Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015"

Transkrypt

1 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015

2 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Jest ona zaproszeniem do współpracy skierowanym w Państwa stronę. Zaproszeniem do spotkań, wymiany doświadczeń i twórczej konfrontacji trwających przez cały rok szkolny. Oferta szkoleń ZCDN-u na rok 2014/2015 jest skoncentrowana wokół zagadnień zgodnych z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa. Znaleźć w niej można propozycje z zakresu wspierania rozwoju dziecka młodszego, podnoszenia jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, profilaktyki agresji i przemocy oraz edukacji włączającej. Jestem przekonana, ze każdy z Państwa wybierze coś dla siebie spośród wielu przedstawionych tu propozycji. Od tego roku zapraszamy wszystkie szkoły i ich pracowników do nowej formy współpracy kompleksowego wspomagania. W jej ramach zapewniamy rzetelną diagnozę, wsparcie w poszukiwaniu obszaru rozwojowego szkoły i pomoc w jego wypełnieniu efektywnymi działaniami. Serdecznie zachęcamy grona pedagogiczne do zaangażowania się w tę efektywną, choć wymagającą, formę doskonalenia. Urszula Pańka dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

3 Spis treści ABY SIĘ Z NAMI SZKOLIĆ, WYSTARCZY JUŻ TYLKO KRÓTKA PRZERWA KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ Rozdział I kursy kwalifikacyjne I/1 Organizacja i zarządzanie oświatą. Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej I/2 Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży I/3 Kurs przygotowujący nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy I/4 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych I/5 Teksty kultury wizualnej interpretacje Rozdział II RADY PEDAGOGICZNE II/1 Poradnictwo zawodowe w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jako profilaktyka bezrobocia absolwentów II/2 Kompetencje komunikacyjne nauczyciela II/3 Ciekawe lekcje wychowawcze. Współczesny savoir vivre dla nastolatków II/4 Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów? Metoda Porozumienie Bez Przemocy M. Rosenberga II/5 Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda Konstruktywna konfrontacja II/6 Jak sobie radzić z agresją i przemocą wśród uczniów? II/7 Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w świetle nowelizacji rozporządzenia MEN-u w sprawie nadzoru pedagogicznego II/8 Wykorzystanie ewaluacji wewnętrznej do rozwoju szkoły/placówki II/9 Autoewaluacja w pracy nauczyciela II/10 Konstruowanie narzędzi do prowadzonej w szkole/placówce diagnozy lub ewaluacji wewnętrznej II/11 Metody i techniki badań jakościowych w diagnozie i ewaluacji wewnętrznej II/12 Projektowanie działań na rzecz wzrostu efektów nauczania z wykorzystaniem metody Edukacyjnej Wartości Dodanej II/13 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych II/14 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych z elementami pierwszej pomocy II/15 Technologie informacyjne we wspomaganiu pracy szkoły kompetencje cyfrowe nauczycieli II/16 Sztuka tworzenia prezentacji multimedialnych Rozdział III WARSZTATY A. JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY III/A/1 Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w świetle nowelizacji rozporządzenia MEN-u w sprawie nadzoru pedagogicznego III/A/2 Wykorzystanie ewaluacji wewnętrznej do rozwoju szkoły/placówki III/A/3 Autoewaluacja w pracy nauczyciela III/A/4 Konstruowanie narzędzi do prowadzonej w szkole/placówce diagnozy lub ewaluacji wewnętrznej III/A/5 Metody i techniki badań jakościowych w diagnozie i ewaluacji wewnętrznej

4 III/A/6 Udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach w trakcie zajęć szkolnych III/A/7 E-nauczyciel skutecznym sposobem podniesienia jakości pracy szkoły B. WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA III/B/1 Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów? Metoda Porozumienie Bez Przemocy M. Rosenberga III/B/2 Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda Konstruktywna konfrontacja III/B/3 Jak sobie radzić z agresją i przemocą wśród uczniów? III/B/4 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Procedura Niebieskie karty w praktyce szkolnej C. WARSZTAT EDUKACYJNY NAUCZYCIELA Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna III/C/1 Diagnoza przedszkolna w grupie 5-latków III/C/2 Tworzenie programów własnych przez nauczycieli wychowania przedszkolnego III/C/3 Rozpoznawanie cech dziecka nadpobudliwego psychoruchowo oraz dziecka zdolnego III/C/4 Na dobry start w klasie I. Wspieranie dziecka przedszkolnego w osiąganiu umiejętności niezbędnych szkole III/C/5 Barwa i kształt. Wybrane techniki plastyczne stosowane w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu zintegrowanym III/C/6 Zabawa z papierem. Wybrane techniki papieroplastyki stosowane w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu zintegrowanym III/C/7 Sposoby rozwijania twórczej aktywności dziecka III/C/8 Jak pracować z podręcznikiem Nasz elementarz cz III/C/9 Ocena poznawczych i społecznych umiejętności uczniów Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty (SFP) III/C/10 Ortografia w edukacji wczesnoszkolnej III/C/11 Twory z natury i makulatury, czyli coś z niczego na cztery pory roku III/C/12 Metoda Marii Montessori w praktyce nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego III/C/13 Przyrodnicze eksperymenty w edukacji wczesnoszkolnej III/C/14 Dzieci obywatele. Uczniowskie projekty edukacyjne w klasach I III szkoły podstawowej Przedmioty przyrodnicze III/C/15 Poznajemy tajemnice pszczół III/C/16 Doświadczenia uczniowskie, pokazy nauczyciela oraz komputerowe animacje z fizyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej III/C/17 Uczymy przyrody poprzez zajęcia terenowe w otoczeniu szkoły III/C/18 III/C/19 Poznajemy przyrodnicze walory Puszczy Bukowej i Szczecińskie Centrum Informacji Turystycznej nad Jeziorem Szmaragdowym Zajęcia terenowe w Puszczy Bukowej obserwacje roślin i zwierząt w ekosystemach lądowym i wodnym Matematyka III/C/20 Zadania tekstowe w klasach IV VI szkoły podstawowej III/C/21 Oceniać, by wspierać rozwój ucznia na lekcji matematyki III/C/22 Rozumowanie i argumentacja na matematyce w gimnazjum III/C/23 Umiem uzasadnić prowadzenie rozumowania przez ucznia szkoły podstawowej

5 III/C/24 Wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej a efektywność nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej Zajęcia techniczne III/C/25 Modele papierowe, kartonowo-drewniane i drewniano-styropianowe na zajęciach technicznych, świetlicowych i pozalekcyjnych Zajęcia komputerowe/informatyka/technologia informacyjna III/C/26 Prezi moje prezentacje w chmurze III/C/27 Multimedia w szkole grafika komputerowa III/C/28 Multimedia w szkole film III/C/29 Moje lekcje w internecie III/C/30 Multimedia w nauczaniu III/C/31 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu nauczycieli Historia i wiedza o społeczeństwie III/C/32 Technologia informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych III/C/33 Edukacja prawna w podstawie programowej liceum ogólnokształcącego i technikum.. 82 Doradztwo zawodowe III/C/34 Metody poradnictwa grupowego i indywidualnego III/C/35 Metodologia tworzenia Indywidualnego Planu Działania III/C/36 Zawodoznawstwo w planowaniu kariery zawodowej III/C/37 Bądź aktywny na rynku pracy Biblioteka szkolna III/C/38 Selekcja materiałów bibliotecznych warunkiem racjonalnego gromadzenia zbiorów III/C/39 Obsługa bibliotecznego programu komputerowego Biblioteka Szkolna MOL III/C/40 Opis bibliograficzny wydawnictw zwartych D. Rozwój zawodowy nauczyciela III/D/1 Asertywność w pracy nauczyciela III/D/2 Autoprezentacja, czyli jak przygotować się do egzaminu na nauczyciela mianowanego? III/D/3 Metody i techniki aktywizujące w pracy nauczyciela III/D/4 Kompetencje komunikacyjne nauczyciela III/D/5 Ciekawe lekcje wychowawcze. Trening kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów III/D/6 Ciekawe lekcje wychowawcze. Współczesny savoir vivre dla nastolatków III/D/7 Ciekawe lekcje wychowawcze w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Człowiek wśród ludzi III/D/8 Ciekawe lekcje wychowawcze w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Wywieranie wpływu na ludzi teoria i praktyka III/D/9 Ciekawe lekcje wychowawcze w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Sztuka skutecznego działania III/D/10 Jak uczyć o prawach człowieka, dziecka, ucznia na wszystkich etapach edukacyjnych III/D/11 Kształcenie kompetencji społecznych uczniów. Sztuka dyskutowania i debatowania III/D/12 Uczniowskie projekty edukacyjne w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej III/D/13 Dzieci aktywne w społeczności. Uczniowskie projekty edukacyjne w klasach IV VI szkoły podstawowej III/D/14 Budowanie wizerunku profesjonalnego pracownika oświaty. Dress code III/D/15 Awans zawodowy nauczyciela stażysty III/D/16 Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

6 III/D/17 Awans zawodowy nauczyciela mianowanego III/D/18 Opis i analiza problemu wychowawczego/edukacyjnego w kontekście awansu zawodowego III/D/19 Marketing w oświacie III/D/20 Drama jako metoda nauczania i wychowania III/D/21 Siła głosu moją siłą. Warsztaty emisji głosu III/D/22 Teatr w nas. Projekt edukacji teatralnej dla nauczycieli i instruktorów III/D/23 Warsztaty teatralne dla nauczycieli III/D/24 Nauczyciel jako coach. Warsztaty z elementami coachingu III/D/25 Nauczyciel wobec problemu nieczytelnego pisma uczniów E. FORA III/E/1 Forum Nauczycieli Matematyki Szkoły Podstawowej III/E/2 Forum Nauczycieli Edukacji Obywatelskiej. Praca z uczniem zdolnym na przedmiocie wiedza o społeczeństwie III/E/3 Forum Nauczycieli Edukacji Obywatelskiej. Egzamin maturalny z historii i wiedzy o społeczeństwie Rozdział IV SZKOLENIA E-LEARNINGOWE Edukacja wczesnoszkolna IV/1 Cyfrowa szkoła w edukacji wczesnoszkolnej Zajęcia komputerowe IV/2 MS Word IV/3 MS Excel IV/4 MS PowerPoint 2013 (on- i of f-line) lub Prezi (on-line) IV/5 Nowoczesne narzędzia dydaktyczne i bezpłatne aplikacje komputerowe wspomagające pracę nauczycieli przedmiotów humanistycznych IV/6 Nowoczesne narzędzia dydaktyczne i bezpłatne aplikacje komputerowe wspomagające pracę nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Kształcenie zawodowe IV/7 Metody nauczania w kształceniu zawodowym IV/8 Przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego w nowej formule IV/9 Projektowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych IV/10 Programy nauczania w szkołach zawodowych IV/11 Praca nauczyciela kształcenia zawodowego Rozdział V SIECI WSPÓŁPRACY V/1 Opiekun aktywnego samorządu uczniowskiego V/2 Współpraca i samokształcenie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych V/3 Zajęcia terenowe w nauczaniu przyrody V/4 Sieć wsparcia nauczycieli zajęć technicznych V/5 Sieć wsparcia nauczycieli rozpoczynających nauczanie przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa V/6 Sieć nauczycieli na rzecz równości

7 V/7 Wyzwania na stanowisku kierowniczym. Sieć współpracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Rozdział VI KONSULTACJE VI/1 Tworzenie oraz modyfikacja nauczycielskich programów nauczania/wychowania/profilaktyki VI/2 E-podręczniki do kształcenia ogólnego VI/3 Organizacja pracy biblioteki szkolnej VI/4 Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów w komputerowym programie bibliotecznym VI/5 Metodyka pracy z czytelnikiem VI/6 Normalizacja w pracy nauczyciela bibliotekarza Rozdział VII KONFERENCJE VII/1 Dzieci lubią książki! Czytanie wrażeniowe w ruchu, w tańcu i w zabawie VII/2 Moje doświadczenia w pracy z podręcznikiem Nasz elementarz cz VII/3 Wybrane umiejętności matematyczne uczniów kończących klasę trzecią i czwartą. Analiza jakościowa wyników badań OBUT umiejętności matematyczne i DUMa uczniów szkół podstawowych VII/4 Fizyka i chemia wysokich energii w edukacji szkolnej VII/5 Samorząd uczniowski jako doświadczenie aktywności obywatelskiej w szkole VII/6 Wspomaganie nauczyciela w pracy z uczniem niepełnosprawnym w szkołach ogólnodostępnych VII/7 Zacznijmy uczyć na miarę XXI wieku VII/8 Algorytmika w szkole VII/9 Obszary (nie)równości w polskiej szkole VII/10 Nowe formy doskonalenia nauczycieli wynikające ze zmian w prawie oświatowym VII/11 Sytuacja materialna uczniów jako wyzwanie wychowawcze i metodyczne nauczyciela VII/12 Polska szkoła wobec zagadnienia równości. Przemoc a płeć VII/13 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/ VII/14 Neurodydaktyka. Jak wiedza o mózgu może usprawnić proces nauczania i uczenia się Rozdział VIII GRANTY ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY VIII/1 Metody pracy nauczyciela i ucznia na lekcji z wykorzystaniem e-podręczników VIII/2 Konstruowanie narzędzi do prowadzonych w szkole/placówce badań diagnostycznych i ewaluacyjnych VIII/3 Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w planowaniu działań szkoły/placówki

8 Aby się z nami szkolić, wystarczy już tylko krótka przerwa Chcąc skorzystać z Oferty szkoleń Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wystarczy mieć do dyspozycji komputer z dostępem do internetu oraz chwilę wolnego czasu. Rejestracje na wszystkie formy doskonalenia są przyjmowane przez cały rok szkolny, za pośrednictwem wygodnego i łatwego w obsłudze Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń (ISOS), który jest dostępny na stronie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w zakładce Szkolenia. Kiedy po zalogowaniu się lub w przypadku nowych użytkowników po założeniu indywidualnego i bezpiecznego konta, zdecydują się Państwo zapisać na wybraną formę doskonalenia (którym zostały przyporządkowane stałe w danym roku szkolnym symbole alfanumeryczne) należy wejść w jej opis i skorzystać z funkcji Dodaj do koszyka, wyświetlającej się u dołu strony. Następnie, wchodząc w zakładkę Koszyk, wystarczy już tylko wybrać opcję Zapisz się, by dołączyć do grupy uczestników. W chwili, gdy zbierze się odpowiednia liczba chętnych na dane szkolenie, wyślemy na Państwa adres prośbę o potwierdzenie udziału w szkoleniu, we wskazanym w treści wiadomości terminie. Jeśli zaproponowany przez nas termin będzie dla Państwa dogodny, prosimy o przesłanie akceptacji, poprzez wybranie zawartej w treści wiadomości opcji Potwierdź. 8

9 Opłat za szkolenia prosimy dokonywać najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć, wyłącznie przelewem na konto: PKO BP I Oddział w Szczecinie Zachęcamy Państwa również do stałego monitorowania informacji pojawiających się na naszej stronie internetowej (www.zcdn.edu.pl). Znajdą tam Państwo najnowsze, nieujęte w Ofercie szkoleń, formy doskonalenia, wynikające z sugestii i preferencji naszych Klientów. Wszelkich informacji na temat oferowanych przez ZCDN form doskonalenia udziela pracownik Organizacji Szkoleń, tel , 9

10 K o m p l e k s o w e w s p o m a g a n i e

11 Kompleksowe wspomaganie szkół Kompleksowe wspomaganie szkół stanowi nową formę doskonalenia nauczycieli realizowaną w miejscu, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, czyli w instytucji oświatowej. Ma na celu wspieranie nauczycieli oraz pracowników oświaty w procesie doskonalenia kompetencji zawodowych. Pełen cykl wspomagania obejmuje diagnozę potrzeb, zaplanowanie i wykonanie działań szkoleniowych oraz wdrożenie nabytych umiejętności i wypracowanych procedur do codziennej pracy. Proces jest demokratyczny i bezstronny, a jego koordynator nie ocenia, ani nie narzuca rozwiązań; jego rola polega na wspieraniu pracowników instytucji w dążeniu do wyznaczonego przez nich celu. Serdecznie zachęcamy Państwa do rozważenia korzyści, jakie płyną z kompleksowego wspomagania realizowanego we współpracy z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Gwarantujemy rzetelne oraz profesjonalne doradztwo prowadzone na mocy umowy zapewniającej stałą opiekę koordynatora procesu wspomagania oraz bezpłatne konsultacje z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i wyłonionym spośród jej członków zespołem zadaniowym. Spotkania te mają służyć zdiagnozowaniu potrzeb oraz ustaleniu obszarów, które należy objąć wparciem. Następnie zespół zadaniowy przy wsparciu koordynatora przygotowuje harmonogram działań (szkoleń, warsztatów, spotkań) oraz wypracowuje procedury, które usprawnią funkcjonowanie placówki. Terminy i liczba sesji są dobierane stosownie do potrzeb, a kosztorys szkoleń ustalany w porozumieniu z dyrektorem. Cecha wyróżniającą kompleksowe wspomaganie szkół spośród innych form doskonalenia to szczególna dbałość o wdrażanie umiejętności nabytych na szkoleniach 11

12 do codziennej pracy. Dlatego w ewaluacji przebiegu procesu wspomagania jest oceniana faktyczna zmiana w funkcjonowaniu instytucji, a nie liczba odbytych spotkań szkoleniowych. Ewaluacja stanowi ostatni etap procesu, ale może również być pierwszym krokiem do kontynuacji współpracy w kolejnych latach. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli dysponuje przeszkoloną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji kadrą, dzięki której w pełni odpowiedzialnie podejmie rolę partnera Państwa szkoły. Nasi pracownicy są doświadczonymi doradcami wspierającymi oświatę na Pomorzu Zachodnim, znają więc specyfikę regionu i potrzeby szkół. ZCDN, jako instytucja doskonaląca nauczycieli, dysponuje także siecią ekspertów prowadzących warsztaty i szkolenia, które dobrane precyzyjnie do potrzeb wspieranej placówki pozwolą doskonalić kompetencje pracowników Państwa szkoły. ZCDN szczególnie poleca tę formę doskonalenia, ponieważ kompleksowe wspomaganie szkół przynosi same korzyści. Odbywa się na miejscu, dzięki czemu oszczędzają Państwo czas i pieniądze; jest dostosowane do potrzeb instytucji, co powoduje, że rozwiązywane są rzeczywiste i aktualne problemy z wykorzystaniem dostępnych środków. Realizowane szkolenia służą rozwijaniu konkretnych kompetencji i są skoncentrowane na ich wdrażaniu w codziennej pracy. Demokratyczny proces uwzględnia zarówno potrzeby dyrektora, nauczycieli, jak i rodziców i dzieci oraz skupiony jest na rozwiązywaniu problemów, a nie krytycznej ocenie. Dzięki temu zachodzące zmiany są potrzebne i akceptowane przez grono pedagogiczne, które jest ich inicjatorem, twórcą i wykonawcą. Dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych zainteresowanych współpracą w ramach kompleksowego wspomagania prosimy o kontakt z ekspertem ds. kompleksowego wspomagania szkół, tel

13 K u r s y k w a l i f i k a c y j n e

14 KURSY I/1 O rganizacja i zarządzanie oświat ą. Kurs k walifikac yjny dla oświatowej kadr y kierownic zej Ogólna teoria organizacji i zarządzania. Prawo oświatowe. Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. Kierowanie zmianą. Zarządzanie jakością, badanie jakości pracy placówki. Kierowanie i administrowanie placówką oświatową. Projektowanie programu placówki oświatowej. Organizacja procesu pedagogicznego placówki. Placówka a środowisko lokalne. Technologie informacyjne w zarządzaniu placówką. Praktyka kierownicza Kurs adresowany jest do nauczycieli planujących ubieganie się o pełnienie funkcji kierowniczych i obejmuje problematykę organizacji i zarządzania w oświacie, zgodnie z programem ramowym MEN-u. Nadzór nad realizacją kursu sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Kurs nadaje kwalifikacje do zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi. Zasady naboru: o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, rekrutacja trwa do końca września 2014 r. Liczba godzin 220 Nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Wyższej Szkoły Humanistycznej, nauczyciele konsultanci i pracownicy ZCDN-u, dyrektorzy szkół Koordynatorka Urszula Pańka 1500 zł płatne w dwóch ratach oraz wpisowe w wysokości 100 zł, które przepada w przypadku rezygnacji 14

15 KURSY I/2 Kurs instruk t ażow y dla k ierowników w y poc z y nku dzieci i m łodzież y Dokumentowanie funkcjonowania wypoczynku. Organizacja wypoczynku. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej w trakcie wypoczynku. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku Kwalifikacyjny kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku jest organizowany dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek, którzy przygotowują się do kierowania różnego rodzaju formami wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Warunkiem dodatkowym kierowania wypoczynkiem jest posiadanie minimum trzyletniego stażu pracy pedagogicznej w szkołach lub innych placówkach oświatowych. Kurs jest organizowany za zgodą i pod nadzorem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenia Liczba godzin 11 Teresa Dembińska, Zdzisław Nowak, Tadeusz Twardowski, Maria Flisznik Koordynator Zdzisław Nowak 110 zł 15

16 KURSY I/3 Kurs prz ygotowując y nauc z ycieli edukacji dla bezpieczeńst wa do prowadzenia z ajęć w z ak resie udzielania pier ws zej pomoc y Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego. Wezwanie pomocy. Zadławienia. Poszkodowany nieprzytomny. Zatrucia. Podstawowa resuscytacja krążeniowo- -oddechowa. Urazy. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran. Unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć. Postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania. Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego. Inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ewakuacja ze strefy zagrożenia. Wsparcie psychiczne poszkodowanego. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych Kurs kierowany jest do nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa i innych pracowników oświaty. Nadzór nad realizacją kursu sprawuje Ministerstwo Zdrowia. Szkolenie kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem szkolenia. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przez 5 lat Zasady naboru: o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, rekrutacja odbywa się do końca września 2014 r. Liczba godzin 30 godzin w systemie weekendowym Ratownicy medyczni i inne osoby z uprawnieniami do prowadzenia tego typu szkoleń Koordynator Waldemar Zaborski 550 zł 16

17 KURSY I/4 Kurs dla k ierowników w yciec zek szkolnych Prawne aspekty organizowania wycieczek szkolnych. Wycieczki szkolne w nowej podstawie programowej. Planowanie i realizacja wycieczek szkolnych. Baza turystyczna i edukacyjna dla wycieczek szkolnych. Ochrona zdrowia i życia uczestników wycieczek szkolnych. Udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach podczas wycieczek Krajoznawstwo i turystyka szkolna to ważny element szkolnej edukacji. Znajomość prawa w zakresie związanym z organizacją wycieczek szkolnych, umiejętność zapewnienia bezpiecznych warunków ich przeprowadzania, a także wieloaspektowego wykorzystania wycieczek szkolnych w procesie dydaktyczno- -wychowawczym są nieodzowne do pełnienia funkcji kierownika lub opiekuna. Kurs daje także możliwość zapoznania się ze stale rozwijającą się bazą szkolnego krajoznawstwa i turystyki. W aktualnym stanie prawnym kurs ma charakter doskonalący Liczba godzin 8 Zdzisław Nowak, Maria Flisznik Koordynator Zdzisław Nowak 80 zł 17

18 KURSY I/5 Tek st y kultur y wizualnej interpretacje Podstawowa terminologia z zakresu historii sztuki, kultury popularnej, filmoznawstwa i sztuk per formatywnych niezbędna do opisu i interpretacji tekstu. Interpretuje tekstu z zakresu publicystyki kulturalnej, kultury wizualnej i audiowizualnej. Najważniejsze dzieła plastyczne i filmowe powiązane z literaturą wskazaną w podstawie programowej; Opracowywanie cyklów zajęć poświęconych kontekstualnej interpretacji tekstu kultury Kurs jest adresowany do nauczycieli zainteresowanych zdobyciem wiedzy i rozszerzeniem umiejętności zawodowych dotyczących interpretacji teksów kultury. Celem kursu jest doskonalenie umiejętności interpretacji tekstów kultury oraz metodologii interpretacji tych tekstów, zgodnie z wymaganiami stawianymi od 2015 roku na ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego. Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia: klasyfikacja tekstów kultury, podstawy ikonografii dzieła sztuki, reklama wizualna, podstawy sztuk performatywnych, korespondencje literatury i innych sztuk problemy interpretacji dzieła sztuki, plakatu, komiksu, kadru filmowego, sztuki współczesnej, kształcenie praktycznych umiejętności analizy i interpretacji kontekstualnej dzieła sztuki. Program kursu został przygotowany przez pracowników naukowych Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Liczba godzin 32 Pracownicy naukowi Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego Koordynatorzy Agnieszka Gruszczyńska, Piotr Lachowicz 200 zł Opłaty za kurs należy dokonywać przelewem na konto wskazane przez pracownika Organizacji Szkoleń (nie na konto Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli wskazane w części wstępnej Oferty szkoleń) 18

19 R a d y p e d a g o g i c z n e

20 RADY PEDAGOGICZNE II/1 Poradnic t wo zawodowe w gimnazjach i szko ł ach ponadgimnazjalnych jako prof ilak t yka bezrobocia absolwentów Rola i cele poradnictwa zawodowego. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz organizowanie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia w gimnazjum. Wewnątrzszkolny system doradztwa na poziomie liceum ogólnokształcącego. Rola i zadania doradcy zawodowego Młodzi ludzie mają dziś znacznie większe możliwości podejmowania zróżnicowanych wyborów w sferze edukacyjno-zawodowej. Jednocześnie bogata oferta edukacyjna, powstawanie nowych zawodów, wszechobecna kultura sukcesu oraz duża konkurencja na rynku pracy stwarzają potrzebę wspierania młodzieży w procesie podejmowania decyzji. Ważne jest, aby wybory edukacyjno-zawodowe były zgodne z ich zainteresowaniami, uzdolnieniami oraz hierarchią wartości. Istotne jest również, aby wobec coraz bardziej złożonych problemów współczesnego świata, przygotować młodzież do radzenia sobie na postmodernistycznym rynku pracy. Należy pamiętać, że trafność wyborów edukacyjnych i zawodowych przyczyni się do samorealizacji i rzeczywistej satysfakcji z wykonywania zawodu. Odpowiednio prowadzone doradztwo zawodowe pełni istotną rolę w budowaniu społeczeństwa wiedzy, dlatego też rozwój poradnictwa w tym obszarze jest w szkołach tak potrzebny. Szkoła, ale także inne instytucje edukacyjne powinny wyposażać uczniów w umiejętności, które ułatwią im znalezienie się na rynku pracy, oraz orientację zawodową Liczba godzin 5 Prowadząca Ewa Jaklewicz-Walewicz Koordynatorka Ewa Jaklewicz-Walewicz 750 zł 20

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I NAUCZYCIELI JAKO ELEMENT SRPW 2020 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo