LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU"

Transkrypt

1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata dla Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisłoka Obszar gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów, Zarszyn ZARSZYN luty 2014 r. 1

2 Wstęp. Dokument, który bierzecie Państwo do ręki, ma swoje korzenie w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich opracowanej i realizowanej na obszarze bardzo zbliżonym do obszaru działania Stowarzyszenia Dorzecze Wisłoka. Dokonało się to za sprawą Fundacji Pomóżmy sobie sami, która ZSROW opracowała i realizowała w ramach tzw. SCHEMATU II w Pilotażowym Programie Leader+. Już wtedy, staraliśmy się przygotować naszą społeczność lokalną do sytuacji, kiedy zwyczajni ludzie wystąpią w roli beneficjentów ostatecznych i ich oddolna aktywność oraz wysiłek zdecydują o lokalnym rozwoju. Podstawowym elementem naszych działań w SCHEMACIE II było pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą. Działania te miały wpłynąć na stworzenie potencjału dla realizacji inicjatywy LEADER w okresie programowania , bo w dłuższej perspektywie zdecyduje siła społeczności lokalnej, a zależy ona od spontanicznego zachowania zwykłych ludzi. Planując lokalny rozwój trzeba znać odpowiedź na podstawowe pytania: 1. jakie czynniki muszą wystąpić aby zwykli ludzie poczuli się zachęceni do wykonania wysiłku i do zainwestowania w celu wykorzystania stojących przed nimi szans? 2. W jakim przypadku ludzie podejmą ryzyko inwestycji w pojawiające się szanse? Bez kapitału społecznego czyli bez ludzi, którzy ufają sobie wzajemnie, łączą się w zespoły żeby wspólnie działać, bez ludzi, którzy nie myślą tylko o emeryturach i rentach, nie da się osiągnąć sukcesu w realizacji programu Leader. Kapitał społeczny jest kluczem do rozwoju obszarów wiejskich. Nie wystarczy kapitał kulturowy i przyrodniczy. * Nie będzie rozwoju lokalnego za sprawą kapitału finansowego pochodzącego z iloczynu liczby mieszkańców i przydzielonej kwoty przypadającej na jednego mieszkańca, jeśli ten kapitał nie spotka się z kapitałem społecznym. * Nie będzie rozwoju lokalnego, jeśli skierowany na nasz obszar strumień pieniędzy publicznych nie spotka się ze społecznością przygotowaną edukacyjnie i społecznie. * Nie będzie rozwoju lokalnego, jeśli do wystarczającej liczby osób zainteresowanych gospodarką lokalną, nie dotrze istotna prawda, że pieniądze nie są dla tych, którzy ich potrzebują ale dla tych, którzy są przygotowani do ich podjęcia. * Nie będzie rozwoju lokalnego, jeśli trójsektorowe partnerstwo nie będzie docenianą normą samorządową, biznesową i społeczną. Wiedząc, że bez aktywnych, zorganizowanych grup obywateli nie da się ani określić, ani stworzyć, ani wdrożyć sensownej strategii rozwoju i skoro w naszych miasteczkach i wioskach mamy tworzyć lokalny rynek, na którym ma krążyć lokalny pieniądz wewnątrz lokalnej społeczności, tam szukaliśmy sprzymierzeńców. W inwentaryzacji naszych lokalnych zasobów, w ocenianiu naszych szans i naszych atutów dla rozwoju, sprzymierzeńcami okazały się grupy odnowy miejscowości, jako podstawowe zespoły warsztatowe i konsultacyjne. To z nimi zaplanowaliśmy działania, które mają spowodować, że nasze wioski będą atrakcyjnymi miejscami życia i pracy, rozwijać się tam będą postawy przedsiębiorcze, tworzyć się będą miejsca zarobkowania poza rolnictwem. Zarząd Stowarzyszenia Dorzecze Wisłoka 2

3 Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 23 maja 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisłoka jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski wypływające z przeprowadzonej analizy Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR, oraz planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwane dalej przedsięwzięciami Określenie misji Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisłoka Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej Określenie powiązań LSR obszaru LGD Dorzecze Wisłoka z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD Dorzecze Wisłoka w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich Informacja o dołączonych do LSR załącznikach

4 I. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR Za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru gmin: Rymanów, Besko, Zarszyn, Bukowsko odpowiedzialna będzie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisłoka, powołana na Zebraniu Założycielskim w dniu 11 stycznia 2008 roku w Besku. 1) nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze; Nazwa: Status prawny LGD: Stowarzyszenie działające na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), z uwzględnieniem zapisów art. 15 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z 2007 r. oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634), Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: r. Numer w rejestrze: KRS ) Opis procesu budowania partnerstwa Nasze obecne partnerstwo trójsektorowe nie budowaliśmy od zera. Proces tworzenia Lokalnej Grupy Działania na obszarze bardzo zbliżonym do obecnego, został zainicjowany jesienią 2005 roku. Wtedy, Fundacja Wiedza i Rozwój działająca przy PWSZ w Nowym Sączu, rozpoczęła realizację tzw. Schematu I programu Leader + na obszarze gmin: Rymanów, Besko, Zarszyn, Tyrawa Wołoska. Rozpoczęła się kampania promocyjna w lokalnej prasie, na plakatach i ulotkach. Zarządy poszczególnych gmin poprzez sołtysów i radnych, informowały i zachęcały mieszkańców sołectw do włączenia się w tworzenie Lokalnej Grupy Działania. W ten sposób zostało poinformowane szerokie grono osób i instytucji, które mogły uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. W każdej gminie zostały zorganizowane spotkania, w trakcie których uczestnicy zapoznali się z zasadami funkcjonowania programu LEADER +, a zwłaszcza tzw. Schematu II i wynikającymi stąd zadaniami dla LGD. W rezultacie, wyłoniła się 21- osobowa grupa osób reprezentujących następujące podmioty prawne: 1.) Gmina Rymanów 2.) Gmina Zarszyn 3.) Gmina Tyrawa Wołoska 4.) Gmina Besko 4.) Stowarzyszenie U Podnóża Gór Słonnych 5.) Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne przy Gimnazjum w Długiem 6.) Stowarzyszenie Gminna Organizacja Turystyczna Tabor 7.) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie 8.) Fundacja Klub Inwencji Kulturalnych i Społecznych Młodzieży 9.) Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki sp. z o. o Osoby te, jako fundatorzy doprowadzili do formalnego powołania Lokalnej Grupy Działania, która przyjęła status fundacji i nazwę Pomóżmy sobie sami. Nastąpiło to 24 marca

5 roku w wyniku podpisania aktu notarialnego. Tworzyły ją samorządy czterech gmin: Rymanów, Besko, Zarszyn, Tyrawa Wołoska, wspólnie z przedstawicielami sektora społecznego i gospodarczego tych gmin. Uczestniczyliśmy w schemacie II pilotażowego programu Leader + w ramach SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, realizując projekt pt. Aktywizacja środowisk wiejskich i rozwój produktów turystycznych szansą na rozwój wsi. Statut LGD Pomóżmy sobie sami wyposażył Zgromadzenie Fundatorów w możliwość przyjmowania do swojego grona kolejnych partnerów i nadawania im tytułów fundatorów honorowych z wszystkimi uprawnieniami członka zgromadzenia. W tym momencie, zapoczątkowany został proces konsultacji z lokalną społecznością w celu opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla powstałej LGD. Zawarte w niej cele strategiczne i tematy wiodące były przedmiotem działań w czasie realizacji tzw. SCHEMATU II w ramach pilotażowego programu LEADER+. Organy fundacji miały pełną świadomość, że w zakresie budowy trójsektorowego partnerstwa muszą wykonać jeszcze dużo pracy. Poszerzanie składu LGD o następnych partnerów, a zwłaszcza gospodarczych było ważnym zadaniem dla wzmocnienia jej reprezentatywności. W tym celu, fundacja przygotowała broszurę zawierającą: - informację o utworzeniu LGD na wskazanym obszarze - wyjaśnienie idei LEADER + i roli LGD zwłaszcza w okresie programowania strategię w pigułce /streszczenie z wyeksponowaniem celów strategicznych / - adresy kontaktowe członków Zarządu Fundacji - zaproszenie do współpracy Taka broszura jako przesyłka bezadresowa, poprzez listonoszy trafiła do każdej rodziny i do każdego podmiotu społecznego i gospodarczego z obszaru działania LGD, który nie był jej partnerem. Te i wszystkie bieżące informacje z realizacji SCHEMATU II zamieszczaliśmy na naszej stronie internetowej. W ramach tego projektu zrealizowanych zostało wiele działań, które miały przygotować lokalne społeczności do aktywności na rzecz rozwoju swoich środowisk. Najważniejsze z tych działań, to: * osiem imprez promujących produkty lokalne czterech gmin ( twórców ludowych, zespoły folklorystyczne, orkiestry, produkty kulinarne, zespoły obrzędowe, itp. ) * osiem kilkudniowych warsztatów szkoleniowych przygotowujących przyszłych beneficjentów do pozyskiwania funduszy przewidzianych na rozwój obszarów wiejskich * konferencja na temat programu Leader w latach * konferencja międzynarodowa dotycząca Karpackiego Szlaku Wina Każde spotkanie w każdej gminie, obojętnie czy była to impreza integracyjna, czy były to zajęcia szkoleniowe, wykorzystywaliśmy do informowania o programie LEADER zwłaszcza w okresie programowania Bardzo ważną i istotną okazją do bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi przyszłymi beneficjentami i członkami LGD, było prowadzone przez nas tzw. wsparcie doradcze w zakresie zasad przygotowywania projektów inwestycyjnych o charakterze zbieżnym z celami wypracowanej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z myślą o działaniu Odnowa wsi i pobudzeniu aktywności mieszkańców poszczególnych wiosek naszego obszaru, doprowadziliśmy do powstania w każdej wsi, Grupy Odnowy Miejscowości. Dzięki temu, przy naszym wsparciu, grupy te opracowały Plany Odnowy Miejscowości, a jednocześnie poznały bardziej zasady podejścia Leader i zasady partnerskiej współpracy trzech sektorów. W trakcie realizacji konkretnych działań na rzecz lokalnej społeczności, partnerstwo nasze było na bieżąco weryfikowane i w praktyce sprawdzane były różne style działania w 5

6 poszczególnych sektorach, niespójne interesy czy możliwość zdominowania przez jednego partnera. Te doświadczenia są naszym kapitałem organizacyjnym. Od początku naszej współpracy mieliśmy świadomość konieczności poszerzenia obszaru LGD w taki sposób, aby wyeliminować niespójność geograficzną z gminą Tyrawa Wołoska. Już w miesiącu czerwcu 2007 roku rozpoczęliśmy rozmowy z sąsiednimi gminami zachęcając je do wspólnego planowania i realizacji inicjatyw służących rozwojowi lokalnemu. Odpowiednie zaproszenia skierowaliśmy do samorządów pięciu sąsiednich gmin: Gmina Dukla Gmina Iwonicz Zdrój Gmina Miejsce Piastowe Gmina Sanok Gmina Bukowsko, Odbyliśmy sześć spotkań konsultacyjnych z burmistrzami, wójtami, przewodniczącymi rad gmin i rezultat jest taki, że miejsce opuszczone przez gminę Tyrawa Wołoska zajęła gmina Bukowsko. Pozostałe gminy, z którymi rozmawialiśmy, utworzyły własne LGD. Od miesiąca października 2007 roku do stycznia 2008 r. zarząd LGD Pomóżmy sobie sami przeprowadził na terenie Gminy Bukowsko kilka spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami trzech sektorów. W czasie tych spotkań doszło do wspólnego przekonania, że w nowym okresie programowania, lokalna grupa działania powinna funkcjonować jako Stowarzyszenie. Powołany został zespół roboczy dla opracowania projektu statutu i na zebraniu założycielskim w dniu 11 stycznia 2008 roku, reprezentujący cztery gminy przedstawiciele trzech sektorów w tym osoby fizyczne powołali Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisłoka. Stowarzyszenie to zostało zarejestrowane w KRS z dniem roku. działa na postawie przepisów: Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z 2007r. oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634), Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE l277 z r. str.1), oraz zatwierdzonego Statutu. 3) Charakterystyka członków LGD i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD W wyniku ewaluacji i zmian jakie dokonują się w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, zmianie ulega również struktura i wielkość partnerstwa. Na dzień 21 marca 2013 roku, LGD Dorzecze Wisłoka posiada 66 członków. Sektor publiczny reprezentuje 5 członków, sektor gospodarczy 16 członków i sektor społeczny w tym osoby fizyczne 45 członków. W/w. partnerstwo trójsektorowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz.1206), Stowarzyszenie Dorzecze Wisłoka, cały czas znajduje się w fazie ciągłego rozwoju. Zdecydowana przewaga sektora społecznego, wskazuje na aktywność i zaangażowanie w rozwój i poprawę jakości życia na terenach wiejskich, organizacji i mieszkańców formalnie niezorganizowanych. W naszym przypadku, nie potwierdzają się dość powszechnie 6

7 wypowiadane opinie o trudnościach w osiągnięciu wysokiego poziomu reprezentatywności w odniesieniu do sektora społecznego. Ten sektor tworzą osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe, w tym 13 stowarzyszeń i 1 fundacje. Wśród organizacji dominują dwa rodzaje działalności: sportowy i społeczno-kulturalny. Prawdą jest, że sektor gospodarczy, a zwłaszcza przedsiębiorstwa są najmniej zainteresowane uczestnictwem w programowaniu i realizacji rozwoju lokalnego. W naszym partnerstwie uczestniczy sektor gospodarczy reprezentowany przez jedno przedsiębiorstwo sanatoryjne i Podkarpacki Bank Spółdzielczy oraz 14 osób prowadzących działalność gospodarczą, a jest nią przeważnie działalność handlowa i budowlana. Sektor publiczny reprezentowany jest w Stowarzyszeniu przez cztery gminy i jeden Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Udział poszczególnych sektorów w organach LGD przedstawia się następująco: Na pięć miejsc w Zarządzie, dwa miejsca zajmują przedstawiciele organizacji pozarządowej, a 3 miejsce przypadły osobie fizycznej w tym jedna z nich prowadzi działalność gospodarczą. W 12 osobowej Radzie LGD, zasiadają przedstawiciele trzech gmin, 3 miejsca zajmują przedstawiciele organizacji pozarządowych, 7 osoby fizyczne i 3 przedstawiciele sektora gospodarczego. 66,66 % członków Rady reprezentowanych jest przez kobiety. W składzie Komisji rewizyjnej znajdują się 4 osoby reprezentujące sektor społeczny. Sposób rozszerzania składu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisłoka o kolejnych partnerów określa Rozdział III Statutu LGD Członkowie stowarzyszenia. Zapisy statutowe przewidują członkostwo w Stowarzyszeniu dla osób fizycznych i prawnych, które to osoby mogą być członkami zwyczajnymi, wspierającymi lub honorowymi. Pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia wraz z zobowiązaniem do przestrzegania statutu, a także osoba prawna w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego o przystąpieniu, zawierającą: * deklarację przystąpienia i działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR oraz współpracy na zasadach partnerskich z przedstawicielami wszystkich sektorów, * wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w Stowarzyszeniu, nabywa członkostwo na podstawie uchwały przyjętej zwykłą większością głosów członków Zarządu Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna bądź prawna po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba spełniająca kryteria określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach oraz wyróżniająca się swoją aktywnością dla promocji, rozwoju i szerzenia dobrego imienia gmin Besko, Bukowsko, Rymanów, Zarszyn., a w szczególności Zarząd Stowarzyszenia w ramach zarządzania procesem wdrażania LSR będzie prowadził dalsze działania służące rozszerzaniu składu LGD o kolejnych członków, aktywizacji oraz współpracy lokalnych środowisk na rzecz rozwoju obszaru na którym działa LGD, a także rozwoju sieciowej struktury współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów. Chodzi o podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszaru oraz rozwiązywania lokalnych problemów, w celu poprawy efektywności i skuteczności wykorzystania zasobów rozwojowych obszaru oraz wzrostu konkurencyjności terytorialnej we wszystkich płaszczyznach zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wśród działań, które będą służyć dalszej aktywizacji lokalnego środowiska, w tym szczególnie mieszkańców, organizacji społecznych i gospodarczych należy wymienić między innymi: * planowane szkolenia i konferencje dla wybranych grup społecznych, zawodowych, 7

8 gospodarczych i przedsiębiorczych obszaru LGD Dorzecze Wisłoka, * kampanie informacyjne realizowane zarówno poprzez spotkania jak i materiały drukowane. Jako cel, LGD Dorzecze Wisłoka stawia sobie zwiększenie liczby swoich aktywnych członków oraz zaktywizowanie tych sektorów, które na dzień dzisiejszy są mało zainteresowane budowaniem partnerstwa. Zmiana składu Stowarzyszenia może się dokonać wskutek rezygnacji z członkostwa lub wykluczenia przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Obydwie sytuacje i ich okoliczności zapisane są w statucie Stowarzyszenia w 16. 4) struktura rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanym dalej organem decyzyjnym ; W/g. zapisów statutowych, Rada obok zarządu oraz komisji rewizyjnej jest organem realizującym podstawowe cele Stowarzyszenia, a w jej skład wchodzi 12 przedstawicieli trzech sektorów reprezentujących każdą gminę będącą członkiem Stowarzyszenia. Aktualnie, w skład Rady wchodzi 12 członków, będących przedstawicielami wszystkich gmin. Zgodnie z art. 15 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z późn. Zm.) członkowie Rady nie mogą być zatrudnieni w Biurze LGD i nie mogą pełnić funkcji w żadnym innym organie stowarzyszenia. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE 1277 z r. str. 1), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD Dorzecze Wisłoka - Lokalnej Strategii Rozwoju. Skład Rady Lp Imię i nazwisko Podmiot Gmina Sektor 1 Bogdan Golowski Gmina Zarszyn Zarszyn Publiczny 2 Maria Konieczna Stowarzyszenie Społeczno Zarszyn Społeczny Kulturalne Miłośników Ziemi Bażanowsko - Jaćmierskiej 3 Anna Jaklik Księgowi.pl Biuro Zarszyn Gospodarczy Rachunkowe 4 Michał Iżowski Osoba fizyczna Besko Społeczny 5 Krystyna Przybyła - Gmina Besko Besko Publiczny Ostap 6 Marta Suwała Firma Handlowo Usługowa Besko Gospodarczy MS-SPORT 7 Beata Ziomek Stowarzyszenie Uniwersytet Bukowsko Społeczny Ludowy Rzemiosła Artystycznego 8 Zdzisława Zabiega Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowsko Społeczny Bukowskiej w Bukowsku 9 Barbara Podstawska Osoba fizyczna Bukowsko Społeczny 10 Maria Wais Gmina Rymanów Rymanów Publiczny 8

9 11 Daniel Brózda Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne Przełom Wisłoka 12 Janusz Dąbrowski Dąbek Zakład Remontowo - Budowlany Rymanów Rymanów Społeczny Gospodarczy Reprezentatywność członków Rady LGD Dorzecze Wisłoka przedstawia się następująco: - członkowie z sektora publicznego 3 osoby, co stanowi 25% wszystkich członków Rady, - członkowie z sektora społecznego 6 osób, co stanowi 50% wszystkich członków Rady, - członkowie z sektora gospodarczego - 3 osoby, co stanowi 25 % wszystkich członków Rady W Radzie reprezentowane są wszystkie gminy obszaru objętego LSR. Zasady pracy i funkcjonowania Rady zawarte są w regulaminie Rady. Odpowiedzialność za swoją pracę ponosi przed Walnym Zebraniem Członków. 5) Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego Rada jest organem decyzyjnym Lokalnej Grupy Działania i funkcjonuje w oparciu o przyjęty przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Regulamin Funkcjonowania Rady. W skład Rady wchodzą przedstawiciele każdej z czterech gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów, Zarszyn, wybierani przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania. Aktualnie, Radę tworzy 12 członków w tym przewodniczący, trzej zastępcy i sekretarz. Połowę członków Rady stanowią członkowie Lokalnej Grupy Działania lub ich przedstawiciele, należący do sektora społecznego. Walne Zebranie Członków może odwołać członka Rady w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności ponad połowy liczby członków Walnego Zebrania. Członkostwo w Radzie wygasa również w razie rezygnacji lub śmierci członka Rady. Ustawa z dnia r. wskazuje, iż w stowarzyszeniu będącym lokalną grupą działania nastąpić musi rozdział funkcji i obowiązków pomiędzy zarządem stowarzyszenia, który pełni funkcję zarządzającą dla całości działań LGD, a Radą, która jako ciało decyzyjne przejmuje na siebie obowiązek wyboru operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005. Kompetencje zarządu LGD Dorzecze Wisłoka zostały ujęte w statucie LGD i żaden z tych zapisów nie obejmuje działania przypisanego ustawowo Radzie LGD. Kompetencje Rady określa 25 ust. 6-9 statutu stowarzyszenia, w następujący sposób: 6. Do wyłącznej kompetencji Rady należy: 1) Ocena zgodności operacji z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru. 2) Rozpatrywanie odwołań od oceny operacji, o której mowa w pkt 1. 3) Wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE 1277 z r. str. 1), które maja być realizowane w ramach opracowanej przez LGD LSR 9

10 7. Wybór operacji, o których mowa w ust. 6 pkt. 3 dokonywany jest w formie uchwały Rady podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy obecnych na posiedzeniu członków uprawnionych do głosowania. 8. Od uchwały Rady, o której mowa w ust. 6 pkt. 3 przysługuje wnioskodawcy odwołanie o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji skierowane bezpośrednio do Rady Stowarzyszenia za pośrednictwem biura LGD. Protokoły z działalności Rady są jawne. Członek Rady jest wyłączony od oceny, wyboru operacji oraz odwołań od rozstrzygnięć w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności. Okoliczność taka zachodzi w szczególności w przypadku ubiegania się przez członka Rady o wybór jego operacji w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, a także w przypadku gdy: wniosek dotyczy spokrewnionych z nim osób, gdy członek Rady reprezentuje wnioskodawcę lub sam przygotował wniosek o przyznanie pomocy oraz w przypadku rozpatrywania wniosku, którego Wnioskodawca ma siedzibę na terenie gminy, z której pochodzi członek Rady. Każdy członek Rady może też zgłosić wniosek o wykluczenie siebie lub innego członka Rady z głosowania nad danym projektem, jeśli ma on przekonanie o tym, że on sam lub inny członek Rady nie będzie obiektywny w tym głosowaniu. Przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady taki wniosek. Nie można w ten sposób wykluczyć z głosowania nad danym projektem więcej niż połowy składu Rady. Do obowiązków Rady należy również rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięć Rady. W przypadku, gdy wnioskodawca nie zgadza się z wynikiem oceny może w ciągu 5 dni od daty otrzymania pisma informującego o wynikach oceny, złożyć odwołanie. Odwołanie skierowane jest bezpośrednio do Rady, za pośrednictwem biura LGD, który przekazuje je do rozpatrzenia Radzie. Członkowie Rady rozpatrują ponownie wniosek o dofinansowanie w takim zakresie jakiego dotyczy uzasadnienie podane przez wnioskodawcę. Podjęta decyzja Rady w sprawie odwołania, jest ostateczna. Jeśli rozpatrzenie odwołania jest korzystne dla wnioskodawcy, a wniosek zmienia swoją pozycję na liście ocenionych operacji, Rada aktualizuje listę i podejmuje nową uchwałę w tej sprawie. Szczegółowy opis zasad funkcjonowania Rady w tym procedury wyłączenia członka Rady od udziału w dokonywaniu wyboru operacji zawarty jest w regulaminie organizacyjnym Rady. 6) Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego Wśród 12 członków Rady Stowarzyszenia, znajdują się między innymi: jedna osoba, która ukończyła studia podyplomowe w zakresie: "Audyt wewnętrzny"; jedna osoba posiada Certyfikat IPMA Project Menagement; osiem osób ukończyło szkolenie Rola i zadania organu decyzyjnego (Rada) w procesie zarządzania realizacją LSR w zgodzie z PROW ; 10

11 trzy osoby, które zaliczyły seminaria na temat programów wsparcia dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, rozwoju gospodarstw agroturystycznych i innych inwestycji pozarolniczych na obszarach wiejskich; cztery osoby, posiadające doświadczenie w pisaniu i rozliczaniu projektów unijnych i małych grantów dla organizacji pozarządowych, w tym: jako uczestniczące w realizacji projektów Euroregionu Karpackiego, projektów współfinansowanych z EFRR czy projektu dotyczącego upowszechniania wiedzy z zakresu PROW ; jedna osoba jest prezesem Stowarzyszenia Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej i wykładowcą przedmiotu animacji społeczno kulturalnej; 2 osoby ukończyło szkolenie Zasady rozliczania projektów realizowanych w ramach schematu II Pilotażowego Programu Leader+ oraz zasad wdrażania osi 3 Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; 2 osoby ukończyło szkolenie Wdrażanie programu Odnowa i rozwój wsi oraz planowanie strategiczne w ramach rozwoju wsi ; 2 osoby ukończyło szkolenie Pozyskiwanie funduszy dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi składanych w ramach osi 4 Leader w ramach PROW Działanie 4.1/413; 1 osoba ukończyła szkolenie Cele Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oraz osi 4 Leader ; Jedna osoba ukończyła szkolenie w ramach projektu Bieszczadzki Region Informatycznych Technologii (BRIT) Działanie 2.7 w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat I Dwie osoby ukończyły studia z tytułem magistra inż. rolnictwa oraz studia podyplomowe z gospodarki górskiej; Jedna osoba uczestniczyła w szkoleniu trenerów w zakresie PROW ; dwie osoby uczestniczyła w seminarium dotyczącym Zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; Jedna osoba uczestniczyła w szkoleniu pt. Produkt tradycyjny i regionalny szansą na ożywienie rozwoju obszarów wiejskich Podkarpacia ; Jedna osoba ukończyła seminarium LEADER wzmocnienie inicjatywy oddolnej i aktywizacja społeczności obszarów wiejskich ; Jedna osoba ukończyła kurs Program aktywizacji społeczno -gospodarczej mieszkańców wsi. Szkoła liderów ; Dwie osoby ukończyły szkolenia w ramach Projektu pn. Aktywizacja środowisk wiejskich i rozwój produktów turystycznych szansą na rozwój wsi Jedna osoba uczestniczyła w dwóch szkoleniach nt. Przygotowanie i zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jedna osoba uczestniczyła w szkoleniu nt. Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie 3 osoby reprezentujące sektor gospodarczy. 7) Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji, które utworzone zostało w styczniu 2008 roku, nie zdobyło jeszcze doświadczenia w realizacji projektów. Czas od chwili swojego powstania, Zarząd Stowarzyszenia poświęca na organizację struktur LGD i rozwój organizacji oraz pozyskiwanie nowych członków. Nie oznacza to jednak, że nie posiada potencjału kadrowego i administracyjnego niezbędnego do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Na obszarze trzech spośród czterech gmin członków naszego Stowarzyszenia, realizowany był pilotażowy program Leader+ SCHEMAT I i SCHEMAT II w ramach Sektorowego Programu 11

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Programowa Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Radą,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Uchwała Nr 36/2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Uchwała Nr 36/2008 Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady Regulamin Rady (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Walnego Zebrania z dnia 03.06.2009r.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Podejście Leader w Polsce

Podejście Leader w Polsce Podejście Leader w Polsce Joanna Gierulska Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydział Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mikołajki, 13 października 2009 r. Jak się wszystko zaczęło? Pierwsze

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Statut Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie"

Statut Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko- Dynowskie Statut Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie" Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Lokalna Grupa Działania o nazwie "Pogórze Przemysko- Dynowskie", zwana dalej LGD, jest partnerstwem trójsektorowym,

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów Załącznik nr 10 Imię i nazwisko osoby oceniającej. Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Działanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała to grupa powstała w 2005 roku w ramach PilotaŜowego Programu LEADER+, obejmująca

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW. Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181. Dzwonnica w zespole kościoła par. p.w. św.

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW. Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181. Dzwonnica w zespole kościoła par. p.w. św. Aneks nr 1 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW Lp. Miejscowość Obiekt 1. Kościół par. p.w.św. Marcina 2. Adres Nr 181 Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181 Wpis do rejestru zabytków rej. zab. A-282

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Dolina Karpia

Stowarzyszenia Dolina Karpia Stowarzyszenia Dolina Karpia STATUT STOWARZYSZENIA Dolina Karpia Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Dolina Karpia zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania

STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania 1. 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Stowarzyszenie Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r.

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r. XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Gdańsk, 11-13 września 2013 r. Realizacji zadań Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Pomorskiego ZAKRES PREZENTACJI: Realizacja zadań Sekretariatu

Bardziej szczegółowo

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem Załącznik nr 1 do LSR na lata 2009-2015 LGD Stolem Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem 1 Spis druków stosowanych podczas procedury wyboru

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie

Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc zatytułowanego którego Wnioskodawcą jest. złożone na posiedzeniu Rady w dniu. Oświadczam, że nie zachodzą żadne

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny zgodności operacji z LSR Dane Członka Rady Programowej: Pieczęć LGD Nr karty:.. Imię Nazwisko:. Podpis Sekretarza Posiedzenia: Sektor: Gmina:..... Karta oceny zgodności operacji z LSR Wniosek nr:. złożony przez:..... Nazwa operacji:.

Bardziej szczegółowo

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krzyżowice, Gmina Olszanka, województwo opolskie.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krzyżowice, Gmina Olszanka, województwo opolskie. Załącznik do Uchwały Nr 4/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna z dnia 23 lipca 2008r. Statut Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna Uchwalony w dniu 17 sierpnia 2006

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska

STATUT. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska Załącznik do uchwały nr 16/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska z dnia 29.03.2010 r. STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska Rozdział

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę

REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę I. ORGANIZATOR zwane dalej Organizatorem II. III. CEL KONKURSU Celem Konkursu jest: 1) upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

LISTA WYBRANYCH OPERACJI O PRZYZNANIE POMOCY

LISTA WYBRANYCH OPERACJI O PRZYZNANIE POMOCY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy

Bardziej szczegółowo

Leader+ w Dolinie Baryczy

Leader+ w Dolinie Baryczy Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Foundation of Assistance Programmes for Agriculture Leader+ w Dolinie Baryczy Sprawdzonym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie

Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc zatytułowanego którego Wnioskodawcą jest. złożone na posiedzeniu Rady w dniu. Oświadczam, że nie zachodzą żadne

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 8/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia z dnia 16.06.2013 r. STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków

Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków Lp. Gmina Miejscowość Nazwa zabytku zdjęcie obiektu 1 Miasto i Gmina Łosice Chotycze Zespół Dworsko parkowy:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Oś IV Leader w okresie 2007-2013

Oś IV Leader w okresie 2007-2013 Oś IV Leader w okresie 2007-2013 Wymogi formalno-prawne LGD, kryteria dostępu i ocena potencjału LGD Adam Futymski Wybrane zapisy Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU I. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców oraz kryteria strategiczne (premiujące) dla grantobiorców realizujących

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU. LGD Mazurskie Morze. na WZC 30.09.2015 r.

PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU. LGD Mazurskie Morze. na WZC 30.09.2015 r. PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU LGD Mazurskie Morze na WZC 30.09.2015 r. TREŚĆ DOTYCHCZASOWA TREŚĆ PO ZMIANIE 1ust.3 3. Stowarzyszenie może działać jako Lokalna Grupa Działania oraz jako Lokalna

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy 19 czerwca 2013r.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego Kraina wokół Lublina tekst jednolity

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego Kraina wokół Lublina tekst jednolity Załącznik do uchwały Nr7/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. Zebrania Członków Założycieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Alpy Karpatom 2011 2016

Alpy Karpatom 2011 2016 Alpy Karpatom 2011 2016 GÓRSKI FUNDUSZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CEL PROJEKTU Celem projektu jest rozwój ekonomiczny górskich obszarów województwa podkarpackiego. Narzędzia: Transfer wiedzy - przekazanie

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Kraina UNESCO KRAINA UNESCO

Kraina UNESCO KRAINA UNESCO Środa, 8 czerwca 2016 Kraina UNESCO KRAINA UNESCO Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO to lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, ze

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

1889 1987. 11. 4 A/1483

1889 1987. 11. 4 A/1483 WYKAZ ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI Lp. Miejscowość Obiekt Czas powstania Rejestr zabytków 1 Brzezie kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Józefa 1930-1936 2 Brzezie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader +

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005 r. (poz. 51) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Uwaga: Ubiegający

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Płeć: Pytanie numer 1 (odpowiedź na to pytanie jest wymagana) kobieta mężczyzna. Wiek: Pytanie numer 2

Płeć: Pytanie numer 1 (odpowiedź na to pytanie jest wymagana) kobieta mężczyzna. Wiek: Pytanie numer 2 Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania przystąpiło do realizacji ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą

Bardziej szczegółowo

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Zielony Pierścień Tarnowa. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA Zielony Pierścień Tarnowa. Rozdział I Postanowienia ogólne Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa zarejestrowanego pod numerem KRS: 0000258298 zawierający zmiany w Statucie dokonane Uchwałą nr 9/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

IX. Procedura wyboru operacji przez LGD w ramach działania. Przyjęte przez LGD kryteria lokalne wraz z opisem procedury ich zmiany.

IX. Procedura wyboru operacji przez LGD w ramach działania. Przyjęte przez LGD kryteria lokalne wraz z opisem procedury ich zmiany. IX. Procedura wyboru operacji przez LGD w ramach działania. Przyjęte przez LGD kryteria lokalne wraz z opisem procedury ich zmiany. IX.1. Procedura wyboru operacji Jednym z ważniejszych aspektów wdrażania

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURYSTYCZNA PODKOWA. www.leader5.org.pl

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURYSTYCZNA PODKOWA. www.leader5.org.pl LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURYSTYCZNA PODKOWA www.leader5.org.pl Obszar LGD Turystyczna Podkowa obejmuje 5 gmin powiatu myślenickiego: Dobczyce, Pcim, Raciechowice, Siepraw i Wiśniowa. Obszar kształtem przypomina

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Wstęp Zaspokajanie potrzeb i stwarzanie optymalnych warunków do funkcjonowania społeczeństwa jest jednym z głównych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR:

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: Załącznik nr 1 Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: 1) wysokość wnioskowanej pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, określona na podstawie wniosków

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 15 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia, Rada Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider postanawia co następuje:

Na podstawie 15 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia, Rada Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider postanawia co następuje: Uchwała Rady Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider nr 2/2012 z dnia 23.02.2012 zmieniająca Uchwałę Rady nr 3/2008 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie przyjęcia z późn. zm. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów oraz przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze!

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! 1. O nas 2. LSR 2009 2014 3. LSR 2014-2020 O nas dane podstawowe: Nazwa: Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska Status prawny: Stowarzyszenie Data i numer

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE SUBREGION MAGURSKI SZANSA NA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Subregion Magurski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r. Projekt z dnia 23 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ

GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ Historia podejścia Leader Ponad połowa ludności UE mieszka na obszarach wiejskich, które zajmują 90% terytorium Unii. Leader jest innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Załącznik nr 16 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR: Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi

PROW 2007-2013. Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi Hj Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu W miesiącu lipcu br. planowane jest ogłoszenie konkursu przez Samorządy Województw na realizację dodatkowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 6/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania KRAINA NAFTY. w sprawie zmiany Statutu

UCHWAŁA Nr 6/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania KRAINA NAFTY. w sprawie zmiany Statutu Projekt UCHWAŁA Nr 6/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania KRAINA NAFTY z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Na podstawie 14 ust. 5 pkt 5 Statutu Lokalnej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo