BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 2/BS/2015 z r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą ul. Jagiellońska 1 a Dąbrowa Tarnowska, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , NIP , 1) Regulamin określa zasady: a. otwierania i prowadzenia rachunków bankowych prowadzonych w Polskich Nowych Złotych b. korzystania z kanałów bankowości elektronicznej; c. wydawania i obsługi kart debetowych, wydawanych do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. 2) Instytucja podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego UŜyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) antena zbliŝeniowa elektroniczne urządzenie wbudowane w kartę z funkcją zbliŝeniową, komunikujące się z czytnikiem zbliŝeniowym, pozwalające na dokonanie transakcji zbliŝeniowej; 2) akceptant placówka handlowo-usługowa przyjmująca płatności kartami Visa lub MasterCard 3) autoryzacja - wyraŝenie przez Posiadacza rachunku zgody na wykonanie transakcji płatniczej; 4) Bank - Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej 5) Bank beneficjenta/odbiorcy - bank, który dokonuje rozliczenia przekazu z beneficjentem/odbiorcą; 6) Bank pośredniczący - bank, z którego usług korzysta bank zleceniodawcy kierując przekaz do banku beneficjenta; 7) Bank zleceniodawcy - bank krajowy lub zagraniczny, który przyjmuje od Zleceniodawcy dyspozycję i dokonuje wystawienia przekazu; 8) bankomat - urządzenie umoŝliwiające UŜytkownikowi karty wypłatę gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych czynności przy uŝyciu karty; 9) blokada karty (zastrzeŝenie karty) uniewaŝnienie karty przez Bank zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Umową lub Regulaminem 10) Beneficjent/Odbiorca - Posiadacz rachunku będący zamierzonym odbiorcą środków stanowiących przedmiot transakcji płatniczej; 11) Contact Center serwis telefoniczny dla UŜytkownika kart płatniczych w Banku tel , czynny 7 dni w tygodniu, całą dobę 12) czasowa blokada karty czynność dokonywana przez Bank lub na wniosek UŜytkownika karty polegająca na czasowym wstrzymaniu moŝliwości dokonywania transakcji autoryzowanych 13) czytnik zbliŝeniowy elektroniczne narzędzie stanowiące integralną część terminala POS słuŝące do przeprowadzania transakcji zbliŝeniowych, odczytujące dane z anteny zbliŝeniowej; 14) CVV2/CVC2 trzycyfrowy numer umieszczony na rewersie karty, uŝywany do autoryzacji transakcji podczas dokonywania płatności bez fizycznego uŝycia karty, w szczególności do dokonywania transakcji na odległość, np. poprzez Internet, pocztę telefon; 15) data waluty- moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pienięŝnych, którymi obciąŝono lub uznano rachunek; 16) data waluty spot - standardowy termin rozliczenia transakcji przypadający na drugi dzień roboczy po dniu złoŝenia zlecenia, pod warunkiem, iŝ zostało ono złoŝone zgodnie z obowiązującym w Banku terminarzem rozliczeń; 17) dostępne środki saldo rachunku (do którego zostały wydane karty) powiększone o ewentualne środki z tytułu przyznanych kredytów, do wysokości których UŜytkownik karty w ramach dostępnych limitów moŝe dokonywać transakcji; 18) duplikat karty kolejny egzemplarz karty debetowej z takim samym numerem i datą waŝności, jak w karcie dotychczas uŝytkowanej; 19) dzień roboczy - dzień, w którym Bank zleceniodawcy lub beneficjenta prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji płatniczej; 20) Hasło 3D Secure przesyłane w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Kredytobiorcę/UŜytkownika karty numer telefonu komórkowego jednorazowe hasło słuŝące do identyfikacji Posiadacza rachunku/uŝytkownika karty i akceptacji Strona 1 z 13 jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure; 21) IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego - standard numeracji kont bankowych utworzony przez Europejski Komitet Standardów IBAN składa się z dwuliterowego ISO kodu kraju, po którym następują dwie cyfry sprawdzające (kontrolne), i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku; 22) Infolinia Banku serwis telefoniczny dla UŜytkownika karty w Banku, obsługa kart: , zastrzeŝenia kart: , czynny 7 dni w tygodniu, całą dobę; 23) informacja o transakcjach informacja podawana na wyciągu z rachunku po zakończeniu kaŝdego miesiąca kalendarzowego zawierająca wszystkie transakcje rozliczone przez Bank w danym miesiącu kalendarzowym wraz z naleŝnymi Bankowi opłatami i prowizjami; 24) karta debetowa/karta międzynarodowa karta debetowa, spersonalizowana lub niespersonalizowana, zbliŝeniowa bądź nie, zarówno główna jak i dodatkowa, wydawana przez Bank; 25) karta spersonalizowana karta z nadrukowanym na awersie imieniem i nazwiskiem Posiadacza karty lub UŜytkownika karty; 26) karta niespersonalizowana karta bez nadrukowanego na awersie imienia i nazwiska Posiadacza karty lub UŜytkownika karty; 27) karta zbliŝeniowa karta wyposaŝona w antenę zbliŝeniową umoŝliwiającą transakcje zbliŝeniowe 28) karta dodatkowa karta wydawana osobie fizycznej upowaŝnionej przez Posiadacza rachunku do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku transakcji określonych w Umowie 29) kod PIN (Personal Identification Number) - 4-cyfrowy poufny numer, który łącznie z danymi zawartymi na karcie słuŝy do elektronicznej identyfikacji UŜytkownika karty, przypisany do danej karty i znany tylko UŜytkownikowi karty; 30) kod Swift/ BIC kod (ang.: Swift code/ BIC code)- przypisany kaŝdemu bankowi, uczestnikowi systemu S.W.I.F.T, skrót literowy publikowany w międzynarodowym wykazie banków BIC Directory ; 31) kraj Rzeczpospolita Polska; 32) koszty BEN - opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa beneficjent; 33) koszty OUR -opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca. 34) koszty SHA - opcja kosztowa, wg której opłaty banku pośredniczącego i banku beneficjenta pokrywa beneficjent, a banku zleceniodawcy- zleceniodawca; 35) kurs walutowy - kurs wymiany, ogłaszany przez Bank, stosowany do przeliczania walut, dostępny w kaŝdej placówce Banku. Kurs walutowy moŝe ulegać zmianie w ciągu dnia operacyjnego. Zmiany wartości kursu walutowego nie wymagają uprzedniego zawiadomienia Posiadacza rachunku; 36) lokata rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej przeznaczony do gromadzenia środków pienięŝnych przez określony w Umowie czas i na określonych w niej warunkach; 37) limity transakcyjne kwota, do wysokość której UŜytkownik karty moŝe dokonywać w ciągu jednego dnia transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych. Wysokość limitu jest osobno ustalona dla kaŝdej z wymienionych transakcji 38) nierezydent osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania w kraju, w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo dewizowe; 39) NRB - Numer Rachunku Bankowego - polski standard określający sposób numeracji rachunków bankowych; 40) odwołanie polecenia zapłaty: dyspozycja Posiadacza rachunku wstrzymująca obciąŝenie rachunku wskazanym, przyszłym poleceniem zapłaty, składana w Banku przed terminem realizacji; 41) Organizacja płatnicza - organizacja międzynarodowa Visa lub MasterCard, której członkami są instytucje finansowe tworzące system rozliczeń transakcji dokonywanych przy uŝyciu kart; 42) pełnomocnik osoba posiadająca pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem; 43) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pienięŝnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta); 44) Polecenie zapłaty - usługa płatnicza polegająca na obciąŝeniu określoną kwotą rachunku Posiadacza na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której Posiadacz rachunku udzielił Odbiorcy; 45) portal kartowy system umoŝliwiający dostęp zarejestrowanemu Posiadaczowi rachunku/uŝytkownikowi karty do

2 wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej 46) Posiadacz rachunku/ Płatnik osoba fizyczna o pełnej bądź ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem umowę rachunku, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku naleŝy rozumieć kaŝdego ze Współposiadaczy rachunku; 47) przekaz w obrocie dewizowym (Przekaz) transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA; 48) Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku BPS 49) Przelew regulowany - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA ; 50) przepisy dewizowe - ustawa Prawo dewizowe wraz z przepisami wykonawczymi opublikowanymi na jej podstawie oraz analogiczne przepisy prawa obowiązujące w krajach członkowskich UE; 51) placówka sprzedaŝowa Banku oddział lub inna placówka Banku; 52) rachunek bankowy/ rachunek płatniczy rachunek słuŝący do wykonywania transakcji płatniczych oferowany i prowadzony przez Bank dla osób fizycznych; 53) rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo dewizowe; 54) Regulamin Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej 55) saldo rachunku - stan środków pienięŝnych na rachunku wykazywany na koniec dnia operacyjnego; 56) SEPA (Single Euro Payments Area)- jednolity obszar płatności w EUR; koncepcja, która spełnia rolę zintegrowanego rynku usług płatniczych; 57) System Bankowości elektronicznej system bankowości internetowej i mobilnej umoŝliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz dostęp do innych produktów bankowych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej lub za pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym działającym w sieci bezprzewodowej oraz system obsługi telefonicznej; 58) środki dostępu do Systemu Bankowości Internetowej identyfikator UŜytkownika i hasła dostarczane w postaci wydruku lub w formie elektronicznej, umoŝliwiające uwierzytelnianie UŜytkownika i autoryzację zleceń płatniczych i innych dyspozycji w Systemie Bankowości Internetowej 59) strona internetowa Banku Tabela kursowa- tabela, w której publikowane są ustalone przez Bank kursy kupna/sprzedaŝy waluty krajowej (PLN) w stosunku do walut obcych, mające zastosowanie w obrocie dewizowym w Banku. Zmiany Tabeli wchodzą w Ŝycie począwszy od godziny wskazanej w jej treści; 60) Tabela oprocentowania obowiązująca w Banku Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej ; 61) Taryfa opłat i prowizji - obowiązująca w Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej dla klientów indywidualnych ; 62) terminal POS (Point of Sale) elektroniczny terminal słuŝący do przeprowadzania transakcji przy uŝyciu karty wydanej przez bank i wydrukowania rachunku transakcji w tym do uzyskania przez UŜytkownika karty akceptacji transakcji wydanej przez bank i wydrukowania rachunku transakcji; 63) transakcja zainicjowana przez UŜytkownika karty wpłata, transfer lub wypłata środków pienięŝnych, w tym: 1) transakcja bezgotówkowa (stykowa) - płatność za nabywane towary i usługi przy fizycznym uŝyciu karty w placówce handlowo-usługowej, jak równieŝ transakcja na odległość dokonywana bez fizycznego uŝycia karty, w szczególności zrealizowana za pośrednictwem Internetu, telefonu lub poczty; 2) transakcja gotówkowa wypłata gotówki w ramach usługi cash back, w bankomatach, bankach lub w innych uprawnionych jednostkach, oznaczonych logiem organizacji płatniczej umieszczonym na karcie; 3) transakcja zbliŝeniowa (bezstykowa) transakcja bezgotówkowa dokonywana przy uŝyciu karty wyposaŝonej w antenę zbliŝeniową w placówce usługowo-handlowej zaopatrzonej w terminal POS wyposaŝony w czytnik zbliŝeniowy; Strona 2 z 13 polega na realizacji płatności poprzez zbliŝenie karty do czytnika zbliŝeniowego bez konieczności potwierdzania transakcji przez UŜytkownika karty za pomocą kodu PIN lub poprzez złoŝenie podpisu na wydruku z terminala; 4) transakcja internetowa transakcja bezgotówkowa dokonana na odległość bez fizycznego uŝycia karty w Internecie; 64) Umowa umowa o prowadzenie rachunku bankowego 65) Unikatowy identyfikator- kombinacja liter, liczb lub symboli określona przez Bank i przekazana Posiadaczowi rachunku w celu jednoznacznej identyfikacji Posiadacza rachunku lub jego rachunku bankowego. 66) usługa cash back usługa na terminalu POS polegająca na wypłacie gotówki z kasy sklepu przy okazji płatności kartą za towary i usługi; usługa ta jest dostępna tylko na terenie Polski 67) UŜytkownik Posiadacz rachunku i wskazany przez Posiadacza rachunku pełnomocnik, który otrzymuje dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku za pomocą Systemu Bankowości Internetowej; 68) UŜytkownik karty osoba fizyczna, upowaŝniona przez Posiadacza rachunku do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku operacji kartą w zakresie określonym w Umowie; 69) waluta obca waluta nie będąca w kraju prawnym środkiem płatniczym; 70) waluta wymienialna waluta obca określana jako wymienialna przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 71) VISA/MasterCard międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy uŝyciu kart ; 72) zadłuŝenie wymagalne- wierzytelności Banku niespłacone przez Posiadacza rachunku w terminach określonych w Regulaminie; 73) zgoda zgoda Posiadacza rachunku na obciąŝenie jego rachunku bankowego w umownych terminach, stanowiąca podstawę dla Odbiorcy do wystawiania poleceń zapłaty z tytułu określonych zobowiązań; 74) Zleceniodawca/ Płatnik osoba fizyczna, zlecająca dokonanie transakcji płatniczej; 75) Zlecenie płatnicze oświadczenie zleceniodawcy zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej, złoŝone w ustalonej z Bankiem formie; 76) zwrot polecenia zapłaty zwrot na rachunek Posiadacza rachunku środków, z tytułu zrealizowanego polecenia zapłaty na podstawie dyspozycji złoŝonej przez Posiadacza rachunku w Banku. 77) zabezpieczenie 3D Secure/3D Secure sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/uŝytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa pod nazwą Verified by Visa; MasterCard pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia 3. Bank prowadzi następujące rachunki bankowe: 1) oszczędnościowo-rozliczeniowe przeznaczone do gromadzenia środków pienięŝnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pienięŝnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 2) terminowych lokat oszczędnościowych przeznaczone do gromadzenia środków pienięŝnych na warunkach określonych w umowie z zastrzeŝeniem 13 ust. 2; 3) oszczędnościowe przeznaczone do gromadzenia środków pienięŝnych i niewykorzystywane do prowadzenia rozliczeń pienięŝnych Rachunki, o których mowa w 3. prowadzone są w Polskich Nowych Złotych. 2. Rachunki, o których mowa w 3. prowadzone są w oparciu o: 1) Umowę rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego lub 2) Umowę rachunku oszczędnościowego lub 3) Umowę terminowej lokaty oszczędnościowej Bank otwiera rachunki dla osób fizycznych - rezydentów i nierezydentów oraz pracowniczych kas zapomogowo-poŝyczkowych (PKZP) i szkolnych kas oszczędności (SKO). 2. Bank otwiera i prowadzi rachunki takŝe dla osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Rozdział 2. Otwarcie rachunku bankowego Bank otwiera i prowadzi rachunek bankowy dla osoby występującej o zawarcie Umowy, o której mowa w 4 ust. 3 z chwilą podpisania jej przez obie strony. 2. Osoba występująca o zawarcie Umowy zobowiązana jest do okazania: 1) dokumentu toŝsamości: dowodu osobistego lub paszportu; 2) paszportu zagranicznego lub innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania poza krajem w przypadku nierezydentów; 3) tymczasowego dowodu toŝsamości, paszportu lub legitymacji szkolnej w przypadku osoby małoletniej.

3 3. Wraz z zawarciem Umowy osoba składa podpis który, stanowi wzór podpisu Posiadacza rachunku. 4. W przypadku rachunków prowadzonych na rzecz SKO i PKZP podpisy składane są przez uprawnione osoby na Karcie wzorów podpisów. 5. Podpisy, o których mowa w ust. 3 i 4 muszą być złoŝone w obecności pracownika Banku. Rozdział 3. Pełnomocnictwa Posiadacz rachunku bankowego moŝe udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem innej osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Pełnomocnikiem Posiadacza rachunku bankowego moŝe być osoba fizyczna będąca rezydentem bądź nierezydentem. Nierezydent ustanowiony pełnomocnikiem do rachunku rezydenta lub rezydent ustanowiony pełnomocnikiem do rachunku nierezydenta moŝe zlecać wypłaty na swoją rzecz lub na rzecz osób trzecich. 3. W przypadku rachunku wspólnego, pełnomocnictwo ustanawiane jest na podstawie dyspozycji wszystkich Współposiadaczy łącznie. 4. Obecność pełnomocnika przy udzielaniu pełnomocnictwa do Rachunku Lokat Terminowych potwierdzonych ksiąŝeczką nie jest wymagana. 5. Przy udzielaniu pełnomocnictw do Rachunków Oszczędnościowo Rozliczeniowych, Rachunków Oszczędnościowych i Rachunków Lokat Terminowych nie potwierdzonych ksiąŝeczką jest wymagane Pełnomocnictwo moŝe być udzielone jedynie w formie pisemnej. 2. Pełnomocnictwo moŝe być stałe (udzielone na czas nieokreślony) lub jednorazowe (udzielone do wykonywania jednorazowej czynności). 3. Pełnomocnictwo udzielane jest przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w Banku oraz potwierdzone własnoręcznym podpisem Posiadacza rachunku, złoŝonym w obecności pracownika Banku. 4. Pełnomocnictwo staje się skuteczne wobec Banku z chwilą złoŝenia wzoru podpisu przez pełnomocnika w Banku Pełnomocnictwo moŝe być udzielone jako: 1) pełnomocnictwo ogólne w ramach którego pełnomocnik ma prawo do działania w takim zakresie jak Posiadacz rachunku, włącznie z zamknięciem rachunku, o ile tak stanowi treść pełnomocnictwa; 2) pełnomocnictwo szczególne w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku. 2. Pełnomocnictwo nie moŝe obejmować: 1) wydania dyspozycji zapisu na wypadek śmierci Posiadacza rachunku; 2) udzielania dalszych pełnomocnictw; 3) składania wniosków o kredyt odnawialny w rachunku; 4) zawierania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku Umowy kredytu odnawialnego dla Posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego; 5) składania wniosków o wydawanie kart debetowych do rachunku chyba, Ŝe w treści pełnomocnictwa Posiadacz rachunku postanowi inaczej. 10. Do dysponowania rachunkami nie moŝe być jednocześnie ustanowionych więcej niŝ dwóch pełnomocników Pełnomocnictwo moŝe być w kaŝdej chwili zmienione lub odwołane przez Posiadacza rachunku na podstawie pisemnej dyspozycji. 2. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku wspólnym moŝe być zmienione wyłącznie na podstawie dyspozycji wszystkich Współposiadaczy natomiast odwołane na podstawie dyspozycji przynajmniej jednego ze Współposiadaczy. 3. Odwołanie pełnomocnictwa lub zmiana zakresu pełnomocnictwa stają się skuteczne z chwilą złoŝenia w jednostce sprzedaŝowej Banku prowadzącej rachunek, dyspozycji odwołującej lub zmieniającej zakres pełnomocnictwa lub wpływu pisemnego odwołania pełnomocnictwa. 12. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: 1) śmierci Posiadacza rachunku lub pełnomocnika; 2) upływu terminu, na jakie zostało udzielone; 3) odwołania pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku; 4) likwidacji rachunku. Rozdział 4. Rachunek terminowe lokaty oszczędnościowej Rachunki przeznaczone są do gromadzenia środków pienięŝnych na warunkach określonych w Umowie, o której mowa w 4 ust. 2 pkt 3 pkt oraz Potwierdzeniu otwarcia lokaty z zastrzeŝeniem ust Bank moŝe ustalić minimalną wysokość lokaty określoną w Tabeli oprocentowania. 3. Otwarcie rachunku lokaty odbywa się w momencie zdeponowania środków na tym rachunku chyba, Ŝe w Potwierdzeniu otwarcia lokaty strony ustalą inaczej. 4. Lokata moŝe mieć charakter: 1) nieodnawialny, co oznacza, Ŝe jest deponowana na jeden okres umowny; Strona 3 z 13 2) odnawialny, co oznacza, Ŝe po upływie okresu umownego lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres umowny i na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego. 5. Za początek kolejnego okresu umownego przyjmuje się następny dzień kalendarzowy po upływie danego okresu umownego. 6. W przypadku wycofania lokaty z oferty Banku, Bank nie przedłuŝy jej na kolejny okres umowny, informując o tym Posiadacza rachunku co najmniej na 2 miesiące przed upływem okresu umownego w formie uzgodnionej w Umowie Posiadacz rachunku ma prawo złoŝyć dyspozycję wypłaty środków z lokaty przed upływem okresu umownego, co oznacza wypowiedzenie Umowy w zakresie rachunku lokaty ze skutkiem natychmiastowym. Wypłata środków następuje na rachunek wskazany w Umowie lokaty, lub w kasie banku po otrzymaniu dyspozycji Posiadacza rachunku, o ile postanowienia Umowy lokaty nie stanowią inaczej. 2. Gdy dzień dostępności środków w przypadku wypłaty przypada w dniu nie będącym dniem roboczym dla Banku to dzień dostępności środków przesuwa się na następny dzień roboczy dla Banku, przy czym zasady tej nie stosuje się w przypadku lokat z moŝliwością odnawiania na kolejny taki sam okres umowny W umownym okresie przechowywania środków pienięŝnych na lokacie Bank: 1) nie przyjmuje wpłat uzupełniających; 2) nie dokonuje częściowych wypłat z kapitału. 2. O przyjmowaniu wpłat uzupełniających lub częściowych wypłat stanowić mogą indywidualne ustalenia w umowie z klientem. 16. Przeniesienie lokaty w czasie obowiązywania okresu umownego, z zachowaniem terminu, kwoty i waluty lokaty na rzecz innej osoby, jak równieŝ na lokatę wspólną lub z lokaty wspólnej na indywidualną, celem jej dalszego prowadzenia, nie powoduje naruszenia warunków prowadzenia lokaty W przypadku lokaty nieodnawialnej środki pienięŝne nie podjęte po upływie okresu umownego zostają przeksięgowane na rachunek techniczny,chyba Ŝe posiadacz rachunku wskaŝe inny rachunek prowadzony przez bank 2. Rachunek techniczny moŝe być oprocentowany lub nie w zaleŝności od rodzaju produktu. Rozdział 5. Rachunek oszczędnościowy Bank moŝe ustalić minimalną wysokość pierwszej wpłaty na rachunek oszczędnościowy, o którym mowa w 3, pkt 3 w wysokości określonej w Tabeli oprocentowania. 2. Posiadacz rachunku moŝe po dokonaniu pierwszej wpłaty środków dokonywać wpłat uzupełniających na rachunek oszczędnościowy w czasie trwania Umowy rachunku oszczędnościowego. Rozdział 6. Rachunek wspólny Rachunek wspólny moŝe być prowadzone dla maksymalnie czterech osób fizycznych. 2. Rachunek wspólny moŝe być prowadzony dla osób fizycznych będących rezydentami.. 3. Bank nie prowadzi rachunków wspólnych dla osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych Przyjmuje się, Ŝe udziały środków wnoszonych na rachunek przez Współposiadaczy są równe, niezaleŝnie od faktycznego wkładu kaŝdego ze Współposiadaczy. 2. Współposiadacze odpowiadają solidarnie wobec Banku za wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez kaŝdego ze Współposiadaczy w ramach Umowy W ramach rachunku wspólnego kaŝdy ze Współposiadaczy moŝe: 1) dysponować samodzielnie środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na rachunkach; 2) w kaŝdym czasie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem dla drugiego Współposiadacza chyba, Ŝe Umowa rachunku stanowi inaczej. 2. Bank nie przyjmuje zastrzeŝeń złoŝonych przez jednego ze Współposiadaczy dotyczących niehonorowania dyspozycji/zleceń Współposiadacza chyba, Ŝe Umowa stanowi inaczej lub zostanie przedstawione prawomocne postanowienie sądu o zabezpieczeniu wypłat z rachunku wspólnego. Rozdział 7. Rachunek dla PKZP, SKO Rachunek przeznaczony dla PKZP oraz SKO prowadzony jest jako rachunek oszczędnościowy. 2. Rachunek moŝe być wykorzystywany do celów zgodnych z przepisami prawa dotyczącymi zasad tworzenia i działania pracowniczych kas zapomogowo-poŝyczkowych oraz szkolnych kas oszczędnościowych.

4 Rozdział 8. Wypłata po śmierci Posiadacza rachunku Posiadacz rachunku moŝe na wypadek swojej śmierci zadysponować środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na rachunku (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci) na rzecz wskazanych przez siebie osób: małŝonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa do wysokości określonej w ustawie Prawo bankowe. 2. Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci powinna być złoŝona przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w jednostce sprzedaŝowej Banku prowadzącej rachunek. 3. Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci moŝe być odwołana lub zmieniona przez Posiadacza rachunku w dowolnym czasie. 4. W przypadku przeniesienia rachunku, na inną osobę dyspozycja na wypadek śmierci dotycząca środków na przenoszonym rachunku wygasa. 5. JeŜeli Posiadacz rachunku wydał więcej niŝ jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit określony w ustawie Prawo bankowe, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. 24. Bank zobowiązany jest dokonać po śmierci Posiadacza rachunku wypłat, z uwzględnieniem następującej kolejności, z tytułu: 1) zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku; 2) zwrotu kwoty równej wpłatom na rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposaŝenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci Posiadacza rachunku, wskazanej we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposaŝenie, skierowanym do Banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat; 3) realizacji dyspozycji zapisu bankowego na wypadek śmierci Posiadacza rachunku; 4) wypłat na rzecz spadkobierców ustalonych w trybie wskazanym w 27 ust. 2, kwoty o których mowa w pkt 1 i 3, które nie wchodzą do spadku po zmarłym Posiadaczu rachunku. 25. Wypłata z tytułu kosztów pogrzebu, realizacji zapisu na wypadek śmierci oraz częściowej realizacji spadkobrania dokonywana z lokat powoduje: 1) rozwiązanie Umowy; 2) naliczenie odsetek w wysokości właściwej dla likwidowanych lokat zgodnie z zapisami w niniejszym Regulaminie; 3) przeksięgowanie na rachunek środków pozostałych po realizacji wyŝej wymienionych tytułów wraz z naliczonymi odsetkami, a w przypadku braku rachunku na rachunek nieoprocentowany Bank dokonuje wypłaty kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku do rąk osoby, która przedstawi oryginały rachunków stwierdzających wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem Posiadacza rachunku oraz odpis aktu zgonu Posiadacza rachunku. 2. Wydatki, o których mowa w ust.1, Bank pokrywa ze środków znajdujących się na rachunku zmarłego Posiadacza rachunku, w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w środowisku zmarłego Bank dokonuje realizacji dyspozycji na wypadek śmierci na podstawie przedstawionego odpisu aktu zgonu Posiadacza rachunku, dokumentów stwierdzających toŝsamość osób wskazanych w dyspozycji oraz ich oświadczenia, Ŝe nie otrzymały lub, w jakiej kwocie otrzymały wypłatę z tytułu innej dyspozycji Posiadacza rachunku na wypadek śmierci, w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej. lub innym banku. 2. W celu realizacji wypłaty środków na rzecz spadkobierców Bank wymaga przedstawienia dokumentów stwierdzających toŝsamość spadkobierców, prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia prawa do spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego oraz prawomocnego postanowienia sądu o podziale spadku lub umowy notarialnej o dziale spadku lub umowy o dziale spadku lub zgodnego pisemnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o podziale środków na rachunku bankowym. 3. Bank po dokonaniu wypłaty, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, obowiązany jest przekazać informację o dokonanych wypłatach i wysokości, w terminie 14 dni od dnia wypłaty, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela (spadkobiercy). 28. W przypadku: 1) śmierci jednego ze Współposiadaczy rachunku wspólnego do czasu przedłoŝenia w Banku prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, środki zgromadzone na rachunku, znajdują się w dyspozycji pozostałych Współposiadaczy; 2) śmierci wszystkich Współposiadaczy rachunku wspólnego środki pienięŝne zgromadzone na rachunku stawiane są do dyspozycji spadkobierców kaŝdego ze Współposiadaczy w częściach ustalonych w dokumentach dotyczących stwierdzenia nabycia Strona 4 z 13 i działu spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, o których mowa w 27 ust. 2. Rozdział 9. Rachunek osoby małoletniej Umowę o prowadzenie rachunku na rzecz osoby małoletniej, która nie ukończyła 13-tego roku Ŝycia, podpisać moŝe wyłącznie jej Przedstawiciel ustawowy. 2. Przedstawicielami ustawowymi osoby małoletniej są: 1) rodzice (kaŝdy samodzielnie), którym przysługuje władza rodzicielska; 2) opiekun wyznaczony przez sąd, w przypadku gdy Ŝadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, jeŝeli rodzice nie są znani lub jeŝeli nie Ŝyją; 3) kurator ustanowiony przez sąd, jeŝeli Ŝaden z rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska nie moŝe reprezentować dziecka Osoba małoletnia do czasu ukończenia 13 roku Ŝycia nie moŝe samodzielnie dysponować środkami pienięŝnymi zgromadzonymi na rachunku, ani teŝ dokonywać Ŝadnych czynności prawnych związanych z posiadanym rachunkiem. 2. Czynności powyŝsze w imieniu osoby małoletniej w ramach zwykłego zarządu wykonuje Przedstawiciel ustawowy. 31. Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uwaŝa się: 1) dyspozycje w sprawie otwarcia rachunku; 2) dyspozycje w sprawie zmiany waluty rachunku lub przeniesienia środków pienięŝnych na inny rachunek małoletniego, nie powodujące naruszenia warunków Umowy; 3) dyspozycje wpłat na rachunek; 4) dyspozycje wypłat z rachunku w celu zaspokojenia potrzeb małoletniego zgodnych z jego wiekiem nie przekraczających w okresach miesięcznych kwoty równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, określonych dla minionego roku kalendarzowego. Wysokość tej kwoty publikowana jest przez Prezesa GUS Dysponowanie rachunkiem małoletniego z przekroczeniem granic zwykłego zarządu wymaga zgody sądu opiekuńczego. 2. Rozwiązanie Umowy lub likwidacja rachunku osoby małoletniej są czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu osoby małoletniej i wymaga zgody sądu opiekuńczego Postanowienia niniejszego rozdziału mają odpowiednie zastosowanie do rachunków prowadzonych na rzecz osób ubezwłasnowolnionych, przy czym: 1) rachunki osób całkowicie ubezwłasnowolnionych prowadzone są na zasadach obowiązujących dla małoletnich, którzy nie ukończyli 13 roku Ŝycia; 2) rachunki osób częściowo ubezwłasnowolnionych prowadzone są na zasadach obowiązujących dla małoletnich, którzy ukończyli 13 rok Ŝycia. 2. Bank otwiera rachunek dla ubezwłasnowolnionego po okazaniu prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu i zakresie ubezwłasnowolnienia oraz ustanowieniu opiekuna lub kuratora. 3. Zmiana zakresu ubezwłasnowolnienia lub jego uchylenie, wymaga udokumentowania stosownym, prawomocnym orzeczeniem sądu Rachunek bankowy dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat jest otwierany i prowadzony jako rachunek indywidualny. 2. Umowę rachunku bankowy zawiera małoletni wraz z Przedstawicielem ustawowym. 3. Wprowadzenie zmian do Umowy lub Regulaminu wymaga zgody Przedstawiciela ustawowego Po osiągnięciu pełnoletniości przez osobę małoletnią, rachunek moŝe być prowadzony na ogólnych zasadach dotyczących rachunków bankowych prowadzonych w Banku po złoŝeniu stosownej dyspozycji przez Posiadacza rachunku. 2. Posiadacz rachunku po uzyskaniu pełnoletniości powinien niezwłocznie zgłosić się do Banku i przedłoŝyć dokument toŝsamości. Rozdział 10. Oprocentowanie środków na rachunku bankowym Środki pienięŝne zgromadzone na rachunku bankowym podlegają oprocentowaniu według stawki określanej w Tabeli oprocentowania w stosunku rocznym, za wyjątkiem blokad na egzekucję wierzytelności pienięŝnych, które nie podlegają oprocentowaniu. 2. Środki pienięŝne zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane są od daty wpływu bądź wpłaty na rachunek do dnia poprzedzającego datę wypłaty z rachunku bankowego włącznie. 3. Jako podstawę do obliczeń naleŝnych odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku. 4. Od środków wpłaconych i wypłaconych w tym samym dniu Bank nie nalicza odsetek.

5 5. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym dopisywane są do kapitału w PLN w okresach kwartalnych, na koniec kaŝdego kwartału kalendarzowego. 6. Odsetki od lokat terminowych, automatycznie odnowionych, stawiane są do dyspozycji Posiadacza rachunku w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego i mogą być podjęte w dowolnym terminie, nie później jednak niŝ do końca okresu umownego następującego po okresie umownym, za który zostały naliczone. Niepodjęte odsetki podlegają kapitalizacji. 7. Wypłata części lub całości środków z rachunku lokaty terminowej w trakcie trwania okresu umownego powoduje nienaliczenie odsetek za okres utrzymania lokaty, chyba Ŝe indywidualne postanowienia stanowią inaczej. 8. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym dopisywane są do kapitału w walucie rachunku w okresach rocznych, na koniec kaŝdego roku. 9. Aktualna wysokość oprocentowania dostępna jest w Banku i na stronie internetowej Banku Bank moŝe zmienić wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w czasie trwania Umowy, bez konieczności wypowiadania jej w tej części w przypadku wystąpienia czynników określonych w Umowie. 2. W przypadku zmian wysokości oprocentowania odsetki naliczane są: 1) na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym i oszczędnościowym do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania; 2) na rachunku lokaty terminowej: a) oprocentowanej według zmiennej stopy do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania, b) oprocentowanej według stałej stopy wysokość oprocentowania ustalona w chwili otwarcia lokaty obowiązuje przez cały okres umowy, przy czym lokaty odnowione na kolejny taki sam okres umowny podlegają oprocentowaniu według stopy obowiązującej w Banku w dniu odnowienia. Rozdział 11. Dysponowanie środkami na rachunku Posiadacz rachunku uprawniony jest w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Umowy, do swobodnego dysponowania środkami znajdującymi się na jego rachunku. 2. Ograniczenie dysponowania środkami pienięŝnymi moŝe wynikać wyłącznie z przepisów prawa lub Umowy. 3. Posiadacz rachunku moŝe dysponować środkami pienięŝnymi do wysokości wolnych środków Bank odmawia realizacji zlecenia płatniczego z rachunku w przypadku gdy: 1) występuje brak środków niezbędnych do wykonania zlecenia płatniczego lub na pokrycie naleŝnej Bankowi prowizji; 2) Posiadacz rachunku nie podał w zleceniu płatniczym niezbędnych danych do jego realizacji lub dane są sprzeczne bądź niepełne; 3) Bank Odbiorcy: a) znajduje się na terenie kraju objętego embargiem lub sankcjami nałoŝonymi przez organizacje międzynarodowe lub inne państwa; b) objęty jest sankcjami nałoŝonymi przez organizacje międzynarodowe; 4) wykonanie zlecenia płatniczego będzie pozostawało w sprzeczności z przepisami prawa, porozumieniami międzynarodowymi lub umowami międzybankowymi; 5) otrzymał zakaz dokonywania wypłat z rachunku bankowego wydany przez prokuratora, sąd, organ egzekucyjny lub inną instytucję do tego uprawnioną; 6) zlecenie nie zostało prawidłowo autoryzowane; 7) instrument płatniczy, przy uŝyciu którego zlecenie płatnicze jest składane, został zablokowany lub zastrzeŝony. 2. Posiadacz rachunku otrzymuje informację o odmowie wykonania zlecenia płatniczego, jej przyczynie oraz o sposobie korekty błędów: 1) dla zleceń składanych w ramach kanałów bankowości elektronicznej w formie informacji przekazanej do danego kanału bankowości elektronicznej; 2) dla zleceń składanych w formie papierowej w formie telefonicznej informacji z Banku, w którym było składane zlecenie lub mailowo, jeśli Posiadacz rachunku udostępni Bankowi swój adres mailowy, bądź w formie pisma. 3. W przypadku odmowy wykonania zlecenia płatniczego Posiadacz rachunku ma moŝliwość sprostowania zidentyfikowanych przez Bank błędów poprzez ponowne złoŝenie poprawnego zlecenia płatniczego. 40. Bez dyspozycji Posiadacza rachunku realizowane są przez Bank w cięŝar rachunku płatności z tytułu: 1) egzekucji z rachunku; 2) potrącenia wymagalnych wierzytelności Banku; 3) potrącenia wierzytelności Banku, gdy przysługuje mu prawo ściągnięcia swych wierzytelności przed nadejściem terminu Strona 5 z 13 płatności; 4) pobrania naleŝnych Bankowi odsetek, prowizji i opłat wynikających z Umowy; 5) prowizji i opłat naliczanych przez banki zagraniczne od zleceń płatniczych; 6) sprostowania błędu powstałego w wyniku nieprawidłowo zaksięgowanej transakcji płatniczej Bank odpowiada za wykonanie dyspozycji składanych przez Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika zgodnie z ich treścią. 2. W razie nieprawidłowego wykonania dyspozycji Bank ponosi odpowiedzialność za niezachowanie naleŝytej staranności według ogólnych zasad określonych ustawą o usługach płatniczych i przepisami Kodeksu cywilnego. Rozdział 12. Przeprowadzanie rozliczeń pienięŝnych Bank realizuje zlecenia płatnicze z rachunku oszczędnościoworozliczeniowego na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w Banku. 2. KaŜde zlecenie płatnicze składane w Banku wymaga potwierdzenia podpisem zgodnym z wzorem podpisu osoby uprawnionej do dysponowania środkami na rachunku bankowym złoŝonym w obecności pracownika Banku. 3. MoŜliwe jest przyjmowanie przez Bank od UŜytkownika dyspozycji za pomocą Systemu Bankowości Elektronicznej Bank realizując zlecenia płatnicze przyjmuje autoryzację transakcji odpowiednio: 1) w przypadku zleceń w formie papierowej własnoręcznym podpisem Posiadacza rachunku lub innego UŜytkownika Usług Płatniczych, złoŝonym zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i Regulaminie; 2) w przypadku zleceń w formie elektronicznej elektronicznym podpisem złoŝonym w trybie i na zasadach określonych w odrębnych, wiąŝących strony umowach. 2. W odniesieniu do poleceń zapłaty, autoryzacja dokonywana jest poprzez jednokrotne wyraŝenie zgody przez Posiadacza rachunku na obciąŝanie jego rachunku w tym trybie. 3. W odniesieniu do Poleceń Przelewu składanych w formie Zleceń stałych autoryzacja dokonywana jest poprzez jednokrotne wyraŝenie zgody przez Posiadacza rachunku na realizację dyspozycji objętych Zleceniem stałym. 44. Bank przeprowadza rozliczenia pienięŝne w PLN i w walutach wymienialnych w formie bezgotówkowe i gotówkowej w PLN. 45. Rozliczenia gotówkowe dokonywane są: 1) poprzez wpłatę gotówki na wskazany rachunek; 2) w drodze realizacji czeku gotówkowego; 3) przy uŝyciu karty debetowej; 4) na podstawie innego dokumentu bankowego. 5) Ustnego zlecenia przez właściciela lub pełnomocnika rachunku 46. Rozliczenia bezgotówkowe dokonywane są: 1) w obrocie krajowym w PLN: a) na podstawie polecenia przelewu, b) na podstawie polecenia zapłaty, c) w drodze realizacji czeku rozrachunkowego, d) poprzez obciąŝenie rachunku przez Bank wewnętrzną notą memoriałową z tytułu pobranych prowizji i opłat, e) przy uŝyciu karty debetowej, f) w innej formie, na zasadach obowiązujących w Banku; 2) w obrocie dewizowym - w krajowych i zagranicznych środkach płatniczych oraz krajowym w walutach wymienialnych: a) w drodze realizacji Przekazu w obrocie dewizowym, b) przy uŝyciu karty debetowej, c) w innej formie na zasadach obowiązujących w Banku Za podstawę identyfikacji przy wykonaniu transakcji płatniczych z wykorzystaniem rachunku bankowego przyjmuje się numer rachunku w standardzie NRB lub IBAN w przypadku rozliczeń walutowych będące unikatowym identyfikatorem. 2. Zlecenie płatnicze uznaje się za wykonane na rzecz właściwego odbiorcy jeŝeli zostało wykonane zgodnie z unikatowym identyfikatorem bez względu na dostarczone przez Posiadacza rachunku inne informacje dodatkowe. 3. Potwierdzeniem realizacji przez Bank zleceń płatniczych jest opis transakcji na wydruku wyciągu bankowego. Rozdział 13. Karty debetowe Rozdział 13 określa zasady wydawania i uŝywania kart debetowych wydawanych przez Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej oraz zasady rozliczania transakcji dokonanych przy uŝyciu tych kart

6 Oddział 1. Postanowienia ogólne Karta jest własnością Banku. 2. Karta debetowa jest wydawana do rachunków bankowych zgodnie z aktualnie obowiązującą ofertą Banku, dostępną w Taryfie opłat i prowizji, placówkach sprzedaŝowych Banku oraz na stronie internetowej Banku 3. Karta debetowa umoŝliwia dostęp do środków na rachunkach bankowych poprzez dokonywanie transakcji. 4. Karta wydawana jest Posiadaczowi rachunku lub osobie fizycznej upowaŝnionej przez Posiadacza rachunku do dokonywania operacji kartą debetową w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku, z wyłączeniem osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych. 5. Do jednego rachunku moŝe być wydana dowolna liczba kart, przy czym jednemu UŜytkownikowi karty wydawany jest jeden typ karty. Oddział 2. Wydawanie karty Posiadacz rachunku moŝe ubiegać się o wydanie karty dla siebie i innych osób, które upowaŝni do swojego rachunku bankowego. 2. Warunkiem wydania karty jest posiadanie rachunku bankowego w Banku oraz podpisanie przez strony Umowy. W przypadku, gdy Posiadaczem rachunku jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, Umowę podpisuje równieŝ jej przedstawiciel ustawowy. 3. W przypadku braku przeciwskazań do wydania karty i po podpisaniu Umowy przez strony, Bank wydaje kartę. 4. Karta debetowa wydawana jest na wniosek Posiadacza rachunku, który jest złoŝony poprzez jeden z niŝej wymienionych sposób: a. osobiście w placówce sprzedaŝowej Banku prowadzącej rachunek bankowy i podpisany w obecności pracownika Banku zgodnie z kartą wzorów podpisów. Na wniosku o kartę dodatkową podpis składa równieŝ przyszły UŜytkownik karty w przypadku, gdy nie jest on Posiadaczem rachunku, stanowiący wzór podpisu obowiązujący w Banku; b. elektronicznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej. W przypadku, gdy wniosek składany jest o kartę dodatkową, UŜytkownik karty, gdy nie jest on Posiadaczem rachunku, zobowiązany jest osobiście złoŝyć podpis w placówce sprzedaŝowej Banku, stanowiący wzór podpisu obowiązujący w Banku Najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złoŝenia wniosku o wydanie karty UŜytkownikowi karty, któremu Bank postanowił wydać kartę, przesyła kod PIN pocztą na wskazany we wniosku adres korespondencyjny. Otrzymanie kodu PIN upowaŝnia UŜytkownika karty do odbioru karty w placówce sprzedaŝowej Banku, która przyjęła wniosek. 2. W przypadku nie otrzymania koperty zawierającej kod PIN w terminie o którym mowa w ust.1 lub stwierdzenia uszkodzeń koperty zawierającej kod PIN umoŝliwiających odczytanie tego numeru przez inne osoby lub gdy kod PIN jest nieczytelny, UŜytkownik karty powinien niezwłocznie powiadomić placówkę sprzedaŝową Banku prowadzącą rachunek bankowy, która wystąpi o wygenerowanie nowego kodu PIN do karty. 3. UŜytkownik karty odbiera kartę osobiście, podpisując ją w obecności pracownika Banku. Podpis musi być zgodny z wzorem podpisu złoŝonym w Banku. Podpis złoŝony na karcie jest wzorem dla wszystkich placówek handlowo-usługowych akceptujących karty, umoŝliwiającym autoryzacje transakcji przy uŝyciu karty. 4. W przypadku złoŝenia na karcie podpisu, który nie mieści się na pasku lub róŝni się od wzoru podpisu złoŝonego w Banku, procedura wydania karty zostanie powtórzona, a kosztami związanym z wydaniem duplikatu karty zostanie obciąŝony Posiadacz rachunku zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 5. Bank wydaje kartę jako nieaktywną w środowisku elektronicznym. Kartę moŝna aktywować wybierając jedną z poniŝszych metod: 1) dokonanie transakcji lub innej operacji w bankomacie z uŝyciem poprawnego kodu PIN; 2) za pośrednictwem telefonu dzwoniąc na Infolinię Banku pod numer ; 6. Okres waŝności karty spersonalizowanej wynosi 36 miesięcy, podany jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu wskazanego na karcie miesiąca. 7. Wznowioną kartę UŜytkownik karty odbiera kartę osobiście w placówce sprzedaŝowej Banku. 8. Po wznowieniu karty numer karty i kodu PIN nie ulega zmianie. 9. Po odebraniu wznowionej karty UŜytkownik karty jest zobowiązany do: 1) podpisania karty zgodnie ze wzorem podpisu złoŝonym w Banku; 2) zniszczenia karty poprzednio uŝywanej poprzez uszkodzenie lub przecięcie paska magnetycznego i mikroprocesora. 10. Wznowiona karta jest nieaktywna. W celu aktywowania karty wznowionej naleŝy wybrać jedną z metod opisanych w ust Karta niespersonalizowana wraz z kodem PIN wydawana jest w placówce sprzedaŝowej Banku z chwilą przyjęcia i zaakceptowania przez Bank podpisanego wniosku o wydanie karty przez Posiadacza rachunku i UŜytkownika karty, jeśli karta wydawana jest jako karta dodatkowa. 2. W przypadku, gdy UŜytkownik karty stwierdzi uszkodzenie otrzymanego kodu PIN, w bezpiecznej kopercie z kodem PIN nie będzie kodu PIN lub będzie on niepełny oraz gdy kod PIN będzie niemoŝliwy do odczytu, wówczas Bank wydaje UŜytkownikowi karty nową kartę z nowym kodem PIN. 3. UŜytkownik karty podpisuje kartę niespersonalizowaną w obecności pracownika Banku zgodnie z wzorem podpisu złoŝonym w Banku. 4. Karta niespersonalizowana jest wydawana jako nieaktywna. W celu aktywowania karty naleŝy wybrać jedną z metod opisanych w 5 ust Okres waŝności karty niespersonalizowanej podany jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu miesiąca, roku podanego na karcie. 6. Okres waŝności karty niespersonalizowanej podany jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu wskazanego na karcie miesiąca. 7. Karty wydane jako niespersonalizowane wznawiane są jako karty spersonalizowane. 8. Do karty wznowionej obowiązuje taki sam kod PIN jak do karty wydanej poprzednio. 9. Wznowiona karta jest nieaktywna. W celu aktywowania karty wznowionej naleŝy wybrać jedną z metod opisanych w 5 ust W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia karty UŜytkownik karty moŝe zwrócić się do placówki sprzedaŝowej Banku prowadzącej rachunek z wnioskiem o wydanie duplikatu karty. Warunkiem wydania duplikatu przez Bank jest zwrot karty uszkodzonej lub podpisanie oświadczenia o niemoŝności zwrócenia karty. 2. Duplikat karty odbierany jest w placówce sprzedaŝowej Banku prowadzącej rachunek w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złoŝony został wniosek o wydanie duplikatu karty. 3. Zmiana danych personalnych UŜytkownika karty zawartych na karcie wymaga wydania duplikatu karty lub nowej karty, z zastrzeŝeniem ust. 1 zdanie drugie. 4. Poinformowanie Banku przez UŜytkownika karty o zmianach określonych w ust. 3 na co najmniej 45 dni kalendarzowych przed końcem okresu waŝności karty powoduje, Ŝe karta wznowiona będzie zawierała nowe dane Rezygnacja z uŝytkowania karty w okresie jej waŝności moŝliwa jest w sytuacji, gdy Posiadacz rachunku: 1) wypowie Umowę zgodnie z postanowieniami w niej zawartymi, lub 2) zgłosi ten fakt w placówce sprzedaŝowej Banku prowadzącej rachunek i zwróci kartę do placówki sprzedaŝowej Banku lub zniszczy kartę w sposób uniemoŝliwiający jej dalsze uŝytkowanie, w przypadku gdy na podstawie Umowy została wydana większa liczba kart, a rezygnacja nie dotyczy wszystkich kart. W przypadku nie zgłoszenia do Banku rezygnacji z karty, ewentualne opłaty za kartę będą naliczane zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą. 2. W przypadku rezygnacji z uŝytkowania karty w okresie jej waŝności, UŜytkownik karty nie będący Posiadaczem rachunku powinien poinformować o tym fakcie Posiadacza rachunku, który następnie powinien poinformować placówkę sprzedaŝową Banku zgodnie z ust 1 pkt NiezłoŜenie przez Posiadacza rachunku rezygnacji z uŝywania karty w terminie 45 dni przed upływem okresu waŝności karty, powoduje automatyczne wydanie karty wznowionej, tj. następnej karty na kolejny okres. W przypadku, gdy Posiadaczem rachunku jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest równieŝ pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego. 4. Bank poinformuje pisemnie Posiadacza rachunku na ostatni podany adres do korespondencji o zamiarze nieprzedłuŝenia Umowy, na co najmniej 45 dni kalendarzowych przed upływem okresu waŝności karty, podanego na awersie karty. Oddział 3. UŜytkowanie karty Karty moŝe uŝywać: 1) Posiadacz rachunku; 2) UŜytkownik karty uprawniony do korzystania ze środków na rachunku Posiadacza rachunku jedynie przy uŝyciu karty wydanej na jego imię i nazwisko. 2. Wniosek o wydanie karty, wznowienie i odblokowanie karty składany jest przez Posiadacza rachunku, o ile Umowa nie stanowi inaczej. Składanie reklamacji związanych z uŝytkowaniem karty oraz informacje o zmianie danych osobowych UŜytkownika karty zastrzeŝone jest dla Posiadacz rachunku. 3. UŜytkownik karty jest zobowiązany do: 1) przechowywania karty i ochrony kodu PIN z zachowaniem naleŝytej staranności, w sposób zabezpieczający przed ich utratą oraz nieprzechowywania karty razem z kodem PIN, ani w Ŝadnej innej formie umoŝliwiającej skorzystanie z kodu PIN osobom nieupowaŝnionym; 2) nieudostępnianie karty i kodu PIN osobom trzecim; 3) uŝywania numeru CVV2/CVC2 w sposób zabezpieczający przed jego przejęciem i poznaniem przez osoby nieuprawnione; 4) korzystania z karty zgodnie z niniejszym Regulaminem Do kaŝdej nowej karty generowany jest kod PIN. 2. Kod PIN jest znany wyłącznie UŜytkownikowi karty. 3. Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu PIN przy dokonywaniu transakcji spowoduje odmowę transakcji i czasowe zablokowanie karty. Kartę moŝna odblokować tego samego dnia kontaktując się z Strona 6 z 13

7 Infolinią Banku lub następnego dnia po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN Karty debetowe są międzynarodowymi kartami płatniczymi umoŝliwiającymi UŜytkownikowi karty dokonywanie w kraju i za granicą transakcji: 1) płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta (VISA lub MasterCard), w tym dokonywania transakcji zbliŝeniowych; 2) wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta (VISA lub MasterCard); 3) wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich oznaczonym logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta (VISA lub MasterCard); 4) płatności dokonywanych na odległość, bez fizycznego uŝycia karty, np. poprzez Internet, pocztę, telefon; 5) awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą, w trybie określonym w 18 ust Karta umoŝliwia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wypłatę gotówki w ramach usługi cash back u akceptantów świadczących taką usługę. 3. Karta umoŝliwia sprawdzenie salda dostępnych środków na rachunku bankowym oraz zmianę kodu PIN w bankomatach świadczących taką usługę UŜytkownik karty debetowej moŝe dokonywać transakcji przy uŝyciu karty do wysokości dostępnych środków na rachunku, w ramach limitu, jeŝeli taki został przez strony lub przez Posiadacza rachunku wskazany, w ramach dziennych maksymalnych limitów transakcyjnych, ustalonych przez Bank i określonych w Umowie. 2. Posiadacz rachunku moŝe zdefiniować dla kaŝdej karty własne dzienne limity transakcyjne, niŝsze od limitów transakcyjnych określonych przez Bank w Umowie i moŝe je w kaŝdej chwili zmieniać poprzez złoŝenie odrębnej dyspozycji w Banku, jak równieŝ wyzerować wybrane limity transakcyjne, jeśli nie będzie korzystał z danego typu transakcji lub ze względów bezpieczeństwa. 3. Za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku posługiwania się kartą debetową wydaną: 1) Posiadaczowi rachunku odpowiada on sam; 2) Posiadaczowi rachunku o ograniczonej zdolności do czynności prawnych odpowiada jej przedstawiciel ustawowy; 3) osobie fizycznej upowaŝnionej przez Posiadacza rachunku odpowiada Posiadacz rachunku. 4. Karty debetowej nie wolno uŝywać niezgodnie z prawem, w szczególności do realizacji płatności za zabronione towary i usługi Karty z funkcją zbliŝeniową są wyposaŝone w antenę zbliŝeniową, która znajduje się w prawym, górnym rogu na awersie karty debetowej. 2. Wysokość jednorazowego limitu kwotowego dla transakcji zbliŝeniowych przeprowadzanych na terenie Polski wynosi 30 PLN (karta Visa) lub 50 PLN (karta MasterCard). 3. Informacje o zmianie wysokości limitu kwotowego dla transakcji zbliŝeniowych moŝna uzyskać w placówkach sprzedaŝowych Banku, na Infolinii Banku oraz na stronie internetowej Banku 4. Dokonywanie transakcji zbliŝeniowych jest moŝliwe dla karty, która posiada taką funkcjonalność. 5. Transakcja zbliŝeniowa przekraczająca limit kwotowy moŝe wymagać podania kodu PIN lub zostanie zrealizowana, jako typowa transakcja bezgotówkowa dokonywana w terminalu POS, z zastrzeŝeniem ust NiezaleŜnie od wysokości kwoty transakcji zbliŝeniowej moŝe zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji jako typowej transakcji bezgotówkowej dokonywanej w terminalu POS, mimo, iŝ zostały spełnione wszelkie warunki do zrealizowania transakcji zbliŝeniowej. 7. W przypadku przekroczenia dziennego limitu transakcji zbliŝeniowych, kolejna transakcja zbliŝeniowa w danym dniu nie będzie zrealizowana. W tym przypadku płatność będzie mogła być zrealizowana jako zwykła transakcja bezgotówkowa dokonywana w terminalu POS. 8. Posiadacz rachunku/uŝytkownik karty moŝe w kaŝdym czasie wyłączyć funkcję płatności zbliŝeniowych za pośrednictwem Infolinii Banku lub w placówce Banku Wszystkie transakcje gotówkowe z uŝyciem karty (w bankomacie lub poprzez usługę cash back) są autoryzowane. 2. Wszelkie dyspozycje wykonania transakcji z uŝyciem karty będą autoryzowane przez UŜytkownika karty poprzez jeden z poniŝszych sposobów: 1) złoŝenie podpisu na dowodzie dokonania transakcji u niektórych akceptantów oraz w niektórych placówkach sprzedaŝowych banków; 2) wprowadzenie kodu PIN u akceptantów, w bankomatach oraz w placówkach sprzedaŝowych banków; 3) podanie numeru karty oraz daty jej waŝności i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 w przypadku płatności dokonywanych na odległość, np. poprzez Internet, pocztę, telefon oraz dodatkowo Hasła 3D Secure w sytuacji udostępniania przez akceptanta zabezpieczenia 3D Secure; 4) zbliŝenie karty do czytnika zbliŝeniowego, dla transakcji zbliŝeniowych, jeśli akceptant nie wymaga potwierdzenia Strona 7 z 13 transakcji poprzez wprowadzenie kodu PIN lub złoŝenie na dowodzie dokonania transakcji podpisu, zgodnego z podpisem na karcie; 3. Hasło 3D Secure generowane jest indywidualnie dla kaŝdej transakcji internetowej. Trzykrotne błędne wprowadzenie Hasła 3D Secure spowoduje zablokowanie wykonania transakcji internetowej. Posiadacz rachunku/uŝytkownik karty moŝe odblokować wykonywanie transakcji internetowych tego samego dnia za pośrednictwem Infolinii Banku bądź w placówce Banku. W przeciwnym wypadku wykonywanie transakcji internetowych zostanie automatycznie odblokowana następnego dnia. 4. Urządzenia, na które Posiadacz rachunku/uŝytkownik karty będzie otrzymywał Hasła 3D Secure powinny być zabezpieczone hasłem dostępu znanym tylko Posiadaczowi rachunku/uŝytkownikowi karty. 5. Podczas realizacji transakcji przy uŝyciu karty moŝe zaistnieć konieczność okazania dokumentu stwierdzającego toŝsamość UŜytkownika karty. Nieokazanie dokumentu moŝe być powodem odmowy realizacji transakcji. 6. Przy pobieraniu gotówki z bankomatu naleŝy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie urządzenia. 7. W ramach usługi cash back moŝna jednorazowo wypłacić do określonego przez organizacje płatnicze limitu (300 zł dla kart VISA oraz dla kart MasterCard). Kwota limitu w usłudze cash back ustalana jest przez organizacje płatnicze. Warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie transakcji bezgotówkowej nie jest moŝliwa sama wypłata gotówki Utrata prawa uŝytkowania karty następuje w przypadku: 1) upływu terminu waŝności karty; 2) zniszczenia lub uszkodzenia karty; 3) śmierci UŜytkownika karty; 4) blokady karty; 5) czasowej blokady karty; 6) wymiany karty na nową; 7) rozwiązania Umowy przez jedną ze stron. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, karta musi zostać zwrócone do Banku lub zniszczona w sposób uniemoŝliwiający jej dalsze uŝywanie, z zastrzeŝeniem sytuacji określonych w ust. 1 pkt 3 i Utrata prawa uŝytkowania karty nie zwalnia Posiadacza rachunku z obowiązku uregulowania wszelkich naleŝności z tytułu transakcji dokonanych przy jej uŝyciu równieŝ przez UŜytkownika karty oraz naleŝnych Bankowi opłat i prowizji związanych z uŝywaniem karty Karta zablokowana, nie moŝe być ponownie uŝyta. 2. Bank ma prawo do blokady karty: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty, wymienionych w ust. 3-5; 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego uŝycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji. 3. Bank moŝe zablokować kartę w przypadku naruszenia przez UŜytkownika karty zasad określonych w Regulaminie lub w Umowie. 4. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez UŜytkownika karty w związku z uŝywaniem karty, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty. 5. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez osoby trzecie w związku z uŝyciem karty, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty. 6. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przy uŝyciu karty utraconej, Bank zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw tego rodzaju. 7. Bank informuje telefonicznie UŜytkownika karty przed jej zablokowaniem, a jeŝeli nie jest to moŝliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu karty byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 8. Karta moŝe być czasowo zablokowana przez Bank bądź na wniosek UŜytkownika karty. 9. Czasowa blokada karty przez Bank jest dokonywana w przypadku podejrzenia nieuprawnionego uŝycia karty, celowego wprowadzenia w błąd Banku przez Posiadacza rachunku poprzez podawanie nieprawdziwych informacji we wniosku o wydanie karty lub w innych dokumentach związanych z obsługą karty oraz zgłoszenia reklamacji i trwa do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego lub reklamacyjnego. 10. W przypadku gdy, wniosek o czasową blokadę karty składany jest przez UŜytkownika karty, powinien on pamiętać o odblokowaniu karty poprzez złoŝenie pisemnej dyspozycji osobiście w placówce sprzedaŝowej Banku w wyznaczonym w ust. 11 terminie. 11. JeŜeli w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia złoŝenia wniosku przez UŜytkownika karty o czasowe zablokowanie karty, UŜytkownik karty nie zgłosi Ŝądania odblokowania karty, karta automatycznie przechodzi w stan blokady stałej, czyli zastrzeŝenie karty W miejsce karty utraconej i zablokowanej Bank, na wniosek Posiadacza rachunku, wydaje kartę z nowym numerem, okresem waŝności i kodem PIN. 2. Karta, która wcześniej została zastrzeŝona, nie moŝe być ponownie uŝyta. 3. W przypadku utraty lub zgubienia karty za granicą, po zgłoszeniu tego faktu pod numerem telefonu podanym w Umowie i na rewersie karty,

8 UŜytkownik karty moŝe otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym banku uczestniczącym w systemie, w którym wydana była karta (VISA lub MasterCard). Oddział4. Rozliczanie transakcji Transakcje dokonywane przy uŝyciu karty w Polsce przeliczane są w złotych polskich, a transakcje dokonywane za granicą w walucie danego kraju. 2. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonywane kartami z logo organizacji płatniczej MasterCard poza granicami Polski, przeliczane są na euro według kursu obowiązującego w organizacji płatniczej, w której wydana jest karta w dniu rozliczenia transakcji, a następnie są przeliczane na walutę rachunku bankowego po kursie sprzedaŝy pieniądza obowiązującym w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w dniu rozliczenia transakcji. ObciąŜenie rachunku jest dokonywane w walucie rachunku bankowego. Aktualne podstawowe kursy walut obowiązujące w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz z podaniem daty i godziny, od której obowiązują, są dostępne w placówkach sprzedaŝowych Banku oraz na stronie internetowej 3. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonywane kartami z logo organizacji płatniczej Visa w innej walucie niŝ waluta rachunku bankowego, przeliczane są na walutę rachunku bankowego według kursu obowiązującego w organizacji płatniczej w dniu rozliczenia transakcji i powiększone są o prowizję Banku za przewalutowanie zgodnie z obowiązującą Taryfą, a następnie informacja o tej kwocie przekazywana jest do Banku w celu rozliczenia. Kursy, po których transakcje przeliczane są przez Visa na walutę rachunku bankowego, dostępne są na stronie internetowej organizacji Visa Europe. 4. Transakcje dokonywane kartą rozliczane są na rachunku bankowym najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu przez Bank z organizacji płatniczej informacji o rozliczeniu danej transakcji. 5. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do utrzymywania na rachunku bankowym środków pienięŝnych w wysokości zapewniającej pokrycie kwot transakcji dokonanych wszystkimi kartami wydanymi w ramach tego rachunku, a takŝe stosownych opłat i prowizji, wynikających z Taryfy opłat i prowizji. 6. W przypadku dokonania transakcji powodujących przekroczenie limitu dostępnych środków na rachunku, Bank stosuje odpowiednio przepisy zawarte w umowie rachunku. 7. Bank nie udziela akceptacji w przypadku próby dokonania transakcji: 1) której kwota przekracza wartość dostępnych środków lub wartość limitu transakcyjnego; 2) przy uŝyciu karty zastrzeŝonej lub czasowo zablokowanej; 3) kartą, której kod PIN jest zablokowany; 4) kartą, do której utracono prawo uŝytkowania. Oddział5. Ubezpieczenie karty Bank oferuje dla kart debetowych pakiet ubezpieczeń Bezpieczna Karta w formie usług dodanych do karty bez dodatkowych opłat. 2. KaŜda karta wydana przez Bank jest objęta ubezpieczeniem w ramach pakietu Bezpieczna Karta. 3. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie podpisania Umowy, przy czym nie wcześniej niŝ po spełnieniu warunków zawartych w Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia ( SWU ). 4. W przypadku zmian w SWU, aktualny tekst dostępny jest w placówkach sprzedaŝowych Banku oraz na stronie internetowej Banku. Oddział ł 6. Ochrona karty Utratę, kradzieŝ, przywłaszczenie lub nieuprawnione uŝycie karty, jak równieŝ nieuprawniony do niej dostęp UŜytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jeden z niŝej podanych sposobów: 1) telefonicznie poprzez Infolinię Banku pod numerem ; 2) osobiście w placówce sprzedaŝowej Banku; 3) za pośrednictwem portalu kartowego; 4) za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem W celu zarejestrowania powyŝszego zawiadomienia, UŜytkownik karty powinien podać przyjmującemu zgłoszenie wszystkie niezbędne dane pozwalające na identyfikację karty. 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z zastrzeŝeniem karty. 4. Po zastrzeŝeniu karty nie ma moŝliwości dalszego korzystania z karty. 5. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, na pisemny wniosek Posiadacza rachunku, Bank wydaje kartę z nowym numerem, okresem waŝności i kodem PIN. Oddział 7. Opłaty i prowizje Za czynności związane z realizacją Umowy, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Taryfa opłat i prowizji. 2. Obowiązująca Posiadacza Rachunku Taryfa opłat i prowizji moŝe ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy polegającej na podwyŝszeniu opłat lub prowizji. 3. Zmiana stawek opłat lub prowizji, o której mowa w ust. 2 moŝe nastąpić w przypadku: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie w jakim zmiana ta wpływa na wykonanie Umowy, 2) wzrostu, o co najmniej 5%, cen towarów i usług konsumpcyjnych wyraŝanych wskaźnikiem średniorocznym ogłaszanym przez Prezesa GUS, Strona 8 z 13 3) wzrostu cen usług świadczonych przez podmioty współpracujące z Bankiem przy wykonywaniu czynności bankowych na zasadach określonych w ust W przypadku wzrostu cen towarów i usług, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, Bank moŝe podjąć decyzję o podniesieniu opłat lub prowizji maksymalnie o skumulowaną wartość wzrostu cen towarów i usług. 5. W przypadku wzrostu cen, o których mowa w ust. 3 pkt 3, Bank moŝe podjąć decyzję o podniesieniu opłat lub prowizji proporcjonalnie do wzrostu cen. 6. Bank podejmuje decyzje, o której mowa w ust. 4 w terminie 30 dni po ogłoszeniu wskaźnika, ze skutkiem obowiązywania od pierwszego dnia piątego miesiąca kalendarzowego. 7. Zmiana Taryfy polegająca na obniŝeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych moŝliwa jest w kaŝdym czasie i nie jest uzaleŝniona od wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust JeŜeli wprowadzane zmiany opłat i prowizji obejmują czynności, które są lub mogą być wykonywane w związku z Umową, Bank informuje, na trwałym nośniku, w szczególności na piśmie lub drogą elektroniczną Posiadacza rachunku o zakresie wprowadzanych zmian w terminie nie później niŝ dwa miesiące przed datą ich wejścia w Ŝycie. 9. Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w Ŝycie zmian: 1) wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym; 2) zgłosić sprzeciw nie wypowiadając Umowy, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w Ŝycie proponowanych zmian. 10. Brak sprzeciwu, o których mowa w ust. 9 pkt. 2, wobec proponowanych zmian jest równoznaczne z ich akceptacją. 11. Aktualna Taryfa dostępna jest równieŝ w placówkach sprzedaŝowych Banku oraz na stronie internetowej Banku (www.bsdabrowatarnowska.pl). Oddział8. Postanowienia końcowe Regulamin moŝe zostać zmieniony z waŝnych przyczyn. Za waŝne przyczyny uznaje się: 1) zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, 2) konieczność wprowadzenia nowej interpretacji przepisów regulujących działalność sektora bankowego bądź świadczenie przez Bank usług wynikających z orzeczeń sądów, w tym sądów UE, 3) zarządzenia Prezesa NBP, uchwały i rekomendacje KNF, decyzje UOKiK lub innych właściwych w tym zakresie organów lub urzędów kontrolnych, w tym organów i urzędów UE, 4) zmiany w produktach Banku, lub 5) podwyŝszenie poziomu świadczenia przez Bank usług, bądź czynności bankowych, 2. O zakresie wprowadzanych zmian, Bank zawiadamia Posiadacza rachunku w sposób określony w Umowie, w terminie nie później niŝ dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w Ŝycie. 3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 4-5, Posiadacz rachunku jest informowany o zmianach, z pominięciem trybu, o którym mowa w ust. 2, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Banku lub na wyciągu bankowym, gdy zmiany te nie wpływają na zakres Umowy. 4. Bank moŝe powiadomić o zmianach, o których mowa w ust. 1: 1) poprzez zamieszczenie zmian na wyciągu bankowym z rachunku doręczanym Posiadaczowi rachunku w sposób ustalony w Umowie, lub 2) poprzez przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres Posiadacza rachunku w przypadku uprzedniej zgody Posiadacza rachunku na przesyłanie przez Bank korespondencji w formie elektronicznej oraz podania przez Posiadacza rachunku adresu do komunikacji z Bankiem, lub 3) poprzez dostarczenie wiadomości Posiadaczowi rachunku w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej w przypadku aktywowania przez Posiadacza rachunku dostępu do tego systemu, lub 4) listownie na wskazany przez Posiadacza rachunku adres do korespondencji, lub 5) na adres Posiadacza rachunku znajdujący się w dokumentacji rachunku w przypadku, gdy Posiadacz rachunku złoŝył dyspozycję o niewysyłaniu mu korespondencji. 5. Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w Ŝycie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 6. JeŜeli Posiadacz rachunku, najpóźniej przed datą wejścia zmian, zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w Ŝycie proponowanych zmian. 7. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją. 8. Wszelkie zmiany Umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem niewaŝności, z zastrzeŝeniem sytuacji wymienionych w Umowie. W przypadku, gdy Posiadaczem rachunku jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, na wszelkie zmiany, które wymagają formy pisemnej, przedstawiciel ustawowy musi wyrazić zgodę na piśmie. 68. W przypadku reklamacji oraz zestawienia transakcji Bank postępuje zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych Bank zapewnia UŜytkownikowi karty zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie określonym w Ustawie Prawo bankowe.

9 2. Bank zapewnia ochronę danych osobowych UŜytkownika karty zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 70. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo bankowe oraz Ustawy o usługach płatniczych. Rozdział 14. Oddział 1. Postanowienia ogólne Kanały bankowości elektronicznej W ramach kanałów bankowości elektronicznej Bank udostępnia Posiadaczowi rachunku: 1) System Bankowości Internetowej; Bank moŝe zablokować dostęp do kanałów bankowości elektronicznej w przypadku: 1) uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem; 2) podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez UŜytkownika w związku z uŝywaniem kanałów bankowości elektronicznych. 2. Bank informuje telefonicznie UŜytkownika o zablokowaniu kanałów bankowości elektronicznej przed ich zablokowaniem, a jeŝeli nie jest to moŝliwe niezwłocznie po ich zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu kanałów bankowości elektronicznej byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. Oddział 2. System Bankowości Internetowej System Bankowości Internetowej przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunków prowadzonych przez Bank zgodnie z ofertą i postanowieniami Regulaminu. 2. Bank udostępnia UŜytkownikom za pomocą Systemu Bankowości Elektroniczne Bankowości Internetowej między innymi: 1) informacje o stanie środków pienięŝnych zgromadzonych na rachunkach; 2) polecenia przelewu w obrocie krajowym w złotych; wraz ze stronami transakcji 3) wgląd do lokat terminowych, kredytów, udziałów 4) szablony płatności i bazę kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje. 3. Opis i zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej dostępny jest w Banku System Bankowości Internetowej jest dostępny dla UŜytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeŝeniem ust W celu poprawnej współpracy z Systemem Bankowości Internetowej, UŜytkownicy powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umoŝliwiającej stosowanie protokołu szyfrującego SSL. Sprzęt komputerowy UŜytkowników powinien mieć zainstalowane i działające aktualne wersje systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programów antywirusowych i programów typu firewall. 3. Bank zastrzega sobie moŝliwość wprowadzenia, za powiadomieniem UŜytkowników, przerw w funkcjonowaniu Systemu Bankowości Internetowej niezbędnych do wykonania czynności związanych z prawidłowym jego funkcjonowaniem, w tym konserwacją, ulepszeniem lub zabezpieczeniem UŜytkownicy uzyskują dostęp do Systemu Bankowości Internetowej po podpisaniu Umowy i złoŝeniu wniosku o dostęp do Systemu Bankowości Internetowej. 2. Wniosek o dostęp do Systemu Bankowości Internetowej oraz umowy wraz z załącznikami podpisuje Posiadacz rachunku. 3. W przypadku zmiany danych, takich jak zmiana UŜytkowników lub zmiana rachunków dostępnych w Systemie Bankowości Internetowej, lub zmiana uprawnień UŜytkowników, Posiadacz rachunku składa w Banku zaktualizowany wniosek o dostęp do Systemu Bankowości Internetowej 4. Po podpisaniu wniosku o dostęp do Systemu Bankowości Internetowej i Umowy Bank wydaje UŜytkownikom środki dostępu do Systemu Bankowości Internetowej Wszystkie dyspozycje złoŝone przez UŜytkowników dokonywane są w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku. 5. Wszystkie dyspozycje złoŝone przez UŜytkowników są zabezpieczone przez Bank w sposób trwały i mogą stanowić potwierdzenie dla Posiadacza rachunku UŜytkownicy zobowiązani są do skutecznego chronienia udostępnionych im środków dostępu do Systemu Bankowości Internetowej oraz nieujawniania ich osobom trzecim. Identyfikator UŜytkownika moŝe być podany pracownikowi Banku w przypadku, Strona 9 z 13 kiedy UŜytkownik składa w Banku dyspozycję, reklamację lub inne zgłoszenie. 2. W przypadku utraty, wejścia w posiadanie lub podejrzenia wejścia w posiadanie środków dostępu do Systemu Bankowości Internetowej przez osobę nieuprawnioną UŜytkownik składa dyspozycję zablokowania dostępu do Systemu Bankowości Internetowej telefonicznie lub pisemnie w Banku. 3. KaŜdy UŜytkownik składa dyspozycję zablokowania we własnym imieniu. 4. JeŜeli dyspozycja zablokowania dostępu do Systemu Bankowości Internetowej składana jest telefonicznie, pracownik Banku moŝe oddzwonić do UŜytkownika w celu zweryfikowania dyspozycji oraz składającej ją osoby. W takim wypadku dyspozycję uwaŝa się za przyjętą przez Bank w momencie pozytywnego dokonania takiej weryfikacji. 5. Dyspozycja zablokowania dostępu do Systemu Bankowości Internetowej wykonywana jest przez pracownika Banku niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji od UŜytkownika z zastrzeŝeniem ust Dyspozycję odblokowania dostępu do Systemu Bankowości Internetowej, kaŝdy UŜytkownik składa we własnym imieniu. 77. UŜytkownicy autoryzują dyspozycje za pomocą wydanych im środków dostępu do Systemu Bankowości Internetowej zgodnie z warunkami Umowy. Autoryzacja odbywa się poprzez: 1) W przypadku transakcji płatniczych i innych dyspozycji które wymagają autoryzacji poprzez wprowadzenie ustalonego przez uŝytkownika hasła wraz z podaniem aktualnego wskazania tokena. 2) jednorazowe wyraŝenie zgody za pomocą procedury zawartej w 77 punkt 1 w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych w formie zleceń stałych; 78. UŜytkownicy zobowiązani są na bieŝąco sprawdzać prawidłowość składanych dyspozycji, w szczególności prawidłowość numerów uznawanych i obciąŝanych rachunków bankowych, a takŝe statusy dyspozycji, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości powinni skontaktować się z Bankiem. Oddział 3. Blokada dostępu do Systemu Bankowości Internetowej Blokady dostępu do systemu bankowości Internetowej moŝna dokonać w placówce Banku w godzinach pracy banku 2. Telefonicznie w przypadku kiedy bank jest nieczynny, dzwoniąc pod numer znajdujący się na stronie internetowej banku i nagrywając zgłoszenie zgodnie z instrukcją podaną przez automat. a. W przypadku zgłoszenia telefonicznego naleŝy podać: - numer telefonu kontaktowego, Id dostępu do systemu, numer rachunku Imię i Nazwisko lub - numer seryjny tokena i pesel, lub - w przypadku posiadania hasła na telefon hasła i Imienia i Nazwiska. Oddział 4. Telefoniczna usługa na hasło Usługa umoŝliwia uzyskanie informacji o saldzie rachunku, dostępnych środkach, odsetkach i obrotach na wszystkich rachunkach posiadanych w Banku. 2. Posiadacz rachunku składa w Banku pisemną dyspozycje dotyczącą korzystania z Telefonicznej informacji na hasło. 3. W celu zmiany hasła lub zablokowania usługi Posiadacz rachunku składa pisemną dyspozycję w Banku. 4. Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ujawnienia hasła osobom trzecim. 5. Bank odmawia udzielenia informacji, jeŝeli podane przez Posiadacza rachunku dane są niezgodne z zapisami dyspozycji. 6. Bank zobowiązuje się do zabezpieczenia hasła przed dostępem osób nieupowaŝnionych. ROZDZIAŁ 15. Warunki realizacji Przekazów w obrocie dewizowym Oddział 1. Postanowienia ogólne Bank realizuje Przekazy według zasad zawartych w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi. 2. Bank wykonuje Przekazy na rzecz/z polecenia Posiadacza rachunku w formie: 1) Przelewu SEPA; 2) Przelewu regulowanego; 3) Polecenia wypłaty. 3. Za realizację Przekazów, Bank pobiera opłaty zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji. 4. Przekazy mogą być dokonywane w walutach wymienialnych określonych w Tabeli kursowej lub w walucie polskiej. 5. W przypadku przekazów od równowartości ,00 PLN, ustalonej według obowiązującego w dniu realizacji kursu średniego NBP, istnieje

10 moŝliwość indywidualnej negocjacji z Bankiem kursu kupna/sprzedaŝy waluty pod warunkiem udzielenia Bankowi przez Posiadacza rachunku stosownego pełnomocnictwa. Formularz stanowiący wzór pełnomocnictwa dostępny jest w Banku. 6. JeŜeli Przekaz realizowany jest w innej walucie niŝ waluta rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, to do jego rozliczenia zastosowany jest kurs kupna/sprzedaŝy walut, obowiązujący w Banku w momencie dokonywania rozliczenia. 82. W przypadku złoŝenia przez Posiadacza rachunku Przekazu w formie Przelewu SEPA, który nie spełnia wymogów dla tej formy, Bank odmawia jego realizacji. Przekaz taki moŝe być zrealizowany poprzez przelew regulowany lub polecenie wypłaty zaleŝnie od spełnienia kryteriów dla tych form płatności. Oddział 2. Realizacja Przekazów wychodzących za zagranicę Bank, na podstawie pisemnego Zlecenia płatniczego Posiadacza rachunku zobowiązuje się do przekazania zagranicznych lub krajowych środków płatniczych w określonej wysokości, na rzecz wskazanego Beneficjenta. 2. Bank przed przyjęciem Zlecenia płatniczego do realizacji informuje Posiadacza rachunku o wysokości opłat i prowizji związanych z realizacją Przekazu. Posiadacz rachunku wyraŝa zgodę na obciąŝenie wskazanego w Zleceniu płatniczym rachunku kwotą zlecenia oraz naleŝnymi Bankowi opłatami i prowizjami, w sposób określony w ust Posiadacz rachunku moŝe odwołać Zlecenie płatnicze do chwili jego otrzymania przez Bank. Za moment otrzymania Zlecenia płatniczego Przekazu w obrocie dewizowym Bank uznaje moment wyraŝenia zgody na realizację Przekazu 4. Posiadacz rachunku dokonuje autoryzacji (udziela zgody na wykonanie Przekazu wychodzącego, w tym jego przewalutowanie) poprzez złoŝenie podpisu na dokumencie papierowym zgodnego ze wzorem podpisu. 5. W przypadku braku zgody określonej w ust. 4 transakcję płatniczą uwaŝa się za nieautoryzowaną. 6. Zleceniodawca ma moŝliwość złoŝenia prośby o zwrot autoryzowanego zlecenia płatniczego (anulowania) z zastrzeŝeniem ust.7 i Bank na podstawie pisemnej prośby o odwołanie zlecenia (anulowania) złoŝonej przez Posiadacz rachunku podejmie działania zmierzające do anulowania Przekazu i za te czynności pobierze opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. Bank dokona zwrotu środków na rachunek Zleceniodawcy w momencie ich odzyskania, w kwocie, którą otrzyma. 8. Bank nie moŝe zagwarantować, Ŝe Bank beneficjenta lub Bank pośredniczący, uwzględniając swoje wewnętrzne przepisy, będzie honorował przekazaną przez Bank prośbę o anulowanie. 9. Bank realizuje transakcje płatnicze w określonym przez Zleceniodawcę trybie standardowym, przyspieszonym lub pilnym, z którego wynika data waluty. 10. Dla Przekazów w walucie EUR Zlecenie płatnicze złoŝone ze wskazanym standardowym trybem realizacji jest wykonywane z datą waluty D+1, gdzie D oznacza dzień przyjęcia Zlecenia do realizacji, z zastrzeŝeniem Dla Przekazów w pozostałych walutach Zlecenie płatnicze złoŝone ze wskazanym standardowym trybem realizacji jest wykonywane z datą waluty D+2, gdzie D oznacza dzień przyjęcia Zlecenia do realizacji, z zastrzeŝeniem Dla Zleceń w walutach USD, EUR, GBP, istnieje moŝliwość realizacji Przekazu w trybie pilnym. Dla zleceń w PLN, USD, GBP istnieje moŝliwość realizacji Przekazu w trybie przyspieszonym. Realizacja Przekazu w trybie pilnym lub przyspieszonym wymaga wyraźnego wskazania w Zleceniu płatniczym Posiadacza rachunku w tym zakresie i wiąŝe się z naliczeniem i pobraniem dodatkowych prowizji, zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 13. Zlecenie płatnicze złoŝone ze wskazaniem trybu pilnego, oznacza jego realizację z datą waluty D, czyli równą dacie złoŝenia dyspozycji, z zastrzeŝeniem Zlecenie płatnicze złoŝone ze wskazaniem trybu przyspieszonego, oznacza jego realizację z datą waluty D+1, gdzie D oznacza dzień złoŝenia dyspozycji, z zastrzeŝeniem Przelew SEPA moŝe być realizowany tylko w trybie standardowym. 16. Bank zobowiązuje się do wykonania Przekazu w walucie EUR kierowanego do banku beneficjenta zlokalizowanego na terenie kraju członkowskiego, poprzez uznanie rachunku Banku beneficjenta nie później niŝ do końca następnego dnia roboczego po dniu otrzymania Zlecenia płatniczego. 17. Bank zobowiązuje się do wykonania Przekazu w walucie innego państwa członkowskiego, poprzez uznanie rachunku Banku beneficjenta nie później niŝ 4 dni od momentu otrzymania Zlecenia płatniczego. 18. Uznanie rachunku banku beneficjenta z tytułu realizacji Przekazu innego niŝ określone w ust. 16 i 17, następuje w terminie zaleŝnym od Banku pośredniczącego, z zastrzeŝeniem ust Bank dokłada starań, aby instrukcja płatnicza została przekazana do banku beneficjenta niezwłocznie i przy minimalizacji kosztów. Wybór systemu rozliczenia płatności i banku pośredniczącego pozostawiony jest do decyzji Banku. Bank pośredniczący ma prawo w razie potrzeby korzystać według swego uznania z pośrednictwa innych banków. 85. Strona 10 z 13 W momencie składania w Banku dyspozycji Zlecenia płatniczego, Posiadacz rachunku jest zobowiązany do postawienia do dyspozycji Banku środków niezbędnych do wykonania Przekazu oraz opłacenia prowizji Banku i innych opłat, zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji Bank realizuje przekazy w trybie standardowym i przyśpieszonym pod warunkiem otrzymania Zlecenia płatniczego do godz. 14:00 oraz w trybie pilnym pod warunkiem otrzymania Zlecenia płatniczego do godz Przekazy złoŝone po wskazanych powyŝej godzinach oraz w dni wolne, są realizowane w terminach ustalonych jak dla dyspozycji złoŝonych w następnym dniu roboczym. 2. Rozliczenie zlecenia poprzez obciąŝenie wskazanego w zleceniu rachunku Posiadacza rachunku kwotą transakcji oraz naleŝnymi Bankowi prowizjami i opłatami następuje w momencie przyjęcia przez Bank dyspozycji realizacji przekazu w obrocie dewizowym. 87. W przypadku wystąpienia przy realizacji Przekazu kosztów dotyczących korekt, anulacji, korespondencji i wyjaśnień wynikających z podania przez Posiadacza rachunku niepełnych lub błędnych danych dotyczących Beneficjenta lub Banku beneficjenta, Posiadacz rachunku zobowiązany jest do ich pokrycia, niezaleŝnie od wskazanej dyspozycji kosztowej. 88. W związku z dokonywaniem przekazów za pośrednictwem SWIFT, dostęp do danych osobowych moŝe mieć administracja rządowa Stanów Zjednoczonych. Władze amerykańskie zobowiązały się do wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych ze SWIFT, wyłącznie w celu walki z terroryzmem, z poszanowaniem gwarancji przewidzianych przez europejski system ochrony danych osobowych wyraŝony w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych Bank, na prośbę Posiadacza rachunku, moŝe wydać potwierdzenie zrealizowania Przekazu. 2. Bank pobiera opłatę za wydanie potwierdzenia zgodnie z Taryfą opłat i prowizji Bank ma prawo odmówić wykonania Zlecenia płatniczego, jeŝeli: 1) występuje brak środków niezbędnych do wykonania Zlecenia płatniczego lub na pokrycie naleŝnej Bankowi prowizji; 2) Posiadacz rachunku nie podał w Zleceniu płatniczym niezbędnych danych do realizacji przelewu zagranicznego lub dane są sprzeczne bądź niepełne; 3) Bank Odbiorcy: a) znajduje się na terenie kraju objętego embargiem lub sankcjami nałoŝonymi przez organizacje międzynarodowe lub inne państwa, b) objęty jest sankcjami nałoŝonymi przez organizacje międzynarodowe. 4) wykonanie Zlecenia płatniczego będzie pozostawało w sprzeczności z przepisami prawa, porozumieniami międzynarodowymi lub umowami międzybankowymi; 2. Posiadacz rachunku otrzymuje informację o odmowie wykonania Zlecenia płatniczego, jej przyczynie oraz o sposobie korekty błędów dla zleceń składanych w formie papierowej w formie telefonicznej informacji z Banku, w którym było składane zlecenie lub mailowo, jeśli Posiadacz rachunku udostępni Bankowi swój adres mailowy, bądź w formie pisma. 3. W przypadku odmowy wykonania Zlecenia płatniczego Posiadacz rachunku ma moŝliwość sprostowania zidentyfikowanych przez Bank błędów poprzez ponowne złoŝenie poprawnego Zlecenia płatniczego. Oddział 3. Reklamacje i zwroty Przekazów wychodzących za granicę Posiadacz rachunku ma prawo do składania reklamacji, jeŝeli stwierdzi, Ŝe Przekaz nie został wykonany zgodnie z jego dyspozycją. Reklamacja związana z brakiem wpływu na rachunek beneficjenta nie moŝe być złoŝona przed upływem terminu określonego w 83 ust dla walut tam wymienionych, bądź przed datą waluty ustaloną dla Przekazów w walutach innych niŝ wymienione w 83 ust W przypadku opóźnienia w wykonaniu Przekazu w walucie EUR: 1) wysłanego - Bank wypłaca odsetki ustawowe od kwoty objętej Zleceniem płatniczym za okres liczony od końca terminu określonego w 83 ust. 10, do dnia uznania rachunku banku beneficjenta, 2) otrzymanego - jeŝeli Bank nie uzna rachunku Beneficjenta w terminie określonym w 92 ust. 4, wypłaca Beneficjentowi odsetki ustawowe od kwoty objętej Zleceniem płatniczym za okres od dnia określonego w 87 ust 4, do dnia, w którym został uznany rachunek Beneficjenta. 3. Odsetek, o których mowa powyŝej, nie wypłaca się, jeŝeli opóźnienie powstało z przyczyn leŝących po stronie Zleceniodawcy lub Beneficjenta. 4. Odsetki, o których mowa powyŝej wypłaca się jedynie na pisemny wniosek Posiadacza rachunku składającego reklamację. 5. W przypadku niewykonania transakcji płatniczej Bank obowiązany jest niezwłocznie uznać rachunek Zleceniodawcy lub postawić do jego

11 dyspozycji, na jego wniosek, bez zbędnej zwłoki, po dniu złoŝenia pisemnego wniosku, kwotę Zlecenia płatniczego, powiększoną o odsetki ustawowe za okres od dnia przyjęcia Zlecenia płatniczego do dnia uznania jego rachunku kwotą transakcji płatniczej lub postawienia do jego dyspozycji tej kwoty oraz powiększoną o opłacone przez zleceniodawcę koszty związane z wykonaniem Zlecenia płatniczego oraz odsetki zapłacone przez zleceniodawcę wskutek niewykonania lub nienaleŝytego wykonania transakcji płatniczej, jeŝeli po przyjęciu Zlecenia płatniczego przez bank zleceniodawcy odpowiednia kwota nie wpłynęła na rachunek banku beneficjenta. Bank zleceniodawcy zwolniony jest z powyŝszego obowiązku, jeŝeli kwotą objętą Zleceniem płatniczym został wcześniej uznany rachunek Banku beneficjenta. 6. Odpowiedzialność Banku w wykonaniu przelewów za nienaleŝyte wykonanie lub niewykonanie Zlecenia płatniczego, określona w ust. 2 i 5 jest wyłączona w przypadku zastosowania przez Bank przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 7. Posiadacz rachunku ma prawo, w kaŝdym czasie, do złoŝenia w formie pisemnej prośby o korektę błędnie podanych w zleceniu danych wynikających: z własnego błędu lub z dodatkowych informacji otrzymanych z banku zagranicznego bądź od beneficjenta. 8. W przypadku powzięcia informacji, iŝ zlecona kwota Przekazu nie wpłynęła na rachunek beneficjenta Posiadacz rachunku moŝe złoŝyć w Banku pisemną reklamację dotyczącą braku terminowego wykonania Przekazu lub pisemny wniosek o zwrot kwoty Przekazu. 9. Bank przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu ostatecznego ustalenia przebiegu wykonania Zlecenia płatniczego oraz przyczyn ewentualnych opóźnień. 10. Bank nie moŝe zagwarantować, Ŝe bank beneficjenta lub bank pośredniczący, uwzględniając swoje wewnętrzne przepisy, będzie honorował przekazaną przez Bank prośbę o korektę Zlecenia. 11. Bank w przypadku ustalenia w procesie reklamacyjnym braku opóźnienia, informuje zwrotnie Posiadacza rachunku o niezasadności reklamacji z podaniem daty uznania rachunku banku beneficjenta. 12. W przypadku ustalenia, iŝ Zlecenie płatnicze nie zostało zrealizowane z powodu błędów lub przeoczeń w zleceniu płatniczym wystawionym przez Posiadacza rachunku lub z przyczyn leŝących po stronie banku pośredniczącego wskazanego przez Posiadacza rachunku Bank kontaktuje się ze Posiadaczem rachunku ustalając dalsze postępowanie. 13. W przypadku, kiedy opóźnienie w realizacji Zlecenia płatniczego nastąpiło z powodu przeoczeń, podania błędnych lub niepełnych danych przez Posiadacza rachunku ponosi on wszelkie koszty reklamacji zarówno Banku jak i banków uczestniczących w transakcji płatniczej. 14. W przypadku, kiedy kwota przelewu wpłynęła na rachunek banku beneficjenta Bank zwolniony jest z obowiązku odszkodowawczego. 15. Bank nie przyjmuje dyspozycji zmian i korekt do zleconych przelewów SEPA. 16. W przypadku zwrotu niewykonanego Przekazu Bank, w celu zwrotu środków do Posiadacza rachunku, stosuje procedury jak przy przekazach przychodzących. Oddział 4. Realizacja Przekazów przychodzących z zagranicy Otrzymane przez Bank Przekazy są księgowane zgodnie ze wskazanym w niej numerem rachunku beneficjenta, bez względu na inne określenia beneficjenta zawarte w Przekazie i bez względu na informacje o beneficjencie pozostające w dyspozycji Banku. 2. Za czynności związane z odzyskaniem środków od osoby, która otrzymała kwotę płatności zgodnie ze wskazanym w zleceniu numerem rachunku bankowego nie będąc zamierzonym beneficjentem płatności, Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 3. W przypadku wpływu na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy środków w innej walucie, niŝ waluta rachunku, Bank dokona przewalutowania tych środków na walutę, w której prowadzony jest rachunek z zastosowaniem kursów kupna/sprzedaŝy dla dewiz obowiązujących w Banku w momencie rozliczania Przekazu. Istnieje moŝliwość negocjacji kursów zgodnie z 81 pkt Bank uznaje rachunek beneficjenta kwotą Przekazu w dniu określonym w przelewie jako data waluty za wyjątkiem następujących przypadków gdy: 1) wpływ nastąpił po godzinie za dzień wpływu przyjmuje się następny dzień roboczy; 2) Przekaz wymaga dodatkowej korespondencji wyjaśniającej- za dzień wpływu przyjmuje się datę otrzymania przez Bank kompletnych danych. 5. Odbiorca przelewu zagranicznego przychodzącego z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych, zobowiązany jest poinformować Bank o tym fakcie przed otrzymaniem pierwszej płatności z tego tytułu, wypełniając dostępny w Banku Formularz Posiadacz rachunku otrzymującego rentę/emeryturę zagraniczną. 6. Na Banku ciąŝy obowiązek naliczania i odprowadzania podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne od zleceń z tytułu rent i emerytur, które Bank odprowadzi z kwoty otrzymanego przelewu. Oddział 5. Poszukiwanie środków i zwrot zrealizowanego Przekazu przychodzącego Posiadacz rachunku moŝe zlecić Bankowi poszukiwanie środków, które nie dotarły na jego rachunek. Bank rozpoczyna procedurę poszukiwania środków pod warunkiem otrzymania od Posiadacza rachunku na piśmie następujących danych: Strona 11 z 13 1) nazwy banku, do którego naleŝy wysłać zapytanie; 2) kwoty i waluty Przekazu; 3) nazwy zleceniodawcy; 4) daty realizacji Przekazu. 2. Za czynności związane z poszukiwaniem środków Bank pobiera opłatę zgodną z Taryfą opłat i prowizji. 3. Bank dokonuje zwrotu Przelewu SEPA na podstawie pisemnej dyspozycji Posiadacza rachunku, pod warunkiem jej złoŝenia w terminie do 2 dni roboczych od dnia uznania rachunku Posiadacza. Zwroty dokonywane w terminie późniejszym wymagają złoŝenia przez Posiadacza rachunku odrębnego zlecenia realizacji nowego przekazu w obrocie dewizowym. 4. Bank dokonuje zwrotu zrealizowanego Przekazu innego niŝ Przelew SEPA do banku zlecającego na podstawie pisemnej dyspozycji zgodnie z zapisami Oddziału 2. Rozdział 16. Zlecenia stałe oraz Polecenia zapłaty Posiadacz rachunku moŝe zlecić Bankowi prowadzącemu jego rachunek wykonywanie płatności własnych lub osób trzecich, w drodze stałych zleceń, płatnych w podanych terminach i w określonej wysokości, np. z tytułu najmu lokali, energii elektrycznej, gazu, radia i telewizji, telefonu, ubezpieczenia, spłaty kredytów, zobowiązań podatkowych i innych. 2. Warunkiem realizacji stałego zlecenia z odroczoną datą płatności jest zapewnienie na rachunku w dniu roboczym poprzedzającym datę płatności tego zlecenia środków pienięŝnych niezbędnych do jego realizacji. 3. Posiadacz rachunku lub Bank zleca właściwym jednostkom (zakładowi energetycznemu, gazowni, urzędowi telekomunikacyjnemu itp.) przesyłanie aŝ do odwołania rachunków do Banku prowadzącego rachunek. 4. JeŜeli termin realizacji zlecenia przypada na dzień nie będący dniem roboczym, zlecenie wykonywane jest w pierwszym dniu roboczym dla Banku następującym po dniu wolnym od pracy. 5. W przypadku braku wolnych środków na rachunku dla realizacji zleceń stałych, Bank wstrzymuje płatność do czasu wpływu środków na rachunek, jednak nie dłuŝej niŝ 30 dni od terminu płatności, wskazanego przez Posiadacza rachunku. Bank będzie realizował zlecenia w kolejności określonej przez Posiadacza rachunku Posiadacz rachunku moŝe zlecić Bankowi realizację swoich płatności w formie poleceń zapłaty wobec swojego Odbiorcy, który zawarł z bankiem umowę o realizację tej formy rozliczeń. W tym przypadku Posiadacz rachunku we własnym zakresie udziela swojemu wierzycielowi zgody do obciąŝania swojego rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w drodze polecenia zapłaty w umownych terminach z tytułu określonych zobowiązań. Formularz zgody dostępny jest w Banku. 2. Posiadacz rachunku moŝe odwołać pojedyncze polecenie zapłaty, którym obciąŝono jego rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciąŝenia rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego, składając w tym celu pisemną dyspozycję jednorazowego odwołania polecenia zapłaty, z zastrzeŝeniem ust. 3 i Od dnia 24 października 2012 r. Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do: 1) Ŝądania zwrotu kwoty zrealizowanego polecenia zapłaty w terminie 8 tygodni, tzn. 56 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciąŝenia rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego, Ŝądanie zwrotu kwoty zrealizowanego polecenia zapłaty po tym terminie nie jest moŝliwe; 2) odwołania polecenia zapłaty z zachowaniem prawa do zwrotu kwoty transakcji płatniczej nie później niŝ do końca dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciąŝenia rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego. 4. Począwszy od dnia 24 października 2012 r. ust. 2 nie stosuje się. 5. Począwszy od dnia 24 października 2012 r. Bank po wpływie Ŝądania zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty uznaje rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy Posiadacza kwotą zwracanego polecenia zapłaty. 6. Bank wykonuje transakcję płatniczą niezwłocznie po otrzymaniu od banku wierzyciela Posiadacza rachunku obciąŝenia kwotą transakcji. Rozdział 17. Wyciągi bankowe Bank dostarcza Posiadaczowi rachunku informacje: 1) umoŝliwiające zidentyfikowanie transakcji płatniczej i stron transakcji płatniczej; 2) o kwocie transakcji płatniczej w walucie, w której uznano lub obciąŝono rachunek bankowy Posiadacza rachunku, lub w walucie, w której zostało złoŝone zlecenie płatnicze; 3) o kwocie wszelkich opłat z tytułu transakcji płatniczej ich wyszczególnienie, lub informację o odsetkach naleŝnych od Posiadacza rachunku; 4) o kursie walutowym zastosowanym w danej transakcji płatniczej przez Bank oraz o kwocie transakcji płatniczej po przeliczeniu walut, jeŝeli transakcja płatnicza wiązała się z przeliczaniem waluty; 5) o dacie waluty zastosowanej przy uznaniu lub obciąŝeniu rachunku lub o dacie otrzymania zlecenia płatniczego.

12 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Bank udostępnia okresowo w sposób określony w ust. 3, 4 i Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy o prowadzenie rachunku, wyciągi bankowe z rachunków, z podaniem salda, sporządzane mogą być: 1) raz w miesiącu w formie zbiorczego zestawienia wszystkich operacji; 2) po kaŝdej zmianie salda, z zastrzeŝeniem, iŝ dla operacji dokonanych w tym samym dniu sporządzany będzie jeden wyciąg. 4. Wyciągi bankowe mogą być: 1) przekazywane przez Bank drogą pocztową na adres wskazany przez Posiadacza rachunku; 2) odbierane w Banku przez Posiadacza lub Współposiadacza rachunku, bądź przez wskazaną osobę; 3) udostępniane za pomocą Systemu Bankowości Internetowej. 5. Częstotliwość sporządzania oraz sposób doręczania wyciągów Posiadacz rachunku wskazuje w Umowie. 6. Posiadacz rachunku powinien sprawdzać prawidłowość podanych w wyciągu zapisów, dotyczących dokonanych na rachunku operacji oraz wykazanego salda. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Posiadacz rachunku zawiadamia niezwłocznie Bank prowadzący rachunek w celu dokonania korekty. 7. Termin wygaśnięcia roszczeń Posiadacza rachunku z tytułu operacji dokonanych na rachunku upływa po okresie 13 miesięcy. Rozdział 18. Rodzaje rachunków Bank udostępnia swoim klientom następujące rodzaje rachunków. 2. Rodzaje rachunków: 1) ROR Standard; 2) ROR Classic; 3) ROR Student 4) ROR Junior 5) Rachunki A Vista 3. Pakiety, o których mowa w ust. 2, pkt 1-3 dedykowane są dla osób fizycznych - rezydentów i nierezydentów. 4. Opłaty związane z prowadzeniem rachunków w zaleŝności od rodzajów określa Taryfa opłat i prowizji ROR Student dedykowany jest dla osób, w wieku 18 do 26 roku Ŝycia. 2. Posiadacz rachunku przed podpisaniem umowy o ROR Student dostarcza do Banku aktualną legitymację potwierdzającą status studenta lub ucznia. 3. Posiadacz ROR Student, w przypadku utraty statusu studenta lub ucznia zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Banku. 4. Po zawiadomieniu, o którym mowa w ust.3, Bank: 1) na wniosek Posiadacza podpisuje z nim umowę o rachunek zgodnie z aktualną ofertą Banku na warunkach określonych w Regulaminie, przy czym historia operacji jest zaliczana do nowego pakietu; 2) wypowiada dotychczasową Umowę zachowując 2-miesieczny okres wypowiedzenia ROR Junior dedykowany jest dla osób małoletnich w wieku od 13 do 18 lat.zasady otwierania i prowadzenia rachunku ROR Junior zawarte są w 34 i 35 niniejszego regulaminu.\ 2. ROR Classic dedykowany jest dla osób których miesięczne stałe wpływy na rachunek z tytułu świadczeń lub pracy przekraczają 400,00 zł Rozdział 19. Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy KaŜdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy zgodnie z postanowieniami w niej zawartymi. 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu zobowiązuje Posiadacza rachunku do spłaty naleŝności wobec Banku z tytułu: 1) Umowy; 2) spłaty kredytu odnawialnego; 3) niedopuszczalnego salda debetowego; oraz zwrotu wydanych do rachunku kart debetowych, czeków i tokenów z upływem okresu wypowiedzenia. 3. Wygaśnięcie Umowy realizowane jest zgodnie z postanowieniami w niej zawartymi Rozwiązanie Umowy następuje: 1) z upływem okresu wypowiedzenia, bądź z upływem dnia uzgodnionego przez strony; 2) z chwilą powiadomienia Banku o utracie przez jednego z Posiadaczy rachunku zdolności do czynności prawnych; 3) z dniem zmiany statusu dewizowego jednego ze Współposiadaczy w przypadku rachunków wspólnych. 2. Bank moŝe dokonać wypowiedzenia Umowy Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego z zachowaniem 2-miesięcznego okresu jedynie z waŝnych powodów: 1) spowodowania niedozwolonego salda debetowego na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym i niezapewnienia uzupełnienia Strona 12 z 13 brakujących środków w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania do ich uzupełnienia; 2) braku obrotów na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji za prowadzenie rachunku, utrzymujących się nieprzerwanie przez okres: a) 24 miesięcy i stan środków jest niŝszy niŝ zł, b) 6 miesięcy, jeŝeli stan środków na rachunku nie wystarcza na bieŝące pokrywanie naleŝnych prowizji i opłat wynikających z Umowy W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank, Posiadacz rachunku najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia winien złoŝyć w Banku dyspozycje odnośnie środków pienięŝnych znajdujących się na tych rachunkach. 2. Brak dyspozycji Posiadacza rachunku, o której mowa w ust. 1 powoduje, iŝ środki pozostałe na rachunkach po upływie okresu wypowiedzenia zostają przeniesione na rachunek nieoprocentowany. Rozdział 20. Postanowienia końcowe 103. Za czynności związane z obsługą rachunków bankowych, Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji Do transakcji na rachunkach, gdy ich przedmiotem jest kupno lub sprzedaŝ środków pienięŝnych w walucie innej niŝ waluta rachunku, stosuje się kursy walut wymienialnych obowiązujące w Banku BPS S.A. w momencie dokonywania operacji wpłaty lub wypłaty środków Środki pienięŝne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych jednej osoby, niezaleŝnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień wprowadzenia regulaminu kwota ta stanowi trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. 2. Zajęcie wierzytelności jest skuteczne równieŝ w odniesieniu do rachunku wspólnego. 3. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko Współposiadaczowi moŝna zająć wierzytelność z rachunku wspólnego Współposiadacza. Czynności egzekucyjne prowadzone są w stosunku do przypadającego Współposiadaczowi udziału w rachunku wspólnym, stosownie do treści Umowy zawartej z Bankiem, którą Współposiadacz obowiązany jest przedłoŝyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. JeŜeli Umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo, gdy Współposiadacz nie przedłoŝy Umowy rachunku, domniemywa się, Ŝe udziały są równe. Po ustaleniu udziału Współposiadacza zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji. 4. Środki pienięŝne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych prowadzonych dla kilku osób (rachunkach wspólnych) są wolne od zajęcia do wysokości określonej w ust. 1, niezaleŝnie od liczby Współposiadaczy takiego rachunku. 5. Zmiana przepisów zewnętrznych o wysokości kwot wolnych od zajęć nie wymaga zmiany zapisu 105 punkt 1 i nie wymaga powiadomienia o zmianie regulaminu zgodnie z Ustawą o Instrumentach Płatniczych Regulamin moŝe zostać zmieniony z waŝnych przyczyn: zmiany w przepisach prawa mających wpływ na czynności bankowe związane z Umową lub zmiany w produktach Banku, mające na celu ulepszenie usług lub ekonomikę czynności bankowych. 2. O zakresie wprowadzanych zmian Bank zawiadamia pisemnie Posiadacza rachunku, w terminie nie później niŝ dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w Ŝycie. 3. Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w Ŝycie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeŝeniem ust JeŜeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w Ŝycie proponowanych zmian. 5. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją. 6. Lokaty otwarte w ramach wypowiedzianej Umowy prowadzone są do końca okresu na jaki zostały załoŝone bez moŝliwości ich odnowienia na kolejny okres, o ile Posiadacz rachunku nie złoŝy dyspozycji odmiennej Bank zapewnia Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie określonym w ustawie Prawo bankowe. 4. Bank zapewnia ochronę danych osobowych Posiadacza rachunku i Pełnomocnika zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Bank odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania z tytułu prowadzonych rachunków.

13 2. Środki na rachunku w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, ustawy o usługach płatniczych, Kodeksu cywilnego i Prawa bankowego oraz Prawa dewizowego. Regulamin obowiązuje od Strona 13 z 13

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/9/2013 Zarządu BS w Szczucinie z dnia 31.12.2013r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE Szczucin,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik do uchwały z dnia 31-05-2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Strona 2 z 13.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Strona 2 z 13. Rozdział 1. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 73 /15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 13.11.2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie informujemy, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych Bank podjął decyzję o: wyzerowaniu

Jednocześnie informujemy, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych Bank podjął decyzję o: wyzerowaniu Zgierz, dnia 28 listopada 2014 roku Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2015 r. Bank Spółdzielczy w Zgierzu wprowadza zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Augustowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Augustowie Zał nr. 3 douchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Augustowie nr. 86/2014 z dnia 29.12.2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Augustowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01luty 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 23/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 17.09.2012 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju Załącznik do Uchwały Nr 96/2012 Zarządu Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju z dnia 13 września 2012r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Chojnowie

Bank Spółdzielczy w Chojnowie Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 112/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 31.12.2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Lubawie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Lubawie Bank Spółdzielczy w Lubawie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Lubawie ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Banku Spółdzielczym w Zgierzu z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce Bank Spółdzielczy w Sokółce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16/08 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 10.04.2008 r. Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bank Spółdzielczy w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Banku Spółdzielczym w Zgierzu z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie z dnia 27 stycznia 2015 roku. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa 18

BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa 18 Załącznik do Uchwały nr 96/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie z dnia 13 września 2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa 18 REGULAMIN OTWIERANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/BS/2012 z 22-10-2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zgierz, wrzesień 2012r. Szanowna Pani / Szanowny Panie

Zgierz, wrzesień 2012r. Szanowna Pani / Szanowny Panie Zgierz, wrzesień 2012r. Szanowna Pani / Szanowny Panie W załączeniu przesyłamy "Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych" dostosowujący zasady świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 10/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 10/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 10/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r. REGULAMIN KART DEBETOWYCH BUSINESS Dołhobyczów, listopad 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona 1 SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...str. 3 Rozdział 2. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Banku Spółdzielczym w Zgierzu z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty płatniczej Visa Classic Debetowej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania i używania karty

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Warszawskim Banku Spółdzielczym

REGULAMIN OBSŁUGI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Warszawskim Banku Spółdzielczym Załącznik do Uchwały Zarządu nr 157/2016 z dnia 09.11.2016 r REGULAMIN OBSŁUGI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Warszawskim Banku Spółdzielczym Warszawa, Grudzień 2016 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Iłży REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bank Spółdzielczy w Iłży REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Bank Spółdzielczy w Iłży REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/10/2013 Zarządu BS w Limanowej z dnia 31.10.2013r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY. w Żaganiu. Zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie

BANK SPÓŁDZIELCZY. w Żaganiu. Zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie BANK SPÓŁDZIELCZY w Żaganiu Zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 82/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 30.12.2014r REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łosicach

Bank Spółdzielczy w Łosicach Bank Spółdzielczy w Łosicach REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Iłży REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bank Spółdzielczy w Iłży REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Bank Spółdzielczy w Iłży REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 65/2012 Zarządu PBS z dnia 24.09.2012

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 65/2012 Zarządu PBS z dnia 24.09.2012 Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 65/2012 Zarządu PBS z dnia 24.09.2012 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH Załącznik do Uchwały 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrozach z dnia 16 grudnia 2014 roku REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 20/15 z dnia 30.01.2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 47/3/2013 Zarządu PBS z dnia 20.11.2013 r.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 47/3/2013 Zarządu PBS z dnia 20.11.2013 r. Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 47/3/2013 Zarządu PBS z dnia 20.11.2013 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH NADWIŚLAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SOLCU-ZDROJU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDIELCZY W KSIĘŻPOLU RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDIELCZY W KSIĘŻPOLU RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDIELCZY W KSIĘŻPOLU RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 1/2015 Zarządu Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu rachunków bankowych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu rachunków bankowych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu rachunków bankowych dla osób fizycznych Lubań, 2014 r. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27 / 2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 7 października 2016 roku. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie

Szanowni Państwo, Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.02.2015r. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie wprowadza zmiany do następujących regulacji bankowych: -,,Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard debetowa PayPass Banku Spółdzielczego w Gorzycach

Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard debetowa PayPass Banku Spółdzielczego w Gorzycach Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard debetowa PayPass Banku Spółdzielczego w Gorzycach Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 9/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 9/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 9/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r. REGULAMIN KART DEBETOWYCH Dołhobyczów, listopad 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 153/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 23.10.2015r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie z dnia REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH BUSINESS W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

REGULAMIN KART DEBETOWYCH BUSINESS W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM REGULAMIN KART DEBETOWYCH BUSINESS W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart debetowych business w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 12.8/2016 z dnia 21.03.2016 r. Bank Spółdzielczy w Andrespolu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE LEGIONOWO 2008 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego w Szczucinie

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego w Szczucinie BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/8/2014 Zarządu BS w Szczucinie z dnia 28.11.2014r. obowiązuje od 01.02.2015r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Iłży REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bank Spółdzielczy w Iłży REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Bank Spółdzielczy w Iłży REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 32/2016 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 08.04.2016 r. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łochowie

Bank Spółdzielczy w Łochowie Bank Spółdzielczy w Łochowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin otwierania

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 kwietnia 2016r.

Opole, dnia 6 kwietnia 2016r. ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY BANK ROLNIKÓW W OPOLU Rok założenia 1911 Opole, dnia 6 kwietnia 2016r. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 06.06.2016 r. wprowadzone

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały nr 10/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10. 2012 r. Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy klient otrzyma wiąŝący regulamin

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 55/BS/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim z dnia 18.10. 2012 r. Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo