Elżbieta Skrzypek UMCS Lublin. Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw. Wstęp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elżbieta Skrzypek UMCS Lublin. Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw. Wstęp"

Transkrypt

1 Elżbieta Skrzypek UMCS Lublin Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw Wstęp Zamożność narodów tworzy się a nie dziedziczy M. Porter Wiedza, umiejętności oraz doświadczenie tworzą szanse na sukces w warunkach postępującej nieciągłości. Wiedza jako najważniejszy zasób w warunkach XXI wieku umożliwia kreatywność, rozwija wyobraźnię, rodzi twórczy niepokój, posiada dynamiczny charakter oraz winna być bezwzględnie użyteczna. Jest to sprawdzone narzędzie efektywnego zarządzania, kompetencji i władzy, powstaje w umysłach ludzkich i jest najbardziej cennym i poszukiwanym towarem i kapitałem. Wiedza, szczególnie w warunkach niepewności i ryzyka, stać się winna źródłem kompetencji, intelektualnego wigoru, siły, bogactwa, konkurencji, poprawy efektywności oraz skuteczności zarządzania i poprawy produktywności. Wiedza jako sprawdzony klucz do zmian, wyboru wartości, szans życiowych oraz wyboru drogi kształcenia stanowi ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości oraz umiejętność ich wykorzystania. W warunkach GOW zwiększanie kreatywności pracowników oraz budowanie postaw przedsiębiorczych w myśleniu i działaniu przekłada się na innowacyjność przedsiębiorstwa, a w konsekwencji tworzy warunki dla osiągania sukcesu i przewagi konkurencyjnej. 1. Wiedza jako narzędzie konkurencyjności w warunkach nieciągłości Konkurencja to odkrywanie wiedzy Hayek Funkcjonowanie w warunkach nasilających się zmian bliższego i dalszego otoczenia wymaga coraz lepszego dostosowania się do wymagań rynku globalnego, między innymi poprzez odpowiednie zarządzanie kapitałem ludzkim, w tym wiedzą 1. Firma dzisiejsza nie może już być firmą tradycyjną, powinna stać się firmą sieciową, opartą na wiedzy. Tradycyjne przedsiębiorstwo przez długie lata przyzwyczajone było do powolnych zmian, sięgania do prostych rezerw i stopniowego dostosowania się do turbulentnego otoczenia. Postępująca innowacyjność wielu gospodarek zmusza do poszukiwania sposobów na 1 Por. E. Skrzypek, A. Sokół (red.) Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. Instytut Wiedzy i Innowacji Warszawa

2 kreatywność i przedsiębiorczość, które stanowią ważny wyznacznik sukcesu. Konieczna jest nowa architektura biznesu oraz znaczna aktywność w sieciach 2. Współczesna rzeczywistość wymaga także umiejętnego zarządzania niezmiernie istotnym zasobem jakim jest czas. Źródłem wiedzy każdego człowieka, napędzającej prestiż i bogactwo może być: - doświadczenie wyniesione ze studiów, kursów dokształcania, ustawicznego kształcenia, współudział w badaniach wzajemne wspieranie się badań i nauczania - samodzielne rozwiązywanie problemów, podpatrywanie jak myślą inni i jak posługują się metodami badawczymi. Inwestycje w człowieka, w jego wiedzę, która jest użyteczna dla firmy to najbardziej intratne wydatki, bo ich efekty przenoszą się na pokolenia. Za dopływ informacji, pomysłów, energii twórczej i kreatywności odpowiadają zawsze ludzie, którzy posługują się różnymi narzędziami. Od jakości ludzi zależy wszelka jakość. Niezmiernie istotne w tym względzie są kompetencje, pozostające w związku z wykształceniem, doświadczeniem, umiejętnościami oraz stosunkiem do organizacji. Zasoby ludzkie to kompetencje menedżerów i pracowników, ich wiedza, umiejętności i motywacja oraz zachowania i postawy wobec pracy, które coraz częściej będą decydować o tym, czy przedsiębiorstwo jest konkurencyjne, czy też takim nie jest. Kapitał ludzki to zasób wiedzy i umiejętności zdobytych w procesie kształcenia. Wyraża się on w predyspozycjach, kompetencjach oraz motywacji. Kapitał ludzki obejmuje: - kompetencje, czyli umiejętności praktyczne, wiedzę, talenty, - zręczność intelektualną, czyli zdolność do zmian, innowacyjność, przedsiębiorczość, zdolność do naśladowania - motywację, czyli chęć działania, zaangażowanie, etykę, przywództwo, predyspozycje osobowościowe do określonych zadań Ludzie są ważnym zasobem strategicznym, będącym źródłem kreowania wartości i zdobywania przewagi konkurencyjnej. Rozwój pracowników rozumiany jest jako proces systematycznego pomnażania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia istotnych zachowań i motywacji pracowników, osiągany w drodze tworzenia i wykorzystania różnorodnych warunków wewnętrznych i zewnętrznych. Umiejętności te mogą nabywać zarówno jednostki, jak i zespoły oraz całe organizacje, jednak warunkiem ich skutecznego wykorzystania jest ciągłe doskonalenie, zgodnie z Kołem E. Deminga. 2 A. Skrzypek, M. Hofman, The measurement of intellectual capital in project oriented enterprises, 22nd IPMA Roma Project Management to Run, 2008, s

3 W warunkach społeczeństwa wiedzy, sukcesu upatruje się w aktywach intelektualnych, w tym głównie w kapitale ludzkim, który jako element kapitału intelektualnego stanowi kombinację dziedzictwa genetycznego, edukacji, postaw wobec życia i biznesu oraz cech psychofizycznych człowieka, zdobytej w czasie nauki, wychowania oraz talentów i wykształconych umiejętności 3. Na uwagę w tym miejscu zasługuje fakt, iż w erze postindustrialnej wzrosła rola zasobów niematerialnych, a sukcesu korporacji upatruje się w aktywach intelektualnych w tym 4 : - wiedzy podstawowej oraz umiejętnościach ludzi osiąganych w okresie edukacji i pracy, jest to ważny, ale niewystarczający do osiągnięcia sukcesu czynnik - zaawansowanych umiejętnościach, oznaczających możliwość transformowania wiedzy podstawowej w efektywne działania oraz zdolność do rozwiązywania realnych problemów organizacji, umiejętności te podnoszą realną wartość organizacji - myśleniu systemowym, oznaczającym głęboką wiedzę o sieci powiązań, decyzjie ich konsekwencji oraz rozumienie procesów, które przebiegają w otoczeniu. Umożliwia ono wybieganie w przyszłość i antycypację pewnych interakcji i konsekwencji mających związek z aktualnymi decyzjami - wewnętrznej kreatywności i motywacji, zawierającej wolę działania, motywację i zdolność do odnoszenia sukcesu. Dobrze umotywowane i kreatywne grupy pracowników mogą nie tylko wpływać na wyniki organizacji, ale także przyczyniać się do poprawy relacji oraz zdolności do akceptowania zmian Przewaga konkurencyjna obszarów lub przedsiębiorstw w społeczeństwie wiedzy determinowana jest posiadaniem aktywów niematerialnych, szczególnie wiedzy i kompetencji pracowników, które stanowią zasób strategiczny. Uczenie się, zarówno zespołowe, jak i indywidualne, szkolenia oraz inne formy doskonalenie zawodowego są w tej sytuacji istotnym czynnikiem umożliwiającym utrzymanie i powiększanie dystansu w stosunku do konkurentów. Warunkiem osiągnięcia sukcesu w warunkach nieciągłości jest konieczność doceniania rosnącej roli czynnika ludzkiego, zarówno na poziomie jednostki, jak i zespołu pracowniczego, jako nowego źródła energii, kierowanie którym jest bardzo trudne, ale przynosi efekty w postaci wyników finansowych i przewagi konkurencyjnej. Jednak, by 3 A. Skrzypek, The role of knowledge and foresight in the new economy, III Interantional sceintic practical conference. Problem and mechanisms of reproduction of resource potential of Ukraine in Conditions of European Integration and Globalization, Rovne, Ukraina 2008, s J.B. Quinn, P. Anderson, S. Finkelstein, Managing Professional Intellect, Making the Most of the Best, Harvard Business Review III/IV

4 inwestycje w kapitał ludzki przyniosły pożądane efekty, organizacje muszą jasno określić swoje cele strategiczne, specyficzne cechy decydujące o konkurencyjności oraz wprowadzić efektywny system szkoleń i promowania zdobywania wiedzy 5. Według P. Druckera kluczowym czynnikiem kreatywności we wszystkich dziedzinach życia jest wiedza. Według licznych ekspertów zajmujących się zarządzaniem wyrażane jest stanowisko, z którego wynika, że jedynym słusznym działaniem zmierzającym do integracji współczesnych przedsiębiorstw jest ich grupowanie na te, które w swych działaniach wykorzystują wiedzę i te, które całkowicie się na niej opierają. Wiedza staje się kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, bo tworzy wartość. Wiedza jest znaczącym czynnikiem sukcesu firmy funkcjonującej w warunkach konkurencyjnego, zmiennego otoczenia i winna być ukierunkowana na doskonalenie kompleksowo rozumianej jakości wyrobu, informacji, procesów, życia Rola wiedzy w przedsiębiorstwie uczącym się Jednym z zadań przedsiębiorstwa, a równocześnie ważnym dla jego przetrwania i rozkwitu czynnikiem jest postęp w sztuce, stałe doskonalenie się w zdolności działania dzięki praktycznemu stosowaniu naszej ciągle rosnącej wiedzy stwierdził P. Drucker. Przedsiębiorstwo oparte na wiedzy posiada następujące cechy: - wytwarza produkty bogate w wiedzę, czyli takie których ponad 50% wartości stanowi wiedza lub takie które dostarczają usługi oparte na wykorzystaniu wiedzy w większym stopniu niż na pracy fizycznej - zatrudnia wysokiej klasy specjalistów tzw. pracowników wiedzy, stanowiących trzon wszystkich zatrudnionych - o jego wartości rynkowej w decydującym stopniu przesądza wartość kapitału intelektualnego, a to znaczy, że stosunek wartości rynkowej do wartości księgowej jest większy od 2, czyli można powiedzieć, że to co nie jest ujęte w bilansie jest więcej warte, niż wynosi wartość księgowa. 5 E. Skrzypek, Wiedza i kapitał intelektualny jako strategiczne zasoby organizacji w: E. Skrzypek, Z. Szymanski (red.) Między historia a terażniejszością, Wyd. UMCS Lublin 2008, s E. Skrzypek, A. Skrzypek, Knowledge and Intellectual Capital in 21st Century Global Economy, w: J. Bednarz (red.) New Perspectives for Economic Development and Integration. The Experiences of Poland and Ukraine.KUL 2008, s

5 Badania przeprowadzone przez American Productivity&Quality Center nad firmami uważanymi za wiodące w swoich branżach, takich jak Ford Motor Company, Price Waterhouse Coopers, LLP, Hawlett-Pacard i Arthur Andersen wskazują na wykorzystanie w nich procesów i elementów charakterystycznych dla przedsiębiorstw uczących się. Do elementów tych należą między innymi 7 : - dzielenie się wiedzą przy rozwiązywaniu pojawiających się problemów oraz do osiągania rezultatów biznesowych. W zależności od przedsiębiorstwa stosowano rożne podejścia, które miały postać zaangażowania zarządu, wbudowania intranetu lub dzielenia się posiadaną wiedzą przy rozwiązywaniu problemów - świadomość powiązania zdobywania wiedzy, dzielenia się nią i osiągania celów biznesowych była duża i miała tendencję wzrostową, pracownicy wysoko ocenili wagę dzielenia się wiedzą i jego wkład w realizowanie wyznaczonych celów strategicznych - główne wartości firmy powiązane były ściśle z samodoskonaleniem, współpracą i dzieleniem się wiedzą, zarządzanie wiedzą było dobrze uzasadnione i wbudowane w strategię biznesową organizacji - styl zarządzania wiedzą, stopień jego formalizacji, struktura oraz język były dostosowane do ogólnego środowiska organizacji - menedżerowie aktywnie promowali postawy i zachowania związane z współpracą i dzieleniem się wiedzą - praktyki dzielenia się posiadanymi umiejętnościami i wiedzą związane były z codziennymi zadaniami realizowanymi przez pracowników - w organizacjach tych występowały powszechnie nieformalne sieci ludzkie, grupy nieformalne posiadające wiedzę ekspercką odgrywały rolę centrów wiedzy i dzielenia się opiniami, grupy te zazwyczaj nie były formalizowane - zarówno w grupach formalnych, jak i nieformalnych w pracach uczestniczył tzw. moderator, który dbał o to, aby w pracach brali udział wszyscy członkowie grupy - w firmach tych dostrzegano potrzebę powiązania systemu motywacyjnego z samodoskonaleniem, współpracą i dzieleniem się wiedzą Organizacja ucząca się zarządza wiedzą. Wśród warunków, jakie winny być spełnione, by można było prowadzić zarządzanie wiedzą należy wskazać: - określenie dziedzin wiedzy potrzebnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa 7 A. Romańczuk, Zarządzanie wiedzą w korporacjach w: B. Wawrzyniak (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyd. WSPiZ Warszawa, 2003, s

6 - zdefiniowanie wewnętrznych i zewnętrznych źródeł wiedzy - opracowanie schematu procedur gromadzenia i dostępu do wiedzy - wybór systemu informatycznego - dbanie o formalne potwierdzenie wymogu dzielenia się wiedzą np. okresowa ocena - wspomaganie tworzenia się kultury organizacyjnej, która traktować dzielenie się wiedzą i doświadczeniem jako jedną z jej głównych wartości. 3. Pracownicy wiedzy W warunkach społeczeństwa edukacja i poszukiwanie wiedzy stanie się zajęciem na całe życie. Przewiduje się także, że powstanie inteligencja kreatywna 8. Współczesna rzeczywistość stawia nowe wymagania, które związane są z oczekiwaniami klienta, który porównując różne oferty rynkowe oczekuje innowacyjnej wartości dodanej, którą są w stanie stworzyć ludzie obdarzeni pod jakimś względem unikalnymi kompetencjami, co w konsekwencji może przełożyć się na znaczące efekty. W społeczeństwie wiedzy ważne miejsce przypada pracownikom, którzy zajmują się tworzeniem, przechowywaniem, wykorzystywaniem i upowszechnianiem wiedzy i informacji. Są oni grupą wykształconą, cechuje ich kreatywność, tolerancja dla różnorodności, otwartość na zmiany i wyzwania, mają świadomość potrzeby i konieczności stałego podnoszenia swych kwalifikacji. Są to pracownicy wiedzy, określani jako specjaliści nowego typu, posiadają oni umiejętności fachowe, kompetencje interpersonalne oraz unikalne kompetencje, których wykorzystanie kreuje wartość dodaną zawartą w nowoczesnych produktach i technologiach. 9 T. Davenport przedstawia następujące określenie pracowników wiedzy 10 : - reprezentują wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, wykształcenie lub doświadczenie, a do najważniejszych celów ich pracy należy tworzenie, rozpowszechnianie lub praktyczne wykorzystanie wiedzy 8 M. Skiba, Spodziewany status społeczny wyższego wykształcenia w społeczeństwie informacyjnym, w: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Wyd. EBJ, Kraków 2002, s E. Skrzypek, Miejsce zarządzania informacją i wiedzą w strategii przedsiębiorstwa w; A. Stabryła (red.) Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Wyd. EJB, Kraków 2002, s T. Davenport, Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer, Kraków

7 - reprezentują wysoki poziom abstrakcji, niski poziom rutyny oraz cechuje ich stała potrzeba aktualizacji wiedzy - zgłaszają potrzebę autonomii, zaufania, oceny pracy, potrzebę rozumienia kontekstu, potrzebę uczenia się przez doświadczenie, mają świadomość konieczności wymiany myśli z ekspertami Pracownik wiedzy to osoba, która w pracy wykorzystuje bardziej swój rozum niż umiejętności manualne 11. W. Kieżun wskazuje, że pracownik wiedzy wie, umie, umie być, chce oraz może 12. M. Porat, jeden z pionierów badań nad pracownikami wiedzy dzieli tę grupę na pięć kategorii 13 : - producenci wiedzy: naukowcy, inżynierowie, ale także prawnicy, sędziowie, architekci, konsultanci, księgowi - dystrybutorzy wiedzy: nauczyciele, bibliotekarze, edytorzy, pisarze, autorzy i prezenterzy radiowi i telewizyjni - badacze rynkowi i specjaliści od koordynacji: brokerzy, sprzedawcy, przedstawiciele handlowi, niektórzy pracownicy administracji - pracownicy przetwarzający informacje: sekretarki, księgowe, recepcjoniści, korektorzy - pracownicy obsługujący maszyny informacyjne: obsługujący maszyny telekomunikacyjne lub elektroniczne. Według dostępnych szacunków w USA w 2000 roku liczba pracowników wiedzy miała wynosić 59% ogółu zatrudnionych w gospodarce. A. Pocztowski wskazuje na następujące cechy nowej gospodarki, nowej organizacji oraz nowego pracownika 14. Podkreśla, że nową gospodarkę cechuje: globalizacja, twarda konkurencja, ciągłe innowacje, przełamywanie monopoli, postęp technologiczny, informatyzacja, różnorodność kulturowa, orientacja na klienta oraz zmiany na rynku pracy. Nową organizację cechuje: kapitał intelektualny, kluczowe kompetencje, ograniczenie hierarchii, zarządzanie projektami, organizacje sieciowe, wirtualizacja 11 P. Drucker, Post Capitalist Society, Harper Business, New York 1994, s.6 12 W. Kieżun, W stronę antyutopiii, Przegląd Organizacji, 2003, nr 2, s M.U. Porat The Information Economy: Definition and Measurement (w;) W. Cortada, Rise of the Knowledge Worker, Heinemann, Boston 1998, s A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE Warszawa 2007, s

8 działalności, zarządzanie profesjonalistami, pozyskiwanie talentów. Natomiast nowy pracownik to: pracownik wiedzy, edukacja przez całe życie, zmiana zawodów i funkcji, mniejsza stabilność zatrudnienia, praca jako zadanie a nie miejsce wykonywania czynności, twórcze myślenie, praca w zespole, zarządzanie własnym czasem, zdrowiem, karierą. Pracownik wiedzy to osoba, która wynagradzana jest za efektywność myślenia. Potrafi ona nie tylko tworzyć wiedzę, ale ją rozpowszechniać. Umysł traktowany jest jako jego podstawowe narzędzie pracy. Twórcą koncepcji pracownika wiedzy (knowledge worker) jest P. Drucker Około 1960 roku stworzył on terminy pracy wykwalifikowanej inaczej pracy z wiedzą oraz wykwalifikowanego pracownika czyli pracownika wiedzy 15 P. Drucker podkreślał, że pracownicy wiedzy staną się właścicielami najważniejszego środka produkcji, jakim jest wiedza, określał też jako wykształconych fachowców świadczących usługi na własny rachunek, wskazywał, że są właścicielami swej wiedzy i mogą ją zabrać ze sobą wszędzie, gdzie zechcą. M. Morawski wskazuje, że pracownicy wiedzy to ludzie wyspecjalizowani w swojej profesji, posiadający unikalne kompetencje, dobrze poinformowani, aktywni, odpowiedzialni, świadomi swej roli i własnej wartości, niezależni uczestnicy organizacji, mobilni, dążący do zbudowania wizerunku profesjonalisty, mający świadomość własnego potencjału rozwojowego, nastawieni na innowacyjność, przygotowani po funkcjonowania w warunkach zmian, nastawieni pozytywnie do klienta, posiadający umiejętność posługiwania się narzędziami teleinformatycznymi. 16 Spotyka się także określenie pracowników wiedzy jako specjalistów, menedżerów wyższego szczebla, personel techniczny, naukowy oraz inżynierów 17. Pracownik wiedzy wnosząc swój potencjał (wiedzę i umiejętności oraz motywację) oczekuje dobrych warunków pracy, które zdaniem M. Morawskiego obejmują 18 : - możliwości korzystania z wiedzy zgromadzonej przez organizację np. bazy danych, oprogramowanie - podnoszenie kwalifikacji i powiększanie portfela kompetencji 15 P. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN Warszawa 1999, s M. Morawski, Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy, Przegląd Organizacji 2003, nr 1, s A.Pietruszka-Ortyl, Kapitał intelektualny wyznacznikiem poziomu zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa w: W. Cieśliński Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, Wyd. WWSZiP, Wałbrzych 2002, s M. Morawski, Metody zarządzania pracownikami wiedzy w organizacjach inteligentnych, w: E. Skrzypek (red.) Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa Future 2002, Wydawnictwo UMCS Lublin 2002, s

9 - atrakcyjne zadania i projekty, tworzące wyzwania i konieczność sprawdzenia posiadanych umiejętności - zadania oparte na ambitnych celach i różnorodności, unikające rutyny, powtarzalności i monotonii - współpracę w zespole utalentowanych specjalistów, u boku mistrza i mentora - możliwość awansu poziomego (wzrost wynagrodzeń, większa samodzielność, wybór zasad o projektów) - możliwość prowadzenia rozmów, spotkań, uzgodnień, atmosfera współpracy i dialogu - współdecydowanie w kwestiach merytorycznych, ważnych dla zespołu i organizacji - możliwość wywierania wpływu na funkcjonowanie zespołu i całej organizacji bez konieczności pełnienia funkcji menedżera, przede wszystkim poprzez wdrażanie własnych innowacyjnych pomysłów i rozwiązań - dostęp do informacji zapewniających samoocenę wyników pracy i lepsze rozeznanie co do wyników i bieżącej sytuacji zespołu i organizacji - dostęp do szefa organizacji i możliwość przedstawiania w trakcie spotkań własnych pomysłów i rozwiązań - nowoczesne wyposażenie stanowisk pracy, zapewniające szybki dostęp do wiedzy i informacji - uzyskiwanie informacji zwrotnej o osiąganych wynikach na podstawie jasnych standardów doskonałości Pracownik wiedzy winien być odpowiedzialny. Ch. Midler stwierdza, że większość rozstrzygnięć w organizacji możliwa jest nie dzięki racjonalności, ale odpowiedzialności 19. Poczucie odpowiedzialności kompetentnych i podmiotowo traktowanych pracowników wiedzy tworzy płaszczyznę do rozwijania wzajemnego zaufania. Ich praca umysłowa wymaga zaangażowania intelektualnego, refleksji, skupienia, twórczej pasji i osobistego zainteresowania wykonywanym zadaniem. Pracownicy organizacji opartej na wiedzy winni posiadać wysokie kwalifikacje zawodowe i zdolności organizacyjne oraz wysoki poziom percepcji i zrozumienia otaczającej rzeczywistości, winni być pewni swych poglądów, aczkolwiek winni być także otwarci na krytykę i inne poglądy. Powinni rozwijać swoją świadomość, umieć kierować stresem oraz posiadać zdolności twórczego rozwiązywania problemów Ch. Midler, Zarządzanie projektami i przekształcanie przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 1994, s A. Rakowska, A. Sitko-Lutek, Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s

10 Pracownik wiedzy winien być błyskotliwy, być wizjonerem, żywiołowy, energiczny i ruchliwy, ale te cechy muszą pozostawać w związku z wiedzą i kompetencjami. Pracownicy wiedzy winni być zaangażowani pod względem merytorycznym, intelektualnym i emocjonalnym, będzie to możliwe tylko wtedy, gdy będą w przedsiębiorstwie traktowani podmiotowo np. jak partnerzy biznesowi. Coraz częściej w warunkach społeczeństwa wiedzy powstają wspólnoty pracowników wiedzy zwane samoorganizującą się siecią lub siecią intelektualną. W warunkach GOW zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie kreatywności i przedsiębiorczości przyczynia się do poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie. Często bowiem od stopnia zaawansowania umiejętności w zakresie kreatywności oraz wzmocnienia postaw przedsiębiorczych zależy sukces organizacji. Rozwijanie kreatywności wpływa na twórcze myślenie i działanie, co przekłada się zwykle na innowacyjność 21. Na szczególną uwagę przy rozpatrywaniu problemów związanych z pracownikami wiedzy zasługuje problem kompetencji, wszak obejmują one wiedzę, umiejętności i zdolności. T. Rostowski odnosząc się do rozumienia kompetencji, przyjętego w Unii Europejskiej stwierdza, ze pierwotne rozumienie kompetencji rzeczywiście obejmowało wiedzę, umiejętności i zdolności, ale to rozumienie uznaje za przestarzałe. Stwierdza, ze obecnie kompetencje należy rozumieć szeroko jako wszelkie cechy pracowników, które używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągnięcia rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami przedsiębiorstwa 22. Kompetencje określane są także jako zakres wiedzy, umiejętności, odpowiedzialności, pełnomocnictw i uprawnień do działania 23. Pojmowane są także jako zbiór wiedzy, uzdolnień, stylów działania, osobowości, wyznawanych zasad, zainteresowań i innych cech, które używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami przedsiębiorstwa 24. Kompetencje posiadają charakterystyczne trzy cechy 25 : - charakteryzują się jednocześnie operacyjnością i celowością, mają sens jedynie w odniesieniu do działania 21 E. Skrzypek, Wiedza jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce, w: E. Skrzypek, A. Sokół (red.) Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Instytut Wiedzy i Innowacji Warszawa 2009, s T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami, Oficyna Ekonomiczna Kraków 2006, s Tamże. 24 tamże 25 D. Thierry, Ch. Sauret, N. Monod, Zatrudnianie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesie zmian, Poltext, Warszawa 1994, s

11 - zawierają w sobie zdolność do przystosowania się i skutecznego działania w danej sytuacji w konkretnych uwarunkowaniach, elementem kompetencji jest zdolność adaptacyjna - łączą w sobie w dynamiczny sposób różne elementy: wiedzę, umiejętności praktyczne, sposób rozumowania i zachowania, które się nań składają, między innymi po to, by wyjść naprzeciwko potrzebie adaptacji Podsumowanie Nowe wymagania stawiane przedsiębiorstwom w warunkach GOW zmuszają do poszukiwania coraz lepszych mechanizmów funkcjonowania, gwarantujących elastyczność, innowacyjność i szybkość działania. Pojawia się potrzeba nowego spojrzenia na najważniejszy zasób organizacji jakim są ludzie, kapitał ludzki, który charakteryzują kompetencje, podmiotowość i odpowiedzialność. W dzisiejszych warunkach sukces nie opiera się na starannie uporządkowanych procesach działania, lecz na zdolności adaptacyjnej, szybkości decyzji, wykorzystaniu intuicji i akceptowaniu ryzyka. Wczorajsze przedsiębiorstwa optymalizowały swój biznes obniżając koszty i podnosząc wydajność. Dzisiaj należy optymalizować swoją zdolność do elastycznego działania i dostosowywania się do nowych warunków 26. Ponadto w literaturze podkreśla się, że stara gospodarka opierała się na kondensowaniu zasobów, czyli zespalaniu dużej ilości surowców i materiałów za pomocą odrobiny wiedzy, a nowa gospodarka opiera się na kondensowaniu wiedzy, czyli umieszczaniu potężnego ładunku myśli w niepozornym opakowaniu 27. Rośnie rola merytokracji czyli pracowników wiedzy, a ich kreatywność znajduje coraz większe odzwierciedlenie w innowacyjności organizacji i całej gospodarki. 26 Zarządzanie na świecie, 2000, nr 10, s T.H. Davenport, L. Prusak, Working Knolwledge-How Organizations Mange What They Know, Harvard Business School Press, 1998, s

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw

Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw Magdalena Rosińska Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw Współczesna gospodarka powszechnie już zyskała miano gospodarki opartej na wiedzy, a zatem ze

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw dr Maria Gagacka Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Innowacyjność stanowi główną siłę rozwoju gospodarczego i społecznego.

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej

Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej Sebastian Kamil Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967 Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2009 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 4 http://piz.san.edu.pl PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania Redakcja Jan D. Antoszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i cechy pracownika wiedzy

Pojęcie i cechy pracownika wiedzy PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE Tom VII Sulechów 2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Pojęcie i cechy pracownika wiedzy 1. Wstęp Miejsce człowieka w pracy podlega ewolucji, której tempo i zakres

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji Human capital the most important element in the organization

Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji Human capital the most important element in the organization Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 101 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 dr Zbigniew Ciekanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Kapitał

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Znaczenie zarządzania wiedzą dla organizacji

Znaczenie zarządzania wiedzą dla organizacji Mgr Anna Mazurkiewicz Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Rzeszowskiego Znaczenie zarządzania wiedzą dla organizacji Istota wiedzy Definicja pojęcia wiedza Dokonujące się w ostatnich latach przemiany

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Wydawnictwo WSPA Lublin 2012 Część I Przedsiębiorczość w zarządzaniu Redakcja naukowa: dr Elena Mieszajikina, prof. WSPA Recenzent: prof. dr. hab. inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Liczba szkół wyższych a rozwój województw

Liczba szkół wyższych a rozwój województw Joanna Olga Paliszkiewicz Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Liczba szkół wyższych a rozwój województw Wstęp Zmiany zachodzące w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym MARKETING NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej, jak również te przewidywane w przyszłości, powodują

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej 387 dr Paweł Dziekański Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Informacja jako dobro ekonomiczne będące

Bardziej szczegółowo

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie)

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) TOMASZ JURCZYK JAKUB KOŁODZIEJCZYK ELŻBIETA KOMARNICKA TADEUSZ POLAŃSKI JADWIGA ROMANIUK JACEK STAROMŁYŃSKI IRENA WOJTANOWICZ-STADLER Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo