Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016"

Transkrypt

1 Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile opracowana na lata 2013/2016 I Podstawa prawna Koncepcja rozwoju przedszkola opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr 168 poz. 1324), Statutu przedszkola z dnia r. na mocy Uchwały Nr 4/2002 Zarządu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej(z.późn.zm.). Koncepcja rozwoju przedszkola została przyjęta przez Radę Pedagogiczną dnia r. Źródłem opracowania koncepcji rozwoju przedszkola były: * wymagania wobec edukacji przedszkolnej, * wnioski wynikające z samooceny, nadzoru pedagogicznego, potrzeb środowiska, możliwości kadrowych i lokalowych. O naszym przedszkolu Przedszkole nasze zlokalizowane jest na obrzeżach miasta. Posiada cztery oddziały poza głównym budynkiem przy Ul. Promiennej, Michałowskiego i Orlej. Baza przedszkola z pięcioma oddziałami mieści się w wolno stojącym, dużym dwupiętrowym budynkiem. Wokół przedszkola znajduje się szereg zakładów usługowo-handlowych. Budynek przedszkola i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym. Oddziały zamiejscowe z wyłączeniem oddziału przy Ul. Promiennej również posiadają place zabaw wyposażone w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Dzieci z oddziału przy Ul. Promiennej korzystają z ogrodzonych i dobrze wyposażonych osiedlowych placów zabaw. Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują różne rejony miasta. Pochodzenie społeczne dzieci jest urozmaicone. Około 10% rodzin wychowanków korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na dzień 1 września 2013r. Przedszkole zatrudnia 26 pracowników, w tym 14 nauczycieli razem z dyrektorem i wicedyrektorem, oraz 12 pracowników administracji i obsługi. Wszyscy nauczyciele legitymują się wyższym wykształceniem kierunkowym i nadal podnoszą swoje kwalifikacje, czynnie uczestniczą w warsztatach, kursach i szkoleniach. Placówka posiada 8 sali dydaktycznych wyposażonych w atestowane, nowoczesne i dostosowane do wzrostu dzieci meble, salę do prowadzenia zabaw ruchowych, muzycznych, uroczystości i koncertów. Dysponujemy również dobrze wyposażonym gabinetem do zajęć logopedycznych, pracy indywidualnej. Do dyspozycji dzieci, pracowników i rodziców w budynku przy ul. Kossaka znajduje się winda. Wszystkie sale przedszkolne posiadają szereg pomocy dydaktycznych i zabawek. W salach zorganizowane są kąciki do zabaw tematycznych, kącik czytelniczy, do obserwacji przyrody itp.

2 II Wizja 1.Przedszkole jest placówką nowoczesną, bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby. 2. Jest placówką przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesów. 3. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości. 4. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 5. Oferty edukacyjne stwarzają warunki do rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych. 6. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, zabawy i pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna. 7. Przedszkola przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. 8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną. 9. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 10.Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę. 11.W swoich działaniach przedszkole również uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego. 12. Promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym. 13. Stosowane w codziennej pracy przez nauczycieli aktywne metody pracy, programy a także nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola. 14.Dzieci korzystają ze wszystkich dostępnych pomocy dydaktycznych, działają metodami aktywnymi i twórczymi. Nauczyciel w naszym przedszkolu powinien: Radzić sobie z nowymi problemami Pracować w zespole Uwzględniać opinię środowiska

3 Uważnie obserwować i analizować rozwój dziecka, jego zachowania i postawy, Planować strategicznie, Mierzyć jakość swojej pracy, Stosować aktywne metody pracy z dzieckiem Dobrze się komunikować Dostrzegać i akcentować kolejne sukcesy dziecka Respektować indywidualność każdego dziecka się : Nauczyciel w naszym przedszkolu to, pracownik, który charakteryzuje Otwartością na zmiany Umiejętnością współdziałania w zespole, Umiejętnością dobrej komunikacji Dbałością o rozwój zawodowy Umiejętnością dobrej współpracy ze środowiskiem Kreatywnością Umiejętnością akceptowania dzieci takimi jakimi one są na danym etapie rozwoju III Misja Nasze przedszkole: * Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. * Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnych z jego możliwościami rozwojowymi. * Promuje zdrowie fizyczne i psychiczne. * Organizuje sprawne zarządzanie placówką opartą na zasadach wzajemnego szacunku i demokracji. * Wspiera rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w korelacji ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym * Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do permanentnego doskonalenia. * Kształtuje postawy społeczno- moralne, patriotyczne i proekologiczne. * Oferuje ciekawie zaaranżowane sale zajęć, smaczne zdrowe posiłki, fachową kadrę pedagogiczną, partnerskie relacje, realizację procesu edukacyjnego na wysokim poziomie. *Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi wartościami uniwersalnymi takimi jak: bezpieczeństwo, prawda, dobro, piękno,

4 przyjaźń, tolerancja, podmiotowość, równość szans, odpowiedzialność, zaufanie. *Promuje zdrowy styl życia poprzez realizację programów profilaktycznych we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. *Współpracuje z rodzicami, z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta. *Dokonuje rzetelnej obserwacji i diagnozy dzieci w celu planowania pracy wychowawczo dydaktycznej i indywidualnego wspomagania. *Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi. IV Koncepcja pracy przedszkola 1. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenie jakości pracy. 2. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego poszerzoną o program wychowawczy Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1, elementy programu,, Mali odkrywcy wg M. Montessori,,, Dziecięca matematyka E. Gruszczyk Kolczyńskiej,,, Odimienna nauka czytania I. Majchrzak,,, Od przedszkolaka do pierwszaka Tropiciele WSiP;,, Moje dziecko idzie do szkoły program profilaktyki zdrowotnej Sanepid;,, Klucz do uczenia się G. Doyla;,, Razem w przedszkolu WSiP;,, Ruch rozwijający W. Sherborne, oraz Orffa, R.Labana, program bezpieczeństwa -,,Miasteczko Ruchu Drogowego, i własne programy autorskie. Koncepcja pracy przedszkola uwzględnia doskonalenie jakości pracy, co jest warunkiem jego rozwoju. Cele główne 1.Efekty działalności dydaktycznej sprawią, że absolwent przedszkola wykazuje: - motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego, - chęć poznania czegoś nowego, - umiejętność logicznego myślenia i ważnego słuchania, - umiejętność współpracy w grupie, - odporność na stres, - samodzielność, - tolerancję wobec innych, odmiennych przekonań, postaw, oraz posiada: - wyobrażenie o obowiązkach ucznia, - podstawową wiedzę o świecie, - dobrze rozwinięte funkcje analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej, - umiejętność wyciągania wniosków, stawiania hipotez, - umiejętność porozumiewania się w zrozumiały, poprawny pod względem wymowy

5 sposób wypowiedzi, umie: - cieszyć się z własnych osiągnięć, - posługiwać się zdobyczami techniki ( RTV, komputer i inne) rozumie i przestrzega: - zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną, - symbole narodowe, - potrzebę szanowania przyrody i środowiska, - zasady kultury współżycia, postępowania zgodnie z obowiązującymi normami, nie obawia się: - występować publicznie, reprezentować grupę, przedszkole - wykazywać inicjatywę w działaniu, - wyrażać swoje uczucia. 2.Celami edukacyjnymi podejmowanymi w pracy z dziećmi będzie: - stworzenie optymalnych warunków do rozwoju u dzieci procesów poznawania środowiska przyrodniczego poprzez planowe obserwacje, doświadczenia, kierunkową literaturę dziecięcą - nauka poprzez aktywne działanie z wykorzystaniem metody M. Montessori, - rozwijanie zmysłów jako warunek do osiągnięcia pełnej dojrzałości szkolnej, - rozbudzanie ciekawości poznawania otoczenia społecznego w kontekście rozumienia i stosowania zasad bezpiecznego w nim funkcjonowania, 3. Analizowane są efekty pracy, a uzyskiwane wyniki wykorzystywane są do ciągłego doskonalenia się. 4.Dzieci mają szansę rozwijania swoich indywidualnych zainteresowań i zdolności poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistów w tym: - język niemiecki, język angielski, - rytmika, - taniec towarzyski, - balet dziecięcy. Metody pracy w organizacji pracy dydaktyczno wychowawczej stosowane w przedszkolu 1.Przedszkole pracuje z wykorzystaniem następujących metod: * M. Montessori * E. Gruszczyk Kolczyńskiej, G. Doyla edukacja matematyczna * B. Strauss aktywnego słuchania muzyki * W. Scherborne metoda ruchu rozwijającego * P. Dennisona metoda kinezjologii edukacyjnej * M. Bogdanowicz- metoda dobrego startu

6 * metoda onomatopei * R. Labana metoda gimnastyki twórczej * K. Orffa muzyka i ruch * I. Majchrzak odimienna metoda nauki czytania * Pedagogika zabawy- Klanza * Metody relaksacji * techniki teatralne i parateatralne * ćwiczenia grafomotoryczne *J. Osborne metoda twórczego myślenia tzw. Burza mózgów 2. W przedszkolu tworzone są warunki do organizacji pracy kompensacyjnej zarówno przez nauczycieli jak i powoływane zespoły nauczycieli specjalistów. 3. Edukacja matematyczna V Działalność wychowawczo-opiekuńcza 1.Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. 2.W przedszkolu realizowany jest program wychowawczy akceptowany przez rodziców dzieci. 3.Wspierane są działania wychowawcze rodziców. 4. Czas pracy przedszkola dostosowany jest do potrzeb rodziców. Cele szczegółowe 1.Opracowanie programu oddziaływań wychowawczych uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci. 2.Poziom rozwoju funkcji intelektualnych zapewni dzieciom powodzenie w nauce szkolnej. 3.Kadra przedszkola dąży do systematycznego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzania zakresu kompetencji. 4.Dostosowanie bazy przedszkola do edukacji metoda M. Montessori. 5. Nauczyciele pracują w zespołach. VI Współpraca z rodzicami W procesie wychowania i edukacji w przedszkolu muszą brać aktywny udział rodzice. Są oni traktowani jako partnerzy w procesie wychowania Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o prawidłowe relacje z rodzicami wychowanków. Celem współpracy z rodzicami jest: - dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych, - zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy

7 wychowawczo-dydaktycznej, - przekazywanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli w osiąganiu tej gotowości wspomagać, - przekazywanie porad i wskazówek w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych i edukacyjnych w celu doboru metod udzielania dziecku pomocy, - włączanie rodziców dzieci w życie grupy i przedszkola, - podnoszenie świadomości wychowawczej i edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację. W przedszkolu organizowane jest również wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci z wykorzystaniem niżej wymienionych form: - zebrania ogólne, - zebrania grupowe, - zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola, - konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami, - prowadzenie kącika dla rodziców ( informacje na temat realizacji podstawy programowej, eksponowanie prac i wytworów dzieci), - organizowanie zajęć otwartych dla rodziców, - organizowanie uroczystości, konkursów z udziałem rodziców, - włączanie rodziców w przygotowanie niektórych uroczystości organizowanych w przedszkolu, - angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup m.in. wykonywanie strojów dla dzieci do przedstawień teatralnych, dostarczanie materiałów wtórnych typu nakrętki, makulatura, wzbogacanie bazy pomocy dydaktycznych, zabawek itp. - zespoły wspomagania rodziców w skład których wchodzą nauczyciele pracujący z dzieckiem, dyrektor, wicedyrektor, zapraszani specjaliści, - pomoc poradni psychologiczno-pedagogicznej, - podnoszenie kompetencji wychowawczych poprzez kolportaż artykułów traktujących o wychowaniu oraz innej literatury fachowej, - wygłaszanie prelekcji tematycznych. Raz na dwa lata zespół nauczycieli będzie badał potrzeby rodziców w zakresie współpracy w celu jej modyfikacji. VII Współpraca z instytucjami Współpraca z różnymi instytucjami będzie koncentrowała się wokół niżej wymienionych zagadnień: - nauczyciele i dzieci sześcioletnie uczestniczą w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół

8 podstawowych, przygotowują również spotkania na terenie przedszkola- wspólne zabawy, konkursy, występy artystyczne, - prowadzone jest badanie losów absolwentów placówki ( gromadzenie opinii o dzieciach sporządzane przez nauczycieli szkół), - organizowane są zajęcia edukacyjne w instytucjach typu: nadleśnictwo ( wycieczki do lasu), Straż Pożarna, Policja (w tym pogadanki na temat bezpieczeństwa) w celu stosowania w nauczaniu zasady poglądowości, - prowadzone są zajęcia w bibliotece dla dzieci, - dzieci mają kontakt z seniorami. Celem współpracy z instytucjami jest przede wszystkim: - rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności oraz poszerzenie kontaktów społecznych, - urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, - kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych, - satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień, nagród. VIII Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu Zadania i formy realizacji: 1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana będzie w odniesieniu do dzieci z orzeczeniami i opiniami PPP przez zespoły specjalistów powoływanych przez dyrektora stosownym zarządzeniem. 2. Do zadań zespołów należy: * planowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu w tym w szczególności: ustalenie zakresu pomocy dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz dzieci nie posiadających orzeczeń i opinii a wymagających pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. 3. Określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dzieciom pomocy psychologicznopedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci, a w przypadku orzeczeń, bądź opinii także z zaleceniami w nich zawartych. 4. Poinformowanie rodziców lub opiekunów prawnych na piśmie o ustalonych dla dzieci formach, sposobach i okresie udzielania dziecku pomocy.

9 5. Opracowanie przez zespół planów działań wspierających, oraz w miarę potrzeb zakresu współdziałania z poradniami specjalistycznymi. 6. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku po zakończeniu jej udzielania, bądź każdorazowo na wniosek rodziców dziecka lub nauczyciela przed upływem ustalonego przez dyrektora przedszkola udzielania danej formy pomocy. 7.Dokonując oceny o której mowa wyżej zespół określa wnioski zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem oraz formy ich realizacji. 8. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mogą uczestniczyć w posiedzeniach zespołu. 9. W posiedzeniach zespołu mogą uczestniczyć inni specjaliści w tym lekarz, przedstawiciele PPP lub inni specjaliści. 10. Spotkania zespołu, które odbywają się w miarę potrzeb zwołuje osoba koordynująca jego pracę. 11. Oceny efektów pracy indywidualnej z dzieckiem dokonuje nauczyciel realizujący to zadanie na posiedzeniach Rady pedagogicznej o charakterze analitycznym. IX Kryteria sukcesu, oczekiwane sukcesy 1.Zmnmiejszy się występowanie zachowań niepożądanych u dzieci. 2.Wzbogaci się oferta edukacyjna przedszkola. 3.Wzrosnie skuteczność pracy nauczycieli. 4.Poprawi się efektywność pracy Rady pedagogicznej- forma warsztatowa, zespołowa. 5.Wzrośnie liczba dzieci osiągających dobre wyniki w szkole. 6.Wzrośnie liczba rodziców biorących czynny udział w życiu przedszkola. 7.Wzmocni się pozytywne postrzeganie placówki w środowisku lokalnym. 8.Poprawi się baza pomocy dydaktycznych oraz stan przedszkolnego placu zabaw. X Monitoring, okresowa ewaluacja Metody zbierania danych: Wywiady Analiza dokumentów Hospitacje Obserwacja, diagnoza, Ankieta, kwestionariusz, Wyniki konkursów dla dzieci, XI Źródła pozyskiwania informacji

10 Statut Przedszkola Dzienniki zajęć Protokoły Rad Pedagogicznych Plany Pracy Przedszkola Plany Pracy nauczycieli Sprawozdania nauczycieli z realizacji zadań Dokumentacja dotycząca obserwacji dzieci Programy pracy indywidualnej z dziećmi, Ankiety, kwestionariusze, Dziecięce wytwory, Zdjęcia, kronika, filmy, nagrania itp. XII Zasady pracy nad koncepcją 1. Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz koncepcji. 2. Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego. Chcielibyśmy aby nasza placówka była zawsze przyjazna i atrakcyjna dla dzieci i ich rodzin. Rodzina i przedszkole to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania powinna być uwarunkowana wzajemnym i ścisłym współdziałaniem. Choć w tej dziedzinie zrobiliśmy wiele, to zdajemy sobie sprawę, że jest to proces długofalowy. W dalszym ciągu w ramach współpracy z Radą Pedagogiczną zamierzamy nadal kontynuować pracę nad budowaniem coraz to lepszych relacji nauczyciel-rodzic. Bardzo cenimy sobie kontakt z rodzicami naszych wychowanków, którzy oczekują od nas rzetelnej informacji, a jednocześnie przekazują nam uwagi dotyczące działalności naszego przedszkola.

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

Dobry start przedszkolaka

Dobry start przedszkolaka Monika Rościszewska-Woźniak Dobry start przedszkolaka Program wychowania przedszkolnego Wstęp Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo