Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej"

Transkrypt

1

2 Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej Placówka specjalizuje się od wielu lat w wieloprofilowej rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Pracujemy z dziećmi i młodzieżą z szerokim spektrum zaburzeń rozwojowych m.in. niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami genetycznymi, nadpobudliwością psychoruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Patrzymy na dzieci w ujęciu holistycznym usprawniamy cały organizm naszego pacjenta, a nie tylko uszkodzoną kończynę. Podchodzimy do każdego dziecka w sposób indywidualny, starając się dobrać odpowiednie metody, by osiągnąć optymalny efekt terapii. Program rehabilitacji ma prowadzić do wieloprofilowego usprawniania dziecka, do ograniczenia deficytów i niepełnosprawności, przywrócenia możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej oraz zdolności do samodzielnego funkcjonowania dziecka w środowisku. Kadra składa się z wykwalifikowanych fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, arteterapeutów, muzykoterapeutów, hipoterapeutów. Nad przebiegiem procesu rehabilitacji czuwa lekarz specjalista w rehabilitacji medycznej. Specjaliści zatrudnieni w NRZOZ stale podnoszą swoje kwalifikacje, dzięki czemu terapia i opieka nad dzieckiem prowadzona jest na najwyższym poziomie. Wyposażenie: W celu usprawniania i nabywania samodzielności podopiecznych posiadamy 5 sal w pełni przystosowanych do rehabilitacji ruchowej, w tym salę do terapii integracji sensorycznej, rekomendowaną przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Integracji Sensorycznej. W ośrodku znajduje się również pomieszczenie do hydroterapii, a w nim basen oraz sprzęt do hydromasażu. Sale rehabilitacyjne oraz gabinety terapeutyczne są przyjazne i przystosowane do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Gabinety do terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej są wyposażone w materiały dydaktyczne i edukacyjne niezbędne do prowadzenia terapii. Posiadamy także bogato wyposażone pomieszczenie do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych. Na terenie NRZOZ są także gabinety, specjalnie przystosowane do terapii Tomatisa, terapii Johansena, terapii EEG Biofeedback.

3 RODZAJE ODDZIAŁYWAŃ: Fizjoterapia prowadzona na podstawie kompleksowej diagnozy i indywidualnego programu terapii, z wykorzystaniem metod: NDT Bobath, PNF, integracji sensorycznej, kinesiotaping, Mc Kenzie, Thera Band, neuromobilizacji. Terapeuci łączą dane metody i wykorzystują je w pracy z dziećmi. Jedną z cech rehabilitacji jest jej ciągłość dlatego też przywiązywana jest duża waga do edukowania otoczenia dziecka (rodzice, nauczyciele, opiekunowie) w zakresie fizjoprofilaktyki i doboru sprzętu rehabilitacyjnego dziecka. Terapia integracji sensorycznej zakłada, że prawidłowe psychofizyczne funkcjonowanie człowieka jest zależne od właściwego odbioru, rejestracji, przetwarzania i interpretowania informacji sensorycznych napływających przez receptory. Integracja sensoryczna to organizacja wrażeń, pozwalająca na to, aby mogły być one wykorzystane do celowego i efektywnego działania. Terapia psychologiczna opiera się przede wszystkim na nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu emocjonalnego i zadaniowego z dzieckiem i jego rodziną. Stanowi to podstawę działań związanych z diagnostyką oraz ustaleniem zasad indywidualnego programu terapeutycznego. Do oddziaływań psychologicznych należą: usprawnianie psychoruchowe, wsparcie edukacyjne, psychoedukacja, elementy terapii zajęciowej. Terapia pedagogiczna to usprawnianie fizyczne i psychiczne poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć typu manualnego, intelektualnego i rozrywkowego, mające na celu maksymalny rozwój dziecka. Terapia logopedyczna podstawowym celem usprawniania logopedycznego jest stworzenie każdemu dziecku możliwości komunikowania się z otoczeniem, na miarę jego możliwości. Dzięki ćwiczeniom oddechowym, fonacyjnym, słuchowym, artykulacyjnym, usprawniającym narządy mowy oraz leksykalnym, dzieci rozwijają kompetencje komunikacyjne, które są im niezbędne do życia i społecznego funkcjonowania. Arteterapia to rodzaj terapii przez sztukę, w której jako metody pracy wykorzystuje się warsztaty plastyczno manualne. Uczestnicy zajęć pracują w grupach. Arteterapia umożliwia im ekspresję twórczą, rozwijanie wyobraźni, pomysłowości, inicjatywy własnej, a także wyrównuje braki i ograniczenia psychofizyczne, pozwala zaakceptować siebie i innych, a przede wszystkim wzbogaca życie człowieka niepełnosprawnego oraz nadaje mu sens. Muzykoterapia jest formą terapii stosującą sztukę muzyczną w celu usprawniania, kompensowania i korygowania zaburzeń rozwoju. Stanowi okazję do kształtowania pozytywnych cech osobowości, korygowania wadliwej postawy, doskonalenia mowy, słuchu, nauki lokomocji i manipulacji, czynności samoobsługowych i dnia codziennego, rozwijania zainteresowań muzycznych, a przez to do lepszego zintegrowania z pełnosprawnym społeczeństwem. Hipoterapia jej celem jest uzupełnianie i wspomaganie wielokierunkowych oddziaływań terapeutycznych. Wykonywana jest na bazie ćwiczeń neuropsychologicznych z udziałem specjalnie przygotowanego konia jako współterapeuty. Dzieci z dużym zaangażowaniem opiekują się końmi, samodzielnie je czyszczą, przygotowują do zajęć i karmią. Podczas zajęć uczą się odpowiedzialności, zarówno za siebie jak i za zwierzę.

4 Zespół Szkół Specjalnych nr 95 Szkoła Podstawowa nr 244 i Gimnazjum nr 111 Nasza placówka pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie kształcenia na pierwszych trzech etapach edukacyjnych. Szkoła przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo, głównie z mózgowym porażeniem dziecięcym. Głównym założeniem funkcjonowania naszej szkoły jest rozwijanie samodzielności uczniów w najwyższym stopniu, w jakim jest to możliwe, w życiu codziennym, jak i nauce szkolnej. Główne cele i działania naszej szkoły to: indywidualizacja procesu nauczania; dostosowanie sposobu przekazywania wiedzy do zróżnicowanych możliwości i potrzeb intelektualnych, percepcyjnych i ruchowych naszych uczniów; rozwijanie ciekawości, aktywności oraz samodzielności poznawczej; okazywanie szacunku dla wysiłku dziecka i radzenia sobie z trudnościami; motywowanie do podejmowania samodzielnych działań; stwarzanie możliwości osiągnięcia sukcesu; inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć; dostosowanie systemu komunikacji do możliwości ucznia (symbole PCS, gesty Makaton, komunikatory, książki do komunikacji); wdrażanie do życia w społeczeństwie, radzenie sobie w sytuacjach życia codziennego oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce (wycieczki do sklepu, na pocztę, korzystanie ze środków komunikacji miejskiej, pielęgnacja przyszkolnych ogródków, zajęcia kulinarne); realizacja własnych pomysłów i aktywny udział w życiu społecznym (działalność samorządu szkolnego, spotkania z uczniami z innych placówek). Szukamy najbardziej efektywnej pomocy indywidualnie dla każdego dziecka.

5 W zależności od potrzeb dziecka w swojej pracy wykorzystujemy szereg metod wspomagających rozwój dziecka: elementy programu TEACCH ( plany aktywności, wizualne pomoce edukacyjne); elementy terapii behawioralno-poznawczej w kształtowaniu postaw społecznych; stymulację sensoryczną i elementy metody Integracji Sensorycznej; wspomaganą i alternatywną komunikację AAC (Bliss, PCS, Piktogramy); techniki edukacyjne (m.in. czytania sekwencyjno-symultanicznego); programy Knillów; elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne ; elementy Metody Dobrego Startu; metodę M. Montessori; metodę Nauczania Kierowanego (Petö); metodę F. Affolter; elementy metody Dobrego Startu; arteterapię; terapię EEG Biofeeedback; metodę ustno-twarzowej terapii regulacyjnej według Castillo Moralesa. W celu zapewnienia naszym uczniom zdobywania nowych doświadczeń oraz rozwijania ich samodzielności poznawczej, w czasie zajęć szkolnych wykorzystujemy bogate wyposażenie: salę wyposażoną w pomoce do pracy metodą Montessori; salę wyposażoną w sprzęt do nauczania kierowanego Petö; sprzęt do Integracji Sensorycznej; salę wyposażoną w sprzęt do terapii EEG Biofeeedback; sprzęt RTV oraz AGD w czasie lekcji (telewizory, dvd, rzutniki, komputery, piecyki, kuchenki elektryczne); pomoce dydaktyczne uzyskane z UE; salę doświadczania świata; gabinet logopedyczny; salę komputerową; tablice interaktywne; basen oraz dostępność otoczenia szkoły (ogródki szkolne, las, plac zabaw), która znajduje się na obszarze Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Zajęcia z naszymi uczniami prowadzą wysoko wykwalifikowani specjaliści. Spośród 46 nauczycieli pracujących w naszej szkole, 16 to nauczyciele dyplomowani, 14 mianowani oraz 16 kontraktowi. Wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadają przygotowanie do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. 27 posiada kwalifikacje z zakresu terapii leczniczej. 27 osób ma uprawnienia do nauczania przedmiotowego oraz prowadzenia zajęć z edukacji wczesnoszkolnej. Nasi nauczyciele prowadzą również zajęcia rewalidacyjne oraz rewalidacyjno-wychowawcze. Szkoła zatrudnia 2 psychologów, 4 logopedów, 2 pedagogów szkolnych. Zatrudnieni są również specjaliści z zakresu: tyflopedagogiki, socjoterapii, wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania, terapii pedagogicznej, pedagogiki seksualnej, alternatywnych metod komunikacji. W każdej klasie pracuje również pomoc nauczyciela.

6 Liceum Ogólnokształcące TPD Liceum Ogólnokształcące TPD jest placówką niepubliczną, utworzoną we wrześniu 2003 r. dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową i innymi niepełnosprawnościami. Działa w Centrum Rehabilitacji i Opieki TPD Helenów i stanowi jego integralną część. Wszyscy uczniowie są jednocześnie wychowankami Ośrodka Szkolono Wychowawczo Rehabilitacyjnego lub Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej. W Liceum w pracy z uczniami z niepełnosprawnością ruchową kładziemy nacisk na: stymulowanie procesów poznawczych prowadzących do zdobywania i poszerzania wiadomości i umiejętności, kształtowanie: prawidłowych relacji społecznych, umiejętności bezpiecznego korzystania z różnorodnych mediów jako źródeł komunikowania się i zdobywania informacji, umiejętności właściwego korzystania z różnorodnych form wsparcia społecznego, aktywnej postawy do przyszłego udziału w życiu kulturalnym, publicznym i zawodowym. Działania edukacyjno wychowawczo - terapeutyczne w szkole, rozumiane są jako jeden z elementów całościowej rehabilitacji osoby z niepełnosprawnością i oparte są na wzmacnianiu, wspieraniu, wspomaganiu oraz usamodzielnianiu. Program wychowawczy Liceum wspierany jest realizacją wewnątrzszkolnych programów opracowanych z myślą o potrzebach uczniów z niepełnosprawnością ruchową: My w świecie kultury, Jak ciekawie przeżyć życie, Współpraca z rodzicami, Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego. Lekcje prowadzone są przez nauczycieli przedmiotów, którzy jednocześnie są pedagogami specjalnymi (22 w zakresie pedagogiki terapeutycznej lub leczniczej, a dodatkowo 17 osób w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie). Kadra pedagogiczna Liceum

7 to: 12 nauczycieli dyplomowanych, 7 nauczycieli mianowanych oraz 3 nauczycieli kontraktowych. Dziecięciu nauczycieli ma przygotowanie do prowadzenia lekcji z dwóch przedmiotów. Zajęcia dydaktyczne dostosowane są do możliwości i potrzeb młodzieży. Programy nauczania i podręczniki dobrane pod kątem możliwości percepcyjnych i motorycznych uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Nauczyciele stosują odpowiednie formy i metody pracy, modyfikują treści programowe, a także regulują czas potrzebny na zrealizowanie poszczególnych tematów. Właściwe zorganizowanie warunków pracy umożliwia uczniom efektywniejsze korzystanie z lekcji. W klasie oprócz nauczyciela pracuje również asystent. W naszym Liceum bardzo ważną pomocą dydaktyczną jest komputer. Bez niego nauka dla wielu uczniów nie byłaby możliwa. Młodzież mająca problemy manualne i niemogąca pisać w tradycyjny sposób wykorzystuje go na każdej lekcji jako narzędzie pisarskie. Technologia informacyjna i pakiety multimedialne często stosowane przez nauczycieli ułatwiają młodzieży uczenie się w sposób kompleksowy poprzez oddziaływanie na wszystkie zmysły. Poza tym komputer umożliwia szeroki kontakt ze światem, w tym także z dobrami kultury, do których uczniowie mają utrudniony dostęp. Młodzież zdobywa wiedzę i doskonali swoje umiejętności nie tylko podczas tradycyjnej formy kształcenia czyli lekcji. Uczniowie chętnie podejmują się realizacji licznych projektów, których przygotowanie wymaga od nich twórczego podejścia do tematu i samodzielnego działania. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego ucznia opracowany jest IPET i zgodnie z jego zaleceniami uczeń uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych w szkole oraz organizowanych we współpracy z NRZOZ, Ośrodkiem, PPS (w ramach wielokierunkowego oddziaływania na ucznia). Część uczniów przystępuje do egzaminu maturalnego, który przebiega w warunkach indywidualnie dostosowanych do potrzeb ucznia. Wcześniej uczniowie mogą skorzystać z zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego. Budynek, w którym mieści się szkoła posiada udogodnienia architektoniczne zapewniające młodzieży swobodne poruszanie się. Jest to niezwykle istotne, ponieważ uczniowie z powodu swej niepełnosprawności ruchowej muszą korzystać z pomocy specjalnego sprzętu takiego jak: kule, balkonik czy wózek. Każdy uczeń szkoły ma zapewnione stanowisko pracy odpowiednie dla swych potrzeb wynikających z stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Specjalne ławki z regulowaną wysokością i kątem nachylenia blatu, pozwalają uczniom utrzymać właściwą i najbardziej dla nich korzystną pozycję siedzącą. Pomimo dużych utrudnień lokomocyjnych wyjeżdżamy na wycieczki i poznajemy zakątki naszego kraju. Liceum zapewnia też młodzieży szeroki kontakt z kulturą dzięki licznym wyjściom do teatrów i muzeów. Dużą popularnością wśród młodzieży cieszą się comiesięczne koncerty muzyki poważnej. Występują na nich artyści Filharmonii Narodowej i jest to dla młodzieży miła forma relaksu, a niekiedy jedyna forma kontaktu z żywą muzyką. Spotkania te początkowo sponsorowane były przez Rotary Club Warszawa Sobieski, a obecnie przez Bank BGŻ. We współpracy z Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska w Liceum realizowany jest program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

8 Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego TPD Helenów Jest placówką posiadającą 25 lat praktyki w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Działa na rzecz rozwoju wychowanka w różnych sferach jego życia oraz wspiera go w drodze do samodzielności i niezależności. Internat jest miejscem zamieszkania, pracy nad sobą i wypoczynku dzieci i młodzieży na pobycie pięcio- i siedmiodniowym z terenu całej Polski, uczących się w szkołach: podstawowej, gimnazjum i liceum. Nasza baza to: sypialnie 2 i 3 osobowe, łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 2 świetlice komputerowe (łącznie 11 stanowisk komputerowych z pełnym zestawem urządzeń peryferyjnych i Internetem), sala TV z kinem domowym, telewizory plazmowe, sprzęt do Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej (AAC), oraz sprzęt AGD. Zapewniamy warunki do pracy własnej, dostęp do książek, mediów, bezpłatne korzystanie z automatu telefonicznego Telefon do mamy. Pobyt w internacie służy wdrażaniu do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Może być to zupełna samodzielność lub samodzielność ze wsparciem w przypadku, gdy tylko taka jest możliwa. Przyjęliśmy zasadę całodziennego usprawniania w różnych czynnościach. Każda czynność jest tu traktowana jako rehabilitacja funkcjonalna i ćwiczenie jej ma służyć doskonaleniu się w samoobsłudze. Praca wychowawcza zakłada kształtowanie właściwych postaw współżycia społecznego, prawidłowego postrzegania siebie i swoich możliwości, oraz umożliwia naukę własną. Atmosfera życzliwości, akceptacji i zrozumienia problemów i potrzeb przy jednoczesnym stałym stawianiu wymagań, sprzyja dojrzewaniu i podejmowaniu nowych wyzwań przez naszych wychowanków. Wszyscy uczą się w warunkach naturalnych, akceptowanych społecznie zachowań, takich jak poszanowania innych czy tolerancja. Wiele czasu zajmują rozmowy dotyczące problemów dorastania, własnych ograniczeń i radzenia sobie w życiu ze stresem. Uczymy współżycia w grupie, sposobów spędzania czasu wolnego, samorządności.

9 Czas pobytu w internacie traktujemy jako terapię kompleksową. Program wychowawczo-terapeutyczny internatu skierowany jest na kształcenie życia społecznego i codziennego. Wychowankowie obok ćwiczeń rehabilitacyjnych mają możliwość uczestnictwa w zajęciach: muzycznych, kulinarnych, plastyczno-manualnych, czytelniczych, relaksacyjnych, usamodzielniających, majsterkowania. Prowadzone są również zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej. Dzieci uczestniczą w wielu imprezach ośrodkowych i poza ośrodkowych, wieczorkach karaoke, dyskotekach, konkursach i przeglądach zewnętrznych. Wielokrotnie zdobywają nagrody i wyróżnienia. Wyjeżdżają do teatrów, kin, muzeum, na kręgielnie, na basen, do salonu zabaw dziecięcych. W każdym roku szkolnym organizujemy kilka wycieczek w ramach kółka krajoznawczo-turystycznego, które są wspaniałym terenem zbierania doświadczeń i radzenia sobie w nowym otoczeniu. W realizacji interdyscyplinarnej pomocy Ośrodek organizuje różnorodne zajęcia w ramach wielu terapii: hydroterapię, arteterapię, biblioterapię, muzykoterapię i teatroterapię w celu rozwijania zainteresowań i zdolności oraz wyrównywania szans wychowanków a także zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne i profilaktyczne, w ramach których wychowankowie edukowani są z zakresu zdrowego stylu życia i wartości z niego płynących. Młodzież uczestniczy również w warsztatach własnej aktywności. Nierozerwalnie z funkcjami i zadaniami internatu związane są kompetencje wychowawców. Dzięki nim dziecko otrzymuje istotne wsparcie w rozwoju swego duchowego, emocjonalnego oraz fizycznego potencjału. Wielokierunkowa działalność wymaga stosowania różnorodnych form i metod oddziaływania, które związane są ze znajomością dzieci i ich środowisk. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pracowników będących pedagogami specjalnymi. Wszyscy mają ukończone dwa kierunki studiów: pedagogikę leczniczą oraz oligofrenopedagogikę. Poza tym wielu z nich ma dodatkowo ukończoną terapię pedagogiczną, edukację wczesnoszkolną lub przedszkolną, resocjalizację. Wychowawcy prowadzą również zajęcia specjalistyczne Integrację Sensoryczną (SI), EEG Biofeedback, Trening Audiopsycholingwistyczny metodą Tomatisa a także Komunikację Alternatywną i Wspomagającą (AAC). Zatrudniamy również dwóch psychologów psychoterapeutów oraz pedagoga ośrodka. Kadrę pomocniczą stanowią asystenci wychowawców w większości z licencjackim lub mgr przygotowaniem z zakresu pedagogiki specjalnej. Korzystamy także z pomocy wolontariuszy krajowych i zagranicznych. Uczestniczymy w wielu programach dofinansowujących nasze działania np. z PFRON-u Kompleksowa i funkcjonalna rehabilitacja osób niepełnosprawnych, Urzędu Miasta Warszawy Droga do samodzielności, Jestem aktywny, Artyści z Helenowa. Pełnosprawny wytwórca na rynku rękodzieła, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie - dofinansowującego wycieczki i wyjazdy rekreacyjne, oraz różnymi fundacjami np. Fundacją Orange. Organizujemy wiele spotkań z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi oraz grupę wsparcia pod hasłem Opowiedz mi jak sobie poradziłeś, by pokazać jak inni radzą sobie w codziennym życiu ze swoja niepełnosprawnością. Wszystkim pracownikom naszego ośrodka zależy na tym, by placówka stale się rozwijała i służyła przez długie lata dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Tak więc wciąż doskonalimy kształt naszej pracy z wychowankami. Naszych gości zawsze poruszają uśmiech na twarzach wychowanków, bezpośredniość w kontakcie z opiekunami, radość i spontaniczność naszych wychowanków.

10 Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna TPD Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna TPD jest niepubliczną placówką oświatowowychowawczą, działającą od stycznia 2008 roku jako jednostka organizacyjna wchodzącą w skład Centrum Rehabilitacji i Opieki TPD Helenów. Placówka obejmuje opieką osoby z różnego typu niepełnosprawnościami uczące się w Zespole Szkół nr 95 oraz Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym. Zajęcia w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach pozaszkolnych. W ramach form stałych realizowanych w grupach wychowawczych odbywają się zajęcia: z zakresu rehabilitacji funkcjonalnej, rewalidacyjne, wspierające edukację, zajęcia z wykorzystaniem komputera, ruchowe, relaksacyjne, artystyczne, techniczne /kulinarne, manualne/, itp. Bazując na mocnych stronach każdego wychowanka, a także będąc wrażliwymi na ich specyficzne potrzeby edukacyjne, wychowawcze i emocjonalne w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej oferujemy swoim wychowankom różnorodne zajęcia dodatkowe realizowane dzięki środkom pozyskiwanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON. Są to: Arteterapia; Biblioterapia; Muzykoterapia; Choreoterapia; Zajęcia teatralne; Zabawa i ruch; Niewerbalne metody komunikacji (AAC); Terapia psychologiczna i logopedyczna.

11 Do działań Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej należy w szczególności wsparcie działań edukacyjnych, wychowawczych i rewalidacyjnych szkoły, umożliwienie rozwoju samodzielności, zainteresowań i uzdolnień, pogłębianie wiedzy oraz korzystanie z różnych form rehabilitacji funkcjonalnej i psychopedagogicznej. W pracy pedagogicznej kładziemy duży nacisk na kształtowanie własnej tożsamości, rozwijanie poczucia sprawstwa, rozwój uspołecznienia poprzez przebywanie w grupie rówieśniczej i wchodzenie w otwarte środowisko oraz nawiązywanie kontaktów interpersonalnych poza placówką. Nasi wychowankowie uczestniczą także w formach realizowanych okresowo w ramach projektów współfinansowanych ze środków Miasta Stołecznego Warszawa, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. W ciągu ostatnich 2 lat przeprowadziliśmy warsztaty socjoterapeutyczne, grupy wsparcia, działania w zakresie interwencji kryzysowej, wyjścia usamodzielniające. Projekty pozwalają nam poszerzać zakres samodzielności naszych podopiecznych w zakresach: 1. Droga do siebie drogą do świata ; 2. Ja, Ty i relacje między nami ; 3. Mam wartość, podejmuję decyzje, jestem asertywny ; 4. Otwarci i spontaniczni ; 5. Moja niepełnosprawność, chcę o niej wiedzieć i ją rozumieć ; 6. Interwencja kryzysowa - wsparcie wychowanków i ich rodziców. Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna organizuje także zajęcia okazjonalne: ślubowanie nowych podopiecznych PPS, andrzejki, mikołajki, wspólną wigilię, bal karnawałowy i bal walentynkowy, konkurs piosenki polskiej Zielona Estrada, Dzień Dziecka, wyjazdy na festiwale, przeglądy i konkursy oraz wycieczki. Wychowankami zajmuje się wykwalifikowana kadra. W każdej grupie pracuje asystent wychowawcy. Nasze działania wspierają również wolontariusze. Kadra cały czas zdobywa nowe kwalifikacje, rozbudowuje swój warsztat pracy tak, aby jak najlepiej rozumieć potrzeby osób z niepełnosprawnością, pomagać im w kształtowaniu swojej osobowości i budowaniu niezależności w codziennym życiu.

12 Klub Absolwenta Ośrodek Wsparcia Klub Absolwenta powstał w naszej placówce w 2003 roku z konieczności objęcia opieką naszych absolwentów, którym niepełnosprawność nie pozwala na dalszą naukę lub podjęcie pracy. Skazani na pobyt w domu tracą to, co udało się wspólnie osiągnąć nauką i rehabilitacją. Uczestnikami zajęć w Klubie Absolwenta są absolwenci szkół TPD Helenów a także innych szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Obecnie z oferty Klubu korzysta 17 dorosłych osób niepełnosprawnych, w wieku lat mieszkańców Warszawy i woj. mazowieckiego z intelektem w normie lub nieznacznie poniżej normy, ze sprzężoną niepełnosprawnością fizyczną (w dużej mierze wiążącą się z niemożliwością samodzielnego poruszania się), w różnym stopniu zaburzonych emocjonalnie i społecznie. Ze względu na rodzaj niepełnosprawności są uzależnione od osób drugich w codziennym funkcjonowaniu. W Polsce obserwujemy brak systemowej pomocy dla takich osób i możliwości dalszej edukacji i rehabilitacji po ukończeniu gimnazjum i 18 roku życia, a więc opisywana przez nas grupa, poprzez brak kompleksowej pomocy na tym etapie życia, skazana jest na wykluczenie społeczne. Osoby te mają większe niż standardowo zakładane przez prawodawców potrzeby w zakresie opieki, terapii i przystosowania społecznego. Poprzez etap edukacyjny mają rozbudzony potencjał aktywności społecznej i możliwości intelektualnych. Tak jak ich zdrowi rówieśnicy pragną aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i realizować się w różnych jego dziedzinach. Ze względu na stopień niepełnosprawności naszych podopiecznych są to kosztowne działania, ale przynoszące wymierne efekty. W ciągu 3 lat stałą pracę podjęło 4 absolwentów.

13 Kierując się powyższym czynimy usilne starania aby wypełnić tę lukę i nie zaprzepaścić zainwestowanej pracy i środków w ich dotychczasowe wykształcenie i rehabilitację. Należy podkreślić że nie otrzymujemy żadnej systemowej dotacji, a realizowany program treningowo-terapeutyczny wymaga nakładów finansowych. Nie mamy innej możliwości pozyskania funduszy jak darowizny i dotacje z konkursów. Od 2008 roku uczestniczymy w realizacji szeregu zadań zlecanych w ramach konkursów: 2008 r.- Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w oparciu o Klub Absolwenta działający w Ośrodku TPD Helenów PFRON; Profilaktyka i terapia osób niepełnosprawnych poprzez: ergoterapię, arteterapię, choreoterapię, dramatoterapię, estetoterapię, muzykoterapię, poezjoterapię, chromoterapię, kinezyterapię, ludoterapię, silwoterapię i zajęcia relaksacyjne Zarząd woj. mazowieckiego; Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Miasto st. Warszawa; Kompleksowa i funkcjonalna rehabilitacja osób niepełnosprawnych PFRON ; Integracja dla samodzielności w ramach zadania Absolwenci Centrum Helenów wytrwale na drodze do samodzielności. - WCPR Promowanie twórczości i osiągnięć osób niepełnosprawnych Kim jest osoba niepełnosprawna czyli czy trzeba się bać brzydkiego kaczątka Zarząd woj. mazowieckiego Dzięki pozyskiwanym w ten sposób dotacjom możemy realizować program wspierania absolwentów w drodze do samodzielności. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych dążących do usamodzielnienia się i pełnego funkcjonowania w społeczeństwie przez udzielanie kompleksowej, indywidualnie dostosowanej pomocy w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji, doradztwa i aktywizacji. Uczestnicy mają możliwość: nauki i treningu samoobsługi podczas pobytu w mieszkaniu treningowym; usamodzielniania się podczas praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności społecznych m.in. podczas wyjść treningowych; uczestniczenia w kursach zawodowych, samoobrony itp.; pracy jako wolontariusze na rzecz Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów. Zespół instruktorów i terapeutów Ośrodka Wsparcia tworzą osoby z doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi, stale podnoszące swoje kwalifikacje: m.in. psycholodzy, pedagodzy, socjolog, rehabilitanci wspierani przez asystentów i wolontariuszy. Pomoc obejmuje wielokierunkowe działania w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, rehabilitacji; konsultacji indywidualnych; warsztatów autoprezentacji; prowadzenie grup wsparcia; prowadzenie zajęć tematycznych i kursów zawodowych: komputerowych, plastycznych, redakcyjnych, kulinarnych itp.

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie Rewalidacja - to termin pochodzenia łacińskiego (re znów, validus mocny, silny) oznacza oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazem. Pojęcia rewalidacja

Bardziej szczegółowo

M I S J A I W I Z J A

M I S J A I W I Z J A M I S J A I W I Z J A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. MISJA Jesteśmy publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach 1 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy szkołą integracyjną, w której Państwa dziecko poczuje się bezpiecznie. Dzieci spotykają się tu ze zrozumieniem i przyjaźnią ze strony

Jesteśmy szkołą integracyjną, w której Państwa dziecko poczuje się bezpiecznie. Dzieci spotykają się tu ze zrozumieniem i przyjaźnią ze strony Jesteśmy szkołą integracyjną, w której Państwa dziecko poczuje się bezpiecznie. Dzieci spotykają się tu ze zrozumieniem i przyjaźnią ze strony nauczycieli lubiących swoją pracę, mających wiele ciekawych

Bardziej szczegółowo

Internat naszym drugim domem

Internat naszym drugim domem Internat naszym drugim domem Internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą jest częścią integralną placówki i bezpośrednio podlega władzom Ośrodka.

Bardziej szczegółowo

W skład naszego Ośrodka wchodzą: Przedszkole Specjalne, w tym Ośrodek. Szkoła Podstawowa Specjalna. Gimnazjum Specjalne.

W skład naszego Ośrodka wchodzą: Przedszkole Specjalne, w tym Ośrodek. Szkoła Podstawowa Specjalna. Gimnazjum Specjalne. W skład naszego Ośrodka wchodzą: Przedszkole Specjalne, w tym Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka MALUCH Szkoła Podstawowa Specjalna Gimnazjum Specjalne Grupy Wychowawcze Organizacja przedszkola,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

INTERNAT NASZYM DRUGIM DOMEM

INTERNAT NASZYM DRUGIM DOMEM INTERNAT NASZYM DRUGIM DOMEM Internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą jest częścią integralną placówki i bezpośrednio podlega władzom Ośrodka.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola "Kolorowy Zakątek"

Koncepcja Pracy Przedszkola Kolorowy Zakątek Koncepcję opracowano na lata 2015-2018 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

SPECJANY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PUŁAWACH

SPECJANY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PUŁAWACH SPECJANY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PUŁAWACH Wczesna interwencja (wczesne wspomaganie rozwoju) jest to zintegrowany system oddziaływań: profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo rehabilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!" 1 O Fundacji Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1113 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Zaburzenia ze spektrum autyzmu od diagnozy do terapii. Cykl szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi

OFERTA SZKOLENIOWA. Zaburzenia ze spektrum autyzmu od diagnozy do terapii. Cykl szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi OFERTA SZKOLENIOWA Zaburzenia ze spektrum autyzmu od diagnozy do terapii Cykl szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi 2 Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli, terapeutów,

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Termin II semestr Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 70. II (doskonaląca) część.

Pedagogika specjalna. Termin II semestr Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 70. II (doskonaląca) część. Pedagogika specjalna Temat Metoda ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne - I część. Adresat Nauczyciele przedszkoli i szkół specjalnych i integracyjnych, pedagodzy specjalni, rehabilitanci ruchowi.

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenia MEN: w sprawie szczegółowych zasad działania

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bliżej Nas" Działalność Stowarzyszenia polega kompleksowej rehabilitacji dzieci;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07 Wersja od: 7 sierpnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego, zwany

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach. Opr. Monika Wajda-Mazur

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach. Opr. Monika Wajda-Mazur Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach Opr. Monika Wajda-Mazur Klasy integracyjne w naszej szkole. Nasza szkoła jako placówka z oddziałami integracyjnymi, nie tylko edukuje w zakresie ustalonego

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Organizacja pracy w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Organizacja pracy w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Integratio scalenie, tworzenie całości, zespolenie się; w rozumieniu społecznym to proces

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Akty prawne na rzecz ucznia z symptomami ryzyka dysleksji oraz zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2011/2012

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2011/2012 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 w Łodzi 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 101 tel/fax 42 674 59 73; 42 674 45 88 www.ppp4.edu.lodz.pl OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2011/2012 Zajęcia warsztatowe

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego (GCER)

Koncepcja pracy. Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego (GCER) Koncepcja pracy Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego (GCER) Posiadamy w sobie więcej możliwości niż o tym wiemy (Edyta Stein) ORGANIZACJA PLACÓWKI Gliwickie Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie 1 W szkole utworzona jest klasa integracyjna. Klasa integracyjna są cząstką nowoczesnej, twórczej

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Seminarium Organizacja zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Zespoły edukacyjno terapeutyczne są jedną z form organizacyjnych nauczania w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu dla dzieci z

Zespoły edukacyjno terapeutyczne są jedną z form organizacyjnych nauczania w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu dla dzieci z Zespoły edukacyjno terapeutyczne są jedną z form organizacyjnych nauczania w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 64 500 Szamotuły, ul. Kapłańska 18, tel./fax. 0-61 29 21 443 Załącznik nr 7 PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

Edukacja czytelniczo integracyjna

Edukacja czytelniczo integracyjna Edukacja czytelniczo integracyjna Międzyszkolny Program Czytelniczo Integracyjny Poczytaj mi, przyjacielu Autorka programu: Marzena Gołębiowska nauczyciel bibliotekarz 1 Spis treści: Wstęp do programu

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI RAZEM W SZKOLE

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI RAZEM W SZKOLE PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI RAZEM W SZKOLE w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach Autorzy: Maria BERNAD psycholog szkolny Ewa PODEMSKA- PNIOK pedagog szkolny Katowice, 2009 1 Wstęp Integracyjny

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218 ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218 Szkoła Podstawowa Nr 218 organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZNIÓW. Zabawa-rozwój-kreatywność. Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych. Od 8 do 10 spotkań raz w tygodniu po 90 minut

OFERTA DLA UCZNIÓW. Zabawa-rozwój-kreatywność. Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych. Od 8 do 10 spotkań raz w tygodniu po 90 minut OFERTA DLA UCZNIÓW Zabawa-rozwój-kreatywność Zajęcia grupowe Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych Wspomaganie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci przy szczególnym udziale zadań

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OŚRODKA REHABILITACYJNO EDUKACYJNO -WYCHOWAWCZEGO W SIELINKU NA ROK SZKOLNY 2015/ 2016-2019/2020

PROGRAM ROZWOJU OŚRODKA REHABILITACYJNO EDUKACYJNO -WYCHOWAWCZEGO W SIELINKU NA ROK SZKOLNY 2015/ 2016-2019/2020 PROGRAM ROZWOJU OŚRODKA REHABILITACYJNO EDUKACYJNO -WYCHOWAWCZEGO W SIELINKU NA ROK SZKOLNY 2015/ 2016-2019/2020 Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Programowej w dniu Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Koła w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLE NR 13 GNIAZDO ORLĄT W GNIEŹNIE SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PODSTAWY PRAWNE: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Celem poniższej

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT przeprowadzona w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Grębowie. Promocja szkoły. Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia

ANALIZA SWOT przeprowadzona w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Grębowie. Promocja szkoły. Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia ANALIZA SWOT przeprowadzona w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Grębowie Promocja szkoły - utrwalone środowiskowe stereotypy na temat placówki, - zbyt małe zaangażowanie niektórych członków grona

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim. tel./ fax 077 412-89-72 swietlicaterapeutycznalb@neostrada.pl

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim. tel./ fax 077 412-89-72 swietlicaterapeutycznalb@neostrada.pl Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim tel./ fax 077 412-89-72 swietlicaterapeutycznalb@neostrada.pl tel./fax 077 412-89-72 e-mail swietlicaterapeutycznalb@neostrada.pl SZKOLENIE Funkcje świetlic w

Bardziej szczegółowo

Pomoc, jaką zespół wczesnego wspomagania świadczy dziecku i jego rodzinie, jest bezpłatna.

Pomoc, jaką zespół wczesnego wspomagania świadczy dziecku i jego rodzinie, jest bezpłatna. Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka? Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje wszelkie formy wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego oraz udzielania psychopedagogicznego wsparcia jego rodzinie.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015 Koncepcja pracy Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi na lata 2012-2015 1 Misja: Do życia przez życie. Wizja: Dzieci poznają świat i komunikują się z otoczeniem na miarę swoich możliwości psychofizycznych.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 8 W SŁUPSKU

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 8 W SŁUPSKU Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 76-200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10 tel./fax. (059) 841-78-69 Załącznik 1 do Zarządzenia 8/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. ze zmianą dokonaną Zarządzeniem 14/2015 z

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Comenius- Regio partnerska współpraca

Comenius- Regio partnerska współpraca Comenius- Regio partnerska współpraca Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko Niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015

KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015 KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015 Nie zadawajcie dzieciom gwałtu nauczania, tylko niech się bawią. Dziecko

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

OBSZAR I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

OBSZAR I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Zakres tematyczny: Problematyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu Rozwijanie zdolności poznawczych i komunikacyjnych dzieci i uczniów OBSZAR I. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY realizacj

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE

BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE Nr 8 Wrzesień 2007 BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE Siedziba Poradni: 30-306 Kraków ul. Konfederacka 18 tel/fax: (012) 266-19 - 50 e-mail: ppp3krakow@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I Informacje ogólne 1. Projekt Nauka Dobrą Zabawą Indywidualizacja procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 1. Cel główny programu. Program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Buku opiera się na zasadach tzw. profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W LIPNICY MUROWANEJ SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 1 PODSTAWY PRAWNE: 1) Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin zamieszkujących powiat olecki na przykładzie dobrych praktyk. Katarzyna Kosińska

Sytuacja osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin zamieszkujących powiat olecki na przykładzie dobrych praktyk. Katarzyna Kosińska Sytuacja osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin zamieszkujących powiat olecki na przykładzie dobrych praktyk. Katarzyna Kosińska Olecko 15 kwietnia 2015r. Rozwój. 1997 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku

Bardziej szczegółowo

Akademia rozwoju i poznawania AKADEMIA ROZWOJU I POZNAWANIA

Akademia rozwoju i poznawania AKADEMIA ROZWOJU I POZNAWANIA Akademia rozwoju i poznawania Projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY Koncepcja pracy szkoły Strona 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA SZKOŁY I PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA RZECZ DZIECKA WIELOKULTUROWEGO I WIELOJĘZYCZNEGO

WSPÓŁPRACA SZKOŁY I PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA RZECZ DZIECKA WIELOKULTUROWEGO I WIELOJĘZYCZNEGO WSPÓŁPRACA SZKOŁY I PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA RZECZ DZIECKA WIELOKULTUROWEGO I WIELOJĘZYCZNEGO Rawa Mazowiecka, 28-29 września 2012 r. 1 System oświaty wsparcie w rozwoju i pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo