Człowiek najlepsza inwestycja KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY ** **

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY ** **"

Transkrypt

1 Człowiek najlepsza inwestycja ~ UNIA EUROPEJSKA? KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY ** ** ZAPYTANIE OFERTOWE (POWYŻEJ EURO) NR WNT/POKLJ1/2012 I. Nazwa i adres Zamawiającego: GroMar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Tuszyńska 98, Łódź NIP: Regon: Tel./1ax Adres do kontaktów: II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 3. Zamówienie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki ). Ill. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej PO KL Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne IV. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt Oś priorytetowa Ill: Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia projekty konkursowe V. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprawozdawczości w projekcie Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjn&, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie prac związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia określone zostały we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV pod nr: kod CPV: usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych kod CPV: kalkulacja kosztów, monitoring kosztów kod CPV: zarządzanie dokumentami Czas trwania projektu: Miejsce realizacji projektu: cała Polska Wartość projektu: ,10 zł. Projekt partnerski: tak Liczba uczestników projektu: ok Ji~ 99, Fa~ J J...~ ~..t. F.9. ~.L _~ ~ ~ tł Lt.hJ) ~ 60

2 Człowiek najlepsza inwestycja C KAPITAŁ LUDZKI UNIAEUROPEJSKA NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY ** Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu a nowoczesne technologie informacyjne Realizacja usługi polega na: 1. Opracowywaniu i przygotow~aniu wniosków o płatność (wnioski częściowe i końcowy w ramach projektu) zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności i umową o dofinansowanie; 2. Analizie ilościowej i jakościowej wydatków rozliczanych w projekcie (na podstawie wniosków o płatność i dokumentacji finansowej); 3. Analizie zgodności ponoszonych wydatków z założeniami Projektu; 4. Informowaniu Zamawiającego o odstępstwach od planowanych osiągnięć wskaźników monitorowanych w procesie sprawozdawczości (na podstawie wniosków o płatność); 5. Przygotowywaniu załączników nr 1 i 2 do wniosków o płatność (stanowiących integralną część wniosku); 6. Ocenie zgodności nakładki PEFS z załącznikiem nr 2 oraz zgodności dokumentacji finansowej z dokumentacją ujmowaną w rozliczeniu wydatków; 7. Przygotowaniu korekty wniosków o płatność na wniosek Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej II stopnia; 8. Kontaktach roboczych z Instytucją Pośredniczącą II stopnia w zakresie wniosków o płatność (w szczególności dotyczących korekty, zmian, analiz i zatwierdzania wniosków o płatność); 9. Informowaniu Zamawiającego o nieprawidłowościach w projekcie wykrytych podczas procesu sprawozdawczości i rozliczania; 10. Przygotowaniu opisu dokumentacji finansowej otrzymanej od Zamawiającego, zgodnie z wymogami PO KL; 11. Bieżącej kontroli nad postępem rzeczowym i finansowym realizacji projektu i informowaniu o konieczności wprowadzenia niezbędnych zmian we wniosku o dofinansowanie Projektu; 12. Weryfikacji historii rachunku projektu Lidera i Partnera uwzględniającej zgodność ponoszonych wydatków z posiadanymi dokumentami finansowymi; 13. Monitorowaniu płatności w projekcie; 14. Bieżącej współpracy z działem księgowym Zamawiającego celem ustaleń, otrzymania niezbędnej dokumentacji; 15. Przekazaniu Zamawiającemu opinii, dokumentów, informacji związanych z realizacją projektu. VI. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres realizacji projektu, poczynając od dnia podpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą do października 2014 r., przy czym wykonanie przedmiotu zamówienia obejmować będzie opracowanie końcowego wniosku o płatność oraz ewentualnych korekt. VII. Zamówienia częściowe, wariantowe 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Ofertę należy złożyć uwzględniając cały zakres zamówienia określony w opisie przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. VIII. Warunki udziału w postępowaniu 1. Do postępowania dopuszczeni zostaną Oferenci, którzy spełnią wszystkie warunki udziału określone w niniejszym punkcie. II. TLISZ V ~.: Tsi ~:~o ~:;s~s.s [~cic:v~~ J.:[;~ E~5 L;SF)17:714 7Ą5~ 94454\4 t5r~5fl(~

3 )i~ (11~2rułJ IW: cl? ~ 17??.E;:11. 1) 1451% 53r ~ Ł )5. ~ Pu J Człowiek najlepsza inwestycja )~ ŁJNIA EUROPEJSKĄ KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJS~ * * NARODOWA STRATEGIA SPÓINOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY ** * ** 2. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Oferent spełnia poniższe warunki udziału w postępowaniu. 3. Oferent obowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia osobiście lub do wyznaczenia pracownika zdolnego do wykonania zamówienia w sposób należyty i staranny, posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, tj.: a) min. wykształcenie wyższe; b) min. 3- letnie doświadczenie w realizacji czynności będących przedmiotem zamówienia; c) doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia w min. B projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, w tym 2 projektach partnerskich; d) doświadczenie w wykonaniu z należytą starannością usług sprawozdawczości w przynajmniej jednym projekcie, realizowanym w ramach PO KL, którego wartość przekraczała kwotę 2,5 mln złotych; e) doświadczenie w realizacji 1 projektu ogólnopolskiego wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej; f) certyfikację ukończenia akredytowanych szkoleń z zakresu zarządzania projektami (np. PRINCE 2 poziom min. Foundation, PMI, IPMA lub równoważny); g) ukończenie szkoleń merytorycznych z zakresu EFS i/lub z rozliczania projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach ; IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VIII. ust. 3, Oferent obowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: a) CV osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 7 niniejszego Zapytania ofertowego; b) Kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, referencji od 2 różnych firm potwierdzających wykonanie lub wykonywanie usług stanowiących przedmiot zamówienia z należytą starannością; c) Kserokopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta, certyfikatu ukończenia akredytowanych szkoleń z zakresu zarządzania projektami (PRINCE 2, PMI, IPMA lub równoważne); d) Kserokopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta, dokumentów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu merytorycznym z zakresu EFS i/lub rozliczania projektów. X. Sposób przygotowania oferty: 1. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty: a) formularz cenowy złożony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż G miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) oświadczenie o aktualności danych, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego; uf. [u~zyuska 98,?~3O u7364 Sa 42 J74

4 Człowiek najlepsza inwestycja UNIA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI * * NARODOWA SrRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPDLECZNY * * * d) kserokopia lub oryginał pełnomocnictwa do reprezentacji Oferenta w zakresie składania ofert na niniejsze Zapytanie ofertowe jeśli dotyczy; e) oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego; f) oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego; g) oświadczenie o niekaralności, stanowiące Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego; h) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiące Załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania ofertowego; i) dokumenty określone w pkt. IX. niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, techniką komputerową lub wypisana odręcznie w sposób czytelny nieścieralnym atramentem lub długopisem. 3. Wszystkie strony oferty muszą zostać zaparafowane przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentacji. 4. Zaleca się, by oferta została trwale zespolona. Xl. Miejsce oraz termin składania ofert 1. Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres siedziby Zamawiającego:, Łódź, ul. Tuszyńska Zamawiający zaleca, by składana oferta zamknięta była w kopercie. Opis koperty powinien zawierać nazwę i dane adresowe Oferenta, dane adresowe Zamawiającego oraz wskazanie numeru Zapytania ofertowego na które składana jest oferta. 3. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 16: Za datę przekazania oferty rozumie się datę wpływu przesyłki/osobistego dostarczenia do Zamawiającego. 5. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana. Xli. Opis sposobu oceny ofert 1. Oferta oceniana będzie pod kątem: 1) Kryteriów formalnych, tj.: a) kompletności dokumentów wymienionych w pkt. X. ust.1; b) zgodności załączników z wzorami załączonymi do niniejszego Zapytania ofertowego; c) poprawności poświadczenia kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem (poświadczenie za zgodność z oryginałem wraz z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta, ze wskazaniem daty oraz z pieczęcią firmową jeśli dotyczy); d) uzupełnień dat! miejscowości w wyznaczonych miejscach; e) kompletności podpisów i pieczęci Ueśli dotyczy) osoby reprezentującej Oferenta w wyznaczonych miejscach oraz parafek na każdej stronie oferty; f) wypełnienia oferty w języku polskim, techniką komputerową lub odręcznie w sposób czytelny nieścieralnym atramentem lub długopisem. 2) Kryteriów dostępu, tj.: a) ceny dalszej weryfikacji poddane zostaną jedynie oferty, których proponowana cena nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; b) spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VIII niniejszego Zapytania ofertowego weryfikacja zgodnie z zasadą spełnia nie spełnia. 9. iuaxvnska 58, 4ó4305 Łódź Ad 92 ó7~2żóo Fax Ł29 NI ~5-559 Re ]cn~. óźs.sco k.ss~n PIT AT lavładły~vy: 150 (.710 PLN

5 k.. 9C.~9 Pea a: :: OF 9) :9 ~. RI rtt 7Ąr.:.4.J4:ą3wy I 52) 099 PLl t,ztowiek najiepsza inwestycja )ra~ KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSYJ * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOLECZNY ** UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego 3) Kryteriów wyboru, tj.: a) łącznej ceny oferty weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Przyznana wartość punktowa (max. 70 pkt), zostanie wyliczona na podstawie założeń: ilość pkt ocenianej oferty = najniższa cena wśród cen ocenianych ofert cena ocenianej oferty x 70 pkt b) doświadczenia i kwalifikacji osoby wykonującej przedmiot zamówienia, zgodnie z dołączonymi do oferty dokumentami wskazanymi w pkt. IX. (max. 30 pkt.). Punktacja wyliczona zostanie w oparciu o wytyczne dotyczące poszczególnych kryteriów:. doświadczenie w realizacji czynności będących przedmiotem zamówienia, liczone na dzień złożenia oferty max. B pkt. (doświadczenie 3 letnie 5 pkt.; doświadczenie 4- letnie lub wyższe 6 pkt.); doświadczenie w realizacji usługi sprawozdawczości w projektach max. 15 pkt. (doświadczenie w obsłudze B projektów 5 pkt.; doświadczenie w obsłudze 9-10 projektów 10 pkt.; liczba projektów 11 lub więcej 15 pkt.);. ukończone kursy! szkolenia merytoryczne z zakresu EFS i!lub rozliczania projektów max. 4 pkt. (ukończony 1 kurs! szkolenie 1 pkt.; ukończone 2 lub więcej kursów! szkoleń 4 pkt.).. wykształcenie max. 3 pkt (wykształcenie wyższe 1 pkt.; ukończone studia wyższe i/lub podyplomowe z zakresu funduszy strukturalnych/funduszy UE 3 pkt). 2. Ocenie wskazanej w ust. 1 pkt 2) poddane zostaną jedynie oferty, które spełnią kryteria formalne. 3. Ocenie wskazanej w ust. 1 pkt 3) poddane zostaną jedynie oferty, które spełnią kryteria formalne i dostępu. 4. Przyznane punkty będą zsumowane i będą stanowiły podstawę do wyboru Wykonawcy. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Oferent to 100 pkt. 5. Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria. 6. Zamawiającemu przysługuje możliwość wezwania Oferenta do wyjaśnień w sprawie przedłożonej przez niego oferty. 7. Oferty oceniane będą przez powołaną przez Zamawiającego Komisję oceny ofert, składającej się z Przewodniczącego i Członka Komisji. B. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. 9. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z uplywem terminu składania ofert. 10. Z tytułu niewybrania lub odrzucenia oferty, Oferentowi nie przysługują roszczenia przeciw Zamawiającemu. 11. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez dokumentację ofertową kryteriów formalnych określonych w pkt. XII. ust. 1 pkt. 1) oraz kryteriów dostępu określonych w pkt. XII ust. 1 pkt. 2). 12. Oferentom nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji oceny ofert. 13. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. 14. Zamawiający poinformuje Oferentów, którzy złożyli ofertę o wynikach wyboru ofert drogą elektroniczną na adres podany w ofercie, najpóźniej do dnia r. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Zapytania ofertowego lub unieważnienia go bez podania przyczyny w każdym momencie. ylaka 95, T Fax

6 I UNIA Człowiek najlepsza inwestycja KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI * NARODOWA SrRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** EUROPEJSKA * * Załączniki: Załącznik nr 1 Formularz cenowy; Załącznik nr 2 Oświadczenie a aktualności danych; Załącznik nr 3 Oświadczenie; Załącznik nr 4 Oświadczenie; Załącznik nr 5 Oświadczenie a niekaralności; Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku powiązań; Załączniknr7 CV Zatwierdzam, Prezes Zarz? 4, 08 W1Y* ~rcmas t.u ~c~nomm Grouar Sp. z o.o., ui.tuszyńska 96, LÓdż R~GON: NIP: tel.: far ul. Tuszyóska 98, Łódź Tel Fax NIP: Reoon: Ą KRS: Nr KAPITAŁ ZAKŁADOWY: PLN

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Przetarg

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo