Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Iłowej dla klientów indywidualnych zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów y i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku Spółdzielczego w dniu dokonania operacji bankowej. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na ote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 5. Pobrane y i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 6. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i w granicach od, do oraz od do Zarząd Banku Spółdzielczego ustala indywidualnie wysokość pobieranych i prowizji w podanych granicach. Zarząd Banku Spółdzielczego na wniosek klienta może ustalić odmienne, stawki i prowizji. 8. Wszelkie y i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 9. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 10. Kwoty pobieranych prowizji i podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 11. Nie pobiera się prowizji i od: - wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, - wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, - operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku Spółdzielczego z zakładem pracy, - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że ę uiszcza odbiorca należności. 12. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i y dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielanych ze środków Banku Spółdzielczego. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank BPS S.A. z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i y określone w Taryfie. 13. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo y i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 1 Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, a/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 15. Bank Spółdzielczy może ustalić i pobierać zryczałtowane y na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 16. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty oraz czeków w obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR pobierana jest stała a w wysokości 5 PLN od każdej operacji. 1 Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Prezes Banku Spółdzielczego może ustalić ę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 1 2

2 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH tekst jednolity Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY POL-KONTO Senior Student 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: 4,00 2,00 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana: 3.1 w Banku Spółdzielczym Wypłata gotówki z rachunku w Banku Spółdzielczym na asygnatkę: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty,. Junior 1. Nie podjęcie w uzgodnionym terminie awizowanej kwoty 0,10% awizowanej kwoty 5. Realizacja czeku gotówkowego: 5.1 Banku Spółdzielczego w Iłowej 5.2 obcego banku 6. 2,50 Realizacja przelewu z rachunku: 2, wolne zawody 3,50 Realizacja zlecenia stałego 2,50 8. Rejestracja polecenia zapłaty jednorazowo. 2, Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika a pobierana z rachunku dłużnika. 1, Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: 3,00 9. Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 10. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 1, Wyciąg z konta bankowego: odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b)częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę wysyłany przez Bank drogą pocztową poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym b) listem poleconym 10, Sporządzony na wniosek posiadacza 12. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta blankietów czeków lub dowodu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej Banku BPS SA, w innych bankach 2 krajowych oraz w placówkach Poczty Polskiej. 13. Likwidacja rachunku. 1 Udzielenie informacji telefonicznej na hasło o wysokości salda na rachunku a miesięczna: 15. Inkaso czeku Opłatę pobiera się w momencie przyjęcia inkasa do realizacji. Dodatkowo pobiera się prowizję banku pośredniczącego. 16. Prowizja od przyznanego limitu Prowizję pobiera się za każdy kolejny rok przyznania limitu. II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 2,00 1,00 1. Otwarcie rachunku walutowego dla każdej waluty 1.1. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie, wniesienia wpłaty 20, Prowadzenie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie dla każdej waluty 4,00 3. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w otych: a) prowadzony w Banku Spółdzielczym w Iłowej % 3 jak za sprzedaż przekazów w b) prowadzony w innym banku krajowym obrocie dewizowym (Rozdział III Tabela I) Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w otych prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Iłowej 1. Opłaty pobiera się za wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie a pobierana z konta klienta dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat 0,25% terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty wypłaty powyżej EURO i USD należy awizować na 3 dni robocze przed terminem wypłaty 5. Przelew na rachunek: 5.1. Walutowy i otowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Iłowej 5.2. Złotowy w innym banku krajowym 3, Walutowy prowadzony w innym banku krajowym jak za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym (Rozdział III Tabela I) 6. Wyciąg z konta bankowego: 6.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku 6.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b)częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 6.3. wysyłany przez Bank drogą pocztową poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym 3,00 b) listem poleconym 10, Sporządzony na wniosek posiadacza Likwidacja rachunku walutowego III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 3. Prowadzenie rachunku. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: 1 jednostkach organizacyjnych Banku BPS SA, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych, 5. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 5.1. w Banku Spółdzielczym 5.2. w innych bankach 3,50 6. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach Banku BPS SA, zrzeszonych bankach 2 spółdzielczych, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30,00 8. Likwidacja książeczki. 10,00 IV. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Prowadzenie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 3. Wpłata gotówki na rachunek Wypłata gotówki w Banku Spółdzielczym - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, 5. Realizacja przelewu z książeczki na rachunek prowadzony: 5.1. w Banku Spółdzielczym 5.2. w innych bankach 3,50 6. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej. 2 Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30,00 8. Likwidacja książeczki. 3,50 V. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej dla każdej waluty. 2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w otych prowadzonego w Banku Spółdzielczym 4

3 3. Realizacja przelewu na rachunek: 3.1. w Banku Spółdzielczym 3.2. w innych bankach 3,50 Likwidacja lokaty VI. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu. 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych. 12,00 3. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza. 12,00 Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych obejmujące zasięgiem jednostki Banku 2 BPS SA, zrzeszone banki spółdzielcze, inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej. 5. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 6. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. Sporządzenie informacji z podaniem wszystkich danych firmy, podmiotów, instytucji oraz osób fizycznych, dokonujących wpłat na rachunek - za każdy rok. 50,00 8. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego 10,00 śmierci. 9. Przyjęcie tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. a pobierana z rachunku dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z 1 egzekucją. 10. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych od każdej umowy. nie dotyczy blokady środków z tytułu zapieczenia zaciągniętych kredytów w BS 35 w Iłowej Odwołanie blokady środków na rachunkach bankowych od każdej umowy. nie dotyczy blokady środków z tytułu zapieczenia zaciągniętych kredytów w BS 35 w Iłowej. VII. CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH KLIENTA DETALICZNEGO 1. Za aktywację usługi CUI 2. Dostęp do rachunku w ramach usługi CUI miesięcznie: 3. Za przelewy w usłudze CUI ( za jeden przelew) 3.1. a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Iłowej, 3.2. b) na rachunki prowadzone przez inne Banki Krajowe 0,50 Za zablokowanie kanału dostępu 5. Za odblokowanie kanału dostępu 6. Przekazanie klientowi środków dostępu: 6.1. a) w placówce Banku Spółdzielczego w Iłowej 6.2. b) listem poleconym Wydanie zapieczenia dostępu do usługi CUI - Token 8. Wydanie nowego Tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z przyczyn dotyczących klienta lub brak zwrotu Tokena w przypadku rozwiązania umowy o 110. świadczenie usługi CUI przed upływem 12 miesięcy 9. Rezygnacja z usługi CUI po upływie 12 miesięcy 10. Rezygnacja z usługi CUI przed upływem 12 miesięcy Wysyłanie haseł jednorazowego potwierdzenia za pomocą SMS: 11.1 Ilość darmowych powiadomień SMS w miesiącu kalendarzowym 3 szt Opłata za wysyłanie hasła jednorazowego SMS poza limitem dotyczy usługi CUI ę pobiera się za każdy SMS wysłany przez Bank 12. SMS Kontakt: 0, Ilość darmowych powiadomień SMS w miesiącu kalendarzowym 3 szt Opłata za powiadomienie SMS poza limitem (nie dotyczy haseł jednorazowych usługi CUI) 0,30. pobiera się ę miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank VIII. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY DLA PKZP I SKO W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku: a) SKO b) PKZP 2 2. Prowadzenie rachunku: a) SKO b) PKZP 25,00 3. Dostęp do systemu Centrum Usług Internetowych a) SKO - b) PKZP 10,00 Wpłata gotówki na rachunek 5. Wypłata gotówki z rachunku 6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: a) w Banku Spółdzielczym w Iłowej 2,00 b) w innym banku krajowym 3,50 c) w systemie bankowości internetowej (CUI) w Banku Spółdzielczym w Iłowej c) w systemie bankowości internetowej (CUI) w innym banku krajowym 1,50 Wydanie blankietów czekowych za jeden blankiet 1,00 8. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków a pobierana w wymienionej wysokości względu na ilość utraconych czeków 2 9. Wyciąg z konta bankowego: 9.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku 9.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b)częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 9.3. wysyłany przez Bank drogą pocztową poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym b) listem poleconym 10,00 9. Sporządzony na wniosek posiadacza Rozdział II. KARTY BANKOWE I. KARTA KREDYTOWA VISA CREDIT VISA GOLD 1. Wydanie karty nowej jednorazowo Wznowienie karty jednorazowo Obsługa karty kredytowej - Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji gotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: 3.1 Mniej niż a roczna Co najmniej Mniej niż a roczna - 150, Co najmniej Wydanie dodatkowej karty - jednorazowo Obsługa dodatkowej karty - rocznie Wydanie duplikatu karty - jednorazowo 0 25 Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę -jednorazowo Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty - jednorazowo Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty - jednorazowo Transakcje gotówkowe - jednorazowo Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju W kraju min Za granicą min Przelew z karty (za przelew) min. 10 min. 5 min. 10 min

4 13. Sprawdzenie salda w bankomacie - jednorazowo Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres jednorazowo Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. Ostatnie 10 transakcji) w bankomatach 0 0 świadczących taką usługę - jednorazowo 16. Zmiana danych Użytkownika karty - jednorazowo Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty - jednorazowo Obsługa nieterminowej spłaty jednorazowo Minimalna spłata zadłużenia na karcie ( miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego) II. KARTY DEBETOWE: VISA CLASSIC DEBETOWA / VISA Pay/Wave/ MasterCard PayPass min. 40 Senior Student min. 40 Junior 1. 20,00 Wydanie nowej karty. 10, ,00 Wznowienie karty ,00 Wydanie duplikatu karty. 10,00 10,00 10,00 Opłata miesięczna za użytkowanie karty od każdej karty wydanej do rachunku. 2,00 1,00 5. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. 0,50% Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA min. 3,00 8. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych bankach krajowych zgodnie z zawartymi umowami, lista bankomatów dostępna jest w placówkach i na stronie internetowej Banku 9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4, Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% min Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 12. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju ,00 % Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. min. 10,00 1 Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej Sprawdzenie salda w bankomacie (dotyczy bankomatów świadczących taką usługę). y nie pobiera się za sprawdzenie salda w bankomatach Zrzeszenia Banku BPS 2,00 SA i innych bankach krajowych zgodnie z zawartymi umowami. 16. Rozpatrzenie reklamacji. 1 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3, Zmiana danych Użytkownika karty. 3, Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8, Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty , Zmiana numeru PIN w bankomatach 6,00 Rozdział III. INNE USŁUGI I. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Realizacja (skup) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym*, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: a) polecenia wypłaty**/przelewy regulowane*** na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR b) przelewy SEPA**** 1 c) przekazy regulowane oraz krajowe w EUR: - z przekazaniem środków na rachunek walutowy, otowy lub wypłaty gotówkowej 20,00 w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. - z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym 60,00 d) polecenie wypłaty z przekazaniem środków na rachunek walutowy, otowy lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banki BPS S.A.: 7 - z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 20,00 - z dyspozycja dotyczącą kosztów OUR - dla klientów strategicznych wg umowy e) z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym 0.30% min. 50,00, max. 200,00 2. Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty, w tym zwrot świadczeń rentowych. Nie pobiera się żadnych w przypadku zwrotu przelewu SEPA 0,15% min. 20,00, max. 100,00 3. Opłata Non-STP ****** pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zlecenie wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku beneficjenta w strukturze IBAN 30,00 y nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku Spółdzielczego Zlecenie poszukiwania przekazu/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta. y nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 7 + koszty banków trzecich Spółdzielczego. 5. Odwołanie zlecenia z pkt 20,00 + koszty banków trzecich 6. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: a) przelewy SEPA 2 b) przelewy regulowane oraz krajowe w EUR na kwoty nie przekraczające ,00 EUR, w ciężar rachunku walutowego, otowego lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. 4 c) polecenia wypłaty: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 12, w przypadku opcji kosztowej OUR : - w ciężar rachunku walutowego, otowego lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu banku BPS S.A. - w ciężar rachunku walutowego, otowego lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. dla klientów strategicznych d) a Non-STP ****** pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zlecenie wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku beneficjenta w strukturze IBAN y nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku Spółdzielczego e) przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. (z polecenia klientów jednostek organizacyjnych Banku BPS S.A. oraz klientów Zrzeszonych Banków Spółdzielczych) Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym za w trybie ekspresowym: ę wyszczególnioną w pkt 1, 2. pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Realizacja (sprzedaż) przekazów w trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP: - z datą waluty dziś - z data waluty jutro 2. Realizacja (sprzedaż) przekazów w trybie ekspresowym w PLN wyłącznie z datą waluty jutro 8. Zmiany/korekty/odwołania do zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie klienta. 9. Udzielanie na hasło telefonicznej informacji na temat wpływających poleceń wypłaty. ę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc świadczenia usługi. 10. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu. przekazane wyłącznie w formie elektronicznej 11. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty***** 0.30% min 40, max. 300 wg umowy 30,00 20,00 150,00 100,00 100, koszty banków trzecich 2,00 miesięcznie 10,00 50,00 8

5 *Przekaz w obrocie dewizowym: 1. Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. **Polecenie wypłaty: 2. Skierowana lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T., SORBNET EURO lub Euro ELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). ***Przelew regulowany: 3. Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR, 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00, 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz, 4) występuje opcja kosztowa SHA. ****Przelew SEPA: Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR, 2) ) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz, 3) występuje opcja kosztowa SHA, 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych, 5) Bank nadawcy i Bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA SCT (wykaz banków jest dostępny na stronie internetowej *****Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry : 5. Do przeliczania wartości podanych w EUR na równowartość w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim) ******Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej z pkt 1.d. i 6.c. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania polecenia wypłat: - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. II. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 1. Skup i sprzedaż walut obcych. III. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie kserokopii umowy. 10,00 2. Wydanie opinii o kliencie Banku Spółdzielczego na wniosek klienta. 20,00 3. Potwierdzenie klucza telegraficznego. 20,00 Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego. y nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego 10,00 lub na zasadach wzajemności 5. Nadanie komunikatu SWIFT 10,00 6. Zryczałtowana a pocztowa a porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego. jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty inkasowej 10,00 w tej samej walucie. Zryczałtowana a za jedna stronę telefaksu: a) krajowego b) zagranicznego 10,00 8. Opłata za odpis, kserokopię lub inny dokument dotyczący jednego klienta na jego wniosek potwierdzająca dokonanie czynności bankowych: a) z ostatnich 12 m-cy za każdy rozpoczęty rok 50,00 b) odpis wyciągu z dokumentami 10,00 IV. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt. 20,00 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie, 20,00 b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu, 20,00 c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) rocznie od jednego dokumentu. 1,00% wartości, min. max. 100,00 - a nie dotyczy depozytów składanych na zapieczenie kredytu udzielonego przez Bank BPS SA oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, - usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, y wyszczególnione w niniejszym oddziale ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg stawki 22% V. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: 1.1. Osób prywatnych prowadzone w Banku Spółdzielczym a) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej b) Gozdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gozdnicy c) Gminy Wymiarki d) Gminy Iłowa e) Urzędu Miasta Gozdnica Dotyczy tylko podatku od nieruchomości, za wywóz nieczystości i wodę Podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku Spółdzielczym w Iłowej 2,00 1. prowadzone w innych bankach krajowych - do 1.000,00 - powyżej 1.000,00 - za usługi telekomunikacyjne TP S.A. - za RTV 2. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe 2,40 0,50% kwoty 1,50 VI. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków wystawionych/sprzedanych w obrocie dewizowym (od łącznej wartości czeków) w jednej walucie: dodatkowo pobiera się z góry zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 10. lub koszty rzeczywiste pobrane po zainkasowaniu pokrycia za czeki BPS S.A. a) realizowanych w otych 0.50% min. 20,00 b) realizowanych w walucie obcej 1 % min. 40,00 2. Skup czeków podróżnych (od łącznej wartości czeków) w jednej walucie: w przypadku czeków podróżnych nie pobiera się zryczałtowanych kosztów banków zagranicznych oraz rzeczywistych a) realizowanych w otych 0.50% min. 10,00 b) realizowanych w walucie obcej 1 % min. 20, % Skup czeków płatnych w Banku BPS S.A. min. 10,00, max. 100 Warunkowy skup czeku 1,50% min. 10,00 niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną ę pocztową 5. Sprzedaż czeków płatnych za granicą 0.15% a) bankierskich (od kwoty czeku) min.10,00, max. 150, % b) podróżnych (od łącznej wartości czeków) min.10,00, max. 150,00 6. Inkaso czeków w walutach obcych (od kwoty czeku) jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty inkasowej w tej samej walucie. Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną ę pocztową oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 10 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank BPS S.A. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata (a pobierana od podawcy czeku) 0.25% min. 20,00, max. 300,00 50,00. + koszty rzeczywiste banków trzecich 8. 50,00. + koszty rzeczywiste Wykonanie zastrzeżeń utraconych czeków banków trzecich 9. 20,00. + koszty rzeczywiste Odwołanie zlecenia z pkt 8 banków trzecich 10. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 1.Czeki opiewające na euro walutę EUR: a) płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową 4,00 EUR za jeden czek b) płatne w pozostałych krajach 10,00 EUR za jeden czek 2. Czeki opiewające na funty angielskie GBP płatne w Anglii 4,00 GBP za jeden czek 3. Czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: a) płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 4,00 USD za jeden czek b) płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż 3,00 USD za jeden czek jednego czeku Czeki opiewające na dolary australijskie AUD płatne w Australii AUD za jeden czek 5. Czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii 50,00 DKK za jeden czek Rozdział IV KREDYTY I. KREDYTY KONSUMPCYJNE 1. Prowizja za udzielenie kredytu: 1.1. Odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (od kwoty przyznanego kredytu) - pobiera się prowizją za przedłużenie umowy na następny okres w wysokości, jak za udzielenie kredytu. 2,00% 10

6 1.2. Gotówkowego Szybka Gotówka 5,00% 1.3 Gotówkowego Bezpieczna Gotówka 5,00% 1. Kredytu na PIT 1,00% 1.5. Hipotecznego kredytu konsumpcyjnego 2,00% 1.6. Kredytu konsolidacyjnego 2,00%-3,00% 1. Kredyt gotówkowy 1,00%-5,00% 2. Prowizja od udzielonych gwarancji i poręczeń 2,00%-5,00% 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 2,00%-5,00% Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytowej (prolongata, odroczenie, konwersja, restrukturyzacja zadłużenia, zmiana zapieczeń, inne) 1,00%-3,00% od kwoty udzielonej ulgi min. 50,00 5. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 6. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych 50,00 Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 1 8. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy. 20,00 9. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu od 20, Opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem zapieczenia spłaty kredytu Bez 12. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym (od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością Kredytu). 2% min. 10, Upieczenie z tytułu umowy upieczenia na życie kredytobiorcy dla kredytu Bezpieczna Gotówka : Składka płatna z góry za cały okres kredytowania. a) zakres podstawowy 0,125% miesięcznie b) zakres rozszerzony 0,20% miesięcznie II. KREDYTY MIESZKANIOWE/PREFERENCYJNE W RAMACH PROGRAMU RODZINA NA SWOIM 1. Prowizja za udzielenie kredytu 1,00%-5,00% 2. Prowizja od udzielonych gwarancji i poręczeń 2,00%-5,00% 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej 2,00%-5,00% - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 1,00%-3,00% Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytowej (prolongata, od kwoty udzielonej ulgi min. odroczenie, konwersja, restrukturyzacja zadłużenia, zmiana zapieczeń, inne) 50,00 5. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 6. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem zapieczenia spłaty kredytu Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 1 8. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy. 20,00 9. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu od 20, Opłata za zaświadczenie o wysokości odsetek od kredytu 100, Opłata za opinię dotyczącą spłat kredytu 100, Opłata za wystawienie zaświadczeni/opinii w innym zakresie 50, Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt kredytobiorcy 300,00 1. III. KREDYTY Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Prowizja za rozpatrzenie wniosku. - prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 2. Prowizja za udzielenie kredytu 3. Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem. - jeżeli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu prowizji nie pobiera się 0,1 % wnioskowanej kwoty min. 2 4% min. 100,00 2,00% prowizji nie pobiera się od kredytów, do których stosuje się wymogi określone w ustawie o kredycie konsumenckim. Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) na wniosek kredytobiorcy, niepowodującą zmiany okresu kredytowania. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej Zwiększenie kwoty kredytu, wydłużenia terminu jego spłaty - od kwoty zwiększenia kredytu. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 5 i 6 dokonywanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu 20,00 2,00% min. 20,00 1,00% min. 20,00 50,00 IV. KREDYT MIESZKANIOWY MÓJ DOM / UNIWRSALNY KREDYT HIPOTECZNY/KREDYT KONSOLIDACYJNY/KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH 1. Prowizja za udzielenie kredytu 1,00%-5,00% 2. Prowizja od udzielonych gwarancji i poręczeń 2,00%-5,00% 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 2,00%-5,00% Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytowej (prolongata, odroczenie, konwersja, restrukturyzacja zadłużenia, zmiana zapieczeń, inne) 1,00%-3,00% od kwoty udzielonej ulgi min. 50,00 5. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 6. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem zapieczenia spłaty kredytu Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 1 8. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy. 20,00 9. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu od 20, Opłata za zaświadczenie o wysokości odsetek od kredytu 100, Opłata za opinię dotyczącą spłat kredytu 100, Opłata za wystawienie zaświadczeni/opinii w innym zakresie 50, Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt kredytobiorcy 300,00 1 spłata całości lub części kredytu przed terminem do 5 lat trwania Umowy kredytu (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty) 0 %; 0% 15. spłata całości lub części kredytu przed terminem powyżej 5 lat trwania Umowy kredytu (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty) 0% 16. zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (za aneks) 2% minimum 100 PLN (nie dotyczy wcześniejszej spłaty kredytu); 2% min. 100, 1 badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości (jednorazowo) 18. wydanie opinii dotyczącej zapieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) 100, uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym (jednorazowo) 20. wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) 100,00 V. KREDYT STUDENCKI Tryb pobierania Stawka 1. Miesięcznie od Prowizja za udzielenie kredytu kwoty raty 1,00% 2. Jednorazowo od Prolongowanie terminu spłaty kredytu kwoty min. 20 prolongowanej 3. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy Za aneks 50,00 Wyciąg z rachunku kredytowego na wniosek posiadacza rachunku jednorazowo 5. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 20,00 6. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 10,00 Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 20,00 8. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek Kredytobiorcy za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu jednorazowo od 20,00 12

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo