Człowiek najlepsza inwestycja!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja!"

Transkrypt

1 Opole, ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt ma charakter zamknięty. I. INFORMACJE OGÓLNE: Nazwa i adres Zamawiającego: HR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Opolska 43/ Kotórz Mały woj. opolskie Podstawa prawna: Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 750 z późn. zm.). Wybór Wykonawcy nastąpi zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki II. Osoba uprawniona do kontaktów Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych jest: Ewa Roczniak, tel ; Bożena Roczniak, tel III. Przedmiot zamówienia - zarządzanie projektem Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój Usługa będzie realizowana w ramach projektu Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w

2 przedsiębiorstwach. Instytucją Pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A w Warszawie. Projekt jest realizowany w okresie od lipca 2013 do końca lutego 2015 roku przez HR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Kod CPV Usługi związane z zarządzaniem Kod CPV Nadzór nad projektem i dokumentacją Kod CPV Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Szczegółowy przedmiot zamówienia: Usługa obejmuje kompleksowe zarządzanie i bieżące rozliczanie projektu Akademia Lidera Zarządzania, Ludzie, Rozwój w terminie od lipca 2013 do końca lutego 2015 roku, w tym w szczególności: 1) Przygotowanie wzorów dokumentów powstających w ramach projektu (tj. dokumentów rekrutacyjnych [formularz rekrutacyjny, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, regulamin projektu], dzienników zajęć (szkoleń), ewidencji czasu pracy, wzoru papieru firmowego stosowanego w ramach projektu, dokumentów ewaluacyjnych, procedury obiegu dokumentów finansowo- księgowych, 2) Przygotowanie instruktaży w zakresie promocji i wizualizacji projektu, stosowania zasady konkurencyjności, ochrony danych osobowych, rozliczania pomocy publicznej, 3) Nadzór i doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji szkoleniowej (kontrola jej poprawności i kompletności), 4) Doradztwo w zakresie przygotowania umów projektowych, 5) Wprowadzanie bieżących zmian do wniosku o dofinansowanie, 6) Bieżący kontakt z IP, przygotowywanie odpowiedzi na pisma kierowane do Beneficjenta przez IP oraz reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z IP, 7) Kompleksowe rozliczanie formalno- finansowe projektu (w tym sporządzanie wniosków o płatność z częścią sprawozdawczą dot. postępu realizacji i stopnia zaawansowania projektu w terminach określonych w umowie (z wyłączeniem załącznika nr 1 oraz formularza PEFS po uzyskaniu zgodny przez IP na powierzenie przetwarzania danych osobowych uczestników projektu Wykonawcy), 8) Aktualizacja harmonogramu płatności, 9) Bieżąca pomoc w udzielaniu odpowiedzi na zapytania związane z realizacją projektów, 10) Nadzór nad monitorowaniem postępu rzeczowego i finansowego realizacji projektu (wskaźników, stopnia wykonania budżetu) oraz kwalifikowalnością wydatków, 11) Nadzór nad procesem rekrutacji i kwalifikowalności uczestników projektu, 12) Nadzór nad monitoringiem i ewaluacją, w tym:

3 a) Przygotowanie 3 półrocznych raportów z ewaluacji na podstawie danych zebranych przez Zamawiającego b) Monitorowanie produktów i wskaźników osiąganych w projekcie 13) Kontrola prawidłowości realizacji projektu, w tym form wsparcia realizowanych w ramach projektu, 14) Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu zaobserwowanych nieprawidłowości w realizacji projektu. IV. Opis warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają wszystkie nw. wymagania: Podanie miesięcznej ceny netto za zlecenie Spełnienie kryteriów merytorycznych, potwierdzających doświadczenie Złożenie oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Beneficjentem projektu Wykluczenie z udziału w postępowaniu ofertowym: Z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego wyklucza się Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 2 lat przed rozpoczęciem niniejszego postępowania wyrządzili szkodę HR DEVELOPMENT Sp. z o.o. nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia rozpoczęcia niniejszego postępowania. V. Lista dokumentów niezbędnych do złożenia oferty cenowej 1. Formularz oferty cenowej stanowiący zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 2. Formularz potwierdzający spełnienie kryteriów merytorycznych stanowiący zał. nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu. VI. Miejsce i termin składania ofert: 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 2. Ofertę stanowi wypełniony druk formularza ofertowego z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami oraz oświadczeniami. 3. Wskazane dokumenty należy dostarczyć drogą e- mail: na adres mailowy: DW:

4 4. Niekompletna oferta zostanie odrzucona. 5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. 6. Podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wynagrodzenie miesięczne netto za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Osoba do kontaktu: Ewa Roczniak HR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Opolska 43/ Kotórz Mały woj. opolskie M: VII. Opis sposobu wyboru oferty Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym zgodnym z niniejszym zapytaniem ofertowym. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: a) Jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, b) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dot. treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dot. złożonej oferty oraz dokonywania zmiany w jej treści. Jedynie w sytuacji ryzyka odrzucenia ofert z powodu, iż kwota ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający może

5 podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności. Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów wymaganych do złożenia wraz z ofertą. VII. Kryteria wyboru oferty: 1. miesięczna cena netto za realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój 2. doświadczenie Wykonawcy Doświadczenie oceniane będzie na podstawie następujących kryteriów merytorycznych ocenianych zgodnie z przyjętą poniżej punktacją: a. Doświadczenie w zarządzaniu projektami z pomocą publiczną w POKL (działanie 8.1. POKL lub 2.1. POKL) jako wykonawca (popartymi referencjami) lub dysponowanie kadrą posiadającą doświadczenie w zarządzaniu projektami z pomocą publiczną w POKL (działanie 8.1. POKL lub 2.1. POKL) o wartości pow. 1,5 mln zł (popartymi podpisanymi CV) Punktacja: Zarządzanie mniej niż dwoma projektami dofinansowanymi z POKL z pomocą publiczną (działanie 8.1. POKL lub 2.1. POKL) o wartości całkowitej projektu powyżej 1,5 mln. zł, jako wykonawca potwierdzone w wykazie usług oraz referencjami LUB dysponowanie mniej niż dwoma osobami posiadającymi doświadczenie w zarządzaniu projektami z pomocą publiczną w POKL (działanie 8.1. POKL lub 2.1. POKL) o wartości pow. 1,5 mln. zł [przedłożenie CV w załącznikach] - 0 punktów Zarządzanie dwoma lub więcej projektami dofinansowanymi z POKL (działanie 8.1. POKL lub 2.1. POKL) z pomocą publiczną o wartości całkowitej projektu powyżej 1,5 mln zł, jako wykonawca potwierdzone w wykazie usług oraz referencjami LUB dysponowanie dwoma lub więcej osobami posiadającymi doświadczenie w zarządzaniu projektami z pomocą publiczną w POKL (działanie 8.1. POKL lub 2.1. POKL) o wartości pow. 2 mln. zł [przedłożenie podpisanego przez ww. osoby CV w załącznikach] - 1 punkt b. Dysponowanie kadrą posiadającą doświadczenie w rozliczaniu finansowym projektów realizowanych w ramach POKL o wartości całkowitej projektu powyżej 4 mln zł

6 Punktacja: Brak dysponowania osobami posiadającymi doświadczenie w rozliczaniu finansowym projektu realizowanego w ramach POKL o wartości całkowitej powyżej 4 mln zł [brak przedstawienia podpisanego CV w załączeniu] 0 punktów Dysponowanie, co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w rozliczaniu finansowym projektu realizowanego w ramach POKL o wartości całkowitej powyżej 4 mln zł [przedstawienie podpisanego CV w załączeniu] 1 punkt c. Dysponowanie kadrą posiadającą doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji projektów realizowanych w ramach POKL o wartości całkowitej projektu powyżej 4 mln zł Punktacja: Brak dysponowania osobami posiadającymi doświadczenie w przeprowadzaniu ewaluacji projektu realizowanego w ramach POKL o wartości całkowitej powyżej 4 mln zł [przedstawienie CV w załączeniu] 0 punktów Dysponowanie, co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w przeprowadzaniu ewaluacji projektu realizowanego w ramach POKL o wartości całkowitej powyżej 4 mln zł [przedstawienie CV w załączeniu] 1 punkt d. Dysponowanie osobą posiadającą doświadczenie w przeprowadzeniu, co najmniej dwóch kontroli prawidłowości realizacji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (działanie 8.1. POKL lub działanie 2.1. POKL), gdzie występowała pomoc publiczna Punktacja: Nie dysponowanie, co najmniej jedną osobą posiadająca doświadczenie w przeprowadzeniu, co najmniej dwóch kontroli prawidłowości realizacji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdzie występowała pomoc publiczna 0 punktów Dysponowanie, co najmniej jedną osobą posiadająca doświadczenie w przeprowadzeniu, co najmniej dwóch kontroli prawidłowości realizacji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdzie występowała pomoc publiczna 1 punkt

7 e. Dysponowanie, co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat International Project Management Association (IPMA) [przedłożenie podpisanego CV i certyfikatu w załączniku] Punktacja: Nie dysponowanie, co najmniej jedną osobą posiadającą, która posiada certyfikat International Project Management Association (IPMA) [nieprzedłożenie podpisanego CV i certyfikatu w załączniku]: 0 punktów Dysponowanie, co najmniej jedną osobą, która posiada certyfikat International Project Management Association (IPMA) [przedłożenie CV i certyfikatu w załączniku]: 1 punkt 3. Przedstawienie metodologii (procedury) zarządzania projektem w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla projektu szkoleniowego zamkniętego realizowanego przez HR DEVELOPMENT Sp. z o.o. wraz z trzema partnerami na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie występuje pomoc publiczna i wkład prywatny w postaci wynagrodzeń [załącznik o objętości do czterech stron]. Kryterium będzie oceniane przez Komisję z zakresu Zapytań Ofertowych na rzecz projektu powołaną w HR DEVELOPMENT Sp. z o.o. Pod uwagę brana będzie: Jakość metodologii, oceniana zgodnie z punktacją 0 3 punktów, Dostosowanie metodologii na potrzeby realizacji projektu szkoleniowego zamkniętego realizowanego na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie występuje pomoc publiczna i wkład prywatny w postaci wynagrodzeń, oceniana zgodnie z punktacją 0 3 punktów. Przekroczenie maksymalnej objętości załącznika (powyżej 4 stron) odrzucenie załącznika (niespełnienie kryterium). WAGA KRYTERIÓW: Cena waga 40% Doświadczenia waga 30% Metodologia zarządzania projektem waga 30%

8 Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Spełnienie kryteriów merytorycznych Wykonawca potwierdza na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz dołączając referencje/cv/certyfikaty potwierdzające kwalifikacje osób, którymi dysponuje. Dodatkowo wymagane jest złożenie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania oraz oświadczenia, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. VII. Informacje dodatkowe 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego przekazania oferty drogą mailową lub brak którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za przesłanie oferty na inny adres mailowy niż wskazany w niniejszym zapytaniu. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego. 4. O terminie złożenia oferty, decyduje data i godzina wpłynięcia na adres mailowy Zamawiającego. 5. Oferty złożone po terminie określonym w niniejszym zaproszeniu pozostaną bez rozpatrzenia przez Zamawiającego.

9 VIII. Udzielenie zamówienia 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 3. Zamawiający zawiadomi pisemnie (drogą mailową) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty. 4. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia zawiadomienia o wyborze zwycięskiej oferty. Wykonawca stawi się i podpisze Umowę w wyznaczonym miejscu i terminie. IX. Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonywania wyboru oferty lub unieważnienie postępowania bez podawania przyczyn. 2. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w pkt. IX.1. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

10 Załącznik nr 1.. Pieczęć Wykonawcy Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/05/2013 na usługę zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzania, Ludzie, Rozwój realizowanego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz ofertowy dla postępowania wyboru wykonawcy na: na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem Akademia Lidera Zarządzania, Ludzie, Rozwój 1. Nazwa firmy 2. Adres firmy, nr faksu 3. Telefon kontaktowy 4. E- mail 5. NIP 6. REGON 7. Czy Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT? tak nie 8. Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta Oferuję realizację zamówienia na warunkach i w terminach określonych w zapytaniu za cenę: 1. Cena miesięczna netto za realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem

11 2. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania usługi w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym. 3. Integralną częścią oferty są załączniki potwierdzające spełnienie kryteriów merytorycznych określonych w zapytaniu ofertowym.. Data, czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

12 .. Dane Wykonawcy Załącznik nr 2 Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/05/2013 na usługę zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzania, Ludzie, Rozwój realizowanego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz potwierdzający spełnienie kryteriów merytorycznych dla zapytania ofertowego nr 1/05/2013 projektu na wybór Wykonawcy usługi polegającej na zarządzaniu projektem: Akademia Lidera Zarządzania, Ludzie, Rozwój a. Doświadczenie w zarządzaniu projektami z pomocą publiczną w POKL (działanie 8.1. POKL lub 2.1. POKL) jako wykonawca (popartymi referencjami) lub dysponowanie kadrą posiadającą doświadczenie w zarządzaniu projektami z pomocą publiczną w POKL (działanie 8.1. POKL lub 2.1. POKL) o wartości pow. 1,5 mln zł (popartymi referencjami) 1/ wzór dla oferenta wykazującego doświadczenie w zarządzaniu projektami z pomocą publiczną w POKL o wartości powyżej 2 mln. zł jako wykonawca Usługa Opis usługi (w tym nr i nazwa projektu, którym wykonawca zarządzał, opis czynności wchodzących w skład wykonanej usługi) Wartość projektu Okres realizacji projektu Referencje w załączeniu (TAK/NIE) *) powielić tabelę w dół w przypadku opisywania kolejnych usług 2/ wzór dla oferenta dysponującego osobami posiadającymi doświadczenie w zarządzaniu projektami z pomocą publiczną w POKL o wartości powyżej 2 mln. zł Imię i nazwisko osoby, którą dysponuje Wykonawca Forma dysponowania osobą (umowa o pracę, umowa

13 cywilnoprawna, inna wymienić jaka) Nazwa i nr projektu, którym osoba zarządzała / koordynowała Wartość zarządzanego / koordynowanego projektu Okres realizacji zarządzanego / koordynowanego projektu Podpisane przez ww. osobę CV w załączeniu (TAK/NIE) *) powielić tabelę w dół w przypadku opisywania kolejnych usług b. Dysponowanie kadrą posiadającą doświadczenie w rozliczaniu finansowym projektów realizowanych w ramach POKL o wartości całkowitej projektu powyżej 4 mln zł Imię i nazwisko osoby, którą dysponuje Wykonawca Forma dysponowania osobą (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, inna wymienić jaka) Nazwa i nr projektu, który finansowo rozliczała osoba którą dysponuje Wykonawca Wartość rozliczanego finansowo projektu Okres realizacji rozliczanego projektu Podpisane przez ww. osobę CV w załączeniu (TAK/NIE) *) powielić tabelę w dół w przypadku dodawania kolejnych osób c. Dysponowanie kadrą posiadającą doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji projektów realizowanych w ramach POKL o wartości całkowitej projektu powyżej 4 mln zł Imię i nazwisko osoby, którą dysponuje Wykonawca Forma dysponowania osobą (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, inna

14 wymienić jaka) Nazwa i nr projektu w którym ww. osoba przeprowadzała ewaluację projektu Wartość projektu Okres realizacji projektu Podpisane przez ww. osobę CV w załączeniu (TAK/NIE) *) powielić tabelę w dół w przypadku dodawania kolejnych osób d. Dysponowanie osobą posiadającą doświadczenie w przeprowadzeniu, co najmniej 2 kontroli prawidłowości realizacji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (działanie 8.1. POKL lub 2.1. POKL), gdzie występowała pomoc publiczna Imię i nazwisko osoby, którą dysponuje Wykonawca Forma dysponowania osobą (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, inna forma) Nazwa i nr projektu, który kontrolowała osoba będąca w dyspozycji Wykonawcy Data przeprowadzenia kontroli Wartość kontrolowanego projektu Okres realizacji kontrolowanego projektu Podpisane przez ww. osobę CV w załączeniu (TAK/NIE) *) powielić tabelę w dół w przypadku dodawania kolejnych osób e. Dysponowanie, co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat International Project Management Association (IPMA) [przedłożenie podpisanego CV i certyfikatu w załączniku] Imię i nazwisko osoby którą dysponuje Wykonawca Forma dysponowania osobą (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, inna forma)

15 Nr certyfikatu IPMA i data wydania Podpisane przez ww. osobę CV wraz z certyfikatem w załączeniu (TAK/NIE) *) powielić tabelę w dół w przypadku dodawania kolejnych osób

16 Załącznik nr Dane Wykonawcy Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/05/2013 na usługę zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzania, Ludzie, Rozwój realizowanego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawca oświadcza, iż nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem projektu. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.. Data, czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

17 .. Dane Wykonawcy Załącznik nr 4 Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/05/2013 na usługę zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzania, Ludzie, Rozwój realizowanego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI WYKONAWCY - Oferent nie posiada udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej lub współzależnej; - Oferent nie jest lub nie był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (np.: pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej; - nie osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych; - nie jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będąca w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia do zarządzania projektem takie osoby; - nie jest lub nie był zaangażowany w planowanie realizacji niniejszego projektu, który z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności w ubieganiu się o ofertę; - ponadto osoby, którymi dysponuje oferent uczestniczącą spełniają wymóg bezstronności i niezależności od IP, IP 2 oraz Instytucji Zarządzającej PO KL i nie pozostają w stosunku pracy z wyżej wymienionymi instytucjami.. Data, czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015 Warszawa, 10 lipca 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015 dotyczące realizacji zamówienia na Prace badawcze w zakresie matematycznego określenia różnych kształtów materiałów uziarnionych przy pomocy ciągłych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13 Biuro Projektów Europejskich Warszawa, 12.12.2013 r. u Biuro Projektu Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pok. 022 tel.: 022 561 90 09 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 10.06.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Śląska, finansowanego ze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo