Karta płatnicza jako instrument płatności elektronicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta płatnicza jako instrument płatności elektronicznych"

Transkrypt

1 Karta płatnicza jako instrument płatności elektronicznych USTAWA Prawo bankowe Art Użyte w ustawie (PB) określenia oznaczają: 4) karta płatnicza - kartę identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu - także do dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu, Art Rozliczenia pieniężne mogą być przeprowadzane za pośrednictwem banków, jeżeli przynajmniej jedna ze stron rozliczenia (dłużnik lub wierzyciel) posiada rachunek bankowy. Rozliczenia pieniężne przeprowadza się gotówkowo lub bezgotówkowo za pomocą papierowych lub informatycznych nośników danych. 2. Rozliczenia gotówkowe przeprowadza się czekiem gotówkowym lub przez wpłatę gotówki na rachunek wierzyciela. 3. Rozliczenia bezgotówkowe przeprowadza się w szczególności: 1) poleceniem przelewu, 2) poleceniem zapłaty, 3) czekiem rozrachunkowym, 4) kartą płatniczą. USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych tekst ujednolicony Art Ustawa określa zasady świadczenia usług płatniczych oraz wydawania i wykupu pieniądza elektronicznego, w tym: 1) warunki świadczenia usług płatniczych, w szczególności dotyczące przejrzystości postanowień umownych i wymogów w zakresie informowania o usługach płatniczych; 2) prawa i obowiązki stron wynikające z umów o świadczenie usług płatniczych, a także zakres odpowiedzialności dostawców z tytułu wykonywania usług płatniczych; 2a) warunki wydawania i wykupu pieniądza elektronicznego; 3) zasady prowadzenia działalności przez instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, instytucje pieniądza elektronicznego i oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, w tym za pośrednictwem agentów, oraz zasady sprawowania nadzoru nad tymi podmiotami. 2. Ustawa określa również podstawowe zasady funkcjonowania rynku krajowych transakcji płatniczych przy użyciu kart płatniczych. Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 15a) karta płatnicza karta uprawniająca do wypłaty gotówki lub umożliwiająca złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowana przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków; 19b) organizacja kartowa podmiot określający zasady wydawania i akceptowania kart płatniczych, zawierający umowy z wydawcami kart płatniczych lub agentami rozliczeniowymi; Ze względu na zasięg funkcjonowania karty płatnicze podzielić można na krajowe - akceptowane wyłącznie w kraju banku - wydawcy oraz karty międzynarodowe, akceptowane na całym świecie. Karty o zasięgu międzynarodowym wydawane są przez największe organizacje kartowe, do których zaliczane są VISA International, MasterCard i JCB International (systemy bankowe) oraz American Express i Diners Club International (systemy klubowe). VISA International jest największą na świecie organizacją kartową. Jej prekursorem był Bank of America. Pierwsze karty zostały wydane w 1959 r. i zyskały ogromną popularność ze względu na nowatorski charakter (revolving credit) i łatwy dostęp dla przeciętnego Amerykanina. MasterCard - wywodzi się z Kalifornii, gdzie w 1960 r. kilka banków utworzyło organizację California Bank Card Association, której celem było wydawanie kart konkurencyjnych w stosunku do produktów VISA. Organizacji tej należy zawdzięczać wiele innowacji na rynku kart płatniczych, m.in. wprowadzenie zabezpieczeń hologramowych i wydanie pierwszych kart dla firm. JCB International - organizacja Japan Credit Bureau powstała w 1961 r. Jej członkami są wyłącznie banki japońskie a posiadaczami kart JBC - w 99% obywatele Japonii. JCB utrzymuje, że nie chce konkurować z istniejącymi już systemami kart, lecz jedynie wypełnić jedną z nisz rynkowych rozwijając specyficzny tylko dla siebie styl traktowania posiadacza karty.

2 Diners Club - to organizacja założona w 1950 r. i uważana za prekursora kart płatniczych. Karty DC mają charakter elitarny i ekskluzywny, nie są to karty masowe. Używają ich głównie osoby często podróżujące służbowo, a przeciętna wartość transakcji dokonanej przy użyciu karty Diners Club jest znacznie wyższa od transakcji kartowej w innych systemach. American Express - ma z kolei najdłuższą tradycję w dokonywaniu przekazów pieniężnych i emisji czeków podróżnych. Karty tej organizacji pojawiły się na rynku w 1958 r. Dziś American Express jest największą, cieszącą się dużą renomą organizacją typu klubowego a jej produkty są dobrze znane na całym świecie. Art Przez usługi płatnicze rozumie się działalność polegającą na: 1) przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku; 2) wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy: a) przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty, b) przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, c) przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń; Dział III Prawa i obowiązki w zakresie dostarczania usług płatniczych i korzystania z nich Rozdział 1 - Przepisy ogólne Art. 38. Jeżeli transakcja płatnicza nie wiąże się z przeliczaniem waluty, płatnik i odbiorca ponoszą opłaty określone w umowie zawartej przez każdego z nich ze swoim dostawcą. Art. 38a. Art.2. 19a) opłata interchange ustaloną przez organizację kartową opłatę uiszczaną przez agenta rozliczeniowego na rzecz wydawcy karty płatniczej; 1. Stawka opłaty interchange nie może przekroczyć 0,5% wartości jednostkowej krajowej transakcji płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz w zakresie transakcji płatniczej przy użyciu karty płatniczej art. 3 ust. 1 pkt W przypadku ustalenia w umowie wyższej stawki opłaty interchange niż określona w ust. 1, stosuje się maksymalną stawkę ustawową. Rozdział 2 - Autoryzacja transakcji płatniczych Art Transakcję płatniczą uważa się za autoryzowaną, jeżeli płatnik wyraził zgodę na wykonanie transakcji płatniczej w sposób przewidziany w umowie między płatnikiem a jego dostawcą. Zgoda może dotyczyć także kolejnych transakcji płatniczych. 2. Zgoda powinna być udzielona przez płatnika przed wykonaniem transakcji płatniczej albo kolejnych transakcji płatniczych, chyba że płatnik i jego dostawca uzgodnili, że zgoda może zostać udzielona także po ich wykonaniu. 3. Płatnik może w każdej chwili wycofać zgodę, nie później jednak niż do momentu, w którym zlecenie płatnicze zgodnie z art. 51 stało się nieodwołalne. 4. Jeżeli zgoda dotyczy kolejnych transakcji płatniczych, płatnik, wycofując zgodę, może zastrzec, iż wycofanie dotyczy wszystkich niewykonanych transakcji płatniczych. Art Jeżeli do udzielania zgody używany jest określony instrument płatniczy, płatnik i jego dostawca mogą uzgodnić limity wydatków dla transakcji płatniczych wykonanych za pomocą tego instrumentu płatniczego. 2. W umowie ramowej można zastrzec prawo dostawcy do blokowania instrumentu płatniczego: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem instrumentu płatniczego, 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej lub 3) z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez płatnika zdolności kredytowej wymaganej dla danego instrumentu płatniczego, gdy korzystanie z instrumentu płatniczego jest związane z korzystaniem przez płatnika z udzielonego mu kredytu.

3 3. Dostawca powinien poinformować płatnika, w uzgodniony sposób, o zablokowaniu instrumentu płatniczego przed zablokowaniem tego instrumentu, a jeżeli nie jest to możliwe niezwłocznie po jego zablokowaniu.. 4. Dostawca odblokowuje instrument płatniczy albo zastępuje go nowym, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady. Art Użytkownik uprawniony do korzystania z instrumentu płatniczego jest obowiązany: 1) korzystać z instrumentu płatniczego zgodnie z umową ramową oraz 2) zgłaszać niezwłocznie dostawcy lub podmiotowi wskazanemu przez dostawcę stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego lub nieuprawnionego dostępu do tego instrumentu. 2. W celu spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, użytkownik, z chwilą otrzymania instrumentu płatniczego, podejmuje niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń tego instrumentu, w szczególności jest obowiązany do przechowywania instrumentu płatniczego z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania go osobom nieuprawnionym. Art Dostawca wydający instrument płatniczy jest obowiązany do: 1) zapewnienia, że indywidualne zabezpieczenia instrumentu płatniczego nie są dostępne dla osób innych niż użytkownik uprawniony do korzystania z tego instrumentu, 2) niewysyłania niezamówionego instrumentu płatniczego, z wyjątkiem sytuacji, w których instrument płatniczy otrzymany przez użytkownika podlega wymianie, 3) zapewnienia stałej dostępności odpowiednich środków pozwalających użytkownikowi na dokonanie zgłoszenia. 4) zapewnienia procedur pozwalających na udowodnienie dokonania zgłoszenia,. 5) uniemożliwienia korzystania z instrumentu płatniczego po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt Dostawca ponosi ryzyko związane z wysłaniem płatnikowi instrumentu płatniczego lub jego indywidualnych zabezpieczeń. Art Użytkownik niezwłocznie powiadamia dostawcę o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych. 2. Jeżeli użytkownik nie dokona powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku płatniczego albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, roszczenia użytkownika względem dostawcy z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają. Art Ciężar udowodnienia, że transakcja płatnicza była autoryzowana przez użytkownika lub że została wykonana prawidłowo, spoczywa na dostawcy tego użytkownika. 2. Wykazanie przez dostawcę zarejestrowanego użycia instrumentu płatniczego nie jest wystarczające do udowodnienia, że transakcja płatnicza została przez użytkownika autoryzowana. Dostawca jest obowiązany udowodnić inne okoliczności wskazujące na autoryzację transakcji płatniczej przez płatnika albo okoliczności wskazujące na fakt, że płatnik umyślnie doprowadził do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, albo umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa dopuścił się naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w art. 42. Art Z zastrzeżeniem art. 44 ust. 2, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca płatnika jest obowiązany niezwłocznie zwrócić płatnikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej, a w przypadku gdy płatnik korzysta z rachunku płatniczego, przywrócić obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza. 2. Płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem: 1) posłużenia się utraconym przez płatnika albo skradzionym płatnikowi instrumentem płatniczym lub

4 2) przywłaszczenia instrumentu płatniczego lub jego nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez płatnika obowiązku, o którym mowa w art. 42 ust Płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w art Po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 płatnik nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba że płatnik doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji. 5. Jeżeli dostawca, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3, nie zapewnia odpowiednich środków umożliwiających dokonanie w każdym czasie zgłoszenia, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2, płatnik nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba że płatnik doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji. 6. Przepisów ust. 1 5 nie stosuje się do pieniądza elektronicznego, jeżeli dostawca płatnika nie ma możliwości zablokowania instrumentu płatniczego lub rachunku płatniczego... Rozdział 5 - Karty płatnicze Art. 59a. Umowa w zakresie, w jakim obejmuje wydanie karty płatniczej, określa czy karta jest wydawana na okaziciela czy też na rzecz oznaczonej osoby. Art. 59b. Przy dokonywaniu płatności z użyciem karty płatniczej identyfikującej osobę upoważnioną do jej używania, osoba korzystająca z tej karty jest obowiązana do okazania akceptantowi, na jego żądanie, dokumentu potwierdzającego jej tożsamość. Art. 59c. 1. Użytkownik może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim obejmuje ona wydanie karty płatniczej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania po raz pierwszy karty płatniczej na podstawie tej umowy, jeżeli nie wykonał żadnej transakcji płatniczej przy użyciu tej karty. 2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1 wydawca karty płatniczej zwraca użytkownikowi kwotę poniesionych opłat. Wydawca karty płatniczej może obciążyć użytkownika kosztami związanymi z wydaniem karty płatniczej w zakresie przewidzianym w umowie. Art. 59d. 1. Użytkownik może upoważnić wydawcę karty płatniczej do wykonywania jego praw jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. 2. Wydawca karty płatniczej jest obowiązany działać z zachowaniem najwyższej staranności. 3. Wydawca karty płatniczej może wykonywać prawa dwóch lub więcej pokrzywdzonych w postępowaniu karnym, jeżeli ich interesy nie pozostają w sprzeczności. Rozdział 6 - Prawa i obowiązki akceptanta i agenta rozliczeniowego Art. 59e. Odmowa przyjęcia zapłaty przez akceptanta może nastąpić w przypadku: 1) upływu terminu, do którego jest możliwe korzystanie z instrumentu płatniczego; 2) zablokowania instrumentu płatniczego; 3) niezgodności podpisu osoby upoważnionej do używania instrumentu płatniczego na instrumencie płatniczym identyfikującym taką osobę z podpisem na dokumencie obciążeniowym; 4) odmowy okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku, o którym mowa w art. 59f ust. 1; 5) stwierdzenia posługiwania się instrumentem płatniczym przez osobę nieuprawnioną; 6) braku możliwości dokonania akceptacji transakcji płatniczej. Art. 59f. 1. W przypadku uzasadnionych wątpliwości akceptant może żądać od osoby korzystającej z karty płatniczej identyfikującej osobę upoważnioną do jej używania okazania dokumentu stwierdzającego jej tożsamość. 2. Akceptant może zatrzymać instrument płatniczy w przypadku, o którym mowa w art. 59e pkt 1 3 i 5, a ponadto w przypadku otrzymania od agenta rozliczeniowego polecenia zatrzymania instrumentu płatniczego. 3. Akceptant i agent rozliczeniowy są obowiązani do ustalenia i przestrzegania procedur bezpieczeństwa, w szczególności akceptant nie może udostępniać osobom nieuprawnionym danych o użytkowniku i osobie przez niego

5 upoważnionej do używania karty płatniczej, a także jest obowiązany zapobiegać nieprawidłowemu użyciu lub skopiowaniu instrumentu płatniczego.. Typologia kart płatniczych Ze względu na liczbę podmiotów zaangażowanych w proces zapłaty kartą płatniczą: Karty dwustronne - akceptowane jedynie przez ich wydawcę. Upoważniają do zakupu dóbr i usług jedynie u wystawcy. Wydawcami są zazwyczaj domy towarowe, biura podróży, linie lotnicze. Karty trójstronne - wymagają współpracy i porozumienia trzech kategorii pod-miotów, a mianowicie wydawcy (emitenta) karty, akceptantów gotowych przyjąć zapłatę kartą i posiadacza karty. Wydawcami są zazwyczaj banki lub inne instytucje finansowe. Karty czterostronne - obecnie najbardziej rozpowszechnione. Oprócz posiadacza karty, jej wydawcy oraz przedsiębiorcy - akceptanta zapłaty kartą płatniczą - w rozliczeniu występuje również właściciel systemu, w którym karta została wyemitowana. Klasyfikacja oparta na statusie wydawcy: Karty konsumenckie - często są to karty przedpłatne, wydawane przez podmioty sfery niebankowej, np. towarzystwa naftowe, sieci domów towarowych, hotele itp. Najczęściej są to karty dwustronne, a ich posiadacze mogą korzystać z rozmaitych przywilejów czy rabatów w ramach danej sieci kart tego typu. Celem emisji kart konsumenckich jest trwałe związanie posiadacza karty z produktami czy usługami świadczonymi przez wydawcę. Karty bankowe - wydawane przez banki. Mogą to być50: o własne karty banku, np. karty bankomatowe - wykorzystywane głównie do wybierania gotówki z bankomatów. Jednakże, jeśli jest to bankomat wielofunkcyjny, istnieje możliwość przeprowadzania innych czynności, jak np. dokonanie przelewu, wydruk historii rachunku, sprawdzenie stanu konta itp. Kartą bankomatową nie można jednak dokonywać transakcji bezgotówkowych (zapłaty za towary i usługi) o karty wydawane w ramach międzynarodowych systemów płatniczych (Visa, EuroCard/MasterCard) o karty wydawane na zasadzie licencji (franszyzy) z instytucjami klubowymi (Diners Club, American Express) Karty niebankowe - wydawane przez instytucje klubowe czy instytucje finansowe (nie banki). Przykładem są karty przedpłacone T&E wydawane przez American Express oraz Diners Club. Klasyfikacja ze względu na osobę posiadacza karty płatniczej: Karty podstawowe - karty, które wydaje się posiadaczowi odpowiedniego rachunku bankowego. W przypadku, kiedy dwie osoby są posiadaczami rachunku bankowego, każdy ze współposiadaczy uzyskuje samodzielną kartę podstawową. Karty dodatkowe - wydawane osobom wskazanym przez posiadacza rachunku (małżonek, pełnoletnie dziecko, osoba obca itd.). Karty imienne - wszystkie karty trójstronne i czterostronne wydawane na świecie są kartami imiennymi. Na rewersie takich kart znajduje się pasek do podpisu. Ponadto na pasku magnetycznym lub mikroprocesorze znajdują się dane identyfikujące posiadacza karty. Opcjonalnie, w zależności od rodzaju karty, znajduje się na jej rewersie również zdjęcie jej posiadacza. Karty na okaziciela - zawsze są to karty dwustronne i przedpłatne. Są one masowo używane, jednak ich zasięg jest zazwyczaj ograniczony do jednego domu towarowego, miasta, przedsiębiorstwa transportowego czy telekomunikacyjnego. Ze względu na zasięg geograficzny karty dzielą się na: Karty lokalne - karty o zasięgu miejskim, stanowym lub regionalnym. Karty krajowe - ważne tylko w kraju, w którym je wydano. Karty międzynarodowe - karty o zasięgu globalnym, ważne na całym świecie. Ze względu na źródło środków, z których pokryte będą zobowiązania klienta w stosunku do banku, wynikające z dokonania transakcji za pomocą karty, wyróżniamy:

6 Karty debetowe Karty kredytowe - emitent karty przyznaje klientowi limit kredytowy odnawialny, do którego posiadacz karty może się nią posługiwać, nie mając własnych środków. Karty obciążeniowe (charge) - funkcjonują na zasadach zbliżonych do kart kredytowych. Zasadniczą cechą różniącą je od kart kredytowych jest obowiązek dokonania przez posiadacza karty każdorazowej spłaty kredytu zaciągniętego w danym okresie rozliczeniowym (najczęściej jeden miesiąc). Karty gwarantowane - są odpowiednikiem karty kredytowej, w której kredyt jest zabezpieczony oprocentowanym depozytem. Funkcjonuje ona tak jak zwykła karta kredytowa, przy czym w przypadku niewywiązywania się przez klienta z umowy z bankiem w ramach postępowania windykacyjnego obciąża się rachunek gwarancyjny, jednocześnie uważając umowę depozytową za zerwaną z winy klienta. Klasyfikacja oparta na korzyściach dodatkowych związanych z posiadaniem karty: Karty zwykłe (masowe) - dostępne dla każdego. Karty złote - oferowane najlepszym i najlepiej sytuowanym klientom. Oprócz prestiżu zapewniają wyższe limity wydatków i wiele dodatkowych usług. Karty platynowe - przeznaczone dla klientów o najwyższych dochodach, którzy korzystają ze specjalnej obsługi w ramach mstytucji private banking. Ze względu na stosowaną technologię karty bankowe dzieli się na: Karty tłoczone (embosowane) - dane identyfikacyjne posiadacza, nr karty, data ważności są wytłoczone, co umożliwia ich łatwe skopiowanie na dowodach transakcji. Jest to tani sposób akceptacji, ponieważ nie potrzeba do tego terminala elektronicznego, ale jednocześnie stosunkowo łatwy do sfałszowania. Ważność karty sprawdza się poprzez bankowy wykaz numerów zastrzeżonych bądź przez telefon z najbliższym centrum autoryzacyjnym. Dodatkowo identyfikacja następuje poprzez podpis dokonany własnoręcznie w obecności np. sprzedawcy. Dane z karty mogą być sczytane za pomocą ręcznego powielacza zwanego imprinterem ( żelazkiem") lub w inny ręczny sposób (długopisem przez kalkę). Rachunek z odbitymi danymi klienta, po podpisaniu jest podstawą do obciążenia karty. Karty magnetyczne (płaskie) - dane identyfikujące posiadacza karty są jedynie nadrukowane na karcie, ale głównym nośnikiem informacji niezbędnych do autoryzacji jest trójścieżkowy pasek magnetyczny. Karty płatnicze zaczęto wyposażać w pasek magnetyczny po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 60. Jednakże rozwój kart magnetycznych nastąpił w połowie lat 90. w efekcie rozwoju techniki komputerowej umożliwiającej szybki i pewny odczyt wiadomości zapisanych na pasku. Identyfikacja posiadacza odbywa się na zasadzie po-równania wprowadzonego przez niego kodu PIN z tym, co jest przechowywane na pasku magnetycznym. Operacje na kartach magnetycznych dokonywane są przeważnie w trybie rzeczywistym (on-line). W ten sposób dla każdej transakcji automatycznie sprawdzane jest pokrycie, a centrum autoryzacyjne zmniejsza o kwotę transakcji dostępne środki. Autoryzacja dokonywana jest przez czytnik elektronicznego terminala. PIN to praktycznie jedynie elektroniczne zabezpieczenie karty magnetycznej. Pozostałe mają charakter organizacyjny (dane wydrukowane na karcie, hologramy, mikrodruki, zdjęcie oraz podpis posiadacza i in.). Korzystanie z tego typu kart jest narażone na wiele niebezpieczeństw, wśród których najpoważniejsze to kradzieże, zakupy na odległość z wykorzystaniem cudzej karty, kopiowanie paska magnetycznego. Karty mikroprocesorowe (inteligentne) - mające wbudowany układ scalony zawierający zazwyczaj pamięć i procesor, co zapewnia możliwość zapisania znacznych ilości danych i pozwala na rozszerzenie zarówno zakresu kontroli autentyczności karty, jak i zdolności jej posiadacza do dokonania zamierzonej transakcji. Pierwsze testy kart mikroprocesorowych w bankowości przeprowadzono na początku lat 80. XX wieku. Użyteczność kart mikroprocesorowych wiąże się z ich wielofunkcyjnością i nieograniczonym zastosowaniem. Mikroprocesor, jako urządzenie posiadające możliwość przechowywania znacząco większej ilości informacji niż pasek magnetyczny, może być również stosowany do przechowywania innego rodzaju informacji zarówno pomocnych w dokonywaniu transakcji (podpis elektroniczny), jak również danych użytecznych w życiu obywatela (dokument identyfikacyjny). Można zaryzykować stwierdzenie, iż wachlarz możliwości i zastosowań mikroprocesora umieszczonego na karcie jest ograniczony jedynie przez wyobraźnię i potrzeby biznesowe. Karty te są bardzo bezpiecznym instrumentem płatności z istotnie ograniczonymi możliwościami kopiowania oraz dodatkowymi elementami uwierzytelniania posiadacza - jak kod PIN. Karty te charakteryzują się bezpieczną kontrolą dostępu, możliwością szyfrowania i deszyfrowania informacji, a także generowania i weryfikacji podpisów cyfrowych. Nowoczesne stan-dardy implementacji technologii mikroprocesorowej gwarantują także odporność kart na kopiowanie. Podstawową zaletą kart wyposażonych w mikroprocesor jest to, że mogą być używane bez infrastruktury telekomunikacyjnej, dzięki czemu koszty obsługi kart mikroprocesorowych są niższe o połowę od kosztów obsługi kart wyposażonych w pasek magnetyczny.

7 Karty hybrydowe - karty funkcjonujące w państwach, gdzie występuje niedostateczna infrastruktura do powszechnego akceptowania i przyjmowania kart mikroprocesorowych. Nośnikiem informacji do autoryzacji jest pasek magnetyczny i mikroprocesor. Karty wirtualne - mogą występować w postaci wydruku papierowego (zaopatrzonego w numer karty, datę ważności i kod weryfikujący CVC2 lub CW2) lub w postaci standardowej plastikowej karty (nie umożliwiają jednak dokonywania transakcji w tradycyjnych punktach akceptujących karty i w bankomatach). Wirtualnej karty można używać wszędzie tam, gdzie fizyczna obecność karty nie jest konieczna, np. przy transakcjach dokonywanych przez telefon lub poprzez Internet. Zastosowanie karty wirtualnej nie niesie jednak żadnych dodatkowych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo. Można zaryzykować twierdzenie, iż jest to tylko nowy sposób działań marketingowych mających za cel dotarcie do pewnej grupy klientów banku. Ze względu na sposób komunikacji z urządzeniem czytnika wyróżnia się karty: Stykowe - komunikacja oraz zasilanie układów karty realizuje się przez widoczne na powierzchni styki galwaniczne. Bezstykowe (zbliżeniowe) - w których brak jest widocznych styków, a posiadają wbudowany układ transmisji radiowej oraz antenę. Komunikowanie się z urządzeniem czytającym odbywa się na niewielką odległość kilku bądź kilkunastu centymetrów. Ze względu na typ zastosowania układu scalonego i dodatkowe urządzenia wyróżniamy karty: Pamięciowe (Memory) - zawierające układ pamięci do przechowywania danych oraz układ logiczny pozwalający na proste działania. Nie mają możliwości wprowadzenia zaawansowanych zabezpieczeń i funkcji, dlatego też są wykorzystywane do najprostszych zastosowań płatniczych. Procesorowe (Smart) - oprócz co najmniej jednej pamięci mają procesor zarządzający dostępem do poszczególnych fragmentów pamięci oraz układ wejścia-wyjścia. Procesor znajdujący się w module pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego umieszczonego w pamięci stałej lub np. wielokrotnie programowalnej. Karty te są znacznie droższe i gorzej zabezpieczone, ale można je łatwiej przystosować do pracy w konkretnym systemie. Oprzyrządowane - odmiana kart procesorowych zawierająca dodatkowo klawiaturę, wyświetlacz oraz dodatkowe urządzenia wejścia - wyjścia, np. czytniki biometryczne. Urządzenia do obsługi kart Bankomaty - wolno stojące urządzenia, za pomocą których można wykonywać operacje gotówkowe (wypłaty i składanie depozytów) i bezgotówkowe (sprawdzenie salda, wydruk historii, zmianę numeru PIN). Podstawowymi elementami składowymi bankomatu są: komputer z klasycznym systemem operacyjnym, czytnik paska magnetycznego, urządzenie do wypłacania pieniędzy, drukarka dziennika operacji, drukarka wyciągów. Oprogramowanie komputera zapewnia odczyt danych ze ścieżki magnetycznej karty, odczyt danych wprowadzonych przez posiadacza karty, sprawdzenie ich po-prawności i realizację poleceń. Pierwszy bankomat zainstalowano w Stanach Zjednoczonych w 1964 roku w First Pennsylvania Bank. Pierwszy nowoczesny bankomat na karty z paskiem magnetycznym został wprowadzony do użytku w 1972 roku przez Lloyds Bank w Wielkiej Brytanii. W połowie lat 80-ych w Polsce pierwszy bankomat uruchomiony w III oddziale banku Polska Kasa Opieki S.A (Pekao S.A.). Bank wydał również pierwsze w naszym kraju karty bankomatowe W zależności od trybu komunikowania się bankomatów z główną bazą danych banku można podzielić bankomaty na: Stand alone - czyli bez podłączenia do informatycznego systemu bankowego. Instalowany, gdy nie ma warunków do założenia sieci. Komputer zainstalowany w bankomacie samodzielnie wykonuje wszystkie operacje związane z obsługą kart. W programie obsługującym bankomat zawarte są wówczas m.in. procedury obliczania PIN, dane potrzebne do tych obliczeń, wykaz numerów kart zastrzeżonych. Jest to rozwiązanie ryzykowne z uwagi na

8 trudności z zabezpieczeniem poufności procedury obliczania PIN, braku bezpośredniej łączności z rachunkiem klienta i niską efektywność aktualizacji wykazu kart zastrzeżonych. Pracujące poza siecią (off-line) - bankomaty mają komputer niepołączony z żadnym systemem informatycznym banku, który może korzystać tylko z danych zawartych we własnej pamięci. Dane z banków przesyłane są okresowo. Stąd też nic jest możliwe dokonywanie żadnej zaawansowanej operacji, ponieważ komputer nie ma możliwości uzyskania odpowiednich informacji. Są bardziej podatne m przekłamania i nadużycia. Główną zaletą tego systemu jest jego niski koszt. Pracujące w trybie sieciowym (on-line) - bankomaty łączy się w sieci połączone z systemami zarządzania bankomatami, a przez ten system z systemami informatycznymi banków. Do realizacji takiego zadania niezbędna jest odpowiednia konfiguracja komputerowa, oprogramowanie oraz infrastruktura telekomunikacyjna W systemie banku następuje sprawdzenie kwoty do wypłaty ze stanem rachunku Dzięki możliwości autoryzacji bankomaty działające w sieci są odporne na kart) sfałszowane lub bez pokrycia. W zależności od zakresu usług: CD (cash dispenser) wypłata gotówki, ATM (automated teller machine) bankomat wielofunkcyjny, wpłaty i wypłaty gotówki, dokonywanie przelewów, sprawdzanie stanu konta, zmiana PIN, historia operacji itp. Kioski multimedialne - wielofunkcyjne urządzenia do zautomatyzowanej obsługi Komunikacja z klientem odbywa się za pomocą ekranu dotykowego lub klawiatur) Umożliwiają przyprowadzanie operacji bankowych, finansowych i pozabankowych (doładowania kart, zakup biletów, informowanie o prognozie pogody itp.). Są wyposażone w szybki procesor, czytnik kart i drukarkę połączone bezpośrednio Internetem. Najbardziej zaawansowane kioski działają na zasadzie wideokonferencji z personelem banku. Imprintery - ręczne maszynki, zwane potocznie żelazkami", służące do mechanicznego odbijania wszystkich danych z kart tłoczonych (embosowanych) na dowodach transakcji. Umożliwiają przeprowadzenie transakcji bez konieczności łączności elektronicznej z centrum autoryzacyjnym. Terminale POS (point-of-sale) - to urządzenie służące do akceptacji kart w punkcie handlowym lub usługowym. Jego głównym celem jest dokonanie automatycznej autoryzacji karty płatniczej oraz późniejsze rozliczenie takiej transakcji. Terminale są łącznikiem pomiędzy sprzedawcą, a centrum rozliczeniowym, które przeprowadza transakcje. Terminale POS w obecnym kształcie pojawiły się w 1979 roku w Stanach Zjednoczonych. Pojawienie się terminali POS było efektem wprowadzenia w 1972 roku paska magnetycznego oraz powstania systemu automatycznego rozliczania transakcji. Zbudowane są na bazie komputera, wyposażone w oddzielną jednostkę centralną, klawiaturę przystosowaną do zadań sprzedaży i monitor. Charakteryzują się ogromną ilością funkcji i pojemnością bazy danych, dużymi możliwościami rozbudowy, przystosowania i współpracy Operacje bankowe POS charakteryzują się: elektronicznym wprowadzaniem danych do terminala kasy zamiast gotówki, elektronicznym przekazywaniem transakcji od handlowca do banku zamiast fizycznego transportu tych środków płatniczych, wprowadzaniem i sprawdzaniem numeru identyfikacyjnego PIN zamiast składania i porównywania podpisów. W związku z wprowadzeniem do obiegu kart chipowych wystąpiła konieczność wymiany urządzeń lub ich dostosowania do obsługi transakcji dokonywanych kartami EMV (wyposażenie w czytnik kart elektronicznych, wymiana oprogramowania). Zmiany te obniżyły koszty eksploatacji terminala dla sprzedawcy, który nie płaci każdorazowo za połączenia telefoniczne. Transakcje są zapisywane w pamięci karty oraz w pamięci terminala. Terminal łączy się z centrum rozliczeniowym tylko jeden raz - na koniec dnia roboczego i przesyła dane o dokonanych w danym dniu transakcjach. Eliminuje to konieczność telefonicznego łączenia się terminala z bankiem przy każdej płatności dokonywanej kartą.

RYNEK KART PŁATNICZYCH W POLSCE

RYNEK KART PŁATNICZYCH W POLSCE 2013; 4(38): 103-115 Artur Kuchciński Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa RYNEK KART PŁATNICZYCH W POLSCE Streszczenie W artykule scharakteryzowano polski rynek kart płatniczych. Głównym celem

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 24 czerwca 2013 r. Spis treści I. Wstęp... 3 II. Prawne aspekty problematyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu Obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 r. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu 1. Regulamin określa warunki wydawania i używania Kart kredytowych oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Obowiązujący od dnia 1 lipca 2015r. z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 6 ust. 24-26, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. 1 Zakres normowania Regulaminu Regulamin określa warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Załącznik Nr 8 do Uchwały 214/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie z dnia 31.08.2012 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Część I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki: 1) wydawania przez MultiBank kart kredytowych (zwanych dalej kartami), 2)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo