TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie z dnia 30 kwietnia 2013r. Tekst jednolity TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE Obowiązuje od dnia 20 maja 2013 r.

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH... Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych... Rozdział 2. Rachunek oszczędnościowy OKAZJA... Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych... Rozdział 4. INTERNET BANKING - Usługa bankowości elektronicznej... Rozdział 5. Karty płatnicze... Rozdział 6. Ubezpieczenia kart płatniczych... DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH... Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych... Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych... Rozdział 3. INTERNET BANKING - Usługi bankowości elektronicznej... Rozdział 4. Karty płatnicze... Rozdział 5. Ubezpieczenia kart płatniczych... Dział IV. POZOSTAŁE OPŁATY... Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe - klienci indywidualni... Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych... Rozdział 3. Inne czynności i usługi bankowe klientów indywidualnych i klientów instytucjonalnych... DZIAŁ V. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU..

3 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. BS Konin pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej (Depozyty-Rozliczenia) - klienci Banku Spółdzielczego w Koninie". 2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają, co następuje: 1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał www) na podstawie odrębnej umowy, 2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 3) BS Konin - Bank Spółdzielczy w Koninie 4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności e-token, karta haseł jednorazowych TAN, karta chipowa, PIN do karty chipowej, 3. Prowizje i opłaty ustalone są w złotych. 4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem, a bankiem. 9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt. 2, pobierane są w następujących terminach: - ostatniego dnia miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunku, - w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank. 10. Klienci indywidualni mogą wybrać pakiet taryfowy: a) ROR Standard - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) proste, funkcjonalne i nowoczesne konto osobiste przeznaczone dla osób fizycznych, SKO, PKZP, Rad Rodziców - z rachunkiem mogą być powiązane karty płatnicze: Maestro, VISA Electron, MasterCard Debit Paypass, VISA Electron paywave, b) ROR Młodzieżowy - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) proste, funkcjonalne i nowoczesne konto osobiste przeznaczone dla osób fizycznych w wieku od lat, z rachunkiem może być powiązana karta: VISA Electron "młodzieżowa", VISA Electron paywave "młodzieżowa", c) ROR Senior - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) - proste, funkcjonalne i nowoczesne konto osobiste przeznaczone dla osób fizycznych, w wieku powyżej 60 lat, pobierających stałe świadczenia z tytułu emerytury lub renty, umożliwiające wygodne zarządzanie swoimi finansami (nie dotyczy osób pobierających okresowe świadczenia rentowe lub rodzinne), z rachunkiem może być powiązana Karta Maestro lub VISA. 11. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujacych grup klientów - m. in. przedsiębiorstw, spółek, spółdzielni, partii, organizacji, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Oddziały Banku Spółdzielczego w Koninie pobierają opłaty i prowizje za zrealizowane usługi zgodnie z zasadami i w wysokościach określonych w niniejszej tabeli prowizji i opłat, w ramach pakietów taryfowych dla klientów instytucjonalnych:

4 a) BIZNES rachunek bieżący rachunek przeznaczony dla Przedsiębiorstw, spółek, spółdzielni i przedsiębiorców indywidualnych, służy do gromadzenia środków, przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z rachunkiem może być powiązana miedzynarodowa karta debetowa VISA Business Electron, MasterCard Business, VISA Business Electron paywave, b) NON PROFIT - Instytucje niekomercyjne - rachunek bieżący przeznaczony dla Stowarzyszeń, Fundacji, Wspólnot, Związków Zawodowowych oraz organizacji pożytku publicznego (m. innnymi: OSP, KGW, Kluby), służy do gromadzenia środków, przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z rachunkiem może być powiązana miedzynarodowa karta debetowa VISA Business Electron, VISA Business Electron paywave, MasterCard Business, c) ROLNIK - rachunek bieżący służy do gromadzenia środków przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, przeznaczony jest dla właścicieli lub dzierżawców nieruchomości rolnej, z rachunkiem może być powiązana międzynarodowa karta debetowa VISA Business Electron, MasterCard Business, VISA Business Electron paywave. 12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi okreslone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 13. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalone są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 14. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujacych się w ofercie BS Konin. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) niezależnie od innych opłat przewidzianych przepisami prawa takich jak: opłaty skarbowe, podatek VAT itp., 2) z rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie ostatniego dnia miesiąca, bądź w terminach wskazanych w umowie. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w BS mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 3) od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które bank nie ponosi odpowiedzialności. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zapisy umowy stanowią inaczej. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty od klienta lub dokument wypłaty. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, 2) wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 3) wpłat na cele związane ze zdarzeniami klęsk żywiołowych i wypadkami losowymi, 4) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego, tj. gdy udzielenie informacji następuje na żądanie: a) Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. naczelników urzędów skarbowych, b) sądu lub prokuratora - w związku z tocząca się sprawą karną lub karna skarbową, c) prokuratora - w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z wprowadzeniem do legalnego obrotu pieniędzy i innych korzyści pochodzących z działalności przestępczej, d) inspektorów nadzoru bankowego lub osób upoważnionych uchwałą KNB, e) Generalnego Inspektora informacji Finansowej - w związku z przeciwdziałaniem wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu,

5 f) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących numerów rachunków bankowych płatników składek oraz danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków, g) Komornika - w sprawach o egzekucję świadczeń alimentacyjnych lub rent mających charakter alimentów. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w taryfie dyrektor oddziału banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem banku w ramach kompetencji podejmujacego decyzję.

6 Dział III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych 1. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego): 1) otwarcie jednego rachunku: Tryb pobierania opłaty za każdy rachunek STAWKA OBOWIĄZUJĄCA BIZNES NON PROFIT ROLNIK a) bieżącego 20,00 zł 10,00 zł b) pomocniczego 15,00 zł 10,00 zł c) każdego następnego rachunku 15,00 zł 10,00 zł 2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego za każdy rachunek: miesięcznie za każdy rachunek a) bieżącego 20,00 zł 5,00 zł* 7,00 zł b) pomocniczego 20,00 zł 5,00 zł 5,00 zł c) każdego następnego rachunku 15,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek naliczana od wpłacanej kwoty 0,25% min. 2,00 zł 0,10% min. 2,00 zł* 0,10% min. 2,00 zł 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku: naliczana od wypłacanej kwoty 1) posiadaczowi na podstawie dowodu wypłaty 0,20% min. 3,50 zł 0,10% min. 2,00 zł* 0,20% min. 3,50 zł 2) wypłaty z konta zlecenie do wypłaty 0,50% min. 10,00 zł 0,50% min. 10,00 zł 0,50% min. 10,00 zł 3) na rzecz osób trzecich 0,60% 0,60% 0,60% Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej 4. awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku ) powyżej zł: a) awizowane do godz dnia poprzedniego b) awizowane do godz dnia poprzedniego i nieodebrane 0,15% 0,15% 0,15% c) nie awizowane 0,30% 0,30% 0,30% 5. Realizacja przelewów: za każdy przelew 6. 1) w kwocie poniżej ,00 zł złożonych w formie papierowej: a) na rachunki prowadzone w jednostkach BS Konin 1,00 zł 1,00 zł* 1,00 zł b) na rachunki prowadzone w innych bankach (w tym ZUS, US) 4,00 zł 4,00 zł* 4,00 zł za wyjątkiem: a) przelewów z przeznaczeniem na działalność charytatywną b) innych zleceń płatniczych wynikających z indywidualnych umów wg umowy wg umowy wg umowy 2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (Internet Banking): a) na rachunki prowadzone w jednostkach BS Konin b) na rachunki prowadzone w innych bankach (w tym ZUS, US) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł c) wycofanie przelewu wykonanego w usłudze e-kontro na wniosek klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z data przyszłą):

7 1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy przelew a) na rachunki prowadzone w jednostkach BS Konin 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł b) na rachunki prowadzone w innych bankach 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego za każdą dyspozycję a) złozona w formie papierowej 5,00 zł 3,00 zł 5,00 zł b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 3) odwołanie zlecenia stałego za każdą dyspozycję a) złozone w formie papierowej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 7. Polecenie zapłaty: za każdą dyspozycję 1) opłaty pobierane z rachunku wierzyciela: a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł b) realizacja polecenia zapłaty 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2) opłaty pobierane z rachunku dłużnika: a) realizacja polecenia zapłaty 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty* 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł *opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizcji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS Konin 8. Opłata za anulowanie wykonanej transakcji zleconej przez klienta za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 9. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym - od każdego pełnomocnika za każdą dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 10. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 11. Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdy czek 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 12. Zgłoszenie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów za każdą dyspozycję 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 13. Czeki klienci instytucjonalni za każdą dyspozycję 1) inkaso czeku od każdego czeku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 2) umorzenie książeczki czekowej 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 3) wystawienie czeku bez pokrycia 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 4) wysłanie na życzenie Klienta listem poleconym blankietów czeków 14. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej: a) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego po zakończeniu miesiąca, chyba że klient wyraził inny sposób informowania o zmianach stanu rachunku i salda b) sporządzenie i odbiór bieżącego wyciągu bankowego w oddziale Banku prowadzącym rachunek 2,00 zł + koszty zakupu blankietów + opłata pocztowa 2,00 zł + koszty zakupu blankietów + opłata pocztowa 2,00 zł + koszty zakupu blankietów + opłata pocztowa miesięcznie za każdy dokument 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

8 c) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego* 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu *Bank dolicza do opłaty za wyciąg koszty pocztowe od każdej przesyłki 15. Sporządzenie kopii: 1) wyciągu bankowego (bez załączników) oraz historii rachunku a) z bieżącego roku kalendarzowego za każdy dokument 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) z lat poprzednichza za każdy dokument Uwaga: Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: 10,00 zł +5,00 zł każdy poprzedni rok 10,00 zł + 5,00 zł każdy poprzedni rok 10,00 zł + 5,00 zł każdy poprzedni rok a) klient określi datę dokonania operacji za każdy dokument 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł b) klient nie określi daty dokonania operacji za każdy dokument 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 16. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: 1) z bieżącego roku kalendarzowego za każdą stronę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 2) za każdy poprzedni rok za każdą stronę 5,00 zł + 2,50 zł każdy poprzedni rok 5,00 zł +2,50 zł każdy poprzedni rok 5,00 zł +2,50 zł każdy poprzedni rok Uwaga: Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej 17. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 100,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 18. Otwarcie akredytywy krajowej za każdą dyspozycję, naliczana od kwoty dyspozycji 0,50% 0,50% 0,50% 19. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda za każdy monit 1) za sporządzenie i wysłanie 30,00 zł +koszty przesyłki pocztowej 30,00 zł +koszty przesyłki pocztowej 30,00 zł +koszty przesyłki pocztowej 2) telefoniczny 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 20. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 21. Zmiana pakietu (w przypadku wyboru pakietu z niższą opłatą za prowadzenie rachunku) za każdą zmianę 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 22. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł Działana BS Konin podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z 23. powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 24. Usługi płatności masowych za każdą dyspozycję 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 1) Opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych** jednorazowo 50,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny za każdą wpłatę, pobierane zbiorczo, raz dziennie 0,15 zł nie dotyczy nie dotyczy * - opłaty nie dotyczą Ochotniczej Straży Pożarnej

9 **- usługa dostępna od

10 Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych Rachunki lokat terminowych klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej: 2. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej za wyjatkiem: miesięcznie 1) administrowanie rachunkiem lokaty terminowej overnight Dobra lokata 30,00 zł 2) administrowanie rachunkiem lokaty typu call (weekendowa) 10,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku 5. Realizacja przelewów: 1) prowadzone w jednostkach BS Konin za każdy przelew 2) prowadzone w innych bankach 10,00 zł 3) zlecenia realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł 10,00 zł b) poniżej ,00 zł 30,00 zł (nie pobiera się opłaty, o której mowa w pkt 2) 6. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda za każde zaświadczenie 50,00 zł 7. Ustanowienie/zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem lokaty terminowej za każdą dyspozycję 50,00 zł 8. Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku lokaty terminowej za każde zestawienie 1) lokaty terminowej z bieżącego roku kalendarzowego* 25,00 zł *za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o połowę stawki podstawowej 25,00 zł + 12,50 zł za każdy poprzedni rok 2) lokaty terminowej przez Posiadacza za pomocą Internet Bankingu 9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 25,00 zł 10. Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej na rzecz: za każdą dyspozycję 1) BS Konin 2) innego Banku 100,00 zł 3) innych podmiotów, niż wskazane w pkt ,00 zł Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z 11. regulaminem prowadzenia rachunku ) powyżej zł 1) awizowane do godz dnia poprzedniego 2) awizowane do godz dnia poprzedniego i nieodebrane 0,15% 3) nie awizowane 0,30%

11 Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej klientów instytucjonalnych Wyszczególnienie czynności Stawka obowiązujaca BIZNES NON PROFIT ROLNIK 1. Uruchomienie usługi elektronicznych kanałów dostępu 10,00 zł 5,00 zł 2. Abonament za korzystanie przez klienta instytucjonalnego z elektronicznych kanałów dostępu 3. Opłata za użytkowanie e-tokena: za każdy e-token: 1) wydanie pierwszego e-tokena: 2) wydanie kolejnego e-tokena (w tym wznowienie) 50 zł 50 zł 50 zł 3) wydanie e-tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 4. Użytkowanie e-tokena miesięcznie 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 5. Opłata za użytkowanie karty chipowej: za każdą kartę 1) wydanie pierwszej karty chipowej 40,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 2) wydanie kolejnej karty chipowej (w tym wznowienie) 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 3) zastrzeżenie karty chipowej 4) zmiana uprawnień zawartych w karcie chipowej niezwrócenie karty chipowej w przypadku rozwiązania umowy konta, wznowienie karty 5) chipowej lub zmiana uprawnień 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 6. Wygenerowanie i przesłanie nowego numeru PIN do karty chipowej (w tym wznowienie karty chipowej) za każdy numer 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 7. Opłata za czytnik do kart chipowych: za każdy czytnik 1) wydanie czytnika - pierwszego 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł a) drugiego i trzeciego 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł b) każdego następnego 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 2) niezwrócenie czytnika w przypadku rozwiązania umowy konta 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 8. Opłata za ponowne skonfigurowanie systemu 9. Zmiana osób upoważnionych do e-konta/bankowości elektronicznej za każą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10. Zmiana oprogramowania 11. Wygenerowanie nowego hasła do e-konta przez bank 12. Założenie/likwidacja lokaty terminowej w usłudze e-konto 13. Dyspozycje bezgotówkowe przelewy z e-konta Tryb pobierania opłaty 1) na rachunki w jednostkach BS 2) na rachunki w innych bankach za każy przelew 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 14. Wykonanie na wniosek klienta za każą dyspozycję 1) zablokowania indywidualnego dostępu do elektronicznych kanałów dostępu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 2) odblokowania dostępu do konta internetowego 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 3) odblokowanie dostępu do konta internetowego wskutek 3-krotnego błędnego logowania 4) ponowne przesłanie identyfikatora ID użytkownika 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

12 zmiana, dodanie, usunięcie osób/osoby upoważnionych/upoważnionej do korzystania z e- 5) konta od każdej czynności 15. Za instrukcję użytkownika przygotowanie instrukcji użytkownika bankowości elektronicznej w wersji papierowej przez 1) bank* 2) pobieranie elektronicznej wersji Instrukcji użytkownika bankowości elektronicznej ze strony - bankowość internetowa za każdą instrukcję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 10,00 zł + koszty przesyłki pocztowej 10,00 zł + koszty przesyłki pocztowej 10,00 zł + koszty przesyłki pocztowej 16. Odbiór środków dostępu w placówce BS Konin 17. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta za każdą przesyłkę 1) drogą pocztową środków za potwierdzeniem odbioru 5,00 zł + koszty przesyłki pocztowej 5,00 zł + koszty przesyłki pocztowej 5,00 zł + koszty przesyłki pocztowej 2) za pośrednictwem firmy kurierskiej 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 3) za granicę, drogą pocztową za potwierdzenuiem odbioru 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 18. Opłata za kartę haseł jednorazowych TAN: 1) wydanie pierwszej karty haseł jednorazowych (TAN) 2) wydanie kolejnej karty haseł jednorazowych (TAN) za każdą kartę 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 19. Wyjazd interwencyjny na wniosek klienta (wezwanie do awarii bądź naprawy poza siedzibą banku dotycząca nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego od każdego wyjazdu od 50,00 zł do 150,00 zł* od 50,00 zł do 150,00 zł* od 50,00 zł do 150,00 zł* klienta na jego wezwanie) * Uwaga: na życzenie Klienta Bank prześle instrukcję użytkownika drogą pocztową - dolicza się wówczas koszty przesyłki pocztowej

13 Rozdział 4. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku (debetowe) klientów instytucjonalnych 1. Wydanie karty: za każdą kartę Visa Business Electron Visa Business Electron paywave a) pierwszej 40,00 zł 40,00 zł b) kolejnej 40,00 zł 40,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej: za każdą kartę 1) uszkodzonej 50,00 zł 50,00 zł 2) utraconej 50,00 zł 50,00 zł 3. Wznowienie karty (dotyczy Pakietów: Biznes, Non Profit, Rolnik) za każdą kartę 50,00 zł 50,00 zł 4. Zastrzeżenie karty 5. Zmiana limitów transakcyjnych karty za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 6. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji w bankomatach SGB-Bank S.A. i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej 1) Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 2) w kasach SGB-Bank S.A. i Banków Spółdzielczych SGB-Bank S.A 2,00% min 4,50 zł 1,50 zł 3) w bankomatach obcych 3,00% min 3,50 zł 2,00% min. 5,00 zł 4) w kasach obcych naliczana od wypłacanej kwoty 3,00 % min. 4,50 zł 3,00% min. 10,00 zł 5) za granicą 3,00 % min. 4,50 zł 3,00% min. 10,00 zł 7. Wypłata gotówki w ramach cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 10. Przesłanie do klienta numeru PIN za każdy numer PIN + koszty przesyłki 5,00 zł 5,00 zł 11. Zmiana PIN w bankomatach: WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1) banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 6,00 zł 2) innych, niż wskazanych w pkt. 1** za każdą zmianę 7,00 zł 7,00 zł 12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 1) banków SGB za każde sprawdzenie - - 2) innych, niż wskazanych w pkt. 1** za każde sprawdzenie 1,00 zł 1,00 zł 13. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 15. Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z oddziału po upływie terminu 50,00 zł 50,00 zł 16. Transakcje bezgotówkowe 17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej Tryb pobierania opłaty naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1,00% 1,00% 23

14 Świadczeniowa karta przedpłacona WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 1. Wydanie karty wraz z numerem PIN za każdą kartę 2. Zasilenie rachunku karty jednorazowo 3. Zastrzeżenie karty 4. Użytkowanie karty miesięcznie 5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej za każdą zmianę Karta Świadczeniowa MasterCard 20,00 zł 24

15 Rozdział 5. Ubezpieczenia kart płatniczych - klienci instytucjonalni STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Karta Visa Business Electron Karta MasterCard Business Karta MasterCard Business Gold Karta Visa Business Electron paywave 1. Ubezpieczenie Posiadacza/Użytkownika karty płatniczej (miesięcznie): miesięcznie 1) Pakiet Bezpieczna Karta: (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej) a) Wariant Classic (do kwoty PLN) 1,90 zł 1,90 zł - - b) Wariant Gold (do kwoty PLN) 3,40 zł 3,40 zł - - 2) Pakiet Bezpieczny Podróżnik: a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty PLN) b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty PLN) 3) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik: 1,40 zł Pakiet Bezpieczny Podróżnik Wariant Classic zawarty w cenie karty - - 3,90 zł 3,90 zł - - a) Wariant Classic 2,70 zł 2,70 zł - - b) Wariant Gold 6,30 zł 6,30 zł Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik Wariant Gold zawarty w cenie karty - Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz pakiet Bezpieczny Podróżnik" 4) Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta oraz Assistance Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Concordia Visa Assistance" oraz "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Bezpieczna Karta dla klienta" Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik"

16 Rozdział 3. Inne czynności i usługi bankowe klientów indywidualnych i klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1, pkt 1a i pkt 1b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 655 z późn. zmianami)* za każde przekazanie 2. *Opłata pobierana jest za informacje o wszystkich zobowiązaniach danego klienta wobec banku oraz o wszystkich rachunkach bankowych danego Klienta, niezależnie od ich liczby: 1) w jednym oddziale 50,00 zł 2) w każdym następnym oddziale 20,00 zł Uwaga: Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności. Opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72 poz. 655 z późn. zmianami) Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową (sądom za poszukiwanie rachunków w sprawach cywilnych o podział majątku wspólnego małżonków oraz o spadek; organom skarbowym; osobom fizycznym dysponującym postanowieniem sądu o nabyciu spadku po osobie, na której nazwisko poszukuje się rachunku): za każde przekazanie 1) w jednym oddziale 40,00 zł 2) w każdym następnym oddziale 15,00 zł 3. Za zastrzeżenie/odwołanie w bazie Dokumenty zastrzeżone: za każde zastrzeżenie 1) dokumentu tożsamości klienta BS Konin* 2) dokumentu tożsamości osoby niebędącej klientem BS Konin 10,00 zł *Osoba będąca klientem BS Konin. to osoba, z którą BS Konin. dokonuje czynności (świadczy usługi) zgodnie z zakresem swojego działania. 4. Potwierdzenie transakcji za każde potwierdzenie 1) potwierdzenie wykonania przelewu w dniu jego realizacji, w tym poprzez Internet Banking 5,00 zł 2) potwierdzenie wykonania przelewu i przesłanie potwierdzenia faxem pod wskazany przez klienta numer telefonu 7,00 zł 5. Zmiana karty wzorów podpisów za każdą zmianę 10,00 zł 6. Przyjęcie lub zmiana osoby upoważnionej do odbioru świadczeń emerytalno-rentowych lub innych wierzytelności 5,00 zł 7. Ustalenie na wniosek posiadacza aktualnego numeru książeczki posiadacza w przypadku dokonania zastrzeżenia za każdą dyspozycję 10,00 zł 8. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o numerze rachunku za każde zaświadczenie 1) pierwszego 20,00 zł 2) każdego następnego zaświadczenia 50,00 zł 9. Zmiana danych osobowych posiadacza rachunku 10. Za przesłanie środków finansowych przekazem pocztowym * od każdego przekazu pocztowego 2,00 zł + koszt opłaty pocztowej *prowizje potrącane są z kwoty przesyłanej klientowi banku

17 11. Za czynności nietypowe związane z działalnością depozytowo-rozliczeniową nie przewidziane w taryfie w zależności od złożoności i ryzyka w BS za każdą dyspozycję 12. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 13. Ustanowienie blokady na rachunku bankowym: za każdą dyspozycję min. 50,00 zł max zł 1) na rzecz BS Konin 2) na rzecz innego banku 100,00 zł 3) z innymi podmiotami 150,00 zł 14. Wpłata gotówkowa na poczet zasilenia rachunku karty KKS Lech Poznań w oddziałach Banku Spółdzielczego w Koninie 15. Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia, sortowania lub paczkowania* za każdą dyspozycję 1,00% wymienianej kwoty min. 3,00 zł *Uwaga: w sytuacjach uzasadnionych rachunkiem ekonomicznym dla klientów instytucjonalnych możliwe podwyższenie prowizji *dotyczy wszystkich rachunków 20,00 zł

18 DZIAŁ V. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU Rozdział I. Książeczki oszczędnościowe avista płatne na każde żądanie WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Prowadzenie rachunku 2. Wpłaty na rachunek 3. Wypłaty z rachunku 1) do kwoty zł 2) powyżej kwoty zł awizowane do godz dnia poprzedniego 4. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy z rachunku) za każdy przelew 1) prowadzone w BS 2) prowadzone w innych bankach 4,00 zł 5. Przepisanie książeczki avista - przeniesienie praw (cesja) za każdą cesję 25,00 zł 6. Zmiana rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie/zmiana karty wzorów podpisów za każdą zmianę 20,00 zł 7. Wymiana książeczki zapisanej/zniszczonej/utraconej książeczki avista za każdą książeczkę 10,00 zł 8. Umorzenie utraconej książeczki za każde umorzenie 15,00 zł 9. Sporządzenie odpisu obrotów na wniosek klienta/historii rachunku za każde zestawienie z bieżącego roku kalendarzowego* *za każdy poprzedni rok 50% stawki podstawowej z pkt. 1) 10. Wydanie z archiwum na życzenie klienta zlikwidowanej książeczki za każdą książeczkę 20,00 zł 20,00 zł Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe "JUNIOR" WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku ROR "JUNIOR" 2. Prowadzenie rachunku ROR "JUNIOR" 3. Wypłaty kasowe z ROR "JUNIOR" 4. Wpłaty kasowe na ROR "JUNIOR" 5. Przelewy z ROR "JUNIOR" 6. Wyciąg z ROR "JUNIOR" 7. Wypłaty kartą płatniczą z ROR "JUNIOR" w bankomatach SGB STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1 przelew w miesiącu 1 wyciąg w miesiącu Rozdział 3. Książeczki mieszkaniowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Próbne naliczenie premii gwarancyjnej od wkładów gromadzonych na książeczce mieszkaniowej za każdą dyspozycję 1) pierwsza 30,00 zł 2) każda kolejna 50,00 zł 2. Wymiana książeczki zapisanej na nową za każdą książęczkę 10,00 zł 3. Likwidacja książeczki mieszkaniowej za każdą dyspozycję 1) rachunku wraz z wypłatą premii gwarancyjnej 100,00 zł 2) rachunku bez wypłaty premii gwarancyjnej 50,00 zł

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r.

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r. Załącznik nr 1 Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS nr 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 47/2016 z dnia r

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 47/2016 z dnia r TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.07.2016 R. Dział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Załącznik nr 1 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 110/ZA/2017 z dnia 31.10.2017 r. obowiązuje od 06.11.2017 r. Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Załącznik nr 1 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 61/ZA/2017 z dnia 01.06.2017 r. obowiązuje od 01.08.2017 r. Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 20 marca 2017 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

Załacznik do uchwały Zarządu SBL w Kępnie nr 103/Z/2015 z dnia 02.09.2015r.

Załacznik do uchwały Zarządu SBL w Kępnie nr 103/Z/2015 z dnia 02.09.2015r. Załacznik do uchwały Zarządu SBL w Kępnie nr 103/Z/2015 z dnia 02.09.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SPÓŁDZIELCZEGO BANKU LUDOWEGO W

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 7 maja 2015 r. Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH Bank Spółdzielczy Pałuki w Żninie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone dla klientów Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Bardziej szczegółowo

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego.

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 24 sierpnia 2016 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II KLIENCI INSTYTUCJONALNI ROZDZIAŁ II - RACHUNKI BANKOWE 2. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, SPÓŁKI I SPÓŁDZIELNIE

DZIAŁ II KLIENCI INSTYTUCJONALNI ROZDZIAŁ II - RACHUNKI BANKOWE 2. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, SPÓŁKI I SPÓŁDZIELNIE DZIAŁ II KLIENCI INSTYTUCJONALNI ROZDZIAŁ II RACHUNKI BANKOWE 2. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, SPÓŁKI I SPÓŁDZIELNIE FIRMA L. KORPO VIP SFIRMA SMINI 1 Za otwarcie rachunku (opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Załącznik nr 2 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 110/ZA/2017 z dnia 31.10.2017 r. obowiązuje od 06.11.2017 r. Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 września 2016 roku (z wyjątkiem: Działu I, oraz Rozdziałów: 1, 2, 3, 4, 5 Działu II oraz Rozdziału

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT KDBS Bank Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 213/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT za czynności i usługi bankowe dla przedsiębiorstw, rolników i klientów instytucjonalnych w Kujawsko-Dobrzyńskim

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 22 lipca 2017 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 22 lipca 2017 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 22 lipca 2017 roku 1 Spis treści Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych...

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE GRUDZIEŃ 2015 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 maja 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach WYCIĄG Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach Lp. Rodzaj czynności Obowiązująca stawka* PRODUKTY DEPOZYTOWE I ROZLICZENIOWE A. Czynności

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE ebiznes KONTO Załącznik nr 2 do uchwały 354/2012 zm uchwała nr 254/2015 Tekst jednolity na dzień 20.04.2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla podmiotów sektora finansowego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie Załącznik do Uchwały Zarządu nr 18/2015 z 17.06.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Załącznik nr 2 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 61/ZA/2017 z dnia 01.06.2017 r. obowiązuje od 01.08.2017 r. Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 7/IV/014 Zarządu PBS z dnia 30.04.014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Załącznik do uchwały nr 755/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Głownie z dnia 21.11.2017r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo