Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet):

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet):"

Transkrypt

1 Rozwój metod aktywizujących we wczesnej edukacji na wybranych przykładach (John Dewey, Maria Montessorii, Celestyn Freinet): zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Korekta Marta Boszczyk. DEWEY JOHN 1. Araszkiewicz, Feliks W. : John Dewey ( ) / Feliks W. Araszkiewicz // Nowa Szkoła , nr 5, s Amerykański filozof, psycholog i pedagog. Stworzył system pedagogiczny oparty na założeniu, że treści i metody nauczania należy przystosować do natury dziecka, a główną zasadą winno być uczenie się przez działanie. Był inicjatorem koncepcji szkoły pracy, w której uczniowie zdobywali wiedzę przez wykonywanie różnych prac rzemieślniczych. 2. Brejnak, Hanna : Deweyowska wspomagająca rola nauczyciela / Hanna Brejnak // Edukacja i Dialog , nr 8, s John Dewey, amerykański filozof, pedagog i socjolog, twórca Mojego pedagogicznego credo. Dostęp online: agajaca_rola_nauczyciela,1502.html 3. Koziełło, Jolanta : Zbliżamy pracę szkoły do dziecięcych potrzeb / Jolanta Koziełło // Życie Szkoły , nr 3, s. 45(173)-47(175) Nowe wychowanie w/g Johna Deweya. 4. Mazur, Dariusz : Wychowywać - ale jak? : kilka refleksji pedagogicznych / Dariusz Mazur // Opieka, Wychowanie, Terapia , [nr] 4, s Wychowanie człowieka. Wychowanie jako proces złożony i trudny. Teoria i praktyka wychowania według poszczególnych teoretyków (Durkheim (socjolog), Znaniecki (socjolog), Montessori (pedagog), Rousseau (filozof), Dewey (filozof, psycholog, pedagog), Korczak (pedagog) i in.). Humanistyczna psychologia terapeutyczna. 5. Parzęcki, Ryszard : Spór o pedagogikę Deweya / Ryszard Parzęcki // Pedagogika Pracy , [nr] 39, s John Dewey ( ) stworzył szkołę eksperymentalną, która stała się głośna w całym świecie jako ośrodek nowoczesnych prób dydaktycznych i badań naukowych.

2 6. Pieter, Józef : Johna Dewey'a myśli przewodnie o wychowaniu / Józef Pieter // Chowanna. Z. 5/6 (1958), s Poglądy Johna Deweya, J.S. Brunera, Jeana Piageta na proces uczenia się, zdobywania wiedzy, rozwiązywania problemów. Dostępne online: ukacji,1794.html 7. Sławińska, Małgorzata : Konstruktywizm w edukacji / Małgorzata Sławińska // Edukacja i Dialog , nr 6, s Szeląg, Barbara : Nauczyciel twórcą efektywnego środowiska edukacyjnego przedszkola. Cz. 2 / Barbara Szeląg // Bliżej Przedszkola , nr 1, s Krótka prezentacja idei konstruktywizmu według pedagogów i psychologów: J. Deweya, J. Piageta, L. S. Wygotskiego i J. S. Brunera. Rola nauczyciela w ujęciu konstruktywistycznym, jako organizatora procesu dydaktycznowychowawczego. Zadania oraz działania przedszkola na rzecz wspomagania środowiska rodzinnego, rozwoju kulturowego oraz twórczej aktywności dziecka. MONTESSORI MARIA 9. Baran, Zofia : Metoda Marii Montessori - historia i współczesność / Zofia Baran, Alfreda Cyran, Zofia Momora // Wychowanie w Przedszkolu , nr 6, s Baranowska, Joanna : O dylematach swobody w edukacji przedszkolnej / Joanna Baranowska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 7, s Wolność w wychowaniu w/g Jana Jakuba Rousseau, Jana Henryka Pestalozziego, Ellen Key, Marii Montessori, Alekxandra S. Neilla i Bogdana Nawroczyńskiego. 11. Bednarczuk, Beata : Formy organizacji pracy uczniów w metodzie Marii Montessori / Beata Bednarczuk // Wychowanie na Co Dzień , nr 4/5, s Bednarczuk, Beata : Ocena pracy dziecka według Montessori / Beata Bednarczuk // Edukacja i Dialog , nr 7, s Edukacja wczesnoszkolna. Dostępne online: _wedlug_montessori,1343.html

3 13. Bednarczuk, Beata : Teoriopoznawcze podstawy edukacji metodą Marii Montessori / Beata Bednarczuk // Życie Szkoły , nr 1, s Borowska, Bożena : Odkurzone metody wychowawcze / Bożena Borowska // Gazeta Szkolna , nr 16, s. 11 Stosowanie elementów pedagogiki montessoriańskiej w edukacji wczesnoszkolnej. 15. Guz, Sabina : Edukacja środowiskowa w szkołach Montessori / Sabina Guz // Wychowanie na Co Dzień , nr 1/2, s. 3-7 Obszar edukacji środowiskowej nazwany został przez Marię Montessori edukacją kosmiczną lub wychowaniem dla wszechświata. Materiały i program realizowany w ramach tego obszaru są tak przygotowane, że dzieci mogą poznawać zarówno to, co jest im bliskie, jak również to, co odległe w czasie i przestrzeni. Zasady doboru i układu treści programowych w systemie Montessori. 16. Guz, Sabina : Edukacja w systemie Marii Montessori / Sabina Guz // Wychowanie w Przedszkolu , nr 4, s Przedszkole. 17. Guz, Sabina : Materiały sensoryczne Montessori i ich znaczenie dla rozwoju dziecka / Sabina Guz // Wychowanie w Przedszkolu , nr 5, s. 3(259)- 11(267) Materiały sensoryczne to przedmioty uporządkowane wg właściwości ciał: rozmiar, forma, barwa, faktura, ciężar, sprężystość, smak, zapach i dźwięk. Dzieci przedszkolne. Dostępne online: 18. Guz, Sabina : Metoda Montessori a zachowania społeczne / Sabina Guz // Wychowanie w Przedszkolu , [nr] 9, s Metoda M. Montessori regulująca zachowanie społeczne dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym - gotowość do zachowań prospołecznych, wrażliwość empatyczna dzieci. Wyniki badań. 19. Guz, Sabina : Podmiotowość dziecka w klasach Montessori - założenia i ich realizacja / Sabina Guz // Wychowanie na Co Dzień , nr 2, s Guz, Sabina : Pozycja społeczna dzieci w oddziałach jednorodnych i zróżnicowanych pod względem wieku w przedszkolu i szkole / Sabina Guz // Wychowanie na Co Dzień , nr 1/2, s. 3-8 Wyniki badań socjometrycznych. Badania ukazują podobieństwa i różnice w stosunkach społecznych między dziećmi uczącymi się w oddziałach Montessori oraz w oddziałach tradycyjnych.

4 21. Guz, Sabina : Przygotowanie dzieci do udziału w życiu społecznym : z doświadczeń szkoły Montessori / Sabina Guz // Wychowanie na Co Dzień , nr 6, s Janowska, Julia : Atmosfera, która wpływa na uczenie się dzieci : edukacja Montessori / Julia Janowska // Bliżej Przedszkola , nr 2, s. 61-[63] Badania przeprowadzone w siedmiu montessoriańskich przedszkolach. Nauczyciele pracujący metodą Montessori. 23. Janowska, Julia : Drogi Nauczycielu Stażysto! / Julia Janowska // Bliżej Przedszkola , nr 10, s Przedstawienie badań autorki dotyczących współczesnej interpretacji założeń pedagogiki Marii Montessori. 24. Janowska, Julia : Jak dzieci się uczą? : Edukacja Montessori / Julia Janowska // Bliżej Przedszkola , nr 11, s. 68-[71] W artykule przeczytamy m.in.: o relacji pomiędzy ruchem a efektywnością uczenia się, o uczeniu się przez powtarzanie, o koncentracji uwagi u dzieci jako ważnym aspekcie procesu uczenia się oraz o znaczeniu uczenia się na własnych błędach. 25. Janowska, Julia : Montessori o obserwacji : Edukacja Montessori / Julia Janowska // Bliżej Przedszkola , nr 1, s O proponowanych w ramach Edukacji Montessori dwojakiego rodzaju metodach obserwacji, a także o wadze prowadzenia nauczycielskich obserwacji dla rozwoju dziecka. 26. Janowska, Julia : Źródła mitów i uprzedzeń dotyczących pedagogiki Marii Montessori / Julia Janowska // Bliżej Przedszkola , nr 10, s. 28-[31] Przedszkola w okresie międzywojennym. 27. Jordan, Alicja : Od aktywności motorycznej do formowania charakteru : pedagogika Marii Montessori / Alicja Jordan // Wychowanie w Przedszkolu , nr 9, s Aktywność motoryczna w wieku przedszkolnym jako stymulator rozwoju osobowości dziecka. Ważne jest dostrzeżenie u dziecka chęci samodzielnego działania i pozwolenie mu na to (pedagogika Montessori). 28. Jurkiewicz, Ewa : Szkoła montessoriańska / Ewa Jurkiewicz // Gazeta Szkolna , nr 15, s. 22 Metody stosowane w szkołach tego typu. 29. Klinowska, Dorota : Pedagogika Marii Montessori / Dorota Klinowska // Dyrektor Szkoły , nr 1, s. 50, 52 Uczenie dzieci ciszy. Ćwiczenie ciszy. Edukacja przedszkolna.

5 30. Kucha, Ryszard : Maria Montessori ( ) : dorastanie do przyszłych zadań edukacyjnych / Ryszard Kucha // Wychowanie w Przedszkolu , nr 5, s. 12 (268)-18(274) Życie i praca pedagogiczna Marii Montessori. 31. Kucha, Ryszard : Maria Montessori - droga do sukcesu / Ryszard Kucha // Wychowanie w Przedszkolu , nr 2, s. 18(82)-23(87) Pierwsze doświadczenia pedagogiczne. Sukces pedagogiczny Marii Montessori. 32. Kurzyńska, Bożena : Nauczyciel w poglądach Marii Montessori / Bożena Kurzyńska, Izabela Kamińska // Bliżej Przedszkola , nr 7/8, dod. Magazyn Specjalny z. 2, s. 40-[41] Propozycje dotyczące postawy nauczyciela i jego relacji z dziećmi w pedagogice M. Montessori w świetle poszukiwania nowych, alternatywnych rozwiązań. 33. Leśniak, Zofia : Rola nauczyciela wykorzystującego metody aktywizujące w rozwijaniu twórczej postawy dziecka / Zofia Leśniak // Bliżej Przedszkola , nr 7/8, dod. Magazyn Specjalny z. 2, s Zwrócenie uwagi na koncepcje M. Montessorii, M. Kielar-Turskiej, techniki Freineta, metody Carla Orffa, W. Sherborne, dramę, pedagogikę zabawy, edukację matematyczną E. Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz Kinezjologię Edukacyjną Paula Dennisona na etapie wieku przedszkolnego. 34. Lewandowska-Muller, Anna : Pomóż mi policzyć to samemu : dzieci poznają liczby w zakresie 0-10 poprzez Montessori / Anna Lewandowska-Muller // Wychowanie w Przedszkolu , nr 3, s Propozycja ćwiczeń i środków dydaktycznych służących edukacji matematycznej w przedszkolu zgodnie z metodą Montessori ( lekcja trójstopniowa", szorstkie cyfry", wrzecionka w skrzyneczkach", cyferki i czerwone żetony"). 35. Lipowska, Iwona : Jak uczyć dziecko samodzielności w rozwiązywaniu problemów / Iwona Lipowska // Bliżej Przedszkola , nr 1, s Przedszkole. Samodzielność dziecka w kontekście filozofii Marii Montessori. Otoczenie dziecka. Ochronić dziecko. Poznać dziecko. 36. Łatacz, Ewa : Nauczanie globalne Montessori / Ewa Łatacz // Edukacja i Dialog , nr 6, s Metody nauczania Marii Montessori. 37. Łatacz, Ewa : Pedagogika Marii Montessori - próba wykorzystania w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi / Ewa Łatacz // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - T. 11 (2000), s. [42]-46

6 38. Łatacz, Ewa : Trud wychowania Marii Montessori dla cywilizacji miłości / Ewa Łatacz // Wychowanie na Co Dzień , nr 1/2, s Zabieganie Montessori o społeczną miłość. 39. Maghen, Joanna : Fantazja a wyobraźnia : jak Montessori tłumaczy potrzeby dziecka w wieku od 2,5 do 6 lat / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola , nr 6, s. 37-[39] Twórcze myślenie w przedszkolu poprzez wprowadzanie dziecka w realny świat. Edukacja Montessori sposobem na odważne i bezlękowe życie. 40. Maghen, Joanna : Jak dostosować edukację do potrzeb dziecka? : edukacja dr M. Montessori / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola , nr 3, s Maghen, Joanna : Montessori - czyli Wolność jako warunek optymalnego rozwoju / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola , nr 12, s. 19-[21] Przedszkole. Zasady: wolność w wyborze aktywności, prawo do popełniana błędów, wolność rozwoju we własnym tempie. Proces uczenia się a aktywność dzieci. 42. Maghen, Joanna : Naturalne prawa wewnętrznego rozwoju dziecka / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola , nr 9, s Artykuł o studium systemu pedagogicznego stworzonego przez Marię Montessori. Informacje o nauce przez działanie, o naturalnym prawie pracy (Montessori pracą nazwała rozwój, któremu podlega dziecko) oraz o pozostałych prawach uwagi, woli, inteligencji, życia emocjonalnego i duchowego, wyobraźni i kreatywności. Omówiono cztery etapy rozwoju psychicznego dziecka wg Marii Montessori. 43. Maghen, Joanna : Ręka Marii Montessori : o rozwoju manualnym przedszkolaka / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola , nr 7/8, s. 48- [51] Rozwój manualny przedszkolaka wg Marii Montessori. Przykładowe ćwiczenia dla dzieci pomocne w przygotowaniu ręki do pisania i chwytania. 44. Maghen, Joanna : Rola nauczyciela Montessori - rola każdego nauczyciela / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola , nr 5, s. 37-[39] Nauczyciele przedszkola Montessori. 45. Maghen, Joanna : Teoria Montessori a praktyka / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola , nr 4, s. 30-[33] Zbiór zasad montessoriańskich - relacje wychowawca-dziecko. Przedszkole. 46. Maghen, Joanna : Zamieszanie w Montessori / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola , nr 11, s. 30-[31]

7 Metoda Marii Montessori w przedszkolu. Sposób pracy z dziećmi. Przygotowane środowisko dla dzieci. Nauczyciele-przewodnicy. 47. Marczak-Pilipczuk, Magdalena : Lekcje ciszy / Magdalena Marczak-Pilipczuk // Wychowanie w Przedszkolu , nr 4, s Przykłady scenariuszy lekcji ciszy, zgodnych z pedagogiką M. Montessori. 48. Marczak-Pilipczuk, Magdalena : Praca nauczyciela według metody Marii Montessori / Magdalena Marczak-Pilipczuk // Wychowanie w Przedszkolu , nr 3, s Założenia i cele metody. Rola i zadania nauczyciela w tej metodzie. Przykład zajęć do wykorzystania w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. 49. Marczak-Pilipczuk, Magdalena : Wszystko, co najlepsze dla najmłodszego / Magdalena Marczak-Pilipczuk // Bliżej Przedszkola , nr 12, s Prezentacja metody M. Montessori (zasady pedagogiczne, podział materiałów do pracy) na przykładzie działań podejmowanych w pracy przedszkola. Przykłady zajęć realizowanych zgodnie z pedagogiką M. Montessori. 50. Miksza, Małgorzata : Kierunki rozwoju ruchu montessoriańskiego w Polsce po roku 1990 : źródła i motywy zainteresowania pedagogiką Marii Montessori ( ) po 1990 r. / Małgorzata Miksza // Wszystko dla Szkoły , nr 2, s Miksza, Małgorzata : Nauczycielka nauczycieli, uczennica dzieci / Małgorzata Miksza // Psychologia w Szkole , nr 3, s Sylwetka Marii Montessori. 52. Miksza, Małgorzata : Pedagogika Marii Montessori. Cz. 1 / Małgorzata Miksza // Przegląd Edukacyjny , nr 3, s Miksza, Małgorzata : W łódzkim przedszkolu / Małgorzata Miksza // Przegląd Edukacyjny , nr 4, s. 6-8 Metoda Montessori. 54. Misiak, Dawid : System otwarty na medytację / Dawid Misiak // Psychologia w Szkole , nr 3, s System Marii Montessori i medytacja a rozwój dziecka. 55. Naskręt, Małgorzata : Czego ręce dotkną - rozum zapamięta / Małgorzata Naskręt, Justyna Demczyszak // Wychowanie w Przedszkolu , nr 9, s Pedagogika Marii Montessori.

8 56. Naumanowicz, Elżbieta : Montessori w Polsce / Elżbieta Naumanowicz // Poznaj Świat , nr 9, s Szkoły Montessori w Polsce. Metoda edukacyjna Montessori. 57. Nicholls, Katarzyna : Wspieranie autonomii dziecka na lekcjach języka obcego - o pedagogice Marii Montessori w praktyce / Katarzyna Nicholls // Języki Obce w Szkole , nr 6, s Wspieranie autonomii dziecka poprzez zastosowanie w pracy z małym uczniem założeń pedagogiki Marii Montessori - na lekcjach języka obcego. Nauka poprzez działanie, dokonywanie własnych "odkryć", uczenie się na swoich błędach. Rola pochwały i zachęty w nauczaniu według pedagogiki Marii Montessori. 58. Raczek, Halina : Metoda M. Montessori w placówkach przedszkolnych Drugiej Rzeczypospolitej / Halina Raczek // Wychowanie w Przedszkolu , nr 4, s Rohrs, Hermann : Maria Montessori ( ) / Hermann Rohrs // Kwartalnik Pedagogiczny , nr 3/4, s. [51] Rotowska, Dorota : Pedagogika Montessori - szansa czy utopia? / Dorota Rotowska // Meritum , nr 3, s Jednym z nowo odkrywanych jest pedagogika Montessori. Stworzona w ubiegłym stuleciu przez Włoszkę Marię Montessori. Ostatnie lata to prawdziwy wysyp przedszkoli opartych w całości lub częściowo o założenia i pomoce rozwojowe stworzone dla tej metody. Coraz częściej też nauczyciele szkolni, w poszukiwaniu aktywnych metod i środków nauczania, zaczynają sięgać do źródeł montessoriańskich. 61. Sawicki, Marcin : Nauczanie geografii metodą Montessori / Marcin Sawicki // Poznaj Świat , nr 7/8, s Przedszkole i szkoła podstawowa. 62. Sikorska, Iwona : Jeden dzień z życia przedszkola Montessori / Iwona Sikorska, Beata Strzępek // Wychowanie w Przedszkolu , nr 6, s Przykłady pracy, jak przedszkole rozwija życie praktyczne, zmysły, mowę, pojęcia matematyczne oraz życie religijne. 63. Skwarna, Bogusława : Edukacja inaczej / Bogusława Skwarna // Wychowanie w Przedszkolu , nr 9, s Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu. 64. Stawiarska, Izabela : Obserwuj dziecko w rozwoju / Izabela Stawiarska, Elżbieta Hila // Edukacja i Dialog , nr 7, s

9 System pedagogiczny Marii Montessori oparty m.in. na obserwacji dziecka. Przedszkole. 65. Surma, Barbara : Katecheza Dobrego Pasterza : innowacyjne rozwiązania w wychowaniu religijnym dziecka / Barbara Surma // Wychowawca , nr 4, s Przekaz prawd wiary dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Katecheza Dobrego Pasterza a metoda Montessori. 66. Surma, Barbara : Wolność i indywidualizm w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori a wychowanie do dialogu / Barbara Surma // Kultura i Edukacja , nr 2, s. [7]-27 Potencjalna wartość koncepcji wychowania Marii Montessori dla współczesnej praktyki pedagogicznej w Polsce w kontekście wychowania do dialogu opartego na personalizmie. 67. Szablewska, Magdalena : O pedagogice Marii Montessori i mojej szkole / Magdalena Szablewska // Życie Szkoły , nr 10, s Troska o otoczenie i wyposażenie szkoły, zgodnie z teorią M. Montessori i wykorzystanie metod wychowawczych. 68. Śliwerski, Bogusław : Edukacja alternatywna w Polsce na przykładzie recepcji pedagogiki montessoriańskiej / Bogusław Śliwerski // Wszystko dla Szkoły , nr 2, s Śliwerski, Bogusław : Pedagogika Marii Montessori w Polsce / Bogusław Śliwerski // Wychowanie na Co Dzień , nr 12, s. 7-9 Dlaczego pedagogika Marii Montessori jest nadal aktualna. 70. Śliwerski, Bogusław : Pedagogika niedyrektywna / Bogusław Śliwerski // Edukacja i Dialog , nr 9/10, s Pedagogika oparta na poglądach Carla Rogersa, Marii Montessori, Celestyna Freineta i Owidiusza Decroly ego. Dostępne online: 71. Tarnowska, Małgorzata : Program językowy dla klas początkowych w szkołach Montessori / Małgorzata Tarnowska // Edukacja i Dialog , nr 2, s Dostęp online: ch_montessori,952.html

10 72. Wierucka, Jolanta : Maria Montessori - o pisaniu i czytaniu dzieci / Jolanta Wierucka, Iwona Zwierzchowska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 9, s Edukacja językowa: społeczne funkcje języka, antropologiczne znaczenie języka, język a umysł absorbujący, język a formy wrażliwe, prawidłowości rozwoju językowego, rola dorosłego w rozwoju mowy dziecka, pochwała osiągnięć dziecka w rozwijaniu mowy, materiał językowy Montessori. Nauka bez elementarza. Etapy pisania. Etapy czytania. Praca z przedszkolakami. 73. Włodarczyk, Renata : Ćwiczenia codziennego dnia / Renata Włodarczyk // Edukacja i Dialog , nr 6, s Ćwiczenia pozwalające na integrację ciała, psychiki i ducha w/g Marii Montessori. Dostępne online: _dnia,867.html 74. Włodarczyk, Renata : Ćwiczenia codziennego dnia / Renata Włodarczyk // Edukacja i Dialog , nr 10, s Integracja ciała i psychiki dokonujące się przez ruch w/g Marii Montessori. 75. Żółtak, Zofia : Wykorzystanie idei i dorobku pedagogicznego Marii Montessori w rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo / Zofia Żółtak // Wychowanie na Co Dzień , nr 6, s. 5-6 FREINET CELESTYN 76. Barańska, Ewa : Freinet i ekologia / Ewa Barańska // Życie Szkoły , nr 2, s Kształtowanie wyobraźni oraz wrażliwości na otaczający świat przez kontakt z przyrodą i wykorzystanie techniki Freineta. Nauczanie początkowe. 77. Bargielska, Anna : Swobodna twórczość językowa uczniów - możliwości zastosowania w dramie / Anna Bargielska // Drama. Z. 37 (2001), s. 6-8 Propozycja włączenia techniki swobodnego tekstu" C. Freineta do edukacji przez dramę. 78. Bochra, Ewa : Czytające przedszkolaki / Ewa Bochra // Wychowanie w Przedszkolu , nr 2, s Techniki C. Freineta do zastosowania na zajęciach przedszkolnych: naturalna metoda czytania, minidrukarnia, korespondencja dźwiękowa, ekspresja artystyczna, żywy teatr, fiszki autokorektywne.

11 79. Brzana, Mirosław : Dlaczego Freinet? / Mirosław Brzana // Życie Szkoły , nr 5, s Najciekawsze elementy freinetowskiej pedagogiki. 80. Chmurzyńska, Wanda : Pedagogika Celestyna Freineta a edukacja regionalna / Wanda Chmurzyńska // Życie Szkoły , nr 4, s Ciombor, Anna : Swobodne teksty jako jedna z technik Celestyna Freineta / Anna Ciombor // Nauczanie Początkowe /97, nr 6, s Nauczanie początkowe. 82. Filipiak, Ewa : Organizowanie sytuacji edukacyjnych inspirowanych freinetowską techniką doświadczeń poszukujących / Ewa Filipiak, Halina Smolińska-Rębas // Życie Szkoły , nr 6, s Istota techniki doświadczeń poszukujących i edukacja środowiskowa w nauczaniu początkowym. 83. Filipiak, Ewa : Portret wychowawcy : Celestyn Freinet / Ewa Filipiak // Psychologia w Szkole , nr 2, s Filozofia Freineta, techniki pedagogiczne. Komunikacja i edukacja obywatelska w koncepcji pedagogicznej C. Feineta. 84. Franica, Katarzyna : Nowe trendy w wychowaniu - szansa czy zagrożenie? / Katarzyna Franica // Wychowawca , nr 12, s Krótka charakterystyka nurtów pedagogiki proponujących wychowanie alternatywne - Celestyn Freinet, Alexander S. Neill, Rudolf Steiner. Wychowanie religijne jako przeciwwaga dla antypedagogiki. 85. Gajda, Kinga Anna : Ekspresja słowna dziecka w dialogu z otoczeniem, czyli o relacji pomiędzy arteterapią dzieci a teorią Freineta / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole IV-VI /2011, nr 3, s Omówienie na przykładzie przedstawienia, relacji pomiędzy arteterapią a metodą Celestyna Freineta - połączenie ekspresji teatralnej, edukacji estetycznej poprzez teatr z nowatorskim systemem dydaktycznym Freineta. Opis celów arteterapii, wykorzystania metody Freineta w dialogicznym procesie leczenia zaburzeń psychicznych. 86. Głuchowska, Teresa : Powrót do integracji w edukacji wczesnoszkolnej / Teresa Głuchowska // Edukacja i Dialog , nr 9, s Nauczanie zintegrowane w klasie I-III. Twórcy nauczania zintegrowanego: Ovidiusz Decroly, Karol Linke, Celestyn Freinet, Jadwiga Walczyna. Dostępne online: acji_wczesnoszkolnej,776.html

12 87. Graboś, Iwona : Korespondencja międzyszkolna / Iwona Graboś // Życie Szkoły , nr 1, s. 45[45]-49[49] Włączanie w proces nauczania i wychowania elementów pedagogicznej koncepcji Celestyna Freineta. Edukacja wczesnoszkolna. Dostęp online df 88. Jabłońska, Iwona : Koncepcje pedagogiczne Celestyna Freineta : scenariusz zajęć w klasie III / Iwona Jabłońska // Życie Szkoły , nr 6, s. 31-[33] Szkoła podstawowa. Temat dnia: Świat znaków, kolorów, symboli i gestów. 89. Jurkiewicz, Ewa : Ruch freinetowski : niepubliczny nurt szkolnictwa europejskiego. [Cz. 1] / Ewa Jurkiewicz // Gazeta Szkolna , nr 18, s. 22 Założenia wybitnego reformatora szkoły tradycyjnej, twórcy oryginalnej i ciągle aktualnej koncepcji pedagogicznej - Celestyna Freineta. 90. Jurkiewicz, Ewa : Ruch freinetowski : niepubliczny nurt szkolnictwa europejskiego. [Cz. 2] / Ewa Jurkiewicz // Gazeta Szkolna , nr 19, s. 22 Sporządzanie przez uczniów własnych planów pracy. Wygłaszanie przez uczniów referatów na dowolnie wybrane tematy. 91. Kędra, Marzena : Freinetowskie inspiracje w działalności pedagogicznej / Marzena Kędra // Szkoła Specjalna , nr 2, s Przybliżono koncepcje pedagogiki Celestyna Freineta i jego idee w praktyce pedagogicznej z uwzględnieniem propozycji ćwiczeń z dziećmi. 92. Kłeczek, Dorota : Swobodna ekspresja plastyczna / Dorota Kłeczek // Życie Szkoły , nr 10, s Przykładowe scenariusze zajęć dla klasy III szkoły podstawowej, z wykorzystaniem technik Freineta w zakresie swobodnej ekspresji plastycznej. 93. Kłosińska, Natalia : Pionierzy i animatorzy ruchu freinetowskiego w Polsce / Natalia Kłosińska // Życie Szkoły , nr 11, s Prezentacja zasług oraz dokonań osób propagujących ideę szkoły i techniki C. Freineta na gruncie polskim (m.in. Halina Semenowicz, Bogumiła Kollek, Regina Chorn, Grażyna Moszczyńska-Góra). 94. Kłosińska, Tatiana : Nauczyciele kreatywni : animatorzy pedagogiki Celestyna Freineta / Tatiana Kłosińska // Życie Szkoły , nr 10, s. 5-8 Poszukiwanie idealnego wizerunku nauczyciela. Powiązania kreatywnych

13 nauczycieli z ruchem freinetowskim w Polsce. Funkcje nauczyciela według koncepcji pedagogicznych Freineta. 95. Kolowca, Krystyna : I ty możesz zostać poetą... : scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II / Krystyna Kolowca // Życie Szkoły , nr 11, s , Zajęcia mające na celu rozwijanie inwencji twórczej oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego układania wierszy i rymowanek (załączniki). Praca nadesłana na konkurs Realizacja koncepcji Celestyna Freineta w kształceniu zintegrowanym". 96. Kołodziejska, Dorota : Freinet a współczesna pedagogika / Dorota Kołodziejska // Nowe w Szkole , [nr] 7/8, s. 4-5, 6-7 Swobodna ekspresja dziecka w pedagogice C. Freineta. 97. Konopnicka, Iwona : Rola edukacji środowiskowej w kształceniu zintegrowanym w kontekście pedagogiki Celestyna Freineta / Iwona Konopnicka // Życie Szkoły , nr 10, s. 25-[29] Prezentacja scenariusza zajęć z edukacji środowiskowej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej pt. Las źródłem energii życiowej człowieka". 98. Kościuszko, Maria : O walorach techniki swobodnego tekstu / Maria Kościuszko // Nowe w Szkole /2000, nr 5, s Technika Freineta. 99. Krzesińska, Beata : Pedagogika Celestyna Freineta - stosowanie, naśladowanie czy inspiracja / Beata Krzesińska, Zofia Olek-Redlarska // Życie Szkoły , nr 9, s Nauczanie początkowe Kubiczek, Agnieszka : Projektujemy zamek dla królewny : grupa wiekowa : 6- latki / Agnieszka Kubiczek // Bliżej Przedszkola , nr 7/8, dod. Magazyn Specjalny z. 2, s. 21 Scenariusz zajęć. Wykorzystanie elementów metody pedagogiki zabawy, technik C. Freineta Kurzyp, Maria : Rola tekstu swobodnego w rozwoju twórczych dyspozycji uczniów kl. V szkoły podstawowej : bogacenie słownictwa / Maria Kurzyp // Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe w Szkole. - T. 7 (1993), s. [75]-98 Opis wpływu pracy techniką swobodnego tekstu Celestyna Freineta na rozwój twórczości i bogacenia słownictwa uczniów na języku polskim.

14 102. Kuźnicka, Grażyna : Koncepcja Celestyna Freineta inspiracją w kształceniu twórczej postawy dziecka / Grażyna Kuźnicka // Bliżej Przedszkola , nr 7/8, dod. Magazyn Specjalny z. 2, s Zadania realizowane technikami Freineta w przedszkolu Kuźnik, Marta : Tropiciele przyrody / Marta Kuźnik // Świetlica w Szkole , nr 1, s Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej z wykorzystaniem koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta Kuźnik, Marta : Wpływ technik Celestyna Freineta na rozwój twórczej aktywności dzieci w młodszym wieku szkolnym : na podstawie wyników badań własnych / Marta Kuźnik // Edukacja i Dialog , [nr] 3/4, s Zadania dydaktyczno-wychowawcze w pracy z uczniami klas I-III Kwasiborska, Maria : Elementy gimnastyki z wykorzystaniem technik pedagogicznych Freineta / Maria Kwasiborska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , [nr] 10, dod. s. (15)-(16) Temat: Naskok kuczny na skrzynię i zeskok w głąb z wyprostem Lachiewicz, Elżbieta : Jak rozwijam twórczą aktywność uczniów / Elżbieta Lachiewicz // Życie Szkoły , [nr] 10, s Rozwijanie twórczości poprzez zabawę, wykorzystanie technik Freineta w edukacji wczesnoszkolnej Lepka, Maria : Fiszki autokorektywne Freineta : na lekcjach matematyki w klasach III-IV / Maria Lepka, Marzena Rudzka-Kupczyńska // Wszystko dla Szkoły , nr 11, s Rozwiązywanie zadań tekstowych Leśniak, Zofia : Rola nauczyciela wykorzystującego metody aktywizujące w rozwijaniu twórczej postawy dziecka / Zofia Leśniak // Bliżej Przedszkola , nr 7/8, dod. Magazyn Specjalny z. 2, s Zwrócenie uwagi na koncepcje M. Montessorii, M. Kielar-Turskiej, techniki Freineta, metody Carla Orffa, W. Sherborne, dramę, pedagogikę zabawy, edukację matematyczną E. Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz Kinezjologię Edukacyjną Paula Dennisona na etapie wieku przedszkolnego Lewin, Aleksander : Uniwersalne wartości dorobku pedagogów-nowatorów - ze szczególnym uwzględnieniem spuścizny Janusza Korczaka / Aleksander Lewin // Ruch Pedagogiczny , [nr] 5/6, s Idea pedagogiczna Janusza Korczaka, Antona Makarenki i Celestyna Freineta zwana Nowym Wychowaniem".

15 110. Lubaszka, Dorota : Wykorzystanie technik Freineta oraz pedagogiki zabawy : scenariusz zajęć w klasie II / Dorota Lubaszka // Życie Szkoły , [nr] 1, s Łojek, Jolanta : Sposób na rutynę : praca technikami C. Freineta // Gazeta Szkolna , nr 2, s. 5 Odkrywanie w nauczaniu technik Freineta na nowo Magda, Marzenna : Prawa dziecka w pedagogice Celestyna Freineta / Marzenna Magda // Życie Szkoły , nr 9, s Magda, Marzenna : Wychowawcze założenia pedagogiki Celestyna Freineta / Marzenna Magda // Wszystko dla Szkoły , nr 10, s Magnowska, A. : Próba zastosowania elementów technik Freineta w organizowaniu czasu wolnego dziecka upośledzonego umysłowo / A. Magnowska, M. Olejarczyk // Szkoła Specjalna , nr 1, s Makrzyszewska, Danuta : Twórczość dziecka / Danuta Makrzyszewska // Życie Szkoły , nr 10, s Wykorzystanie technik Freineta w pracy z dziećmi. Nauczanie początkowe Maszczyńska-Góra, Grażyna : Idea pedagogiki Celestyna Freineta / Grażyna Maszczyńska-Góra // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII /1993, z. 1, s Maszczyńska-Góra, Grażyna : Nowoczesna szkoła francuska technik C. Freineta podstawą innowacji we współczesnym modelu edukacji wczesnoszkolnej / Grażyna Maszczyńska-Góra // Nauczanie Początkowe /2004, nr 2, s Planowanie - jedna z technik C. Freineta Maszczyńska-Góra, Grażyna : O szkołę twórczą / Grażyna Maszczyńska- Góra // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII /1993, nr 3, s. 3-7 Z inspiracji pedagogiki C. Freineta Maszczyńska-Góra, Grażyna : Twórca nowoczesnej szkoły francuskiej - Celestyn Freinet / Grażyna Maszczyńska-Góra // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII /1996, nr 6, s Matusiak, Ewa : Niezmienne prawdy pedagogiczne" Freineta wciąż aktualne / Ewa Matusiak // Gazeta Szkolna , nr 40, s. 13 Techniki Freineta stosowane w pracy z dziećmi w klasach I-III Matuszak, Elżbieta : Freinet wciąż pożyteczny... / Elżbieta Matuszak ; rozm. przepr. E. S. Barłowski // NEWS - Nowości Oświaty , nr 5/6, s. 2, 22-

16 23 Nauczanie początkowe prowadzone technikami Freineta Matuszewska, Mirosława : Zielona szkoła - wykorzystanie technik Freineta / Mirosława Matuszewska // Życie Szkoły , nr 6, s. 27(411)-30(414) Blok tematyczny, harmonogram dnia, regulamin zielonej szkoły, techniki Freineta. Dostępne online: pdf 123. Miernik, Magdalena : Pisanie jako rodzaj aktywności - kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne / Magdalena Miernik // Nauczanie Początkowe /2012, nr 4, s Scenariusz zajęć z języka polskiego z zastosowaniem techniki swobodnego tekstu - edukacja wczesnoszkolna Muchlewicz, Małgorzata : Piątki z literaturą / Małgorzata Muchlewicz // Nauczanie Początkowe /2003, nr 2, s Stosowanie techniki Celestyna Freineta w zajęciach z literatury. Tworzenie swobodnych tekstów. Nauczanie początkowe Napiórkowska, Zofia : Edukacja do demokracji / Zofia Napiórkowska // Życie Szkoły , nr 10, s Wartości i zasady demokracji w pedagogice Freineta (rola praktyki w wychowaniu). Funkcjonowanie klasy freinetowskiej (narada klasowa, tygodniowy plan pracy, odpowiedzialności, reguły życia w klasie, gazetka wychowawcza) Pawłowska-Niedbała, Anna : Mali twórcy i magiczne koło / Anna Pawłowska- Niedbała // Wychowanie w Przedszkolu , nr 7, s. 22-[25] Techniki Celestyna Freineta w przedszkolu. Zabawy dydaktyczne Piwko, Kazimiera : Miejsce dziecka w pedagogice Celestyna Freineta / Kazimiera Piwko // Życie Szkoły , nr 11, s. 5-[11 Charakterystyka pedagogiki Freineta. Prezentacja narzędzia do opracowania profilu życiowego dziecka. Techniki C. Freineta Piwko, Kazimiera : O doświadczeniach poszukujących / Kazimiera Piwko // Życie Szkoły , nr 10, s Doświadczenia poszukujące w pedagogice Freineta. Zastosowanie techniki doświadczeń poszukujących w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Przykładowe opisy realizacji zajęć techniką doświadczeń poszukujących (edukacja wczesnoszkolna).

17 129. Prekiel, Barbara : Elementy koncepcji Freineta w rozwijaniu świadomego stosunku dzieci do własnego ciała / Barbara Prekiel // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 4, s. (79)-(80) 130. Romanowska, Alicja : Zastosowanie technik Freineta w intelektualizacji procesu wychowania fizycznego / Alicja Romanowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , [nr] 2, s. (2)-(8) 131. Skarzyńska, Krystyna : Listy pomagają w nauce / Krystyna Skarzyńska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 9, s Badania mające na celu stwierdzenie w jakim stopniu pisanie listów w/g metody C. Freineta ma wpływ na naukę czytania w wieku przedszkolnym Skórzyńska, M. : Zastosowanie technik Freineta w organizacji czasu wolnego dzieci przewlekle chorych / M. Skórzyńska // Szkoła Specjalna , nr 2/3, s Sowa, Dorota : Cudze chwalicie, swego nie znacie... : odkrywamy tajemnice wadowskiego parku / Dorota Sowa // Życie Szkoły , nr 4, s Ratowanie dworku znajdującego się obok starego parku w Wadowie k. Krakowa. Zapoznanie uczniów z tematem, celem i metodami, formami i zadaniami pracy, w jaką powinni się zaangażować, realizując poszczególne zadania. Realizacja koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta w kształceniu zintegrowanym Stawczyk-Mizińska, Renata : Zajęcia z wykorzystaniem technik Celestyna Freineta / Renata Stawczyk-Mizińska, Anna Korzeniewska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 8, s Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Techniki, z których swobodnie można korzystać w przedszkolu: ekspresja artystyczna, swobodne teksty, fiszki autokreatywne, fiszka inspirująca, korespondencja międzyprzedszkolna, gazetki przedszkolne, doświadczenia poszukujące, Księga Życia Grupy, technika zdobywania sprawności. Przykłady zajęć Stawczyk-Mizińska, Renata : Życie i praca Haliny Semenowicz / Renata Stawczyk-Mizińska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 8, s Życie i działalność pedagogiczna Haliny Semenowicz - założycielki Stowarzyszenia i prekursorki pedagogiki Celestyna Freineta w Polsce. Olbrzymie zasługi dla polskiej pedagogiki oraz ruchu freinetowskiego. Przykład nauczyciela otwartego na potrzeby i możliwości dziecka Stępień, Bogumiła : Dziecięce marzenia : tworzenie i pisanie swobodnych tekstów / Bogumiła Stępień // Życie Szkoły , nr 11, s Scenariusz zajęć w klasie III Tworzenie i pisanie swobodnych tekstów na temat marzeń dzieci" (fragment pracy nadesłanej na konkurs pod hasłem

18 Realizacja koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta w kształceniu zintegrowanym"). Dostęp online: _zycieszkolu_11_2010_artykul.pdf 137. Stucka-Bogdan, Ewa : Technika "doświadczeń poszukujących" C. Freineta i jej zastosowanie w praktyce szkolnej / Ewa Stucka-Bogdan // Wychowanie na Co Dzień , nr 9, dod. s. I-VIII Klasy I-III Stucka-Bogdan, Ewa : Tworzenie książeczek lekturowych / Ewa Stucka- Bogdan // Nauczanie Początkowe /1999, nr 6, s Lekcje języka polskiego z klasą I-III związane z tworzeniem i opracowywaniem swobodnych tekstów inspirowanych lekturami (technika Freineta) Śliwerski, Bogusław : Pedagogika niedyrektywna / Bogusław Śliwerski // Edukacja i Dialog , nr 9/10, s Pedagogika oparta na poglądach Carla Rogersa, Marii Montessori, Celestyna Freineta i Owidiusza Decroly ego. Dostępne online: Śliwerski, Bogusław : Wolność w edukacji / Bogusław Śliwerski // Bliżej Przedszkola , nr 12, s. [21]-23 O sytuacji pedagoga nowatora w systemie edukacji publicznej na przykładzie postaw życiowych oraz poglądów reformatorów pedagogiki - F. Froebla, C. Freineta i A. S. Neilla Śliwińska, Teresa : Korespondencja międzyszkolna - źródłem radości : techniki Freineta / Teresa Śliwińska // Życie Szkoły , nr 9, s. 13 [527]-18 [532] Jak we własnej pracy pedagogicznej wykorzystać techniki pracy Freineta. Edukacja wczesnoszkolna Więckowski, Ryszard : Techniki Freineta we współczesnej edukacji wczesnoszkolnej / Ryszard Więckowski // Życie Szkoły , nr 1, s. 3-6 Swobodny tekst, swobodna ekspresja plastyczna Więczkowska, Małgorzata : Technika Celestyna Freineta w przedszkolu / Małgorzata Więczkowska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 1, s Więczkowska, Małgorzata : Znaczenie logosfery w edukacji językowej - wykorzystanie technik Celestyna Freineta / Małgorzata Więczkowska //

19 Wszystko dla Szkoły , nr 6, s. 1-4 Kształtowanie osobowości dziecka poprzez swobodną ekspresję językową Wincenicak, Witold : O możliwościach wykorzystania niektórych elementów pedagogiki Celestyna Freineta w realizacji treści edukacji regionalnej / Witold Wincenciak // Wychowanie na Co Dzień , nr 12, s Wiśniewska, Krystyna : Moje doświadczenia z pedagogiką Freineta / Krystyna Wiśniewska // Życie Szkoły , nr 3, s Praca z dziećmi w klasach początkowych techniką Celestyna Freineta Witt, Lesława : Celestyn Freinet w przedszkolu / Lesława Witt, Justyna Wilk // Bliżej Przedszkola , nr 10, s Ogólna charakterystyka koncepcji pedagogicznej C. Freineta. Przykładowe techniki wykorzystywane w pracy przedszkola (gazetka przedszkolna, korespondencja międzyprzedszkolna, różnorodne formy ekspresji) Zaworska, Małgorzata : Inspirowana pedagogiką Freineta / Małgorzata Zaworska // Życie Szkoły , nr 3, s Pedagogika Celestyna Freineta jako pomoc w wyzwalaniu swobodnej działalności twórczej dziecka w wieku wczesnoszkolnym (urozmaicanie zajęć poprzez m.in. pisanie tekstów swobodnych przez dzieci, fiszki autokorektywne, doświadczenia poszukujące, gazetkę wychowawczą oraz reguły życia klasy) Zyzik, Elżbieta : Wykorzystanie techniki swobodnych tekstów Celestyna Freineta w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym / Elżbieta Zyzik // Nauczanie Początkowe /2004, nr 2, s Scenariusz zajęć zintegrowanych z wykorzystaniem technik Freineta.

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Instytucie Wspomagania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI

KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI KONSTRUOWANIE WIEDZY NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI Poznać Zrozumieć Doświadczyć Konstruowanie wiedzy nauczyciela wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Anna Pikała Łódź, Polska pikala@toya.net.pl Słowa kluczowe: wychowanie estetyczne, edukacja kulturalna, przedmioty artystyczne w szkołach

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Nauczyciel i Szkoła Nauczyciel i Szkoła Nr 2(54) Mysłowice 2013 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Redaktor Serii: prof. nadzw. dr hab. Piotr P. Barczyk

Bardziej szczegółowo

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie)

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) TOMASZ JURCZYK JAKUB KOŁODZIEJCZYK ELŻBIETA KOMARNICKA TADEUSZ POLAŃSKI JADWIGA ROMANIUK JACEK STAROMŁYŃSKI IRENA WOJTANOWICZ-STADLER Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Pedagog szkolny w opiniach uczniów U N I W E R S Y T E T Z I E L O N O G Ó R S K I WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYKA Renata Kapica Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Redakcja naukowa: Ewa Domagała-Zyśk Lublin 2012 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo