Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie"

Transkrypt

1 Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie I. Postanowienia ogólne Statutu oraz cel i przedmiot działalności Spółdzielni 1. Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa PRACA w Iławie, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1A, Iława - zwana dalej Spółdzielnią. 2. Siedzibą Spółdzielni - jest miasto Iława. 3. Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie statutu oraz; - ustawy z dnia 16 września 1982 roku prawo spółdzielcze, - ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, - innych ustaw Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. 1. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest: 1/ obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkiego zakwaterowania, 2/ działalność rachunkowo księgowa, 3/ działalność obiektów kulturalnych, 4/ pozostałe formy udzielania kredytów,, 5/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 6/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 7/ zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie. 8/ roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 9/ działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 10/ działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, 11/ działalność związana z administracyjną obsługą biura, 12/ pozostałe pośrednictwo pieniężne,

2 13/ pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 14/ odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 15/ wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę, 16/ dystrybucja i handel energią elektryczną, 17/ wykonywanie instalacji elektrycznych, 18/ zakładanie stolarki okiennej, 19/ wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 20/ działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, 21/ wykonywanie instalacji wod.-kan., cieplnych, gazowych klimatyzacyjnych. 2. Powyższy przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez: 1/ budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, 2/ budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych, 3/ budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów, 4/ udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, 5/ budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, 3. Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków. 4. Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością nie stanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (Współwłaścicielami) tej nieruchomości. 5. Spółdzielnia prowadzi swoją działalność samodzielnie. W ramach tej działalności Spółdzielnia może: 1/ nabywać potrzebne jej tereny na własność lub w użytkowanie wieczyste, 2/ budować lub nabywać domy mieszkalne, urządzenia pomocnicze i gospodarcze oraz lokale użytkowe, 3/ prowadzić gospodarkę zasobami mieszkaniowymi oraz zarządzać majątkiem własnym lub powierzonym w zarząd, 4/ prowadzić działalność społeczno - wychowawczą, świetlice, kluby, czytelnie, biblioteki, zespoły artystyczne i kółka zainteresowań itp.( na warunkach określonych w usm ) 5/ organizować wśród mieszkańców wzajemną pomoc i krzewić kulturę współżycia. 2

3 6. 1/ Spółdzielnia może współdziałać z organizacjami i stowarzyszeniami spółdzielczymi oraz innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi zajmującymi się problemami mieszkalnictwa. W szczególności może ona tworzyć z tymi organizacjami spółdzielnie osób prawnych i spółki handlowe i być ich członkiem. 2/ W przypadku gdy Spółdzielnia podejmuje działalność określoną w ust. 1 zarówno w ramach osobowości prawnej Spółdzielni jak poza osobowością prawną Spółdzielni, Rada Nadzorcza określi wysokość kapitału lub maksymalną kwotę, którą Spółdzielnia może zainwestować w przedsiębiorstwie. 3/ Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o utworzeniu lub przystąpieniu do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpieniu z nich jest Walne Zgromadzenie, które również podejmuje decyzje w przedmiocie zbycia w całości lub w części udziałów ( akcji) tych organizacji. 7.Spółdzielnia prowadzi inną działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją celu działania spółdzielni, o którym mowa w 3 w następującym zakresie: 1)deweloperska działalność, 2)prowadzenie parkingów, 3)prowadzenie pośrednictwa handlu nieruchomościami. Spółdzielnia może tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych, dla realizacji zadań określonych w ust.1. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o utworzeniu lub przystąpieniu do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpieniu z nich jest Walne Zgrowadzenie Członków, które również podejmuje decyzję w przedmiocie zbycia części udziałów (akcji) tych organizacji. 1. Spółdzielnia buduje lub nabywa budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży Dopuszcza się możliwość sprzedaży lokali osobom nie będącymi członkami spółdzielni. 3.Organem uprawnionym do określenia kryteriów organizacyjnych i finansowych podjęcia działalności, o której mowa w ust. 1 i 2 jest Walne Zgromadzenie. II. Członkostwo A. Członkowie Spółdzielni, ich prawa i obowiązki 3

4 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna oraz osoba prawna Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 3. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. 4. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. 5. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie me przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile spełnia jedno z następujących wymagań: 1) małżonek jest członkiem Spółdzielni, 2) spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, 3) przypadło jej wskutek śmierci małżonka spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, przysługujące uprzednio obojgu małżonkom, 4) jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności określonych statutem, 5) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię, 6) nabyła ekspektatywę odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy i licytacji, 7) wygrała przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu, 8) ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego, 9) oczekuje na ustanowienie na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią: a/ spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, b/ prawa odrębnej własności lokalu, przysługuje jej: - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, - prawo odrębnej własności lokalu. 2. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, jeżeli spełnia jedno z następujących wymagań: 1) oczekuje na ustanowienie na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią prawa odrębnej własności lokalu, 2) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię. 4

5 8 1. Zarząd prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania, w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę, liczbę zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów mieszkaniowych lub budowlanych, zmiany danych w tym zakresie, wysokość zadłużenia z tytułu wnoszenia opłat o których mowa w art. 4 usm, datę przyjęcia w poczet członków oraz datę ustania członkostwa. 2. Członek spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr. 9 l. Liczba członków przyjmowanych do spółdzielni na zasadach ogólnych musi odpowiadać liczbie lokali mieszkalnych przewidzianych do budowy w programie inwestycyjnym lub lokali z odzysku. 2. Kolejność zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków ustala się na podstawie dotychczas zawartych umów określających kolejność przydziału, w kolejności numerów tych umów, a następnie według daty przystąpienia do spółdzielni. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie najdłużej oczekujący. 3. W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust. 2 członek ma prawo do uzyskania spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu, o ile w wyznaczonym przez zarząd terminie przystąpi do zawarcia umowy o ustanowienie tego prawa lub przystąpi do przetargu organizowanego przez spółdzielnię 4. W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust. 2 członek ma prawo do podpisania umowy o budowę lokalu w każdej nowej inwestycji realizowanej przez spółdzielnię, o ile w wyznaczonym przez zarząd terminie przystąpi do zawarcia umowy o budowę lokalu. 5. O możliwości i terminie przystąpienia do zawarcia umów oraz o przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu o których mowa w ust. 3 i 4 członek powiadamiany jest pisemnie. 6. Po wyczerpaniu ofert o możliwości zawarcia umów o których mowa w ust. 3 i 4 przez członków, spółdzielnia przedkłada te oferty innym osobom. Przyjęcie tych osób w poczet członków następuje zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą. 1O 1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, podpisana przez przystępującego do Spółdzielni. Deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, miejsce pracy, PESEL, NIP i numer dowodu osobistego, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę i siedzibę, wyciąg z KRS -u lub ewidencji działalności gospodarczej ilość zadeklarowanych udziałów, stwierdzenie o jaki lokal - mieszkalny czy użytkowy -ubiegają się. Członek może w deklaracji lub w odrębnie pisanym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych - deklarację podpisuje jej ustawowy przedstawiciel. 2. W poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd, w trybie i na zasadach określonych w regulaminie przyjmowania członków, uchwalonym przez Radę Nadzorczą 5

6 3. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu. 4. Uchwała o przyjęciu w poczet członków, powinna być podjęta w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie najpóźniej w ciągu l4-tu dni od daty jej podjęcia. 5. W razie podjęcia uchwały odmawiającej w zawiadomieniu należy podać uzasadnienie uchwały oraz pouczenie o wniesieniu odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu l4-tu dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej wciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia. B. Wpisowe, udziały Wpisowe wynosi 100 zł. Udział wynosi 200 zł 2. Członek Spółdzielni ubiegający się o lokal mieszkalny jest obowiązany wnieść jeden udział, członek ubiegający się o lokal użytkowy i garaż, 2 udziały. Udziały liczone są odrębnie i nie podlegają kumulacji. 3. Wpisowe i udziały członek jest obowiązany wpłacić do Spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa. Nie wpłacenie wpisowego lub udziału w tym terminie może spowodować wykreślenie z rejestru członków. 4.Zmiana wysokości udziałów i wpisowego nie dotyczy członków przyjętych do Spółdzielni przed datą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian statutu w tym zakresie. 5. Udział i wpisowe w zmienionej wysokości wnoszą członkowie przyjęci do Spółdzielni po dniu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian statutu w tym zakresie. C. Prawa i obowiązki członków Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich członków równe. 2. Członkowi Spółdzielni przysługuje: 1/ prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością, 2/ prawo do otrzymania w sposób wskazany w ustawie i statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia 3/ prawo do otrzymania w sposób wskazany w ustawie i statucie 6

7 informacji o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami, 4/ prawo żądania w trybie określonym w ustawie oraz w statucie zwołania Walnego Zgromadzenia, 5/ prawo żądania w trybie określonym w ustawie i statucie zamieszczenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia oznaczonych spraw, 6/ prawo zgłaszania projektów uchwał w trybie określonym w ustawie i statucie, 7/ prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w ustawie i statucie, 8/ prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub statutu, 9/ prawo otrzymania kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, 10/ prawo żądania odpisu obowiązującego statutu oraz odpisu wydanych na jego podstawie regulaminów, 11/ prawo przeglądania rejestru członków, 12/ prawo do otrzymania kopii protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, 13/ prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał podjętych przez organy Spółdzielni, 14/ prawo do korzystania, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszystkich wspólnych pomieszczeń, urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni, 15/ prawo zawarcia ze Spółdzielnią umowy o budowę lokalu w trybie określonym statutem Spółdzielni, 16/ prawo zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym statutem Spółdzielni, 17/ prawo żądania zawarcia umowy: 1) przeniesienia własności lokalu do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 2) przeniesienia własności lokalu do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu, 3) przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, 4) przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w budynku wybudowanym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego, 7

8 18/ prawo żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, 19/ prawo do wynajęcia lokalu, do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo do lokalu, 20/ korzystanie z innych praw określonych w statucie. 3. Koszty wydania kopii dokumentów, o których mowa w pkt. 12 ponosi członek występujący o te odpisy. Koszty te określa Zarząd Spółdzielni. 4. Odpis statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie członek otrzymuje bezpłatnie. 5. Członek zainteresowany otrzymaniem dokumentów, o których mowa w ust. 2 zgłasza pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów, których kopie chce otrzymać. Zarząd wyznacza termin wydania kopii tych dokumentów nie dłuższy niż 30 dni. 6. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy. Członek jest obowiązany: 1/ przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni, 2/ wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały, 13 3/ wnieść wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany, chyba że ubiega się o członkostwo jako współmałżonek członka, 4/ uiszczać terminowo opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, 5/ uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów, 6/ zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej, 7/ korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię, 8

9 8/ zawiadomić Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowienie prawa do lokalu ( przydziale ), 9/ przestrzegać regulaminu porządku domowego, 10/ dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie mienia Spółdzielni i o jego zabezpieczenie, 11/ niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody, 12/ niezwłocznie udostępnić lokal w celu zainstalowania urządzeń pomiarowych i podzielnikowych dotyczących zużycia wody i ciepła, jak również umożliwić odczyt wskazań tych urządzeń, 13/ udostępnić lokal w celu dokonania okresowego a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich wykonania, 15/ zawiadomić Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu i takich danych które mają wpływ na wysokość opłat wnoszonych do Spółdzielni. 16/ ponosić koszty sporządzenia odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w art. 8. usm wydawanych na jego żądanie - w wysokości określonej przez Zarząd Spółdzielni. 17/ zawiadamiać o zmianie danych, które mają wpływ na stosunki cywilnoprawne pomiędzy nim a Spółdzielnią. 18/ zawiadamiać o zmianie miejsca zamieszkania, a w przypadku pobytu za granicą wskazać adres do korespondencji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres. D. Ustanie członkostwa Członek może wystąpić ze Spółdzielni za wypowiedzeniem. 2. Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie lub wykreślenie Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie. 2. Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni. 3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia. 9

10 16 Członek występujący ze Spółdzielni w drugiej połowie roku obrachunkowego uczestniczy w jej stratach powstałych w tym roku, jak gdyby nadal był jej członkiem. Członek występujący ze Spółdzielni w pierwszej połowie roku i członek przystępujący do Spółdzielni w drugiej połowie roku, nie uczestniczą w stratach powstałych w tym roku Członek może być wykluczony ze Spółdzielni w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami. 2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek: 1/ świadomie szkodzi Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom, 2/ poważnie narusza dobre obyczaje, 3/ uporczywie narusza postanowienia Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni, 4/ uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, w szczególności zalega z opłatami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, 5/ świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień, 6/ pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali. 1. Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni Wykreślenie może nastąpić w szczególności w razie: 1/ nie wpłacenia w terminie określonym w statucie wpisowego lub udziału, 2/ utraty uprawnień do lokalu w wyniku postanowienia egzekucyjnego lub w wyniku podziału majątku na mocy którego prawo do lokalu przypadło byłemu małżonkowi członka. 3/ niemożliwości kontaktu Spółdzielni z członkiem, 4/ zbycia lokalu lub garażu, jeżeli było to jego jedyne prawo do lokalu i nie złożył rezygnacji z członkostwa, 5/ uchylania się od wykonywania zobowiązań wobec Spółdzielni, a zwłaszcza nie uiszczania na bieżąco należnych opłat i rat kredytu, a suma zaległości przekracza 10

11 wysokość 6 miesięcznych opłat dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i zgodnie z usm dla lokatorskiego prawa do lokalu. 6/ wyodrębnienia własności wszystkich lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości ( art.26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ), w stosunku do osób posiadających odrębną własność lokalu, jeżeli było to jedyne prawo tej osoby do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez spółdzielnię i nie wypowiedziała ona członkostwa. 7/ gdy członek posiadający własność lokalu w nieruchomości, w której właściciele lokali podjęli uchwałę na podstawie art usm, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, jeżeli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię. 8/ posiadania przez członka prawa odrębnej własności lokalu, a w nieruchomości, w której znajduje się jego lokal na mocy art albo 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, powstała wspólnota mieszkaniowa, chyba, że posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu w spółdzielni. 3. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków, ze skutkiem od dnia śmierci, a gdy chodzi o osobę prawną ze skutkiem od dnia jej ustania Wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru dokonuje Rada Nadzorcza po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka. W przypadku określonym w par. 18, ust. 2, pkt.4/ wykreślenia dokonuje Zarząd. 2. Zarząd powinien zawiadomić pisemnie zainteresowanego członka o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym ma być rozpatrywana sprawa wykluczenia lub wykreślenia członka, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. 20 Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą: 1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia; 2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady; 3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia; 4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia. 21 l. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykluczeniu lub wykreśleniu ze Spółdzielni w terminie 2 tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował 11

12 się organ Spółdzielni uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia. 2. Członek Spółdzielni ma prawo: 1) odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, albo 2) zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem; przepisy art. 42 Prawa spółdzielczego stosuje się odpowiednio, 3. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 pkt.2 biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone, 4. W wypadku wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia, członek Spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je. Do wniesienia odwołania lub jego rozpatrzenia stosuję się postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, 5. W przypadku gdy członek odwołał się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia i przed rozpatrzeniem odwołania przez Walne Zgromadzenie członek zaskarżył uchwałę do sądu postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu. 22 Osoba wykluczona może być przyjęta ponownie w poczet członków, jeżeli w terminie 12 miesięcy ustały przyczyny będące podstawą pozbawienia członkostwa i w ciągu następnych 6 miesięcy osoba ta będzie wykonywać obowiązki statutowe. E. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze W postępowaniu wewnątrzspółdzielczym - rozpoznaje się sprawy ze stosunku członkostwa i zmiany wysokości opłat. 2. Wnioski członków skierowane do Zarządu, powinny być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu 1 miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana, w ciągu 2 miesięcy od dnia ich złożenia. 3. W razie odmownego załatwienia wniosku w sprawie wynikającej ze stosunku członkostwa, Zarząd jest zobowiązany podać uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i o skutkach nie zachowania tego terminu. Jeżeli we wskazanym terminie członek nie złożył odwołania, uchwała Zarządu staje się ostateczna. 4. Rada Nadzorcza jest zobowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3 m-cy od dnia jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. 12

13 5. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem. 6. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu się członkowi w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. 7. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie statutowego terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami. III. System zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. 24 Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Spółdzielnia może: 1. ustanawiać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 2. ustanawiać odrębną własność lokalu mieszkalnego, 3. wynajmować członkom / i innym osobom fizycznym i prawnym / lokale mieszkalne i użytkowe, 4. ustanawiać odrębną własność lokali użytkowych /garaży/. A. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w usm i w Statucie Spółdzielni. 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni. 3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. 4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu między członkiem, a Spółdzielnią. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 13

14 5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków. Jeżeli spółdzielcze prawo do lokalu ma należeć do obojga małżonków i oboje są członkami Spółdzielni, umowa powinna być zawarta na rzecz obojga małżonków. 6. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności. 7. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może być ustanowione na rzecz członka spółdzielni - osoby prawnej. 8. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej. czynności. 9. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu Spółdzielnia może ustanowić na rzecz członka ponownie przyjętego do Spółdzielni nowe spółdzielcze lokatorskie prawo do zajmowanego lokalu, jeśli w terminie 6 miesięcy ustały przyczyny będące podstawą pozbawienia członkostwa i wygaśnięcia prawa do lokalu mieszkalnego, jeśli żadna z osób uprawnionych o których mowa w 33 ust. 1 nie wystąpiła z roszczeniem o przyjęcie w poczet członków i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania. 2. Przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego członek obowiązany jest uregulować zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokalu i zwrócić koszty sądowe poniesione przez Spółdzielnię, jeżeli takie występują Z członkiem ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa taka, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać: 1/ zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie 2/ określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu, 3/ określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu, 14

15 4/ tryb i skutki wypowiedzenia umowy, 5/ inne zasady wynikające z regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. 2. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię. 3. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę, gdy członek Spółdzielni lub jego zastępca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał warunków umowy określonych w ust. 1 pkt. 1-3 bez których dalsza realizacją zadania inwestycyjnego byłaby poważnie utrudniona. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba, że strony postanowią inaczej. 4. Członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy. Wkład mieszkaniowy stanowi różnicę między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal. 5. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim, które miały wspólnie z członkiem zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu. 2. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. l, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. 3. Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust. l, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało. 4. W przypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 1, przysługują roszczenia przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy. 15

16 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa. W wypadku gdy przysługuje ono małżonkom, spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięcie prawa wobec jednego lub obojga małżonków Umowa spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z innym członkiem przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego: - obowiązków wynikających z usm 2. Członek ponosi wszystkie koszty związane z umową o przeniesienie własności lokalu a w szczególności: - całkowite koszty zawarcia aktu notarialnego, - koszty wyceny wartości rynkowej lokalu przez biegłego rzeczoznawcę, - koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do niej, - koszty przygotowania dokumentów niezbędnych do przeniesienia własności według kalkulacji zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą. 31 l. Na lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego nie mogą być pod rygorem nieważności zawarte umowy o przeniesienie własności lokalu ani o ustanowienie własnościowego prawa do lokalu. 2. Zmiana zasady określonej w ust. l jest niedopuszczalna. 32 l. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek nie będący członkiem Spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu. Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni 2. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. 16

17 33 1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską. Małżonkowi zmarłego członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni Przepis 32 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 2. Przepis ust. l nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie nie dokonania czynności, o których mowa w 32 ust. 2, roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim. 2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie ustania członkostwa lub nie dokonania czynności, których mowa w 33 roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim. 3. W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom, o których mowa w ust. 2, które miały wspólnie z członkiem zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu. 4. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. l - 3, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. 5. Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust. 3 staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało. 6. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budową lokalu osobom, o których mowa w ust. 3, przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy. 7. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia r. z późniejszymi zmianami, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu poprzez wywieszenie ogłoszenia na 17

18 tablicy ogłoszeń oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu. 34a 1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wybudowanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową wkładu mieszkaniowego na dzień wyceny według wartości ustalonej przez rzeczoznawcę. 2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związaną z budową lokalu, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4, ust 1, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a także kosztów określenia wartości rynkowej lokalu. 3. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa lokalu nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię. 4. Warunkiem wypłaty, o której mowa w pkt. 3 jest opróżnienie lokalu. 5. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia ogłasza przetarg nieograniczony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. B. Prawo odrębnej własności lokalu Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony po wybudowaniu lokalu do zawarcia umowy, o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać: 1/ zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie 2/ określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu, 18

19 3/ określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu, 4/ określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych, 5/ zobowiązanie członka do poniesienia kosztów zawarcia umowy notarialnej, założenia księgi wieczystej, 6/ tryb i skutki wypowiedzenia umowy, 7/ inne postanowienia wynikające z regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą, 2. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. 36 Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w 35 ust. l, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej "ekspektatywą odrębnej własności lokalu". Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. 2. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany lub jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy, z tym że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków. Przepisy 4l stosuje się odpowiednio. 3. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię. 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umową o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w 35, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe lub poważnie utrudnione. 19

20 3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie - najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu. 2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa. 3. Od chwili postawienia lokalu do dyspozycji członka uiszcza on opłaty, o których mowa w 61 statutu Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa. 2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. l. 41 Jeżeli dana nieruchomość jest zarządzana przez Spółdzielnię w trybie określonym art. l ust.3 usm; to Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nie będącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. Właściciel lokalu nie będący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu. Przepis art. 42 ustawy prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio Jeżeli właścicie1lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego o egzekucji z nieruchomości. 20

21 Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego. 44 l. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali, niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni. 2. Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. 3. Do rozliczeń między właścicielami, o których mowa w ust. l, a Spółdzielnią stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego o zniesieniu współwłasności. 45 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o własności lokali. C. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 46 l. Własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym. 2. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że nabywcami są małżonkowie. 3. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 4. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wymaga formy aktu notarialnego Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela. 2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 21

22 48 W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w 61, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu sądowego żądać sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Z żądaniem tym występuje Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej. Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności. 2. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego. 2. W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną Spółdzielnię Mieszkaniową byłemu członkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej Spółdzielni. 3. Przez byłego członka, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć członka, którego członkostwo ustało na skutek wykreślenia Spółdzielni z rejestru w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 52 Przepisy art ust. 6, art ust. l,3,4,6, art. 17 6, art. 17 7, art i art ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stosuje się odpowiednio do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych i garaży wolnostojących. 22

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 63 Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może: 1) ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9.

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9. Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi

Bardziej szczegółowo

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni. Rozdział 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. [Umowa; treść prawa] 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 25. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia...

PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia... PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia... 2013 roku w sprawie: zmiany STATUTU Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULANIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULANIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULANIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ 1. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy opracowany został na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia r. I. Postanowienia ogólne.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia 21.05.2012 r. Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Na podstawie 100 Statutu Spółdzielni regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu. Art. 18. [Umowa o budowę lokalu]

Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu. Art. 18. [Umowa o budowę lokalu] Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu Art. 18. [Umowa o budowę lokalu] 1. Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu.

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Czy wspólnota mieszkaniowa to jedyny twór prawny w którym przyjdzie nam funkjonować gdy kupimy mieszkanie? Otóż coraz większą popularnością zaczynają ponownie cieszyć się spółdzielnie mieszkaniowe. Czym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art [Umowa, treść prawa] 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. (uchylony) 4.

Rozdział 2 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art [Umowa, treść prawa] 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. (uchylony) 4. Rozdział 2 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Art. 17 1. [Umowa, treść prawa] 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. (uchylony) 4. (uchylony) 5. (uchylony) 6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art. 17. (uchylony) Art

Rozdział 2 1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art. 17. (uchylony) Art Rozdział 2 1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Art. 17. (uchylony) Art. 17 1. 1-5. (uchylone). 6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Prawo odrębnej własności lokalu

Rozdział 3 Prawo odrębnej własności lokalu Rozdział 3 Prawo odrębnej własności lokalu USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r.o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z Dz.U.04.63.591

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. przenoszenia własności lokali oraz dokonywania zamian

Bardziej szczegółowo

Część IV Tytuły prawne do lokali, najem lokali mieszkalnych Dział I Postanowienia ogólne

Część IV Tytuły prawne do lokali, najem lokali mieszkalnych Dział I Postanowienia ogólne Część IV Tytuły prawne do lokali, najem lokali mieszkalnych Dział I Postanowienia ogólne 52 Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swoich członków Spółdzielnia może: 1) ustanawiać spółdzielcze lokatorskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 6 1. Członkiem Banku może być: 1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba prawna. 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w regulaminie jest mowa : 1. O członku spółdzielni należy

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 6 1. Członkiem Banku może być: 1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba prawna. 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy określa. 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie: ustawy z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI

2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI 2.1. Członkostwo w Spółdzielni 9 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej PIASKI" w Białymstoku.

REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej PIASKI w Białymstoku. REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej PIASKI" w Białymstoku. Podstawa prawna, 1. 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie I. Postanowienia ogólne Statutu oraz cel i przedmiot działalności Spółdzielni 1. Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I BUDOWNICTWA LOKATORSKIEGO

NOWE REGULACJE DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I BUDOWNICTWA LOKATORSKIEGO NOWE REGULACJE DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I BUDOWNICTWA LOKATORSKIEGO IX ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI,BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI PROGRAM MIESZKANIE + W BUDOWNICTWIE Joanna Koch Kubas Prezes Zarządu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRACA w Iławie I. Postanowienia ogólne Statutu oraz cel i przedmiot działalności Spółdzielni 1. Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

I. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

I. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST W BRZEGU PRZEPISY PRAWNE 1) Ustawa Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 6. 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 12/2013 z dnia 29.01.2013r. RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2011 Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie z dnia 07.02.2011r. SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE REGULAMIN Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE I. Przyjmowanie w poczet członków 1 1. Przyjęć w poczet członków

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH 1. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW 1 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE Ilekroć w regulaminie jest mowa: R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. - o ustawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszka

Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszka Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Regulamin przyjmowania członków, zawierania umów o ustanowienie spółdzielczych praw do lokali i zamiany mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

PRUSZKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

PRUSZKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ STATUT PRUSZKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Jednolity tekst Pruszków, dnia 27.05.2014 r. SPIS TREŚCI Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Członkowie, ich prawa i obowiązki 4 A. Członkostwo w Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ. REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ. Rada Nadzorcza działając na podstawie 33 ust. 1 pkt. 23, oraz 91 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej

Bardziej szczegółowo

Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały

Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały 88 1. Członek spółdzielni obowiązany jest wnieść wpisowe i udziały członkowskie. 2. Wpisowe wynosi 20 zł, a udział 30zł. 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin dotyczy rozliczeń finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyjmowania Członków, Ustanawiania Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu i Zamiany Mieszkań

Regulamin Przyjmowania Członków, Ustanawiania Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu i Zamiany Mieszkań Strona /stron 1/8 Regulamin Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2013 z dnia 26.02.2013 roku /tekst jednolity/ Sekretarz Rady Nadzorczej Andrzej Jamka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Tytuły prawne do lokali

ROZDZIAŁ IV Tytuły prawne do lokali 38 ROZDZIAŁ IV Tytuły prawne do lokali 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego A. Powstanie prawa 44 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie REGULAMIN w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie I. Podstawy prawne 1. 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany.

R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany. R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany. I. Postanowienia ogólne. 1 Podstawę opracowania niniejszego regulaminu stanowią: - ustawa prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW.

ROZDZIAŁ I. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW. R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA I ZAMIANY SPÓŁDZIELCZYCH PRAW DO LOKALI ORAZ ZMIANY TYTUŁÓW PRAW DO LOKALI W SM PARKITKA Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni

S T A T U T Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni S T A T U T Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółdzielnia nosi nazwę Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa i w dalszej treści zwana jest Spółdzielnią. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3 R E G U L A M I N rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, wartości rynkowej prawa do lokalu oraz udziałów członkowskich w eksploatowanych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO w RADOMIU

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO w RADOMIU STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO w RADOMIU 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne oraz cel i przedmiot działalności Spółdzielni 3 II. Członkowie Spółdzielni, ich prawa i

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi

S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi P r o j e k t S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi 1 2 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-6) II. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI ICH PRAWA I OBOWIĄZKI ( 7-22) 1. Nabycie członkostwa

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi

S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi 1 2 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-6) II. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI ICH PRAWA I OBOWIĄZKI ( 7-22) 1. Nabycie członkostwa ( 7-10) 2. Ustanie

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO DO LOKALU. A. WKŁAD MIESZKANIOWY I BUDOWLANY Treść dotychczasowa (I) 21

III. PRAWO DO LOKALU. A. WKŁAD MIESZKANIOWY I BUDOWLANY Treść dotychczasowa (I) 21 36 III. PRAWO DO LOKALU A. WKŁAD MIESZKANIOWY I BUDOWLANY Treść dotychczasowa (I) 21 Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo prawa odrębnej własności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna. 1. Ustawa prawo spółdzielcze z r. Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288 z późniejszymi zmianami.

REGULAMIN. Podstawa prawna. 1. Ustawa prawo spółdzielcze z r. Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288 z późniejszymi zmianami. REGULAMIN Rozliczeń finansowych spółdzielni z osobami uprawnionymi z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. Ilekroć w regulaminie jest mowa:

ROZDZIAŁ. Ilekroć w regulaminie jest mowa: RADA NADZORCZA Spółdzielni Mleszkanłowel w Gorlicach Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/2011 z dnia 24.01.2011r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANOWIENIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego KATOWICE STATUT

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego KATOWICE STATUT Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 40-282 KATOWICE STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach TEKST JEDNOLITY przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi

S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi (tekst jednolity) S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi 1 2 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-6) II. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI ICH PRAWA I OBOWIĄZKI ( 7-22) 1. Nabycie członkostwa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany.

R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany. R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany. I. Postanowienia ogólne. 1 Podstawę opracowania niniejszego regulaminu stanowią: - ustawa prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia Ogólne..... str. 2 II. Członkowie..... str. 3 III. Prawa i Obowiązki Członków..... str. 5 IV. Postępowanie Wewnątrzspółdzielcze.....

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni

S T A T U T Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni S T A T U T Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółdzielnia nosi nazwę Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa i w dalszej treści zwana jest Spółdzielnią. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY. Strona 1 z 5

TEKST UJEDNOLICONY. Strona 1 z 5 TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH, WARTOŚCI RYNKOWEJ PRAWA ORAZ UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH W EKSPLOATOWANYCH BUDYNKACH FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia Ogólne..... str. 2 II. Członkowie..... str. 3 III. Prawa i Obowiązki Członków..... str. 5 IV. Postępowanie Wewnątrzspółdzielcze.....

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasady przyjmowania członków

Regulamin. Zasady przyjmowania członków Regulamin Przyjmowania członków spółdzielni oraz oddawania, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej ROZŁOGI" I. Postanowienia ogólne 1 Członkami Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty" w Olsztynie

REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty" w Olsztynie Podstawa prawna: a) Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Przedstawiamy projekt STATUTU SM Nowy Bieżanów Rozdział 1, od 1 do 12 Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Bieżanów w Krakowie, zwana dalej Spółdzielnią.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. przyjmowania członków,ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań

R e g u l a m i n. przyjmowania członków,ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań R e g u l a m i n przyjmowania członków,ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań Podstawa prawna : 1. Ustawa-Prawo Spółdzielcze (Dz.Ustaw z 2003 Nr 188 poz 1848 z późniejszymi zmianami ) 2.Ustawa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST (Tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej Piast we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2013 roku). I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TARAS PÓŁNOC" W GRYFINIE

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TARAS PÓŁNOC W GRYFINIE STATUT 2010 SM "TARAS PÓŁNOC" strona 1 ZAŁĄCZNIK do Uchwały Zarządu nr 1/2011 z dnia 25.01.2011 r. S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TARAS PÓŁNOC" W GRYFINIE Tekst jednolity STATUT 2010 SM "TARAS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI Z DNIA 04.06.2013r.

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI Z DNIA 04.06.2013r. 1 REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI Z DNIA 04.06.2013r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU A. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

STATUT. Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Gliwicach GLIWICE ul. Opolska 7

STATUT. Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Gliwicach GLIWICE ul. Opolska 7 STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Gliwicach 44-102 GLIWICE ul. Opolska 7 Podjęty Uchwałą nr 1/2007 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Członków w dniu 13.12.2007 z mocą obowiązującą od daty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zmiany: 2004-03-02 Dz.U.2004.19.177 art. 212 2004-04-15 Dz.U.2004.63.591 2005-04-28 Dz.U.2005.72.643 2005-07-22 Dz.U.2005.122.1024 art. 1 2006-03-02 Dz.U.2005.167.1398 art. 145 2006-04-29 Dz.U.2005.72.643

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania członków oraz zasiedlania lokali na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu oraz odrębnej własności lokalu.

Zasady przyjmowania członków oraz zasiedlania lokali na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu oraz odrębnej własności lokalu. Zasady przyjmowania członków oraz zasiedlania lokali na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu oraz odrębnej własności lokalu. Podstawa prawna: 1. Prawo spółdzielcze Ustawa z 16.09.1982 r (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej. Nr 15/XII/2010 z dnia r.

REGULAMIN. Zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej. Nr 15/XII/2010 z dnia r. 1 REGULAMIN rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych obowiązujący w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyniu Zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (tekst jednolity) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (tekst jednolity) Rozdział 1 Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z Dz.U.04.63.591 2005.04.28 zm. przen. Dz.U.02.240.2058 zm.wyn.z Dz.U.05.72.643 2005.07.22 zm. Dz.U.05.122.1024 2006.03.02 zm. Dz.U.05.167.1398

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH

STATUT MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH STATUT MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH Niniejszy statut został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29.10.2015 r. 2 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... str. 4 II. Członkowie...

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 2

Dział I Postanowienia ogólne... 2 Spis treści: Dział I Postanowienia ogólne... 2 Dział II Członkowie Spółdzielni. Ich prawa i obowiązki Rozdział I Członkowie Spółdzielni... 3 Rozdział II Prawa i obowiązki członków Spółdzielni... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y. II. Członkowie Spółdzielni.

Z A S A D Y. II. Członkowie Spółdzielni. Z A S A D Y postępowania w sprawach członkostwa oraz zasiedlania lokali na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i odrębnej własności lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Członkowie, ich prawa i obowiązki III. Tytuły prawne do lokali

SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Członkowie, ich prawa i obowiązki III. Tytuły prawne do lokali SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne...2 II. Członkowie, ich prawa i obowiązki...4 A. Członkostwo w Spółdzielni...4 B. Prawa i obowiązki członków...5 C. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze...9 D. Wpisowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC A. Przepisy prawne: - ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 188,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Gliwicach GLIWICE ul. Opolska 7

STATUT. Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Gliwicach GLIWICE ul. Opolska 7 STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Gliwicach 44-102 GLIWICE ul. Opolska 7 Podjęty Uchwałą nr 1/2007 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Członków w dniu 13.12.2007 wraz ze zmianami wprowadzonymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie zasad przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych, przydziału, najmu i zamiany lokali mieszkalnych

REGULAMIN w sprawie zasad przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych, przydziału, najmu i zamiany lokali mieszkalnych REGULAMIN w sprawie zasad przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych, przydziału, najmu i zamiany lokali mieszkalnych w Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej DOM DLA MŁODYCH

STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej DOM DLA MŁODYCH STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej DOM DLA MŁODYCH Załącznik nr uchwały nr /2015 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Dom dla Młodych z dnia 24 kwietnia 2015 r. STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MORSBUD. w Szczecinie

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MORSBUD. w Szczecinie S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MORSBUD w Szczecinie Szczecin 2013 2 I.POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Spółdzielnia nosi nazwę zwana jest Spółdzielnią. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU POMEZANIA

JEDNOLITY TEKST STATUTU POMEZANIA JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POMEZANIA W KWIDZYNIE 2017 R. NADZOROWANY Przez: Prezesa Zarządu NADZOROWANY Przez: Prezesa Zarządu Stron 1 z 57 Jednolity Tekst Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Nasz Dom w Ostrowi Mazowieckiej. Tekst jednolity. 2012 rok.

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Nasz Dom w Ostrowi Mazowieckiej. Tekst jednolity. 2012 rok. S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Nasz Dom w Ostrowi Mazowieckiej Tekst jednolity 2012 rok spis treści Dział I. Postanowienia ogólne.. 3 Dział II. Członkowie. Ich prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I. CZŁONKOSTWO W SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N I. CZŁONKOSTWO W SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Jedność w Ostródzie Niniejszy regulamin opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Pucku

STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Pucku Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa ul. Majkowskiego 2 84-100 Puck tel./fax. (0-58) 774-34-10 STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Pucku Puck, maj 2012 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 116)

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 116) USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 116) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

ZSM Romet Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Romet" S T A T U T. zakładowej spółdzielni mieszkaniowej ROMET

ZSM Romet Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Romet  S T A T U T. zakładowej spółdzielni mieszkaniowej ROMET Statut spółdzielni S T A T U T zakładowej spółdzielni mieszkaniowej ROMET Tekst uchwalony na ZPCz. 21.12.2007r oraz na ZPCz 17.06.2008r 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółdzielnia nosi nazwę : Zakładowa Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW

REGULAMIN I. PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW REGULAMIN przyjmowania członków, lokatorskiego prawa do lokalu, przekształceń praw do lokalu, zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich Niniejszy regulamin opracowany został na

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ PRZYMORZE W ŚWINOUJŚCIU (tekst jednolity)

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ PRZYMORZE W ŚWINOUJŚCIU (tekst jednolity) STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ PRZYMORZE W ŚWINOUJŚCIU (tekst jednolity) I POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1 Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "KORMORAN" W OLSZTYNIE

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "KORMORAN" W OLSZTYNIE S P I S T R E Ś C I Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. CZŁONKOWIE... 4 III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW... 7 A. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE...

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Nasz Dom w Ostrowi Mazowieckiej. Tekst jednolity rok.

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Nasz Dom w Ostrowi Mazowieckiej. Tekst jednolity rok. S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Nasz Dom w Ostrowi Mazowieckiej Tekst jednolity 2016 rok spis treści Dział I. Postanowienia ogólne.. 3 Dział II. Członkowie. Ich prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Lokatorsko Własnościowej. w Kaliszu

S T A T U T. Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Lokatorsko Własnościowej. w Kaliszu S T A T U T Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Kaliszu ( tekst jednolity - uwzględnia zmiany dokonane w roku 1987, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2003, 2006,

Bardziej szczegółowo

V. ZASADY WNOSZENIA I ROZLICZANIA WKŁADÓW a) Wkłady mieszkaniowe. b) Wkłady budowlane. c) Rozliczenie w razie wygaśnięcia prawa do lokalu.

V. ZASADY WNOSZENIA I ROZLICZANIA WKŁADÓW a) Wkłady mieszkaniowe. b) Wkłady budowlane. c) Rozliczenie w razie wygaśnięcia prawa do lokalu. Spis Treści. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. II. CZŁONKOWIE a) Członkostwo w Spółdzielni b) Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków Spółdzielni c) Prawa i obowiązki członków d) Ustanie członkostwa e) Wpisowe

Bardziej szczegółowo