Stan aktualny na r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan aktualny na 20.05.2015 r."

Transkrypt

1 Stan aktualny na r.

2 SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 KONTA OSOBISTE Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 4 OSZCZĘDNOŚCI 1. Rachunki w złotych 1.1 Otwarcie, prowadzenie, wpłaty i wypłaty gotówkowe 1.2 Przelewy, zlecenia stałe, polecenia zapłaty 1.3 Elektroniczny System Obsługi Klienta: Internet- Bank i Home Banking 1.4 Wyciągi z rachunku 1.5 Zlecenia różne 1.6 Inne operacje 2. Rachunki w walutach wymienialnych Tab. 2 Rachunki lokat terminowych w złotych 8 KARTY BANKOWE Tab. 3 Karty debetowe 8 Tab. 4 Karty kredytowe 9 KREDYTY Tab. 5 Kredyty w złotych 10 INNE USŁUGI \ 1. Kredyty dla firm i instytucji 1.1 Kredyt w rachunku bieżącym/pomocniczym 1.2 Kredyt obrotowy 1.3 Kredyt inwestycyjny 1.4 Kredytowa linia hipoteczna 1.5 Szybki limit kredytowy 1.6 Kredyt termomodernizacyjny 1.7 Unia Biznes, Unia Super Biznes i Kredyt technologiczny 2. Kredyty dla Wspólnot Mieszkaniowych 2.1 Kredyt inwestycyjny 2.2 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 2.3 Kredyt termomodernizacyjny 2.4. Kredyt z dopłatami WFOŚiGW w Łodzi w formie częściowych spłat kapitału przeznaczony na: -realizację zadań w zakresie poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych 3. Kredyty dla gospodarstw rolnych 3.1 Kredyt w rachunku bieżącym/pomocniczym 3.2 Kredyt obrotowy 3.3 Kredyt nawozowy 3.4 Kredyt inwestycyjny 3.5 Kredytowa linia hipoteczna 3.6 Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR Tab. 6 Operacje dewizowe 12 Tab. 7 Czynności kasowe 13 Tab. 8 Gwarancje i poręczenia bankowe 14 2

3 Załącznik do Uchwały Nr 99/16/AB/DSP/201 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim, zwanego dalej Bankiem. 2. Bank może pobierać prowizje i opłaty według innych stawek niż określone w Taryfie lub zaniechać ich pobierania, jeśli wynika to z zawartych umów, porozumień lub innych wiążących uregulowań zaakceptowanych przez Klienta. 3. Prowizje i opłaty pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 4. W przypadku pobierania opłat za okres krótszy niż miesiąc, ustala się je w wysokości proporcjonalnej do faktycznego czasu wykonywania usługi (czynności), z wyjątkiem opłaty za prowadzenie rachunku, opłaty za dyspozycję telefonicznej informacji na hasło oraz opłaty za gotowość do świadczenia usług bankowych za pośrednictwem ESOK, której nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek został otwarty oraz opłaty za użytkowanie karty, której nie pobiera się za pierwszy miesiąc użytkowania karty. 5. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 6. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 9. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 10. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie członek Zarządu lub Główny Księgowy Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 15. W przypadku umów zawieranych przez Bank w imieniu i na rzecz innych podmiotów (np. ubezpieczenia, certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane) obowiązują zasady i stawki określone przez te podmioty zaakceptowane przez Klienta. z 4 4 3

4 L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych Tryb pobierania dla przedsiębiorcy indywid., spółki pryw., spółdzielni 1.1. OTWARCIE, PROWADZENIE, WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE dla instytucji niekomercyjnej Obowiązująca stawka STANDARD e-bs PARTNER dla instytucji rządowej i samorządowej 1. RACHUNKI W ZŁOTYCH dla gospodarstw rolnych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz w ramach spółki cywilnej, dla instytucji niekomercyjnej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz w ramach spółki cywilnej PARTNER PLUS dla przedsiębiorcy indywidualnego i sc oraz wszystkich podmiotów gosp., które nie posiadały w Banku r-ku bieżącego przez okres ostatnich 3 miesięcy 1) Otwarcie rachunku 2/ ) Prowadzenie rachunku bieżącego lub pomocniczego 2 miesięcznie za sztukę 2/ 3 8 zł wg umowy 8 zł 3/ 3 45 zł/ 4 3) Prowadzenie rachunków miesięcznie dodatkowych (wirtualnych) za sztukę 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Wpłata gotówkowa na rachunek a) realizowana w kasie Banku 4) w formie otwartej 0,2 % min. 1 zł 6 0,2 % min. 1 zł 6 0,2 % min. 1 zł 6 0,05 % 6 0,8 % min ,2 % min. 5 zł 6 0,3 % min. 1 6 w formie zamkniętej od kwoty wpłaty 0,2 % min. 1 zł 6 0,2 % min. 1 zł 6 0,2 % min. 1 zł 6 0,05 % 6 0,8 % min ,2 % min. 5 zł 6 0,2 % min. 1 6 b) realizowana za pomocą wrzutni nocnej/wpłatomatu/ 0,2 % min. 1 zł 6 0,2 % min. 1 zł 6 0,2 % min. 1 zł 6 0,05 % 6 0,8 % min ,2 % min. 5 zł 6 0,2 % min ) Wypłata gotówkowa z rachunku 5 od kwoty wypłaty 0,2 % min. 1 zł 6 0,2 % min. 1 zł 6 0,2 % min. 1 zł 6 0,1 min. 2 zł 6 0,8 % min ,2 % min. 5 zł 6 0,2 % min opłaty nie pobiera się jeżeli Klient nie posiadał w Banku żadnego rachunku bieżącego w okresie ostatnich 12 miesięcy; zwolnienie z opłaty obowiązuje do roku. 2 nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty 3 opłaty nie pobiera się od rachunków otwartych od r. do r. oraz jeżeli Klient nie posiadał w Banku żadnego rachunku bieżącego w okresie ostatnich 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku o otwarcie rachunku zwolnienie z opłaty trwa przez okres 11 miesięcy licząc od miesiąca następującego po miesiącu otwarcia rachunku 4 opłaty nie pobiera się, jeżeli średnie saldo na r-ku bieżącym w poprzednim miesiącu kalendarzowym wyniosło min ,01 zł 5 wypłaty gotówkowe w wysokości powyżej należy awizować co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty 6 od wpłat gotówkowych w bilonie powyżej 100 szt. pobierana jest dodatkowa prowizja w wysokości 2% od kwoty wpłaty, min PRZELEWY, ZLECENIA STAŁE, POLECENIA ZAPŁATY 1) 2) Dokonanie przelewu na rachunki: a) prowadzone w Banku (przelewy wewnętrzne, z zastrzeżeniem pkt. 4)): przelew złożony w placówce Banku (papierowy) za każdy przelew przelew za pomocą ESOK b) prowadzone w innych bankach w systemie ELIXIR (z wyłączeniem na rzecz ZUS): przelew złożony w placówce Banku (papierowy) 2,7 2,7 2,7 2 zł 6 zł przelew za pomocą ESOK za każdy przelew 2,0/ 1 2,0 2,0 1,5 1 zł c) na rzecz ZUS: przelew złożony w placówce Banku (papierowy) za każdy przelew 4 zł/3 zł 2 4 zł/3 zł 2 4 zł/3 zł 2 4 zł 6 zł przelew za pomocą ESOK 3 zł/ 1 3 zł 3 zł 3 zł 1 zł d) prowadzone w innych bankach krajowych w systemie SORBNET 2.1) Złożenie dyspozycji zlecenia stałego: 3 pierwsze 3 2,7 - kolejne 3 9 pierwszych przel i zleceń stałych 3 2,0 - kolejne 3 3 pierwsze 3 4 zł/3 zł 2 - kolejne 3 3 pierwsze 3 3 zł kolejne 3 za przelew w placówce Banku 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł za każde zlecenie w ESOK 2.2) Realizacja zleceń stałych na rachunki: a) prowadzone w Banku (przelewy wewnętrzne) zlecenie złożone 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł w placówce Banku za każde zlecenie zlecenie złożone w ESOK 1 zł 1 zł 1 zł b) prowadzone w innych bankach: (opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew) zlecenie złożone w placówce Banku 3, 7 3, 7 3, 7 2 zł 4 zł 3 zł 3 zł za każde zlecenie zlecenie złożone w ESOK 2,0/ 1 2,0 2,0 1,5 1 zł Polecenie zapłaty: 9 pierwszych przelewów i zleceń stałych 3 2,5 - kolejne 3 3) a) realizacja 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł za zlecenie b) odwołanie pojedynczej transakcji 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł Dokonanie przelewów wewnętrznych 4) każdorazowo wg umowy wg umowy wg umowy wg umowy wg umowy wg umowy wg umowy na podstawie zbiorczej listy 1 opłaty nie pobiera się od rachunków otwartych od r. do r. oraz jeżeli Klient nie posiadał w Banku żadnego rachunku bieżącego w okresie ostatnich 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku o otwarcie rachunku zwolnienie z opłaty trwa przez okres 12 miesięcy licząc od dnia otwarcia rachunku; 2 opłata obowiązuje w placówkach Banku na terenie Łodzi i Konstantynowa 4 zł 4 zł 4

5 3 w miesiącu kalendarzowym 1.3. ELEKTRONICZNE SYSTEMY OBSŁUGI KLIENTA (ESOK): INTERNET- BANK I HOME BANKING 1) Uruchomienie usługi ESOK ) Za gotowość do świadczenia usług bankowych za pośrednictwem ESOK miesięcznie 3) Wygenerowanie i wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 4) Wygenerowanie i wydanie klucza(y) sprzętowego(ych) do ESOK dla osób wymienionych w Karcie Wzorów za jeden klucz Podpisów Przyjęcie zgłoszenia o utracie lub 5) uszkodzeniu klucza(y) sprzętowego(ych) do ESOK oraz ponowne jego/ich za jeden klucz wygenerowanie i wydanie 6) Przyjęcie zgłoszenia i niezwrócenie klucza(y) sprzętowego(ych) w przypadku rozwiązania umowy za jeden klucz dotyczącej usługi ESOK IB Ponowne generowanie na prośbę 7) Posiadacza rachunku hasła, hasła aktywacji, kodu PIN oraz kodu PUK do usługi ESOK 8) Dojazd do Użytkownika i konsultacja na jego pisemny wniosek dotycząca ESOK każdorazowo 5/ 2 5/ 2 6/ 2 5/ 2 6/ 2 9) Doładowywanie telefonów komórkowych przez ESOK IB każdorazowo 1 w przypadku uruchamiania usługi Home Banking na więcej niż jednym komputerze pobiera się opłatę w wysokości 2 za każde dodatkowe stanowisko. Opłata pobierana jest od rachunków otwartych od dnia r. 2 opłata nie jest pobierana, jeżeli konsultacja wynika z przyczyn zależnych od Banku 1.4. WYCIĄG Z RACHUNKU 1. Wyciąg z rachunku: a) odbierany w Banku przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów lub inne osoby pisemnie upoważnione b) wysyłany przez Bank raz w miesiącu: za wyciąg 5 zł listem zwykłym 5 zł 5 zł za przesyłkę istem poleconym zł 5 zł 5 zł c) wysyłany przez Bank częściej niż raz w miesiącu: listem zwykłem 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł za przesyłkę listem poleconym d) udostępniony za pomocą ESOK za wyciąg 1.5. ZLECENIA RÓŻNE 1) Wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych Posiadaczowi rachunku: a) za 25 szt. blankietów czekowych za 25 sztuk b) za pojedynczy blankiet czekowy za 1 sztukę 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2) Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego od czeku Przyjęcie do inkasa czeku 3) od każdego czeku rozrachunkowego lub gotówkowego 4) Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków Dokonanie zmian w dokumentacji 5) rachunku na wniosek Posiadacza rachunku (zmiana umowy, karty wzorów podpisów) 6) za bieżący rok za Sporządzenie odpisu obrotów na każde rozpoczęte jednym rachunku 10 dni 4 zł 1 4 zł Sporządzenie odpisu: a) wyciągu z rachunku (bez 7) załączników) z roku bieżącego za dokument 3 zł 2 3 zł 2 5 zł 2 5 zł 2 5 zł 2 b) jednego załącznika do wyciągu z roku bieżącego a) udostępnienie wrzutni nocnej b) wydanie pierwszego klucza/kluczy do wrzutni 0 zl 8) 9) c) wydanie klucza/kluczy w przypadku utraty poprzedniego w wyniku kradzieży, zgubienia, uszkodzenia lub nie zwrócenia na żądanie Banku Wydanie na wniosek Posiadacza rachunku: a) opinii bankowej o jego sytuacji finansowej w oparciu o dokumenty: z roku bieżącego za klucz wg. ceny zakupu + 20% wg. ceny zakupu + 20% wg. ceny zakupu + 20% wg. ceny zakupu + 20% wg. ceny zakupu + 20% z lat ubiegłych za dokument b) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku 5

6 1 wypłaty powyżej kwoty 250 EURO (lub równowartość w innej walucie) należy zgłaszać co najmniej 2 dni robocze przed terminem wypłaty Obowiązuje od r. 10) 11) 12) 13) z określeniem wielkości obrotów c) zaświadczenia potwierdzającego wysokość salda d) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku 15 zł Dokonanie i potwierdzenie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku: a) z Bankiem za operację b) z innym bankiem Realizacja tytułu wykonawczego (lub jego części) lub dokumentu mającego moc tytułu wykonawczego z rachunków dłużnika Przekazanie na zlecenie Posiadacza rachunku dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu środków lub innego dokumentu drogą telekomunikacyjną (fax) od przekazywanej (zajętej) kwoty 0,5 % min. 1 0,5 % min. 1 1 % min. 1 1 % min. 1 1 % min. 1 za operację Zamiana rachunku na inny (z możliwością zatrzymania dotychczasowego numeru) Opłata pobierana w razie zmiany rodzaju rachunku. Poprzez rachunek inny rozumie się rachunek obejmujący inną opłatę za prowadzenie rachunku, niż tą którą klient posiadał przed zmianą a) z tańszego na droższy za operację b) z droższego na tańszy Udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku: a) telefonicznie na podstawie zawartej 14) umowy miesięcznie b) przekazywane za pomocą usługi 5 zł 3 zł 5 zł 5 zł 5 zł SMS SALDO - od każdego rachunku 15) Opłata za zamknięcie rachunku za operację za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej; opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisywanie odsetek 2 za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej 1.6. INNE OPERACJE Sporządzenie i wysyłanie 1) upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) Potwierdzenie obcemu bankowi prawomocności złożonych na 2) roszczeniu podpisów na zlecenie Klienta (w tym roszczeniu z tytułu gwarancji) za każdy monit RACHUNKI W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1) Otwarcie rachunku 2) Prowadzenie rachunku dla każdej waluty miesięcznie ) Wpłata gotówkowa dokonana w walucie obcej lub w złotych od kwoty wpłaty 0,3 % min. 5 zł 4) Wypłata gotówkowa dokonana w walucie obcej lub w złotych 1 od kwoty wypłaty 0,2 % min. 5 zł 5) Wypłata nieawizowana w kwotach i terminach określonych w pkt. 4 - od kwoty wypłaty 0,1 % dodatkowo Zrealizowanie przelewu na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w Banku za przelew b) złotowy prowadzony w innym banku krajowym: 6) za pomocą ESOK 2,5 za przelew złożony w placówce Banku 3,5 c) walutowy prowadzony w innym banku krajowym opłata jak za realizację (sprzedaż) poleceń wypłaty zgodnie z Tab. 5 Operacje dewizowe 7) Inne czynności Zgodnie z niniejszą Tabelą pkt. 1. Rachunki w złotych 6

7 Tab. 2 Rachunki lokat terminowych w złotych Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Obowiązująca stawka LOKATY TERMINOWE 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wpłata gotówki na rachunek za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku za wypłatę Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku (opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisywanie odsetek) a) za bieżący rok za każde rozpoczęte 4 zł b) za każdy poprzedni rok 10 dni 6 zł Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci: a) przyjecie dyspozycji 1 za dokument b) odwołanie lub zmiana dyspozycji 5 zł Potwierdzenie dokonania blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu udzielonego przez: a) Bank b) inny bank za każdą zawartą umowę 15 zł Wydanie na wniosek Posiadacza rachunku: 8. a) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku z określeniem wielkości obrotów 1 za dokument b) zaświadczenia potwierdzającego wysokość salda 1 9. Dokonanie przelewu przy realizacji tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc 1 tytułu wykonawczego z rachunku dłużnika 10. Cesja środków za każdą czynność 2 1 Wypłaty gotówkowe w wysokości powyżej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 7

8 Tab. 3 Karty debetowe Obowiązuje od r. Stawka obowiązująca L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania VISA BUSINESS DEBETOWA VISA BUSINESS DEBETOWA dla gospodarstw rolnych 1. Wydanie karty Rachunek Standard przedsiębiorcy indywidualni, spółki prywatne, spółdzielnie, instytucje niekomercyjne, instytucje rządowe - rolnicy indywidualni - Rachunek e-bs - Rachunek Partner - Rachunek Partner Plus - 2. Wznowienie karty Rachunek Standard przedsiębiorcy indywidualni, spółki prywatne, spółdzielnie, instytucje niekomercyjne, instytucje rządowe 3 - rolnicy indywidualni - 3 Rachunek e-bs 15 zł - Rachunek Partner 15 zł - Rachunek Partner Plus pierwsza karta 15 zł - kolejna - 3. Wydanie duplikatu karty Opłata za użytkowanie karty miesięcznie za każdą kartę wydaną 4 zł/ 1 4 zł/ 1 do rachunku 5. Transakcje bezgotówkowe (w kraju i za granicą) 1 od transakcji 6. Transakcje gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku 6.2 w innych bankomatach w kraju od transakcji 4 zł 6.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2 % min w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 6.5 w punktach akceptujących kartę za granicą 2 % min wypłata gotówki w ramach usługi Cashback od transakcji 2 zł 1 dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA, w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 7. Sprawdzenie salda w bankomacie, który świadczy taką usługę od transakcji 2 zł 8. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany okres od transakcji 3 zł 9. Zmiana danych użytkownika karty 3 zł 10. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika od transakcji 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 12. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty opłata nie jest pobierana w przypadku rozliczenia na rachunku Użytkownika karty w danym miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych na kwotę powyżej 500 PLN 8

9 Tab. 4 Karty kredytowe w złotych Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Obowiązująca stawka VISA BUSINESS 1. Wydanie karty nowej 2. Wznowienie karty 3. Obsługa karty głównej: Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wyniosła: 3.1 mniej niż ,0 75 zł 3.2 co najmniej ,0 rocznie 4. Obsługa karty dodatkowej 25 zł 5. Wydanie duplikatu karty 3 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 7. Transakcje bezgotówkowe (w kraju i za granicą.) 1 od transakcji 8. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: w kraju 3 % min. 5 zł 8.2 za granicą 3 % min. 1 3 dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3 % wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA, w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 9. Przelew z karty za przelew 3 % min. 5 zł 10. Sprawdzenie salda w bankomacie 11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za wskazany okres od transakcji Koszty postępowania w przypadku wystąpienia zadłu żenia wymagalnego 12.1 upomnienie telefoniczne po upływie terminu spłaty 12.2 Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) za każdy monit Zmiana danych Użytkownika karty miesięcznie 14. Minimalna spłata zadłużenia na karcie od kwoty salda końcowego 5 % min. 10 okresu rozliczeniowegio Obowiązuje od r. 9

10 Tab. 5 Kredyty w złotych L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka proponowana 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta zaliczana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 1.1 Kredyty dla firm i instytucji kredyt w rachunku bieżącym/pomocniczym kredyt obrotowy od wnioskowanej kwoty szybki limit kredytowy kredyt inwestycyjny a) do kredytu włącznie b) powyżej kredytu 0,2 % min. 20, max 500 zl kredytowa linia hipoteczna od wnioskowanej kwoty kredyt termomodernizacyjny Unia Biznes, Unia Super Biznes i Kredyt technologiczny od wnioskowanej kwoty 0,2 % min. 20, max Kredyty dla Wspólnot Mieszkaniowych kredyt inwestycyjny a) z terminem spłaty do 5 lat włącznie b) z terminem spłaty powyżej 5 lat 0,2 % min. 20, max 500 zl od wnioskowanej kwoty kredyt termomodernizacyjny 100 zl 1.3 Kredyty dla gospodarstw rolnych kredyt w rachunku bieżącym/pomocniczym 0,2 % min. 5, max 500 zl kredyt obrotowy od wnioskowanej kwoty kredyt nawozowy kredyt inwestycyjny a) do kredytu włącznie b) powyżej kredytu 0,2 % min. 20, max 500 zl kredytowa linia hipoteczna od wnioskowanej kwoty kredyt preferencyjny z dopłatami z ARiMR 0,2 % min. 15, max 500 zl 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu: Prowizja płatna w dniu przyznania/odnowienia lub podwyższenia kredytu. kredyt w rachunku bieżącym a) dla osób posiadających rachunek bieżący/pomocniczy w Banku dłużej niż 1 rok 2.1. (dla osób przenoszących r-k z innego banku zalicza się okres posiadania r-ku w tym banku) od kwoty kredytu/ 2 % min. 10 kwoty podwyższenia b) dla osób posiadających rachunek bieżący/pomocniczy krócej niż 1 rok 2,5 % min kredyt obrotowy a) dla posiadaczy rachunku bieżącego/pomocniczego od kwoty kredytu/ 2,5 % min. 10 b) dla pozostałych Klientów kwoty podwyższenia 3 % min. 10 szybki limit kredytowy a) dla osób posiadających rachunek bieżący/pomocniczy w Banku dłużej niż 1 rok (dla osób przenoszących r-k z innego banku zalicza się okres posiadania r-ku w tym banku) od kwoty kredytu/ 2,5 % min. 10 kwoty podwyższenia b) dla osób posiadających rachunek bieżący/pomocniczy krócej niż 1 rok 3 % min. 10 kredyt inwestycyjny a) dla posiadaczy rachunku bieżącego/pomocniczego od kwoty kredytu/ 2,5 % min. 10 b) dla pozostałych Klientów kwoty podwyższenia 3 % min. 10 kredytowa linia hipoteczna a) dla osób posiadających rachunek bieżący/pomocniczy w Banku dłużej niż 1 rok (dla osób przenoszących r-k z innego banku zalicza się okres posiadania r-ku w tym banku) od kwoty kredytu/ 2,5 % min. 10 kwoty podwyższenia b) dla osób posiadających rachunek bieżący/pomocniczy krócej niż 1 rok 3 % min. 10 kredyt nawozowy a) dla posiadaczy rachunku bieżącego/pomocniczego od kwoty kredytu/ 2,5 % min. 10 b) dla pozostałych Klientów kwoty podwyższenia 3 % min. 10 kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR a) dla posiadaczy rachunku bieżącego/pomocniczego od kwoty kredytu/ 2,5 % min. 10 b) dla pozostałych Klientów kwoty podwyższenia 3 % min. 10 kredyt termomodernizacyjny a) do kredytu włącznie od kwoty kredytu/ 3,5 % min

11 b) od zł kredytu do kredytu kwoty podwyższenia 3 % c) powyżej kredytu 2,5 % 2.9 Unia Biznes, Unia Super Biznes i Kredyt technologiczny od kwoty kredytu 3 % min. 3 Kredyty powyżej a) dla posiadaczy rachunku bieżącego/pomocniczego od kwoty kredytu/ od 1 % min. 10 b) dla pozostałych Klientów kwoty podwyższenia od 1,5 % min Gotowość finansowa w stosunku rocznym (dotyczy kredytu w rachunku bieżącym/pomocniczym) Prowizja pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. miesięcznie 2 % Prowizja obowiązuje od nowozawartych umów i aneksów od dnia r. 4. Opłata za administrowanie kredytem obrotowym i inwestycyjnym z dopłatami: 4.1 kredyt obrotowy płatna w dniu uruchomienia kredytu za 5 okres do końca roku (proporcjonalnie do 4.2 kredyt inwestycyjny miesięcy pozostających do końca roku) 75 zł 5. Prowizja rekompensacyjna z tytułu przedterminowej spłaty kredytu: z dopłatami ARiMR Nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. Unia Biznes, Unia Super Biznes i Kredyt technologiczny Nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. od kwoty wcześniejszej spłaty od kwoty wcześniejszej spłaty 2 % 1 % lub według umowy kredytowej od kwoty 6. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) prolongowanej od 1 % do 3 % min Zmiana na wniosek Klienta harmonogramu spłat 10* 8. Zmiana innych postanowień Umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 5, 6, i 7 na wniosek Kredytobiorcy za aneks 15* Nie pobiera się opłaty za wydanie dokumentu zgody na wykreślenie hipoteki i zwolnienia zastawu rejestrowego. 9. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie na wniosek Klienta, innego banku lub instytucji kredytowej: 11.1 zaświadczenia o wysokości zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych zobowiązań wobec Banku 11.2 zaświadczenia o braku zadłużenia Klienta w Banku 10* 11.3 innych zaświadczeń, niż wymienione w pkt. 10 i 11 a) i b) 10* 12. Wydanie/przedłużenie terminu ważności promesy udzielenia kredytu W przypadku udzielenia kredytu prowizja zaliczana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie podlega zwrotowi 0,2 % min. 10 w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. 13. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 10* 14. Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z umową 5* 15. Sporządzenie zaświadczenia o zdolności kredytowej 20* 16. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dotyczącego dokonanej zdolności kredytowej Koszty postępowania w przypadku wystąpienia zadłużenia wymagalnego: 17.1 upomnienie telefoniczne po upływie terminu spłaty kredytu lub jego raty, pożyczki lub odsetek 17.2 wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) za każdy monit wyjazd interwencyjny do kredytobiorcy, pożyczkobiorcy, dłużnika lub do ich poręczycieli po upływie terminu spłaty kredytu, pożyczki lub odsetek za każdy wyjazd 10* 18. Wydanie uzasadnienia odmowy udzielenia kredytu (na wniosek Klienta) 10* 19. Wyjazd do kredytobiorcy w celu przeprowadzenia kontroli po zakończeniu inwestycji za wyjazd 20* 20. Wyjazd do kredytobiorcy w celu przeprowadzenia innej kontroli niż mowa w pkt. 19 za wyjazd 10* */opłata obowiązuje klientów, którzy złożyli wniosek kredytowy od dnia r., w innym przypadku opłata wynosi dla pkt.: 7., 11.1, , 8., , 11.2, 13. 3, 14. 2, 17.3, 18., 19., * 11

12 Obowiązuje od r. Tab. 6 Operacje dewizowe L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb naliczania Obowiązująca Stawka POLECENIE WYPŁATY Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1 otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe: a) polecenia wypłaty 2,, przelewy regulowane 3, przelewy SEPA 4 na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR b) przelewy SEPA od transakcji 15 zł c) przelewy regulowane 2 d) polecenia wypłaty z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w Banku z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji 0,1% min. 2, max. 10 Opłata Non-STP opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard od transakcji 30,0 obowiązuje. Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 1d 8 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta za zlecenie + koszty banków trzecich Uwaga: Opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 4 + koszty rzeczywiste Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym, w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Banku a) przelewy SEPA b) przelewy regulowane 4 c) polecenia wypłaty Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 9, w przypadku opcji kosztowej OUR 7 zł 15 zł 0,3% min. 3 max. 30 d) opłata Non-STP opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: od transakcji - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten 3 standard obowiązuje. Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 4c. e) walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 3 Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym: Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4b) i 4c) a) w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji 15 b) w PLN, USD i GBP w trybie przyspieszonym od transakcji Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym wykonane na zlecenie Klienta od transakcji 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 5 : a) przy kwocie nie przekraczającej 5.000,00 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 8 + koszty banków trzecich b) przy kwocie od 5.000,01 EUR do ,00 EUR włącznie lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej od transakcji 10 c) przy kwocie od ,01 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej Przekaz w obrocie dewizowym transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Polecenie wypłaty skierowana lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy ( beneficjenta). 3 Przelew regulowany - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR, 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR , 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC, 4) koszty SHA. 4 Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR, 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC, 3) koszty SHA, 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych, 5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 5 Bank odstępuje od pobierania prowizji od klientów otrzymujących przekazy w obrocie dewizowym opiewające na kwoty nie przekraczające równowartości 50,00 EUR z tytułu rent, emerytur i odszkodowań za pracę przymusową. Do przeliczenia wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. Obowiązuje od r. 12

13 Tab. 7 Czynności kasowe L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Obowiązująca stawka Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy osób prywatnych prowadzone w Banku (z zastrzeżeniem pkt. 1.3 ) od transakcji 1 1 od wpłat gotówkowych w bilonie powyżej 200 szt. pobierana jest prowizja w wysokości 2% od kwoty wpłaty, min podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku (z zastrzeżeniem pkt. 1.8) od transakcji 1.3 Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych i innych organizacji zrzeszających osoby fizyczne 1.4 na rzecz ZUS od transakcji zgodnie z Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych w Taryfie prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim dla klientów instytucjonalnych zgodnie z Tab. 2 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych dla PKZP i innych organizacji zrzeszających osoby fizyczne w Taryfie prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim dla klientów indywidualnych 5 zł 1.5 na rzecz Urzędu Skarbowego za wpłatę 4 zł 1.6 na rzecz RTV 1, prowadzone w innych bankach krajowych w systemie ELIXIR (z zastrzezeniem pkt. 1.8) w systemie SORBNET prowadzone w innych bankach krajowych i zagranicznych w formie przekazu w obrocie dewizowym Wspólnot Mieszkaniowych działających w ramach Administracji Zasobów Komunalnych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Żubardź dokonywane w placówce bankowej w Łodzi przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 2 za wpłatę 2 prowizja obowiązuje w przypadku dokonania równocześnie innej min. jednej wpłaty do innego banku w systemie ELIXIR 0,5% (nie mniej niż 3,0) 0,5% (nie mniej niż 3,0) + opłata dodatkowa 2 0,5% (nie mniej niż 3,0) + opłaty zgodnie z Tab Wypłaty gotówkowe z konta zlecenia do wypłaty od kwoty wypłaty 0,5% (nie mniej niż 3 zł) 3 3 prowizję pobiera się w przypadku gdy kwota wypłaty jest wyższa niż trzykrotność minimalnej stawki prowizji 3. Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu za stronę 1 4. Skup i sprzedaż walut obcych od transakcji 5. Sporządzenie na wniosek Klienta odpisu dowodu wpłaty: 5.1 z roku bieżącego 1 za 1 szt. 5.2 z poprzednich lat 15 zł 6. Wymiana na wniosek Klienta banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe w walucie polskiej: 6.1 do 20 szt. 6.2 powyżej 20 szt. od wartości wymiany 0,5 % min. 15 zł 6.3 powyżej 100 szt. 2 % min. 2 13

14 Tab. 8 Gwarancje i poręczenia bankowe Obowiązuje od r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka obowiązująca. 1. Wystawienie promesy gwarancji/poręczenia/potwierdzenia Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z gwarancji/poręczenia/potwierdzenia Udzielenie gwarancji/poręczenia/ potwierdzenia: od kwoty zobowiązania a) do roku od 2 % b) powyżej roku od kwoty zobowiązania od 1 % Korzystanie z gwarancji/poręczenia/potwierdzenia (prowizja dotyczy nowozawartych umów od roku) a) do roku: miesięcznie od 0,2 % b) powyżej roku: od kwoty zobowiązania od 0,1 % Zmiana warunków gwarancji/poręczenia/ potwierdzenia: a) przedłużenie terminu ważności i/lub podwyższenie kwoty gwarancji/poręczenia/ potwierdzenia od kwoty objętej aneksem wg umowy od 2 % do 5 % b) zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji/ poręczenia/ potwierdzenia od każdego aneksu Wypłata z gwarancji/poręczenia/ potwierdzenia od kwoty roszczenia 0,3 % min Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji/poręczenia/ potwierdzenia za czynność Sporządzenie i wysłanie upomnienia bądź wezwania z tytułu realizacji gwarancji/poręczenia/ potwierdzenia od każdego upomnienia/wezwania 2 8. Wydanie odpisu (kserokopii) umowy o udzielenie gwarancji/poręczenia/ potwierdzenia za dokument 5 9. Wydanie na wniosek Klienta, innego banku lub instytucji kredytowej zaświadczenia o gwarancji/poręczeniu/ potwierdzeniu za dokument Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z umową za operację Przyznanie limitu od kwoty limitu od 1 % 10 14

Stan aktualny na 28.10.2015r.

Stan aktualny na 28.10.2015r. Stan aktualny na 28.10.2015r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 KONTA OSOBISTE Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 4 OSZCZĘDNOŚCI 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 01.12.2015 r.

Stan aktualny na 01.12.2015 r. Stan aktualny na 01.12.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 01.06.2015 r.

Stan aktualny na 01.06.2015 r. Stan aktualny na 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 40/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 4 kwietnia 2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Bank Spółdzielczy Bank Spółdzielczy w Białej w Białej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.. Zarząd Załącznik Banku Nr Spółdzielczego 3 do Uchwały w Nr Białej 102/2012 z dnia Zarząd.. Banku Spółdzielczego w Białej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia 22-10-2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 33/ Z/2012 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.09.2012 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały nr 110/31/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia 13.09.2013r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PAŹDZIERNIK, 2013r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo