Zapytanie ofertowe na wykonanie oraz wdrożenie serwisu internetowego dla Klastra Informatycznego Polski Wschodniej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe na wykonanie oraz wdrożenie serwisu internetowego dla Klastra Informatycznego Polski Wschodniej"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe na wykonanie oraz wdrożenie serwisu internetowego dla Klastra Informatycznego Polski Wschodniej 1. Zamawiający: Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka, ul. Sucharskiego 2, Rzeszów. Osoba kontaktowa: Wojciech Materna Prezes Stowarzyszenia 2. Opis przedmiotu zapytania: Zaprasza się firmy zajmujące się projektowaniem stron WWW oraz ich hostingiem do wysłania ofert na usługę zaprojektowania, wykonania i wdrożenia funkcjonalności, zgodnie z przyjętymi przez Wykonawcę założeniami, w ramach przygotowanego na potrzeby działania projektu systemu CMS. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania wraz z briefem projektowym znajduje się w Załączniku nr 1 do zapytania. 3. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać na adres Zamawiającego osobiście, pocztą na w/w adres lub wysłać na adres do dnia r. 4. Sposób przygotowania oferty: a) oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy; wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną; b) Wykonawca przedstawi ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym; c) złożona oferta powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia; d) cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie oraz być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku; cena ofertowa z podatkiem VAT; cena musi być tylko jedna. 5. Wymagania i warunki Zamawiającego: a) przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego; dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe; b) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego; c) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty; d) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu; e) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

2 f) Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Stowarzyszenie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 6. Określenie warunków udziału: a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi; dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia; dysponują przynajmniej trzema pracownikami posiadającymi certyfikat IPMA, przynajmniej poziomu D; mogą potwierdzić wykonanie przez siebie w ciągu ostatnich 3 lat serwisów internetowych o zbliżonym profilu, których budżet przekroczył kwotę PLN netto. b) Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy: nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień dla innych zamawiających; w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe; Dostawców lub Wykonawców będących osobami fizycznymi lub wspólnikami spółek, o których powzięto informację o prawomocnym skazaniu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. c) Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. d) Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Potwierdzone notarialnie lub przez osoby uprawnione do reprezentacji: aktualny odpis z KRS lub Rejestru Działalności Gospodarczej; życiorysy osób kluczowych dla projektu; certyfikaty, kopie dyplomów potwierdzające umiejętności potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia. b) Pisemne oświadczenie, że posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia oraz, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. c) Pisemne oświadczenie, że posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

3 d) Pisemne oświadczenie o nie wszczęciu wobec niego postępowania upadłościowego. e) Pisemne oświadczenie, że Dostawca lub Wykonawca będący osobą fizyczną lub wspólnikiem spółek, nie podlegał karze za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 8. Kryteria wyboru oferty: a) Cena 40% b) Funkcjonalność 40% c) Wiedza i kompetencje oferenta 20% 9. Informacje administracyjne: a) W toku oceny ofert, na każdym etapie postępowania przetargowego, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. b) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający powiadomi faksem, drogą elektroniczną lub listownie o wynikach postępowania wszystkich oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. c) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu.

4 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na wykonanie oraz wdrożenie serwisu internetowego dla Klastra Informatycznego Polski Wschodniej Brief projektowy Niniejszy dokument definiuje niezbędne minimum wymagane przez zamawiającego do stworzenia serwisu internetowego KIPW. Wszelkie sugestie ze strony oferentów dotyczące poszerzenia niniejszego zestawienia będą rozpatrywane jako dodatkowy atut. 1. Moduły serwisu WWW: a) Aktualności b) Komentarze c) Forum dyskusyjne d) Wiadomości wewnętrzne e) Strona opisowa f) Formularz kontaktowy g) Mapa strony h) Wyszukiwarka (z zaawansowanymi opcjami wyszukiwania) i) Znajomi j) Polecanie strony znajomym k) System banerowy l) Subskrypcja (rozsyłanie newslettera) m) Ankiety n) Pliki do pobrania o) Zgłaszanie uczestnictwa w wydarzeniach branżowych p) Moduł pośredniczący w zdobywaniu pracowników: baza CV pracowników z regionu; wystawianie przez firmy swoich ekspertów, których inne firmy mogłyby podnająć. q) Narzędzie do tworzenie zespołów projektowych: lista zespołów; zakres prac; kierownicy zespołów. r) Narzędzie do pozyskiwanie sponsorów na wspólne działania firm wchodzących w skład klastra.

5 s) Baza wiedzy: analizy; raporty; badania; doświadczenia w pozyskiwaniu środków na inwestycje. t) Bazy danych: firm należących do klastra biur karier firm szkolących pracowników agencji pośrednictwa pracy biur nieruchomości jednostek dostarczających informacji w zakresie ochrony dóbr intelektualnych instytucji wsparcia stref ekonomicznych baz patentowych miejsc co-workingu ośrodków naukowych kształcących pracowników branży IT firm cateringowych u) Moduł do stworzenia bazy ludzi, których warto znać w branży v) Narzędzie do tworzenie wspólnych środowisk pracy (co-workingu) 2. Projekt funkcjonalny Powinien zawierać obowiązkowo takie elementy jak: a) Zaplanowanie architektury systemu od strony użytkownika i administratora b) Rozmieszczenie elementów serwisu na makietach funkcjonalnych c) Opis funkcjonalności poszczególnych elementów serwisu d) Diagram przepływu danych między modułami systemu e) Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia 3. System CMS System CMS przeznaczony do budowy serwisu WWW powinien być wyposażony w: a) Narzędzia do tworzenia nowych kategorii serwisu i określania ich zawartości b) Zmiany układu elementów na każdej ze stron serwisu c) Narzędzie umożliwiające definiowanie nowych elementów składowych serwisu d) Moduł przyjaznych linków

6 e) Edytowalne metatagi f) Edytor WYSIWYG przeznaczony do edycji treści pozwalający m.in. na: Modyfikacje tekstu (pogrubianie, pochylanie, podkreślanie, powiększanie) Wklejanie treści bezpośrednio w dokumentów MS Word z zachowaniem formatowania Osadzanie materiałów multimedialnych (zdjęć, filmów, animacji flash) Tworzenie tabel Podgląd źródła dokumentu Czyszczenie formatowań w tekście g) System kont użytkowników h) System delegowania uprawnień dla użytkowników systemu i) Logowanie wykorzystujące protokół SSL j) Określanie polityki bezpieczeństwa haseł dla kont użytkowników k) Mechanizm kadrowania zdjęć dołączanych do materiałów zgromadzonych na stronie l) Moduł statystyk m) Sortowanie treści zgromadzonych w obrębie jednej strony n) Możliwość drukowania strony i generowania dokumentu PDF z treści strony o) Możliwość wyłączenia publikacji określonych materiałów.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUGI PROMOCJI I POZYCJONOWANIAW WYSZUKIWARCE GOOGLE.PL WITRYN FIRM KLASTRA FIRM INFORMATYCZNYCH WSCHODNIEJ POLSKI NA PIERWSZEJ STRONIE WYNIKOWEJ, PROMOCJI I POZYCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr 3/2012 z dnia 03.sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR Zaproszenie do udziału w licytacji na zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie licytacji elektronicznej Zakup serwerów do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-176) przy ul. Fleminga 2 (zwane dalej Zamawiającym ), zapraszają do wzięcia udziału w negocjacjach,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ Zaktad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Watczu Plac Polski 1 78-600 Watcz Polska tel. +48 67 258 24 78 fax +48 67 258 24 78 www.zwikwalcz.pl nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajqcego: 4/JRP/2009

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo