OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM"

Transkrypt

1 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna NIP: Adres do korespondencji: PSE S.A. Departament Usług Operatorskich ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna. Tel: (22) Fax: (22) Ilekroć w Specyfikacji jest mowa o Zamawiającym, należy przez to rozumieć Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Nazwa skrócona: PSE S.A. 2. Tryb zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w PSE S.A. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Aktualności / Regulacje prawne. Postępowanie, oznaczone jest numerem: BP/6/2015/KK Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na numer postępowania. W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zwane dalej Wnioskiem). Po dokonaniu oceny Wniosków, Zamawiający przekaże Wykonawcom spełniającym warunki udziału w postępowaniu Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zaprosi ich do złożenia oferty wstępnej niezawierającej ceny, będącej podstawą do negocjacji. Po przeprowadzonych negocjacjach do Wykonawców, którzy złożyli ofertę wstępną niepodlegającą odrzuceniu, z którymi przeprowadzono negocjacje, zostanie przesłane zaproszenie do złożenia ofert ostatecznych. 3. Przedmiot zamówienia 3.1. Słownik pojęć Architektura rozwiązania BPM Zbiór znaczących decyzji dotyczący organizacji rozwiązania, wyboru komponentów aplikacyjnych i technicznych i ich interfejsów, zachowania poszczególnych komponentów oraz stylu architektonicznego, według którego tworzy się konstrukcję rozwiązania. (ang. Business Process Manager) System wspierający modelowanie i implementację procesów technologicznych, ich uruchamianie oraz zarządzanie procesami. - Strona 1 z 18 -

2 Dedykowany komponent Dokumentacja Dokumentacja eksploatacyjna Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja projektowa Dokumentacja testowa Komponent, który jest wytwarzany pod kątem potrzeb konkretnego adresata. Zbiór dokumentów opisujących rozwiązanie, sposób jego wdrożenia, wykorzystania oraz obsługi, a także niezbędne procedury operacyjne, administracyjne i awaryjne oraz scenariusze i wyniki testów, składający się z: Dokumentacji projektowej, Dokumentacji uruchomieniowej, Dokumentacji testowej, Dokumentacji powykonawczej, Dokumentacji eksploatacyjnej, opracowany zgodnie ze standardami dokumentowania produktów przedsięwzięć informatycznych obowiązującymi w PSE S.A. oraz dokumentacja zarządcza i pozostałe dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Dokumentacja z obszaru utrzymania systemu obejmująca: Podręcznik użytkownika, Podręcznik administratora, Dokumentację architektury bezpieczeństwa, Procedury awaryjne. Zestaw dokumentów opisujących rozwiązanie po jego wdrożeniu i przekazaniu do eksploatacji, składający się z: Dokumentacji technicznej systemu, Dokumentacji usług integracyjnych, Dokumentacja monitorowania procesów biznesowych, Dokumentacji monitorowania usług integracyjnych. Zestaw dokumentów opisujących planowane rozwiązanie oraz sposób jego implementacji składający się z: Projektu rozwiązania oraz Projektów szczegółowych: - Projektu aplikacji, - Projektu integracji, - Projektu infrastruktury, - Projektu usług integracyjnych, - Projektu raportów, - Projektu monitorowania procesów biznesowych, - Projektu monitorowania usług integracyjnych, - Projektu migracji danych, - Projektu wycofania z eksploatacji, Modelu AKIT, Modelu dziedziny, Kanonicznego modelu danych. Zestaw dokumentów z obszaru zapewnienia jakości, obejmujący: Plany testów, Scenariusze testowe, Raporty z testów. - Strona 2 z 18 -

3 Dokumentacja uruchomieniowa Działanie Działanie nieprocesowe Faza implementacyjna Faza wczesnego wsparcia Faza wdrożeniowa Funkcja biznesowa Funkcja systemu Infrastruktura techniczna (Infrastruktura) Interfejs Kanoniczny model danych Kod źródłowy Komponent Komponent aplikacyjny Komponent techniczny Model architektury / Model AKIT Zestaw dokumentów opisujących sposób wdrożenia rozwiązania w środowisku uruchomieniowym, składający się z: Planów instalacji, Instrukcji instalacji i konfiguracji, Raportów z przygotowania środowisk uruchomieniowych, Planu wdrożenia, Planu wycofania z eksploatacji, Raportu z wdrożenia. Wydzielona grupa czynności przekształcających wejścia w wyjścia. Działanie, którego rolą jest wytworzenie zdefiniowanego dla organizacji zestawu produktów lub usług biznesowych. Okres opracowania rozwiązania i jego przygotowania do testów akceptacyjnych. Okres stabilizacji rozwiązania po starcie produkcyjnym. Okres przygotowania rozwiązania do startu produkcyjnego. Grupa działań realizowanych w ramach procesu biznesowego lub działania nieprocesowego, określonych na bazie wybranego zestawu kryteriów (zwykle wymaganych zasobów lub kompetencji biznesowych). Wyodrębniona, spójna grupa zachowań systemu. Zbiór elementów technicznych obejmujący sprzęt komputerowy i sieciowy oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe. Punkt styku pomiędzy komponentami, umożliwiający im wymianę informacji. Model prezentujący ustandaryzowaną strukturę danych, ich definicje i wartości w obszarze integracji systemów dziedzinowych PSE S.A., opracowany zgodnie z wytycznymi dla kanonicznego modelu danych i utrzymywany w repozytorium modeli. Ciąg instrukcji i deklaracji zapisany w zrozumiałym dla człowieka języku programowania, przed poddaniem go translacji na kod wynikowy lub interpretacji. System, moduł, aplikacja lub jej część, kostka danych, kostka analityczna, usługa integracyjna albo element infrastruktury technicznej. Modularna, wdrażalna i wymienialna część systemu oprogramowania, która enkapsuluje jego działania i dane oraz udostępnia je za pośrednictwem zestawu interfejsów. Wydzielona część infrastruktury technicznej, która reprezentuje klasę produktu technicznego lub konkretny produkt techniczny. Zbiór modeli architektonicznych w notacji ArchiMate, na który składają się wszystkie typy widoków i diagramów w warstwach: biznesowej, aplikacji i danych oraz infrastruktury opracowany zgodnie z wytycznymi - Strona 3 z 18 -

4 modelowania architektury i dziedziny oraz standardami modelowania i utrzymywany w repozytorium modeli. Model dziedziny Moduł Okres stabilizacji Plan realizacji umowy (Podstawowy dokument projektowy) Platforma integracyjna Praca równoległa Praca z rezerwowaniem Procedura awaryjna Zbiór modeli odwzorowujący dziedzinę biznesu, na który składają się: model procesów, pojęciowy model danych, model przypadków użycia, model komponentów, model zależności i interakcji komponentów, model wdrożenia, opracowany zgodnie z wytycznymi modelowania architektury i dziedziny oraz standardami modelowania i utrzymywany w repozytorium modeli. Jedna lub kilka aplikacji wspierających realizację wydzielonego merytorycznie zestawu funkcji biznesowych. Okres obsługi procesów biznesowych i działań nieprocesowych w środowisku produkcyjnym wymagany dla potwierdzenia niezakłóconej i stabilnej pracy rozwiązania. Zestaw dokumentów zarządczych obejmujący: Plan projektu o Struktura organizacyjna projektu, o Struktura podziału prac, o Szczegółowy harmonogram prac Plan zarządzania projektem o Plan komunikacji, o Plan zarządzania zmianą, o Plan zarządzania jakością, o Plan zarządzania harmonogramem, o Plan zarządzania konfiguracją, o Plan zarzadzania dokumentacją, o Plan zarządzania ryzykiem, o Plan monitorowania, o Plan raportowania, o Plan zarządzania zagadnieniami. System pełniący funkcję pośrednika w komunikacji pomiędzy integrowanymi systemami poprzez udostępnianie usług integracyjnych i procesów BPM, a także funkcję monitorowania zdarzeń w systemach dziedzinowych i na platformie integracyjnej. Okres w ramach fazy wdrożeniowej, w którym realizacja procesów biznesowych w środowisku produkcyjnym jest wspierana przez zastępowane komponenty, a wdrażane komponenty rozwiązania wspierają równolegle nowe/modernizowane procesy biznesowe z raportowaniem i wizualizacją ich wyników uczestnikom procesów. Okres w ramach fazy wczesnego wsparcia, w którym realizacja procesów biznesowych w środowisku produkcyjnym jest wspierana przez wdrożone komponenty, a zastępowane komponenty rozwiązania rezerwują równolegle procesy biznesowe z raportowaniem i wizualizacją ich wyników uczestnikom procesów. Instrukcja, obejmująca zestaw działań organizacyjnych i technicznych stosowany w przypadku awarii, zapewniająca kontynuację procesu - Strona 4 z 18 -

5 biznesowego i osiągnięcie określonych dla tego procesu wyników. Proces Proces biznesowy Produkt umowy (Produkt) Raport z wdrożenia Repozytorium modeli Rozwiązanie Sprzęt Start produkcyjny System biznesowy System informatyczny System Planowania i Ewidencji Wyłączeń System Zamawiającego Środowisko produkcyjne Środowisko rozwojowe Środowisko testowe Powtarzalny ciąg logicznie spójnych operacji w ramach pełnionych funkcji, nakierowanych na osiągnięcie celu. Proces, którego rolą jest stworzenie zdefiniowanego dla organizacji zestawu produktów lub usług biznesowych. Dokumentacja, oprogramowanie, licencja, kody źródłowe oraz pozostałe elementy będące wynikiem realizacji Umowy. Raport z przebiegu okresu stabilizacji rozwiązania w środowisku produkcyjnym w ramach pracy równoległej lub wczesnego wsparcia. Repozytorium modeli architektonicznych i projektowych IT, opracowanych w narzędziu Enterprise Architect, osadzone na bazie danych Oracle w warstwie infrastruktury PSE S.A. System Planowania i Ewidencji Wyłączeń zintegrowany z systemami Zamawiającego. Sprzęt komputerowy i sieciowy niezbędny do działania oprogramowania; np. serwery, stacje robocze, wyposażenie sieciowe itp. Przejęcie obsługi procesów biznesowych oraz wsparcie działań nieprocesowych w środowisku produkcyjnym przez komponenty wdrażane w ramach rozwiązania. Sprzęt, oprogramowanie, polityki, procesy, działania, standardy oraz zasoby ludzkie razem implementujące funkcje biznesowe. Zbiór współpracujących elementów infrastruktury obejmujących sprzęt komputerowy i sieciowy oraz oprogramowanie, wspólnie przetwarzających informacje w celu realizacji określonego zestawu funkcji biznesowych. System informatyczny wspomagający planowanie i uzgadnianie wyłączeń oraz obsługę rejestru obiektów i elementów sieciowych. System eksploatowany przez Zamawiającego wymieniający dane z Systemem Planowania i Ewidencji Wyłączeń, w celu umożliwienia realizacji procesów wspieranych przez System Planowania i Ewidencji Wyłączeń lub procesów wspieranych przez ten system. Infrastruktura techniczna z zainstalowanymi i skonfigurowanymi komponentami technicznymi i aplikacyjnymi wykorzystywana do realizacji procesów biznesowych i działań nieprocesowych. Infrastruktura techniczna z zainstalowanymi i skonfigurowanymi komponentami technicznymi i aplikacyjnymi wykorzystywana do testowania nowych rozwiązań oraz modernizowanych systemów lub nowych komponentów technicznych i aplikacyjnych środowisk rozwojowego, testowego lub produkcyjnego. Infrastruktura techniczna z zainstalowanymi i skonfigurowanymi komponentami technicznymi i aplikacyjnymi wykorzystywana do testowania nowych wersji aplikacji związanych z usuwaniem wad oraz - Strona 5 z 18 -

6 testów procesowych rozwiązań. Środowisko uruchomieniowe Uruchomienie produkcyjne Jedno ze środowisk: środowisko produkcyjne, środowisko testowe lub środowisko rozwojowe. Uruchomienie obsługi procesów biznesowych oraz działań nieprocesowych w środowisku produkcyjnym przez komponenty wdrażane w ramach rozwiązania Zakres prac Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie w PSE S.A. Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń elementów sieciowych, w tym wykonanie prac polegających na zaprojektowaniu i implementacji rozwiązania oraz jego przetestowaniu i uruchomieniu w środowisku infrastruktury Zamawiającego. Głównym zadaniem wdrażanego systemu jest wsparcie procesu utrzymania rejestru obiektów i elementów sieciowych oraz procesu planowania i uzgadniania wyłączeń elementów sieciowych w PSE S.A. i Oddziałach PSE S.A, dla średniookresowego i bieżącego planowania i uzgadniania wyłączeń w horyzontach czasowych: Pięcioletnim Trzyletnim Miesięcznym Tygodniowym Dobowym System Planowania i Ewidencji Wyłączeń wspomaga planowanie i uzgadnianie wyłączeń oraz wspiera obsługę rejestru obiektów i elementów sieciowych dla: Majątku PSE S.A. obejmującego elementy sieciowe 750kV, 400kV, 220kV, 110 kv oraz SN (w tym elementów stałoprądowych (DC)). Majątku podmiotów zewnętrznych obejmującym elementy sieci koordynowanej 110 kv i 220 kv. Majątku podmiotów zewnętrznych obejmującym elementy sieciowe będące w koordynacji z sąsiednimi operatorami sieci przesyłowej (TSO). Poprzez budowę i wdrożenie Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń Zamawiający rozumie: Zaprojektowanie, implementację i przetestowanie rozwiązania, w tym rejestru obiektów i elementów sieciowych oraz inicjalne zasilenie danymi z systemów Zamawiającego. Produkcyjne uruchomienie Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń w środowisku infrastruktury Zamawiającego, w zakresie wsparcia procesów: o o Utrzymania rejestru obiektów i elementów sieciowych, dla: o Majątku PSE S.A. obejmującego elementy sieciowe 750kV, 400kV, 220kV, 110 kv oraz SN (w tym elementów stałoprądowych (DC)). o Majątku podmiotów zewnętrznych obejmującym elementy sieci koordynowanej 110 kv i 220 kv. o Elementów sieciowych będących w koordynacji z sąsiednimi operatorami sieci przesyłowej (TSO). Planowania, uzgadniania i wizualizacji wyłączeń elementów sieciowych w horyzontach czasowych: o Pięcioletnim. - Strona 6 z 18 -

7 o o o o Trzyletnim. Miesięcznym. Tygodniowym. Dobowym. Integrację Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń z systemami Zamawiającego w zakresie: o Udostępniania danych do systemów Zamawiającego wspierających proces planowania koordynacyjnego średniookresowego i krótkoterminowego w ramach handlowo technicznego bilansowania systemu. o Udostępniania danych na potrzeby ich publikacji oraz analiz i raportowania. o Pozyskiwania danych ewidencjonowanych lub przetwarzanych w systemach Zamawiającego wykorzystywanych w procesie planowania i uzgadniania wyłączeń. W ramach przedmiotu zamówienia wymaga się, aby: Funkcjonalność Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń została zrealizowana w narzędziu IBM Maximo Asset Management 7.5/IBM FileNet P lub wyższej, wykorzystywanym przez Zamawiającego na potrzeby zarządzania majątkiem sieciowym.. Integracja Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń została zrealizowana w pełnym zakresie obejmującym udostępnianie i pozyskiwanie danych do/z systemów Zamawiającego z wyłączeniem zmian w tych systemach. Integracja Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń objęła swoim zakresem integrację wewnętrzną z obecnie eksploatowanym przez Zamawiającego systemem zarzadzania majątkiem sieciowym zbudowanym w narzędziu IBM Maximo Asset Management 7.5/IBM FileNet P Wymiana danych pomiędzy Systemem Planowania i Ewidencji Wyłączeń a systemami Zamawiającego była zrealizowana zgodnie z architekturą SOA z wykorzystaniem platformy integracyjnej IBM Web Sphere Message Broker 8.0 lub wyższej wykorzystywanej przez Zamawiającego na dzień podpisania Umowy. Migracja danych objęła migrację danych niezbędnych do przeprowadzenia testów, pracy równoległej i startu produkcyjnego Systemem Planowania i Ewidencji Wyłączeń oraz migrację danych historycznych z obecnie eksploatowanego przez Zmawiającego systemu ewidencji wyłączeń. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy licencji: IBM Maximo Asset Management 7.5 oraz IBM FileNet P W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga wykonania następujących prac: Opracowania planu realizacji Umowy obejmującego plan projektu oraz plan zarządzania projektem Opracowania modelu architektury rozwiązania, uwzględniającego: a) Wdrażany System Planowania i Ewidencji Wyłączeń. b) Integrację systemu System Planowania i Ewidencji Wyłączeń z systemami Zamawiającego Opracowania projektów rozwiązania, określających sposób wdrożenia Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń w infrastrukturze Zamawiającego oraz sposób jego integracji z systemami Zamawiającego Opracowania projektów szczegółowych: - Strona 7 z 18 -

8 oraz a) Projektów aplikacji, dla komponentów aplikacyjnych Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń. b) Projektu infrastruktury, dla środowisk uruchomieniowych Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń, c) Projektu integracji Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń z systemami Zamawiającego. d) Projektu usług integracyjnych, dla interfejsów realizowanych z wykorzystaniem platformy integracyjnej. e) Projektu monitorowania procesów biznesowych wspieranych przez System Planowania i Ewidencji Wyłączeń w zakresie objętym rozwiązaniem. f) Projektu monitorowania usług integracyjnych na platformie integracyjnej. g) Projektu raportów, obejmującego raportowanie wyników procesów biznesowych wspieranych przez rozwiązanie. h) Projektu migracji danych na potrzeby testów, uruchomienia produkcyjnego i startu produkcyjnego System Planowania i Ewidencji Wyłączeń. i) Projektu wycofania z eksploatacji zastępowanych przez System Planowania i Ewidencji Wyłączeń systemów Zamawiającego. j) Modelu dziedziny. k) Kanonicznego modelu danych Opracowania dokumentacji architektury bezpieczeństwa Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń Opracowania instrukcji instalacji i konfiguracji oraz przeprowadzenia instalacji i strojenia komponentów technicznych dla budowanych środowisk uruchomieniowych Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń, zgodnie z projektem infrastruktury oraz instrukcją instalacji i konfiguracji Przeprowadzenia testów systemowych zbudowanych w ramach rozwiązania środowisk uruchomieniowych Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń Implementacji i konfiguracji zaprojektowanych komponentów aplikacyjnych, w tym usług integracyjnych, zgodnie z projektem rozwiązania i projektami szczegółowymi Opracowania planów instalacji, instrukcji instalacji i konfiguracji oraz przeprowadzenia instalacji oraz konfiguracji i strojenia komponentów aplikacyjnych rozwiązania w środowisku uruchomieniowym Opracowania planów testów i scenariuszy testowych oraz przeprowadzenie testów funkcjonalnych, integracyjnych, procesowych, wydajnościowych i niezawodnościowych Opracowania dokumentacji użytkownika (Podręcznik użytkownika) i dokumentacji administratora (Podręcznik administratora) dla Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń Opracowania planu wdrożenia oraz uruchomienia produkcyjnego Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń w ramach pracy równoległej Przeprowadzenia instruktaży i warsztatów dla użytkowników i administratorów Opracowania planu wdrożenia oraz start produkcyjny Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń Zagwarantowania asysty w okresie stabilizacji systemu po jego starcie produkcyjnym (w fazie wczesnego wsparcia) Opracowania procedur awaryjnych Opracowania dokumentacji powykonawczej dla wdrożonego rozwiązania, obejmującej: - Strona 8 z 18 -

9 a) Dokumentację techniczną systemu. b) Dokumentację usług integracyjnych. c) Dokumentację monitorowania procesów biznesowych. d) Dokumentację monitorowania usług integracyjnych Opracowania planu wycofania z eksploatacji systemów zastępowanych przez wdrażany System Planowania i Ewidencji Wyłączeń Udzielenia gwarancji jakości na poprawne działanie wdrożonego rozwiązania oraz świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 24 miesięcy. Szczegółowy zakres prac zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie udostępniona wykonawcom zakwalifikowanym do udziału w niniejszym postępowaniu. 4. Termin realizacji zamówienia Termin wykonania zamówienia do dnia 31 maja 2017 roku, przy czym termin produkcyjnego uruchomienia produkcyjnego Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń w zakresie wsparcia procesów: Utrzymania rejestru obiektów i elementów sieciowych. Planowania i uzgadniania wyłączeń elementów sieciowych horyzontach czasowych: o o Pięcioletnim. Trzyletnim. ustala się na dzień 15 sierpnia 2016 roku, a termin startu produkcyjnego Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń z pełną funkcjonalnością na dzień 30 listopada 2016 roku. Termin zakończenia fazy wczesnego wsparcia 31 maja 2017 roku. 5. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz ocena ich spełnienia 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; opisane przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art ust. 1 Regulaminu W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: Łącznie z podwykonawcami (wskazanymi przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia), w okresie 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zakończyli realizację co najmniej dwóch zamówień polegających na wdrożeniu systemu zarządzania majątkiem w narzędziu IBM Maximo Asset Management obejmującego usługę wdrożenia o wartości co najmniej ,00 zł każde, z wyłączeniem wartości dostarczonego sprzętu i licencji na gotowe oprogramowanie. - Strona 9 z 18 -

10 Łącznie z podwykonawcami (wskazanymi przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia), dysponują osobami, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, w tym: a) Kierownikiem Projektu posiadającym jeden z niżej wymienionych (lub równoważny) certyfikatów w dziedzinie zarządzania projektami: - Prince 2, co najmniej na poziomie Practitioner. - PMI co najmniej na poziomie Project Management Professional. - IPMA, co najmniej na poziomie Certified Project Manager. - świadectwo ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami. który w okresie ostatnich 3 (trzech) lat pełnił rolę kierownika projektu, w co najmniej jednym projekcie polegającym na wdrożeniu systemu informatycznego o wartości zamówienia obejmującego usługę wdrożenia o wartości co najmniej ,00 zł z wyłączeniem wartości dostarczonego sprzętu i licencji na gotowe oprogramowanie. b) Ekspertem z branży elektroenergetyki, posiadającym wiedzę o sieciach, systemach i urządzeniach elektroenergetycznych, potwierdzoną świadectwem ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych na kierunku / specjalności elektrotechnika lub elektroenergetyka, który w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat brał udział w realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na wdrożeniu systemu informatycznego wspierającego procesy związane z zarządzaniem majątkiem sieciowym w obszarze elektroenergetyki c) Zespołem co najmniej 2 (dwóch) Analityków ze znajomością notacji UML, BPMN oraz ArchiMate potwierdzoną praktyką, posługujących się oprogramowaniem Enterprise Architect (Sparx Systems) oraz posiadających certyfikaty potwierdzające znajomość notacji UML i BPMN, którzy w okresie ostatnich 3 (trzech) lat pełnili role analityków i dokumentalistów w co najmniej jednym projekcie w zakresie analizy systemowej i analizy procesów z wykorzystaniem notacji UML i BPMN. d) Architektem rozwiązania posiadającym wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania architektury dla rozwiązań informatycznych obejmujących integrację systemów zgodnie z architekturą SOA, który w okresie ostatnich 3 (trzech) lat pełnił rolę architekta w co najmniej jednym przedsięwzięciu o wartości zamówienia obejmującego usługę wdrożenia o wartości co najmniej ,00 zł z wyłączeniem wartości dostarczonego sprzętu i licencji na gotowe oprogramowanie. e) Zespołem co najmniej 3 (trzech) Specjalistów ze znajomością narzędzia IBM Maximo Asset Management, potwierdzonym praktyką oraz następującymi certyfikatami: - IBM Certified Deployment Professional Maximo Asset Management w wersji 7.1 lub wyższej, którzy w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat brali udział w realizacji co najmniej 2 (dwóch) przedsięwzięciach polegających na zaprojektowaniu, implementacji i wdrożeniu rozwiązania na platformie IBM Maximo Asset Management. Ponadto członkowie zespołu powinni posiadać co najmniej jeden certyfikat: - IBM Certified Solution Designer Maximo Asset Management w wersji 7.1, - IBM Certified Advanced Deployment Professional - IBM Service Management Asset Management w wersji 3 lub wyższej. f) Specjalistą ds. ECM ze znajomością IBM FileNet Content Manager potwierdzoną certyfikatem: - Strona 10 z 18 -

11 - IBM Certified Specialist - FileNet Content Manager w wersji 5.1 lub wyższej, który w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat brał udział w realizacji co najmniej 2 (dwóch) przedsięwzięciach polegających na zaprojektowaniu, implementacji i wdrożeniu rozwiązania na platformie IBM FileNet Content Manager. g) Specjalistą ds. CIM (ang. Common Information Model) ze znajomością standardów IEC61970, IEC61968, IEC61325 potwierdzoną praktyką, który w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat brał udział w co najmniej jednym projekcie dostarczającym kanoniczny model danych oparty o CIM łącznie z podwykonawcami (wskazanymi przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia), dysponują co najmniej 2-osobowym zespołem ds. integracji, który będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia, w tym: a) Specjalistami, posiadającymi wiedzę i praktykę w obszarze integracji systemów, potwierdzoną certyfikatami: IBM Certified Solution Developer WebSphere Message Broker w wersji 8 oraz IBM Certified Solution Developer WebSphere Business Monitor, którzy w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat pełnili role projektantów i programistów integracji, b) Specjalistami, posiadającymi wiedzę i doświadczenie w projektowaniu kanonicznego modelu danych na platformie integracyjnej, którzy w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat brali udział w co najmniej jednym projekcie dostarczającym kanoniczny model danych Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł W przypadku Wniosku składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (np. konsorcjum), ocena warunków, określonych w pkt 5.2 będzie dokonana łącznie Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5. Ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Wniosku oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6. Ogłoszenia Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w pkt 5. Ogłoszenia, na podstawie załączonych do Wniosku dokumentów i oświadczeń Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający tych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania Zamawiający dokona oceny Wniosków, które nie podlegają Wykluczeniu Wnioski zostaną ocenione wg kryterium: liczba wdrożeń (zgodnie z pkt ). i) za każde wdrożenie Wykonawca otrzyma 1 pkt. Ocena zostanie dokonana wg wypełnionego przez Wykonawcę Załącznika nr Do negocjacji, Zamawiający zaprosi 5 (pięć) Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i którzy uzyskali największą liczbę punktów Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 5 (pięć), Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich Wykonawców spełniających te warunki W przypadku uzyskania przez Wykonawców (poz. 5-6) tej samej liczby punktów Zamawiający zaprosi do negocjacji Wykonawcę o sumarycznie wyższej wartości usług wskazanych - Strona 11 z 18 -

12 w Załączniku nr Wykonawcy zaproszeni do negocjacji złożą oferty. 6. Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza następujące dokumenty: 6.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w Art ust. 1) Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A.; zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Ogłoszenia Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2 i 6.3 powyżej, składa odpowiednie dokumenty wystawione przez właściwe organy administracyjne lub sądowe lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się w formie oryginału. Dokumenty lub oświadczenie, o którym mowa powyżej sporządzone w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie, wdrożeń odpowiadających opisowi w pkt z załączeniem dowodów potwierdzających czy wdrożenia te zostały wykonane należycie (ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Ogłoszenia) Wykaz konsultantów, którzy będą brali udział w realizacji przedmiotu zamówienia i którzy posiadają doświadczenie w realizacji projektów, o których mowa w pkt 5.2.1, i Ogłoszenia wraz z certyfikatami/uprawnieniami (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia) Informacja o podwykonawcach oraz częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia) Informację banku, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość - Strona 12 z 18 -

13 posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków. W przypadku przedstawienia w informacji kwoty w walucie innej niż złoty polski Zamawiający przeliczy tę kwotę po średnim kursie NBP danej waluty ogłoszonym w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie ogłosił kursu walut, zastosowanie znajdzie pierwszy ogłoszony kurs po dniu zamieszczenia ogłoszenia W przypadku Wniosku składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum) dokument wskazujący członków konsorcjum i pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia, obejmujące upoważnienie do dokonywania rozliczeń z Zamawiającym i wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy Pełnomocnictwo do podpisania Wniosku, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt 6.2 Ogłoszenia W przypadku Wniosków składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum) dokumenty określone w punktach składa każdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych Wniosków, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń. 7. Informacje dodatkowe 7.1. Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną osobę (osoby), dla której upoważnienie zostało dołączone do Wniosku. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Wymaga się, aby Wniosek był podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest, aby wszystkie strony Wniosku zawierające treść były ponumerowane i parafowane przez osobę/y podpisujące Wniosek. Wymaga się aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisujące wniosek, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia i informacje Wykonawcy powinny być sporządzone trwałą techniką pisarską. Wskazane jest aby Wniosek był przygotowany w sposób uniemożliwiający jego dekompletację Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wskazane jest aby dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca umieścił w dodatkowej kopercie z dopiskiem tajemnica przedsiębiorstwa". Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści Wniosku w całości. - Strona 13 z 18 -

14 7.6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia) oraz w postaci elektronicznej, w jednym egzemplarzu na nośniku typu CD. Załącznikiem do nośnika powinna być wydrukowana specyfikacja zawartości CD Wymaga się, aby wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu był dostarczony w nieprzejrzystym i zapieczętowanym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania. Wewnętrzne opakowanie Wniosku powinno zawierać adres Wykonawcy, pozwalający na jego zwrot bez otwierania, w przypadku złożenia po terminie. Opakowanie zewnętrzne Wniosku i przesyłki kurierskiej powinno być opisane w następujący sposób: Postępowanie niepubliczne prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem nr BP/6/2015/KK Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na Budowę i wdrożenie w PSE S.A. Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń elementów sieciowych. Nie otwierać przed dniem 16 lutego 2015 roku godz. 11: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy zaadresować na niżej wskazany adres: PSE S.A. Departament Usług Operatorskich ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna 7.9. Zamawiający nie przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia Zamawiający nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny Zamawiający oczekuje, iż wszystkie spotkania w ramach niniejszego postępowania jak i realizacji przedmiotu zamówienia będą prowadzone w języku polskim. Produkty zamówienia (np. projekty) również zostaną przygotowane w języku polskim. 8. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć do dnia 16 lutego 2015 roku do godziny 11:00 w Kancelarii Ogólnej pod adresem: PSE S.A., Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska Strona 14 z 18 -

15 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków z Art ust. 1). Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A., w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na Budowę i wdrożenie w PSE S.A. Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń elementów sieciowych, oświadczamy, że: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenia, 3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie zamówienia Jednocześnie oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A., dnia 2015 roku (pieczęć i podpis Wykonawcy) - Strona 15 z 18 -

16 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia WYKAZ PODWYKONAWCÓW ORAZ ZAKRES PRAC L.p. Nazwa firmy i adres Wyszczególnienie zakresu prac Uwagi Strona 16 z 18 -

17 Załącznik nr 3 do Ogłoszenia WYKAZ KONSULTANTÓW (ZESPÓŁ PROJEKTOWY ZE STRONY WYKONAWCY) Lp. Konsultant Doświadczenie konsultanta w zakresie roli jaką będzie pełnił w projekcie Budowa i wdrożenie w PSE S.A. Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń elementów sieciowych Uwagi Projekt Rola Imię i nazwisko: <imię i nazwisko Konsultanta> Charakterystyka: <krótka charakterystyka Konsultanta, Np. Analityk z 10- o letnim doświadczeniem > Certyfikaty: <lista ważnych certyfikatów posiadanych przez Konsultanta > Rola: <nazwa roli w projekcie Budowa i wdrożenie w PSE S.A. Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń elementów sieciowych.> Klient: <nazwa klienta dla jakiego realizowany był projekt 1> Nazwa projektu: <nazwa projektu 1> Klient: <nazwa klienta dla jakiego realizowany był projekt 2> Nazwa projektu: <nazwa projektu 2> Opis roli: <zakres obowiązków projekcie Budowa i wdrożenie w PSE S.A. Systemu Planowania i Ewidencji Wyłączeń elementów sieciowych.> Rola: <nazwa roli w projekcie 1> Opis roli: <zakres obowiązków wykonywanych w roli w projekcie 1> Rola: <nazwa roli w projekcie 2> Opis roli: <zakres obowiązków wykonywanych w roli w projekcie 2> 2. * W kolumnie 3.1 należy wskazać i opisać projekty, w których dany konsultant uczestniczył. Wykonawca ma obowiązek załączyć do wniosku certyfikaty / uprawnienia, o których mowa w pkt 5.2.1, i Ogłoszenia oraz potwierdzenia udziału w wyszczególnionych w tabeli projektach w formie referencji/potwierdzeń od dostawców lub oświadczeń. - Strona 17 z 18 -

18 Załącznik nr 4 do Ogłoszenia WYKAZ WYKONANYCH WDROŻEŃ L.p. Opis wdrożenia Termin zakończenia wdrożenia Wartość wdrożenia (bez sprzętu i licencji) Nazwa i adres Zamawiającego oraz osoba do potwierdzenia referencji Opis wdrożenia: <- nazwa wdrożenia, - wersje wdrożonych komponentów, - lista wdrożonych modułów, - liczba użytkowników, - zakres zrealizowanych usług wdrożeniowych, - czas trwania projektu.> - Strona 18 z 18 -

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna Ul. Warszawska 165 Departament Innowacji i Funduszy Pomocowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający PSE Operator S.A. 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 adres do korespondencji: 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Biuro Przetargów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 adres internetowy (URL): www.pse.pl PSE S.A. adres do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, zwane dalej Zamawiającym, zapraszają Wykonawców do udziału

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający PSE S.A. 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 adres do korespondencji: 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Biuro Przetargów adres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165 adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 adres do korespondencji: 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultingowych i eksperckich IT.

3. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultingowych i eksperckich IT. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 adres internetowy (URL): www.pse.pl PSE S.A. adres do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 adres internetowy (URL): www.pse.pl PSE S.A. adres do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 adres internetowy (URL): www.pse.pl PSE S.A. adres do

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnienie ich serwisowania i hostingu Numer ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Dialog konkurencyjny

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Dialog konkurencyjny 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184764-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2010/S 122-184764 Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9 OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie ogłasza pierwszy etap przetargu na wybór Wykonawcy zamówienia pn. Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH Ogłoszenie o przetargu ograniczonym Nazwa zamawiającego CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH Adres zamawiającego 00-349 Warszawa, ul. Tamka 3 Województwo mazowieckie Numer postępowania ZPC-101/2009 Określenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

w przypadku wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum proszę podać nazwy i adresy wszystkich członków konsorcjum

w przypadku wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum proszę podać nazwy i adresy wszystkich członków konsorcjum Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji w ogłoszeniem przez Zamawiającego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na Budowę nowej siedziby ChAT przedkładam niniejszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165 adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM Przygotowanie i realizacja działań z zakresu komunikacji społecznej, w porozumieniu z Zamawiającym, w celu uzyskania Pozwolenia na

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego sieci

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie, Strona 1 z 5 Kraków: Dostawa 1 szt. laserowego urządzenia do oznaczania wyrobów ze stopów metali szlachetnych Numer ogłoszenia: 92184-2016; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... REGON..., NIP... TEL..., FAX...

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... REGON..., NIP... TEL..., FAX... Załącznik do ogłoszenia o przetargu ograniczonym WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1.Nazwa i adres składającego wniosek:...... REGON..., NIP... TEL...,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S 1 / 15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98562-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S 058-098562 Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 tel. +48 85 655 28 25 email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl Siemiatycze dnia 01.06.2017r Dotyczy postępowania

Bardziej szczegółowo

Opracowanie opisu wymagao funkcjonalnych i technicznych dla Syriusz_broker.

Opracowanie opisu wymagao funkcjonalnych i technicznych dla Syriusz_broker. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługa I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wdrożenie internetowej platformy edukacyjnej UPRP zawierającej kurs e-learningowy oraz wyszukiwarkę Numer ogłoszenia: 232158-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: świadczenie usług asysty technicznej i wsparcia dla systemów poczty elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Płośnica, ul. Dworcowa 52, Płośnica, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Płośnica, ul. Dworcowa 52, Płośnica, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks Płośnica: Budowa kanalizacji w miejscowości Płośnica II etap Numer ogłoszenia: 353848-2009; data zamieszczenia: 09.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatropole.pl ; www.teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/ Opole: Adaptacja budynku Teatru im.

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2012/S 188-308459

PL-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2012/S 188-308459 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308459-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2012/S 188-308459 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ul. Mysia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Numer ogłoszenia: 96751-2011; data zamieszczenia: 25.03.

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Numer ogłoszenia: 96751-2011; data zamieszczenia: 25.03. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Numer ogłoszenia: 96751-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony"

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Model danych stworzenie modelu danych dla systemów funkcjonujących w

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA ZADANIU w formacie zaprojektuj i wybuduj

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip 1 z 7 2014-04-15 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Rozbudowa systemu Serwis Desk na potrzeby projektu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawa: Kompleksowa modernizacja Pracowni Krawieckiej Męskiej w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie Numer ogłoszenia: 138657-2014; data zamieszczenia: 27.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Lublin: O/O Lublin - prace remontowe w wytypowanych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający PSE S.A. 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 adres do korespondencji: 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Biuro Przetargów adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu Systemu

Bardziej szczegółowo

sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sulęcinie.

sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sulęcinie. Strona 1 z 5 Sulęcin: Konserwacja oraz bieżąca naprawa sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sulęcinie Numer ogłoszenia: 232790-2009; data zamieszczenia: 10.07.2009

Bardziej szczegółowo

w przypadku wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum proszę podać nazwy i adresy wszystkich członków konsorcjum)

w przypadku wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum proszę podać nazwy i adresy wszystkich członków konsorcjum) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego przez Zamawiającego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Olsztyn: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie Numer ogłoszenia: 245036-2015;

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: 161890-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta część I Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Strona 1 z 6 Zielona Góra: Budowa magazynu soli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Obwodzie Drogowym w Żaganiu, ul. Lotników Alianckich 27B Numer ogłoszenia: 265703-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu do wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technopark-pomerania.pl/ Szczecin: Wykonanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/ Lublin: Wykonanie remontu 10 kuchni (I-X piętro) w domu studenckim Manhattan przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. Warszawa: Usługi wsparcia, utrzymania i rozwoju Systemu Moduł Rozliczeń Numer ogłoszenia: 228446-2015; data zamieszczenia: 03.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ibb.waw.pl/pl/przetargi Warszawa: Remont budynku laboratoryjnego Stacji Antarktycznej im. H.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95249-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2016/S 057-095249 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) NAZWA I ADRES: Instytut Biocybernetyki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165 adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: wdrożenie systemu bezpiecznego nawiązywania i monitorowania zdalnych sesji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: stworzenie i obsługa techniczna nowej strony internetowej Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs2rypin.pl/ Rypin: Budowa budynku szkolnych warsztatów kształcenia zawodowego przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Świnoujście: Ochrona fizyczna i monitoring budynku oraz monitoring terenu wokół budynku położonego w Świnoujściu przy ul. Steyera 51 Numer ogłoszenia: 408060-2014; data zamieszczenia: 12.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na kredyt długoterminowy w wysokości 9.700.000,00 PLN.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na kredyt długoterminowy w wysokości 9.700.000,00 PLN. ... wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS :... lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod Nr... z dnia... REGON...... (miejscowość i data ) telefon... faks... E-mail... Gmina Nysa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni ZOZ przy ul. Stalowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji (przebudowy) systemu nawiewno - wywiewnego widowni Sali Moniuszki wraz z modernizacją central wentylacyjnych obsługujących salę prób orkiestry

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08.11.2013r. Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013

Warszawa, dnia 08.11.2013r. Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013 Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013 Warszawa, dnia 08.11.2013r. Warszawa: rozbudowa posiadanego systemu informatycznego oraz zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu objętego umową RPMA.02.01.00-14-026/11-00

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265385-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM. 1. Zamawiający. 2. Tryb zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM. 1. Zamawiający. 2. Tryb zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna Ul. Warszawska 165 NIP: 526 27 48 966, REGON: 015 668

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zapewnienie wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych Steelhead

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209037-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 118-209037

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 4 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Dostawa testów do aparatu TEMPO firmy biomérieux dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo