INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH"

Transkrypt

1 INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku

2 INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo wychowawczych. Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy. Wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning). W ramach swojej działalności organizacyjnej Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi współpracę z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, oddziałami związku nauczycielstwa polskiego oraz uczelniami wyższymi w kraju i za granicą. Dzięki temu możemy zagwarantować naszym studentom wysoki poziom nauczania oraz zajęcia dydaktyczne jak najbliżej miejsca zamieszkania studenta Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanego przez Instytut Studiów Podyplomowych kształcenia, którego ofertę prezentujemy, są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rynku. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych Warszawa 2014

3 Nazwa kierunku Ilość semestrów Czesne za semestr KIERUNKI PEDAGOGICZNE 1. Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu) zł 2. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa zł 3. Doradztwo zawodowe zł 4. Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy zł 5. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna zł 6. Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią zł 7. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną zł 8. Pedagogika przedszkolna Marii Montessori zł 9. Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną zł 10. Przygotowanie Pedagogiczne (kwalifikacje pedagogiczne) zł 11. Surdopedagogika zł 12. Terapia pedagogiczna zł 13. Terapia zajęciowa zł 14. Wczesne nauczanie języka obcego zł 15. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zł PROMOCJE: drugi kierunek za 50%, absolwenci WSKPiSM oraz WSSMiA otrzymują 50% zniżki czesnego za przygotowanie pedagogiczne i 20% zniżki za pozostałe kierunki

4 Nazwa kierunku Ilość semestrów Czesne za semestr cd. KIERUNKI PEDAGOGICZNE 16. Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną zł 17. Zarządzanie oświatą zł KIERUNKI ADMINISTRACYJNE 18. Administracja publiczna zł 19. E-administracja zł 20. Kontrola zarządcza zł 21. Samorząd terytorialny zł KIERUNKI ZWIĄZANE Z OPIEKĄ ZDROWOTNĄ 22. Higiena i epidemiologia w opiece zdrowotnej zł 23. Opieka farmaceutyczna zł 24. Logopedia zł 25. Neurologopedia zł 26. Zarządzanie w służbie zdrowia zł KIERUNKI POZOSTAŁE 27. Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe zł PROMOCJE: drugi kierunek za 50%, absolwenci WSKPiSM oraz WSSMiA otrzymują 50% zniżki czesnego za przygotowanie pedagogiczne i 20% zniżki za pozostałe kierunki

5 Nazwa kierunku Ilość semestrów Czesne za semestr cd. KIERUNKI POZOSTAŁE 28. Logistyka zł 29. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) zł 30. Zarządzanie kancelarią, archiwum zakładowym i składnicą akt zł 31. Mediacje i Negocjacje zł OFERTA DLA ABSOLWENTÓW ODN Absolwentów kursów kwalifikacyjnych realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli zapraszamy na uzupełniające (jeden semestr). Czesne za całość studiów tylko 1000 zł! zł PROMOCJE: drugi kierunek za 50%, absolwenci WSKPiSM oraz WSSMiA otrzymują 50% zniżki czesnego za przygotowanie pedagogiczne i 20% zniżki za pozostałe kierunki

6 EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) Przedstawię wam klasę i pokażę salęnauczania lekcyjną. StudiaXprzygotowują słuchaczy donaszą prowadzenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną..ukończenie studiów pozwoli na twórcze rozwijanie swoich zdolności i umiejętności pedagogicznych w zakresie oligofrenopedagogiki. Absolwenci studiów znacząco udoskonalą swoje umiejętności w dziedzinie komunikowania społecznego, pracy z osobą niepełnosprawną i jego rodziną. Ukształtowana podczas studiów świadomość odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z pracą z osobami niepełnosprawnymi pozwoli im dołączyć do grona specjalistów w zakresie oligofrenopedagogiki. Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę Opis studiów podnieść rękę i zaczekać na wywołanie. Ramowy program studiów 3 semestry (w tym jeden on-line) od do , studia w trybie niestacjonarnym 1. Pedagogika specjalna 6. Kształcenie integracyjne 2. Oligofrenopedagogika 7. Arteterapia w pracy z dzieckiem uposledzonym umysłowo 3. Podstawy psychologii i rewalidacji 8. Elementy psychiatrii i psychopatologii 4. Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo 9. Metodyka wychowania w internacie 5. Metodyka wychowania głębiej upośledzonych 10. Diagnoza i terapia pedagogiczna umysłowo 11.Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2400 zł (3 x 800 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 240 zł), opłata rekrutacyjna 100zł

7 TERAPIA PEDAGOGICZNA studiów jest poznanie teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej i jej praktyczne zastosowanie w PrzedstawięCelem wam klasęi korekcji i pokażę salęi uczeniu lekcyjną. profilaktyce,x diagnozie zaburzeńnaszą w zachowaniu się człowieka od urodzenia, poprzez wczesne dzieciństwo, wiek przedszkolny i szkolny. Absolwenci studiów wyposażeni zostaną w umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się dzieci i młodzieży oraz w umiejętności podejmowania odpowiednich działań. Otrzymają również przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza uzyskanie kwalifikacji do pracy w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych, w tym integracyjnych, oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 3 semestry (w tym jeden on line), od do r., studia w trybie niestacjonarnym 1. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 8. Prawo oświatowe w zakresie pomocy pedagogiczno psychologicznej i terapii pedagog. 2. Zagadnienia psychologii rozwojowej, 9. Podstawy komunikacji wychowawczej i klinicznej 3. Zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy 10. Metodyka nauczania dzieci o nieharmonijnym rozwoju 4. Metodyka kształcenia zintegrowanego 5. Metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych 11. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD) 6. Organizacja procesu terapeutycznego 12. Arteterapia 7. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z 13. Tworzenie, dokumentowanie i ewaluacja programu pracy zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i z dziećmi w trakcie prowadzenia zespołów korekcyjno społecznego kompensacyjnych 8. Elementy diagnozy i terapii pedagogicznej 14. Praktyki zawodowe 3000 zł (3 x 1000 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 300 zł), opłata rekrutacyjna 100zł OpisJeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę studiów podnieść rękę i zaczekać na wywołanie. Ramowy program studiów

8 MEDIACJE I NEGOCJACJE Opis studiów Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy pod względem teoretycznym i praktycznym do prowadzenia negocjacji i mediacji oraz rozwiązywania konfliktów w zakładzie pracy, konfliktów w środowiskach lokalnych, konfliktów między pracodawcami a związkami zawodowymi, negocjacji politycznych, handlowych a także mediacji policyjnych, sądowych, itp. Studia spełniają także ustawowe wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiające wpis na listę mediatorów sądowych. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych w Polsce, zapewnia kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji i mediacji. W programie przewidziane są także spotkania z wybitnymi praktykami życia społecznego, gospodarczego i politycznego, zaangażowanymi w negocjacje i mediacje przy aktualnych konfliktach społecznych, zagrożeniach strajkowych, sporach politycznych, negocjacjach biznesowych, w mediacjach sądowych spraw karnych i cywilnych. 2 semestry, od do , studia w trybie niestacjonarnym 1. Podstawy mediacji i negocjacji 9. Etyka w mediacjach i negocjacjach 2. Podstawy psychologii społecznej 3. Twórcze przywództwo 10. Konflikt - analiza i zarządzanie 4. Negocjacje i mediacje w polskim prawie 11. Psychologia kłamstwa Ramowy program studiów cywilnym i karnym 5. Komunikacja werbalna 6. Mediacje w sytuacjach kryzysowych 7. Strategie taktyki negocjacji 8. Elementy psychologii osobowosci 2400 zł (2x1200 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 240 zł), opłata rekrutacyjna 100zł

9 PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną. Studia kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, którzy posiadają tytuł magistra, licencjata lub inżyniera na dowolnym kierunku studiów. Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Opis studiów Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę (w tym jeden on-line), od do , tryb studiów niestacjonarnych podnieść rękę 3i semestry zaczekać na wywołanie. 10. Elementy diagnostyki 1. Psychologia ogólna i uczenia się 7. Elementy pedeutologii 8. Podstawy dydaktyki ogólnej i zawodowej psychopedagogicznej 11. Metodyka nauczania (wybranego przedmiotu) 12. Organizacja pracy nauczyciela 13. Wykład monograficzny z zakresu metodyki 14. Technologie informacyjne 15. Emisja głosu i komunikacja interpersonalna 16. Podstawy prawa oświatowego 17. Podstawy BHP 9. Podstawy współczesnej dydaktyki szczegółowej 18. Praktyka pedagogiczna 2. Psychologia rozwojowa osobowości 3. Psychologia różnic indywidualnych Ramowy program studiów 4. Podstawy pedagogiki współczesnej 5. Teoretyczne podstawy kształcenia 6. Teoretyczne podstawy wychowania 2400 zł (3 x 800 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 240 zł), opłata rekrutacyjna 100zł

10 ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną. Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych w warunkach reformy oświatowej i administracji samorządowej. Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje specjalistyczne w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową. Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę podnieść rękę i zaczekać na wywołanie. Opis studiów Ramowy program studiów 2 semestry, od do , studia w trybie niestacjonarnym 1. Zarządzanie oświatą 9. Finanse publiczne 2. Zarządzanie szkołą 10. Zamówienia publiczne 3. Nadzór pedagogiczny 4. Ekonomia menadżerska w oświacie 11. Prawne uwarunkowania funkcjonowania placówki oświatowej 5. Podstawy zarządzania placówką oświatową 12. Prawo samorządowe i oświatowe 6. Umiejętności kierownicze 13. Podstawy prawa pracy 7. Marketing edukacyjny 14. Prawo gospodarcze 8. Public relations w szkole i oświacie 2400 zł (2 x 1200 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 240 zł), opłata rekrutacyjna 100zł

11 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Studia przygotowują do prowadzenia zajęć lekcyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salęprogram lekcyjną. nadając właściwe do realizacji tych zadań kwalifikacje. studiów obejmuje wszystkie najważniejsze Opis studiów zagadnienia związane z metodyką prowadzenia kształcenia z uwzględnieniem problematyki diagnozy i terapii pedagogicznej, a także zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. Adresatami studiów są nauczyciele oraz osoby z przygotowaniem pedagogicznym prowadzące lub zamierzające prowadzić kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. 3 semestry (w tym jeden on-line), od do , studia w trybie niestacjonarnym 11. Edukacja w zakresie plastyki i zajęć 1. Pedagogika działań twórczych technicznych z metodyką 2. Pedagogika zabawy 12. Wykład monograficzny z zakresu metodyki 3. Metody aktywizujące we wczesnej edukacji 13. Pedagogika przedszkolna z metodyką 4. Podstawy kształcenia zintegrowanego 14. Emisja głosu 5. Diagnoza pedagogiczna 15. Psychologia rozwojowa i osobowości 16. Zasady bezpieczeństwa i udzielania I 6. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD) pomocy 7. Terapia pedagogiczna 17. Wykorzystanie technologii ITC w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 18. Edukacja motoryczno zdrowotna z 8. Edukacja polonistyczna z metodyką metodyką 19. Praktyka - edukacja przedszkolna 9. Edukacja matematyczna z metodyką 20. Praktyka - edukacja wczesnoszkolna 10. Edukacja środowiskowa z metodyką 3000 zł (3 x 1000 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 300 zł), opłata rekrutacyjna 100zł Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę Czaspodnieść trwania rękę i zaczekać na wywołanie. Ramowy program

12 LOGOPEDIA Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną. Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę podnieść rękę i zaczekać na wywołanie. Opis studiów Ramowy program studiów Oferta studiów z zakresu Logopedii skierowana jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków humanistycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków medycznych. Uczestnicy studiów podyplomowych z logopedii po ich ukończeniu uzyskają uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy. Plan studiów podyplomowych jest zgodny w wymaganiami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Absolwent posiada umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci, nabędzie umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej. 4 semestry (w tym jeden on-line), od do , studia w trybie niestacjonarnym 1. Wprowadzenie do logopedii 13. Terapia logopedyczna 2. Nauka o języku 14. Emisja głosu i dykcja 3. Anatomia, fizjologia człowieka i biomed. podst. mowy 15. Mowa dzieci z rozszczepem 4. Fonologia i fonetyka artykulacyjna 16. Afazja 5. Elementy pedagogiki specjalnej 17. Komunikacja wspomagająca i alternatywna 6. Psychologia rozwojowa i wychowawcza 18. Dyzatria 7. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka 19. Fonatria 8. Neurologia a elem. Pediatrii i geriatrii 20. Audiofonologia 9. Dyslalia 21. Zasady kultury żywego słowa i zasady ortofonii polskiej 10. Profilaktyka logopedyczna 22. Zaburzenie płynności mówienia 11. Trudności w czytaniu i pisaniu 23. Praktyka logopedyczna 12. Metody badań logopedycznych 4000 zł (4 x 1000 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 400 zł), opłata rekrutacyjna 100zł

13 DORADZTWO ZAWODOWE zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi psychofizjologicznych podstaw PrzedstawięUczestnicy wamstudiów X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną. poradnictwa zawodowego oraz jego rolą i zastosowaniem w systemie oświatowym. Program studiów obejmuje również problematykę związaną z metodyką i narzędziami pracy doradcy zawodowego. Studia przygotowują do prowadzenia modułów zajęć edukacyjnych dotyczących preorientacji zawodowej uczniów gimnazjów, a także szkół ponadgimnazjalnych. Zakres przygotowania merytorycznego jest również zgodny z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. OpisJeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę studiów podnieść rękę i zaczekać na wywołanie. 3 semestry (w tym jeden on-line), od do , studia w trybie niestacjonarnym 1. Struktura doradztwa zawodowego w Polsce 9. Poradnictwo psych. pedagogiczne dla dzieci i młodzieży 2. Biomedyczne podstawy rozwoju 3. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego 10. Psychologia rozwoju dziecka 4. Wybrane problemy psychologii komunikacji i z 11. Metodologia badań w doradztwie zawodowym zarządzania personelem Ramowy program studiów 12. Komputerowy system wspomagania doradcy zawodowego 5. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych 13. Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego 6. Zawodoznawstwo 14. Wybrane zagadnienia z prawa i etyki zawodowej 7. Socjologia edukacji i moralności 15. Psychologia komunikacji 8. Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych 16. Planowanie kariery zawodowej 3000 zł (3 x 1000 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 300 zł), opłata rekrutacyjna 100zł

14 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną. Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę podnieść kierowane rękę są i do zaczekać osób z wykształceniem na wywołanie. wyższym i przygotowaniem pedagogicznym. Opis studiów Ramowy program studiów Celem kształcenia jest przygotowanie do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem. Program studiów obejmuje problematykę niezbędna do opracowania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i działań wspomagających rodzinę. Absolwenci studiów otrzymają uprawnienia do pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych. Studia 3 semestry (w tym jeden on - line), od do , studia w trybie niestacjonarnym 1. Diagnoza autyzmu 11. Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych 2. Psychologia i pedagogika dziecka 12. Reedukacja dzieci z trudnosciami w nauce 3. Podstawy pediatrii 13. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem 4. Podstawy pedagogiki specjalnej i oligofrenopedagogiki 14. Metodyka pracy z dziećmi do 10 roku życia 5. Profilaktyka z elem. poradnictwa i wczesn. interwencji 15. Metodyka naucznia i wych. dzieci z autyzmem 6. Wybrane zagadnienia psychiatrii 16. Wsparcie rodziców dziecka we wczesnym etapie rozwoju 7. Stymulacja psychoruchowa i opieka nad dzieckiem 8. Podstawy terapii psychopedagogicznej 17. Podsatwy prawne kształcenia i rehabilitacji dzieci o 9. Komputerowe systemy biblioteczno - informacyjne różnych potrzebach edukacyjnych 10. Elementy logopedii 3000 zł (3 x 1000 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 300 zł), opłata rekrutacyjna 100zł

15 PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z SOCJOTERAPIĄ Studia przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, dorosłymi oraz wybranymi grupami społecznymi. Ukończenie studiów pozwoli na pracę w placówkach resocjalizacyjnych, oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i organizacjach samopomocowych. Studia na tym kierunku pozwalają słuchaczom zdobyć wiedzę w zakresie diagnozy, metodyki i terapii resocjalizacyjnej. Pozwoli to na analizowanie uwarunkowań zjawisk związanych z różnymi formami niedostosowania społecznego i wykorzystania odpowiednich form wsparcia społecznego oraz działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną. Opis studiów Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę podnieść3rękę i zaczekać na wywołanie. semestry (w tym 1 semestr on-line) od do , studia w trybie niestacjonarnym Ramowy program studiów 1. Pedagogika ogólna 12. Metodyka wychowania resocjalizującego 2. Psychologiczne koncepcje człowieka 13. Nauczanie resocjalizujące 3. Teoretyczne podstawy wychowania 4. Psychologia rozwoju dziecka i młodzieży 5. Pedagogika specjalna 14. Profilaktyka niedostosowania społecznego 6. Psychologia niedostosowania społecznego 15. Metody diagnozy i terapii pedagogicznej 16. Terapia uzależnień 17. Kuratela sądowa 18. Praca z dzieckiem zdolnym 19. Trening umiejętności wychowawczych 7. Teorie kryminologiczne 8. Patologie społeczne 9. Prawne podstawy resocjalizacji, opieki i terapii 20. Warsztat pracy z grupą niedostosowanych społecznie 10. Pedagogika resocjalizacyjna 21. Praktyka zawodowa 11. Komunikacja interpersonalna w wychowaniu resocjalizacyjnym 3000 zł (3x1000 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 300 zł), opłata rekrutacyjna 100zł

16 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Z DYDAKTYKĄ PIERWSZEJ POMOCY Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną. Propozycja skierowana do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazialnych, absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli służb mundurowych oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych uczestniczących w działaniach ratowniczych i edukacyjnych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego. Słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Studia podyplomowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa adresowane są do nauczycieli, którzy nie posiadają odpowiedniego przygotowania do samodzielnego prowadzenia zajęć z nowowprowadzonego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Ponadto ich adresatem mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub innych dodatkowo poświadczonych kwalifikacjami pedagogicznymi, a zainteresowanych zdobyciem odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, umożliwiających np. pracę w charakterze koordynatora bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych różnych szczebli. 3 semestry (w tym jeden on-line), od do , studia w trybie niestacjonarnym 1. Pedagogika wobec zagrożeń i kryzysów 9. Elementy międzynarodowego prawa humanitarnego 2. Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa 3. Psychologia rozwoju z elem. psych. rozwoju 10. Psychologiczne uwarunkowania człowieka w sytuacji zagrożeń 4. Dydaktyka ratownictwa i pierwszej pomocy 11. Podstawy komunikacji interpersonalnej w sytuacji 5. Metodyka nauczania bezpieczeństwa 6. Teoria profilaktyki z elementami terapii zagrożeń zagrożeń 12. System obronności i bezpieczeństwa państwa szkolnych 7. Podstawy zarządzania kryzysowego 13.Wypadki i katastrofy techniczne i komunikacyjne 8. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne czasu wojny i 14. Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem pokoju 15. Praktyka zawodowa 3000 zł (3 x 1000 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 300 zł), opłata rekrutacyjna 100zł Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę Opis studiów podnieść rękę i zaczekać na wywołanie. Ramowy program studiów

17 BIBLOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA Słuchacze podczas studiów zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną. naukowej. Ponadto nabywają umiejętności praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów, a jednocześnie wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mas mediami i Internetem). Słuchacze otrzymują także merytorycznej metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej, tworzenia słowno - wizualnych materiałów dydaktycznych i gazetek szkolnych. Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę podnieść rękę i zaczekać na wywołanie. Opis studiów 3 semestry (w tym 1 on-line) od do , studia w trybie niestacjonarnym 1. Nauka o ksiązce 2. Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo 11. Działalność informacyjna biblioteki 12. Prawo biblioteczne i autorskie 3. Czasopisma dziecięce, młodziezowe i naukowe 13. Media i multimedia cyfrowe 4. Cywilizacja wiedzy - technologie informacyjne 14. Organizacja zbiorów bibliotecznych Ramowy 5. Internet w informacji i edukacji program studiów 6. Czytelnictwo, dydaktyka pracy z czytelnikiem 7. Literatura dziecieca i młodziezowa 8. Bazy danych 15. Źródła informacji piśmienniczej 16. Podstawy nauki o ksiązce i bibliotece 9. Komputerowe systemy biblioteczno - informacyjne 10. Literatura współczesna 2400 zł (3 x 800 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 240 zł), opłata rekrutacyjna 100zł

18 HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA W OPIECE ZDROWOTNEJ Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób: - posiadających tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra - zatrudnionych w instytucjach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach oświaty zdrowotnej, szpitalach i poradniach leczniczo-zapobiegawczych oraz zawodowo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Narodowym Funduszu Zdrowia, podmiotach prowadzących działalność prozdrowotną, szkołach publicznych i prywatnych, systemie ubezpieczeń społecznych - zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie aktualnych problemów zdrowotnych, epidemiologii zakażeń, metod analizy sytuacji zdrowotnej populacji oraz opracowaniem strategii profilaktycznych. Studia umożliwiają również praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej działalności pracowników ochrony zdrowia. 2 semestry, od do , studia w trybie niestacjonarnym SEMESTR I SEMESTR II 1. Promocja zdrowia, profilaktyka, edukacja 1. Zakażenia szpitalne 2. Higiena komunalna 2. Epidemiologia chorób zakaźnych 3. Higiena i epidemiologia żywienia i żywności 3. Epidemiologia chorób pasożytniczych OpisJeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę studiów podnieść rękę i zaczekać na wywołanie. 4. Biologia bakterii patogennych i patogeneza zakażeń 4. Nadzór sanitarno - epidemiologicznych Ramowy program studiów 5. Bioterroryzm 6. Ekonomia i finansowanie w ochronie zdrowia 7. Epidemiologia chorób zakaźnych 5. Żywienie człowieka i choroby dietozależne 6. Ochrona zdrowia w UE i w Polsce 7. Zagadnienia prawne w ochronie zdrowia pacjenta 8. Metody badań epidemiologicznych i intepretacja 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie zdrowia wyników 9. Jakość usług medycznych 9. Środowiskowe zagrożenia zdrowia i życia 10. Marketing usług medycznych 2400 zł (2 x 1200 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 240 zł), opłata rekrutacyjna 100zł

19 Przedstawię wam X klasę i pokażę naszą salę lekcyjną. Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę podnieść rękę i zaczekać na wywołanie.

20 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Przedstawię wamzapoznają X klasę i pokażę naszą salęzwiązanymi lekcyjną. Uczestnicy studiów się z podstawowymi zagadnieniami z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką szkoleń w zakresie BHP. Studia przygotowują do pracy na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy. Ponadto ich ukończenie ułatwia zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy oraz w jednostkach prowadzących szkolenia BHP. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach BHP oraz kwalifikacje do pełnienia starszego inspektora - głównego specjalisty do spraw BHP zgodnie z rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę podnieść rękę i zaczekać na wywołanie. Opis studiów Ramowy program studiów 2 semestry, od do , studia w trybie niestacjonarnym 9. Ochrona przeciwpożarowa w 1. Prawo pracy środowisku pracy 2. Zarządzanie ryzykiem zawodowym 10. Narzędzia komputerowe w zarządzaniu bezp. Pracy 3. Organizacja bezpiecznej pracy 11. Dydaktyka ogólna oraz metodyka szkoleń 4. Audyty bezpieczeństwa pracy 12. Zarządzanie jakością 5. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy 13. Międzynarodowe normy systemu bezpieczeństwa pracy 6. Psychologia pracy 7. Metodyka pracy służb BHP 8. Zasady udzielania pierwszej pomocy 14. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy 15. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe 2400 zł (2 x 1200 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 240 zł), opłata rekrutacyjna 100zł Rekrutacja: Punkt Konsultacyjno Rekrutacyjny ul. Kopernika 19/16, Lubsko

21 PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ Studia przygotowują słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. środowiskowe domy opieki), Przedstawię Xszkolnych klasęoraz i pokażę naszą salę lekcyjną. internatach i wam świetlicach na stanowisku pedagoga szkolnego. Studia na kierunku pedagogiki opiekuńczoopis studiów wychowawczej pozwolą słuchaczom realizować działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, dadzą umiejętność rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Niniejszy kierunek promuje wrażliwość społeczną i zachowania prozdrowotne. Jeśli podczas prezentacji ktoś będzie chciał zadać pytanie, proszę 3 semestry, od do , studia w trybie niestacjonarnym podnieść rękę i zaczekać na wywołanie.12. Praca z uczniem mającym trudności w nauce 1. Podstawy psychologii klinicznej 2. Pedagogika opiekuńcza 3. Prawo rodzinne i opiekuńcze 4. Teoretyczne podstawy udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej Ramowy 5. Dzieci i młodzież w rodzinach dysfunkcyjnych program studiów 6. Podstawy terapii pedagogicznej 7. Zadania zespołu do spraw specjalnych potrzeb eduka. 8. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 9. Diagnoza pedagogiczna 10. Specyfika pracy pedagoga szkolnego 11. Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży 13. Projektowanie i ewaluacja działań wychowawczoprofilaktycznych 14. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 15. Profilaktyka ukierunkowana na grupy ryzyka 16. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych 17. Podstawy pracy z rodziną 18. Praca z dzieckiem zdolnym 19. Trening umiejętności wychowawczych 20. Warsztaty pracy z grupą 3000zł (3 x 1000 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 300 zł), opłata rekrutacyjna 100zł

22 Wymagane dokumenty: - oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat lub magisterskie); - kserokopia dowodu osobistego; - 3 zdjęcia legitymacyjne (35 x 45 mm); - podanie /formularz o przyjęcie na studia - formularz studenta - upoważnienie Rekrutacja na studia jest otwarta i trwa do 15 października 2014r. Odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Dokumenty należy składać: osobiście lub listownie : Filia Instytutu ul. Kopernika 19/16, Lubsko komplet dokumentów do pobrania ze strony: lub Promocje: drugi kierunek 50% czesnego nasi absolwenci (WSKPiSM i WSSMiA) studiów magisterskich i licencjackich otrzymują 50% zniżki czesnego za przygotowanie pedagogiczne i 20% zniżki czesnego na pozostałe kierunki W razie pytań pisz na adres: lub Rekrutacja: Filia Instytutu Studiów Podyplomowychul. Kopernika 19/16, Lubsko

23 Filia Instytutu Studiów Podyplomowych: ul. Kopernika 19/ Lubsko tel. kom , Sławomir Jasiński Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Aleje Jerozolimskie Warszawa Zapraszamy!

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo