OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM"

Transkrypt

1 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna NIP: Adres do korespondencji: PSE S.A. Departament Usług Operatorskich ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna. Tel: (22) Fax: (22) Ilekroć w Specyfikacji jest mowa o Zamawiającym, należy przez to rozumieć Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Nazwa skrócona: PSE S.A. 2. Tryb zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w PSE S.A. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Aktualności / Regulacje prawne. Postępowanie, oznaczone jest numerem: BP/6/2015/KK Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na numer postępowania. W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zwane dalej Wnioskiem). Po dokonaniu oceny Wniosków, Zamawiający przekaże Wykonawcom spełniającym warunki udziału w postępowaniu Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaprosi ich do złożenia oferty wstępnej niezawierającej ceny, będącej podstawą do negocjacji. Po przeprowadzonych negocjacjach do Wykonawców, którzy złożyli ofertę wstępną niepodlegającą odrzuceniu, z którymi przeprowadzono negocjacje, zostanie przesłane zaproszenie do złożenia ofert ostatecznych. 3. Przedmiot zamówienia 3.1. Słownik pojęć Architektura rozwiązania BPM Zbiór znaczących decyzji dotyczący organizacji rozwiązania, wyboru komponentów aplikacyjnych i technicznych i ich interfejsów, zachowania poszczególnych komponentów oraz stylu architektonicznego, według którego tworzy się konstrukcję rozwiązania. (ang. Business Process Manager) System wspierający modelowanie i implementację procesów technologicznych, ich uruchamianie oraz zarządzanie procesami. - Strona 1 z 18 -

2 Dedykowany komponent Dokumentacja Dokumentacja eksploatacyjna Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja projektowa Dokumentacja testowa Komponent, który jest wytwarzany pod kątem potrzeb konkretnego adresata. Zbiór dokumentów opisujących rozwiązanie, sposób jego wdrożenia, wykorzystania oraz obsługi, a także niezbędne procedury operacyjne, administracyjne i awaryjne oraz scenariusze i wyniki testów, składający się z: Dokumentacji projektowej, Dokumentacji uruchomieniowej, Dokumentacji testowej, Dokumentacji powykonawczej, Dokumentacji eksploatacyjnej, opracowany zgodnie ze standardami dokumentowania produktów przedsięwzięć informatycznych obowiązującymi w PSE S.A. oraz dokumentacja zarządcza i pozostałe dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Dokumentacja z obszaru utrzymania systemu obejmująca: Podręcznik użytkownika, Podręcznik administratora, Dokumentację architektury bezpieczeństwa, Procedury awaryjne. Zestaw dokumentów opisujących rozwiązanie po jego wdrożeniu i przekazaniu do eksploatacji, składający się z: Dokumentacji technicznej systemu, Dokumentacji usług integracyjnych, Dokumentacja monitorowania procesów biznesowych, Dokumentacji monitorowania usług integracyjnych. Zestaw dokumentów opisujących planowane rozwiązanie oraz sposób jego implementacji składający się z: Projektu rozwiązania oraz Projektów szczegółowych: - Projektu aplikacji, - Projektu integracji, - Projektu infrastruktury, - Projektu usług integracyjnych, - Projektu raportów, - Projektu monitorowania procesów biznesowych, - Projektu monitorowania usług integracyjnych, - Projektu migracji danych, - Projektu wycofania z eksploatacji, Modelu AKIT, Modelu dziedziny, Kanonicznego modelu danych. Zestaw dokumentów z obszaru zapewnienia jakości, obejmujący: Plany testów, Scenariusze testowe, Raporty z testów. - Strona 2 z 18 -

3 Dokumentacja uruchomieniowa Działanie Działanie nieprocesowe Faza implementacyjna Faza wczesnego wsparcia Faza wdrożeniowa Funkcja biznesowa Funkcja systemu Infrastruktura techniczna (Infrastruktura) Interfejs Kanoniczny model danych Kod źródłowy Komponent Komponent aplikacyjny Komponent techniczny Model architektury / Model AKIT Zestaw dokumentów opisujących sposób wdrożenia rozwiązania w środowisku uruchomieniowym, składający się z: Planów instalacji, Instrukcji instalacji i konfiguracji, Raportów z przygotowania środowisk uruchomieniowych, Planu wdrożenia, Planu wycofania z eksploatacji, Raportu z wdrożenia. Wydzielona grupa czynności przekształcających wejścia w wyjścia. Działanie, którego rolą jest wytworzenie zdefiniowanego dla organizacji zestawu produktów lub usług biznesowych. Okres opracowania rozwiązania i jego przygotowania do testów akceptacyjnych. Okres stabilizacji rozwiązania po starcie produkcyjnym. Okres przygotowania rozwiązania do startu produkcyjnego. Grupa działań realizowanych w ramach procesu biznesowego lub działania nieprocesowego, określonych na bazie wybranego zestawu kryteriów (zwykle wymaganych zasobów lub kompetencji biznesowych). Wyodrębniona, spójna grupa zachowań systemu. Zbiór elementów technicznych obejmujący sprzęt komputerowy i sieciowy oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe. Punkt styku pomiędzy komponentami, umożliwiający im wymianę informacji. Model prezentujący ustandaryzowaną strukturę danych, ich definicje i wartości w obszarze integracji systemów dziedzinowych PSE S.A., opracowany zgodnie z wytycznymi dla kanonicznego modelu danych i utrzymywany w repozytorium modeli. Ciąg instrukcji i deklaracji zapisany w zrozumiałym dla człowieka języku programowania, przed poddaniem go translacji na kod wynikowy lub interpretacji. System, moduł, aplikacja lub jej część, kostka danych, kostka analityczna, usługa integracyjna albo element infrastruktury technicznej. Modularna, wdrażalna i wymienialna część systemu oprogramowania, która enkapsuluje jego działania i dane oraz udostępnia je za pośrednictwem zestawu interfejsów. Wydzielona część infrastruktury technicznej, która reprezentuje klasę produktu technicznego lub konkretny produkt techniczny. Zbiór modeli architektonicznych w notacji ArchiMate, na który składają się wszystkie typy widoków i diagramów w warstwach: biznesowej, aplikacji i danych oraz infrastruktury opracowany zgodnie z wytycznymi - Strona 3 z 18 -

4 modelowania architektury i dziedziny oraz standardami modelowania i utrzymywany w repozytorium modeli. Model dziedziny Moduł Okres stabilizacji Plan realizacji umowy (Podstawowy dokument projektowy) Platforma integracyjna Praca równoległa Praca z rezerwowaniem Procedura awaryjna Zbiór modeli odwzorowujący dziedzinę biznesu, na który składają się: model procesów, pojęciowy model danych, model przypadków użycia, model komponentów, model zależności i interakcji komponentów, model wdrożenia, opracowany zgodnie z wytycznymi modelowania architektury i dziedziny oraz standardami modelowania i utrzymywany w repozytorium modeli. Jedna lub kilka aplikacji wspierających realizację wydzielonego merytorycznie zestawu funkcji biznesowych. Okres obsługi procesów biznesowych i działań nieprocesowych w środowisku produkcyjnym wymagany dla potwierdzenia niezakłóconej i stabilnej pracy rozwiązania. Zestaw dokumentów zarządczych obejmujący: Plan projektu o Struktura organizacyjna projektu, o Struktura podziału prac, o Szczegółowy harmonogram prac Plan zarządzania projektem o Plan komunikacji, o Plan zarządzania zmianą, o Plan zarządzania jakością, o Plan zarządzania harmonogramem, o Plan zarządzania konfiguracją, o Plan zarzadzania dokumentacją, o Plan zarządzania ryzykiem, o Plan monitorowania, o Plan raportowania, o Plan zarządzania zagadnieniami. System pełniący funkcję pośrednika w komunikacji pomiędzy integrowanymi systemami poprzez udostępnianie usług integracyjnych i procesów BPM, a także funkcję monitorowania zdarzeń w systemach dziedzinowych i na platformie integracyjnej. Okres w ramach fazy wdrożeniowej, w którym realizacja procesów biznesowych w środowisku produkcyjnym jest wspierana przez zastępowane komponenty, a wdrażane komponenty rozwiązania wspierają równolegle nowe/modernizowane procesy biznesowe z raportowaniem i wizualizacją ich wyników uczestnikom procesów. Okres w ramach fazy wczesnego wsparcia, w którym realizacja procesów biznesowych w środowisku produkcyjnym jest wspierana przez wdrożone komponenty, a zastępowane komponenty rozwiązania rezerwują równolegle procesy biznesowe z raportowaniem i wizualizacją ich wyników uczestnikom procesów. Instrukcja, obejmująca zestaw działań organizacyjnych i technicznych stosowany w przypadku awarii, zapewniająca kontynuację procesu - Strona 4 z 18 -

5 biznesowego i osiągnięcie określonych dla tego procesu wyników. Proces Proces biznesowy Produkt umowy (Produkt) Raport z wdrożenia Repozytorium modeli Rozwiązanie Sprzęt Start produkcyjny System biznesowy System informatyczny System Planowania i Ewidencji Wyłączeń System Zamawiającego Środowisko produkcyjne Środowisko rozwojowe Środowisko testowe Powtarzalny ciąg logicznie spójnych operacji w ramach pełnionych funkcji, nakierowanych na osiągnięcie celu. Proces, którego rolą jest stworzenie zdefiniowanego dla organizacji zestawu produktów lub usług biznesowych. Dokumentacja, oprogramowanie, licencja, kody źródłowe oraz pozostałe elementy będące wynikiem realizacji Umowy. Raport z przebiegu okresu stabilizacji rozwiązania w środowisku produkcyjnym w ramach pracy równoległej lub wczesnego wsparcia. Repozytorium modeli architektonicznych i projektowych IT, opracowanych w narzędziu Enterprise Architect, osadzone na bazie danych Oracle w warstwie infrastruktury PSE S.A. System Planowania i Ewidencji Wyłączeń zintegrowany z systemami Zamawiającego. Sprzęt komputerowy i sieciowy niezbędny do działania oprogramowania; np. serwery, stacje robocze, wyposażenie sieciowe itp. Przejęcie obsługi procesów biznesowych oraz wsparcie działań nieprocesowych w środowisku produkcyjnym przez komponenty wdrażane w ramach rozwiązania. Sprzęt, oprogramowanie, polityki, procesy, działania, standardy oraz zasoby ludzkie razem implementujące funkcje biznesowe. Zbiór współpracujących elementów infrastruktury obejmujących sprzęt komputerowy i sieciowy oraz oprogramowanie, wspólnie przetwarzających informacje w celu realizacji określonego zestawu funkcji biznesowych. System informatyczny wspomagający planowanie i uzgadnianie wyłączeń oraz obsługę rejestru obiektów i elementów sieciowych. System eksploatowany przez Zamawiającego wymieniający dane z Systemem Planowania i Ewidencji Wyłączeń, w celu umożliwienia realizacji procesów wspieranych przez System Planowania i Ewidencji Wyłączeń lub procesów wspieranych przez ten system. Infrastruktura techniczna z zainstalowanymi i skonfigurowanymi komponentami technicznymi i aplikacyjnymi wykorzystywana do realizacji procesów biznesowych i działań nieprocesowych. Infrastruktura techniczna z zainstalowanymi i skonfigurowanymi komponentami technicznymi i aplikacyjnymi wykorzystywana do testowania nowych rozwiązań oraz modernizowanych systemów lub nowych komponentów technicznych i aplikacyjnych środowisk rozwojowego, testowego lub produkcyjnego. Infrastruktura techniczna z zainstalowanymi i skonfigurowanymi komponentami technicznymi i aplikacyjnymi wykorzystywana do testowania nowych wersji aplikacji związanych z usuwaniem wad oraz - Strona 5 z 18 -

6 testów procesowych rozwiązań. Środowisko uruchomieniowe Uruchomienie produkcyjne Jedno ze środowisk: środowisko produkcyjne, środowisko testowe lub środowisko rozwojowe. Uruchomienie obsługi procesów biznesowych oraz działań nieprocesowych w środowisku produkcyjnym przez komponenty wdrażane w ramach rozwiązania Zakres prac Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie w PSE S.A. Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń elementów sieciowych, w tym wykonanie prac polegających na zaprojektowaniu i implementacji rozwiązania oraz jego przetestowaniu i uruchomieniu w środowisku infrastruktury Zamawiającego. Głównym zadaniem wdrażanego systemu jest wsparcie procesu utrzymania rejestru obiektów i elementów sieciowych oraz procesu planowania i uzgadniania wyłączeń elementów sieciowych w PSE S.A. i Oddziałach PSE S.A, dla średniookresowego i bieżącego planowania i uzgadniania wyłączeń w horyzontach czasowych: Pięcioletnim Trzyletnim Miesięcznym Tygodniowym Dobowym System Planowania i Ewidencji Wyłączeń wspomaga planowanie i uzgadnianie wyłączeń oraz wspiera obsługę rejestru obiektów i elementów sieciowych dla: Majątku PSE S.A. obejmującego elementy sieciowe 750kV, 400kV, 220kV, 110 kv oraz SN (w tym elementów stałoprądowych (DC)). Majątku podmiotów zewnętrznych obejmującym elementy sieci koordynowanej 110 kv i 220 kv. Majątku podmiotów zewnętrznych obejmującym elementy sieciowe będące w koordynacji z sąsiednimi operatorami sieci przesyłowej (TSO). Poprzez budowę i wdrożenie Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń Zamawiający rozumie: Zaprojektowanie, implementację i przetestowanie rozwiązania, w tym rejestru obiektów i elementów sieciowych oraz inicjalne zasilenie danymi z systemów Zamawiającego. Produkcyjne uruchomienie Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń w środowisku infrastruktury Zamawiającego, w zakresie wsparcia procesów: o o Utrzymania rejestru obiektów i elementów sieciowych, dla: o Majątku PSE S.A. obejmującego elementy sieciowe 750kV, 400kV, 220kV, 110 kv oraz SN (w tym elementów stałoprądowych (DC)). o Majątku podmiotów zewnętrznych obejmującym elementy sieci koordynowanej 110 kv i 220 kv. o Elementów sieciowych będących w koordynacji z sąsiednimi operatorami sieci przesyłowej (TSO). Planowania, uzgadniania i wizualizacji wyłączeń elementów sieciowych w horyzontach czasowych: o Pięcioletnim. - Strona 6 z 18 -

7 o o o o Trzyletnim. Miesięcznym. Tygodniowym. Dobowym. Integrację Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń z systemami Zamawiającego w zakresie: o Udostępniania danych do systemów Zamawiającego wspierających proces planowania koordynacyjnego średniookresowego i krótkoterminowego w ramach handlowo technicznego bilansowania systemu. o Udostępniania danych na potrzeby ich publikacji oraz analiz i raportowania. o Pozyskiwania danych ewidencjonowanych lub przetwarzanych w systemach Zamawiającego wykorzystywanych w procesie planowania i uzgadniania wyłączeń. W ramach przedmiotu zamówienia wymaga się, aby: Funkcjonalność Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń została zrealizowana w narzędziu IBM Maximo Asset Management 7.5/IBM FileNet P lub wyższej, wykorzystywanym przez Zamawiającego na potrzeby zarządzania majątkiem sieciowym.. Integracja Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń została zrealizowana w pełnym zakresie obejmującym udostępnianie i pozyskiwanie danych do/z systemów Zamawiającego z wyłączeniem zmian w tych systemach. Integracja Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń objęła swoim zakresem integrację wewnętrzną z obecnie eksploatowanym przez Zamawiającego systemem zarzadzania majątkiem sieciowym zbudowanym w narzędziu IBM Maximo Asset Management 7.5/IBM FileNet P Wymiana danych pomiędzy Systemem Planowania i Ewidencji Wyłączeń a systemami Zamawiającego była zrealizowana zgodnie z architekturą SOA z wykorzystaniem platformy integracyjnej IBM Web Sphere Message Broker 8.0 lub wyższej wykorzystywanej przez Zamawiającego na dzień podpisania Umowy. Migracja danych objęła migrację danych niezbędnych do przeprowadzenia testów, pracy równoległej i startu produkcyjnego Systemem Planowania i Ewidencji Wyłączeń oraz migrację danych historycznych z obecnie eksploatowanego przez Zmawiającego systemu ewidencji wyłączeń. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy licencji: IBM Maximo Asset Management 7.5 oraz IBM FileNet P W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga wykonania następujących prac: Opracowania planu realizacji Umowy obejmującego plan projektu oraz plan zarządzania projektem Opracowania modelu architektury rozwiązania, uwzględniającego: a) Wdrażany System Planowania i Ewidencji Wyłączeń. b) Integrację systemu System Planowania i Ewidencji Wyłączeń z systemami Zamawiającego Opracowania projektów rozwiązania, określających sposób wdrożenia Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń w infrastrukturze Zamawiającego oraz sposób jego integracji z systemami Zamawiającego Opracowania projektów szczegółowych: - Strona 7 z 18 -

8 oraz a) Projektów aplikacji, dla komponentów aplikacyjnych Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń. b) Projektu infrastruktury, dla środowisk uruchomieniowych Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń, c) Projektu integracji Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń z systemami Zamawiającego. d) Projektu usług integracyjnych, dla interfejsów realizowanych z wykorzystaniem platformy integracyjnej. e) Projektu monitorowania procesów biznesowych wspieranych przez System Planowania i Ewidencji Wyłączeń w zakresie objętym rozwiązaniem. f) Projektu monitorowania usług integracyjnych na platformie integracyjnej. g) Projektu raportów, obejmującego raportowanie wyników procesów biznesowych wspieranych przez rozwiązanie. h) Projektu migracji danych na potrzeby testów, uruchomienia produkcyjnego i startu produkcyjnego System Planowania i Ewidencji Wyłączeń. i) Projektu wycofania z eksploatacji zastępowanych przez System Planowania i Ewidencji Wyłączeń systemów Zamawiającego. j) Modelu dziedziny. k) Kanonicznego modelu danych Opracowania dokumentacji architektury bezpieczeństwa Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń Opracowania instrukcji instalacji i konfiguracji oraz przeprowadzenia instalacji i strojenia komponentów technicznych dla budowanych środowisk uruchomieniowych Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń, zgodnie z projektem infrastruktury oraz instrukcją instalacji i konfiguracji Przeprowadzenia testów systemowych zbudowanych w ramach rozwiązania środowisk uruchomieniowych Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń Implementacji i konfiguracji zaprojektowanych komponentów aplikacyjnych, w tym usług integracyjnych, zgodnie z projektem rozwiązania i projektami szczegółowymi Opracowania planów instalacji, instrukcji instalacji i konfiguracji oraz przeprowadzenia instalacji oraz konfiguracji i strojenia komponentów aplikacyjnych rozwiązania w środowisku uruchomieniowym Opracowania planów testów i scenariuszy testowych oraz przeprowadzenie testów funkcjonalnych, integracyjnych, procesowych, wydajnościowych i niezawodnościowych Opracowania dokumentacji użytkownika (Podręcznik użytkownika) i dokumentacji administratora (Podręcznik administratora) dla Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń Opracowania planu wdrożenia oraz uruchomienia produkcyjnego Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń w ramach pracy równoległej Przeprowadzenia instruktaży i warsztatów dla użytkowników i administratorów Opracowania planu wdrożenia oraz start produkcyjny Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń Zagwarantowania asysty w okresie stabilizacji systemu po jego starcie produkcyjnym (w fazie wczesnego wsparcia) Opracowania procedur awaryjnych Opracowania dokumentacji powykonawczej dla wdrożonego rozwiązania, obejmującej: - Strona 8 z 18 -

9 a) Dokumentację techniczną systemu. b) Dokumentację usług integracyjnych. c) Dokumentację monitorowania procesów biznesowych. d) Dokumentację monitorowania usług integracyjnych Opracowania planu wycofania z eksploatacji systemów zastępowanych przez wdrażany System Planowania i Ewidencji Wyłączeń Udzielenia gwarancji jakości na poprawne działanie wdrożonego rozwiązania oraz świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 24 miesięcy. Szczegółowy zakres prac zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie udostępniona wykonawcom zakwalifikowanym do udziału w niniejszym postępowaniu. 4. Termin realizacji zamówienia Termin wykonania zamówienia do dnia 31 maja 2017 roku, przy czym termin produkcyjnego uruchomienia produkcyjnego Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń w zakresie wsparcia procesów: Utrzymania rejestru obiektów i elementów sieciowych. Planowania i uzgadniania wyłączeń elementów sieciowych horyzontach czasowych: o o Pięcioletnim. Trzyletnim. ustala się na dzień 15 sierpnia 2016 roku, a termin startu produkcyjnego Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń z pełną funkcjonalnością na dzień 30 listopada 2016 roku. Termin zakończenia fazy wczesnego wsparcia 31 maja 2017 roku. 5. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz ocena ich spełnienia 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; opisane przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art ust. 1 Regulaminu W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: Łącznie z podwykonawcami (wskazanymi przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia), w okresie 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zakończyli realizację co najmniej dwóch zamówień polegających na wdrożeniu systemu zarządzania majątkiem w narzędziu IBM Maximo Asset Management obejmującego usługę wdrożenia o wartości co najmniej ,00 zł każde, z wyłączeniem wartości dostarczonego sprzętu i licencji na gotowe oprogramowanie. - Strona 9 z 18 -

10 Łącznie z podwykonawcami (wskazanymi przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia), dysponują osobami, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, w tym: a) Kierownikiem Projektu posiadającym jeden z niżej wymienionych (lub równoważny) certyfikatów w dziedzinie zarządzania projektami: - Prince 2, co najmniej na poziomie Practitioner. - PMI co najmniej na poziomie Project Management Professional. - IPMA, co najmniej na poziomie Certified Project Manager. - świadectwo ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami. który w okresie ostatnich 3 (trzech) lat pełnił rolę kierownika projektu, w co najmniej jednym projekcie polegającym na wdrożeniu systemu informatycznego o wartości zamówienia obejmującego usługę wdrożenia o wartości co najmniej ,00 zł z wyłączeniem wartości dostarczonego sprzętu i licencji na gotowe oprogramowanie. b) Ekspertem z branży elektroenergetyki, posiadającym wiedzę o sieciach, systemach i urządzeniach elektroenergetycznych, potwierdzoną świadectwem ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych na kierunku / specjalności elektrotechnika lub elektroenergetyka, który w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat brał udział w realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na wdrożeniu systemu informatycznego wspierającego procesy związane z zarządzaniem majątkiem sieciowym w obszarze elektroenergetyki c) Zespołem co najmniej 2 (dwóch) Analityków ze znajomością notacji UML, BPMN oraz ArchiMate potwierdzoną praktyką, posługujących się oprogramowaniem Enterprise Architect (Sparx Systems) oraz posiadających certyfikaty potwierdzające znajomość notacji UML i BPMN, którzy w okresie ostatnich 3 (trzech) lat pełnili role analityków i dokumentalistów w co najmniej jednym projekcie w zakresie analizy systemowej i analizy procesów z wykorzystaniem notacji UML i BPMN. d) Architektem rozwiązania posiadającym wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania architektury dla rozwiązań informatycznych obejmujących integrację systemów zgodnie z architekturą SOA, który w okresie ostatnich 3 (trzech) lat pełnił rolę architekta w co najmniej jednym przedsięwzięciu o wartości zamówienia obejmującego usługę wdrożenia o wartości co najmniej ,00 zł z wyłączeniem wartości dostarczonego sprzętu i licencji na gotowe oprogramowanie. e) Zespołem co najmniej 3 (trzech) Specjalistów ze znajomością narzędzia IBM Maximo Asset Management, potwierdzonym praktyką oraz następującymi certyfikatami: - IBM Certified Deployment Professional Maximo Asset Management w wersji 7.1 lub wyższej, którzy w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat brali udział w realizacji co najmniej 2 (dwóch) przedsięwzięciach polegających na zaprojektowaniu, implementacji i wdrożeniu rozwiązania na platformie IBM Maximo Asset Management. Ponadto członkowie zespołu powinni posiadać co najmniej jeden certyfikat: - IBM Certified Solution Designer Maximo Asset Management w wersji 7.1, - IBM Certified Advanced Deployment Professional - IBM Service Management Asset Management w wersji 3 lub wyższej. f) Specjalistą ds. ECM ze znajomością IBM FileNet Content Manager potwierdzoną certyfikatem: - Strona 10 z 18 -

11 - IBM Certified Specialist - FileNet Content Manager w wersji 5.1 lub wyższej, który w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat brał udział w realizacji co najmniej 2 (dwóch) przedsięwzięciach polegających na zaprojektowaniu, implementacji i wdrożeniu rozwiązania na platformie IBM FileNet Content Manager. g) Specjalistą ds. CIM (ang. Common Information Model) ze znajomością standardów IEC61970, IEC61968, IEC61325 potwierdzoną praktyką, który w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat brał udział w co najmniej jednym projekcie dostarczającym kanoniczny model danych oparty o CIM łącznie z podwykonawcami (wskazanymi przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia), dysponują co najmniej 2-osobowym zespołem ds. integracji, który będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia, w tym: a) Specjalistami, posiadającymi wiedzę i praktykę w obszarze integracji systemów, potwierdzoną certyfikatami: IBM Certified Solution Developer WebSphere Message Broker w wersji 8 oraz IBM Certified Solution Developer WebSphere Business Monitor, którzy w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat pełnili role projektantów i programistów integracji, b) Specjalistami, posiadającymi wiedzę i doświadczenie w projektowaniu kanonicznego modelu danych na platformie integracyjnej, którzy w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat brali udział w co najmniej jednym projekcie dostarczającym kanoniczny model danych Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł W przypadku Wniosku składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (np. konsorcjum), ocena warunków, określonych w pkt 5.2 będzie dokonana łącznie Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5. Ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Wniosku oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6. Ogłoszenia Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w pkt 5. Ogłoszenia, na podstawie załączonych do Wniosku dokumentów i oświadczeń Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający tych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania Zamawiający dokona oceny Wniosków, które nie podlegają Wykluczeniu Wnioski zostaną ocenione wg kryterium: liczba wdrożeń (zgodnie z pkt ). i) za każde wdrożenie Wykonawca otrzyma 1 pkt. Ocena zostanie dokonana wg wypełnionego przez Wykonawcę Załącznika nr Do negocjacji, Zamawiający zaprosi 5 (pięć) Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i którzy uzyskali największą liczbę punktów Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 5 (pięć), Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich Wykonawców spełniających te warunki W przypadku uzyskania przez Wykonawców (poz. 5-6) tej samej liczby punktów Zamawiający zaprosi do negocjacji Wykonawcę o sumarycznie wyższej wartości usług wskazanych - Strona 11 z 18 -

12 w Załączniku nr Wykonawcy zaproszeni do negocjacji złożą oferty. 6. Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza następujące dokumenty: 6.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w Art ust. 1) Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A.; zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Ogłoszenia Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2 i 6.3 powyżej, składa odpowiednie dokumenty wystawione przez właściwe organy administracyjne lub sądowe lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się w formie oryginału. Dokumenty lub oświadczenie, o którym mowa powyżej sporządzone w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie, wdrożeń odpowiadających opisowi w pkt z załączeniem dowodów potwierdzających czy wdrożenia te zostały wykonane należycie (ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Ogłoszenia) Wykaz konsultantów, którzy będą brali udział w realizacji przedmiotu zamówienia i którzy posiadają doświadczenie w realizacji projektów, o których mowa w pkt 5.2.1, i Ogłoszenia wraz z certyfikatami/uprawnieniami (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia) Informacja o podwykonawcach oraz częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia) Informację banku, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość - Strona 12 z 18 -

13 posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków. W przypadku przedstawienia w informacji kwoty w walucie innej niż złoty polski Zamawiający przeliczy tę kwotę po średnim kursie NBP danej waluty ogłoszonym w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie ogłosił kursu walut, zastosowanie znajdzie pierwszy ogłoszony kurs po dniu zamieszczenia ogłoszenia W przypadku Wniosku składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum) dokument wskazujący członków konsorcjum i pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia, obejmujące upoważnienie do dokonywania rozliczeń z Zamawiającym i wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy Pełnomocnictwo do podpisania Wniosku, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt 6.2 Ogłoszenia W przypadku Wniosków składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum) dokumenty określone w punktach składa każdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych Wniosków, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń. 7. Informacje dodatkowe 7.1. Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną osobę (osoby), dla której upoważnienie zostało dołączone do Wniosku. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Wymaga się, aby Wniosek był podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest, aby wszystkie strony Wniosku zawierające treść były ponumerowane i parafowane przez osobę/y podpisujące Wniosek. Wymaga się aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisujące wniosek, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia i informacje Wykonawcy powinny być sporządzone trwałą techniką pisarską. Wskazane jest aby Wniosek był przygotowany w sposób uniemożliwiający jego dekompletację Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wskazane jest aby dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca umieścił w dodatkowej kopercie z dopiskiem tajemnica przedsiębiorstwa". Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści Wniosku w całości. - Strona 13 z 18 -

14 7.6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia) oraz w postaci elektronicznej, w jednym egzemplarzu na nośniku typu CD. Załącznikiem do nośnika powinna być wydrukowana specyfikacja zawartości CD Wymaga się, aby wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu był dostarczony w nieprzejrzystym i zapieczętowanym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania. Wewnętrzne opakowanie Wniosku powinno zawierać adres Wykonawcy, pozwalający na jego zwrot bez otwierania, w przypadku złożenia po terminie. Opakowanie zewnętrzne Wniosku i przesyłki kurierskiej powinno być opisane w następujący sposób: Postępowanie niepubliczne prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem nr BP/6/2015/KK Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na Budowę i wdrożenie w PSE S.A. Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń elementów sieciowych. Nie otwierać przed dniem 16 lutego 2015 roku godz. 11: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy zaadresować na niżej wskazany adres: PSE S.A. Departament Usług Operatorskich ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna 7.9. Zamawiający nie przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia Zamawiający nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny Zamawiający oczekuje, iż wszystkie spotkania w ramach niniejszego postępowania jak i realizacji przedmiotu zamówienia będą prowadzone w języku polskim. Produkty zamówienia (np. projekty) również zostaną przygotowane w języku polskim. 8. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć do dnia 16 lutego 2015 roku do godziny 11:00 w Kancelarii Ogólnej pod adresem: PSE S.A., Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska Strona 14 z 18 -

15 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków z Art ust. 1). Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A., w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na Budowę i wdrożenie w PSE S.A. Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń elementów sieciowych, oświadczamy, że: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenia, 3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie zamówienia Jednocześnie oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A., dnia 2015 roku (pieczęć i podpis Wykonawcy) - Strona 15 z 18 -

16 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia WYKAZ PODWYKONAWCÓW ORAZ ZAKRES PRAC L.p. Nazwa firmy i adres Wyszczególnienie zakresu prac Uwagi Strona 16 z 18 -

17 Załącznik nr 3 do Ogłoszenia WYKAZ KONSULTANTÓW (ZESPÓŁ PROJEKTOWY ZE STRONY WYKONAWCY) Lp. Konsultant Doświadczenie konsultanta w zakresie roli jaką będzie pełnił w projekcie Budowa i wdrożenie w PSE S.A. Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń elementów sieciowych Uwagi Projekt Rola Imię i nazwisko: <imię i nazwisko Konsultanta> Charakterystyka: <krótka charakterystyka Konsultanta, Np. Analityk z 10- o letnim doświadczeniem > Certyfikaty: <lista ważnych certyfikatów posiadanych przez Konsultanta > Rola: <nazwa roli w projekcie Budowa i wdrożenie w PSE S.A. Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń elementów sieciowych.> Klient: <nazwa klienta dla jakiego realizowany był projekt 1> Nazwa projektu: <nazwa projektu 1> Klient: <nazwa klienta dla jakiego realizowany był projekt 2> Nazwa projektu: <nazwa projektu 2> Opis roli: <zakres obowiązków projekcie Budowa i wdrożenie w PSE S.A. Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń elementów sieciowych.> Rola: <nazwa roli w projekcie 1> Opis roli: <zakres obowiązków wykonywanych w roli w projekcie 1> Rola: <nazwa roli w projekcie 2> Opis roli: <zakres obowiązków wykonywanych w roli w projekcie 2> 2. * W kolumnie 3.1 należy wskazać i opisać projekty, w których dany konsultant uczestniczył. Wykonawca ma obowiązek załączyć do wniosku certyfikaty / uprawnienia, o których mowa w pkt 5.2.1, i Ogłoszenia oraz potwierdzenia udziału w wyszczególnionych w tabeli projektach w formie referencji/potwierdzeń od dostawców lub oświadczeń. - Strona 17 z 18 -

18 Załącznik nr 4 do Ogłoszenia WYKAZ WYKONANYCH WDROŻEŃ L.p. Opis wdrożenia Termin zakończenia wdrożenia Wartość wdrożenia (bez sprzętu i licencji) Nazwa i adres Zamawiającego oraz osoba do potwierdzenia referencji Opis wdrożenia: <- nazwa wdrożenia, - wersje wdrożonych komponentów, - lista wdrożonych modułów, - liczba użytkowników, - zakres zrealizowanych usług wdrożeniowych, - czas trwania projektu.> - Strona 18 z 18 -

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130370-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 2010/S 87-130370 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296358-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo