INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. Cele dialogu technicznego Celem dialogu technicznego jest m.in.: 1. Pozyskanie informacji niezbędnych do rozpoczęcia planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie i wdrożenie Systemu Operacyjnej Obsługi Nieruchomości na potrzeby PKP S.A.. 2. Prezentacja najlepszych rozwiązań stosowanych przez firmy w zakresie opracowania i wdrożenia Systemu Operacyjnej Obsługi Nieruchomości z wyszczególnieniem kosztów, zasobów, technologii, funkcjonalności, czasu wdrożenia oraz bilansu ryzyk wraz z opisem ich mitygacji. 3. Skonfrontowanie potrzeb Zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez rynek potencjalnych wykonawców. 4. Określenie czynników wpływających na jakość oraz wartość składanych ofert. 5. Zdefiniowanie i zgromadzenie najlepszych praktyk związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. II. Przedmiot planowanego zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia, w ramach którego prowadzony jest dialog techniczny, będzie: a) wykonanie i uruchomienie polskojęzycznej i dostosowanej do przepisów polskiego prawa wersji Systemu Operacyjnej Obsługi Nieruchomości na potrzeby PKP S.A., wspierającego biznesowe procesy: 1. Zarządzanie systemami i instalacjami technicznymi 2. Zarządzanie pracami konserwacyjnymi oraz optymalizacja eksploatacji 3. Zarządzanie magazynem 4. Zarządzanie mediami (w tym energią) 5. Zarządzanie powiadomieniami o awariach i zakłóceniach 6. Zarządzanie infrastrukturą techniczną i wyposażeniem 7. Zarządzanie utrzymaniem czystości 8. Zarządzanie projektami i zadaniami 9. Kalendarz nieruchomości 10. Raportowanie kosztów i przychodów 11. Zakładanie danych obiektów nieruchomości b) wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej i użytkowników w języku polskim, c) przeprowadzenie szkoleń na rzecz PKP S.A., d) zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej dla rozwiązania, e) zapewnienia zasilenia danymi docelowego systemu wraz z przygotowaniem interfejsów do systemów w architekturze PKP S.A. III. Zasady zgłoszenia udziału 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego, należy przesyłać do dnia r. do godz. 13: Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres: oraz potwierdzić pisemnie na adres: PKP S.A.

2 Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka Warszawa Justyna Szymczyk Koperta powinna zostać opisana wg poniższego wzoru: Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego w zakresie planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie i wdrożenie Systemu Operacyjnej Obsługi Nieruchomości na potrzeby PKP S.A. IV. Warunki udziału w dialogu technicznym Do dialogu technicznego zaproszeni zostaną Uczestnicy, którzy posiadają: 1. Doświadczenie we wdrożeniach oprogramowania do zarządzania nieruchomościami: W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do Dialogu technicznego wykonał co najmniej 2 projekty informatyczne, obejmujących wdrożenie oprogramowania do zarządzania nieruchomościami, w tym analizę przedwdrożeniową, zaprojektowanie, wytworzenie, testy oraz uruchomienie produkcyjne Systemu do zarządzania nieruchomościami. W tym samym okresie realizował lub realizuje przez okres co najmniej 6 miesięcy usługę wsparcia wdrożonego Systemu. Każdy z wyżej wymienionych projektów powinien obejmować co najmniej 10 lokalizacyjnie rozproszonych obiektów budowlanych o powierzchni co najmniej m 2 każdy i o sumarycznej powierzchni całkowitej co najmniej m 2 dla obiektów budowlanych w ramach pojedynczego projektu. Dokument potwierdzający: wykaz usług, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu. Celem udokumentowania należytej realizacji każdej z wyżej wymienionych 2 usług dotyczących wdrożenia oprogramowania do zarządzania nieruchomościami należy przedstawić dowód w jednej z wymienionych dwóch form: a) poświadczenie (podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane). Jednakże w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert a wdrożony System powinien być uruchomiony produktywnie; b) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a) przy czym obiektywne przyczyny, o których mowa powyżej należy opisać w ofercie. W przypadku złożenia oświadczenia, Wykonawca przedstawi dodatkowo dane kontaktowe do osób reprezentujących podmiot, na rzecz którego Wykonawca realizował lub realizuje usługi, celem umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji i potwierdzenia informacji przedstawianych przez Wykonawcę w oświadczeniu. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do Dialogu technicznego wykonał co najmniej 2 projekty informatyczne obejmujące wdrożenie oprogramowania do zarządzania nieruchomościami, dla nie mniej niż 300

3 aktywnych, jednoczesnych użytkowników typu administrator nieruchomości dla każdego z tych wdrożeń. Celem udokumentowania należytej realizacji każdej z wymienionych 2 usług dotyczących wdrożenia oprogramowania do zarządzania nieruchomościami należy przedstawić dowód w jednej z wymienionych dwóch form: a) poświadczenie podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane; b) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a) przy czym obiektywne przyczyny, o których mowa powyżej należy opisać w ofercie. W przypadku złożenia oświadczenia, Wykonawca przedstawi dodatkowo dane kontaktowe do osób reprezentujących podmiot, na rzecz którego Wykonawca realizował lub realizuje usługi, celem umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji i potwierdzenia informacji przedstawianych przez Wykonawcę w oświadczeniu 2. Stabilną sytuację ekonomiczną i finansową: Posiada przychody z prowadzonej działalności podstawowej nie niższe niż PLN za ostatni rok obrotowy, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to za ten okres Dokument potwierdzający: Sprawozdanie finansowe, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta również opinię o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę stanowiącą równowartość, co najmniej PLN. Dokument potwierdzający: Opłacona polisa OC, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 3. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji: Wykonawca posiada wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO/IEC lub równoważną normą międzynarodową. Jako potwierdzenie Wykonawca przedstawi certyfikat spełnienia w/w normy wydany przez akredytowaną instytucję.

4 4. Doświadczony Zespół Wykonawcy: delegowanie doświadczonego Kierownika Projektu, który posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 projektami wdrożenia systemu do zarządzania nieruchomościami Wykonawcy wraz z integracją z co najmniej 3 systemami zewnętrznymi dla każdego z tych projektów, połączonych z migracją danych z systemów zewnętrznych i posiada co najmniej jeden z następujących certyfikatów zarządzania projektami: a) Prince 2 na poziomie Foundation lub wyższym, lub b) Certyfikat Project Management Association (IPMA), lub c) Certyfikat Project Management Professional (PMP) delegowanie doświadczonego zespołu, rozumianego w taki sposób, że każdy z co najmniej 5 członków zespołu projektowego Wykonawcy, posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji co najmniej 2 zakończonych projektów wdrożeniowych systemu do zarządzania nieruchomościami Wykonawcy co najmniej w roli konsultanta projektu oraz płynnie posługuje się językiem polskim, w tym: a) delegowanie osoby posiadającej doświadczenie w integracji systemów IT w szczególności z systemem SAP ERP w oparciu o platformę SAP PI, rozumianego w ten sposób, że co najmniej 1 członek zespołu posiada co najmniej certyfikat SAP Certified Development Associate - Process Integration with SAP NetWeaver wydany przez SAP lub autoryzowane centrum szkoleniowe SAP, b) delegowanie osoby posiadającej doświadczenie w zarządzaniu bazami danych IBM DB2 lub MS SQL, rozumianego w ten sposób, że osoba ta posiada co najmniej 5 letnie w zarządzaniu bazami danych IBM DB2 lub MS SQL w co najmniej 5 projektach. c) delegowanie osoby posiadającej doświadczenie w zarządzaniu systemem operacyjnym Microsoft Windows 2012 R2, systemami z rodziny Linux (dystrybucje RedHat, Debian), systemami z rodziny AIX, rozumianego w ten sposób, że osoba ta posiada co najmniej 5 letnie w zarządzaniu systemami operacyjnymi Microsoft Windows 2012 R2, systemami z rodziny Linux (dystrybucje RedHat, Debian), systemami z rodziny AIX w co najmniej 5 projektach. d) delegowanie osoby posiadającej doświadczenie w zarządzaniu infrastruktura techniczną opartą o Serwery Blade HP, sieci LAN, sieci SAN, Serwery IBM Power, VmWare 5.1, macierz V7000 oraz macierz Dell Compelent rozumianego w ten sposób, że osoba ta posiada co najmniej 5 letnie w zarządzaniu infrastruktura techniczną opartą o Serwery Blade HP, sieci LAN, sieci SAN, Serwery IBM Power, VmWare 5.1, macierz V7000 oraz macierz Dell Compelent w co najmniej 5 projektach. Zamawiający dopuszcza łączenie kwalifikacji wskazanych pod literami od a do d w ramach kompetencji jednej delegowanej do projektu osoby. Dokument potwierdzający: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, posiadanych certyfikatów oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu.

5 W wyjątkowych sytuacjach PKP S.A. może dopuścić do udziału w Dialogu Uczestnika nie spełniającego warunków określonych powyżej, o ile taki Uczestnik wykaże, iż posiada szczególnie istotne informacje, przydatne w dialogu. Uczestnik zainteresowany udziałem w Dialogu składa wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu w terminie i miejscu określonym w Informacji. Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika. PKP S.A. zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Dialogu, jeżeli jego dalszy udział w istotny sposób utrudnia jego prowadzenie. V. Zastrzeżenie prawne. Niniejsza Informacja nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty ani zaproszenia do negocjacji w celu zawarcia umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), nie jest również ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się przez uczestników w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne/niepubliczne ani nie gwarantuje dopuszczenia do udziału w takim postępowaniu. Udział w Dialogu nie uprawnia Uczestników do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od PKP S.A., w szczególności w zakresie dopuszczenia Uczestnika do Postępowania, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego/niepublicznego albo dopuszczenia w Postępowaniu rozwiązań oferowanych przez Uczestnika. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, jak również nie stanowi podstawy wykluczenia Uczestnika z Postępowania, będącego przedmiotem niniejszego Dialogu.

6 Załącznik nr 1 do Informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego WNIOSEK o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym prowadzonym przez PKP S.A. w ramach projektu dot. Opracowanie i wdrożenie Systemu Operacyjnej Obsługi Nieruchomości na potrzeby PKP S.A. Uczestnik Dialogu: (dalej: Dialog ) Lp. Nazwa Uczestnika Adres Uczestnika Osoba uprawniona do kontaktów: Imię i nazwisko Adres Adres Nr telefonu stacjonarnego Nr telefonu komórkowego Nr faxu Działając w imieniu Uczestnika wnoszę o dopuszczenie Uczestnika do udziału w Dialogu oraz oświadczam, iż: 1. Uczestnik zapoznał się z treścią Informacji o zamiarze przeprowadzenia Dialogu. 2. Uczestnik wyraża wolę udziału w Dialogu. 3. Uczestnik spełnia warunki udziału w dialogu technicznym. 4. Wraz z niniejszym wnioskiem Uczestnik przedkłada: 1) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Uczestnika*, 2) wykaz wykonanych/wykonywanych usług wzór stanowi Załącznik nr 1 do Wniosku, 3) dowody potwierdzające należyte wykonanie usług, 4) wykaz osób wzór stanowi Załącznik nr 2 do Wniosku, 5) sprawozdanie finansowe, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta również opinię o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności, 6) opłacona polisa OC, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

7 7) certyfikat wydany przez akredytowaną instytucję potwierdzający posiadanie wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO/IEC lub równoważną normą międzynarodową, 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie przez PKP S.A. informacji przekazywanych w Dialogu wzór stanowi Załącznik nr 3 do Wniosku, * skreślić w przypadku, gdy uczestnik składa wniosek we własnym imieniu (miejscowość i data) czytelny podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika bądź podpis i pieczęć)

8 WYKAZ Z WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG Załącznik nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Przystępując do prowadzonego przez PKP S.A. dialogu technicznego w ramach projektu dot. Opracowanie i wdrożenie Systemu Operacyjnej Obsługi Nieruchomości na potrzeby PKP S.A. oświadczamy, że zgodnie z treścią warunków wykazanych w dokumentacji dialogu technicznego wykonywaliśmy/ wykonujemy: Lp. Przedmiot zamówienia (projekt) Czas realizacji wdrożenia (data rozpoczęcia i produkcyjnego uruchomienia) [MM/RRRR MM/RRRR] Czas realizacji usługi wsparcia (data rozpoczęcia i zakończenia) [MM/RRRR MM/RRRR] Podmiot na rzecz którego realizowany był projekt Sumaryczna powierzchnia całkowita / liczba obiektów budowlanych o pow. min m 2 [m 2 ] Ilość aktywnych Użytkowników [szt.] Wiedza i doświadczenia własne lub innego/innych podmiotu/ów* Uwaga! 1. Opis wykonanych usług musi zawierać informacje pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że Wykonawca spełnia warunek udziału w dialogu dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.

9 2. *W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Wykonawca zobowiązany jest załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wraz ze zobowiązaniem do jego udziału w części zamówienia. Do niniejszego wykazu dołączam. szt. dowodów potwierdzających, że wskazane i opisane wyżej usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (miejscowość i data) czytelny podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika bądź podpis i pieczęć)

10 WYKAZ OSÓB DELEGOWANYCH DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Przystępując do prowadzonego przez PKP S.A. dialogu technicznego w ramach projektu dot. Opracowanie i wdrożenie Systemu Operacyjnej Obsługi Nieruchomości na potrzeby PKP S.A. oświadczamy, że delegujemy do realizacji zamówienia następujące osoby: Lp. Imię i nazwisko/rola w projekcie Zamawiającego (Kierownik projektu, Członek zespołu) Zakres wykonywanych czynności (informacje z niniejszej kolumny powinny jednoznacznie wskazywać spełnienie warunku dotyczącego delegowanej osoby) Posiadane certyfikaty Podstawa dysponowania (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna) Nazwa i zakres projektu Podmiot na rzecz którego realizowany był projekt / rola w projekcie referencyjnym Okres pracy w projekcie referencyjnym [MM/RRRR MM/RRRR]

11 Uwaga! 1. Opis doświadczenia musi zawierać informacje pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że Wykonawca spełnia warunek udziału w dialogu dotyczący doświadczonego zespołu. 2. *W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Wykonawca zobowiązany jest załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wraz ze zobowiązaniem do jego udziału w części zamówienia. (miejscowość i data) czytelny podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika bądź podpis i pieczęć)

12 CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka Warszawa Tel.: +48 (22) Fax: +48 (22) Załącznik nr 3 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu Nazwa Uczestnika: Adres Uczestnika: OŚWIADCZENIE Działając w imieniu Uczestnika ubiegającego się o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym prowadzonym przez PKP S.A. w ramach projektu dot. Opracowanie i wdrożenie Systemu Operacyjnej Obsługi Nieruchomości na potrzeby PKP S.A. wyrażam zgodę na wykorzystanie przez PKP S.A. wszelkich informacji przekazywanych przez Uczestnika w trakcie prowadzonego Dialogu na potrzeby opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego we wszelkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez PKP S.A. (miejscowość i data) czytelny podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika bądź podpis i pieczęć)

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749007 www.pkp.pl INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO Spis treści I. Wstęp... 2

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296358-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130370-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 2010/S 87-130370 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9 OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie ogłasza pierwszy etap przetargu na wybór Wykonawcy zamówienia pn. Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Łódź: Budowa portalu internetowego w ramach projektu systemowego pt: Łódzka Platforma Transferu Wiedzy Numer ogłoszenia: 253282-2010; data zamieszczenia: 17.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo