezpieczeństwo i dobrą atmosferę w grupie. Zabiegamy o to, by dzieci czuły się w niej dobrze, miały poczucie akceptacji, zrozumienia i życzliwego traktowania. Program rehabilitacyjno-terapeutyczny Dzieci z zaburzeniami rozwoju uczestniczą w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez pedagogów specjalnych oraz psychologa, logopedę i rehabilitanta ruchowego. Specjaliści ci współpracują ze sobą, wymieniają doświadczenia i podejmują ustalenia dotyczące dalszego przebiegu procesu usprawniania rozwoju dziecka. Przedszkole jest publiczną placówką wychowawczo-dydaktyczną, łączącą w jednej grupie dzieci sprawne i niepełnosprawne. Każda grupa liczy od 15 do 20 wychowanków, wśród których znajduje się od 3 do 5 dzieci z różnymi problemami rozwojowymi. Dziećmi opiekuje się jednocześnie trzech pedagogów: dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz pedagog wspierający. Integracja Mamy świadomość roli, jaką odgrywa kształcenie integracyjne. Pobyt w przedszkolu to najodpowiedniejszy czas na kształtowanie prawidłowych postaw wobec drugiego człowieka. W tym wieku dzieci nie mają uprzedzeń, naturalnie reagują na inność swoich kolegów. Uczą się udzielać pomocy, ale i z niej korzystać. Wymiana doświadczeń w tym zakresie jest ważna dla wszystkich. Nabór dzieci sprawnych do grup integracyjnych oparty jest na zasadzie dobrowolności i akceptacji idei integracji przez rodziców. Edukacja Ważnym zadaniem jest przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole. Stwarzamy warunki umożliwiające im osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Realizujemy podstawę programową MEN oraz indywidualne programy terapeutyczne. Program pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej przedszkola w każdym roku jest dostosowany i modyfikowany do potrzeb rozwojowych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych. Stwarzamy dzieciom szansę rozwoju na miarę ich możliwości i predyspozycji. Uczymy je samodzielności, otwartości i tolerancji. Przygotowujemy do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Rozwijamy ich sprawność ruchową, zręczność manualną, zainteresowania i zdolności. Rozbudzamy ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Rozwój poprzez zabawę Ponieważ możliwość zabawy jest jednym z warunków prawidłowego rozwoju dziecka, stwarzamy naszym przedszkolakom jak najwięcej okazji do zabawy. Dzięki zabawie dzieci uczą się: wykorzystywania własnego potencjału rozwojowego nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami podstawowych umiejętności społecznych: współpracy, rozwiązywania konfliktów, dochodzenia do kompromisów wyrażania uczuć pokonywania trudności stosowania zdobytej wiedzy i doświadczenia w praktyce, planowania i organizowania własnego działania zaspakajania naturalnej ciekawości i niedosytu poznania kreatywnego działania i aktywnych sposobów zdobywania wiedzy wytrwałości w dążeniu do celu oraz odczuwania radości z sukcesu. Zajęcia dodatkowe Aby uatrakcyjnić pobyt dziecka w przedszkolu organizujemy przedstawienia teatralne, bal karnawałowy, spotkanie z Mikołajem, a także uroczystości związane z Dniem Babci i Dziadka, Dniem Mamy i Taty, Dniem Dziecka i in. Ponadto proponujemy: zajęcia rytmiczne języki obce (angielski) karate tańce Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00. Publiczne Przedszkole Integracyjne Promyk Słońca ul. Swobodna 8a Wrocław tel w.33

8 SZKOLENIA Współpracujemy z renomowanymi ośrodkami naukowo-szkoleniowymi z kraju i zagranicy: Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziałem Fizjoterapii AWF we Wrocławiu Kinderzentrum w Monachium Internationale Vojta Gesellschaft e.v. Instytutem EEG-Biofeedback w Pradze Instytutem Mózgu w Sankt Petersburgu Międzynarodową Akademią Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium Centrum Pediatrii Społecznej we Frankfurcie n. Menem Castillo Morales Vereinigung W ramach Centrum Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Promyk Słońca niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli prowadzimy kursy kwalifikacyjne i szkolenia dla kadry pedagogicznej, których celem jest doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie metod pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wiedzy i umiejętności niezbędnych w zreformowanym systemie oświaty. Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli: Terapia pedagogiczna Tyflopedagogika Przygotowanie pedaogiczne Jesteśmy wiodącym na Dolnym Śląsku pozauczelnianym ośrodkiem szkoleniowym. Organizujemy szkolenia dla specjalistów zajmujących się dziećmi z dysfunkcjami (lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów), które służą pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznych. W naszej bogatej ofercie szkoleń znajdują się kursy prowadzone przez uznanych wykładowców. Proponowane zajęcia mają wysoki poziom merytoryczny: EEG Biofeedback (I stopień) EEG Biofeedback (II stopień) Formy stymulacji prawidłowego rozwoju mowy u dzieci z deficytami Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych? Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić lecz nie mogą? Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka? Kinesiology taping Kształcenie uczniów za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych Metoda Dobrego Startu Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa Neurorozwojowa koncepcja terapeutyczna wg Castillo Moralesa Niepowodzenia w nauce matematyki i sposoby ich korygowania Pedagogika Marii Montessori PNF podstawowy PNF rozwijający PNF i skoliozy PNF w pediatrii Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej (DSR) przeznaczonej do badania poziomu rozwoju małych dzieci Terapia behawioralna dzieci z autyzmem Terapia Integracji Sensorycznej (I stopień) Terapia Integracji Sensorycznej (II stopień) Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty Wczesna Interwencja Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi Dział szkoleń tel

9 KONFERENCJE Od 2000 r. organizujemy międzynarodowe konferencje naukowo-szkoleniowe, których celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń w rozwoju dzieci, mechanizmów ich powstawania oraz prezentowanie różnych metod terapii. Konferencje adresowane są do specjalistów zainteresowanych możliwościami współczesnej diagnostyki i rehabilitacji oraz najnowszymi osiągnięciami naukowymi w tym zakresie. Niemożliwe staje się możliwe rehabilitacja w dobie rozwoju nauk i nowych technologii - pod patronatem Ministra Zdrowia Ewy Kopacz i Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza; Wrocław 2009 r. Kiedy mózg pracuje inaczej - postrzeganie, ruch, emocje, komunikacja pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka; Wrocław 2008 r. Otworzyć świat metody diagnostyki i terapii zaburzeń okresu dzieciństwa i dojrzewania pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego; Wrocław, 2007 r. Od niemowlęctwa do dojrzałości więzi neurobiologia i geny - przy współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziałem ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; Wrocław 2006 r. Profilaktyka i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zdrowia psychicznego przy współpracy z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej; Wrocław 2005 r. Wspieranie rozwoju dziecka Ośrodki Wczesnej Interwencji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Rzecznika Praw Obywatelskich i Marszałka Województwa Dolnośląskiego; Wrocław 2004 r. Wczesna interwencja u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich; Wrocław 2003 r. Wielokierunkowa pomoc dzieciom niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Dyrektora Dolnośląskego Oddziału PFRON; Wrocław 2003 r. Pedagogika lecznicza jako ważny element rehabilitacji rozwojowej, w oparciu o dorobek Eduarda Séguin a, Marii Montessori, Theodora Hellbrügge ; Wrocław 2002 r. Kompleksowa opieka medyczna nad niemowlętami i dziećmi z deficytami rozwojowymi pod patronatem Pani Prezydentowej Rzeczypospolitej Polskiej Jolanty Kwaśniewskiej; Wrocław 2001 r. Profilaktyka i rehabilitacja w porażeniu mózgowym pod patronatem Ministra Zdrowia; Wrocław 2000 r.

10 MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT NOWYCH TECHNOLOGII Postęp technologiczny powoduje powstawanie nowych metod terapeutycznych, które jeszcze do niedawna wydawały się nierealne, a dziś są uznane i powszechnie stosowane na całym świecie. Dzięki nim wielu pacjentów może uniknąć niepełnosprawności, gdyż możliwe staje się postawienie trafnej, precyzyjnej diagnozy i zaplanowanie właściwej terapii bądź leczenia. W celu rozwoju i promocji nowych technologii w zakresie badań, diagnozowania i terapii Fundacja powołała Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii. Główne zadania Instytutu to: propagowanie zdobyczy naukowych z zakresu diagnostyki i terapii, integrowanie potencjału akademickiego, badawczego i ośrodków diagnostyczno-rehabilitacyjnych prowadzących działalność w zakresie opieki medycznej, psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej, inicjowanie kontaktów pomiędzy ośrodkami badawczo-naukowymi w Europie w celu wymiany informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce i terapii, adaptacja metod stosowanych w świecie a nieznanych w Polsce, kształcenie i doskonalenie zawodowe polskich lekarzy, terapeutów, psychologów i pedagogów, opracowywanie i realizacja wspólnych programów naukowo-badawczych, terapeutycznych, szkoleniowych. Mamy nadzieję, że Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii będzie platformą komunikacji i współpracy różnych podmiotów badawczych i naukowych na rzecz innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce i terapii. Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii Fundacji Promyk Słońca ul. Swobodna 8a Wrocław tel

11 INSTYTUT SPRAW SPOŁECZNYCH PORTAL DLA RODZICÓW Prowadzone przez Fundację działania diagnostyczno-terapeutyczne uzupełnia aktywność w obszarze społeczno prawnym. W celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań systemowych w zakresie pomocy dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie, powołaliśmy Instytut Spraw Społecznych. Zadania Instytutu Spraw Społecznych: monitorowanie procesu stanowienia prawa w zakresie aktów prawnych dotyczących sytuacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin rozwój współpracy sektora pozarządowego i administracji publicznej w celu podejmowania wspólnych działań oraz uzgadniania polityk publicznych w następujących obszarach: - ochrona i promocja zdrowia - nauka, edukacja, oświata i wychowanie - pomoc socjalna integrowanie różnych podmiotów (administracji publicznej, ośrodków naukowych, organizacji pozarządowych) na rzecz rozwiązywania problemów i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych prowadzenie debat publicznych poświęconych sytuacji dzieci niepełnosprawnych w Polsce postulowanie zmian legislacyjnych zmierzających do stworzenia spójnego systemu wsparcia dzieci i ich rodzin prowadzenie badań i ekspertyz dotyczących potrzeb i problemów dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością rzecznictwo na rzecz osób niepełnoprawnych poradnictwo prawne i obywatelskie Diagnoza choroby bądź stwierdzenie, ze dziecko jest niepełnosprawne, niesie ze sobą wiele zmian w rodzinie. Początkowo rodzice przeżywają szok. Z czasem jednak realność tej sytuacji robi się powszechna, a rodzina dotknięta problemem staje przed wyzwaniem, jak pomóc dziecku, do kogo się zwrócić i gdzie szukać pomocy. Portal PomagamyDzieciom.info jest źródłem rzetelnych, kompletnych informacji na temat praw, metod leczenia i rehabilitacji, a także wspierania rozwoju i kształcenia dzieci z dysfunkcjami. Główne działy tematyczne: pomoc społeczno-prawna edukacja leczenie i rehabilitacja wspomaganie rozwoju porady ekspertów Ponadto, na portalu znajdują się informacje na temat aktualnych wydarzeń, kampanii społecznych, miejsc przyjaznych dzieciom, projektów ustaw oraz rozmowy z przedstawicielami instytucji działających na rzecz dzieci.

12 PUBLIKACJE Metoda Vojty. Gry mięśniowe w odruchowej lokomocji i w ontogenezie ruchu pierwsze w języku polskim wydanie dzieła, którego autorami są prof. Václav Vojta wybitny lekarz, neurolog dziecięcy oraz współpracująca z nim fizjoterapeutka Annegret Peters. Książka przedstawia zasady kinezjologicznej rehabilitacji zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej u niemowląt. Jesteśmy wydawcą szeregu publikacji, których tematyka związana jest z prowadzoną przez nas działalnością. Ich adresatami są specjaliści, rodzice i opiekunowie dzieci z zaburzeniami rozwoju. Zeszyty naukowe wydawane są co roku przy okazji międzynarodowych konferencji naukowo-szkoleniowych; zawierają materiały z konferencji i streszczenia wykładów. Ustno-twarzowa terapia regulacyjna według Castillo-Moralesa pierwsze polskie wydanie książki dr Rodolfo Castillo Moralesa argentyńskiego lekarza, specjalisty rehabilitacji, w której autor przedstawia podstawy swej koncepcji terapeutycznej, jak i jej praktyczne zastosowanie w obszarze aparatu ustno-twarzowego. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci biuletyn Fundacji Promyk Słońca. Poruszamy w nim tematy związane z rozwojem psychomotorycznym dziecka, przedstawiamy metody leczenia i terapii różnych schorzeń wieku dziecięcego. Informujemy o realizowanych przez Fundację projektach i możliwościach uzyskania pomocy. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa książka opisuje opracowaną pod kierunkiem prof. T. Hellbrüggego metodę oceny rozwoju psychoruchowego dziecka od pierwszego miesiąca do trzeciego roku życia. Stanowi cenne narzędzie diagnostyczne umożliwiające wykrywanie zaburzeń, opóźnień i deficytów zarówno w rozwoju ruchowym, jak i w zakresie percepcji, rozwoju mowy, funkcji manualnych i kontaktów społecznych. POSTAWA TO PODSTAWA, więc mamo tato zadbajcie o mój kręgosłup! broszura informacyjna wydana w ramach kampanii społecznej na rzecz profilaktyki wad postawy i promocji zdrowego stylu życia, realizowanej ze środków FIO. Dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie Informator dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych Pierwsze 365 dni życia dziecka książka prof. Theodora Hellbrüggego jest cennym podręcznikiem umożliwiającym bezbłędne wychwycenie wszelkich nieprawidłowości w rozwoju fizycznym, psychicznym i społecznym niemowlęcia. Dział wydawnictw tel

13 PROGRAMY PARTNERSTWO PUBLICZNO -SPOŁECZNE Realizujemy kampanie społeczne i programy, których celem jest profilaktyka zaburzeń oraz wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci. Umożliwiamy dzieciom niepełnosprawnym udział w działaniach kulturalnoartystycznych, przyczyniając się do ich integracji z rówieśnikami i środowiskiem. Mamo, tato pomóżcie! (2005r.) cykl audycji telewizyjnych na temat prawidłowego rozwoju dziecka, problemów pojawiających w trakcie dorastania, a także sposobów leczenia i rehabilitacji, w którym szczególną uwagę zwrócono na zmiany zachodzące w organizmie dziecka podczas pierwszych 12. miesięcy jego życia. Moja przygoda ze sztuką (2006 r.) roczny cykl integracyjnych warsztatów arteterapeutycznych, podczas których dzieci zwiedzały muzea i wystawy, poznawały różnorodne techniki plastyczne, rozwijając w ten sposób sprawność manualną, ciekawość poznawczą i wrażliwość estetyczną. Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym oraz ich rodzinom (WWKSC) rządowy program pilotażowy współtworzony, a następnie realizowany przez naszą Fundację w latach Program skierowany był do dzieci w wieku od 0 do 7. roku życia zagrożonych nieprawidłowym rozwojem (dzieci z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego), bądź u których zdiagnozowano różnego typu niepełnosprawność, wady rozwojowe czy opóźnienia w rozwoju psychoruchowym. W ramach programu dzieci objęte zostały opieką lekarzy różnych specjalności, psychologów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów, pedagogów. Zespół specjalistów opracowywał dla każdego dziecka indywidualny program rehabilitacyjno-terapeutyczny poprzedzony kompleksową diagnozą. Adresatami programu wczesnej interwencji byli również rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, którzy podejmując trudne i obciążające zadania opiekuńczo-wychowawcze i rehabilitacyjne, potrzebują wsparcia i pomocy. Badania porównawcze przeprowadzone w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Promyk Słońca we Wrocławiu po kilkunastomiesięcznym okresie terapii wskazują, że u dzieci objętych programem nastąpiła poprawa w rozwoju psychoruchowym. Naszym celem jest integrowanie różnych podmiotów zajmujących się problematyką dzieci niepełnosprawnych administracji publicznej i organizacji pozarządowych w celu stworzenia spójnych, systemowych rozwiązań w zakresie wsparcia oraz pomocy medycznej, edukacyjnej i socjalnej. Przykładem takich działań był, zainicjowany m.in. przez Fundację Promyk Słońca, rządowy program pilotażowy Wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie (WWKSC), współtworzony przy udziale resortów zdrowia, edukacji, polityki społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Oprócz inicjatyw o charakterze ogólnopolskim Fundacji udało się wypracować partnerstwo publiczno-społeczne na Dolnym Śląsku, będące efektem wieloletniej współpracy z Gminą Wrocław, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, Dolnośląskim Oddziałem PFRON i innymi podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych. W ciągu 20-letniej działalności udowodniliśmy, że jesteśmy wiarygodnym partnerem podejmującym się realizacji zadań publicznych i wywiązującym się z tych zobowiązań z najwyższą troską o efektywność i jakość świadczonej pomocy, której celem jest zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych u dzieci. POSTAWA TO PODSTAWA, więc mamo, tato zadbajcie o mój kręgosłup! (2007r.) kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz profilaktyki wad postawy i zdrowego stylu życia, współfinansowana ze środków FIO, której celem było podniesienie świadomości rodziców w zakresie ochrony zdrowia i możliwości zapobiegania wadom postawy u dzieci. Partner III (2007r.) Ciągła rehabilitacja dzieci w wieku od 0-18 lat (2009r.) programy finansowane ze środków PFRON umożliwiające dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej maksymalne wykorzystanie ich potencjalnych zdolności i możliwości dla osiągnięcia jak największej życiowej samodzielności i aktywności. Kursy przygotowujące nauczycieli oraz pracowników placówek oświatowych do pracy z dziećmi z dysfunkcjami ( r.) projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, w ramach którego organizowane są kursy kwalifikacyjne z zakresu terapii pedagogicznej, tyflopedagogiki i przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli z Dolnego Śląska. Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli integracyjnych na Dolnym Śląsku (w gminach wiejskich: Święta Katarzyna, Ruja, Kunice, Dzierżoniów) projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków EFS. Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej budowanie systemu wsparcia i pomocy ( r.) projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS.

14 KONKURS NAUKOWY Co roku organizujemy konkurs, którego celem jest dokonanie przeglądu oraz popularyzacja najciekawszych prac naukowych o tematyce związanej z diagnostyką i rehabilitacją dzieci i młodzieży (zarówno w zakresie rehabilitacji medycznej, ruchowej, społecznej, jak i terapii psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej). Wyróżniające się prace nagradzane są w trzech kategoriach: praca doktorska praca magisterska publikacja w czasopiśmie naukowym. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody pieniężne. Najlepsze prace są publikowane w wydawnictwach Fundacji. PROMYKI Statuetka PROMYKA to nagroda przyznawana przez Fundację Promyk Słońca podmiotom o szczególnej wrażliwości społecznej, których działania przejawiają troskę o dzieci z niepełnosprawnością. W 2011 r. wyróżnieni zostali: Gmina Wrocław Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Bank Gospodarstwa Krajowego

15 Podaruj dzieciom 1% swojego podatku! Fundacja Promyk Słońca nr KRS nr konta Fundacja Promyk Słońca Wrocław ul. Swobodna 8a Wrocław tel tel Warszawa ul. 1 Sierpnia Warszawa tel

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. Dz.U.03.5.46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO Pracownia jest wpisana do rejestru niepublicznych szkół i placówek Starosty Suskiego pod numerem

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wczesne, kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku F U N K C J O N O W A N I E Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku powołana została 1 lutego 1966 roku jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PORADNI "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PORADNI TĘCZOWA PRZYSTAŃ PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PORADNI "TĘCZOWA PRZYSTAŃ" Poradnia wpisana jest do rejestru niepublicznych szkół i placówek prezydenta miasta Szczecin. Posiada uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne AKTY PRAWNE stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne LP. OPINIA W SPRAWIE: 1. osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat, które odbywa roczne przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Opracowała Małgorzata Nowak Dyrektor ZPPP w Oleśnicy Oleśnica,1.10.2015r. Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 1.Opinia dokument wydawany

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218 ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218 Szkoła Podstawowa Nr 218 organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szprotawie na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów, rodziców i nauczycieli placówek oświatowych z terenu działania poradni

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bliżej Nas" Działalność Stowarzyszenia polega kompleksowej rehabilitacji dzieci;

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach. Opr. Monika Wajda-Mazur

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach. Opr. Monika Wajda-Mazur Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach Opr. Monika Wajda-Mazur Klasy integracyjne w naszej szkole. Nasza szkoła jako placówka z oddziałami integracyjnymi, nie tylko edukuje w zakresie ustalonego

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE. stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

AKTY PRAWNE. stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne AKTY PRAWNE stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne L.P OPINIA W SPRAWIE PODSTAWA PRAWNA 1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, 2. odroczenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

1999r. ukończyła kurs uprawniający do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

1999r. ukończyła kurs uprawniający do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Monika Winnicka 1999r. ukończyła kurs uprawniający do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. 2002r. ukończyła kurs doskonalący Diagnoza i terapia jąkania.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO 1. Dla dzieci: Propozycje do zrealizowania na terenie przedszkoli: A. Badania przesiewowe logopedyczne 3-6-latków oraz 3 i 4-latków.

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy:

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Miasto i gmina Oleśnica, miasto i gmina Bierutów, gmina Dobroszyce. PRZEDSZKOLA W poradni 1.

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Moduł IX: Dzieci z opiniami poradni psycholgicznopedagogicznej. Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Moduł IX: Dzieci z opiniami poradni psycholgicznopedagogicznej. Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Moduł IX: Dzieci z opiniami poradni psycholgicznopedagogicznej w edukacji przedszkolnej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Edukacja niepełnosprawnego dziecka

Edukacja niepełnosprawnego dziecka Edukacja niepełnosprawnego dziecka Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 1 pkt. 1, art. 1 pkt. 5) zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. W SPRAWIE wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły dot. pomocy psychologicznopedagogicznej Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku spełniania obowiązku szkolnego. 1 września 2014 r do szkoły podstawowej przyjdzie sześciolatek Wyzwanie to wymaga od systemu

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Obowiązkiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (także specjalistycznej) jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Projekt utworzenia Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy Przedszkolu Miejskim nr 16 w Pabianicach.

Projekt utworzenia Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy Przedszkolu Miejskim nr 16 w Pabianicach. Projekt utworzenia Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy Przedszkolu Miejskim nr 16 w Pabianicach. Przedszkole Miejskie nr 16 w Pabianicach prowadzi grupy integracyjne i specjalne do których

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

M I S J A I W I Z J A

M I S J A I W I Z J A M I S J A I W I Z J A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. MISJA Jesteśmy publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Henryka Sienkiewicza w Książkach

Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Henryka Sienkiewicza w Książkach Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Henryka Sienkiewicza w Książkach A. INFORMACJE OGÓLNE: Przedmiot działania i kompetencje 1. Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY dzieci w wieku przedszkolnym ODBIORCY OFERTY PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W TRZEBNICY 55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 10, tel. 71 312 07 49 www.poradniapp.trzebnica.pl, e-mail: ppp-trzebnica@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku 1. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Karpicku, zwany dalej Punktem Przedszkolnym. 2. Punkt Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Obowiązki zadania, podstawy prawne, przykłady dobrych praktyk Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dęblinie

Bardziej szczegółowo

WCZESNA INTERWENCJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA WARSZTATY LIDIA WITAK-ŚWIATŁOWICZ

WCZESNA INTERWENCJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA WARSZTATY LIDIA WITAK-ŚWIATŁOWICZ WCZESNA INTERWENCJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA WARSZTATY LIDIA WITAK-ŚWIATŁOWICZ Wrocław, 5 kwietnia 2008 I. WCZESNA INTERWENCJA 1. CELE 2. KORZYŚCI II. MODEL OPIEKI NAD MAŁYMI DZIEĆMI Z ZABURZENIAMI

Bardziej szczegółowo

Blok: Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży Metoda SI we wspomaganiu rozwoju. Wprowadzenie do zagadnienia.

Blok: Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży Metoda SI we wspomaganiu rozwoju. Wprowadzenie do zagadnienia. Blok: Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży Metoda SI we wspomaganiu rozwoju. Wprowadzenie do zagadnienia. Magdalena Charbicka terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, terapeuta

Bardziej szczegółowo

Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Psychoterapia indywidualna Terapia zaburzeń emocjonalnych i patologicznych cech osobowości. Korzyści (nabyta wiedza i Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Niwelowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 64 500 Szamotuły, ul. Kapłańska 18, tel./fax. 0-61 29 21 443 Załącznik nr 7 PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego spotkanie z wizytatorami Kuratoriów Oświaty Sulejówek, 6 lutego 2014 r. Regulacje prawne rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Podstawy prawne: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola "Kolorowy Zakątek"

Koncepcja Pracy Przedszkola Kolorowy Zakątek Koncepcję opracowano na lata 2015-2018 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy Identyfikowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin zamieszkujących powiat olecki na przykładzie dobrych praktyk. Katarzyna Kosińska

Sytuacja osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin zamieszkujących powiat olecki na przykładzie dobrych praktyk. Katarzyna Kosińska Sytuacja osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin zamieszkujących powiat olecki na przykładzie dobrych praktyk. Katarzyna Kosińska Olecko 15 kwietnia 2015r. Rozwój. 1997 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1113 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Procedury ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego dla uczniów szkół położonych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) ustawie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Rzeszów kwiecień 2013

Rzeszów kwiecień 2013 Rzeszów kwiecień 2013 Uczeń autystyczny uczeń niepełnosprawny autyzm jako jeden z rodzajów niepełnosprawności pojawia się w przepisach oświatowych w roku 2005 zespół Aspergera w 2010 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach 1 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie Rewalidacja - to termin pochodzenia łacińskiego (re znów, validus mocny, silny) oznacza oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazem. Pojęcia rewalidacja

Bardziej szczegółowo

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach.

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ORAZ WARUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH Cel procedury

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenia MEN: w sprawie szczegółowych zasad działania

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów

Bardziej szczegółowo

Akademia Rozwoju Małego Dziecka

Akademia Rozwoju Małego Dziecka Aktualnie zbieram grupy na następujące zajęcia: Akademia Rozwoju Małego Dziecka 1. Maluszkowo - zajęcia dla dzieci do 2 roku życia - czas trwania zajęć: 45 minut / dziecko+dorosły opiekun zajęcia stymulujące

Bardziej szczegółowo

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Akty prawne na rzecz ucznia z symptomami ryzyka dysleksji oraz zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ - 1 - PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Przedszkolu PRYMUSEK we Wrocławiu - 2 - Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZNIÓW. Zabawa-rozwój-kreatywność. Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych. Od 8 do 10 spotkań raz w tygodniu po 90 minut

OFERTA DLA UCZNIÓW. Zabawa-rozwój-kreatywność. Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych. Od 8 do 10 spotkań raz w tygodniu po 90 minut OFERTA DLA UCZNIÓW Zabawa-rozwój-kreatywność Zajęcia grupowe Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych Wspomaganie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci przy szczególnym udziale zadań

Bardziej szczegółowo

STATUT Poradni psychologiczno-pedagogicznej, niepublicznej,

STATUT Poradni psychologiczno-pedagogicznej, niepublicznej, STATUT Michałowice, dnia 24.02.2010 r. Poradni psychologiczno-pedagogicznej, niepublicznej, zlokalizowanej w Zespole Szkół w Michałowicach - Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 15 działającej na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół w Mielnie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

Bardziej szczegółowo

Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania ryzyko dysleksji. Przyczyny i skutki dysleksji rozwojowej.

Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania ryzyko dysleksji. Przyczyny i skutki dysleksji rozwojowej. Działania edukacyjno profilaktyczne na rzecz rodziców, nauczycieli i uczniów. Oferta Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2016/2017 Dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) Dz.U.2013.199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. (Statut 19)

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. (Statut 19) ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach (Statut 19) Podstawy prawne: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZNIÓW. Gry i zabawy dla dzieci z klas III IV szkoły podstawowej. Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych

OFERTA DLA UCZNIÓW. Gry i zabawy dla dzieci z klas III IV szkoły podstawowej. Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych OFERTA DLA UCZNIÓW Gry i zabawy dla dzieci z klas III IV szkoły podstawowej Zajęcia grupowe Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych Wspomaganie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci

Bardziej szczegółowo