RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Prywatne Przedszkole Językowe Montessori Tęcza Swarzędz Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu

2 Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 2 / 17

3 Opis metodologii: Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Ewelina Majchrzak, Adela Łabuzińska, Aleksandra Kuź. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w przedszkolu nauczycieli, innych pracowników, dzieci, ich rodziców, partnerów przedszkola i przedstawicieli samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej. Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą. Kategoria badanych/źródła danych Dyrektor przedszkola Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni Dzieci Rodzice Partnerzy przedszkola, przedstawiciele samorządu lokalnego Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba obserwowanych jednostek Indywidualny wywiad nd nd pogłębiony Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej 3 "Przedszkole, w którym pracuję" Wywiad grupowy Nauczyciele zróżnicowani pod 3 zogniskowany (FGI) względem stażu i pracy w zespołach zadaniowych oraz psycholog Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Ankieta audytoryjna (PAPI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Pracownicy inni niż nauczyciele: woźne oddziałowe, pracownicy techniczni Przedstawiciele najstarszej grupy Przedstawiciele rady rodziców i rad grupowych, reprezentujący różne roczniki oraz wszyscy chętni Rodzice obecni w trakcie badania na terenie przedszkola Przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji wskazanych przez dyrektora jako partnerzy Obserwacja zajęć Wszystkie grupy 1 Obserwacja przedszkola Wewnątrz i na zewnątrz nd Analiza danych zastanych / 17

4 Informacja o placówce Nazwa placówki Prywatne Przedszkole Językowe Montessori Tęcza Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer Przedszkole Swarzędz Księżycowa 14b Kod pocztowy Urząd pocztowy Swarzędz Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter niepubliczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki Uczniowie, wychow., słuchacze 17 Oddziały 1 Nauczyciele pełnozatrudnieni 2 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 1 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0 Średnia liczba uczących się w oddziale 17 Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy 8.5 WIELKOPOLSKIE poznański Swarzędz gmina miejsko-wiejska Liczba mieszkańców Wysokość wydatków na oświatę Stopa bezrobocia 4 / 17

5 Wprowadzenie: obraz placówki Raport, który Państwu przedstawiamy dotyczy ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Prywatnym Przedszkolu Językowym Montessori Tęcza w Swarzędzu, w obszarze dotyczącym efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje o placówce wynikające z prowadzonych badań. Prywatne Przedszkole Językowe Montessori Tęcza w Swarzędzu rozpoczęło działalność we wrześniu 2008 roku. Placówka zajmuje parter jednopiętrowego budynku na Osiedlu Promykowym w Swarzędzu. Przedszkole jest kameralne, jednooddziałowe, uczęszczają do niego dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Jest otwarte przez jedenaście miesięcy roku, od poniedziałku do piątku w godzinach Przedszkole działa na podstawie wpisu do ewidencji placówek oświatowych prowadzonej przez Miasto i Gminę Swarzędz. Propaguje ono filozofię Marii Montessori, której istota polega na uznaniu, że wszystkie dzieci od urodzenia nastawione są na własny rozwój, na osiągnięcie niezależności i przejście od dzieciństwa do dorosłości. Metoda ma pomagać dzieciom i rodzicom w osiąganiu tego zadania, z poszanowaniem naturalnej indywidualności dziecka w jego rozwoju fizycznym, umysłowym, duchowym i emocjonalnym. W opracowanych indywidualnych planach rozwojowych każdego dziecka zapisane są jego możliwości oraz kompetencje i umiejętności umożliwiające mu rozwój. Samodzielność i niezależność przedszkolaków w działaniach prorozwojowych, w odkrywaniu świata kształtowana jest poprzez rozwijanie postaw, niezbędnych umiejętności i wiedzy - zgodnie z 10 zasadami montessoriańskimi. Nauczycielki w pracy z dziećmi uwzględniają naturalne prawa rozwoju każdego z nich, naturalne reakcje i tendencje występujące w jego zachowaniu. Zasadą przytaczaną podczas realizowania celów i zadań przedszkola jest: Nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj. Jeżeli nie chcesz, nie bierz udziału. Masz wolny wybór. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem, który zawiera więcej szczegółowych danych o placówce i jej pracy.. 5 / 17

6 Wyniki ewaluacji: Obszar: Efekty Wymaganie: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności Komentarz: Przedszkole dzięki swojej koncepcji i organizacji pracy oraz umiejętności analizowania i wnioskowania osiąga efekty kształcenia i wychowania zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Oferta przedszkola sprzyja rozwojowi dzieci oraz zaspokaja oczekiwania ich rodziców. Dzięki pracy przedszkola dzieci są samodzielne, rozwinięte po względem intelektualnym, emocjonalnym, ruchowym i społecznym. Przedszkole systematycznie monitoruje realizowanie podstawy programowej. Efekty pracy przedszkola uprawniają do przyznania bardzo wysokiego poziomu spełniania wymagania. W przedszkolu analizuje się osiągnięcia dzieci, uwzględniając ich możliwości rozwojowe oraz wnioskuje się o poziomie osiągnięć podopiecznych przedszkola. Inicjuje to proces tworzenia zadań/materiałów dydaktycznych sprzyjających rozwojowi umiejętności dzieci. Analizy dokonywane są wspólnie przez wszystkich pracowników przedszkola: dwie nauczycielki oraz dyrektora. Na podstawie wstępnej diagnozy, otrzymanej w wyniku informacji uzyskanych od rodziców, z kart zapisu do przedszkola, zaświadczeń lekarskich, obserwacji bieżących, określany jest poziom rozwojowy każdego dziecka. Według idei Montessori dziecko rozwija się we własnym rytmie, stąd podstawowym kryterium planowania pracy z dzieckiem jest jego dalszy rozwój. Działania edukacyjne przedszkola dostosowywane są do poziomu, który reprezentuje dziecko, bez względu na wiek, np. gdy dziecko pięcioletnie nie opanowało czynności samoobsługowych, program/pomoce dydaktyczne/zadania dla niego muszą uwzględniać kształcenie tych umiejętności. Prowadzone są zeszyty indywidualne, w których codziennie zapisuje się zakres aktywności dziecka, np. co się mu udało zrealizować, co stanowiło trudność, co planuje na następny dzień. Na podstawie tych zapisów, tworzone są dwa razy w roku raporty dla rodziców, dotyczące określonych obszarów aktywności dziecka np. zasad zachowania, życia codziennego, sensoryki, języka, rozumowania matematycznego, wiedzy z geografii, biologii, geologii. Zapisy odnoszą się do kryteriów dostosowanych do aktualnego poziomu rozwoju dziecka np. czy dziecko chętnie wybiera materiały znane, czy sięga po nowe, jaka jest częstotliwość wybierania określonych narzędzi i materiałów, jakie zadania/jakie dziedziny wiedzy najchętniej i najczęściej dziecko podejmuje. Analizowane są efekty pracy z danym materiałem: sprawność, szybkość, zasób uzyskanych i przyswojonych wiadomości oraz różne aspekty pracy dziecka, np. poziom kolorowania dziecka trzyletniego. Analizowany jest rozwój społeczny dziecka, np. czy woli pracować samo, czy w grupie lub w parach, jaką rolę przyjmuje w grupie, czy potrafi rozwiązywać konflikty. Rodzice dzieci pięcioletnich otrzymują arkusz gotowości szkolnej. Dyrektor oraz nauczycielki uważają, iż pozyskana w ten sposób wiedza jest niezbędna do planowania pracy, czyli dobierania/tworzenia indywidualnych materiałów edukacyjnych dla konkretnego dziecka (w przedszkolu w ciągu roku szkolnego tworzy się ok. 400 indywidualnych pomocy dydaktycznych), nie tylko dla dzieci z deficytami, ale dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach np. kamieniami szlachetnymi. Powstaje wtedy książeczka, wykonana przez nauczyciela, w sytuacji gdy dziecko jest zainteresowane rozwojem płodowym, nauczycielka wykonuje karty językowe wzbogacające słownictwo w tym zakresie. Należy dodać, iż pomoce montessoriańskie dostosowane są do zdolności i etapu rozwojowego dziecka, indywidualizacja pracy z dzieckiem jest wpisana w strategię kształcenia, zatem zakup/tworzenie materiałów dydaktycznych opiera się na proponowaniu dzieciom nowych wyzwań, zachęcaniu do doświadczania czegoś nowego m.in. karty wzbogacające słownictwo: słynne wulkany, wulkan do prowadzenia eksperymentów, folder flagi Ameryki Południowej, ssaki jeleniowate, ssaki krętorogie; karty naukowe: budowa mózgu, karty do sortowania: drzewa liściaste i drzewa iglaste; karty językowe: symbole Euro 2012; zadanie plastyczne Wiosenna łąka z wykorzystaniem naklejek piankowych, styropianu i wykałaczek; ewolucja człowieka, karty malowidła naskalne. Tematyka materiałów oraz proponowane zadania w znacznym stopniu przyczyniają się do pogłębiania wiedzy dzieci. Wprowadzane zmiany/nowe zadania przyczyniają się do rozwijania umiejętności dzieci, deklarują rodzice (9/11) oraz kadra pedagogiczna przedszkola. W celu poszerzania wiedzy i utrwalenia zasad zachowania wprowadzono nowe projekty edukacyjne, np. jestem badaczem, zaproponowano zajęcia: origami, muzyczne z gitarą oraz kulinarne. W celu kształcenia postaw 6 / 17

7 prospołecznych zaproponowano nowe wyjścia np. do Klubu Seniora. Poznawanie różnych zawodów uzupełniono o wizyty u weterynarza, cukiernika, a zapoznawanie się z historią regionu dopełniono zwiedzaniem Muzeum w Uzarzewie. W celu integrowania dzieci i rodziców zorganizowano grę terenową związaną ze Swarzędzem. Przedszkole organizuje także bale karnawałowe lub okazjonalne, np. pidżama party dla rodziców i dzieci. Ważnym elementem pracy stało się integrowanie przedszkola z jego absolwentami, stąd zaproszenie ich na spotkanie. Dzieci przychodzą z opiekunem aby brać udział w widowiskowych eksperymentach lub obserwacjach nieba w czasie organizowanych przez przedszkole nocy naukowców. W przedszkolu widoczne są ekspozycje świadczące o rozwijaniu zainteresowań dzieci, np. Dzień amerykański, Konwencja o prawach dziecka, Konkurs linia czasu - Powstanie wszechświata. W wyniku prowadzonych diagnoz, analiz, organizacji zajęć oraz tworzenia indywidualnych zadań do pracy własnej, dzieci są bardzo samodzielne, o dużych możliwościach poznawczych. Czerpią radość z twórczego realizowania zadań, są dobrze rozwinięte pod względem sprawności fizycznej. Efektem pracy przedszkola jest rozwój społeczny dzieci, którego wskaźnikiem jest adaptacja dzieci do grupy rówieśniczej oraz podejmowanie współpracy z innymi dziećmi. Świadczą o tym informacje uzyskane od rodziców, kadry pedagogicznej przedszkola oraz obserwacje zajęć. W Przedszkolu Językowym Tęcza w Swarzędzu dzieci wykonują czynności samoobsługowe samodzielnie. Wszystkie dzieci potrafią wykonywać czynności higieniczne np. myć ręce i twarz (10/11), poprawnie posługują się sztućcami (11/11 rodziców). Większość dzieci potrafi rozbierać i ubierać się oraz zapinać guziki (9/11). Dzieci podczas prowadzonych z nimi rozmów, nie uważały czynności samoobsługowych za najważniejsze umiejętności, których nauczyły się w przedszkolu. Dla nich istotne okazało się to, że uczą się, np. czytać, korzystać z tablic matematycznych w zakresie 100 (ćwiczenie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia), gry na instrumentach muzycznych oraz nowych gier. Cześć dzieci uważa za istotne uzyskiwanie wysokich miejsc w konkursach, np. to był udany rok i wiele rzeczy mi się udało, między innymi zdobyłem pierwsze miejsce w konkursie O linii czasu i wiele drugich miejsc w różnych konkursach. Dla innego sukcesem jest przeczytanie samodzielnie 3 kart pracy. W czasie obserwowanej pracy własnej, przedszkolaki podejmowały zadania, które były specyficznymi problemami do rozwiązania, np. dziecko pięcioletnie układało liczby od 1 do 100 w kolejności, dzieci trzyletnie kolorowały drzewo owocowe, inne obierało i kroiło za pomocą sztućców banana, dzieci pięcioletnie w grupie czteroosobowej układały puzzle Model Układu Słonecznego, nazywając poszczególne planety, księżyce planet, meteoryty. Dziecko sześcioletnie na dywanowej mapie świata układało przedmioty związane z kulturą, florą i fauną właściwą dla danego kontynentu. W czasie zajęć wspólnych nauczyciel tworzył sytuację, dotyczącą klasyfikacji przedmiotów, związanych ze spędzaniem wakacji w określonym regionie geograficznym, np. nad morzem, w górach. Zajęcia plastyczne i muzyczne są w podstawowej ofercie placówki. W celu wyzwalania kreatywności plastycznej przedszkole zapewnia dzieciom różnorodne materiały plastyczne, np. glinę, gips, plastelinę, koraliki, ozdoby, kredki, papier, elementy drewniane, zestawy do wykonywania decoupagu, krosna. Dzieci wykonują według własnych pomysłów m.in. biżuterię, upominki dla rodziców, książeczki, budowle, rzeźby, wykorzystują także materiały wtórne/odpadowe do tworzenia własnych konstrukcji plastycznych. Zajęcia plastyczne dostosowane są, np. do pór roku, świąt. Przedszkole organizuje konkursy, kiermasze i wystawy prac dzieci, np. dwukrotnie przedszkole organizowało konkurs plastyczny dla wszystkich chętnych przedszkoli ze Swarzędza. W sali są dostępne drewniane instrumenty muzyczne oraz keyboard i zestawy płyt muzycznych. Różnorodne prace dzieci są wyeksponowane na tablicach, planszach w przedsionku, w sali zajęć oraz w szatni, np. projekty piżam, wiersze o wakacjach, indiańskie pióropusze, prace origami, układanka Jestem na drodze, w domu i przedszkolu. Przedszkole wykazuje dbałość o rozwój ruchowy dzieci. Podczas wywiadu dzieci mówią o częstych spacerach, np. do cukierni, na plac zabaw, do sklepu, księgarni oraz grach i zabawach w ogrodzie oraz w pomieszczeniach przedszkola. W przedszkolu prowadzone są lekcje rytmiki dla wszystkich dzieci raz w tygodniu oraz codzienne zajęcia gimnastyczno-ruchowe. Wszelkie zajęcia tego typu są włączone w pakiet podstawowy, dzieci mają dużo okazji do swobodnego poruszania się podczas zabaw swobodnych oraz pracy własnej Montessori. W przedszkolu obowiązują montessoriańskie zasady wyboru miejsca oraz formy pracy: dzieci chodzą po sali, siadają na podłodze, przy stolikach, na dywanikach, są w ruchu przez cały czas. Prowadzone są projekty zajęć sportowych Angielski w ruchu ", "Gimnastyka po angielsku", "Olimpiada sportowa zimą i latem", "Poznajemy sporty i tańce z całego świata". Popołudniami dzieci mogą korzystać ze sprzętu gimnastycznego, sportowego oraz muzyki, które wykorzystują w zabawach swobodnych: tańczą, organizują zabawy sportowe, są też aktywizowane przez gości, np. muzyków. Zajęcia ruchowo-sportowe organizowane są także podczas imprez przedszkolnych, np. dzień ojca na sportowo, bal jesienny, hawajski, karnawałowy. Dzieci codziennie bawią się w ogrodzie: biegają, grają w gumę, skakankę, używają pojazdów i znaków drogowych, rysują kredą. Wykonują prace w ogrodzie: podlewają kwiaty, czasem zamiatają piasek, porządkują sprzęt na placyku. Aktywności fizycznej sprzyjają spacery, wyjazdy, np. piknik nad jeziorem, wycieczki, np. Ecotropicana. Ważnym elementem wspomagającym aktywność dzieci jest 7 / 17

8 udział nauczyciela (jedna z nauczycielek jest instruktorem jogi) w zabawach sportowych, tanecznych itp. Dzieci, które mieszkają blisko są motywowane do przyjeżdżania do przedszkola rowerami. W przedszkolu zgromadzono sprzęty oraz pomoce dydaktyczne sprzyjające kształceniu umiejętności w zakresie "małej motoryki". Przykładowo, w celu ćwiczenia chwytu trzema palcami dzieci mają do dyspozycji: spinacze i koszyk, pompony, kulki i szczypce, nasiona, koraliki. Treningowi zakręcania/odkręcania, wkręcania/wykręcania skręcania/rozkręcania służą butelki z zakrętkami, śrubki i nakrętki, śrubokręty, klucze i kłódki. Wyciskanie gąbki oraz używanie trzepaczki do piany, dziurkowanie kształtów, zwijanie i rozwijanie wstążek, wbijanie młotkiem podnosi zakres umiejętności manualnych ręki. W celu prowadzenia ćwiczeń typowo fizycznych i aktywności ruchowej w przedszkolu zgromadzono: gry podłogowe i stolikowe, sprzęt gimnastyczny, np. wstążki, szarfy, piłki, pachołki z prętami do przeskakiwania, worek do ćwiczenia równowagi, równoważnię, szczudła, klasy, obręcze, gumy i worek do skakania, znaki drogowe, pojazdy, zabawki do zabaw wodnych, paletki, piaskownicę, domki, taczki, wózki, bujaki. Właściciel przedszkola (organ prowadzący) potwierdza, że największą bolączką przedszkola są warunki do aktywności ruchowej na powietrzu. Ogrodzony placyk przed przedszkolem jest dość mały, a nie można go powiększyć ze względu na wielkości działki, ulicy i okolicznych budynków. Na integrację dzieci w grupie oraz na umiejętność współdziałania wskazują zachowania dzieci podczas obserwowanych zajęć, obserwacja placówki oraz informacje uzyskane od kadry pedagogicznej przedszkola. Dyrektor zwraca uwagę na zasadę organizacji pracy przedszkola, którą jest grupa mieszana wiekowo. Dzięki temu dzieci starsze są wzorem do naśladowania dla młodszych, inspirują je i opiekują się nimi, np. czytają polecenia podczas konkursów, objaśniają wykonanie zadań, pomagają przy czynnościach samoobsługowych, sprzątaniu, podczas spacerów starsze dzieci chodzą w parze z młodszymi. Sprzyja to procesom adaptacyjnym. Rodzice (11/11) potwierdzają, że ich dziecko zdecydowanie chętnie podejmuje zabawę z rówieśnikami, na ogół potrafi respektować zasady przyjęte w trakcie zabaw oraz rozwiązywać konflikty z rówieśnikami. W czasie obserwowanych zajęć nie odnotowano dzieci izolujących się, wprawdzie dzieci trzyletnie w większym stopniu były obserwatorami aktywności starszych dzieci i chętniej podejmowały zadania indywidualnie w kontakcie z nauczycielem, jednak korzystały z pomocy dzieci starszych przy wykonywaniu czynności samoobsługowych. Przedszkole stara się, aby dzieci szanowały sferę intymną innej osoby. Oznacza to, że dzieci uczą się, aby zawsze pytać o ramy przekraczania dystansu fizycznego, np. dotykania, przytulania. Negocjują wspólne zabawy oraz czas przebywania na placyku zabaw. W drodze głosowania odbywa się wybór piosenek na przedszkolne uroczystości. Codziennie samodzielnie ustalają dyżury. Nauczycielki organizują intencjonalne zabawy, podczas których dzieci łączą się w pary i grupy, np. na zajęciach języka angielskiego budują mosty i pociągi, podczas zajęć kulinarnych wspólnie przygotowują potrawy. Dzieci wspierają się w przygotowywaniu przedstawień, kiermaszów z pracami plastycznymi dla dziadków i rodziców. Formą kształcenia umiejętności współpracy jest wykonywanie wspólnej pracy plastycznej na konkursy, np. Safari. Dzieci same aranżują przestrzeń, np. przenoszą stoły i krzesełka do zajęć origami i zajęć kulinarnych. Dzieci podczas przebywania na terenie otwartym bawią się razem, tworzą pary, grupki, choć niekiedy bawią się indywidualnie. Tematem zabaw jest dom, przyjęcie towarzyskie, majsterkowanie, jazda na plastikowych motorkach i pojazdach, rozmowa, opowiadanie różnych historii, spacer, odpoczynek na leżaczkach i siedziskach pod parasolem. Na uwagę zasługuje troska pracowników przedszkola, aby osiągnięcia dzieci z Prywatnego Przedszkola Językowego Montessori Tęcza w Swarzędzu wpisywały się w podstawę programową wychowania przedszkolnego. W tym celu w roku szkolnym 2011/2012 opracowano dokument, który powstał w wyniku monitorowania realizacji podstawy programowej. Opisano w nim szczegółowo sposoby realizacji 15 obszarów, stanowiących przedmiot wychowania przedszkolnego. Przykładowo, obszar 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych został zrealizowany poprzez: zorganizowanie wizyty strażaków i ratownika medycznego, opracowanie zadania do pracy własnej dziecka przy użyciu folderu z numerami alarmowymi, opracowanie i wdrożenie autorskiego projektu edukacyjnego Bezpieczny przedszkolak, które obejmowało m.in. bezpieczeństwo podczas zabaw, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, groźne przedmioty i urządzenia, zagrożenia ze strony ludzi, sytuacje nietypowe, pierwsza pomoc, stres i powiedzenia związane ze zdrowiem, zagrożenia ze świata roślin, zagrożenia ze świata zwierząt. Natomiast obszar 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych dotyczyło m.in.: właściwego używania prostych narzędzi podczas majsterkowania poprzez: tworzenie zadań Montessori, np. wbijanie gwoździ, korzystanie ze śrubokrętu, śrubek i nakrętek, otwieranie kłódek oraz używanie różnych narzędzi do zajęć plastycznych i codziennych, np. nożyczek, dziurkaczy, prasy do papieru, zszywaczy, igieł, obieraczki do warzyw, noży. Opis realizacji podstawy programowej uzupełniony jest o wnioski, np.: 1. Zwrócić większa uwagę na obszar 3. Kształtowanie mowy w związku z tym w przyszłym roku 2012/2013 planowane są zajęcia dodatkowe Gimnastyka Buzi i Języka. 2. Obszar 15. wprawdzie został zrealizowany, ale w dużo mniejszym stopniu niż wszystkie inne obszary, w związku z tym, tematem przewodnim przyszłego roku 2012/2013 będzie Polska. Zostanie zrealizowany projekt Kogut 8 / 17

9 Polski, dzięki któremu dzieci będą mogły poznać polski folklor, zwyczaje, tradycje, tańce, stroje, regiony turystyczne i inne. Powyższa argumentacja oraz opis spełniania wymagania jest dowodem na efektywność pracy przedszkola. Spójność pracy przedszkola łączącego strategię kształcenia wg zasad M. Montessori z podstawą programową wychowania przedszkolnego pozwala na przyznanie bardzo wysokiego poziomu spełniania wymagania. Poziom spełniania wymagania: A Wymaganie: Dzieci są aktywne Komentarz: Prywatne Przedszkole Językowe Tęcza w Swarzędzu pracując zgodnie z zasadami pedagogiki Montessori przygotowuje dzieci do życia w społeczeństwie poprzez kształtowanie samodzielności, pielęgnację zainteresowań oraz wspieranie spontanicznej i twórczej aktywności. Dzieci uczą się skupiania uwagi na rozwiązaniu zadania, problemu i odkrywania świata. Rodzice pozytywnie oceniają stosowane metody pracy a ich dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach proponowanych przez nauczycielki. Zaprezentowany poniżej materiał wskazuje na wysoki poziom spełniania tego wymagania. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu. Potwierdzają to obserwacje zajęć, nauczycielki oraz ankietowani rodzice (10/11). Same dzieci stwierdzają, że najbardziej lubią wybierać zabawy, taniec, lekcje ciszy, grać w gry, biegać na dworze, skakać na linie i skakance oraz przekładać małe i duże rzeczy do różnych pojemników i miejsc. Organ prowadzący stwierdza, że z obserwacji zachowania dzieci wynika, że są one zadowolone, radosne i aktywne a rolą przedszkola jest stworzenie odpowiednich, bezpiecznych warunków do swobodnej twórczej zabawy, do której nie trzeba dzieci zachęcać. Nauczycielki w wywiadzie zwracają uwagę na istotę pedagogiki Montessori, która polega na wierze i uznaniu, że każde dziecko jest inne, ma inną osobowość, inne zainteresowania, możliwości rozwojowe. Dlatego każde dziecko powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie indywidualnych planów rozwojowych tak, aby ich właściwa realizacja (w odpowiednim środowisku i z odpowiednio dozowaną pomocą nauczyciela) umożliwiała mu efektywną i samodzielną naukę. Oprócz szeregu podstawowych zasad, specjalnej funkcji nauczyciela i odpowiednio przygotowanego otoczenia w środowisku Montessori, funkcjonuje tzw. materiał rozwojowy Montessori. Zawiera on szereg pomocy i zadań zorganizowanych w pięciu głównych obszarach, tj. obszarze zadań życia praktycznego, sensoryki, języka, matematyki i kultury. Ponadto pedagogika Montessori przygotowuje pomoce do ćwiczenia aktywności artystycznej i ruchowej. Pomoce te cechują: prostota, celowość, precyzja i estetyka wykonania oraz zorganizowanie w przestrzeni w sposób logiczny. Są one dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka, tworzą ciągi tematyczne, ich konstrukcja umożliwia samodzielna kontrolę błędów, a każda pomoc występuje w jednym egzemplarzu (to stwarza okazję do negocjacji między dziećmi i uczy je cierpliwości), uwzględniona jest zasada stopniowania trudności. Poza tym stymulują ruch, pobudzają ciekawość, dają możliwość wykorzystania wszystkich zmysłów, pozwalają przechodzić od konkretu do abstrakcji. Dziecko w przedszkolu Montessori bawi się i uczy zarazem. Wg samej Montessori zabawka powinna uczyć, pobudzać, wzbudzać zainteresowanie, odpowiadać na potrzeby dziecka. Zabawa to dla dziecka praca. Rola nauczyciela sprowadza się w Montessori do pomocnika, obserwatora, organizatora otoczenia dla dziecka, kogoś, kto podąża za dzieckiem, daje mu czas, szanuje wybory, wspiera w dążeniu do samodzielności, budowaniu wiary w siebie, nie przymusza, lecz zachęca i pomaga wtedy, kiedy dziecko pomocy oczekuje, jest życzliwy i wyrozumiały. Nauczyciel Montessori prezentuje i tworzy pomoce, jest kreatywny, dba o warsztat pracy, porządek, wygląd, jest wzorem dla dziecka. Podczas przeprowadzonych obserwacji w przedszkolu stwierdzono, że powyższa koncepcja jest realizowana. Na podstawie zachowań przedszkolaków podczas zajęć można stwierdzić, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach. Wszystkie dzieci są zaangażowane a nauczyciel czuwa nad ich aktywnością, jednak nie steruje nią, dzięki temu dzieci same podejmują interesujące je zadania. Są one sprawne ruchowo i tanecznie, śpiewają piosenki, wykonując czynności zapisane w treściach piosenek, zabawach językowych. Codziennie odbywają się lekcje ciszy, podczas których dzieci wykonują zadania (np. gaszenie świecy, noszenie woreczka na głowie) oraz tzw. rozmowy na elipsie (specjalnie wyznaczona linia), które służą do podsumowania i komentowania wykonanych w danym dniu zadań. Nauczyciel prowadzi także podczas tego spotkania rozmowę na określony 9 / 17

10 temat, np. wyposażenia wakacyjnego, angażującą wszystkie dzieci. Dzieci trzyletnie chętnie słuchają, w mniejszym zakresie są aktywne werbalnie, potrzebują więcej czasu na podjęcie aktywności. Nauczycielki stwierdzają, że w celu aktywizacji dzieci stosują bezpośrednie podejście, interesujące wprowadzenie w temat: prezentują, zadają pytania, proponują zadania, uatrakcyjniają pomoce. Często same pokazują, jak można z nich korzystać. Proszą dzieci o pomoc w różnych sytuacjach (uporządkowanie, podanie, przyniesienie, wykonanie zadania itp.). Nauczycielki oferują dzieciom szereg zajęć i materiałów pobudzających aktywność twórczą, podczas których mają one okazję do zbaw swobodnych, realizacji własnych spontanicznych pomysłów, wynikających z zainteresowań i zwykłej ciekawości. Dotyczą one: życia codziennego, np. zestawy pomocy do przesypywania, przelewania, szycia, mycia naczyń, prania, polerowania, przygotowywania jedzenia, wiązania kokardek, zapinania butów, itd.; sensoryki, np. dopasowywanie wielkości, poznawanie kolorów, figur, zapachów, wagi, długości, ciężaru, ćwiczenie słuchu itd.; języka, np. zestawy pomocy do ćwiczenia pisania, poznawanie liter, pisania na piasku, czytania wyrazów, pisanie przez dzieci własnych książeczek itd.; matematyki, np. zestawy pomocy do nauki liczenia, poznawania i rozróżniania wielkości liczb, poznawania i pisania liczb, dodawania, odejmowania, poznawanie podstaw ułamków itd.; kultury, np. zestawy pomocy dotyczące pojęcia czasu, kontynentów, wszechświata, historii, kultury i tradycji ludzi żyjących na całym świecie, o świecie roślin i zwierząt oraz sztuce pojętej szeroko. Dzieci podczas zajęć za pomocą udostępnionych im oryginalnych materiałów plastycznych tworzą według własnych pomysłów, np.: biżuterię, upominki dla rodziców, książeczki, budowle, wytwory z gliny, gipsu, plasteliny. Mają do dyspozycji instrumenty muzyczne, na których mogą grać swobodnie. Angażują się w typowe dla dzieci zabawy, np. dom, lekarz. Chętnie wykorzystują niepotrzebne przedmioty do tworzenia nowych. Mają swobodę wyrażania swoich sądów, emocji, myśli z zachowaniem norm społecznych i obowiązujących w przedszkolu zasad tolerancji i poszanowania człowieka. Dzieci są zachęcane do samodzielności w działaniach prorozwojowych. Wszyscy respondenci wskazują na istotę pedagogiki Montessori, według której uważa się, że dziecko powinno rozwijać swoje umiejętności według stworzonych przez siebie planów rozwojowych tak, aby ich właściwa realizacja (w odpowiednim środowisku i z odpowiednio dozowaną pomocą nauczyciela) umożliwiała im samodzielną naukę. Dyrektor stwierdza, że dzieci samodzielnie planują pracę, potrafią skonkretyzować co chcą rozbić, wiedzą w czym mają braki, wiedzą, gdzie chcą się rozwijać, są bardzo świadome. Na wszystkich obserwowanych zajęciach przez cały czas dzieci mogą samodzielnie wybierać rodzaj zabaw - nazywanych w przedszkolu pracą, która przybiera formę zabawy. Dyrektor i nauczycielki w wywiadach przywołują główne zasady, jakie obowiązują w przedszkolu montessoriańskim, które odnoszą się zarówno do dziecka, nauczyciela, pomocy dydaktycznych, jak i otoczenia. Są to zasady: swobodnego wyboru dziecko samodzielnie decyduje, z jaką pomocą, kiedy, jak długo, gdzie i z kim będzie pracować; porządku pomoce i przybory mają swoje miejsce, z którego są brane do pracy i wracają po wykorzystaniu; ograniczenia pomoce występują w jednym egzemplarzu, co stwarza okazję do ćwiczenia cierpliwości, negocjacji; dziecko ma wolność wyboru, ale ta wolność ograniczona jest bezpieczeństwem i dobrem ogółu; izolowania trudności pracując z daną pomocą dziecko koncentruje się na jednej umiejętności; indywidualizacji każdy rozwija się w innym tempie, każdego pociąga coś innego, każde dziecko pracuje z pomocą, na którą jest gotowe, która daje mu satysfakcję i radość. Metoda Montessori nie tłumi i nie ogranicza talentów i uzdolnień, jest podążaniem za dzieckiem ; kontynuacji materiał rozwojowy jest ściśle i logicznie ze sobą powiązany, tworzy tematyczne ogniwa. Każda z pomocy to ogniwo tworzące logicznie powiązany długi łańcuch wielu pomocy. Każde ogniwo zawiera w sobie cechy materiału poprzednio wprowadzonego poszerzoną o jedną cechę więcej; własnego działania i powtarzania dziecko ma możliwość pracować samodzielnie, poznawać świat poprzez działanie, powtarzać je tyle ile razy, ma na nie ochotę, gdy tylko czerpie z owego działania radość i samozadowolenie; transferu praca z najprostszą nawet pomocą pozwala zdobyć umiejętności, które dziecko może wykorzystać przy bardziej skomplikowanych działaniach. Informacje, kompetencje, umiejętności opanowane podczas pracy z materiałem dziecko przenosi na otoczenie i rzeczywistość; samokontroli większość zadań umożliwia dziecku samokontrolę; materiał jest tak skonstruowany, że dziecko jest w stanie zauważyć, że np. popełniło w zadaniu błąd, a co za tym idzie, móc go samodzielnie poprawić, nawet pracując metodą prób i błędów. Rodzicom podoba się kontynuowanie w domu umiejętności nabytych w przedszkolu, np. sprzątanie po sobie, odkładanie ubranek, śpiewanie piosenek. Organ prowadzący zwraca uwagę na wyposażenie przedszkola, które ma służyć rozwojowi dzieci. Początkowo, gdy otwierano przedszkole (4 lata temu) zakupiono pomoce w Kanadzie 10 / 17

Dobry start przedszkolaka

Dobry start przedszkolaka Monika Rościszewska-Woźniak Dobry start przedszkolaka Program wychowania przedszkolnego Wstęp Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3

Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 Klub dziecięcy Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 Klub dziecięcy pod redakcją Moniki Rościszewskiej-Woźniak Fundacja

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3

Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 Żłobek Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 Żłobek pod redakcją Moniki Rościszewskiej-Woźniak Fundacja Rozwoju Dzieci

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE Autor: Ewa Miśta Realizacja: od września do czerwca każdego roku szkolnego Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w terminie pieczęć

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Autorzy: Olga Wasilewska roz. 1 5, 6.1, 6.3 6.5 Agnieszka Rybińska roz. 2, 6.8 dr Agnieszka Muzyk roz. 6.2, 6.6., 6.7 Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. CZĘŚĆ I Wprowadzenie

WSTĘP. CZĘŚĆ I Wprowadzenie SPIS TREŚCI 4 6 WSTĘP CZĘŚĆ I Wprowadzenie W jaki sposób uczą się małe dzieci? Grupy Zabawowe w Europie 12 14 18 21 28 32 35 40 46 CZĘŚĆ II Grupy zabawowe krok po kroku 1. Czym jest Grupa Zabawowa? 2.

Bardziej szczegółowo

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących RAPORT Z JAKOŚCIOWEGO MODUŁU BADANIA NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE BADANIE REALIZOWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo