Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Iłowej dla klientów indywidualnych zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów y i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku Spółdzielczego w dniu dokonania operacji bankowej. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na ote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 5. Pobrane y i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 6. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i w granicach od, do oraz od do Zarząd Banku Spółdzielczego ustala indywidualnie wysokość pobieranych i prowizji w podanych granicach. Zarząd Banku Spółdzielczego na wniosek klienta może ustalić odmienne, stawki i prowizji. 8. Wszelkie y i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 9. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 10. Kwoty pobieranych prowizji i podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 11. Nie pobiera się prowizji i od: - wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, - wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, - operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku Spółdzielczego z zakładem pracy, - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że ę uiszcza odbiorca należności. 12. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i y dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielanych ze środków Banku Spółdzielczego. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank BPS S.A. z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i y określone w Taryfie. 13. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo y i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 1 Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, a/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 15. Bank Spółdzielczy może ustalić i pobierać zryczałtowane y na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 16. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty oraz czeków w obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR pobierana jest stała a w wysokości 5 PLN od każdej operacji. 1 Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Prezes Banku Spółdzielczego może ustalić ę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 1 2

2 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH tekst jednolity Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY POL-KONTO Senior Student 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: 4,00 2,00 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana: 3.1 w Banku Spółdzielczym Wypłata gotówki z rachunku w Banku Spółdzielczym na asygnatkę: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty,. Junior 1. Nie podjęcie w uzgodnionym terminie awizowanej kwoty 0,10% awizowanej kwoty 5. Realizacja czeku gotówkowego: 5.1 Banku Spółdzielczego w Iłowej 5.2 obcego banku 6. 2,50 Realizacja przelewu z rachunku: 2, wolne zawody 3,50 Realizacja zlecenia stałego 2,50 8. Rejestracja polecenia zapłaty jednorazowo. 2, Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika a pobierana z rachunku dłużnika. 1, Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: 3,00 9. Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 10. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 1, Wyciąg z konta bankowego: odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b)częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę wysyłany przez Bank drogą pocztową poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym b) listem poleconym 10, Sporządzony na wniosek posiadacza 12. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta blankietów czeków lub dowodu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej Banku BPS SA, w innych bankach 2 krajowych oraz w placówkach Poczty Polskiej. 13. Likwidacja rachunku. 1 Udzielenie informacji telefonicznej na hasło o wysokości salda na rachunku a miesięczna: 15. Inkaso czeku Opłatę pobiera się w momencie przyjęcia inkasa do realizacji. Dodatkowo pobiera się prowizję banku pośredniczącego. 16. Prowizja od przyznanego limitu Prowizję pobiera się za każdy kolejny rok przyznania limitu. II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 2,00 1,00 1. Otwarcie rachunku walutowego dla każdej waluty 1.1. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie, wniesienia wpłaty 20, Prowadzenie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie dla każdej waluty 4,00 3. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w otych: a) prowadzony w Banku Spółdzielczym w Iłowej % 3 jak za sprzedaż przekazów w b) prowadzony w innym banku krajowym obrocie dewizowym (Rozdział III Tabela I) Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w otych prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Iłowej 1. Opłaty pobiera się za wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie a pobierana z konta klienta dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat 0,25% terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty wypłaty powyżej EURO i USD należy awizować na 3 dni robocze przed terminem wypłaty 5. Przelew na rachunek: 5.1. Walutowy i otowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Iłowej 5.2. Złotowy w innym banku krajowym 3, Walutowy prowadzony w innym banku krajowym jak za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym (Rozdział III Tabela I) 6. Wyciąg z konta bankowego: 6.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku 6.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b)częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 6.3. wysyłany przez Bank drogą pocztową poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym 3,00 b) listem poleconym 10, Sporządzony na wniosek posiadacza Likwidacja rachunku walutowego III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 3. Prowadzenie rachunku. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: 1 jednostkach organizacyjnych Banku BPS SA, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych, 5. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 5.1. w Banku Spółdzielczym 5.2. w innych bankach 3,50 6. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach Banku BPS SA, zrzeszonych bankach 2 spółdzielczych, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30,00 8. Likwidacja książeczki. 10,00 IV. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Prowadzenie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 3. Wpłata gotówki na rachunek Wypłata gotówki w Banku Spółdzielczym - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, 5. Realizacja przelewu z książeczki na rachunek prowadzony: 5.1. w Banku Spółdzielczym 5.2. w innych bankach 3,50 6. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej. 2 Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30,00 8. Likwidacja książeczki. 3,50 V. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej dla każdej waluty. 2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w otych prowadzonego w Banku Spółdzielczym 4

3 3. Realizacja przelewu na rachunek: 3.1. w Banku Spółdzielczym 3.2. w innych bankach 3,50 Likwidacja lokaty VI. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu. 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych. 12,00 3. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza. 12,00 Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych obejmujące zasięgiem jednostki Banku 2 BPS SA, zrzeszone banki spółdzielcze, inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej. 5. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 6. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. Sporządzenie informacji z podaniem wszystkich danych firmy, podmiotów, instytucji oraz osób fizycznych, dokonujących wpłat na rachunek - za każdy rok. 50,00 8. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego 10,00 śmierci. 9. Przyjęcie tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. a pobierana z rachunku dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z 1 egzekucją. 10. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych od każdej umowy. nie dotyczy blokady środków z tytułu zapieczenia zaciągniętych kredytów w BS 35 w Iłowej Odwołanie blokady środków na rachunkach bankowych od każdej umowy. nie dotyczy blokady środków z tytułu zapieczenia zaciągniętych kredytów w BS 35 w Iłowej. VII. CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH KLIENTA DETALICZNEGO 1. Za aktywację usługi CUI 2. Dostęp do rachunku w ramach usługi CUI miesięcznie: 3. Za przelewy w usłudze CUI ( za jeden przelew) 3.1. a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Iłowej, 3.2. b) na rachunki prowadzone przez inne Banki Krajowe 0,50 Za zablokowanie kanału dostępu 5. Za odblokowanie kanału dostępu 6. Przekazanie klientowi środków dostępu: 6.1. a) w placówce Banku Spółdzielczego w Iłowej 6.2. b) listem poleconym Wydanie zapieczenia dostępu do usługi CUI - Token 8. Wydanie nowego Tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z przyczyn dotyczących klienta lub brak zwrotu Tokena w przypadku rozwiązania umowy o 110. świadczenie usługi CUI przed upływem 12 miesięcy 9. Rezygnacja z usługi CUI po upływie 12 miesięcy 10. Rezygnacja z usługi CUI przed upływem 12 miesięcy Wysyłanie haseł jednorazowego potwierdzenia za pomocą SMS: 11.1 Ilość darmowych powiadomień SMS w miesiącu kalendarzowym 3 szt Opłata za wysyłanie hasła jednorazowego SMS poza limitem dotyczy usługi CUI ę pobiera się za każdy SMS wysłany przez Bank 12. SMS Kontakt: 0, Ilość darmowych powiadomień SMS w miesiącu kalendarzowym 3 szt Opłata za powiadomienie SMS poza limitem (nie dotyczy haseł jednorazowych usługi CUI) 0,30. pobiera się ę miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank VIII. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY DLA PKZP I SKO W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku: a) SKO b) PKZP 2 2. Prowadzenie rachunku: a) SKO b) PKZP 25,00 3. Dostęp do systemu Centrum Usług Internetowych a) SKO - b) PKZP 10,00 Wpłata gotówki na rachunek 5. Wypłata gotówki z rachunku 6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: a) w Banku Spółdzielczym w Iłowej 2,00 b) w innym banku krajowym 3,50 c) w systemie bankowości internetowej (CUI) w Banku Spółdzielczym w Iłowej c) w systemie bankowości internetowej (CUI) w innym banku krajowym 1,50 Wydanie blankietów czekowych za jeden blankiet 1,00 8. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków a pobierana w wymienionej wysokości względu na ilość utraconych czeków 2 9. Wyciąg z konta bankowego: 9.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku 9.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b)częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 9.3. wysyłany przez Bank drogą pocztową poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym b) listem poleconym 10,00 9. Sporządzony na wniosek posiadacza Rozdział II. KARTY BANKOWE I. KARTA KREDYTOWA VISA CREDIT VISA GOLD 1. Wydanie karty nowej jednorazowo Wznowienie karty jednorazowo Obsługa karty kredytowej - Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji gotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: 3.1 Mniej niż a roczna Co najmniej Mniej niż a roczna - 150, Co najmniej Wydanie dodatkowej karty - jednorazowo Obsługa dodatkowej karty - rocznie Wydanie duplikatu karty - jednorazowo 0 25 Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę -jednorazowo Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty - jednorazowo Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty - jednorazowo Transakcje gotówkowe - jednorazowo Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju W kraju min Za granicą min Przelew z karty (za przelew) min. 10 min. 5 min. 10 min

4 13. Sprawdzenie salda w bankomacie - jednorazowo Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres jednorazowo Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. Ostatnie 10 transakcji) w bankomatach 0 0 świadczących taką usługę - jednorazowo 16. Zmiana danych Użytkownika karty - jednorazowo Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty - jednorazowo Obsługa nieterminowej spłaty jednorazowo Minimalna spłata zadłużenia na karcie ( miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego) II. KARTY DEBETOWE: VISA CLASSIC DEBETOWA / VISA Pay/Wave/ MasterCard PayPass min. 40 Senior Student min. 40 Junior 1. 20,00 Wydanie nowej karty. 10, ,00 Wznowienie karty ,00 Wydanie duplikatu karty. 10,00 10,00 10,00 Opłata miesięczna za użytkowanie karty od każdej karty wydanej do rachunku. 2,00 1,00 5. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. 0,50% Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA min. 3,00 8. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych bankach krajowych zgodnie z zawartymi umowami, lista bankomatów dostępna jest w placówkach i na stronie internetowej Banku 9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4, Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% min Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 12. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju ,00 % Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. min. 10,00 1 Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej Sprawdzenie salda w bankomacie (dotyczy bankomatów świadczących taką usługę). y nie pobiera się za sprawdzenie salda w bankomatach Zrzeszenia Banku BPS 2,00 SA i innych bankach krajowych zgodnie z zawartymi umowami. 16. Rozpatrzenie reklamacji. 1 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3, Zmiana danych Użytkownika karty. 3, Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8, Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty , Zmiana numeru PIN w bankomatach 6,00 Rozdział III. INNE USŁUGI I. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Realizacja (skup) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym*, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: a) polecenia wypłaty**/przelewy regulowane*** na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR b) przelewy SEPA**** 1 c) przekazy regulowane oraz krajowe w EUR: - z przekazaniem środków na rachunek walutowy, otowy lub wypłaty gotówkowej 20,00 w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. - z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym 60,00 d) polecenie wypłaty z przekazaniem środków na rachunek walutowy, otowy lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banki BPS S.A.: 7 - z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 20,00 - z dyspozycja dotyczącą kosztów OUR - dla klientów strategicznych wg umowy e) z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym 0.30% min. 50,00, max. 200,00 2. Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty, w tym zwrot świadczeń rentowych. Nie pobiera się żadnych w przypadku zwrotu przelewu SEPA 0,15% min. 20,00, max. 100,00 3. Opłata Non-STP ****** pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zlecenie wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku beneficjenta w strukturze IBAN 30,00 y nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku Spółdzielczego Zlecenie poszukiwania przekazu/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta. y nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 7 + koszty banków trzecich Spółdzielczego. 5. Odwołanie zlecenia z pkt 20,00 + koszty banków trzecich 6. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: a) przelewy SEPA 2 b) przelewy regulowane oraz krajowe w EUR na kwoty nie przekraczające ,00 EUR, w ciężar rachunku walutowego, otowego lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. 4 c) polecenia wypłaty: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 12, w przypadku opcji kosztowej OUR : - w ciężar rachunku walutowego, otowego lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu banku BPS S.A. - w ciężar rachunku walutowego, otowego lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. dla klientów strategicznych d) a Non-STP ****** pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zlecenie wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku beneficjenta w strukturze IBAN y nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku Spółdzielczego e) przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. (z polecenia klientów jednostek organizacyjnych Banku BPS S.A. oraz klientów Zrzeszonych Banków Spółdzielczych) Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym za w trybie ekspresowym: ę wyszczególnioną w pkt 1, 2. pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Realizacja (sprzedaż) przekazów w trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP: - z datą waluty dziś - z data waluty jutro 2. Realizacja (sprzedaż) przekazów w trybie ekspresowym w PLN wyłącznie z datą waluty jutro 8. Zmiany/korekty/odwołania do zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie klienta. 9. Udzielanie na hasło telefonicznej informacji na temat wpływających poleceń wypłaty. ę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc świadczenia usługi. 10. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu. przekazane wyłącznie w formie elektronicznej 11. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty***** 0.30% min 40, max. 300 wg umowy 30,00 20,00 150,00 100,00 100, koszty banków trzecich 2,00 miesięcznie 10,00 50,00 8

5 *Przekaz w obrocie dewizowym: 1. Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. **Polecenie wypłaty: 2. Skierowana lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T., SORBNET EURO lub Euro ELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). ***Przelew regulowany: 3. Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR, 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00, 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz, 4) występuje opcja kosztowa SHA. ****Przelew SEPA: Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR, 2) ) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz, 3) występuje opcja kosztowa SHA, 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych, 5) Bank nadawcy i Bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA SCT (wykaz banków jest dostępny na stronie internetowej *****Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry : 5. Do przeliczania wartości podanych w EUR na równowartość w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim) ******Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej z pkt 1.d. i 6.c. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania polecenia wypłat: - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. II. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 1. Skup i sprzedaż walut obcych. III. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie kserokopii umowy. 10,00 2. Wydanie opinii o kliencie Banku Spółdzielczego na wniosek klienta. 20,00 3. Potwierdzenie klucza telegraficznego. 20,00 Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego. y nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego 10,00 lub na zasadach wzajemności 5. Nadanie komunikatu SWIFT 10,00 6. Zryczałtowana a pocztowa a porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego. jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty inkasowej 10,00 w tej samej walucie. Zryczałtowana a za jedna stronę telefaksu: a) krajowego b) zagranicznego 10,00 8. Opłata za odpis, kserokopię lub inny dokument dotyczący jednego klienta na jego wniosek potwierdzająca dokonanie czynności bankowych: a) z ostatnich 12 m-cy za każdy rozpoczęty rok 50,00 b) odpis wyciągu z dokumentami 10,00 IV. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt. 20,00 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie, 20,00 b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu, 20,00 c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) rocznie od jednego dokumentu. 1,00% wartości, min. max. 100,00 - a nie dotyczy depozytów składanych na zapieczenie kredytu udzielonego przez Bank BPS SA oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, - usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, y wyszczególnione w niniejszym oddziale ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg stawki 22% V. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: 1.1. Osób prywatnych prowadzone w Banku Spółdzielczym a) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej b) Gozdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gozdnicy c) Gminy Wymiarki d) Gminy Iłowa e) Urzędu Miasta Gozdnica Dotyczy tylko podatku od nieruchomości, za wywóz nieczystości i wodę Podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku Spółdzielczym w Iłowej 2,00 1. prowadzone w innych bankach krajowych - do 1.000,00 - powyżej 1.000,00 - za usługi telekomunikacyjne TP S.A. - za RTV 2. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe 2,40 0,50% kwoty 1,50 VI. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków wystawionych/sprzedanych w obrocie dewizowym (od łącznej wartości czeków) w jednej walucie: dodatkowo pobiera się z góry zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 10. lub koszty rzeczywiste pobrane po zainkasowaniu pokrycia za czeki BPS S.A. a) realizowanych w otych 0.50% min. 20,00 b) realizowanych w walucie obcej 1 % min. 40,00 2. Skup czeków podróżnych (od łącznej wartości czeków) w jednej walucie: w przypadku czeków podróżnych nie pobiera się zryczałtowanych kosztów banków zagranicznych oraz rzeczywistych a) realizowanych w otych 0.50% min. 10,00 b) realizowanych w walucie obcej 1 % min. 20, % Skup czeków płatnych w Banku BPS S.A. min. 10,00, max. 100 Warunkowy skup czeku 1,50% min. 10,00 niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną ę pocztową 5. Sprzedaż czeków płatnych za granicą 0.15% a) bankierskich (od kwoty czeku) min.10,00, max. 150, % b) podróżnych (od łącznej wartości czeków) min.10,00, max. 150,00 6. Inkaso czeków w walutach obcych (od kwoty czeku) jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty inkasowej w tej samej walucie. Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną ę pocztową oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 10 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank BPS S.A. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata (a pobierana od podawcy czeku) 0.25% min. 20,00, max. 300,00 50,00. + koszty rzeczywiste banków trzecich 8. 50,00. + koszty rzeczywiste Wykonanie zastrzeżeń utraconych czeków banków trzecich 9. 20,00. + koszty rzeczywiste Odwołanie zlecenia z pkt 8 banków trzecich 10. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 1.Czeki opiewające na euro walutę EUR: a) płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową 4,00 EUR za jeden czek b) płatne w pozostałych krajach 10,00 EUR za jeden czek 2. Czeki opiewające na funty angielskie GBP płatne w Anglii 4,00 GBP za jeden czek 3. Czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: a) płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 4,00 USD za jeden czek b) płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż 3,00 USD za jeden czek jednego czeku Czeki opiewające na dolary australijskie AUD płatne w Australii AUD za jeden czek 5. Czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii 50,00 DKK za jeden czek Rozdział IV KREDYTY I. KREDYTY KONSUMPCYJNE 1. Prowizja za udzielenie kredytu: 1.1. Odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (od kwoty przyznanego kredytu) - pobiera się prowizją za przedłużenie umowy na następny okres w wysokości, jak za udzielenie kredytu. 2,00% 10

6 1.2. Gotówkowego Szybka Gotówka 5,00% 1.3 Gotówkowego Bezpieczna Gotówka 5,00% 1. Kredytu na PIT 1,00% 1.5. Hipotecznego kredytu konsumpcyjnego 2,00% 1.6. Kredytu konsolidacyjnego 2,00%-3,00% 1. Kredyt gotówkowy 1,00%-5,00% 2. Prowizja od udzielonych gwarancji i poręczeń 2,00%-5,00% 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 2,00%-5,00% Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytowej (prolongata, odroczenie, konwersja, restrukturyzacja zadłużenia, zmiana zapieczeń, inne) 1,00%-3,00% od kwoty udzielonej ulgi min. 50,00 5. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 6. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych 50,00 Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 1 8. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy. 20,00 9. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu od 20, Opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem zapieczenia spłaty kredytu Bez 12. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym (od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością Kredytu). 2% min. 10, Upieczenie z tytułu umowy upieczenia na życie kredytobiorcy dla kredytu Bezpieczna Gotówka : Składka płatna z góry za cały okres kredytowania. a) zakres podstawowy 0,125% miesięcznie b) zakres rozszerzony 0,20% miesięcznie II. KREDYTY MIESZKANIOWE/PREFERENCYJNE W RAMACH PROGRAMU RODZINA NA SWOIM 1. Prowizja za udzielenie kredytu 1,00%-5,00% 2. Prowizja od udzielonych gwarancji i poręczeń 2,00%-5,00% 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej 2,00%-5,00% - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 1,00%-3,00% Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytowej (prolongata, od kwoty udzielonej ulgi min. odroczenie, konwersja, restrukturyzacja zadłużenia, zmiana zapieczeń, inne) 50,00 5. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 6. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem zapieczenia spłaty kredytu Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 1 8. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy. 20,00 9. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu od 20, Opłata za zaświadczenie o wysokości odsetek od kredytu 100, Opłata za opinię dotyczącą spłat kredytu 100, Opłata za wystawienie zaświadczeni/opinii w innym zakresie 50, Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt kredytobiorcy 300,00 1. III. KREDYTY Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Prowizja za rozpatrzenie wniosku. - prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 2. Prowizja za udzielenie kredytu 3. Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem. - jeżeli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu prowizji nie pobiera się 0,1 % wnioskowanej kwoty min. 2 4% min. 100,00 2,00% prowizji nie pobiera się od kredytów, do których stosuje się wymogi określone w ustawie o kredycie konsumenckim. Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) na wniosek kredytobiorcy, niepowodującą zmiany okresu kredytowania. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej Zwiększenie kwoty kredytu, wydłużenia terminu jego spłaty - od kwoty zwiększenia kredytu. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 5 i 6 dokonywanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu 20,00 2,00% min. 20,00 1,00% min. 20,00 50,00 IV. KREDYT MIESZKANIOWY MÓJ DOM / UNIWRSALNY KREDYT HIPOTECZNY/KREDYT KONSOLIDACYJNY/KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH 1. Prowizja za udzielenie kredytu 1,00%-5,00% 2. Prowizja od udzielonych gwarancji i poręczeń 2,00%-5,00% 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 2,00%-5,00% Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytowej (prolongata, odroczenie, konwersja, restrukturyzacja zadłużenia, zmiana zapieczeń, inne) 1,00%-3,00% od kwoty udzielonej ulgi min. 50,00 5. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 6. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem zapieczenia spłaty kredytu Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 1 8. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy. 20,00 9. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu od 20, Opłata za zaświadczenie o wysokości odsetek od kredytu 100, Opłata za opinię dotyczącą spłat kredytu 100, Opłata za wystawienie zaświadczeni/opinii w innym zakresie 50, Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt kredytobiorcy 300,00 1 spłata całości lub części kredytu przed terminem do 5 lat trwania Umowy kredytu (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty) 0 %; 0% 15. spłata całości lub części kredytu przed terminem powyżej 5 lat trwania Umowy kredytu (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty) 0% 16. zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (za aneks) 2% minimum 100 PLN (nie dotyczy wcześniejszej spłaty kredytu); 2% min. 100, 1 badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości (jednorazowo) 18. wydanie opinii dotyczącej zapieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) 100, uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym (jednorazowo) 20. wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) 100,00 V. KREDYT STUDENCKI Tryb pobierania Stawka 1. Miesięcznie od Prowizja za udzielenie kredytu kwoty raty 1,00% 2. Jednorazowo od Prolongowanie terminu spłaty kredytu kwoty min. 20 prolongowanej 3. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy Za aneks 50,00 Wyciąg z rachunku kredytowego na wniosek posiadacza rachunku jednorazowo 5. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 20,00 6. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 10,00 Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 20,00 8. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek Kredytobiorcy za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu jednorazowo od 20,00 12

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE... 2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 68/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 08.11.2017r. Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH dla Umów zawartych od dnia 16.11.2012r. obowiązuje od 20.02014r. dla Umów zawartych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/3/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 6.11.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r.zmieniony uchwałą nr 85/BS/2015 z dnia 04.11.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 10/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 27.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Luty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maja 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Tekst jednolity po zmianach: - Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maj 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych MAJ 2013 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu nr 105/2009 z dnia 30-12-2009r. Zmiana nr 1/2010 Uchwała Zarządu nr 76/210 z dnia 30-09-2010r. Zmiana nr 2/2010 Uchwała Zarządu nr 86/2010 z

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.10.2016 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Październik

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo