Elżbieta Skrzypek UMCS Lublin. Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw. Wstęp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elżbieta Skrzypek UMCS Lublin. Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw. Wstęp"

Transkrypt

1 Elżbieta Skrzypek UMCS Lublin Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw Wstęp Zamożność narodów tworzy się a nie dziedziczy M. Porter Wiedza, umiejętności oraz doświadczenie tworzą szanse na sukces w warunkach postępującej nieciągłości. Wiedza jako najważniejszy zasób w warunkach XXI wieku umożliwia kreatywność, rozwija wyobraźnię, rodzi twórczy niepokój, posiada dynamiczny charakter oraz winna być bezwzględnie użyteczna. Jest to sprawdzone narzędzie efektywnego zarządzania, kompetencji i władzy, powstaje w umysłach ludzkich i jest najbardziej cennym i poszukiwanym towarem i kapitałem. Wiedza, szczególnie w warunkach niepewności i ryzyka, stać się winna źródłem kompetencji, intelektualnego wigoru, siły, bogactwa, konkurencji, poprawy efektywności oraz skuteczności zarządzania i poprawy produktywności. Wiedza jako sprawdzony klucz do zmian, wyboru wartości, szans życiowych oraz wyboru drogi kształcenia stanowi ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości oraz umiejętność ich wykorzystania. W warunkach GOW zwiększanie kreatywności pracowników oraz budowanie postaw przedsiębiorczych w myśleniu i działaniu przekłada się na innowacyjność przedsiębiorstwa, a w konsekwencji tworzy warunki dla osiągania sukcesu i przewagi konkurencyjnej. 1. Wiedza jako narzędzie konkurencyjności w warunkach nieciągłości Konkurencja to odkrywanie wiedzy Hayek Funkcjonowanie w warunkach nasilających się zmian bliższego i dalszego otoczenia wymaga coraz lepszego dostosowania się do wymagań rynku globalnego, między innymi poprzez odpowiednie zarządzanie kapitałem ludzkim, w tym wiedzą 1. Firma dzisiejsza nie może już być firmą tradycyjną, powinna stać się firmą sieciową, opartą na wiedzy. Tradycyjne przedsiębiorstwo przez długie lata przyzwyczajone było do powolnych zmian, sięgania do prostych rezerw i stopniowego dostosowania się do turbulentnego otoczenia. Postępująca innowacyjność wielu gospodarek zmusza do poszukiwania sposobów na 1 Por. E. Skrzypek, A. Sokół (red.) Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. Instytut Wiedzy i Innowacji Warszawa

2 kreatywność i przedsiębiorczość, które stanowią ważny wyznacznik sukcesu. Konieczna jest nowa architektura biznesu oraz znaczna aktywność w sieciach 2. Współczesna rzeczywistość wymaga także umiejętnego zarządzania niezmiernie istotnym zasobem jakim jest czas. Źródłem wiedzy każdego człowieka, napędzającej prestiż i bogactwo może być: - doświadczenie wyniesione ze studiów, kursów dokształcania, ustawicznego kształcenia, współudział w badaniach wzajemne wspieranie się badań i nauczania - samodzielne rozwiązywanie problemów, podpatrywanie jak myślą inni i jak posługują się metodami badawczymi. Inwestycje w człowieka, w jego wiedzę, która jest użyteczna dla firmy to najbardziej intratne wydatki, bo ich efekty przenoszą się na pokolenia. Za dopływ informacji, pomysłów, energii twórczej i kreatywności odpowiadają zawsze ludzie, którzy posługują się różnymi narzędziami. Od jakości ludzi zależy wszelka jakość. Niezmiernie istotne w tym względzie są kompetencje, pozostające w związku z wykształceniem, doświadczeniem, umiejętnościami oraz stosunkiem do organizacji. Zasoby ludzkie to kompetencje menedżerów i pracowników, ich wiedza, umiejętności i motywacja oraz zachowania i postawy wobec pracy, które coraz częściej będą decydować o tym, czy przedsiębiorstwo jest konkurencyjne, czy też takim nie jest. Kapitał ludzki to zasób wiedzy i umiejętności zdobytych w procesie kształcenia. Wyraża się on w predyspozycjach, kompetencjach oraz motywacji. Kapitał ludzki obejmuje: - kompetencje, czyli umiejętności praktyczne, wiedzę, talenty, - zręczność intelektualną, czyli zdolność do zmian, innowacyjność, przedsiębiorczość, zdolność do naśladowania - motywację, czyli chęć działania, zaangażowanie, etykę, przywództwo, predyspozycje osobowościowe do określonych zadań Ludzie są ważnym zasobem strategicznym, będącym źródłem kreowania wartości i zdobywania przewagi konkurencyjnej. Rozwój pracowników rozumiany jest jako proces systematycznego pomnażania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia istotnych zachowań i motywacji pracowników, osiągany w drodze tworzenia i wykorzystania różnorodnych warunków wewnętrznych i zewnętrznych. Umiejętności te mogą nabywać zarówno jednostki, jak i zespoły oraz całe organizacje, jednak warunkiem ich skutecznego wykorzystania jest ciągłe doskonalenie, zgodnie z Kołem E. Deminga. 2 A. Skrzypek, M. Hofman, The measurement of intellectual capital in project oriented enterprises, 22nd IPMA Roma Project Management to Run, 2008, s

3 W warunkach społeczeństwa wiedzy, sukcesu upatruje się w aktywach intelektualnych, w tym głównie w kapitale ludzkim, który jako element kapitału intelektualnego stanowi kombinację dziedzictwa genetycznego, edukacji, postaw wobec życia i biznesu oraz cech psychofizycznych człowieka, zdobytej w czasie nauki, wychowania oraz talentów i wykształconych umiejętności 3. Na uwagę w tym miejscu zasługuje fakt, iż w erze postindustrialnej wzrosła rola zasobów niematerialnych, a sukcesu korporacji upatruje się w aktywach intelektualnych w tym 4 : - wiedzy podstawowej oraz umiejętnościach ludzi osiąganych w okresie edukacji i pracy, jest to ważny, ale niewystarczający do osiągnięcia sukcesu czynnik - zaawansowanych umiejętnościach, oznaczających możliwość transformowania wiedzy podstawowej w efektywne działania oraz zdolność do rozwiązywania realnych problemów organizacji, umiejętności te podnoszą realną wartość organizacji - myśleniu systemowym, oznaczającym głęboką wiedzę o sieci powiązań, decyzjie ich konsekwencji oraz rozumienie procesów, które przebiegają w otoczeniu. Umożliwia ono wybieganie w przyszłość i antycypację pewnych interakcji i konsekwencji mających związek z aktualnymi decyzjami - wewnętrznej kreatywności i motywacji, zawierającej wolę działania, motywację i zdolność do odnoszenia sukcesu. Dobrze umotywowane i kreatywne grupy pracowników mogą nie tylko wpływać na wyniki organizacji, ale także przyczyniać się do poprawy relacji oraz zdolności do akceptowania zmian Przewaga konkurencyjna obszarów lub przedsiębiorstw w społeczeństwie wiedzy determinowana jest posiadaniem aktywów niematerialnych, szczególnie wiedzy i kompetencji pracowników, które stanowią zasób strategiczny. Uczenie się, zarówno zespołowe, jak i indywidualne, szkolenia oraz inne formy doskonalenie zawodowego są w tej sytuacji istotnym czynnikiem umożliwiającym utrzymanie i powiększanie dystansu w stosunku do konkurentów. Warunkiem osiągnięcia sukcesu w warunkach nieciągłości jest konieczność doceniania rosnącej roli czynnika ludzkiego, zarówno na poziomie jednostki, jak i zespołu pracowniczego, jako nowego źródła energii, kierowanie którym jest bardzo trudne, ale przynosi efekty w postaci wyników finansowych i przewagi konkurencyjnej. Jednak, by 3 A. Skrzypek, The role of knowledge and foresight in the new economy, III Interantional sceintic practical conference. Problem and mechanisms of reproduction of resource potential of Ukraine in Conditions of European Integration and Globalization, Rovne, Ukraina 2008, s J.B. Quinn, P. Anderson, S. Finkelstein, Managing Professional Intellect, Making the Most of the Best, Harvard Business Review III/IV

4 inwestycje w kapitał ludzki przyniosły pożądane efekty, organizacje muszą jasno określić swoje cele strategiczne, specyficzne cechy decydujące o konkurencyjności oraz wprowadzić efektywny system szkoleń i promowania zdobywania wiedzy 5. Według P. Druckera kluczowym czynnikiem kreatywności we wszystkich dziedzinach życia jest wiedza. Według licznych ekspertów zajmujących się zarządzaniem wyrażane jest stanowisko, z którego wynika, że jedynym słusznym działaniem zmierzającym do integracji współczesnych przedsiębiorstw jest ich grupowanie na te, które w swych działaniach wykorzystują wiedzę i te, które całkowicie się na niej opierają. Wiedza staje się kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, bo tworzy wartość. Wiedza jest znaczącym czynnikiem sukcesu firmy funkcjonującej w warunkach konkurencyjnego, zmiennego otoczenia i winna być ukierunkowana na doskonalenie kompleksowo rozumianej jakości wyrobu, informacji, procesów, życia Rola wiedzy w przedsiębiorstwie uczącym się Jednym z zadań przedsiębiorstwa, a równocześnie ważnym dla jego przetrwania i rozkwitu czynnikiem jest postęp w sztuce, stałe doskonalenie się w zdolności działania dzięki praktycznemu stosowaniu naszej ciągle rosnącej wiedzy stwierdził P. Drucker. Przedsiębiorstwo oparte na wiedzy posiada następujące cechy: - wytwarza produkty bogate w wiedzę, czyli takie których ponad 50% wartości stanowi wiedza lub takie które dostarczają usługi oparte na wykorzystaniu wiedzy w większym stopniu niż na pracy fizycznej - zatrudnia wysokiej klasy specjalistów tzw. pracowników wiedzy, stanowiących trzon wszystkich zatrudnionych - o jego wartości rynkowej w decydującym stopniu przesądza wartość kapitału intelektualnego, a to znaczy, że stosunek wartości rynkowej do wartości księgowej jest większy od 2, czyli można powiedzieć, że to co nie jest ujęte w bilansie jest więcej warte, niż wynosi wartość księgowa. 5 E. Skrzypek, Wiedza i kapitał intelektualny jako strategiczne zasoby organizacji w: E. Skrzypek, Z. Szymanski (red.) Między historia a terażniejszością, Wyd. UMCS Lublin 2008, s E. Skrzypek, A. Skrzypek, Knowledge and Intellectual Capital in 21st Century Global Economy, w: J. Bednarz (red.) New Perspectives for Economic Development and Integration. The Experiences of Poland and Ukraine.KUL 2008, s

5 Badania przeprowadzone przez American Productivity&Quality Center nad firmami uważanymi za wiodące w swoich branżach, takich jak Ford Motor Company, Price Waterhouse Coopers, LLP, Hawlett-Pacard i Arthur Andersen wskazują na wykorzystanie w nich procesów i elementów charakterystycznych dla przedsiębiorstw uczących się. Do elementów tych należą między innymi 7 : - dzielenie się wiedzą przy rozwiązywaniu pojawiających się problemów oraz do osiągania rezultatów biznesowych. W zależności od przedsiębiorstwa stosowano rożne podejścia, które miały postać zaangażowania zarządu, wbudowania intranetu lub dzielenia się posiadaną wiedzą przy rozwiązywaniu problemów - świadomość powiązania zdobywania wiedzy, dzielenia się nią i osiągania celów biznesowych była duża i miała tendencję wzrostową, pracownicy wysoko ocenili wagę dzielenia się wiedzą i jego wkład w realizowanie wyznaczonych celów strategicznych - główne wartości firmy powiązane były ściśle z samodoskonaleniem, współpracą i dzieleniem się wiedzą, zarządzanie wiedzą było dobrze uzasadnione i wbudowane w strategię biznesową organizacji - styl zarządzania wiedzą, stopień jego formalizacji, struktura oraz język były dostosowane do ogólnego środowiska organizacji - menedżerowie aktywnie promowali postawy i zachowania związane z współpracą i dzieleniem się wiedzą - praktyki dzielenia się posiadanymi umiejętnościami i wiedzą związane były z codziennymi zadaniami realizowanymi przez pracowników - w organizacjach tych występowały powszechnie nieformalne sieci ludzkie, grupy nieformalne posiadające wiedzę ekspercką odgrywały rolę centrów wiedzy i dzielenia się opiniami, grupy te zazwyczaj nie były formalizowane - zarówno w grupach formalnych, jak i nieformalnych w pracach uczestniczył tzw. moderator, który dbał o to, aby w pracach brali udział wszyscy członkowie grupy - w firmach tych dostrzegano potrzebę powiązania systemu motywacyjnego z samodoskonaleniem, współpracą i dzieleniem się wiedzą Organizacja ucząca się zarządza wiedzą. Wśród warunków, jakie winny być spełnione, by można było prowadzić zarządzanie wiedzą należy wskazać: - określenie dziedzin wiedzy potrzebnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa 7 A. Romańczuk, Zarządzanie wiedzą w korporacjach w: B. Wawrzyniak (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyd. WSPiZ Warszawa, 2003, s

6 - zdefiniowanie wewnętrznych i zewnętrznych źródeł wiedzy - opracowanie schematu procedur gromadzenia i dostępu do wiedzy - wybór systemu informatycznego - dbanie o formalne potwierdzenie wymogu dzielenia się wiedzą np. okresowa ocena - wspomaganie tworzenia się kultury organizacyjnej, która traktować dzielenie się wiedzą i doświadczeniem jako jedną z jej głównych wartości. 3. Pracownicy wiedzy W warunkach społeczeństwa edukacja i poszukiwanie wiedzy stanie się zajęciem na całe życie. Przewiduje się także, że powstanie inteligencja kreatywna 8. Współczesna rzeczywistość stawia nowe wymagania, które związane są z oczekiwaniami klienta, który porównując różne oferty rynkowe oczekuje innowacyjnej wartości dodanej, którą są w stanie stworzyć ludzie obdarzeni pod jakimś względem unikalnymi kompetencjami, co w konsekwencji może przełożyć się na znaczące efekty. W społeczeństwie wiedzy ważne miejsce przypada pracownikom, którzy zajmują się tworzeniem, przechowywaniem, wykorzystywaniem i upowszechnianiem wiedzy i informacji. Są oni grupą wykształconą, cechuje ich kreatywność, tolerancja dla różnorodności, otwartość na zmiany i wyzwania, mają świadomość potrzeby i konieczności stałego podnoszenia swych kwalifikacji. Są to pracownicy wiedzy, określani jako specjaliści nowego typu, posiadają oni umiejętności fachowe, kompetencje interpersonalne oraz unikalne kompetencje, których wykorzystanie kreuje wartość dodaną zawartą w nowoczesnych produktach i technologiach. 9 T. Davenport przedstawia następujące określenie pracowników wiedzy 10 : - reprezentują wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, wykształcenie lub doświadczenie, a do najważniejszych celów ich pracy należy tworzenie, rozpowszechnianie lub praktyczne wykorzystanie wiedzy 8 M. Skiba, Spodziewany status społeczny wyższego wykształcenia w społeczeństwie informacyjnym, w: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Wyd. EBJ, Kraków 2002, s E. Skrzypek, Miejsce zarządzania informacją i wiedzą w strategii przedsiębiorstwa w; A. Stabryła (red.) Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Wyd. EJB, Kraków 2002, s T. Davenport, Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer, Kraków

7 - reprezentują wysoki poziom abstrakcji, niski poziom rutyny oraz cechuje ich stała potrzeba aktualizacji wiedzy - zgłaszają potrzebę autonomii, zaufania, oceny pracy, potrzebę rozumienia kontekstu, potrzebę uczenia się przez doświadczenie, mają świadomość konieczności wymiany myśli z ekspertami Pracownik wiedzy to osoba, która w pracy wykorzystuje bardziej swój rozum niż umiejętności manualne 11. W. Kieżun wskazuje, że pracownik wiedzy wie, umie, umie być, chce oraz może 12. M. Porat, jeden z pionierów badań nad pracownikami wiedzy dzieli tę grupę na pięć kategorii 13 : - producenci wiedzy: naukowcy, inżynierowie, ale także prawnicy, sędziowie, architekci, konsultanci, księgowi - dystrybutorzy wiedzy: nauczyciele, bibliotekarze, edytorzy, pisarze, autorzy i prezenterzy radiowi i telewizyjni - badacze rynkowi i specjaliści od koordynacji: brokerzy, sprzedawcy, przedstawiciele handlowi, niektórzy pracownicy administracji - pracownicy przetwarzający informacje: sekretarki, księgowe, recepcjoniści, korektorzy - pracownicy obsługujący maszyny informacyjne: obsługujący maszyny telekomunikacyjne lub elektroniczne. Według dostępnych szacunków w USA w 2000 roku liczba pracowników wiedzy miała wynosić 59% ogółu zatrudnionych w gospodarce. A. Pocztowski wskazuje na następujące cechy nowej gospodarki, nowej organizacji oraz nowego pracownika 14. Podkreśla, że nową gospodarkę cechuje: globalizacja, twarda konkurencja, ciągłe innowacje, przełamywanie monopoli, postęp technologiczny, informatyzacja, różnorodność kulturowa, orientacja na klienta oraz zmiany na rynku pracy. Nową organizację cechuje: kapitał intelektualny, kluczowe kompetencje, ograniczenie hierarchii, zarządzanie projektami, organizacje sieciowe, wirtualizacja 11 P. Drucker, Post Capitalist Society, Harper Business, New York 1994, s.6 12 W. Kieżun, W stronę antyutopiii, Przegląd Organizacji, 2003, nr 2, s M.U. Porat The Information Economy: Definition and Measurement (w;) W. Cortada, Rise of the Knowledge Worker, Heinemann, Boston 1998, s A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE Warszawa 2007, s

8 działalności, zarządzanie profesjonalistami, pozyskiwanie talentów. Natomiast nowy pracownik to: pracownik wiedzy, edukacja przez całe życie, zmiana zawodów i funkcji, mniejsza stabilność zatrudnienia, praca jako zadanie a nie miejsce wykonywania czynności, twórcze myślenie, praca w zespole, zarządzanie własnym czasem, zdrowiem, karierą. Pracownik wiedzy to osoba, która wynagradzana jest za efektywność myślenia. Potrafi ona nie tylko tworzyć wiedzę, ale ją rozpowszechniać. Umysł traktowany jest jako jego podstawowe narzędzie pracy. Twórcą koncepcji pracownika wiedzy (knowledge worker) jest P. Drucker Około 1960 roku stworzył on terminy pracy wykwalifikowanej inaczej pracy z wiedzą oraz wykwalifikowanego pracownika czyli pracownika wiedzy 15 P. Drucker podkreślał, że pracownicy wiedzy staną się właścicielami najważniejszego środka produkcji, jakim jest wiedza, określał też jako wykształconych fachowców świadczących usługi na własny rachunek, wskazywał, że są właścicielami swej wiedzy i mogą ją zabrać ze sobą wszędzie, gdzie zechcą. M. Morawski wskazuje, że pracownicy wiedzy to ludzie wyspecjalizowani w swojej profesji, posiadający unikalne kompetencje, dobrze poinformowani, aktywni, odpowiedzialni, świadomi swej roli i własnej wartości, niezależni uczestnicy organizacji, mobilni, dążący do zbudowania wizerunku profesjonalisty, mający świadomość własnego potencjału rozwojowego, nastawieni na innowacyjność, przygotowani po funkcjonowania w warunkach zmian, nastawieni pozytywnie do klienta, posiadający umiejętność posługiwania się narzędziami teleinformatycznymi. 16 Spotyka się także określenie pracowników wiedzy jako specjalistów, menedżerów wyższego szczebla, personel techniczny, naukowy oraz inżynierów 17. Pracownik wiedzy wnosząc swój potencjał (wiedzę i umiejętności oraz motywację) oczekuje dobrych warunków pracy, które zdaniem M. Morawskiego obejmują 18 : - możliwości korzystania z wiedzy zgromadzonej przez organizację np. bazy danych, oprogramowanie - podnoszenie kwalifikacji i powiększanie portfela kompetencji 15 P. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN Warszawa 1999, s M. Morawski, Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy, Przegląd Organizacji 2003, nr 1, s A.Pietruszka-Ortyl, Kapitał intelektualny wyznacznikiem poziomu zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa w: W. Cieśliński Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, Wyd. WWSZiP, Wałbrzych 2002, s M. Morawski, Metody zarządzania pracownikami wiedzy w organizacjach inteligentnych, w: E. Skrzypek (red.) Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa Future 2002, Wydawnictwo UMCS Lublin 2002, s

9 - atrakcyjne zadania i projekty, tworzące wyzwania i konieczność sprawdzenia posiadanych umiejętności - zadania oparte na ambitnych celach i różnorodności, unikające rutyny, powtarzalności i monotonii - współpracę w zespole utalentowanych specjalistów, u boku mistrza i mentora - możliwość awansu poziomego (wzrost wynagrodzeń, większa samodzielność, wybór zasad o projektów) - możliwość prowadzenia rozmów, spotkań, uzgodnień, atmosfera współpracy i dialogu - współdecydowanie w kwestiach merytorycznych, ważnych dla zespołu i organizacji - możliwość wywierania wpływu na funkcjonowanie zespołu i całej organizacji bez konieczności pełnienia funkcji menedżera, przede wszystkim poprzez wdrażanie własnych innowacyjnych pomysłów i rozwiązań - dostęp do informacji zapewniających samoocenę wyników pracy i lepsze rozeznanie co do wyników i bieżącej sytuacji zespołu i organizacji - dostęp do szefa organizacji i możliwość przedstawiania w trakcie spotkań własnych pomysłów i rozwiązań - nowoczesne wyposażenie stanowisk pracy, zapewniające szybki dostęp do wiedzy i informacji - uzyskiwanie informacji zwrotnej o osiąganych wynikach na podstawie jasnych standardów doskonałości Pracownik wiedzy winien być odpowiedzialny. Ch. Midler stwierdza, że większość rozstrzygnięć w organizacji możliwa jest nie dzięki racjonalności, ale odpowiedzialności 19. Poczucie odpowiedzialności kompetentnych i podmiotowo traktowanych pracowników wiedzy tworzy płaszczyznę do rozwijania wzajemnego zaufania. Ich praca umysłowa wymaga zaangażowania intelektualnego, refleksji, skupienia, twórczej pasji i osobistego zainteresowania wykonywanym zadaniem. Pracownicy organizacji opartej na wiedzy winni posiadać wysokie kwalifikacje zawodowe i zdolności organizacyjne oraz wysoki poziom percepcji i zrozumienia otaczającej rzeczywistości, winni być pewni swych poglądów, aczkolwiek winni być także otwarci na krytykę i inne poglądy. Powinni rozwijać swoją świadomość, umieć kierować stresem oraz posiadać zdolności twórczego rozwiązywania problemów Ch. Midler, Zarządzanie projektami i przekształcanie przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 1994, s A. Rakowska, A. Sitko-Lutek, Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s

10 Pracownik wiedzy winien być błyskotliwy, być wizjonerem, żywiołowy, energiczny i ruchliwy, ale te cechy muszą pozostawać w związku z wiedzą i kompetencjami. Pracownicy wiedzy winni być zaangażowani pod względem merytorycznym, intelektualnym i emocjonalnym, będzie to możliwe tylko wtedy, gdy będą w przedsiębiorstwie traktowani podmiotowo np. jak partnerzy biznesowi. Coraz częściej w warunkach społeczeństwa wiedzy powstają wspólnoty pracowników wiedzy zwane samoorganizującą się siecią lub siecią intelektualną. W warunkach GOW zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie kreatywności i przedsiębiorczości przyczynia się do poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie. Często bowiem od stopnia zaawansowania umiejętności w zakresie kreatywności oraz wzmocnienia postaw przedsiębiorczych zależy sukces organizacji. Rozwijanie kreatywności wpływa na twórcze myślenie i działanie, co przekłada się zwykle na innowacyjność 21. Na szczególną uwagę przy rozpatrywaniu problemów związanych z pracownikami wiedzy zasługuje problem kompetencji, wszak obejmują one wiedzę, umiejętności i zdolności. T. Rostowski odnosząc się do rozumienia kompetencji, przyjętego w Unii Europejskiej stwierdza, ze pierwotne rozumienie kompetencji rzeczywiście obejmowało wiedzę, umiejętności i zdolności, ale to rozumienie uznaje za przestarzałe. Stwierdza, ze obecnie kompetencje należy rozumieć szeroko jako wszelkie cechy pracowników, które używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągnięcia rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami przedsiębiorstwa 22. Kompetencje określane są także jako zakres wiedzy, umiejętności, odpowiedzialności, pełnomocnictw i uprawnień do działania 23. Pojmowane są także jako zbiór wiedzy, uzdolnień, stylów działania, osobowości, wyznawanych zasad, zainteresowań i innych cech, które używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami przedsiębiorstwa 24. Kompetencje posiadają charakterystyczne trzy cechy 25 : - charakteryzują się jednocześnie operacyjnością i celowością, mają sens jedynie w odniesieniu do działania 21 E. Skrzypek, Wiedza jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce, w: E. Skrzypek, A. Sokół (red.) Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Instytut Wiedzy i Innowacji Warszawa 2009, s T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami, Oficyna Ekonomiczna Kraków 2006, s Tamże. 24 tamże 25 D. Thierry, Ch. Sauret, N. Monod, Zatrudnianie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesie zmian, Poltext, Warszawa 1994, s

11 - zawierają w sobie zdolność do przystosowania się i skutecznego działania w danej sytuacji w konkretnych uwarunkowaniach, elementem kompetencji jest zdolność adaptacyjna - łączą w sobie w dynamiczny sposób różne elementy: wiedzę, umiejętności praktyczne, sposób rozumowania i zachowania, które się nań składają, między innymi po to, by wyjść naprzeciwko potrzebie adaptacji Podsumowanie Nowe wymagania stawiane przedsiębiorstwom w warunkach GOW zmuszają do poszukiwania coraz lepszych mechanizmów funkcjonowania, gwarantujących elastyczność, innowacyjność i szybkość działania. Pojawia się potrzeba nowego spojrzenia na najważniejszy zasób organizacji jakim są ludzie, kapitał ludzki, który charakteryzują kompetencje, podmiotowość i odpowiedzialność. W dzisiejszych warunkach sukces nie opiera się na starannie uporządkowanych procesach działania, lecz na zdolności adaptacyjnej, szybkości decyzji, wykorzystaniu intuicji i akceptowaniu ryzyka. Wczorajsze przedsiębiorstwa optymalizowały swój biznes obniżając koszty i podnosząc wydajność. Dzisiaj należy optymalizować swoją zdolność do elastycznego działania i dostosowywania się do nowych warunków 26. Ponadto w literaturze podkreśla się, że stara gospodarka opierała się na kondensowaniu zasobów, czyli zespalaniu dużej ilości surowców i materiałów za pomocą odrobiny wiedzy, a nowa gospodarka opiera się na kondensowaniu wiedzy, czyli umieszczaniu potężnego ładunku myśli w niepozornym opakowaniu 27. Rośnie rola merytokracji czyli pracowników wiedzy, a ich kreatywność znajduje coraz większe odzwierciedlenie w innowacyjności organizacji i całej gospodarki. 26 Zarządzanie na świecie, 2000, nr 10, s T.H. Davenport, L. Prusak, Working Knolwledge-How Organizations Mange What They Know, Harvard Business School Press, 1998, s

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza Relacje pomiędzy jakością i wiedzą w Systemie Zarządzania Jakością prof. zw. dr hab.

Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza Relacje pomiędzy jakością i wiedzą w Systemie Zarządzania Jakością prof. zw. dr hab. Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza Relacje pomiędzy jakością i wiedzą w Systemie Zarządzania Jakością prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA ORGANIZACJA I JEJ POTRZEBY

NOWOCZESNA ORGANIZACJA I JEJ POTRZEBY NOWOCZESNA ORGANIZACJA I JEJ POTRZEBY Kontekst zarządzania sprawnością społeczną Zarzadzanie projektami szkoleniowymi Opracowanie: aneta stosik PRZYSZŁOŚĆ Otoczenie współczesnej organizacji Następują istotne

Bardziej szczegółowo

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz 2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI Piotr Markiewicz PROBLEMATYKA Wyzwania gospodarki opartej na wiedzy Innowacja i innowacyjność Zespoły istota i cechy Specyfika pracy zespołowej Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

komunikacji) polegający na aktywnym, świadomym i skierowanym w przyszłość rozwijaniu organizacji opartej na wartościach

komunikacji) polegający na aktywnym, świadomym i skierowanym w przyszłość rozwijaniu organizacji opartej na wartościach SIWA FALA -ZARZĄDZANIE WIEKIEM ZDZISŁAWA PRZETACKA VALUE 4 BUSINESS Doradztwo Personalne Model Biznesowy Podstawą modelu biznesowego opartego na zarządzaniu różnorodnością jest zaakceptowanie istniejących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Konferencja naukowa. Strategiczne cele edukacji - Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Warszawa, r.

Konferencja naukowa. Strategiczne cele edukacji - Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Warszawa, r. Konferencja naukowa Strategiczne cele edukacji - Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Warszawa, 09.06.2017r. Kompetencje nauczycieli w XXI wieku jako jedno z kluczowych wyzwań we współczesnej edukacji dr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe uniwersalny instrument kreowania rozwoju zawodowego, klucz do sukcesu na rynku pracy

Poradnictwo zawodowe uniwersalny instrument kreowania rozwoju zawodowego, klucz do sukcesu na rynku pracy Poradnictwo zawodowe uniwersalny instrument kreowania rozwoju zawodowego, klucz do sukcesu na rynku pracy Katarzyna Rewers Dawid Gdańsk, 30 listopad 2011 Dane statystyczne z rynku pracy Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako datę początku zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w literaturze wskazuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński Polityka zatrudnienia edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy) Beneficjent i data

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU GRY STRATEGICZNE BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie?

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? Kim jest HR Biznes Partner? Czy jest to tylko modne określenie pracownika HR-u, czy może kryje się za nim ktoś więcej? Z założenia HR Biznes Partner

Bardziej szczegółowo

Kompetencje w zarządzaniu projektem

Kompetencje w zarządzaniu projektem Kompetencje w zarządzaniu projektem Zarzadzanie projektami (ang: Project Management) to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin zarządzania. Dotyczy to szczególnie ludzkich aspektów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE STUDIA PODYPLOMOWE DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO TERMIN od: 01.04.2017 TERMIN do: 11.06.2017 CZAS TRWANIA:10 dni MIEJSCE: Warszawa CENA: 9900 zł netto Środowisko VUCA

Bardziej szczegółowo

Keystone Consulting Zarządzanie kompetencjami w firmie - jak szkolić efektywnie

Keystone Consulting Zarządzanie kompetencjami w firmie - jak szkolić efektywnie Keystone Consulting Zarządzanie kompetencjami w firmie - jak szkolić efektywnie Konferencja WUP w Katowicach Przygotowano przez: Keystone Consulting Sp. z o.o. Keystone Talents Katowice 2016 Keystone Consulting

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne Zarządzanie strategiczne Zajęcia w ramach specjalności "zarządzanie strategiczne" prowadzić będą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno dydaktycznej, jak i naukowej. Doświadczenia te

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Specyfika zarządzania zespołami sprzedawców. Krzysztof Cybulski kcybulski&@mail.wz.uw.edu.pl

Specyfika zarządzania zespołami sprzedawców. Krzysztof Cybulski kcybulski&@mail.wz.uw.edu.pl Specyfika zarządzania zespołami sprzedawców Krzysztof Cybulski kcybulski&@mail.wz.uw.edu.pl Agenda Podstawowe funkcje i zadania menedżera sprzedaży a zróżnicowane zespoły sprzedawców Zespół sprzedawców

Bardziej szczegółowo

System rozwoju kompetencji kadr w administracji publicznej

System rozwoju kompetencji kadr w administracji publicznej Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu System rozwoju kompetencji kadr w administracji publicznej 20 marca 2014 r. dr Jerzy Kołodziej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej na lata

Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej na lata Załącznik do uchwały Senatu nr IV/23/16/17 Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2016-2020 Gliwice, grudzień 2016 r. 5 1. WIZJA I MISJA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Misja Politechniki Śląskiej: Politechnika

Bardziej szczegółowo

Efektywny Controlling Personalny

Efektywny Controlling Personalny Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Efektywny Controlling Personalny praktyczne warsztaty Ekspert: Monika Kulikowska-Pawlak Trener z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Barbara Wandachowicz-Kowalczyk Task Consulting Instytut Kobiet 21.05.2013

Barbara Wandachowicz-Kowalczyk Task Consulting Instytut Kobiet 21.05.2013 Barbara Wandachowicz-Kowalczyk Task Consulting Instytut Kobiet 21.05.2013 Czy istnieje kobiecy styl zarządzania? Jak wygląda rozwój kompetencji menadżerskich wśród kobiet? Czy współczesne zarządzanie potrzebuje

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców?

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Aneta Tylutka Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Plan prezentacji 1. Informacje na temat Manpower 2. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Oczekiwane przez pracodawców cechy absolwentów szkół wyższych

Oczekiwane przez pracodawców cechy absolwentów szkół wyższych Elektrotim S.A. Oczekiwane przez pracodawców cechy absolwentów szkół wyższych z punktu widzenia ELEKTROTIM S.A. Andrzej Diakun Kraków,15 marca 2012 r. Elektrotim S.A. Porządek prezentacji: I. Pożądane

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw 1. Cel i opis programu mentoringowego Mentoring to partnerska relacja między mentorem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów europeistyka naleŝy do obszarów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel wychowawcą

Nauczyciel wychowawcą Nauczyciel wychowawcą Rok 2005 konferencja Edukacja kształcenia: różne systemy kształcenia i szkolenia wspólne cele Próba ujednolicenia kwalifikacji pracowników Refleksja nad kompetencjami absolwentów

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO WYDANIA POLSKIEGO 17 PRZEDMOWA JAK ODKRYŁEM TAJEMNICZYCH MISTRZÓW 19. Rozdział 1 MISTYKA TAJEMNICZYCH MISTRZÓW 23

WSTĘP DO WYDANIA POLSKIEGO 17 PRZEDMOWA JAK ODKRYŁEM TAJEMNICZYCH MISTRZÓW 19. Rozdział 1 MISTYKA TAJEMNICZYCH MISTRZÓW 23 SPIS TREŚCI WSTĘP DO WYDANIA POLSKIEGO 17 PRZEDMOWA JAK ODKRYŁEM TAJEMNICZYCH MISTRZÓW 19 Rozdział 1 MISTYKA TAJEMNICZYCH MISTRZÓW 23 Kim są? Wybrani tajemniczy mistrzowie z całego świata 24 Zasłona tajemnicy

Bardziej szczegółowo

Kreatywność Innowacyjność Przedsiębiorczość

Kreatywność Innowacyjność Przedsiębiorczość 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Kreatywność Innowacyjność Przedsiębiorczość Talenty XXI wieku Spotkanie Zespołu ds. Projektu Białystok, 15 maja 2013 r. Kreatywność głos

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

WIDEOAKADEMIA HR. Nina Sosińska

WIDEOAKADEMIA HR. Nina Sosińska WIDEOAKADEMIA HR Nina Sosińska Nina Sosińska Autorka książki Magia Rozwoju Talentów Laureatka konkursu Dyrektor Personalny 2004 Zwyciężczyni konkursu Najlepsza Strategia HR 2006. 16 lat jako pracownik

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ TO KOLEJNA MODA W ZARZĄDZANIU CZY COŚ WIĘCEJ? dr hab. Joanna Ejdys dr Joanna Samul dr Andrzej Pawluczuk

ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ TO KOLEJNA MODA W ZARZĄDZANIU CZY COŚ WIĘCEJ? dr hab. Joanna Ejdys dr Joanna Samul dr Andrzej Pawluczuk ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ TO KOLEJNA MODA W ZARZĄDZANIU CZY COŚ WIĘCEJ? dr hab. Joanna Ejdys dr Joanna Samul dr Andrzej Pawluczuk Liczba artykułów dotyczących organizacji uczących się w latach 1970-2015 300

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Opracowanie: Aneta Stosik Nowoczesna organizacja Elastyczna (zdolna do przystosowania się do potrzeb) wg P. Druckera Dynamiczna (Mająca umiejętność

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Etyka w biznesie Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Beata Orłowska-Drzewek Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA WOBEC WYZWAŃ I TRENDÓW W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI

WYNAGRODZENIA WOBEC WYZWAŃ I TRENDÓW W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI WYNAGRODZENIA WOBEC WYZWAŃ I TRENDÓW W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI Kraków, 31.05.2007 31.05.2007 Aleksy Pocztowski 1 Kontekst zmian w ZZL Gospodarka: globalna wykorzystująca technologie informatyczne

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU

PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU Rok studiów III Semestr Liczba godzin Forma łącznie wykład ćwiczenia seminari a zaj.fakultat. zaliczenia zimowy 20 z letni Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2 Propozycja tematów zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego do realizacji na godzinach wychowawczych (zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania dalszego kształcenia, ścieżki kariery

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 9-10 marca Warszawa EFEKTYWNY CONTROLLING Wskaźniki rotacji (fluktuacji) zasobów osobowych Analiza progu opłacalności szkoleń wewnątrzzakładowych

Bardziej szczegółowo

Misja szkoły. Wychowankowie Zamoyskiego są kreatywni, przedsiębiorczy, wyposażeni

Misja szkoły. Wychowankowie Zamoyskiego są kreatywni, przedsiębiorczy, wyposażeni Misja szkoły Wychowankowie Zamoyskiego są kreatywni, przedsiębiorczy, wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające im podejmować naukę i pracę w kraju i za granicą. Cechuje ich wrażliwość i otwartość

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest Zarządzanie firmą Celem specjalności jest przygotowanie jej absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Słuchacz specjalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami - definicje Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces

Bardziej szczegółowo

Kariera i przedsiębiorczość

Kariera i przedsiębiorczość Kariera i przedsiębiorczość Przedsiębiorczość to zdolność do kreowania i zaspokajania swoich i cudzych potrzeb. Siłą napędową przedsiębiorczości są niezaspokojone potrzeby człowieka. Psychologiczne i socjologiczne

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i rozwój kompetencji seniorów

Diagnoza i rozwój kompetencji seniorów Diagnoza i rozwój kompetencji seniorów Projekt badawczy XI 2010 VI 2011 Diagnoza, wykorzystanie i rozwój kompetencji seniorów Partnerzy: Fundacja Aktywny Senior Kto? Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW Prezentacja przedstawiona podczas VIII Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, Warszawa 25-27.09.2013 www.oskko.edu.pl/kongres/ SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW DR ROMAN

Bardziej szczegółowo

WE KNOW-HOW - WIEMY JAK KOMERCJALIZOWAĆ WIEDZĘ CZYLI MODEL WSPÓŁPRACY UCZELNI Z OTOCZENIEM BIZNESOWYM

WE KNOW-HOW - WIEMY JAK KOMERCJALIZOWAĆ WIEDZĘ CZYLI MODEL WSPÓŁPRACY UCZELNI Z OTOCZENIEM BIZNESOWYM WE KNOW-HOW - WIEMY JAK KOMERCJALIZOWAĆ WIEDZĘ CZYLI MODEL WSPÓŁPRACY UCZELNI Z OTOCZENIEM BIZNESOWYM We know-how NA POCZĄTEK: WYZWANIA NAUKA próbuje reagować na bieżące problemy, ale nie przewiduje potrzeb

Bardziej szczegółowo

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu HRS 402 + ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu 1. Analiza i planowanie zasobów ludzkich Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo