Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian."

Transkrypt

1 8 zasad doskonałości projektowej czyli Jak stworzyć organizację zarządzaną przez projekty? Warszawa, 13 listopada zasad doskonałości projektowej Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian. Charles Robert Darwin slajd 2

2 8 zasad doskonałości projektowej Spis treści Wstęp 1. Zasada Sprawna Organizacja 2. Zasada Kompetentny Kierownik Projektu 3. Zasada Aktywne Biuro Projektów 4. Zasada Dopasowana Metodyka 5. Zasada Efektywne Procesy 6. Zasada Dobre Produkty Zarządcze 7. Zasada Właściwe Narzędzia 8. Zasada Samouczenie się Organizacji Podsumowanie Zasad Doskonałości Projektowej slajd 3 8 zasad doskonałości projektowej Wstęp slajd 4

3 Wstęp Definicja projektu IPMA Projekt (przedsięwzięcie) to unikatowy zestaw skoordynowanych działań ograniczony czasem i kosztami, mający na celu uzyskanie zbioru określonych uprzednio produktów (zakres spełniający cele projektu), zachowując przy tym normy jakości i wymagania. PRINCE2 Projekt to organizacja tymczasowa, powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego. na podstawie: PRINCE2 skuteczne zarządzanie projektami, OGC i Polskie wytyczne kompetencji IPMA wersja 3 slajd 5 Wstęp Cykl Ŝycia projektu Start Zlecenie Przygotowania Projektu Przygotowanie Projektu Inicjowanie Projektu Realizacja Projektu Eksploatacja Produktów Projektu Przegląd Poprojektowy Koniec Projekt slajd 6

4 Wstęp Trójkąt ograniczeń twarde wymiary projektu Ryzyko Zakres Jakość Czas Trójkąt ograniczeń jest fundamentalną zasadą prowadzenia projektu, obowiązującą w kaŝdym projekcie niezaleŝnie od stosowanej metodyki. BudŜet slajd 7 Wstęp Kiedy mówimy o projektach? Strategia Wizja Misja Plany strategiczne Plany operacyjne Działania niepowtarzalne Działania powtarzalne Plany jednorazowe Plany stale obowiązujące Programy Portfele Zasady Procedury Projekty Normy slajd 8

5 Wstęp Projekty, programy, portfele Portfel Realizacja celów strategicznych organizacji Program Program Program Koordynacja i zarządzanie w celu osiągnięcia korzyści związanych z celami strategicznymi organizacji Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Realizacja celów operacyjnych organizacji slajd 9 Wstęp Główne przyczyny niepowodzeń projektów Niezrozumienie róŝnicy pomiędzy wynikami, rezultatami a korzyściami projektu Brak określenia kryteriów akceptacji produktu końcowego Produkty Brak poparcia ze strony kierownictwa dla realizowanego projektu Źle wdroŝony system SZP Brak zastosowania metodyki zarządzania projektem Brak bądź słabe uzasadnienie biznesowe projektu Błędny podział ról w projekcie Malejące zaangaŝowanie naczelnego kierownictwa firmy w miarę postępów projektu Nadmiar biurokracji Brak zdrowego rozsądku Brak rezerw umoŝliwiających działania awaryjne Nadmierny optymizm w planowaniu wykorzystania zasobów Brak zaangaŝowania Klienta w realizację projektu slajd 10 Zarządzanie strategiczne Główne przyczyny niepowodzeń projektów Brak mechanizmów sterowania projektem Brak procesu zarządzania zmianami Błędy w planowaniu Zarządzanie operacyjne

6 Wstęp Przykładowa realizacja projektu Jak klient opisał swoje Jak to zrozumiał Jak to wymodelował Jak to programista Jak to marketing potrzeby projektant analityk zakodował przedstawił Jak to zostało opisane w dokumentacji Co zostało wdroŝone Za co zapłacił klient Czego dotyczy pomoc techniczna Czego klient naprawdę potrzebował źródło: internet slajd 11 Wstęp Zarządzanie przez projekty vs zarządzanie projektem Zarządzanie projektowe Zarządzanie Organizacją przez projekty Zarządzanie pojedynczym projektem Biznes Strategia Zasoby Procesy Kultura pracy Metodyki Kierownik Projektu Techniki Narzędzia Czas/BudŜet/Produkt slajd 12

7 Wstęp Co odróŝnia zarządzanie przez projekty od zarządzania projektem? Zarządzanie przez projekty Odpowiedzialny: naczelne kierownictwo organizacji Patrzenie biznesowe Wytyczanie strategii organizacji Obserwacja szerokiego otoczenia, nadąŝanie za zmianami Zarządzanie ryzykiem w organizacji Monitorowanie produktów projektu Śledzenie wyników portfela Strategiczne określenie sukcesu portfela projektów Istotna jest powtarzalność wyników projektów Budowanie bazy wiedzy Zasoby w organizacji Obieg informacji w organizacji Zarządzanie projektem Odpowiedzialny: kierownik projektu Patrzenie przez pryzmat sukcesu projektu Osiąganie celów projektu Ograniczenie zmian do minimum Zarządzanie ryzykiem w projekcie Monitorowanie projektu Rozliczenie projektu Określenie miar sukcesu projektu - budŝet, termin, zakres Przydatne są metodyki Korzystanie z bazy wiedzy Zasoby w projekcie Obieg informacji w projekcie slajd 13 Wstęp Co odróŝnia zarządzanie przez projekty od zarządzania projektami? Zarządzanie przez projekty Szkolenia pod kątem potrzeb organizacji Dopuszcza się moŝliwość przerwania projektu Ujednolicenie języka i pojęć Polityka zarządzania projektami Funkcjonowanie organizacji oparte na realizacji projektów Powołanie zespołów realizacyjnych dla projektów Powołanie struktur wspierających zarządzanie projektami Układ funkcjonalny przedsiębiorstwa ograniczony do minimum Kluczowa rola projektów i podporządkowanie im działań w przedsiębiorstwie DąŜenie do wyŝszej dojrzałości projektowej Zarządzanie projektami Szkolenia pod kątem potrzeb projektu DąŜenie do pomyślnego zakończenia projektu slajd 14

8 Wstęp Dlaczego chcemy zarządzać przez projekty? Przesłanki wewnętrzne Porównanie wyników firmy z konkurencją z branŝy wskazuje na konieczność zmian. Odkrycie zalet zarządzania przez projekty przez naczelne kierownictwo organizacji. Oddolna inicjatywa - wdroŝenie zarządzania projektowego w pojedynczej jednostce organizacyjnej i wykazanie zalet takiego wdroŝenia. DuŜa skala poraŝek firmy w dotychczasowych przedsięwzięciach Przesłanki zewnętrzne Konkurencja - klienci oczekują zastosowania zarządzania projektami w ich projektach. Normy jakościowe - klienci oczekują wysokiej jakości, mniejszej liczby usterek i mniejszej liczby reklamacji. Wyniki finansowe - klienci oczekują, Ŝe wykonawcy zadowolą się niŝszymi prowizjami. Uwarunkowania prawne - klienci oczekują stosowania ujednoliconych systemów zarządzania projektami zgodnych z ograniczeniami wyznaczonymi przez prawo i instytucje nadzorcze. Czynniki społeczne - pracownicy chcąc uniknąć nadgodzin oczekują systemu pozwalającego wykonać więcej pracy w krótszym czasie. Czynniki polityczne - gospodarka globalna wymaga ujednoliconych procesów zarządzania projektami. Czynniki ekonomiczne oczekuje się, aby wykonywać więcej pracy w krótszym czasie i przy niŝszych kosztach. Oczekiwania akcjonariuszy - rozwój wewnętrzny i ekspansja zewnętrzna firmy poprzez fuzje i przejęcia powinna się odbyć sprawnie i bez ponoszenia nadmiernych kosztów. slajd 15 Wstęp Korzyści z zarządzania projektowego Korzyści dla organizacji Projekty są lepiej dopasowane do strategii organizacji Lepsza powtarzalność wyników projektów -> lepsza efektywność Ład i przejrzystość Lepsza komunikacja w organizacji Lepsza motywacja zespołu i jego rozwój Struktura organizacyjna dostosowana do zadań organizacji - lepsza sprawność i skuteczność w dostarczaniu usług Elastyczność -> łatwiejsza adaptacja do zmian otoczenia Kontrola nad ryzykiem Stała kontrola nad stanem projektów Lepsze wykorzystanie zasobów / mniej marnotrawstwa Lepsze wyniki finansowe Samouczenie się organizacji Baza wiedzy Korzyści dla ludzi Odpowiedzialność za działania Doping do ciągłego uczenia się Konsolidacja zespołów / lepsza komunikacja Ład i porządek w codziennej pracy Podejmowanie wyzwań Przyswajanie najlepszych praktyk Przyswajanie technik (radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, radzenia sobie ze stresem, motywowania, komunikacji) slajd 16

9 Wstęp Model dojrzałości projektowej Organizacji Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 (początkowy) (powtarzalny) (zdefiniowany) (zarządzany) (optymalizowany) Procesy nie są udokumentowane. Istnieje świadomość potrzeby ujednolicenia słownictwa, praktyk i procesów w przyszłości. Organizacja wdroŝyła metodyczne zasady zarządzana, ale nie wszędzie i niekonsekwentnie je stosuje. Są robione zapisy udanych działań i dzięki temu organizacja jest w stanie powtarzać sukcesy w przyszłości. Metodyka jest wdroŝona i ujednolicona i w pewnym stopniu zintegrowana z pozostałymi procesami w organizacji. Istnieje jednostka organizacyjna odpowiedzialna za utrzymanie spójności z metodyką oraz poprawianie jej działania w organizacji Dojrzałe wykorzystywanie i zarządzanie procesami. Istnieją dowody na ilościowe cele w zakresie jakości i wydajności procesów. Zebrane są dane (dot. jakości i wydajności procesów) wykorzystywane w ogólnej ocenie działania organizacji. Organizacja skupia się na optymalizacji procesów w celu dopasowania do zmieniających się potrzeb i czynników zewnętrznych. Organizacja przewiduje przyszłe potrzeby i moŝliwości aby móc sprostać wyzwaniom. slajd 17 Wstęp Co się składa na System Zarządzania Projektami? Misja Polityki Ludzie Produkty zarządcze Wizja Struktura organizacyjna Metodyka Kultura pracy Strategia Procesy Narzędzia System motywacyjny slajd 18

10 8 zasad doskonałości projektowej 1. Zasada Sprawna Organizacja slajd Zasada - Sprawna Organizacja Funkcyjna struktura organizacyjna Koordynacja projektu Dyrektor zarządzający Kierownik funkcyjny Kierownik funkcyjny Kierownik funkcyjny - pracownik biorący udział w realizacji projektu na podstawie: PMBOK Guide, PMI slajd 20

11 1. Zasada - Sprawna Organizacja Projektowa struktura organizacyjna Koordynacja projektu Dyrektor zarządzający Kierownik projektu Kierownik projektu Kierownik projektu - pracownik biorący udział w realizacji projektu na podstawie: PMBOK Guide, PMI slajd Zasada - Sprawna Organizacja Silna Macierzowa struktura organizacyjna Dyrektor zarządzający PrzełoŜony Kierowników projektów Kierownik funkcyjny Kierownik funkcyjny Kierownik funkcyjny Kierownik projektu Kierownik projektu Kierownik projektu - pracownik biorący udział w realizacji projektu Koordynacja projektu na podstawie: PMBOK Guide, PMI slajd 22

12 1. Zasada - Sprawna Organizacja Wpływ struktury organizacyjnej na projekty Właściwości projektu Struktura organizacyjna Funkcyjna Macierzowa *) Projektowa Uprawnienia Kierownika Projektu Niewielkie lub Ŝadne Małe/ Średnie/ do wysokich Wysokie do bardzo wysokich Procent personelu organizacji realizującej projekt zaangaŝowany w projekty w pełnym wymiarze godzin Bliski zeru 0 95% % Praca Kierownika Projektu Niepełny wymiar godzin Niepełny/ pełny wymiar godzin Pełny wymiar godzin Stosowane nazwy stanowisk dla osób pełniących rolę menedŝera projektu Koordynator projektu/ Prowadzący projekt Koordynator Projektu/ Prowadzący Projekt/ Kierownik Projektu/ Kierownik Programu Kierownik Projektu/ Kierownik Programu Personel administracyjny zarządzający projektem Niepełny wymiar godzin Niepełny/ pełny wymiar godzin Pełny wymiar godzin Rejestracja i korzystanie z doświadczeń projektowych Dobrze Średnio Słabo *) właściwości projektu silnie zaleŝą od rodzaju struktury macierzowej (słabej, zrównowaŝonej lub silnej) na podstawie: PMBOK Guide slajd Zasada - Sprawna Organizacja Wpływ struktury organizacyjnej na projekty Właściwości projektu Struktura organizacyjna Funkcyjna Macierzowa *) Projektowa Powrót na swoje poprzednie stanowisko Jest powrót Nie zawsze jest powrót RóŜnie bywa Elastyczność, szybkość reakcji na zmiany otoczenia projektu Niewielka Średnia DuŜa Jakość zasobów w projekcie Niska/ Średnia Średnia Najlepsza Koordynacja, podejmowanie decyzji Powolne Szybkie/powolne Szybkie Wpływ Kierownika Projektu na sukces projektu Mały Mały/Średni/Wysoki Kluczowy *) właściwości projektu silnie zaleŝą od rodzaju struktury macierzowej (słabej, zrównowaŝonej lub silnej) na podstawie: PMBOK Guide slajd 24

13 1. Zasada - Sprawna Organizacja Najbardziej wydajna struktura organizacyjna Najbardziej wydajną strukturą organizacyjną i najlepiej przygotowaną do podejmowania się realizacji skomplikowanych projektów jest struktura projektowa i silna struktura macierzowa. Główne wady: konieczność docierania się zespołu przy kaŝdym projekcie spada wydajność zespołu pod koniec trwania projektu trudno jest rejestrować doświadczenia projektowe slajd 25 8 zasad doskonałości projektowej 2. Zasada Kompetentny Kierownik Projektu slajd 26

14 2. Zasada - Kompetentny Kierownik Projektu miejsce kierownika projektu w strukturze zarządzania projektem Organizacja Kierownictwo organizacji Zarządzanie strategiczne Komitet Sterujący Zarządzanie operacyjne Kierownik Projektu Zarządzanie projektem Dostarczanie produktów Kierownik Zespołu slajd Zasada - Kompetentny Kierownik Projektu 2. Organizacja c.d. Kierownictwo organizacji lub programu Zespół zarządzania projektem KOMITET STERUJĄCY Główny UŜytkownik Przewodniczący Główny Dostawca Nadzór ze strony Biznesu, UŜytkownika i Dostawcy Kierownik projektu Kierownik(-cy) Zespołu(ów) Obsługa zmian Wsparcie projektu podległość nadzór wsparcie Członkowie Zespołu(ów) na podstawie: PRINCE2 skuteczne zarządzanie projektami, OGC slajd 28

15 2. Zasada - Kompetentny Kierownik Projektu kompetencje Kierownika Projektu Kompetencje techniczne (pilnowanie terminów, kosztów, zakresu itp) coraz bardziej tracą na znaczeniu, szczególnie przy duŝych i skomplikowanych projektach. Na wynik projektu coraz większy wpływ mają kompetencje behawioralne i kontekstowe kierownika projektu oraz inne umiejętności takie jak: - praca w środowisku wielokulturowym, - prowadzenie negocjacji z klientem, - znajomość języków obcych, - partnerstwo, - zarządzanie roszczeniami, - zarządzanie umowami, - zarządzanie kontraktem - przedsiębiorczość. slajd Zasada - Kompetentny Kierownik Projektu wykaz kompetencji wg Wytycznych Kompetencji IPMA Kompetencje techniczne Opisują podstawowe elementy kompetencji w zarządzaniu projektami. Obszar obejmuje twarde elementy zarządzania projektami. 1. Sukces zarządzania projektem 2. Interesariusze 3. Wymagania i cele projektu 4. Ryzyko: zagroŝenia i szanse 5. Jakość 6. Organizacja projektu 7. Praca zespołowa 8. Rozwiązywanie problemów 9. Struktury projektu 10. Zakres i produkty cząstkowe 11. Czas i etapy (fazy) projektu 12. Zasoby 13. Koszty i zasoby finansowe 14. Zamówienia i kontrakty 15. Zmiany 16. Kontrola i raporty 17. Informacje i dokumentacja 18. Komunikacja 19. Rozpoczynanie 20. Zamykanie Kompetencje behawioralne Opisują osobowościowe elementy kompetencji w zarządzaniu projektami. Obszar obejmuje postawy i umiejętności kierownika projektu. 1. Przywództwo 2. ZaangaŜowanie i motywacja 3. Samokontrola 4. Asertywność 5. OdpręŜanie 6. Otwartość 7. Kreatywność 8. Zorientowanie na wyniki 9. Sprawność 10. Konsultowanie 11. Negocjowanie 12. Konflikty i kryzysy 13. Wiarygodność 14. Docenianie wartości 15. Etyka Kompetencje kontekstowe Opisują elementy kompetencji odnoszące się do kontekstu projektu. Obszar obejmuje kompetencje kierownika projektu w zarządzaniu relacjami z kierownictwem liniowym organizacji oraz zdolność do funkcjonowania w ramach organizacji nastawionej na realizację przedsięwzięć. 1. Orientacja na projekty 2. Orientacja na programy 3. Orientacja na portfele 4. WdraŜanie systemu zarządzania projektami, programami i portfelami 5. Stałe struktury organizacji 6. Działalność gospodarcza 7. Systemy, produkty i technologie 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi 9. Zdrowie, ochrona, bezpieczeństwo i środowisko 10. Finanse 11. Prawo na podstawie: Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja 3.0 slajd 30

16 2. Zasada - Kompetentny Kierownik Projektu Poziomy kompetencji vs poziomy certyfikacji IPMA Liczą się kompetencje miękkie! Obszar kompetencji Poziom A IPMA % Poziom B IPMA % Poziom C IPMA % Poziom D IPMA % Techniczne Behawioralne Kontekstowe na podstawie: Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja 3.0 slajd Zasada - Kompetentny Kierownik Projektu Style kierowania wg Blake a i Moutona Zorientowanie na ludzi Styl demokratyczny Styl przywódczy Styl zrównowaŝony Styl bierny Styl autokratyczny Zorientowanie na zadania na podstawie: materiały IPMA slajd 32

17 2. Zasada - Kompetentny Kierownik Projektu zarządzanie Kierownikami Projektów Jak wybierać właściwych kierowników projektu? Mędrzec? Doświadczenie, wiedza Kumpel? Łatwość nawiązywanie kontaktów Pitbull? Zimny profesjonalista Jak motywować kierowników projektu? Szefowie nie potrafią czytać w myślach, więc jak moŝna oczekiwać aby rozumieli, co motywuje kaŝdego z kierowników projektu? Jak wynagradzać kierowników projektu? Premia motywacyjna? Bezpośrednio po projekcie? Po efektach produktów projektu? slajd Zasada - Kompetentny Kierownik Projektu Wynagrodzenie Kierownika Projektu w Polsce Źródło: Grupa ODiTK slajd 34

18 2. Zasada - Kompetentny Kierownik Projektu Wynagrodzenie Kierownika Projektu na świecie Źródło: Grupa ODiTK slajd Zasada - Kompetentny Kierownik Projektu Cechy współczesnego Kierownika Projektu Sukces projektu zaleŝy w 60% od Kierownika Projektu Zdolności przywódcze najwaŝniejszą cechą Kierownika Projektu Reprezentuje bardziej postawę przedsiębiorcy (co pozwala mu podejmować trafne decyzje biznesowe) niŝ nadzorcy pilnującego kosztów/terminu/zakresu projektu. Umiejętności zarządzania projektami coraz częściej muszą posiąść pracownicy HR, sprzedaŝy, marketingu, finansów itp. na podstawie: materiały IPMA slajd 36

19 8 zasad doskonałości projektowej 3. Zasada Aktywne Biuro Projektów slajd Zasada - Aktywne Biuro Projektów Rodzaje Biur Projektów Biuro wsparcia projektów to jednostka organizacyjna, utworzona na stałe albo na określony czas, oferująca portfel usług nastawionych na wspieranie zespołów projektowych, odpowiadających za określony portfel projektów. Rodzaje Biur Projektów PSO wirtualne Reaktywne Na czas określony PSO rzeczywiste Proaktywne Na stałe Przy programie Korporacyjne Centralne Przy projekcie Funkcjonalne (np. przy IT) Regionalne slajd 38

20 3. Zasada - Aktywne Biuro Projektów Funkcje Biura Projektów Lp Funkcja Wspieranie projektów Konsultacje Tworzenie metod i standardów Narzędzia informatyczne Szkolenia Doradztwo dot. zasobów Opis Obejmuje usługi wspierania projektów od strony administracyjnej, np. aktualizowanie harmonogramów, raportowanie Ocena ryzyka, wsparcie w tworzeniu propozycji projektów, pomoc w pracach w projektach, szkolenia, bezpieczne miejsce aby odsapnąć po stoczonej bitwie w projekcie Tworzenie, monitorowanie i doskonalenie standardów, selekcja projektów zgłaszanych do portfela, prowadzenie biblioteki narzędzi i procesów, standard oceny ryzyka, zarządzanie zmianą Śledzenie na rynku nowych narzędzi, ocena oprogramowania, szkolenie w obsłudze aplikacji, utrzymanie aplikacji Biuro Projektów odpowiada za efekty szkoleń (a nie za ich organizację, co zwykle obejmuje działanie Działu Szkoleń) Ocena i rozwój umiejętności pracowników, informowanie o dostępnych zasobach, ocena zespołów projektowych, doradztwo dot. rozwoju kariery slajd 39 na podstawie: Efektywne zarządzanie projektami, Robert K.Wysocki, Rudd McGary 3. Zasada - Aktywne Biuro Projektów Sygnały świadczące o potrzebie zorganizowania Biura Projektów Sygnał Wysoka stopa poraŝek Brak rezultatów szkoleń Planowanie zasobów w projektach jest nieskuteczne Brak stosowania dobrych praktyk Brak kontroli nad portfelem projektów Brak lub niespójny system raportowania Konflikty przy harmonogramowaniu zasobów Rozdźwięk pomiędzy procesem a praktyką Opis Średnio 70% projektów kończy się poraŝką, bo: brak wsparcia, brak metodyki, brak nadzoru itp. Brak jest testowania umiejętności zdobytych na szkoleniach i monitorowania wprowadzania zdobytej wiedzy do codziennej pracy. Szkolenie ma sens wtedy, gdy jego uczestnicy podchodzą do szkolenia powaŝnie. Prawidłowe przyporządkowanie specjalistów do projektów jest moŝliwe wtedy, gdy są precyzyjnie określone wymagania projektu na zasoby oraz ludzie odpowiedzialni za zasoby ludzkie mają wiedzę, jakimi umiejętnościami dysponują pracownicy. Być moŝe dobre praktyki są zapisywane, ale nie są dystrybuowane i metodycznie archiwizowane. Nie wiadomo, ile jest projektów aktywnych i nikt nic nie robi, aby się tego dowiedzieć i wiedzę tę usystematyzować Raportowanie jest nieskuteczne, niesystematyczne i robione na Ŝądanie, co pochłania olbrzymie ilości energii i zasobów Konflikty powstają na styku Kierownik Projektu Kierownik Jednostki Liniowej. Biuro Projektów jest w stanie przejąć zarządzanie zasobami. Brak jest nadzoru i jednostki weryfikującej obowiązujące procesy. Wynikiem tego jest całkowita dowolność decyzji kierowników projektu odnośnie działań w procesie. slajd 40

21 3. Zasada - Aktywne Biuro Projektów Miejsce Biura Projektów w Organizacji Zarząd Marketing IT F-K EPSO Enterprise PSO Korporacyjne Biuro Wsparcia Projektów R&D WdraŜanie Wsparcie IT PSO Projekt PSO Projekt Projekt PSO PSO slajd Zasada - Aktywne Biuro Projektów Poziomy dojrzałości Biura Projektów Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 (początkowy) (powtarzalny) (zdefiniowany) (zarządzany) (optymalizowany) Wsparcie doraźne, bez angaŝowania Biura Projektów w szkolenia Organizacja zdefiniowała proces zarządzania projektami. Reaktywne wsparcie ze strony Biura Projektów, wstępne szkolenia Zintegrowane stosowanie zdefiniowanych procesów zarządzania projektami przy nadzorze Biura Projektów. Proaktywne wsparcie ze strony Biura Projektów, więcej szkoleń Organizacja w dojrzały sposób wykorzystuje i zarządza procesami. Biuro Projektów zarządza portfelem projektów i odpowiada za procesy biznesowe. Intensywne szkolenie. Organizacja optymalizuje procesy przy ciągłym doskonaleniu usług i procesów Biura Projektów slajd 42

22 3. Zasada - Aktywne Biuro Projektów Trudności związane z wdroŝeniem Biura Projektów Zagadnienie Wolne wdraŝanie Biura Projektów Opór przed wdraŝaniem Korporacyjnego Biura Projektów Brak spojrzenia systemowego Oporne budowanie Bazy Wiedzy Niedocenianie szkoleń Opis Pełne wdroŝenie Biura Projektów trwa od 2 do 5 lat. Aby uniknąć zmęczenia wdraŝaniem, naleŝy podzielić okres wdroŝenia na kilka etapów, aby uzyskać częściowe sukcesy Robiąc niewielkie wdroŝenie Biura Projektów w Departamencie/Biurze łatwo osiągniemy sukces i zostanie to dostrzeŝone w całej organizacji, ułatwiając tym samym skuteczne wdroŝenie Biura Projektów w większej skali. Na pewnym etapie wdroŝenia Biura Projektów moŝna dostrzec, Ŝe efektywnie zarządzany portfel projektów przyczynia się do realizacji głównych celów organizacji. To jest ten moment, w którym kierownictwo organizacji zaczyna myśleć i patrzeć w kategoriach całych portfeli. Budowanie bazy wiedzy na poziomie całej organizacji wymaga standaryzacji i procesów zbierania danych - trudno znaleźć standardy zarządzania portfelami projektów. Niezbędne jest zbieranie przynajmniej najlepszych praktyk i doświadczeń projektowych. W większości organizacji nie traktuje się powaŝnie szkoleń z zakresu zarządzania projektami. Tymczasem jeśli Biuro Projektów ma mieć pozytywny wpływ na wzrost stopy sukcesu projektów, szkolenia są niezbędne. slajd 43 8 zasad doskonałości projektowej 4. Zasada Dopasowana Metodyka slajd 44

23 4. Zasada - Dopasowana Metodyka Co to jest metodyka zarządzania projektami? W kontekście zarządzania projektami, metodyka to ogół zasad / reguł, które nakreślają w jaki sposób zarządzać projektem. na podstawie: PRINCE2 skuteczne zarządzanie projektami, OGC slajd Zasada - Dopasowana Metodyka Elementy składające się na metodykę PRINCE2 TM Procesy PRINCE2 na podstawie: PRINCE2 skuteczne zarządzanie projektami, OGC slajd 46

24 4. Zasada - Dopasowana Metodyka Wiodące metodyki w Polsce PMBOK - Project Management Institute (polska strona www) PRINCE2 TM - Office of Government Commerce IPMA - Stowarzyszenie International Project Management Association Polska (polska strona www) ISO Project management Guide to project management slajd Zasada - Dopasowana Metodyka Porównanie kompetencji certyfikowanych kierowników projektu/programu Kompetencje IPMA-D IPMA-C PMP IPMA-B PgMP IPMA-A CAPM PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner Rola Coordinator Project Manager Program Manager Senior Program Manager źródło: internet slajd 48

25 4. Zasada - Dopasowana Metodyka miejsce PRINCE2 TM w publikacjach OGC Wspólne nazewnictwo Modele Przewodniki Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3) Portfolio, Programme and Project Office (P3O) Gateway M_o_R Portfolio Guide (PfM) ITIL MSP (program) PRINCE2 Maturity Model (P2MM) PRINCE2 (projekt) na podstawie: PRINCE2 skuteczne zarządzanie projektami, OGC slajd Zasada - Dopasowana Metodyka Historia metodyk PRINCE2 TM i PMBOK PRojects IN Controlled Environments Wydanie I edycji PM BOK Wydanie IV edycji PM BOK 2008 PRINCE II wydanie 2009 Opublikowanie standardu PRINCE II przez agencję rządową Wielkiej Brytanii OGC (Office of Government Commerce) Opublikowanie standardu PRINCE przez agencję rządową Wielkiej Brytanii CCTA 1983 Metodyka PROMPT II wprowadzona do jednostek administracji rządowej Wielkiej Brytanii ZałoŜenie PMI Metodyka PROMPT (Project Resource Organisation Management Planning Technique) opracowana przez prywatną brytyjską firmę Simpact Systems Ltd slajd 50

26 4. Zasada - Dopasowana Metodyka Metodyki i standardy zarządzania projektami Metodyki zarządcze PRINCE2, PMBoK Skupiają się na formalizowaniu mechanizmów decyzyjnych związanych z projektami Zapewniają właściwe mechanizmy kontrolne w obrębie projektu Polecane gł. do duŝych przedsięwzięć z uwagi na konieczność zapewnienia komunikacji i wspólnego języka Zapewniają zbieranie materiału dowodowego dot. podejmowanych decyzji Metodyki organizacyjne CMMI, Six Sigma, ITIL, COBIT Koncentrują się na zwiększaniu dojrzałości organizacyjnej firmy Wprowadzają ład korporacyjny Wprowadzają miary jakościowe procesów Metodyki wytwórcze RUP, MSF Koncentrują się na wytwarzaniu produktów (Metodyki adaptacyjne) XP, SCRUM Odmiana metodyk wytwórczych, stosowana przy produkcji oprogramowania Przedkładanie miękkich technik zarządczych ponad twarde procesy i narzędzia Większe znaczenie ma działające oprogramowanie niŝ wyczerpująca dokumentacja WaŜniejsza współpraca z uŝytkownikiem niŝ zapisy kontraktu na podstawie: Zarządzanie projektami IT, Adam Koszlajda slajd Zasada - Dopasowana Metodyka Metodyki ewoluują, dopasowując się do potrzeb otoczenia Obszar Tematy/ komponenty Procesy Podprocesy Techniki PRINCE2 wydanie Tematów: Uzasadnienie biznesowe Organizacja Plany Ryzyka Postęp Jakość Zmiany 7 procesów: Przygotowanie projektu Inicjowanie projektu Zarządzanie strategiczne projektem Zarządzanie wytwarzaniem produktu Sterowanie etapem Zarządzanie zakresem etapu Zamykanie projektu 40 aktywności obejmujących zalecane czynności. 2 techniki: Planowanie zorientowane na produkty, Oceny jakości PRINCE2 wydanie komponentów: Uzasadnienie biznesowe Struktura organizacyjna Planowanie Sterowanie Etapy Zarządzanie ryzykiem Jakość Zarządzanie konfiguracją 8 procesów: Przygotowanie projektu Inicjowanie projektu Zarządzanie strategiczne projektem Sterowanie etapem Zarządzanie wytwarzaniem produktu Zarządzanie zakresem etapu Zamykanie projektu Planowanie 45 podprocesów obejmujących narzucone działania 3 techniki: Planowanie zorientowane na produkty, Sterowanie zmianami, Oceny jakości na podstawie: PRINCE2 skuteczne zarządzanie projektami, OGC slajd 52

27 4. Zasada - Dopasowana Metodyka Metodyki ewoluują, dopasowując się do potrzeb otoczenia Role Obszar Środowisko projektowe Produkty zarządcze Listy kontrolne Rekomendacje dla komitetu sterującego PRINCE2 wydanie 2009 Zawiera wiele wskazówek na temat dostosowywania metodyki w zaleŝności od środowiska, min. Projekty w programie Stosunki handlowe z dostawcami / klientami Projekty z wieloma właścicielami Związki z innymi modelami Ŝycia produktów i kompediami wiedzy Wielkość projektów 26 produktów zarządczych 8 ról: Komitet Sterujący / Główny UŜytkownik / Przewodniczący KS / Główny Dostawca / Kierownik Projektu / Kierownik Zespołu / Nadzór Projektu / Wsparcie Projektu Listy kontrolne oparte na procesach Wskazówki dla managerów zarządzających, którzy sponsorują albo zarządzają projektem (odrębny podręcznik) Nie uwzględnione 36 produktów zarządczych 10 ról: Komitet Sterujący / Główny UŜytkownik / Przewodniczący KS / Główny Dostawca / Kierownik Projektu / Kierownik Zespołu / Nadzór Projektu / Wsparcie Projektu / Właściciel ryzyka / Interesariusz Listy kontrolne oparte na komponentach Brak PRINCE2 wydanie 2005 na podstawie: PRINCE2 skuteczne zarządzanie projektami, OGC slajd Zasada - Dopasowana Metodyka Dostosowanie metodyki do warunków projektu Pryncypia PRINCE2 Ciągła zasadność biznesowa Korzystanie z doświadczeń Zdefiniowane role i obowiązki Zarządzanie etapowe Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji Koncentracja na produktach Dostosowanie do warunków projektu Standardy firmowe Zewnętrzny klient/dostawca Projekt samodzielny/ w ramach programu Dojrzałość organizacji Terminologia i język Czynniki geograficzne Kultura organizacji Priorytet projektu itd. Czynniki środowiskowe Dostosowanie Czynniki projektowe Skala ZłoŜoność Dojrzałość zespołu Typ projektu i model cyklu Ŝycia itd. na podstawie: PRINCE2 skuteczne zarządzanie projektami, OGC slajd 54

28 4. Zasada - Dopasowana Metodyka Nie ma metodyki idealnej! Nie ma jednej metodyki idealnej dla naszej organizacji. NaleŜy szukać rozwiązań adekwatnych do projektu, jego otoczenia i organizacji, często szytych na miarę slajd Zasada - Dopasowana Metodyka Syndrom PINO - problem stosowania metodyki Prince2 Prince In Name Only Syndrom PINO (Prince In Name Only tzn. PRINCE2 tylko z nazwy) dotyka wiele organizacji. W organizacjach takich wybiera się z metodyki PRINCE2 - bez głębszej analizy - tylko niektóre elementy metodyki, nie zwracając uwagi na podstawowe zasady metodyki i powiązania pomiędzy jej elementami. Syndrom PINO jest problemem stosowania metodyki, a nie problemem samej metodyki. slajd 56

29 8 zasad doskonałości projektowej 5. Zasada Efektywne Procesy slajd 57 Zlecenie przygotowania projektu 5. Zasada - Efektywne Procesy Model procesowy PRINCE2 TM Wytyczne organizacji i decyzje Organizacja lub program Powiadomienie o zainicjowaniu projektu Powiadomienie o realizacji projektu Wniosek Komitetu Sterującego o wytyczne Powiadomienie o zamykaniu projektu Zarządzanie Strategiczne Projektem Zarządzanie strategiczne Przygotowanie Projektu Wniosek o zainicjowanie projektu Zezwolenie na zainicjowanie projektu Wniosek o zezwolenie na realizację projektu Inicjowanie Projektu Polecenie sporządzenia Planu Nadzwyczajnego Zarządzanie Końcem Etapu ZbliŜający się koniec etapu Wniosek o zatwierdzenie Planu Nadzwyczajnego Wniosek o zatwierdzenie Planu Etapu Zezwolenie na realizację Etapu Zatwierdzony Plan Nadzwyczajny Zgłoszona sytuacja nadzwyczajna Prośba o wytyczne Wytyczne Komitetu Sterującego Przedwczesne zamknięcie Rekomendacja zamknięcia projektu Zamykanie Projektu ZbliŜający się koniec projektu Zarządzanie operacyjne Sterowanie Etapem Zezwolenie na wykonanie Grupy Zadań Tolerancje! Zakończona Grupa Zadań Zarządzanie Dostarczaniem Produktów Dostarczanie produktów na podstawie: PRINCE2 skuteczne zarządzanie projektami, OGC slajd 58

30 5. Zasada - Efektywne Procesy Ogólny przegląd procesów PRINCE2 TM Przygotowanie Projektu Inicjowanie Projektu Kolejny etap realizacyjny Ostatni etap realizacyjny Zarządzanie Strategiczne PP Zarządzanie strategiczne projektem Zarządzanie Operacyjne IP KE KE ZP Sterowanie etapem Sterowanie etapem Dostarczanie Produktów Zarządzanie dostarczaniem produktów Zarządzanie dostarczaniem produktów PP = Przygotowanie Projektu KE = Zarządzanie Końcem Etapu ZP = Zamykanie Projektu IP = Inicjowanie Projektu na podstawie: PRINCE2 skuteczne zarządzanie projektami, OGC slajd Zasada - Efektywne Procesy Zarządzanie końcem etapu w PRINCE2 TM Plan zgrubny Plan szczegółowy Etap I Etap II Etap III slajd 60

31 5. Zasada - Efektywne Procesy Inne procesy w projekcie i Organizacji Zarządzanie komunikacją Inne Zarządzanie ryzykiem Procesy biznesowe Procesy Zarządzanie jakością Zarządzanie kosztami Kontrola postępów Zarządzanie zmianą slajd 61 8 zasad doskonałości projektowej 6. Zasada Dobre Produkty Zarządcze slajd 62

32 6. Zasada - Dobre Produkty Zarządcze Produkty zarządcze wg PRINCE2 TM Bazowe produkty zarządcze (definiują aspekty projektu) Plan Przeglądu Korzyści Uzasadnienie Biznesowe Strategia Zarządzania Komunikacją Strategia Zarządzania Konfiguracją Plan (Plan Projektu, Plan Etapu, Plan Zespołu) Opis Produktu ZałoŜenia Projektu Dokumentacja Inicjowania Projektu Opis Produktu Końcowego Projektu Strategia Zarządzania Jakością Strategia Zarządzania Ryzykiem Grupa Zadań Zapisy (informacje o postępach projektu) Zapisy Obiektu Konfiguracji Dziennik Projektu Rejestr Zagadnień Dziennik Doświadczeń Rejestr Jakości Rejestr Ryzyk Raporty (obraz stanu projektu) Raport z Punktu Kontrolnego Raport Końcowy Projektu Raport Końcowy Etapu Raport Nadzwyczajny Raport Okresowy Raport o Zagadnieniu Raport Doświadczeń Zestawienie Statusu Produktów na podstawie: PRINCE2 skuteczne zarządzanie projektami, OGC slajd Zasada - Dobre Produkty Zarządcze Minimalny wymagany zestaw dokumentów zarządczych Produkt zarządczy Dokumentacja Inicjowania Projektu Dziennik Projektu Raport Końcowy Projektu Raporty Okresowe obejmuje: - Raport Doświadczeń Zawartość obejmuje: - ZałoŜenia projektu; - Uzasadnienie biznesowe; - Strategię Zarządzania Ryzykiem; - Strategię Zarządzania Jakością; - Strategię Zarządzania Konfiguracją; - Strategię Zarządzania Komunikacją; - Plan Projektu, który obejmuje - opis Produktu Końcowego Projektu; - opis Produktów; - Plan Przeglądu Korzyści. obejmuje: - zagadnienia; - ryzyka; - doświadczenia; - planowane i faktyczne działania dot. zarządzania jakością; - zapisy Obiektu Konfiguracji. obejmują: - Zestawienie Statusu Produktów. na podstawie: PRINCE2 skuteczne zarządzanie projektami, OGC slajd 64

33 6. Zasada - Dobre Produkty Zarządcze Plan komunikacji Narzędzia, techniki, kanały komunikacji Zapisy/archiwizacja Role (decydenci) + Nadawcy/odbiorcy Raportowanie Terminy reakcji, terminy audytów efektywności metod komunikacji Potrzeby informacyjne (co? Jak często? W jakim formacie?) slajd Zasada - Dobre Produkty Zarządcze Przykład doskonałego raportu okresowego Zalety raportu: Czytelny Oszczędza czas nadawcy i odbiorcy Jak często raportować? Raczej często? Raczej rzadko? slajd 66

34 6. Zasada - Dobre Produkty Zarządcze Raport oparty na odchyleniach Raport o odchyleniu 120% 100% 80% działaj 60% 40% bądź gotowy 20% obserwuj czas slajd 67 8 zasad doskonałości projektowej 7. Zasada Właściwe Narzędzia slajd 68

35 7. Zasada - Właściwe Narzędzia Kto jest uŝytkownikiem systemu zarządzania projektami? Kierownicy Projektu Partnerzy MenadŜerowie Narzędzie informatyczne Dostawcy Kontroling i Księgowość slajd Zasada - Właściwe Narzędzia Sposób pracy z narzędziem wspomagającym zarządzanie projektami Kierownik Projektu (aplikacja lokalna) Internet/ Intranet Kierownik Projektu (aplikacja lokalna) Serwer (aplikacja serwerowa) Kierownik Projektu (aplikacja lokalna) Kierownik Programu (www) Kierownictwo Organizacji (www) slajd 70

36 7. Zasada - Właściwe Narzędzia Serwer zbiera dane z wielu projektów (drill-down) drill-down Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Siła aplikacji serwerowej polega na przekrojowym zbieraniu danych z grupy projektów i udostępnianiu ich w postaci raportów Jeden szablon obsługuje projekty tej samej kategorii (z tej samej grupy projektów) Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 slajd Zasada - Właściwe Narzędzia Podstawowe narzędzie Kierownika Projektu - P2ware Planner (wykres Gantta) slajd 72

37 7. Zasada - Właściwe Narzędzia Przykładowy raport ze stanu portfela projektów na serwerze P2ware slajd Zasada - Właściwe Narzędzia Szacunkowy koszt wdroŝenia narzędzia wspierającego zarządzanie projektami Małe wdroŝenie Większe wdroŝenie bez serwera bez dedykowanych raportów Licencja Kierownika Projektu: od 1.700zł Szkolenie: od 3.000zł Konfiguracja i wdroŝenie: od 4.500zł serwer: zł dedykowane raporty: od 1.500zł Licencja Kierownika Projektu: od 3.500zł Szkolenie: od zł Konfiguracja i wdroŝenie: od zł slajd 74

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation PRINCE2 (2009) Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation 1 Które z poniższych jest zdefiniowane w ramach tematu Organizacja? a) Wymagania projektu dotyczące zasobów b) Kryteria akceptacji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów

Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 234, 2010 Angelika Wodecka-Hyjek Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów 1. Wprowadzenie Współczesne organizacje borykając się z turbulentnym

Bardziej szczegółowo

MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH

MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH Konferencja IPMA Warszawa 25.10.2013 PRINCE2, MSP, P3O, MoP, P3M3, M_o_R, ITIL, MoV są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 ZESZYTY NAUKOWE 69-85 Waldemar ŁABUDA 1 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 Streszczenie Źródłem artykułu jest wykład wygłoszony przez autora w ramach Wszechnicy Popołudniowej WWSI, wiedza i

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 5 redakcja Helena Kościelniak Częstochowa 2012 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz Komitet naukowy: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie programami według Program Management Institute

Zarządzanie programami według Program Management Institute Barometr Regionalny Tom 12 nr 2 Zarządzanie programami według Program Management Institute Przemysław Sekuła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury Załącznik nr 3 Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Kwiecień 2012 Ten raport zawiera 24 strony/stron

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska - 1 - Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra: Katedra Inżynierii Systemów i Baz Danych Imię i nazwisko dyplomanta: Maciej Pardo Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski)

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski) Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem badania kondycji jest uzyskanie obiektywnej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish

P3O Glossary of Terms Polish Polish Term English Term Polish Definition Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami

Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami Główne nurty metodyczne w zarządzaniu projektami 1. Metodyka zarządzania projektami podstawy definicyjne Punktem wyjścia dla zdefiniowania i wyjaśnienia pojęcia metodyki zarządzania projektami powinno

Bardziej szczegółowo