RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. 2/45

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Małgorzata Lachtara, Agnieszka Kulikowska. Badaniem objęto 32 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 46 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 14 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły,grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki. 3/45

4 Obraz szkoły Szkoła Podstawowa w Komarowie położona jest na skraju lasu. Jej okolicę charakteryzuje korzystny mikroklimat pozwalający dzieciom i młodzieży na uczenie się i aktywny wypoczynek w ekologicznych warunkach. Na terenie szkoły znajdują się boiska do piłki nożnej i koszykowej oraz plac zabaw dla dzieci. Piękne położenie, warunki geograficzne oraz przyjazna atmosfera panująca w placówce pozwalają w pełni realizować przyjęte przez nią hasło: "Wesoła szkoła", a także rozwijać edukację przyrodniczo-ekologiczną. Do szkoły uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami zachowania. W szkole wdrażane są oryginalne i nowatorskie rozwiązania adekwatne do potrzeb uczniów stanowiące przykład dobrej praktyki oraz przedsięwzięcia wzbogacające ofertę edukacyjną i umożliwiające dzieciom pełniejszy rozwój. Do działań tworzących oryginalną i prekursorską koncepcję pedagogiczną szkoły należą: projekt "Tuluza" skupiający społeczność szkolną i lokalną wokół poetki Joanny Kulmowej, projekt "Ekologia - moda czy potrzeba?", dwie innowacje pedagogiczne włączające w procesy edukacyjne metody Marii Montessori oraz wdrażanie do praktyki nauczycielskiej zasad oceniania kształtującego. W realizację dwóch pierwszych przedsięwzięć zaangażowana jest nie tylko społeczność szkolna, ale również mieszkańcy Komarowa. Z tego powodu szkoła nie tylko pełni w swym środowisku funkcję edukacyjną, lecz również kulturalną. Projekt "Tuluza" ma na celu rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej, a przede wszystkim wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczniów oraz nawiązanie kontaktów międzynarodowych i pozyskanie partnerów do współpracy ze szkołą poprzez upowszechnianie twórczości patronki szkoły - Joanny Kulmowej. W ramach działań projektowych zaplanowano zajęcia z języka francuskiego, warsztaty prowadzone przez aktorów Teatru Współczesnego w Szczecinie, cykliczny Międzyszkolny Konkurs Recytatorski i Plastyczny "Magia w Poezji Joanny Kulmowej" oraz Międzyszkolny Konkurs Literacko- Plastyczny "Nasza własna poezja - Cztery pory roku". Kulminacyjnym punktem projektu będzie prezentacja inscenizacji teatralnej wg specjalnie napisanej w tym celu przez patronkę szkoły sztuki na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Szkolnych w Tuluzie. Festiwal ma zasięg światowy, a SP w Komarowie została zakwalifikowana do udziału w tym festiwalu jako jedna z czterech szkół reprezentujących Europę. Dzięki temu projektowi uczniowie szkoły realizują swoje ambicje oraz potrzebę zaistnienia na szerszym forum. Celami projektu "Ekologia-moda czy potrzeba" są: kształtowanie od najmłodszych lat postaw odpowiedzialnych za przyszły stan środowiska naturalnego, podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających z jego zanieczyszczania i selektywnej zbiórki odpadów oraz promowanie zachowań przyjaznych środowisku wśród społeczności lokalnej. Realizacja innowacji pedagogicznych "Pomóż mi samemu to zrobić" i "Edukacja wczesnoszkolna w systemie Marii Montessori" ma na celu umożliwienie dzieciom wszechstronnego rozwoju, w tym fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego oraz wspieranie jego spontanicznej i twórczej aktywności. Metody Montessori pomagają w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania. Metody te zostały wdrożone do praktyki szkolnej ze względu na specyficzne potrzeby edukacyjne uczniów, którzy z uwagi na uwarunkowania środowiskowe skuteczniej uczą się poprzez praktyczne działania. Dzięki tym działaniom uczniowie są bardziej kreatywni, ambitni, pewni siebie, odważni i samodzielni. Dobrze radzą sobie w różnych, trudnych sytuacjach. Ponadto nauczyciele wdrażają do praktyki szkolnej elementy oceniania kształtującego, skutkiem czego uczniowie czują się odpowiedzialni za proces uczenia się. 4/45

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Joanna Kulmowa Typ placówki Szkoła podstawowa Miejscowość Komarowo Ulica Numer 8 Kod pocztowy Urząd pocztowy Lubczyna Telefon Fax Www Regon Publiczność publiczna Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież Charakter brak specyfiki Uczniowie, wychow., słuchacze 60 Oddziały 7 Nauczyciele pełnozatrudnieni 9.00 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 3.00 Średnia liczba uczących się w oddziale 8.57 Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela 6.67 Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat goleniowski Gmina Goleniów Typ gminy gmina miejsko-wiejska 5/45

6 Poziom spełniania wymagań państwa Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się A Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału (D) Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D) Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D) Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania (D) Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach (D) Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój (D) Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej (B) Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój (B) Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B) W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów (B) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej B W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego (D) Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji (D) W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych (B) Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B) Respektowane są normy społeczne B Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne (D) Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego (D) Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu (D) W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb (B) W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B) 6/45

7 Wnioski 1. Nauczyciele wdrażają zasady oceniania kształtującego, zapewniając uczniom aktywne uczestnictwo w procesie uczenia się, co wpływa korzystnie na przejmowanie przez uczniów odpowiedzialności za własną naukę. 2. Uczniowie i nauczyciele wspólnie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się podczas lekcji. Słabszą stroną klimatu uczenia się są relacje między uczniami. 3. Zdecydowana większość uczniów wie, jak się uczyć, zna stawiane przed nimi wymagania i cele uczenia się, jednak w niewielkim zakresie nauczyciele pozyskują od uczących się informację zwrotną dotyczącą stopnia akceptacji celów i wymagań wśród dzieci i rzadko zachęcają je do zastanowienia nad tym, czego się nauczyły. 4. W szkole wdrażane są autorskie rozwiązania nowatorskie, tworzące oryginalną koncepcję pedagogiczną szkoły oraz przedsięwzięcia wzbogacające ofertę edukacyjną i umożliwiające dzieciom pełny rozwój. 5. Nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów, a wnioski z analizy tych osiągnięć wykorzystują przede wszystkim do indywidualizacji nauczania oraz do zwracania większej uwagi na zagadnienia, które sprawiają uczniom trudność, co przyczynia się do większej efektywności procesu edukacyjnego. 6. Placówka wykorzystuje informacje wynikające z analizy osiągnięć uczniów do podejmowania działań, które przyczyniły się do różnorodnych sukcesów uczniów. 7. Mała liczba uczniów w szkole, a także skuteczne działania podejmowane przez placówkę zapewniają uczniom bezpieczeństwo zarówno fizyczne jak i psychiczne. 7/45

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Nauczanie w efektywnych szkołach jest celowe, ma jasno określone zadania, jest dobrze zorganizowane, przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na uczeniu się jest zaplanowana i kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko uczenia się powinno być atrakcyjne, metody pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i brania odpowiedzialności za proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma informowanie uczniów o postępie, jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. Poziom spełnienia wymagania: A Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Nauczyciele wdrażają zasady oceniania kształtującego, zapewniając uczniom możliwość współdecydowania o przebiegu procesu uczenia się, co wpływa korzystnie na przejmowanie przez uczniów odpowiedzialności za własną naukę. Nauczyciele dbają o dobre relacje, traktując równie dobrze wszystkich uczniów, jednak w znacznym stopniu niektórzy uczniowie są lekceważeni przez innych. Zdecydowana większość uczniów wie, jak się uczyć, zna stawiane przed nimi wymagania i cele uczenia się, natomiast nauczyciele w niewielkim zakresie pozyskują od uczących się informację zwrotną dotyczącą stopnia ich akceptacji wśród dzieci i zachęcają je do zastanowienia nad tym, czego się nauczyły. Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się, stosując system wzmocnień pozytywnych, a także wdrażając ocenianie wewnątrzszkolne pełniące funkcję kształtującą, motywującą i budzącą pozytywne emocje. W szkole wdrażane są autorskie rozwiązania nowatorskie, tworzące oryginalną koncepcję pedagogiczną szkoły oraz przedsięwzięcia wzbogacające ofertę edukacyjną i umożliwiające dzieciom pełniejszy rozwój. 8/45

9 Obszar badania: Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału Działania edukacyjne adekwatne do potrzeb i możliwości dzieci są powszechnie podejmowane przez nauczycieli. Nauczyciele, których lekcje były obserwowane, dobierają metody i techniki pracy z uczniami, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów, w tym skuteczność metod w wyciszeniu zespołu, koncentrowaniu uwagi, zmniejszaniu stresu i kształtowaniu wyobraźni oraz w odwoływaniu się do wielu zmysłów. Istotną przesłanką w doborze metod jest również ich efektywność w rozwiązywaniu problemów w sposób twórczy, łączeniu wiedzy z praktyką, lepszym zapamiętywaniu, a także stwarzaniu sytuacji sprzyjających uczeniu się od siebie nawzajem. Odpowiadając na te potrzeby, kadra pedagogiczna stosuje elementy pedagogiki Montessori, metody aktywizujące, ćwiczenia na koncentrację, doświadczenia, pracę z tekstem oraz prezentacje multimedialne. Ponadto uczniowie rozwiązują problemy w sposób twórczy, wykorzystują wiedzę w praktyce oraz prowadzą doświadczenia. Dużym zainteresowaniem cieszą się nowoczesne technologie multimedialne. Wszystkie dzieci sądzą, że nauczyciele zrozumiale tłumaczą zagadnienia będące przedmiotem lekcji (wykres 3j), czują się zaangażowani w prowadzone zajęcia lekcyjne (wykres 1j) i współpracują z innymi uczniami (wykres 2j). W opinii uczniów pedagodzy potrafią zainteresować tematem zajęć (wykres 4j), a sposób, w jaki kształcą, motywuje dzieci do uczenia się (wykres 5j). Ich zdaniem obserwowane lekcje nie różniły się od innych zajęć z danego przedmiotu. Najbardziej dzieciom podobała się praca w parach lub grupach, pisanie dialogów, odgrywanie scenek, ćwiczenia na koncentrację i temat lekcji. Uczniowie najmłodsi najbardziej lubią to, że mogą się uczyć, ćwiczyć i bawić, pływać na basenie i wychodzić na plac zabaw. Są przekonani, że w szkole mogą uzyskać pomoc, otrzymać nagrodę, dostawać dobre oceny, malować oraz korzystać z komputerów. Niektórzy powiedzieli, że chcieliby, aby nauczyciele częściej organizowali zajęcia na placu zabaw, stosowali elementy pedagogiki zabawy oraz korzystali z technologii informacyjnej i komputerowej. Dzieci te nie lubią, gdy inni im przeszkadzają, mają dużo zadane, nie można się bawić i wychodzić na dwór. 9/45

10 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j 10/45

11 Wykres 5j Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się Zdecydowana większość uczniów wie, jak się uczyć z uwagi na to, że nauczyciele kształtują umiejętność uczenia się w sposób powszechny i adekwatny do ich potrzeb, jednak tylko połowę podopiecznych zachęcają do zastanowienia nad tym, czego się nauczyli na lekcji. Z przeprowadzonych obserwacji zajęć wynika, że nauczyciele kształtują umiejętność uczenia się poprzez stwarzanie sytuacji, w których uczniowie podejmują indywidualne decyzje dotyczące procesu uczenia się, wyrażają swoje opinie, rozwiązują problemy poznawcze, a pedagodzy zachęcają ich do poszukiwania różnych rozwiązań. Natomiast z obserwacji wynika, że uczniowie nie podsumowują zagadnień będących przedmiotem lekcji. Brak podsumowań dotyczy połowy zajęć. Ponadto w celu kształtowania umiejętności samodzielnego uczenia się nauczyciele udzielają indywidualnej pomocy, stosują ćwiczenia zwiększające koncentrację uwagi ze względu na specyficzne potrzeby dzieci, a także metody Marii Montessori, techniki dramowe, elementy pedagogiki zabawy i ćwiczenia praktyczne. Angażują uczniów do grania i śpiewania oraz słuchania i powtarzania. Analiza ankiet przeprowadzonych wśród dzieci wskazuje na to, że w opinii wszystkich badanych uczniów nauczyciele podejmują działania mające na celu wyjaśnienie im, jak mają się uczyć (wykres 3j), a uczniowie nie boją się popełniać błędów (wykres 2). Ponadto nauczyciele i uczniowie sądzą, że zdecydowana większość dzieci potrafi się uczyć samodzielnie (wykres 3j i 4j). Zdaniem najmłodszych dzieci nauczyciele rozmawiają z nimi o tym, czego się nauczyły. Należy jednak zauważyć, że połowa uczniów nie jest zachęcana do autorefleksji procesem uczenia się (wykres 1j). 11/45

12 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j 12/45

13 Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się Uczniowie i nauczyciele wspólnie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się podczas lekcji, a działania podejmowane w tym zakresie spełniają kryterium powszechności. Słabszą stroną pracy szkoły są relacje między uczniami, ponieważ w znacznym stopniu niektórzy uczniowie są lekceważeni przez innych. Dzieci sądzą, że nauczyciele w większości tworzą atmosferę uczenia się poprzez udzielanie wskazówek, które pomagają im się uczyć (wykres 1j) oraz wysłuchują uczniów, gdy istnieje konieczność porozmawiania (wykres 2j). Zdecydowana większość nauczycieli upewnia się, czy uczniowie właściwie zrozumieli treści omawiane na zajęciach (wykres 3j). Dowodem właściwej atmosfery uczenia się jest przyjazne odnoszenie się uczniów do siebie nawzajem (wykres 4j), a także udzielanie wzajemnej pomocy w nauce na wszystkich bądź na większości zajęć (wykres 5j). Należy też zauważyć, że na zdecydowanej większości zajęć czas lekcyjny wykorzystywany jest na uczenie się (wykres 6j). Korzystny wpływ na atmosferę uczenia się ma również ma równe traktowanie uczniów przez zdecydowaną większość nauczycieli (wykres 7j). Większość dzieci uczęszczających do szkoły jest przekonana, że uczniowie nie są lekceważeni przez innych (wykres 8j). Rodzice sądzą, że dzieci chętnie chodzą do szkoły, nauczyciele w większości szanują ich dziecko i dbają o dobre relacje między ich dzieckiem a pozostałymi uczniami (wykres 9j). Z obserwacji wynika, że lekcjach dominuje przyjazna i sprzyjająca uczeniu się atmosfera, a wzajemne relacje między nauczycielem i uczniami są życzliwe. Nauczyciele przyjmują opinie i inicjatywy uczniów wyrażają ich akceptację bądź wykorzystują je do pracy na lekcji. Dzieci mają stworzoną możliwość wykorzystania błędów popełnionych w procesie uczenia się. Nauczyciele uwzględniają zgłaszane przez uczniów potrzeby. Atmosfera uczenia się oparta jest na zasadach wzajemnego szacunku, życzliwości, zaufania, równości i współpracy. Również pracownicy niepedagogiczni, charakteryzując atmosferę panującą w szkole, powiedzieli, że wszyscy współdziałają ze sobą w klimacie życzliwości, koleżeństwa, serdeczności oraz wzajemnego wspierania się w podejmowanych działaniach. Ich rola polega na rozwiązywaniu wspólnie z nauczycielami problemów wychowawczych, a także na zapewnianiu uczniom poczucia bezpieczeństwa. 13/45

14 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j 14/45

15 Wykres 5j Wykres 6j Wykres 7j Wykres 8j 15/45

16 Wykres 9j Obszar badania: Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania Zdecydowana większość uczniów zna stawiane przed nimi cele uczenia się oraz formułowane wobec nich oczekiwania, jednak w niewielkim zakresie nauczyciele pozyskują od uczących się informację zwrotną dotyczącą stopnia ich zrozumienia (akceptacji) przez dzieci. Z obserwacji wynika, że pedagodzy w zdecydowanej większości formułują cele zajęć najczęściej ustnie bądź zapisując je na tablicy. Większość nauczycieli nie sprawdza jednak stopnia zrozumienia celów lub ogranicza się do zadania pytania klasie, czy wszystko jest zrozumiałe. Wszyscy uczniowie znają cele uczenia się i wiedzą, dlaczego się uczą się czegoś na lekcji (wykres 1 i 2). Ich zdaniem nauczyciele podejmują skuteczne działania służące budowaniu pozytywnej motywacji do nabywania kompetencji kluczowych i uczenia się. Zdaniem podopiecznych nauczyciele wyjaśniają, jakich działań od nich oczekują (wykres 3j). 16/45

17 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j 17/45

18 Obszar badania: Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach Nauczyciele pozytywnych, motywują oraz uczniów udzielają im do aktywnego niezbędnego uczenia wsparcia się, stosując w pokonywaniu system wzmocnień trudności w sposób powszechny. Z wywiadów przeprowadzonych z uczniami po obserwacji zajęć wynika, że w procesie uczenia się spośród podejmowanych przez nauczycieli działań najbardziej motywują ich do nauki dodatkowe pomoce dydaktyczne, prezentacje multimedialne, samodzielne wykonywanie zadań, praca w parach lub grupach oraz stosowane metody i techniki pracy. W opinii najmłodszych podopiecznych różne zajęcia sprawiają im trudności. Część z nich uważa, że takich zajęć nie ma. Aby radzić sobie z trudnościami, więcej się uczą lub proszą nauczyciela bądź rodziców o pomoc. Zdaniem uczniów większość nauczycieli rozmawia z nimi o postępach w nauce (wykres 1j). Prawie wszyscy nauczyciele udzielają dzieciom pomocy nauczyciela w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (wykres 3j). W związku z tym uczniowie lubią się uczyć (wykres 2j). Ponadto prawie wszyscy rodzice są przekonani o tym, że postawy i działania nauczycielskie wpływają korzystnie na motywację do uczenia się, ponieważ pedagodzy w większości wierzą w możliwości ich pociech (wykres 4j), a także chwalą je częściej niż krytykują (wykres 5j), co wyzwala w dzieciach pozytywną energię i chęć do podejmowania wyzwań. Oznacza to, że w szkole stosowany jest system wzmocnień pozytywnych. Wykres 1j Wykres 2j 18/45

19 Wykres 3j Wykres 4j Wykres 5j 19/45

20 Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój Nauczyciele w sposób powszechny udzielają dzieciom informacji zwrotnej na temat postępów w nauce, co wpływa korzystnie na proces uczenia się i planowania indywidualnego rozwoju. Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję kształtującą, motywującą i budzącą pozytywne emocje, nie powodując strachu i frustracji, co potwierdzają wypowiedzi uczniów i rodziców oraz wyniki obserwacji. Dzieci są przekonane, że nauczyciele przestrzegają zasad obowiązujących w wewnątrzszkolnym systemie oceniania (wykres 1j) oraz informują o tym, co będą brać pod uwagę, oceniając zadanie (wykres 2j). Zasady te są ustalone i jasne na wszystkich zajęciach (wykres 3j). Zdaniem badanych dzieci nauczyciele rozmawiają z nimi o postępach w nauce (wykres 4j), pomagają przezwyciężać trudności (wykres 5j) oraz rozmawiają o przyczynach sukcesów w nauce (wykres 6j). Dostrzegają to, co dzieci wykonują prawidłowo (wykres 7j), a uzyskiwana pomoc jest wystarczająca (wykres 8j). 13 z 17 badanych jest zadowolonych w sytuacji, kiedy są oceniani, a 3 z 17 ma ochotę się uczyć. (wykres 1w). Z obserwacji wynika, że informacje zwrotne udzielane przez nauczycieli podczas zajęć sprzyjają poprawnemu wykonywaniu zadań oraz motywują uczniów do dalszego działania. Pedagodzy zwracają uwagę na te elementy odpowiedzi lub działania ucznia, które były prawidłowe lub nieprawidłowe. Ponadto zdecydowana większość rodziców jest przekonana, że to, jak nauczyciele oceniają ich dziecko, zachęca je do uczenia się (wykres 9j). Wykres 1j Wykres 2j 20/45

21 Wykres 3j Wykres 4j Wykres 5j Wykres 6j 21/45

22 Wykres 7j Wykres 8j Wykres 9j 22/45

23 Wykres 1w Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej Nauczyciele wspólnie planują i konsekwentnie realizują podczas lekcji i innych zajęć przedsięwzięcia łączące różne dyscypliny, zapewniając ich odpowiednią organizację. Uczniowie są przekonani, że nauczyciele poruszają na lekcjach zagadnienia z innych przedmiotów (wykres 1j). Dzieci mają możliwość korzystania z tego, czego nauczyły się na innych przedmiotach lub poza szkołą (wykres 2j). Zdaniem uczniów wiedza i umiejętności rozwijane na wszystkich bądź na większości lekcji przydają im się w życiu codziennym (wykres 3j). Na większości obserwowanych zajęć uczniowie korzystali głównie z wiedzy przedmiotowej i z innych przedmiotów, a - w połowie przypadków - z doświadczeń pozaszkolnych. Nauczyciele nie odwołują się do wydarzeń w najbliższej okolicy, w Polsce i na świecie na lekcjach. W tym celu organizują uroczystości patriotyczne lub rocznicowe, akcje profilaktyczne i charytatywne, wyjazdy na spektakle teatralne, imprezy szkolne i klasowe. Realizują programy promujące zdrowy styl życia oraz organizują demokratyczne wybory do samorządu uczniowskiego. W wybranej klasie nauczyciele planują i systematycznie realizują różnorodne działania międzyprzedmiotowe, takie jak m.in. organizacja wspólnych lekcji w zakresie edukacji prozdrowotnej, warsztatów dziennikarskich prowadzonych przez redaktora "Gazety Goleniowskiej", konkursów interdyscyplinarnych, w tym literacko-plastycznego konkursu "Cztery pory roku". Ponadto włączają do swoich lekcji treści nauczania m.in. 23/45

24 z geografii i kultury angielskiej. Dzieci dokonują przekładów intersemiotycznych (np. wykonanie prac plastycznych ilustrujących ulubionych bohaterów), wspólnie z nauczycielami planują i realizują projekt obchodów Świąt Bożego Narodzenia oraz Dnia Książki. Uczestniczą w Dniu Naukowca. Nauczyciele realizują też, wykorzystując lokalizację szkoły, liczne przedsięwzięcia ekologiczne. Ponadto rozwijają pasje teatralne, przygotowując dzieci do uczestnictwa w światowym Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Form Teatralnych w Tuluzie, w którym jako jedna z wybranych czterech szkół w Europie przedstawią po francusku specjalnie napisaną sztukę teatralną Joanny Kulmowej - patronkę szkoły. Co roku dzieci biorą też udział w Gminnym Przeglądzie Szkolnych Form Teatralnych. Wykres 1j Wykres 2j 24/45

25 Wykres 3j Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój Nauczyciele kształtują wśród uczniów poczucie współodpowiedzialności za własny rozwój, dając im możliwość wpływania na organizację procesu uczenia się. Uczniowie współdecydują o wyborze sposobu, w jaki mają się uczyć. W związku z tym w szkole stwarzane są warunki do przejmowania odpowiedzialności przez uczniów za własną naukę. Badani pracownicy pedagogiczni sądzą, że dają uczniom możliwość wyboru metod pracy, rodzaju zajęć pozalekcyjnych, ustalania terminów testów lub sprawdzianów, zasad oceniania i tematów zajęć raz lub kilka razy w półroczu bądź w roku. Na większości obserwowanych zajęć nauczyciele rozmawiali z uczniami o tym, jak przebiegać ma lekcja oraz dawali uczniom możliwość zastanowienia się nad tym, czego nauczyli się na tej lekcji. Ponadto z obserwacji wynika, że nauczyciele w większości dają uczniom możliwość wpływania na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się poprzez dostosowanie poziomu trudności zadań do zgłaszanych przez uczniów indywidualnych sugestii, stosowanie elementów pedagogiki zabawy w sytuacjach, gdy uczniowie zaczynają być zdekoncentrowani, wydłużanie bądź skracanie czasu wykonywania ćwiczenia w zależności od tempa pracy uczniów, dawanie możliwości wyboru sposobu pracy zespołowej oraz umożliwianie uczniom decydowania o tym, w jaki sposób prezentują wyniki pracy grupy. Ponadto uczniowie są przekonani, że nauczyciele zachęcają ich do wymyślania i realizowania własnych pomysłów (wykres 2j) oraz zgłaszania propozycji dotyczących tego, jak chcieliby się uczyć (wykres 1j). Uczniowie powszechny wpływ mają przede wszystkim na atmosferę panującą w klasie oraz sposób uczenia się (wykres 1w). Ich zdaniem największe przełożenie na wyniki kształcenia mają czynniki od nich zależne, takie jak zaangażowanie, czas, jaki poświęcają na naukę, oraz atmosfera panująca w klasie. W mniejszym stopniu do nauki inspirują ich czynniki od nich niezależne tj. praca nauczycieli, pomoc rodziców, opinie nauczycieli na ich temat oraz pomoc kolegów i koleżanek (wykres 2w). 25/45

26 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 1w 26/45

27 Wykres 2w Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem Nauczyciele stwarzają na lekcjach sytuacje sprzyjające uczeniu się uczniów od siebie nawzajem, działania te podejmowane są sposób w miarę systematyczny i powszechny. Pedagodzy w ich opinii stosują sposoby wykorzystujące wzajemne uczenie się uczniów, w szczególności takie jak praca w grupach lub parach, wyrażanie opinii przez uczniów, dyskusja na forum, ocena koleżeńska, prezentacje uczniowskie, metody aktywizujące, elementy pedagogiki zabawy i gry multimedialne (wykres 1o). Nauczyciele na obserwowanych zajęciach stworzyli uczniom możliwość uczenia się od siebie nawzajem poprzez stosowanie odpowiednich metod lub aranżowanie sprzyjających temu sytuacji. Uczniowie uczą się od siebie, głównie poznając odpowiedzi innych na zadawane pytania bądź pracując w grupach lub parach i wymieniając się pomysłami. Zdaniem większości ankietowanych uczniów pracują oni w grupach lub parach na większości zajęć (wykres 1j i 2j). Ponadto wykonują zadania wymyślone przez siebie lub innych uczniów (wykres 3j). 27/45

28 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j 28/45

29 Wykres 1o Obszar badania: W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów W szkole wdrażane są oryginalne i nowatorskie rozwiązania adekwatne do potrzeb uczniów stanowiące przykład dobrej praktyki oraz przedsięwzięcia wzbogacające ofertę edukacyjną i umożliwiające dzieciom pełniejszy rozwój. Do działań tworzących oryginalną i prekursorską koncepcję pedagogiczną szkoły należą: projekt "Tuluza" skupiający społeczność szkolną i lokalną wokół poetki Joanny Kulmowej, projekt "Ekologia - moda czy potrzeba?", dwie innowacje pedagogiczne włączające w procesy edukacyjne metody Marii Montessori oraz wdrażanie do praktyki nauczycielskiej zasad oceniania kształtującego. W realizację dwóch pierwszych przedsięwzięć zaangażowana jest nie tylko społeczność szkolna, ale również mieszkańcy Komarowa. Z tego powodu szkoła nie tylko pełni w swym środowisku funkcję edukacyjną, lecz również kulturalną. Projekt "Tuluza" ma na celu rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej, a przede wszystkim wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczniów oraz nawiązanie kontaktów międzynarodowych i pozyskanie partnerów do współpracy ze szkołą poprzez upowszechnianie twórczości patronki szkoły - Joanny Kulmowej. W ramach działań projektowych zaplanowano zajęcia z języka francuskiego, warsztaty prowadzone przez aktorów Teatru Współczesnego w Szczecinie, cykliczny Międzyszkolny Konkurs Recytatorski i Plastyczny Magia w Poezji Joanny Kulmowej oraz Międzyszkolny Konkurs Literacko- Plastyczny "Nasza własna poezja - Cztery pory roku". Kulminacyjnym punktem projektu będzie prezentacja inscenizacji teatralnej wg specjalnie napisanej w tym celu przez patronkę szkoły sztuki na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Szkolnych w Tuluzie. Festiwal ma zasięg 29/45

30 światowy, a SP w Komarowie została zakwalifikowana do udziału w tym festiwalu jako jedna z czterech szkół reprezentujących Europę. Dzięki temu projektowi uczniowie szkoły realizują swoje ambicje oraz potrzebę zaistnienia na szerszym forum. Celami projektu "Ekologia-moda czy potrzeba" są: kształtowanie od najmłodszych lat postaw odpowiedzialnych za przyszły stan środowiska naturalnego, podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających z jego zanieczyszczania i selektywnej zbiórki odpadów oraz promowanie zachowań przyjaznych środowisku wśród społeczności lokalnej. Realizacja innowacji pedagogicznych Pomóż mi samemu to zrobić i Edukacja wczesnoszkolna w systemie Marii Montessori ma na celu umożliwienie dzieciom wszechstronnego rozwoju, w tym fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego oraz wspieranie jego spontanicznej i twórczej aktywności. Metody Montessori pomagają w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania. Metody te zostały wdrożone do praktyki szkolnej ze względu na specyficzne potrzeby edukacyjne uczniów, którzy z uwagi na uwarunkowania środowiskowe skuteczniej uczą się poprzez praktyczne działania. Dzięki tym działaniom uczniowie są bardziej kreatywni, ambitni, pewni siebie, odważni i samodzielni. Dobrze radzą sobie w różnych, trudnych sytuacjach. Ponadto nauczyciele wdrażają do praktyki szkolnej elementy oceniania kształtującego, czego dowodem są wyniki ewaluacji zewnętrznej. Na skutek tych działań uczniowie czują się odpowiedzialni za proces uczenia się. W działania nowatorskie angażuje się 13 z 14 pracujących w szkole nauczycieli. Zdaniem nauczycieli dotyczą one przede wszystkim metod pracy, treści, wykorzystania środków dydaktycznych, komunikacji z uczniami i rodzicami oraz współdziałania z innymi nauczycielami (wykres 1w). W opinii partnerów szkoły specyfikę szkoły stanowią: współpraca z ciekawymi osobowościami współpraca, w tym przede wszystkim z Joanną Kulmową, działania teatralne i parateatralne, przedsięwzięcia integrujące społeczność lokalną i wspierające rozwój kultury fizycznej. Z powyższego wynika, że szkoła stanowi wzór, od którego można się uczyć, dzieli się doświadczeniem i prezentuje dobre praktyki oraz podejmuje wiele działań o charakterze długofalowym, powszechnym i spójnym. 30/45

31 Wykres 1w 31/45

32 Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. Poziom spełnienia wymagania: B Z przeprowadzonych podstawowe umiejętności, programowej. badan uwzględniając Szkoła monitoruje wykorzystuje do dalszej do osiągania przez wynika, zalecane i analizuje pracy. Działania uczniów że nauczyciele warunki osiągnięcia podejmowane sukcesów edukacyjnych. kształtują i sposoby uczniów, przez Dzięki wśród uczniów realizacji podstawy a wnioski nauczycieli różnym z tych analiz przyczyniają inicjatywom się szkoła przygotowuje także uczniów do nauki w następnym etapie kształcenia i rozwija umiejętności niezbędne na rynku pracy. Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego Poprzez prowadzone w różnej formie diagnozy szkoła pozyskuje wiedzę na temat osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, a uzyskaną wiedzę wykorzystuje do realizacji podstawy programowej. Z wypowiedzi dyrektora i analizy dokumentacji wynika, że w szkole prowadzone są diagnozy w formie testów, obserwacji, analizy opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, opinii wychowawców z innych szkół, a także w trakcie wywiadów z rodzicami lub wymiany swoich spostrzeżeń przez nauczycieli na spotkaniach zespołów samokształceniowych. W oddziale przedszkolnym wykonywane są dwie diagnozy w ciągu roku (na początku i na końcu roku szkolnego), które badają umiejętności społeczne dzieci i współdziałanie w grupie, rozumienie oraz poszanowanie przyrody, a także czynności intelektualne. W klasach I-III nauczyciele prowadzą wstępne diagnozy umiejętności matematycznych i językowych, umiejętności społecznych, rozumienia i poszanowania przyrody, a także umiejętności poznawczych. W klasach IV-VI natomiast prowadzone są diagnozy wstępne z j. polskiego i matematyki oraz z wychowania fizycznego. Wyniki wszystkich diagnoz są analizowane i na ich podstawie formułowane są wnioski, które przedstawiane są na radzie pedagogicznej. Następnie wnioski wdrażane są do dalszej pracy szkoły. Wyniki diagnoz wykorzystywane są przede wszystkim do planowania procesów edukacyjnych, a nauczyciele dostosowują sposób pracy do indywidualnych możliwości każdego ucznia. Na ich podstawie uczniowie kierowani są na zajęcia wyrównawcze lub dodatkowe, a w razie potrzeby wysyłani na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Oprócz tego w szkole zakładane były karty 32/45

33 indywidualnych potrzeb ucznia. Obszar badania: Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji W szkole kształtuje się u uczniów kluczowe kompetencje, a podstawa programowa realizowana jest z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Z analizy przeprowadzonych badan wynika, że wszyscy ankietowani nauczyciele na wszystkich zajęciach kształtują u uczniów umiejętność uczenia się oraz odkrywania swoich zainteresowań i/lub przygotowania do dalszej edukacji. Wszyscy również kształtują umiejętność czytania, myślenia matematycznego oraz komunikowania się w języku ojczystym (wykresy 1j - 3j). Nieco rzadziej nauczyciele dają uczniom możliwość kształtowania myślenia naukowego, pracy zespołowej, -komunikacyjnymi (wykresy 4j - a także posługiwania 6j). Podczas się nowoczesnymi wszystkich obserwowanych technologiami zajęć nauczyciele informacyjno uwzględniali zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej swojego przedmiotu, a kształcili przede wszystkim umiejętność komunikowania się w języku ojczystym, zarówno w mowie, jak i piśmie. Wykres 1j Wykres 2j 33/45

34 Wykres 3j Wykres 4j Wykres 5j Wykres 6j 34/45

35 Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz Osiągnięcia uczniów są monitorowane i diagnozowane, a wnioski z prowadzonych analiz wdrażane do modyfikacji procesu edukacyjnego. Z wypowiedzi nauczycieli (wykres 1w) oraz obserwacji lekcji wynika, że najczęściej nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów poprzez sprawdzanie, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania oraz zadawanie pytań. Natomiast wnioski z analiz osiągnięć uczniów nauczyciele w swojej pracy wykorzystują przede wszystkim do indywidualizacji nauczania oraz do zwracania większej uwagi na zagadnienia, które sprawiają uczniom trudność. Wykres 1w 35/45

36 Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych Skuteczne działania podejmowane przez szkołę przyczyniły się do wzrostu efektów kształcenia i do odnoszenia przez uczniów różnych sukcesów. Z wypowiedzi dyrektora wynika, że placówka podejmowała działania wynikające z wniosków z diagnoz oraz monitorowania, które miały na celu podniesienie efektywności kształcenia i umożliwiające odnoszenie przez uczniów sukcesów. W szkole zorganizowano dodatkowe godziny wyrównawcze z przedmiotów egzaminacyjnych. Podczas tych zajęć nauczyciele wprowadzali w większym stopniu zdania rozwijające te umiejętności, które wypadły słabo i na bieżąco sprawdzali efektywność swojej pracy. Oprócz tego na lekcjach wdrożono nauczanie kształtujące, metody aktywizujące oraz indywidualizację nauczania. Z zebranych danych wynika, że efektywność podejmowanych przez szkołę działań znajduje potwierdzenie w wynikach sprawdzianu po VI klasie. W 2012 roku wyniki szkoły znajdowały się w 2 staninie (bardzo niski) natomiast w 2013 roku wzrosły do 5 staninu (średni). Na podkreślenie zasługuje również fakt, że w 2013 roku wyniki Szkoły Podstawowej w Komarowie były wyższe od wyników w gminie, powiecie i województwie. Poza tym w stosunku do roku 2012 w roku 2013 nastąpił wzrost w umiejętnościach: czytanie (0,49 -> 0,89), rozumowanie (0,28 ->0,56) i wykorzystanie wiedzy w praktyce (0,26 - >0,39). Więcej uczniów bierze udział w konkursie Kangur Matematyczny, w wewnątrzszkolnych konkursach (konkurs warcabowy). Uczniowie osiągają także czołowe miejsca w międzyszkolnym konkursie wiedzy przyrodniczej klas I-II, Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim i Plastycznym "Magia w poezji ukryta" - wiersze Joanny Kulmowej, Międzyszkolnym Konkursie Nasza własna poezja cztery pory roku", w gminnym konkursie tenisa stołowego, konkursach ekologicznych czy sportowych. Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy Szkoła dzięki podejmowanym działaniom przygotowuje uczniów do nauki w gimnazjum oraz kształci umiejętności niezbędne na rynku pracy. Z wypowiedzi dyrektora i nauczycieli wynika, że placówka rozwija u uczniów wiele umiejętności przydatnych w dalszym życiu takich jak posługiwanie się technologią komputerową, wyrażanie i prezentowanie własnych poglądów czy planowanie organizacji czasu wolnego oraz czasu pracy. Oprócz tego poprzez udział w warsztatach teatralnych i występy w szkolnym teatrze uczniowie mają możliwość rozwijania umiejętności pracy zespołowej, a organizując dodatkowe zajęcia z języka francuskiego szkoła kształtuje u uczniów umiejętność komunikacja w języku obcym. Jako najbardziej efektywne w kształtowaniu u uczniów podanych umiejętności respondenci podali przygotowywanie przez uczniów prezentacji na określony temat, stosowanie scenek dramowych na zajęciach lekcyjnych oraz proponowanie zadań wykorzystujących nabytą wiedzę w sytuacjach z życia codziennego. 36/45

37 Wymaganie: Respektowane są normy społeczne Szkoły powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego. Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej i społeczeństwa stanowi element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje o sukcesie grup. Ważnym zadaniem szkoły jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a także klimatu sprzyjającego uczeniu się. Poziom spełnienia wymagania: B Relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku, zaufaniu i równości wobec ustalonych zasad dzięki czemu szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego wychowawczych, oraz co prowadzi psychicznego. Poza do modyfikacji tym placówka prowadzi określonych działań. Rodzice analizę działań i uczniowie mają poczucie współdecydowania w ważnych dla nich sprawach, a dyrektor oraz nauczyciele przyjmują ich propozycje podczas modyfikacji działań wychowawczych. Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne Z przeprowadzonych badan wynika, że mała liczba uczniów w szkole, a także skuteczne działania podejmowane przez placówkę zapewniają uczniom bezpieczeństwo zarówno fizyczne jak i psychiczne, co potwierdzili wszyscy respondenci biorący udział w badaniu. Prawie wszyscy uczniowie czują się bezpiecznie zarówno na lekcjach jak i na przerwach, a także na terenie szkoły po zajęciach (wykresy 1j-3j). O bardzo dużym poczuciu bezpieczeństwa fizycznego świadczyć mogą wypowiedzi uczniów, z których wynika, że w ciągu ostatniego roku ani jeden ankietowany uczeń nie uczestniczył w bójce, w której używano niebezpiecznego narzędzia, a 16 z 17 uczniów ani razu nie zostało pobitych, nie było zmuszanych do kupowania czegoś za swoje pieniądze, ani nie ukradziono im przedmiotu lub pieniędzy (wykresy 4j-6j). W szkole nie występuje zjawisko cyberprzemocy, gdyż 15 z 17 uczniów stwierdziło, że ani razu nie było obrażanych za pomocą Internetu lub telefonu (wykres 7j). Zdecydowana większość uczniów nie czuje się także wykluczona (wykres 8j). Wszyscy respondenci (pracownicy niepedagogiczni, organ prowadzący i partnerzy szkoły) stwierdzili, że w szkole panuje przyjazna atmosfera i dba się w niej o bezpieczeństwo. Mała liczba uczniów powoduje, że uczniowie nie czują się anonimowi. Nauczyciele pełnią dyżury na korytarzach, a uczniowie zawsze mogą się zwrócić z prośbą o pomoc zarówno do nauczycieli jak i do innych pracowników. Szkoła na bieżąco we własnym gronie rozwiązuje problemy. Oprócz tego organizowane są spotkania dla uczniów ze specjalistami na temat bezpieczeństwa w trakcie wakacji czy ferii, a w starszych klasach nt. cyberprzemocy i odpowiedzialności karnej. Systematyczne organizowane są próbne alarmy przeciwpożarowe. Poczuciu bezpieczeństwa sprzyja także piękne położenie placówki wokół terenów zieleni oraz w oddaleniu od ruchliwych 37/45

38 ulic. Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j 38/45

39 Wykres 5j Wykres 6j Wykres 7j Wykres 8j 39/45

40 Obszar badania: Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego Podczas realizacji przedsięwzięć będących wynikiem pracy samorządu uczniowskiego uczniowie współdziałają ze sobą i podejmują różne inicjatywy. Z wypowiedzi nauczycieli wynika, że uczniowie chętnie współpracują ze sobą i włączają się w działania realizowane przez samorząd. Przede wszystkim uczniowie pomagają przy organizacji różnorodnych imprez i uroczystości szkolnych, a także tych w których uczestniczy cała społeczność lokalna. Są pomysłodawcami poczty walentynkowej. Z ich inicjatywy w szkole zorganizowano zbiórkę kasztanów, a zebrane w ten sposób fundusze przeznaczyli na zakup sprzętu sportowego. Uczniowie wystąpili także z projektem pn. Czyste ręce, który dotyczył przestrzegania zasad higieny w szkolnych toaletach i miał na celu poprawę ich jakości. Samorząd był również pomysłodawcą udziału w akcji "Paczka dla zwierzaczka", podczas której uczniowie zbierali karmę dla schroniska w Miękowie.15 z 17 uczniów stwierdziło, że bierze udział w imprezach szkolnych, konkursach lub zawodach organizowanych przez samorząd uczniowski, a 9 z 17 je współorganizuje (wykres 1w). Wszelkie przejawy pozytywnej aktywności uczniów są nagradzane i promowane. Nauczyciele natomiast wspierają inicjatywy uczniowskie poprzez motywowanie, wsparcie ich oraz pomoc przy realizacji pomysłu. Wykres 1w 40/45

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W GRONIU Groń Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA Zawidz Kościelny Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealne Studium Prawno-Ekonomiczne "Novum" Wrocław Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Trzyletnie Gimnazjum Dla Dorosłych Zaoczne Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górach Góry Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Tarnowie Tarnów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zaoczne Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15 W TARNOWIE Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Akademickie w Zespole Szkół im. Macieja Płażyńskiego Puck Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ OMEGA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Katolickie Gimnazjum Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE NA LATA 2015/2016 I 2016/2017 opracowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Edukacja Czaplinek Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych "ŻAK" dla Dorosłych Zaoczna Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA w Tarnowie Tarnów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2015 2017 Priorytety do pracy w latach 2015-2017 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie standardów nauczania, uczenia się

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Ciechanów Kuratorium Oświaty w Warszawie Poziom spełniania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Sochaczew Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Szydłowo Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ GIMNAZJUM NR 1 IM. HM. ZYGMUNTA IMBIEROWICZA Słubice Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Piekary Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły. Standard: Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3 PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w ogdańczowicach; 46-233 ąków PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO Starachowice Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Formy nadzoru pedagogicznego kontrola ewaluacja wspomaganie Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 OBSZAR - EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY WYMAGANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NADZÓR PEDAGOGICZNY SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOWALU WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNICTWA I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU Szczecinek Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GI MN AZJ UM IM. JANA P AWŁ A II W DOB CZYC AC H ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żory Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 1 ze szczególną

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miesjkie Nr 93 Łódź Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Policealna Szkoła Prawa i Administracji dla Dorosłych "ŻAK" Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W KAMIEŃCU Kamieniec Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" Kołobrzeg Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

szkoła kładzie nacisk na doskonalenie procesu kształcenia, w szkole respektowane są normy społeczne, przyjazna atmosfera, świetne warunki lokalowe i

szkoła kładzie nacisk na doskonalenie procesu kształcenia, w szkole respektowane są normy społeczne, przyjazna atmosfera, świetne warunki lokalowe i szkoła kładzie nacisk na doskonalenie procesu kształcenia, w szkole respektowane są normy społeczne, przyjazna atmosfera, świetne warunki lokalowe i mała liczebność klas szkoła cieszy się popularnością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Wspomaganie szkół i placówek nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty analizy ilościowe i jakościowe wyników sprawowanego nadzoru

Bardziej szczegółowo