WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia , godz. 09:04

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04"

Transkrypt

1 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia , godz. 09:04 I. Podstawowe informacje o wnioskodawcy i projekcie: Pełna nazwa wnioskodawcy: Fundacja Beskidzka Zima Adres: Ulica: Klęczany Nr domu: 106 Nr lokalu: Miejscowość: Klęczany Kod pocztowy: Województwo: małopolskie Telefon: (53) Fax: Nazwa projektu: CZY PIES MUSI GRYŹĆ??? Obszar programowy: Innowacje w edukacji Charakter wniosku: Lokalny Koszty: Całkowity koszt projektu: ,00 zł Kwota dofinansowania, o jaką wnioskodawca występuje do fundacji: ,00 zł Własny udział finansowy wnioskodawcy: 407,00 zł Inni partnerzy projektu, wyszczególnienie i opis zakresu wpółpracy: Szkoły Podstawowe w Gorlicach - Numer 1, 4, 5. Przedszkole w Gorlicach. Szkoły Podstawowe w Barcicach, Popowicach, Przysietnicy. 2 Przedszkola w Mieście i Gminie Stary Sącz. 5 Świetlic w Gorlicach prowadzonych przez Gorlickie Centrum Kultury. Placówki w których będą odbywać się zajęcia nieodpłatnie udostępnią sale do ich przeprowadzenia. Terminy: Data rozpoczęcia projektu: Data zakończenia projektu: Fazy projektu i terminy: 1. Powołanie zespołu projektowego Powołanie Kierownika i Zastępcy Kierownika Projektu. 1.2 Wybór i zatrudnienie kadry prowadzącej zajęcia. 2. Promocja projektu Internet - strona internetowa Fundacji Beskidzka Zima (zamieszczenie informacji o realizowanym zadaniu publicznym z podaniem źródeł jego finansowania) Zamieszczenie plakatów informujących o projekcie Szkołach Podstawowych, przedszkolach i świetlicach realizujących projekt w Starym Sączu i w Gorlicach Informacje do lokalnej prasy i portali informacyjnych, akcja informacyjna o realizacji projektu Strona 1/17

2 poprzez Facebook (Funpage), Twitter, Linked In, informacje na stronach internetowych szkół, przedszkoli, świetlic o realizowanym projekcie. 3. Przygotowanie organizacyjne projektu Przygotowanie zaplecza technicznego - pomieszczenia udostępniane przez Szkoły Podstawowe, Przedszkola i świetlice, w których będzie realizowany projekt w Starym Sączu i w Gorlicach Przygotowanie zaplecza dydaktycznego projektu Przygotowanie szczegółowego planu pracy dla zajęć całego projektu Przygotowanie scenariuszy zajęć autorski program grupowych zajęć dogoterapeutyczno -edukacyjnych, przygotowanie pomocy do realizacji zajęć Przygotowanie scenariuszy zajęć dogoterapeutyczno -ruchowych - przygotowanie pomocy do realizacji zajęć Zakup niezbędnych pomocy i materiałów dydaktycznych Przygotowanie zaplecza administracyjnego projektu (dziennika zajęć z listami obecności, opracowanie regulaminu projektu, deklaracji uczestnictwa i kwestionariuszy dla beneficjentów, oświadczenia o wykorzystaniu danych osobowych, o wykorzystaniu wizerunku, zdjęć, nagrań audio-video na stronie internetowej portalach społecznościowych, w prasie w celu promocji projektu, oświadczenie o zapoznaniu sie z ryzykiem związanym z obecnością psa na zajęciach, oświadczenie o potencjalnym ryzyku ze względu na przeciwwskazania zdrowotne) Przeszkolenie 2 wolontariuszy których zadaniem będzie pomoc przy przygotowywaniu, promowaniu projektu, przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla wolontariuszy. 4. Realizacja Projektu Zebranie dokumentów rekrutacyjnych, oświadczenia o wykorzystaniu danych osobowych, o wykorzystaniu wizerunku, zdjęć, nagrań audio-video na stronie internetowej, portalach społecznościowych, w prasie w celu promocji projektu, oświadczenia o zapoznaniu sie z ryzykiem związanym z obecnością psa na zajęciach, oświadczenia o potencjalnym ryzyku ze względu na przeciwwskazania zdrowotne Przeprowadzenie 24 spotkań zajęć dogoterapeutyczno - edukacyjnych zajęcia grupowe prowadzone przez dogoterapeute w klasach I-III w roku szkolnym 2014/2015 (marzec czerwiec) i w klasach I-III w roku szkolnym 2015/2016 (wrzesień grudzień) w Szkołach Podstawowych w Gorlicach Szkoła Podstawowa Numer 1 i Szkoła Podstawowa Numer 4,5-12 klas 4.3. Przeprowadzenie 2 spotkań zajęć dogoterapeutyczno - edukacyjnych zajęcia grupowe prowadzone przez dogoterapeute w dwóch Przedszkolach w Gorlicach (lipiec sierpień 2015) - 1 przedszkole Przeprowadzenie 20 spotkań zajęć dogoterapeutyczno - ruchowych zajęcia grupowe prowadzone przez dogoterapeute w 5 świetlicach okresie wakacji w Gorlicach Przeprowadzenie 24 spotkań zajęć dogoterapeutyczno - edukacyjnych zajęcia grupowe prowadzone przez dogoterapeute w klasach III w roku szkolnym 2014/2015 (marzec czerwiec) i w klasach III w roku Szkolnym 2015/2016 (wrzesień listopad) w Szkołach Podstawowych w Barcicach, Popowicach, Przysietnicy- 12 klas Przeprowadzenie 4 spotkań zajęć dogoterapeutyczno - edukacyjnych zajęcia grupowe prowadzone przez dogoterapeutę w dwóch Przedszkolach w Mieście i Gminie Stary Sącz (lipiec sierpień 2015) - 2 przedszkola. Strona 2/17

3 4.7. Internet - strona internetowa Fundacji Beskidzka Zima, Facebook (Funpage), Twitter - Zamieszczanie comiesięcznych krótkich opisów z przeprowadzonych zajęć wraz z dokumentacja fotograficzna Przygotowanie krótkiego filmu z materiału fotograficznego promującego projekt i zamieszczenie go na stronie internetowej Fundacji Beskidzka Zima. 5. Monitoring projektu Monitoring finansowy i kontrola realizacji budżetu Kontrola realizacji harmonogramu. Potencjalne ryzyka projektu: - choroba dogoterapeuty - przeciwdziałanie weryfikacja harmonogramu zajęć, - choroba beneficjentów - przeciwdziałanie weryfikacja harmonogramu zajęć, - siła wyższa. 6. Ewaluacja projektu Listy obecności potwierdzające uczestnictwo beneficjentów z danej placówki dziennik zajęć z podaniem daty, tematyki. 6.2 Krótka anonimowa ankieta na temat przydatności zajęć przeprowadzona wśród kadry szkół, przedszkoli i świetlic. 7. Rozliczenie projektu Przygotowanie raportu końcowego (merytorycznego) z przeprowadzonego projektu Przygotowanie sprawozdania finansowego projektu Uregulowanie zobowiązań wobec dostawców usług i towarów (w tym Urząd Skarbowy, ZUS). Kierownik projektu: Imię i Nazwisko: Anna Cetnarowicz Stanowisko: Prezes Zarządu Telefon: (66) Telefon komórkowy: Fax: Strona 3/17

4 II. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie Dane Wnioskodawcy Forma prawna: FUNDACJA Numer rejestru sądowego: Data wpisu do rejestru/ewidencji: REGON: NIP: Nazwa banku: mbank Numer rachunku bankowego: Charakter i dziedziny aktywności: 1. Upowszechnianie i propagowanie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt; 2. Upowszechnianie wiedzy kynologicznej oraz idei amatorskiej hodowli psa rasowego; 3. Upowszechnianie i propagowanie wiedzy na temat opieki nad psami i sposobów ich pielęgnacji; 4. Upowszechnianie dostępu do wiedzy w placówkach edukacyjnych oraz oświatowo wychowawczych; 5. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży defaworyzowanej; 6. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w rodzinie oraz dla społeczeństwa; 7. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 8. Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 9. Propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego trybu życia, działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia; 10. Podejmowanie inicjatyw mających na celu ochronę zwierząt, ochronę środowiska, ochronę dziedzictwa przyrodniczego, ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz propagowanie działań proekologicznych i nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku; 11. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa; 12. Integracja społeczności lokalnej wokół pełniejszego wykorzystania potencjału kulturowego, turystycznego, sportowego i naukowego regionu; 13. Podejmowanie i wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywizację bezrobotnych; 14. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy; 15. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 16. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz aktywizacji środowiska wiejskiego; 17. Podejmowanie i popieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy; 18. Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu; 19. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 20. Podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 21. Podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Strona 4/17

5 22. Podejmowanie zadań w zakresie działalności charytatywnej; 23. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 24. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 25. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 26. Podejmowanie zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym; 27. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 28. Działania na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 29. Działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży; 30. Podejmowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 31. Ratownictwo i ochrona ludności; 32. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 33. Pomoc Polonii i Polakom za granicą; 34. Działania na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 35. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 36. Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 37. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 38. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia , w zakresie określonym w pkt Ważniejsze projekty zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat: Projekty zrealizowane - 1. I Starosądecki Dogtrekking finansowany przez Urząd Miasta Stary Sącz. 2. Projekt Łapy, które leczą, dogoterapia w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO w Starym Sączu finansowany przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego. Projekty w trakcie realizacji - 1. PIES NA RECEPTĘ dogoterapia jako forma wspierania aktywności osób starszych realizowany w powiecie gorlickim, limanowskim, nowosądeckim i grodzkim Nowy Sącz finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej. 2. Projekt z zakresu edukacji globalnej WODNY SKARB ZDROWIA WART realizowany w powiecie nowosądeckim i gorlickim finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. 3. Projekt NASZ SUKCES TWOJA SZANSA - finansowanego przez FIO Małopolska Lokalnie (rozwój instytucjonalny Fundacji). Ważniejsze dofinansowania otrzymane w ciągu ostatnich dwóch lat: Projekty zrealizowane - 1. I Starosądecki Dogtrekking finansowany przez Urząd Miasta Stary Sącz. 2. Projekt Łapy, które leczą, dogoterapia w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO w Starym Sączu finansowany przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego. Projekty w trakcie realizacji - Strona 5/17

6 1. PIES NA RECEPTĘ dogoterapia jako forma wspierania aktywności osób starszych realizowany w powiecie gorlickim, limanowskim, nowosądeckim i grodzkim Nowy Sącz finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej. 2. Projekt z zakresu edukacji globalnej WODNY SKARB ZDROWIA WART realizowany w powiecie nowosądeckim i gorlickim finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. 3. Projekt NASZ SUKCES TWOJA SZANSA - finansowanego przez FIO Małopolska Lokalnie (rozwój instytucjonalny Fundacji). Dane osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy i pełnione przez nich funkcje: Lp. Imię i nazwisko Stanowisko 1. Anna Cetnarowicz Prezes Zarządu 2. Marek Tobiasz Wiceprezes Zarządu Dołączone dokumenty wnioskodawcy: Lp. Dokument 1. rejestr/krs 2. statut/podstawa prawna Proszę podać imiona i nazwiska osób zasiadających we władzach organizacji, będących pracownikami organizacji lub pracujących w roli ekspertów, będących jednocześnie pracownikami Banku Handlowego w Warszawie SA, Domu Maklerskiego Banku Handlowego, Handlowy Leasing lub Citigroup: brak Proszę podać imiona i nazwiska osób zasiadających we władzach organizacji, będących pracownikami organizacji lub pracujących w roli ekspertów, będących jednocześnie pracownikami lub członkami władz Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga: brak III. Opis merytoryczny projektu Cel realizacji projektu: Cel główny przeprowadzenie dla co najmniej 280 dzieci z klas I=III (60% uczestników danej klasy) w roku szkolnym 2014/2015 (marzec czerwiec) i z klas I-III w roku szkolnym 2015/2016 (wrzesień listopad) obojga płci ze szkół podst., 40 dzieci w roku szkolnym 2015/2016 z terenu Miasta Gorlice i Miasta i Gminy Stary Sącz zajęć profilaktyczno edukacyjnych CZY PIES MUSI GRYŹĆ w formie zajęć dodatkowych w obszarze edukacji przyrodniczej i społecznej oraz 50 dzieci ze świetlic w Gorlicach w formie zajęć profilaktyczno ruchowych kształtujących bezpieczne postawy w kontaktach z psami i humanitarne postawy w stosunku do zwierząt w okresie od do Cele szczegółowe -upowszechnienie wiedzy o sygnałach wysyłanych przez zwierzęta celem uniknięcia zagrożeń -upowszechnienie wiedzy w zakresie zagrożeń ze strony zwierząt domowych, w tym pogryzień przez psy oraz sposobów im zapobiegania -bogacenie słownictwa czynnego i biernego związanego ze zwierzętami domowymi -kształtowanie humanitarnych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt domowych -kształtowanie umiejętności społecznych w tym kulturalnego porozumiewania się z rozmówcą, Strona 6/17

7 spokojnego zachowywania się w obecności psa Cele produktowe -plakat promujący projekt - 50 sztuk -pamiątkowy dyplom dla każdego uczestnika projektu sztuk -certyfikat dla placówki potwierdzający udział w projekcie - 20 sztuk -materiały informacyjne do przekazania dla rodziców i dla szkoły dotycząca bezpiecznych kontaktów z psami sztuk -2 autorskie scenariusze zajęć dogoterapeutryczno edukacyjnych dla dzieci klas I-III, -2 autorskich scenariuszy zajęć dla dogoterapeutryczno edukacyjnych przedszkoli - 5 autorskich scenariuszy zajęć dogoterapeutyczno edukacyjnych dla świetlic. Działania podjęte aby osiągnąć wyznaczony cel: 1. Powołanie zespołu projektowego Powołanie Kierownika i Zastępcy Kierownika Projektu. 1.2 Wybór i zatrudnienie kadry prowadzącej zajęcia. 2. Promocja projektu Internet - strona internetowa Fundacji Beskidzka Zima (zamieszczenie informacji o realizowanym zadaniu publicznym z podaniem źródeł jego finansowania) 2.2. Zamieszczenie plakatów informujących o projekcie Szkołach Podstawowych, przedszkolach i świetlicach realizujących projekt w Starym Sączu i w Gorlicach 2.3. Informacje do lokalnej prasy i portali informacyjnych, akcja informacyjna o realizacji projektu poprzez Facebook (Funpage), Twitter, Linked In, informacje na stronach internetowych szkół, przedszkoli, świetlic o realizowanym projekcie. 3. Przygotowanie organizacyjne projektu Przygotowanie zaplecza technicznego - pomieszczenia udostępniane przez Szkoły Podstawowe, Przedszkola i świetlice, w których będzie realizowany projekt w Starym Sączu i w Gorlicach 3.2. Przygotowanie zaplecza dydaktycznego projektu Przygotowanie szczegółowego planu pracy dla zajęć całego projektu Przygotowanie scenariuszy zajęć? autorski program grupowych zajęć dogoterapeutyczno -edukacyjnych, przygotowanie pomocy do realizacji zajęć Przygotowanie scenariuszy zajęć dogoterapeutyczno -ruchowych - przygotowanie pomocy do realizacji zajęć Zakup niezbędnych pomocy i materiałów dydaktycznych Przygotowanie ulotek dla rodziców beneficjentów projektu Przygotowanie zaplecza administracyjnego projektu (dziennika zajęć z listami obecności, opracowanie regulaminu projektu, deklaracji uczestnictwa i kwestionariuszy dla beneficjentów, oświadczenia o wykorzystaniu danych osobowych, o wykorzystaniu wizerunku, zdjęć, nagrań audio-video na stronie internetowej portalach społecznościowych, w prasie w celu promocji projektu, oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem związanym z obecnością psa na zajęciach, oświadczenie o potencjalnym ryzyku ze względu na przeciwwskazania zdrowotne). Strona 7/17

8 3.4. Przeszkolenie 2 wolontariuszy, przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla wolontariuszy. 4. Realizacja Projektu Zebranie dokumentów rekrutacyjnych, oświadczenia o wykorzystaniu danych osobowych, o wykorzystaniu wizerunku, zdjęć, nagrań audio-video na stronie internetowej, portalach społecznościowych, w prasie w celu promocji projektu, oświadczenia o zapoznaniu się z ryzykiem związanym z obecnością psa na zajęciach, oświadczenia o potencjalnym ryzyku ze względu na przeciwwskazania zdrowotne 4.2. Przeprowadzenie 24 spotkań zajęć dogoterapeutyczno - edukacyjnych? zajęcia grupowe prowadzone przez dogoterapeute w klasach I-III w roku szkolnym 2014/2015 (marzec? czerwiec) i w klasach I-III w roku Szkolnym 2015/2016 (wrzesień? grudzień) w Szkołach Podstawowych w Gorlicach Szkoła Podstawowa Numer 1 i Szkoła Podstawowa Numer 4, 5-12 klas Przeprowadzenie 2 spotkań zajęć dogoterapeutyczno - edukacyjnych? zajęcia grupowe prowadzone przez dogoterapeute w dwóch Przedszkolach w Gorlicach (lipiec? sierpień 2015) - 1 przedszkole Przeprowadzenie 20 spotkań zajęć dogoterapeutyczno - ruchowych? zajęcia grupowe prowadzone przez dogoterapeute w 5 świetlicach okresie wakacji w Gorlicach Przeprowadzenie 24 spotkań zajęć dogoterapeutyczno - edukacyjnych? zajęcia grupowe prowadzone przez dogoterapeute w klasach III w roku szkolnym 2014/2015 (marzec? czerwiec) i w klasach III w roku Szkolnym 2015/2016 (wrzesień? listopad) w Szkołach Podstawowych w Barcicach, Popowicach, Przysietnicy- 12 klas Przeprowadzenie 4 spotkań zajęć dogoterapeutyczno - edukacyjnych? zajęcia grupowe prowadzone przez dogoterapeutę w dwóch Przedszkolach w Mieście i Gminie Stary Sącz (lipiec? sierpień 2015) - 2 przedszkola Internet - strona internetowa Fundacji Beskidzka Zima, Facebook (Funpage), Twitter - Zamieszczanie comiesięcznych krótkich opisów z przeprowadzonych zajęć wraz z dokumentacja fotograficzna Przygotowanie krótkiego filmu z materiału fotograficznego promującego projekt i zamieszczenie go na stronie internetowej Fundacji Beskidzka Zima. 5. Monitoring projektu Monitoring finansowy i kontrola realizacji budżetu Kontrola realizacji harmonogramu. Potencjalne ryzyka projektu - choroba dogoterapeuty - przeciwdziałanie? weryfikacja harmonogramu zajęć - choroba beneficjentów - przeciwdziałanie? weryfikacja harmonogramu zajęć - siła wyższa 6. Ewaluacja projektu Strona 8/17

9 6.1 Listy obecności potwierdzające uczestnictwo beneficjentów z danej placówki? dziennik zajęć z podaniem daty, tematyki. 6.2 Krótka anonimowa ankieta na temat przydatności zajęć przeprowadzona wśród kadry szkół, przedszkoli i świetlic. 7. Rozliczenie projektu Przygotowanie raportu końcowego (merytorycznego) z przeprowadzonego projektu Przygotowanie sprawozdania finansowego projektu Uregulowanie zobowiązań wobec dostawców usług i towarów (w tym Urząd Skarbowy, ZUS). Charakterystyka odbiorców projektu: Programem zostanie objętych 280 dzieci z klas 2014/2015 I-III i 2015/2016 klas I-III ze szkół podst. z terenu Miasta Gorlice i Miasta i Gminy Stary Sącz w miarę możliwości w równej ilości chłopcy i dziewczynki, stanowi to przynajmniej 60 % spośród wszystkich uczniów zapisanych do klas I-III zgodnie ze stanem dzienników lekcyjnych na dzień i Na terenie miasta Gorlice w projekcie będą uczestniczyły następujące szkoły. Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 4, Nr 5 Na terenie gminy Stary Sącz w projekcie wezmą udział: Szkoła Podstawowa w Barcicach, Popowicach i Przysietnicy. W projekcie weźmie udział 40 dzieci przedszkolnych w roku szkolnym 2014/2015 z terenu Miasta Gorlice i Miasta i Gminy Stary Sącz Na terenie miasta Gorlice w projekcie będzie uczestniczyło jedno przedszkole. Na terenie gminy Stary Sącz w projekcie wezmą udział dwa przedszkola. W projekcie weźmie udział 50 dzieci ze świetlic osiedlowych w roku szkolnym 2014/2015. Na terenie miasta Gorlice w projekcie będą uczestniczyły następujące świetlice osiedlowe ul. Wyszyńskiego 35, ul. Dukielska 73, ul. Pod Lodownią 12, ul. Tuwima 6, ul. Krasińskiego 3. Placówki zostały wytypowane do projektu po przeprowadzeniu rozmów z kadrą zarządzającą i uzyskaniu od nich zgody na realizację tego programu. Pośrednimi odbiorcami projektu będą rodzice, rodzeństwo i rodziny dzieci, pracownicy szkół, przedszkoli i świetlic. Liczba bezpośrednich odbiorców projektu: 370 Realizatorzy projektu (w tym liczba): Do realizacji projektu wykorzystamy wyłącznie lokalne zasoby ludzkie. Dogoterapeuta, Cetnarowicz Anna wykształcenie pedagogiczne (nauczanie początkowe), nauczyciel mianowany, wychowawca kolonijny, dogoterapeuta certyfikat MEN, wpis na listę kynoterapeutów. Seminarium Zwierzęta w terapii - Dennis C. Turner (USA/Szwajcaria), doświadczenie w Stowarzyszeniu Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Strona 9/17

10 Nowy Sącz od Umowa o pracę 1/2 etatu. Koszt zatrudnienia obejmie łączny koszt związany z zatrudnieniem pracownika przez pracodawcę. Dogoterapeuta, Tobiasz Marek- wykształcenie wyższe, adm. i finanse sektora publicznego, kwalifikacje pedagogiczne, wychowawca kolonijny, dogoterapeuta certyfikat MEN, wpisany na listę kynoterapeutów doświadczenie w pracy w dogoterapii oraz Stowarzyszeniu Związek Kynologiczny w Polsce Od. Nowy Sącz od 2009 r. Umowa o pracę 1/2 etatu. Koszt zatrudnienia obejmie łączny koszt związany z zatrudnieniem pracownika przez pracodawcę. Behawiorysta, Cetnarowicz Anna - dyplom COAPE, uprawnienia behawiorysty zwierząt, będzie prowadzić nadzór nad czterema psami pracującymi w projekcie pod kątem obserwacji stanu zachowań i bieżącego reagowania i dostosowywania scenariuszy zajęć do grupy odbiorców projektu (wkład niefinansowy osobowy). Biuro rachunkowe w Gorlicach obsługa finans- księgowa, faktura za usługi Kierownik projektu Cetnarowicz Anna oraz z-ca kierownika projektu Tobiasz Marek ukończone szkolenia nt.:pisanie projektów i pozyskiwanie funduszy na finansowanie działań w obszarze ekonomi społecznej, Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, fundraising, zarządzanie projektami certyfikacja IPMA D, Prince2 Foundation. Zastępca kierownika Tobiasz Marek - będzie dodatkowo wykonywać prace administracyjno biurowe (wkład niefinansowy osobowy). Rezultaty realizacji projektu: Projekt odniesie rezultaty w trzech płaszczyznach dzieci, rodzice/opiekunowie prawni i społeczność lokalna. Rezultaty w odniesieniu do dzieci: 1. Poprawa kompetencji społecznych u 70% odbiorców projektu zwiększenie poczucia pewności siebie, zmniejszenie lęku przed psem w wyniku poznania jego zachowań, współpraca w grupie, integracja, poprawa komunikacji, podniesienie kreatywności, zwiększenie empatii, zwiększenie odpowiedzialności za zwierzęta posiadane w domu. 2. Poprawa kompetencji emocjonalnych 70% odbiorców projektu budowa poczucia własnej wartości, kształtowanie pozytywnych emocji, rozwój umiejętności ich wyrażania, eliminacja zachowań agresywne wobec zwierząt. 3. Poprawa kompetencji poznawczych - 70% odbiorców projektu wzrost wiedzy w zakresie unikania niebezpieczeństwa ze strony psów i praktycznych umiejętności dotyczących właściwego zachowania się w razie potencjalnego ataku psa, rozpoznawania symptomów zbliżającego się niebezpieczeństwa ze strony zwierzęcia oraz opieki nad nim z uwzględnieniem jego potrzeb. Rezultaty w odniesieniu do społeczności lokalnej i ich rodziców: 1. Zwiększenie wiedzy wśród 70% pośrednich odbiorców projektu - rodziców dzieci i społeczności lokalnej poprzez efekt multiplikacji po zakończeniu realizacji projektu w gminie Gorlice i Stary Sącz w zakresie profilaktyki pogryzień przez psy. 2. Zwrócenie uwagi przez odbiorców pośrednich na potencjalne zagrożenia wynikające z Strona 10/17

11 nieświadomie prowokowanych przez dzieci agresywnych zachowań psów i wskazanie sposobów im zapobiegania. 3. Zwiększanie świadomości dotyczącej obowiązku odpowiedzialności za posiadane zwierzę. Rezultaty miękkie mierzone metodami stosowanymi w badaniach socjologicznych (wywiad, ankiety, grupy focusowe). Źródłem informacji o rezultatach: dokumentacja projektu, wywiady z kadrą kierowniczą szkół i zespołem projektowym. W jaki sposób projekt będzie prezentowany publicznie: Działania promocyjne: 1. strona internetowa fundacji - plakat oraz informacja o realizowanym projekcie z podaniem źródeł jego finansowania, 2. konta społecznościowe Facebook, Twitter. Linked in, 3. przekazanie plakatów do placówek, w których będzie realizowany projekt, 4. korespondencja mailowa z placówkami z terenu powiatu gorlickiego i nowosądeckiego o realizowanym projekcie, 5. spotkania z dyrektorami placówek uczestniczących w projekcie, 6. informacja do lokalnej prasy o realizowanym projekcie, 7. informacja do lokalnych portali internetowych o projekcie, 8. informacja do JST o realizowanym projekcie, 9. informacje na stronę internetową placówek uczestniczących w projekcie. Przyszłe efekty realizacji projektu: 1.Działania o charakterze profilaktycznym wdrażane w miarę możliwości cyklicznie co roku w klasach III będą zapobiegać pogryzieniom, przez co zwiększą bezpieczeństwo dzieci w kontaktach z psami i przyczynią się do zmian w statystykach pogryzień lek. wet. 2.Zajęcia zachęcą dzieci do odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami mieszkającymi w ich domach 3.Realizacja projektu złagodzi negatywne skutki wykluczenia społecznego dzieci mieszkających w małych miejscowościach i przyczyni się do wzrostu integracji grupy rówieśniczej wokół tematu zwierząt domowych 4.Tematyka zwierząt bliska dzieciom przyczyni się do rozbudzenia zainteresowań przyrodniczych, 5.Zajęcia poprawią sferę emocjonalną, pomogą budować poczucie pewność siebie i poczucie własnej wartości, pomogą ukształtować pozytywne emocje, 6.Zajęcia z psem nauczą umiejętności relaksacyjnych oraz rozbudzą potrzebę aktywnego spędzania czasu Doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu: 1. W okresie przed złożeniem wniosku Fundacja realizowała projekty których okres trwania był do 6 miesięcy. Zdobędziemy doświadczenie w realizacji dłuższych projektów. 2.Nabędziemy wiedze i ugruntujemy umiejętności realizacji i zarządzania projektem wynikające z certyfikacji IPMA D i Prince W szkołach objętych projektem docelowo chcemy podjąć współprace w kolejnych latach. Pozwoli to kontynuować i utrzymywać pozytywne efekty zrealizowanego projektu. 4. Kadra realizująca projekt (dogoterapeuci) zdobędą kolejne doświadczenie zawodowe. 5. Prowadzona akcja informacyjno-promocyjna przez nasza kadrę realizująca projekt umożliwi im nabycie doświadczenia oraz poznanie nowych osób, z którymi będziemy chcieli nawiązać Strona 11/17

12 współprace w dalszej działalności Fundacji oraz do promocji samej Fundacji. IV. Szczegółowy budżet projektu Załącznik nr 1 V. Regulamin przyznawania dofinansowania przez fundację Załącznik nr 2 Strona 12/17

13 Załącznik nr 1 Szczegółowy budżet projektu Lp. Kategoria kosztów Jednostka Liczba Koszt Źródła finansowania Suma jednostek jednostkowy FBK Inne Wkład niefinansowy KOSZTY PROGRAMOWE Koszty wynagrodzeń: 1. Dogoterapeuta 1 (um. o pracę 1/2 etatu) m-c ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2. Dogoterapeuta 2 (um. o pracę 1/2 etatu) m-c ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3. Zwrot kosztów za dojazdy do placówek dla jednego dogoterapeuty. usł 1 400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Koszty operacyjne: Koszty zakupu pomocy i materiałów 4. dydaktycznych do zajęć (faktura, kwota zesta ,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł brutto) 5. Karma dla 4 psów uczestniczących w projekcie (faktura, cena brutto) worek ,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6. Środki do pielęgnacji psów, szampon, koncentrat (faktura, cena brutto) szt 1 250,00 zł 250,00 zł 250,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 7. Materiały biurowe do realizacji zajeć (papier, toner, faktura, cena brutto) zesta 1 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8. Behawiorysta zwierzęcy (wkład własny niefin., oś. o pracy na rzecz Fundacji) godz ,00 zł 3 600,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3 600,00 zł SUMA KOSZTÓW PROGRAMOWYCH ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 3 600,00 zł KOSZTY ADMINISTRACYJNE Koszty wynagrodzeń: Strona 13/17

14 Kierownik projektu (wkład niefinansowy 9. osobowy, ośw. o pracy na rzecz Fundacji) Zastępca Kierownika Projektu (wkład 10. niefinansowy osobowy, ośw. o pracy na rzecz Fundacji) Koszty biurowe: Obsługa księgowa projektu (faktura, 11. kwota brutto) Telefon (faktura, kwota bruto, wkład 12. własny finansowy) Materiały biurowe do obsł. administr. 13. projektu (papier A4, toner do drukarki, faktura, kwota brutto) msc ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,00 zł msc ,00 zł 5 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5 500,00 zł msc ,00 zł 1 650,00 zł 1 650,00 zł 0,00 zł 0,00 zł m-c 11 37,00 zł 407,00 zł 0,00 zł 407,00 zł 0,00 zł zesta 1 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł 0,00 zł SUMA KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH ,00 zł 1 850,00 zł 407,00 zł ,00 zł KOSZTY CAŁKOWITE w ZŁ ,00 zł ,00 zł 407,00 zł ,00 zł UDZIAŁ PROCENTOWY 100% 66,5% 0,7% 32,8% Strona 14/17

15 Załącznik nr 2 Regulamin składania wniosków i przyznawania dofinansowania FUNDACJI BANKOWEJ im. Leopolda KRONENBERGA I. Dofinansowaniem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest świadczenie pieniężne przekazywane przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga (zwaną dalej Fundacją) osobom prawnym (zwanymi dalej Donatobiorcami). II. III. IV. Dofinansowanie przekazywane jest na podstawie odrębnej umowy dofinansowania zawieranej pomiędzy Fundacją a Donatobiorcą. Dofinansowanie udzielane jest w złotych polskich. Fundacja nie ponosi żadnych opłat i kosztów związanych z przekazaniem dofinansowania. Dofinansowanie przekazywane jest w dniu rozpoczęcia realizacji dofinansowanego projektu, w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy określony w umowie dofinansowania. V. Dofinansowanie udzielane jest na podstawie uchwały Zarządu Fundacji. Podstawowe warunki dofinansowania określone są w uchwale. O uchwałach Zarządu, pozytywnych i negatywnych, wnioskodawcy informowani są na piśmie. Zarząd Fundacji w negatywnym postanowieniu nie jest zobowiązany do określenia przyczyn swojego stanowiska. VI. VII. VIII. IX. Dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na cel określony w uchwale Zarządu Fundacji. Wykorzystanie dofinansowania na inne cele niż wskazane w uchwale Zarządu wymaga uprzedniego pisemnego wystąpienia Donatobiorcy oraz nowej uchwały Zarządu Fundacji przekazanej w formie pisemnej. Dofinansowanie nie może być przekazywane na rzecz osób trzecich nieokreślonych w uchwale Zarządu Fundacji bez uprzedniego pisemnego wystąpienia Donatobiorcy oraz bez uchwały Zarządu Fundacji przekazanej w formie pisemnej. Dofinansowanie winno być wykorzystane, a sprawozdania z realizacji dofinansowanego projektu dostarczone w terminach określonych w umowie dofinansowania. W przypadku konieczności przedłużenia któregoś z tych terminów, niezbędna jest pisemna prośba Donatobiorcy oraz uchwała Zarządu Fundacji przekazana w formie pisemnej. Niedostarczenie sprawozdania z realizacji dofinansowanego projektu w przyjętym terminie powoduje obowiązek zwrotu dofinansowania w ciągu 14 dni. Po upływie tego terminu Fundacja może naliczać odsetki ustawowe. Projekty zrealizowane dzięki dofinansowaniu podlegają merytorycznej i finansowej kontroli ze strony Fundacji. Dofinansowania dla przedsięwzięć długotrwałych lub realizowanych w etapach przekazywane są w transzach określonych w umowie dofinansowania. X. Postanowienia Zarządu Fundacji są ostateczne i niepodważalne. Strona 15/17

16 XI. XII. XIII. Wszelkie sprawy wątpliwe i sporne w kwestii interpretacji niniejszego Regulaminu będą rozpatrzone przez Zarząd Fundacji, zgodnie z duchem i literą Statutu Fundacji oraz innych aktów prawnych dotyczących działalności Fundacji. Wnioski o dofinansowanie należy kierować wyłącznie za pomocą Elektronicznego Systemu Przyjmowania Wniosków o Dofinansowanie zwanego dalej Systemem, znajdującego się na internetowej stronie zgodnie z instrukcją składania wniosków zawartą w Systemie. Nie będą przyjmowane wnioski składane inną drogą. Etapy składania wniosku w Elektronicznym Systemie Przyjmowania Wniosków o Dofinansowania. I ETAP Rejestracja danych wnioskodawcy Wnioskodawca, którego dane znajdują się już w Systemie zobowiązany jest do ich potwierdzenia, o ile te nie uległy zmianie, bądź też do ich aktualizacji w przypadku zajścia zmian. Wnioskodawca, którego dane nie znajdują się w Systemie zobowiązany jest do ich wprowadzenia zgodnie z instrukcją zawartą w Systemie. Rejestracja danych oraz ich weryfikacja przez Fundację powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku akceptacji tej rejestracji na adres mailowy wnioskodawcy wysłana zostanie informacja o możliwości prowadzenia dalszej procedury złożenia wniosku. W przypadku koniecznych korekt lub też negatywnej weryfikacji stosowna informacja wraz z instrukcją dalszego postępowania zostanie wysłana na adres mailowy wnioskodawcy. II ETAP Weryfikacja danych wnioskodawcy Wnioskodawca zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy oraz do załączenia odpisu z KRS lub innego, właściwego dla wnioskującego rejestru sądowego, a także Statutu organizacji wnioskującej. Dokumenty należy składać w formie plików elektronicznych wg wymogów zawartych w instrukcji Systemu. Weryfikacja danych oraz ich akceptacja przez Fundację powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych, po czym na adres mailowy wnioskodawcy wysłana zostanie informacja o możliwości wypełnienia i złożenia za pomocą Systemu formularza wniosku. III ETAP Wypełnianie formularza wniosku oraz jego akceptacja przez Fundację Formularz wniosku należy wypełnić zgodnie z wymogami, a następnie zatwierdzić zawarte w nim dane zgodnie z instrukcją zawartą w Systemie. Strona 16/17

17 W ciągu 30 dni roboczych na adres mailowy wnioskodawcy zostanie przesłana informacja o przyjęciu, konieczności dokonania korekt bądź nie zaakceptowaniu wniosku do rozpatrzenia przez Fundację. XIV. XV. Skierowanie do Fundacji wniosku o dofinansowanie za pomocą Elektronicznego Systemy Przyjmowania Wniosków o Dofinansowanie oznacza akceptację przez wnioskodawcę warunków i postanowień niniejszego Regulaminu. Niniejszy regulamin ma w odniesieniu do Fundacji charakter wyłącznie wewnętrzny i nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Fundacji. Nie ogranicza to ani nie wyłącza nałożonych na podmioty korzystające ze wsparcia Fundacji zobowiązań, które wynikają z niniejszego regulaminu i umów o dofinansowanie. Strona 17/17

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START REGULAMIN KONKURSU 2015 Słowniczek 1. Program Grant na lepszy start czyli program realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014 REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014 W RAMACH FUNDUSZU AKUMULATOR SPOŁECZNY AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Wrocław 2012 Badanie Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć stowarzyszenie jak uzyskać dofinansowanie?

Jak utworzyć stowarzyszenie jak uzyskać dofinansowanie? Jak utworzyć stowarzyszenie jak uzyskać dofinansowanie? Oborniki 2011 r. Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba Redakcja i aktualizacja II wydania: Renata Niecikowska, Urszula Krasnodębska, Jakub Wygnański (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT /w EPDw ULLTEzN NAZWA KONKURSU WOLONTARIAT POLSKA POMOC 014 NUMER WNIOSKU.... /WPP /014 / RODZAJ APLIKANTA: Organizacja pozarządowa WNIOSEK WSPÓLNY O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃWOLONTARIUSZA W PROJEKCIE WOLONTARIAT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo