TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI"

Transkrypt

1 TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI Program Pomó mi samemu to zrobi 1 zakada realizacj misji edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem myli pedagogicznej M. Montessori. Przeznaczony jest dla uczniów kl. I III i stanowi, wdraan elementami, twórcz adaptacj alternatywnej pedagogiki M. Montessori, budowan w oparciu o program Elementariusz Marii Lorek (Nr dopuszczenia: DKW /99) oraz obowizujce podstawy programowe. Program powsta w oparciu o materiay szkoleniowe Polskiego Stowarzyszenia Montessori majcego swoj siedzib w Przedszkolu Miejskim Nr 220 w odzi oraz publikacje ksikowe, artykuy i wykady dr Magorzaty Mikszy penicej funkcj prezesa PSM. KONCEPCJA EDUKACJI DZIECKA WG M. MONTESSORI (krótka charakterystyka niezbdna do rozumienia za niniejszego programu) Maria Montessori ( ) bya pierwsz kobiet we Woszech, która zostaa lekarzem. Specjalizowaa si w psychiatrii, co stao siródem jej zainteresowa pedagogik specjaln, a w rezultacie pedagogik ogóln. Pocztkowo jej uwaga skupiona bya na poszukiwaniu skutecznych metod i form edukacji dzieci. Równolegle uzasadniaa naukowo poczynione obserwacje tworzc oryginaln koncepcj pedagogiczn, interpretowan obecnie jako konsekwentnie powizan ze sob teori antropologiczno psychologiczno pedagogiczn. Szczególnymi wyznacznikami tej teorii jest: - podmiotowa, humanistyczno personalistyczna koncepcja czowieka - rozumienie wychowania jako wspierania osobistego rozwoju dziecka, udzielania mu pomocy w tym, aby móg by budowniczym samego siebie - przygotowane otoczenie zapewnienie wciwego rodowiska edukacyjnego, które umoliwia osignicie tzw. normalizacji, czyli optimum rozwojowego, integracji wewntrzpsychicznej a zarazem integracji z caym wiatem zewntrznym. 1 M. Montessori, Kinder sind anders, München 1993, s. 201.; Tumaczenie: Magorzata Miksza. 1

2 Wedug M. Montessori dziecko buduje swoj osobowo zgodnie z pojawiajcymi si etapami rozwojowymi tzw. wraliwymi fazami, które najpeniej rozkwitaj wnie w przygotowanym otoczeniu. Stanowi je, tak klasa wyposaona w pomoce rozwojowe Montessori ( klucze do wiata dla dziecka), jak i osoba nauczyciela. Gdy we wraliwej fazie dojdzie do polaryzacji uwagi (jest to kluczowe odkrycie M. Montessori), dziecko osiga najwiksze efekty w uczeniu si. Z przeyciem polaryzacji uwagi (gbokiej koncentracji, skupienia na zajciu) wie si drugie pojcie normalizacja - czyli osignicie przez dziecko równowagi, harmonii wewntrznej i z otoczeniem. CZYM JEST WYCHOWANIE CZOWIEKA? (Wybór wypowiedzi Marii Montessori ) 2 W praktyce pedagogicznej M. Montessori kojarzy si przede wszystkim z metodami pracy z dzieckiem, jednak jej dokonania naley traktowa jako caciowe i gbokie spojrzenie na czowieka, jego rozwój, wychowanie, zwizki ze wiatem natury i kultury. Nie sposób zrozumie wielkiego dziea Montessori bez poznania jej nauki filozoficznej, psychologicznej i pedagogicznej. Dokonany wybór jest prób egzemplifikacji istoty mylenia M. Montessori o czowieku dorosym i dziecku w ich wzajemnych relacjach. Mam nadziej, e nakreli obraz koncepcji wychowawczej, która zakada wprowadzenie dziecka w wiat cywilizacji mici poprzez uczenie go odkrywania prawdy, dobra i pikna. My równie, e cytowane niej myli M. Montessori b pomocne w zrozumieniu za niniejszego programu. Mówi wprost, e punktem centralnym naszej pedagogiki, fundamentem na której si opiera, jest przemiana dziecka. Szczcie dziecka nie jest jedynym celem, do którego dymy; chcemy take by dziecko stawao si budowniczym samego siebie... Kada niepotrzebna pomoc jest przeszkod w rozwoju. Jeli dziecko w okresie, kiedy natura na to przeznacza czas, nie ma moliwoci zgromadzenia potrzebnych dowiadcze, to owo szczególne uwraliwienie przemija, za rozwój i dojrza ulegaj zaburzeniu. Dziecko, któremu powicono wicej uwagi i opieki, wyrasta na osob silniejsz, bardziej zrównowa- on duchowo i energiczniejsz. Tajemnic wychowania jest rozpoznanie i obserwacja Boego pierwiastka w czowieku. Oznacza to poznanie, umiowanie i senie pierwiastkowi Boemu w czowieku, pomoc i wspóprac z pozycji stworzenia, a nie stwórcy. Mamy wspiera Boga, a nie stawia siebie na Jego miejscu. 2 Wyboru dokonaa Magorzata Miksza (od 1991r. adiunkt w Katedrze Teorii Wychowania Uniwersytetu ódzkiego, penica funkcj prezesa Polskiego Stowarzyszenia Montessori). Tumaczenie: Magorzata Miksza i Jacek Dbrowski. 2

3 Dziecko i dorosy to dwie róne czci ludzkoci, które nawzajem wpywaj na siebie i przy obopólnej pomocy powinny wspóistnie w harmonii. To nie jest wic tylko tak, e dorosy musi pomaga dziecku, ale take dziecko musi pomaga dorosemu. Wychowawca musi przygotowa si wewntrznie, musi wej w gb siebie w procesie autoobserwacji po to, by odkry ograniczenia i saboci, które mogyby przeszkadza w relacjach z dzieckiem. Co jest najlepsz oznak sukcesu nauczycielki, w której dokonaa si przemiana wewntrzna? Kiedy moe powiedzie: Dzieci pracuj teraz tak, jakby mnie tam nie byo. Czego dziecko nie jest w stanie samo zrobi, musimy mu to dokadnie pokaza. Nie moemy dawa zbytecznej pomocy, ale te nie zaniechamy tej koniecznej. Wolno i dyscyplina to dwie strony tego samego medalu. Kiedy w wychowaniu mówi si o wolnoci dziecka, zapomina si czsto, e wolno nie jest równoznaczna z pozostawieniem dziecka samemu sobie. [...] Wolno jest zawsze wielk pozytywn zdobycz. [...] Wolno to budowanie, trzeba ja budowa zarówno w otaczajcym wiecie, jak w sobie. Na tym polega nasze wciwe zadanie, jedyna pomoc, jak moemy da dziecku. Musimy stale mie na uwadze, e fenomen wewntrznej dyscypliny jest czym, co musi si dokona, a nie czym, co ju wczeniej istnieje. Naszym zadaniem jest wprowadzi dziecko na drog dyscypliny. Dyscyplina powstaje wtedy, gdy dziecko skoncentruje uwag na przedmiocie, który je pociga i który umoliwi poyteczne wiczenie... Trzeba si zgodzi, e kady czowiek jest omylny. Taka jest rzeczywistoycia. Jeli to sobie powiemy, zrobimy znaczcy krok na drodze postpu. Jeli chcemy wej na drog prawdy i rzeczywistoci, to musimy przyzna, e wszystkim mog si zdarza bdy i omyki, bo w przeciwnym razie bylibymy wszyscy doskonali. Czowiek, który nie kocha, widzi tylko bdy innych. A przecie tylko, ten, kto kocha jest prawdziwym, widzcym obserwatorem i tylko on moe dostrzec w dziecku to, czego ono samo nie jest jeszcze w stanie zobaczy i zrozumie. Tylko wtedy dziecko moe przed wychowawc odkry sw prawdziw natur. Mi jest czowiekowi udzielona jak dar z przeznaczeniem na konkretny cel, na realizacj szczególnego planu jak wszystko, co istota ywa otrzymuje od kosmicznej wiadomoci. Mi t trzeba zbiera, rozwija i poszerza do maksimum jej moliwoci. Czowiek jest jedyn istot, która potrafi j sublimowa, rozwija i kumulowa. To wnie jest jego zadanie, poniewa sia ta spaja i utrzymuje wszech- wiat. Wszystko na nic, jeli nie ma mici. Mi moe wicej ni elektryczno, która wnosi wiato w ciemnoci, wicej ni fale eteru, na których nasz gos przenika przestrze, wicej, ni kada energia, któr czowiek odkry i wykorzystuje. Ze wszystkich rzeczy najwaniejsza jest mi. Uytek, jaki ludzko moe zrobi ze swych odkry i wynalazków, zaley od osoby, która je stosuje, od jej sumienia. Energia mici natomiast dana jest kademu z nas. Jest ona najwiksz si, jak dysponuje czowiek. Mi, któr okazujemy dziecku, potencjalnie musi zaistnie pomidzy ludmi. Nie ma zwizku pomidzy ludmi, gdy nie ma mici. 3

4 PRZESANIA I WYZNACZNIKI PROGRAMU ównym wyznacznikiem programu jest realizacja tezy : POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI. Aby teza ta moga, jak najpeniej urzeczywistni si, program zakada: 1. Przyjcie podmiotowej, personalistycznej koncepcji czowieka. 2. Oparcie procesu edukacyjnego na teorii pedagogicznej M. Montessori. 3. Ukierunkowanie pomocy edukacyjnej na indywidualny, optymalny rozwój dziecka i przygotowanie go do odpowiedniego uczestnictwa w yciu spoecznym. 4. Zaenie wnikliwej, metodycznej obserwacji uczniów, celem realizacji zamierze wychowawczych ukierunkowanych na samowychowanie, samoksztacenie i uczenie si pod kierunkiem. 5. Wzmocnienie w edukacji roli wychowania dla pokoju, sprawiedliwoci, jak równie ksztacenia ekologicznego. 6. Wprowadzanie uczniów w globaln, zintegrowan wiedz o wiecie i czowieku poprzez tzw. wychowanie kosmiczne. 7. Preferowanie w dziaaniach edukacyjnych metody przykadu osobistego, metod opartych na obserwacji, dowiadczeniu, dziaalnoci praktycznej i metod zadaniowych. 8. Twórcz, pe pasji i zaangaowania prac nauczyciela, który organizuje i przygotowuje rodowisko edukacyjne, inspiruje dzieci aktywno, pomaga uczniom w nauce, jest zarazem ich doradc, przewodnikiem, konsultantem. 9. Czasie zaj szkolnych nie przedzielanych dzwonkiem. 10. Organizowanie przyjaznego rodowiska edukacyjnego w klasie, oraz poza ni, stosujc zrónicowane formy pracy i nawizujc wspóprac z rónymi placówkami kulturalno owiatowymi. 11. czenie w proces edukacyjny za programu Wychowanie przez pikno wasnego autorstwa. 12. Zwracanie uwagi na szczególne miejsce milczenia i ciszy w celu doprowadzenia dziecka do koncentracji i wewntrznego uporzdkowania. 13. Uwzgldnianie indywidualnego rozwoju dziecka, zgodnie z hasem pedagogiki M. Montessori Daj mi czas. 14. Wypracowywanie wasnych pomocy dydaktycznych stanowicych ilustracje do tzw. panoramicznych wykadów nauczyciela. CELE : I. Doskonalenie osobowoci ucznia poprzez stworzenie warunków dla rozwoju intelektualnego, spoecznego, psychicznego, duchowego i fizycznego 1. Ksztatowanie umiejtnoci scych zdobywaniu wiedzy, zwaszcza: czytania, pisania, mówienia i liczenia. 2. Usprawiedliwienie procesów mylowych: analizowania, wycigania wniosków, syntetyzowania, abs- 4 trahowania.

5 3. Rozwijanie i doskonalenie zmysów warunkujcych poznawanie. 4. Ksztatowanie umiejtnoci wyraania swoich myli w jzyku mówionym, pisanym, równie poprzez gest, ruch i rodki artystycznego wyrazu. 5. Rozwijanie u wychowanków wiadomoci siebie oraz wiadomoci wiata, chci poznawania i rado- ci odkrywania. 6. Wprowadzanie uczniów w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przesze pokolenia. 7. Rozbudzanie i stymulowanie zainteresowa, wyobrani, zdolnoci kreacyjnych, ekspresji ruchowej i artystycznej. 8. Usprawnianie do otwierania si na wartoci najlepiej rozwijajce czowieka takie jak: mi, dobro, prawda, pikno, sprawiedliwo Udzielanie pomocy w ksztatowaniu prawego charakteru, rozpoznawaniu wartoci moralnych, dokonywaniu pozytywnych wyborów. 10. Ksztatowanie umiejtnoci panowania nad emocjami, wiadomego kierowania swoim postpowaniem, przyjmowania odpowiedzialnoci za swoje dziaanie. 11. Uwraliwienie na pikno przyrody nieoywionej oraz pikno kadej formy ycia, w szczególnoci pikno tajemnicy ycia czowieka. 12. Odkrywanie roli i zada czowieka w wiecie, szukanie sensu, denie do celu. 13. Wyrabianie dozna estetycznych w kontaktach z dzieami sztuki. 14. Udzielanie pomocy w podejmowaniu trudu ustawicznej pracy nad sob, samodoskonaleniu, wzrastaniu ku peni osobowego rozwoju. 15. Ksztatowanie potrzeby dbania o zdrowie i sprawno swojego organizmu, wyrabianie nawyków rekreacyjnych i sportowych. 16. Wyrabianie czujnoci przed rónego rodzaju zagroeniami i uzalenieniami. 17. Umacnianie w dziecku poczucia wielkiej godnoci, wiary we wasne siy i moliwoci oraz denia do osigania postaw konstruktywnego nonkonformizmu. II. Wyrabianie umiejtnoci prawidowej komunikacji interpersonalnej, zgodnego wspódziaania z innymi 1. Poznawanie zasad prawidowej komunikacji z drugim czowiekiem, suchanie go i rozumienia. 2. Ksztatowanie poczucia przynalenoci do spoecznoci swojej szkoy, rodowiska lokalnego, regionu i kraju. 3. Przygotowanie do rozumnego przestrzegania obowizujcych zasad we wspóyciu z innymi. 4. Ukierunkowanie swojego dziaania na czynienie dobra. 5. Pogbianie norm wspóycia spoecznego, otwieranie si na potrzeby innych. 6. Wyrabianie empatii, umiejtnoci nazywania swoich uczu, dzielenia si z innymi swoimi doznaniami, odczuciami. 7. Ksztatowanie postaw szacunku, yczliwoci i bezinteresownoci w kontaktach z innymi. 8. Wdraanie do zgodnej wspópracy w grupie, nauka rozwizywania problemów i konfliktów bez agresji i zci. 5

6 9. Ksztatowanie umiejtnoci dziaania w rónych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, w tym rozpoznawanie zagro. 10. Wyrabianie umiejtnoci budowania osobowych relacji z innymi poprzez kultur prowadzenia rozmowy, yczliwo, takt i uprzejmo na co dzie. 11. Rozwijanie dyspozycji do wzajemnego zrozumienia i przyjaznego wspóycia wród wychowanków rónicych si charakterem czy pochodzeniem. 12. Ksztatowanie umiejtnoci wspóistnienia z osobami niepenosprawnymi, cierpicymi, niedonymi, chorymi. III. Przygotowanie do koegzystencji z przyrod 1. Odkrywanie porzdku, harmonii i pikna kosmosu, budzenie zdumienia i zachwytu nim. 2. Poznawanie praw natury i zgodne z nimi wspóistnienie. 3. Ksztatowanie odpowiedzialnoci za rodowisko, dba o jego ochron. 4. Ukazywanie rónorodnoci i bogactwa zjawisk wiata przyrodniczego i geograficznego. 5. Rozwijanie umiejtnoci badania i obserwowania przyrody. 6. Wyrabianie postaw ekologicznych. 7. Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrod. 8. Uwraliwianie na ka formycia, w tym szczególnie ycie czowieka. 9. Rozpoznawanie swojego miejsca w wiecie oraz zwizanych z nim zada i powinnoci. IV. Korzystanie z dóbr cywilizacji, uczestnictwo w kulturze, poznawanie dziedzictwa narodowego 1. Poznanie rónych metod pracy, nabywanie umiejtnoci planowania i organizowania nauki. 2. Budzenie zainteresowa sztuk, nauka obcowania z dzieami literatury, teatru, sztuk plastycznych, muzyki, filmu, taca, architektury. 3. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w yciu kulturalnym rodowiska i regionu. 4. Poszukiwanie kontaktu ze sztuk ludow, z tradycjami, zwyczajami, i obrzdami regionu. 5. Zwracanie uwagi na estetyk najbliszego otoczenia, dba o dobre maniery, strój, estetyk wntrz itp. 6. Rozwijanie wyobrani, dziecicych marze, postaw radoci, optymizmu. 7. Pielgnowanie tradycji i kultury narodowej, pikna jzyka ojczystego, postaw patriotyzmu, poczucia dumy z bycia Polakiem. 8. Poznawanie postaci Patrona szkoy Jana Pawa II, jego dorobku naukowego, artystycznego, spo- ecznego, itp. 9. Poznawanie, pielgnowanie oraz tworzenie tradycji szkoy. 6

7 I. Ksztacenie jzykowe 1. Czytanie 2. Pisanie 3. Mówienie II. Ksztacenie matematyczne 1. Liczenie 2. Figury geometryczne 3. Pomiary 4. Klasyfikowanie 5. Praktyczne zastosowanie matematyki ORGANIZACJA TRECI III. Wychowanie kosmiczne. Nauka 1. Obserwacje, dociekanie, badanie przyrody oywionej i nieoywionej 2. Krajobrazy, orientacja w terenie, korzystanie z mapy, skala 3. Ziemia a Wszechwiat 4. Zdobywanie sprawnoci, hodowle, dowiadczenia, eksperymenty 5. Turystyka, wycieczki 6. Poznawanie wybranych zjawisk fizycznych i chemicznych oraz zachodzcych midzy nimi zwizków przyczynowych 7. Posugiwanie si urzdzeniami technicznymi i elektronicznymi 8. Odkrywanie, poszukiwanie, rozwijanie zainteresowa IV. Relacje midzyosobowe 1. Komunikacja interpersonalna 2. Wspódziaanie z innymi 3. Poznawanie norm etycznych, zasad, praw i obowizków 4. Rola i warto rodziny, rodowiska lokalnego, ojczyzny 5. Odpowiedzialno w postpowaniu, wolno wyborów V. Kultura. Sztuka. Technika 1. Kontakt z dzieami sztuki 2. Uczestnictwo w kulturze 3. Sztuka sowa - literatura pikna 4. Dziaania plastyczne 5. Teatr, gry dramowe 6. Umuzykalnienie 7. Majsterkowanie 8. Urzdzenia techniczne codziennego uytku VI. Ruch. Zdrowie 1. Przestrzeganie zasad bezpiecznego i zdrowego trybu ycia 2. wiczenie sprawnoci fizyczno ruchowej 3. Gry zespoowe 4. Spacery, zabawy terenowe, ruch na wieym powietrzu 7

8 SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU Maria Montessori uwaa, e wychowanie jest dug drog 3, gdy proces budowy czowieczestwa nigdy nie moe by zakoczony. Std swoista rado tak dziecka, jak i dorosych z obserwacji wzrostu i rozwoju, jaki dokonuje si wspólnymi siami w klasie, gdzie wykorzystuje si pedagogik Montessori. W szkoach montesoriaskich w ramach klasy dzieci s wymieszane wiekowo, w polskich warunkach klasy nauczania zintegrowanego obejmuj dzieci 7, 8 i 9 letnie. Zasada klas wymieszanych kilkurocznikowo M. Montessori uzasadniaa wzgldami rozwojowymi, spoecznymi i edukacyjnymi. Dzieci znajduj si w rónych wraliwych fazach niekoniecznie w tym samym wieku biologicznym, mog uczy si wspólnie pod kierunkiem nauczyciela. Dzieci modsze korzystaj edukacyjnie ledzc prac starszych kolegów, starsze maj okazj pomóc modszym. Grupa przypominajca relacje rodzinne uczy wzajemnego szacunku, tolerancji, wspódziaania. Istot wychowania w rozumieniu M. Montessori ma by doprowadzenie dziecka do samodzielno- ci, niezalenoci, odpowiedzialnoci i mici do wiata. Std zadaniem rodziców i nauczycieli jest organizowanie takiego otoczenia w szkole, aby wspiera rozwój dziecka. Przygotowane otoczenie ma by pomoc dla dziecka w rozwoju, ma by drogowskazem podejmowanych dzia, ma pobudza go do aktywnoci i umoliwia mu przeycie polaryzacji uwagi prowadzcej do normalizacji. Zatem wciwie przygotowane otoczenie peni niezwykle istotn rol w koncepcji pedagogicznej M. Montessori. Przeanalizujmy moliwoci formowania otoczenia w kontekcie niniejszego programu odnoszc go do warunków Szkoy Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawa II w Skoczowie. Przygotowanie otoczenia rozpatrujemy w trzech aspektach 4 : 1. materialnym - budynek szkoy - znajdujce si w nim sprzty - pomoce rozwojowe Montessori - inne pomoce dydaktyczne wspierajce rozwój dziecka 2. strukturalno dynamicznym - normy budowy przygotowanego otoczenia - zasady pracy z pomocami rozwojowymi - zasady porzdku i wolnoci 3. osobowym - nauczyciel - grupa dzieci - rodzice 3 M. Montessori, Spannungsfeld Kind Gesellschaft Welt, Freiburg 1979, s. 102; Tumaczenie: Magorzata Miksza. 4 Por. M. Miksza, Zrozumie Montessori, Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 1997, s

9 1. Aspekt materialny: Szkoa posiada niewielkie zielone otoczenie, jej usytuowanie sprzyja bezporednim kontaktom z przyrod, pozwala na prowadzenie obserwacji, eksperymentów, dowiadcze, hodowli itp. Jest to ogromne wzmocnienie dla realizowanego programu. Sala lekcyjna jest niewielka, ma wymiary 4,5 m x 7 m., co stanowi powane utrudnienie, gdy dua, wciwie zaaranowana przestrze edukacyjna, stanowi zasadniczy atut klasy montessoriaskiej. Meble, wg za M. Montessori, powinny by lekkie, niskie, otwarte, aby wszystkie pomoce byy w zasigu wzroku i rki dziecka. awki s tradycyjne, zaplanowano jednak ich wymian na lekkie stoliki jednoosobowe. Najwaniejsze w klasie Montessori s pomoce rozwojowe ( klucze do wiata dla dziecka). W kadej pomocy zawarte s pojcia, które ksztatowane s przez zmysy. M.Montessori zgadzaa si z my Pascala, który twierdzi: czego nie ma najpierw w zmysach, tego nie ma póniej w umyle. Zadaniem materiau dydaktycznego jest wspomaganie rozwoju dziecka, dlatego zwany jest on materiaem rozwojowym. Do tej pory, po czteroletnim cyklu realizacji programu, udao mi si, dziki pomocy szkolnego konserwatora Pana Wojciecha Kucieja, zgromadzi du liczb pomocy rozwojowych. W zaczonym do programu katalogu, pomoce wykonane sposobem wasnym, stanowi jego zasadnicz cz. 2. Aspekt strukturalno dynamiczny. Pomoce wprowadzane s wg nastpujcych zasad: a/ zasada estetyki b/ zasada ograniczenia (jedna pomoc). Ma to uzasadnienie: antropologiczne nie ma dwóch identycznych rzeczy psychologiczne na ogó nie zdarza si aby wikszo chciaa korzysta z tej samej pomocy wychowawcze uczy cierpliwoci, czekania, wspópracy c/ zasada izolacji trudnoci d/ zasada kontroli bdów (samokontrola) e/ zasada stopniowania trudnoci f/ zasada kontynuacji (pomoce s ze sob logicznie poczone, jedna pomoc stanowi baz do budowy kolejnych ) g/ zasada transferu (przeniesienie wprawy na otoczenie) h/ zasada porzdku i wolnoci (porzdek i wolno s nierozczne - wg M. Montessori to dwie strony tego samego medalu ): porzdek pary szereg kontrast luka dysharmonia wybór przedmiotu miejsca czasu 9

10 3. Aspekt osobowy: a/ Nauczyciel, którego musi charakteryzowa mi do dziecka. Ma on by jego pomocnikiem, doradc, przewodnikiem, tumaczem supernatury czyli cywilizacji i kultury. To on aranuje tzw. przygotowane otoczenie w którym peni niezbdn, niezastpion rol. Zadaniem nauczyciela jest wspomaganie samodzielnych wysików dziecka, które ono podejmuje penetrujc swoje rodowisko. Wykonujc to zadanie, staram si opiera swoje dziaania pedagogiczne na prawach rozwoju, wspiera je, wspódzia z nimi, a nie urabia dziecka wedug jakiegokolwiek wzoru. Chodzi o to, by wnikliwie obserwowa dziecko i jego dziaania, by niczego nie przeoczy, zwaszcza pojawienia si okresu krytycznego; by dostrzec które dziecko potrzebuje wsparcia i pomocy. Samodzielna praca dziecka wspierana jest indywidualn pomoc nauczyciela tylko wtedy, kiedy to rzeczywicie konieczne i zgodne z dewiz: pomó mi samemu to zrobi. Wanym zadaniem nauczyciela jest równie wzbudzanie atmosfery pracy, poprzez stae oferowanie rónorodnych tematów i sposobów dziaania. Musi on sta na stray prywatnoci dziecka, jego autonomii, wykazywa szacunek dla jego godnoci jako osoby ludzkiej. b/ Grupa dzieci w naszym przypadku stanowi j uczniowie tego samego rocznika. c/ Rodzice, którzy owocnie wspópracuj ze szko. Program zakada: umocnienie roli rodziny w wychowaniu ujednolicenie oddziaywa wychowawczych domu i szkoy zwikszenie zaangaowania w proces rozwojowy dziecka poprzez poznawanie jego potencjalnych moliwoci zwikszanie zainteresowania postpami dziecka w zdobywaniu kompetencji i umiejtnoci poznawanie regu wychowania ku budowaniu cywilizacji mici METODY I FORMY PRACY Program Pomó mi samemu to zrobi odwouje si do metod pracy z pomocami rozwojowymi opartymi na pedagogice M.Montessori. Praca ta koncentruje si na formach indywidualnych. Biorc jednak pod uwag warunki realizacji programu, zasadnym staje si uwzgldnianie rónych form pracy grupowej. Indywidualizacja procesu ksztacenia i wychowania ma by prowadzona równolegle, czy na tle, form kierowanych do caej klasy. Kada jednak forma pracy ma swoist metodyk. Dobór metod pracy zosta oparty na koncepcji ksztacenia wielostronnego wg W. Okonia, przyjtej przez Mari Lorek- autor- programu Elementariusz. Przedstawia je tabela 5 : Drogi uczenia si Strategia uczenie si przez przyswajanie uczenie si przez odkrywanie A P Czynnoci nauczyciela podawanie lub udostpnianie kierowanie procesem rozwizywania Czynnoci ucznia Metody nauczania przyswajanie gotowej wiedzy metody sowne, niektóre ogldowe rozwizywanie zagadnie, dokonymetody problemowe, gry dydaktyczne 5 J. Adamek, Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Kraków

11 uczenie si przez przeywanie uczenie si przez dziaanie E O problemów eksponowanie wartoci moralnych, estetycznych organizowanie dzia- alnoci praktycznej wanie odkry, zdobywanie wiedzy poznawanie wartoci, ich przeywanie, dokonywanie oceny dziaania przeobraajce rzeczywisto symulacyjne, metody zadaniowe, niektóre metody programowane waloryzacyjne praktyczne (operacyjne) Propozycje metod pracy w poszczególnych krgach treciowych (metody wg pedagogiki M. Montessori napisane s pismem pochyym): Ksztacenie jzykowe Czytanie - metody analityczno - syntetyczne - globalne - polisensoryczne Pisanie i mówienie - analizy i twórczego naladowania wzorów - pimiennictwo ( swobodne teksty wg C.Freineta ), pamitniki,,dzienniki ) - nauka pisania z pomocami rozwojowymi - przekadu intersemiotycznego - wicze sprawnociowych - norm i instrukcji ( ortografia, gramatyka ) - lekcje trójstopniowe - aktywnego dziaania - wykady panoramiczne - waloryzacyjne ( eksponujce ) - teatralizacje ( gry dramowe, inscenizacje - klasyczne metody problemowe - gwiazda pyta (polowanie na orzeczenie) - wiczenia z pomocami do gramatyki Ksztacenie matematyczne - praktycznego dziaania - aktywizujce 11

12 - praca z pomocami rozwojowymi: cyfry dotykowe, wrzeciona, czerwono-niebieskie beleczki, tablice Seguin a, zote pery, znaczki, cuchy, liczyda-mae, due, lece, tablice do mnoenia i dzielenia, trójkty konstrukcyjne, gra w bank - lekcje trójstopniowe - gier i zabaw - problemowa Wychowanie kosmiczne. Nauka - obserwacje, pokazy - wiczenia laboratoryjne, eksperymenty - metody projektów - wykady panoramiczne - wiczenia z pomocami rozwojowymi: wstgi czasu, cuchy, planety, ksiyce, globusy, puzzle - lekcje ciszy - wiczenia ciszy - zdobywanie sprawnoci - hodowle, dowiadczenia - wycieczki, spacery - celebracje, obrzdy Relacje midzyosobowe - problemowe - dyskusje dydaktyczne ( okry stó, dywanik pomysów ) - wywiady - gry symulacyjne - metaplan - metody integracji krg - wiczenia ciszy - burze mózgów - klasowe obrzdy i zwyczaje - pokazy - treningi interpersonalne - wizualizacje, afirmacje Kultura. Sztuka. Technika - metody eksponujce (filmy, sztuki teatralne, koncerty, wystawy) - wizualizacje - metody praktycznego dziaania - teatralizacje - przekady intersemiotyczne - burze mózgów - gry dramowe - metody projektów - majsterkowanie 12

13 Ruch. Zdrowie. Bezpieczestwo - metody praktycznego dziaania - metody wicze - gry i zabawy ruchowe - spacery, wycieczki - pokazy - zdobywanie sprawnoci OPIS ZAONYCH OSIGNI UCZNIA Ucznia klasy III powinien cechowa nastpujcy poziom wiedzy (A),umiejtnoci (B), postaw (C): A - Ucze posiada wiedz okrelon standardami wymaga szkolnych w zakresie czytania, pisania, mówienia i rachowania. Zauwaa w dziaaniach artystycznych uniwersalne wartoci dobra, prawdy i pikna oraz dostrzega w nich ródo wzrusze. Odczuwa potrzeb poznawania, badania i dociekania prawdy o otaczajcym wiecie. Posuguje si wyobrani i fantazj tworzc wasne teksty, obrazy, scenki teatralne, projekty. Ma wiadomo, e kluczem do wiedzy i sprawnoci umysu jest czytanie (samodzielnie lub za rad dorosego wybiera ksiki, czyta literatur dla dzieci). Rozumie, e rodzina, rodowisko lokalne, ojczyzna, stanowa wielka warto w yciu kadego czowieka, i e kady ma wobec tych wspólnot obowizki. wiadomie przebywa wród przyrody, dostrzega jej pikno, dba o trwae uytkowanie jej zasobów. Zna imiona i nazwiska wybitnych Polaków i wie czym si zajmowali. Uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych. wiadamia sobie ci dziejów ludzkoci oraz bogactwo dorobku kulturalnego naszych przodków. B Posiada umiejtnoci sformuowane w podstawie programowej. Posuguje si podstawowymi narzdziami w trakcie prac konstrukcyjnych, gotowania, szycia, itp. Wykonuje majsterki z rónorodnych materiaów. Potrafi posugiwa si podstawowym sprztem w gospodarstwie domowym, jak równie sprztem audio wizualnym, w miar moliwoci korzysta z komputera. Korzysta z biblioteki, nowoczesnych technologii informacyjnych oraz wasnych dowiadcze. Efektywnie wykorzystuje czas pracy i odpoczynku. Przejawia ciekawowiata. Chtnie przebywa w naturalnych rodowiskach przyrodniczych. Orientuje si w najbliszym terenie. 13

14 Bada, eksperymentuje, odkrywa wzajemne zwizki i wyciga wnioski z przeprowadzonych dowiadcze. Opiekuje si rolinami i hodowanymi zwierztami. Stara si postpowa ostronie i rozwanie. Rozpoznaje zagroenia wynikajce z wasnego oraz innych zachowa, wie jak szuka pomocy. Posuguje sirodkami artystycznymi z rónych dziedzin sztuki w wyraaniu wasnych myli i uczu. C Przestrzega zasad dobrych obyczajów, kultury i etyki. Dostrzega zwizek midzy zachowaniem a uczuciami wasnymi i innych. Przejawia empati czyli rozumienie, wczuwanie si w przeycia innych. Rozumie rozmaite umowy i reguy spoeczne oraz stosuje je w kontaktach w szkole oraz innych rodowiskach spoecznych. Potrafi pracowa samodzielnie oraz we wspópracy z grup. Przyjmuje odpowiedzialno za swoje dziaanie. Pozytywnie reaguje na sugesti i krytyk. Rozumie co oznacza dobro, szacunek, tolerancja. Stara si by sumienny i punktualny. Wyraa swoje zdanie i such innych. Jest wiadomy swoich zobowiza w stosunku do innych. Rozpoznaje i wybiera wartoci i sposoby postpowania, które s ukierunkowane na czynienie dobra. Rozumie wartoci kolestwa, dobroci, yczliwoci, umiejtnoci panowania nad sob, uczciwoci, obowizkowoci. EWALUACJA. SPOSOBY OCENIANIA Program jest ewaluowany poprzez sta systematyczn refleksj nad wasn prac pedagogiczn nauczyciela oraz osigniciami ucznia. W zakresie pracy nauczyciela autodiagnoza ma odniesienie do realizacji zada: I. Ksztatowanie otoczenia edukacyjnego. a) Wg okrelonych zasad - porównaj program s. 10, 11. b) Poszerzenie przestrzeni edukacyjnej o wspóprac z instytucjami i placówkami pozaszkolnymi. c) Zapewnienie czstych kontaktów ze rodowiskiem naturalnym. II. Udzielanie wszechstronnej pomocy dziecku, aby mogo by budowniczym samego siebie. III. Rozwijanie wspópracy z rodzin dziecka. IV. Wczanie si w ycie szkoy, kreowanie jej pracy. 14

15 System oceniania. I. Ocena opisowa - skierowana do ucznia i rodziców (w formie: listu, relacji z pracy ucznia, arkusza diagnostycznego, opisu osigni) uwzgldnia trzy funkcje oceny: - informacyjno diagnostyczn (dostarcza informacji na temat poziomu wiedzy, stanu umiejtnoci i postaw, wskazuje przewidywania na przysz) - instruktaowo- kontroln ( sprawdza postpy ucznia, jego moliwoci, okrela drogi rozwoju, pozwala uczniowi uruchamia refleksj nad sob: jak dziaam, jak bardzo angauj si w to co robi, co osigam, co zamierzaem osign, co mog zmieni w samym sposobie dziaania) - motywacyjno- wspieraj ( dopinguje ucznia do pogbiania wiedzy, poszerzania wasnych zainteresowa, modyfikowania zachowa, stawiania sobie wymaga). Ocen opisow redaguje si na podstawie: 1. systematycznej obserwacji prowadzonej w dzienniku 2. informacji dotyczcej wasnych inicjatyw uczniów oraz pracy poza szko 3. monitoringu zachowania prowadzonego wg Punktowego systemu oceny zachowania uczniów w klasach od I do III wasnego autorstwa. 4. teczek prac dziecka 5. testów i sprawdzianów 6. prac konkursowych, pamitników, rozmów 7. zdobytych sprawnoci II. Ocena sowna - adresowana do uczniów w trakcie zaj (niezaplanowana, spontaniczna, poczona z gestem, umiechem, ma charakter wspierajcy, zachcajcy, pozytywnie stymulujcy), rodzaj rady, wskazówki, uznania. III. Ocena symboliczna znaczki, odznaki, medale, dyplomy, kody. Standardy podstawowych wymaga w zakresie wiedzy, umiejtnoci i postaw ucznia klasy pierwszej Wspódziaanie, porozumiewanie si nawizuje znajomoci z rówienikami stosuje si do zasad obowizujcych w klasie i szkole bierze udzia w rozmowach rozumie proste sowne informacje korzysta z rad wychowawcy przekazuje rodzicom informacje i polecenia nauczyciela odczuwa, e kady jest wany wspópracuje z kolegami uczestniczy w klasowych obrzdach i zwyczajach zna zasady uczestnictwa w wiczeniach i lekcjach ciszy peni dyur w szatni i klasie stosuje zwroty grzecznociowe 15

16 bierze udzia w uroczystociach wynikajcych z ceremoniau wewntrzszkolnego Wymowa poprawnie wypowiada goski prawidowo akcentuje wyrazy Rozmowa tworzy proste dialogi do konkretnych sytuacji zadaje pytania i udziela na nie odpowiedzi prowadzi rozmowy w grupie stosuje w rozmowie zwroty grzecznociowe umie przedstawi si, podzikowa, przeprosi sze wypowiedzi no i starannie wypowiada swoje myli w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi buduje zdania opisujce przedmioty z otoczenia rozumie polecenia i wykonuje je Czytanie przeprowadza analiz wzrokowo-suchow wyrazów czyta gno i poprawnie tekst drukowany i pisany osiga wynik minimum 22 wyrazy na minut (test do badania techniki czytania gnego wg Karola Lausza) czyta cicho ze zrozumieniem zdania oraz krótkie teksty czyta wiersze z wciw intonacj i potrafi nauczy si ich na pami czyta atwe ksieczki Praca z tekstem wymienia zdarzenia i postacie wystpujce w utworze formuje pytania i odpowiedzi na podstawie tekstu opowiada wybrane fragmenty treci potrafi wyszuka w tekcie wyrazy oraz zdania zwizane z podanym tematem czyta z podziaem na role proste, krótkie teksty Pisanie sprawnie lepi, wycina z papieru utrzymuje pismo w liniaturze pisze litery i wyrazy z zachowaniem pocze i wciwych ksztatów pisze pismem czytelnym i pynnym pisze 40 do 50 liter na minut (próba tempa pisania wg E. Grzegorzewskiej) pisze z pamici wyrazy oraz krótkie zdania pisze ze suchu wyrazy, których pisownia jest zgodna z brzmieniem podpisuje obrazek penym zdaniem pod kierunkiem nauczyciela redaguje 4-5 zda na podany temat zbiorowo redaguje list i adresuje go zbiorowo pisze proste yczenia Gramatyka rozrónia samogoski i spóoski 16

17 dzieli wyrazy na sylaby zapisuje goski z uyciem dwuznaków i znaków diakrytycznych (,, dz, d, d,, ) pisze wyrazy ze spóoskami mikkimi wymienia kolejne litery w alfabecie wskazuje nazwy rzeczy, osób, rolin i zwierzt (rzeczowniki) oraz prawidowo je oznacza (wg koncepcji M. Montessori) wskazuje nazwy czynnoci (czasowniki) oraz prawidowo je oznacza (wg koncepcji M. Montessori) odrónia liczb mnog od pojedynczej (bez uywania poj) Ortografia rozpoczyna zdanie wielk liter buduje zdania oznajmujce, pytajce i wykrzyknikowe stosuje wielk liter w nazwach wasnych, adresie, korespondencji stosuje w zdaniu przecinek przy wyliczaniu pisze poprawnie czciej spotykane wyrazy z ó, rz wymiennym i niewymiennym pisze poprawnie kilka najprostszych z h, poprawnie pisze skróty: ul., nr, m. mieszkania. s. strona, cm, m, kg, dag, z, gr, min. godz. Matematyka w yciu codziennym okrela poenie przedmiotów i osób w przestrzeni i na paszczynie wyodrbnia zbiory przedmiotów o danych cechach nazywa dni tygodnia odczytuje wskazania zegara dokonuje pomiarów dugoci, podaje i zapisuje wynik szacuje ciar przedmiotów posuguje si jednostk pojemnoci 1 l posuguje si jednostk masy 1 kg rozpoznaje monety i banknoty odczytuje wartoci pienidzy i zapisuje je (z, gr) Geometria rozrónia i nazywa figury geometryczne rysuje za pomoc szablonu, ukada z patyczków wskazan figur Liczby naturalne zapisuje i odczytuje liczby naturalne umieszcza kolejne liczby naturalne na osi liczbowej porzdkuje i rozkada liczby z wykorzystaniem pomocy posuguje si liczb porzdkow liczy penymi dziesitkami w zakresie 100 wyrónia liczby parzyste i nieparzyste poprawnie stosuje znaki: <, >, = wykonuje proste obliczenia w pamici oraz na konkretach dopenia do 10 i 20 zapisuje liczby jako sumy skadników i jako iloczyn biegle mnoy i dzieli w zakresie 20 17

18 stosuje w obliczeniach przemienno dodawania i mnoenia dostrzega zalenoci midzy dodawaniem, odejmowaniem, mnoeniem, dzieleniem rozwizuje proste zadania do przedstawionej sytuacji przeksztaca zadania wg zmieniajcej si formuy Wychowanie kosmiczne rozrónia i nazywa podstawowe gatunki drzew rosncych w najbliszym otoczeniu obserwuje proces kiekowania i rozwój modej roliny zakada hodowle rolin obserwuje pogod docieka, dlaczego po nocy nastpuje dzie i dlaczego zmieniaj si pory roku obserwuje ptaki, nazywa podstawowe gatunki ptaków spotykanych w swoim otoczeniu wymienia nazwy pór roku i nazwy kolejnych miesicy ma wiadomo, e wiat funkcjonuje wg okrelonych praw dostrzega róne stany skupienia cia obserwuje zjawiska wietlne, akustyczne, elektrostatyczne i inne orientuje si w najbliszym terenie zna zawód jaki wykonuj jego rodzice wie, e ycie ludzkie rozpoczyna si w momencie poczcia wie jak nazywa si rodzinne miasto i kraj w którym yje wie na jakim kontynencie ley Polska potrafi wymieni kilka planet Ukadu Sonecznego Kultura, sztuka (plastyka, technika, muzyka) nazywa ksztaty zauwaony w otoczeniu, na ilustracjach rozrónia i nazywa barwy podstawowe wymienia kolejne barwy tczy maluje farbami plakatowymi, kredkami wiecowymi ywa kreski jako elementu dziea plastycznego posuguje si barwn plam w tworzeniu dziea posuguje si dowolnymi technikami, np. przy wykonywaniu ilustracji do lektur opisuje czynnoci malarza, rzebiarza, architekta uczestniczy w zajciach w ramach klasowego programu Wychowanie przez pikno rozpoznaje materiay: tkaniny, papier, drewno okrela wciwoci papieru, bibuy, tektury czy: klei papier, bibu tnie oraz skada papier po linii przerywanej posuguje si prostymi narzdziami: noyczkami, dziurkaczem, zszywaczem utrzymuje porzdek w miejscu pracy zachowuje si bezpiecznie, uywajc narzdzi organizuje swoj prac i doprowadza ja do koca o reaguje na zmiany tempa, dynamiki, wysokoci dwiku o interpretuje ruchem wartoci rytmiczne nut i pauz o poprawnie piewa piosenki jednogosowe o piewa w rytm maszerowania 18

19 o zna wartoci rytmiczne ósemki, wiernuty i pónuty o rozpoznaje brzmienie rónych instrumentów, np. pianina, skrzypiec, trbki o ucha utworów muzycznych, niektóre rozpoznaje o okrela nastrój melodii o odrónia dwiki wysokie i niskie Zdrowie, bezpieczestwo, ruch zna zasady bezpiecznego poruszania si po drogach rozpoznaje zagroenia wynikajce z wasnego oraz innych zachowa oraz wie, jak szuka pomocy ustawia si w rzdzie, szeregu, parach, przodem, tyem, bokiem reaguje ruchem na sygnay wzrokowe, suchowe poprawnie wykonuje wiczenia korygujce wady postawy: wiczenia szyi, ramion, nóg i tuowia rzuca i chwyta pi oburcz oraz praw i lew r przekracza i pokonuje przeszkody paskie i nieruchome o rónych wysokociach odtwarza sposób poruszania si zwierzt czworononych (czworakowanie) zachowuje równowag w czasie wicze na podwyszonej powierzchni przechodzi po wyznaczonym torze zachowuje si bezpiecznie podczas wykonywania wicze na przyrzdach bezpiecznie wykonuje zwis na drabinkach ciwie wykonuje przewroty wykonuje proste ukady taneczne 19

Cel g ówny: Diagnoza umiej tno ci cichego czytania ze zrozumieniem. Cel po redni: Sprawdzenie umiej tno ci uwa nego s uchania oraz pracy w grupie.

Cel g ówny: Diagnoza umiej tno ci cichego czytania ze zrozumieniem. Cel po redni: Sprawdzenie umiej tno ci uwa nego s uchania oraz pracy w grupie. Scenariusz zaj Hospitacja diagnozujca po realizacji cyklu tematycznego: Witaj, wiosno! Imi i nazwisko: Elbieta Gontarczyk Data hospitacji: 10.04.2008 r. Klasa : I,, a Szkoa Podstawowa nr 1 w Beycach Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego Kada rzecz wielka musi kosztowa i by trudna. Tylko rzeczy mae i liche satwe. Stefan Kardyna Wyszyski SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego Prawdziwa wiedza to znajomo przyczyn" Francis Bacon SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego w cucie I. Nadrzdny cel profilaktyki: Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.Poziom bardzo wysoki Czytanie: czyta płynnie, zdaniami, bez przygotowania, z odpowiednią intonacją. Pisanie:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

Zacznik do rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej Z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz.

Zacznik do rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej Z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. Zacznik do rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej Z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna Osoby objte programem: uczniowie gimnazjum, nauczyciele i rodzice I. Załoenia ogólne Działania profilaktyczne maj na celu zapobieganie niepodanym

Bardziej szczegółowo

Witaj pierwsza klaso!

Witaj pierwsza klaso! Witaj pierwsza klaso! Aktywność sześciolatka w przedszkolu i w szkole: Przedszkole - dziecko: rozwija się emocjonalnie i społecznie, rozwija motorykę dużą i małą, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej (edukacja wczesnoszkolna)

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej (edukacja wczesnoszkolna) Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej (edukacja wczesnoszkolna) Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Promniku 1.Zasady oceniania: Bie ce ocenianie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie, zgodni z przepisami prawa oświatowego, daje możliwość stosowania w klasach I-III bieżącej oceny w formie

Bardziej szczegółowo

Osi gni cia ucznia i wymagania na poszczególne oceny na zaj ciach technicznych w klasie I

Osi gni cia ucznia i wymagania na poszczególne oceny na zaj ciach technicznych w klasie I Osignicia ucznia i wymagania na poszczególne oceny na zajciach technicznych w klasie I 1. Stopie celujcy otrzymuje ucze speniajcy wymagania na ocen bardzo dobr i ponadprogramowe, a wic taki, który: posiad

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 POD GRZYBKIEM W RAWICZU NA OKRES OD 2014 DO 2017

MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 POD GRZYBKIEM W RAWICZU NA OKRES OD 2014 DO 2017 MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 POD GRZYBKIEM W RAWICZU NA OKRES OD 2014 DO 2017 Niech umiech dziecka bdzie najwiksz nagrod i najwyszym uznaniem za wszelkie trudy w realizacji koncepcji pracy

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W KLASACH I-III I. Ocena bieżąca: 1. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco podczas wielokierunkowej działalności ucznia. 2.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO Renata Salecka Opiekun koła teatralnego w jzyku angielskim Zespół Szkół nr 2 w Kraniku PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO I. Adresat Program jest adresowany do uczniów, którzy przejawiaj wraliwo na pikno literatury,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń w ciągu dnia pracy za wykonane zadanie edukacyjne otrzymuje krótką ocenę

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PROGRAMOWO-METODYCZNA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI

INNOWACJA PROGRAMOWO-METODYCZNA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI INNOWACJA PROGRAMOWO-METODYCZNA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI WG ZA PEDAGOGIKI MARII MONTESSORI OPRACOWANIE: TERESA KONIEWSKA I. ZAKRES ORGANIZACYJNY INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 1. Innowacja programowa Pomó mi samemu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas V

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKRELAJCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzenia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I 1. Korzystanie z informacji: Uczeń otrzymujący ocenę: Edukacja polonistyczna uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (

Bardziej szczegółowo

Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B

Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B . Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU Nasze cele: osiągnięcie przez wszystkich uczniów pełni ich rozwoju intelektualnego i osobowościowego, przygotowanie

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

Reforma edukacji

Reforma edukacji Reforma edukacji Zmiana programowa 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 W klasach I III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są ocenami opisowymi. Ocena opisowa to ustna bądź

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. W klasie III uczeń otrzyma na I okres i na koniec roku szkolnego ocenę

Bardziej szczegółowo

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień Temat bloku czterech zajęć Cztery pory roku 1. Jesień Cele zajęć: Zapoznanie z porą roku jesienią Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, w bliższym i dalszym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II EDUKACJA POLONISTYCZNA Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i gramatycznym; używa bogatego słownictwa;

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKO Y

KONCEPCJA PRACY SZKO Y KONCEPCJA PRACY SZKOY ZESPÓ SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM KoncepcjaPracySzkozostaopracowanaprzezzespóskadzie: J.Chmielecka,D.Jankiewicz,P.Kalinowski,E.Wojtania przyjtadorealizacjiuchwaradypedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PRZ nauczyciela stażysty

PRZ nauczyciela stażysty Literka.pl PRZ nauczyciela stażysty Data dodania: -06-02 22:50:11 Autor: Magdalena Wykurz Przedstawiam plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

Bardziej szczegółowo

OCENA UCZNIA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

OCENA UCZNIA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY OCENA UCZNIA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY I SEMESTR rok szkolny:.. Imię, nazwisko ucznia:.. Klasa:. Zakres aktywności Poziom funkcjonowania Funkcjonowanie: o sobie nie podejmuje słabo dostatecznie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu. Prywatnej Szkoły Podstawowej Harmonia

Załącznik nr 1. do Statutu. Prywatnej Szkoły Podstawowej Harmonia Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Szkoły Podstawowej Harmonia 1 Uszczegółowienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania w edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III 1 Zasady oceniania wewnątrzszkolnego 1. Do

Bardziej szczegółowo

SZKOA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO. Os. Rzeczypospolitej 44 61-395 Pozna+ tel. 61 877-56-31

SZKOA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO. Os. Rzeczypospolitej 44 61-395 Pozna+ tel. 61 877-56-31 SZKOA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO Os. Rzeczypospolitej 44 61-395 Pozna+ tel. 61 877-56-31 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOY PODSTAWOWEJ NR 20 W POZNANIU W LATACH 2011-2014 Koncepcja rozwoju szkoy zostaa

Bardziej szczegółowo

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wakacyjne plany. To już lato tygodniowy Temat dnia Wakacyjne rady. Rady na wakacyjne wypady. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola WRZESIEŃ 2013 1 I. Charakterystyka przedszkola Nasze przedszkole mieści się na parterze bloku mieszkalnego w centrum miasta. Dużym atutem jest zadbany i dobrze wyposażony ogród

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - dba o prawidłowy i bardzo staranny kształt liter i cyfr; - potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na każdy temat,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski Program wychowawczy SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 ZAŁĄCZNIK DO STATUTU SZKOŁY ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 1. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami

Bardziej szczegółowo

WSTP I. GŁÓWNE ZADANIA DOMU DZIECKA JAKO RODOWISKA WYCHOWAWCZEGO

WSTP I. GŁÓWNE ZADANIA DOMU DZIECKA JAKO RODOWISKA WYCHOWAWCZEGO WSTP Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma doj do pełni osobowego rozwoju poprzez: ukształtowanie prawego charakteru, zbudowanie poczucia odpowiedzialnoci za własny rozwój i dobro wspólne, poznanie

Bardziej szczegółowo

Czy smieci to problem?

Czy smieci to problem? edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Czy smieci to problem? Edukacja ekologiczna w nauczaniu poczatkowym Ziemia nie naley do czowieka, czowiek naley do Ziemi. Cokolwiek przydarzy si Ziemi, przydarzy

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce mgr Tomasz Grbski Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce Temat: Dyskusja nad liczb rozwiza równania liniowego i kwadratowego z wartoci bezwzgldn i parametrem. Czas trwania: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE I ZAŁOZENIA ORGANIZACYJNE PRZEDSZKOLA

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE I ZAŁOZENIA ORGANIZACYJNE PRZEDSZKOLA TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE 1. Założenia organizacyjne przedszkola. 2. Strategia rozwoju placówki. 3. Priorytety pracy przedszkola. 4. Wizja i misja przedszkola. 4.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE 1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. Ocena semestralna będzie przekazywana rodzicom w formie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL 1

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL 1 PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL 1 ROK SZKOLNY 2017/2018 HASŁO ROKU: WYKSZTAŁCENIE TO DOBRO, KTÓREGO NIC NIE JEST NAS W STANIE POZBAWIĆ Menander

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki Przedszkole nr 3 Promyczek bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Realizacja obszaru nr 7 Zajęcia ruchowo - taneczne

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju. Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance. na lata:

Koncepcja Rozwoju. Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance. na lata: Koncepcja Rozwoju Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance na lata: 2014 2019. Motto Przedszkola: Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.

Bardziej szczegółowo

CZY NASZE DZIECKO MOŻE

CZY NASZE DZIECKO MOŻE CZY NASZE DZIECKO MOŻE JUŻ IŚĆ DO SZKOŁY? Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 im. ks. dra S. Wilczewskiego w Katowicach OBOWIĄZEK SZKOLNY W KRAJACH EUROPEJSKICH GOTOWOŚĆ SZKOLNA Osiągnięcie przez

Bardziej szczegółowo

1

1 0 1 2 3 4 5 KLASA I II III IV V VI WARTOŚĆ rodzina kultura osobista patriotyzm lokalny nauka i rozwój uzdolnień uczciwość przyjaźń 6 7 8 Uczeń czuje więzi emocjonalne z rodziną i uczestniczy w jej życiu.

Bardziej szczegółowo

PSO Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Marii Kotlarz w Tychnowach

PSO Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Marii Kotlarz w Tychnowach PSO Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Marii Kotlarz w Tychnowach CELE EDUKACYJNE 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie: a) umiejętności poprawnego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji;

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat ŻYWIOŁY I KOLORY. ŚWIĘTA RODZINNE. tygodniowy Temat dnia Dzień Dziecka. Światowy Dzień Dziecka.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja Praw Osób

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów klas I

Kryteria oceniania uczniów klas I Kryteria oceniania uczniów klas I ( ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka podaje swoje dane osobowe swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 LP. ZADANIA OGÓLNE 1. POZNAJEMY KOLEGÓW (IMIONA I MIEJSCE ZAMIESZKANIA) ZADANIA SZCZEGÓŁOWE SPOSÓB REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA EWALUACJA Integracja uczniów w

Bardziej szczegółowo

Plastyka. Wymagania edukacyjne--kryteria oceniania

Plastyka. Wymagania edukacyjne--kryteria oceniania Plastyka Wymagania edukacyjne--kryteria oceniania ocena celująca - dysponuje wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza wymagania edukacyjne sformułowane dla jego poziomu; - sprawnie, świadomie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolny program wychowawczy ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY ROK SZKOLNY ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 7 W KATOWICACH Priorytety programu wychowawczego szkoły: 1. WZMACNIANIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW. 2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Zakupy. Zakupy. Zagadnienia z podstawy programowej

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Zakupy. Zakupy. Zagadnienia z podstawy programowej SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Z rodziną i przyjaciółmi Dobry opiekun i kolega. tygodniowy Temat dnia Zakupy. Zakupy. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 N auczyciel: m gr A nna Kądziołka PSO został stworzony

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I ETAP EDUKACYJNY klasy I - III W klasach I-III obowiązuje ocena opisowa na koniec semestru i koniec roku szkolnego. W ciągu roku szkolnego nauczyciel oceniając poziom umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA. Wymagania dopełniające:

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA. Wymagania dopełniające: WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania dopełniające: aktywnie włącza się w rozmowy na omawiane tematy posiada bogate słownictwo, formułuje wypowiedzi złożone, poprawne pod względem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA KL.IV - VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA KL.IV - VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA KL.IV - VI Ocenianie osiągnięć w przypadku plastyki nie jest proste i jednoznaczne. Należy brać pod uwagę różnice w uzdolnieniach uczniów, oraz subiektywizm odbioru

Bardziej szczegółowo

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł:

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: - wspaniale - brawo - dobrze - postaraj się - słabo II. Za

Bardziej szczegółowo

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W SZCZEBRZESZYNIE

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W SZCZEBRZESZYNIE Z ałą cznik nr 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W SZCZEBRZESZYNIE Cel główny MODEL ABSOLWENTA IDEALNY ABSOLWENT PSM I STOPNIA W SZCZEBRZESZYNIE TO CZŁOWIEK KTÓ RY: 1. JEST WRAŻLIWYM

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także :

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także : KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także : -szczególnie interesuje się muzyką, posiada rozszerzone wiadomości

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna Kryteria oceniania edukacja ocena cząstkowa 6 Wspaniale, brawo! Osiągasz doskonałe wyniki polonistyczna Uczeń w pełni - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci w tej grupie wiekowej - wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Założenia ogólne: Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Z przyrodą za pan brat. Obserwujemy przyrodę. tygodniowy Temat dnia Dbamy o rośliny w klasie. Rośliny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Arkusz Obserwacyjny

Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Arkusz Obserwacyjny Część Druga Psychometryczna analiza wyników badań standaryzacyjnych Skali Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Arkusz Obserwacyjny 79 Skala Gotowości

Bardziej szczegółowo

Ocena zachowania zawiera informację dotyczącą rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka.

Ocena zachowania zawiera informację dotyczącą rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka. I. Formy oceniania, poziomy osiągnięć i wymagania edukacyjne w klasach I III. 1. Ustala się trzy rodzaje oceniania dziecka: a) Ocenianie bieżące, podczas każdego zajęcia; b) Ocenianie okresowe, na pierwszy

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 zatwierdzony na rok szkolny 2013/2014 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 w

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA II

KRYTERIA OCENIANIA KLASA II KRYTERIA OCENIANIA KLASA II 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA Czytanie -czyta płynnie, biegle, wyraziście i ze zrozumieniem; wyszukuje informacje w tekście; wciela się w role, odtwarza różne teksty z pamięci.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Poznaję swój kraj. Tu mieszkamy. tygodniowy Temat dnia Legenda o smoku wawelskim. Historia krakowskiego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA NAJLEPSZYCH RODZICÓW POD S CEM poznajemy podstawowe umiej tno ci, których potrzebujemy aby by dobrymi rodzicami.

AKADEMIA NAJLEPSZYCH RODZICÓW POD S CEM poznajemy podstawowe umiej tno ci, których potrzebujemy aby by dobrymi rodzicami. AKADEMIA NAJLEPSZYCH RODZICÓW POD SCEM poznajemy podstawowe umiejtnoci, których potrzebujemy aby by dobrymi rodzicami. Bycie rodzicem jest czym wydawaoby si prostym i naturalnym, ale jednoczenie nie ma

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Założenia ogólne Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie

Bardziej szczegółowo

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu.

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu. DOPUSZCZAJĄCY (2) NAUCZANIE ZINTEGROWANE W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE Wykaz umiejętności opanowanych przez ucznia kl. III Ocen a Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiejętności społeczno

Bardziej szczegółowo

Edukacja zintegrowana a edukacja fizyczna ucznia. dr Marek LEWANDOWSKI

Edukacja zintegrowana a edukacja fizyczna ucznia. dr Marek LEWANDOWSKI Edukacja zintegrowana a edukacja fizyczna ucznia dr Marek LEWANDOWSKI Cywilizacja PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA Wzorce kulturowe UCZEŃ RODZICE p Biosfera SZKOŁA NAUCZYCIEL dr Marek Lewandowski Polityka oświatowa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA .. pieczątka przedszkola DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA Rok szkolny... Dane o dziecku Imię i nazwisko... Data urodzenia :... Wiek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁA: Kreatywna, bezpieczna i przyjazna dla ucznia, nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego PRACA Z GRUPĄ Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego Cele pracy grupowej: - zaspokajanie potrzeb rozwojowych związanych z różnymi rodzajami aktywności,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ nie dobry ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej

Bardziej szczegółowo