Raport za III kwartał Index Copernicus International S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A."

Transkrypt

1 Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1

2 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane dane finansowe wraz z komentarzem IV. Sprawozdanie finansowe za okres r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień r Rachunek Zysków i Strat od do (wariant porównawczy) Rachunek przepływów pieniężnych na dzień r Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień r V. Oświadczenie Zarządu

3 I. Pismo Zarządu Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Ostatnie miesiące przyniosły istotne zmiany. W rezultacie podjętych działań przez władze spółki Index Copernicus International S.A. pozyskano inwestora strategicznego Internetowy Dom Handlowy S.A. Połączenie działalności obu podmiotów oraz dokapitalizowanie Index Copernicus International S.A. stanowi wyraz realizacji długoterminowej strategii rozwoju spółki, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii. Obrany kierunek działań spółki w ramach Index Copernicus International partnerem w zarządzaniu nauką będzie nadal kontynuowany, przy wykorzystaniu synergii między podmiotami, umożliwiając dalszy rozwój kompetencji w zakresie opracowania i wdrażania lokalnych systemów do ewaluacji i zarządzania nauką, wzbogaconych o dodatkowe narzędzia z zakresu e-commerce. Jednocześnie spółka kontynuuje prace nad realizacją Projektu systemowego pn. Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym w ramach poddziałania Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie i realizacja Projektu o charakterze informatycznym, dotyczącym szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, obejmującym procesy i jakość kształcenia, zasoby materialne i niematerialne, wyniki prac naukowych oraz publikacji naukowych i technologicznych. Dla osiągnięcia zaplanowanych celów finansowych oraz umocnienia kluczowych kompetencji Index Copernicus International S.A. w obszarze kompleksowego zarządzania nauką zreorganizowano strukturę wewnętrzną firmy (w obszarze projektów badawczych i badań klinicznych). Zawarcie umowy inwestycyjnej z Internetowym Domem Handlowym S.A. ( r.), a w konsekwencji rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Index Copernicus International S.A. ( r.) z kwoty PLN do kwoty PLN, umożliwiło pozyskanie środków finansowych na dalszy rozwój, w tym między innymi na zakup akcji Internetowego Domu Handlowego S.A., który stał się spółką zależną Emitenta. Prezentowane w raporcie wyniki odzwierciedlają koszty realizacji strategii spółki. Na szczególną uwagę zasługują koszty realizowanego Projektu systemowego, które w pełni zostaną zrefundowane przez jednostkę pośredniczącą z końcem bieżącego roku. Proces akceptacji rozliczeń cząstkowych postępuje zgodnie z procedurami, zgodnie z harmonogramem Projektu i zawartą z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umową partnerską regulującą sposób realizacji Projektu. Jednocześnie Zarząd kontynuuje proces optymalizacji w ramach struktury spółek, poprzez łączenie i inwestycje w najbardziej obiecujące działy. Z poważaniem, Mirosław Rek Prezes Zarządu 3

4 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie Znaczące umowy: W dniu 4 lipca 2011 roku Emitent zawarł umowę inwestycyjną ze spółką Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako IDH) oraz spółką Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako PMPG). Na mocy Umowy IDH zobowiązało się, że do dnia 31 lipca 2011 roku wskazani przez IDH inwestorzy (dalej jako Inwestorzy) obejmą łącznie akcji Emitenta serii H oraz od do akcji Emitenta serii I, które zostaną zaoferowane im przez Emitenta na podstawie uchwał nr 3 oraz 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 2011 roku. Cena emisyjna akcji serii H i serii I została ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na poziomie 0,05 zł za akcję. Strony Umowy określiły, że na objęte przez Inwestorów akcje Emitenta serii H oraz serii I nałożony będzie umowny zakaz sprzedaży (lock up) przez okres 365 dni od daty wprowadzenia akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect (dalej jako ASO) - na określonych w Umowie zasadach. Inwestorzy nie będą mogli zbyć akcji Emitenta poniżej ceny: a) 0,11 zł za akcję - w terminie do 90 dni od dnia ich wprowadzenia do obrotu w ASO, b) 0,09 zł za akcję - w terminie od 91 do 180 dni od dnia ich wprowadzenia do obrotu w ASO, c) 0,08 zł za akcję - w terminie od 181 do 270 dni od dnia ich wprowadzenia do obrotu w ASO, d) 0,06 zł za akcję - w terminie od 271 do 365 dni od dnia ich wprowadzenia do obrotu w ASO. Na mocy Umowy strony postanowiły także, że ICI odkupi od każdego Inwestora, będącego jednocześnie akcjonariuszem IDH, posiadane przez niego akcje IDH za cenę jednostkową 2 zł (kapitał zakładowy IDH wynosi zł i dzieli się na akcji). W wyniku zrealizowania Umowy kapitał zakładowy Emitenta zwiększy się z obecnej wysokości zł do kwoty od zł do kwoty ,25 zł, w wyniku czego Emitent pozyska od zł do ,25 zł środków finansowych na dalszy rozwój, w tym między innymi zakup akcji IDH, która stanie się spółką zależną Emitenta. W dniu 5 lipca 2011 roku Emitent powziął wiadomość o podpisaniu przez wszystkie strony umowy o współpracę zawartej pomiędzy Emitentem, a spółką Platforma 4

5 Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (PMPG) oraz spółką Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie (IDH). Strony postanowiły, że PMPG wykona na rzecz Emitenta, przy współudziale IDH świadczenia reklamowe (przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii reklamowej) w mediach należących lub kontrolowanych przez PMPG, o łącznej wartości ,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych) netto. Kampania reklamowa dotyczyć będzie produktów i usług oferowanych przez IDH. Umowa uznana została przez Emitenta za istotną z uwagi na jej wartość, a także z uwagi na fakt, iż realizacja tej umowy może korzystnie wpłynąć na sytuację gospodarczą Emitenta w związku z zawartą przez Emitenta umową inwestycyjną. W dniu 3 sierpnia 2011 roku Emitent otrzymał z Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą w Krakowie, pełniącego funkcję podmiotu pośredniczącego w oferowaniu przez Emitenta akcji Emitenta inwestorom wskazanym przez IDH (dalej jako Inwestorzy) informację, iż w wyniku realizacji Umowy Inwestycyjnej objętych zostało przez Inwestorów akcji serii H oraz akcji serii I Emitenta po jednostkowej cenie emisyjnej 0,05 zł. W wyniku realizacji transakcji objęcia akcji serii H oraz serii I Emitenta na podstawie Umowy Inwestycyjnej Emitent pozyskał od Inwestorów łącznie zł. Objęte przez Inwestorów akcje Emitenta podlegają umownemu zakazowi sprzedaży (lock up) zgodnie, z którym akcje Emitenta nie będą mogły być zbyte do dnia wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect (dalej jako ASO), a następnie poniżej ceny: a) 0,11 zł za akcję - w terminie do 90 dni od dnia ich wprowadzenia do obrotu w ASO, b) 0,09 zł za akcję - w terminie od 91 do 180 dni od dnia ich wprowadzenia do obrotu w ASO, c) 0,08 zł za akcję - w terminie od 181 do 270 dni od dnia ich wprowadzenia do obrotu w ASO, d) 0,06 zł za akcję - w terminie od 271 do 365 dni od dnia ich wprowadzenia do obrotu w ASO. Ponadto, Emitent otrzymał informację o zrealizowaniu zakupu przez Emitenta od Inwestorów łącznie akcji IDH stanowiących 80,41 % udziału w kapitale zakładowym IDH oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu IDH. Jednostkowa cena, jaką Emitent zapłacił za akcje IDH wyniosła 2 zł natomiast łączna cena za zakupione przez Emitenta akcje IDH wyniosła zł. Emitent dokonał zapłaty za nabyte akcje ze środków pozyskanych w drodze emisji akcji serii I. W dniu 3 sierpnia 2011 roku Emitent powziął wiadomość o realizacji transakcji nabycia przez Emitenta od spółki Silva S.A. z siedzibą w Warszawie obligacji 5

6 wyemitowanych przez spółkę Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako IDH). Emitent nabył łącznie obligacji IDH serii A o jednostkowej cenie nominalnej zł. Jednostkowa cena nabycia wyniosła 1 021,04 zł, natomiast łączna cena nabycia wyniosła ,52 zł. Nabyte przez Emitenta obligacje zostały wyemitowane przez IDH w dniu 9 lipca 2010 roku natomiast termin ich wykupu został określony na dzień 31 maja 2012 roku. Oprocentowanie nabytych przez Emitenta obligacji wynosi 12 % w skali roku i płatne jest, co trzy miesiące. Emitent dokonał zapłaty za nabyte obligacje ze środków pozyskanych w drodze emisji akcji serii H. W dniu 9 sierpnia 2011 roku Emitent zawarł ze spółką Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie (IDH), będącą spółką zależną od Emitenta, umowę pożyczki na mocy, której Emitent udzielił IDH pożyczkę pieniężną w kwocie ,00 zł (osiemset dziesięć tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona na okres 90 dni. Strony ustaliły oprocentowanie pożyczki na poziomie 12 % w stosunku rocznym. Pożyczka została zabezpieczona wekslem in blanco wystawionym przez IDH. W dniu 23 sierpnia 2011 roku Emitent otrzymał podpisane dwie umowy - jedna z nich zawarta pomiędzy Emitentem a spółką Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie, druga zawarta pomiędzy Emitentem a funduszem inwestycyjnym Idea Y FIZ Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie - na mocy których Emitent udzielił następujących poręczeń zobowiązań spółki zależnej od Emitenta - Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie: 1) Spółce Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie: a) poręczenie spłaty 800 (osiemset) obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda o numerach od 1 do ostateczny termin zapłaty 31 sierpnia 2011 roku, b) poręczenie spłaty (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda o numerach od 1 do ostateczny termin zapłaty 31 stycznia 2012 roku, c) poręczenie spłaty 700 (siedemset) obligacji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda o numerach od 1 do ostateczny termin zapłaty 8 listopada 2011 roku, d) poręczenie spłaty 325 (trzysta dwadzieścia pięć) obligacji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda o numerach od 1 do ostateczny termin zapłaty 28 lutego 2012 roku, e) poręczenie spłaty 60 (sześćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda o numerach od 1 do 60 - ostateczny termin zapłaty 9 maja 2012 roku, 6

7 f) poręczenie spłaty 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) obligacji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda o numerach od 170 do ostateczny termin zapłaty 31 maja 2012 roku, g) poręczenie spłaty 600 (sześćset) obligacji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda o numerach od 1 do ostateczny termin zapłaty 31 maja 2012 roku. 2) Funduszowi Inwestycyjnemu Idea Y FIZ Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie: a) poręczenie spłaty (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o numerach od do ostateczny termin zapłaty 31 maja 2012 roku, b) poręczenie spłaty 400 (czterysta) obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o numerach od 1 do ostateczny termin zapłaty 19 marca 2012 roku. Poręczenia zostały udzielone bezterminowo tj. na okres do całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z powyższych obligacji. Informacje o umowach niewypełniających kryterium znaczącej umowy: W dniu 18 lipca 2011 r. Spółka podpisała z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie, umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Z Zagadnień Nauk Sądowych. W dniu 21 września 2011 r. Spółka podpisała z Instytutem Sportu w Warszawie umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Biology of Sport. W dniu 20 października 2011 r. Spółka podpisała z firmą BORGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopisma Postępy Nauk Medycznych oraz New Medicine. W dniu 24 października 2011 r. Spółka podpisała ze Społeczną Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Journal of Intercultural Management. W dniu 25 października 2011 r. Spółka podpisała ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej z siedzibą w Warszawie umowę w przedmiocie użytkowania elektronicznej platformy zarządzania procesem wydawniczym Publishers Panel przez czasopismo Studia Psychologiczne". 7

8 Inne istotne zdarzenia: W dniu 4 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie 31 ust 1 pkt 5 Statutu Emitenta, podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeglądu ksiąg finansowych Emitenta udostępnionych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku oraz do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła wybrać spółkę Global Audit Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem Global Audit Partner sp. z o.o. dokonywał także badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy W dniu 31 lipca 2011 roku uległa zakończeniu subskrypcja akcji Emitenta serii H oraz I przeprowadzonych w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości, w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez Emisję akcji serii H oraz nie więcej niż akcji serii I, na podstawie uchwał nr 3 oraz 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2011 roku. Emitent, przekazuje poniżej informacje wymagane przepisem 4 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu New Connect: 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Data rozpoczęcia subskrypcji: 20 czerwca 2011 roku Data zakończenia subskrypcji: 31 lipca 2011 roku 2. Daty przydziału instrumentów finansowych: Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art pkt. 1 kodeksu spółek handlowych 3. Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Seria H: akcji Seria I: akcji Łączna ilość akcji: akcji 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła. 5. Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Objętych zostało akcji serii H oraz akcji serii I. 6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii H oraz serii I były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 0,05 zł. 8

9 Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 7. Emisje akcji serii H oraz I zostały przeprowadzone w trybie oferty prywatnej to jest przez złożenie przez Emitenta ofert objęcia akcji poszczególnym inwestorom oraz przyjęcie przez tych inwestorów ofert Emitenta. Emitent złożył oferty objęcia akcji serii H oraz serii I 56 inwestorom. 8. Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 36 podmiotami, z czego akcje serii H objęły 33 podmioty, a akcje serii I objęło 36 podmiotów. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o subemisję. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Łączne koszty emisji: ,88 zł, w tym: a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: ,70 zł. b) Wynagrodzenia subemitentów: brak. c) Sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: brak do czasu sporządzenia niniejszego raportu. d) Promocja oferty: brak. e) Inne koszty: ,10 zł usługa poszukiwania inwestora, zł podatek od czynności cywilno-prawnych, zł opłata notarialna, 4 801,08 zł prowizja od zakupu akcji przez inwestorów. Koszty te wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego koszty przeprowadzenia emisji akcji i wprowadzenia ich do obrotu zostaną zaliczone do kosztów finansowych. W dniu 27 października 2011 roku Emitent powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 27 października 2011 roku, w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty PLN do kwoty PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii H o wartości nominalnej 0,05 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 2011 roku, oraz akcji serii I o wartości nominalnej 0,05 zł każda, wyemitowanych na 9

10 podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 2011 roku. Emitent informuje ponadto, że wraz z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zmianie uległa wartość nominalna akcji Emitenta z kwoty 0,10 PLN do kwoty 0,05 PLN. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego zmianie uległ 7 ust. 1 statutu Emitenta, który przyjął następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie: sześćdziesiąt milionów trzydzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na (słownie: jeden miliard dwieście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) złoty każda, w tym: a) (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerem od do b) (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerem od do c) (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerem od do d) (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych serii D, oznaczonych numerem od do e) (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerem od do f) (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerem od do , g) (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerem od do , h) (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych numerem od do , i) (słownie: jeden miliard czterdzieści pięć milionów sto dwa tysiące osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych numerem od do Wraz z rejestracją zmianie uległy ponadto 7 ust. 5, 7 ust. 7 oraz 8 statutu Emitenta w następujący sposób: 7 ust. 5 Statutu Emitenta przyjął następujące brzmienie: 10

11 Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki na kwotę nie wyższą, niż ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż (słownie: dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) oznaczonych jako seria J. 7 ust. 7 Statutu Emitenta przyjął następujące brzmienie: Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kliku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą, niż ,00 zł (słownie: milion trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć gorszy) - Kapitał Docelowy. Podwyższenie w ramach Kapitału Docelowego dokonane zostanie na zasadach: a) Upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres 1 roku od dnia wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców. b) Akcje w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne albo niepieniężne. c) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie określona każdorazowo przez Zarząd w drodze uchwały. Uchwała w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. d) Zarząd uprawniony każdorazowo do wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za uprzednia zgodą Rady Nadzorczej. e) Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki." 8 Statutu Emitenta przyjął następujące brzmienie: W kapitale zakładowym: a) Akcje serii A w liczbie (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. b) Akcje serii B w liczbie (słownie: jedenaście milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela. c) Akcje serii C w liczbie (słownie: dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela. d) Akcje serii D w liczbie (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 11

12 e) Akcje serii E w liczbie (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) są akcjami zwykłymi na okaziciela. f) Akcje serii F w liczbie (słownie: cztery miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela. g) Akcje serii G w liczbie (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) są akcjami zwykłymi na okaziciela. h) Akcje serii H w liczbie (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) są akcjami zwykłymi na okaziciela, i) Akcje serii I w liczbie nie większej, niż (jeden miliard dwieście osiemdziesiąt jeden milionów siedemset sześć tysięcy osiemset dwadzieścia) są akcjami zwykłymi na okaziciela. j) Akcje serii J w liczbie większej niż (słownie: dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela." W dniu 2 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści: Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółka pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) zawiadamia, iż w wyniku dokonanego w dniu 27 października 2011 roku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent), o czym Emitent poinformował raportem bieżącym w dniu 28 października 2011 roku, zmniejszył się procentowy udział Spółki w kapitale zakładowym Emitenta oraz w liczbie głosów na Walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta Spółka posiadała sztuk akcji Emitenta, które stanowiły 25,94% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniały do wykonywania głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 25,94% udziału w ogóle głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, oraz w wyniku objęcia przez Spółkę dodatkowych sztuk akcji serii I, posiada łącznie sztuk akcji Emitenta, które stanowią 6,84% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniają do wykonywania

13 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 6,84% udziału w ogóle głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. W dniu 4 listopada 2011 roku otrzymał informację, iż Rada Nadzorcza spółki zależnej od Emitenta tj. spółki Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie (IDH) powzięła w dniu 25 października 2011 roku uchwałę o powołaniu Pana Tomasza Dziobiaka do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu IDH. Pan Tomasz Dziobiak jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, specjalność Systemy Produkcji, a także absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalność Finanse i Bankowość oraz Strategie Zarządzania. Pan Tomasz Dziobiak od wielu lat jest związany z rynkiem IT. Posiada bogate doświadczenie m.in. w prowadzeniu znaczących i skomplikowanych projektów związanych usługami IT oraz znaczne doświadczenie w prowadzeniu projektów biznesowych. Od stycznia 2003 roku związany jest ze spółkami Grupy Kapitałowej Telekomunikacji Polskiej S.A., gdzie pełnił funkcje Dyrektora poszczególnych działów (obecnie Dyrektora Działu Dokumentów Elektronicznych, a w przeszłości m.in. Dyrektora Działu Procesów Sprzedaży). W latach pracując dla spółki Accenture sp. z o.o. odpowiedzialny był m.in. za wprowadzanie systemu zarządzania relacji z klientami CRM (np. dla Netia Holding S.A. oraztiscalis.p.a.). W dniu 8 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Przemysława Kroczyńskiego - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści: Niniejszym zawiadamiam, iż w związku z zarejestrowaniem w dniu r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy podwyższenia kapitału zakładowego spółki Index Copernicus International S.A., udział procentowy posiadanych przeze mnie akcji tej spółki spadł poniżej progu 5%. W dniu 8 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - efund Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści: Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439) Zarząd efund Sp. z o.o. (dalej "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 28 października 2011 roku Spółka powzięła informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 27 października 2011 roku, w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Index Copernicus International S.A. (dalej "ICI") z PLN do kwoty PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło m.in. w wyniku rejestracji akcji serii I, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 2011 roku. Wskutek rejestracji akcji 13

14 serii I oraz na podstawie umowy objęcia akcji serii I z dn r. Spółka stała się właścicielem akcji serii I. Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia tj. 3 listopada 2011 roku Spółka posiada akcjiici, co stanowi 19,57% ogólnej liczby akcji ICI i uprawnia do głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 19,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ICI. Przed nabyciem akcji, o których mowa powyżej, Spółka nie posiadała akcji spółki ICI. Spółka uzależnia dalsze zwiększanie udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia od przyszłej sytuacji rynkowej. Podmioty zależne od Spółki nie posiadają akcji spółki ICI. Spółka nie zawarła żadnej umowy z osobą trzecią, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu." W dniu 8 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści: Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 69a ust. 1 pkt. 3 oraz w związku z art. 87 ust. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej DM IDMSA) zawiadamia, iż 28 października 2011 roku DM IDMSA powziął informacje o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 27 października 2011 roku, w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Index Copernicus International S.A. (dalej "ICI SA"). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii I. Wskutek rejestracji akcji serii I, DM IDMSA pośrednio oraz bezpośrednio nabył akcje spółki ICISA co spowodowało przekroczenie 20% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA. Przed zwiększeniem stanu posiadania DM IDMSA oraz podmioty od niego zależne nie posiadały akcji spółki ICI SA. Aktualnie DM IDMSA pośrednio, poprzez spółkę zależną e-fund Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiada sztuk akcji spółki ICI SA, co stanowi 19,57% ogólnej liczby akcji ICISA co uprawnia do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 19,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA. Ponadto DM IMDSA bezpośrednio posiada, sztuk akcji spółki ICISA co stanowi 1,56% ogólnej liczby akcji spółki ICI SA co uprawnia do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA. 14

15 DM IDMSA wraz z akcjami nabytymi bezpośrednio oraz pośrednio poprzez e- Fund Sp. z o.o. posiada sztuk akcji spółki ICISA co stanowi 21,14% ogólnej liczby akcji, które uprawniają do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA co stanowi 21,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. DM IDMSA uzależnia zarówno pośrednie i bezpośrednie dalsze zwiększanie udziałów w spółce ICI SA w okresie 12 m/c od sporządzenia niniejszego zawiadomienia od przyszłej sytuacji rynkowej. Jednocześnie DM IDMSA informuje, iż inne podmioty zależne od DM IDMSA nie posiadają akcji spółki ICI SA oraz brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. l pkt. 3 lit. c. W dniu 8 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Silva S.A. z siedzibą w Warszawie - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści: Na podstawie art, 69 ust. 1 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.) informuję, że w wyniku umowy zakupu z dnia 7 listopada 2011 roku spółka Silva S.A. z siedzibą w Warszawie nabyła akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 10,61% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługuje głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 10,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Przed ww. transakcją spółka Silva S.A. z siedzibą w Warszawie posiadała akcji INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 4,45% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 4,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Po ww. transakcji spółka Silva S.A. z siedzibą w Warszawie posiada akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 15,06% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługuje głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 15,06% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Spółka Silva S.A. przewiduje zwiększenie udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. w przeciągu najbliższych 12 miesięcy celem osiągnięcia progu 30,00 % w ogólnej liczbie głosów. 15

16 Podmioty zależne od Silva S.A. nie posiadają akcji INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. W dniu 2 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Dariusza Leśniaka-Paducha - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści: Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.] informuję, że w wyniku zawarcia umów cywilno-prawnych w dniu 4 listopada 2011 roku nabyłem akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 25,43% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 25,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Przed ww. transakcjami nie posiadałem akcji INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Po ww. transakcjach posiadałem akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 25,43% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 25,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Akcje zostały nabyte bez zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie informuję, że w dniu 7 listopada 2011 roku na podstawie umów sprzedaży zbyłem akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. stanowiących 25,43% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 25,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Przed ww. transakcją posiadałem akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 25,43% w kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 25,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Po ww. transakcjach nie posiadam akcji INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Podmiot ode mnie zależny - Silva S.A. z siedzibą w Warszawie posiada akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS 16

17 INTERNATIONAL S.A. stanowiących 4,45% w kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługuje 4,45% głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 4,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. W dniu 2 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Achiliawood Management Limited z siedzibą na Cyprze - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści: Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.) informuję, że w wyniku zawarcia umów cywilno-prawnych w dniu 4 listopada 2011 roku Achiliawood Management Limited sprzedała akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 25,43% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 25,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Przed ww. transakcjami Achiliawood Management Limited posiadała akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 33,76% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 33,76% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Po ww. transakcjach Achiliawood Management Limited posiada akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 8,33% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługuje głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 8,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. W dniu 2 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od spółek Novian S.A. z siedzibą we Wrocławiu, PCH Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie, Rowing Capital Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze, P.C.H. Capital (Cyprus) Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze, Dyffryn Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze - przekazane na podstawie art. 69 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści: Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie") 17

18 informujemy, że w wyniku umowy zakupu z dnia 7 listopada 2011 roku spółka Silva S.A. z siedzibą w Warszawie nabyła akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 10,61% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługuje głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 10,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Spółka Silva S.A. jest podmiotem zależnym od NOVIAN S.A., w związku z powyższym NOVIAN S.A. pośrednio przekroczył ww. progi. NOVIAN S.A. nie posiada akcji INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL SA bezpośrednio. Przed ww. transakcją spółka Silva S.A. z siedzibą w Warszawie posiadała akcji INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 4,45% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługiwało głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 4,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Po ww. transakcji spółka Silva S.A. z siedzibą w Warszawie posiada akcji zwykłych na okaziciela INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., stanowiących 15,06% kapitału zakładowego INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A., z których przysługuje głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 15,06% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Spółka Silva S.A. przewiduje zwiększenie udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. w przeciągu najbliższych 12 miesięcy celem osiągnięcia progu 30,00 % w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie informujemy, że znaczący akcjonariusz SPQR S.A. - spółkapchcapital S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z podmiotem zależnym P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LIMITED z siedzibą w Larnace, Cypr oraz jedyny akcjonariusz PCH CAPITAL S.A. bezpośredniorowing CAPITAL LIMITED z siedzibą w Larnace, Cypr, a pośrednio Piotr Chmielewski w wyniku ww. zmian posiadają pośrednio ww. progi. W dniu 8 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od PMA Consulting z siedzibą w Warszawie - przekazane na podstawie art. 69 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści: Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 69a ust. 1 pkt. 3 oraz w związku z art. 87 ust. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) PMA CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18

19 zawiadamia, iż 28 października 2011 roku powzięła informacje o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st, Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 27 października 2011 roku, w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Index Copernicus International S.A. (dalej "ICI SA"). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii H i I. Wskutek rejestracji akcji serii H i IPMA CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bezpośrednio nabył akcje spółki ICISA co spowodowało przekroczenie 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA. Przed zwiększeniem stanu posiadania PMA CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz podmioty od niej zależne nie posiadały akcji spółki ICI SA. Aktualnie PMA CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bezpośrednio posiada sztuk akcji spółki ICI SA, co stanowi 8,58% ogólnej liczby akcji ICISA co uprawnia do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 8,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA. PMA CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzależnia zarówno pośrednie i bezpośrednie dalsze zwiększanie udziałów w spółce ICI SA w okresie 12 m/c od sporządzenia niniejszego zawiadomienia od sytuacji rynkowej. 19

20 Zmiany w składzie Zarządu W dniu 9 sierpnia 2011 roku Rada Nadzorcza Emitenta powzięła uchwałę o powołaniu Pana Łukasza Bartczaka do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Pan Łukasz Bartczak jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Obecnie m.in. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie będącej spółką zależną od Emitenta, Członka Rady Nadzorczej spółki Herbatha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Silva S.A. z siedzibą w Warszawie. W przeszłości pełnił funkcje zarządcze m.in. w spółce Favente sp. z o.o., Ecommerce Partner sp. z o.o., Synopsis Polska S.A., Emonety.pl S.A., a także funkcje nadzorcze m.in. w spółce Power Price S.A. Pełny skład Zarządu Spółki Index Copernicus International S.A. przedstawia się następująco: Pan Mirosław Rek Prezes Zarządu; Pan Łukasz Bartczak Wiceprezes Zarządu. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej W dniu 19 sierpnia 2011 roku wpłynęła do Emitenta rezygnacja Pana Marka Jakubczyka z funkcji Członka, a zarazem Przewodniczącego, Rady Nadzorczej Emitenta. Rezygnacja stanie się skuteczna z dniem dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego na podstawie uchwał nr 3 i nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 2011 roku. Rezygnacja została złożona w związku z kończącym się procesem reorganizacji działalności Emitenta. Pełny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco: Pan Tomasz Sadowski; Pani Benita Jakubowska; Pan Krzysztof Laskowski; Pan Bartłomiej Gorlewski; Pan Jan Wójcik. 20

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Spis treści Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 31.03.2009 aktywa... 4 Bilans na 31.03.2009 pasywa... 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU POZNAŃ, DNIA 14 LUTY 2014 ROKU SPIS TREŚCI BILANS... 1 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU Grodzisk Mazowiecki 1 SPIS TREŚCI 2014-03-20 Rozdział I: Ogólne dane

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo