Raport za III kwartał Index Copernicus International S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A."

Transkrypt

1 Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1

2 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane dane finansowe wraz z komentarzem IV. Sprawozdanie finansowe za okres r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień r Rachunek Zysków i Strat od do (wariant porównawczy) Rachunek przepływów pieniężnych na dzień r Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień r V. Oświadczenie Zarządu

3 I. Pismo Zarządu Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Ostatnie miesiące przyniosły istotne zmiany. W rezultacie podjętych działań przez władze spółki Index Copernicus International S.A. pozyskano inwestora strategicznego Internetowy Dom Handlowy S.A. Połączenie działalności obu podmiotów oraz dokapitalizowanie Index Copernicus International S.A. stanowi wyraz realizacji długoterminowej strategii rozwoju spółki, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii. Obrany kierunek działań spółki w ramach Index Copernicus International partnerem w zarządzaniu nauką będzie nadal kontynuowany, przy wykorzystaniu synergii między podmiotami, umożliwiając dalszy rozwój kompetencji w zakresie opracowania i wdrażania lokalnych systemów do ewaluacji i zarządzania nauką, wzbogaconych o dodatkowe narzędzia z zakresu e-commerce. Jednocześnie spółka kontynuuje prace nad realizacją Projektu systemowego pn. Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym w ramach poddziałania Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie i realizacja Projektu o charakterze informatycznym, dotyczącym szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, obejmującym procesy i jakość kształcenia, zasoby materialne i niematerialne, wyniki prac naukowych oraz publikacji naukowych i technologicznych. Dla osiągnięcia zaplanowanych celów finansowych oraz umocnienia kluczowych kompetencji Index Copernicus International S.A. w obszarze kompleksowego zarządzania nauką zreorganizowano strukturę wewnętrzną firmy (w obszarze projektów badawczych i badań klinicznych). Zawarcie umowy inwestycyjnej z Internetowym Domem Handlowym S.A. ( r.), a w konsekwencji rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Index Copernicus International S.A. ( r.) z kwoty PLN do kwoty PLN, umożliwiło pozyskanie środków finansowych na dalszy rozwój, w tym między innymi na zakup akcji Internetowego Domu Handlowego S.A., który stał się spółką zależną Emitenta. Prezentowane w raporcie wyniki odzwierciedlają koszty realizacji strategii spółki. Na szczególną uwagę zasługują koszty realizowanego Projektu systemowego, które w pełni zostaną zrefundowane przez jednostkę pośredniczącą z końcem bieżącego roku. Proces akceptacji rozliczeń cząstkowych postępuje zgodnie z procedurami, zgodnie z harmonogramem Projektu i zawartą z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umową partnerską regulującą sposób realizacji Projektu. Jednocześnie Zarząd kontynuuje proces optymalizacji w ramach struktury spółek, poprzez łączenie i inwestycje w najbardziej obiecujące działy. Z poważaniem, Mirosław Rek Prezes Zarządu 3

4 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie Znaczące umowy: W dniu 4 lipca 2011 roku Emitent zawarł umowę inwestycyjną ze spółką Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako IDH) oraz spółką Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako PMPG). Na mocy Umowy IDH zobowiązało się, że do dnia 31 lipca 2011 roku wskazani przez IDH inwestorzy (dalej jako Inwestorzy) obejmą łącznie akcji Emitenta serii H oraz od do akcji Emitenta serii I, które zostaną zaoferowane im przez Emitenta na podstawie uchwał nr 3 oraz 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 2011 roku. Cena emisyjna akcji serii H i serii I została ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na poziomie 0,05 zł za akcję. Strony Umowy określiły, że na objęte przez Inwestorów akcje Emitenta serii H oraz serii I nałożony będzie umowny zakaz sprzedaży (lock up) przez okres 365 dni od daty wprowadzenia akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect (dalej jako ASO) - na określonych w Umowie zasadach. Inwestorzy nie będą mogli zbyć akcji Emitenta poniżej ceny: a) 0,11 zł za akcję - w terminie do 90 dni od dnia ich wprowadzenia do obrotu w ASO, b) 0,09 zł za akcję - w terminie od 91 do 180 dni od dnia ich wprowadzenia do obrotu w ASO, c) 0,08 zł za akcję - w terminie od 181 do 270 dni od dnia ich wprowadzenia do obrotu w ASO, d) 0,06 zł za akcję - w terminie od 271 do 365 dni od dnia ich wprowadzenia do obrotu w ASO. Na mocy Umowy strony postanowiły także, że ICI odkupi od każdego Inwestora, będącego jednocześnie akcjonariuszem IDH, posiadane przez niego akcje IDH za cenę jednostkową 2 zł (kapitał zakładowy IDH wynosi zł i dzieli się na akcji). W wyniku zrealizowania Umowy kapitał zakładowy Emitenta zwiększy się z obecnej wysokości zł do kwoty od zł do kwoty ,25 zł, w wyniku czego Emitent pozyska od zł do ,25 zł środków finansowych na dalszy rozwój, w tym między innymi zakup akcji IDH, która stanie się spółką zależną Emitenta. W dniu 5 lipca 2011 roku Emitent powziął wiadomość o podpisaniu przez wszystkie strony umowy o współpracę zawartej pomiędzy Emitentem, a spółką Platforma 4

5 Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (PMPG) oraz spółką Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie (IDH). Strony postanowiły, że PMPG wykona na rzecz Emitenta, przy współudziale IDH świadczenia reklamowe (przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii reklamowej) w mediach należących lub kontrolowanych przez PMPG, o łącznej wartości ,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych) netto. Kampania reklamowa dotyczyć będzie produktów i usług oferowanych przez IDH. Umowa uznana została przez Emitenta za istotną z uwagi na jej wartość, a także z uwagi na fakt, iż realizacja tej umowy może korzystnie wpłynąć na sytuację gospodarczą Emitenta w związku z zawartą przez Emitenta umową inwestycyjną. W dniu 3 sierpnia 2011 roku Emitent otrzymał z Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą w Krakowie, pełniącego funkcję podmiotu pośredniczącego w oferowaniu przez Emitenta akcji Emitenta inwestorom wskazanym przez IDH (dalej jako Inwestorzy) informację, iż w wyniku realizacji Umowy Inwestycyjnej objętych zostało przez Inwestorów akcji serii H oraz akcji serii I Emitenta po jednostkowej cenie emisyjnej 0,05 zł. W wyniku realizacji transakcji objęcia akcji serii H oraz serii I Emitenta na podstawie Umowy Inwestycyjnej Emitent pozyskał od Inwestorów łącznie zł. Objęte przez Inwestorów akcje Emitenta podlegają umownemu zakazowi sprzedaży (lock up) zgodnie, z którym akcje Emitenta nie będą mogły być zbyte do dnia wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect (dalej jako ASO), a następnie poniżej ceny: a) 0,11 zł za akcję - w terminie do 90 dni od dnia ich wprowadzenia do obrotu w ASO, b) 0,09 zł za akcję - w terminie od 91 do 180 dni od dnia ich wprowadzenia do obrotu w ASO, c) 0,08 zł za akcję - w terminie od 181 do 270 dni od dnia ich wprowadzenia do obrotu w ASO, d) 0,06 zł za akcję - w terminie od 271 do 365 dni od dnia ich wprowadzenia do obrotu w ASO. Ponadto, Emitent otrzymał informację o zrealizowaniu zakupu przez Emitenta od Inwestorów łącznie akcji IDH stanowiących 80,41 % udziału w kapitale zakładowym IDH oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu IDH. Jednostkowa cena, jaką Emitent zapłacił za akcje IDH wyniosła 2 zł natomiast łączna cena za zakupione przez Emitenta akcje IDH wyniosła zł. Emitent dokonał zapłaty za nabyte akcje ze środków pozyskanych w drodze emisji akcji serii I. W dniu 3 sierpnia 2011 roku Emitent powziął wiadomość o realizacji transakcji nabycia przez Emitenta od spółki Silva S.A. z siedzibą w Warszawie obligacji 5

6 wyemitowanych przez spółkę Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako IDH). Emitent nabył łącznie obligacji IDH serii A o jednostkowej cenie nominalnej zł. Jednostkowa cena nabycia wyniosła 1 021,04 zł, natomiast łączna cena nabycia wyniosła ,52 zł. Nabyte przez Emitenta obligacje zostały wyemitowane przez IDH w dniu 9 lipca 2010 roku natomiast termin ich wykupu został określony na dzień 31 maja 2012 roku. Oprocentowanie nabytych przez Emitenta obligacji wynosi 12 % w skali roku i płatne jest, co trzy miesiące. Emitent dokonał zapłaty za nabyte obligacje ze środków pozyskanych w drodze emisji akcji serii H. W dniu 9 sierpnia 2011 roku Emitent zawarł ze spółką Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie (IDH), będącą spółką zależną od Emitenta, umowę pożyczki na mocy, której Emitent udzielił IDH pożyczkę pieniężną w kwocie ,00 zł (osiemset dziesięć tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona na okres 90 dni. Strony ustaliły oprocentowanie pożyczki na poziomie 12 % w stosunku rocznym. Pożyczka została zabezpieczona wekslem in blanco wystawionym przez IDH. W dniu 23 sierpnia 2011 roku Emitent otrzymał podpisane dwie umowy - jedna z nich zawarta pomiędzy Emitentem a spółką Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie, druga zawarta pomiędzy Emitentem a funduszem inwestycyjnym Idea Y FIZ Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie - na mocy których Emitent udzielił następujących poręczeń zobowiązań spółki zależnej od Emitenta - Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie: 1) Spółce Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie: a) poręczenie spłaty 800 (osiemset) obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda o numerach od 1 do ostateczny termin zapłaty 31 sierpnia 2011 roku, b) poręczenie spłaty (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda o numerach od 1 do ostateczny termin zapłaty 31 stycznia 2012 roku, c) poręczenie spłaty 700 (siedemset) obligacji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda o numerach od 1 do ostateczny termin zapłaty 8 listopada 2011 roku, d) poręczenie spłaty 325 (trzysta dwadzieścia pięć) obligacji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda o numerach od 1 do ostateczny termin zapłaty 28 lutego 2012 roku, e) poręczenie spłaty 60 (sześćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda o numerach od 1 do 60 - ostateczny termin zapłaty 9 maja 2012 roku, 6

7 f) poręczenie spłaty 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) obligacji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda o numerach od 170 do ostateczny termin zapłaty 31 maja 2012 roku, g) poręczenie spłaty 600 (sześćset) obligacji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda o numerach od 1 do ostateczny termin zapłaty 31 maja 2012 roku. 2) Funduszowi Inwestycyjnemu Idea Y FIZ Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie: a) poręczenie spłaty (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o numerach od do ostateczny termin zapłaty 31 maja 2012 roku, b) poręczenie spłaty 400 (czterysta) obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o numerach od 1 do ostateczny termin zapłaty 19 marca 2012 roku. Poręczenia zostały udzielone bezterminowo tj. na okres do całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z powyższych obligacji. Informacje o umowach niewypełniających kryterium znaczącej umowy: W dniu 18 lipca 2011 r. Spółka podpisała z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie, umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Z Zagadnień Nauk Sądowych. W dniu 21 września 2011 r. Spółka podpisała z Instytutem Sportu w Warszawie umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Biology of Sport. W dniu 20 października 2011 r. Spółka podpisała z firmą BORGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopisma Postępy Nauk Medycznych oraz New Medicine. W dniu 24 października 2011 r. Spółka podpisała ze Społeczną Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Journal of Intercultural Management. W dniu 25 października 2011 r. Spółka podpisała ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej z siedzibą w Warszawie umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Studia Psychologiczne". 7

8 Inne istotne zdarzenia: W dniu 4 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie 31 ust 1 pkt 5 Statutu Emitenta, podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeglądu ksiąg finansowych Emitenta udostępnionych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku oraz do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła wybrać spółkę Global Audit Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem Global Audit Partner sp. z o.o. dokonywał także badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy W dniu 31 lipca 2011 roku uległa zakończeniu subskrypcja akcji Emitenta serii H oraz I przeprowadzonych w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości, w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez Emisję akcji serii H oraz nie więcej niż akcji serii I, na podstawie uchwał nr 3 oraz 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2011 roku. Emitent, przekazuje poniżej informacje wymagane przepisem 4 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu New Connect: 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Data rozpoczęcia subskrypcji: 20 czerwca 2011 roku Data zakończenia subskrypcji: 31 lipca 2011 roku 2. Daty przydziału instrumentów finansowych: Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art pkt. 1 kodeksu spółek handlowych 3. Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Seria H: akcji Seria I: akcji Łączna ilość akcji: akcji 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła. 5. Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Objętych zostało akcji serii H oraz akcji serii I. 6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii H oraz serii I były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 0,05 zł. 8

9 Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 7. Emisje akcji serii H oraz I zostały przeprowadzone w trybie oferty prywatnej to jest przez złożenie przez Emitenta ofert objęcia akcji poszczególnym inwestorom oraz przyjęcie przez tych inwestorów ofert Emitenta. Emitent złożył oferty objęcia akcji serii H oraz serii I 56 inwestorom. 8. Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 36 podmiotami, z czego akcje serii H objęły 33 podmioty, a akcje serii I objęło 36 podmiotów. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o subemisję. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Łączne koszty emisji: ,88 zł, w tym: a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: ,70 zł. b) Wynagrodzenia subemitentów: brak. c) Sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: brak do czasu sporządzenia niniejszego raportu. d) Promocja oferty: brak. e) Inne koszty: ,10 zł usługa poszukiwania inwestora, zł podatek od czynności cywilno-prawnych, zł opłata notarialna, 4 801,08 zł prowizja od zakupu akcji przez inwestorów. Koszty te wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego koszty przeprowadzenia emisji akcji i wprowadzenia ich do obrotu zostaną zaliczone do kosztów finansowych. W dniu 27 października 2011 roku Emitent powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 27 października 2011 roku, w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty PLN do kwoty PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii H o wartości nominalnej 0,05 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 2011 roku, oraz akcji serii I o wartości nominalnej 0,05 zł każda, wyemitowanych na 9

10 podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 2011 roku. Emitent informuje ponadto, że wraz z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zmianie uległa wartość nominalna akcji Emitenta z kwoty 0,10 PLN do kwoty 0,05 PLN. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego zmianie uległ 7 ust. 1 statutu Emitenta, który przyjął następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie: sześćdziesiąt milionów trzydzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na (słownie: jeden miliard dwieście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) złoty każda, w tym: a) (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerem od do b) (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerem od do c) (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerem od do d) (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych serii D, oznaczonych numerem od do e) (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerem od do f) (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerem od do , g) (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerem od do , h) (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych numerem od do , i) (słownie: jeden miliard czterdzieści pięć milionów sto dwa tysiące osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych numerem od do Wraz z rejestracją zmianie uległy ponadto 7 ust. 5, 7 ust. 7 oraz 8 statutu Emitenta w następujący sposób: 7 ust. 5 Statutu Emitenta przyjął następujące brzmienie: 10

11 Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki na kwotę nie wyższą, niż ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż (słownie: dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) oznaczonych jako seria J. 7 ust. 7 Statutu Emitenta przyjął następujące brzmienie: Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kliku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą, niż ,00 zł (słownie: milion trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć gorszy) - Kapitał Docelowy. Podwyższenie w ramach Kapitału Docelowego dokonane zostanie na zasadach: a) Upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres 1 roku od dnia wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców. b) Akcje w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne albo niepieniężne. c) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie określona każdorazowo przez Zarząd w drodze uchwały. Uchwała w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. d) Zarząd uprawniony każdorazowo do wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za uprzednia zgodą Rady Nadzorczej. e) Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki." 8 Statutu Emitenta przyjął następujące brzmienie: W kapitale zakładowym: a) Akcje serii A w liczbie (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. b) Akcje serii B w liczbie (słownie: jedenaście milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela. c) Akcje serii C w liczbie (słownie: dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela. d) Akcje serii D w liczbie (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 11

12 e) Akcje serii E w liczbie (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) są akcjami zwykłymi na okaziciela. f) Akcje serii F w liczbie (słownie: cztery miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela. g) Akcje serii G w liczbie (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) są akcjami zwykłymi na okaziciela. h) Akcje serii H w liczbie (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) są akcjami zwykłymi na okaziciela, i) Akcje serii I w liczbie nie większej, niż (jeden miliard dwieście osiemdziesiąt jeden milionów siedemset sześć tysięcy osiemset dwadzieścia) są akcjami zwykłymi na okaziciela. j) Akcje serii J w liczbie większej niż (słownie: dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela." W dniu 2 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści: Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółka pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) zawiadamia, iż w wyniku dokonanego w dniu 27 października 2011 roku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent), o czym Emitent poinformował raportem bieżącym w dniu 28 października 2011 roku, zmniejszył się procentowy udział Spółki w kapitale zakładowym Emitenta oraz w liczbie głosów na Walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta Spółka posiadała sztuk akcji Emitenta, które stanowiły 25,94% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniały do wykonywania głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 25,94% udziału w ogóle głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, oraz w wyniku objęcia przez Spółkę dodatkowych sztuk akcji serii I, posiada łącznie sztuk akcji Emitenta, które stanowią 6,84% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniają do wykonywania

13 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 6,84% udziału w ogóle głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. W dniu 4 listopada 2011 roku otrzymał informację, iż Rada Nadzorcza spółki zależnej od Emitenta tj. spółki Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie (IDH) powzięła w dniu 25 października 2011 roku uchwałę o powołaniu Pana Tomasza Dziobiaka do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu IDH. Pan Tomasz Dziobiak jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, specjalność Systemy Produkcji, a także absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalność Finanse i Bankowość oraz Strategie Zarządzania. Pan Tomasz Dziobiak od wielu lat jest związany z rynkiem IT. Posiada bogate doświadczenie m.in. w prowadzeniu znaczących i skomplikowanych projektów związanych usługami IT oraz znaczne doświadczenie w prowadzeniu projektów biznesowych. Od stycznia 2003 roku związany jest ze spółkami Grupy Kapitałowej Telekomunikacji Polskiej S.A., gdzie pełnił funkcje Dyrektora poszczególnych działów (obecnie Dyrektora Działu Dokumentów Elektronicznych, a w przeszłości m.in. Dyrektora Działu Procesów Sprzedaży). W latach pracując dla spółki Accenture sp. z o.o. odpowiedzialny był m.in. za wprowadzanie systemu zarządzania relacji z klientami CRM (np. dla Netia Holding S.A. oraztiscalis.p.a.). W dniu 8 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Przemysława Kroczyńskiego - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści: Niniejszym zawiadamiam, iż w związku z zarejestrowaniem w dniu r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy podwyższenia kapitału zakładowego spółki Index Copernicus International S.A., udział procentowy posiadanych przeze mnie akcji tej spółki spadł poniżej progu 5%. W dniu 8 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - efund Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści: Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439) Zarząd efund Sp. z o.o. (dalej "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 28 października 2011 roku Spółka powzięła informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 27 października 2011 roku, w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Index Copernicus International S.A. (dalej "ICI") z PLN do kwoty PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło m.in. w wyniku rejestracji akcji serii I, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 2011 roku. Wskutek rejestracji akcji 13

14 serii I oraz na podstawie umowy objęcia akcji serii I z dn r. Spółka stała się właścicielem akcji serii I. Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia tj. 3 listopada 2011 roku Spółka posiada akcjiici, co stanowi 19,57% ogólnej liczby akcji ICI i uprawnia do głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 19,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ICI. Przed nabyciem akcji, o których mowa powyżej, Spółka nie posiadała akcji spółki ICI. Spółka uzależnia dalsze zwiększanie udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia od przyszłej sytuacji rynkowej. Podmioty zależne od Spółki nie posiadają akcji spółki ICI. Spółka nie zawarła żadnej umowy z osobą trzecią, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu." W dniu 8 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści: Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 69a ust. 1 pkt. 3 oraz w związku z art. 87 ust. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej DM IDMSA) zawiadamia, iż 28 października 2011 roku DM IDMSA powziął informacje o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 27 października 2011 roku, w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Index Copernicus International S.A. (dalej "ICI SA"). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii I. Wskutek rejestracji akcji serii I, DM IDMSA pośrednio oraz bezpośrednio nabył akcje spółki ICISA co spowodowało przekroczenie 20% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA. Przed zwiększeniem stanu posiadania DM IDMSA oraz podmioty od niego zależne nie posiadały akcji spółki ICI SA. Aktualnie DM IDMSA pośrednio, poprzez spółkę zależną e-fund Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiada sztuk akcji spółki ICI SA, co stanowi 19,57% ogólnej liczby akcji ICISA co uprawnia do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 19,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA. Ponadto DM IMDSA bezpośrednio posiada, sztuk akcji spółki ICISA co stanowi 1,56% ogólnej liczby akcji spółki ICI SA co uprawnia do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA. 14

15 DM IDMSA wraz z akcjami nabytymi bezpośrednio oraz pośrednio poprzez e- Fund Sp. z o.o. posiada sztuk akcji spółki ICISA co stanowi 21,14% ogólnej liczby akcji, które uprawniają do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA co stanowi 21,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. DM IDMSA uzależnia zarówno pośrednie i bezpośrednie dalsze zwiększanie udziałów w spółce ICI SA w okresie 12 m/c od sporządzenia niniejszego zawiadomienia od przyszłej sytuacji rynkowej. Jednocześnie DM IDMSA informuje, iż inne podmioty zależne od DM IDMSA nie posiadają akcji spółki ICI SA oraz brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. l pkt. 3 lit. c. W dniu 8 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Silva S.A. z siedzibą w Warszawie - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści: Na podstawie art, 69 ust. 1 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.) informuję, że w wyniku umowy zakupu z dnia 7 listopada 2011 roku spółka Silva S.A. z siedzibą w Warszawie nabyła akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 10,61% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługuje głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 10,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Przed ww. transakcją spółka Silva S.A. z siedzibą w Warszawie posiadała akcji INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 4,45% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 4,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Po ww. transakcji spółka Silva S.A. z siedzibą w Warszawie posiada akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 15,06% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługuje głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 15,06% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Spółka Silva S.A. przewiduje zwiększenie udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. w przeciągu najbliższych 12 miesięcy celem osiągnięcia progu 30,00 % w ogólnej liczbie głosów. 15

16 Podmioty zależne od Silva S.A. nie posiadają akcji INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. W dniu 2 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Dariusza Leśniaka-Paducha - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści: Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.] informuję, że w wyniku zawarcia umów cywilno-prawnych w dniu 4 listopada 2011 roku nabyłem akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 25,43% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 25,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Przed ww. transakcjami nie posiadałem akcji INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Po ww. transakcjach posiadałem akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 25,43% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 25,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Akcje zostały nabyte bez zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie informuję, że w dniu 7 listopada 2011 roku na podstawie umów sprzedaży zbyłem akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. stanowiących 25,43% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 25,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Przed ww. transakcją posiadałem akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 25,43% w kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 25,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Po ww. transakcjach nie posiadam akcji INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Podmiot ode mnie zależny - Silva S.A. z siedzibą w Warszawie posiada akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS 16

17 INTERNATIONAL S.A. stanowiących 4,45% w kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługuje 4,45% głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 4,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. W dniu 2 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Achiliawood Management Limited z siedzibą na Cyprze - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści: Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.) informuję, że w wyniku zawarcia umów cywilno-prawnych w dniu 4 listopada 2011 roku Achiliawood Management Limited sprzedała akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 25,43% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 25,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Przed ww. transakcjami Achiliawood Management Limited posiadała akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 33,76% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 33,76% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Po ww. transakcjach Achiliawood Management Limited posiada akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 8,33% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługuje głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 8,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. W dniu 2 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od spółek Novian S.A. z siedzibą we Wrocławiu, PCH Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie, Rowing Capital Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze, P.C.H. Capital (Cyprus) Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze, Dyffryn Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze - przekazane na podstawie art. 69 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści: Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie") 17

18 informujemy, że w wyniku umowy zakupu z dnia 7 listopada 2011 roku spółka Silva S.A. z siedzibą w Warszawie nabyła akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 10,61% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługuje głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 10,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Spółka Silva S.A. jest podmiotem zależnym od NOVIAN S.A., w związku z powyższym NOVIAN S.A. pośrednio przekroczył ww. progi. NOVIAN S.A. nie posiada akcji INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL SA bezpośrednio. Przed ww. transakcją spółka Silva S.A. z siedzibą w Warszawie posiadała akcji INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 4,45% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 4,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Po ww. transakcji spółka Silva S.A. z siedzibą w Warszawie posiada akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 15,06% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługuje głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 15,06% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Spółka Silva S.A. przewiduje zwiększenie udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. w przeciągu najbliższych 12 miesięcy celem osiągnięcia progu 30,00 % w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie informujemy, że znaczący akcjonariusz SPQR S.A. - spółkapchcapital S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z podmiotem zależnym P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LIMITED z siedzibą w Larnace, Cypr oraz jedyny akcjonariusz PCH CAPITAL S.A. bezpośredniorowing CAPITAL LIMITED z siedzibą w Larnace, Cypr, a pośrednio Piotr Chmielewski w wyniku ww. zmian posiadają pośrednio ww. progi. W dniu 8 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od PMA Consulting z siedzibą w Warszawie - przekazane na podstawie art. 69 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści: Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 69a ust. 1 pkt. 3 oraz w związku z art. 87 ust. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) PMA CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18

19 zawiadamia, iż 28 października 2011 roku powzięła informacje o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st, Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 27 października 2011 roku, w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Index Copernicus International S.A. (dalej "ICI SA"). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii H i I. Wskutek rejestracji akcji serii H i IPMA CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bezpośrednio nabył akcje spółki ICISA co spowodowało przekroczenie 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA. Przed zwiększeniem stanu posiadania PMA CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz podmioty od niej zależne nie posiadały akcji spółki ICI SA. Aktualnie PMA CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bezpośrednio posiada sztuk akcji spółki ICI SA, co stanowi 8,58% ogólnej liczby akcji ICISA co uprawnia do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 8,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA. PMA CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzależnia zarówno pośrednie i bezpośrednie dalsze zwiększanie udziałów w spółce ICI SA w okresie 12 m/c od sporządzenia niniejszego zawiadomienia od sytuacji rynkowej. 19

20 Zmiany w składzie Zarządu W dniu 9 sierpnia 2011 roku Rada Nadzorcza Emitenta powzięła uchwałę o powołaniu Pana Łukasza Bartczaka do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Pan Łukasz Bartczak jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Obecnie m.in. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie będącej spółką zależną od Emitenta, Członka Rady Nadzorczej spółki Herbatha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Silva S.A. z siedzibą w Warszawie. W przeszłości pełnił funkcje zarządcze m.in. w spółce Favente sp. z o.o., Ecommerce Partner sp. z o.o., Synopsis Polska S.A., Emonety.pl S.A., a także funkcje nadzorcze m.in. w spółce Power Price S.A. Pełny skład Zarządu Spółki Index Copernicus International S.A. przedstawia się następująco: Pan Mirosław Rek Prezes Zarządu; Pan Łukasz Bartczak Wiceprezes Zarządu. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej W dniu 19 sierpnia 2011 roku wpłynęła do Emitenta rezygnacja Pana Marka Jakubczyka z funkcji Członka, a zarazem Przewodniczącego, Rady Nadzorczej Emitenta. Rezygnacja stanie się skuteczna z dniem dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego na podstawie uchwał nr 3 i nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 2011 roku. Rezygnacja została złożona w związku z kończącym się procesem reorganizacji działalności Emitenta. Pełny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco: Pan Tomasz Sadowski; Pani Benita Jakubowska; Pan Krzysztof Laskowski; Pan Bartłomiej Gorlewski; Pan Jan Wójcik. 20

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o.,

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., PLAN POŁĄCZENIA EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna oraz Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., 1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu [art. 499 1 pkt 1 k.s.h.]

Bardziej szczegółowo

Raport za IV kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za IV kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za IV kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 luty 2012 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 5 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Raport za Q1 2010. Index Copernicus International S.A.

Raport za Q1 2010. Index Copernicus International S.A. Raport za Q1 2010 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 maja 2010 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzony

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017 Półroczne skrócone sprawozdanie finsowe za roku Bilans Aktywa 30.06. 31.12.2016 30.06.2016 A. A k t y w a t r w a ł e 58 843 58 890 59 205. Wartości niematerialne i prawne 1 1. Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q I / 2005

Formularz SA-Q I / 2005 Zarząd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje wiamości raport kwartalny za roku obrotowego 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 900 6 980 722,24 1 456,05 II. Zysk (strata)

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 36/2017 (5173) poz. 6451 6451 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6451. TEAMAGRO w Zamościu. [BMSiG-2018/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Raport za II kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za II kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za II kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 16 sierpnia 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730 Poz. 6730. Firma ADAM S w Baranowie. [BMSiG-6453/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Firma ADAM S 62-071 Przeźmierowo, Baranowo, ul. Nowina 20 tel. (061) 650

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 221/2015 (4852) poz. 17710 17710 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 17710. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARSZAL Tomasz Marchalewski w Zawrotach. [BMSiG-11272/2015] Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo