SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 2012 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 2012 ROKU"

Transkrypt

1 Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 212 ROKU I. Aktywność ekonomiczna na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 1 w tysiącach osób Zgodnie z wynikami BAEL kobiety niezmiennie stanowią około 52% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Natomiast wśród aktywnych zawodowo stanowią one przeszło 45%, a wśród biernych zawodowo jest ponad 61% kobiet. Ludność w wieku produkcyjnym stanowią kobiety w wieku lat oraz mężczyźni w wieku lata. Osoby do 17 roku życia są zaliczane do grupy w wieku przedprodukcyjnym, zaś kobiety w wieku 6 lat i więcej oraz mężczyźni w wieku 65 lat i więcej zaliczani są do grupy w wieku poprodukcyjnym. W IV kwartale 212 r. liczba aktywnych zawodowo kobiet wyniosła tys. osób i w porównaniu z IV kwartałem 211 r. zwiększyła się o 53 tys. osób, podczas gdy wśród mężczyzn omawiana subpopulacja zwiększyła się o 46 tys. osób do poziomu tys. osób. 62,4 62,7 62,9 62,3 62,2 63,1 63,5 63,9 64,2 64,4 47,9 47,9 48,1 46,7 46,7 47,1 47,5 47,5 48, Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku aktywne zawodowo kobiety w wieku 15 lat i więcej 15 lat i więcej wyniósł 56,%, przy czym współczynnik ten dla kobiet wynosił 48,3%, a dla mężczyzn aktywni zawodowo mężczyźni w wieku 15 lat i więcej współczynnik aktyw. zawod. kobiet w wieku 15 lat i więcej współczynnik aktywn. zawod. mężczyzn w wieku 15 lat i więcej 64,4%. W porównaniu z IV kwartałem 211 r. współczynnik aktywności zawodowej kobiet zwiększył się o,3 p. p, a mężczyzn o,2 p. p ,9 38,2 38,5 39,2 23 PRACUJĄCY ORAZ WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA WEDŁUG BAEL 24 52,2 53,2 25 pracujące kobiety w wieku 15 lat i więcej 55,5 4,3 26 wskaźnik zatrudnienia kobiet w wieku 15 lat i więcej 57,4 42,3 43,5 43,3 42,8 42,8 43, 27 59,3 58,3 58,2 58,5 58, pracujący mężczyźni w wieku 15 lat i więcej 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w wieku 15 lat i więcej W IV kwartale 212 r. wskaźnik zatrudnienia (udział ludności pracującej w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej) wyniósł 5,4%, przy czym wskaźnik ten dla kobiet wynosił 43,%, natomiast dla mężczyzn 58,4%. W porównaniu z IV kwartałem 211 r. wskaźnik zatrudnienia zmalał w populacji mężczyzn o,1 p. p., natomiast dla kobiet wzrósł o,2 p. p. W IV kwartale 212 r. posiadanie pracy deklarowało tys. kobiet, tj. o 29 tys. osób więcej niż w IV kwartale 211 r., oraz tys. mężczyzn, tj. o 6 tys. osób mniej. Bezrobocie osiągnęło poziom tys. osób (wzrost o 75 tys. osób, tj. o 4,5% w porównaniu do IV kwartału 211 r.), z tego bezrobotnymi pozostawało 894 tys. mężczyzn i 864 tys. kobiet. Kobiety stanowiły 49,2% bezrobotnych w rozumieniu BAEL. Stopa bezrobocia kobiet jest wyższa niż stopa bezrobocia mężczyzn. Kobietom trudniej jest powrócić do pracy zwłaszcza po dłuższej przerwie związanej z urlopem macierzyńskim bądź wychowawczym. W trudniejszej sytuacji są również kobiety poszukujące pracy po raz pierwszy. w tysiącach osób AKTYWNI ZAWODOWO W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ ORAZ WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WEDŁUG BAEL 48, , 7, 65, 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, 1 Kwartalna informacja o rynku pracy - IV kwartał 212 r., GUS, Warszawa 213 r. Od III kw. 212 r. do uogólniania wyników badania BAEL na populację generalną zastosowano dane o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 211. Nastąpiły również zmiany metodologiczne, mające na celu dostosowanie populacji objętej badaniem do zaleceń Eurostat. W związku z wprowadzonymi zmianami prezentowane wyniki BAEL nie są w pełni porównywalne z wynikami badań z lat poprzedzających 21 r.

2 Stopa bezrobocia w omawianym okresie wyniosła 1,1%, przy czym stopa bezrobocia kobiet wynosiła 11,1%, natomiast mężczyzn 9,3%. W porównaniu z IV kwartałem 211 r. stopa bezrobocia ogółem wzrosła o,4 p. p., wśród kobiet wzrost wyniósł,3 p. p., a wśród mężczyzn wskaźnik ten wzrósł o,5 p. p. W IV kwartale 212 r., wśród biernych zawodowo przeważały kobiety tys. osób, tj. 61,3% ogółu biernych zawodowo ( tys. osób). Mężczyźni stanowili 38,7% (5 287 tys. osób) ogółu osób biernych zawodowo. Główną przyczyną bierności zawodowej zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn była emerytura, następnie nauka i uzupełnianie kwalifikacji, oraz obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu. Kolejną przyczyną była choroba lub niepełnosprawność, oraz zniechęcenie bezskutecznością poszukiwania pracy. w tysiącach osób ,3 18,4 23 BEZROBOTNI ORAZ STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG BAEL 19,5 16, ,3 15, ,7 11, 26 bezrobotne kobiety w wieku 15 lat i więcej stopa bezrobocia kobiet w wieku 15 lat i więcej 9,4 7,8 27 7,6 6, 28 8,8 8,2 29 9,9 1,8 11,1 8,9 8,8 9, bezrobotni mężczyźni w wieku 15 lat i więcej 25, 2, 15, 1, 5,, stopa bezrobocia mężczyzn w wieku 15 lat i więcej II. Bezrobocie rejestrowane 2 Struktura bezrobocia według płci W latach zdecydowanie szybciej ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG PŁCI W LATACH Stan w końcu okresu sprawozdawczego zmniejszała się liczba bezrobotnych mężczyzn niż kobiet, co miało swoje odzwierciedlenie 2 we wzroście odsetka kobiet wśród 65, ,5 58,2 56,6 ogółu zarejestrowanych (z 51,2% w końcu 53,6 52,3 53,5 51,4 51,5 51,1 51,9 55, 1 22 r. do 58,2% w końcu 27 r.). W kolejnych dwóch latach wskaźnik ten zmniejszał się, ale w 21 r. i 211 r. ponownie 45, 5 wzrósł. Ostatecznie w końcu 212 r. kobiety 35, stanowiły 51,4% zarejestrowanych. Wart zauważenia jest fakt, że w okresach pogorszenia sytuacji na rynku pracy niekorzystne kobiety mężczyźni udział bezr. kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem zmiany częściej dotykają mężczyzn, tj. szybciej rośnie liczba bezrobotnych mężczyzn, a tym ,7 ZMIANY POZIOMU BEZROBOCIA KOBIET W KOŃCU ROKU W PORÓWNANIU DO POPRZEDNIEGO ROKU zmiany poziomu bezrobocia kobiet w liczbach bezwzględnych zmiany poziomu bezrobocia kobiet , -5, , ,1-22,1 16, , 4,5 3, , 2, 1,, -1, -2, -3, zmiany poziomu bezr. kobiet. samym zwiększa się udział mężczyzn wśród zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu 212 r., urzędach pracy zarejestrowanych było 1 99,2 tys. bezrobotnych kobiet (tj. o 39, tys. kobiet więcej niż w końcu 211 r.) oraz 1 37,6 tys. mężczyzn (wzrost o 115,2 tys. mężczyzn). Przy wzroście liczby bezrobotnych ogółem o 7,8% liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 3,7%, natomiast wśród mężczyzn odnotowano wzrost o 12,5%. 2 Dane pochodzą z miesięcznego sprawozdania MPiPS-1 o rynku pracy oraz załącznika 1 Bezrobotni oraz poszukujący pracy wg czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy, załącznika 2 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej i załącznika 3 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności. Dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego różnią się od wielkości pochodzących z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Zasadniczym tego powodem są różnice metodologiczne, jak np. różny wiek bezrobotnych przyjęty w obu sytuacjach. 2

3 Na 1 bezrobotnych mężczyzn przypadało 16 bezrobotnych kobiet, wobec 115 przed rokiem i aż 14 w końcu 27 r. Osoby poprzednio pracujące stanowiły w końcu 212 r. 81,4% ogółu zarejestrowanych. Wśród bezrobotnych kobiet było 79,3% poprzednio pracujących, a wśród mężczyzn 83,7%. Wpłynęło to na niższy udział osób uprawnionych do zasiłku wśród bezrobotnych kobiet. W końcu 212 r. prawo do zasiłku posiadało 171, tys. kobiet (tj. 15,6% ogółu zarejestrowanych kobiet) oraz 187,2 tys. mężczyzn (tj. 18,% ogółu zarejestrowanych mężczyzn. Kobiety poprzednio pracujące zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w liczbie 46,6 tys. osób stanowiły w końcu 212 r. 5,4% ogółu kobiet poprzednio pracujących, i było ich o 12,9 tys. osób więcej w porównaniu do końca 211 r. Wśród poprzednio pracujących mężczyzn udział zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy wyniósł 4,7%. W art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyszczególnione zostały grupy osób uznane za będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Warto zauważyć, że jedna osoba może spełniać kryteria by jednocześnie być zakwalifikowaną do kilku grup w szczególnej sytuacji. Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela. Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety % kobiet w liczbach w liczbach w liczbach w bezwzgl. bezwzgl. bezwzgl. ogółem stan w końcu okresu sprawozdawczego Ogółem % % % 51,4 do 25 roku życia , , ,2 52,3 długotrwale bezrobotne , , ,6 55,9 kobiety, które nie podjęły zatrud. po urodzeniu dziecka ,6 x x ,6 1, powyżej 5 roku życia , , ,6 39,8 bez kwalifikacji zawodowych , , ,1 53,1 bez doświadczenia zawod , , ,2 56,8 bez wykształcenia średniego , , ,9 42,5 samotnie wych. co najmniej 1 dziecko do 18 r. ż , , ,4 84,2 kobiety, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia , , ,2 5,2 niepełnosprawne , , ,9 48,8 po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 3 12,1 895, ,2 71,3 Z powyższego wynika, że bezrobotne kobiety zdecydowanie przeważały wśród osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, bez doświadczenia zawodowego oraz wśród długotrwale bezrobotnych. Bilans bezrobotnych według płci W 212 r. w urzędach pracy zarejestrowało się 1 256,1 tys. kobiet i 1 398,9 tys. mężczyzn. Poziom rejestracji w omawianym roku w stosunku do 211 r. był niższy wśród bezrobotnych kobiet o 13,9 tys. osób (tj. 1,1%), a wśród bezrobotnych mężczyzn był wyższy o 77,4 tys. osób (tj. 5,9%) NAPŁYW I ODPŁYW BEZROBOTNYCH KOBIET W LATACH , 49,5 5,5 5,7 47,3 42,7 44,5 44, 37,9 34, , 5, 4, 3, 2, 1,, wskaźnik płynności rynku pracy. napływ odpływ wskaźnik płynności rynku pracy 3

4 Podstawowym składnikiem napływu były ponowne rejestracje. W 212 r. po raz kolejny zarejestrowało się 974,6 tys. bezrobotnych kobiet (77,6% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych kobiet), natomiast po raz pierwszy zarejestrowało się 281,4 tys. kobiet (22,4%). Wśród mężczyzn po raz kolejny zarejestrowało się 1 13,8 tys. osób (78,9%), a po raz pierwszy 295,1 tys. osób (21,1%). W kategorii rejestrujących się bezrobotnych kobiet przeważały osoby zamieszkałe w miastach (748,1 tys. kobiet, tj. 59,6% ogółu zarejestrowanych w 212 r. kobiet). Natomiast napływ kobiet zamieszkałych na wsi ukształtował się na poziomie 58, tys. kobiet. Kobiet poprzednio pracujących zarejestrowało się 983,5 tys. i stanowiły one 78,3% nowozarejestrowanych bezrobotnych kobiet, natomiast poprzednio pracujących mężczyzn zarejestrowało się 1 136,1 tys. (tj. 81,2% nowozarejestrowanych bezrobotnych mężczyzn). W 212 r. zarejestrowało się 324 tys. kobiet, które nabyły prawo do zasiłku (tj. o 4,9% więcej niż w 211 r.) oraz 33,7 tys. mężczyzn (tj. o 15,6% więcej). W 212 r. z ewidencji urzędów pracy wyłączono 2 5,8 tys. osób, z tego 1 217,1 tys. kobiet i 1 283,8 tys. mężczyzn. Wśród kobiet w porównaniu do roku 211 odnotowano spadek odpływu o 7,5 tys. osób (o,6%), natomiast wśród mężczyzn odpływ zmalał o 55,2 tys. osób (tj. o 4,1%) GŁÓWNE PRZYCZYNY ODPŁYWU BEZROBOTNYCH KOBIET I MĘŻCZYZN W 212 ROKU 5,4 51,3 podjęcia pracy podjęcie pracy niesubsydiowanej 44,3 podjęcie pracy subsydiowanej 38,1 38,7 niepotwierdzenie gotowości do pracy rozpoczęcie szkolenia 71,3 rozpoczęcie stażu 47,3 rozpoczęcie przygotowania zawodowego 6,3 rozpoczęcie prac społecznie użytecznych Główną składową bilansu odpływu zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn była liczba osób podejmujących pracę oraz liczba osób wyłączonych z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy. Kobiety stanowiły 5,4% w liczbie podejmujących pracę i 38,1% w liczbie osób, które nie potwierdziły gotowości do pracy. W 212 r. z powodu podjęcia pracy kobiety wyłączone z ewidencji bezrobotnych w 212 r. z ewidencji wyłączono 552,2 tys. kobiet, mężczyźni wyłączeni z ewidencji bezrobotnych w 212 r. tj. o 12,5 tys. kobiet mniej niż w 211 r., odsetek wyrejestrowanych bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie wyrejestrowanych bezrobotnych z danego powodu natomiast wśród mężczyzn pracę podjęło 544,2 tys. osób (tj. o 21,8 tys. osób mniej). Prace niesubsydiowane podjęło 49,5 tys. kobiet (spadek o 25,7 tys. osób), natomiast 61,6 tys. kobiet podjęło prace subsydiowane (wzrost o 13,2 tys. osób, tj. o 27,2%). Liczba bezrobotnych kobiet, które podjęły zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych wyniosła 18,3 tys. osób, natomiast roboty publiczne podjęło 12,2 tys. kobiet. Działalność gospodarczą rozpoczęło 16,3 tys. kobiet, a w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego pracę podjęło 13,3 tys. kobiet. Szkolenie lub staż pracy w omawianym okresie rozpoczęło 155,4 tys. kobiet, natomiast przygotowanie zawodowe,2 tys. kobiet, zaś prace społecznie użyteczne 28,3 tys. kobiet. Rozpoczęło realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisało kontrakt socjalny 3,6 tys. kobiet, natomiast 21,6 tys. kobiet odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy. Wśród mężczyzn prace niesubsydiowane w 212 r. podjęło 466,6 tys. osób (spadek o 37,1 tys. osób), zaś 77,6 tys. mężczyzn podjęło prace subsydiowane (wzrost o 15,2 tys. osób). Liczba bezrobotnych mężczyzn, którzy podjęli zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych wyniosła 13,1 tys. osób, natomiast roboty publiczne podjęło 18,2 tys. mężczyzn. Działalność gospodarczą rozpoczęło 23,8 tys. mężczyzn, a w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego pracę podjęło 2,8 tys. mężczyzn. Szkolenie lub staż pracy w omawianym okresie rozpoczęło 98,9 tys. mężczyzn, natomiast przygotowanie zawodowe,2 tys. mężczyzn, a prace społecznie użyteczne 18,6 tys. mężczyzn. Rozpoczęło realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisało kontrakt socjalny 2,3 tys. mężczyzn, natomiast 3,9 tys. mężczyzn odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4

5 w liczbach bezwzględnych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Łącznie w roku 212 z aktywnych programów rynku pracy skorzystało 245,5 tys. kobiet, tj. 55,7% ogółu bezrobotnych, którzy uczestniczyli w aktywnych programach i 195,3 tys ,3 prace interwencyjne ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI UCZESTNICZĄCY W AKTYWNYCH PROGRAMACH RYNKU PRACY W 212 ROKU 4,1 4,6 roboty publiczne podjęcie działaln. gosp. 39, podjęcia pr. w ramach ref. kosztów zatr. bezr. szkolenie 38,7 71,3 staż 47,3 przygot. zaw. dorosłych bezorbotni mężczyźni bezrobotne kobiety bezrobotne kobiety do ogółem 6,3 prace społ.-użyt. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mężczyzn. Kobiety zdecydowanie dominowały wśród uczestników staży (71,3%), ale również prac społecznie użytecznych (6,3%) i prac interwencyjnych (58,3%). Niepotwierdzenie gotowości do pracy jest obok podejmowania zatrudnienia drugą najczęstszą przyczyną wyłączania z rejestru bezrobotnych. W 212 r. z tego powodu wyrejestrowano 282,3 tys. kobiet (tj. o 33,9 tys. kobiet mniej niż w 211 r.) oraz 458,8 tys. mężczyzn (tj. o 52,8 tys. osób mniej). Poza wskazanymi powyżej przyczynami wyłączeń z ewidencji bezrobotnych w 212 r., dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego 91, tys. kobiet oraz 54,5 tys. mężczyzn. Z powodu nabycia praw emerytalnych lub rentowych z ewidencji urzędów pracy wyłączono 1,4 tys. kobiet oraz 11,9 tys. mężczyzn, z powodu uprawnień do świadczenia przedemerytalnego 21,5 tys. kobiet i 1,8 tys. mężczyzn, a z powodu podjęcia nauki 5, tys. kobiet i 3,3 tys. mężczyzn. Ukończenie 6 roku życia było przyczyną utraty statusu bezrobotnego przez 6,5 tys. kobiet, a ukończenie 65 r. ż. przez 3,5 tys. mężczyzn. Terytorialne zróżnicowanie UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE BEZROBOTNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW STAN W KOŃCU 212 R Zachodnio pomorskie 52,3% Lubuskie 52,3% 49.1 Dolnośląskie Wielkopolskie 55,% Pomorskie 54,8% 51,% Opolskie 52,1% Warmińsko- Mazurskie Kujawsko- Pomorskie 54,1% 54,7% Śląskie Łódzkie 49,6% Małopolskie 52,2% 52,1% Mazowieckie 47,8% Świętokrzyskie 49,1% Podkarpackie 5,6% Podlaskie 45,9% Lubelskie 49,1% Od lat wysoki pozostaje stopień terytorialnego zróżnicowania bezrobocia w Polsce. Jest to wynikiem nierównomiernego rozwoju społecznogospodarczego regionów oraz ich położenia geograficznego. W końcu 212 r. odsetek bezrobotnych kobiet w stosunku do ogółu zarejestrowanych w danym województwie kształtował się w przedziale od 45,9% w województwie podlaskim do 55,% w województwie wielkopolskim. Rozpiętość wskaźnika udziału bezrobotnych kobiet w danym województwie w liczbie ogółem zarejestrowanych w województwie wyniosła w końcu 212 r. 9,1 p. p. (w 211 r. 1, p. p.). W końcu 212 r. najwyższa liczba bezrobotnych kobiet znajdowała się w ewidencji urzędów pracy w województwach, w których znajdowało się też najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych ogółem, tj. mazowieckim (13, tys. kobiet) oraz śląskim (112,3 tys. kobiet). Najmniej bezrobotnych kobiet występowało w województwach opolskim (27, tys. kobiet), podlaskim (31,6 tys. kobiet) i lubuskim (31,7 tys. kobiet). Województwa te charakteryzują się również najniższym poziomem bezrobocia ogółem. W końcu 212 r. w stosunku do końca 211 r. odnotowano wzrost bezrobocia wśród kobiet w 13 województwach. Najwyższy wzrost w liczbach bezwzględnych miał miejsce w województwach: śląskim o 7,9 tys. osób (7,6%) i mazowieckim o 7,8 tys. osób (6,4%) natomiast spadek odnotowano w województwach lubuskim o 1, tys. osób (3,1%), świętokrzyskim o 333 osoby (,8%) i podkarpackim o 183 osoby (,6%). 5

6 UDZIAŁ BEZROBOTNYCH KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH WEDŁUG STANU W KOŃCU 212 R. Wyszczególnienie Poziom województw Poziom powiatów 211 r. 212 r. 211 r. 212 r. Najwyższa wartość 58,1 55, 67,2 66,1 Najniższa wartość 48,1 45,9 4,6 39, Różnica pomiędzy wartością najwyższą i najniższą w punktach procentowych 1, 9,1 26,6 27,1 W przypadku powiatów odsetek bezrobotnych kobiet kształtował się w przedziale od 39% w powiecie garwolińskim do 66,1% w M. Rybnik, a więc rozpiętość tego wskaźnika wyniosła 27,1 p. p. Najwięcej powiatów o najwyższych udziałach bezrobotnych kobiet w ogółem zarejestrowanych znajduje się w województwie śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim, zaś w najlepszej sytuacji pozostają bezrobotne kobiety w województwach łódzkim, podlaskim i mazowieckim. 6

7 Należy zauważyć, że w 27 powiatach odsetek bezrobotnych kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem był wyższy lub równy średniej krajowej (51,4%), a w 172 powiatach był od niej niższy. Najwyższe odsetki bezrobotnych kobiet, tj. powyżej 63% odnotowano w M. Rybnik (66,1%), M. Jastrzębie-Zdrój (65,%), powiecie wodzisławskim (64,9%) i rybnickim (63,5%). Bezrobocie wśród mieszkańców wsi W strukturze bezrobocia osób zamieszkałych na wsi, podobnie jak w miastach dominują kobiety. W końcu 212 r. w ewidencji bezrobotnych znajdowało się 483,1 tys. kobiet zamieszkałych na wsi (43,9% ogółu zarejestrowanych kobiet) oraz 455,9 tys. mężczyzn (43,9% ogółu zarejestrowanych mężczyzn) ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI W LATACH Stan w końcu okresu sprawozdawczego W odniesieniu do stanu z końca 211 r. subpopulacja bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi zwiększyła się o 13,1 tys. osób, tj. o 2,8%, a wśród mężczyzn odnotowano wzrost o 51,4 tys. osób, tj. 12,7%. Procentowy udział bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych tej subpopulacji wyniósł 51,4% i był o 2,3 p. p. niższy niż w końcu 211 r. W końcu 212 r. na 1 bezrobotnych mężczyzn zamieszkałych na wsi przypadało 16 bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi, w mieście również było to 16 kobiet. Wśród bezrobotnych zamieszkałych na wsi w końcu 212 r. 66,9 tys. kobiet oraz 85,8 tys. mężczyzn posiadało prawo do zasiłku. Według stanu na koniec 212 r. 27,1 tys. bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi posiadało gospodarstwo rolne, tj. 5,6% bezrobotnych kobiet w tej subpopulacji. Natomiast wśród mężczyzn zamieszkałych na wsi gospodarstwo rolne posiadało 26,5 tys. osób, tj. 5,8% bezrobotnych mężczyzn w tej populacji. W końcu 212 r. najwięcej bezrobotnych kobiet zarejestrowanych było na obszarach wiejskich następujących województw: mazowieckiego 55,7 tys. kobiet (46,9% ogółu bezrobotnych zamieszkałych na wsi w województwie mazowieckim), podkarpackiego 48,6 tys. kobiet (5,3%) i małopolskiego 46,6 tys. kobiet (52,9%). Najmniej bezrobotnych mieszkanek wsi znajdowało się w ewidencji urzędów pracy w województwach: podlaskim 1,7 tys. kobiet (45,%), opolskim 12,5 tys. kobiet (53,1%) oraz lubuskim 13,8 tys. kobiet (52,8%) kobiety zamieszkałe na wsi mężczyźni zamieszkali na wsi liczba bezrobotnych kobiet na wsi przypadająca na 1 bezrobotnych mężczyzn na wsi 16 Wśród mężczyzn najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych było w województwie mazowieckim 63, tys. osób (53,1% ogółu bezrobotnych zamieszkałych na wsi w województwie mazowieckim), natomiast najmniej w opolskim 11, tys. osób (46,9%). W końcu 212 r. wśród bezrobotnych zamieszkałych na wsi zarejestrowanych było: 15, 14, 13, 12, 11, 1, 9, - 124,8 tys. bezrobotnych kobiet do 25 roku życia (tj. 25,8% zarejestrowanych kobiet zamieszkałych na wsi) oraz 113,5 tys. mężczyzn do 25 roku życia (24,9% zarejestrowanych mężczyzn zamieszkałych na wsi); - 277,1 tys. długotrwale bezrobotnych kobiet (tj. 57,4%) oraz 27,7 tys. mężczyzn (45,6%); ,9 mazowieckie podkarpackie 5,3 52,9 55,8 54,8 małopolskie ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI WEDŁUG WOJEWÓDZTW W KOŃCU 212 ROKU wielkopolskie kujawsko-pomorskie 51,3 49, 52,9 lubelskie warmińsko-mazurskie dolnośląskie 55,5 pomorskie 49,3 łódzkie 54,1 zachodniopomorskie liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi liczba zarejestrowanych bezrobotnych mężczyzn zamieszkałych na wsi 52,8 52,8 53,1 49,3 udział bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi w liczbie bezrobotnych zamieszkałych na wsi ogółem śląskie świętokrzyskie lubuskie opolskie 45, podlaskie 7, 6, 5, 4, 3, 7

8 - 63, tys. bezrobotnych kobiet powyżej 5 roku życia (tj. 13,%) oraz 11,6 tys. mężczyzn w tej grupie wiekowej (24,3%); - 149,8 tys. bezrobotnych kobiet bez kwalifikacji zawodowych (tj. 31,%) oraz 135,8 tys. mężczyzn (29,8%); - 157,7 tys. bezrobotnych kobiet bez doświadczenia zawodowego (tj. 32,6%) oraz 11,3 tys. mężczyzn (24,2%); - 24,9 tys. bezrobotnych kobiet bez wykształcenia średniego (tj. 49,9%) oraz 325,7 tys. mężczyzn (71,4%); - 56,9 tys. bezrobotnych kobiet samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (tj. 11,8%) oraz 11, tys. mężczyzn (2,4%); -,3 tys. bezrobotnych kobiet, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia oraz 12,7 tys. mężczyzn (2,8%); - 17,1 tys. niepełnosprawnych bezrobotnych kobiet (tj. 3,5%) oraz 17,9 tys. mężczyzn (3,9%); - 111,4 tys. kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (23,1%); -,9 tys. kobiet po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego (,2%) oraz,3 tys. mężczyzn BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI WEDŁUG STAŻU PRACY W KOŃCU 212 ROKU 59, ,9 49,5 46, , , , do 1 roku i więcej bez stażu liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi liczba zarejestrowanych bezrobotnych mężczyzn zamieszkałych na wsi odsetek zarejestrowanych kobiet zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na wsi w danej grupie 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, W końcu 212 r. spośród bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi najliczniejszą populację stanowiły osoby bez stażu pracy 124,1 tys. kobiet (25,7% ogółu bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi). Drugą grupą pod względem wielkości omawianego zjawiska były bezrobotne posiadające staż pracy od 1 do 5 lat 118,6 tys. kobiet (24,5%), a następnie bezrobotne ze stażem pracy do 1 roku 83,1 tys. osób (17,2%). Najmniej liczną populację stanowiły bezrobotne, które przepracowały 3 lat i więcej 6,6 tys. kobiet (1,4%). Wśród mężczyzn najliczniejszą populację stanowiły osoby ze stażem pracy od 1 do 5 lat 11,1 tys. osób (tj. 24,1% ogółu bezrobotnych mężczyzn zamieszkałych na wsi) oraz bez stażu pracy 85,9 tys. osób (tj. 18,8%). Najmniej było bezrobotnych mężczyzn zamieszkałych na wsi, którzy posiadali 3 letni lub dłuższy staż pracy 18,8 tys. osób (tj. 4,1%). W końcu 212 r. średni czas pozostawania bez pracy dla bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi wynosił 12,9 miesiąca, dla bezrobotnych mężczyzn 1,3 miesiąca. Wśród bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi dominowały osoby poszukujące pracy powyżej 12 miesięcy 23, tys. kobiet BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY (42,%), najmniej liczną grupę stanowiły W KOŃCU 212 ROKU kobiety poszukujące pracy do miesiąca 33,6 tys. kobiet (7,%) , Wśród mężczyzn 143,7 tys. osób poszukiwało pracy dłużej niż rok i stanowili ,3 51,6 5, oni 31,5% ogółu bezrobotnych mężczyzn ,3 zamieszkałych na wsi. 2 Najwięcej kobiet zarejestrowanych jako do 1 miesiąca 1-3 miesiące 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy miesiące powyżej 24 miesiecy bezrobotne zamieszkałe na wsi posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi liczba zarejestrowanych bezrobotnych mężczyzn zamieszkałych na wsi odsetek zarejestrowanych kobiet zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na wsi w danej grupie 128,6 tys. kobiet (26,6%), policealne i średnie zawodowe 121,6 tys. kobiet (25,2%) oraz gimnazjalne i poniżej 112,2 tys. kobiet (23,2%), a najmniej legitymowało się dyplomami wyższych uczelni 59,2 tys. kobiet (12,3%). Wśród mężczyzn wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadało 167,4 tys. osób 37, 7, 65, 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, 8

9 (36,7%), a gimnazjalne i poniżej 158,2 tys. osób (34,7%). Mężczyzn z wykształceniem wyższym było zdecydowanie mniej niż kobiet 21,1 tys. osób (tj. 4,6%). Podobnie było wśród mężczyzn z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (8,5 tys. osób, tj. 17,7%) oraz z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (28,7 tys. osób, tj. 6,3%). Widać zatem wyraźnie, że bezrobotne kobiety zamieszkałe na wsi są lepiej wykształcone niż mężczyźni w tej populacji. W końcu 212 r. średni wiek zarejestrowanych bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi wyniósł 34,3 lata, natomiast dla mężczyzn było to 37,4 roku. W omawianej kategorii bezrobotnych kobiet w końcu 212 r. najwięcej bo aż 134,3 tys. kobiet zarejestrowanych było w grupie wiekowej lata (tj. 3,3%) oraz w grupie wiekowej lata 124,8 tys. kobiet (28,1%), najmniej zaś w grupie lat 25,9 tys. kobiet (5,8%). Bezrobotne kobiety i mężczyźni według wieku BEZROBOTNE KOBIETY WEDŁUG WIEKU W KOŃCU 212 ROKU Według stanu w końcu 212 r. 4 4, wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych kobiet według wieku , 3 3, 33, w porównaniu do stanu z końca , r. odnotowano we wszystkich , 2,2 grupach wiekowych z wyjątkiem 2,8 18, , 18,1 kobiet w wieku lata. W grupie 1 8, , tej odnotowano spadek o 9,1 tys. 4,3 5 7,9 5, , osób do poziomu 221,8 tys. kobiet 2 121, -4, (tj. o 4,%). Wśród bezrobotnych -5-5, lata lata lata lata lat mężczyzn wzrost poziomu bezrobocia odnotowano we wszystkich gru- wzrost/spadek w porównaniu do poprzedniego roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wzrost/spadek w porównaniu do poprzedniego roku udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych kobiet pach wiekowych. Zauważyć należy, że kobiety dominują w 3 grupach wiekowych (tj. w wieku lata 52,3% ogółu bezrobotnych w tej grupie wiekowej, lata 57,8%, oraz lata 54,7%). w latach 4, 38, 36, 34, 35,6 34,5 ŚREDNI WIEK ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH KOBIET I MĘŻCZYZN W LATACH Stan w końcu okresu sprawozdawczego 36,4 34,9 37,3 35,4 38,5 36, 39,6 36,4 39, 35,9 37,9 38,4 35,5 35,5 XII'3 XII'4 XII'5 XII'6 XII'7 XII'8 XII'9 XII'1 XII'11 XII'12 średni wiek bezrobotnych kobiet w latach średni wiek bezrobotnych mężczyzn w latach 38,9 35,7 39,1 36,1 W ciągu ostatnich kilku lat systematycznie wzrastał średni wiek zarówno bezrobotnych kobiet jak i mężczyzn. Lata przyniosły zmianę tendencji, lecz już w końcu 21 r. odnotowano wzrost średniego wieku bezrobotnych do 36,9 lat (dla kobiet 35,5 roku, dla mężczyzn 38,4 roku), i wzrost ten utrzymał się w kolejnych latach W 212 r. średni wiek wśród ogółem bezrobotnych wzrósł do 37,5 roku, dla kobiet do 36,1 roku, a dla mężczyzn do 39,1 roku. Mimo faktu, że bezrobotne kobiety są młodsze niż mężczyźni oraz lepiej wykształcone, we wszystkich grupach bez względu na wiek dłużej pozostają w ewidencji urzędów pracy. W końcu 212 r. średni czas pozostawania bez pracy dla bezrobotnych ogółem wyniósł 11,4 m-ca (12,4 m-ca dla kobiet i 1,3 m-ca dla mężczyzn). Najniższy średni czas pozostawania bez pracy dotyczył bezrobotnych w wieku lata (9,2 m-ca dla kobiet i 6,7 m-ca dla mężczyzn) i wraz z wiekiem wskaźnik ten systematycznie wzrastał. Wśród osób w wieku lat wyniósł 14,6 m-ca dla kobiet i 13,3 m-ca dla mężczyzn (dla mężczyzn w wieku 6-64 lata wyniósł 15,3 m-ca). w procentach 9

10 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Bezrobotne kobiety i mężczyźni według poziomu wykształcenia Analizując strukturę bezrobotnych według poziomu wykształcenia w ostatnich latach można zauważyć dynamiczny wzrost liczby bezrobotnych legitymujących się dyplomami wyższych uczelni (wzrost ten notowany jest w zasadzie z roku na rok już od 1998 r.). W końcu 1998 r. odsetek bezrobotnych z wyższym wykształceniem wynosił 1,6%, zaś w końcu 212 r. 11,7%. Podobna tendencja jest wśród kobiet w końcu 1998 r. odsetek bezrobotnych kobiet z wyższym wykształceniem wynosił 1,8% natomiast w końcu 212 r. 15,5%. Wśród mężczyzn zaś udział ten zwiększył się z 1,4% do 7,8%. Wykształcenie to zasadniczy element wpływający na czas poszukiwania zatrudnienia. W końcu 212 r. średni czas pozostawania bez pracy zarejestrowanych był zróżnicowany ze względu na poziom wykształcenia. Dla bezrobotnych kobiet z wykształceniem wyższym wynosił on 9,9 m-ca, a dla mężczyzn 9,2 m-ca. Kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodowym średnio poszukiwały zatrudnienia 13,3 m-ca, natomiast mężczyźni wyraźnie krócej, bo 1,5 m-ca. Najgorsza sytuacja była wśród poszukujących zatrudnienia z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, w której to grupie kobiety średnio szukały pracy 13,8 m-ca, a mężczyźni 11,2 m-ca BEZROBOTNE KOBIETY WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA W KOŃCU 212 ROKU ,5 25, ,4 23,2 22,7 9,8 3,2 3, , , 4 78 wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet zasadnicze zawodowe wzrost w porównaniu do poprzedniego roku wzrost w porównaniu do poprzedniego roku udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych kobiet gimnazjalne i poniżej Powyższe miało miejsce mimo faktu, że bezrobotne kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn. W końcu 212 r. wykształceniem wyższym legitymowało się 15,5% zarejestrowanych kobiet (tj. 17,5 tys. osób) i 7,8% zarejestrowanych mężczyzn (8,5 tys. osób). Wykształcenie policealne i średnie zawodowe posiadało 25,2% kobiet (276,5 tys. kobiet) i 18,9% mężczyzn (196 tys. osób), natomiast średnie ogólnokształcące posiadało 13,4% bezrobotnych kobiet (147,8 tys. kobiet) oraz 7,6% bezrobotnych mężczyzn (78,5 tys. osób). W urzędach pracy zarejestrowanych było 255,3 tys. kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym (23,2%) i 249,1 tys. kobiet z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (22,7%). Wśród bezrobotnych mężczyzn 33,6% posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe (348,6 tys. osób), a 32,2% gimnazjalne i poniżej (334,1 tys. osób). Najwyższy udział bezrobotnych kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem w danej kategorii odnotowano wśród kobiet z wykształceniem wyższym (67,9%) oraz średnim ogólnokształcącym (65,3%), najniższy zaś wśród kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym (42,3%). Wysoki jest również udział kobiet wśród bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (58,5%). Świadczy to niezbicie, że bezrobotne kobiety są lepiej wykształcone od bezrobotnych mężczyzn, ale nie zwiększa to ich szans na rynku pracy. W końcu 212 r. najbardziej wzrosła liczba bezrobotnych kobiet z wykształceniem wyższym (o 9,8%), zaś najniższy wzrost dotyczył liczby bezrobotnych kobiet z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (o 1,7%). W przypadku mężczyzn również najbardziej wzrosła liczba bezrobotnych z wykształceniem wyższym o 14,%. 5, 4, 3, 2, 1,, Bezrobotne kobiety i mężczyźni według stażu pracy W strukturze bezrobotnych kobiet w końcu grudnia 212 r. najliczniejszą populację stanowiły bezrobotne posiadające staż pracy od 1 do 5 lat 256, tys. kobiet (52,4% bezrobotnych w tej grupie), a następnie bezrobotne bez stażu pracy 227,8 tys. kobiet (57,4%). Kolejną grupą pod względem wielkości omawianego zjawiska były bezrobotne ze stażem do 1 roku 186,6 tys. kobiet (56,7%). Kobiety posiadające 1-2 lat stażu pracy stanowiły 49,8% (157,5 tys. kobiet). Najmniej liczną populację stanowiły bezrobotne, które przepracowały 2-3 lat oraz 3 lat i więcej odpowiednio 9,3 tys. kobiet (4,5%) oraz 26, tys. kobiet (31,6%). 1

11 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej BEZROBOTNI WEDŁUG STAŻU PRACY W KOŃCU 212 ROKU 56,7 52,4 51,6 49,8 4,5 31,6 57,4 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, Wśród bezrobotnych mężczyzn najliczniejszą populację stanowiły osoby ze stażem pracy od 1 do 5 lat (232,9 tys. osób, tj. 22,4%) oraz bez stażu pracy (169,2 tys. osób, tj. 16,3%). Najmniej liczną grupę stanowili mężczyźni z 3 letnim i dłuższym stażem pracy (56,4 tys. osób, tj. 5,4%). 5 25, W odniesieniu do stanu z końca 211 r. 2, wzrost liczby bezrobotnych kobiet odnotowano we wszystkich grupach bez względu do 1 roku i więcej bez stażu liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet liczba zarejestrowanych bezrobotnych mężczyzn na posiadany staż pracy, jedynym wyjątkiem były kobiety bez stażu pracy, gdzie odsetek zarejestrowanych kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w danej grupie odnotowano spadek o 7,4 tys. osób, tj. 3,1%. Największy bezwzględny wzrost odnotowano w grupie bezrobotnych kobiet ze stażem pracy od 1 do 5 lat (o 13,6 tys. osób, tj. o 5,6%) oraz od 5 do 1 lat (o 11,8 tys. osób, tj. o 8,2%). Najniższy wzrost był wśród kobiet ze stażem 2-3 lat o 3,2 tys. osób, tj. o 3,7%. Wśród bezrobotnych mężczyzn wzrost odnotowano we wszystkich grupach, najwyższy wśród bezrobotnych ze stażem 1-5 lat (o 28,9 tys.) i 5-1 lat (o 2,3 tys.). Bezrobotne kobiety i mężczyźni według czasu pozostawania bez pracy BEZROBOTNI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY W KOŃCU 212 ROKU 39,6 46,8 51,8 5,6 W końcu 212 r. wraz ze wzrostem czasu pozostawania bez pracy procentowy udział kobiet w danej grupie zwiększał się. Wśród bezrobotnych pozostających w ewidencji do 1 miesiąca kobiety stanowiły 39,6%, natomiast w grupie osób oczekujących na podjęcie zatrudnienia powyżej 24 miesięcy było 59,7% kobiet. W końcu 212 r. w ewidencji urzędów pracy najwięcej bo aż 227,3 tys. kobiet (tj. 2,7% bezrobotnych kobiet) pozostawało bez pracy powyżej 24 miesięcy, a 28,1 tys. kobiet pozostawało bez pracy od 12 do 24 miesięcy (18,9%). Najmniej było bezrobotnych kobiet pozostających bez pracy do 1 miesiąca 81,7 tys. osób (tj. 7,4%). W stosunku do analogicznego okresu 211 r. odnotowano spadek bezrobocia wśród kobiet w 3 grupach, największy wśród kobiet pozostających bez pracy od 6 do 12 miesięcy (o 11,2 tys. osób, tj. o 5,4%) oraz od 12 do 24 miesięcy (o 1,4 tys. kobiet, tj. o 4,8%). Wzrost bezrobocia wśród kobiet odnotowano również w 3 grupach, najwyższy wśród kobiet pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy. W stosunku do stanu z końca 211 r. poziom bezrobocia w omawianej kategorii wzrósł o 46,8 tys. kobiet, czyli o 25,9%. Wśród bezrobotnych mężczyzn odnotowano wzrost bezrobocia we wszystkich grupach - najwyższy wśród mężczyzn pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy (o 3,6 tys. osób, tj. o 24,9%). Analiza średniego czasu pozostawania bez pracy pokazuje, że kobiety pozostają w ewidencji urzędów pracy o 2,1 miesiąca dłużej niż mężczyźni (tj. 12,4 m-ca wobec 1,3 m- ca). Należy zauważyć, że różnica w czasie pozostawania bez pracy kobiet i mężczyzn, zmniejszała się systematycznie do 21 r., lecz od 211 r. odnotowujemy wzrost. 55,3 59,7 do 1 miesiąca 1-3 miesiące 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy miesiące powyżej 24 miesiecy liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet liczba zarejestrowanych bezrobotnych mężczyzn odsetek zarejestrowanych kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w danej grupie 7, 6, 5, 4, 3, 17,4 17,3 16,8 16,5 Opierając się na powyższych danych można stwierdzić, że kobiety są bardziej narażone na 6, długotrwałe bezrobocie niż mężczyźni. Niższy wiek kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy kobiety mężczyźni oraz wyższy poziom wykształcenia nie ułatwiają kobietom szybszego wychodzenia z bezrobocia. w miesiącach 18, 16, 14, 12, 1, 8, 14, 14,2 ŚREDNI CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY WEDŁUG PŁCI W MIESIĄCACH (przyjmując jako górną granicę 36 miesięcy) Stan w końcu okresu sprawozdawczego 13,8 13,5 12,2 15,5 9,7 12,5 1,5 1, ,3 8,9 11,8 1,1 12,4 1,3 11

12 Bezrobotne kobiety i mężczyźni według Polskiej Klasyfikacji Działalności Istotnym źródłem informacji o dokonujących się przemianach w gospodarce narodowej jest statystyka rynku pracy dotycząca bezrobotnych według Polskiej Klasyfikacji Działalności określająca przynależność ostatniego pracodawcy osoby bezrobotnej do odpowiedniej sekcji i sektora własności. Wśród populacji bezrobotnych (zarówno kobiet jak i mężczyzn) dominują osoby, które pracowały przed nabyciem statusu bezrobotnego. W końcu 212 r. zbiorowość ta wynosiła 1 739,8 tys. osób, z tego 871,4 tys. stanowiły kobiety (79,3% ogółu bezrobotnych kobiet) i 868,5 tys. mężczyźni (83,7% ogółu bezrobotnych mężczyzn). W odniesieniu do stanu z końca 211 r. populacja bezrobotnych kobiet poprzednio pracujących wzrosła o 49,4 tys. osób, tj. o 5,6%, a liczba bezrobotnych kobiet dotychczas niepracujących (227,8 tys. osób) zmniejszyła się o 3,1% tj. o 7,4 tys. kobiet. W liczbie bezrobotnych poprzednio pracujących kobiet w końcu 212 r. 126, tys. kobiet poprzednio pracowało w sektorze publicznym (14,5% poprzednio pracujących kobiet), a 66,7 tys. kobiet w sektorze prywatnym (69,6%). Dodatkowo 138,7 tys. kobiet pracowało w tzw. działalności niezidentyfikowanej. Wśród mężczyzn w sektorze publicznym pracowało 18, tys. osób (tj. 12,4% poprzednio pracujących mężczyzn), a w sektorze prywatnym 64,5 tys. osób (tj. 69,6%). Wśród bezrobotnych poprzednio pracujących kobiet najliczniejszą grupę stanowiły kobiety, które przed zarejestrowaniem pracowały w zakładach pracy należących do sekcji handel hurtowy i detaliczny. Z tych zakładów pochodziło 197,6 tys. zarejestrowanych bezrobotnych kobiet, tj. 22,7% populacji bezrobotnych kobiet poprzednio pracujących. Z tej sekcji pochodziło 1,6 tys. kobiet zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. 5,3% ogółu bezrobotnych kobiet poprzednio pracujących w sekcji handel hurtowy i detaliczny. Druga pod względem liczebności grupa bezrobotnych kobiet pochodziła z zakładów pracy należących do sekcji przetwórstwo przemysłowe. Z zakładów tych pochodziło 168,3 tys. bezrobotnych kobiet (tj. 19,3% ogółu bezrobotnych kobiet poprzednio pracujących). W sekcji tej ze zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy pochodziło 12,3 tys. kobiet (tj. 7,3%). Wśród bezrobotnych mężczyzn najwyższe były udziały poprzednio pracujących w przetwórstwie przemysłowym (19,7%), budownictwie (18,9%) oraz handlu hurtowym i detalicznym (11,4%). Kobiety dominowały wśród poprzednio pracujących w 7 sekcjach PKD, tj.: - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 81,1% poprzednio pracujących w tej sekcji; - edukacja 77,5%; - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 76,8%; - działalność finansowa i ubezpieczeniowa 76,2%; - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 69,%; - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle 66,6%; - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 62,6%. Najniższy był udział bezrobotnych kobiet wśród poprzednio pracujących w sekcjach budownictwo (9,3%) oraz górnictwo i wydobywanie (21,6%). 12

13 Zarejestrowani bezrobotni według Polskiej Klasyfikacji Działalności w końcu 212 r. Zarejestrowani bezrobotni WYSZCZEGÓLNIENIE w końcu 212 r. mężczyźni kobiety w liczbach bezwzględnych do ogółem Ogółem z tego: dotychczas nie pracujący poprzednio pracujący z tego w sekcjach: ,4 57,4 5,1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz, parę wodną Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami Budownictwo Handel hurt. i detal., naprawa pojazdów samoch., włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publ. i obrona narodowa; obowiązkowe zabezp. społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Organizacje i zespoły eksterytorialne Działalność niezidentyfikowana Podstawę do zakwalifikowania bezrobotnego według rodzaju działalności wykonywanej w ostatnim miejscu pracy stanowi Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 27 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z 29 r. Nr 59, poz. 489). Bezrobotne kobiety i mężczyźni według grup zawodów i specjalności W końcu 212 r., wśród zarejestrowanych bezrobotnych - 884,5 tys. kobiet oraz 842,6 tys. mężczyzn posiadało zawód (specjalność). W porównaniu do stanu z końca 211 r. wśród kobiet z zawodem odnotowano wzrost o 32,2 tys. osób, tj. o 3,8%, natomiast wśród mężczyzn wystąpił wzrost o 89,3 tys. osób, tj. o 11,9%. W końcu 212 r., udział bezrobotnych bez zawodu wyniósł 19,5% wśród bezrobotnych kobiet (tj. 214,7 tys. osób) i 18,8% wśród bezrobotnych mężczyzn (195 tys. osób). W grupie tej, w stosunku do stanu z końca 211 r., wśród kobiet odnotowano wzrost o 6,8 tys., tj. o 3,3%, a wśród mężczyzn o 25,8 tys., tj. o 15,3%. Na rynku pracy trudności ze znalezieniem zatrudnienia mają przede wszystkim osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, ale napotykają je również specjaliści. Najliczniejszą kategorię stanowiły jednak kobiety z zawodami zaliczanymi do grup pracowników usług i sprzedawców, których było 285,1 tys. osób i stanowiły one 25,9% ogółu zarejestrowanych kobiet. Natomiast wśród mężczyzn dominowały osoby posiadające zawody z grupy robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 372,6 tys. osób, tj. 35,9% bezrobotnych mężczyzn. Kobiety dominowały wśród bezrobotnych posiadających zawody z grup: - pracownicy usług i sprzedawcy 78,5% bezrobotnych w tej grupie stanowiły kobiety; - pracownicy biurowi 7,8%; - specjaliści 68,7%; - rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 57,4%; - technicy i inny średni personel 57,%. Biorąc pod uwagę liczbę bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w końcu 212 r. w wielkich grupach zawodowych zauważamy, że w stosunku do stanu z końca 211 r. tylko w grupie rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy odnotowano spadek (o,5 tys. osób, tj. o 2,2%). W pozostałych wielkich grupach zawodowych był wzrost, największy w grupie 44,1 21,6 49,6 29,1 29,7 9,3 66,6 76,8 33,9 56,5 76,2 5,8 54,1 56,3 44,1 77,5 81,1 62,6 53,4 69, 5, 47,1 13

14 pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (o 15,2 tys. osób, tj. o 5,6%). Wśród mężczyzn odnotowano wzrost we wszystkich wielkich grupach zawodowych, najwyższy wśród robotników przemysłowych i rzemieślników (o 41,6 tys. osób, tj. o 12,6%). Ranking 15 zawodów wg malejącej liczby bezrobotnych kobiet w końcu 212 r. Zarejestrowani w tym zarejestrowane bezrobotni bezrobotne kobiety ogółem Zawód Ogółem Bez zawodu Posiadający zawody w tym: Sprzedawca Technik ekonomista Krawiec Kucharz Szwaczka Sprzątaczka biurowa Fryzjer Technik prac biurowych Robotnik gospodarczy Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Ekonomista Kucharz małej gastronomii Cukiernik Kelner Technik żywienia i gospodarstwa domowego w liczbach bezwzgl w liczbach bezwzgl ranking ranking do ogółu bezrob. 51,4 52,4 51,2 Cztery na dziesięć bezrobotnych kobiet posiadało jeden z 15 zawodów wymienionych w powyższym rankingu, łącznie 414,7 tys. bezrobotnych kobiet. Są to równocześnie zawody zdominowane przez kobiety. Wśród bezrobotnych szwaczek aż 98,8% stanowiły kobiety, wśród krawców 97,7%, a wśród sprzątaczek biurowych 97,1%. W rankingu zawodów bezrobotnych kobiet pierwsze miejsce pod względem liczebności zajmowali sprzedawcy 15,7 tys. osób. Natomiast pierwsze miejsce wśród zawodów nierobotniczych zajął technik ekonomista (35,8 tys. bezrobotnych kobiet w tym zawodzie). Ranking 15 zawodów wg malejącej liczby bezrobotnych mężczyzn w końcu 212 r. Zarejestrowani w tym zarejestrowani bezrobotni bezrobotni mężczyźni ogółem Zawód Ogółem Bez zawodu Posiadający zawody w tym: Ślusarz Murarz Robotnik budowlany Technik mechanik Robotnik gospodarczy Mechanik pojazdów samochodowych Sprzedawca Stolarz Mechanik samochodów osobowych Magazynier Piekarz Tokarz w metalu Kierowca samochodu ciężarowego Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Malarz budowlany w liczbach bezwzgl w liczbach bezwzgl ranking ranking ,7 86,2 97,7 79,2 98,8 97,1 96,1 86,8 36,3 55,7 74,4 66, 71,5 85,7 8,1 do ogółu bezrob. 48,6 47,6 48,8 96,6 99,8 99,2 93,9 63,7 99,8 1,3 94,1 99,8 75,7 77,8 86,7 99,9 44,3 89, 14

15 W końcu 212 r. najwięcej bezrobotnych mężczyzn posiadało zawód ślusarza (45,3 tys.), murarza (38,1 tys.) oraz robotnika budowlanego (37,4 tys.). W rankingu 15 zawodów o najwyższej liczbie bezrobotnych mężczyzn zarejestrowanych było 38,1 tys. mężczyzn i stanowili oni 29,7% bezrobotnych mężczyzn. W grupie tej znalazło się wiele zawodów zdominowanych przez mężczyzn np. kierowca samochodu ciężarowego (99,9% bezrobotnych w tym zawodzie stanowili mężczyźni), mechanik pojazdów samochodowych (99,8%), murarz (99,8%), czy mechanik samochodów osobowych (również 99,8%). Podkreślić należy, że w wymienionym rankingu nie znalazł się żaden zawód z grupy specjalistów. Opracowano: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ, WK) 15

SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 2014 ROKU Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 214 ROKU I. Aktywność ekonomiczna na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 1 w tysiącach osób Zgodnie z wynikami BAEL

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 2013 ROKU

SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 2013 ROKU Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 213 ROKU I. Aktywność ekonomiczna na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 1 Zgodnie z wynikami BAEL kobiety niezmiennie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 2011 ROKU

SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 2011 ROKU SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 211 ROKU I. Aktywność ekonomiczna na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 1 Zgodnie z wynikami BAEL kobiety niezmiennie stanowią około 52% ogółu

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 2015 ROKU

SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 2015 ROKU Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa, dnia 22.4.216 r. SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 215 ROKU I. Aktywność ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

I. Aktywność ekonomiczna kobiet na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 1

I. Aktywność ekonomiczna kobiet na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 1 SYTUACJA KOB IIET NA RYNKU PRACY W 29 ROKU I. Aktywność ekonomiczna kobiet na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 1 Zgodnie z wynikami BAEL kobiety niezmiennie stanowią około 52% ogółu ludności

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2010r wynosiła 3346 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014 r. Źródło: GUS Źródło: GUS 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE NOWOTARSKIM

RYNEK PRACY W POWIECIE NOWOTARSKIM RYNEK PRACY W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2014 ROKU Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy Nowy Targ, styczeń 2015 S P I S T R E Ś C I 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU... 3 2. POZIOM BEZROBOCIA... 6 STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13,3 12 10

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2006r wynosiła 2919 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Stan w I kwartale 2014 r.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Stan w I kwartale 2014 r. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014 r. Źródło: WUP Źródło: WUP 1 Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 13,2 13,2 12,0

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lipca 2010 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowane były 7153 osoby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec stycznia 2017 r. wynosiła 1641, z czego 57,1% to kobiety. Ich

Bardziej szczegółowo

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2015 r.

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2015 r. 2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim I KWARTAŁ 2015 r. Spis treści I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących kraju oraz województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny

Bardziej szczegółowo

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH W 2014 ROKU w tysiącach osób I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL)

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2011 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja 2016 r. wynosiła 1575, z czego 59,0% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH W 2013 ROKU I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1 W IV kwartale

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec października 2016 r. wynosiła 1559, z czego 59,8% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011 W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2005r.

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Listopad 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 18000 16184 15952 15822 15549 15038 15207 14000 10000 czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

Przedruk w całości lub w części wykorzystanie. danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła

Przedruk w całości lub w części wykorzystanie. danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NADWYŻKA I NIEDOBÓR SIŁY ROBOCZEJ WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH I SEKCJI POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) Raport za 2010 rok 2011

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r.

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec kwietnia 2017 r. wynosiła 1457, z czego 57,6% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec września 2016 r. wynosiła 1528, z czego 60,1% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo