RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Prywatne Przedszkole Językowe Montessori Tęcza Swarzędz Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu

2 Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 2 / 17

3 Opis metodologii: Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Ewelina Majchrzak, Adela Łabuzińska, Aleksandra Kuź. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w przedszkolu nauczycieli, innych pracowników, dzieci, ich rodziców, partnerów przedszkola i przedstawicieli samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej. Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą. Kategoria badanych/źródła danych Dyrektor przedszkola Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni Dzieci Rodzice Partnerzy przedszkola, przedstawiciele samorządu lokalnego Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba obserwowanych jednostek Indywidualny wywiad nd nd pogłębiony Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej 3 "Przedszkole, w którym pracuję" Wywiad grupowy Nauczyciele zróżnicowani pod 3 zogniskowany (FGI) względem stażu i pracy w zespołach zadaniowych oraz psycholog Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Ankieta audytoryjna (PAPI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Pracownicy inni niż nauczyciele: woźne oddziałowe, pracownicy techniczni Przedstawiciele najstarszej grupy Przedstawiciele rady rodziców i rad grupowych, reprezentujący różne roczniki oraz wszyscy chętni Rodzice obecni w trakcie badania na terenie przedszkola Przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji wskazanych przez dyrektora jako partnerzy Obserwacja zajęć Wszystkie grupy 1 Obserwacja przedszkola Wewnątrz i na zewnątrz nd Analiza danych zastanych / 17

4 Informacja o placówce Nazwa placówki Prywatne Przedszkole Językowe Montessori Tęcza Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer Przedszkole Swarzędz Księżycowa 14b Kod pocztowy Urząd pocztowy Swarzędz Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter niepubliczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki Uczniowie, wychow., słuchacze 17 Oddziały 1 Nauczyciele pełnozatrudnieni 2 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 1 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0 Średnia liczba uczących się w oddziale 17 Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy 8.5 WIELKOPOLSKIE poznański Swarzędz gmina miejsko-wiejska Liczba mieszkańców Wysokość wydatków na oświatę Stopa bezrobocia 4 / 17

5 Wprowadzenie: obraz placówki Raport, który Państwu przedstawiamy dotyczy ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Prywatnym Przedszkolu Językowym Montessori Tęcza w Swarzędzu, w obszarze dotyczącym efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje o placówce wynikające z prowadzonych badań. Prywatne Przedszkole Językowe Montessori Tęcza w Swarzędzu rozpoczęło działalność we wrześniu 2008 roku. Placówka zajmuje parter jednopiętrowego budynku na Osiedlu Promykowym w Swarzędzu. Przedszkole jest kameralne, jednooddziałowe, uczęszczają do niego dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Jest otwarte przez jedenaście miesięcy roku, od poniedziałku do piątku w godzinach Przedszkole działa na podstawie wpisu do ewidencji placówek oświatowych prowadzonej przez Miasto i Gminę Swarzędz. Propaguje ono filozofię Marii Montessori, której istota polega na uznaniu, że wszystkie dzieci od urodzenia nastawione są na własny rozwój, na osiągnięcie niezależności i przejście od dzieciństwa do dorosłości. Metoda ma pomagać dzieciom i rodzicom w osiąganiu tego zadania, z poszanowaniem naturalnej indywidualności dziecka w jego rozwoju fizycznym, umysłowym, duchowym i emocjonalnym. W opracowanych indywidualnych planach rozwojowych każdego dziecka zapisane są jego możliwości oraz kompetencje i umiejętności umożliwiające mu rozwój. Samodzielność i niezależność przedszkolaków w działaniach prorozwojowych, w odkrywaniu świata kształtowana jest poprzez rozwijanie postaw, niezbędnych umiejętności i wiedzy - zgodnie z 10 zasadami montessoriańskimi. Nauczycielki w pracy z dziećmi uwzględniają naturalne prawa rozwoju każdego z nich, naturalne reakcje i tendencje występujące w jego zachowaniu. Zasadą przytaczaną podczas realizowania celów i zadań przedszkola jest: Nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj. Jeżeli nie chcesz, nie bierz udziału. Masz wolny wybór. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem, który zawiera więcej szczegółowych danych o placówce i jej pracy.. 5 / 17

6 Wyniki ewaluacji: Obszar: Efekty Wymaganie: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności Komentarz: Przedszkole dzięki swojej koncepcji i organizacji pracy oraz umiejętności analizowania i wnioskowania osiąga efekty kształcenia i wychowania zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Oferta przedszkola sprzyja rozwojowi dzieci oraz zaspokaja oczekiwania ich rodziców. Dzięki pracy przedszkola dzieci są samodzielne, rozwinięte po względem intelektualnym, emocjonalnym, ruchowym i społecznym. Przedszkole systematycznie monitoruje realizowanie podstawy programowej. Efekty pracy przedszkola uprawniają do przyznania bardzo wysokiego poziomu spełniania wymagania. W przedszkolu analizuje się osiągnięcia dzieci, uwzględniając ich możliwości rozwojowe oraz wnioskuje się o poziomie osiągnięć podopiecznych przedszkola. Inicjuje to proces tworzenia zadań/materiałów dydaktycznych sprzyjających rozwojowi umiejętności dzieci. Analizy dokonywane są wspólnie przez wszystkich pracowników przedszkola: dwie nauczycielki oraz dyrektora. Na podstawie wstępnej diagnozy, otrzymanej w wyniku informacji uzyskanych od rodziców, z kart zapisu do przedszkola, zaświadczeń lekarskich, obserwacji bieżących, określany jest poziom rozwojowy każdego dziecka. Według idei Montessori dziecko rozwija się we własnym rytmie, stąd podstawowym kryterium planowania pracy z dzieckiem jest jego dalszy rozwój. Działania edukacyjne przedszkola dostosowywane są do poziomu, który reprezentuje dziecko, bez względu na wiek, np. gdy dziecko pięcioletnie nie opanowało czynności samoobsługowych, program/pomoce dydaktyczne/zadania dla niego muszą uwzględniać kształcenie tych umiejętności. Prowadzone są zeszyty indywidualne, w których codziennie zapisuje się zakres aktywności dziecka, np. co się mu udało zrealizować, co stanowiło trudność, co planuje na następny dzień. Na podstawie tych zapisów, tworzone są dwa razy w roku raporty dla rodziców, dotyczące określonych obszarów aktywności dziecka np. zasad zachowania, życia codziennego, sensoryki, języka, rozumowania matematycznego, wiedzy z geografii, biologii, geologii. Zapisy odnoszą się do kryteriów dostosowanych do aktualnego poziomu rozwoju dziecka np. czy dziecko chętnie wybiera materiały znane, czy sięga po nowe, jaka jest częstotliwość wybierania określonych narzędzi i materiałów, jakie zadania/jakie dziedziny wiedzy najchętniej i najczęściej dziecko podejmuje. Analizowane są efekty pracy z danym materiałem: sprawność, szybkość, zasób uzyskanych i przyswojonych wiadomości oraz różne aspekty pracy dziecka, np. poziom kolorowania dziecka trzyletniego. Analizowany jest rozwój społeczny dziecka, np. czy woli pracować samo, czy w grupie lub w parach, jaką rolę przyjmuje w grupie, czy potrafi rozwiązywać konflikty. Rodzice dzieci pięcioletnich otrzymują arkusz gotowości szkolnej. Dyrektor oraz nauczycielki uważają, iż pozyskana w ten sposób wiedza jest niezbędna do planowania pracy, czyli dobierania/tworzenia indywidualnych materiałów edukacyjnych dla konkretnego dziecka (w przedszkolu w ciągu roku szkolnego tworzy się ok. 400 indywidualnych pomocy dydaktycznych), nie tylko dla dzieci z deficytami, ale dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach np. kamieniami szlachetnymi. Powstaje wtedy książeczka, wykonana przez nauczyciela, w sytuacji gdy dziecko jest zainteresowane rozwojem płodowym, nauczycielka wykonuje karty językowe wzbogacające słownictwo w tym zakresie. Należy dodać, iż pomoce montessoriańskie dostosowane są do zdolności i etapu rozwojowego dziecka, indywidualizacja pracy z dzieckiem jest wpisana w strategię kształcenia, zatem zakup/tworzenie materiałów dydaktycznych opiera się na proponowaniu dzieciom nowych wyzwań, zachęcaniu do doświadczania czegoś nowego m.in. karty wzbogacające słownictwo: słynne wulkany, wulkan do prowadzenia eksperymentów, folder flagi Ameryki Południowej, ssaki jeleniowate, ssaki krętorogie; karty naukowe: budowa mózgu, karty do sortowania: drzewa liściaste i drzewa iglaste; karty językowe: symbole Euro 2012; zadanie plastyczne Wiosenna łąka z wykorzystaniem naklejek piankowych, styropianu i wykałaczek; ewolucja człowieka, karty malowidła naskalne. Tematyka materiałów oraz proponowane zadania w znacznym stopniu przyczyniają się do pogłębiania wiedzy dzieci. Wprowadzane zmiany/nowe zadania przyczyniają się do rozwijania umiejętności dzieci, deklarują rodzice (9/11) oraz kadra pedagogiczna przedszkola. W celu poszerzania wiedzy i utrwalenia zasad zachowania wprowadzono nowe projekty edukacyjne, np. jestem badaczem, zaproponowano zajęcia: origami, muzyczne z gitarą oraz kulinarne. W celu kształcenia postaw 6 / 17

7 prospołecznych zaproponowano nowe wyjścia np. do Klubu Seniora. Poznawanie różnych zawodów uzupełniono o wizyty u weterynarza, cukiernika, a zapoznawanie się z historią regionu dopełniono zwiedzaniem Muzeum w Uzarzewie. W celu integrowania dzieci i rodziców zorganizowano grę terenową związaną ze Swarzędzem. Przedszkole organizuje także bale karnawałowe lub okazjonalne, np. pidżama party dla rodziców i dzieci. Ważnym elementem pracy stało się integrowanie przedszkola z jego absolwentami, stąd zaproszenie ich na spotkanie. Dzieci przychodzą z opiekunem aby brać udział w widowiskowych eksperymentach lub obserwacjach nieba w czasie organizowanych przez przedszkole nocy naukowców. W przedszkolu widoczne są ekspozycje świadczące o rozwijaniu zainteresowań dzieci, np. Dzień amerykański, Konwencja o prawach dziecka, Konkurs linia czasu - Powstanie wszechświata. W wyniku prowadzonych diagnoz, analiz, organizacji zajęć oraz tworzenia indywidualnych zadań do pracy własnej, dzieci są bardzo samodzielne, o dużych możliwościach poznawczych. Czerpią radość z twórczego realizowania zadań, są dobrze rozwinięte pod względem sprawności fizycznej. Efektem pracy przedszkola jest rozwój społeczny dzieci, którego wskaźnikiem jest adaptacja dzieci do grupy rówieśniczej oraz podejmowanie współpracy z innymi dziećmi. Świadczą o tym informacje uzyskane od rodziców, kadry pedagogicznej przedszkola oraz obserwacje zajęć. W Przedszkolu Językowym Tęcza w Swarzędzu dzieci wykonują czynności samoobsługowe samodzielnie. Wszystkie dzieci potrafią wykonywać czynności higieniczne np. myć ręce i twarz (10/11), poprawnie posługują się sztućcami (11/11 rodziców). Większość dzieci potrafi rozbierać i ubierać się oraz zapinać guziki (9/11). Dzieci podczas prowadzonych z nimi rozmów, nie uważały czynności samoobsługowych za najważniejsze umiejętności, których nauczyły się w przedszkolu. Dla nich istotne okazało się to, że uczą się, np. czytać, korzystać z tablic matematycznych w zakresie 100 (ćwiczenie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia), gry na instrumentach muzycznych oraz nowych gier. Cześć dzieci uważa za istotne uzyskiwanie wysokich miejsc w konkursach, np. to był udany rok i wiele rzeczy mi się udało, między innymi zdobyłem pierwsze miejsce w konkursie O linii czasu i wiele drugich miejsc w różnych konkursach. Dla innego sukcesem jest przeczytanie samodzielnie 3 kart pracy. W czasie obserwowanej pracy własnej, przedszkolaki podejmowały zadania, które były specyficznymi problemami do rozwiązania, np. dziecko pięcioletnie układało liczby od 1 do 100 w kolejności, dzieci trzyletnie kolorowały drzewo owocowe, inne obierało i kroiło za pomocą sztućców banana, dzieci pięcioletnie w grupie czteroosobowej układały puzzle Model Układu Słonecznego, nazywając poszczególne planety, księżyce planet, meteoryty. Dziecko sześcioletnie na dywanowej mapie świata układało przedmioty związane z kulturą, florą i fauną właściwą dla danego kontynentu. W czasie zajęć wspólnych nauczyciel tworzył sytuację, dotyczącą klasyfikacji przedmiotów, związanych ze spędzaniem wakacji w określonym regionie geograficznym, np. nad morzem, w górach. Zajęcia plastyczne i muzyczne są w podstawowej ofercie placówki. W celu wyzwalania kreatywności plastycznej przedszkole zapewnia dzieciom różnorodne materiały plastyczne, np. glinę, gips, plastelinę, koraliki, ozdoby, kredki, papier, elementy drewniane, zestawy do wykonywania decoupagu, krosna. Dzieci wykonują według własnych pomysłów m.in. biżuterię, upominki dla rodziców, książeczki, budowle, rzeźby, wykorzystują także materiały wtórne/odpadowe do tworzenia własnych konstrukcji plastycznych. Zajęcia plastyczne dostosowane są, np. do pór roku, świąt. Przedszkole organizuje konkursy, kiermasze i wystawy prac dzieci, np. dwukrotnie przedszkole organizowało konkurs plastyczny dla wszystkich chętnych przedszkoli ze Swarzędza. W sali są dostępne drewniane instrumenty muzyczne oraz keyboard i zestawy płyt muzycznych. Różnorodne prace dzieci są wyeksponowane na tablicach, planszach w przedsionku, w sali zajęć oraz w szatni, np. projekty piżam, wiersze o wakacjach, indiańskie pióropusze, prace origami, układanka Jestem na drodze, w domu i przedszkolu. Przedszkole wykazuje dbałość o rozwój ruchowy dzieci. Podczas wywiadu dzieci mówią o częstych spacerach, np. do cukierni, na plac zabaw, do sklepu, księgarni oraz grach i zabawach w ogrodzie oraz w pomieszczeniach przedszkola. W przedszkolu prowadzone są lekcje rytmiki dla wszystkich dzieci raz w tygodniu oraz codzienne zajęcia gimnastyczno-ruchowe. Wszelkie zajęcia tego typu są włączone w pakiet podstawowy, dzieci mają dużo okazji do swobodnego poruszania się podczas zabaw swobodnych oraz pracy własnej Montessori. W przedszkolu obowiązują montessoriańskie zasady wyboru miejsca oraz formy pracy: dzieci chodzą po sali, siadają na podłodze, przy stolikach, na dywanikach, są w ruchu przez cały czas. Prowadzone są projekty zajęć sportowych Angielski w ruchu ", "Gimnastyka po angielsku", "Olimpiada sportowa zimą i latem", "Poznajemy sporty i tańce z całego świata". Popołudniami dzieci mogą korzystać ze sprzętu gimnastycznego, sportowego oraz muzyki, które wykorzystują w zabawach swobodnych: tańczą, organizują zabawy sportowe, są też aktywizowane przez gości, np. muzyków. Zajęcia ruchowo-sportowe organizowane są także podczas imprez przedszkolnych, np. dzień ojca na sportowo, bal jesienny, hawajski, karnawałowy. Dzieci codziennie bawią się w ogrodzie: biegają, grają w gumę, skakankę, używają pojazdów i znaków drogowych, rysują kredą. Wykonują prace w ogrodzie: podlewają kwiaty, czasem zamiatają piasek, porządkują sprzęt na placyku. Aktywności fizycznej sprzyjają spacery, wyjazdy, np. piknik nad jeziorem, wycieczki, np. Ecotropicana. Ważnym elementem wspomagającym aktywność dzieci jest 7 / 17

8 udział nauczyciela (jedna z nauczycielek jest instruktorem jogi) w zabawach sportowych, tanecznych itp. Dzieci, które mieszkają blisko są motywowane do przyjeżdżania do przedszkola rowerami. W przedszkolu zgromadzono sprzęty oraz pomoce dydaktyczne sprzyjające kształceniu umiejętności w zakresie "małej motoryki". Przykładowo, w celu ćwiczenia chwytu trzema palcami dzieci mają do dyspozycji: spinacze i koszyk, pompony, kulki i szczypce, nasiona, koraliki. Treningowi zakręcania/odkręcania, wkręcania/wykręcania skręcania/rozkręcania służą butelki z zakrętkami, śrubki i nakrętki, śrubokręty, klucze i kłódki. Wyciskanie gąbki oraz używanie trzepaczki do piany, dziurkowanie kształtów, zwijanie i rozwijanie wstążek, wbijanie młotkiem podnosi zakres umiejętności manualnych ręki. W celu prowadzenia ćwiczeń typowo fizycznych i aktywności ruchowej w przedszkolu zgromadzono: gry podłogowe i stolikowe, sprzęt gimnastyczny, np. wstążki, szarfy, piłki, pachołki z prętami do przeskakiwania, worek do ćwiczenia równowagi, równoważnię, szczudła, klasy, obręcze, gumy i worek do skakania, znaki drogowe, pojazdy, zabawki do zabaw wodnych, paletki, piaskownicę, domki, taczki, wózki, bujaki. Właściciel przedszkola (organ prowadzący) potwierdza, że największą bolączką przedszkola są warunki do aktywności ruchowej na powietrzu. Ogrodzony placyk przed przedszkolem jest dość mały, a nie można go powiększyć ze względu na wielkości działki, ulicy i okolicznych budynków. Na integrację dzieci w grupie oraz na umiejętność współdziałania wskazują zachowania dzieci podczas obserwowanych zajęć, obserwacja placówki oraz informacje uzyskane od kadry pedagogicznej przedszkola. Dyrektor zwraca uwagę na zasadę organizacji pracy przedszkola, którą jest grupa mieszana wiekowo. Dzięki temu dzieci starsze są wzorem do naśladowania dla młodszych, inspirują je i opiekują się nimi, np. czytają polecenia podczas konkursów, objaśniają wykonanie zadań, pomagają przy czynnościach samoobsługowych, sprzątaniu, podczas spacerów starsze dzieci chodzą w parze z młodszymi. Sprzyja to procesom adaptacyjnym. Rodzice (11/11) potwierdzają, że ich dziecko zdecydowanie chętnie podejmuje zabawę z rówieśnikami, na ogół potrafi respektować zasady przyjęte w trakcie zabaw oraz rozwiązywać konflikty z rówieśnikami. W czasie obserwowanych zajęć nie odnotowano dzieci izolujących się, wprawdzie dzieci trzyletnie w większym stopniu były obserwatorami aktywności starszych dzieci i chętniej podejmowały zadania indywidualnie w kontakcie z nauczycielem, jednak korzystały z pomocy dzieci starszych przy wykonywaniu czynności samoobsługowych. Przedszkole stara się, aby dzieci szanowały sferę intymną innej osoby. Oznacza to, że dzieci uczą się, aby zawsze pytać o ramy przekraczania dystansu fizycznego, np. dotykania, przytulania. Negocjują wspólne zabawy oraz czas przebywania na placyku zabaw. W drodze głosowania odbywa się wybór piosenek na przedszkolne uroczystości. Codziennie samodzielnie ustalają dyżury. Nauczycielki organizują intencjonalne zabawy, podczas których dzieci łączą się w pary i grupy, np. na zajęciach języka angielskiego budują mosty i pociągi, podczas zajęć kulinarnych wspólnie przygotowują potrawy. Dzieci wspierają się w przygotowywaniu przedstawień, kiermaszów z pracami plastycznymi dla dziadków i rodziców. Formą kształcenia umiejętności współpracy jest wykonywanie wspólnej pracy plastycznej na konkursy, np. Safari. Dzieci same aranżują przestrzeń, np. przenoszą stoły i krzesełka do zajęć origami i zajęć kulinarnych. Dzieci podczas przebywania na terenie otwartym bawią się razem, tworzą pary, grupki, choć niekiedy bawią się indywidualnie. Tematem zabaw jest dom, przyjęcie towarzyskie, majsterkowanie, jazda na plastikowych motorkach i pojazdach, rozmowa, opowiadanie różnych historii, spacer, odpoczynek na leżaczkach i siedziskach pod parasolem. Na uwagę zasługuje troska pracowników przedszkola, aby osiągnięcia dzieci z Prywatnego Przedszkola Językowego Montessori Tęcza w Swarzędzu wpisywały się w podstawę programową wychowania przedszkolnego. W tym celu w roku szkolnym 2011/2012 opracowano dokument, który powstał w wyniku monitorowania realizacji podstawy programowej. Opisano w nim szczegółowo sposoby realizacji 15 obszarów, stanowiących przedmiot wychowania przedszkolnego. Przykładowo, obszar 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych został zrealizowany poprzez: zorganizowanie wizyty strażaków i ratownika medycznego, opracowanie zadania do pracy własnej dziecka przy użyciu folderu z numerami alarmowymi, opracowanie i wdrożenie autorskiego projektu edukacyjnego Bezpieczny przedszkolak, które obejmowało m.in. bezpieczeństwo podczas zabaw, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, groźne przedmioty i urządzenia, zagrożenia ze strony ludzi, sytuacje nietypowe, pierwsza pomoc, stres i powiedzenia związane ze zdrowiem, zagrożenia ze świata roślin, zagrożenia ze świata zwierząt. Natomiast obszar 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych dotyczyło m.in.: właściwego używania prostych narzędzi podczas majsterkowania poprzez: tworzenie zadań Montessori, np. wbijanie gwoździ, korzystanie ze śrubokrętu, śrubek i nakrętek, otwieranie kłódek oraz używanie różnych narzędzi do zajęć plastycznych i codziennych, np. nożyczek, dziurkaczy, prasy do papieru, zszywaczy, igieł, obieraczki do warzyw, noży. Opis realizacji podstawy programowej uzupełniony jest o wnioski, np.: 1. Zwrócić większa uwagę na obszar 3. Kształtowanie mowy w związku z tym w przyszłym roku 2012/2013 planowane są zajęcia dodatkowe Gimnastyka Buzi i Języka. 2. Obszar 15. wprawdzie został zrealizowany, ale w dużo mniejszym stopniu niż wszystkie inne obszary, w związku z tym, tematem przewodnim przyszłego roku 2012/2013 będzie Polska. Zostanie zrealizowany projekt Kogut 8 / 17

9 Polski, dzięki któremu dzieci będą mogły poznać polski folklor, zwyczaje, tradycje, tańce, stroje, regiony turystyczne i inne. Powyższa argumentacja oraz opis spełniania wymagania jest dowodem na efektywność pracy przedszkola. Spójność pracy przedszkola łączącego strategię kształcenia wg zasad M. Montessori z podstawą programową wychowania przedszkolnego pozwala na przyznanie bardzo wysokiego poziomu spełniania wymagania. Poziom spełniania wymagania: A Wymaganie: Dzieci są aktywne Komentarz: Prywatne Przedszkole Językowe Tęcza w Swarzędzu pracując zgodnie z zasadami pedagogiki Montessori przygotowuje dzieci do życia w społeczeństwie poprzez kształtowanie samodzielności, pielęgnację zainteresowań oraz wspieranie spontanicznej i twórczej aktywności. Dzieci uczą się skupiania uwagi na rozwiązaniu zadania, problemu i odkrywania świata. Rodzice pozytywnie oceniają stosowane metody pracy a ich dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach proponowanych przez nauczycielki. Zaprezentowany poniżej materiał wskazuje na wysoki poziom spełniania tego wymagania. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu. Potwierdzają to obserwacje zajęć, nauczycielki oraz ankietowani rodzice (10/11). Same dzieci stwierdzają, że najbardziej lubią wybierać zabawy, taniec, lekcje ciszy, grać w gry, biegać na dworze, skakać na linie i skakance oraz przekładać małe i duże rzeczy do różnych pojemników i miejsc. Organ prowadzący stwierdza, że z obserwacji zachowania dzieci wynika, że są one zadowolone, radosne i aktywne a rolą przedszkola jest stworzenie odpowiednich, bezpiecznych warunków do swobodnej twórczej zabawy, do której nie trzeba dzieci zachęcać. Nauczycielki w wywiadzie zwracają uwagę na istotę pedagogiki Montessori, która polega na wierze i uznaniu, że każde dziecko jest inne, ma inną osobowość, inne zainteresowania, możliwości rozwojowe. Dlatego każde dziecko powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie indywidualnych planów rozwojowych tak, aby ich właściwa realizacja (w odpowiednim środowisku i z odpowiednio dozowaną pomocą nauczyciela) umożliwiała mu efektywną i samodzielną naukę. Oprócz szeregu podstawowych zasad, specjalnej funkcji nauczyciela i odpowiednio przygotowanego otoczenia w środowisku Montessori, funkcjonuje tzw. materiał rozwojowy Montessori. Zawiera on szereg pomocy i zadań zorganizowanych w pięciu głównych obszarach, tj. obszarze zadań życia praktycznego, sensoryki, języka, matematyki i kultury. Ponadto pedagogika Montessori przygotowuje pomoce do ćwiczenia aktywności artystycznej i ruchowej. Pomoce te cechują: prostota, celowość, precyzja i estetyka wykonania oraz zorganizowanie w przestrzeni w sposób logiczny. Są one dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka, tworzą ciągi tematyczne, ich konstrukcja umożliwia samodzielna kontrolę błędów, a każda pomoc występuje w jednym egzemplarzu (to stwarza okazję do negocjacji między dziećmi i uczy je cierpliwości), uwzględniona jest zasada stopniowania trudności. Poza tym stymulują ruch, pobudzają ciekawość, dają możliwość wykorzystania wszystkich zmysłów, pozwalają przechodzić od konkretu do abstrakcji. Dziecko w przedszkolu Montessori bawi się i uczy zarazem. Wg samej Montessori zabawka powinna uczyć, pobudzać, wzbudzać zainteresowanie, odpowiadać na potrzeby dziecka. Zabawa to dla dziecka praca. Rola nauczyciela sprowadza się w Montessori do pomocnika, obserwatora, organizatora otoczenia dla dziecka, kogoś, kto podąża za dzieckiem, daje mu czas, szanuje wybory, wspiera w dążeniu do samodzielności, budowaniu wiary w siebie, nie przymusza, lecz zachęca i pomaga wtedy, kiedy dziecko pomocy oczekuje, jest życzliwy i wyrozumiały. Nauczyciel Montessori prezentuje i tworzy pomoce, jest kreatywny, dba o warsztat pracy, porządek, wygląd, jest wzorem dla dziecka. Podczas przeprowadzonych obserwacji w przedszkolu stwierdzono, że powyższa koncepcja jest realizowana. Na podstawie zachowań przedszkolaków podczas zajęć można stwierdzić, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach. Wszystkie dzieci są zaangażowane a nauczyciel czuwa nad ich aktywnością, jednak nie steruje nią, dzięki temu dzieci same podejmują interesujące je zadania. Są one sprawne ruchowo i tanecznie, śpiewają piosenki, wykonując czynności zapisane w treściach piosenek, zabawach językowych. Codziennie odbywają się lekcje ciszy, podczas których dzieci wykonują zadania (np. gaszenie świecy, noszenie woreczka na głowie) oraz tzw. rozmowy na elipsie (specjalnie wyznaczona linia), które służą do podsumowania i komentowania wykonanych w danym dniu zadań. Nauczyciel prowadzi także podczas tego spotkania rozmowę na określony 9 / 17

10 temat, np. wyposażenia wakacyjnego, angażującą wszystkie dzieci. Dzieci trzyletnie chętnie słuchają, w mniejszym zakresie są aktywne werbalnie, potrzebują więcej czasu na podjęcie aktywności. Nauczycielki stwierdzają, że w celu aktywizacji dzieci stosują bezpośrednie podejście, interesujące wprowadzenie w temat: prezentują, zadają pytania, proponują zadania, uatrakcyjniają pomoce. Często same pokazują, jak można z nich korzystać. Proszą dzieci o pomoc w różnych sytuacjach (uporządkowanie, podanie, przyniesienie, wykonanie zadania itp.). Nauczycielki oferują dzieciom szereg zajęć i materiałów pobudzających aktywność twórczą, podczas których mają one okazję do zbaw swobodnych, realizacji własnych spontanicznych pomysłów, wynikających z zainteresowań i zwykłej ciekawości. Dotyczą one: życia codziennego, np. zestawy pomocy do przesypywania, przelewania, szycia, mycia naczyń, prania, polerowania, przygotowywania jedzenia, wiązania kokardek, zapinania butów, itd.; sensoryki, np. dopasowywanie wielkości, poznawanie kolorów, figur, zapachów, wagi, długości, ciężaru, ćwiczenie słuchu itd.; języka, np. zestawy pomocy do ćwiczenia pisania, poznawanie liter, pisania na piasku, czytania wyrazów, pisanie przez dzieci własnych książeczek itd.; matematyki, np. zestawy pomocy do nauki liczenia, poznawania i rozróżniania wielkości liczb, poznawania i pisania liczb, dodawania, odejmowania, poznawanie podstaw ułamków itd.; kultury, np. zestawy pomocy dotyczące pojęcia czasu, kontynentów, wszechświata, historii, kultury i tradycji ludzi żyjących na całym świecie, o świecie roślin i zwierząt oraz sztuce pojętej szeroko. Dzieci podczas zajęć za pomocą udostępnionych im oryginalnych materiałów plastycznych tworzą według własnych pomysłów, np.: biżuterię, upominki dla rodziców, książeczki, budowle, wytwory z gliny, gipsu, plasteliny. Mają do dyspozycji instrumenty muzyczne, na których mogą grać swobodnie. Angażują się w typowe dla dzieci zabawy, np. dom, lekarz. Chętnie wykorzystują niepotrzebne przedmioty do tworzenia nowych. Mają swobodę wyrażania swoich sądów, emocji, myśli z zachowaniem norm społecznych i obowiązujących w przedszkolu zasad tolerancji i poszanowania człowieka. Dzieci są zachęcane do samodzielności w działaniach prorozwojowych. Wszyscy respondenci wskazują na istotę pedagogiki Montessori, według której uważa się, że dziecko powinno rozwijać swoje umiejętności według stworzonych przez siebie planów rozwojowych tak, aby ich właściwa realizacja (w odpowiednim środowisku i z odpowiednio dozowaną pomocą nauczyciela) umożliwiała im samodzielną naukę. Dyrektor stwierdza, że dzieci samodzielnie planują pracę, potrafią skonkretyzować co chcą rozbić, wiedzą w czym mają braki, wiedzą, gdzie chcą się rozwijać, są bardzo świadome. Na wszystkich obserwowanych zajęciach przez cały czas dzieci mogą samodzielnie wybierać rodzaj zabaw - nazywanych w przedszkolu pracą, która przybiera formę zabawy. Dyrektor i nauczycielki w wywiadach przywołują główne zasady, jakie obowiązują w przedszkolu montessoriańskim, które odnoszą się zarówno do dziecka, nauczyciela, pomocy dydaktycznych, jak i otoczenia. Są to zasady: swobodnego wyboru dziecko samodzielnie decyduje, z jaką pomocą, kiedy, jak długo, gdzie i z kim będzie pracować; porządku pomoce i przybory mają swoje miejsce, z którego są brane do pracy i wracają po wykorzystaniu; ograniczenia pomoce występują w jednym egzemplarzu, co stwarza okazję do ćwiczenia cierpliwości, negocjacji; dziecko ma wolność wyboru, ale ta wolność ograniczona jest bezpieczeństwem i dobrem ogółu; izolowania trudności pracując z daną pomocą dziecko koncentruje się na jednej umiejętności; indywidualizacji każdy rozwija się w innym tempie, każdego pociąga coś innego, każde dziecko pracuje z pomocą, na którą jest gotowe, która daje mu satysfakcję i radość. Metoda Montessori nie tłumi i nie ogranicza talentów i uzdolnień, jest podążaniem za dzieckiem ; kontynuacji materiał rozwojowy jest ściśle i logicznie ze sobą powiązany, tworzy tematyczne ogniwa. Każda z pomocy to ogniwo tworzące logicznie powiązany długi łańcuch wielu pomocy. Każde ogniwo zawiera w sobie cechy materiału poprzednio wprowadzonego poszerzoną o jedną cechę więcej; własnego działania i powtarzania dziecko ma możliwość pracować samodzielnie, poznawać świat poprzez działanie, powtarzać je tyle ile razy, ma na nie ochotę, gdy tylko czerpie z owego działania radość i samozadowolenie; transferu praca z najprostszą nawet pomocą pozwala zdobyć umiejętności, które dziecko może wykorzystać przy bardziej skomplikowanych działaniach. Informacje, kompetencje, umiejętności opanowane podczas pracy z materiałem dziecko przenosi na otoczenie i rzeczywistość; samokontroli większość zadań umożliwia dziecku samokontrolę; materiał jest tak skonstruowany, że dziecko jest w stanie zauważyć, że np. popełniło w zadaniu błąd, a co za tym idzie, móc go samodzielnie poprawić, nawet pracując metodą prób i błędów. Rodzicom podoba się kontynuowanie w domu umiejętności nabytych w przedszkolu, np. sprzątanie po sobie, odkładanie ubranek, śpiewanie piosenek. Organ prowadzący zwraca uwagę na wyposażenie przedszkola, które ma służyć rozwojowi dzieci. Początkowo, gdy otwierano przedszkole (4 lata temu) zakupiono pomoce w Kanadzie 10 / 17

11 i USA. Obecnie część pomocy kupuje się w Polsce a część wykonują same nauczycielki, wykorzystując twórczo przedmioty codziennego użytku. Z przeprowadzonych badań wynika, że dzieci z zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu, są kreatywne, samodzielne, potrafią się uczyć, porządkują miejsca pracy oraz wykonują czynności samoobsługowe i higieniczne. Z powyższego można stwierdzić, że wymaganie spełnione jest na poziomie wysokim. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Respektowane są normy społeczne Komentarz: Prywatne Przedszkole Językowe "Tęcza" w Swarzędzu, dzięki konsekwentnemu wdrażaniu założeń i zasad pedagogiki Montessori, konstruktywnemu analizowaniu i ocenianiu swoich działań pedagogicznych osiąga cele wychowawcze w pracy z dziećmi. Podopieczni w poczuciu bezpieczeństwa, zrozumienia i poszanowania zasad zachowania rozwijają właściwe postawy społeczne, wewnętrzną dyscyplinę i pewność siebie. Przedstawiona poniżej argumentacja upoważnia do ustalenia wysokiego poziomu spełnienia wymagania. Dzieci mają poczucie bezpieczeństwa, wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje, rozumieją obowiązujące zasady postępowania w przedszkolu i akceptują je. Potwierdzają to zarówno nauczyciele (3/3 ankietowanych), rodzice (11/11 ankietowanych), jak również dzieci - swoimi wypowiedziami i zachowaniami podczas zabaw i zajęć przedszkolnych. Według osób uczestniczących w badaniach o bezpieczeństwie w przedszkolu świadczy spokojna, przyjazna atmosfera pracy i zabawy oraz brak wypadków z udziałem dzieci - niebezpiecznych, zagrażających zdarzeń. Rodzice (7/11 ankietowanych) zauważają, że dzieci nigdy nie mówiły, że boją się czegoś w przedszkolu a 4/11 rodziców twierdzi, że pojedyncze sygnały o poczuciu lęku wiązały się z problemami adaptacyjnymi. W przedszkolu nie ma miejsc niebezpiecznych i zagrażających - mali podopieczni zgodnie zapewniają, że czują się w przedszkolu bezpiecznie, podczas wywiadu stwierdzili, że cyt. "w naszym przedszkolu nie ma żadnych Czerwonych Kapturków i wilków - są zasady, są panie, które pilnują, bawią się i uczą z nami i dają zajęcie. Najważniejszymi rozwiązaniami organizacyjnymi sprzyjającymi bezpieczeństwu są np. zabezpieczenia chroniące przed czynnikami zewnętrznymi i osobami postronnymi (ogrodzenie terenu, zamykana brama, domofon, dzwonek i systematycznie czyszczona klimatyzacja); odpowiednie, atestowane wyposażenie - sprzęty, urządzenia do zabaw i pomoce do realizacji programu wychowania przedszkolnego. Nie budzi zastrzeżeń stan sanitarny i techniczny pomieszczeń przedszkolnych i placu zabaw dla dzieci, dostępność i uporządkowanie pomocy i sprzętu dydaktycznego. Dalsze zapewnianie komfortu pracy dzieci i nauczycieli powinno prowadzić do sukcesywnego doskonalenia warunków lokalowych - mała sala zajęć, niewielka szatnia i łazienka dla dzieci, wąski kantorek dla pracowników oraz mały placyk zabaw przed budynkiem stanowią słabą stronę przedszkola; regulaminy i procedury postępowania obowiązujące rodziców, nauczycieli i dzieci - konkretne godziny przyjścia i odbierania przedszkolaków, upoważnienia związane z ich odbieraniem, reguły bezpiecznego zachowania się podczas zabaw, ćwiczeń i wyjść poza teren przedszkola cyt. "dzieci uczone są odpowiedniego posługiwania się urządzeniami, przyrządami, każde zna telefony alarmowe i potrafi zadzwonić na pogotowie ratunkowe, policję, straż pożarną"; zasady zachowania i wzajemnego traktowania cyt. dzieci zwracają sobie nawzajem uwagę, mają wpojone zasady kultury osobistej, wiedzą, że cyt. na spacerach żwawo przechodzimy przez ulicę, nie wchodzimy sami na jezdnię i nie zatrzymujemy się na środku drogi". Na poczucie bezpieczeństwa i atmosferę pracy przedszkola duży wpływ mają wzajemne, pozytywne relacje dzieci i wychowawców. Podopieczni przedszkola nie tylko potrafią przedstawić normy postępowania, które obowiązują, ale ze zrozumieniem i akceptacją uzasadniają konieczność ich przestrzegania. Najważniejsze podawane przez nich przykłady zakazów to cyt. nie wolno biegać i szaleć w przedszkolu - żeby nie przewrócić i skrzywdzić innych dzieci, nie wolno gryźć i bić dzieci, deptać i niszczyć rzeczy i pracy innych, nie wolno rzucać przedmiotami, krzyczeć i zabierać zabawek, wchodzić pod stół - bo można się uderzyć, nie wolno bez pytania nauczyciela 11 / 17

12 wychodzić do szatni i kantorka". Do najważniejszych praw zaliczyli: bawienie się, pracę wykonywanie zadań, pytanie nauczycieli o różne sprawy i rzeczy, układanie i porządkowanie zabawek i materiałów na półkach, mycie rąk. Ujmujące są stwierdzenia dzieci dotyczące powodów dla których warto być grzecznym cyt. należy przestrzegać zasad, żeby być wzorem dla młodszych dzieci", "żeby nie denerwować innych", "żeby nie mieć kłopotów w szkole. Podczas obserwowanych zajęć i zabaw, zarówno dzieci, jak również nauczyciele respektowali obowiązujące normy społeczne. Nauczycielki wykazywały pełną troskę o bezpieczeństwo fizyczne oraz psychiczne dzieci - żadne dziecko nie pozostawało samo, zawsze znajdowało się w kręgu zainteresowania i uwagi wychowawcy. Panie z uśmiechem, spokojnie, ale konsekwentnie odnosiły się do podopiecznych, udzielały wskazówek dot. zabaw i ćwiczeń, przypominały ustalenia związane z korzystaniem z łazienki, wykonywaniem czynności higienicznych i poruszaniem się w przedszkolu. Dzieci podczas zajęć i zabaw były zrelaksowane, pogodne, pewne siebie, bawiły się zgodnie - tworząc grupki, pary lub bawiąc się indywidualnie, uważnie poruszały się po sali i placu zabaw, swobodnie, z zaangazowaniem korzystały z zabawek, sprzętu, materiałów, przyjaźnie rozmawiały i odnosiły się do siebie, traktowały się z uprzejmością - stosując zwroty grzecznościowe, nie przeszkadzały sobie - dla nikogo nie brakowało materiałów edukacyjnych oraz miejsca do pracy, zabawy lub odpoczynku. W przedszkolu prowadzona jest diagnoza zachowań dzieci, stwierdzają dyrektor, nauczyciele (3/3 ankietowanych) i rodzice (11/11 ankietowanych). Przedszkole przywiązuje należytą uwagę do kształtowania postaw i odpowiedniego zachowania dzieci w różnych sytuacjach. Punktem wyjścia dla podejmowania odpowiednich działań pedagogicznych, wspierających jest diagnoza potrzeb wychowawczych i badanie ewentualnych problemów w tym zakresie polegające na: systematycznej obserwacji zachowań dzieci np. podczas zajęć indywidualnych lub grupowych, w interakcjach społecznych z rówieśnikami i osobami dorosłymi, podczas zabaw, gier, wyjazdów, uroczystości; przeprowadzaniu rozmów z dziećmi w czasie codziennych spotkań na elipsie (w kręgu) i lekcji ciszy (ćwiczenia koncentracji, noszenie dzwonka ); wymianie informacji i spostrzeżeń między nauczycielami na temat zachowania i przestrzegania norm przez podopiecznych; przeprowadzaniu rozmów/wywiadów z rodzicami, zasięganie ich opinii (codzienne kontakty podczas odbierania dzieci, konsultacje indywidualne, specjalne spotkania, ankietowanie). Według dyrektora i nauczycieli przedmiotem diagnoz (wywiadów, rozmów, obserwacji, ankietowania) jest najczęściej: przestrzeganie zasad Montessori, zaangażowanie dzieci w wykonywanie zadań własnych, umiejętność współpracy z innymi, przyjmowane role podczas rozwiązywania problemów, stosunek do ludzi, kultura zachowania w przedszkolu, w domu, teatrze, na imprezach z rodzicami, w instytucjach publicznych. Z prowadzonych diagnoz i analiz nauczyciele sporządzają notatki w zeszytach kontaktów z rodzicami i zeszytach pracy własnej, wypełniają karty obserwacji dzieci (3 razy w roku), opracowują raporty dot. rozwoju dzieci (2 razy w roku). W przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze mające na celu wzmacnianie pożądanych zachowań oraz eliminowanie zagrożeń, co wynika z wypowiedzi nauczycieli, dyrektora, rodziców oraz obserwacji zajęć i zachowania dzieci. Założenia i cele wychowawcze przedszkola wynikają z potrzeb dzieci i zasad pedagogiki Montessori, według których cyt. wychowywać to pomagać dzieciom w tym, aby nauczyli się myśleć, kochać i pracować. Nauczycielki twierdzą, że dzieci potrzebują dorosłych, którzy potrafią kochać i wymagać dlatego przedszkolaki szybko zapoznawane są z obowiązującymi zasadami zachowania i wdrażane do ich przestrzegania. Ze względu na to, że w przedszkolu rzadko dochodzi do zdarzeń niepożądanych i zagrażających bezpieczeństwu działania pedagogiczne koncentrują się na wzmacnianiu pozytywnych postaw, w mniejszym stopniu zmniejszaniu zagrożeń. W ostatnich latach odnotowano tylko pojedyncze przypadki zachowań agresywnych - poszturchiwania, popychania, gryzienia, stąd do najistotniejszych działań profilaktycznych i wychowawczych należy np. realizowanie projektów i przedsięwzięć wychowawczych np. Grzeczne zachowanie, Savoir vivre przy stole, Bezpieczny przedszkolak, Wychowanie przez sztukę, organizowanie wizyt strażaków, ratownika medycznego, przygotowanie folderu z numerami alarmowymi, organizowanie zbiórki darów dla dzieci potrzebujących dla Caritasu w Swarzędzu, organizowanie wycieczek do teatru, zakładów pracy, urzędów i instytucji publicznych, wystawianie przedstawień teatralnych, koncertów, prowadzenie zajęć muzycznych (z gitarą), festiwali piosenki polskiej i angielskiej; utrwalanie zasad postępowania poprzez układanie historyjek obrazkowych, czytanie literatury dziecięcej, przeprowadzanie pogadanek wychowawczych dot. np. porozumiewania się w grupie, rozwiązywania konfliktów, poruszania się po przedszkolu, wykonywania zadań z wykorzystaniem narzędzi, różnych przedmiotów, formułowanie pytań na temat zasad i postaw, kształcenie umiejętności samooceny, skłanianie do oceny zachowania innych np. bohaterów omawianej lektury, inicjowanie rozmów i dyskusji z dziećmi na temat różnych problemów moralnych, etycznych, społecznych; 12 / 17

13 przeprowadzanie pouczających rozmów z dziećmi na elipsie (czytanie adekwatnych wychowawczo bajek, historii, opowiadań) bez wytykania winy i otwartego piętnowania zachowania konkretnego dziecka - niekiedy nauczyciele naśladują/odgrywają zachowania dziecka wskazując ich niestosowność lub nieprawidłowość np. skarżenie, dłubanie w nosie; konsekwentne reagowanie na niewłaściwe zachowania, pokazywanie własnym przykładem pożądanych postaw np. nauczyciel odkłada nożyczki na tacę, pozdrawia dzieci z uśmiechem, stosuje zwroty grzecznościowe, uważnie wysłuchuje wypowiedzi dzieci, odwołuje się do wspólnych ustaleń, przypomina normy i zasady; komunikowanie swoich emocji, uczenie dzieci ich nazywania, artykułowania i rozumienia swoich stanów psychicznych cyt. mam zły dzień, jestem zmęczony - bo mam prawo do złego, gorszego samopoczucia, dziecko płacze, bo wie, że coś zrobiło źle i ma świadomość swego zachowania, rozwijanie samoświadomości bycia i pracy w grupie - rozmowy na temat cyt. jaki dziś był dzień?, jak się pracowało?, "czy dobrze?", "czy źle? ; stosowanie umownych znaków w rozwiązywaniu kwestii porządkowych - nauczyciel zamiast słownych zakazów, pouczeń ("nie wolno", "nie rób tego", "nie krzycz", "nie biegaj") wykorzystuje umowne znaki plastyczne lub dźwiękowe jako odpowiedniki zakazów i nakazów lub ostrzeżeń pokazywanie kółek z odpowiednimi kolorami sygnalizuje prawidłowość bądź nieprawidłowość w zachowaniu, dźwięk dzwonka jest sygnałem przerwania zbyt głośnej zabawy, położenie ręki na ramieniu to prośba o uwagę i wysłuchanie, podchodzenie do dziecka to znak reagowania na sytuację, w poważniejszych sytuacjach przerwanie zabawy lub zadania, odizolowanie dziecka, odkładanie zabawki, rozmowa z rodzicami, opracowanie i wdrożenie specjalnego programu postępowania z dzieckiem. Rodzice do najwartościowszych działań pedagogicznych, które wpływają na wzmacnianie pozytywnych zachowań ich dzieci zaliczają: pozytywne, cierpliwe i systematyczne zachęcanie dzieci do samorozwoju - dokonywania samodzielnych wyborów (zadań, aktywności), indywidualne podejście do każdego dziecka, kształtowanie szacunku dla pracy własnej i pracy innych, rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności samooceny, radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych; organizowanie cyklicznych spotkań dla rodziców - objaśnianie metody i zasad Montessori, dostarczanie informacji o rozwoju dzieci cyt. dwa razy w roku dostajemy opis rozwoju dziecka ok. 6-7 stron dot. wszelkich aspektów rozwoju, w tym rozwoju emocjonalnego i wiedzy. Podczas obserwacji zajęć i zabaw w ogrodzie nie odnotowano zachowań zagrażających, agresywnych i niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Nauczycielki przypominały ustalenia związane z zachowaniem, zachowując spokój, dużą kulturę osobistą oraz konsekwencję w działaniach np. zwracały uwagę na poprawność wypowiedzi, stosowanie w kontaktach z innymi form grzecznościowych, jedzenie przy wyznaczonym stoliku śniadaniowym, mycie zębów po posiłku, sprzątanie i porządkowanie swojego miejsca pracy, cierpliwe wysłuchiwanie innych dzieci, zabieranie głosu w kolejności, czekanie w kolejce do łazienki, zachowywanie ciszy. W przedszkolu analizuje się i ocenia działania mające na celu wzmacnianie pożądanych zachowań i zmniejszanie zagrożeń. Na podstawie formułowanych wniosków i rekomendacji wprowadzane są potrzebne zmiany i modyfikacje działań wychowawczych, stwierdzono na podstawie wypowiedzi dyrektora, nauczycieli oraz analizy dokumentów. Analizowaniu i ocenianiu poczynań wychowawczych przedszkola, ich trafności i skuteczności służą: ewaluacja wewnętrzna (ankietowanie, wywiady/rozmowy z rodzicami, obserwacje zajęć, przegląd dokumentacji, monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, badanie osiągnięć dzieci); bieżące dyskusje, wymiana spostrzeżeń i opinii między nauczycielami i rodzicami na temat np. wpływu stosowanych zasad na zachowania i postawy dzieci, przydatności podejmowanych projektów edukacyjnych; autoewaluacja dokonywana przez nauczycieli - nauczyciele opracowują w oparciu o osobiste refleksje, doświadczenia i pozyskane opinie środowiska sprawozdania ze swojej pracy, w których dokonują oceny własnych działań zawodowych - analizy mocnych stron zrealizowanych przedsięwzięć pedagogicznych (co się udało?) i słabych stron (co się nie udało?), przedstawiają także informację uzyskaną od rodziców na temat swojej pracy - jej stylu i atmosfery, dostosowania działań (metod, tempa, sposobów, środków dydaktycznych) do indywidualnych potrzeb dziecka, wpływu realizowanych zadań na dzieci, rozwój ich zainteresowań i zmiany w postawach. Formułowane na podstawie przeprowadzanych w przedszkolu analiz wnioski wykorzystywane są do modyfikowania: indywidualnych planów rozwojowych dzieci, tematów i sposobów realizacji projektów, przedsięwzięć edukacyjnych i założeń rozwojowych przedszkola. Udostępniona dokumentacja dot. ewaluacji wewnętrznej pozwala zauważyć, że dotychczasowe badania służą identyfikowaniu potrzeb i monitorowaniu osiągnięć rozwojowych dzieci - w szczególności intelektualnych i manualnych (karty obserwacji dziecka 5-6 letniego i karta obserwacji dziecka 3-4 letniego) oraz szeroko rozumianej jakości pracy przedszkola - skuteczności organizacyjnej i edukacyjnej. Dokument nadzoru pedagogicznego Podsumowanie pracy w II półroczu 2011/2012 roku, zawiera zarówno prezentację wyników obserwacji dzieci, informacje z przeglądu dokumentów (dzienników, planów pracy, raportów, sprawozdań), opinie nauczycieli i rodziców przede wszystkim jednak wnioski (ok. 22) 13 / 17

14 i rekomendacje do dalszej pracy. Docenić należy systematykę i skrupulatność w zapisach ww. dokumentu, uwzględnianie różnych źródeł informacji oraz dbałość o czytelność formułowanych wniosków i rekomendacji - będących wskazaniami kierunków i zadań do dalszej pracy. Do przykładów, z ostatniego roku zrealizowanych na ich podstawie modyfikacji należy: dokształcanie zawodowe nauczycieli (3 osoby), podejmowanie doskonalenia w zakresie pedagogiki Montessori oraz uczenia i nauczania dzieci przedszkolnych, weryfikowanie działań pedagogicznych w kontekście zdobywanych doświadczeń. Wzmacnianie oddziaływań wychowawczych na dzieci opartych na dobrym przykładzie nauczyciela - pewność i stanowczość w relacjach z dzieckiem, stosowanie jasnych komunikatów nie podnosimy głosu, nie przekrzykujemy, nie przerywamy bez powodu zadań i zabaw ; tworzenie indywidualnych programów pedagogicznych dla każdego dziecka - wyznaczanie konkretnych działań wobec niego i zadań do wykonania, np. przedstawianie się - mówienie imienia i nazwiska; budowanie zaufania i współpracy z rodzicami - skłanianie rodziców do przestrzegania zasad montessoriańskich w domu, spójnego postępowania wychowawczego, udzielanie rad i wskazówek, organizowanie zajęć poglądowych dla rodziców na temat koncepcji pracy przedszkola i metody Montessori. W ocenie organu prowadzącego przedszkole jest ważną, pomocna instytucją dla lokalnej społeczności, przede wszystkim dla rodziców i dzieci. Daje dużo satysfakcji wszystkim zatrudnionym ze względu na możliwość realizacji pasji pedagogicznej, jaką jest praca z dziećmi. Środowisko docenia starania dyrektora i nauczycieli związane z doskonaleniem sposobów pracy, stałym wzbogacaniem zasobów pomocy dydaktycznych - materiałów i sprzętu, dostosowywaniem organizacji pracy do potrzeb rodziców. Według organu prowadzącego cyt. przedszkole stara się dobrze pracować - robić swoje. Satysfakcjonujące efekty działalności pedagogicznej przedszkola - realizowanych zadań wychowawczych i opiekuńczych, systematyczne diagnozowanie zachowań dzieci oraz wykorzystywanie, w przemyślany sposób wyników analiz działań pedagogicznych do doskonalenia pracy przedszkola uprawniają do ustalenia spełnienia wymagania na poziomie wysokim. Poziom spełniania wymagania: B 14 / 17

15 Wnioski z ewaluacji: 1. Rzetelne monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, analizowanie i konfrontowanie działań nauczycieli z założeniami pedagogiki Montessori sprzyja efektywności pracy pedagogicznej przedszkola i wpływa na dynamiczny i nieskrępowany rozwój jego podopiecznych. 2. Dzieci są motywowane do samodzielnego, aktywnego i twórczego działania dzięki odpowiedniej organizacji otoczenia materialnego i emocjonalnego. 3. Dzieci działają swobodnie, są zainteresowane ciekawymi zadaniami edukacyjnymi a nauczycielki przyjmują rolę przewodników wśród różnorodnych pomocy dydaktycznych - "materiałów Montessori" będących do ich dyspozycji. 4. Przedszkolaki prezentują wysokie poczucie wartości, pewność siebie oraz samodyscyplinę, dzięki tworzonej przez nauczycielki atmosferze spokoju, bezpieczeństwa, zaufania oraz gotowości wspierania każdego dziecka w jego dążeniach. 15 / 17

16 Wymaganie Obszar: Efekty Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności Dzieci są aktywne Respektowane są normy społeczne Poziom spełniania wymagania A B B 16 / 17

17 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Raport sporządzili: Ewelina Majchrzak Adela Łabuzińska Aleksandra Kuź Kurator Oświaty: / 17

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Bąbelek" Dobra Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 CALINECZKA w Policach

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 CALINECZKA w Policach PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 CALINECZKA w Policach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U> nr 256, poz. 2572 z późn. zm) 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Przedszkole jako pierwszy etap edukacji

Przedszkole jako pierwszy etap edukacji Przedszkole jako pierwszy etap edukacji Na przykładzie doświadcze wiadczeń Przedszkola nr 15 w Gdańsku Niezapominajka Niezapominajka 1 Dziecko w wieku od 3 5 lat Duże zmiany w rozwoju intelektualnym przechodzenie

Bardziej szczegółowo

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Jabłonna Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO przeprowadzonego w Punkcie Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej w roku szkolnym 2010/2011 Zgodnie z opracowanym Planem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWA KRAINA" Barwice Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Respektowane są normy społeczne

Respektowane są normy społeczne EWALUACJA WEWNĘTRZNA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIE 5 Respektowane są normy społeczne Charakterystyka wymagania - Poziom D: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 WYNIKI EWALUACJI

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 WYNIKI EWALUACJI RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 RAPORT Z EWALUACJI - Zebranie informacji czy dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH. Podstawa prawna: (Dz.U. Nr 168, poz. 1324), tatut Przedszkola Publicznego w Rudnie z Oddziałem w Poniszowicach. NASZE PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) Ustawa z dn.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU UL.WAZÓW 1A Słupsk, 03.10.2011 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Darłowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOSCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA. WYMAGANIE 1.1.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Prywatnego URWIS W Olsztynie

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Prywatnego URWIS W Olsztynie KONCEPCJA PRACY Przedszkola Prywatnego URWIS W Olsztynie Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: 1. Ustawa o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Publicznego Przedszkola w Brąszewicach

Program wychowawczy Publicznego Przedszkola w Brąszewicach Program wychowawczy Publicznego Przedszkola w Brąszewicach Podstawy prawne programu wychowawczego: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Ustawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej KONCEPCJA PRACY Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak

,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak ,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak GŁÓWNE KIERUNKI PRACY REWALIDACYJNEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLI SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH OD ROKU SZKOLNEGO 2013/14

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

PRACA WŁASNA WG MARII MONTESSORI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU I SZKOŁE ZIARNO

PRACA WŁASNA WG MARII MONTESSORI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU I SZKOŁE ZIARNO PRACA WŁASNA WG MARII MONTESSORI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU I SZKOŁE ZIARNO Pomóż mi zrobić to samemu Maria Montessori ELEMENTY PEDAGOGIKI MARII MONTESSORI WYKORZYSTYWANE W SZKOLE I PRZEDSZKOLU ZIARNO

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W OLSZTYNIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Obszar ewaluacji:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W OLSZTYNIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Obszar ewaluacji: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W OLSZTYNIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar ewaluacji: Efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie różnowiekowej, realizującej innowację pedagogiczną By dziecko mogło

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. Montessori MISJA PRZEDSZKOLA Nasze przedszkole jest drogowskazem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY W KRAKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY W KRAKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MALUTKOWO W KRAKOWIE Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Czeladź Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ EWALUACYJNY: Beata Wełna - koordynator Małgorzata Piłat Katarzyna Pajor Agnieszka Korżel Wanda Różańska STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU

PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU GŁÓWNE CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne Czerwony Kapturek Małgorzaty Jaworskiej Wałcz Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH na lata 2014-2018 Podstawa prawna: Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WSRÓD RODZICÓW

OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WSRÓD RODZICÓW OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WSRÓD RODZICÓW Kwestionariusz ankiety został przygotowany przez zespół nauczycieli do spraw ewaluacji. Celem badań było zebranie informacji na temat wspomagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZESZOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZESZOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZESZOWIE 1. Wstęp Program wychowawczy zakłada podmiotowe traktowanie dzieci, poszanowanie ich godności osobistej, stwarzanie sytuacji wyzwalającej ich aktywność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele programu: 1. Współdziałanie domu i przedszkola środowisko wychowawcze dziecka 2. Budzenie świadomości narodowej 3. Kształtowanie właściwych

Bardziej szczegółowo

Program adaptacyjny. dla klasy I. Jestem pierwszakiem. w Szkole Podstawowej nr 28

Program adaptacyjny. dla klasy I. Jestem pierwszakiem. w Szkole Podstawowej nr 28 Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku Program adaptacyjny dla klasy I Jestem pierwszakiem w Szkole Podstawowej nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku ,,Dzieci różnią się od

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STRONIU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY Zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego opracowanym przez Dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/2015 w pierwszym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Przedszkole w Szczawniku rok szkolny 2013/2014 "BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK W DOMU, PRZEDSZKOLU I NA DRODZE "

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Przedszkole w Szczawniku rok szkolny 2013/2014 BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK W DOMU, PRZEDSZKOLU I NA DRODZE PROGRAM PROFILAKTYCZNY Przedszkole w Szczawniku rok szkolny 2013/2014 "BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK W DOMU, PRZEDSZKOLU I NA DRODZE " Program zawiera cele i treści dydaktyczne odpowiadające potrzebie tworzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013

Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013 Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013 WIZJA Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANIU NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANIU NA LATA 2012-2017 Miejskie Przedszkole nr 2 w Żaganiu KONCEPCJA PRACY MEJSKEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANU NA LATA 2012-2017 STRATEGA ROZWOJU PLACÓWK 1. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy placówki.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECINKU ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY ROK SZKOLNY 2013/2014

EWALUACJA WEWNĘTRZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECINKU ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY ROK SZKOLNY 2013/2014 EWALUACJA WEWNĘTRZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECINKU ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY ROK SZKOLNY 2013/2014 OPRACOWAŁY: Paulina Karczewska Mirosława Nowakowsk Wymagania 2. Procesy wspomagania rozwoju i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Pozytywnie zaopiniowany i wdrożony do stosowania Uchwałą Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola Nr 55 nr 04/27/08/13 z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA Nr 337

WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA Nr 337 PLAN WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA Nr 337 JESTEM W GRUPIE, ROZUMIEM SIEBIE I INNYCH, DOSTRZEGAM SIEBIE I SWOJE MOCNE STRONY Cele główne: CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz...) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz...) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz....) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka podaje swoje dane osobowe swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CO ROBIMY DOBRZE? CO JEST NASZYM PROBLEMEM DO ROZWIĄZANIA? CO MUSIMY ZROBIĆ ABY USPRAWNIĆ PRACĘ PRZEDSZKOLA/SZKOŁY? OBSZAR: Efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Przedszkole STO Kołobrzeg Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 Cel ewaluacji: 1. Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i rozwoju dzieci w przedszkolu mają charakter

Bardziej szczegółowo

ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ

ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ 1. Wspieranie dziecka w poznawaniu oraz wykorzystywaniu własnego potencjału rozwojowego i budowaniu pozytywnego obrazu własnego ja. 2. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU Nasze przedszkole stwarza warunki, które zapewniaja każdemu wychowankowi indywidualny rozwój zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i uzdolnieniami.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna

Ewaluacja wewnętrzna Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach Oddziały przedszkolne Ewaluacja wewnętrzna Temat ewaluacji: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawa programową Opracowali: Barbara Sotowicz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja procesu adaptacji

1 Organizacja procesu adaptacji ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 0/0 LP Zadanie do realizacji Środki i sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Przedszkole Miejskie nr 12 ul. Sportowa 2 66-400 Gorzów Wlkp. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Data obowiązywania: od 01.09.2013r. Zatwierdzono przez Radę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ADAPTACYJNY. Wskazówki dla rodziców. jak ułatwić dziecku start w przedszkolu.

PROGRAM ADAPTACYJNY. Wskazówki dla rodziców. jak ułatwić dziecku start w przedszkolu. PROGRAM ADAPTACYJNY Wskazówki dla rodziców jak ułatwić dziecku start w przedszkolu. Prawie dla każdego dziecka pierwsze dni pobytu w przedszkolu są okresem bardzo trudnym. Rozłąka z rodzicami powoduje

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Prywatne Stanisława Rak-Lisowska Złocieniec Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Przedszkola nr 22 w Tarnowskich Górach

KONCEPCJA PRACY Przedszkola nr 22 w Tarnowskich Górach KONCEPCJA PRACY Przedszkola nr 22 w Tarnowskich Górach,,Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, która bez przerwy się otwiera Jan Paweł II 1 Przedszkole

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU Rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 1. Odkrywamy możliwości intelektualne i twórcze dzieci. 2. Rozwijamy zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167 PROGRAM WYCHOWAWCZY Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167 Podstawę prawną Programu Wychowawczego stanowią: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku 2.Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 5 Racibórz Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU UZASADNIENIE Ważnym zadaniem przedszkola jest kształtowanie cech i postaw dzieci, pozwalających im w przyszłości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KRASNAL W KĘTRZYNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KRASNAL W KĘTRZYNIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KRASNAL W KĘTRZYNIE 1. Wstęp Program wychowawczy zakłada podmiotowe traktowanie dzieci, poszanowanie godności osobistej, stwarzanie sytuacji wyzwalających

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy. Oddziału Przedszkolnego. przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II. w Skorzeszycach

Plan wychowawczy. Oddziału Przedszkolnego. przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II. w Skorzeszycach Plan wychowawczy Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach Cele: Plan wychowawczy punktu przedszkolnego zakłada: Pracę nastawioną na poznanie samego siebie Pracę

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych Wstęp Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim dotyczy uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY Gminnego Przedszkola w Baćkowicach WIZJA PRZEDSZKOLA Przedszkole: jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby, ukierunkowana jest na dziecko,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w Systemie Ewaluacji Oświaty. Gdańsk, 13 kwietnia 2012r.

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w Systemie Ewaluacji Oświaty. Gdańsk, 13 kwietnia 2012r. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w Systemie Ewaluacji Oświaty Gdańsk, 13 kwietnia 2012r. Kontrola Ewaluacja Wspomaganie Działania planowe Działania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE. Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa III

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE. Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa III SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa III Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w oparciu o standardy edukacyjne w kształceniu zintegrowanym

Bardziej szczegółowo