CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ"

Transkrypt

1 CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ortografią języka polskiego rządzą cztery podstawowe zasady: fonetyczna, morfologiczna, historyczna i konwencjonalna. Każda z tych czterech zasad ogólnych obejmuje wiele zasad szczegółowych, tj. określone reguły ortograficzne. Dokładna znajomość poszczególnych zasad przez nauczycieli sprzyja właściwemu opracowaniu toku lekcji, poświęconego w całości przepisom ortograficznym, trafnemu doborowi metod nauczania oraz prawidłowemu doborowi odpowiednich ćwiczeń. Natomiast świadome, oparte na zrozumieniu, opanowanie zasad przez uczniów ma niewątpliwie wpływ na wzrost ich sprawności ortograficznej. Zasada fonetyczna Jest najstarszą z czterech obowiązujących w języku polskim zasad ortograficznych. Opiera się ona na związku pisma z mową, na całkowitej i stałej odpowiedniości między głoskami i literami. Zgodnie z tą zasadą każdemu dźwiękowi składającemu się na dany wyraz, czyli każdej głosce, odpowiada zawsze jeden i ten sam znak graficzny. Zasada fonetyczna uwzględnia w pewnym zakresie właściwości fonetyczne spółgłosek: ich dźwięczność, bezdźwięczność, twardość, miękkość, ustność, nosowość, różne miejsca artykulacji, różny sposób zbliżenia narządów mowy. Poprawna pisownia wyrazów motywowanych fonetycznie jest przede wszystkim uzależniona od poprawnej wymowy piszącego. Dlatego też od pierwszych dni nauki w szkole powinno się równolegle kształcić poprawną artykulację i wyrabiać prawidłowy słuch fonetyczny (rozróżnianie dźwięków artykułowanych). Nauczyciele szczególną uwagę powinni poświęcać uczniom, którzy wywodzą się ze środowisk gwarowych i z tego względu mogą mieć trudności w pisaniu nawet wyrazów łatwych. Osobnych ćwiczeń dykcyjno słuchowych wymagają także wprowadzane do zasobu leksykalnego uczniów wyrazy obce. W związku z tymi zadaniami najodpowiedniejszą formą pracy są ćwiczenia kształcące u uczniów nawyk poprawnego, wyraźnego mówienia, a więc: głośne czytanie; wyraźne, powolne wymawianie; naśladowanie poprawnej wymowy nauczyciela; zbiorowa i indywidualna recytacja; ćwiczenia artykulacyjne; wychwytywanie słuchem odrębności gwarowych oraz ćwiczenia eliminujące nawyk wymowy gwarowej. Zasada morfologiczna Zasada morfologiczna opiera się na znajomości reguł gramatycznych oraz na rozumieniu powiązań ortografii z gramatyką. Zapis wyrazów motywowanych zasadą morfologiczną uzależniony jest od ich formy gramatycznej i słowotwórczej. Zasada ta akcentuje związki fleksyjne wyrazów (np. bór : boru ) oraz ich związki słowotwórcze ( np. pasterz : pasterski ). Przestrzeganie kryterium morfologicznego umożliwia rozróżnianie w piśmie homofonów ( np. stuk : stóg ), a także pozwala opanować pisownię wyrazów za pomocą wymienności rz, ż, ó, ch, h. Zasada ta ma również duże znaczenie ze względu na możliwość poprawnego zapisu wyrazów, w których wymowie występuje ubezdźwięcznienie lub udźwięcznienie spółgłosek ( np. ryba ryb rybka ). Swobodne i poprawne posługiwanie się przez uczniów zasadą morfologiczną uzależnione jest od ich wiedzy z zakresu słowotwórstwa ( wyodrębnianie podstawy słowotwórczej i formantu ), fleksji (podział wyrazów na temat i końcówkę fleksyjną) oraz umiejętności rozpoznawania części mowy i ich form, a także umiejętności wnioskowania o poprawności zapisu na podstawie znajomości reguł wymian głosek. Podstawowymi ćwiczeniami, które pozwolą uczniom opanować pisownię ortogramów opartych na zasadzie morfologicznej, są ćwiczenia gramatyczno ortograficzne, szczególnie

2 zaś ćwiczenia w zestawianiu i porównywaniu fleksyjnych form wyrazowych i wyrazów pokrewnych. Zasada historyczna Zasada historyczna zwana jest również zasadą tradycyjną. Stosuje się ją wówczas, gdy pisownia danego wyrazu nie ma uzasadnienia morfologicznego ani fonetycznego, gdy nie opiera się na współczesnym poczuciu językowym. Zapis wyrazów wg tej zasady polega na zachowaniu tradycyjnej pisowni, odpowiadającej bądź to dawnej wymowie, bądź też etymologii wyrazów. Wśród wyrazów, których pisownia ma ściśle historyczne uzasadnienie, można wyróżnić dwie grupy: - wyrazy nie objęte regułą ortograficzną, - wyrazy objęte regułami ortograficznymi. Uczeń szkoły podstawowej może opanować pisownię wyrazów, które są oparte na zasadzie historycznej i jednocześnie nie są objęte regułą ortograficzną, poprzez percepcję wzrokową i następnie przez pamięciowe przyswojenie odpowiednich ortogramów (w klasach starszych w niektórych przypadkach można motywować pisownię tych wyrazów poprzez zestawienie ich z analogicznymi odpowiednikami w języku rosyjskim, a w szkole średniej można odwoływać się do gramatyki historycznej). W związku z tym przyswojenie tej grupy ortogramów wymaga przede wszystkim ćwiczeń wzrokowo słuchowych, skupiających uwagę ucznia na postaci graficznej wyrazów i ich treści. W przypadku grupy wyrazów objętych przepisami ortograficznymi należy w postępowaniu dydaktycznym wykorzystywać istniejące reguły. Nie wystarczy jednak zaznajomić uczniów z określoną regułą. Trzeba jeszcze wykształcić u nich umiejętność natychmiastowego jej zastosowania. Uczniowie zdobywają tę sprawność podczas wykonywania różnorodnych ćwiczeń, które przeprowadzane są według ustalonej kolejności: najpierw objaśnienie pisowni na podstawie omawianej reguły, następnie, podczas zapisywania własnych myśli, spostrzeganie w tekście ortogramów wiążących się z określoną regułą ortograficzną. Zasada konwencjonalna Zapis wyrazów wg zasady konwencjonalnej nie posiada ani uzasadnienia fonetycznego, ani morfologicznego. Dodatkowo forma zapisu najczęściej nie znajduje w tym przypadku umotywowania historycznego. Zapis więc opiera się jedynie na tradycyjnym zwyczaju, przyjętej umowie. Przyswojenie przez uczniów materiału opartego na zasadzie konwencjonalnej (w zakresie grafii: użycie dwuznaków, trójznaków, znaków diakrytycznych; w zakresie pisowni: zapis łączny lub rozdzielny, wielką lub małą literą ) wymaga przede wszystkim opanowania pamięciowego ortogramów oraz zautomatyzowania ich zapisu. Istotne jest, aby przy nauczaniu pisowni wielkich i małych liter, pisowni łącznej i rozdzielnej, nauczyciele starali się łączyć ćwiczenia ortograficzne z odpowiednim materiałem z zakresu składni, słowotwórstwa, a także z wiedzą uczniów o poszczególnych częściach mowy. Jak wynika z analizy zasad ortografii polskiej, cały materiał programowy z tego działu można podzielić ze względów dydaktycznych na dwie grupy. Do pierwszej należą wyrazy o pisowni motywowanej, tj. opartej na sprecyzowanych przepisach ortograficznych, do drugiej wyrazy nie oparte na wyraźnie sprecyzowanych regułach ortograficznych. Uczniowie powinni w sposób świadomy odwoływać się do poszczególnych zasad polskiej ortografii. Nauczanie ortografii w szkole podstawowej i gimnazjum ma charakter praktyczno normatywny i zmierza do zaznajomienia uczniów z zarysem całego systemu podstaw ortografii polskiej wraz z teorią motywującą ten system. Zadanie to wymaga odwołania się do myślenia logiczno abstrakcyjnego (na szczeblu nauczania zintegrowanego dominuje myślenie konkretno obrazowe) i sięgnięcia do takich metod nauczania, które będą rozwijać

3 u uczniów umiejętność rozumowania przez analogię oraz umiejętność samodzielnego i prawidłowego wnioskowania. Kształtowane w ten sposób myślenie ułatwi uczniom dochodzenie, głównie drogą wnioskowania, do uogólnień mających postać reguł ortograficznych, a pozwalających na świadome i poprawne zastosowanie tych reguł w praktyce językowej. Niewłaściwym sposobem postępowania dydaktycznego jest więc zlecanie uczniom pamięciowego opanowania samych reguł. Czynność ta może nastąpić dopiero wówczas, gdy uczeń, posiadający już odpowiednią kompetencję gramatyczną, zostanie do tego przygotowany przez systematyczne poprawnie opracowane ćwiczenia. Powinny one obejmować: obserwację, a następnie analizę zgromadzonego materiału językowego; określenie trudności ortograficznej; praktyczne utrwalenie poprawnego zapisu ortogramów; na podstawie wysuniętych wniosków samodzielne sformułowanie przez uczniów uogólnienia w postaci reguły ortograficznej (a w przypadku, gdy reguła jest zbyt skomplikowana czy nawet mało logiczna, podanie jej uczniom przez nauczyciela); utrwalenie danej reguły poprzez odpowiednie ćwiczenia; kontrolę stopnia opanowania reguły oraz wprowadzenie wyjątków wtedy, gdy uczniowie już bez problemu potrafią stosować poznaną normę ortograficzną. W trakcie pracy nad nową regułą należy również pamiętać o tym, aby każda nowo wprowadzona definicja miała charakter twierdzący, była zwięzła i jednoznaczna oraz tak zredagowana, by umożliwiała uczniom łatwe zapamiętanie. A zatem uczniowie muszą umieć dostrzec problem ortograficzny, odczuć wątpliwość, jak się dany wyraz pisze, przypomnieć regułę i przyporządkować ją pisowni danego wyrazu, usunąć tym samym wątpliwości. Ortografia wciąż jest piętą Achillesa uczniów, a uczenie się poprawnej pisowni jest zaliczane do najcięższych tortur szkolnych. Chyba każdy nauczyciel, który ma jakikolwiek kontakt z zeszytami, sprawdzianami czy kartkówkami, to potwierdzi. Często prace uczniów tak są naszpikowane błędami ortograficznymi, że po poprawie zadania czy wypracowania kartki przybierają barwę czerwoną. Nie wspominając o dyktandach, w których od ortografów aż się roi. W takim razie co zrobić, aby poprawność ortograficzna nie stanowiła dla naszych uczniów problemu? Jak skutecznie walczyć z tą zmorą, co zrobić, aby umiejętności ortograficzne, jak to się mówi potocznie, weszły naszym uczniom w krew??? Na pewno nie znajdziemy na poczekaniu złotego środka ani problemu nie rozwiążemy od razu. Praca nad poprawą ortografii może przynieść efekty tylko wtedy, jeżeli włączą się w nią wszyscy nauczyciele w miarę swoich kompetencji i możliwości oraz potrzeb swojego przedmiotu, a w szczególności poloniści. Mądre powiedzenie wyraża coś bardzo ważnego, coś, bez czego nie są możliwe pozytywne efekty na polu ortograficznym. Chodzi tutaj o stwierdzenie, że,,trening czyni mistrza. Zatem nie wystarczy, że my nauczyciele będziemy usilnie i wszelkimi możliwymi sposobami zabiegać o to, żeby nasi uczniowie nie popełniali błędów, najwięcej do powiedzenia w tym względzie mają oni sami, tzn. uczniowie. Muszą chcieć pisać poprawnie, czyli trzeba ich odpowiednio zmotywować, zachęcić do ciężkiej i wytrwałej pracy. Nauczyciel więc ma szerokie pole do popisu, nie tylko dlatego, że musi odpowiednio zmotywować, ale przede wszystkim dlatego (chodzi tutaj przede wszystkim o polonistów ), że powinien sprawić, aby uczniowie chętnie pracowali z materiałem ortograficznym, czyli podać go w ciekawej formie, posłużyć się atrakcyjnymi i zarazem bardzo skutecznymi metodami pracy. Powodzenie nauki ortografii warunkują następujące czynniki: Wyrabianie w uczniach spostrzegawczości, samokontroli, rozumienia potrzeby pracy nad poprawnością ortograficzną, umiejętności dostrzegania problemu ortograficznego Prowadzenie przez nauczycieli systematycznej pracy nad rozwijaniem poprawnego ortograficznie pisania oraz stałe kontrolowanie postępów ucznia Stosowanie właściwych metod i zróżnicowanych ćwiczeń

4 Przy czym należy pamiętać szczególnie o urozmaiconych metodach i ćwiczeniach, gdyż wiąże się to ściśle z różnorodnymi predyspozycjami uczniów, wśród których znajdą się i wzrokowcy, i słuchowcy, i kinestetycy. Aby uzyskać dobre wyniki, należy tak różnicować ćwiczenia, aby oddziaływać na wszystkie rodzaje pamięci. Na pamięć wzrokową oddziałuje się poprzez ćwiczenia w czytaniu i obserwacji postaci graficznej wyrazu, zwłaszcza gdy nie można zastosować wobec niego reguły bądź gdy wymowa jest niezgodna z pisownią. Pamięć wzrokową wzmacnia się dodatkowymi wrażeniami, np. podkreślaniem liter bądź wyrazów, pisaniem różnymi kolorami, pisaniem różną wielkością wyrazów w tekście bądź liter w wyrazie, łączeniem wyrazów z rysunkiem; przez zastosowanie pomocy naukowych, takich jak rozsypanki literowe, z których układa się wyrazy, tablice ortograficzne z wypisanym zestawem wyrazów, słownik ortograficzny; przez organizowanie zabaw, np. rozwiązywanie rebusów, krzyżówek, konkursy ortograficzne, inscenizacje, gazetki ścienne systematycznie uaktualniane. Ze względu na duże znaczenie pamięci wzrokowej nie należy uczyć ortografii na wzorach niepoprawnych ani podkreślać w wypracowaniach wyrazów z błędem. Wyraz z błędem przekreśla się i ewentualnie pisze obok poprawną jego postać. Na pamięć ruchową (motoryczną) oddziałują ćwiczenia w przepisywaniu, bowiem ten rodzaj pamięci wiąże się z ruchem ręki. Ćwiczenia wyrabiające pamięć motoryczną ściśle wiążą się z wyrabianiem pamięci wzrokowej. Pisząc bowiem wyraz, jednocześnie się go obserwuje. Na pamięć słuchową oddziałują ćwiczenia polegające na słuchaniu poprawnie wymawianych wyrazów. Dotyczy to zwłaszcza wyrazów pisanych zgodnie z zasadą fonetyczną. Zatem uwarunkowania kompetencji ortograficznej uczniów są zależne od: Typu pamięci Uwagi Zdolności logicznego myślenia Roli zasad ortograficznych Znaczenia poprawności ortograficznej Barwy i środków graficznych Powtarzania Czytania Zainteresowania i motywacji Pracy ze słownikiem ortograficznym. Podstawowe zasady warunkujące powodzenie nauczania ortografii : Uczymy się systematycznie. Uczeń codziennie przynajmniej min. powinien poświęcić na naukę i doskonalenie ortografii. Uczymy się poprzez przepisywanie. Uczeń powinien przepisywać wyrazy, połączenia wyrazowe, zdania zawsze z uświadomieniem sobie problemu ortograficznego. Powinien przepisywać starannie i ze zrozumieniem. Uczymy się poprzez dyktanda. Uczymy się poprzez komponowanie opowiadań bądź innych form wypowiedzi z użyciem wybranych ortogramów. Uczymy się poprzez rzetelne i systematyczne wykonywanie zróżnicowanych ćwiczeń samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela. Ortografia wymaga dużo samodzielnej, systematycznej, wytrwałej i intensywnej pracy. Nauczanie ortografii jest tą dziedziną kształcenia językowego, która w sposób szczególny

5 wymaga systematycznych i zróżnicowanych ćwiczeń, angażujących nie tylko pamięć ucznia, ale także jego myślenie, uwagę, spostrzegawczość i wyobraźnię. Ćwiczenia powinny również wpływać na wzrost zainteresowania uczniów problemami ortograficznymi i tym samym pobudzać ich do pracy nad poprawną pisownią. Wymagania warunkujące powodzenie nauczania ortografii są następujące: wyrabianie u uczniów spostrzegawczości, rozumienia potrzeby pracy nad poprawnością ortograficzną, umiejętności dostrzegania problemu ortograficznego (czyli stanu wątpliwości co do postaci graficznej wyrazu i umiejętności jej rozstrzygnięcia); prowadzenie przez nauczyciela systematycznej pracy nad rozwijaniem poprawnego ortograficznie pisania, stałej kontroli; stosowanie właściwych metod i zróżnicowanych ćwiczeń. Najskuteczniejszą metodą nauczania ortografii jest metoda oparta na działaniu uczniów realizująca cel kształceniowy, tj. poprawność ortograficzną. Polega ona na wykonywaniu różnego rodzaju urozmaiconych ćwiczeń ortograficznych, poprzedzonych ewentualnie zapoznaniem uczniów z nową regułą ortograficzną bądź jej przypomnieniem. Lekcje wyzyskujące metodę poszukującą, prowadzące do samodzielnego sformułowania zasady ortograficznej na podstawie obserwacji zebranych ortogramów (wyrazów bądź wyrażeń zawierających jakąś trudność ortograficzną), realizują głównie cel poznawczy (poznanie zasady), a w małym stopniu kształceniowy. Z tego powodu należy zachować takie proporcje w doborze metod, aby zdecydowanie przeważały metody zajęć praktycznych i cel kształceniowy. Każdy wyraz oprócz znaczenia ma także obraz graficzny, który należy sobie przyswoić. Aby dobrze opanować ortografię, trzeba dużo ćwiczyć, tzn. uważnie przyglądać się wyrazom czytanym, zapamiętywać reguły, świadomie stosować je w pisaniu coraz to nowych słów i tekstów. Wymaga to dużo cierpliwości, ale efekty dają wiele zadowolenia. Nad ortografią trzeba pracować systematycznie, najlepiej codziennie po minut. Tylko wtedy można dostrzec rezultaty. Uczniowie powinni przyswajać sobie w pierwszej kolejności najczęściej używane wyrazy i połączenia wyrazowe trudne ortograficznie. Poprawność pisania jest umiejętnością, którą można zdobyć, jeśli w sposób systematyczny przyswoi się zasady ortograficzne, a przez ćwiczenia i stałą kontrolę doprowadzi do zmechanizowania wiadomości. Starszym uczniom szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjum można zaproponować samodzielną i systematyczną pracę w domu nad poprawą ortografii. Schemat tej pracy mógłby wyglądać następująco: Tygodniowe ćwiczenia poprawnej pisowni I. Przygotowanie 1. Założenie zeszytu do ćwiczeń ortograficznych. 2. Powtarzanie i utrwalanie zasad pisowni. 3. Założenie na końcu zeszytu Słowniczka trudnych wyrazów. II. Pisanie z pamięci codziennie 1. Czytanie uważne wybranego przez siebie lub wskazanego przez nauczyciela fragmentu tekstu (około 5 niezbyt długich zdań, mniej więcej po 5 wyrazów w zdaniu). 2. Czytanie pierwszego zdania, zapamiętywanie tekstu i pisowni wyrazów. Uzasadnianie pisowni trudnych wyrazów. 3. Wypowiadanie tekstu zdania z pamięci. 4. Powtórne przeczytanie zdania w celu sprawdzenia, czy dobrze się je zapamiętało. 5. Napisanie z pamięci tego zdania. 6. Sprawdzenie zapisu i naniesienie poprawek. 7. Porównanie zapisu ze zdaniem wzorcowym i naniesienie poprawek. 8. Zakrycie zdania wzorcowego i napisanie go. 9. Napisanie powtórnie tego samego zdania.

6 10.Sprawdzenie zapisu. III. Poprawa błędów 1. Wypisywanie wyrazów, w których zostały popełnione błędy, i uzasadnianie poprawnej pisowni. 2. Zastosowanie tych wyrazów w krzyżówce, układanie z nimi zdań, tworzenie rodziny wyrazów pokrewnych, wykonywanie ćwiczeń utrwalających pisownię. 3.Wpisanie wyrazów do Słownika trudnych wyrazów. IV. Sprawdzian co tydzień 1. Pracować trzeba codziennie, zapisując daty przy wykonanych ćwiczeniach. 2. Po tygodniu ćwiczeń należy poprosić kogoś o podyktowanie codziennie pisanych zdań. 3. Sprawdzenie, ile mniej się zrobiło błędów niż poprzednio, poprawianie ich zgodnie z oryginałem. Po każdym tygodniu ćwiczeń należy pokazać zeszyt nauczycielowi. PREGLĄD METOD PRACY NAD POPRAWNOŚCIĄ ORTOGRAFICZNĄ Przepisywanie jest to najbardziej powszechna metoda pracy nad poprawnością ortograficzną. Wymaga jednak dużej koncentracji uwagi ze strony ucznia, aby nie robił błędów w czasie przepisywania. Przepisywanie powoduje utrwalanie poprawnej postaci wyrazów w pamięci wzrokowej i motorycznej. Rodzaje przepisywania: przepisywanie proste tekstu, przepisywanie z podkreślaniem wskazanych wyrazów z problemem ortograficznym, przepisywanie z uzupełnianiem, np. liter bądź wyrazów, przepisywanie z tekstu tylko wyrazów bądź zdań, przepisywanie z tekstu tylko przykładów będących ilustracją określonej reguły ortograficznej, układanie krótkich tekstów bądź zdań z podanymi ortogramami. Pisanie z pamięci - opiera się głównie ono na pamięci wzrokowej i utrwala postać graficzną wyrazu. Polega na zapisywaniu wyrazów, wyrazów i zwrotów bądź krótkich zdań po uprzednim ich omówieniu i bezpośredniej obserwacji, jak również na zapisywaniu tekstów wyuczonych na pamięć. Dyktanda powszechnie znana i stosowana forma ćwiczeń ortograficznych. Inaczej pisanie ze słuchu. Jest to ćwiczenie, podczas którego uczniowie zapisują tekst dyktowany przez nauczyciela. Dyktando może służyć różnym celom: wprowadzeniu nowego materiału ortograficznego, wyjaśnieniu reguł ortograficznych, wyrobieniu nawyku poprawnego pisania lub sprawdzeniu stopnia opanowania przez uczniów określonych umiejętności. Celem dyktanda jest wyrobienie i utrwalenie nawyków ortograficznych oraz kontrola z ewentualną oceną stopnia opanowania umiejętności ortograficznych, ogólnych bądź w jakimś zakresie. W związku z tym dyktanda dzielimy na: wprowadzające, utrwalające i sprawdzające. Dyktanda wprowadzające zaznajamiają uczniów z nowym materiałem ortograficznym. Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia nauczyciel zapoznaje uczniów z nową regułą ortograficzną, a w trakcie ćwiczenia zwraca ich uwagę na wyrazy, które są tą regułą motywowane. Nauczyciel powinien tak dobierać tekst, aby zawierał jedną tylko, właśnie wprowadzaną, trudność ortograficzną. Dyktanda utrwalające polegają na tym, że nauczyciel tylko na wstępie przypomina uczniom, o jaką trudność ortograficzną chodzi. W czasie trwania ćwiczenia nie wyodrębnia się ani nie sygnalizuje wyrazów z daną trudnością ortograficzną. W dyktandach tego typu nauczyciel wprowadza materiał ortograficzny już uczniom znany, ale jeszcze nie w pełni opanowany. Dyktanda utrwalające mogą przybierać różną formę np.: dyktand z objaśnieniem, dyktand wybranych reguł i form, dyktand swobodnych, dyktand twórczych, autodyktand.

7 Dyktanda z objaśnieniem kształcą świadomy stosunek uczniów do ortografii. Utrwalają one zdobyte już umiejętności ortograficzne poprzez zapobieganie błędom w pisanym tekście. W trakcie dyktanda wybranych reguł i form uczniowie nie piszą całego dyktowanego tekstu, ale tylko te wyrazy, których pisownia opiera się na wcześniej wskazanej przez nauczyciela regule ortograficznej, która jest już dobrze przez uczniów przyswojona i utrwalona. Dyktanda takie mobilizują uczniów do wysiłku, do skoncentrowania uwagi na określonym problemie, wyrabiają spostrzegawczość ortograficzną i skutecznie utrwalają zasady poprawnej pisowni. Dyktando swobodne jest ćwiczeniem, w trakcie którego uczeń nie musi dokładnie zapisywać usłyszanego tekstu. Może posługiwać się synonimami (leksykalnymi, morfologicznymi oraz składniowymi), a także zmieniać styl, pod warunkiem, że zachowa treść dyktowanego tekstu. Ten typ dyktowania wiąże się ściśle z ćwiczeniami redakcyjnymi i stylistycznymi. Różnica między dyktowaniem swobodnym a dyktowaniem twórczym polega na tym, że przy dyktowaniu swobodnym uczniowie otrzymują gotowy tekst, natomiast przy twórczym układają go indywidualnie lub zespołowo. Oto kilka wariantów dyktowania twórczego: ćwiczenia, podczas których uczniowie dopisują wyrazy z problemem ortograficznym, opuszczone przez nauczyciela w dyktowanym tekście; ćwiczenia polegające na zmianie gramatycznej formy tekstu; komponowanie opowiadań na określone tematy przy użyciu pewnej grupy wyrazów, zawierających określoną trudność ortograficzną. Do dyktand utrwalających należy także autodyktando.w trakcie tego ćwiczenia uczniowie piszą z pamięci przeczytane z tablicy lub z książki zdania, a także wiersze bądź fragmenty prozy, których wcześniej uczyli się na pamięć. Podczas autodyktanda uczniowie w razie jakichkolwiek wątpliwości mogą spojrzeć na tekst, który jest przedmiotem ćwiczenia. W sposób szczególny wiązanie teorii z praktyką uwzględnia pisanie z komentowaniem. Kształci ono u uczniów rozumowanie oraz świadome i celowe odwoływanie się do reguł ortograficznych. Uczniowie, zapisując dyktowany tekst, wyjaśniają jednocześnie pisownię tych wyrazów, w których pojawia się problem ortograficzny. Pisanie z komentowaniem może pełnić funkcję ćwiczenia wprowadzającego lub utrwalającego nowo poznane zasady. Dyktanda sprawdzające bazują w głównej mierze na pamięci wzrokowej i słuchowej. W dyktowanym uczniom tekście występują wyrazy, z którymi zetknęli się oni wcześniej, których pisownia była przedmiotem wielu ćwiczeń. Odmianą dyktanda sprawdzianu jest dyktando zapobiegawczo sprawdzające, angażujące pamięć długotrwałą. Uczniowie piszą ze słuchu tekst, z którym zapoznali się wcześniej. W trakcie dyktanda muszą zatem wykazać trwałość zapamiętania przygotowanego tekstu. Istnieją jeszcze dyktanda, które integrują nauczanie ortografii z ćwiczeniami w mówieniu i pisaniu (kształcenie pisemnych form wypowiedzi). Podczas takich ćwiczeń uczniowie pracują z tekstem, który jednocześnie wyrabia bądź utrwala nawyki ortograficzne oraz doskonali ich umiejętności w zakresie redagowania różnych form wypowiedzi, np. sprawozdania, charakterystyki, opisu przedmiotu itp. Tego typu dyktando może między innymi uświadomić uczniom przydatność wiedzy ortograficznej, której potrzeba wykorzystania może zaistnieć w różnych sytuacjach bądź kontekstach, może również wyrobić u uczniów czynną postawę wobec języka, rozwijać ich szeroko pojętą sprawność językową oraz logiczne myślenie. W sposób szczególny ćwiczenie to może być wykorzystywane przy dyktandzie twórczym. Uczniowie otrzymują wówczas przygotowany przez nauczyciela zestaw ortogramów, który następnie mają wykorzystać przy redagowaniu z góry określonej, przewidzianej w programie nauczania dla danej klasy formy wypowiedzi. Dyktando musi być poprzedzone świadomą pracą nad poprawnością ortograficzną w wybranym zakresie; ma być tekstem ciągłym, a nie zbiorem luźnych zdań; wyrazy z problemem ortograficznym (ortogramy) nie mogą być zagęszczone w nienaturalny sposób, lecz powinny mieć taką frekwencję jak w przeciętnym tekście; przed dyktowaniem tekst musi zostać przeczytany uczniom w całości i tak dobrany, by był zrozumiały; dyktando nie może

8 zawierać wyrazów, których pisownia nie została jeszcze przećwiczona, a zasady nie wprowadzone; dyktując, nauczyciel stoi przed klasą, by wszyscy go widzieli i słyszeli; dyktuje się naturalnym głosem; dyktuje się po zapoznaniu uczniów z całością, pełnymi zdaniami lub ich większymi częściami, jeżeli są długie, stanowiącymi pewne logiczne całości; każde zdanie powtarza się 2-3 razy. Dąży się do tego, by piszący zrozumiał je już po pierwszym przeczytaniu. Tekst powinien być wypowiadany starannie. Nie należy sugerować wymową pisowni wyrazów. Szybkość dyktowania należy dostosować do tempa piszącego. W razie wątpliwości ortograficznej w czasie dyktowania trzeba zapytać o formę zapisu, aby unikać błędnych zapisów wyrazów lub połączeń wyrazowych. Dyktowanie może mieć różne formy: - wyjaśnianie pisowni ortogramów w tekście przed napisaniem lub w czasie pisania, - z dyktowanego tekstu zapisywanie tylko tych wyrazów, które dotyczą interesującej nas zasady ortograficznej; wybór może polegać na zapisie pojedynczych wyrazów lub połączeń wyrazowych, - w dyktowanym tekście można zmienić ortograf na ortograf synonimiczny, pod warunkiem zachowania treści tekstu, np. górka pagórek. Metoda programowana dzięki niej można osiągnąć dobre efekty w nauczaniu ortografii. Uczeń pracujący z tekstem programowanym ma okazję gruntownie poznać zasady pisowni, a w wyniku wykonywanych ćwiczeń wykształca się u niego nawyk ortograficzny, który jak wiadomo jest ostatecznym celem nauczania ortografii. W metodzie tej uczeń styka się tylko z poprawnym zapisem. Jeśli popełni błąd, musi go natychmiast skorygować. Temu celowi służą ramki kontrolne. Odwoływanie się do ramek kontrolnych i porównywanie z zapisem poprawnym skutecznie oddziałuje na analizator wzrokowy, odgrywający w nauczaniu ortografii rolę pierwszoplanową. Praca ucznia z zaprogramowanym tekstem wymaga samodzielnego i koncepcyjnego myślenia, a jej tempo zostaje zindywidualizowane, co nie zawsze jest możliwe przy zastosowaniu konwencjonalnych metod nauczania. Polonista może posłużyć się programami przy wprowadzaniu nowych zasad ortograficznych, utrwaleniu zdobytych wiadomości z zakresu ortografii lub na lekcjach powtórzeniowych. Przed rozdaniem programów nauczyciel informuje uczniów o celu i metodzie takiego typu nauczania oraz zapoznaje ich z instrukcją korzystania z tekstu programowanego, jeśli pierwszy raz korzystają z takiego tekstu. Metoda algorytmów od przepisu algorytmicznego wymaga się, aby czynności, które on określa, były możliwie proste, by miał skończoną liczbę kroków, by prowadził we wszystkich przypadkach do odpowiedniego wyniku i był zrozumiały dla wykonujących polecenia. Ortografia polska jest trudna do zalgorytmizowania, bowiem wśród reguł przeważają takie, które mają dużą liczbę wyjątków. Należy zatem algorytmizować tylko te reguły ortograficzne, od których nie ma (lub jest mała liczba) wyjątków. Duża liczba wyjątków powoduje zbytnie rozbudowanie algorytmów, a co za tym idzie, utrudnia opracowanie reguły. Nauczanie algorytmiczne ortografii może odbywać się dwutorowo: albo nauczyciel podaje gotowe algorytmy, albo układają je uczniowie pod kierunkiem nauczyciela. Uczniowie, którzy uczestniczą w tworzeniu algorytmów, trwalej opanowują wiedzę i w sposób operatywny posługują się nią w rozwiązywaniu problemów ortograficznych. Nauczanie algorytmiczne z powodzeniem można stosować np. jako wprowadzenie nowego materiału lub jego utrwalenie. Posługując się algorytmem, uczeń musi prześledzić wszystkie punkty w nim zawarte. Dobór liczby kolejnych kroków uzależniony jest od klasy lub od poziomu wiedzy ucznia. Trening ortograficzny jest to jedna z najskuteczniejszych metod, a przy tym nadzwyczaj prosta. W rzędzie wypisujemy wyrazy z lukami, a obok nich poprawną literkę. Uczniowie

9 uzupełniają wyrazy samodzielnie, a potem sprawdzają się, odsłaniając poprawną literkę obok wyrazu. W ten sposób uczy się dopóty, dopóki nie opanuje się pisowni wszystkich zamieszczonych w rzędzie wyrazów. Później sprawdzamy swoją wiedzę za pomocą dyktanda, z użyciem wszystkich ćwiczonych wyrazów. Metoda ćwiczeń ortograficzno redakcyjnych. Kolejność czynności przy nauce tą metodą jest następująca: uważne przeczytanie tekstu, wypisanie wybranych wyrazów o trudnej pisowni, zredagowanie zdań z zastosowaniem wypisanych słów (w słowach tych odpowiednie litery zastępujemy kreską), wypełnianie luk w wyrazach, sprawdzenie, czy litery zostały uzupełnione prawidłowo. Ortograficzna zgaduj zgadula. Przygotowujemy karty takie jak do gry. Z jednej strony karty jest wyraz z luką, z drugiej literka, która jest do wpisania. Tasujemy komplet kart. Bierzemy po kolei po jednej karcie do ręki i odgadujemy pisownię wyrazów, sprawdzając na odwrotnej stronie, czy nie zrobiliśmy błędu. Karty z wyrazami, których pisowni nie zdołaliśmy odgadnąć, odkładamy, a później ćwiczymy na nich aż do skutku, tj. do zapamiętania, jak się te wyrazy pisze. Następnie powtarzamy całe ćwiczenie, bo mogło się zdarzyć, że pisownię jakiegoś wyrazu odgadliśmy przypadkowo. Gra towarzyska o punkty. Należy przygotować dwa komplety kart, np. z ch i h oraz z ż i rz. Gra się parami. Karty tasujemy i rozdajemy. Obydwaj grający wykładają karty. Kto odgadł pisownię wyrazu z karty wyłożonej przez partnera, zabiera ją i odkłada. Kartę nie odgadniętą zdobywa wykładający. Po skończonej grze obliczamy punkty. Każda zdobyta karta daje 1 punkt. Wygrywa się różnicą punktów. Wojna ortograficzna. Karty numeruje się parami, np. 1. sówka, 1. zasuwka; 2. czółno, 2. czuły itp. Gra się tak jak w,,wojnę, jednakże przed zebraniem zdobytych kart trzeba odgadnąć pisownię umieszczonych na nich wyrazów. W razie pomyłki traci się karty na rzecz partnera. Czarna Gżegżółka. Czarnego Piotrusia zastępujemy tu Czarną Gżegżółką. Karty do tej gry sporządzamy tak, jak do gry w wojnę ortograficzną. Wyraz gżegżółka piszemy w pełnym brzmieniu, a na odwrocie karty umieszczamy jedną z liter, które występują w zbiorze wyrazów użytych do gry. Jeżeli jest to zbiór kart z wyrazami pisanymi przez ó u, umieszczamy na odwrocie Czarnej Gżegżółki literę ó lub u. Jeśli włączamy Czarną Gżegżółkę do zbioru kart z wyrazami takimi jak chart hart, Czarną Gżegżółkę maskujemy literką ch lub h. Chodzi o to, żeby Gżegżółka udawała chytrze inny wyraz, bo w przeciwnym razie gra straci sens. Gramy tak samo, jak w Czarnego Piotrusia, z tą tylko różnicą, że dobraną parę wyrazów, np.. 7. _ata, 7. _uta możemy wyłączyć ze swoich kart po odgadnięciu pisowni wyrazów: 7. chata, 7. huta. W razie pomyłki jedną z kart tworzących parę zwracamy partnerowi. Jeśli chcemy grę urozmaicić, możemy wprowadzić punkty karne.za każdą pomyłkę 1 punkt. Ten, komu pozostanie Czarna Gżegżółka, otrzymuje 3 punkty karne. Po skończonej grze sumujemy punkty. Ilustrowany zbiór wyrazów z ó niewymiennym. Jest to tekst przeznaczony przede wszystkim dla,,wzrokowców. W zbiorze wyrazów z ó niewymiennym,,siedzi coś okrągłego, przypominającego o.,,mózg pisząc, myśl o głowie: Jej kształt wszystko ci powie.

10 Przez ó piszcie,,jaskółka : Wszak w locie robi kółka. Rózgę wstaw w wodę wiosną: O, o, o! Bazie rosną.,,ogórek spójrz, gdy rwiesz go: To spłaszczone o z kreską.,,żółw? No, jasne jak słońce: To o z kreską chodzące. A,,góra? Widzę w górze kiełkujące o duże.,,róża? Przypatrz się różom: Płatków jak o w nich dużo.,,wiewiórka? No cóż, może wiesz, jak wygląda orzech? Zwój płótna z boków zobacz: Jak o ma końce oba. Końce powrósła połącz. Spójrz: wyszło piękne koło.

11 Lizaki ortograficzne. Uczniowie z papieru lub z tektury i patyczków wykonują znaki podobne do policyjnych lizaków, a potem zapisują na nich litery, np. ó, u, h, ch, ż, rz. Następnie stają w kręgu. Nauczyciel wymienia wyrazy, których pisownia sprawia trudności. Uczniowie podnoszą lizaki z odpowiednimi literami. Ortograficzne kąty. Wyznaczamy w klasie odpowiednie miejsca, np. kąty ó i u. Uczniowie stoją na środku i przechodzą do odpowiedniego kąta, gdy usłyszą wyraz podany przez nauczyciela. Ortograficzna gimnastyka. Przyporządkowujemy literom gesty. Uczniowie reagują ruchami na podane wyrazy. Ortograficzna kostka. Uczniowie, siedząc w kręgu, turlają lub rzucają do siebie dużą plastikową kostką i zadają zagadki. Pierwsza osoba rzuca kostkę do drugiej osoby, która musi podać tyle wyrazów (np. z ż niewymiennym), ile oczek wypadło na kostce. Jeśli wykona zadanie poprawnie, rzuca kostkę do kogoś innego, jeśli się pomyli, jeszcze raz rzuca uczeń, który wymyślił to zadanie. Ortograficzne koło. Podajemy każdemu uczniowi jeden ortogram (wszystkie muszą dotyczyć jednego aspektu ortografii, np. ó niewymiennego: róża, kłótnia, mózg itd.). Dzieci czytelnie i wyraźnie zapisują wyrazy na pasku papieru i zaznaczają na kolorowo odpowiednią literę (np. ó w wypadku ortogramu z ó niewymiennym). Stajemy w kole. Każdy po kolei czyta głośno swój wyraz i pokazuje go wszystkim. Potem chowamy kartki i ćwiczymy pamięć. Pierwszy uczeń mówi swój wyraz, drugi powtarza usłyszane słowo i dodaje swoje, kolejny powtarza słowa wypowiedziane przez poprzedników i dodaje swoje itd. Ortografia niejedno ma imię. Dzielimy klasę na 3 4 osobowe grupy. Zespoły losują kartki, na których są zapisane różne dziedziny (np. film, historia, mitologia, geografia, sztuka, matematyka itp.). Zadanie polega na wypisaniu jak największej liczby wyrazów związanych z wybraną dziedziną, a jednocześnie sprawiających określone trudności ortograficzne. Wygrywa grupa, która znajdzie największą liczbę wyrazów.

12 Ortograficzne Jeden z dziesięciu. Zasady podobne jak w znanym teleturnieju. Wybieramy 10 osób. Każdej zadajemy dwa pytania. Uczeń, który popełni błąd, odpada. Pozostali zawodnicy dochodzą do półfinału, podczas którego nawzajem zadają sobie pytania. Każdy, kto popełni błąd, odpada. Gra się toczy, dopóki nie zostaną trzy osoby, które przejdą do finału. W finale nauczyciel zadaje pytania wyłonionej trójce. Zwycięża uczeń, który nie popełnił żadnego błędu lub popełnił ich najmniej. Oczywiście wszystkie pytania dotyczą ortografii. Ortograficzne kalambury. Zaletą tego typu działań jest to, że bogacą one język uczniów o przysłowia, powiedzenia czy związki frazeologiczne, ponadto angażują w naukę ortografii,,całego ucznia ( nauczanie holistyczne włączające ruch, emocje, myślenie, pamięć, język). Należy przygotować niewielkie kartki równej wielkości. Następnie uczniowie piszą na każdej jedno z podanych wcześniej przez nauczyciela haseł. Jeśli uczniowie chcą, by zabawa trwała dłużej, każdy z nich przygotowuje propozycję hasła zawierającego np. ch lub h i też napisze na karteczce. Uczniowie oddają wszystkie kartki nauczycielowi, który dzieli klasę na zespoły. Wskazane przez nauczyciela hasło przekazuje za pomocą gestów lub rysunków jeden z zawodników drużyny. Aby zdobyć punkt, grupa, do której należy osoba przekazująca informacje, musi w ciągu jednej minuty odgadnąć hasło. Wygrywa ta drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów. Plansze tematyczne. Zabawa ta łączy nauczanie ortografii z innymi dziedzinami życia, wzbogaca wiedzę ogólną ucznia, wdraża go do indywidualnych poszukiwań, pracy z encyklopedią, leksykonem itp. Klasa zostaje podzielona na sześć grup. Zadaniem każdego zespołu jest sporządzenie na dużym arkuszu papieru jednej z następujących części słowniczka tematycznego: zwierzęta, osoby, rośliny, przedmioty, zjawiska, czynności, pojęcia. Następnym zadaniem uczniów jest znaleźć w spisie odpowiednie wyrazy, a następnie zapisać je na arkuszu papieru w sposób, w jaki pokazano niżej:

13 Ortograficzna wyprawa w góry. Za pomocą tej metody uczniowie mają okazję doskonalić wybrane zasady ortograficzne, np. z ó wymiennym oraz ó w zakończeniach ów, -ówka, -ówna i u w zakończeniach niektórych rzeczowników np. un, -unek, -unka, -ulec. Do gry potrzebne są plansze (namalowana góra z zaznaczonym na niej szlakiem 25 pól prowadzi na szczyt), karteczki samoprzylepne i koperty z zadaniami. Pokazujemy uczniom przyczepioną do tablicy planszę z narysowaną górą i zaznaczonym na niej szlakiem ( 25 pól ). Obok planszy przyczepiamy pięć ponumerowanych kopert z zadaniami. W każdej kopercie znajduje się zadanie ortograficzne, za którego rozwiązanie grupa może zdobyć maksymalnie 5 punktów. Nauczyciel dzieli klasę na pięć grup. Każda grupa wybiera lidera, który będzie decydował o wyborze koperty i pilnował, aby wszyscy w grupie byli zaangażowani w pracę. Ortograficzną wyprawę w góry można połączyć z integrowaniem klasy przez wspólne wykonywanie zadań, dlatego wszyscy uczniowie używają jednej planszy, a klasa odbywa wędrówkę wspólnie. Przed wyruszeniem na szlak prosimy uczniów, aby ocenili swoje wiadomości dotyczące pisowni wyrazów z ó i u. Po tym prosimy do tablicy pierwszą grupę. Lider losuje kopertę. Grupa wspólnie rozwiązuje zadanie i jeśli zrobi to poprawnie, wspina się do góry. Przy każdym zadaniu podajemy liczbę punktów. Zaznaczamy, np. kolorowym magnesem lub kartką, miejsce, do którego doszła pierwsza grupa. Druga grupa zaczyna,,wędrówkę od tego miejsca i tak po kolei pracują wszystkie grupy. Propozycje zadań do ortograficznej wyprawy w góry mogą być następujące: podaj antonimy poniższych wyrazów, wybierz takie, w których występuje ó lub u. Uzasadnij ich pisownię. Uzupełnij wyrazy i uzasadnij ich pisownię. Uzupełnij wyrazy i ułóż je w kolejności alfabetycznej. Itp.

14 PROPOZYCJE CIEKAWYCH ĆWICZEŃ ORTOGRAFICZNYCH 1. Ustal, z których mitologii pochodzą przedstawieni bogowie. Podpisz rysunki, wiedząc, że przy bóstwie: Wikingów zapisano 2 wyrazy z ó wymiennym, 2 wyrazy z rz niewymiennym, Celtów zapisano 2 wyrazy z rz niewymiennym, 2 wyrazy z ch niewymiennym, Słowian zapisano 2 wyrazy z ż wymiennym, 2 wyrazy z ch wymiennym, Hindusów zapisano 2 wyrazy z ż niewymiennym, 2 wyrazy z ó wymiennym, Babilończyków zapisano 2 wyrazy z rz wymiennym, 2 wyrazy z ó niewymiennym, Japończyków zapisano 2 wyrazy z rz wymiennym, 2 wyrazy z ch wymiennym.

15 2. Rozwiąż krzyżówkę, wpisując odpowiednie wyrazy z ramki. 3. Zbierz i zapisz jak najwięcej ortogramów związanych z Wielkanocą. 4. Stwórzcie dwie przykładowe plansze tematyczne: wymyślcie hasło, kategorie ortograficzne i podajcie przykłady.

16 LITERATURA: Chabiuk J., Sposób na ortografię, WSiP, Warszawa 1997 Gawdzik W., Ortografia na wesoło i na serio, Wydawnictwo,,OŚWIATA, Warszawa 2000 Krzyżyk D., Polański E., Starz R., Zarębska D., Ortografia i interpunkcja w klasach IV VIII wiadomości i ćwiczenia, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o. o., Kielce 1994 Nagajowa M., ABC metodyki języka polskiego, WSiP, Warszawa 1995 Nowak F., Książka do nauczania ortografii, Firma Wydawnicza Samix w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1992 Oswajamy ortografię materiały dla nauczycieli języka polskiego, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Wójcik J., Nauka ortografii i interpunkcji, WSiP, Warszawa 1994 Opracowała: Marta Karmelita

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III WSTĘP Program kółka ortograficznego Z ortografią za pan brat został napisany z myślą o uczniach edukacji wczesnoszkolnej. W programie

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE ORTOGRAFII KLASACH I - III

NAUCZANIE ORTOGRAFII KLASACH I - III NAUCZANIE ORTOGRAFII KLASACH I - III Podstawową umiejętnością w wieku wczesnoszkolnym jest umiejętność czytania i pisania. Podczas nauki pisania bardzo ważne jest, aby oprócz prawidłowego kreślenia znaków

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ( MARZEC / KWIECIEŃ )

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ( MARZEC / KWIECIEŃ ) ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ( MARZEC / KWIECIEŃ ) Zajęcia prowadzone w tym okresie obejmowały ćwiczenia i zabawy powiązane treściowo z materiałem nauczania dla klasy trzeciej

Bardziej szczegółowo

EWA DŻYGAŁA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W GŁUSZYCY Nauczanie ortografii w klasach I - III W teorii i praktyce pedagogicznej spotykamy się z różnymi

EWA DŻYGAŁA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W GŁUSZYCY Nauczanie ortografii w klasach I - III W teorii i praktyce pedagogicznej spotykamy się z różnymi EWA DŻYGAŁA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W GŁUSZYCY Nauczanie ortografii w klasach I - III W teorii i praktyce pedagogicznej spotykamy się z różnymi określeniami terminu ortografia. Kierując się różnymi kryteriami,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA OKRUSZKOWE ORTOGRAFKI

INNOWACJA PEDAGOGICZNA OKRUSZKOWE ORTOGRAFKI INNOWACJA PEDAGOGICZNA OKRUSZKOWE ORTOGRAFKI AUTOR INNOWACJI : mgr Anita Setecka RODZAJ INNOWACJI : metodyczna CZAS TRWANIA INNOWACJI : II semestr roku szkolnego 2015/2016 ZAKRES INNOWACJI: Innowacją zostaną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III WYMAGANIA DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄPROGRAMOWĄ) Uczeń kończący

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęd Koło z zasadami realizowanych w projekcie Umied więcej? Fajna rzecz! Terespol 2009/2010. Prowadzący zajęcia: Anna Warakomska

Harmonogram zajęd Koło z zasadami realizowanych w projekcie Umied więcej? Fajna rzecz! Terespol 2009/2010. Prowadzący zajęcia: Anna Warakomska Harmonogram zajęd Koło z zasadami realizowanych w projekcie Umied więcej? Fajna rzecz! Terespol 009/00 Prowadzący zajęcia: Anna Warakomska Grupa: 5 osób Zajęcia odbywad się będą w Zespole Szkół Publicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III 1 I. Cele nauczania przedmiotu Nadrzędnym celem nauczania w klasach 1-3 jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy II. Ortografia na wesoło. Temat: Dyktando twórcze zawierające nazwy zwierząt pisane przez ż

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy II. Ortografia na wesoło. Temat: Dyktando twórcze zawierające nazwy zwierząt pisane przez ż Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy II Ortografia na wesoło Temat: Dyktando twórcze zawierające nazwy zwierząt pisane przez ż Cele główne: utrwalenie i sprawdzenie opanowania poprawnej pisowni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISTORII W KLASACH IV - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 120 W ŁODZI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISTORII W KLASACH IV - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 120 W ŁODZI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISTORII W KLASACH IV - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 120 W ŁODZI 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia 1.1. Sprawdziany a)

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli A. Kontrola bieżąca (sprawdza postępy uczniów, zachęcając ich do dalszej systematycznej pracy, pozwala na uzupełnienie braków w wiedzy i skorygować błędy).

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. Elementy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Przedmiotowy system oceniania z Języka angielskiego jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawach oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

Szkolniak7 Świąteczny czas

Szkolniak7 Świąteczny czas Szkolniak7 Świąteczny czas ORGANIZATOR PROJEKTU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 11-go Listopada 16 97-500, Radomsko Numer 1 11/15 PARTNER Edukacja czytelnicza i promocja czytelnictwa to jeden z kierunków

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO I. KONTROLI PODLEGAJĄ ZARÓWNO SPRA2WNOŚCI PRODUKTYWNE (MÓWIENIE I PISANIE), JAK I RECEPTYWNE (ROZUMIENIE I PISANIE TEKSTU CZYTANEGO I SŁUCHANEGO). 1a. Mówienie. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w planie metodycznym nauczyciela. Wykaz umiejętności podany jest do wiadomości uczniów na bieżąco

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla Gimnazjum Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: testy i sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktanda, zadania domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli I Liceum Ogólnokształcące 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Zabawki i prezenty Wspomnienia tygodniowy Temat dnia Jeśli nie potrafimy mówić... Jeśli nie potrafimy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Podręcznik: Język polski. Między nami i zeszyt ćwiczeń Na lekcję uczniowie przynoszą obowiązkowo zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń oraz

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OCENIANIE Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z minimum 3 (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 5 (przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach 2013 / 2014

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach 2013 / 2014 Sposób na ortografię systemowe działania skierowane na poprawę umiejętności ortograficznych uczniów, świadomość językową oraz zainteresowanie językiem ojczystym. I. Termin realizacji działań: X 2013 VI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY OBSZAR JĘZYKOWY PODLEGAJĄCY OCENIE Ocenie nauczyciela języka obcego podlegają: 1. Cztery sprawności językowe: słuchanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PISZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PISZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PISZU ROK SZKOLNY 2016/2017 1 I. Cele nauczania przedmiotu Nadrzędnym celem nauczania w klasach 1-3 jest opanowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski Kryteria oceny dyktanda: KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski KLASA IV W klasie IV, jako błąd zasadniczy traktuje się niezgodny z zasadami pisowni zapis: - ó, u, rz, ż, h, ch - nie z rzeczownikami,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : Anna Żądło-Sobiepańska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : Anna Żądło-Sobiepańska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : 1. Ocenie podlegają: słuchanie, mówienie (wypowiedzi zarówno w języku rodzimym jak i w języku francuskim,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. KLASA I W klasach I na ocenę celującą uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, -

Bardziej szczegółowo

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa.

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa. język francuski, klasy: 4 6 Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka francuskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień celujący 6, stopień bardzo dobry 5, stopień

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza program języka polskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 Wymagania konieczne* : - zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, - reaguje na proste komunikaty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Metody: rozmowa, obserwacja, opowieść ruchowa, gra

Metody: rozmowa, obserwacja, opowieść ruchowa, gra SCENARIUSZ 1 Temat zajęć: Zawody w zawody kobiety i mężczyźni w pracy - eliminowanie stereotypów związanych z płcią - zainteresowanie własną przyszłością w kontekście wyboru zawodu - kształcenie spostrzegawczości

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Zadania matematyczne nie z tej planety.

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Zadania matematyczne nie z tej planety. Autor: Małgorzata Urbańska Klasa I Edukacja: matematyczna, muzyczna, ruchowa, Cel/cele zajęć: - rozwijanie zainteresowania dziecięcą matematyką, - wskazanie sposobów rozwiązania problemów, - wyrabianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z przedmiotów nauczania ustala się w stopniach według następującej skali: celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I, II, III I ETAP EDUKACYJNY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I, II, III I ETAP EDUKACYJNY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I, II, III I ETAP EDUKACYJNY 1 Zespół Szkół w Cmolasie Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Czekanowskiego I. Cele nauczania przedmiotu Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp.

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Gimnazjum nr 47 Kraków, rok szkolny 2015/2016 I Ocenianie bieżące: METODY I FORMY OCENIANIA: 1. Odpowiedź ustna: a. Obejmuje materiał z trzech ostatnich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy I - III Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO W KLASIE III

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO W KLASIE III PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO W KLASIE III I. WSTĘP Program ten przeznaczony jest dla uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej, do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI I. Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny. 1. Mówienie poprawne pod względem gramatycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Ortograficznego Złote pióro Kolberga dla uczniów klas I III gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Regulamin Konkursu Ortograficznego Złote pióro Kolberga dla uczniów klas I III gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych Regulamin Konkursu Ortograficznego Złote pióro Kolberga dla uczniów klas I III gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W CZERSKU ROK SZKOLNY 2009/2010

PROGRAM NAPRAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W CZERSKU ROK SZKOLNY 2009/2010 PROGRAM NAPRAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W CZERSKU ROK SZKOLNY 2009/2010 1 KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE KLASY I III STANDARD CZYTANIE Czynność wymagająca poprawy Umiejętność czytania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego I Ocenie podlega poziom opanowania 4 podstawowych sprawności językowych: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie. II Kryteria oceniania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym

Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym Hanna Łukasiewicz HaniaLukasiewicz@interia.pl. Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym "Technologia informacyjna może wspomagać i wzbogacać wszechstronny rozwój uczniów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum 1. Odpowiedzi ustne Uczeń na każdą lekcję powinien mieć opanowane wiadomości i umiejętności obejmujące treści

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania (PSO)

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) Przedmiotowy System Oceniania (PSO) dla programu nauczania języka niemieckiego w klasach 1 3 gimnazjum w oparciu o podręcznik Kompass 2 neu. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE Opracowała: mgr Alina Jakubiec 2015/2016 1 I. CELE OCENIANIA: 1. Gromadzenie informacji o uczniu i procesie nauczania 2. Określanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZDJĘCIOWA I OPIS DZIAŁAŃ DO ZAJĘĆ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU

PREZENTACJA ZDJĘCIOWA I OPIS DZIAŁAŃ DO ZAJĘĆ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU PREZENTACJA ZDJĘCIOWA I OPIS DZIAŁAŃ DO ZAJĘĆ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU Każde dziecko na początku szkolnej edukacji powinno nauczyć się czytać i pisać. Jest to warunek niezbędny do

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne JĘZYK FRANCUSKI- klasy I-III gimnazjum

Wymagania edukacyjne JĘZYK FRANCUSKI- klasy I-III gimnazjum Wymagania edukacyjne JĘZYK FRANCUSKI- klasy I-III gimnazjum PODSTAWOWE ZASADY OCENIANIA 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej części pierwszej zawierał 27 zadań,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU OPRACOWANIE ANNA MAZUR EWA KWIATKOWSKA OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE I ICH KRYTERIA Nauka języków obcych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

Przedmiotowy system oceniania z matematyki Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie I. Obszary aktywności Na lekcjach oceniane będą następujące obszary aktywności uczniów: 1. Stopień rozumienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 1. Sprawdzanie znajomości słownictwa poprzez: podawanie synonimów dopasowywanie słów do obrazka,

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH DLA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE CZYTANIA I PISANIA

PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH DLA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE CZYTANIA I PISANIA PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH DLA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE CZYTANIA I PISANIA TYTUŁ PROGRAMU: GŻEGŻÓŁKA CZYLI ODKRYWANIE TAJEMNIC. Autor programu: mgr Violetta Jasińska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie Urszula Wojtalska, Agnieszka Bilska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie Urszula Wojtalska, Agnieszka Bilska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie Urszula Wojtalska, Agnieszka Bilska Przedmiotowy system oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania (PSO)

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) Przedmiotowy System Oceniania (PSO) dla programu nauczania języka niemieckiego w klasach 1 3 gimnazjum w oparciu o podręcznik Kompass 1 neu. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa w Przygłowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa w Przygłowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa w Przygłowie Cele oceniania wewnątrzszkolnego: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Świlczy Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Temat bloku: Jesień da się lubić. Temat dnia: Sposoby na jesienną nudę. Termin zajęć: 19.11.2007r. Cele ogólne Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Prowadząca zajęcia Elżbieta Pietrzak

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ JĘZYK ANGIELSKI I SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego posłużył do sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. Umiejętności uczniów podlegające sprawdzaniu i ocenianiu Podstawą PrzedmiotowychZasad Oceniania z Języka Niemieckiego

Bardziej szczegółowo

METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO

METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Sprawdzanie znajomości słownictwa poprzez: podawanie synonimów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 1. Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 2. Poziom wiedzy i umiejętności oceniany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Podstawa prawna: *Rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy z późn.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Malawie Nauczyciele realizujący: Agnieszka Wąs Violetta Ptasznik Marta Maciejowska Renata Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU I. SZCZEGÓŁOWE CELE NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W trakcie kształcenia wczesnoszkolnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie Języka Angielskiego w klasach 1-3 I Etap Edukacyjny

Przedmiotowe Ocenianie Języka Angielskiego w klasach 1-3 I Etap Edukacyjny Przedmiotowe Ocenianie Języka Angielskiego w klasach 1-3 I Etap Edukacyjny Nauczyciele prowadzący: Katarzyna Guz, Kamil Borowski Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM Cele oceniania w przedmiocie: diagnozowanie umiejętności ucznia, dostarczanie informacji o wynikach nauczania rodzicom, motywowanie

Bardziej szczegółowo

Multimedialne gry edukacyjne

Multimedialne gry edukacyjne Multimedialne gry edukacyjne We współczesnej edukacji szczególnego znaczenia nabiera wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym komputerowych programów edukacyjnych. Właściwie dobrane do wieku ucznia

Bardziej szczegółowo

uczeń powinien rozumieć teksty zbudowane w oparciu o poznane

uczeń powinien rozumieć teksty zbudowane w oparciu o poznane Ocenianiu podlegają: KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Wypowiedź ustna Wypowiedź pisemna Aktywność w czasie lekcji Przygotowanie do lekcji Wykonywane zadania domowe Dodatkowe ponadprogramowe zadania,,ustalenie

Bardziej szczegółowo

projektów oraz innych form aktywności. Wskazane jest, aby te decyzje były podejmowane wraz z uczniami, przy uwzględnieniu ich sugestii.

projektów oraz innych form aktywności. Wskazane jest, aby te decyzje były podejmowane wraz z uczniami, przy uwzględnieniu ich sugestii. Przedmiotowy system oceniania 132 PA Przedmiotowy system oceniania dla przedmiotu: język niemiecki, gimnazjum, poziom III.0 służy nauczycielom i uczniom do rozpoznania poziomu i postępów ucznia w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia rozwijające umiejętności językowe. Raport Dyrektoriatu Generalnego Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej

Ćwiczenia rozwijające umiejętności językowe. Raport Dyrektoriatu Generalnego Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej Ćwiczenia rozwijające umiejętności językowe Raport Dyrektoriatu Generalnego Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej Nauczanie języków obcych wsród najmłodszych obywateli WNIOSEK Nauczyciele nie powinni

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 1/2014/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15.09.2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 1/2014/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15.09.2014 r. Celem doskonalenia sprawności rachunkowej należy: stosować różnorodne ćwiczenia doskonalące sprawność rachunkową, dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów; wykorzystywać codzienne okazje do utrwalania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w klasach I-III

Sprawozdanie z realizacji programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w klasach I-III Sprawozdanie z realizacji programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w klasach I-III W roku szkolnym 2014/15 został wprowadzony do realizacji program poprawy efektywności kształcenia i wychowania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA uczeń posiada niepełną wiedzę określoną programem nauczania, intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy i potrafi podać

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 1 I. ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III Systematyczna obserwacja ucznia w klasach I-III ma na

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Mycielinie. Język rosyjski. Klasy: 5 6

Szkoła Podstawowa w Mycielinie. Język rosyjski. Klasy: 5 6 Szkoła Podstawowa w Mycielinie Język rosyjski Klasy: 5 6 szczegółowe warunki i sposób oceniania, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Wieprzu Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu

Zespół Szkół w Wieprzu Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu Zespół Szkół w Wieprzu Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: - stopień opanowania języka angielskiego w zakresie umiejętności: a) rozumienie ze słuchu, b) rozumienie tekstu

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klas IV-VI 3 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 Nauczyciele prowadzący: mgr Monika Kucharek, mgr Agnieszka Paruzel, mgr Joanna Paruzel, mgr Justyna Szmajduch I. Organizacja oceniania A. Elementy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Nazwa przedmiotu JĘZYK NIEMIECKI klasa(y) I, II, III rok szkolny 2015/2016 Gimnazjum Załącznik nr 5/WZO 1. WYMAGANIA EDUKACYJNE: Formy oceniania bieżącego: a) Prace klasowe

Bardziej szczegółowo