LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU"

Transkrypt

1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata dla Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisłoka Obszar gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów, Zarszyn ZARSZYN luty 2014 r. 1

2 Wstęp. Dokument, który bierzecie Państwo do ręki, ma swoje korzenie w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich opracowanej i realizowanej na obszarze bardzo zbliżonym do obszaru działania Stowarzyszenia Dorzecze Wisłoka. Dokonało się to za sprawą Fundacji Pomóżmy sobie sami, która ZSROW opracowała i realizowała w ramach tzw. SCHEMATU II w Pilotażowym Programie Leader+. Już wtedy, staraliśmy się przygotować naszą społeczność lokalną do sytuacji, kiedy zwyczajni ludzie wystąpią w roli beneficjentów ostatecznych i ich oddolna aktywność oraz wysiłek zdecydują o lokalnym rozwoju. Podstawowym elementem naszych działań w SCHEMACIE II było pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą. Działania te miały wpłynąć na stworzenie potencjału dla realizacji inicjatywy LEADER w okresie programowania , bo w dłuższej perspektywie zdecyduje siła społeczności lokalnej, a zależy ona od spontanicznego zachowania zwykłych ludzi. Planując lokalny rozwój trzeba znać odpowiedź na podstawowe pytania: 1. jakie czynniki muszą wystąpić aby zwykli ludzie poczuli się zachęceni do wykonania wysiłku i do zainwestowania w celu wykorzystania stojących przed nimi szans? 2. W jakim przypadku ludzie podejmą ryzyko inwestycji w pojawiające się szanse? Bez kapitału społecznego czyli bez ludzi, którzy ufają sobie wzajemnie, łączą się w zespoły żeby wspólnie działać, bez ludzi, którzy nie myślą tylko o emeryturach i rentach, nie da się osiągnąć sukcesu w realizacji programu Leader. Kapitał społeczny jest kluczem do rozwoju obszarów wiejskich. Nie wystarczy kapitał kulturowy i przyrodniczy. * Nie będzie rozwoju lokalnego za sprawą kapitału finansowego pochodzącego z iloczynu liczby mieszkańców i przydzielonej kwoty przypadającej na jednego mieszkańca, jeśli ten kapitał nie spotka się z kapitałem społecznym. * Nie będzie rozwoju lokalnego, jeśli skierowany na nasz obszar strumień pieniędzy publicznych nie spotka się ze społecznością przygotowaną edukacyjnie i społecznie. * Nie będzie rozwoju lokalnego, jeśli do wystarczającej liczby osób zainteresowanych gospodarką lokalną, nie dotrze istotna prawda, że pieniądze nie są dla tych, którzy ich potrzebują ale dla tych, którzy są przygotowani do ich podjęcia. * Nie będzie rozwoju lokalnego, jeśli trójsektorowe partnerstwo nie będzie docenianą normą samorządową, biznesową i społeczną. Wiedząc, że bez aktywnych, zorganizowanych grup obywateli nie da się ani określić, ani stworzyć, ani wdrożyć sensownej strategii rozwoju i skoro w naszych miasteczkach i wioskach mamy tworzyć lokalny rynek, na którym ma krążyć lokalny pieniądz wewnątrz lokalnej społeczności, tam szukaliśmy sprzymierzeńców. W inwentaryzacji naszych lokalnych zasobów, w ocenianiu naszych szans i naszych atutów dla rozwoju, sprzymierzeńcami okazały się grupy odnowy miejscowości, jako podstawowe zespoły warsztatowe i konsultacyjne. To z nimi zaplanowaliśmy działania, które mają spowodować, że nasze wioski będą atrakcyjnymi miejscami życia i pracy, rozwijać się tam będą postawy przedsiębiorcze, tworzyć się będą miejsca zarobkowania poza rolnictwem. Zarząd Stowarzyszenia Dorzecze Wisłoka 2

3 Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 23 maja 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisłoka jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski wypływające z przeprowadzonej analizy Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR, oraz planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwane dalej przedsięwzięciami Określenie misji Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisłoka Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej Określenie powiązań LSR obszaru LGD Dorzecze Wisłoka z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD Dorzecze Wisłoka w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich Informacja o dołączonych do LSR załącznikach

4 I. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR Za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru gmin: Rymanów, Besko, Zarszyn, Bukowsko odpowiedzialna będzie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisłoka, powołana na Zebraniu Założycielskim w dniu 11 stycznia 2008 roku w Besku. 1) nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze; Nazwa: Status prawny LGD: Stowarzyszenie działające na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), z uwzględnieniem zapisów art. 15 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z 2007 r. oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634), Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: r. Numer w rejestrze: KRS ) Opis procesu budowania partnerstwa Nasze obecne partnerstwo trójsektorowe nie budowaliśmy od zera. Proces tworzenia Lokalnej Grupy Działania na obszarze bardzo zbliżonym do obecnego, został zainicjowany jesienią 2005 roku. Wtedy, Fundacja Wiedza i Rozwój działająca przy PWSZ w Nowym Sączu, rozpoczęła realizację tzw. Schematu I programu Leader + na obszarze gmin: Rymanów, Besko, Zarszyn, Tyrawa Wołoska. Rozpoczęła się kampania promocyjna w lokalnej prasie, na plakatach i ulotkach. Zarządy poszczególnych gmin poprzez sołtysów i radnych, informowały i zachęcały mieszkańców sołectw do włączenia się w tworzenie Lokalnej Grupy Działania. W ten sposób zostało poinformowane szerokie grono osób i instytucji, które mogły uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. W każdej gminie zostały zorganizowane spotkania, w trakcie których uczestnicy zapoznali się z zasadami funkcjonowania programu LEADER +, a zwłaszcza tzw. Schematu II i wynikającymi stąd zadaniami dla LGD. W rezultacie, wyłoniła się 21- osobowa grupa osób reprezentujących następujące podmioty prawne: 1.) Gmina Rymanów 2.) Gmina Zarszyn 3.) Gmina Tyrawa Wołoska 4.) Gmina Besko 4.) Stowarzyszenie U Podnóża Gór Słonnych 5.) Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne przy Gimnazjum w Długiem 6.) Stowarzyszenie Gminna Organizacja Turystyczna Tabor 7.) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie 8.) Fundacja Klub Inwencji Kulturalnych i Społecznych Młodzieży 9.) Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki sp. z o. o Osoby te, jako fundatorzy doprowadzili do formalnego powołania Lokalnej Grupy Działania, która przyjęła status fundacji i nazwę Pomóżmy sobie sami. Nastąpiło to 24 marca

5 roku w wyniku podpisania aktu notarialnego. Tworzyły ją samorządy czterech gmin: Rymanów, Besko, Zarszyn, Tyrawa Wołoska, wspólnie z przedstawicielami sektora społecznego i gospodarczego tych gmin. Uczestniczyliśmy w schemacie II pilotażowego programu Leader + w ramach SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, realizując projekt pt. Aktywizacja środowisk wiejskich i rozwój produktów turystycznych szansą na rozwój wsi. Statut LGD Pomóżmy sobie sami wyposażył Zgromadzenie Fundatorów w możliwość przyjmowania do swojego grona kolejnych partnerów i nadawania im tytułów fundatorów honorowych z wszystkimi uprawnieniami członka zgromadzenia. W tym momencie, zapoczątkowany został proces konsultacji z lokalną społecznością w celu opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla powstałej LGD. Zawarte w niej cele strategiczne i tematy wiodące były przedmiotem działań w czasie realizacji tzw. SCHEMATU II w ramach pilotażowego programu LEADER+. Organy fundacji miały pełną świadomość, że w zakresie budowy trójsektorowego partnerstwa muszą wykonać jeszcze dużo pracy. Poszerzanie składu LGD o następnych partnerów, a zwłaszcza gospodarczych było ważnym zadaniem dla wzmocnienia jej reprezentatywności. W tym celu, fundacja przygotowała broszurę zawierającą: - informację o utworzeniu LGD na wskazanym obszarze - wyjaśnienie idei LEADER + i roli LGD zwłaszcza w okresie programowania strategię w pigułce /streszczenie z wyeksponowaniem celów strategicznych / - adresy kontaktowe członków Zarządu Fundacji - zaproszenie do współpracy Taka broszura jako przesyłka bezadresowa, poprzez listonoszy trafiła do każdej rodziny i do każdego podmiotu społecznego i gospodarczego z obszaru działania LGD, który nie był jej partnerem. Te i wszystkie bieżące informacje z realizacji SCHEMATU II zamieszczaliśmy na naszej stronie internetowej. W ramach tego projektu zrealizowanych zostało wiele działań, które miały przygotować lokalne społeczności do aktywności na rzecz rozwoju swoich środowisk. Najważniejsze z tych działań, to: * osiem imprez promujących produkty lokalne czterech gmin ( twórców ludowych, zespoły folklorystyczne, orkiestry, produkty kulinarne, zespoły obrzędowe, itp. ) * osiem kilkudniowych warsztatów szkoleniowych przygotowujących przyszłych beneficjentów do pozyskiwania funduszy przewidzianych na rozwój obszarów wiejskich * konferencja na temat programu Leader w latach * konferencja międzynarodowa dotycząca Karpackiego Szlaku Wina Każde spotkanie w każdej gminie, obojętnie czy była to impreza integracyjna, czy były to zajęcia szkoleniowe, wykorzystywaliśmy do informowania o programie LEADER zwłaszcza w okresie programowania Bardzo ważną i istotną okazją do bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi przyszłymi beneficjentami i członkami LGD, było prowadzone przez nas tzw. wsparcie doradcze w zakresie zasad przygotowywania projektów inwestycyjnych o charakterze zbieżnym z celami wypracowanej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z myślą o działaniu Odnowa wsi i pobudzeniu aktywności mieszkańców poszczególnych wiosek naszego obszaru, doprowadziliśmy do powstania w każdej wsi, Grupy Odnowy Miejscowości. Dzięki temu, przy naszym wsparciu, grupy te opracowały Plany Odnowy Miejscowości, a jednocześnie poznały bardziej zasady podejścia Leader i zasady partnerskiej współpracy trzech sektorów. W trakcie realizacji konkretnych działań na rzecz lokalnej społeczności, partnerstwo nasze było na bieżąco weryfikowane i w praktyce sprawdzane były różne style działania w 5

6 poszczególnych sektorach, niespójne interesy czy możliwość zdominowania przez jednego partnera. Te doświadczenia są naszym kapitałem organizacyjnym. Od początku naszej współpracy mieliśmy świadomość konieczności poszerzenia obszaru LGD w taki sposób, aby wyeliminować niespójność geograficzną z gminą Tyrawa Wołoska. Już w miesiącu czerwcu 2007 roku rozpoczęliśmy rozmowy z sąsiednimi gminami zachęcając je do wspólnego planowania i realizacji inicjatyw służących rozwojowi lokalnemu. Odpowiednie zaproszenia skierowaliśmy do samorządów pięciu sąsiednich gmin: Gmina Dukla Gmina Iwonicz Zdrój Gmina Miejsce Piastowe Gmina Sanok Gmina Bukowsko, Odbyliśmy sześć spotkań konsultacyjnych z burmistrzami, wójtami, przewodniczącymi rad gmin i rezultat jest taki, że miejsce opuszczone przez gminę Tyrawa Wołoska zajęła gmina Bukowsko. Pozostałe gminy, z którymi rozmawialiśmy, utworzyły własne LGD. Od miesiąca października 2007 roku do stycznia 2008 r. zarząd LGD Pomóżmy sobie sami przeprowadził na terenie Gminy Bukowsko kilka spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami trzech sektorów. W czasie tych spotkań doszło do wspólnego przekonania, że w nowym okresie programowania, lokalna grupa działania powinna funkcjonować jako Stowarzyszenie. Powołany został zespół roboczy dla opracowania projektu statutu i na zebraniu założycielskim w dniu 11 stycznia 2008 roku, reprezentujący cztery gminy przedstawiciele trzech sektorów w tym osoby fizyczne powołali Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisłoka. Stowarzyszenie to zostało zarejestrowane w KRS z dniem roku. działa na postawie przepisów: Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z 2007r. oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634), Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE l277 z r. str.1), oraz zatwierdzonego Statutu. 3) Charakterystyka członków LGD i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD W wyniku ewaluacji i zmian jakie dokonują się w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, zmianie ulega również struktura i wielkość partnerstwa. Na dzień 21 marca 2013 roku, LGD Dorzecze Wisłoka posiada 66 członków. Sektor publiczny reprezentuje 5 członków, sektor gospodarczy 16 członków i sektor społeczny w tym osoby fizyczne 45 członków. W/w. partnerstwo trójsektorowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz.1206), Stowarzyszenie Dorzecze Wisłoka, cały czas znajduje się w fazie ciągłego rozwoju. Zdecydowana przewaga sektora społecznego, wskazuje na aktywność i zaangażowanie w rozwój i poprawę jakości życia na terenach wiejskich, organizacji i mieszkańców formalnie niezorganizowanych. W naszym przypadku, nie potwierdzają się dość powszechnie 6

7 wypowiadane opinie o trudnościach w osiągnięciu wysokiego poziomu reprezentatywności w odniesieniu do sektora społecznego. Ten sektor tworzą osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe, w tym 13 stowarzyszeń i 1 fundacje. Wśród organizacji dominują dwa rodzaje działalności: sportowy i społeczno-kulturalny. Prawdą jest, że sektor gospodarczy, a zwłaszcza przedsiębiorstwa są najmniej zainteresowane uczestnictwem w programowaniu i realizacji rozwoju lokalnego. W naszym partnerstwie uczestniczy sektor gospodarczy reprezentowany przez jedno przedsiębiorstwo sanatoryjne i Podkarpacki Bank Spółdzielczy oraz 14 osób prowadzących działalność gospodarczą, a jest nią przeważnie działalność handlowa i budowlana. Sektor publiczny reprezentowany jest w Stowarzyszeniu przez cztery gminy i jeden Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Udział poszczególnych sektorów w organach LGD przedstawia się następująco: Na pięć miejsc w Zarządzie, dwa miejsca zajmują przedstawiciele organizacji pozarządowej, a 3 miejsce przypadły osobie fizycznej w tym jedna z nich prowadzi działalność gospodarczą. W 12 osobowej Radzie LGD, zasiadają przedstawiciele trzech gmin, 3 miejsca zajmują przedstawiciele organizacji pozarządowych, 7 osoby fizyczne i 3 przedstawiciele sektora gospodarczego. 66,66 % członków Rady reprezentowanych jest przez kobiety. W składzie Komisji rewizyjnej znajdują się 4 osoby reprezentujące sektor społeczny. Sposób rozszerzania składu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisłoka o kolejnych partnerów określa Rozdział III Statutu LGD Członkowie stowarzyszenia. Zapisy statutowe przewidują członkostwo w Stowarzyszeniu dla osób fizycznych i prawnych, które to osoby mogą być członkami zwyczajnymi, wspierającymi lub honorowymi. Pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia wraz z zobowiązaniem do przestrzegania statutu, a także osoba prawna w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego o przystąpieniu, zawierającą: * deklarację przystąpienia i działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR oraz współpracy na zasadach partnerskich z przedstawicielami wszystkich sektorów, * wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w Stowarzyszeniu, nabywa członkostwo na podstawie uchwały przyjętej zwykłą większością głosów członków Zarządu Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna bądź prawna po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba spełniająca kryteria określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach oraz wyróżniająca się swoją aktywnością dla promocji, rozwoju i szerzenia dobrego imienia gmin Besko, Bukowsko, Rymanów, Zarszyn., a w szczególności Zarząd Stowarzyszenia w ramach zarządzania procesem wdrażania LSR będzie prowadził dalsze działania służące rozszerzaniu składu LGD o kolejnych członków, aktywizacji oraz współpracy lokalnych środowisk na rzecz rozwoju obszaru na którym działa LGD, a także rozwoju sieciowej struktury współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów. Chodzi o podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszaru oraz rozwiązywania lokalnych problemów, w celu poprawy efektywności i skuteczności wykorzystania zasobów rozwojowych obszaru oraz wzrostu konkurencyjności terytorialnej we wszystkich płaszczyznach zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wśród działań, które będą służyć dalszej aktywizacji lokalnego środowiska, w tym szczególnie mieszkańców, organizacji społecznych i gospodarczych należy wymienić między innymi: * planowane szkolenia i konferencje dla wybranych grup społecznych, zawodowych, 7

8 gospodarczych i przedsiębiorczych obszaru LGD Dorzecze Wisłoka, * kampanie informacyjne realizowane zarówno poprzez spotkania jak i materiały drukowane. Jako cel, LGD Dorzecze Wisłoka stawia sobie zwiększenie liczby swoich aktywnych członków oraz zaktywizowanie tych sektorów, które na dzień dzisiejszy są mało zainteresowane budowaniem partnerstwa. Zmiana składu Stowarzyszenia może się dokonać wskutek rezygnacji z członkostwa lub wykluczenia przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Obydwie sytuacje i ich okoliczności zapisane są w statucie Stowarzyszenia w 16. 4) struktura rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanym dalej organem decyzyjnym ; W/g. zapisów statutowych, Rada obok zarządu oraz komisji rewizyjnej jest organem realizującym podstawowe cele Stowarzyszenia, a w jej skład wchodzi 12 przedstawicieli trzech sektorów reprezentujących każdą gminę będącą członkiem Stowarzyszenia. Aktualnie, w skład Rady wchodzi 12 członków, będących przedstawicielami wszystkich gmin. Zgodnie z art. 15 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z późn. Zm.) członkowie Rady nie mogą być zatrudnieni w Biurze LGD i nie mogą pełnić funkcji w żadnym innym organie stowarzyszenia. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE 1277 z r. str. 1), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD Dorzecze Wisłoka - Lokalnej Strategii Rozwoju. Skład Rady Lp Imię i nazwisko Podmiot Gmina Sektor 1 Bogdan Golowski Gmina Zarszyn Zarszyn Publiczny 2 Maria Konieczna Stowarzyszenie Społeczno Zarszyn Społeczny Kulturalne Miłośników Ziemi Bażanowsko - Jaćmierskiej 3 Anna Jaklik Księgowi.pl Biuro Zarszyn Gospodarczy Rachunkowe 4 Michał Iżowski Osoba fizyczna Besko Społeczny 5 Krystyna Przybyła - Gmina Besko Besko Publiczny Ostap 6 Marta Suwała Firma Handlowo Usługowa Besko Gospodarczy MS-SPORT 7 Beata Ziomek Stowarzyszenie Uniwersytet Bukowsko Społeczny Ludowy Rzemiosła Artystycznego 8 Zdzisława Zabiega Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowsko Społeczny Bukowskiej w Bukowsku 9 Barbara Podstawska Osoba fizyczna Bukowsko Społeczny 10 Maria Wais Gmina Rymanów Rymanów Publiczny 8

9 11 Daniel Brózda Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne Przełom Wisłoka 12 Janusz Dąbrowski Dąbek Zakład Remontowo - Budowlany Rymanów Rymanów Społeczny Gospodarczy Reprezentatywność członków Rady LGD Dorzecze Wisłoka przedstawia się następująco: - członkowie z sektora publicznego 3 osoby, co stanowi 25% wszystkich członków Rady, - członkowie z sektora społecznego 6 osób, co stanowi 50% wszystkich członków Rady, - członkowie z sektora gospodarczego - 3 osoby, co stanowi 25 % wszystkich członków Rady W Radzie reprezentowane są wszystkie gminy obszaru objętego LSR. Zasady pracy i funkcjonowania Rady zawarte są w regulaminie Rady. Odpowiedzialność za swoją pracę ponosi przed Walnym Zebraniem Członków. 5) Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego Rada jest organem decyzyjnym Lokalnej Grupy Działania i funkcjonuje w oparciu o przyjęty przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Regulamin Funkcjonowania Rady. W skład Rady wchodzą przedstawiciele każdej z czterech gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów, Zarszyn, wybierani przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania. Aktualnie, Radę tworzy 12 członków w tym przewodniczący, trzej zastępcy i sekretarz. Połowę członków Rady stanowią członkowie Lokalnej Grupy Działania lub ich przedstawiciele, należący do sektora społecznego. Walne Zebranie Członków może odwołać członka Rady w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności ponad połowy liczby członków Walnego Zebrania. Członkostwo w Radzie wygasa również w razie rezygnacji lub śmierci członka Rady. Ustawa z dnia r. wskazuje, iż w stowarzyszeniu będącym lokalną grupą działania nastąpić musi rozdział funkcji i obowiązków pomiędzy zarządem stowarzyszenia, który pełni funkcję zarządzającą dla całości działań LGD, a Radą, która jako ciało decyzyjne przejmuje na siebie obowiązek wyboru operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005. Kompetencje zarządu LGD Dorzecze Wisłoka zostały ujęte w statucie LGD i żaden z tych zapisów nie obejmuje działania przypisanego ustawowo Radzie LGD. Kompetencje Rady określa 25 ust. 6-9 statutu stowarzyszenia, w następujący sposób: 6. Do wyłącznej kompetencji Rady należy: 1) Ocena zgodności operacji z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru. 2) Rozpatrywanie odwołań od oceny operacji, o której mowa w pkt 1. 3) Wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE 1277 z r. str. 1), które maja być realizowane w ramach opracowanej przez LGD LSR 9

10 7. Wybór operacji, o których mowa w ust. 6 pkt. 3 dokonywany jest w formie uchwały Rady podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy obecnych na posiedzeniu członków uprawnionych do głosowania. 8. Od uchwały Rady, o której mowa w ust. 6 pkt. 3 przysługuje wnioskodawcy odwołanie o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji skierowane bezpośrednio do Rady Stowarzyszenia za pośrednictwem biura LGD. Protokoły z działalności Rady są jawne. Członek Rady jest wyłączony od oceny, wyboru operacji oraz odwołań od rozstrzygnięć w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności. Okoliczność taka zachodzi w szczególności w przypadku ubiegania się przez członka Rady o wybór jego operacji w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, a także w przypadku gdy: wniosek dotyczy spokrewnionych z nim osób, gdy członek Rady reprezentuje wnioskodawcę lub sam przygotował wniosek o przyznanie pomocy oraz w przypadku rozpatrywania wniosku, którego Wnioskodawca ma siedzibę na terenie gminy, z której pochodzi członek Rady. Każdy członek Rady może też zgłosić wniosek o wykluczenie siebie lub innego członka Rady z głosowania nad danym projektem, jeśli ma on przekonanie o tym, że on sam lub inny członek Rady nie będzie obiektywny w tym głosowaniu. Przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady taki wniosek. Nie można w ten sposób wykluczyć z głosowania nad danym projektem więcej niż połowy składu Rady. Do obowiązków Rady należy również rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięć Rady. W przypadku, gdy wnioskodawca nie zgadza się z wynikiem oceny może w ciągu 5 dni od daty otrzymania pisma informującego o wynikach oceny, złożyć odwołanie. Odwołanie skierowane jest bezpośrednio do Rady, za pośrednictwem biura LGD, który przekazuje je do rozpatrzenia Radzie. Członkowie Rady rozpatrują ponownie wniosek o dofinansowanie w takim zakresie jakiego dotyczy uzasadnienie podane przez wnioskodawcę. Podjęta decyzja Rady w sprawie odwołania, jest ostateczna. Jeśli rozpatrzenie odwołania jest korzystne dla wnioskodawcy, a wniosek zmienia swoją pozycję na liście ocenionych operacji, Rada aktualizuje listę i podejmuje nową uchwałę w tej sprawie. Szczegółowy opis zasad funkcjonowania Rady w tym procedury wyłączenia członka Rady od udziału w dokonywaniu wyboru operacji zawarty jest w regulaminie organizacyjnym Rady. 6) Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego Wśród 12 członków Rady Stowarzyszenia, znajdują się między innymi: jedna osoba, która ukończyła studia podyplomowe w zakresie: "Audyt wewnętrzny"; jedna osoba posiada Certyfikat IPMA Project Menagement; osiem osób ukończyło szkolenie Rola i zadania organu decyzyjnego (Rada) w procesie zarządzania realizacją LSR w zgodzie z PROW ; 10

11 trzy osoby, które zaliczyły seminaria na temat programów wsparcia dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, rozwoju gospodarstw agroturystycznych i innych inwestycji pozarolniczych na obszarach wiejskich; cztery osoby, posiadające doświadczenie w pisaniu i rozliczaniu projektów unijnych i małych grantów dla organizacji pozarządowych, w tym: jako uczestniczące w realizacji projektów Euroregionu Karpackiego, projektów współfinansowanych z EFRR czy projektu dotyczącego upowszechniania wiedzy z zakresu PROW ; jedna osoba jest prezesem Stowarzyszenia Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej i wykładowcą przedmiotu animacji społeczno kulturalnej; 2 osoby ukończyło szkolenie Zasady rozliczania projektów realizowanych w ramach schematu II Pilotażowego Programu Leader+ oraz zasad wdrażania osi 3 Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; 2 osoby ukończyło szkolenie Wdrażanie programu Odnowa i rozwój wsi oraz planowanie strategiczne w ramach rozwoju wsi ; 2 osoby ukończyło szkolenie Pozyskiwanie funduszy dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi składanych w ramach osi 4 Leader w ramach PROW Działanie 4.1/413; 1 osoba ukończyła szkolenie Cele Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oraz osi 4 Leader ; Jedna osoba ukończyła szkolenie w ramach projektu Bieszczadzki Region Informatycznych Technologii (BRIT) Działanie 2.7 w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat I Dwie osoby ukończyły studia z tytułem magistra inż. rolnictwa oraz studia podyplomowe z gospodarki górskiej; Jedna osoba uczestniczyła w szkoleniu trenerów w zakresie PROW ; dwie osoby uczestniczyła w seminarium dotyczącym Zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; Jedna osoba uczestniczyła w szkoleniu pt. Produkt tradycyjny i regionalny szansą na ożywienie rozwoju obszarów wiejskich Podkarpacia ; Jedna osoba ukończyła seminarium LEADER wzmocnienie inicjatywy oddolnej i aktywizacja społeczności obszarów wiejskich ; Jedna osoba ukończyła kurs Program aktywizacji społeczno -gospodarczej mieszkańców wsi. Szkoła liderów ; Dwie osoby ukończyły szkolenia w ramach Projektu pn. Aktywizacja środowisk wiejskich i rozwój produktów turystycznych szansą na rozwój wsi Jedna osoba uczestniczyła w dwóch szkoleniach nt. Przygotowanie i zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jedna osoba uczestniczyła w szkoleniu nt. Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie 3 osoby reprezentujące sektor gospodarczy. 7) Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji, które utworzone zostało w styczniu 2008 roku, nie zdobyło jeszcze doświadczenia w realizacji projektów. Czas od chwili swojego powstania, Zarząd Stowarzyszenia poświęca na organizację struktur LGD i rozwój organizacji oraz pozyskiwanie nowych członków. Nie oznacza to jednak, że nie posiada potencjału kadrowego i administracyjnego niezbędnego do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Na obszarze trzech spośród czterech gmin członków naszego Stowarzyszenia, realizowany był pilotażowy program Leader+ SCHEMAT I i SCHEMAT II w ramach Sektorowego Programu 11

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2013 dla gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, gm. Skórcz, m. Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą Lokalna Strategia Rozwoju Między Prosną a Wartą Wieruszów, 2009 1 Spis treści 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju... 3 2.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 I.ANALIZA STRATEGICZNA... 4 1.Analiza potencjału strategicznego gminy... 4 1.1.Gmina i społeczność lokalna... 4 1.1.1.Środowisko

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 13 kwiecień-czerwiec 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny LGD Polesie na Targach Produktów Regionalnych Regionalia w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Publikacja wydana w ramach projektu FAO "Zrównoważony rozwój obszarów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 Kalisz, wrzesień 2011 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 5 1.1. Podstawy prawne 5 1.2. Metodologia 6 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Dokument zawiera proponowane pola strategiczne, pola operacyjne oraz kierunki działania, które zmierzać będą do

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1 Księga Jakości wg normy PN-EN ISO 900:2009 Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 0.03.200 r. 5.03.200 r. Księga Jakości jest własnością Urzędu Miasta i Gminy Lesko.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Opracowane przez. Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin

Opracowane przez. Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin Strategia promocji i komunikacji marketingowej proinwestycyjnej, turystycznej i wewnętrznej gminy Jarocin Opracowane przez Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin Kraków 2008 Spis treści CZĘŚD 1

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS OSTROWĄS 2008 Spis treści Wstęp...3 1. Inwentaryzacja zasobów...4 1.1 Położenie...4 1.2.Ludność...4 1.3 Historia...5 2. Inwentaryzacja zasobów...7 2.1 Zasoby przyrodnicze...7

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo