Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV"

Transkrypt

1 Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/ , fax. 032/ NIP: dla zamówienia o nazwie: Zaprojektowanie i wybudowanie na terenie województwa śląskiego pasywnej sieci optotelekomunikacyjnej Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, węzłów szkieletowych typu A i szkieletowych typu B, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac zawiązanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Śląska Zawartość specyfikacji: Regionalna Sieć Szkieletowa 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV 2. Załącznik nr 1a i 1b 1a - Formularz oferty dla części I 1b - Formularz oferty dla części II 3. Załącznik nr 2a i 2b Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy 4. Załącznik nr 3a i 3b Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy 5. Załącznik nr 4a i 4b Wykaz wykonanych usług i robót budowlanych 6. Załącznik nr 5a i 5b Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 7. Załącznik nr 6a i 6b Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 8. Załącznik nr 7a i 7b 7a - Wzór umowy dla Części I 7b - Wzór umowy dla Części II 9. Załącznik nr Opis Przedmiotu Zamówienia projektuj i buduj dla Części I i Części II 8a - Rozwiązania warunkowe 8b - Czynności odszkodowawcze Strona 1 z 37

2 8c - Harmonogramem prac/robót 8d - Założenia do Systemu Paszportyzacji 8e - Decyzje lokalizacyjne 8f - Wykaz działek 10. Załącznik nr 9a i 9b 9a - Opis Przedmiotu Zamówienia Promocja dla Części I 9b - Opis Przedmiotu Zamówienia Promocja dla Części II 11. Załącznik nr 10a i 10b 10a - Plan Płatności dla Części I 10b - Plan Płatności dla Części II 12. Załącznik nr 11 Metodyka Zarządzania Projektem 13. Załącznik nr 12 Studium Wykonalności 14. Załącznik nr 13 Program Funkcjonalno - Użytkowy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej wyższej niż ,00 euro tj. przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) Zatwierdzona przez: Katowice, dnia. Strona 2 z 37

3 POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES) Województwo Śląskie - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Katowice, ul. Powstańców 34 zwane dalej Zamawiającym ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) zwaną w dalszej części ustawą. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. ROZDZIAŁ III. KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. 2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie na terenie województwa śląskiego pasywnej sieci optotelekomunikacyjnej Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, węzłów szkieletowych typu A i szkieletowych typu B o długościach odpowiednio około 500 km sieci i liczbie 17 węzłów szkieletowych typu A oraz 41 węzłów szkieletowych typu B wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS). 3. Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w formule zaprojektuj i buduj i obejmuje m.in.: a) prace projektowe; b) roboty budowlane; c) czynności formalno-prawne dotyczące realizacji przedmiotu Umowy oraz wynikające z zapisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług Strona 3 z 37

4 i sieci telekomunikacyjnych (Dz. u. z 2010 r., Nr 106, poz. 675 z poźn. zm.) zwanej Megaustawą; d) wsparcie serwisowo - gwarancyjne, gwarantujące prawidłowe przyszłe funkcjonowanie przedmiotu Umowy. 4. Opracowanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie sieci szerokopasmowej ŚRSS w oparciu o posiadane przez Zamawiającego decyzje lokalizacyjne (załącznik nr 8e do OPZ) dla przedsięwzięcia, przy czym w razie konieczności Wykonawca uzyska je, dokona ich aktualizacji, uzupełnienia lub zmiany. W przypadku dwóch decyzji lokalizacyjnych dotyczących relacji Lubliniec - Kłobuck i Zawiercie - Myszków, toczą się postępowania odwoławcze. 5. Przygotowanie kompletnych danych pod potrzeby (wymagania) Systemu Paszportyzacji. 6. Weryfikację i ewentualne pozyskanie istniejących zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej (Załącznik nr 8a do OPZ) należącej do podmiotów trzecich. 7. Przeprowadzenie promocji Projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części i dopuszcza składanie ofert częściowych: Część I Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie na terenie województwa śląskiego pasywnej sieci optotelekomunikacyjnej Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, węzłów szkieletowych typu A i szkieletowych typu B o długości Części I północnej - około 276 km sieci i liczbie 7 węzłów szkieletowych typu A oraz 25 węzłów szkieletowych typu B wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) oraz zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjno - pamiątkowych w ilości 2 sztuk oraz tabliczek informacyjno-pamiątkowych w ilości 22 sztuk. Dokonanie inwentaryzacji powykonawczej robót w sposób umożliwiający uzyskanie kompletnych danych pod potrzeby (wymagania) Systemu Paszportyzacji. Część II Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie na terenie województwa śląskiego pasywnej sieci optotelekomunikacyjnej Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, węzłów szkieletowych typu A i szkieletowych typu B o długości Części II południowej około 224 km sieci i liczbie 10 węzłów szkieletowych typu A oraz Strona 4 z 37

5 16 węzłów szkieletowych typu B wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) oraz zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjno - pamiątkowych w ilości 6 sztuk oraz tabliczek informacyjno-pamiątkowych w ilości 28 sztuk. Dokonanie inwentaryzacji powykonawczej robót w sposób umożliwiający uzyskanie kompletnych danych pod potrzeby (wymagania) Systemu Paszportyzacji. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: załącznik nr 7a i 7b do SIWZ wzór Umowy, załącznik nr 8 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia projektuj i buduj wraz z załącznikami (8a - Rozwiązania warunkowe, 8b - Czynności odszkodowawcze, 8c - Harmonogramem prac/robót, 8d - Założenia do Systemu Paszportyzacji, 8e - Decyzje lokalizacyjne z wyłączeniem map, które zamieszczone są pod następującym adresem: 8f - Wykaz działek), załącznik nr 9a Opis Przedmiotu Zamówienia Promocja dla części I i 9b do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Promocja dla części II, załącznik nr 10a Plan płatności dla części I i 10b Plan płatności dla części II, załącznik nr 11 do SIWZ Metodyka Zarządzania Projektem, załącznik nr 12 do SIWZ Studium Wykonalności, Funkcjonalno Użytkowy. załącznik nr 13 do SIWZ - Program 9. Klasyfikacja przedmiotu umowy według wspólnego słownika zamówień (CPV): Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych Telekomunikacyjne roboty dodatkowe Kablowe linie nadawcze Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Strona 5 z 37

6 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Układanie kabli Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi projektowania architektonicznego Różne usługi inżynieryjne Usługi w zakresie nieruchomości Tablice Montaż konstrukcji metalowych ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych, na jedną lub całość zamówienia. 2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia. ROZDZIAŁ V. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy. ROZDZIAŁ VII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej. ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej. ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy). Strona 6 z 37

7 ROZDZIAŁ X. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania: a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo zgodnie z rozdz. XII pkt SIWZ - Inne oświadczenia i dokumenty nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; Uwaga: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę. c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika); d) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XII w pkt 1.1. do 1.7. i pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ dla Część I Zamówienia lub/i Części II Zamówienia; Uwaga: w przypadku spółek cywilnych: - dokumenty z pkt 1.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego należy złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną (w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych), jak i dla samej spółki (w zakresie podatku VAT), - dokumenty z pkt 1.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy Strona 7 z 37

8 złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną, jak i dla samej spółki, e) Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć wspólnie dokumenty wymienione w rozdz. XII pkt lit. a) i b), pkt lit. a) i b) lub/i pkt lit. a) i b) lub/i pkt lit. a) i b) oraz pkt 3.3 i pkt 3.4 SIWZ (dokumenty potwierdzające spełnianie warunków z art. 22 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy). Uwaga: wspólne złożenie dokumentów, o których wyżej mowa, prowadzić ma do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ (wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile wykazane zostanie w ten sposób spełnienie warunków udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ); f) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 rozdziału XII SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie; g) dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez Pełnomocnika (lidera) lub przez jeden z podmiotów występujących wspólnie; h) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako Pełnomocnik pozostałych. 2. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część/zakres zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1a lub/i załącznik nr 1b formularz oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu nie dotyczy lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. ROZDZIAŁ XI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 31 marca 2015 r. Strona 8 z 37

9 ROZDZIAŁ XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą dla Części I Zamówienia lub/i Części II Zamówienia należy dołączyć: 1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy dla Części I Zamówienia lub/i Części II Zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2a lub/i 2b do SIWZ; 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej dla Części I Zamówienia lub/i Części II Zamówienia, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; zgodnie z załącznikiem nr 2a lub/i 2b do SIWZ; 1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego dla Części I Zamówienia lub/i Części II Zamówienia potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla Części I Zamówienia lub/i Części II Zamówienia potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy dla Części I Zamówienia lub/i Części II Zamówienia, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Strona 9 z 37

10 1.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy dla Części I Zamówienia lub/i Części II Zamówienia, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy dla Części I Zamówienia lub/i Części II Zamówienia, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób dla Części I Zamówienia lub/i Części II Zamówienia. Uwaga: w przypadku wątpliwości co do treści złożonego dokumentu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą dla Części I Zamówienia lub/i Części II Zamówienia należy dołączyć: 2.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 6a lub/i 6b do SIWZ 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust.1 ustawy dotyczące: Strona 10 z 37

11 3.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania nie dotyczy 3.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku dla Części I Zamówienia: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał następujące usługi: co najmniej jedną zakończoną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej tj. projektu budowlano wykonawczego (wraz ze Specyfikacją Techniczną i Przedmiarem Robót) dla co najmniej 50 km sieci telekomunikacyjnej oraz obejmującej minimum 3 węzły szkieletowe; co najmniej jedną zakończoną usługę polegającą na opracowaniu mapy do celów projektowych w ramach jednego zadania o długości co najmniej 50 km sieci telekomunikacyjnej; Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał następujące roboty budowlane: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie infrastruktury telekomunikacyjnej przewodowej obejmującej swoim zakresem budowę co najmniej 50 km kanalizacji teletechnicznej (nie kilometrootworów) oraz minimum 3 węzły szkieletowe. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku dla Części II Zamówienia: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał następujące usługi: co najmniej jedną zakończoną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej tj. projektu budowlano wykonawczego (wraz ze Specyfikacją Techniczną i Przedmiarem Robót) dla co najmniej 50 km sieci telekomunikacyjnej oraz obejmującej minimum 3 węzły szkieletowe; co najmniej jedną zakończoną usługę polegającą na opracowaniu mapy do celów projektowych w ramach jednego zadania o długości co najmniej 50 km sieci telekomunikacyjnej; Strona 11 z 37

12 Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał następujące roboty budowlane: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie infrastruktury telekomunikacyjnej przewodowej obejmującej swoim zakresem budowę co najmniej 50 km kanalizacji teletechnicznej (nie kilometrootworów) oraz minimum 3 węzły szkieletowe. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dla Części I Zamówienia lub/i Części II Zamówienia: a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich - przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów¹, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z załącznikiem nr 4a lub/i 4b do SIWZ. Przez główne usługi należy rozumieć usługi wykazane w liczbie i zakresie wystarczającym do potwierdzenia spełniania opisanego wyżej warunku. b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów¹ dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zgodnie z załącznikiem 4a lub/i 4b do SIWZ c) dopuszcza się w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanie usług i robót budowlanych w ramach jednego zadania. Uwaga: Zamawiający uznaje za węzeł szkieletowy urządzenie lub zespół urządzeń telekomunikacyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniu i/lub studni kablowej, zapewniający fizyczne połączenie do warstwy dystrybucyjnej lub dostępowej sieci telekomunikacyjnej. ¹Uwaga: Przez dowody o których mowa w SIWZ Zamawiający rozumie poświadczenia, inne dokumenty, oświadczenia wykonawcy zgodnie z zapisami 1 ust. 2 pkt 1 3 Rozporządzenia Strona 12 z 37

13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W okresie 12 miesięcy od daty wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (tj. od dnia r.) w zakresie dowodów określonych w poz. a) i b) dopuszcza się stosowanie dokumentów wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed zmianą ww. rozporządzenia. Uwaga: w przypadku przedstawienia przez Wykonawców dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej przeliczenia stosowany będzie: - średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; - średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego, poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do których zalicza się dla Części I Zamówienia: Przedstawiciel Wykonawcy 1 osoba, osoba ta musi posiadać: wykształcenie wyższe, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z zarządzaniem kontraktem, w tym doświadczenie w zarządzaniu przynajmniej jednym kontraktem teleinformatycznym o wartości minimum 10 mln zł brutto; Kierownik Budowy 1 osoba, osoba ta musi posiadać: wykształcenie wyższe w kierunku telekomunikacyjnym, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy, w tym doświadczenie w kierowaniu przynajmniej jednym kontraktem teleinformatycznym o wartości minimum 10 mln zł brutto; uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kierownik Robót Telekomunikacyjnych 3 osoby. Osoby te muszą posiadać: Strona 13 z 37

14 wykształcenie wyższe, minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót telekomunikacyjnych przy budowie kanalizacji teletechnicznej oraz minimum 1 węzła szkieletowego; Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kierownik Zespołu Projektowego 1 osoba. Osoba ta musi posiadać: Wykształcenie wyższe, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub zarządzaniu zespołem projektowym przy realizacji co najmniej 1 projektu telekomunikacyjnego o długości sieci telekomunikacyjnej minimum 50 km oraz obejmującej minimum 1 węzeł szkieletowy Projektant Robót Telekomunikacyjnych 1 osoba. Osoba ta musi posiadać: wykształcenie wyższe o kierunku telekomunikacyjnym, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta, w tym wykonanie dokumentacji projektowej dla co najmniej dwóch projektów telekomunikacyjnych z czego przynajmniej jeden projekt o długości sieci telekomunikacyjnej minimum 50 km oraz obejmującej minimum 1 węzeł szkieletowy; uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kierownicy Robót osoby posiadające prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i posiadające aktualne uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - drogowej bez ograniczeń (minimum 3 osoby), - kolejowej bez ograniczeń (minimum 1 osoba), - konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń (minimum 1 osoba), - instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych, gazowych bez ograniczeń (minimum 1 osoba), - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (minimum 1 osoba), Specjalista ds. instalacji oraz badań i pomiarów sieci optotelekomunikacyjnych Strona 14 z 37

15 co najmniej 3 osoby. Osoby te muszą posiadać: Wykształcenie minimum średnie, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe. Osoba powinna posiadać dokument lub świadectwo (certyfikat, zaświadczenie) ukończenia szkolenia (teoretycznego i praktycznego) w zakresie instalacji oraz pomiarów optotelekomunikacyjnych. Dokument o którym mowa winien być wydany przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Łączności lub równoważną polską lub zagraniczną jednostkę szkoleniową, Przez równoważną polską lub zagraniczną jednostkę szkoleniową należy rozumieć podmiot wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) lub inny międzynarodowy rejestr instytucji szkoleniowych Specjalista ds. rozliczeń robót budowlanych 1 osoba. Osoba ta musi posiadać: wykształcenie minimum średnie, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania robót budowlanych (przynajmniej 1 inwestycji) o wartości nie mniejszej niż 5 mln złotych brutto; Specjalista ds. raportowania i metodologii zarządzania projektem 1 osoba. Osoba ta musi posiadać: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w sporządzaniu raportów. Akutalny certyfikat, tytuł lub dyplom ukończenia szkolenia z zakresu zarządzania projektami zgodnie z dowolną metodyką (uwzględniającą analizę problemu i celów projektu uzasadnienie biznesowe) zarządzania projektami (przykładowo Prince2 FUNDATION, PMP, IPMA ) Rzeczoznawca majątkowy 1 osoba. Osoba ta musi posiadać: uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) lub spełniać warunki, o których mowa w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394) Specjalista ds. prawnych osoba posiadająca: wykształcenie wyższe, uprawnienia radcy prawnego lub adwokata. W przypadku specjalisty zagranicznego wpis na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez właściwą okręgową izbę radców prawnych lub okręgową radę adwokacką zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników Strona 15 z 37

16 Uwaga: zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz z późn. zm.) oraz minimum 2 lata doświadczenia w zakresie świadczenia pomocy prawnej. 1. Oferent winien wykazać się osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. Zgodnie z art. 104 ustawy - Prawo budowlane - osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed 1 stycznia 1995 r.), uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Powyższe oznacza, że w razie otrzymania oferty zawierającej wskazanie osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane przed 1995 r., wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te posiadały uprawnienia zgodne z zakresem wskazanym w SIWZ. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polski wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniły odpowiednie warunki opisane w art. 12a Prawo budowlane oraz pozostałych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623, z późń. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42, z późń. zm). 2. Wymieniony w wykazie osób skład osobowy zespołu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. Strona 16 z 37

17 3. Wykonawca powinien zapewnić niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty wynagrodzenia całego personelu Wykonawcy muszą być zawarte w cenie oferty. 4. Zamawiający nie dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję. 5. W przypadku składania ofert na Część I i Część II Zamówienia Zamawiający NIE DOPUSZCZA aby personel wskazany w załączniku nr 5a dla Części I Zamówienia oraz personel wskazany w załączniku nr 5b dla Części II Zamówienia składał się z tych samych osób Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do których zalicza się dla Części II Zamówienia: Przedstawiciel Wykonawcy 1 osoba, osoba ta musi posiadać: wykształcenie wyższe, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z zarządzaniem kontraktem, w tym doświadczenie w zarządzaniu przynajmniej jednym kontraktem teleinformatycznym o wartości minimum 10 mln zł brutto; Kierownik Budowy 1 osoba, osoba ta musi posiadać: wykształcenie wyższe w kierunku telekomunikacyjnym, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy, w tym doświadczenie w kierowaniu przynajmniej jednym kontraktem teleinformatycznym o wartości minimum 10 mln zł brutto; uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kierownik Robót Telekomunikacyjnych 3 osoby. Osoby te muszą posiadać: wykształcenie wyższe, minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót telekomunikacyjnych przy budowie kanalizacji teletechnicznej oraz minimum 1 węzła szkieletowego; uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kierownik Zespołu Projektowego 1 osoba. Osoba ta musi posiadać: Wykształcenie wyższe, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub zarządzaniu zespołem projektowym przy realizacji Strona 17 z 37

18 co najmniej 1 projektu telekomunikacyjnego o długości sieci telekomunikacyjnej minimum 50 km oraz obejmującej minimum 1 węzeł szkieletowy Projektant Robót Telekomunikacyjnych 1 osoba. Osoba ta musi posiadać: wykształcenie wyższe o kierunku telekomunikacyjnym, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta, w tym wykonanie dokumentacji projektowej dla co najmniej dwóch projektów telekomunikacyjnych z czego przynajmniej jeden projekt o długości sieci telekomunikacyjnej minimum 50 km oraz obejmującej minimum 1 węzeł szkieletowy; Uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kierownicy Robót osoby posiadające prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i posiadające aktualne uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - drogowej bez ograniczeń (minimum 3 osoby), - kolejowej bez ograniczeń (minimum 1 osoba), - konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń (minimum 1 osoba), - instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych, gazowych bez ograniczeń (minimum 1 osoba), - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (minimum 1 osoba), Specjalista ds. instalacji oraz badań i pomiarów sieci optotelekomunikacyjnych co najmniej 3 osoby. Osoby te muszą posiadać: wykształcenie minimum średnie, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe. Osoba powinna posiadać dokument lub świadectwo (certyfikat, zaświadczenie) ukończenia szkolenia (teoretycznego i praktycznego) w zakresie instalacji oraz pomiarów optotelekomunikacyjnych. Dokument o którym mowa winien być wydany przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Łączności lub równoważną polską lub zagraniczną jednostkę szkoleniową, Przez równoważną polską lub zagraniczną jednostkę szkoleniową należy Strona 18 z 37

19 rozumieć podmiot wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) lub inny międzynarodowy rejestr instytucji szkoleniowych Specjalista ds. rozliczeń robót budowlanych 1 osoba. Osoba ta musi posiadać: wykształcenie minimum średnie, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania robót budowlanych (przynajmniej 1 inwestycji) o wartości nie mniejszej niż 5 mln złotych brutto; Specjalista ds. raportowania i metodologii zarządzania projektem 1 osoba. Osoba ta musi posiadać: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w sporządzaniu raportów. Aktualny certyfikat, tytuł lub dyplom ukończenia szkolenia z zakresu zarządzania projektami zgodnie z dowolną metodyką (uwzględniającą analizę problemu i celów projektu uzasadnienie biznesowe) zarządzania projektami (przykładowo Prince2 FUNDATION, PMP, IPMA ) Rzeczoznawca majątkowy 1 osoba. Osoba ta musi posiadać: uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) lub spełniać warunki, o których mowa w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394) Specjalista ds. prawnych osoba posiadająca: wykształcenie wyższe, uprawnienia radcy prawnego lub adwokata. W przypadku specjalisty zagranicznego wpis na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez właściwą okręgową izbę radców prawnych lub okręgową radę adwokacką zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz z późn. zm.) oraz minimum 2 lata doświadczenia w zakresie świadczenia pomocy prawnej. Uwaga: 1. Oferent winien wykazać się osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu Strona 19 z 37

20 i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. Zgodnie z art. 104 ustawy - Prawo budowlane - osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed 1 stycznia 1995 r.), uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Powyższe oznacza, że w razie otrzymania oferty zawierającej wskazanie osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane przed 1995 r., wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te posiadały uprawnienia zgodne z zakresem wskazanym w SIWZ. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polski wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniły odpowiednie warunki opisane w art. 12a Prawo budowlane oraz pozostałych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623, z późń. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42, z późń. zm). 2. Wymieniony w wykazie osób skład osobowy zespołu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. 3. Wykonawca powinien zapewnić niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty wynagrodzenia całego personelu Wykonawcy muszą być zawarte w cenie oferty. 4. Zamawiający nie dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję. 5. W przypadku składania ofert na Część I i Część II Zamówienia Zamawiający NIE DOPUSZCZA aby personel wskazany w załączniku nr 5a dla Części I Zamówienia oraz personel wskazany w załączniku nr 5b dla Części II Zamówienia składał się z tych samych osób. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dla Części I Zamówienia i Części II Zamówienia: Strona 20 z 37

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs2rypin.pl/ Rypin: Budowa budynku szkolnych warsztatów kształcenia zawodowego przy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji (przebudowy) systemu nawiewno - wywiewnego widowni Sali Moniuszki wraz z modernizacją central wentylacyjnych obsługujących salę prób orkiestry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni ZOZ przy ul. Stalowej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Rozbudowa, przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 9 wraz

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2016.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2016. 1 z 5 2015-11-25 11:02 Dąbrowa Górnicza: Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - etap I oraz Wymiana stolarki okiennej w budynkach administracyjnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: usługa wykonania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Numer ogłoszenia: 340726-2011; data zamieszczenia: 18.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Telekomunikacyjne usługi doradcze

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Telekomunikacyjne usługi doradcze 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145813-2010:text:pl:html PL-Katowice: Telekomunikacyjne usługi doradcze 2010/S 97-145813 Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego-Jednostka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2015-01-23 10:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kamionkawielka.pl Kamionka Wielka: Zaprojektowanie i wykonanie studni

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa elewacji oraz przebudowa dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Odrzańskiej 9/10 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 188008-2011; data zamieszczenia: 06.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bieg2012.pl Gdańsk: Przebudowa stadionu Energa Gdańsk wraz ze zmianą sposobu użytkowania części

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2014-08-06 o godzinie 13:08 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-08-06 o godzinie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30. Mochowo: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VII Numer ogłoszenia: 262954-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsschiojaroslaw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsschiojaroslaw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsschiojaroslaw.edu.pl Jarosław: Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatropole.pl ; www.teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/ Opole: Adaptacja budynku Teatru im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 7 21.01.2016 12:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ciechocinek.bipst.pl Ciechocinek: Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawa: Kompleksowa modernizacja Pracowni Krawieckiej Męskiej w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie Numer ogłoszenia: 138657-2014; data zamieszczenia: 27.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców 10, Koszęcin, woj. śląskie, tel w. 120, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców 10, Koszęcin, woj. śląskie, tel w. 120, faks Nr sprawy 0441/2/2010 Koszęcin: Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach Numer ogłoszenia: 46144-2010; data zamieszczenia: 18.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Remont i i przebudowa elewacji i dachu kamienic mieszkalnousługowych przy ul. Białoskórniczej 7/8/9 Numer ogłoszenia: 259070-2012; data zamieszczenia: 18.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Budowa boiska do piłki nożnej we wnętrzu międzyblokowym w rejonie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sm-rozlogi.waw.pl Warszawa: Wykonanie usług geodezyjnoarchitektonicznych Numer ogłoszenia: 74482-2014;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Gdańsk Oliwa: Remont domku bydła stepowego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża Jednostki Budżetowej Numer ogłoszenia: 189536-2015; data zamieszczenia: 26.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa dachu kamienicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 3 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 77176-2011; data zamieszczenia: 13.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu Systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Przebudowa i rozbudowa Żłobka nr 12 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 82 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/ Lublin: Wykonanie remontu 10 kuchni (I-X piętro) w domu studenckim Manhattan przy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 15.07.2015 r. RPORiI 271/14/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55.

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55. Jaświły: Nadzór nad Kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Zwoleń: Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Zwoleń, Sienno i Potworów Numer

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.malopolska.uw.gov.pl Kraków: Prace remontowo-konserwatorskie na cmentarzu wojennym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270 Gościęcin: Budowa sali sportowej przy Zespole Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolnym w Gościęcinie wraz z przebudową instalacji CO istniejącej części Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Gościęcinie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór, woj. śląskie, tel. 32 2188182; 2188288; 2188529, faks 0-32

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór, woj. śląskie, tel. 32 2188182; 2188288; 2188529, faks 0-32 1 z 5 2015-03-20 08:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kobiór Kobiór: Budowa oświetlenia drogowego ul. Plichtowickiej w Kobiórze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip-rzemien.itl.pl/ Rzemień: przebudowa zabytkowego pałacu i zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Lublin: O/O Lublin - prace remontowe w wytypowanych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

181666-2012; 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

181666-2012; 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Mstów: Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Wancerzowie Numer ogłoszenia: 181666-2012; data zamieszczenia: 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Kalety: Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl 1 z 5 2014-08-05 14:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec: a) Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=18421&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji wodoszczelnej tarasów oraz remontu elewacji budynku technicznego Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 179791-2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl Dąbrowa Górnicza: Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks Budowa chodnika prawostronnego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy zjazdów oraz budowa konstrukcji oporowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w km 13+354,25 13+730 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi

www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi Lędziny: Modernizacja dróg gminnych: ul. Słoneczna, Botaniczna, Dębowa, Radosna, 30 Lecia, Ekonomiczna Numer ogłoszenia: 247546-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Adaptacja pomieszczeń I piętra Dworca Głównego PKP we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Olecko: Budowa budynku administracyjno-biurowego Powiatowego

Bardziej szczegółowo

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Numer ogłoszenia: 37145-2010; data zamieszczenia: 23.02.2010r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2014-07-08 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Usługa nadzoru inwestorskiego. Znak postępowania:

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 27.03.2014 r. RPORiI 271/24/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Wykonanie remontu budynków Teatru Narodowego w Warszawie: 1) Remontu części

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ibdim.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ibdim.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ibdim.edu.pl Warszawa: Rozbudowa przyłącza wodociągowego do celów przeciwpożarowych (ppoż) na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Miejskie w Tychach, pl. Wolności 1, Tychy, woj. śląskie, tel , faks 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Miejskie w Tychach, pl. Wolności 1, Tychy, woj. śląskie, tel , faks 32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.muzeum.tychy.pl Tychy: Aranżacja pomieszczeń na Stadionie Miejskim w Tychach na cele Tyskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.pl/bip-zgm Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w 2015r w budynkach

Bardziej szczegółowo