Zarządzenie Nr 21/OR/2012 Burmistrza Kłobucka z dnia 31 grudnia 2012 roku

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 21/OR/2012 Burmistrza Kłobucka z dnia 31 grudnia 2012 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 21/OR/2012 Burmistrza Kłobucka z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.) oraz uchwały Nr 231/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 08 listopada 2012 roku w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, zarządzam, co następuje: 1 Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Ogłoszenie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Oferty złożone w konkursie opiniuje powołana przez Burmistrza Kłobucka Komisja, działająca zgodnie z Regulaminem opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych na rok 2013 w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 2. Oceny ofert dokonuje Komisja, o której mowa w ust. 1 na karcie oceny ofert sporządzonych według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 niniejszego Zarządzenia. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kłobuck. 3 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/OR/2012 Burmistrza Kłobucka z dnia r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA KŁOBUCKA z dnia 31 grudnia 2012 roku Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6 poz. 25) oraz uchwały Nr 231/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 08 listopada 2012 roku w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, BURMISTRZ KŁOBUCKA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu Konkurs obejmuje następujące rodzaje zadań: 1 I. Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie i promocję sportu oraz działalność w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w mieście Kłobuck i sołectwach Libidza, Łobodno, Kamyk, Nowa Wieś * A. Wysokość środków przeznaczonych na zadania: 2013 rok Kłobuck zł Libidza zł Łobodno zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Łobodno zł) Kamyk Nowa Wieś zł zł W roku 2012 na realizację w/w zadań publicznych przeznaczono: Kłobuck zł, Libidza zł, Łobodno zł, Kamyk zł, Nowa Wieś zł. B. Cele i przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej, rozwijanie dyscyplin sportowych, w szczególności sportowych gier zespołowych, prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie i udział w zawodach sportowych, utrzymanie i rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej i sprzętowej.

3 dzieci, młodzież i dorośli zrzeszeni w klubach sportowych w mieście i sołectwach Gminy Kłobuck. koszty bezpośrednie: zakup sprzętu sportowego, zakup wyposażenia, ekwiwalenty i opłaty sędziowskie, opłaty licencyjne, startowe i uprawnienia zawodników, opłaty członkowskie i ubezpieczenia NW, 80% poniesionych kosztów delegacji na zawody, transport na zawody, obsługa medyczna i techniczna, środki czystości i napoje, płace szkoleniowców (do wysokości 40% udzielonej dotacji ogółem), zakup paliwa do kosiarek na boisko i bieżące utrzymanie boiska, inne drobne zakupy materiałowe i usługi związane bezpośrednio z wykonaniem zadania (m.in. puchary, medale, statuetki). koszty pośrednie: stałe opłaty związane z utrzymaniem siedziby organizacji (czynsz, opłaty za media), 80% poniesionych opłat za abonament telefoniczny wyłącznie za telefon stacjonarny w siedzibie organizacji, obsługa księgowa, pocztowa, bankowa, zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych do wysokości 10% udzielonej dotacji * wpisać właściwą miejscowość II. Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania alkoholizmowi. A. Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: Wysokość środków na realizację powyższego zadania w roku 2013 wynosi: zł W roku 2012 na realizację w/w zadania publicznego przeznaczono: zł B. Cele i przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez wspieranie środowisk wzajemnej pomocy zrzeszonych w klubach abstynenckich, aktywizację środowisk lokalnych na rzecz integracji społecznej osób uzależnionych i ich rodzin, organizowanie i rozwijanie różnych form pomocy wsparcia środowiskowego, promocję aktywnego, bezalkoholowego stylu życia, motywowanie do indywidualnego i grupowego samokształcenia w zakresie norm moralno-etycznych u osób dotkniętych chorobą alkoholową, organizowanie obozów i wyjazdów terapeutycznych, rehabilitacyjnych, zlotów abstynenckich itp. dla osób uzależnionych i ich rodzin. osoby z problemem alkoholowym i ich rodziny. udział w obozach i zlotach terapeutycznych i integracyjnych, praca grupy terapeutycznej przez specjalistę terapii uzależnień, biwak terapeutyczny,

4 80% poniesionych opłat za abonament: telefon stacjonarny i Internet, czynsz za lokal obsługa księgowa, pocztowa, bankowa, zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych do wysokości 10% udzielonej dotacji III. Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku gminnym. A. Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: Wysokość środków na realizację powyższego zadania w roku 2013 wynosi: zł W roku 2012 na realizację w/w zadania publicznego przeznaczono: zł B. Cele i przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży, posługując się harcerskimi formami pracy, działanie na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego, troszczenie się o tradycje i dziedzictwo narodowe, kształtowanie postaw patriotycznych, działanie na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia, prowadzenie kształcenia kadry instruktorskiej, organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań i specjalności, działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów, stwarzanie warunków do wszechstronnego, społecznego, duchowego, fizycznego rozwoju człowieka, upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, tolerancji i przyjaźni. dzieci i młodzież zrzeszona i niezrzeszona w organizacji pozarządowej. zakwaterowanie w ośrodku biwakowym, 80% poniesionych kosztów delegacji, wyżywienie, napoje, zakup nagród i upominków, zakup środków czystości, wynagrodzenie obsługi administracyjnej i gospodarza ośrodka (do wysokości 40% udzielonej dotacji), 80% poniesionych opłat za abonament za telefon stacjonarny w siedzibie organizacji oraz Internet, obsługa księgowa, pocztowa, bankowa, zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych do wysokości 10% udzielonej dotacji IV. Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży uczęszczającej do świetlicy środowiskowej A. Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: Wysokość środków na realizację powyższego zadania w roku 2013 wynosi: zł W roku 2012 na realizację w/w zadania publicznego przeznaczono: zł

5 B. Cele i przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: ochrona praw i interesów dziecka, prowadzenie działalności interwencyjnej, kontrolnej i profilaktycznej, upowszechnianie znajomości praw dziecka, ujawnianie ich naruszania w życiu rodzinnym i społecznym, podejmowanie inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka, organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do ochrony interesów dziecka, w tym m.in. działania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. dzieci i młodzież z Gminy Kłobuck. dożywianie wychowanków świetlicy, organizowanie wycieczki (ubezpieczenie, transport, nocleg, wyżywienie) lub imprezy plenerowej, wynagrodzenie wychowawców świetlicy (do wysokości 40% udzielonej dotacji), obsługa księgowa, pocztowa, bankowa do wysokości 10% udzielonej dotacji. V. Prowadzenie działalności profilaktycznej oraz dożywianie wśród osób niepełnosprawnych A. Wysokość środków przeznaczonych na zadanie: Wysokość środków na realizację powyższego zadania w roku 2013 wynosi: zł W roku 2012 na realizację w/w zadania publicznego przeznaczono: 0 zł B. Cele i przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: dbałość o dobro i ochrona praw osób niepełnosprawnych, wszechstronny rozwój osób niepełnosprawnych, organizowanie spotkań, imprez dla dzieci niepełnosprawnych, propagowanie w społeczeństwie i wśród rodzin dzieci niepełnosprawnych idei organizowania i niesienia wzajemnej pomocy, dzieci i młodzież z Gminy Kłobuck. artykuły spożywcze, upominki dla dzieci. VI. Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez organizowanie zawodów strzeleckich i sportów obronnych dla dzieci i młodzieży oraz imprez masowych A. Wysokość środków przeznaczonych na zadania: Wysokość środków na realizację powyższego zadania w roku 2013 wynosi: zł W roku 2012 na realizację w/w zadania publicznego przeznaczono: 0 zł

6 B. Cele i przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: upowszechnianie wiedzy na temat współczesnych problemów obronności Rzeczypospolitej Polskiej, kultywowanie i popularyzacja tradycji narodowych, organizowanie i współorganizowanie okolicznościowych imprez masowych, kształtowanie poczucia obywatelskiej odpowiedzialności za kraj, popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków do masowego uprawnia różnych dyscyplin sportowych, w tym: sportów obronnych, sportów walki, strzelectwa. dzieci i młodzież z Gminy Kłobuck. zakup sprzętu sportowego (broń, amunicja), ekwiwalenty i opłaty sędziowskie, transport na zawody, obsługa medyczna i techniczna, wyżywienie, inne drobne zakupy materiałowe i usługi związane bezpośrednio z wykonaniem zadania (m.in. puchary, medale, statuetki). VII. Współorganizacja imprez sportowych w rozgrywkach międzyszkolnych A. Wysokość środków przeznaczonych na zadania: Wysokość środków na realizację powyższego zadania w roku 2013 wynosi: zł W roku 2012 na realizację w/w zadania publicznego przeznaczono: 0 zł B. Cele i przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej, propagowanie działalności sportowej w środowisku szkolnym, popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej, organizowanie imprez i zawodów sportowych młodzież szkolna z Gminy Kłobuck. zakup sprzętu sportowego, ekwiwalenty i opłaty sędziowskie, opłaty licencyjne, startowe i uprawnienia zawodników, opłaty członkowskie i ubezpieczenia NW, obsługa medyczna i techniczna, wyżywienie, inne drobne zakupy materiałowe i usługi związane bezpośrednio z wykonaniem zadania (m.in. puchary, medale, statuetki) obsługa księgowa, pocztowa, bankowa, zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych do wysokości 10% udzielonej dotacji

7 2 Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty, których działalność statutowa obejmuje przedmiot zleconego zadania, w tym działające zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.): - organizacje pozarządowe, - podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 3 Zlecenie realizacji zadań publicznych, jako zadań zleconych może mieć formy: - powierzenie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub - wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 4 Zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostały przewidziane do realizacji w terminie do r. na warunkach określonych w umowie z uwzględnieniem wzoru z załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6 poz. 25), zawartej po rozstrzygnięciu konkursu Warunkiem przystąpienia do Otwartego Konkursu Ofert jest złożenie (lub przesłanie) prawidłowo wypełnionego formularza Oferty (wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6 poz. 25) wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, Kłobuck. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu. 2. Termin składania ofert upływa dnia 22 stycznia 2013r. o godz Wzór prawidłowo opisanej koperty: Pieczęć podmiotu Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Kłobuck Zadanie pt Zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać: a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. 5. Składane kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem i uwierzytelnione przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. 6. Dopuszcza się możliwość uzupełniania dokumentów po złożeniu ofert. 7. Oferta powinna zawierać: - szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego, - kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, - informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego,

8 - deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania, - termin i miejsce wykonania zadania - informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie. 6 Kryteria stosowane przy wyborze ofert: 1. Kryteria formalne: - złożenie oferty w formie pisemnej na formularzu określonym w 5 pkt. 1 łącznie z wymaganymi załącznikami, - terminowość złożenia oferty. W przypadku niespełnienia kryterium formalnego złożona oferta nie będzie podlegała ocenie. 2. Kryteria merytoryczne: Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, w tym: - ocena możliwości realizacji zadania publicznego ocena: TAK albo NIE, - ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do realizacji rzeczowej zadania 0-20 pkt, - ocena proponowanej jakości wykonania zadania 0-10 pkt, - ocena kwalifikacji kadry, która będzie wykonywać zadanie, wkładu rzeczowego 0-20 pkt, - wysokość środków finansowych własnych oraz wkładu osobowego w tym pracy społecznej i świadczenia wolontariatu, na realizację zadania 0-20 pkt, - analiza i ocena realizacji zadań publicznych zlecanych w ubiegłych latach, z uwzględnieniem prawidłowości ich wykonania, rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych środków 0-30 pkt. 3. Szczegółowy tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.) 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 stycznia 2013r. o godz w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku. 5. Komisja powołana przez Burmistrza Kłobucka w oparciu o kryteria dokona wyboru ofert oraz przedstawi wyniki proponując udzielenie dotacji i jej wysokość. 6. Wyboru oferty dokona Burmistrz Kłobucka na podstawie protokołu Komisji w terminie do 29 stycznia 2013r. 7 Dotacje zostaną przyznane na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się do 30 dni po upływie realizacji zadania. 8 Dla zawarcia umowy w formie wsparcia lub realizacji powierzonego zadania publicznego konieczne jest: 1) oferta realizacji zadania publicznego, 2) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, 3) zaktualizowany kosztorys realizacji zadania, 4) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji, 5) umowa pomiędzy Zleceniobiorcami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, 6) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową przy minimalnej kwocie dotacji zł.

9 9 Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy pozycjami wydatków na zadania ujęte w kosztorysie oferty w wysokości do 15% pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu. Jednakże w tym przypadku nie może nastąpić przekroczenie parametrów i zmiana rodzaju zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie oraz umowie zawartej pomiędzy stronami. Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, Kłobuck, osobiście w pokoju nr 21 lub telefonicznie pod numerem (34) Informacje dotyczące konkursu (także wzory dokumentów) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bądź na stronie internetowej Urzędu pod adresem 10

10 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/OR/2012 Burmistrza Kłobucka z dnia r. Regulamin opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych na rok 2013 w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1. Oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2013 opiniuje Komisja, powoływana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Kłobucka. 2. Komisja opiniuje oferty złożone na realizację zadań publicznych, rozpatrując je w dwóch etapach: I etap pod względem formalnym, II etap pod względem finansowo-merytorycznym. 3. Do analizy ofert w I etapie Komisja może korzystać z Karty Oceny Formalnej stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 4. Oferta spełnia wymogi formalne, gdy jest: a) poprawnie i czytelnie wypełniona, zgodnie z warunkami ogłoszonego konkursu ofert (Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia), b) terminowo złożona (decyduje data wpływu do Urzędu), c) podpisana (wraz z załącznikami) przez osoby statutowo do tego uprawnione, d) posiada wszystkie obligatoryjnie wymagane w konkursie załączniki (kopie załączonych dokumentów muszą być na każdej stronie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez przynajmniej jedną z osób statutowo do tego uprawnionych). 5. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie przechodzą do II etapu, z wyjątkiem uchybień, które zdaniem Komisji nie mają wpływu na wiarygodność oferty. 6. Pod względem finansowo-merytorycznym Komisja ocenia: a) zgodność oferty z zakresem zadania ogłoszonego w konkursie, b) koszty realizacji planowanego zadania, adekwatność kosztów do przewidywanych efektów oraz procentową wysokość finansowego wkładu własnego w realizację zadania, c) wkład pozafinansowy (rzeczowy i osobowy) w realizację zadania, d) doświadczenie organizacji w realizacji podobnych zadań, osiągnięte efekty realizowanych zadań oraz dotychczasową współpracę (w tym: wiarygodność, rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia dotacji), e) atrakcyjność, innowacyjność i dostępność proponowanego zadania. 7. Komisja może w razie potrzeby poprosić oferenta o dodatkowe wyjaśnienia dotyczącego zakresu merytorycznego i finansowego oferty. 8. Komisja w oparciu o kryteria dokona wyboru ofert oraz przedstawi Burmistrzowi Kłobucka wyniki proponując udzielenie dotacji i jej wysokość. Opinia Komisji nie jest wiążąca. 9. Wyboru oferty dokona Burmistrz Kłobucka na podstawie protokołu Komisji. 10. Wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kłobucku i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem oraz na stronie internetowej Urzędu pod adresem

11 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/OR/2012 Burmistrza Kłobucka z dnia r. KARTA OCENY FORMALNEJ Nazwa zadania: Numer oferty: Nazwa oferenta: Wymagania formalne: TAK NIE 1. Oferta została złożona w terminie ustalonym w Ogłoszeniu o przeprowadzeniu Konkursu Ofert 2. Oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru 3. W złożonej ofercie przedstawiono kalkulację kosztów realizacji zadania 4. W złożonej ofercie przedstawiono zakres rzeczowy zadania 5. Oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 6. Do oferty dołączone są właściwe załączniki: - kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji - w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa Oferta spełnia warunki formalne i jest dopuszczona do oceny merytorycznej Uwagi: Członkowie Komisji: Przewodniczący Komisji: 1.. podpis i data

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Opatów z dnia 28 lutego 2019 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Opatów z dnia 28 lutego 2019 r. Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Opatów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. - ZARZĄDZENIE NR 113 / 2015 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia przeciwdziałania alkoholizmowi

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 229/2014 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27.02.2014 roku

Uchwała nr 229/2014 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27.02.2014 roku Uchwała nr 229/2014 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27.02.2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt, 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 287/2017 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 16 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 287/2017 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 16 listopada 2017 r. Zarządzenie Nr 287/2017 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gorlice w zakresie turystyki, zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Urzędów. ul. Rynek Urzędów

Wójt Gminy Urzędów. ul. Rynek Urzędów Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2015 Wójta Gminy Urzędów z dnia 7 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Urzędów ul. Rynek 24 23-250 Urzędów działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu - przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Zadanie 2. Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu - przeciwdziałanie alkoholizmowi: OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPARCIE POPRZEZ UDZIELENIE DOTACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM NA WYKONYWANIE ZADAŃ GMINY Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert ZARZĄDZENIE NR 11/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2009 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2009 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2009 r. W związku z Uchwałą Nr XXVIII/293/08 Rady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 10 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Koprzywnica w 2013 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 16 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 16 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 16 stycznia 2014 r. Sztum, dnia 16 styczeń 2014 r. DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Chełm. 2. Wójt Gminy Chełm zastrzega możliwość zmiany kwoty wskazanej w ust. 1 w zależności od kwoty zapisanej na ten cel w budżecie Gminy.

Wójt Gminy Chełm. 2. Wójt Gminy Chełm zastrzega możliwość zmiany kwoty wskazanej w ust. 1 w zależności od kwoty zapisanej na ten cel w budżecie Gminy. Wójt Gminy Chełm na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DRUŻBICE. z dnia 16 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DRUŻBICE. z dnia 16 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2017 WÓJTA GMINY DRUŻBICE z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego w 2017 roku Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 5 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 5 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 11.2016 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2016 roku w zakresie: "Profilaktyki i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE I OTWARTEGO KONKURSU OFERT 1 Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015r.

OGŁOSZENIE I OTWARTEGO KONKURSU OFERT 1 Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015r. OGŁOSZENIE I OTWARTEGO KONKURSU OFERT 1 Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 309/18 Wójta Gminy Suwałki. z dnia 23 lutego 2018r.

Zarządzenie nr 309/18 Wójta Gminy Suwałki. z dnia 23 lutego 2018r. Zarządzenie nr 309/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 22 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 22 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 6.2018 WÓJTA GMINY PIĄTNICA w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2018 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY BORKI. z dnia 25 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY BORKI. z dnia 25 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miasta Gryfów Śląski Nr 1 /2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/13 BURMISTRZ MSZCZONOWA. z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 64/13 BURMISTRZ MSZCZONOWA. z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 64/13 BURMISTRZ MSZCZONOWA z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2014r. zadania

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla organizacji pozarządowych II konkurs ofert na rok 2014 otwarty!

Dotacje dla organizacji pozarządowych II konkurs ofert na rok 2014 otwarty! Dotacje dla organizacji pozarządowych II konkurs ofert na rok 2014 otwarty! Działając w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/16 Wójta Gminy Tereszpol z dnia 04 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 1/16 Wójta Gminy Tereszpol z dnia 04 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 1/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego Gminy Tereszpol w 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wysokość środków na realizację zadania wynosi 7 500,- zł.

Wysokość środków na realizację zadania wynosi 7 500,- zł. Wejherowo 01.12.2016 r. Prezydent Miasta Wejherowa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 131/2016 Wójta Gminy Czastary z dnia 27 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 131/2016 Wójta Gminy Czastary z dnia 27 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 131/2016 Wójta Gminy Czastary z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W OKRESIE OD 06

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W OKRESIE OD 06 Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej nr 452/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Bielskiego w zakresie wspierania i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy Milejów z dnia 25 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy Milejów z dnia 25 stycznia 2019 r. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy Milejów z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań gminy w 2019 roku wraz z udzieleniem wsparcia finansowego.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2019 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 7/2019 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert ZARZĄDZENIE NR 7/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Sandomierza ogłasza

Burmistrz Sandomierza ogłasza KSiP.524.10.2014.MZU Działając na podstawie art. 12 i art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tekst jedn. z 2010

Bardziej szczegółowo

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ 48-300 Nysa Zarządzenie nr 141/2015 Burmistrza Nysy > z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego l(onl(ursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 137/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 137/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 137/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego pn. Przeciwdziałanie uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 20 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 20 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 17/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na w zadań miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2018 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 5 kwietnia 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 53/2018 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 5 kwietnia 2018 roku ZARZĄDZENIE NR 53/2018 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, pn.: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 152/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 stycznia 2016 roku

Uchwała Nr 152/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 stycznia 2016 roku Uchwała Nr 152/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112/2017 WÓJTA GMINY SŁAWNO. z dnia 1 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 112/2017 WÓJTA GMINY SŁAWNO. z dnia 1 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 112/2017 WÓJTA GMINY SŁAWNO z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku Na podstawie: - art. 13 ust. 1 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 18 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 18 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Siemiatycze udzielanych organizacjom pozarządowym

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Gościeradów

Wójt Gminy Gościeradów Gościeradów, dnia 18 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Gościeradów działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

KONKURSIE OFERT WÓJT GMINY RZĄŚNIA

KONKURSIE OFERT WÓJT GMINY RZĄŚNIA GMINA RZĄŚNIA OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez naukę pływania dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 10 czerwca 2016 roku.

Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 10 czerwca 2016 roku. Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 10 czerwca 2016 roku. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

ZARZĄDZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW ZARZĄDZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 91.2015 Burmistrza Strumienia z dnia 26 luty 2015 r.

Zarządzenie Nr 91.2015 Burmistrza Strumienia z dnia 26 luty 2015 r. Zarządzenie Nr 91.2015 Burmistrza Strumienia z dnia 26 luty 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/19. z dnia 9 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/19. z dnia 9 stycznia 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 6/19 WÓJTA GMINY STRZELECZKI z dnia 9 stycznia 2019 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU. z dnia 1 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU. z dnia 1 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w II półroczu 2015 roku zadania publicznego pn. Wspieranie i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 stycznia 2016 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 stycznia 2016 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 stycznia 2016 r. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza Ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza Ogłasza Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 4 kwietnia 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 57/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 4 kwietnia 2017 roku ZARZĄDZENIE NR 57/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 51. Burmistrza Miasta i Gminy Drobin. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 51. Burmistrza Miasta i Gminy Drobin. z dnia 23 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wypoczynku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert ZARZĄDZENIE NR 6/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2015 Burmistrza Nałęczowa z dnia 27 stycznia 2015 r. BURMISTRZ NAŁĘCZOWA

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2015 Burmistrza Nałęczowa z dnia 27 stycznia 2015 r. BURMISTRZ NAŁĘCZOWA Załącznik do zarządzenia Nr 8/2015 Burmistrza Nałęczowa z dnia 27 stycznia 2015 r. BURMISTRZ NAŁĘCZOWA działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2013 r. i 2014 r. -

informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2013 r. i 2014 r. - BURMISTRZ MIASTA TURKU na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/348/14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 86/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 30 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 86/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 30 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 86/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Orzesze w roku 2014. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45/15 WÓJTA GMINY SKÓRZEC z dnia 11 grudnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 45/15 WÓJTA GMINY SKÓRZEC z dnia 11 grudnia 2015r. RO.0050.45.2015 ZARZĄDZENIE Nr 45/15 WÓJTA GMINY SKÓRZEC z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego miasta z zakresu kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Burmistrz Miasta i Gminy Gniew na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 546/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 grudnia 2018 r.

Załącznik do Uchwały Nr 546/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 grudnia 2018 r. Załącznik do Uchwały Nr 546/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 grudnia 2018 r. ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY RADOMSKO. ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań publicznych w zakresie

WÓJT GMINY RADOMSKO. ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań publicznych w zakresie Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2011 Wójta Gminy Radomsko z dnia 23 marca 2011 r. Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Sandomierza ogłasza

Burmistrz Sandomierza ogłasza Działając na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ROZPRZA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2018 rok

WÓJT GMINY ROZPRZA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2018 rok I. Rodzaje zadań Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2017 Wójta Gminy Rozprza z dnia 19 grudnia 2017 r. WÓJT GMINY ROZPRZA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 185/523/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 15 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 185/523/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 15 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 185/523/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2018 WÓJTA GMINY OLSZTYN z dnia 25 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2018 WÓJTA GMINY OLSZTYN z dnia 25 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2018 WÓJTA GMINY OLSZTYN z dnia 25 stycznia 2018 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1072/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia roku

Zarządzenie Nr 1072/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia roku Zarządzenie Nr 1072/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14.03.2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 stycznia 2015 roku Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Węgorzewa. I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych

Burmistrz Węgorzewa. I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych Burmistrz Węgorzewa Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/15 BURMISTRZ MSZCZONOWA. z dnia 22 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/15 BURMISTRZ MSZCZONOWA. z dnia 22 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 2/15 BURMISTRZ MSZCZONOWA z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2015r. zadania

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 395/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2014r. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 157/2017 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia roku

Uchwała nr 157/2017 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia roku Uchwała nr 157/2017 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 03.02.2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 316/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 18 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 316/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 18 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 316/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie działalność na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Załącznik do Zarządzenia Nr 313/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 18 stycznia 2016 r. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Burmistrz Krapkowic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 lutego 2017 r.

z dnia 24 lutego 2017 r. BR.0050.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania pn. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z gminy Lubicz na rok 2018.

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z gminy Lubicz na rok 2018. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0012.1.2018r. z dnia 23.02.2018r. Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania pn. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z gminy Lubicz na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 195/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 1 grudnia 2017 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 195/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 1 grudnia 2017 r. Załącznik do zarządzenia Nr 195/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 1 grudnia 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie w 2018 r. realizacji zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 71/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 18 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 18 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 71/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zadań miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2014 roku Na postawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80/220/2012 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 27 listopada 2012 r.

Uchwała Nr 80/220/2012 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 27 listopada 2012 r. Uchwała Nr 80/220/2012 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2013 roku oraz jego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 545/154/16 BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 24 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 545/154/16 BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 24 listopada 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 545/154/16 BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegow zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ NYSY ul. Kolejowa 15

BURMISTRZ NYSY ul. Kolejowa 15 BURMISTRZ NYSY ul. Kolejowa 15 48-300 Nysa Zarządzenie nr &!!f2014 Burmistrza Nysy dnia A-O stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia r. OGŁOSZENIE

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia r. OGŁOSZENIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 06.02.2018 r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Sieciechów Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2017 r. Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 450/IV/2008 Burmistrza Gołdapi z dnia 29.04.2008 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 marca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 10 marca 2016r. ZARZĄDZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy i Miasta Jastrowie realizowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwartego konkursu ofert

Regulamin otwartego konkursu ofert Załącznik do Zarządzenia nr 29/2011 Wójta Gminy Jadów z dnia 24 maja 2011 r. Regulamin otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 1

Bardziej szczegółowo

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania Załącznik nr 1 do uchwały Nr 243/2018 r. Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 lutego 2018 r. Regulamin otwartych konkursów ofert nr 1/2018 i nr 2/2018 I. Rodzaje zadań objętych konkursem Celem otwartych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 121/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 9 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 121/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 9 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 121/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r. zadań miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015 WÓJTA GMINY DRUŻBICE. z dnia 9 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015 WÓJTA GMINY DRUŻBICE. z dnia 9 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015 WÓJTA GMINY DRUŻBICE z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 104/2016 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 1 sierpnia 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 104/2016 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 1 sierpnia 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 104/2016 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie organizacji imprez turystycznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE. Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE. Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2015 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 marca 2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Sandomierza ogłasza

Burmistrz Sandomierza ogłasza Działając na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tekst jedn. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Burmistrz

Bardziej szczegółowo

2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 BURMISTRZA MIASTA Mszana Dolna z dnia 05.02.2016r. w sprawie organizacji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Mszana Dolna w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 147/2017/RSO WÓJTA GMINY KROŚNICE z dnia 19 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 147/2017/RSO WÓJTA GMINY KROŚNICE z dnia 19 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 147/2017/RSO WÓJTA GMINY KROŚNICE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PUCK. w formie wsparcia realizacji zadań w zakresie: Konkurs obejmuje następujące zadania:

WÓJT GMINY PUCK. w formie wsparcia realizacji zadań w zakresie: Konkurs obejmuje następujące zadania: WÓJT GMINY PUCK działając na podstawie art. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 00 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/18. Burmistrza Żabna. z dnia 2 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/18. Burmistrza Żabna. z dnia 2 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/18 ZARZĄDZENIE Nr 2/18 Burmistrza Żabna z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 r. w zakresie przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ WĄBRZEŹNA OTWARTY KONKURS OFERT

BURMISTRZ WĄBRZEŹNA OTWARTY KONKURS OFERT BURMISTRZ WĄBRZEŹNA ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Miasto Wąbrzeźno I. Podstawa prawna Konkurs ogłaszany jest na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia r.

Sławno, dnia r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/12 Wójta Gminy Sławno z dnia 20 lutego 2012 r. Sławno, dnia 20.02.2012 r. Wójt Gminy Sławno ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 1. Konkurs adresowany jest do: 1) organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.10.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 27 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.10.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 27 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.10.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współpracy i działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1237(285)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 1237(285)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 1237(285)14 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 552/2017 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 19 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 552/2017 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 19 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 552/2017 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ROZPRZA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2014 rok

WÓJT GMINY ROZPRZA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2014 rok I. Rodzaje zadań Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2013 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 listopada 2013 r. WÓJT GMINY ROZPRZA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 196/2018 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 27 listopada 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 196/2018 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 27 listopada 2018 roku ZARZĄDZENIE NR 196/2018 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy

Bardziej szczegółowo