Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej"

Transkrypt

1

2 Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej Placówka specjalizuje się od wielu lat w wieloprofilowej rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Pracujemy z dziećmi i młodzieżą z szerokim spektrum zaburzeń rozwojowych m.in. niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami genetycznymi, nadpobudliwością psychoruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Patrzymy na dzieci w ujęciu holistycznym usprawniamy cały organizm naszego pacjenta, a nie tylko uszkodzoną kończynę. Podchodzimy do każdego dziecka w sposób indywidualny, starając się dobrać odpowiednie metody, by osiągnąć optymalny efekt terapii. Program rehabilitacji ma prowadzić do wieloprofilowego usprawniania dziecka, do ograniczenia deficytów i niepełnosprawności, przywrócenia możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej oraz zdolności do samodzielnego funkcjonowania dziecka w środowisku. Kadra składa się z wykwalifikowanych fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, arteterapeutów, muzykoterapeutów, hipoterapeutów. Nad przebiegiem procesu rehabilitacji czuwa lekarz specjalista w rehabilitacji medycznej. Specjaliści zatrudnieni w NRZOZ stale podnoszą swoje kwalifikacje, dzięki czemu terapia i opieka nad dzieckiem prowadzona jest na najwyższym poziomie. Wyposażenie: W celu usprawniania i nabywania samodzielności podopiecznych posiadamy 5 sal w pełni przystosowanych do rehabilitacji ruchowej, w tym salę do terapii integracji sensorycznej, rekomendowaną przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Integracji Sensorycznej. W ośrodku znajduje się również pomieszczenie do hydroterapii, a w nim basen oraz sprzęt do hydromasażu. Sale rehabilitacyjne oraz gabinety terapeutyczne są przyjazne i przystosowane do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Gabinety do terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej są wyposażone w materiały dydaktyczne i edukacyjne niezbędne do prowadzenia terapii. Posiadamy także bogato wyposażone pomieszczenie do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych. Na terenie NRZOZ są także gabinety, specjalnie przystosowane do terapii Tomatisa, terapii Johansena, terapii EEG Biofeedback.

3 RODZAJE ODDZIAŁYWAŃ: Fizjoterapia prowadzona na podstawie kompleksowej diagnozy i indywidualnego programu terapii, z wykorzystaniem metod: NDT Bobath, PNF, integracji sensorycznej, kinesiotaping, Mc Kenzie, Thera Band, neuromobilizacji. Terapeuci łączą dane metody i wykorzystują je w pracy z dziećmi. Jedną z cech rehabilitacji jest jej ciągłość dlatego też przywiązywana jest duża waga do edukowania otoczenia dziecka (rodzice, nauczyciele, opiekunowie) w zakresie fizjoprofilaktyki i doboru sprzętu rehabilitacyjnego dziecka. Terapia integracji sensorycznej zakłada, że prawidłowe psychofizyczne funkcjonowanie człowieka jest zależne od właściwego odbioru, rejestracji, przetwarzania i interpretowania informacji sensorycznych napływających przez receptory. Integracja sensoryczna to organizacja wrażeń, pozwalająca na to, aby mogły być one wykorzystane do celowego i efektywnego działania. Terapia psychologiczna opiera się przede wszystkim na nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu emocjonalnego i zadaniowego z dzieckiem i jego rodziną. Stanowi to podstawę działań związanych z diagnostyką oraz ustaleniem zasad indywidualnego programu terapeutycznego. Do oddziaływań psychologicznych należą: usprawnianie psychoruchowe, wsparcie edukacyjne, psychoedukacja, elementy terapii zajęciowej. Terapia pedagogiczna to usprawnianie fizyczne i psychiczne poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć typu manualnego, intelektualnego i rozrywkowego, mające na celu maksymalny rozwój dziecka. Terapia logopedyczna podstawowym celem usprawniania logopedycznego jest stworzenie każdemu dziecku możliwości komunikowania się z otoczeniem, na miarę jego możliwości. Dzięki ćwiczeniom oddechowym, fonacyjnym, słuchowym, artykulacyjnym, usprawniającym narządy mowy oraz leksykalnym, dzieci rozwijają kompetencje komunikacyjne, które są im niezbędne do życia i społecznego funkcjonowania. Arteterapia to rodzaj terapii przez sztukę, w której jako metody pracy wykorzystuje się warsztaty plastyczno manualne. Uczestnicy zajęć pracują w grupach. Arteterapia umożliwia im ekspresję twórczą, rozwijanie wyobraźni, pomysłowości, inicjatywy własnej, a także wyrównuje braki i ograniczenia psychofizyczne, pozwala zaakceptować siebie i innych, a przede wszystkim wzbogaca życie człowieka niepełnosprawnego oraz nadaje mu sens. Muzykoterapia jest formą terapii stosującą sztukę muzyczną w celu usprawniania, kompensowania i korygowania zaburzeń rozwoju. Stanowi okazję do kształtowania pozytywnych cech osobowości, korygowania wadliwej postawy, doskonalenia mowy, słuchu, nauki lokomocji i manipulacji, czynności samoobsługowych i dnia codziennego, rozwijania zainteresowań muzycznych, a przez to do lepszego zintegrowania z pełnosprawnym społeczeństwem. Hipoterapia jej celem jest uzupełnianie i wspomaganie wielokierunkowych oddziaływań terapeutycznych. Wykonywana jest na bazie ćwiczeń neuropsychologicznych z udziałem specjalnie przygotowanego konia jako współterapeuty. Dzieci z dużym zaangażowaniem opiekują się końmi, samodzielnie je czyszczą, przygotowują do zajęć i karmią. Podczas zajęć uczą się odpowiedzialności, zarówno za siebie jak i za zwierzę.

4 Zespół Szkół Specjalnych nr 95 Szkoła Podstawowa nr 244 i Gimnazjum nr 111 Nasza placówka pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie kształcenia na pierwszych trzech etapach edukacyjnych. Szkoła przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo, głównie z mózgowym porażeniem dziecięcym. Głównym założeniem funkcjonowania naszej szkoły jest rozwijanie samodzielności uczniów w najwyższym stopniu, w jakim jest to możliwe, w życiu codziennym, jak i nauce szkolnej. Główne cele i działania naszej szkoły to: indywidualizacja procesu nauczania; dostosowanie sposobu przekazywania wiedzy do zróżnicowanych możliwości i potrzeb intelektualnych, percepcyjnych i ruchowych naszych uczniów; rozwijanie ciekawości, aktywności oraz samodzielności poznawczej; okazywanie szacunku dla wysiłku dziecka i radzenia sobie z trudnościami; motywowanie do podejmowania samodzielnych działań; stwarzanie możliwości osiągnięcia sukcesu; inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć; dostosowanie systemu komunikacji do możliwości ucznia (symbole PCS, gesty Makaton, komunikatory, książki do komunikacji); wdrażanie do życia w społeczeństwie, radzenie sobie w sytuacjach życia codziennego oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce (wycieczki do sklepu, na pocztę, korzystanie ze środków komunikacji miejskiej, pielęgnacja przyszkolnych ogródków, zajęcia kulinarne); realizacja własnych pomysłów i aktywny udział w życiu społecznym (działalność samorządu szkolnego, spotkania z uczniami z innych placówek). Szukamy najbardziej efektywnej pomocy indywidualnie dla każdego dziecka.

5 W zależności od potrzeb dziecka w swojej pracy wykorzystujemy szereg metod wspomagających rozwój dziecka: elementy programu TEACCH ( plany aktywności, wizualne pomoce edukacyjne); elementy terapii behawioralno-poznawczej w kształtowaniu postaw społecznych; stymulację sensoryczną i elementy metody Integracji Sensorycznej; wspomaganą i alternatywną komunikację AAC (Bliss, PCS, Piktogramy); techniki edukacyjne (m.in. czytania sekwencyjno-symultanicznego); programy Knillów; elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne ; elementy Metody Dobrego Startu; metodę M. Montessori; metodę Nauczania Kierowanego (Petö); metodę F. Affolter; elementy metody Dobrego Startu; arteterapię; terapię EEG Biofeeedback; metodę ustno-twarzowej terapii regulacyjnej według Castillo Moralesa. W celu zapewnienia naszym uczniom zdobywania nowych doświadczeń oraz rozwijania ich samodzielności poznawczej, w czasie zajęć szkolnych wykorzystujemy bogate wyposażenie: salę wyposażoną w pomoce do pracy metodą Montessori; salę wyposażoną w sprzęt do nauczania kierowanego Petö; sprzęt do Integracji Sensorycznej; salę wyposażoną w sprzęt do terapii EEG Biofeeedback; sprzęt RTV oraz AGD w czasie lekcji (telewizory, dvd, rzutniki, komputery, piecyki, kuchenki elektryczne); pomoce dydaktyczne uzyskane z UE; salę doświadczania świata; gabinet logopedyczny; salę komputerową; tablice interaktywne; basen oraz dostępność otoczenia szkoły (ogródki szkolne, las, plac zabaw), która znajduje się na obszarze Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Zajęcia z naszymi uczniami prowadzą wysoko wykwalifikowani specjaliści. Spośród 46 nauczycieli pracujących w naszej szkole, 16 to nauczyciele dyplomowani, 14 mianowani oraz 16 kontraktowi. Wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadają przygotowanie do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. 27 posiada kwalifikacje z zakresu terapii leczniczej. 27 osób ma uprawnienia do nauczania przedmiotowego oraz prowadzenia zajęć z edukacji wczesnoszkolnej. Nasi nauczyciele prowadzą również zajęcia rewalidacyjne oraz rewalidacyjno-wychowawcze. Szkoła zatrudnia 2 psychologów, 4 logopedów, 2 pedagogów szkolnych. Zatrudnieni są również specjaliści z zakresu: tyflopedagogiki, socjoterapii, wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania, terapii pedagogicznej, pedagogiki seksualnej, alternatywnych metod komunikacji. W każdej klasie pracuje również pomoc nauczyciela.

6 Liceum Ogólnokształcące TPD Liceum Ogólnokształcące TPD jest placówką niepubliczną, utworzoną we wrześniu 2003 r. dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową i innymi niepełnosprawnościami. Działa w Centrum Rehabilitacji i Opieki TPD Helenów i stanowi jego integralną część. Wszyscy uczniowie są jednocześnie wychowankami Ośrodka Szkolono Wychowawczo Rehabilitacyjnego lub Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej. W Liceum w pracy z uczniami z niepełnosprawnością ruchową kładziemy nacisk na: stymulowanie procesów poznawczych prowadzących do zdobywania i poszerzania wiadomości i umiejętności, kształtowanie: prawidłowych relacji społecznych, umiejętności bezpiecznego korzystania z różnorodnych mediów jako źródeł komunikowania się i zdobywania informacji, umiejętności właściwego korzystania z różnorodnych form wsparcia społecznego, aktywnej postawy do przyszłego udziału w życiu kulturalnym, publicznym i zawodowym. Działania edukacyjno wychowawczo - terapeutyczne w szkole, rozumiane są jako jeden z elementów całościowej rehabilitacji osoby z niepełnosprawnością i oparte są na wzmacnianiu, wspieraniu, wspomaganiu oraz usamodzielnianiu. Program wychowawczy Liceum wspierany jest realizacją wewnątrzszkolnych programów opracowanych z myślą o potrzebach uczniów z niepełnosprawnością ruchową: My w świecie kultury, Jak ciekawie przeżyć życie, Współpraca z rodzicami, Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego. Lekcje prowadzone są przez nauczycieli przedmiotów, którzy jednocześnie są pedagogami specjalnymi (22 w zakresie pedagogiki terapeutycznej lub leczniczej, a dodatkowo 17 osób w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie). Kadra pedagogiczna Liceum

7 to: 12 nauczycieli dyplomowanych, 7 nauczycieli mianowanych oraz 3 nauczycieli kontraktowych. Dziecięciu nauczycieli ma przygotowanie do prowadzenia lekcji z dwóch przedmiotów. Zajęcia dydaktyczne dostosowane są do możliwości i potrzeb młodzieży. Programy nauczania i podręczniki dobrane pod kątem możliwości percepcyjnych i motorycznych uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Nauczyciele stosują odpowiednie formy i metody pracy, modyfikują treści programowe, a także regulują czas potrzebny na zrealizowanie poszczególnych tematów. Właściwe zorganizowanie warunków pracy umożliwia uczniom efektywniejsze korzystanie z lekcji. W klasie oprócz nauczyciela pracuje również asystent. W naszym Liceum bardzo ważną pomocą dydaktyczną jest komputer. Bez niego nauka dla wielu uczniów nie byłaby możliwa. Młodzież mająca problemy manualne i niemogąca pisać w tradycyjny sposób wykorzystuje go na każdej lekcji jako narzędzie pisarskie. Technologia informacyjna i pakiety multimedialne często stosowane przez nauczycieli ułatwiają młodzieży uczenie się w sposób kompleksowy poprzez oddziaływanie na wszystkie zmysły. Poza tym komputer umożliwia szeroki kontakt ze światem, w tym także z dobrami kultury, do których uczniowie mają utrudniony dostęp. Młodzież zdobywa wiedzę i doskonali swoje umiejętności nie tylko podczas tradycyjnej formy kształcenia czyli lekcji. Uczniowie chętnie podejmują się realizacji licznych projektów, których przygotowanie wymaga od nich twórczego podejścia do tematu i samodzielnego działania. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego ucznia opracowany jest IPET i zgodnie z jego zaleceniami uczeń uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych w szkole oraz organizowanych we współpracy z NRZOZ, Ośrodkiem, PPS (w ramach wielokierunkowego oddziaływania na ucznia). Część uczniów przystępuje do egzaminu maturalnego, który przebiega w warunkach indywidualnie dostosowanych do potrzeb ucznia. Wcześniej uczniowie mogą skorzystać z zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego. Budynek, w którym mieści się szkoła posiada udogodnienia architektoniczne zapewniające młodzieży swobodne poruszanie się. Jest to niezwykle istotne, ponieważ uczniowie z powodu swej niepełnosprawności ruchowej muszą korzystać z pomocy specjalnego sprzętu takiego jak: kule, balkonik czy wózek. Każdy uczeń szkoły ma zapewnione stanowisko pracy odpowiednie dla swych potrzeb wynikających z stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Specjalne ławki z regulowaną wysokością i kątem nachylenia blatu, pozwalają uczniom utrzymać właściwą i najbardziej dla nich korzystną pozycję siedzącą. Pomimo dużych utrudnień lokomocyjnych wyjeżdżamy na wycieczki i poznajemy zakątki naszego kraju. Liceum zapewnia też młodzieży szeroki kontakt z kulturą dzięki licznym wyjściom do teatrów i muzeów. Dużą popularnością wśród młodzieży cieszą się comiesięczne koncerty muzyki poważnej. Występują na nich artyści Filharmonii Narodowej i jest to dla młodzieży miła forma relaksu, a niekiedy jedyna forma kontaktu z żywą muzyką. Spotkania te początkowo sponsorowane były przez Rotary Club Warszawa Sobieski, a obecnie przez Bank BGŻ. We współpracy z Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska w Liceum realizowany jest program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

8 Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego TPD Helenów Jest placówką posiadającą 25 lat praktyki w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Działa na rzecz rozwoju wychowanka w różnych sferach jego życia oraz wspiera go w drodze do samodzielności i niezależności. Internat jest miejscem zamieszkania, pracy nad sobą i wypoczynku dzieci i młodzieży na pobycie pięcio- i siedmiodniowym z terenu całej Polski, uczących się w szkołach: podstawowej, gimnazjum i liceum. Nasza baza to: sypialnie 2 i 3 osobowe, łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 2 świetlice komputerowe (łącznie 11 stanowisk komputerowych z pełnym zestawem urządzeń peryferyjnych i Internetem), sala TV z kinem domowym, telewizory plazmowe, sprzęt do Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej (AAC), oraz sprzęt AGD. Zapewniamy warunki do pracy własnej, dostęp do książek, mediów, bezpłatne korzystanie z automatu telefonicznego Telefon do mamy. Pobyt w internacie służy wdrażaniu do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Może być to zupełna samodzielność lub samodzielność ze wsparciem w przypadku, gdy tylko taka jest możliwa. Przyjęliśmy zasadę całodziennego usprawniania w różnych czynnościach. Każda czynność jest tu traktowana jako rehabilitacja funkcjonalna i ćwiczenie jej ma służyć doskonaleniu się w samoobsłudze. Praca wychowawcza zakłada kształtowanie właściwych postaw współżycia społecznego, prawidłowego postrzegania siebie i swoich możliwości, oraz umożliwia naukę własną. Atmosfera życzliwości, akceptacji i zrozumienia problemów i potrzeb przy jednoczesnym stałym stawianiu wymagań, sprzyja dojrzewaniu i podejmowaniu nowych wyzwań przez naszych wychowanków. Wszyscy uczą się w warunkach naturalnych, akceptowanych społecznie zachowań, takich jak poszanowania innych czy tolerancja. Wiele czasu zajmują rozmowy dotyczące problemów dorastania, własnych ograniczeń i radzenia sobie w życiu ze stresem. Uczymy współżycia w grupie, sposobów spędzania czasu wolnego, samorządności.

9 Czas pobytu w internacie traktujemy jako terapię kompleksową. Program wychowawczo-terapeutyczny internatu skierowany jest na kształcenie życia społecznego i codziennego. Wychowankowie obok ćwiczeń rehabilitacyjnych mają możliwość uczestnictwa w zajęciach: muzycznych, kulinarnych, plastyczno-manualnych, czytelniczych, relaksacyjnych, usamodzielniających, majsterkowania. Prowadzone są również zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej. Dzieci uczestniczą w wielu imprezach ośrodkowych i poza ośrodkowych, wieczorkach karaoke, dyskotekach, konkursach i przeglądach zewnętrznych. Wielokrotnie zdobywają nagrody i wyróżnienia. Wyjeżdżają do teatrów, kin, muzeum, na kręgielnie, na basen, do salonu zabaw dziecięcych. W każdym roku szkolnym organizujemy kilka wycieczek w ramach kółka krajoznawczo-turystycznego, które są wspaniałym terenem zbierania doświadczeń i radzenia sobie w nowym otoczeniu. W realizacji interdyscyplinarnej pomocy Ośrodek organizuje różnorodne zajęcia w ramach wielu terapii: hydroterapię, arteterapię, biblioterapię, muzykoterapię i teatroterapię w celu rozwijania zainteresowań i zdolności oraz wyrównywania szans wychowanków a także zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne i profilaktyczne, w ramach których wychowankowie edukowani są z zakresu zdrowego stylu życia i wartości z niego płynących. Młodzież uczestniczy również w warsztatach własnej aktywności. Nierozerwalnie z funkcjami i zadaniami internatu związane są kompetencje wychowawców. Dzięki nim dziecko otrzymuje istotne wsparcie w rozwoju swego duchowego, emocjonalnego oraz fizycznego potencjału. Wielokierunkowa działalność wymaga stosowania różnorodnych form i metod oddziaływania, które związane są ze znajomością dzieci i ich środowisk. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pracowników będących pedagogami specjalnymi. Wszyscy mają ukończone dwa kierunki studiów: pedagogikę leczniczą oraz oligofrenopedagogikę. Poza tym wielu z nich ma dodatkowo ukończoną terapię pedagogiczną, edukację wczesnoszkolną lub przedszkolną, resocjalizację. Wychowawcy prowadzą również zajęcia specjalistyczne Integrację Sensoryczną (SI), EEG Biofeedback, Trening Audiopsycholingwistyczny metodą Tomatisa a także Komunikację Alternatywną i Wspomagającą (AAC). Zatrudniamy również dwóch psychologów psychoterapeutów oraz pedagoga ośrodka. Kadrę pomocniczą stanowią asystenci wychowawców w większości z licencjackim lub mgr przygotowaniem z zakresu pedagogiki specjalnej. Korzystamy także z pomocy wolontariuszy krajowych i zagranicznych. Uczestniczymy w wielu programach dofinansowujących nasze działania np. z PFRON-u Kompleksowa i funkcjonalna rehabilitacja osób niepełnosprawnych, Urzędu Miasta Warszawy Droga do samodzielności, Jestem aktywny, Artyści z Helenowa. Pełnosprawny wytwórca na rynku rękodzieła, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie - dofinansowującego wycieczki i wyjazdy rekreacyjne, oraz różnymi fundacjami np. Fundacją Orange. Organizujemy wiele spotkań z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi oraz grupę wsparcia pod hasłem Opowiedz mi jak sobie poradziłeś, by pokazać jak inni radzą sobie w codziennym życiu ze swoja niepełnosprawnością. Wszystkim pracownikom naszego ośrodka zależy na tym, by placówka stale się rozwijała i służyła przez długie lata dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Tak więc wciąż doskonalimy kształt naszej pracy z wychowankami. Naszych gości zawsze poruszają uśmiech na twarzach wychowanków, bezpośredniość w kontakcie z opiekunami, radość i spontaniczność naszych wychowanków.

10 Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna TPD Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna TPD jest niepubliczną placówką oświatowowychowawczą, działającą od stycznia 2008 roku jako jednostka organizacyjna wchodzącą w skład Centrum Rehabilitacji i Opieki TPD Helenów. Placówka obejmuje opieką osoby z różnego typu niepełnosprawnościami uczące się w Zespole Szkół nr 95 oraz Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym. Zajęcia w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach pozaszkolnych. W ramach form stałych realizowanych w grupach wychowawczych odbywają się zajęcia: z zakresu rehabilitacji funkcjonalnej, rewalidacyjne, wspierające edukację, zajęcia z wykorzystaniem komputera, ruchowe, relaksacyjne, artystyczne, techniczne /kulinarne, manualne/, itp. Bazując na mocnych stronach każdego wychowanka, a także będąc wrażliwymi na ich specyficzne potrzeby edukacyjne, wychowawcze i emocjonalne w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej oferujemy swoim wychowankom różnorodne zajęcia dodatkowe realizowane dzięki środkom pozyskiwanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON. Są to: Arteterapia; Biblioterapia; Muzykoterapia; Choreoterapia; Zajęcia teatralne; Zabawa i ruch; Niewerbalne metody komunikacji (AAC); Terapia psychologiczna i logopedyczna.

11 Do działań Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej należy w szczególności wsparcie działań edukacyjnych, wychowawczych i rewalidacyjnych szkoły, umożliwienie rozwoju samodzielności, zainteresowań i uzdolnień, pogłębianie wiedzy oraz korzystanie z różnych form rehabilitacji funkcjonalnej i psychopedagogicznej. W pracy pedagogicznej kładziemy duży nacisk na kształtowanie własnej tożsamości, rozwijanie poczucia sprawstwa, rozwój uspołecznienia poprzez przebywanie w grupie rówieśniczej i wchodzenie w otwarte środowisko oraz nawiązywanie kontaktów interpersonalnych poza placówką. Nasi wychowankowie uczestniczą także w formach realizowanych okresowo w ramach projektów współfinansowanych ze środków Miasta Stołecznego Warszawa, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. W ciągu ostatnich 2 lat przeprowadziliśmy warsztaty socjoterapeutyczne, grupy wsparcia, działania w zakresie interwencji kryzysowej, wyjścia usamodzielniające. Projekty pozwalają nam poszerzać zakres samodzielności naszych podopiecznych w zakresach: 1. Droga do siebie drogą do świata ; 2. Ja, Ty i relacje między nami ; 3. Mam wartość, podejmuję decyzje, jestem asertywny ; 4. Otwarci i spontaniczni ; 5. Moja niepełnosprawność, chcę o niej wiedzieć i ją rozumieć ; 6. Interwencja kryzysowa - wsparcie wychowanków i ich rodziców. Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna organizuje także zajęcia okazjonalne: ślubowanie nowych podopiecznych PPS, andrzejki, mikołajki, wspólną wigilię, bal karnawałowy i bal walentynkowy, konkurs piosenki polskiej Zielona Estrada, Dzień Dziecka, wyjazdy na festiwale, przeglądy i konkursy oraz wycieczki. Wychowankami zajmuje się wykwalifikowana kadra. W każdej grupie pracuje asystent wychowawcy. Nasze działania wspierają również wolontariusze. Kadra cały czas zdobywa nowe kwalifikacje, rozbudowuje swój warsztat pracy tak, aby jak najlepiej rozumieć potrzeby osób z niepełnosprawnością, pomagać im w kształtowaniu swojej osobowości i budowaniu niezależności w codziennym życiu.

12 Klub Absolwenta Ośrodek Wsparcia Klub Absolwenta powstał w naszej placówce w 2003 roku z konieczności objęcia opieką naszych absolwentów, którym niepełnosprawność nie pozwala na dalszą naukę lub podjęcie pracy. Skazani na pobyt w domu tracą to, co udało się wspólnie osiągnąć nauką i rehabilitacją. Uczestnikami zajęć w Klubie Absolwenta są absolwenci szkół TPD Helenów a także innych szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Obecnie z oferty Klubu korzysta 17 dorosłych osób niepełnosprawnych, w wieku lat mieszkańców Warszawy i woj. mazowieckiego z intelektem w normie lub nieznacznie poniżej normy, ze sprzężoną niepełnosprawnością fizyczną (w dużej mierze wiążącą się z niemożliwością samodzielnego poruszania się), w różnym stopniu zaburzonych emocjonalnie i społecznie. Ze względu na rodzaj niepełnosprawności są uzależnione od osób drugich w codziennym funkcjonowaniu. W Polsce obserwujemy brak systemowej pomocy dla takich osób i możliwości dalszej edukacji i rehabilitacji po ukończeniu gimnazjum i 18 roku życia, a więc opisywana przez nas grupa, poprzez brak kompleksowej pomocy na tym etapie życia, skazana jest na wykluczenie społeczne. Osoby te mają większe niż standardowo zakładane przez prawodawców potrzeby w zakresie opieki, terapii i przystosowania społecznego. Poprzez etap edukacyjny mają rozbudzony potencjał aktywności społecznej i możliwości intelektualnych. Tak jak ich zdrowi rówieśnicy pragną aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i realizować się w różnych jego dziedzinach. Ze względu na stopień niepełnosprawności naszych podopiecznych są to kosztowne działania, ale przynoszące wymierne efekty. W ciągu 3 lat stałą pracę podjęło 4 absolwentów.

13 Kierując się powyższym czynimy usilne starania aby wypełnić tę lukę i nie zaprzepaścić zainwestowanej pracy i środków w ich dotychczasowe wykształcenie i rehabilitację. Należy podkreślić że nie otrzymujemy żadnej systemowej dotacji, a realizowany program treningowo-terapeutyczny wymaga nakładów finansowych. Nie mamy innej możliwości pozyskania funduszy jak darowizny i dotacje z konkursów. Od 2008 roku uczestniczymy w realizacji szeregu zadań zlecanych w ramach konkursów: 2008 r.- Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w oparciu o Klub Absolwenta działający w Ośrodku TPD Helenów PFRON; Profilaktyka i terapia osób niepełnosprawnych poprzez: ergoterapię, arteterapię, choreoterapię, dramatoterapię, estetoterapię, muzykoterapię, poezjoterapię, chromoterapię, kinezyterapię, ludoterapię, silwoterapię i zajęcia relaksacyjne Zarząd woj. mazowieckiego; Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Miasto st. Warszawa; Kompleksowa i funkcjonalna rehabilitacja osób niepełnosprawnych PFRON ; Integracja dla samodzielności w ramach zadania Absolwenci Centrum Helenów wytrwale na drodze do samodzielności. - WCPR Promowanie twórczości i osiągnięć osób niepełnosprawnych Kim jest osoba niepełnosprawna czyli czy trzeba się bać brzydkiego kaczątka Zarząd woj. mazowieckiego Dzięki pozyskiwanym w ten sposób dotacjom możemy realizować program wspierania absolwentów w drodze do samodzielności. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych dążących do usamodzielnienia się i pełnego funkcjonowania w społeczeństwie przez udzielanie kompleksowej, indywidualnie dostosowanej pomocy w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji, doradztwa i aktywizacji. Uczestnicy mają możliwość: nauki i treningu samoobsługi podczas pobytu w mieszkaniu treningowym; usamodzielniania się podczas praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności społecznych m.in. podczas wyjść treningowych; uczestniczenia w kursach zawodowych, samoobrony itp.; pracy jako wolontariusze na rzecz Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów. Zespół instruktorów i terapeutów Ośrodka Wsparcia tworzą osoby z doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi, stale podnoszące swoje kwalifikacje: m.in. psycholodzy, pedagodzy, socjolog, rehabilitanci wspierani przez asystentów i wolontariuszy. Pomoc obejmuje wielokierunkowe działania w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, rehabilitacji; konsultacji indywidualnych; warsztatów autoprezentacji; prowadzenie grup wsparcia; prowadzenie zajęć tematycznych i kursów zawodowych: komputerowych, plastycznych, redakcyjnych, kulinarnych itp.

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REALIZACJA PRZEZ OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO

POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REALIZACJA PRZEZ OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REALIZACJA PRZEZ OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO Raport z badań przeprowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Wprowadzenie Niniejsza analiza stanowi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Pedagog szkolny w opiniach uczniów U N I W E R S Y T E T Z I E L O N O G Ó R S K I WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYKA Renata Kapica Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo