Karty płatnicze w Polsce. Remigiusz Kaszubski Łukasz Obzejta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karty płatnicze w Polsce. Remigiusz Kaszubski Łukasz Obzejta"

Transkrypt

1

2 Karty płatnicze w Polsce Remigiusz Kaszubski Łukasz Obzejta Warszawa 2012

3 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów 13 Przedmowa 17 Wprowadzenie dlaczego analizujemy instytucję karty płatniczej 19 Rozdział 1 Historia karty płatniczej Wnioski 30 Rozdział 2 Praktyczne aspekty korzystania z kart płatniczych Techniczne aspekty karty płatniczej Kod PIN Podpis posiadacza karty płatniczej Kod do transakcji internetowych Jednorazowe kody i karty generujące jednorazowe kody Środowisko, w którym funkcjonuje karta płatnicza System kart płatniczych Działanie karty płatniczej Proces realizacji transakcji kartą płatniczą w punkcie handlowo-usługowym Płatności internetowe Płatności pocztowe i telefoniczne Transakcja kartą płatniczą zbliżeniową Bankomat Wpłatomat Urządzenie dualne i urządzenie z funkcją recyklingu wzmianka Usługa cash back Rodzaje kart płatniczych Podział ze względu na rodzaj wydawcy 60 5

4 Spis treści Podział ze względu na liczbę podmiotów zaangażowanych w system kart płatniczych Podział ze względu na sposób dokonywania płatności Karta debetowa Karta kredytowa Karta obciążeniowa Karta bankomatowa Karta przedpłacona Karta wirtualna Podział ze względu na zakres terytorialny użycia karty Podział ze względu na termin płatności Podział ze względu na technologię zapisu danych na karcie Karta tłoczona Karta magnetyczna Karta mikroprocesorowa Karta hybrydowa Podział ze względu na rodzaj posiadacza Zastosowanie i nowe trendy w używaniu kart płatniczych Transakcje bezgotówkowe Transakcje gotówkowe Wykorzystanie karty mikroprocesorowej wiadomości ogólne Pieniądz elektroniczny Programy lojalnościowe Zapłata należności publicznoprawnych Korzyści związane z kartami płatniczymi Korzyści perspektywa posiadacza karty Korzyści abstrakcyjne Korzyści związane z dokonywaniem płatności kartą Pozostałe korzyści wynikające z posiadania kart Korzyści perspektywa akceptanta Korzyści związane z zachowaniem klientów Korzyści wynikające z usług dodatkowych Pozostałe korzyści Wnioski 107 Rozdział 3 Wewnątrzkrajowa opłata interchange Definicja Rola Sposoby ustalania Porównanie kosztu obsługi gotówki i karty płatniczej Niedozwolone porozumienie cenowe zarys stanu prawnego Właściwość prawa polskiego i wspólnotowego 116 6

5 Spis treści Niedozwolone porozumienia cenowe Definicja Porozumienia skutkowe i celowe Adekwatny związek przyczynowo-skutkowy Określenie rynku właściwego Możliwe działania Prezesa UOKiK Decyzja Prezesa UOKiK Stan faktyczny Negatywne skutki wynikające z porozumienia Niezbędność istnienia jednolitych stawek opłaty interchange Konieczność współpracy banków Konieczność istnienia opłaty interchange Konieczność pokrycia kosztów działania systemu kart płatniczych Opłata interchange jako model odzyskiwania kosztów systemu kart płatniczych Opłata interchange jako źródło rentowności systemu kart płatniczych Niezbędność ustalania opłaty interchange w drodze porozumienia Interpretacja przesłanki niezbędności Wprowadzenie Interpretacja gramatyczna Interpretacja funkcjonalna Korzyści dla systemu i rynku kart płatniczych związane z OI Korzyści gospodarcze Korzyści konsumenckie Wnioski Wielostronna opłata interchange wzmianka Opłata interchange w koncepcji twórców SEPA 158 Rozdział 4 Historia prawa europejskiego i polskiego regulującego karty płatnicze Europejskie prawo kart płatniczych Polskie prawo kart płatniczych Wnioski 173 Rozdział 5 Karta płatnicza w prawie polskim Terminologia Karta płatnicza Posiadacz karty płatniczej Wydawca kart płatniczych Agent rozliczeniowy 188 7

6 Spis treści Akceptant System autoryzacji i rozliczeń Wydawanie kart płatniczych Karta debetowa Karta kredytowa Karta obciążeniowa Procedura ubiegania się o wydanie karty płatniczej Karta debetowa Karta kredytowa Obowiązki informacyjne wydawcy wobec posiadacza karty w ustawie o usługach płatniczych Obowiązki informacyjne przedkontraktowe Obowiązki informacyjne kontraktowe Umowa o kartę płatniczą Forma umowy o kartę płatniczą Przedawnienie roszczeń z umowy o kartę płatniczą Minimalna treść umowy o kartę płatniczą Obowiązki stron umowy o kartę płatniczą wynikające z ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych Prawa i obowiązki wydawcy karty płatniczej Prawa i obowiązki posiadacza karty płatniczej Zlecenia płatnicze i kwoty transakcji Autoryzacja transakcji płatniczych Zasady odpowiedzialności za transakcje dokonane z użyciem utraconej karty płatniczej Odpowiedzialność na gruncie ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych Odpowiedzialność na gruncie ustawy o usługach płatniczych Usługa cash back Tajemnica bankowa w kontekście karty płatniczej Odpowiedzialność wydawcy i posiadacza karty na podstawie prawa cywilnego Odpowiedzialność wydawcy za własne działania Odpowiedzialność wydawcy za działania agenta rozliczeniowego Odpowiedzialność wydawcy za działania akceptanta Odpowiedzialność posiadacza względem wydawcy za własne działania Odpowiedzialność za wykonanie transakcji płatniczych na gruncie ustawy o usługach płatniczych 313 8

7 Spis treści Karty płatnicze perspektywa akceptanta Umowa o wykonywanie transakcji płatniczych przyjmowania zapłaty przy użyciu karty płatniczej Wzajemne prawa i obowiązki agenta rozliczeniowego i akceptanta Prawa i obowiązki akceptanta Prawa i obowiązki agenta rozliczeniowego Regulaminy, wzorce umowne, tabele opłat i prowizji Regulamin Wzorzec umowny Tabela opłat i prowizji Moc wiążąca regulaminów, wzorców umownych oraz tabel opłat i prowizji Wzorce zwyczajowo przyjęte Forma elektroniczna wzorca Zmiana i wydanie wzorca w czasie trwania stosunku prawnego Sprzeczność wzorca z umową Niedozwolone postanowienia umowne Ustawa o kredycie konsumenckim w kontekście karty płatniczej Zakres regulacji ustawy Charakterystyka umowy o kredyt konsumencki Wyłączenia spod zakresu regulowania ustawy o kredycie konsumenckim Przykłady umów o kredyt konsumencki Forma umowy Obowiązek dostarczenia egzemplarza umowy Podstawowe elementy umowy Sankcja za niedochowanie warunków umowy Sankcja kredytu gratisowego Sankcja z kodeksu wykroczeń Rozwiązywanie sporów Sąd polubowny Rozwiązywanie sporów na gruncie ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych Rozwiązywanie sporów na gruncie ustawy o usługach płatniczych Bankowy Arbitraż Konsumencki Przepisy karne związane z wydawaniem kart płatniczych Przepisy karne na gruncie ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych Przepisy karne na gruncie ustawy o usługach płatniczych Windykacja w kontekście karty płatniczej Wnioski 374 9

8 Spis treści Rozdział 6 Przestępstwa na kartach płatniczych Istota przestępczości na kartach płatniczych Przyczyny przestępczości na kartach płatniczych Zabezpieczenia kart płatniczych Biometria Protokół SSL (ang. Secure Socket Layer) Tokeny Rodzaje przestępstw na kartach płatniczych i ich charakterystyka Skimming Skimming w bankomacie Skimming w punkcie handlowo-usługowym Niebezpieczeństwa wynikające ze skimmingu Metody zwalczania skimmingu Przestępczość internetowa (phishing) Niebezpieczeństwa wynikające z phishingu Sposoby obrony przed phishingiem Sposoby postępowania w przypadku ataku phishera Przechwycenie karty w trakcie transportu do posiadacza Kradzież karty płatniczej Wyłudzenie karty płatniczej Fałszowanie dowodów transakcji przez akceptantów Prawna kwalifikacja przestępstw na kartach płatniczych Zasady bezpiecznego posługiwania się kartą płatniczą Wnioski 422 Rozdział 7 Założenia dyrektywy o usługach płatniczych (PSD) Zakres zastosowania dyrektywy PSD i ustawy o usługach płatniczych Charakter prawny dyrektywy unijnej Znaczenie dyrektywy PSD dla polskiego rynku kart płatniczych Pierwsza polska regulacja rynku usług płatniczych Jednolity katalog dostawców usług płatniczych Jednolity katalog usług płatniczych Zrównanie instrumentów płatniczych Instytucja płatnicza Nowy rodzaj umowy nazwanej umowa ramowa Otwarcie dostępu do systemów płatności

9 Spis treści Ochrona konsumenta Wnioski 451 Rozdział 8 Projekt Single Euro Payments Area (SEPA) SEPA Cards Framework SEPA Cel realizacji SEPA SEPA Cards Framework Wpływ SEPA Cards Framework na polski rynek kart płatniczych Karta płatnicza zgodna z SEPA Transakcja zgodna z SEPA Zasady interoperacyjności (ang. principles for interoperability) Migracja na technologię EMV Zasada liability shift Rola konkurencji w implementacji SEPA Cards Framework Metoda regulacji samoregulacja (SCF) a regulacja odgórna (dyrektywa PSD) Polityka lepszej regulacji Warunki samoregulacji Znaczenie dyrektywy o usługach płatniczych dla SEPA Efekty samoregulacji Konieczne konsultacje Zagrożenia efektywności Wnioski 489 Podsumowanie 495 Bibliografia 503 Strony internetowe 511 Inne 513 Orzecznictwo 515 O autorach

10

11 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Commission Decision 2002/914/EC Akty prawne Commission Decision 2002/914/EC of 24 July 2002 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case No COMP/ Visa International Multilateral Interchange Fee) (Dz. Urz. WE L 318 z , s. 17) decyzja UOKiK decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 grudnia 2006 r., nr DAR 15/2006, DDF3 580/1/01/DL/EK (http://uokik.gov.pl) dyrektywa PSD Payment Services Directive dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Dz. Urz. UE L 319 z , s. 1 z późn. zm.) k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) k.p.a. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.) k.p.c. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) k.p.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) k.w. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) o.p. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) pr. bank. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) rozporządzenie rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady 2560/2001 nr 2560/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie płatności transgranicznych w euro (Dz. Urz. UE L 344 z , s. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, s. 283) 13

12 Wykaz skrótów uchylone z dniem 1 listopada 2011 r. przez art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 (Dz. Urz. UE L 266 z , s. 11) TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 83 z , s. 47) TWE Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 321E z , s. 37) u.e.i.p. ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz z późn. zm.) u.k.k. ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.) u.o.k.k. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) u.u.p. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm.) wyrok SA wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2010 r., VI ACa 607/09, niepubl., w sprawie z odwołania Banku Millennium SA w Warszawie, Banku Gospodarki Żywnościowej SA w Warszawie, Banku DnB Nord Polska SA w Warszawie, Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie, Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy, Banku BPH SA w Krakowie, ING Banku Śląskiego SA w Katowicach, Deutsche Banku PBC SA w Warszawie, Banku Zachodniego WBK SA we Wrocławiu, BRE Banku SA w Warszawie, Fortis Banku Polska SA w Warszawie, GETIN Noble Banku SA w Katowicach, Banku Handlowego w Warszawie SA w Warszawie, Invest Banku SA w Warszawie, Kredyt Banku SA w Warszawie, Banku Polskiej Kasy Opieki SA w Warszawie, Nordea Banku Polska SA w Gdyni, Lukas Banku SA w Warszawie, Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA w Warszawie, HSBC Banku Polska SA w Warszawie i Mastercard Europe s.p.r.l. w Waterloo (Belgia) przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z udziałem Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucjji w Warszawie, ZBP, Visa Europe Limited w Londynie (Wielka Brytania) i Visa International Service Association w Wilmington (USA) (sygnatura akt: VI ACa 607/09). wyrok SOKiK 14 wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 12 listopada 2008 r., XVII AmA 109/07, niepubl. wytyczne KE wytyczne Komisji w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 TWE 2004 C 101/08; ang. Guidelines on the application of Article 81(3) of the Treaty; Dz. Urz. UE C 101 z , s ) wytyczne TWE zarządzenie 39/293 obwieszczenie Komisji wytyczne w sprawie stosowania art. 81 Traktatu WE do horyzontalnych porozumień kooperacyjnych (Dz. Urz. WE C 3 z , s. 2; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, s. 25) Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków (M.P. Nr 39, poz. 293)

13 Wykaz skrótów Instytucje BAK BIK EBC KNF NBI NBP POHiD SA SN SOKiK UOKiK ZBP Bankowy Arbitraż Konsumencki Biuro Informacji Kredytowej Europejski Bank Centralny Komisja Nadzoru Finansowego National Bank Americard Inc. Narodowy Bank Polski Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Związek Banków Polskich Pozostałe ATM Automated Teller Machine BIC Bank Identifier Code BTE bankowy tytuł egzekucyjny CD Cash Dispenser CNP Card Not Present DCC Dynamic Currency Conversion EDCSS Europay Domestic Clearing and Settlement System EIP elektroniczny instrument płatniczy EMV Europay, MasterCard, Visa EOG Europejski Obszar Gospodarczy EPC European Payments Council IBAN International Bank Account Number IBANCO International Bancard Company ICA Interbank Cards Association IP instytucja płatnicza IPE Instytucja Pieniądza Elektronicznego IVR Interactive Voice Response JCB Japanese Credit Bureau KAR Komitet Agentów Rozliczeniowych KSR Krajowy System Rozliczeniowy MDF Merchant Discount Fee MIF Multilateral Interchange Fee (wielostronna opłata interchange) MO/TO/IO Mail Order/Telphon Order/Internet Order zamówienie pocztowe, zamówienie telefoniczne, zmówienie internetowe OI opłata interchange opłata ATM AF opłata za dostęp do bankomatu opłata ATM CDF opłata za wypłatę gotówki z bankomatu PE pieniądz elektroniczny PIN Personal Identification Number POS Point of Sale 15

14 Wykaz skrótów PPH SCF SEPA SRO SSL Przegląd Prawa Handlowego SEPA Cards Framework Single Euro Payments Area self-regulatory organizations Secure Socket Layer 16

15 Przedmowa Przedmowa Szanowny Czytelniku, okoliczności, które nastąpiły po zakończeniu prac nad przygotowaniem tej książki, sprawiły, że słowa, które właśnie czytasz, napisane zostały przeze mnie. Z oczywistych względów, honor ich napisania powinien był przypaść profesorowi Remigiuszowi Kaszubskiemu. Niestety, w dniu 24 lutego 2012 r. profesor Remigiusz Kaszubski odszedł nagle w następstwie wypadku samochodowego. Z pewnością nie tylko mi, ale również wielu innym osobom studentom, doktorantom czy współpracownikom do dziś trudno uwierzyć, że Pana Profesora nie ma już wśród nas. Trudno jest uwierzyć, że już nigdy nie będziemy mieli okazji osobiście doświadczyć tego, jak dobrym był człowiekiem. Profesor Kaszubski był niezwykle przyjazny, ciepły, inteligentny i mądry, szalenie kulturalny, a przy tym skromny. Był także wzorem wykładowcy akademickiego; potrafił nie tylko w sposób interesujący i pomysłowy przekazywać wiedzę, ale także inspirował i bardzo pomagał swoim studentom. Pan Profesor posiadał również niezwykłą umiejętność motywowania i inspirowania, dzięki czemu skupiał wokół siebie wiele osób. Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że kilkuletnia znajomość z profesorem Remigiuszem Kaszubskim była jednym z najbardziej wartościowych doświadczeń, jakie spotkały mnie w życiu. Cieszę się, że zdążyłem powiedzieć to Panu Profesorowi w trakcie ostatniej wspólnej kolacji wigilijnej Koła Naukowego Prawa Bankowego w grudniu 2011 roku. Dla opisania wszystkich zalet, które posiadał profesor Remigiusz Kaszubski, nie wystarczyłoby atramentu. Najbardziej będzie mi jednak brakowało dźwięku słów wypowiadanych ciepłym i przyjaznym głosem, którymi Pan Profesor zwykł się ze mną witać: Dzień dobry, Panie Łukaszu. Panie Profesorze, bardzo doceniam wszystko to, co Pan dla mnie zrobił, i dziękuję za to raz jeszcze. Zawsze będę o Panu pamiętał. Mój wkład w powstanie tej książki dedykuję Panu. Łukasz Obzejta Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku 17

16

17 Wprowadzenie dlaczego analizujemy instytucję karty płatniczej Wprowadzenie dlaczego analizujemy instytucję karty płatniczej Karty płatnicze stały się powszechnie używanym instrumentem płatniczym. Nadal jest to dynamicznie rozwijający się produkt. Należy przypuszczać, że karty płatnicze razem z innymi usługami obrotu bezgotówkowego doprowadzą do wyeliminowania gotówki. Proces ten zaobserwować można już obecnie. Świadczy o tym ciągły rozwój rynku kart płatniczych, wzrost liczby posiadaczy kart oraz poszerzanie oferty kart. Z natury rzeczy procesom tym towarzyszyć musi spadek popularności wykorzystania gotówki. Dzisiaj właściwie trudno wyobrazić sobie codzienny obrót płatniczy bez kart. Właśnie ze względu na fakt rozpowszechniania wykorzystania kart, powinny one być przedmiotem analizy uwzględniającej najnowsze trendy i wskazującej najnowsze sposoby ich wykorzystywania. U podstaw stworzenia karty płatniczej leżały mankamenty, jakie w powszechnym obrocie płatniczym rodziło wykorzystanie gotówki. Jeden z nich związany jest z faktem, iż w kieszeni zmieścić się może jedynie ograniczona ilość gotówki. Z tego względu może jej nieraz zabraknąć w momencie, w którym będzie potrzebna. Na tym podłożu zrodził się pomysł opracowania antidotum na jej brak. Pomysłem tym była karta płatnicza, przedmiot, po okazaniu którego, nie trzeba było płacić gotówką, aby nabyć towar czy też usługę. Poza tym wykorzystanie kart eliminuje niewygodę, jaką stwarza posługiwanie się pieniądzem gotówkowym. Przy tym plastikowy pieniądz, jak potocznie nazywana jest karta płatnicza, jest bezpieczniejszy. Sam kawałek plastiku bez znajomości danych niezbędnych do dokonania transakcji i przy założeniu uczciwości akceptanta nie będzie mógł zostać wykorzystany przez osobę nieuprawnioną. Stąd posiadacz karty może czuć się bezpieczniej niż z gotówką w kieszeni. Twórcy kart płatniczych powołali do życia uniwersalne narzędzie umożliwiające dostęp do gotówki na odległość. Siła kart płatniczych polega więc na trwałości idei, która legła u ich podstaw. W związku z tym mylne jest wyobrażenie karty jedynie jako kawałka plastiku wyposażonego w pasek magnetyczny lub mikroprocesor oraz funkcjonującego w ściśle zdefiniowanym środowisku technologicznym i prawnym. Karta płatnicza nie powinna być zamykana w tak ciasnych ramach. Z tej perspektywy karta wcale nie musi wyglądać, tak jak wygląda obecnie. Równie dobrze mogłaby być wykonana z innego materiału, np. drewna lub szkła, i posiadać dowolny kształt, np. trapezu lub gwiazdy. Znaczenia nie ma z tego punktu widzenia również kształt ustawodawstwa rządzącego obrotem kartami. Liczy się jedynie istota karty, która wyraża się w możliwości dostępu do środków finansowych na odległość. Z tego względu karcie płatniczej przypisać należy wyjątkową rolę w rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. 19

18 Wprowadzenie dlaczego analizujemy instytucję karty płatniczej Cechą charakterystyczną kart płatniczych, zarówno w aspekcie prawnym, jak i technologicznym, jest płynność. Karty płatnicze nie stoją w miejscu. Wręcz przeciwnie, zarówno prawo kart płatniczych, jak i technologia związana z ich funkcjonowaniem stale ewoluują. W związku z tym rozważania na temat kart płatniczych postrzegać należy w ujęciu dynamicznym. Stąd wywody przedstawione w niniejszej książce czerpią swe źródła również z przeszłości kart płatniczych. Do niedawna w Polsce nie istniało prawo kart płatniczych. Nie było aktu, który w sposób kompleksowy regulowałby stosunki prawne związane z obrotem kartami płatniczymi. Ten brak sprawiał, iż stosunki te były normowane w regulaminach wydawanych przez wydawców kart. Taki stan rzeczy stwarzał bałagan prawny, gdyż każdy wydawca mógł ustanowić własne reguły rządzące obrotem kartami. Brak było przepisów wyznaczających minimalny standard dobrego obrotu kartami płatniczymi, brakowało także zasad odpowiedzialności za nieuprawnione transakcje kartą. Niezadowalająca była również sytuacja konsumenta kart płatniczych, który nie był wystarczająco chroniony w stosunkach z wydawcą karty przedsiębiorcą. Za pierwszą kompleksową regulację uznać należy ustawę z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz z późn. zm.). Przez lata był to jedyny akt prawny kompleksowo regulujący karty płatnicze w Polsce. W 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm.), implementująca do polskiego prawa europejskie przepisy regulujące rynek usług płatniczych 1. Stąd obecnie to ta druga ustawa ma przeważające znaczenie dla polskiego rynku kart płatniczych. W świetle przytoczonych faktów widać, iż kilka lat temu w Polsce zapoczątkowany został proces rozwoju prawa kart płatniczych. Proces ten zmierza do dostosowywania polskiego prawa kart płatniczych do europejskich standardów oraz do harmonizacji przedmiotowych praw w całej Unii Europejskiej, gdyż zasadniczym motorem rozwoju polskiego prawa kart płatniczych jest prawo europejskie, które w konsekwencji zobowiązań zaciągniętych przez Rzeczpospolitą Polską w związku z wstąpieniem do Unii Europejskiej musi zostać wdrożone do polskiego porządku prawnego. W związku z tym wartość poznawczą posiada zgłębienie regulacji kart płatniczych na obecnym poziomie rozwoju. Regulacja ta uchwycona zostanie niejako w ruchu. Powodem jest fakt, iż polskie prawo kart płatniczych wciąż się rozwija. Wydaje się przy tym, iż jest to początkowy etap ewolucji tego prawa. Ponadto analiza polskiego prawa kart płatniczych w obecnej fazie rozwoju pozwala zaobserwować proces rodzenia się nowoczesnej gałęzi prawa, nierozłącznie związanej z wysokimi technologiami. Sprawia to, iż prawo kart płatniczych godne jest uwagi właśnie ze względu na swoją świeżość i potencjał rozwojowy. W Unii Europejskiej realizowane są dwa ogólnoeuropejskie projekty w większym lub mniejszym stopniu związane z kartami płatniczymi. Pierwszym z nich jest dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Dz. Urz. UE L 319 z , s. 1, z późn. zm.), która zunifikowała aspekt prawny europejskiego rynku usług płatniczych, wśród których znajduje się również wydawanie kart płatniczych. Drugim jest budowa Jednolitego Obszaru Płatności w euro (SEPA The Single Euro Payments 1 Szerzej na ten temat zob. Ł. Obzejta, M. Wołk, Czas na zmiany, cz. 1, Bank. Miesięcznik Finansowy 2011, nr 4(221), s ; Ł. Obzejta, M. Wołk, Czas na zmiany, cz. 2, Bank. Miesięcznik Finansowy 2011, nr 6(223), s

19 Wprowadzenie dlaczego analizujemy instytucję karty płatniczej Area), który przyczynić ma się m.in. do technologicznej harmonizacji infrastruktury przeznaczonej do obsługi kart płatniczych. W tym zakresie szczególne znaczenie ma dokument programowy SEPA, tzw. ramy SEPA dla kart (SEPA Cards Framework). Zapoznanie się z założeniami wyżej wymienionych projektów oraz prześledzenie zasad ich wdrażania pozwoli poznać źródła i zrozumieć mechanizmy ewolucji polskiego prawa kart płatniczych. Karta płatnicza należy do nowoczesnych instrumentów płatniczych. Ma przy tym bogate zaplecze technologiczne. Funkcjonowanie karty płatniczej bez tego zaplecza nie byłoby możliwe. Dlatego też w celu zrozumienia, na czym polega zjawisko karty płatniczej, nie wystarczy zapoznać się z jego prawnym ujęciem. Niezbędne jest również prześledzenie kształtu i zasad działania technologii, wśród której funkcjonuje karta płatnicza. Tylko wtedy będzie można w pełni pojąć, na czym polega dobrodziejstwo karty płatniczej. Karta płatnicza jest instrumentem oryginalnym, wyróżniającym się na tle innych instrumentów płatniczych. Jest tak, gdyż karta płatnicza, jak żaden inny instrument płatniczy, może spełniać wiele różnych funkcji, oprócz podstawowej płatniczej. Zapisanie np. funkcji pieniądza elektronicznego czy rozbudowanych programów lojalnościowych i danych umożliwiających identyfikację (także na odległość) możliwe jest dzięki umieszczeniu na karcie nośnika pamięci, w szczególności mikroprocesora (wypierającego pasek magnetyczny). W rzeczywistości mikroprocesor jest odpowiednikiem pamięci komputera. Jego pamięć operacyjna pomieścić może aplikacje zawierające różnorodne funkcje. Uprzedzając konkluzję rozważań znajdujących się w dalszej części książki, można wnioskować, iż wykorzystanie mikroprocesora w karcie płatniczej ograniczone jest jedynie ludzką pomysłowością. Karty płatnicze nie są jednak wolne od kontrowersji. Od wielu lat na całym świecie urzędy antymonopolowe i organizacje przedsiębiorców kwestionowały istnienie lub sposób ustalania tzw. opłaty interchange (interchange fee). Głównym zarzutem wysuwanym pod adresem organizacji kart płatniczych i banków uczestniczących w ustalaniu tej opłaty był zarzut zmowy cenowej i będącego jej rezultatem ograniczenia konkurencji na rynku usług autoryzacyjno-rozliczeniowych. Wokół opłaty interchange nagromadziło się wiele innych problemów. Zostaną one omówione w niniejszej książce. Przedstawienie kwestii opłaty interchange jako immanentnie związanej z kartami płatniczymi pozwoli dogłębnie poznać istotę kart płatniczych i zaobserwować ich kontrowersyjne aspekty. Zabieg ten pomoże nakreślić pełny obraz kart płatniczych. Przy tym kontrowersyjność niektórych aspektów kart płatniczych sprawia, iż tym bardziej są one ciekawym tematem do analizowania. Rozwój rynku kart płatniczych pociąga za sobą rozwój nowego typu przestępczości. Celem przestępców są karty płatnicze, których zdobycie umożliwia podjęcie próby uzyskania dostępu do środków finansowych posiadacza karty. W efekcie rozwinięcia się polskiego rynku kart płatniczych pojawiły się nowe rodzaje przestępstw, które dokonywane są często w wyrafinowany sposób, z użyciem nowoczesnej technologii, przez doświadczonych i wyedukowanych przestępców. Analiza karty płatniczej jako celu działalności przestępców pozwoli poznać mechanizmy rozwoju przestępczości nowoczesnej, dokonywanej w białych rękawiczkach, nieraz w cyberprzestrzeni. Wydaje się, iż przestępczość tego rodzaju jest poważnym wyzwaniem dla uczestników obrotu kartami i organów ścigania. 21

20

21 Rozdział 1. Historia karty płatniczej Rozdział 1 Historia karty płatniczej Poznanie historii danego zjawiska powinno polegać na zrozumieniu mechanizmów rządzących jego rozwojem. Przedstawienie jedynie następujących po sobie faktów, bez jednoczesnego komentarza wyjaśniającego związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nimi, jest z gruntu niewystarczające. Dlatego też w niniejszym rozdziale oprócz zdarzeń, które następowały w historii kart płatniczych, przedstawiony zostanie także opis mechanizmów, które na przestrzeni lat rządziły rozwojem kart płatniczych. Ewolucja kart płatniczych opierała się na zasadach funkcjonalności, a mechanizm płatności i rozliczeń rozwijał się przez: rozszerzenie zasięgu akceptowalności karty, poprzez wzajemne akceptowanie kart wydawanych przez różne banki i organizacje w ich placówkach, bankomatach i punktach handlowo-usługowych; rozszerzenia funkcji oferowanych przez karty; usprawnienia procesu rozliczania kart; zwiększenia bezpieczeństwa obiegu kart; rozszerzenie możliwości wykorzystania kart (już nie tylko bankomaty i punkty handlowo-usługowe, a np. płatności w Internecie, płatności z wykorzystaniem telefonii bezprzewodowej) 2. Rozwój instytucji karty płatniczej motywowany był przede wszystkim ciągłym zwiększaniem możliwości wykorzystania karty. Przy tym wzrost funkcjonalności karty odbywał się na wielu płaszczyznach. Pierwszym z nich jest zwiększanie terytorialnego zasięgu akceptowania karty. Aspekt ten realizowany był przez zwiększanie liczby punktów handlowo-usługowych akceptujących płatności kartami oraz zaawansowaną współpracę wydawców kart pomiędzy sobą i z agentami rozliczeniowymi. Uzgodniono, że karty będą używane w należących do nich oddziałach, bankomatach oraz akceptowane w punktach handlowo-usługowych, z którymi podpisali umowy o akceptowanie kart płatniczych. Kolejnym aspektem było wzbogacanie funkcji oferowanych przez kartę. Początkowo karty płatnicze służyły jedynie do dokonywania płatności z wykorzystaniem tzw. kredytu kupieckiego. Z czasem dodawano nowe funkcje, takie jak możliwość wypłaty gotówki z bankomatu, możliwość zapisania w pamięci karty pieniądza elektronicznego i inne. Proces wzbogacania funkcji karty był wypadkową dwóch czynników: ludzkiej pomysłowości oraz adoptowania na potrzeby kart płatniczych rozwijającej się nowej 2 A. Bury, Karty płatnicze w Polsce, Warszawa 2002, s

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

RYNEK KART PŁATNICZYCH W POLSCE

RYNEK KART PŁATNICZYCH W POLSCE 2013; 4(38): 103-115 Artur Kuchciński Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa RYNEK KART PŁATNICZYCH W POLSCE Streszczenie W artykule scharakteryzowano polski rynek kart płatniczych. Głównym celem

Bardziej szczegółowo

wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r.

wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r. wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r. Spis treści Definicje... 2 Wstęp... 3 I. Wprowadzenie... 5 Pieniądze usieciowione... 6 Nie tylko bitcoin, czyli rodzaje wirtualnych walut... 9 Czy Bitcoin poddaje

Bardziej szczegółowo

NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT

NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT PL NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT Jak urzeczywistnić Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA) Dokument jest tłumaczeniem dokumentu Europejskiej Rady ds. Płatności pt. Making SEPA a Reality Wersja anglojęzyczna

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 24 czerwca 2013 r. Spis treści I. Wstęp... 3 II. Prawne aspekty problematyki

Bardziej szczegółowo

Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej

Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej Dr Izabela Wróbel Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Bartłomiej Chinowski ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

nie taki LEASING straszny

nie taki LEASING straszny nie taki LEASING straszny 11 redakcja Izabela Nieznańska autorzy tekstów Michał Bednarczyk Dominika Kaczmarek Monika Kaczmarek Agnieszka Lipińska Izabela Nieznańska Marta Rakowska Paulina Stafińska Agnieszka

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7 REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7.1. WPROWADZENIE W ostatnich latach rynek kredytów konsumpcyjnych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce światowej. Wielkość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Us ugi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów Raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone

Us ugi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów Raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Us ugi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów Raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 Warszawa 2014 2 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 6 WSTĘP... 8 I. ISTOTA I CELE POLITYKI KONKURENCJI... 10 1. Konkurencja w gospodarce a polityka konkurencji... 10 2.

Bardziej szczegółowo

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Warszawa, styczeń 2013 Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO (SEPA) ZINTEGROWANY RYNEK PŁATNOŚCI DETALICZNYCH Spis treści Przedmowa 5 Wstęp 6 1. Tworzenie jednolitego obszaru płatności w euro 7 > SEPA w zarysie 7 > Potrzeba utworzenia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 14 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Anna Płońska Karnoprawna ochrona

Bardziej szczegółowo

(część 2) REKOMENDACJA

(część 2) REKOMENDACJA REKOMENDACJA Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego i Rady Prawa Bankowego dotycząca wybranych problemów interpretacyjnych w nowej ustawie o kredycie konsumenckim (część 2) Niniejsza rekomendacja została

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Raport Intranet a Prawo Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Autorami raportu Intranet a Prawo - Vadamecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu są w równej części

Bardziej szczegółowo

Nr 3, 2013 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 3, 2013 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 3, 2013 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów S p i s t r e ś c i 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Opłaty likwidacyjne w umowach

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2312011. Zarządu Związku Banków Polskich. z dnia 9 sierpnia 2011 roku

Uchwała Nr 2312011. Zarządu Związku Banków Polskich. z dnia 9 sierpnia 2011 roku Uchwała Nr 2312011 Zarządu Związku Banków Polskich z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Rekomendacji Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego i Rady Prawa Bankowego dotyczącej wybranych problemów

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo