nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK"

Transkrypt

1 nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI PO KL PARTNERSTWO

2 Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Przed nami Święta Bożego Narodzenia oraz powitanie Nowego 2010 Roku. Dla wszystkich z nas jest to okres szczególny, myślami jesteśmy już przy wigilijnym stole - świątecznym, tradycyjnym, przenoszącym zapachami w okres szczęśliwego dzieciństwa. Święta to czas refleksji i zasłużonego odpoczynku. Nim jednak zapomnimy na kilka dni o codziennym pośpiechu, spróbujmy krótko podsumować mijający rok, a także zasygnalizować co czeka nas w nowym roku - który jawi się jako okres istotnych zmian i nowości w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Czego możemy się w tym zakresie spodziewać, dowiedzą się Państwo po lekturze artykułu Zmiany instytucji dokonującej płatności w ramach PO KL przybliżającym istotę zmian wprowadzanych wraz z nowelizacją Ustawy o Finansach Publicznych, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2010 r. Na łamach naszego Biuletynu znajdą Państwo też najważniejsze informacje dot. Planów Działań na przyszły rok, w tym terminów konkursów jakie Wojewódzki Urząd Pracy zamierza ogłosić w najbliższej przyszłości, kryteriów dostępu itp. Koniec roku kalendarzowego skłania też do tego, by spojrzeć wstecz i dokonać analizy tego co wydarzyło się w minionym roku. Jako Instytucja Pośrednicząca, mieliśmy możliwość uczestniczyć dzięki Państwu w wielu przedsięwzięciach służących wspieraniu kapitału ludzkiego naszego województwa. Wszystkie realizowane projekty mają niezbywalną wartość, która albo już przynosi realne rezultaty, albo też znaczenie ich widoczne będzie w przyszłości. Niektóre z projektów zasługują jednak na szczególne wyróżnienie. Ich realizacja udowodniła, że podejmowanie działania mają wymierne znaczenie, zarówno dla konkretnych osób, funkcjonowania społeczności lokalnej, jak i dla ogólnego rozwoju regionu, wpisując się tym samym w dążenie do równowagi regionów, która to zasada leży u podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej. Z projektami zasługującymi na wyróżnienie możecie się Państwo zaznajomić w cyklu artykułów poświęconych tej tematyce. Realizacja tych projektów może być przykładem dla przyszłych projektodawców, do tego jak prowadzić podejmowane przedsięwzięcia, aby były one skuteczne. Boże Narodzenie to czas wyjątkowy, czas spokoju i radości, pozwalający nabrać sił do czekających nas i Państwa wyzwań. Dlatego też życzę Państwu wielu wspaniałych pomysłów na projekty składane w ramach PO KL, zdrowia i wszelkiej pomyślności w realizacji zaplanowanych zamierzeń zarówno zawodowych jak i osobistych. Życzę miłej lektury. Jacek Posłuszny - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Spis treści NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL 4 WYTYCZNE IP W SPRAWIE UDZIELANIA DOTACJI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK 5 Z PLANAMI DZIAŁANIA W 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU 6 STAN WDRAŻANIA PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI NA PODKARPACIU WG STANU NA DZIEŃ 13 LISTOPADA 2009 ROKU DOBRE PRAKTYKI PO KL PODSUMOWANIE KONKURSU 12/POKL/8.1.2/2009 W RAMACH PROCEDURY PRZYSPIESZONEGO WYBORU PROJEKTÓW DOBRE POMYSŁY DOBRE PRAKTYKI REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH PRIORYTETU IX PO KL ORAZ DZIAŁANIA 5.1 RPO Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTODAWCY AKTUALNOŚCI PO KL 15 KURS NA RÓWNOŚĆ AKTUALNOŚCI PO KL PODKOMITET POWOŁUJE MĘŻÓW ZAUFANIA WYNIKI BADAŃ EWALUACYJNYCH PUNKTU INFORMACYJ- NEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W RZESZOWIE 16 PO KL NA TARGACH PARTNERSTWO 18 PARTNERSTWO PRAKTYCZNE PORADY Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Nr 8, grudzień 2009 r. Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Rzeszów, ul. płk. L. Lisa-Kuli 20 tel. (0-17) , fax (0-17) Zespół redakcyjny: Marta Polak, Luiza Pawlus, Joanna Chrobak, Monika Samborska - Szaruga, Renata Chmaj, Bernardeta Krukowska, Agnieszka Rożek, Ewa Sarwa, Eulalia Chrzanowska, Bartosz Kostecki, Przemysław Denda, Agata Słaby Animator RO EFS w Przemyślu, Wiesław Pałka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysietnicy Biuletyn jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego rozpowszechnianie odbywa się bezpłatnie. Przygotowanie graficzne oraz skład tekstu: RZESZÓW ul.zygmuntowska 9A tel: (17) ŁÓDŹ ul.piotrkowska 143 lok.102 tel:

3 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 Wytyczne IP w sprawie udzielania dotacji w ramach Działania 6.2 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opracował nowe Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie podkarpackim, które weszły w życie 9 października 2009 roku. Wprowadzają one wiele zmian, przede wszystkim dotyczących sposobu rozliczania środków otrzymanych w ramach wsparcia pomostowego oraz nakładają na Beneficjentów (Projektodawców) szczegółowe warunki, zgodnie z którymi są zobowiązani prowadzić działania przewidziane w swoich projektach. Od daty pojawienia się przedmiotowych wytycznych, Uczestnik, który w ramach projektu założył działalność gospodarczą, nie ma obowiązku dokumentowania wydatków poniesionych w ramach otrzymanego wsparcia pomostowego. Comiesięczna transza wsparcia wypłacana jest po przedstawieniu przez Uczestnika Projektu dokumentu poświadczającego opłacenie obowiązkowych składek ZUS. Powyższa zmiana zdecydowanie usprawni wypłacanie kolejnych transz przez Instytucje realizujące projekty oraz pozwoli młodemu przedsiębiorcy sprawniej wydatkować otrzymane środki, na cele, które w danym momencie są niezbędne do prowadzenia działalności. Bezpośredni odbiorca pomocy jest uprawniony do otrzymywania wsparcia pomostowego w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacania dotacji. Powyższy dokument nałożył wiele obowiązków na Instytucje realizujące projekty w ramach Działania 6.2. Dotyczą one głównie sposobu oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami (w tym biznes planów) dokonuje Beneficjent (Projektodawca) w terminie do 21 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków. Beneficjent (Projektodawca) zobowiązany jest powołać Komisję Oceny Wniosków (KOW), która dokona oceny merytorycznej złożonych wniosków w oparciu o Regulamin Komisji Oceny Wniosków, sporządzany przez Beneficjenta (Projektodawcę). O terminie i miejscu prac KOW Beneficjent (Projektodawca) zobowiązany jest poinformować WUP w Rzeszowie nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem prac Komisji. W skład KOW wchodzą odpowiednio przygotowani pod względem merytorycznym przedstawiciele Beneficjenta (Projektodawcy) oraz eksperci powołani przez Beneficjenta (Projektodawcy), niezatrudnieni w ramach umowy o pracę u beneficjenta, w ilości co najmniej 20% składu KOW. Oceny merytorycznej danego wniosku dokonują dwie osoby (zasada dwóch par oczu ) członkowie wchodzący w skład Komisji Oceny Wniosków, w oparciu o Kartę Oceny Merytorycznej, z zachowaniem zasady bezstronności oraz przejrzystości zastosowanych procedur. Karta musi zawierać szczegółowe uzasadnienie (odniesienie się do każdego z ocenianych punktów, jasne powody obniżenia punktacji zarówno we wnioskach ocenionych pozytywnie jak i negatywnie) przyznanej oceny punktowej. Beneficjent (Projektodawca) zobowiązany jest do pisemnego poinformowania każdego beneficjenta ostatecznego (uczestnika projektu) o wynikach oceny jego wniosku, w tym o przyznaniu lub nieprzyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Kolejną bardzo ważną, z punktu widzenia Uczestnika Projektu, zmianą jest możliwość odwoływania się od decyzji Beneficjenta (Projektodawcy). Beneficjent ostateczny (uczestnik projektu), którego biznesplan został odrzucony na etapie oceny formalnej lub merytorycznej ma możliwość złożenia do Beneficjenta (Projektodawcy) wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień formalnych. Beneficjent (Projektodawca) ma każdorazowo obowiązek pisemnego poinformowania uczestnika projektu o wynikach powtórnej oceny biznesplanu. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, jednak nie później niż w terminie określonym przez Beneficjenta (Projektodawcę) w regulaminie zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie liczonym od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej. Ważną informacją jest również, iż osoby pozostające w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem (w tym również osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem i/lub pracownikiem beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznes planów związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa oraz związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli), partnerem lub wykonawcą w ramach projektu oraz w stosunku pracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie nie mogą być uczestnikami realizowanego projektu. Wszystkich Państwa, zainteresowanych Działaniem 6.2 3

4 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, zarówno potencjalnych Projektodawców jak i osoby Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 PO KL wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie podkarpackim z pomysłem na własny biznes, zachęcamy do zapoznania się z przedmiotowymi wytycznymi, które w dużej mierze wyjaśniają wiele często zgłaszanych do WUP w Rzeszowie wątpliwości. dostępne są na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - programowe.html Bartosz Kostecki Zmiana instytucji dokonującej płatności w ramach PO KL W dniu 1 stycznia 2010 r. wejdą w życie nowe przepisy ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Nowa ustawa niesie za sobą fundamentalne zmiany w systemie wdrażania programów operacyjnych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. Zmiany dotyczą przede wszystkim systemu finansowania realizacji programów/projektów oraz wprowadzają zmiany w systemie instytucjonalnym, poprzez wprowadzenie instytucji Płatnika, którego rolę pełnić będzie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Zmiany w systemie finansowania funduszy UE wynikają z odmiennego niż dotychczasowe podejścia do środków UE w kontekście ich umiejscowienia w ramach budżetu państwa. Dotychczas środki UE stanowiły dochód budżetu państwa, z którego były rozdysponowywane do beneficjentów za pośrednictwem instytucji systemu wdrażania w formie dotacji rozwojowej. Natomiast nowy system wyłącza środki UE z budżetu państwa i tworzy budżet środków europejskich, przeznaczonych do finansowania programów operacyjnych. Środki z budżetu europejskiego będą teraz przekazywane bezpośrednio (tj. bez pośrednictwa instytucji podpisującej z Beneficjentem umowę o dofinansowanie) do Beneficjenta w formie płatności (a nie dotacji rozwojowej) wypłacanej przez wspomnianego Płatnika (BGK). Płatnik (BGK) będzie dokonywał płatności na podstawie zlecenia wystawianego przez instytucję podpisującą z Beneficjentami umowę o dofinansowanie. Ponadto nowa ustawa o finansach publicznych przewiduje, że część uzupełniającego dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa (środki na finansowanie, które nie pochodzą z budżetu środków europejskich) będzie przekazywana Beneficjentowi w formie dotacji celowej przez właściwego dysponenta części budżetowej, bezpośrednio albo za pośrednictwem BGK. Opisane wyżej zmiany spowodują dualizm otrzymywanych środków przez Beneficjenta jako dofinansowanie: środki UE wypłacane przez BGK w formie płatności oraz ewentualne współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej wypłacanej przez BGK lub bezpośrednio przez właściwego dysponenta. W przypadku projektu, w ramach którego dofinansowanie wypłacane Beneficjentowi w formie zaliczki zawiera w sobie zarówno wkład UE jak i wkład krajowy (np. w relacji 85%:15%) pojawią się następujące komplikacje dla Beneficjenta pomocy w ramach PO KL: z uwagi na fakt, że współfinansowanie krajowe (15% dofinansowania) przekazywane będzie w formie dotacji celowej, podlega ono rygorom rozliczenia określonym w art. 168 uofp. Wynika z nich, że środki nie rozliczone z końcem roku budżetowego podlegają zwrotowi do 31 stycznia roku następnego. Możliwe jest również uznanie tych środków jako wydatki niewygasające, co przesuwa termin ich wykorzystania na koniec marca i rozliczenia nie później niż do 21 kwietnia roku następnego; powyższemu rygorowi nie podlega część dofinansowania przekazywana w formie płatności (85% dofinansowania). W konsekwencji Beneficjent PO KL będzie musiał posiadać wiedzę jaka część przekazanego mu w formie zaliczki dofinansowania podlega obowiązkowi zwrotu w przypadku braku rozliczenia do końca roku budżetowego. W związku z tym konieczne będzie odpowiednie doprecyzowanie zapisów umowy o dofinansowanie, które będą wskazywać, jaka część środków przysługujących Beneficjentowi stanowi współfinansowanie krajowe i jakie są konsekwencje ich nierozliczenia z końcem roku budżetowego. Dodatkowo, z uwagi na możliwość wypłaty środków na rzecz Beneficjenta w innym montażu niż wynikający z umowy, planuje się, aby przy każdorazowej wypłacie środków Beneficjent był informowany o statusie (wkład UE, współfinansowanie krajowe) przelewanych na jego konto środków. Nowe Zasady finansowania PO KL znajdują się obecnie na etapie konsultacji. Zakończenie tego procesu przewiduje się na dzień 31 grudnia br. Monika Samborska - Szaruga 4

5 PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK Z Planami Działania w 2010 rok Plany działania na rok 2010 dla województwa podkarpackiego zostały rekomendowane do zatwierdzenia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Komitet Monitorujący, zostały również poddane konsultacjom społecznym. Dokument ten, oprócz materiałów takich jak Szczegółowy Opis Priorytetów, Wytyczne i Zasady, Podręcznik przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL, Dokumentacja konkursowa (wszystkie dostępne na stronie internetowej WUP zakładka Dokumenty do pobrania) jest podstawą, z którą powinien zapoznać się każdy projektodawca, opracowując projekt. Plan działania wskazuje założenia w zakresie wdrażania poszczególnych Priorytetów m in. wymagania dotyczące przygotowania projektu poprzez wskazanie kryteriów dostępu. Najczęściej wskazywane w Planach działania kryteria dostępu dotyczą: Grupy docelowej stanowią ją osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego. Ilości wniosków, które może złożyć jeden podmiot w ramach jednego konkursu. Wartości minimalnej projektu. Okresu realizacji projektu lub terminu do którego projekt musi zostać zakończony. Prowadzenia biura projektu na terenie województwa podkarpackiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu oraz z kluczowym personelem realizującym projekt. Plany działania wskazują również kryteria strategiczne, kryteria nieobowiązkowe jednakże premiowane dodatkowymi punktami. Poprzez określenie kryteriów strategicznych projekty realizowane w ramach PO KL wspierają m.in. grupy odbiorców czy obszary szczególnie wymagające wsparcia oraz promują formy wsparcia. Plany działania na 2010 rok w podziale na Priorytety Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich, który zakłada poprawę dostępu do zatrudnienia oraz wspiera aktywność zawodową osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, tworzy również warunki do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W ramach Priorytetu VI planowane jest ogłoszenie konkursu z Działania 6.3 oraz konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej. Alokacja na cały Priorytet wynosi blisko 600 milionów złotych, w roku 2010 planowane jest wydatkowanie prawie 13% z tej kwoty. W ramach Działania 6.3 środki te będą wspierać projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych. Konkurs ogłoszony zostanie w I kwartale 2010 roku na kwotę 1,5 miliona złotych. Ogłoszenie konkursu na projekty innowacyjne z Priorytetu VI planowane jest na IV kwartał 2010 roku. W przypadku projektów innowacyjnych nie ma typów projektu, tylko tematy projektów, które wybierane są przez każde IP ze zbiorczej listy przygotowanej przez MRR. Tematy obowiązujące w województwie podkarpackim to: Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej. Rozwój i testowanie instrumentów wspierających godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz zwalczania dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność. Środki które zostaną zakontraktowane w ramach ogłoszonego konkursu to 3 miliony złotych. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaplanował również wdrożenie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Poddziałania ,,Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Konkurs dla tych projektów zostanie ogłoszony w IV kwartale 2010 roku. Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu: wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza; upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna); rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym. 5

6 PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK Na konkurs jest planowana alokacja w wysokości 3 miliony zł. W Planie działania dla Priorytetu VII tj. Promocja integracji społecznej, w ramach którego zakłada się realizację działań na rzecz aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminowanych na rynku pracy oraz wsparcie dla instytucji i organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej w regionie, planowane są cztery konkursy, wszystkie zostaną ogłoszone w IV kwartale 2010 roku. WUP ogłosi konkurs z Poddziałania Wsparcie ekonomii społecznej, w ramach którego będą kwalifikowalne następujące typy projektów: Wsparcie dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny: a. b. c. d. e. usługi prawne, księgowe, marketingowe; doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju); szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej; usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej); promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 13 milionów zł. Ogłoszony zostanie również konkurs z Działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji", który będzie wspierał oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich. Wartość konkursu wynosić będzie 2 miliony zł. Projekty innowacyjne z Priorytetu VII będą dotyczyć tematu: Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Grupy do których skierowane jest wsparcie to osoby niepełnosprawne, a alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 3 miliony zł. W ramach projektów współpracy ponadnarodowej Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - możliwe będzie finansowanie rozwoju nowych form oraz metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy). Wsparcie ma być skierowane do osób zamieszkujących gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców. Określony został również dodatkowy warunek: tj. skierowanie projektu wyłącznie do mieszkańców gminy, na terenie której już zrealizowano lub aktualnie realizowana jest inwestycja związana z rozbudową infrastruktury społecznej, współfinansowana z EFRR lub FS. Wartość konkursu wynosić będzie 3 miliony zł. Z Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki (w ramach którego wspierane jest podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki oraz zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów) zaplanowano 8 konkursów (2 konkursy z Poddziałania 8.1.2) większość w I kwartale 2010 r. Z Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w roku 2010 w ramach konkursu będzie możliwe dofinansowanie takich typów projektów jak: ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw; doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy). Wartość konkursu będzie opiewać na kwotę 80 milionów zł. WUP planuje również ogłoszenie konkursu z Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, w ramach którego będzie możliwe uzyskanie dofinansowania projektów mających na celu: wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement; podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo; szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych; szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. 6

7 PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK W ramach tego Poddziałania planowane jest ogłoszenie dwóch konkursów, na które przeznaczona została łączna kwota 40 milionów zł. Ponad 5 milionów złotych zaplanowane zostało w konkursie z Poddziałania Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności. Projekty złożone w odpowiedzi na ten konkurs będą dotyczyły: podejmowania inicjatyw na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców; promowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego; upowszechniania na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity. Kolejny konkurs z Priorytetu VIII skierowany jest na Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach Poddziałania Działania w ramach wsparcia mogą obejmować: staże i szkolenia praktyczne; tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu; promocję idei przedsiębiorczości akademickiej w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out); szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out. Wartość projektu będzie opiewać na blisko 30 milionów złotych. Zgodnie z Planami działania z Priorytetu VIII w ramach projektów współpracy ponadnarodowej wdrażanych w trybie konkursowym będą ogłoszone 3 konkursy w ramach: Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. W ramach tych konkursów odpowiadającym każdemu Poddziałaniu kwalifikowane będą następujące formy działań: organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań; przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów; adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju; doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne; wypracowywanie nowych rozwiązań. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, który zakłada poprawę dostępu do edukacji oraz podniesienie jakości usług świadczonych w systemie oświaty będzie ją wspierał w roku 2010 w ramach dwóch konkursów, które planowane są na II kwartał 2010 r. z następujących Działań: Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Typy projektu przewidziane do realizacji w ramach konkursu obejmują: kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, w tym w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy; kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych; programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji); usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy, wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego. Środki finansowe na powyższe działania zaplanowane są w wysokości 20 milionów zł. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Konkurs będzie dotyczył projektów polegających na: tworzeniu i wspieraniu działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich; podnoszeniu poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach, działaniach informacyjno-promocyjnych, szkoleniowych doradczych podnoszących świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 6,3 milionów zł. W ramach Priorytetu IX planowane jest również wdrażanie projektu innowacyjnego pt: Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy. 7

8 STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU Projekt ten ma formę projektu systemowego testującego, którego celem jest rozwiązanie problemu przygotowania absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe do przyszłego zatrudnienia, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców i potrzebami regionalnego rynku pracy. Jego realizacja rozpocznie się 1 stycznia 2010 r., planowany termin zakończenia to 31 grudnia 2011 r. Wdrażane w ramach projektu działania będą realizowane w dwóch uzupełniających się obszarach: Pierwszy obszar obejmuje model nauczania w szkołach zawodowych, którego celem będzie m.in. wypracowanie ram prawnych i organizacyjnych funkcjonowania Regionalnego Centrum Monitorowania Zawodów oraz wypracowanie takiego modelu kształcenia praktycznego, który uwzględniał będzie oczekiwania sektora przedsiębiorstw i usług. Drugi obszar obejmował będzie modyfikację systemu dokszta- łcania nauczycieli kształcenia zawodowego, dostosowanego do potrzeb gospodarki i placówek oświatowych. Będzie on miał na celu wypracowanie systemu szkoleń nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe (w tym staży w przedsiębiorstwach) oraz zapewnienie efektywnego sposobu pozyskiwania instruktorów praktycznej nauki zawodu z sektora przedsiębiorstw. W ramach projektu zorganizowana zostanie kampania społeczna propagująca nawiązywanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a szkołami w naszym regionie. Środki finansowe przeznaczone na realizacje powyższego projektu to 15 mln zł ( w tym 2 mln w 2010 r.). Joanna Chrobak Luiza Pawlus Stan wdrażania Programu Kapitał Ludzki na Podkarpaciu wg stanu na dzień 13 listopada 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie od 2007 roku wdraża Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Zainteresowanie pozyskiwaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego jest bardzo duże, co najlepiej obrazują liczby: złożonych wniosków oraz 895 podpisanych umów. Stan wdrażania PO KL na Podkarpaciu Od początku realizacji Programu WUP w Rzeszowie ogłosił 49 konkursów (stan na ). Rok Ilość ogłoszonych konkursów 3 konkursy pilotażowe 22 w tym 1 konkurs otwarty 24 w tym 2 konkursy otwarte Tabela 1. Liczba ogłoszonych konkursów W ramach 40 konkursów, na które nabór wniosków został zakończony złożonych zostało wniosków na kwotę zł. Wg stanu na 13 listopada 2009 r. podpisanych zostało 895 umów na łączną kwotę zł. Pozytywną ocenę merytoryczną przeszło wnioski a 231 wniosków jest w trakcie oceny. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII Promocja integracji społecznej VIII Regionalne kadry gospodarki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Tabela 2. Liczba umów podpisanych w latach Liczba podpisanych umów Obecny stan kontraktacji wskazuje na to, iż zgodnie z założeniami WUP alokacja przeznaczona na lata zostanie wykorzystana w całości. Realizując działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie Podkarpackim zwracamy szczególną uwagę na potrzeby naszego regionu. Jak bardzo bliski jest nam nasz wspólny interes w postaci rozwoju społecznego i gospodarczego Podkarpacia obrazuje tabela nr 3. Aż 852 beneficjentów spośród 895, z którymi podpisane zostały umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL pochodzi z województwa podkarpackiego. Stanowi to niemalże 95%. Priorytet kujawsko-pomorskie lubelskie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie śląskie świętokrzyskie wielkopolskie Liczba podpisanych umów Tabela 3. Liczba podpisanych umów w podziale na województwa

9 STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU Mapa nr 1 przedstawia rozkład aktywności poszczególnych powiatów województwa podkarpackiego w aplikowaniu o środki w ramach PO KL. Oprócz zdecydowanie wybijającego się powiatu rzeszowskiego do bardziej prężnych należą tu powiat przeworski, mielecki oraz krośnieński. Na dzień 13 listopada 2009 r. procent kontraktacji w stosunku do alokacji uplasował się w przedziale 56% - 81%, z wyjątkiem Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, gdzie wystąpiła sytuacja, w której wartość podpisanych umów przekroczyła wielkość alokacji. Stało się tak, m. in. ze względu na fakt, iż WUP wdraża działania przewidziane w ramach Pakietu antykryzysowego, w wyniku których nastąpiło zwiększenie wartości umów podpisanych w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia z kwoty ,56 zł na kwotę ,30 zł. Zatwierdzonych zostało wniosków o płatność, a kwota wydatków uznanych do refundacji wynosi zł. Jak wypadamy na tle kraju Wg stanu na 2 listopada 2009 r. w ramach komponentu regionalnego najwięcej umów zostało podpisanych w województwie mazowieckim Liczba 867 podpisanych umów dla województwa podkarpackiego daje 6 pozycję w skali kraju Liczba podpisanych umów pow. 100 Mapa 1. Liczba podpisanych umów w podziale na powiaty województwa podkarpackiego % Priorytet VI % Priorytet VII Alokacja na lata Wykres 1. Alokacja a kontraktacja środków EFS 56% Priorytet VIII Kontraktacja 81% Priorytet IX Mazowieckie Śląskie Łódzkie Lubelskie Wielkopolskie Podkarpackie Warmińsko - Mazurskie Małopolskie Kujawsko - Pomorskie Pomorskie Dolnośląskie Świętokrzyskie Zachodniopomorskie Podlaskie Opolskie Lubuskie Wykres 2. Liczba podpisanych umów w ramach komponentu regionalnego (źródło: Informacja miesięczna opracowana przez IZ na dzień 2 listopada 2009 r.) Najwyższy stopień wykorzystania alokacji na lata zarówno w procesie kontraktacji jak i płatności, osiągnęło województwo warmińsko-mazurskie (35%), województwo podkarpackie znalazło się odpowiednio na drugiej i czwartej pozycji. 26,2 25,8 25,6 25,8 23,8 22,2 9,6 10,3 9,8 6,6 9,3 8,5 18,5 7,2 23,4 Dolnośląskie Kujawsko - Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Wykres 3. Stopień wykorzystania alokacji (źródło: Informacja miesięczna opracowana przez IZ na dzień 2 listopada 2009 r.) 12,7 31,6 13,2 podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowanie zatwierdzone wnioski o płatność 23,9 24,3 9,4 10,6 25,2 9,9 30,2 13,7 35,0 17,8 17,9 7,3 31,6 17,2 9

10 DOBRE PRAKTYKI PO KL Mając świadomość odpowiedzialności jaka na nas spoczywa dokładamy wszelkich starań, aby podejmowane przez nas działania były efektywne i przynosiły wymierne korzyści lokalnej społeczności. Wzorem dotychczasowych doświadczeń przy planowaniu oraz realizacji zadań nam powierzonych bierzemy pod uwagę zarówno oczekiwania mieszkańców Podkarpacia jak i potrzeby naszego regionu. Renata Chmaj Podsumowanie konkursu 12/POKL/8.1.2/2009 w ramach procedury przyspieszonego wyboru projektów Celem wprowadzenia procedury przyspieszonego wyboru projektów dla Poddziałania było przeciwdziałanie negatywnym skutkom spowolnienia gospodarczego. W ramach procedury przyspieszonego wyboru projektów Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przeprowadził dwa konkursy: 10/POKL/8.1.2/2009 trwający od 4 maja 2009 r. do 10 czerwca 2009 r. oraz 12/POKL/8.1.2/2009 od 15 czerwca 2009 r. do 25 listopada 2009 r. Głównym założeniem konkursu nr 12/POKL/8.1.2/2009 było wsparcie przedsiębiorstw, które w wyniku kryzysu gospodarczego planują lub realizują plany grupowych lub monitorowanych zwolnień pracowników poprzez realizację programów outplacementowych, w wyniku których zostaną złagodzone negatywne skutki zmiany gospodarczej oraz uzyskanie przez pracowników zagrożonych utratą pracy w wyniku kryzysu gospodarczego nowego zatrudnienia. W ramach konkursu nr 12/POKL/8.1.2/2009 możliwe były do realizacji 3 typy projektów. W obrębie typu pierwszego przewidziano wsparcie dla osób zwolnionych i zagrożonych utratą pracy zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement. W szczególności wsparcie polegało na przeprowadzeniu szkoleń i poradnictwa zawodowego i psychologicznego, pomocy w zmianie miejsca pracy, znalezieniu nowej pracy, pomocy dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do 40 tys. zł, wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. W ramach typu drugiego przewidziano szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych, tworzenie indywidualnych planów działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Natomiast typ trzeci dotyczył szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców, które wspomagały proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Na konkurs nr 12/POKL/8.1.2/2009 ogółem wpłynęło 80 wniosków o dofinansowanie, z czego 46 przekazano do oceny merytorycznej. Do dnia 27 listopada 2009 r. zostały podpisane cztery umowy o dofinansowanie realizacji projektów: Droga na giełdę, nr POKL /09, na kwotę ,00 zł. Podkarpacki Biznesmen, nr POKL /09, na kwotę ,03 zł. Podkarpacki program wsparcia procesów restrukturyzacji i adaptacji gospodarki nr POKL /09, na kwotę ,00 zł. Program wsparcia dla kontynuacji pracy zawodowej pracowników firmy ZELMER S.A., nr POKL /09, na kwotę ,59 zł. Poza wymienionymi projektami, które otrzymały dofinansowanie ramach niniejszego konkursu zostaną podpisane dodatkowo trzy umowy o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę ,16 zł. W związku z tym w ramach konkursu nie została wykorzystana alokacja finansowa w kwocie ,22 zł. Biorąc pod uwagę niewykorzystane środki, zmiany w przepisach prawnych, a także w obowiązujących dokumentach programowych Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w dniu 26 listopada 2009 r. ogłosił w ramach procedury przyspieszonego wyboru projektów nowy konkurs otwarty nr 15/POKL/8.1.2/2009. Eulalia Chrzanowska Ewa Sarwa 10

11 DOBRE PRAKTYKI PO KL Dobre pomysły dobre praktyki Spośród projektów realizowanych w 2009 r. na terenie województwa podkarpackiego, w ramach Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL, na uwagę zasługuje projekt pt. Eurokierowca. Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną 30 grudnia 2008 r., projekt realizowany w okresie 16-stu miesięcy (do r.), przewiduje objęcie wsparciem 250 osób. Wartość całkowita projektu wynosi ,28 zł. Projekt jest kolejną edycją przedsięwzięcia o nazwie EUROkierowca. Pierwsze dwie edycje realizowane były na terenie woj. opolskiego i dolnośląskiego, gdzie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Celem ogólnym projektu jest rozwój kwalifikacji pracowników różnych sektorów gospodarki województwa podkarpackiego oraz zwiększenie ich poziomu adaptacji zawodowej i mobilności poprzez udział w szkoleniach: 1. Akademia Bezpiecznej Jazdy - łącznie dla 150 osób. 2. Zasady przewożenia ładunków oraz czas pracy kierowców 100 osób. Szkolenie z Akademii Bezpiecznej Jazdy realizowane jest na Torze Teesdorf koło Wiednia - wiodącym centrum szkoleniowym bezpiecznej jazdy w Europie. Tor znajduje się na powierzchni tys. m i jest wyposażony w najnowszy sprzęt techniczny umożliwiający bezpieczną symulację ekstremalnych sytuacji na drogach. Specjalne oświetlenie umożliwia także pracę w nocy. Szkolenie ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny - z dużym naciskiem na praktykę za kółkiem czyli trening. Zajęcia praktyczne na torze obejmują m.in.: prowadzenie pojazdu w slalomie, ćwiczenia z hamowania, korzystanie z ABS, zachowanie pojazdu w zakrętach (podsterowność, nadsterowność), omijanie przeszkód, prowadzenie samochodu po śliskiej nawierzchni, trening podczas aquaplanningu, pokonywanie toru przeszkód, a także ćwiczenia na płycie poślizgowej. Szkolenie prowadzone jest w systemie 2-dniowym (sobota, niedziela - 16 h w grupach 10 osobowych), przez instruktorów Test & Training Centrum Techniki Jazdy i Szkoleń Bezpieczeństwa Sp. z o.o., która jest spółką Austriackiego Automobilklubu. Zajęcia odbywają się w j. niemieckim, a następnie tłumaczone są na j. polski. Natomiast, drugi typ szkolenia, realizowany w ramach projektu zasady przewożenia ładunków oraz czas pracy kierowców - obejmuje zagadnienia związane m.in. z: zasadami i praktyką w mocowaniu ładunków w transporcie drogowym (tj. przewo Projekt pt. Eurokierowca -żenie, zabezpieczenie ładunku przed przemieszczeniem, sankcje karne za łamanie przepisów, porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach), a także przepisy socjalne, dotyczące czasu pracy kierowców. Zajęcia odbywają się soboty 8 h w grupach 10 osobowych i są prowadzone przez trenera z praktycznym doświadczeniem. Uczestnictwo w obu typach szkoleń jest całkowicie bezpłatne. Po zakończeniu szkolenia Beneficjenci Ostateczni otrzymają certyfikat wydany przez Kadry Polskie sp. z o.o., natomiast w przypadku szkolenia Akademia Bezpiecznej Jazdy, będzie to również certyfikat austriacki, sygnowany przez OEAMTC. Na uwagę zasługiwać może również projekt pt: DOLINA WIEDZY wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorstw branży lotniczej województwa podkarpackiego. Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną 28 sierpnia 2009 r., projekt będzie realizowany w okresie 16-stu miesięcy (do r.). Celem ogólnym projektu jest rozwój kapitału ludzkiego podkarpackich przedsiębiorstw branży lotniczej, skupionych w Dolinie Lotniczej, wraz z firmami działającymi na jej rzecz, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych ich pracowników - łącznie 512 osób. Dolina Lotnicza odgrywa strategiczne znaczenie dla rozwoju przemysłu w regionie województwa podkarpackiego. Choć przemysł lotniczy jest jednym z lepiej prosperujących, także jego dotknęły następstwa kryzysu gospodarczego. Mniejsza ilość pieniędzy w kieszeniach obywateli wpłynęła na zmniejszenie ilości podróżujących. Linie lotnicze musiały ciąć liczbę lotów, to zaś znalazło odzwierciedlenie w konieczności redukcji zatrudnienia i w zmniejszonym zapotrzebowaniu na szkolenie pilotów. Pojawiły się także bariery w ekspansji gospodarczej na rynki zagraniczne spowodowane miedzy innymi zmniejszoną liczbą zamówień, zwiększoną rywalizacją o kontrahentów, a także koniecznością cięcia kosztów, w tym kosztów wiązanych z rozwojem umiejętności pracowników. Tak szeroko zakrojony problem znalazł odzwierciedlenie w działaniach, realizowanych w Projekcie. Objęcie wsparciem tylko przedsiębiorstw zrzeszonych w Stowarzyszeniu Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA byłoby nieskuteczne z perspektywy globalnej. Dobre funkcjonowanie przedsiębiorstw branży lotniczej zależy bowiem nie tylko od nich samych, ale także od ich kontrahentów, podwykonawców, usługodawców i innych podmiotów, z których korzysta branża lotnicza. Pomimo faktu, że firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA zlokalizowane są w rożnych regionach Polski oraz współpracują z różnymi firmami z różnych części Polski 11

12 DOBRE PRAKTYKI PO KL i świata, Beneficjent zdecydował się wesprzeć obszar najbardziej potrzebujący województwo podkarpackie. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy była potwierdzona badaniami słabość gospodarczego potencjału wewnętrznego naszego województwa oraz stosunkowo niski (w porównaniu z innymi województwami) potencjał lokalnych stref inwestycyjnych. W ramach projektu oferowane następujące rodzaje szkoleń: Dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych do 1 kv. Szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych do 1kV. Zakończone certyfikacją przeprowadzoną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (możliwość uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego E lub świadectwa kwalifikacyjne D w zakresie eksploatacji do 1kV). Po zakończonym szkoleniu pracownicy nie tylko posiadają uprawienia do pracy na urządzeniach energetycznych i elektroenergetycznych do 1kV, ale zwiększają swoją wiedzę na temat prawa pracy i zasad BHP oraz ochrony przeciw pożarowej. Spawanie metodą TIG/MAG/MIG. Szkolenie z zakresu efektywnego i precyzyjnego spawania jedną z 3 metod (metodą TIG, spawanie w osłonie gazów aktywnych MAG, spawanie w osłonie gazów obojętnych MIG). Szkolenie zakończone jest egzaminem (Certyfikacja przez Instytut Spawalnictwa z Gliwic). Po egzaminie jest możliwość uzyskania książeczki spawacza oraz świadectwa spawacza wg danej metody. Operator CNC. Szkolenie z zakresu obsługi urządzeń sterowanych numerycznie, odpowiadające światowym standardom edukacyjnym. Zajęcia prowadzone na symulatorach komputerowych (MTS CNC, Heindenhain), trenażerach, tokarkach (SINUMERIK) rzeczywistych obrabiarkach oraz na centrum frezarskim (SINUMERIK). Szkolenie zakończone jest egzaminem i daje możliwość uzyskania Certyfikatu Operatora CNC Komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM. Szkolenie z zakresu efektywnego i precyzyjnego projektowania technicznego przy użyciu zaawansowanych urządzeń high-tech. W ramach szkolenia oferowane są między innymi takie pakiety tematyczne, jak: AutoCAD moduł podstawowy, zaawansowany, Mechanical, 3D; EdgeCAM stopień I, stopień II; Autodesk Inventor stopien I, stopień II oraz Autodesk Vault. Jedno szkolenie z zakresu CAD/CAM to zajęcia z jednego wybranego oprogramowania na jednym wybranym stopniu zaawansowania. Warunkiem uruchomienia danej tematyki szkoleń jest zebranie 14 - osobowej grupy. Zarządzanie projektami - Project Management IPMA D. Szkolenie zawiera praktyczne aspekty zarządzania projektami z uwzględnieniem specyfiki branży lotniczej. Skierowane jest dla kadr managerskich przedsiębiorstw zrzeszonych w Dolinie Lotniczej lub działających na jej rzecz. Uczestnicy szkolenia uzyskują możliwość uzyskania uznawanego na całym świecie certyfikatu International Project Management Association (IPMA) na poziomie D (Certyfied Project Management Associate); zdobywają przynależność do prestiżowej grupy społecznej poprzez wpis do księgi IPMA Yearbook, publikację nazwiska na stronach www SPMP i IPMA i w materiałach wydawanych przez SPMP, jak i pracodawców, którzy zyskują: prestiż firmy, większą wydajność i produkcyjność przedsiębiorstwa, większą konkurencyjność, przejrzystość - tożsame standardy, terminologia, procedury. Szkolenia będą odbywają się w dni robocze w cyklu 8-godzinnym (w godzinach pracy). Związane jest to z występowaniem w projekcie pomocy publicznej. W tej sytuacji pracodawca może kwalifikować wynagrodzenie pracowników związane z czasem pracy poświęconym na szkolenie, jako wymagany wkład własny. Wartość całkowita projektu wynosi ,66 zł. Agnieszka Rożek Projekt pt. Eurokierowca 12

13 DOBRE PRAKTYKI PO KL Realizacja projektów w ramach Priorytetu IX PO KL oraz Działania 5.1 RPO z punktu widzenia projektodawcy To, co wyróżnia nasze projekty spośród innych projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego, to ich wzajemne uzupełnianie się i nastawienie na kompleksowe rozwiązanie problemów edukacyjnych oraz trwałe efekty, które w niedalekiej perspektywie powinny wpłynąć na podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych oraz na poprawę wyników nauczania. Projekty, które przygotowujemy poprzedzone są głęboką analizą problemów, konsultacjami społecznymi, wynikają z rzeczywistych potrzeb osób zamieszkujących na obszarze ich oddziaływania. Nasze działania rozpoczęliśmy od skierowania wsparcia w kierunku dzieci w wieku przedszkolnym. Pierwszy projekt Utworzenie punktu przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich - Wesołe przedszkole, którego beneficjentem jest Gmina Brzozów - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przysietnicy, realizowany jest w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od r. do r. To dzięki wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Społecznego codziennie od poniedziałku do piątku 24 dzieci może korzystać z bezpłatnej 5 godzinnej opieki przedszkolnej. Dodatkowo w ramach zajęć cztero i pięciolatki uczą się języka angielskiego oraz uczestniczą w zajęciach z rytmiki. Dzieci mówiące niewyraźnie, objęte są terapią logopedyczną (w wymiarze 2 godzin tygodniowo), a od 1 stycznia 2010 r. w ramach drugiego projektu Wesołe przedszkole, który będzie realizowany do r. dodatkowo wprowadzone zostaną zajęcia gimnastyki korygującej wady postawy. Działania te mają na celu wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i eliminowanie, na miarę możliwości, ich nabytych i wrodzonych wad wymowy i postawy. Uczestniczący w projekcie mali uczniowie mają okazję skorzystać z bezpłatnego dożywiania, a w maju organizowana jest dla nich wycieczka autokarowa. Częstymi gośćmi w Punkcie Przedszkolnym są rodzice. To oni śledzą karierę przedszkolną swoich pociech, korzystają z porad nauczycieli, logopedy. Czują się współgospodarzami, odpowiedzialnymi za prawidłowy rozwój swoich dzieci. Wspólnie z nauczycielami przygotowują uroczystości klasowe tj. Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadzia oraz uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, podczas organizowanych dwa razy do roku Dni Otwartych. Projekt pt. Utworzenie punktu przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich - Wesołe przedszkole Pedagogizacja rodziców to kolejne ważne zadanie projektowe. Zajęcia warsztatowe, które mają pokazać jak prawidłowo wspierać swoje dzieci w ważnym okresie rozwojowym oraz jak unikać błędów wychowawczych, prowadzą doświadczeni trenerzy, specjaliści w zakresie pedagogiki, psychologii. Projekt pt. Utworzenie punktu przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich - Wesołe przedszkole Realizowany projekt wyzwolił szereg działań skoncentrowanych na utworzenie w Przysietnicy, (wsi liczącej ponad mieszkańców) przedszkola. Decyzją Burmistrza poprzedzoną uchwałą brzozowskich radnych przygotowany został projekt pt. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przysietnicy, który gmina złożyła w ramach ogłoszonego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Oś V, Działanie 5.1 Infrastruktura Edukacyjna. Wniosek został pozytywnie zarekomendowany, a na realizację projektu Gmina Brzozów otrzymała kwotę zł. W ramach współfinansowanej przez Urząd Marszałkowski inwestycji powstanie do końca 2011 r. 4-oddziałowe przedszkole. W części tej znajdzie się również kuchnia obsługująca cały obiekt oraz świetlica. Do istniejącego budynku szkoły podstawowej, który zostanie zmodernizowany, dobudowana zostanie sala gimnastyczna z zapleczem, biblioteka oraz część dydaktyczna gimnazjum. Rozbudowany obiekt będzie miał 2 powierzchnię użytkową ponad 3850m. Trzeci projekt, który dopełnia działania realizowane w obszarze edukacji, nie tylko w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przysietnicy, ale w całej Gminie Brzozów nosi nazwę Szansa dla każdego ucznia. Na realizację tego projektu Gmina Brzozów otrzymała dofinansowanie w kwocie zł. Projekt realizowany w ramach Poddziałania Priorytetu IX POKL został 13

14 AKTUALNOŚCI PO KL przygotowany przez dyrektora i zespół nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przysietnicy. Grupę docelową realizowanego od do projektu stanowi 2100 uczennic i uczniów uczęszczający do 10 szkół podstawowych i 8 gimnazjów w Gminie Brzozów. Zakłada on prowadzenie zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój wiedzy i umiejętności oraz wyrównywanie braków w wiadomościach matematyczno przyrodniczych. Ma również na celu stworzenie warunków do świadomego i skutecznego rozwijania zdolności artystycznych. W okresie 3 kolejnych lat we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Brzozów organizowane będą zajęcia logopedyczne, psychologiczne oraz dydaktyczno wyrównawcze z matematyki. Uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w ciekawych zajęciach zorganizowanych w ramach kół przedmiotowych z przyrody, fizyki, chemii. Dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania w zakresie przedmiotów artystycznych zaplanowano zajęcia: taneczne, Projekt pt. Utworzenie punktu przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich - Wesołe przedszkole Projekt pt. Utworzenie punktu przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich - Wesołe przedszkole wokalno-muzyczne, teatralne. Dodatkowymi działaniami podnoszącymi atrakcyjność projektu będą wyjazdy do teatru, Parków Narodowych, Planetarium. Doposażenie szkół w zestawy laboratoryjne, odczynniki, pomoce dydaktyczne pozwoli na realizację zajęć praktycznych oraz doświadczeń. Przedstawione projekty, które w znacznym stopniu finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozwalają na rozwój dzieci, osób dorosłych w sferze edukacyjnej, kulturalnej, społecznej. Przykład naszej gminy świadczy o tym, że podjęte oddolne inicjatywy spotykają się z przychylnością władz szczebla lokalnego. Wspierane są merytorycznie i finansowo. Rezultaty i efekty wdrożenia projektów pokazują znaczenie programów regionalnych w przeobrażaniu oblicza naszych gmin, powiatów, całego Podkarpacia. Wiesław Pałka Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysietnicy Kurs na równość Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej realizowanie polityki równości płci stało się obowiązkiem wszystkich, którzy korzystają ze środków unijnych. Każdy projekt finansowany z funduszy unijnych powinien sprzyjać urzeczywistnieniu idei równości kobiet i mężczyzn. Ma temu służyć strategia gender mainstreaming, czyli tzw. polityka równości płci. Polityka równości płci stanowi politykę horyzontalną, a więc obowiązuje wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są środki publiczne. Celem polityki równości płci jest rzeczywiste wyrównanie sytuacji życiowej kobiet i mężczyzn, zatem równość płci rozumiana jako stan, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogliby korzystać (Podręcznik Polityka równości płci w praktyce, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Warszawa, 2006 r.). Z jednej strony zasada gender mainstreaming obejmuje wszystkie zagadnienia, na których skupia się polityka państwa, województwa, powiatu czy gminy, z drugiej zaś strony powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w projektach realizowanych przez instytucje sektora pozarządowego oraz prywatnego, które Szkolenie pt. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. Fot. Archiwum WUP w Rzeszowie 14

15 AKTUALNOŚCI PO KL korzystają ze środków publicznych. Zgodnie z tą strategią, kwestie równości płci powinny być brane pod uwagę i uwzględnianie na wszystkich etapach tworzenia i wdrażania zarówno danej polityki, programu czy projektu. Zgodnie z podstawami strategii gender mainstreaming kwestie równościowe powinny przenikać naszą codzienną pracę oraz działania większości instytucji. Często jednak okazuje się, że oprócz dobrej woli i kompetencji brakuje nam odpowiedniej wiedzy i informacji, aby właściwie zrozumieć politykę równości płci i umieć ją stosować, zwłaszcza w konkretnym obszarze problemowym. W związku ze zmianą Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, od dnia 1 kwietnia 2009 r., Projektodawcy starający się o dofinansowanie projektów w ramach PO KL muszą przestrzegać zaostrzonych wymogów dotyczących równości szans kobiet i mężczyzn. Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL poprawność wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pod kątem spełniania horyzontalnej Zasady równości szans kobiet i mężczyzn jest weryfikowana w trakcie oceny merytorycznej wniosku w oparciu o tzw. Standard minimum (Zasada równości szans w karcie oceny merytorycznej została wyodrębniona z polityk horyzontalnych). Standard minimum ma formę listy sprawdzającej, która zawiera sześć pytań, czy wniosek o dofinansowanie spełnia minimalne wymagania w zakresie przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie. Aby uznać projekt za zgodny z zasadami równości szans minimum dwie odpowiedzi na formularzu muszą być twierdzące, w przeciwnym wypadku projekt konkursowy będzie odrzucony (projekt systemowy natomiast zostanie skierowany do poprawy). Podczas oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach ogłoszonych po dniu 1 kwietnia 2009 r. konkursów spostrzeżono, iż znaczna część wniosków nie spełnia zasady równości szans kobiet i mężczyzn ocenianej na podstawie pytań wchodzących w skład Standardu. Wynikiem tego była konieczność odrzucenia wielu wniosków. W związku z problemami, jakie napotykają Projektodawcy, aby spełnić zasadę równości płci Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Instytucje Ogłaszające Konkurs, w tym również Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zintensyfikowały działania szkoleniowe oraz informacyjne skierowane do osób zaintereso- wanych złożeniem wniosków w ramach PO KL. W czerwcu 2009 r. uruchomiona została przez MRR skrzynka mailowa na wiadomości związane ze standardem równości płci. Pod adresem poczty elektronicznej Projektodawcy mogą uzyskać informacje na temat równości szans kobiet i mężczyzn w Programie Kapitał Ludzki, Standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz poradnika Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie rozpoczął serię szkoleń dotyczących polityki równości szans. Pierwsze z nich, prowadzone przez pracowników urzędu zorganizowane zostało w Rzeszowie. Celem szkolenia było omówienie podstawowych kwestii dotyczących polityk horyzontalnych PO KL oraz praktyczne aspekty przygotowania wniosku o dofinansowanie uwzględniające odpowiedzi na pytania Standardu. W następnej kolejności WUP wraz z Regionalnymi Ośrodkami EFS zorganizował cykl szkoleń z zasady równości płci w największych miastach regionu, które prowadziła Pani Małgorzata Jonczy Adamska. Pani Jonczy Adamska jest trenerką z zakresu wdrażania polityki równości płci oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL, członkinią sieci trenerów gender mainstreaming w projektach, menedżerką projektów, posiadająca duże doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Tematem cyklu szkoleń było wskazanie podstawowych definicji związanych z zasadą równości płci (co to jest gender, czym są stereotypy płci, dyskryminacja itp), przedstawienie celów równości płci, wyjaśnienie znaczenia pytań Standardu minimum, wdrażanie perspektywy równości płci w planowaniu, realizacji, ewaluacji projektu, analiza problemu pod kątem płci (tzw. analiza 4 kroki ), cykl zarządzania projektem, formułowanie równościowych celów, planowanie działań, rezultaty wrażliwe na płeć. Szkolenia odbyły się w październiku oraz listopadzie 2009 r., a przeprowadzone zostały w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu oraz Tarnobrzegu. W szkoleniach organizowanych zarówno przez WUP jak i przez RO EFS wzięło udział łącznie ponad 450 osób (w tym członkowie KOP oraz eksperci). Luiza Pawlus Podkomitet powołuje mężów zaufania Przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie działa Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Podkarpackiego (PKM PO KL). Jest on jednym z 16 Podkomitetów powołanych przez Pre-komitet Monitorujący PO KL (uchwała nr 10 z dnia 31 lipca 2007 r.) Jego celem jest zapewnienie wysokiej jakości realizacji komponentu regionalnego (Priorytety VI do IX) PO KL w województwie podkarpackim oraz upewnienie się co do skuteczności jego realizacji. Do zadań Podkomitetu Monitorującego PO KL należy w szczególności: a) rekomendowanie do zatwierdzenia rocznych Planów działania komponentu regionalnego przygotowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. b) c) rozpatrywanie i rekomendowanie do zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach priorytetu oraz rekomendowanie do zatwierdzania ewentualnych zmian tych kryteriów; analizowanie rezultatów realizacji priorytetów oraz wyników 15

16 AKTUALNOŚCI PO KL d) e) f) ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji priorytetów, w szczególności w przypadku, gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w ramach priorytetu; analizowanie okresowych sprawozdań z wdrażania priorytetów; przedkładanie instytucji pośredniczącej propozycji zmian lub analiz priorytetów ułatwiających realizację celów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określonych w Rozporządzeniu Rady nr 1083/2006 dotyczącym tych funduszy lub służącym usprawnieniu zarządzania programem, w tym zarządzania finansowego; możliwość powoływania grup roboczych i zespołów w celu pracy nad dokumentami i zagadnieniami leżącymi w gestii Podkomitetu. W pracach Podkomitetu uczestniczy strona rządowa, samorządowa oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. W dniu 1 kwietnia 2009 r. w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL został wprowadzony zapis mówiący o możliwości powołania męża zaufania jako obserwatora w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów. Funkcję tę mogą pełnić osoby wybrane z grona członków PKM PO KL. Zadaniem męża zaufania jest przede wszystkim monitorowanie procesu losowania przez członków Komisji Oceny Projektów wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, a więc czuwanie nad prawidłowością tego procesu i jego zgodnością z Regulaminem Pracy Komisji Oceny Projektów w ramach PO KL. Podczas obrad Podkomitet Monitorujący PO KL woj. Podkarpackiego, które odbyły się 14 października 2009 r. spośród członków powołanych zostało 2 mężów zaufania w osobie Pani Marioli Zajdel Ostrowskiej (Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej) oraz Pana Jerzego Wiśniewskiego (Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych). Już w dniu 16 października br. odbyło się pierwsze, przeprowadzone pod czujnym okiem nowo wybranego obserwatora, posiedzenie KOP w ramach konkursu nr 7/POKL/7.2.1/2009. W wyniku bardzo wnikliwej obserwacji nie dostrzeżono żądnych uchybień ani nieprawidłowości w pracach Komisji. Kolejne spotkanie PKM PO KL, poświęcone w głównej mierze, omówieniu sprawozdań okresowych z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego PO KL odbędzie się już w roku Marta Polak Bernardeta Krukowska Wyniki badań ewaluacyjnych Punktu Informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie W miesiącu wrześniu Punkt Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie podlegał badaniu ankietowemu, do którego został zobowiązany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Badanie miało charakter krótkoterminowy i sprawdzało opinię tylko i wyłącznie klientów odwiedzających urząd osobiście. Dotyczyły one tylko Punktu Informacyjnego znajdującego się w głównej siedzibie urzędu, a więc punkty informacyjne w oddziałach zamiejscowych w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu nie zostały objęte badaniami. Tak określone zasady, do których WUP musiał się dostosować miały niewątpliwie znaczny wpływ na liczbę respondentów. Niemniej jednak wyniki badań, których sami byliśmy ciekawi, stanowiły cenne źródło wiedzy. Przede wszystkim potwierdziły sens oraz niezwykłą potrzebę funkcjonowania w urzędzie miejsca, w którym pomoc w uzyskaniu informacji uzyskają zarówno projektodawcy jak i potencjalni beneficjenci ostateczni. Na pytanie Czy poleciłby Pan(i) skorzystanie z usług Punktu Informacyjnego innym osobom? 80% badanych odpowiedziało, że zdecydowanie tak, a w 10 punktowej skali ocen, średnia wynosiła 9,47. Bardzo wysoko zostały również ocenione poszczególne elementy pracy Punktu Informacyjnego. Ankietowani udzielali odpowiedzi posługując się skalą od 1 do 10, gdzie 1 oznacza, że dany element jest bardzo zły, a 10, że dany element jest bardzo dobry. Najwyżej zostały ocenione Poziom merytoryczny porady - 9,46 pkt, Stopień wyczerpania interesującego tematu - 9,41 pkt, Ogólna jakość porady 9,36 pkt, a średnio 3 osób przyznało tym elementom maksymalną wartość punktową. Blisko ideału zostały uznane elementy: Życzliwość i kultura osobista osoby udzielającej porady 9,78 pkt oraz Komunikatywność (otwartość) osoby udzielającej porady. 9,73 pkt, którym średnio pięć osób na sześć przyznało najwyższą notę. Ankietowani stwierdzili, że Punkt Informacyjny znajduje się w dogodnej lokalizacji 9,14 pkt, a porada została dopasowana do ich potrzeb 9,05 pkt. Większych zastrzeżeń respondenci nie zgłaszali również do wielkości zasobów kadrowych, które uzyskały średnią notę punktową 8,91 oraz do godzin pracy Punktu Informacyjnego 8,82 pkt. Najniżej został oceniony Komfort organizacji przestrzeni 8,64 oraz Otrzymane materiały 8,59 pkt. Łącznie Punkt Informacyjny otrzymał w dziesięciopunktowej skali średnią ocenę 9,19 pkt, co należy uznać za wynik bardzo dobry. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zamierza jednak stale podnosić poziom świadczonych przez siebie usług. W związku z tym w przyszłym roku planuje przeprowadzić monitoring oraz wewnętrzne badania ankietowe Punktu Informacyjnego, nie tylko w zakresie 16

17 PARTNERSTWO jego oceny, ale przede wszystkim zdiagnozowania oczekiwań i potrzeb naszych klientów. Monitoringowi podlegać będą kontakty telefoniczne, mailowe oraz bezpośrednie, natomiast ankiety dystrybuowane będą wśród klientów odwiedzających urząd osobiście. Badania prowadzone będą w punktach informacyjnych znajdujących się w Rzeszowie oraz oddziałach zamiejscowych w Przemyślu, Tarnobrzegu i Krośnie. Celem badania będzie odpowiednie dopasowanie usług informacyjnych prowadzonych przez Punkt Informacyjny oraz wydziały merytoryczne związane z wdrażaniem POKL. Przemysław Denda PO KL na Targach III Międzynarodowe Targi Pracy oraz Targi Szkoleń odbyły się 8 października 2009 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej Podpromie w Rzeszowie. Ideą przewodnią targów było stworzenie płaszczyzny, na której pracodawcy i osoby zainteresowane podjęciem pracy, stażu lub praktyk będą mogły skonfrontować wzajemne oczekiwania i wymagania. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, który w tym roku reprezentowany był bardzo licznie, zadbał również o to, aby goście odwiedzający imprezę targową mogli uzyskać informacje na temat możliwości przekwalifikowania, uzupełnienia czy też zdobycia nowych umiejętności w ramach PO KL. W tym celu wydział koordynacji utworzył odrębne stanowisko informacyjne, które wielokrotnie przeżywało prawdziwe oblężenie. Z tego powodu nie jesteśmy w stanie podać Państwu dokładnej liczby odwiedzających, szacunkowo imprezę odwiedziło 3 tys. osób. III Międzynarodowe Targi Pracy oraz Targi Szkoleń. Fot. Archiwum WUP w Rzeszowie III Międzynarodowe Targi Pracy oraz Targi Szkoleń. Fot. Archiwum WUP w Rzeszowie Na targach punkt informacyjny pełnił podwójną rolę. Udzielał odpowiedzi przybyłym na targi gościom, których najczęściej interesowało uzyskanie informacji na temat obecnie dostępnych, bezpłatnych szkoleń oraz możliwości uzyskania dotacji na utworzenie własnej działalności gospodarczej, ale także prowadził doradztwo dla przedstawicieli firm wystawienniczych w zakresie przygotowywania oraz realizacji projektów dofinansowanych z EFS. Natomiast dla wszystkich osób bez wyjątku, towarem pożądanym w równym stopniu jak informacje były materiały promocyjne. Przemysław Denda Partnerstwo - praktyczne porady Rożne rodzaje lokalnej współpracy partnerskiej muszą posiadać wiedzę o lokalnym potencjale oraz brakach i dysfunkcjach by mogły budować skuteczne programy działań, które w późniejszym czasie przekształcą się w projekty dalej by mogły skutecznie i we właściwych formach udzielać pomocy mieszkańcom funkcjonującym w obszarach ich działań. W przypadku partnerstw na rzecz zatrudnienia z szczególną intensywnością powstających w okresie kryzysu gospodarczego i regresu podaży na rynku pracy potrzebna jest wiedza o poziomie bezrobocia, jego strukturze i stopie zatrudnienia. Należy dokonać charakterystyki osób bezrobotnych i pracu- jących w zakresie wieku, poziomu umiejętności, kluczowych zawodów, równości płci, danych demograficznych. Siłą partnerstwa jest wszechstronna wiedza, która pochodzi od członków partnerstwa, pochodzących z różnych środowisk. Mimo funkcjonowania wielu instytucji wspomagających rynek 17

18 PARTNERSTWO i zalety. Wśród podstawowych zalet należy wymienić łączenie zasobów, wiedzy, umiejętności co prowadzi do możliwości wspólnego działania. Partnerstwa to szansa uzyskania przewagi konkurencyjnej, społeczności lokalnej, przygotowanie głębokiej analizy potrzeb i zasobów rozwojowych, dobry wstęp do realizacji konkretnych pomysłów w formie projektów. Partnerstwo to również odpolitycznienie procesów decyzyjnych oraz forum do generowania i realizacji pomysłów. Rozróżniamy partnerstwa typu obszarowego; powiatowe, gminne itp., ale także jaka wspólna realizacja konkretnego działania, czy też projektu co jest następstwem szerokiego partnerstwa. Największa wada partnerstw to długi okres przygotowania, konieczność stałego animowania wspierania oraz długie oczekiwanie na efekty. Partnerstwo wymaga też silnego lidera, tak instytucjonalnego jaki i personalnego. Wadą partnerstwa jest też ryzyko stworzenia partnerstwa zamkniętego. Kilka wskazówek dotyczących etapów budowania partnerstwa: pracy, istniej potrzeba działania partnerskiego, by podejmować przedsięwzięcia na bieżąco uwzględniając potrzeby tak pracowników jak i pracodawców. Często partnerstwa pełnią rolę obserwatorów rynku pracy. Przed wejściem Polski do UE często korzystaliśmy z przykładów w krajach UE, w których partnerstwa lokalne w sposób modelowy diagnozowały i rozwiązywały problem. Typowym przykładem była Irlandia ze swoim ogólnonarodowym paktem z 1990 r. tj. programem na rzecz postępu ekonomicznego i społecznego, który kładł nacisk na tworzenie partnerstw lokalnych. Partnerstwa lokalne w Irlandii były bardzo mocno inspirowane i finansowane odgórnie, przewidziano organizację partnerstwa jako spółki non profit w skład, których weszły lokalni partnerzy społeczni, lokalne władze, instytucje rynku pracy, przedstawiciele agencji państwowych działających lokalnie oraz przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji i przedsiębiorców. Partnerstwo wg. Irlandczyków to godzenie partykularnych interesów, wzmacnianie zaufania. W efekcie działania partnerstw lokalnych wzmocniono poczucie zbiorowej odpowiedzialności, tam gdzie nastąpiło wspólne, konstruktywne działanie partnerów. W Polsce inicjatywy partnerskie, choć wprost nie były nazwane, istniały od początku odbudowy samorządu lokalnego w Polsce po 1990 r. Idea partnerstwa zyskała na popularności wraz wzrostem potencjału lokalnych organizacji pozarządowych, a także w wyniku wzrostu samodzielności samorządu lokalnego i jego agent szczególnie powiatowych UP i OPS i PCPR. Ważną sprawą było jednak zwiększenie ilości dostępnych pieniędzy pochodzących zarówno z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych. Przełomowy okazał się Polsko amerykański program partnerstwa lokalnego realizowany w latach Program upowszechnił coś co nazwane modelem partnerstwa lokalnego w sali całego kraju. Amerykański model pratnerstw opierał się na 3 komponentach: Lokalne Ożywienie gospodarcze, szybkie reagowanie, szybki start. Partnerstwo jak każda inna forma ludzkiego działania ma wady Analiza możliwości utworzenia partnerstwa: faza identyfikacji celów działania tj. sformułowanie wizji spodziewanych efektów partnerstwa; identyfikacja parametrów partnerstwa: Co chcemy zrobić?, co powinniśmy zrobić, co musimy zrobić?, co możemy zrobić? faza identyfikacji i doboru partnerów ; faza oceny dostępnych zasobów i umiejętności odnośnie parametrów partnerstwa; Budowanie partnerstwa: faza Identyfikacji potrzeb strategicznych partnerów, które muszą być uwzględnione; faza przygotowania i negocjacji porozumienia partnerskiego; faza opracowania procedur tj. zdolności do wdrażania działań; Zarządzanie partnerstwem: faza realizacji założonych działań i monitorowanie zobowiązań partnerskich; faza oceny funkcjonowania partnerstwa; faza utrzymania i powielania efektów z pomocą animacji zewnętrznej. Podstawowym kryterium efektywności partnerstwa jest skuteczne i trafne działanie, które wynika z precyzyjnie zidentyfikowanych potrzeb i celów wypracowanych w drodze analizy odpowiadającej rzeczywistym potrzebom danego środowiska lokalnego. Pełne, rzeczywiste współdecydowanie i wspóodpowiedzialność jak również zróżnicowane kompetentne zasoby ludzkie oparte na zasobach lokalnych gwarantują efekt skuteczności wspólnych działań. Partnerstwo działa efektywnie wtedy, gdy podchodzi elastycznie do rozwiązywania problemów i stosuje w działaniach innowacyjne metody działania. Bardzo ważnym kryterium efektywności jest mobilność i szybkość podejmowania decyzji oraz przepływu informacji w ramach partnerstwa. Aby te kryteria efektywności osiągnąć struktura 18

19 PARTNERSTWO partnerstwa musi być przejrzysta i jasno sprecyzowana, a zarządzanie partnerstwem musi być powiązane z odpowiedzialnością za partnerstwo. Przykładem pionierskiego partnerstwa lokalnego na Podkarpaciu jest Dolina Strugu, które powstało na początku lat 90. Określenie 'Dolina Strugu' nie jest ścisłym terminem geograficznym czy administracyjnym. Spopularyzowali je na początku lat 90. XX w. samorządowcy tego terenu, określając tak obszar wspólnych wówczas przedsięwzięć. Mikroregion ten obejmuje cztery gminy: Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn, położone w województwie podkarpackim, w południowej części powiatu rzeszowskiego. Gospodarka ma tu głównie charakter rolniczy. Na początku lat 90. w wyniku przemian związanych z transformacją systemową region przechodził głęboki kryzys, społeczeństwo znacznie zubożało, wskaźnik bezrobocia był jednym z największych w kraju. W obliczu tak głębokiego kryzysu, kilku lokalnych liderów stwierdziło, że trzeba to zmienić, podejmując wspólne działania. Rozpoczęto proces wprowadzania zmian poprzez wspieranie społeczności lokalnej, inspirowanie pożądanych przeobrażeń gospodarczych, z poszanowaniem dotychczasowych tendencji rozwoju i lokalnej tożsamości kulturowej. Podejmowane w ramach współpracy działania miały prowadzić do rozwoju zasobów ludzkich, tworzenia trwałych miejsc pracy poza rolnictwem, zwiększenia konkurencyjności i spójności mikroregionu, z wykorzystaniem lokalnych surowców i produktów rolnictwa tradycyjnego. Zaczęło się nietypowo od spółdzielni telefonicznej. Samorządowcy i lokalni liderzy gmin Doliny Strugu zdawali sobie sprawę, że bez sprawnej komunikacji i nowoczesnych technologii informacyjnych nie ma mowy o rozwoju gospodarczym. Tymczasem dostęp do łączy telefonicznych był w tych gminach niezwykle ograniczony, a państwowa wówczas firma telekomunikacja nie inwestowała na obszarach wiejskich. Zdecydowano się więc na pionierskie rozwiązanie: powołano pierwszą w Polsce wiejską spółdzielnię telefoniczną. W ten sposób po raz pierwszy w Europie postkomunistycznej przełamano monopol państwowy w dziedzinie telekomunikacji. Projekt ten wciąż działający stał się kołem zamachowym dalszych wspólnych działań samorządowców i liderów lokalnych. Rozbudowano infrastrukturę techniczną: wodociągi, sieć kanalizacyjną, oczyszczalnie ścieków, co pozwoliło na promocję ekologicznych walorów obszaru. Wykorzystano lokalne zasoby wód mineralnych, które zdobyły stosunkowo duże rynki zbytu. Następnie zaczęto wspierać markowe produkty lokalne. W ofercie dla klientów wyraźnie podkreślano miejsce ich pochodzenia: małe rodzinne gospodarstwa rolne, usytuowane w czystym ekologicznie obszarze, produkujące tradycyjnymi metodami. Dostrzeżono także konieczność wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej i miejskiej. W tym celu powołano szkoły społeczne, funkcjonujące obok szkół publicznych. Realizowany jest także program zapobiegania uzależnieniom, który, oprócz pomocy medycznej, oferuje pomoc w ponownym wejściu na rynek pracy. W chwili obecnej Dolina Strugu stanowi unikat w skali całego kraju, rozwija się niezwykle dynamicznie, jedno przedsięwzięcie pociąga za sobą kolejne. W tym przypadku zadziałała wewnętrzna inspiracja. W społeczności pojawiła się grupa osób, która potrafiła zachęcić innych do działania świetny przykład animacji prowadzonej na poziomie lokalnym przez liderów społeczności. Kluczową usługą Regionalnego Ośrodka EFS jest animacja środowisk lokalnych, poprzez promocję lokalnych inicjatyw współpracy, inspirowanie w zakresie pomysłów na dobre projekty oraz wspieranie w zakresie diagnozowania potrzeb lokalnych i tworzenia planów działań partnerskich na rzecz rozwoju lokalnego. Działania animacyjne w zakresie tworzenia a także wspierania istniejących partnerstw obejmowały i obejmują lokalne grupy działania (LGD), które stały się modelem funkcjonowania partnerstwa na obszarze wiejskim, ma to związek z finansowaniem działań LGD początkowo z programu LIDER, LIDER PLUS w ramach SPO ROL, a obecnie PROW. Na obszarach miejskich główne rodzaje partnerstw rozwojowych to partnerstwa na rzecz zatrudnienia tak jak obecnie tworzące się w Przemyślu, które będzie owocem spotkań tzw. sztabu antykryzysowego. Dużym problemem jest nie samo utworzenie partnerstwa, ale jego funkcjonowanie min. finansowanie działań partnerstwa. W założeniach prawodawstwa UE partnerstwo to podstawowa forma rozwiązywania problemów społecznych. Przygotowane na podstawie następujących materiałów: Podręcznik nt. "Przez współpracę do sukcesu" - Partnerstwo lokalne na rynku pracy. Antoni Soboleski, Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska - Urban, Jarema Piekutowski, Grzegorz Podłowski, Tomasz Sobolowski; Warszawa 2007; "Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Jarosław Pawłowski (zatwierdził) Warszawa, Agata Słaby Animator ROEFS w Przemyślu 19

20 W imieniu Dyrekcji i Pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie składam serdeczne życzenia radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia, wielu ciepłych chwil spędzonych wśród najbliższych przy staropolskich kolędach, a w nadchodzącym Nowym 2010 Roku zrealizowania wszystkich zamierzeń zarówno osobistych jak i zawodowych. życzy Dyrektor Jacek Posłuszny

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Organizacji Pozarządowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Organizacji Pozarządowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Organizacji Pozarządowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oferta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki szansą dla osób powracających na regionalny rynek pracy Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Łódź, 30.03.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010. stan na 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010. stan na 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010 stan na 31 grudnia 2010 r. Ogłoszone konkursy w latach 2007-2010 październik 2007

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Harmonogram konkursów na 2010 rok (Działania 6.1 i 8.1 PO KL) www.pokl.up.podlasie.pl Zakładka: konkursy Harmonogram konkursów na

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Pomocy Społecznej Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Mrągowo, 16.12.2010 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Jeden z funduszy

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego Małgorzata Baran - Sanocka

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS REGIONALNY RYNEK PRACY 8i - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Gospodarka Małopolski Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw* wyniosło 407 tys. osób w Małopolsce zatrudnienie było 1,2% wyŝsze niŝ w 2008

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Wojewódzki Urząd d Pracy w Białymstoku Instytucja Pośrednicz rednicząca ca II Stopnia dla działań: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w języki w ramach PO KL

Inwestycja w języki w ramach PO KL Inwestycja w języki w ramach PO KL Agata Rutkowska Zastępca Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski w Łodzi Łódź, 14 maja 2012 r. Znajomość języków obcych Badania populacji w wieku

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL

Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL 1 Wspieranie kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+ (zadanie o symbolu 2.10) Zadanie realizowane w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika Programu Kapitał Ludzki 2. Finansowanie działalności w dziedzinie integracji w 2012 r. 3. Finansowanie działalności w dziedzinie

1. Specyfika Programu Kapitał Ludzki 2. Finansowanie działalności w dziedzinie integracji w 2012 r. 3. Finansowanie działalności w dziedzinie 1. Specyfika Programu Kapitał Ludzki 2. Finansowanie działalności w dziedzinie integracji w 2012 r. 3. Finansowanie działalności w dziedzinie edukacji w 2012 r. 4. Źródła informacji 3 PROGRAM KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 Spotkanie informacyjne, 01 sierpień 2013 r. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej w ramach: Priorytety VI (aktywizacja zawodowa) Priorytetu VII (integracja społeczna)

Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej w ramach: Priorytety VI (aktywizacja zawodowa) Priorytetu VII (integracja społeczna) Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej w ramach: Priorytety VI (aktywizacja zawodowa) Priorytetu VII (integracja społeczna) Projekty innowacyjne Konkurs zamknięty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Przemyśl, 27 października 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach komponentu regionalnego PO KL Liczba naborów 29 STATYSTYKA NABORY 2007 2008 wg kontraktacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Wartość podpisanych umów (zł) stan

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument o charakterze roboczym) Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009 Załącznik nr 4. Charakterystyka założeń Planów działań na lata 2007 2008 i 2009 rok dla Priorytetów VI IX PO KL według województw, z punktu widzenia działań skierowanych do osób w wieku 50+/45+ w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Warszawa, 14 stycznia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego spotkanie informacyjne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Realizacja komponentu regionalnego PO KL w 2008r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu grudzień 2008r.

Realizacja komponentu regionalnego PO KL w 2008r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu grudzień 2008r. Realizacja komponentu regionalnego PO KL w 2008r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu grudzień 2008r. 485 369 954 euro zostało przeznaczone na realizację działań w ramach komponentu regionalnego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Konferencja,,Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Warszawa, 26 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel konkursu Celem

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości kształcenia pracowników i realizacji projektów społecznych w ramach POKL

MoŜliwości kształcenia pracowników i realizacji projektów społecznych w ramach POKL MoŜliwości kształcenia pracowników i realizacji projektów społecznych w ramach POKL Aleksandra Mykowska Konferencja Jakość usług świadczonych na rzecz osób starszych w obliczu starzejącego się społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Monitoring obszarów z jakich składane są wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy

Monitoring obszarów z jakich składane są wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy Stan na 15.12.2014 r. Monitoring obszarów z jakich składane są wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy Opracowanie powstało na podstawie analizy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 30 marca 2009 r.) I. Postęp realizacji programu do dnia 30 marca 2009 r. 1.1 ZłoŜone wnioski o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Nowe podejście do finansowania usług szkoleniowych przez UE w latach

Nowe podejście do finansowania usług szkoleniowych przez UE w latach Nowe podejście do finansowania usług szkoleniowych przez UE w latach 2014-2020 Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między PO KL 2007-2013 a RPO WSL 2014-2020 PO KL 2007-2013 Podejście podażowe

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

Gmina Brzozów i Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przysietnicy

Gmina Brzozów i Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przysietnicy Gmina Brzozów i Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przysietnicy Przykłady komplementarności działań podejmowanych w ramach programów operacyjnych skierowanych do placówek oświatowych Realizowane projekty Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Pytania ze spotkania informacyjnego dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.6.1/1/12 w ramach Poddziałania 9.6.1 PO KL PYTANIA ZGŁASZANE

Bardziej szczegółowo

ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU

ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU WYSTĄPIENIE PANA dr GRZEGORZA ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU w dniu 25 listopada 2013 r. dot. sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r.

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Najważniejsze konkursy i kryteria Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe

Bardziej szczegółowo