Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV"

Transkrypt

1 Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/ , fax. 032/ NIP: dla zamówienia o nazwie: Zaprojektowanie i wybudowanie na terenie województwa śląskiego pasywnej sieci optotelekomunikacyjnej Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, węzłów szkieletowych typu A i szkieletowych typu B, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac zawiązanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Śląska Zawartość specyfikacji: Regionalna Sieć Szkieletowa 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV 2. Załącznik nr 1a i 1b 1a - Formularz oferty dla części I 1b - Formularz oferty dla części II 3. Załącznik nr 2a i 2b Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy 4. Załącznik nr 3a i 3b Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy 5. Załącznik nr 4a i 4b Wykaz wykonanych usług i robót budowlanych 6. Załącznik nr 5a i 5b Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 7. Załącznik nr 6a i 6b Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 8. Załącznik nr 7a i 7b 7a - Wzór umowy dla Części I 7b - Wzór umowy dla Części II 9. Załącznik nr Opis Przedmiotu Zamówienia projektuj i buduj dla Części I i Części II 8a - Rozwiązania warunkowe 8b - Czynności odszkodowawcze Strona 1 z 37

2 8c - Harmonogramem prac/robót 8d - Założenia do Systemu Paszportyzacji 8e - Decyzje lokalizacyjne 8f - Wykaz działek 10. Załącznik nr 9a i 9b 9a - Opis Przedmiotu Zamówienia Promocja dla Części I 9b - Opis Przedmiotu Zamówienia Promocja dla Części II 11. Załącznik nr 10a i 10b 10a - Plan Płatności dla Części I 10b - Plan Płatności dla Części II 12. Załącznik nr 11 Metodyka Zarządzania Projektem 13. Załącznik nr 12 Studium Wykonalności 14. Załącznik nr 13 Program Funkcjonalno - Użytkowy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej wyższej niż ,00 euro tj. przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) Zatwierdzona przez: Katowice, dnia. Strona 2 z 37

3 POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES) Województwo Śląskie - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Katowice, ul. Powstańców 34 zwane dalej Zamawiającym ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) zwaną w dalszej części ustawą. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. ROZDZIAŁ III. KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. 2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie na terenie województwa śląskiego pasywnej sieci optotelekomunikacyjnej Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, węzłów szkieletowych typu A i szkieletowych typu B o długościach odpowiednio około 500 km sieci i liczbie 17 węzłów szkieletowych typu A oraz 41 węzłów szkieletowych typu B wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS). 3. Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w formule zaprojektuj i buduj i obejmuje m.in.: a) prace projektowe; b) roboty budowlane; c) czynności formalno-prawne dotyczące realizacji przedmiotu Umowy oraz wynikające z zapisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług Strona 3 z 37

4 i sieci telekomunikacyjnych (Dz. u. z 2010 r., Nr 106, poz. 675 z poźn. zm.) zwanej Megaustawą; d) wsparcie serwisowo - gwarancyjne, gwarantujące prawidłowe przyszłe funkcjonowanie przedmiotu Umowy. 4. Opracowanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie sieci szerokopasmowej ŚRSS w oparciu o posiadane przez Zamawiającego decyzje lokalizacyjne (załącznik nr 8e do OPZ) dla przedsięwzięcia, przy czym w razie konieczności Wykonawca uzyska je, dokona ich aktualizacji, uzupełnienia lub zmiany. W przypadku dwóch decyzji lokalizacyjnych dotyczących relacji Lubliniec - Kłobuck i Zawiercie - Myszków, toczą się postępowania odwoławcze. 5. Przygotowanie kompletnych danych pod potrzeby (wymagania) Systemu Paszportyzacji. 6. Weryfikację i ewentualne pozyskanie istniejących zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej (Załącznik nr 8a do OPZ) należącej do podmiotów trzecich. 7. Przeprowadzenie promocji Projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części i dopuszcza składanie ofert częściowych: Część I Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie na terenie województwa śląskiego pasywnej sieci optotelekomunikacyjnej Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, węzłów szkieletowych typu A i szkieletowych typu B o długości Części I północnej - około 276 km sieci i liczbie 7 węzłów szkieletowych typu A oraz 25 węzłów szkieletowych typu B wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) oraz zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjno - pamiątkowych w ilości 2 sztuk oraz tabliczek informacyjno-pamiątkowych w ilości 22 sztuk. Dokonanie inwentaryzacji powykonawczej robót w sposób umożliwiający uzyskanie kompletnych danych pod potrzeby (wymagania) Systemu Paszportyzacji. Część II Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie na terenie województwa śląskiego pasywnej sieci optotelekomunikacyjnej Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, węzłów szkieletowych typu A i szkieletowych typu B o długości Części II południowej około 224 km sieci i liczbie 10 węzłów szkieletowych typu A oraz Strona 4 z 37

5 16 węzłów szkieletowych typu B wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) oraz zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjno - pamiątkowych w ilości 6 sztuk oraz tabliczek informacyjno-pamiątkowych w ilości 28 sztuk. Dokonanie inwentaryzacji powykonawczej robót w sposób umożliwiający uzyskanie kompletnych danych pod potrzeby (wymagania) Systemu Paszportyzacji. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: załącznik nr 7a i 7b do SIWZ wzór Umowy, załącznik nr 8 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia projektuj i buduj wraz z załącznikami (8a - Rozwiązania warunkowe, 8b - Czynności odszkodowawcze, 8c - Harmonogramem prac/robót, 8d - Założenia do Systemu Paszportyzacji, 8e - Decyzje lokalizacyjne z wyłączeniem map, które zamieszczone są pod następującym adresem: 8f - Wykaz działek), załącznik nr 9a Opis Przedmiotu Zamówienia Promocja dla części I i 9b do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Promocja dla części II, załącznik nr 10a Plan płatności dla części I i 10b Plan płatności dla części II, załącznik nr 11 do SIWZ Metodyka Zarządzania Projektem, załącznik nr 12 do SIWZ Studium Wykonalności, Funkcjonalno Użytkowy. załącznik nr 13 do SIWZ - Program 9. Klasyfikacja przedmiotu umowy według wspólnego słownika zamówień (CPV): Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych Telekomunikacyjne roboty dodatkowe Kablowe linie nadawcze Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Strona 5 z 37

6 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Układanie kabli Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi projektowania architektonicznego Różne usługi inżynieryjne Usługi w zakresie nieruchomości Tablice Montaż konstrukcji metalowych ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych, na jedną lub całość zamówienia. 2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia. ROZDZIAŁ V. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy. ROZDZIAŁ VII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej. ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej. ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy). Strona 6 z 37

7 ROZDZIAŁ X. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania: a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo zgodnie z rozdz. XII pkt SIWZ - Inne oświadczenia i dokumenty nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; Uwaga: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę. c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika); d) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XII w pkt 1.1. do 1.7. i pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ dla Część I Zamówienia lub/i Części II Zamówienia; Uwaga: w przypadku spółek cywilnych: - dokumenty z pkt 1.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego należy złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną (w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych), jak i dla samej spółki (w zakresie podatku VAT), - dokumenty z pkt 1.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy Strona 7 z 37

8 złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną, jak i dla samej spółki, e) Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć wspólnie dokumenty wymienione w rozdz. XII pkt lit. a) i b), pkt lit. a) i b) lub/i pkt lit. a) i b) lub/i pkt lit. a) i b) oraz pkt 3.3 i pkt 3.4 SIWZ (dokumenty potwierdzające spełnianie warunków z art. 22 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy). Uwaga: wspólne złożenie dokumentów, o których wyżej mowa, prowadzić ma do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ (wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile wykazane zostanie w ten sposób spełnienie warunków udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ); f) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 rozdziału XII SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie; g) dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez Pełnomocnika (lidera) lub przez jeden z podmiotów występujących wspólnie; h) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako Pełnomocnik pozostałych. 2. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część/zakres zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1a lub/i załącznik nr 1b formularz oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu nie dotyczy lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. ROZDZIAŁ XI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 31 marca 2015 r. Strona 8 z 37

9 ROZDZIAŁ XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą dla Części I Zamówienia lub/i Części II Zamówienia należy dołączyć: 1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy dla Części I Zamówienia lub/i Części II Zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2a lub/i 2b do SIWZ; 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej dla Części I Zamówienia lub/i Części II Zamówienia, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; zgodnie z załącznikiem nr 2a lub/i 2b do SIWZ; 1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego dla Części I Zamówienia lub/i Części II Zamówienia potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla Części I Zamówienia lub/i Części II Zamówienia potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy dla Części I Zamówienia lub/i Części II Zamówienia, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Strona 9 z 37

10 1.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy dla Części I Zamówienia lub/i Części II Zamówienia, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy dla Części I Zamówienia lub/i Części II Zamówienia, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób dla Części I Zamówienia lub/i Części II Zamówienia. Uwaga: w przypadku wątpliwości co do treści złożonego dokumentu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą dla Części I Zamówienia lub/i Części II Zamówienia należy dołączyć: 2.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 6a lub/i 6b do SIWZ 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust.1 ustawy dotyczące: Strona 10 z 37

11 3.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania nie dotyczy 3.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku dla Części I Zamówienia: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał następujące usługi: co najmniej jedną zakończoną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej tj. projektu budowlano wykonawczego (wraz ze Specyfikacją Techniczną i Przedmiarem Robót) dla co najmniej 50 km sieci telekomunikacyjnej oraz obejmującej minimum 3 węzły szkieletowe; co najmniej jedną zakończoną usługę polegającą na opracowaniu mapy do celów projektowych w ramach jednego zadania o długości co najmniej 50 km sieci telekomunikacyjnej; Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał następujące roboty budowlane: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie infrastruktury telekomunikacyjnej przewodowej obejmującej swoim zakresem budowę co najmniej 50 km kanalizacji teletechnicznej (nie kilometrootworów) oraz minimum 3 węzły szkieletowe. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku dla Części II Zamówienia: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał następujące usługi: co najmniej jedną zakończoną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej tj. projektu budowlano wykonawczego (wraz ze Specyfikacją Techniczną i Przedmiarem Robót) dla co najmniej 50 km sieci telekomunikacyjnej oraz obejmującej minimum 3 węzły szkieletowe; co najmniej jedną zakończoną usługę polegającą na opracowaniu mapy do celów projektowych w ramach jednego zadania o długości co najmniej 50 km sieci telekomunikacyjnej; Strona 11 z 37

12 Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał następujące roboty budowlane: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie infrastruktury telekomunikacyjnej przewodowej obejmującej swoim zakresem budowę co najmniej 50 km kanalizacji teletechnicznej (nie kilometrootworów) oraz minimum 3 węzły szkieletowe. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dla Części I Zamówienia lub/i Części II Zamówienia: a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich - przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów¹, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z załącznikiem nr 4a lub/i 4b do SIWZ. Przez główne usługi należy rozumieć usługi wykazane w liczbie i zakresie wystarczającym do potwierdzenia spełniania opisanego wyżej warunku. b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów¹ dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zgodnie z załącznikiem 4a lub/i 4b do SIWZ c) dopuszcza się w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanie usług i robót budowlanych w ramach jednego zadania. Uwaga: Zamawiający uznaje za węzeł szkieletowy urządzenie lub zespół urządzeń telekomunikacyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniu i/lub studni kablowej, zapewniający fizyczne połączenie do warstwy dystrybucyjnej lub dostępowej sieci telekomunikacyjnej. ¹Uwaga: Przez dowody o których mowa w SIWZ Zamawiający rozumie poświadczenia, inne dokumenty, oświadczenia wykonawcy zgodnie z zapisami 1 ust. 2 pkt 1 3 Rozporządzenia Strona 12 z 37

13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W okresie 12 miesięcy od daty wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (tj. od dnia r.) w zakresie dowodów określonych w poz. a) i b) dopuszcza się stosowanie dokumentów wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed zmianą ww. rozporządzenia. Uwaga: w przypadku przedstawienia przez Wykonawców dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej przeliczenia stosowany będzie: - średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; - średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego, poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do których zalicza się dla Części I Zamówienia: Przedstawiciel Wykonawcy 1 osoba, osoba ta musi posiadać: wykształcenie wyższe, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z zarządzaniem kontraktem, w tym doświadczenie w zarządzaniu przynajmniej jednym kontraktem teleinformatycznym o wartości minimum 10 mln zł brutto; Kierownik Budowy 1 osoba, osoba ta musi posiadać: wykształcenie wyższe w kierunku telekomunikacyjnym, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy, w tym doświadczenie w kierowaniu przynajmniej jednym kontraktem teleinformatycznym o wartości minimum 10 mln zł brutto; uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kierownik Robót Telekomunikacyjnych 3 osoby. Osoby te muszą posiadać: Strona 13 z 37

14 wykształcenie wyższe, minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót telekomunikacyjnych przy budowie kanalizacji teletechnicznej oraz minimum 1 węzła szkieletowego; Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kierownik Zespołu Projektowego 1 osoba. Osoba ta musi posiadać: Wykształcenie wyższe, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub zarządzaniu zespołem projektowym przy realizacji co najmniej 1 projektu telekomunikacyjnego o długości sieci telekomunikacyjnej minimum 50 km oraz obejmującej minimum 1 węzeł szkieletowy Projektant Robót Telekomunikacyjnych 1 osoba. Osoba ta musi posiadać: wykształcenie wyższe o kierunku telekomunikacyjnym, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta, w tym wykonanie dokumentacji projektowej dla co najmniej dwóch projektów telekomunikacyjnych z czego przynajmniej jeden projekt o długości sieci telekomunikacyjnej minimum 50 km oraz obejmującej minimum 1 węzeł szkieletowy; uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kierownicy Robót osoby posiadające prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i posiadające aktualne uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - drogowej bez ograniczeń (minimum 3 osoby), - kolejowej bez ograniczeń (minimum 1 osoba), - konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń (minimum 1 osoba), - instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych, gazowych bez ograniczeń (minimum 1 osoba), - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (minimum 1 osoba), Specjalista ds. instalacji oraz badań i pomiarów sieci optotelekomunikacyjnych Strona 14 z 37

15 co najmniej 3 osoby. Osoby te muszą posiadać: Wykształcenie minimum średnie, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe. Osoba powinna posiadać dokument lub świadectwo (certyfikat, zaświadczenie) ukończenia szkolenia (teoretycznego i praktycznego) w zakresie instalacji oraz pomiarów optotelekomunikacyjnych. Dokument o którym mowa winien być wydany przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Łączności lub równoważną polską lub zagraniczną jednostkę szkoleniową, Przez równoważną polską lub zagraniczną jednostkę szkoleniową należy rozumieć podmiot wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) lub inny międzynarodowy rejestr instytucji szkoleniowych Specjalista ds. rozliczeń robót budowlanych 1 osoba. Osoba ta musi posiadać: wykształcenie minimum średnie, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania robót budowlanych (przynajmniej 1 inwestycji) o wartości nie mniejszej niż 5 mln złotych brutto; Specjalista ds. raportowania i metodologii zarządzania projektem 1 osoba. Osoba ta musi posiadać: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w sporządzaniu raportów. Akutalny certyfikat, tytuł lub dyplom ukończenia szkolenia z zakresu zarządzania projektami zgodnie z dowolną metodyką (uwzględniającą analizę problemu i celów projektu uzasadnienie biznesowe) zarządzania projektami (przykładowo Prince2 FUNDATION, PMP, IPMA ) Rzeczoznawca majątkowy 1 osoba. Osoba ta musi posiadać: uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) lub spełniać warunki, o których mowa w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394) Specjalista ds. prawnych osoba posiadająca: wykształcenie wyższe, uprawnienia radcy prawnego lub adwokata. W przypadku specjalisty zagranicznego wpis na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez właściwą okręgową izbę radców prawnych lub okręgową radę adwokacką zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników Strona 15 z 37

16 Uwaga: zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz z późn. zm.) oraz minimum 2 lata doświadczenia w zakresie świadczenia pomocy prawnej. 1. Oferent winien wykazać się osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. Zgodnie z art. 104 ustawy - Prawo budowlane - osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed 1 stycznia 1995 r.), uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Powyższe oznacza, że w razie otrzymania oferty zawierającej wskazanie osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane przed 1995 r., wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te posiadały uprawnienia zgodne z zakresem wskazanym w SIWZ. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polski wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniły odpowiednie warunki opisane w art. 12a Prawo budowlane oraz pozostałych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623, z późń. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42, z późń. zm). 2. Wymieniony w wykazie osób skład osobowy zespołu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. Strona 16 z 37

17 3. Wykonawca powinien zapewnić niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty wynagrodzenia całego personelu Wykonawcy muszą być zawarte w cenie oferty. 4. Zamawiający nie dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję. 5. W przypadku składania ofert na Część I i Część II Zamówienia Zamawiający NIE DOPUSZCZA aby personel wskazany w załączniku nr 5a dla Części I Zamówienia oraz personel wskazany w załączniku nr 5b dla Części II Zamówienia składał się z tych samych osób Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do których zalicza się dla Części II Zamówienia: Przedstawiciel Wykonawcy 1 osoba, osoba ta musi posiadać: wykształcenie wyższe, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z zarządzaniem kontraktem, w tym doświadczenie w zarządzaniu przynajmniej jednym kontraktem teleinformatycznym o wartości minimum 10 mln zł brutto; Kierownik Budowy 1 osoba, osoba ta musi posiadać: wykształcenie wyższe w kierunku telekomunikacyjnym, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy, w tym doświadczenie w kierowaniu przynajmniej jednym kontraktem teleinformatycznym o wartości minimum 10 mln zł brutto; uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kierownik Robót Telekomunikacyjnych 3 osoby. Osoby te muszą posiadać: wykształcenie wyższe, minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót telekomunikacyjnych przy budowie kanalizacji teletechnicznej oraz minimum 1 węzła szkieletowego; uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kierownik Zespołu Projektowego 1 osoba. Osoba ta musi posiadać: Wykształcenie wyższe, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub zarządzaniu zespołem projektowym przy realizacji Strona 17 z 37

18 co najmniej 1 projektu telekomunikacyjnego o długości sieci telekomunikacyjnej minimum 50 km oraz obejmującej minimum 1 węzeł szkieletowy Projektant Robót Telekomunikacyjnych 1 osoba. Osoba ta musi posiadać: wykształcenie wyższe o kierunku telekomunikacyjnym, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta, w tym wykonanie dokumentacji projektowej dla co najmniej dwóch projektów telekomunikacyjnych z czego przynajmniej jeden projekt o długości sieci telekomunikacyjnej minimum 50 km oraz obejmującej minimum 1 węzeł szkieletowy; Uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kierownicy Robót osoby posiadające prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i posiadające aktualne uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - drogowej bez ograniczeń (minimum 3 osoby), - kolejowej bez ograniczeń (minimum 1 osoba), - konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń (minimum 1 osoba), - instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych, gazowych bez ograniczeń (minimum 1 osoba), - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (minimum 1 osoba), Specjalista ds. instalacji oraz badań i pomiarów sieci optotelekomunikacyjnych co najmniej 3 osoby. Osoby te muszą posiadać: wykształcenie minimum średnie, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe. Osoba powinna posiadać dokument lub świadectwo (certyfikat, zaświadczenie) ukończenia szkolenia (teoretycznego i praktycznego) w zakresie instalacji oraz pomiarów optotelekomunikacyjnych. Dokument o którym mowa winien być wydany przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Łączności lub równoważną polską lub zagraniczną jednostkę szkoleniową, Przez równoważną polską lub zagraniczną jednostkę szkoleniową należy Strona 18 z 37

19 rozumieć podmiot wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) lub inny międzynarodowy rejestr instytucji szkoleniowych Specjalista ds. rozliczeń robót budowlanych 1 osoba. Osoba ta musi posiadać: wykształcenie minimum średnie, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania robót budowlanych (przynajmniej 1 inwestycji) o wartości nie mniejszej niż 5 mln złotych brutto; Specjalista ds. raportowania i metodologii zarządzania projektem 1 osoba. Osoba ta musi posiadać: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w sporządzaniu raportów. Aktualny certyfikat, tytuł lub dyplom ukończenia szkolenia z zakresu zarządzania projektami zgodnie z dowolną metodyką (uwzględniającą analizę problemu i celów projektu uzasadnienie biznesowe) zarządzania projektami (przykładowo Prince2 FUNDATION, PMP, IPMA ) Rzeczoznawca majątkowy 1 osoba. Osoba ta musi posiadać: uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) lub spełniać warunki, o których mowa w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394) Specjalista ds. prawnych osoba posiadająca: wykształcenie wyższe, uprawnienia radcy prawnego lub adwokata. W przypadku specjalisty zagranicznego wpis na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez właściwą okręgową izbę radców prawnych lub okręgową radę adwokacką zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz z późn. zm.) oraz minimum 2 lata doświadczenia w zakresie świadczenia pomocy prawnej. Uwaga: 1. Oferent winien wykazać się osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu Strona 19 z 37

20 i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. Zgodnie z art. 104 ustawy - Prawo budowlane - osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed 1 stycznia 1995 r.), uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Powyższe oznacza, że w razie otrzymania oferty zawierającej wskazanie osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane przed 1995 r., wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te posiadały uprawnienia zgodne z zakresem wskazanym w SIWZ. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polski wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniły odpowiednie warunki opisane w art. 12a Prawo budowlane oraz pozostałych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623, z późń. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42, z późń. zm). 2. Wymieniony w wykazie osób skład osobowy zespołu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. 3. Wykonawca powinien zapewnić niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty wynagrodzenia całego personelu Wykonawcy muszą być zawarte w cenie oferty. 4. Zamawiający nie dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję. 5. W przypadku składania ofert na Część I i Część II Zamówienia Zamawiający NIE DOPUSZCZA aby personel wskazany w załączniku nr 5a dla Części I Zamówienia oraz personel wskazany w załączniku nr 5b dla Części II Zamówienia składał się z tych samych osób. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dla Części I Zamówienia i Części II Zamówienia: Strona 20 z 37

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ Zaktad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Watczu Plac Polski 1 78-600 Watcz Polska tel. +48 67 258 24 78 fax +48 67 258 24 78 www.zwikwalcz.pl nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajqcego: 4/JRP/2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ozimka: Kontrakt VIII: Poprawa zaopatrzenia w wodę realizowany w ramach projektu Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo