SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na"

Transkrypt

1 Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego przy przeprowadzeniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych postępowań na rozwój i utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty EURO Warszawa, 2013 r.

2 ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE SPIS TREŚCI I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OSWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ KOPII ODWOŁAŃ V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE VII. INFORMACJE DODATKOWE ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM I. WYSOKOŚĆ WADIUM II. FORMA WADIUM III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM IV. ZWROT WADIUM V. ZATRZYMANIE WADIUM ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU II. WYMOGI FORMALNE OFERTY III. WYMAGANE DOKUMENTY IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE V. FORMA DOKUMENTÓW VI. OPAKOWANIE OFERTY ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY ROZDZIAŁ VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY ROZDZIAŁ VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT II. KRYTERIA WYBORU OFERT III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW ROZDZIAŁ VIII ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY ROZDZIAŁ IX ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ROZDZIAŁ X POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ROZDZIAŁ XI FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY I. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY ROZDZIAŁ XII ZMIANA UMOWY TZ/370/05/13 2

3 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie ( Warszawa), ul. Szamocka 3, 5, tel , faks /36. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 1. KaŜdy Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia wskazanego w Rozdziale II Specyfikacji. 3. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy. IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ KOPII ODWOŁAŃ 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub mailem w postaci skanu dokumentów z podpisem, z uwzględnieniem ust. 2. Adres Zamawiającego, na który Wykonawcy przekazują dokumenty: na nr faksu /36 lub drogą elektroniczną na adres: z uwzględnieniem ust Forma pisemna zastrzeŝona jest dla złoŝenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy równieŝ uzupełnienia oferty art. 26 ust. 3 ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a takŝe zmiany lub wycofania oferty. 3. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks lub mail Zamawiającego. 4. JeŜeli Wykonawca przekaŝe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem i pisemnie za datę ich złoŝenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu - dokument uwaŝa się za złoŝony w terminie jeŝeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu, z zastrzeŝeniem ust W przypadku wniesienia odwołania, Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu za pomocą faksu wyłącznie na numer /36 lub drogą elektroniczną wyłącznie na adres V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: imię i nazwisko: Ewa Zielenkiewicz stanowisko słuŝbowe: Główny Specjalista tel fax /36 TZ/370/05/13 3

4 godziny urzędowania: VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego na przedmiot zamówienia określony w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji. VII. INFORMACJE DODATKOWE 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: TZ/370/5/13. Wskazane jest aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na ten znak. 2. Istnieje moŝliwość uzyskania załączników do SIWZ niezbędnych do przygotowania oferty, w wersji elektronicznej, pod warunkiem przekazania Zamawiającemu prośby wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej ( ) Wykonawcy. Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa eksperckiego przy przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowań na rozwój i utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego, w tym w szczególności: 1. Analiza wymagań względem oczekiwanego zakresu usług w zakresie rozwoju i utrzymania systemu KSI 1) Zapoznanie się ze strukturą oraz przedmiotem obecnych umów dotyczących rozwoju i utrzymania KSI, w tym szczegółowa analiza: a) zasad i mechanizmów zarządzania umową (sprawozdania, eskalacje, moŝliwości rozszerzenie zakresu, sposoby rozstrzygania potencjalnych sporów), b) zakresu odpowiedzialności po stronie Wykonawców umów dotyczących utrzymania i rozwoju KSI i Zamawiającego, wzajemnych zobowiązań stron umowy oraz zasad współpracy, c) zasad realizacji i rozliczeń modyfikacji systemu, d) zasad, zakresu i parametrów (metryk) usług obecnie świadczonych przez Wykonawców umów dotyczących utrzymania i rozwoju KSI, e) zasad zapewnienia jakości usług np. wymagania względem kompetencji i liczby specjalistów przydzielonych do świadczenia usług, wymagania względem podwykonawcy, f) metody i techniki nadzorowania, monitorowania i rozliczania jakości usług świadczonych przez Wykonawców umów dotyczących utrzymania i rozwoju KSI, g) zasad naliczania oraz dokonywania płatności wynagrodzenia, h) mechanizmów naleŝytego zabezpieczenia wykonania umowy, w tym: kary umowne, moŝliwości odstąpienia od umowy, i) wykluczeń, ograniczeń i wyjątków w świadczeniu usług przez Wykonawców umów dotyczących utrzymania i rozwoju KSI, j) zasad poufności oraz bezpieczeństwa informacji, k) zasad świadczenia usług dodatkowych. TZ/370/05/13 4

5 2) Zapoznanie się z dokumentacją w zakresie procesów i działań realizowanych przez IT w obszarze rozwoju i eksploatacji, w szczególności analiza procedur w aspektach: a) zarządzania projektami i portfelem projektów IT b) zarządzania poddostawcami i zakupami c) zarządzania finansami d) zarządzania zmianą i wydaniami e) zarządzania incydentami, f) zarządzania problemami, g) realizacji wniosków, h) zarządzania zdarzeniami oraz monitorowania, i) wykonywania rutynowych czynności operowania, j) administrowania aplikacjami i infrastrukturą. 3) Zapoznanie się ze strukturą usług IT świadczonych przy wsparciu Wykonawców umów dotyczących utrzymania i rozwoju KSI, w tym szczegółowa analiza: a) końcowych rezultatów usług IT dostarczanych do Biznesu oraz ryzyka ich niedostępności, b) dekompozycji usług IT świadczonych dla Biznesu na usługi techniczne (wspierające), c) konfiguracji usług IT, d) architektury logicznej i fizycznej systemów IT wykorzystywanych do świadczenia usług IT, e) uŝytych typów technologii oraz zakresu ich wykorzystania do świadczenia usług IT. 4) Zapoznanie się z funkcjonowaniem organizacji wsparcia oraz rolą Wykonawców umów dotyczących utrzymania i rozwoju KSI w obszarze rozwoju i eksploatacji, w tym przeprowadzenie warsztatów i szczegółowa analiza: a) struktury i modelu odpowiedzialności organizacji wsparcia, b) regulaminów organizacyjnych, c) zasad współdziałania i komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi, d) strategii rozwoju oraz zasad funkcjonowania i wykorzystania narzędzi wspierających procesy i działania rozwoju i eksploatacji oraz identyfikacja: i. interfejsów (punktów styku) pomiędzy procesami i działaniami organizacji wsparcia z obszarem planowania i wdraŝania usług IT ii. usług (czynności) oraz narzędzi niezbędnych do świadczenia usług IT na uzgodnionym poziomie. TZ/370/05/13 5

6 2. Wsparcie w dostosowaniu procesów w obszarze rozwoju oraz utrzymania usług IT oraz organizacji wsparcia, w celu umoŝliwienia utrzymania obecnych poziomów świadczenia usług IT przy planowanej: 1) zmianie dotychczasowego przedmiotu i zakresu wsparcia, 2) zmianie modelu wsparcia i rozwoju usług IT umoŝliwienie funkcjonowania w modelu wielu dostawców, 3) potencjalnej zmianie dostawcy świadczącego usługi wsparcia utrzymania usług IT w tym, opracowanie rekomendacji i propozycji zmian w: a) procesach i procedurach powiązanych z realizacją usług przez podwykonawców w obszarze rozwoju i utrzymania usług IT, b) modelu odpowiedzialności, w zakresie: i. regulaminów organizacyjnych, ii. wykazu ról i opis odpowiedzialności, wraz z propozycją ich przypisania, oraz przeprowadzenie dedykowanych szkoleń, warsztatów w zakresie osadzenia nowych ról i/lub odpowiedzialności w organizacji IT ZUS. 3. Wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rozwój i utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. 1) udział w opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej i szczegółowych zasad oceny ofert w oparciu o te kryteria; 2) udział w przygotowaniu zadań dla uczestników postępowań na rozwój i utrzymanie KSI; 3) udział w opracowaniu bądź weryfikacja projektów umów przygotowanych przez Zamawiającego (umowa na świadczenie usług w zakresie rozwoju KSI oraz umowy w zakresie utrzymania KSI) w zakresie procedur dotyczących ich realizacji oraz spójności proponowanych rozwiązań dla zapewnienia jednolitego, optymalnego procesu w zakresie rozwoju i utrzymania KSI, 4) wsparcie merytoryczne na etapie prowadzonego postępowania przetargowego, obejmujące: a) Uczestniczenie w charakterze eksperta w czynnościach oceny ofert i spełnienia kryteriów jakościowych zadań wykonywanych przez Wykonawców w postępowaniach na rozwój i utrzymanie KSI b) Weryfikacja i opiniowanie przygotowanych przez Zamawiającego projektów odpowiedzi na skargi i odwołania wniesione przez uczestników postępowań wobec czynności podjętych przez Zamawiającego lub udział w przygotowaniu projektów odpowiedzi na skargi i odwołania wniesione przez uczestników postępowań wobec czynności podjętych przez Zamawiającego. 4. Kod Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV): usługi doradztwa II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub do wyczerpania kwoty, określonej w umowie, w zaleŝności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Rozdział III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM TZ/370/05/13 6

7 I. WYSOKOŚĆ WADIUM Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości ,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). II. FORMA WADIUM Wadium moŝe być wniesione w jednej lub kilku z poniŝszych form: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 ze zm.). III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1. Wadium naleŝy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale VI, podrozdział I pkt W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę naleŝy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr (PKO BP S.A.). Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się aby na przelewie umieścić informację: wadium do postępowania na świadczenie usług doradztwa eksperckiego przy przeprowadzaniu przez ZUS postępowań na rozwój i utrzymanie KSI ZUS, znak sprawy: TZ/370/5/ W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w podrozdziale II kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zaleca się dołączyć do oferty, a oryginał naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Szamocka 3, 5 Departament Finansów Zakładu, pok. 201 (II piętro, skrzydło A ). 4. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat naleŝności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do Ŝądania wypłaty naleŝności. 5. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (takŝe na przedłuŝony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. IV. ZWROT WADIUM 1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem ust. 2 działu V Zatrzymanie Wadium. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, jeŝeli jego wniesienia Ŝądano. TZ/370/05/13 7

8 3. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. V. ZATRZYMANIE WADIUM 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w sytuacjach, gdy: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. Rozdział IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. 1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niŝ ,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), 2) w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w kaŝdym roku obrotowym osiągnęli średni przychód netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów z prowadzonej przez siebie działalności w wysokości nie niŝszej niŝ ,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych); 3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech (3) lat przed terminem składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym TZ/370/05/13 8

9 okresie, wykonali naleŝycie co najmniej: a) trzy (3) usługi doradcze obejmujące wsparcie Zamawiającego w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdroŝenie lub rozwój lub utrzymanie systemów informatycznych, przy czym co najmniej jedna z ww. usług musiała dotyczyć postępowania o szacunkowej wartości zamówienia nie mniejszej niŝ ,00 PLN netto. Wsparcie, o którym mowa w ww. warunku musiało dotyczyć zagadnień merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia i obejmować w tym zakresie m.in.: przygotowanie SIWZ, przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ, wsparcie w procesie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wsparcie w procesie oceny zgodności ofert z treścią SIWZ oraz w procesie oceny ofert w oparciu o ustalone kryteria. b) trzy (3) usługi, których przedmiotem było nadzorowanie w imieniu klienta realizacji przez wykonawcę usług dotyczących wdroŝenia lub rozwoju lub utrzymania systemu informatycznego. c) dwie (2) usługi doradcze obejmujące opracowanie metod/mechanizmów monitorowania usług IT w środowisku charakteryzującym się warstwową strukturą usług IT w organizacji IT obsługującej co najmniej 1000 uŝytkowników. 4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować następującymi osobami legitymującymi się doświadczeniem i umiejętnościami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, tj. co najmniej: a) Kierownik Zespołu (1 osoba): i. posiada umiejętności niezbędne dla uzyskania certyfikatów PRINCE2 T Practitioner lub PMP lub IPMA Level C, potwierdzone tymi dokumentami lub innymi dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności jak wymienione dokumenty (wykluczone są oświadczenia wykonawcy), ii. posiada co najmniej 5-letnie (60 miesięcy) doświadczenie w zakresie kierowania zespołami ludzkimi, iii. posiada doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierowniczej (kierownik projektu, zastępca kierownika projektu, koordynator projektu lub funkcja równowaŝna) przy realizacji na rzecz klienta co najmniej trzech (3) usług doradczych lub audytowych o wartości przynajmniej ,00 PLN netto kaŝda, przy czym co najmniej jedna z ww. usług dotyczyła wdroŝenia lub rozwoju lub utrzymania systemu informatycznego b) Ekspert ds. systemów informatycznych (2 osoby): i. posiada umiejętności niezbędne dla uzyskania certyfikatu ITIL Expert, potwierdzone tym dokumentem lub innym dokumentem, który potwierdza takie umiejętności jak wymieniony dokument (wykluczone są oświadczenia wykonawcy), ii. posiada co najmniej 5-letnie (60 miesięcy) doświadczenie w realizacji projektów dotyczących projektowania lub optymalizacji procesów zarządzania IT. c) Ekspert ds. nadzoru i ryzyka IT (1 osoba): i. posiada umiejętności niezbędne dla uzyskania certyfikatu CGEIT, potwierdzone tym dokumentem lub innym dokumentem, który potwierdza takie umiejętności jak wymieniony dokument (wykluczone są oświadczenia wykonawcy), ii. posiada umiejętności niezbędne dla uzyskania certyfikatu CRISC, potwierdzone tym TZ/370/05/13 9

10 dokumentem lub innym dokumentem, który potwierdza takie umiejętności jak wymieniony dokument (wykluczone są oświadczenia wykonawcy), iii. posiada co najmniej 5-letnie (60 miesięcy) doświadczenie w realizacji projektów dotyczących optymalizacji procesów zarządzania IT. KaŜda z powyŝszych funkcji (ról) musi być pełniona przez inną osobę. Wykonawca zapewni komunikację Zespołu z Zamawiającym w języku polskim. 5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. II. WYMOGI FORMALNE OFERTY 1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: a) treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji, b) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką, c) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę, muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złoŝony (w sposób umoŝliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upowaŝnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy, d) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. 2. Zaleca się, aby: a) kaŝda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę, b) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób trwały, c) materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe), były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty, d) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną. 3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 póz z późn. zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeŝone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeŝone informacje. Nie podlegają zastrzeŝeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. III. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: TZ/370/05/13 10

11 1) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 2) dokument stanowiący informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem składania ofert; 3) sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeśli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŝ z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i naleŝności za okres nie dłuŝszy niŝ ostatnie 3 lata obrotowe, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. JeŜeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moŝe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, moŝe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków określonych w Rozdziale IV podrozdz. I ust. 2 pkt 1) i 2). 4) wykaz wykonanych usług głównych na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale IV podrozdz. I ust. 3 lit. a), b), c), zgodnie z wzorem który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy usługi zostały wykonane naleŝycie. Pod pojęciem dowodów na potwierdzenie, Ŝe usługi zostały wykonane naleŝycie, Zamawiający rozumie: -poświadczenie, potwierdzające naleŝyte wykonanie usług, - oświadczenie Wykonawcy - jeŝeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, przy czym w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 5) wykaz osób na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale IV podrozdz. I ust. 4 lit. a), b) i c), zgodnie z wzorem który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 6) JeŜeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oświadczenia i dokumenty o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; TZ/370/05/13 11

12 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej 1.3. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 2) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy; 3) dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeŝeli zostało wniesione w innej formie niŝ w pieniądzu (zaleca się dołączyć). 2. JeŜeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 3. Wykonawcy zagraniczni 3.1. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt 1.2.: 1) ppkt 2), 3), 4), 6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) ppkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 oraz 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 3.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione w terminach określonych w pkt 3.1. TZ/370/05/13 12

13 IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wykonawcy, o których mowa w pkt l, składają jedną ofertę, przy czym: a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w podrozdziale III pkt 1.2 ppkt 1-7 niniejszego Rozdziału składa kaŝdy z Wykonawców, b) oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - wszyscy Wykonawcy wspólnie, c) pozostałe dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie. V. FORMA DOKUMENTÓW 1. Wymagane dokumenty powinny być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w podrozdziale I ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 2. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, uznaje się osoby upowaŝnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, które naleŝy załączyć do oferty w oryginale lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie. 3. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego), niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski. 4. JeŜeli złoŝone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. VI. OPAKOWANIE OFERTY Ofertę naleŝy złoŝyć w dwóch zamkniętych kopertach. Kopertę zewnętrzną naleŝy oznaczyć w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych Warszawa ul. Szamocka 3, 5 Oferta przetargowa na Świadczenie usług doradztwa eksperckiego przy przeprowadzaniu przez ZUS postępowań na rozwój i utrzymanie KSI ZUS Koperta wewnętrzna musi być oznakowana w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych TZ/370/05/13 13

14 Oferta przetargowa i zaadresowana na adres Wykonawcy, aby moŝna ją było odesłać bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. Rozdział V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Wykonawca poda cenę oferty w sposób określony w Formularzu ofertowym części V Formularz cenowy (załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji). 2. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 3. Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyraŝona cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia oraz uwzględniać inne opłaty i podatki, a takŝe upusty i rabaty. Rozdział VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. MIEJSCE l TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5 skrzydło C", piętro I, pok. 104, do dnia r. do godziny Oferty złoŝone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania, zgodnie z zasadą określoną w art. 84 ust. 2 ustawy. 3. KaŜdy Wykonawca składający ofertę, otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie z numerem wpływu, odnotowanym takŝe na kopercie oferty. 4. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło C", piętro I, Departament Zamówień Publicznych, pok. 135, o godzinie 9:30. III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie ofert jest jawne. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Dokonując otwarcia ofert, Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, a takŝe termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeŝeli ich TZ/370/05/13 14

15 podanie w ofercie było wymagane. IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złoŝoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 1. Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia, przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Powiadomienie musi być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian, winno zostać złoŝone w sposób i formie przewidzianych w niniejszej Specyfikacji dla złoŝenia oferty, z zastrzeŝeniem, Ŝe koperta zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie ZMIANA" i zostanie podany numer wpływu z potwierdzenia, o którym mowa w podrozdziale I pkt 3 niniejszego Rozdziału. Rozdział VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT 1. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. l pkt 3, będzie podlegała odrzuceniu. II. KRYTERIA WYBORU OFERT Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium. Kryterium wyboru Znaczenie Całkowita cena oferty z podatkiem VAT 100 % III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW 1. Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium: Całkowita cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację zamówienia - według następującego wzoru: najniŝsza całkowita cena z podatkiem VAT C = X waga kryterium (100) całkowita cena oferty badanej z podatkiem VAT TZ/370/05/13 15

16 2. Przyjmuje się, Ŝe 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w/w kryterium. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŝszą liczbę punktów. 4. JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział VIII ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny oferty zawierającej podatek VAT Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy moŝe być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: a) pieniądzu, b) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym, c) gwarancji bankowej, d) gwarancji ubezpieczeniowej, e) poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst. jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275 ze zm.). 3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy: a) w pieniądzu odpowiednią kwotę naleŝy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku (PKO BP S.A.), a dokument potwierdzający wpłatę (pokwitowanie) naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, skrzydło C piętro I, pok. 104, najpóźniej przed podpisaniem umowy; b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach dokument zabezpieczenia naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, skrzydło C piętro I, pok. 104 najpóźniej przed podpisaniem umowy. 4. Z dokumentu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat naleŝności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do Ŝądania wypłaty naleŝności. 5. Warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy. Rozdział IX WZORY UMÓW Wzór umowy określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji. TZ/370/05/13 16

17 Rozdział X POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych Środki Ochrony Prawnej. Rozdział XI FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY I. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 1. Zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana w zawiadomieniu o wyborze oferty. 2. Najpóźniej na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy listę osób powołanych do zespołu projektowego zgodnie 3 ust. 1 wzoru umowy (lista musi składać się z minimum osób wynikających z załącznika nr 5 do SIWZ ). Zmiany osób będą mogły nastąpić po wyraŝeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody, zgodnie z postanowieniami Umowy. 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy na warunkach i w formie określonych w Rozdziale VIII niniejszej Specyfikacji. 4. Umowa zostanie zawarta w terminach o których mowa w art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Rozdział XII TZ/370/05/13 17

18 ZMIANA UMOWY 1. Zamawiający dopuszcza moŝliwość dokonania zmian umowy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i jego cech oraz sposobu i terminu jego realizacji jeŝeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego lub wywołane okolicznościami, których nie moŝna było przewidzieć w momencie składania oferty. 2. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości zmiany umowy w zakresie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie w zakresie cesji wierzytelności. 3. Zmiana umowy wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 4. Zmiana postanowień umowy następuje w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaŝności. 5. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy moŝe wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI Wymienione poniŝej załączniki stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji: 1. Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ 2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. l pkt 1-4 ustawy załącznik nr 2 do SIWZ 3. Wzór oświadczenia o braku podstawa do wykluczenia załącznik nr 3 do SIWZ 4. Wzór wykazu zrealizowanych zamówień załącznik nr 4 do SIWZ 5. Wzór wykazu osób załącznik nr 5 do SIWZ 6. Wzór umowy załącznik nr 6 do SIWZ TZ/370/05/13 18

19 Załącznik nr 1 do SIWZ... (miejscowość, data)... Nazwa i adres Wykonawcy Fax i mail Wykonawcy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, Warszawa (Zamawiający) OFERTA I. PRZEDMIOT OFERTY 1. Oferujemy usługę doradztwa eksperckiego przy przeprowadzaniu przez ZUS postępowań na rozwój i utrzymanie KSI ZUS. 2. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Rozdziale II Specyfikacji II. CENA OFERTY 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę : brutto... zł, (słownie:...), 2. Ceny jednostkowe na wszystkie elementy zamówienia określone są w części Oferty - Formularz cenowy zgodnie z postanowieniami Rozdziału V Specyfikacji. III. DEKLAROWANE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA Deklarujemy następujące warunki realizacji zamówienia: 1. Termin realizacji zamówienia: w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowego zamówienia, w zaleŝności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 2. Z tytułu świadczenia usług objętych poszczególnymi zleceniami, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne kaŝdorazowo po wykonaniu danego zlecenia w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT w oparciu o podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru danego zlecenia. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania poszczególnych zleceń nie moŝe przekroczyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. 3. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie zamówienia w całości / części dotyczącej *(określić odpowiedni zakres lub pozostawić bez wypełnienia jeŝeli nie dotyczy). TZ/370/05/13 19

20 4. Wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto, w formie... IV. OŚWIADCZENIA 1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych. 2. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. Oświadczamy, Ŝe zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, Ŝe w przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z przyczyn leŝących po naszej stronie wniesione wadium ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego. 4. Jesteśmy świadomi, Ŝe w przypadku nie złoŝenia dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw z przyczyn leŝących po naszej stronie, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, wniesione wadium ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego. 5. Oświadczamy, Ŝe wnieśliśmy wadium w formie... Zwrotu wadium naleŝy dokonać na rachunek bankowy Wykonawcy: Oświadczamy, Ŝe najpóźniej na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy dostarczymy listę osób powołanych do zespołu projektowego zgodnie 3 ust. 1 wzoru umowy (lista będzie składać się z minimum osób wynikających z załącznika nr 5 do SIWZ ). Zmiany osób będą mogły nastąpić po wyraŝeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody, zgodnie z postanowieniami Umowy. V. FORMULARZ CENOWY Przedmiot zamówienia Cena jednostkowa za roboczogodzinę brutto w zł Ilość roboczogodzin w miesiącu * Ilość miesięcy Cena całkowita brutto w zł [kol. 2 x kol. 3 x kol. 4] Usługi doradztwa eksperckiego przy przeprowadzaniu przez ZUS postępowań na rozwój i utrzymanie KSI ZUS Koszt przeniesienia autorskich praw majątkowych razem * dla porównania ofert TZ/370/05/13 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Z A M A W I A JĄ C Y : Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany 01-882 Warszawa, ul. śeromskiego 29 OPIS WARUNKÓW UCZESTNICTWA W LICYTACJI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo