WYBRANE METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie"

Transkrypt

1 WYBRANE METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie

2 odnoszą się zarówno do grupy uczniów którzy nie mogą podołać wymaganiom powszechnie obowiązującego programu edukacyjnego ze względu na niepełnosprawność lub inne trudności w uczeniu jak i do grupy uczniów zdolnych

3 z z niepełnosprawnością (zaburzenia ruchowe, wzrokowe, słuchowe, upośledzenie umysłowe) z z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi rozwojowymi (np. autyzm, zespół Aspergera) z z zaburzeniami zachowania i emocji (ADHD, zaburzenia opozycyjno-buntownicze) z chorobami przewlekłymi (np. epilepsja, wady serca)

4 ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja rozwojowa) z z dysfunkcjami rozwojowymi ( obniżone możliwości intelektualne, wady wymowy) z z zaburzeniami komunikacji językowej z rozpoznanymi niepowodzeniami szkolnymi zaniedbani środowiskowo wybitnie uzdolnieni

5 Rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych wiąże się z organizacją pomocy pedagogicznej m.in. w formie specjalnego programu nauczania, specjalnych metod, dostosowanych do potrzeb, możliwości, ograniczeń ucznia

6 Dokonanie całościowej oceny funkcjonowania ucznia o diagnoza deficytów i potencjałów ucznia o obserwacja stylu pracy, motywacji o ocena zainteresowań, cech osobowości o analiza środowiska rodzinnego Rozpoznanie indywidualnych potrzeb o zakres i formy pomocy pedagogicznej, wsparcia specjalistów

7 realizacji zaleceń zawartych w opiniach lub orzeczeniach wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne pedagogiczne realizacji indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dostosowania wymagań edukacyjnych oraz indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych dostosowania warunków i form egzaminów zewnętrznych pomocy specjalistycznej (m.in. logopedycznej, psychoterapeutycznej)

8 Zajęcia rewalidacyjne Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kompensacyjne Zajęcia socjoterapeutyczne Zajęcia rozwijające uzdolnienia Zajęcia specjalistyczne np. logopedyczne, rehabilitacyjne

9 Indywidualna- uczeń pracuje pod kierunkiem nauczyciela Samodzielna- uczeń realizuje zadania niezależnie od pozostałych uczniów jednolita ( uczniowie wykonują te same zadania) zróżnicowana (uczniowie wykonują inne zadania dostosowane do ich możliwości)

10 Grupowa- w skład grupy wchodzi po kilku uczniów złączonych wspólnym zadaniem Jednolita- grupy wykonują te same zadania, a następnie omawiają wyniki Zróżnicowana- grupy wykonują różne zadania, które składają się w pewna całość Zbiorowa Zbiorowa- nauczyciel pracuje z całą klasą

11 Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Zaburzone procesy myślenia (trudności z wnioskowaniem, przewidywaniem, rozumieniem treści zadań) Zaburzona pamięć logiczna (trudności z wybiórczym stosowaniem zapamiętanych treści, powiązania nowej wiedzy z wcześniej nabytą) Niewielki zasób słownictwa (trudności w rozumieniu znaczenia wypowiedzi, samodzielnym tworzeniu opowiadań, słabe przyswajanie nowych pojęć) Obniżona zdolność koncentracji uwagi (uwaga krótkotrwała, mało podzielna, podatna na zakłócenia)

12 METODA Metody pracy: METODA-ŚWIADOMIE ZAPLANOWANY TAKI RODZAJ CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI CZYNNOŚCI DZIECKA, KTÓRE POWTARZANE W PODOBNYCH SYTUACJACH MOGĄ ZAPEWNIĆ POŻĄDANE REZULTATY (WYNIKAJĄCE Z CELU) METODY PRAKTYCZNE (CZYNNOŚCIOWE) - aktywne uczenie oparte na samodzielnych doświadczeniach, zadaniach stawianych dziecku, z wykorzystaniem czynności konkretnych, obserwacji, prostych eksperymentów METODY SYMULACYJNE- inscenizowanie określonych czynności, zachowań, reakcji np. zabawa w robienie zakupów, rozmowa przez telefon

13 Metody pracy c.d. METODY ĆWICZEŃ-powtarzanie określonych czynności, umiejętności METODY AKTYWIZUJĄCE m.in. Metoda Mapy Pojęciowej- wizualne przedstawienie problemu z wykorzystaniem schematów, rysunków, haseł, symboli Metoda Linii Czasu-wizualne przedstawienie problemu w ujęciu chronologicznym np. historia mojego życia

14 o o Metoda dramy-odgrywanie określonych scenek na wybrane tematy z wykorzystaniem inscenizacji, ćwiczeń pantomimicznych Metoda zabaw i gier dydaktycznych- kształtowanie i utrwalanie określonych umiejętności, wiadomości, przestrzegania reguł METODY WSPOMAGAJĄCE PROCES TERAPEUTYCZNY Metoda Dobrego Startu-założeniem metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, percepcyjnych, ruchowych oraz integracji między tymi funkcjami. Metoda kształtuje orientację w schemacie ciała i przestrzeni, zdolność rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi

15 METODY WSPOMAGAJĄCE PROCES TERAPEUTYCZNY Metoda 18 struktur wyrazowych- metoda wspomagająca umiejętności czytania i pisania. Polega na praktycznym poznawaniu różnorodnych wyrazów uporządkowanych zestawach o określonym stopniu trudności. Metoda opiera się na analizie sylabowogłoskowej wyrazów w powiązaniu z ich budową literową. Metoda M. Montessori Montessori-odnosi się do nauczania wielozmysłowego opartego na określonym materiale dydaktycznym oraz ćwiczeniach praktycznych bezpośrednio związanych z kształceniem zaradności, współżycia w środowisku Metoda relaksacji i muzykoterapii- wspomagają rozumienie przezywanych emocji, radzenie sobie z emocjami trudnymi, powodują obniżenie napięcia emocjonalnego

16 KORZYSTNE FORMY PRACY: Praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela, terapeuty Praca w parach Praca w małej grupie

17 Istotnie zaburzone procesy myślenia ( myślenie o charakterze konkretno-obrazowym, sensoryczno-motorycznym) Ograniczony zakres i trwałość pamięci Zaburzona koncentracja uwagi (trudności w skupieniu uwagi dowolnej, dominuje uwaga mimowolna) Zaburzenia procesów percepcyjnych (mała precyzja spostrzegania, wyodrębniania, różnicowania bodźców wzrokowych, słuchowych) Zaburzenia mowy, komunikowania się Niska dojrzałość emocjonalna, społeczna

18 Metoda ośrodków pracy pracy-zakłada czerpanie materiału nauczania bezpośrednio z życia, aktywny udział uczniów w zjawiskach otaczającego świata przyrodniczego, społecznego. Opiera się na poznaniu przedmiotów i zjawisk za pomocą wszystkich zmysłów. Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne- metoda niewerbalna, kształtująca świadomość własnego ciała, przestrzeni, współdziałania z innymi Metoda neurobiologiczna/krakowska/-rozwijająca funkcje poznawcze i umiejętności komunikacji językowej. Oparta na różnorodnych ćwiczeniach ukierunkowanych na nabywanie znaczenia słów języka polskiego. Ćwiczenia rozpoczyna się od komunikacji niewerbalnej, potem wprowadza się samogłoski, sylaby, rzeczowniki, czasowniki-w kolejności pojawiania się ich w rozwoju mowy Metody oparte na programie TEACCH-zakładają realizację indywidualnych programów pracy terapeutycznej zawierających ćwiczenia ukierunkowane na rozwój określonych zdolności, umiejętności w poszczególnych sferach m.in. naśladowanie, percepcja, motoryka, czynności poznawcze, samodzielność, uspołecznienie, zachowanie

19 KORZYSTNE FORMY PRACY Praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela, terapeuty Praca w grupie z pomocą nauczyciela wspierającego Praca w małych kilkuosobowych grupach pod kierunkiem nauczyciela

20 Najczęstsze trudności ucznia z dysleksją rozwojową: Trudności w opanowaniu techniki czytania (głoskowanie, sylabizowanie, przekręcanie wyrazów, wolne tempo) Niepełne rozumienie treści tekstów, poleceń Trudności w pisaniu (błędy ortograficzne, w zapisie zmiękczeń, głosek nosowych, opuszczanie, dodawanie, przestawianie liter, mylenie znaków, symboli, wolne tempo pisania, obniżona czytelność pisma) Problemy z zapamiętywaniem reguł, definicji, opanowaniem terminologii, słownictwa obcojęzycznego Trudności w zadaniach wymagających orientacji w przestrzeni, wyznaczaniu kierunków, czasie

21 METODY PRACY METODY GRAFICZNEGO ZAPISU- wizualne przedstawienie problemu, schematu określonych czynności za pomocą rysunków, haseł o o Metoda Mapy Pojęciowej Metoda Plakatu METODY PROBLEMOWE- przedstawienie uczniom określonej sytuacji problemowej za pomocą różnorodnych źródeł np. filmów, fotografii, danych liczbowych o o o Burza mózgów Drama Kula śniegowa METODY AUDIOWIZUALNE- wykorzystanie tablic interaktywnych, programów multimedialnych

22 METODY WSPOMAGAJĄCE PROCES TERAPEUTYCZNY Metoda Dobrego Startu- pomocna w pierwszych klasach szkoły podstawowej do wielozmysłowego uczenia się liter i cyfr, utrwalania mylonych lub zapominanych Od piosenki do literki cz.1,2 (M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka) Program edukacyjno-terapeutyczny Ortograffiti Ortograffiti Gry ortomagiczne (M. Bogdanowicz, M. Rożyńska, 2007) w formie kart oraz w formie gier komputerowych Programy multimedialne polecane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji np. Dyslektyk II i Sposób na dysleksję

23 Metoda 18 struktur wyrazowych wyrazowych- metoda pomocna w nauce czytania i pisania, autor: E. Kujawa, i M. Kurzyna. Metoda sylabowa w czytaniu i pisaniu, autor: Grabałowska K., Jastrząb J., Mickiewicz J., Wojak M. Metoda kolorowej ortografii Ortofrajda Ortofrajda - metoda pomocna w nauce poprawnego pisania, autor: Furmaga L. Do znanych autorów publikacji z zakresu terapii pedagogicznej należą: B. Zakrzewska, Z. Saduś, J. Jastrząb, E. Kujawa, M. Kurzyna, J. Mickiewicz, J. Cieszyńska, I. Czajkowska, K. Herda, A. Smoleńska, J. Studnicka, R. Czabaj, M.Rożyńska i wiele innych.

24 KORZYSTNE FORMY PRACY: Praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela, terapeuty Praca w parach Praca w małej grupie

25 Jolanta Bugała Sylwia Krakowiak

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

Dzieci z zespołem Downa Niesłyszący Dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Specyficzne trudności W nauce czytania i pisania

Dzieci z zespołem Downa Niesłyszący Dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Specyficzne trudności W nauce czytania i pisania Dzieci uzdolnione Dzieci przewlekle chore Dzieci z zespołem Downa Niesłyszący Dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi Mutyzm FAS Autyzm Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Dziecięce porażenie mózgowe

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE? Część I - Terminologia

JAK POMÓC DZIECKU ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE? Część I - Terminologia JAK POMÓC DZIECKU ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE? Część I - Terminologia Nabycie umiejętności sprawnego czytania, pisania i liczenia w pierwszych latach nauki szkolnej jest warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Grażyna Krasowicz-Kupis

Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Grażyna Krasowicz-Kupis Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich 5 Grażyna Krasowicz-Kupis RECENZENTKI: Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka REDAKCJA: Maria Pawlina KOREKTA: Maciej Byliniak PROJEKT GRAFICZNY: Piotr

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko i dysleksja

Moje dziecko i dysleksja Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej Brytanii Magdalena Ziemnicka www.dyslang.eu Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?

Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Redakcja stylistyczna: Urszula Roman Wydawca: Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Spendel Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis Katowice

Małgorzata Spendel Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis Katowice SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE DZIECI I MŁODZIEŻY Małgorzata Spendel Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis Katowice Specjalne potrzeby edukacyjne - SPE Specjalne potrzeby edukacyjne to takie potrzeby,

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych

Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami jest lepszą szkołą dla wszystkich Bengt Linquist Pojęcie specjalne potrzeby edukacyjne pojawiło się

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną.

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Materiały pomocnicze dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Wykonała: MGR ANNA BĄBKA CZĘSTOCHOWA 2004 SPIS TREŚCI I. Pojęcie diagnozy...3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM SPIS TREŚCI I. Czynniki rozwoju w młodszym wieku szkolnym II. Rozwój procesów poznawczych 1. Spostrzeganie 2. Uwaga 5. Pamięć 4. Mowa 5. Myślenie III. Rozwój uczuciowy

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Niepełnosprawność należy rozumieć, jako ograniczenie możliwości jednostki w zakresie: Fizycznym

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Redakcja naukowa: Ewa Domagała-Zyśk Lublin 2012 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1

SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1 Krystyna Sochacka Białystok SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1 Streszczenie W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i problemy związane z wdrażaniem zmian mających na celu wyrównanie szans

Bardziej szczegółowo

Specyfika rozwoju psychospołecznego dziecka z wadą słuchu

Specyfika rozwoju psychospołecznego dziecka z wadą słuchu Specyfika rozwoju psychospołecznego dziecka z wadą słuchu Magdalena Kosowska Rozwój dziecka z wadą słuchu, podobnie jak dziecka słyszącego, zależy od wielu procesów, które na ten rozwój wpływają. Czynnikami

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku z dysleksją?

Jak pomóc dziecku z dysleksją? Jak pomóc dziecku z dysleksją? CO TO JEST DYSLEKSJA? Termin dysleksja pochodzi z języka greckiego i oznacza trudności w czytaniu. My odnosimy ten termin do dzieci, u których trudności w czytaniu są związane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo