Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej. w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej. w latach 2008-2010"

Transkrypt

1 Jerzy Kisielnicki Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej w latach Członkostwo w komitetach naukowych konferencji i redakcjach czasopism: Członek komitetów redakcyjnych następujących czasopism międzynarodowych: Information &Management Wydawnictwo North Holland, International Journal of Electronic Business Wydawca Intrcience Enterprises Ltd, UK, członek komitetu redakcyjnego Information Science Reference w Hershey i New York. Członek Komitetów redakcyjnych Zeszytów naukowych: Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Częstochowskiej, Wyższej Szkoły Zarządzania, Informatyki i Administracji Członek Kapituły Programu Lider Rozwoju Kadr Informatycznych.. Udział w konferencjach międzynarodowych w latach : w lutym 2009 na Uniwersytecie w Wiedniu w CEE Sympozjum [Business Informatics in Common Europe] w maju 2009 w maju Helsinki Międzynarodowy Kongres IPMA w czerwcu 2010 na Uniwersytecie w Cassino w listopadzie 2010 w Istambule na Światowym Kongresie IPMA W latach ważniejsze konferencje krajowe, przewodniczący komitetu programowego: Konferencja "Informatyka dla przyszłości" [Warszawa wrzesień 2008], Kongres Stowarzyszenia Project Menedżerów Polska [Poznań maj 2008] Kongres Stowarzyszenia Project Menedżerów Polska [Gdańsk maj 2009] Konferencja Cyberterroryzm nowe wyzwanie XXI wieku [Warszawa wrzesień 2009] Funkcje w wybieralnych organach Od trzech kadencji członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Przedstawiciel na Polskę międzynarodowej organizacji IRMA (Information Resources Management Association) oraz członek komitetu sterującego tej organizacji, przewodniczącym Rady Naukowej, Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej w I i II kadencji i członek komisji akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Rady

2 naukowej Instytut Bezpieczeństwa Biznesu, członek komitetu doradczego American Biographical Institute W latach roku vice przewodniczący Rady Informatyki i członek Rady Konsultacyjnej Programu PESEL II przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Realizacja ważniejszych projektów badawczych w okresie W roku praca nad system wspomagania decyzji w zakresie ustalania cen biletów lotniczych dla BA, System wspomagania decyzji przewozu cystern dla ORLEN KOL_TRANS kierownik tematu i realizator W roku kierownik międzynarodowej grupy badawczej na temat technologii wirtualnej.[ Virtual Technologies Concepts, Methods, Tools and Applications ] W realizacji projektu brało udział 255 osób z całego świata. Wynik pracy to opracowanie tzry tomowego opracowania Virtual Technologies: Concepts, Methodologies, Tools and Applications Information Science Reference, Hershey New York 2008 Obecnie realizacja grantu uczelnianego dotyczącego strategii e- lerningowej Publikacje w roku 2008 Książki 1. Zarzadzanie PWE Warszawa drugie wydanie w MIS Systemy informatyczne zarządzania Placet 2008 Artykuły, rozdziały w monografiach 1. Virtual Technologies Concepts, Methods, Tools and Applications [redactor całości] oraz autor opracowania Virtual Technologies: Concepts, Methodologies, Tools and Applications Information Science Reference, Hershey New York 2008 {trzy tomy} 2. Jakość produktu (absolwenta) a jakość procesu (kształcenia) w warunkach wprowadzenia e-learningu. praca zbiorowa, Dylematy kształcenia w uczelniach wyższych, str , Politechnika Rzeszowska Wirtualizacja jako strategia rozwoju przedsiębiorczości, praca zbiorowa; Przedsiębiorczość Innowacyjność Foresight, Politechnika Rzeszowska Rzeszów tom 1 str , Informatyka dla przyszłości, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2008 praca zbiorowa redaktor naukowy. 5. Społeczeństwo informacyjne a cyberteroryzm, w pracy zbiorowej Informatyka dla przyszłości WZ UW Warszawa 2008 str 21-31

3 6 Współautor ksiązki Zarządzanie zasobami ludzkimi [Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji] red naukowa H. Król i A Ludwiczyński oraz autor rozdziału Informatyczne systemy wspomagania ZZL str , Wydawnictwo PWN Warszawa 2006 [I wydanie ] 2008 [II Wydanie]. Objętość ksiązki 704 str. 7. Technologie wirtualne jako narzędzie wspomagające zarzadzanie w pracy zbiorowej Systemy Wspomagania Organizacji red M.Pańkowska, T. Porębska- Miąc, H.Sroka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008 str Jakość kształcenia w uczelniach wyższych na tle zastosowań technologii informacyjnej, w pracy zbiorowej E-learning wyzwaniem przyszłości red I Hejduk, Wyd Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Warszawa 2008 str Kapitał intelektualny problemy pomiaru studium na przykładzie sektora telekomunikacji (współautor A. Maciocha) w pracy zbiorowej p.t. Innowacje organizacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem redakcja L. Gąsiorkiewicza, Oficyna Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją Warszawa 2008 str Kapitał intelektualny w zarządzaniu wiedzą, w pracy zbiorowej Ku przyszłości, księga jubileuszowa dedykowana L. Zacherowi, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Warszawa 2008 str , 11. Redaktor naukowy monografii; Zarzadzanie projektami inwestycyjnymi aktualne problemy i metody, Wyd. SPPM, Poznań Strategia projektowania czyli miękkie i twarde elementy metodyki projektowania w pracy zbiorowej Zarzadzanie projektami inwestycyjnymi aktualne problemy i metody, Wyd. SPPM, Poznań 2008 str Intellectual capital In the knowledge management process relations- factors w pracy zbiorowej pod redakcją A.Z. Nowak, B. Glinka, P. Hensel, Business Environment in Poland, Wyd W.Z. UW. Warszawa 2008 Publikacje w roku 2009 Książki 1. Project Management w czasach kryzysu, praca zbiorowa, redakcja naukowa całości, SPMP, Gdańsk Cyberterroryzm nowe wezwania XXI wieku, praca zbiorowa, redakcja naukowa całości wraz z T. Jemioła i K. Rajchel Wyd WSP Warszawa 2009

4 Publikacje w książce i w czasopismach 1 E nauczanie jako strategia pozyskania kapitału intelektualnego dla firmy (współautorka O. Sobolewska) w pracy zbiorowej pod redakcją L. Rudak w Wybrane zagadnienia e- edukacji, WN- T Warszawa 2009 [str 65-89] 2 Intangible Assets In Polish Telecommunication Sector Rough Sets Approach (współautorka) A. Maciocha w Journal Transactions on Rough Sets X ed J.Peters, A. Skowron, Springer 2009 [str ] 3 Wirtualizacja kak process transformacji małowo i sriedniewo biznesa w globalnoj wirtualnoj organizacje, Woprosy nowoj ekonomiki nr 2/2009 [str 16-28] j zyk ros. 4 Information and Knowledge Management as a New Phase In Management Theory In Foundations of Management, International Journal Warsaw University of Technology 1/2009 [19-28] 5 Nowe możliwości i nowe wyzwania marketingu w epoce tworzenia społeczeństwa informacyjnego, w pracy zbiorowej pod red. G Karasiewicza. Ekonomia Etyka- Organizacja Wyd. WZ Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009 [str ] 6 ICT Strategies for CEE Countries to go International, the Role of Virtual Organization and Virtual Technology w pracy zbiorowej pod red D.Karagiannis, Business Informatics in Common Europe, Vienna University, Vienna Wzrost kapitału intelektualnego jako wynik polityki innowacyjnej organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Seria Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu nr 13 /2009 [str 19-36] 8 Przyjazna administracja wybrane aspekty projektowe w pracy zbiorowej Project Management w czasach kryzysu, SPMP, Gdańsk 2009 [str 57 70] 9 Cyberterroryzm jako element zagrożenia współczesnej cywilizacji w pracy zbiorowej Cyberterroryzm nowe wezwania XXI wieku, Wyd WSP Warszawa 2009 [str.17 27] 10 Budowa Przyjacielskiej administracji czyli o wybranych problemach informatyzacji administracji publicznej, w pracy zbiorowej pod red J. Gołuchowskiego, Technologia wiedzy w zarządzaniu publicznym, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009 [str ] 11 Zarządzanie informacja i wiedzą jako nowy etap rozwoju nauk zarządzania, Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 1 /2009 [str.11-31]. 12 Typologia systemów informatycznych zarządzania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 576, Studia Informatica nr 24 /2009 [ str ]

5 13. Wirtualizacja i technologia wirtualna jako szansa zaistnienia krajów Europy Środkowej i Wschodniej na globalnym rynku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 55 seria Informatyczna Ekonomia, Wrocław 2009 [str ] 14. Technologie wirtualne jako narzędzia wspomagające procesy transformacji, Transformacje, Wyd Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009 [16-36] 15 Rhetoric of private health offers presented to SMEs over the Internet. In: M. Cunha, A. Tavares & R. Simoes (ed.). Handbook of Research on Development in e-helath and Telemedicine: Technological and Social Perspectives. Hershey, PA: Information Science Reference[ współautorzy. T. Ochinowski i H.F. Yu] Publikacje w 2010 Ksiązki 1. Zarządzanie PWE Warszawa 2010 [wydanie II] 2. Zarządzanie międzynarodowe konkurencyjność polskich przedsiębiorstw,[redakcja naukowa z G.Gierszewską] Wyd. Uczelnia Łazarskiego Warszawa 2010 Artykuły i rozdziały w książkach: 1. Rola wirtualnej organizacji i wirtualnej technologii we wzroście przedsiębiorczości obywateli i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na globalnym rynku [ str 15-35] w Zarządzanie międzynarodowe konkurencyjność polskich przedsiębiorstw,[redakcja naukowa z G.Gierszewską] Wyd. Uczelnia Łazarskiego Warszawa E-learning as a strategy of Acquiring a Company s Intelectual Capital, in Interdisciplinary Journal of E-Learning and Leaning Objects, vol 6, 2010 [p ] [współautor O. Sobolewska] 3. Adam Nowicki uczony wykładowca organizator. W pracy zbiorowej Systemy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010 [89-94] 4. Rola ICT w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki Polski na globalnym rynku. O procesie transformacji i miejscu w niej ICT. W pracy zbiorowej Systemy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010 [ ]

6 5. Kreowanie przyjaznych rozwiązań w administracji państwowej czyli jak realizować hasło Przyjazna administracja. Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 26/2010 [str ] 6. Budowa przyjaznej administracji czyli o informatyzacji rejestrów publicznych i tworzeniu platformy interoperacyinej aspekt ekonomiczny, Monografie i opracowania SGH, seria Technologie informatyczne, nr 546/2010 [str ] 7. Przyjazna administracja marzenia czy konieczność, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji nr 2 (12) Warszawa 2010 [str ] 8. Friendly Administration Project of the Procedure for Personal Income Tax Payment - Suggested Changes and the Role of Information Technology in: Polish Journal of Management Studies, Częstochowa University of Technology vol 1/2010 [ p.17-24]

Tomasz Szapiro Skrócone CV

Tomasz Szapiro Skrócone CV www.szapiro.net 2012 1 Tomasz Szapiro Skrócone CV KONTAKT: Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonometrii Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa e-mail: tszapiro@gmail.com http://www.szapiro.net WYKSZTAŁCENIE:

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie 02.1996-06.1996 Konsultant w spółce Izolacja Nidzica SA w Nidzicy, 09.1997 Analiza systemu produkcyjnego firmy "Franke

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS Tematyka prowadzonych badań naukowych W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach niestabilnych (ZZO), Modelowanie przepływów

Bardziej szczegółowo

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Informacja dot. Specjalizacji Informatyczne Systemy Zarządzania. Autor opracowania: Bartosz Wachnik Warszawa marzec 2013 Strona 1 z 17 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 291 (65), 113 122

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 291 (65), 113 122 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 291 (65), 113 122 Janusz Myszczyszyn SYSTEMY INFORMATYCZNE KLASY ERP JAKO ŹRÓDŁO INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 40/2012 Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy ICT w gospodarce opartej na wiedzy wybrane Wybrane aspekty teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Prof. dr hab. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego. Profesor tytularny Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej. Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r., przez trzy kadencje,

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA WYKSZTAŁCENIE Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2015) tytuł profesora nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) - stopień doktora habilitowanego nauk

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009

Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009 Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - przykład AGH 1 Krzysztof Leja E-mentor nr 4 (31) / 2009 Istotnym elementem funkcjonowania współczesnej uczelni jest jej społeczna odpowiedzialność, zwłaszcza wtedy,

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Infonomika jako dyscyplina naukowa Janusz Czekaj, Marek Ćwiklicki 8 System studiów i wybrane programy kształcenia w najlepszych uczelniach

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem. Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem. Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Publikacja w ramach projektu fi nansowanego przez NCN

Bardziej szczegółowo