OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 Znak sprawy: DZP /2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 22, Leżajsk Telefon /Faks Adres strony internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Punkt kontaktowy: Mahunik Bogumiła Telefon/ Faks Poczta elektroniczna ( ): Więcej informacji można uzyskać pod adresem Dodatkowy punkt kontaktowy: Mierzwa Eugeniusz Telefon Poczta elektroniczna ( ): Adres, pod którym można uzyskać dokumentację Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Leśna 20, Leżajsk Oferty należy przesłać na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Leśna 20, Leżajsk I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego. I.3) Główny przedmiot działalności zdrowie. I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających: Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Opis: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala InfoMedica Firmy Asseco Poland S.A. wraz z rozbudową sieci, dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych i innych niezbędnych urządzeń komputerowych w ramach projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji: Usługa Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane Główne miejsce realizacji: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku Kod NUTS: PL 325 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego : Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala InfoMedica Firmy Asseco Poland S.A. o moduły wraz z rozbudową sieci, dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych i innych niezbędnych urządzeń komputerowych w ramach projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element PSIM komplementarnego z projektem Podkarpacki System Informacji Medycznej PSIM W ramach którego realizowane będą: Zadanie nr 1 Budowa sieci informatycznej we wszystkich obiektach SPZOZ; Zadania nr 2 - Zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego; Zadanie nr 3 - Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala - InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. oraz jego integracja z systemami pracującymi w Szpitalu; Zadanie nr 4 Rozbudowa systemu obsługi laboratorium: Dostarczenie licencji oprogramowania, Instalacja i konfiguracja dostarczonego oprogramowania

2 Zadanie nr 5 Dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagającego System Jakości; Zadanie nr 6 - Zakup systemu typu PACS i RIS oraz jego integracja z Zintegrowanym Systemem Informatycznym Szpitala - InfoMedica firmy Asseco Poland S.A.; Zadanie nr 7 - Integracja z systemem regionalnym PSIM. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , II.1.6) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie II.1.7) Części: Podział zamówienia na części: Nie II.1.8) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia: II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres zamówienia Zamówienie powyżej EUR. Szacunkowa wartość bez VAT: ,00 PLN II.2.2) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Zakres od r. do r. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium w wysokości złotych. III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Termin płatności przelewem do 30 dni. III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa Wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego. Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów: I. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: 1) Posiadania wiedzy i doświadczenia: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej: a) dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu ZSI w szpitalu (tj. jednostce opieki zdrowotnej prowadzącej działalność szpitalną) obejmującego część medyczną i administracyjną przeznaczonej co najmniej dla 200 użytkowników o wartości zamówienia nie mniejszej niż brutto każda w tym co najmniej jedno zamówienie obejmujące swym zakresem System Informacji Zarządczej Business Itelligence (BI) oraz wspierania procesów zarządzania jakością i organizacją ZOZ, b) jedno zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu systemu typu PACS i RIS o wartości co najmniej zł brutto, c) jedno zamówienie wykonanie lub rozbudowa sieci w ramach jednego zamówienia o wartości co najmniej zł brutto, d) jedno zamówienie dostawa sprzętu serwerowego i komputerowego w ramach jednego zamówienia o wartości co najmniej zł brutto. 2) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej: a) minimum jednego kierownika projektu posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych, posiadającego certyfikat z metodyki zarządzania projektami IMPA, na poziomie co najmniej Project Manager lub równoważny, zgodnie z tabelą: Wystawca IPMA PMI APMG Skrócona nazwa IPMA-C PMP Prince2 Practitioner Pełna nazwa Project Management IPMA Level C: Certified Project Manager Prince2 Practitioner certyfikatu Professional Tytuł Project Manager Project Manager Project Manager b) minimum 5 specjalistów w zakresie wdrażania systemów informatycznych w zakresie części medycznej i administracyjnej dla ZOZ: (wykształcenie wyższe magisterskie, udział w minimum jednym wdrożeniu na stanowisku wdrożeniowca), c) minimum jednego eksperta ds. jakości posiadającego uprawnienia audytora wiodącego systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001 lub równoważną, d) minimum jednego eksperta ds. SZBI - posiadającego uprawnienia audytora wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2007 lub równoważną, e) minimum jednego eksperta posiadającego certyfikat ukończenia trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego w zakresie 1. instalacji, 2. pomiarów, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń oraz 3. projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania. 3) Sytuacji ekonomicznej: Zamawiający dokona oceny w oparciu o przedłożoną opłaconą polisę a w przypadku jej braku lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej zł 4) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej złotych

3 II. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć: 1) Oświadczenie że, Wykonawca spełniania wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. III. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III ppkt 1 6. VI. Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. V. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 1) Oświadczenie Wykonawcy, że na zaoferowany sprzęt posiada odpowiednie dokumenty i są one aktualne dla przedmiotowego postępowania tj. deklaracja zgodności CE/ jeśli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów i przedłoży Zamawiającemu na każde jego żądanie, 2) Oświadczenie Wykonawcy, że na każde żądanie Zamawiającego przedłoży wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wyszczególnione w załączniku Nr 1 do SIWZ 3) Materiały potwierdzające zgodność zaoferowanych parametrów i konfiguracji przedmiotu zamówienia (prospekty lub broszury lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub zdjęcia) - dotyczy Załącznika Nr 1.2, 1.6, 4) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, iż producent Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala spełnia określone wymogi jakościowe co najmniej w zakresie projektowania i wykonywania systemów informatycznych, np.: certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny, 5) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, iż podmiot świadczący usługi wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala spełnia określone wymogi jakościowe odpowiednio do wykonywanych w trakcie zamówienia usług w zakresie wdrażania systemów informatycznych oraz świadczenia do nich usług serwiso-

4 wych, np.: certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny, 6) Oświadczenie biegłego rewidenta (lub równoważne) potwierdzającego, że oferowane oprogramowanie finansowo księgowe jest zgodne z Ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2010 r.: Nr 47, poz. 278). Opinia powinna posiadać czytelny podpis biegłego rewidenta oraz datę wystawienia, 7) Zaświadczenie wystawione przez producenta Szpitalnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala, że całość oferowanego oprogramowania aplikacyjnego obsługującego część administracyjną i medyczną pochodzi od jednego producenta. (Z uwagi na wymaganą pełną integrację modułów oraz jednolity sposób gwarancji, wszystkie moduły oferowanego systemu informatycznego muszą umożliwić pracę z wykorzystaniem jednego rozwiązania platformy bazodanowej oraz pochodzić od jednego producenta), 8) Wykaz danych niezbędnych do realizacji projektu {wykonawca określa w ofercie katalog wymogów głównych co do informacji/danych, które Zamawiający musi mu dostarczyć aby możliwe było rozpoczęcie projektu oraz analogiczne wymogi w stosunku do każdej z aplikacji. wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż nie wyspecyfikowanie w ofercie informacji/danych, o których mowa upoważnia zamawiającego do odmowy ich przekazania w trakcie projektu } III.3.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa 1) Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie III.3.3) Kwalifikacje techniczne 1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) Rodzaj procedury: otwarta IV.2. Kryteria udzielenia zamówienia: Najniższa cena IV.2.1) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: DZP /2012 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Nie IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: r. Godzina: 09:00 Cena 71,00 Waluta: PLN Warunki i sposób płatności - gotówka lub przelew po otrzymaniu faktury VAT. IV.3.4) Termin składania ofert Data: r. Godzina: 10:00 IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty Język urzędowy UE: PL. IV.3.6) Minimalny okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą: 60 dni od ustalonej daty składania ofert IV.3.7) Warunki otwarcia ofert Data: r. Godzina: 10:30 Miejscowość : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Leżajsk, ul. Leśna 20, I piętro pokój nr 10 Osoby upoważnione do obecności podczas otwierania ofert otwarcie ofert jest jawne. SEKCJA V: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE V.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: Nie jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się. V.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak. Podać odniesienie do projektu i/lub programu: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata V.3) Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

5 V.4) Procedury odwoławcze V.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze oraz źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa, ul. Postępu 17a Tel ; faks Internet: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich r.

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296358-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48537-2013:text:pl:html PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130370-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 2010/S 87-130370 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ozimka: Kontrakt VIII: Poprawa zaopatrzenia w wodę realizowany w ramach projektu Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Tarnowskie Góry: Sprzedaż energii elektrycznej dla Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa

Bardziej szczegółowo

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników 1 z 5 2010-08-17 16:22 Warszawa: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników MSWiA Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii 1 z 9 2010-09-10 16:16 Warszawa: Dostarczenie oraz wdrożenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Numer ogłoszenia: 249153-2010; data zamieszczenia: 10.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo