WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia , godz. 09:04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04"

Transkrypt

1 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia , godz. 09:04 I. Podstawowe informacje o wnioskodawcy i projekcie: Pełna nazwa wnioskodawcy: Fundacja Beskidzka Zima Adres: Ulica: Klęczany Nr domu: 106 Nr lokalu: Miejscowość: Klęczany Kod pocztowy: Województwo: małopolskie Telefon: (53) Fax: Nazwa projektu: CZY PIES MUSI GRYŹĆ??? Obszar programowy: Innowacje w edukacji Charakter wniosku: Lokalny Koszty: Całkowity koszt projektu: ,00 zł Kwota dofinansowania, o jaką wnioskodawca występuje do fundacji: ,00 zł Własny udział finansowy wnioskodawcy: 407,00 zł Inni partnerzy projektu, wyszczególnienie i opis zakresu wpółpracy: Szkoły Podstawowe w Gorlicach - Numer 1, 4, 5. Przedszkole w Gorlicach. Szkoły Podstawowe w Barcicach, Popowicach, Przysietnicy. 2 Przedszkola w Mieście i Gminie Stary Sącz. 5 Świetlic w Gorlicach prowadzonych przez Gorlickie Centrum Kultury. Placówki w których będą odbywać się zajęcia nieodpłatnie udostępnią sale do ich przeprowadzenia. Terminy: Data rozpoczęcia projektu: Data zakończenia projektu: Fazy projektu i terminy: 1. Powołanie zespołu projektowego Powołanie Kierownika i Zastępcy Kierownika Projektu. 1.2 Wybór i zatrudnienie kadry prowadzącej zajęcia. 2. Promocja projektu Internet - strona internetowa Fundacji Beskidzka Zima (zamieszczenie informacji o realizowanym zadaniu publicznym z podaniem źródeł jego finansowania) Zamieszczenie plakatów informujących o projekcie Szkołach Podstawowych, przedszkolach i świetlicach realizujących projekt w Starym Sączu i w Gorlicach Informacje do lokalnej prasy i portali informacyjnych, akcja informacyjna o realizacji projektu Strona 1/17

2 poprzez Facebook (Funpage), Twitter, Linked In, informacje na stronach internetowych szkół, przedszkoli, świetlic o realizowanym projekcie. 3. Przygotowanie organizacyjne projektu Przygotowanie zaplecza technicznego - pomieszczenia udostępniane przez Szkoły Podstawowe, Przedszkola i świetlice, w których będzie realizowany projekt w Starym Sączu i w Gorlicach Przygotowanie zaplecza dydaktycznego projektu Przygotowanie szczegółowego planu pracy dla zajęć całego projektu Przygotowanie scenariuszy zajęć autorski program grupowych zajęć dogoterapeutyczno -edukacyjnych, przygotowanie pomocy do realizacji zajęć Przygotowanie scenariuszy zajęć dogoterapeutyczno -ruchowych - przygotowanie pomocy do realizacji zajęć Zakup niezbędnych pomocy i materiałów dydaktycznych Przygotowanie zaplecza administracyjnego projektu (dziennika zajęć z listami obecności, opracowanie regulaminu projektu, deklaracji uczestnictwa i kwestionariuszy dla beneficjentów, oświadczenia o wykorzystaniu danych osobowych, o wykorzystaniu wizerunku, zdjęć, nagrań audio-video na stronie internetowej portalach społecznościowych, w prasie w celu promocji projektu, oświadczenie o zapoznaniu sie z ryzykiem związanym z obecnością psa na zajęciach, oświadczenie o potencjalnym ryzyku ze względu na przeciwwskazania zdrowotne) Przeszkolenie 2 wolontariuszy których zadaniem będzie pomoc przy przygotowywaniu, promowaniu projektu, przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla wolontariuszy. 4. Realizacja Projektu Zebranie dokumentów rekrutacyjnych, oświadczenia o wykorzystaniu danych osobowych, o wykorzystaniu wizerunku, zdjęć, nagrań audio-video na stronie internetowej, portalach społecznościowych, w prasie w celu promocji projektu, oświadczenia o zapoznaniu sie z ryzykiem związanym z obecnością psa na zajęciach, oświadczenia o potencjalnym ryzyku ze względu na przeciwwskazania zdrowotne Przeprowadzenie 24 spotkań zajęć dogoterapeutyczno - edukacyjnych zajęcia grupowe prowadzone przez dogoterapeute w klasach I-III w roku szkolnym 2014/2015 (marzec czerwiec) i w klasach I-III w roku szkolnym 2015/2016 (wrzesień grudzień) w Szkołach Podstawowych w Gorlicach Szkoła Podstawowa Numer 1 i Szkoła Podstawowa Numer 4,5-12 klas 4.3. Przeprowadzenie 2 spotkań zajęć dogoterapeutyczno - edukacyjnych zajęcia grupowe prowadzone przez dogoterapeute w dwóch Przedszkolach w Gorlicach (lipiec sierpień 2015) - 1 przedszkole Przeprowadzenie 20 spotkań zajęć dogoterapeutyczno - ruchowych zajęcia grupowe prowadzone przez dogoterapeute w 5 świetlicach okresie wakacji w Gorlicach Przeprowadzenie 24 spotkań zajęć dogoterapeutyczno - edukacyjnych zajęcia grupowe prowadzone przez dogoterapeute w klasach III w roku szkolnym 2014/2015 (marzec czerwiec) i w klasach III w roku Szkolnym 2015/2016 (wrzesień listopad) w Szkołach Podstawowych w Barcicach, Popowicach, Przysietnicy- 12 klas Przeprowadzenie 4 spotkań zajęć dogoterapeutyczno - edukacyjnych zajęcia grupowe prowadzone przez dogoterapeutę w dwóch Przedszkolach w Mieście i Gminie Stary Sącz (lipiec sierpień 2015) - 2 przedszkola. Strona 2/17

3 4.7. Internet - strona internetowa Fundacji Beskidzka Zima, Facebook (Funpage), Twitter - Zamieszczanie comiesięcznych krótkich opisów z przeprowadzonych zajęć wraz z dokumentacja fotograficzna Przygotowanie krótkiego filmu z materiału fotograficznego promującego projekt i zamieszczenie go na stronie internetowej Fundacji Beskidzka Zima. 5. Monitoring projektu Monitoring finansowy i kontrola realizacji budżetu Kontrola realizacji harmonogramu. Potencjalne ryzyka projektu: - choroba dogoterapeuty - przeciwdziałanie weryfikacja harmonogramu zajęć, - choroba beneficjentów - przeciwdziałanie weryfikacja harmonogramu zajęć, - siła wyższa. 6. Ewaluacja projektu Listy obecności potwierdzające uczestnictwo beneficjentów z danej placówki dziennik zajęć z podaniem daty, tematyki. 6.2 Krótka anonimowa ankieta na temat przydatności zajęć przeprowadzona wśród kadry szkół, przedszkoli i świetlic. 7. Rozliczenie projektu Przygotowanie raportu końcowego (merytorycznego) z przeprowadzonego projektu Przygotowanie sprawozdania finansowego projektu Uregulowanie zobowiązań wobec dostawców usług i towarów (w tym Urząd Skarbowy, ZUS). Kierownik projektu: Imię i Nazwisko: Anna Cetnarowicz Stanowisko: Prezes Zarządu Telefon: (66) Telefon komórkowy: Fax: Strona 3/17

4 II. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie Dane Wnioskodawcy Forma prawna: FUNDACJA Numer rejestru sądowego: Data wpisu do rejestru/ewidencji: REGON: NIP: Nazwa banku: mbank Numer rachunku bankowego: Charakter i dziedziny aktywności: 1. Upowszechnianie i propagowanie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt; 2. Upowszechnianie wiedzy kynologicznej oraz idei amatorskiej hodowli psa rasowego; 3. Upowszechnianie i propagowanie wiedzy na temat opieki nad psami i sposobów ich pielęgnacji; 4. Upowszechnianie dostępu do wiedzy w placówkach edukacyjnych oraz oświatowo wychowawczych; 5. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży defaworyzowanej; 6. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w rodzinie oraz dla społeczeństwa; 7. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 8. Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 9. Propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego trybu życia, działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia; 10. Podejmowanie inicjatyw mających na celu ochronę zwierząt, ochronę środowiska, ochronę dziedzictwa przyrodniczego, ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz propagowanie działań proekologicznych i nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku; 11. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa; 12. Integracja społeczności lokalnej wokół pełniejszego wykorzystania potencjału kulturowego, turystycznego, sportowego i naukowego regionu; 13. Podejmowanie i wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywizację bezrobotnych; 14. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy; 15. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 16. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz aktywizacji środowiska wiejskiego; 17. Podejmowanie i popieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy; 18. Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu; 19. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 20. Podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 21. Podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Strona 4/17

5 22. Podejmowanie zadań w zakresie działalności charytatywnej; 23. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 24. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 25. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 26. Podejmowanie zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym; 27. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 28. Działania na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 29. Działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży; 30. Podejmowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 31. Ratownictwo i ochrona ludności; 32. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 33. Pomoc Polonii i Polakom za granicą; 34. Działania na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 35. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 36. Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 37. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 38. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia , w zakresie określonym w pkt Ważniejsze projekty zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat: Projekty zrealizowane - 1. I Starosądecki Dogtrekking finansowany przez Urząd Miasta Stary Sącz. 2. Projekt Łapy, które leczą, dogoterapia w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO w Starym Sączu finansowany przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego. Projekty w trakcie realizacji - 1. PIES NA RECEPTĘ dogoterapia jako forma wspierania aktywności osób starszych realizowany w powiecie gorlickim, limanowskim, nowosądeckim i grodzkim Nowy Sącz finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej. 2. Projekt z zakresu edukacji globalnej WODNY SKARB ZDROWIA WART realizowany w powiecie nowosądeckim i gorlickim finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. 3. Projekt NASZ SUKCES TWOJA SZANSA - finansowanego przez FIO Małopolska Lokalnie (rozwój instytucjonalny Fundacji). Ważniejsze dofinansowania otrzymane w ciągu ostatnich dwóch lat: Projekty zrealizowane - 1. I Starosądecki Dogtrekking finansowany przez Urząd Miasta Stary Sącz. 2. Projekt Łapy, które leczą, dogoterapia w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO w Starym Sączu finansowany przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego. Projekty w trakcie realizacji - Strona 5/17

6 1. PIES NA RECEPTĘ dogoterapia jako forma wspierania aktywności osób starszych realizowany w powiecie gorlickim, limanowskim, nowosądeckim i grodzkim Nowy Sącz finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej. 2. Projekt z zakresu edukacji globalnej WODNY SKARB ZDROWIA WART realizowany w powiecie nowosądeckim i gorlickim finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. 3. Projekt NASZ SUKCES TWOJA SZANSA - finansowanego przez FIO Małopolska Lokalnie (rozwój instytucjonalny Fundacji). Dane osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy i pełnione przez nich funkcje: Lp. Imię i nazwisko Stanowisko 1. Anna Cetnarowicz Prezes Zarządu 2. Marek Tobiasz Wiceprezes Zarządu Dołączone dokumenty wnioskodawcy: Lp. Dokument 1. rejestr/krs 2. statut/podstawa prawna Proszę podać imiona i nazwiska osób zasiadających we władzach organizacji, będących pracownikami organizacji lub pracujących w roli ekspertów, będących jednocześnie pracownikami Banku Handlowego w Warszawie SA, Domu Maklerskiego Banku Handlowego, Handlowy Leasing lub Citigroup: brak Proszę podać imiona i nazwiska osób zasiadających we władzach organizacji, będących pracownikami organizacji lub pracujących w roli ekspertów, będących jednocześnie pracownikami lub członkami władz Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga: brak III. Opis merytoryczny projektu Cel realizacji projektu: Cel główny przeprowadzenie dla co najmniej 280 dzieci z klas I=III (60% uczestników danej klasy) w roku szkolnym 2014/2015 (marzec czerwiec) i z klas I-III w roku szkolnym 2015/2016 (wrzesień listopad) obojga płci ze szkół podst., 40 dzieci w roku szkolnym 2015/2016 z terenu Miasta Gorlice i Miasta i Gminy Stary Sącz zajęć profilaktyczno edukacyjnych CZY PIES MUSI GRYŹĆ w formie zajęć dodatkowych w obszarze edukacji przyrodniczej i społecznej oraz 50 dzieci ze świetlic w Gorlicach w formie zajęć profilaktyczno ruchowych kształtujących bezpieczne postawy w kontaktach z psami i humanitarne postawy w stosunku do zwierząt w okresie od do Cele szczegółowe -upowszechnienie wiedzy o sygnałach wysyłanych przez zwierzęta celem uniknięcia zagrożeń -upowszechnienie wiedzy w zakresie zagrożeń ze strony zwierząt domowych, w tym pogryzień przez psy oraz sposobów im zapobiegania -bogacenie słownictwa czynnego i biernego związanego ze zwierzętami domowymi -kształtowanie humanitarnych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt domowych -kształtowanie umiejętności społecznych w tym kulturalnego porozumiewania się z rozmówcą, Strona 6/17

7 spokojnego zachowywania się w obecności psa Cele produktowe -plakat promujący projekt - 50 sztuk -pamiątkowy dyplom dla każdego uczestnika projektu sztuk -certyfikat dla placówki potwierdzający udział w projekcie - 20 sztuk -materiały informacyjne do przekazania dla rodziców i dla szkoły dotycząca bezpiecznych kontaktów z psami sztuk -2 autorskie scenariusze zajęć dogoterapeutryczno edukacyjnych dla dzieci klas I-III, -2 autorskich scenariuszy zajęć dla dogoterapeutryczno edukacyjnych przedszkoli - 5 autorskich scenariuszy zajęć dogoterapeutyczno edukacyjnych dla świetlic. Działania podjęte aby osiągnąć wyznaczony cel: 1. Powołanie zespołu projektowego Powołanie Kierownika i Zastępcy Kierownika Projektu. 1.2 Wybór i zatrudnienie kadry prowadzącej zajęcia. 2. Promocja projektu Internet - strona internetowa Fundacji Beskidzka Zima (zamieszczenie informacji o realizowanym zadaniu publicznym z podaniem źródeł jego finansowania) 2.2. Zamieszczenie plakatów informujących o projekcie Szkołach Podstawowych, przedszkolach i świetlicach realizujących projekt w Starym Sączu i w Gorlicach 2.3. Informacje do lokalnej prasy i portali informacyjnych, akcja informacyjna o realizacji projektu poprzez Facebook (Funpage), Twitter, Linked In, informacje na stronach internetowych szkół, przedszkoli, świetlic o realizowanym projekcie. 3. Przygotowanie organizacyjne projektu Przygotowanie zaplecza technicznego - pomieszczenia udostępniane przez Szkoły Podstawowe, Przedszkola i świetlice, w których będzie realizowany projekt w Starym Sączu i w Gorlicach 3.2. Przygotowanie zaplecza dydaktycznego projektu Przygotowanie szczegółowego planu pracy dla zajęć całego projektu Przygotowanie scenariuszy zajęć? autorski program grupowych zajęć dogoterapeutyczno -edukacyjnych, przygotowanie pomocy do realizacji zajęć Przygotowanie scenariuszy zajęć dogoterapeutyczno -ruchowych - przygotowanie pomocy do realizacji zajęć Zakup niezbędnych pomocy i materiałów dydaktycznych Przygotowanie ulotek dla rodziców beneficjentów projektu Przygotowanie zaplecza administracyjnego projektu (dziennika zajęć z listami obecności, opracowanie regulaminu projektu, deklaracji uczestnictwa i kwestionariuszy dla beneficjentów, oświadczenia o wykorzystaniu danych osobowych, o wykorzystaniu wizerunku, zdjęć, nagrań audio-video na stronie internetowej portalach społecznościowych, w prasie w celu promocji projektu, oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem związanym z obecnością psa na zajęciach, oświadczenie o potencjalnym ryzyku ze względu na przeciwwskazania zdrowotne). Strona 7/17

8 3.4. Przeszkolenie 2 wolontariuszy, przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla wolontariuszy. 4. Realizacja Projektu Zebranie dokumentów rekrutacyjnych, oświadczenia o wykorzystaniu danych osobowych, o wykorzystaniu wizerunku, zdjęć, nagrań audio-video na stronie internetowej, portalach społecznościowych, w prasie w celu promocji projektu, oświadczenia o zapoznaniu się z ryzykiem związanym z obecnością psa na zajęciach, oświadczenia o potencjalnym ryzyku ze względu na przeciwwskazania zdrowotne 4.2. Przeprowadzenie 24 spotkań zajęć dogoterapeutyczno - edukacyjnych? zajęcia grupowe prowadzone przez dogoterapeute w klasach I-III w roku szkolnym 2014/2015 (marzec? czerwiec) i w klasach I-III w roku Szkolnym 2015/2016 (wrzesień? grudzień) w Szkołach Podstawowych w Gorlicach Szkoła Podstawowa Numer 1 i Szkoła Podstawowa Numer 4, 5-12 klas Przeprowadzenie 2 spotkań zajęć dogoterapeutyczno - edukacyjnych? zajęcia grupowe prowadzone przez dogoterapeute w dwóch Przedszkolach w Gorlicach (lipiec? sierpień 2015) - 1 przedszkole Przeprowadzenie 20 spotkań zajęć dogoterapeutyczno - ruchowych? zajęcia grupowe prowadzone przez dogoterapeute w 5 świetlicach okresie wakacji w Gorlicach Przeprowadzenie 24 spotkań zajęć dogoterapeutyczno - edukacyjnych? zajęcia grupowe prowadzone przez dogoterapeute w klasach III w roku szkolnym 2014/2015 (marzec? czerwiec) i w klasach III w roku Szkolnym 2015/2016 (wrzesień? listopad) w Szkołach Podstawowych w Barcicach, Popowicach, Przysietnicy- 12 klas Przeprowadzenie 4 spotkań zajęć dogoterapeutyczno - edukacyjnych? zajęcia grupowe prowadzone przez dogoterapeutę w dwóch Przedszkolach w Mieście i Gminie Stary Sącz (lipiec? sierpień 2015) - 2 przedszkola Internet - strona internetowa Fundacji Beskidzka Zima, Facebook (Funpage), Twitter - Zamieszczanie comiesięcznych krótkich opisów z przeprowadzonych zajęć wraz z dokumentacja fotograficzna Przygotowanie krótkiego filmu z materiału fotograficznego promującego projekt i zamieszczenie go na stronie internetowej Fundacji Beskidzka Zima. 5. Monitoring projektu Monitoring finansowy i kontrola realizacji budżetu Kontrola realizacji harmonogramu. Potencjalne ryzyka projektu - choroba dogoterapeuty - przeciwdziałanie? weryfikacja harmonogramu zajęć - choroba beneficjentów - przeciwdziałanie? weryfikacja harmonogramu zajęć - siła wyższa 6. Ewaluacja projektu Strona 8/17

9 6.1 Listy obecności potwierdzające uczestnictwo beneficjentów z danej placówki? dziennik zajęć z podaniem daty, tematyki. 6.2 Krótka anonimowa ankieta na temat przydatności zajęć przeprowadzona wśród kadry szkół, przedszkoli i świetlic. 7. Rozliczenie projektu Przygotowanie raportu końcowego (merytorycznego) z przeprowadzonego projektu Przygotowanie sprawozdania finansowego projektu Uregulowanie zobowiązań wobec dostawców usług i towarów (w tym Urząd Skarbowy, ZUS). Charakterystyka odbiorców projektu: Programem zostanie objętych 280 dzieci z klas 2014/2015 I-III i 2015/2016 klas I-III ze szkół podst. z terenu Miasta Gorlice i Miasta i Gminy Stary Sącz w miarę możliwości w równej ilości chłopcy i dziewczynki, stanowi to przynajmniej 60 % spośród wszystkich uczniów zapisanych do klas I-III zgodnie ze stanem dzienników lekcyjnych na dzień i Na terenie miasta Gorlice w projekcie będą uczestniczyły następujące szkoły. Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 4, Nr 5 Na terenie gminy Stary Sącz w projekcie wezmą udział: Szkoła Podstawowa w Barcicach, Popowicach i Przysietnicy. W projekcie weźmie udział 40 dzieci przedszkolnych w roku szkolnym 2014/2015 z terenu Miasta Gorlice i Miasta i Gminy Stary Sącz Na terenie miasta Gorlice w projekcie będzie uczestniczyło jedno przedszkole. Na terenie gminy Stary Sącz w projekcie wezmą udział dwa przedszkola. W projekcie weźmie udział 50 dzieci ze świetlic osiedlowych w roku szkolnym 2014/2015. Na terenie miasta Gorlice w projekcie będą uczestniczyły następujące świetlice osiedlowe ul. Wyszyńskiego 35, ul. Dukielska 73, ul. Pod Lodownią 12, ul. Tuwima 6, ul. Krasińskiego 3. Placówki zostały wytypowane do projektu po przeprowadzeniu rozmów z kadrą zarządzającą i uzyskaniu od nich zgody na realizację tego programu. Pośrednimi odbiorcami projektu będą rodzice, rodzeństwo i rodziny dzieci, pracownicy szkół, przedszkoli i świetlic. Liczba bezpośrednich odbiorców projektu: 370 Realizatorzy projektu (w tym liczba): Do realizacji projektu wykorzystamy wyłącznie lokalne zasoby ludzkie. Dogoterapeuta, Cetnarowicz Anna wykształcenie pedagogiczne (nauczanie początkowe), nauczyciel mianowany, wychowawca kolonijny, dogoterapeuta certyfikat MEN, wpis na listę kynoterapeutów. Seminarium Zwierzęta w terapii - Dennis C. Turner (USA/Szwajcaria), doświadczenie w Stowarzyszeniu Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Strona 9/17

10 Nowy Sącz od Umowa o pracę 1/2 etatu. Koszt zatrudnienia obejmie łączny koszt związany z zatrudnieniem pracownika przez pracodawcę. Dogoterapeuta, Tobiasz Marek- wykształcenie wyższe, adm. i finanse sektora publicznego, kwalifikacje pedagogiczne, wychowawca kolonijny, dogoterapeuta certyfikat MEN, wpisany na listę kynoterapeutów doświadczenie w pracy w dogoterapii oraz Stowarzyszeniu Związek Kynologiczny w Polsce Od. Nowy Sącz od 2009 r. Umowa o pracę 1/2 etatu. Koszt zatrudnienia obejmie łączny koszt związany z zatrudnieniem pracownika przez pracodawcę. Behawiorysta, Cetnarowicz Anna - dyplom COAPE, uprawnienia behawiorysty zwierząt, będzie prowadzić nadzór nad czterema psami pracującymi w projekcie pod kątem obserwacji stanu zachowań i bieżącego reagowania i dostosowywania scenariuszy zajęć do grupy odbiorców projektu (wkład niefinansowy osobowy). Biuro rachunkowe w Gorlicach obsługa finans- księgowa, faktura za usługi Kierownik projektu Cetnarowicz Anna oraz z-ca kierownika projektu Tobiasz Marek ukończone szkolenia nt.:pisanie projektów i pozyskiwanie funduszy na finansowanie działań w obszarze ekonomi społecznej, Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, fundraising, zarządzanie projektami certyfikacja IPMA D, Prince2 Foundation. Zastępca kierownika Tobiasz Marek - będzie dodatkowo wykonywać prace administracyjno biurowe (wkład niefinansowy osobowy). Rezultaty realizacji projektu: Projekt odniesie rezultaty w trzech płaszczyznach dzieci, rodzice/opiekunowie prawni i społeczność lokalna. Rezultaty w odniesieniu do dzieci: 1. Poprawa kompetencji społecznych u 70% odbiorców projektu zwiększenie poczucia pewności siebie, zmniejszenie lęku przed psem w wyniku poznania jego zachowań, współpraca w grupie, integracja, poprawa komunikacji, podniesienie kreatywności, zwiększenie empatii, zwiększenie odpowiedzialności za zwierzęta posiadane w domu. 2. Poprawa kompetencji emocjonalnych 70% odbiorców projektu budowa poczucia własnej wartości, kształtowanie pozytywnych emocji, rozwój umiejętności ich wyrażania, eliminacja zachowań agresywne wobec zwierząt. 3. Poprawa kompetencji poznawczych - 70% odbiorców projektu wzrost wiedzy w zakresie unikania niebezpieczeństwa ze strony psów i praktycznych umiejętności dotyczących właściwego zachowania się w razie potencjalnego ataku psa, rozpoznawania symptomów zbliżającego się niebezpieczeństwa ze strony zwierzęcia oraz opieki nad nim z uwzględnieniem jego potrzeb. Rezultaty w odniesieniu do społeczności lokalnej i ich rodziców: 1. Zwiększenie wiedzy wśród 70% pośrednich odbiorców projektu - rodziców dzieci i społeczności lokalnej poprzez efekt multiplikacji po zakończeniu realizacji projektu w gminie Gorlice i Stary Sącz w zakresie profilaktyki pogryzień przez psy. 2. Zwrócenie uwagi przez odbiorców pośrednich na potencjalne zagrożenia wynikające z Strona 10/17

11 nieświadomie prowokowanych przez dzieci agresywnych zachowań psów i wskazanie sposobów im zapobiegania. 3. Zwiększanie świadomości dotyczącej obowiązku odpowiedzialności za posiadane zwierzę. Rezultaty miękkie mierzone metodami stosowanymi w badaniach socjologicznych (wywiad, ankiety, grupy focusowe). Źródłem informacji o rezultatach: dokumentacja projektu, wywiady z kadrą kierowniczą szkół i zespołem projektowym. W jaki sposób projekt będzie prezentowany publicznie: Działania promocyjne: 1. strona internetowa fundacji - plakat oraz informacja o realizowanym projekcie z podaniem źródeł jego finansowania, 2. konta społecznościowe Facebook, Twitter. Linked in, 3. przekazanie plakatów do placówek, w których będzie realizowany projekt, 4. korespondencja mailowa z placówkami z terenu powiatu gorlickiego i nowosądeckiego o realizowanym projekcie, 5. spotkania z dyrektorami placówek uczestniczących w projekcie, 6. informacja do lokalnej prasy o realizowanym projekcie, 7. informacja do lokalnych portali internetowych o projekcie, 8. informacja do JST o realizowanym projekcie, 9. informacje na stronę internetową placówek uczestniczących w projekcie. Przyszłe efekty realizacji projektu: 1.Działania o charakterze profilaktycznym wdrażane w miarę możliwości cyklicznie co roku w klasach III będą zapobiegać pogryzieniom, przez co zwiększą bezpieczeństwo dzieci w kontaktach z psami i przyczynią się do zmian w statystykach pogryzień lek. wet. 2.Zajęcia zachęcą dzieci do odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami mieszkającymi w ich domach 3.Realizacja projektu złagodzi negatywne skutki wykluczenia społecznego dzieci mieszkających w małych miejscowościach i przyczyni się do wzrostu integracji grupy rówieśniczej wokół tematu zwierząt domowych 4.Tematyka zwierząt bliska dzieciom przyczyni się do rozbudzenia zainteresowań przyrodniczych, 5.Zajęcia poprawią sferę emocjonalną, pomogą budować poczucie pewność siebie i poczucie własnej wartości, pomogą ukształtować pozytywne emocje, 6.Zajęcia z psem nauczą umiejętności relaksacyjnych oraz rozbudzą potrzebę aktywnego spędzania czasu Doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu: 1. W okresie przed złożeniem wniosku Fundacja realizowała projekty których okres trwania był do 6 miesięcy. Zdobędziemy doświadczenie w realizacji dłuższych projektów. 2.Nabędziemy wiedze i ugruntujemy umiejętności realizacji i zarządzania projektem wynikające z certyfikacji IPMA D i Prince W szkołach objętych projektem docelowo chcemy podjąć współprace w kolejnych latach. Pozwoli to kontynuować i utrzymywać pozytywne efekty zrealizowanego projektu. 4. Kadra realizująca projekt (dogoterapeuci) zdobędą kolejne doświadczenie zawodowe. 5. Prowadzona akcja informacyjno-promocyjna przez nasza kadrę realizująca projekt umożliwi im nabycie doświadczenia oraz poznanie nowych osób, z którymi będziemy chcieli nawiązać Strona 11/17

12 współprace w dalszej działalności Fundacji oraz do promocji samej Fundacji. IV. Szczegółowy budżet projektu Załącznik nr 1 V. Regulamin przyznawania dofinansowania przez fundację Załącznik nr 2 Strona 12/17

13 Załącznik nr 1 Szczegółowy budżet projektu Lp. Kategoria kosztów Jednostka Liczba Koszt Źródła finansowania Suma jednostek jednostkowy FBK Inne Wkład niefinansowy KOSZTY PROGRAMOWE Koszty wynagrodzeń: 1. Dogoterapeuta 1 (um. o pracę 1/2 etatu) m-c ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2. Dogoterapeuta 2 (um. o pracę 1/2 etatu) m-c ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3. Zwrot kosztów za dojazdy do placówek dla jednego dogoterapeuty. usł 1 400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Koszty operacyjne: Koszty zakupu pomocy i materiałów 4. dydaktycznych do zajęć (faktura, kwota zesta ,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł brutto) 5. Karma dla 4 psów uczestniczących w projekcie (faktura, cena brutto) worek ,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6. Środki do pielęgnacji psów, szampon, koncentrat (faktura, cena brutto) szt 1 250,00 zł 250,00 zł 250,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 7. Materiały biurowe do realizacji zajeć (papier, toner, faktura, cena brutto) zesta 1 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8. Behawiorysta zwierzęcy (wkład własny niefin., oś. o pracy na rzecz Fundacji) godz ,00 zł 3 600,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3 600,00 zł SUMA KOSZTÓW PROGRAMOWYCH ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 3 600,00 zł KOSZTY ADMINISTRACYJNE Koszty wynagrodzeń: Strona 13/17

14 Kierownik projektu (wkład niefinansowy 9. osobowy, ośw. o pracy na rzecz Fundacji) Zastępca Kierownika Projektu (wkład 10. niefinansowy osobowy, ośw. o pracy na rzecz Fundacji) Koszty biurowe: Obsługa księgowa projektu (faktura, 11. kwota brutto) Telefon (faktura, kwota bruto, wkład 12. własny finansowy) Materiały biurowe do obsł. administr. 13. projektu (papier A4, toner do drukarki, faktura, kwota brutto) msc ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,00 zł msc ,00 zł 5 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5 500,00 zł msc ,00 zł 1 650,00 zł 1 650,00 zł 0,00 zł 0,00 zł m-c 11 37,00 zł 407,00 zł 0,00 zł 407,00 zł 0,00 zł zesta 1 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł 0,00 zł SUMA KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH ,00 zł 1 850,00 zł 407,00 zł ,00 zł KOSZTY CAŁKOWITE w ZŁ ,00 zł ,00 zł 407,00 zł ,00 zł UDZIAŁ PROCENTOWY 100% 66,5% 0,7% 32,8% Strona 14/17

15 Załącznik nr 2 Regulamin składania wniosków i przyznawania dofinansowania FUNDACJI BANKOWEJ im. Leopolda KRONENBERGA I. Dofinansowaniem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest świadczenie pieniężne przekazywane przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga (zwaną dalej Fundacją) osobom prawnym (zwanymi dalej Donatobiorcami). II. III. IV. Dofinansowanie przekazywane jest na podstawie odrębnej umowy dofinansowania zawieranej pomiędzy Fundacją a Donatobiorcą. Dofinansowanie udzielane jest w złotych polskich. Fundacja nie ponosi żadnych opłat i kosztów związanych z przekazaniem dofinansowania. Dofinansowanie przekazywane jest w dniu rozpoczęcia realizacji dofinansowanego projektu, w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy określony w umowie dofinansowania. V. Dofinansowanie udzielane jest na podstawie uchwały Zarządu Fundacji. Podstawowe warunki dofinansowania określone są w uchwale. O uchwałach Zarządu, pozytywnych i negatywnych, wnioskodawcy informowani są na piśmie. Zarząd Fundacji w negatywnym postanowieniu nie jest zobowiązany do określenia przyczyn swojego stanowiska. VI. VII. VIII. IX. Dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na cel określony w uchwale Zarządu Fundacji. Wykorzystanie dofinansowania na inne cele niż wskazane w uchwale Zarządu wymaga uprzedniego pisemnego wystąpienia Donatobiorcy oraz nowej uchwały Zarządu Fundacji przekazanej w formie pisemnej. Dofinansowanie nie może być przekazywane na rzecz osób trzecich nieokreślonych w uchwale Zarządu Fundacji bez uprzedniego pisemnego wystąpienia Donatobiorcy oraz bez uchwały Zarządu Fundacji przekazanej w formie pisemnej. Dofinansowanie winno być wykorzystane, a sprawozdania z realizacji dofinansowanego projektu dostarczone w terminach określonych w umowie dofinansowania. W przypadku konieczności przedłużenia któregoś z tych terminów, niezbędna jest pisemna prośba Donatobiorcy oraz uchwała Zarządu Fundacji przekazana w formie pisemnej. Niedostarczenie sprawozdania z realizacji dofinansowanego projektu w przyjętym terminie powoduje obowiązek zwrotu dofinansowania w ciągu 14 dni. Po upływie tego terminu Fundacja może naliczać odsetki ustawowe. Projekty zrealizowane dzięki dofinansowaniu podlegają merytorycznej i finansowej kontroli ze strony Fundacji. Dofinansowania dla przedsięwzięć długotrwałych lub realizowanych w etapach przekazywane są w transzach określonych w umowie dofinansowania. X. Postanowienia Zarządu Fundacji są ostateczne i niepodważalne. Strona 15/17

16 XI. XII. XIII. Wszelkie sprawy wątpliwe i sporne w kwestii interpretacji niniejszego Regulaminu będą rozpatrzone przez Zarząd Fundacji, zgodnie z duchem i literą Statutu Fundacji oraz innych aktów prawnych dotyczących działalności Fundacji. Wnioski o dofinansowanie należy kierować wyłącznie za pomocą Elektronicznego Systemu Przyjmowania Wniosków o Dofinansowanie zwanego dalej Systemem, znajdującego się na internetowej stronie zgodnie z instrukcją składania wniosków zawartą w Systemie. Nie będą przyjmowane wnioski składane inną drogą. Etapy składania wniosku w Elektronicznym Systemie Przyjmowania Wniosków o Dofinansowania. I ETAP Rejestracja danych wnioskodawcy Wnioskodawca, którego dane znajdują się już w Systemie zobowiązany jest do ich potwierdzenia, o ile te nie uległy zmianie, bądź też do ich aktualizacji w przypadku zajścia zmian. Wnioskodawca, którego dane nie znajdują się w Systemie zobowiązany jest do ich wprowadzenia zgodnie z instrukcją zawartą w Systemie. Rejestracja danych oraz ich weryfikacja przez Fundację powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku akceptacji tej rejestracji na adres mailowy wnioskodawcy wysłana zostanie informacja o możliwości prowadzenia dalszej procedury złożenia wniosku. W przypadku koniecznych korekt lub też negatywnej weryfikacji stosowna informacja wraz z instrukcją dalszego postępowania zostanie wysłana na adres mailowy wnioskodawcy. II ETAP Weryfikacja danych wnioskodawcy Wnioskodawca zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy oraz do załączenia odpisu z KRS lub innego, właściwego dla wnioskującego rejestru sądowego, a także Statutu organizacji wnioskującej. Dokumenty należy składać w formie plików elektronicznych wg wymogów zawartych w instrukcji Systemu. Weryfikacja danych oraz ich akceptacja przez Fundację powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych, po czym na adres mailowy wnioskodawcy wysłana zostanie informacja o możliwości wypełnienia i złożenia za pomocą Systemu formularza wniosku. III ETAP Wypełnianie formularza wniosku oraz jego akceptacja przez Fundację Formularz wniosku należy wypełnić zgodnie z wymogami, a następnie zatwierdzić zawarte w nim dane zgodnie z instrukcją zawartą w Systemie. Strona 16/17

17 W ciągu 30 dni roboczych na adres mailowy wnioskodawcy zostanie przesłana informacja o przyjęciu, konieczności dokonania korekt bądź nie zaakceptowaniu wniosku do rozpatrzenia przez Fundację. XIV. XV. Skierowanie do Fundacji wniosku o dofinansowanie za pomocą Elektronicznego Systemy Przyjmowania Wniosków o Dofinansowanie oznacza akceptację przez wnioskodawcę warunków i postanowień niniejszego Regulaminu. Niniejszy regulamin ma w odniesieniu do Fundacji charakter wyłącznie wewnętrzny i nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Fundacji. Nie ogranicza to ani nie wyłącza nałożonych na podmioty korzystające ze wsparcia Fundacji zobowiązań, które wynikają z niniejszego regulaminu i umów o dofinansowanie. Strona 17/17

WNIOSEK O DOTACJĘ. I. Podstawowe informacje o instytucji wnioskującej i projekcie. (e) Całkowity koszt projektu:

WNIOSEK O DOTACJĘ. I. Podstawowe informacje o instytucji wnioskującej i projekcie. (e) Całkowity koszt projektu: WNIOSEK O DOTACJĘ I. Podstawowe informacje o instytucji wnioskującej i projekcie (a) Pełna nazwa Instytucji: (b) Dokładny adres: (b1) Telefon: (b2) Fax: (b3) E-Mail: (c) Kierownik projektu, funkcje sprawowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 833 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 9 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 833 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 9 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 833 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie zbiórki publicznej

Zgłoszenie zbiórki publicznej Numer zbiórki 2017/54/OR Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Zgłoszenie zbiórki publicznej Zgłoszenie Aktualizacja zgłoszenia (w przypadku aktualizacji zgłoszenia należy wypełnić pole numeru zbiórki)

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie zbiórki publicznej

Zgłoszenie zbiórki publicznej Załącznik nr 2 Numer zbiórki Data wpływu zgłoszenia Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Zgłoszenie zbiórki publicznej V Formularz należy wypełnić W języku polskim, drukowanymi literami V Wypełnić należy

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku prosimy zapoznać się z informacjami podanymi na stronie: https://wnioski.kronenberg.org.pl/opis2.php gdzie znajdują się dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Formularz zgłoszeniowy do projektu Formularz zgłoszeniowy do projektu Nazwa organizacji: Strona internetowa: Telefon/ E-mail: Osoba do kontaktu: 1. Informacje o podmiocie (proszę zaznaczyć X przy obszarach działań, które realizuje organizacja):

Bardziej szczegółowo

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego,

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 4. Przedmiot działalności pożytku publicznego, 5. Procedury,

Bardziej szczegółowo

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NAZWA ORGANIZACJI: Siedziba organizacji: Adres do korespondencji: Biuro: TAK Dni i godziny pracy biura: Telefon: Strona internetowa: E-mail: GG: Skype: Osoba do kontaktu: Data powstania (rok rejestracji):

Bardziej szczegółowo

Akademia Aktywnych Obywateli Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

Akademia Aktywnych Obywateli Podkarpackie Inicjatywy Lokalne Akademia Aktywnych Obywateli Podkarpackie Inicjatywy Lokalne Program spotkania O programie FIO i projekcie Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne Doświadczenia edycji 2014 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O DOFINASOWANIE

WZÓR WNIOSKU O DOFINASOWANIE WZÓR WNIOSKU O DOFINASOWANIE Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku prosimy zapoznad się z informacjami podanymi na stronie: https://wnioski.kronenberg.org.pl/opis2.php gdzie znajdują się dodatkowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE KALETY

STOWARZYSZENIE NASZE KALETY STOWARZYSZENIE NASZE KALETY Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...4 II. BILANS...10 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT...12

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytorycznofinansowe. z działalności Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej za rok 2014

Sprawozdanie merytorycznofinansowe. z działalności Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej za rok 2014 Sprawozdanie merytorycznofinansowe z działalności Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej za rok 2014 I Część ogólna 1) Nazwa Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej (z Wałbrzycha) 2) Siedziba, dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/55/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 18 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/55/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/55/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie opracowania "mapy aktywności" pozarządowych działających na terenie Gminy Dębnica Kaszubska Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie zbiórki publicznej

Zgłoszenie zbiórki publicznej Załącznik nr 2 Numer zbiórki (należy wypełnić tylko w przypadku aktualizacji zgłoszenia zgodnie z numerem nadanym przy zgłoszeniu widocznym na portalu zbiórek) Data wpływu zgłoszenia Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Polityka darowizn Grupy Azoty

Polityka darowizn Grupy Azoty POLITYKA DAROWIZN GRUPY AZOTY Poprzez przekazywanie darowizn Grupa Azoty stara się aktywnie reagować na potrzeby fundacji, stowarzyszeń, szkół, instytucji pożytku publicznego oraz indywidualnych osób,

Bardziej szczegółowo

Tryb powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Tryb powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Załącznik nr 1 do uchwały nr 767/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2016 r. Tryb powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 1 Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.11.2014 godz. 13:35:28 Numer KRS: 0000457709

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.11.2014 godz. 13:35:28 Numer KRS: 0000457709 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2014 godz. 13:35:28 Numer KRS: 0000457709 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "ŚWIAT DZIECIOM" W 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM W 2007 r. Kraków, 28 czerwca 2008 r., Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto W Krakowie Fundacja "Świat Dzieciom", prowadząca działalność statutową na rzecz ogółu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w sferze zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Jak założyć organizację pozarządową?

Jak założyć organizację pozarządową? Jak założyć organizację pozarządową? Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 17 listopada 2012 r. Organizacjami pozarządowymi są: 1) niebędące jednostkami sektora finansów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:57:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:57:20 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.01.2017 godz. 12:57:20 Numer KRS: 0000460139 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne OPERATORZY LOKALNI: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu Koordynator Paweł Werbowy Fundacja GENERATOR INSPIRACJI Koordynator Edyta Sobiecka

Bardziej szczegółowo

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego Lp. Nazwa organizacji Miejscowość Adres organizacji nr tel./fax Przedstawiciel Zakres działania Informacje dodatkowe 1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej i Regionu Świętokrzyskiego Raków ul. Bardzka

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:10:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:10:56 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2016 godz. 07:10:56 Numer KRS: 0000357033 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SUŁKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2013

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SUŁKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2013 PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr../../12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SUŁKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.02.2014 godz. 13:11:52 Numer KRS: 0000367678

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.02.2014 godz. 13:11:52 Numer KRS: 0000367678 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.02.2014 godz. 13:11:52 Numer KRS: 0000367678 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 95 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 29 września 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 95 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 29 września 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 95 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 29 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

Bardziej szczegółowo

BAZA KANDYDATÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DO UDZIAŁU W KOMISJACH KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT SKŁADANYCH W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW

BAZA KANDYDATÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DO UDZIAŁU W KOMISJACH KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT SKŁADANYCH W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW BAZA KANDYDATÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DO UDZIAŁU W KOMISJACH KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT SKŁADANYCH W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT OGŁASZANYCH PRZEZ BURMISTRZA MIASTA WAŁCZ W ROKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 5 marca 2007 roku

UCHWAŁA NR IV/28/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 5 marca 2007 roku UCHWAŁA NR IV/28/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2007 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:26:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:26:24 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.11.2017 godz. 17:26:24 Numer KRS: 0000606795 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DR CLOWN SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016 ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2016 R. Warszawa, dnia 31 marca 2017 r.

FUNDACJA DR CLOWN SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016 ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2016 R. Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. FUNDACJA DR CLOWN SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016 ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2016 R. Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNDACJI Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:00:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:00:33 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.06.2016 godz. 10:00:33 Numer KRS: 0000524339 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Cel FIO - Małopolska Lokalnie

Cel FIO - Małopolska Lokalnie Cel FIO - Małopolska Lokalnie zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych woj. małopolskiego w podejmowanie inicjatyw oddolnych oraz wzmocnienie potencjału technicznego wśród młodych

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Cel i zasady współpracy

Preambuła. Cel i zasady współpracy Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/ 182 /2004 z dnia 30.06.2004r. Zasady współpracy samorządu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia listopada 2012r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3

Bardziej szczegółowo

3) Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej Fundacji o skutkach finansowych:

3) Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej Fundacji o skutkach finansowych: FUNDACJA DR CLOWN ul. Jagiellońska 58/128a 03-468 Warszawa tel. (+4822) 854 05 01-02 e-mail: info@drclown.pl, www.drclown.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DR CLOWN ZA ROK 2013 1) Dane rejestracyjne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:45:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:45:28 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.12.2016 godz. 10:45:28 Numer KRS: 0000592636 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DLA ORGANIZACJI 2017

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DLA ORGANIZACJI 2017 Wniosek o pomoc finansową dla organizacji 2017 WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DLA ORGANIZACJI 2017 Fundacja Poland Business Run ul. H. Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków tel. + 48 12 422 02 99 wsparcie@polandbusinessrun.pl,www.polandbusinessrun.pl

Bardziej szczegółowo

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym DANE ADRESOWE URZĘDU A. Zlecanie zadań w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. I. Proszę podać dane odnośnie zlecania zadań w

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:04:14 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:04:14 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.01.2017 godz. 12:04:14 Numer KRS: 0000338389 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:11:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:11:33 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.12.2016 godz. 22:11:33 Numer KRS: 0000415882 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:11:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:11:19 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.01.2016 godz. 20:11:19 Numer KRS: 0000505487 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:40:42 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:40:42 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.12.2016 godz. 09:40:42 Numer KRS: 0000612966 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.03.2013 godz. 08:49:52 Numer KRS: 0000338389

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.03.2013 godz. 08:49:52 Numer KRS: 0000338389 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.03.2013 godz. 08:49:52 Numer KRS: 0000338389 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:22:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:22:47 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.07.2016 godz. 10:22:47 Numer KRS: 0000628701 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Otwockiego

ANKIETA Dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Otwockiego Pełna nazwa organizacji: Fundacja Życzliwy Przedsiębiorca w Polsce ANKIETA Starosty Otwockiego z dnia 8 maja 2013 Adres siedziby: i do korespondencji Miejscowość Józefów Ulica Leśna Numer 10A Kod 05-420

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:28:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:28:06 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2017 godz. 10:28:06 Numer KRS: 0000505487 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE OWES- 2013 REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE OWES- 2013 REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE OWES- 2013 REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH I. O Stowarzyszeniu Stowarzyszenie (RCWIP) rozpoczęło swoją działalność statutową 8 lutego 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:01:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:01:19 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.11.2016 godz. 22:01:19 Numer KRS: 0000243712 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o zmianie ustawy o fundacjach

USTAWA. z dnia o zmianie ustawy o fundacjach p r o j e k t USTAWA z dnia o zmianie ustawy o fundacjach Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:15:32 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:15:32 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.08.2017 godz. 19:15:32 Numer KRS: 0000596660 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zestawienie środków finansowych planowanych na realizację Programu na rok 2015

Zestawienie środków finansowych planowanych na realizację Programu na rok 2015 OTWARTE KONKURSY OFERT 1 2 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; działalność

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:33:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:33:34 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.06.2016 godz. 20:33:34 Numer KRS: 0000114498 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego Dzień dobry sąsiada organizowanego przez Fundacje BNP Paribas Fortis

Regulamin konkursu grantowego Dzień dobry sąsiada organizowanego przez Fundacje BNP Paribas Fortis Regulamin konkursu grantowego Dzień dobry sąsiada organizowanego przez Fundacje BNP Paribas Fortis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs grantowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE OWES- 2014 REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE OWES- 2014 REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE OWES- 2014 REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH I. O Stowarzyszeniu Stowarzyszenie (RCWIP) rozpoczęło swoją działalność statutową 8 lutego 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PASJA w Łobzie

STATUT FUNDACJI PASJA w Łobzie STATUT FUNDACJI PASJA w Łobzie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Siedzibą Fundacji PASJA jest miejscowość Tarnowo 1, 73-150 Łobez. 2. Terenem działania Fundacji PASJA jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:04:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:04:43 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.12.2016 godz. 14:04:43 Numer KRS: 0000524725 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... ... (pieczęć organizacji pozarządowej 1 / podmiotu 1 /jednostki organizacyjnej 1 ) Wzór nr 3 do zarządzenia Kierownika Urzędu z dnia 8 marca 2011 r. organizacje pozarządowe... (data i miejsce złożenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:07:32 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:07:32 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.08.2017 godz. 06:07:32 Numer KRS: 0000574746 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. /2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia. lutego 2013 r.

UCHWAŁA Nr.. /2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia. lutego 2013 r. UCHWAŁA Nr.. /2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia. lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/497/12 Sejmiku Województwa z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia kwietnia 05 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia... 05 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego w 2018 roku

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego w 2018 roku Załącznik do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 08 roku Lp. Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Samorządu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:16:02 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:16:02 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 08:16:02 Numer KRS: 0000163366 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:48:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:48:06 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.03.2015 godz. 09:48:06 Numer KRS: 0000546282 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria organizacji konkursów w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom przez administrację samorządu Krakowa. Kraków, 4 grudnia 2015.

Zasady i kryteria organizacji konkursów w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom przez administrację samorządu Krakowa. Kraków, 4 grudnia 2015. Zasady i kryteria organizacji konkursów w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom przez administrację samorządu Krakowa Kraków, 4 grudnia 2015.r Podstawa prawna: art. 31 i 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Działalność pożytku publicznego w Spółdzielniach Socjalnych. Mgr Mariusz Tywoniuk

Działalność pożytku publicznego w Spółdzielniach Socjalnych. Mgr Mariusz Tywoniuk Działalność pożytku publicznego w Spółdzielniach Socjalnych Mgr Mariusz Tywoniuk Rzeszów 2015 Większość spółdzielni socjalnych jest zakładana i funkcjonuje, jako przedsiębiorstwa prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.02.2016 godz. 17:11:40 Numer KRS: 0000603843

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.02.2016 godz. 17:11:40 Numer KRS: 0000603843 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.02.2016 godz. 17:11:40 Numer KRS: 0000603843 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne fundacja piaskowy smok Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności fundacji Piaskowy Smok z siedzibą w Katowicach za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31, sporządzane na

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 1. Organ administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta: Prezydent Miasta Częstochowy 2. Tryb,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Wstęp Zaspokajanie potrzeb i stwarzanie optymalnych warunków do funkcjonowania społeczeństwa jest jednym z głównych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:50:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:50:00 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.01.2018 godz. 14:50:00 Numer KRS: 0000266644 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

STATUT CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO STATUT CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Wstęp CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ, działająca jako kościelna osoba prawna na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:33:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:33:23 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.11.2017 godz. 16:33:23 Numer KRS: 0000383006 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr / /16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 2016 r.

Załącznik do uchwały nr / /16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 2016 r. Załącznik do uchwały nr / /16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 2016 r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SUCHY LAS z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2015 godz. 14:04:38 Numer KRS: 0000301640

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2015 godz. 14:04:38 Numer KRS: 0000301640 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2015 godz. 14:04:38 Numer KRS: 0000301640 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia NA PLUS

Statut Stowarzyszenia NA PLUS Statut Stowarzyszenia NA PLUS Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie NA PLUS i zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.08.2015 godz. 21:27:34 Numer KRS: 0000566994

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.08.2015 godz. 21:27:34 Numer KRS: 0000566994 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.08.2015 godz. 21:27:34 Numer KRS: 0000566994 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Konkursy dotacyjne Fundacji PZU. 1. Młodzi niepełnosprawni. sprawni z PZU. 2. PZU z kulturą 3. Z PZU po lekcjach 4. Dotacje pozakonkursowe

Konkursy dotacyjne Fundacji PZU. 1. Młodzi niepełnosprawni. sprawni z PZU. 2. PZU z kulturą 3. Z PZU po lekcjach 4. Dotacje pozakonkursowe Konkursy dotacyjne Konkursy dotacyjne Fundacji PZU 1. Młodzi niepełnosprawni sprawni z PZU 2. PZU z kulturą 3. Z PZU po lekcjach 4. Dotacje pozakonkursowe 1. Młodzi niepełnosprawni sprawni z PZU Cel Konkursu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./../2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia r.

Uchwała Nr./../2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia r. Uchwała Nr./../2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia.. 2016 r. Projekt w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE NA 2012 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE NA 2012 ROK PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE NA 2012 ROK Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU WSI SUCHY BÓR

OFERTA WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU WSI SUCHY BÓR OFERTA WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU WSI SUCHY BÓR ADRES: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór ul. Szkolna 2 46-053 Suchy Bór, Polska TELEFON: Waldemar Pogrzeba - Prezes Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Załącznik Nr 1do Uchwały Nr./14 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia. Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 1. Ilekroć w niniejszej uchwale

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej

Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej Wnioskuję/emy o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej,. ( nazwa zadania) I. Informacje na temat wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja strefapl zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marka Grzegorzewskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 5 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017 Informacje o Konsultacjach Program konsultowany był

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:21:14 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:21:14 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.01.2018 godz. 11:21:14 Numer KRS: 0000226818 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo