Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego"

Transkrypt

1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz oszczędnościowych lokat terminowych oferowanych Klientom indywidualnym przez BIZ Bank. 2. Dla potrzeb Regulaminu użyte w nim wymienione poniżej określenia oznaczają: 1) Aplikacja mobilna oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe smatfony czy tablety, umożliwiające korzystanie z Bankowości Mobilnej, zapewniające możliwość składania dyspozycji oraz dostęp do informacji o produktach bankowych; 2) Bank - BIZ Bank FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , którego dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym NIP , którego kapitał zakładowy i kapitał wpłacony wynosi ,00 PLN, adres poczty elektronicznej: BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A.; 3) Bankowość Internetowa usługa pozwalająca Użytkownikowi na zdalne dysponowanie swoimi Rachunkami na zasadach określonych w Regulaminie; 4) Cashback szczególny rodzaj transakcji gotówkowej polegającej na wypłacie gotówki w kwocie ograniczonej z Rachunku w punktach sprzedaży oznaczonych logiem Visa Cashback pod warunkiem dokonania w tym punkcie sprzedaży transakcji bezgotówkowej (m.in. zapłata za towar lub usługę); 5) COK Centrum Obsługi Klienta Banku umożliwiające Klientowi składanie dyspozycji oraz dostęp do informacji i usług oferowanych przez Bank za pośrednictwem telefonu; 6) Czytnik Zbliżeniowy urządzenie działające w trybie on-line/off-line służące do realizowania Transakcji Zbliżeniowych, znajdujące się w punktach handlowo-usługowych akceptujące kartę z funkcjonalnością zbliżeniową (m.in. VISA PayWave) oznaczone logo organizacji płatniczej m.in. VISA; 7) CVV2/CVC2 3 cyfrowy numer zabezpieczający, widniejący na odwrocie karty płatniczej, wykorzystywany do transakcji kartowych dokonywanych na odległość tj. bez fizycznego przedstawienia karty; 8) Data Waluty moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano Rachunek; 9) Dokument Tożsamości dowód osobisty, paszport lub karta pobytu; 10) Dyspozycja Zlecenie Płatnicze oraz innego rodzaju oświadczenia Klienta albo Pełnomocnika; 11) Dzień Roboczy dzień od poniedziałku do piątku w którym Bank prowadzi działalność operacyjną, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za dni wolne od pracy; 12) Dzień Wolny Banku dzień ustawowo wolny od pracy oraz sobota; 13) Dzień Zapadalności Lokaty Terminowej następny Dzień Roboczy Banku po zakończeniu Okresu Umownego; 14) Godzina Graniczna godzina podana w Komunikacie, do której Bank przyjmuje określone zlecenia płatnicze w celu ich wykonania w danym Dniu Roboczym; zlecenia złożone po upływie Godziny Granicznej są traktowane jako złożone w następnym Dniu Roboczym; 15) IBAN międzynarodowy standard określania sposobu numeracji rachunków bankowych zawierający identyfikator kraju oraz numer NRB rachunku; 16) Kapitał Lokaty Terminowej kwota Lokaty Terminowej powiększona o skapitalizowane odsetki; 17) Karta Debetowa karta płatnicza VISA, pozwalająca na dokonywanie transakcji płatniczych w ciężar dostępnych środków na Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, wydawana przez Bank, na podstawie Umowy lub wniosku o wydanie Karty Debetowej; 18) Karta z Funkcją Zbliżeniową karta płatnicza wyposażona w antenę zbliżeniową umożliwiającą dokonywanie Transakcji Zbliżeniowych, ze specjalnym oznaczeniem dla karty VISA ; 19) Karta Wzoru Podpisu dokument posiadający formę papierową, zawierający imiona, nazwiska oraz wzory podpisów osób fizycznych uprawnionych do dysponowania Rachunkiem, w tym właścicieli i współwłaścicieli; 20) Klient osoba fizyczna (Rezydent lub Nierezydent) lub osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca stroną zawartej z Bankiem Umowy o prowadzenie rachunków bankowych lub występująca z wnioskiem o zawarcie takiej Umowy; 21) Komunikat Komunikat o Godzinach Granicznych dla zleceń płatniczych w obrocie krajowym i dewizowym, dostępny na Stronie Internetowej Banku oraz w Oddziałach Banku; 22) Kurs Referencyjny kurs wymiany walut publikowany w Tabeli Kursów Walut ogłaszanej przez Bank lub kurs wymiany walut publikowany w tabelach kursów wymiany walut instytucji uczestniczących w rozliczeniu Transakcji Płatniczych; 23) Lokata Terminowa rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzony przez Bank, umożliwiający Klientowi przechowywanie środków pieniężnych; rachunki terminowych lokat oszczędnościowych otwierane są na rzecz Klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy w Banku, 1

2 24) Marża Oprocentowania marża Banku wyrażona w punktach procentowych, której wysokość określa Tabela Oprocentowania uwzględniana przy obliczaniu oprocentowania rachunku oszczędnościowego wg. zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR/WIBID/LIBOR/EURIBOR; 25) Nierezydent osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania za granicą; 26) NRB polski standard określania sposobu numeracji rachunków bankowych składający się z 26 cyfr zawierających cyfry kontrolne i numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku; 27) Numer PIN poufny, osobisty numer identyfikacyjny przeznaczony do używania Karty Debetowej w celu elektronicznej identyfikacji Użytkownika Karty; 28) Odbiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej; 29) Oddział Banku jednostka organizacyjna Banku, w której prowadzona jest obsługa Klientów Banku; 30) Okres Umowny okres deponowania środków na rachunku Lokaty Terminowej; 31) Pełnomocnik osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, upoważniona przez Klienta do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Rachunku, w tym do dysponowania Rachunkiem; 32) Płatnik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zlecenie Płatnicze; w przypadku transakcji wychodzących z Rachunku Płatnikiem jest Klient; 33) Potwierdzenie Potwierdzenie otwarcia rachunku lub Potwierdzenie otwarcia lokaty terminowej stanowiące integralną część Umowy; 34) Polecenie Zapłaty usługa płatnicza polegająca na obciążeniu zdefiniowaną kwotą Rachunku Klienta na skutek Transakcji Płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę; 35) Przelew autoryzacyjny przelew na kwotę 0,01 zł wykonany z banku mającego siedzibę na terenie Polski w celu potwierdzenia przez Klienta zamiaru otwarcia Rachunku w Banku w ramach Internetowego procesu mobilnego. Dane nadawcy przelewu autoryzacyjnego muszą być zgodne z danymi podanymi przez klienta w formularzu internetowym; 36) Przelew Krajowy Dyspozycja Klienta obciążenia przez Bank jego Rachunku kwotą w złotych i przekazania środków na zdefiniowany rachunek w banku krajowym innym niż Bank; 37) Przelew Wewnętrzny Dyspozycja Klienta obciążenia przez Bank jego Rachunku i uznania innego Rachunku Klienta prowadzonego przez Bank; 38) Przelew Wspólnotowy przelew realizowany w walutach państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego w obrocie z krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub na terenie RP; 39) Przelew Europejski SEPA przelew w EURO, który pozwala przesyłać środki pieniężne, pomiędzy Płatnikami a Odbiorcami z krajów lub terytoriów, należących do jednolitego obszaru płatności w EURO (SEPA); lista krajów i terytoriów należących do SEPA dostępna jest na stronie internetowej 40) Przelew Niewspólnotowy każdy przelew inny niż Przelew Krajowy, Wewnętrzny i Wspólnotowy; 41) Rachunek rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR), rachunek oszczędnościowy lub rachunek Lokaty Terminowej prowadzony przez BIZ Bank na rzecz Klienta; 42) Rachunek ROR rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy; 43) Rezydent osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych mająca miejsce zamieszkania w kraju; 44) SEPA Single Euro Payments Area, jednolity obszar płatności w EURO; 45) Stawka WIBOR, WIBID stopa procentowa stosowana w rozliczeniach międzybankowych, wykorzystywana w Banku jako stopa podstawowa służąca ustaleniu wysokości stopy oprocentowania Rachunków prowadzonych w PLN; 46) Stawka LIBOR/EURIBOR stopa oprocentowania właściwa dla danej waluty obcej, stosowana w rozliczeniach międzybankowych, wykorzystywana w Banku, jako stopa podstawowa służąca do ustalania wysokości stopy oprocentowania rachunków prowadzonych w walutach obcych; 47) Strona Internetowa Banku strona internetowa Banku pod adresem 48) Serwis internetowy www strona internetowa Banku oraz inna strona www; 49) Środki Dostępne saldo Rachunku pomniejszone o kwoty ewentualnych blokad, w szczególności wynikających z Transakcji Płatniczych przy użyciu Kart Debetowych; 50) Tabela Oprocentowania dokument o nazwie Tabela oprocentowania BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego, zawierający wykaz i nazwy handlowe oraz oprocentowanie produktów (rachunków) oferowanych przez Bank; 51) Tabela Opłat i Prowizji dokument o nazwie Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego, zawierający wykaz i nazwy handlowe oraz warunki cenowe, terminy i waluty produktów i usług oferowanych przez Bank; 52) Tabela Kursów Walut dokument o nazwie Tabela Kursów Walut w Banku, określający obowiązujące w Banku kursy wymiany walut obcych, dostępny na Stronie Internetowej Banku; kursy wymiany walut mają zastosowanie w przypadku transakcji wykonywanych w walucie innej niż PLN; 53) Transakcja Płatnicza zainicjowana przez Klienta lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych; 54) Transakcja Bezgotówkowa dokonanie płatności za towary lub usługi przy użyciu Karty Debetowej; Transakcja Bezgotówkowa w terminalu zaopatrzonym w pin-pad może wymagać wprowadzenia Numeru PIN; do Transakcji Bezgotówkowych zalicza się również zasilenie konta telefonu pre-paid w bankomacie oraz Transakcje na Odległość, niewymagające fizycznego przedstawienia Karty Debetowej takich jak: telefoniczne, pocztowe i przez Internet, Transakcje Zbliżeniowe i Transakcje typu CAT; 55) Transakcja typu CAT - (Cardholder-Activated Transation) transakcja kartowa mająca miejsce w terminalach obsługowych lub bezobsługowych, dla których weryfikacja Karty numerem PIN lub podpisem może być wymagana np. opłata za parking, opłata za autostradę, bilet komunikacji miejskiej itp 56) Transakcja Gotówkowa wypłatę gotówkową w dowolnej walucie zrealizowaną przy użyciu Karty Debetowej lub Rachunku, w tym m.in. uzyskanie środków pieniężnych z banków lub z bankomatów oznaczonych logo Visa, oraz transakcje w ramach zakładów i transakcji dotyczących gier hazardowych, do wysokości dziennego limitu określonego przez Bank w Rdz. IX 30 ust. 4; 57) Transakcja Zbliżeniowa (bezstykowa) Transakcja Bezgotówkowa zrealizowana przy wykorzystaniu Karty z Funkcją Zbliżeniową (PayWave) przy jednoczesnym wykorzystaniu Czytnika Zbliżeniowego w punkcie akceptującym; 2

3 58) Transakcja na Odległość Transakcja Bezgotówkowa niewymagająca fizycznego przedstawienia Karty Debetowej w celu wykonania transakcji poprzez zaczytanie danych z chipa lub paska magnetycznego; transakcja dokonywana bez fizycznego przedstawiania Karty Debetowej, polegająca na podaniu numeru Karty Debetowej, daty jej ważności i innych parametrów identyfikujących Kartę Debetową lub jej Użytkownika, dających możliwość autoryzacji transakcji; 59) Umowa umowa o prowadzenie Rachunków bankowych zawarta pomiędzy Bankiem, a Klientem; 60) Unikatowy Identyfikator numer NRB lub numer IBAN dostarczany przez Klienta lub Pełnomocnika przy zlecaniu dokonywania Transakcji Płatniczej lub numer karty płatniczej; 61) Użytkownik Karty osoba fizyczna, na rzecz której Bank wydaje Kartę Debetową na podstawie wniosku złożonego przez Klienta; dane Użytkownika Karty umieszczone są na awersie Karty Debetowej; 62) Ustawa ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (DZ. U. nr 199, poz.1175, ze zm.); 63) Visa międzynarodowy system akceptacji i rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych opatrzonych znakiem towarowym Visa; 64) Współposiadacz Rachunku Klient, dla którego Bank prowadzi rachunek wspólny; 65) Zdalne Kanały Obsługi dostęp do wybranych produktów i usług oferowanych przez Bank, w szczególności poprzez COK oraz Bankowość Internetową i mobilną, zgodnie z odrębnymi regulacjami; 66) Zlecenie/Zlecenie Płatnicze Dyspozycja stanowiąca polecenie wykonania przez Bank Transakcji Płatniczej; 67) Zlecenie Stałe Zlecenie Płatnicze o stałym terminie i kwocie, regulowane jednorazowo lub cyklicznie z Rachunku, dla którego Bank udostępnia taką usługę, po złożeniu przez Klienta odpowiedniej Dyspozycji. 1. Postanowienia Regulaminu są wiążące dla Stron, o ile Umowa nie wprowadza odmiennych postanowień w tym zakresie. 2. Dla poszczególnych typów Rachunków, Bank może wydawać inne regulaminy określające warunki ich otwierania i prowadzenia. 3. Rozdział II - Rodzaje Rachunków Bank prowadzi na podstawie Regulaminu i Umowy następujące Rachunki: 1) oszczędnościowo-rozliczeniowe, zwane dalej Rachunkami ROR, w: a) złotych polskich - przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych Klienta oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych i obsługi Kart Debetowych wydanych do Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, otwierane na czas nieokreślony, b) walucie obcej - prowadzone w walucie obcej określonej przez Bank, przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych Klienta oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, otwierane na czas nieokreślony, 2) Lokat Terminowych - przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych na warunkach określonych w Umowie oraz Potwierdzeniu. 3) oszczędnościowe, zwane dalej Rachunkami oszczędnościowymi przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych bez konieczności określenia okresu deponowania środków. 2. Bank otwiera i prowadzi Rachunki na rzecz osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne. 3. Bank otwiera i prowadzi Rachunki na rzecz Rezydentów lub Nierezydentów. 4. Bank może ograniczyć liczbę Rachunków danego typu otwieranych dla jednego Klienta oraz określić minimalne i maksymalne kwoty wpłat dla poszczególnych typów Rachunków. 5. Informacje, o których mowa w ust. 4 podawane są do wiadomości Klientów Banku w komunikacie dostępnym w każdym Oddziale Banku oraz na Stronie Internetowej Banku Uprawnionymi do dysponowania Rachunkiem są Klienci oraz Pełnomocnicy w granicach umocowania. 2. W przypadku, gdy w trakcie trwania Umowy Klient zostanie ubezwłasnowolniony, do dysponowania Rachunkiem w jego imieniu uprawniony jest należycie umocowany przedstawiciel ustawowy po dostarczeniu oryginału dokumentu (albo uwierzytelnionej notarialnie kopii) potwierdzającego ustanowienie przedstawiciela ustawowego i wykonaniu czynności, o których mowa w Regulaminu. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Klienta mają odpowiednie zastosowanie do przedstawiciela ustawowego. Rozdział III Oprocentowanie Oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku ustalane jest przez Bank w stosunku rocznym. 2. Środki pieniężne znajdujące się na Rachunku oprocentowane są według: 1) zmiennej stopy procentowej - w przypadku Rachunków ROR, 2) stałej lub zmiennej stopy procentowej - w przypadku Lokat Terminowych i Rachunków Oszczędnościowych. 3. Oprocentowanie Lokat Terminowych o stałym oprocentowaniu, w wysokości zgodnej z Tabelą Oprocentowania z dnia otwarcia Rachunku Lokaty Terminowej, jest stałe w trakcie Okresu Umownego i nie ulega zmianie. 4. Odsetki stawiane są do Dyspozycji Klienta w walucie Rachunku: 1) ostatniego dnia miesiąca poprzez dopisanie do stanu środków znajdujących się na Rachunku ROR ostatniego dnia miesiąca, 2) w Dniu Zapadalności Lokaty Terminowej. Jeżeli Dzień Zapadalności Lokaty Terminowej wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, odsetki stawiane są do Dyspozycji Klienta w następnym Dniu Roboczym Środki pieniężne zgromadzone na Rachunku są oprocentowane: 3

4 1) od dnia uznania Rachunku zgodnie z 43 do dnia poprzedzającego wypłatę tych środków albo do dnia zamknięcia Rachunku, 2) od dnia wpływu środków na Rachunek Lokaty Terminowej do dnia zakończenia zadeklarowanego Okresu Umownego włącznie - w przypadku Lokaty Terminowej. 2. Środki pieniężne wpłacone i wypłacone w tym samym dniu nie podlegają oprocentowaniu. 8. Rachunek ROR oprocentowany jest według Tabeli Oprocentowania, w zależności od wysokości środków znajdujących się na Rachunku ROR w danym okresie. Szczegółowe wartości stawek procentowych oraz wysokości kwot, od których zależą stawki oprocentowania wskazane są w Tabeli Oprocentowania Oprocentowanie Rachunków Lokat Terminowych o zmiennym oprocentowaniu może ulec zmianie w trakcie trwania Okresu Umownego, jeżeli nastąpi zmiana któregokolwiek ze wskazanych poniżej czynników: 1) gdy zmianie ulegnie, o co najmniej 0,1 punktu procentowego, co najmniej jedna z następujących stóp procentowych ustalanych lub ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w tym Radę Polityki Pieniężnej, to jest stopa referencyjna, stopa lombardowa, stopa redyskonta weksli lub stopa depozytowa; 2) gdy zmianie ulegnie którykolwiek ze wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 0,3 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłaszanych wskaźników za analogiczny okres; 3) gdy zmianie ulegnie wysokość stopy rezerwy obowiązkowej lub oprocentowania środków rezerwy obowiązkowej ogłaszane przez Narodowy Bank Polski, o co najmniej 0,05 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłoszonej stopy rezerwy obowiązkowej lub oprocentowania środków rezerwy; 4) gdy zmianie ulegnie rentowność dwuletnich stałokuponowych obligacji skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa. 5) stóp procentowych LIBOR, WIBOR, WIBID lub EURIBOR dla jednomiesięcznych lokat na rynku międzybankowym, o ile taka zmiana wyniesie, w stosunku miesięcznym, co najmniej 0,1 % dla LIBOR, 0,1 % dla WIBOR, 0,1 % dla WIBID lub 0,1 % dla EURIBOR. 2. Bank będzie przekazywał Klientowi informacje o zmianach oprocentowania Rachunków Lokat Terminowych wraz z wyciągiem z Rachunków. 3. Oprocentowanie Rachunków ROR oraz Rachunków oszczędnościowych może ulec zmianie w trakcie trwania Umowy, jeżeli zmianie ulegną referencyjne stopy procentowe NBP. W takiej sytuacji oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzania o tym Klienta. Bank będzie przekazywał Klientowi informacje o zmianach oprocentowania Rachunków ROR i Rachunków oszczędnościowych z uwagi na zmianę referencyjnych stóp procentowych wraz z wyciągiem z Rachunków. 4. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, oprocentowanie Rachunków ROR oraz Rachunków oszczędnościowych może ulec zmianie także w następujących sytuacjach: 1) gdy zmianie ulegnie, o co najmniej 0,1 punktu procentowego, co najmniej jedna z następujących stóp procentowych ustalanych lub ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w tym Radę Polityki Pieniężnej, to jest stopa referencyjna, stopa lombardowa, stopa redyskonta weksli lub stopa depozytowa; 2) gdy zmianie ulegnie którykolwiek ze wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 0,3 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłaszanych wskaźników za analogiczny okres; 3) gdy zmianie ulegnie wysokość stopy rezerwy obowiązkowej lub oprocentowania środków rezerwy obowiązkowej ogłaszane przez Narodowy Bank Polski, o co najmniej 0,05 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłoszonej stopy rezerwy obowiązkowej lub oprocentowania środków rezerwy; 4) gdy zmianie ulegnie rentowność dwuletnich stałokuponowych obligacji skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa. 5) stóp procentowych LIBOR, WIBOR, WIBID lub EURIBOR dla jednomiesięcznych lokat na rynku międzybankowym, o ile taka zmiana wyniesie, w stosunku miesięcznym, co najmniej 0,1 % dla LIBOR, 0,1 % dla WIBOR, 0,1 % dla WIBID lub 0,1 % dla EURIBOR. 5. W przypadku, gdy środki zgormadzone na Rachunku oszczędnościowym oprocentowane są wg. zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR/WIBID/LIBOR/EURIBOR określoną w Tabeli oprocentowania dla danego Rachunku, Bank ustala oprocentowanie raz w miesiącu, 15-go dnia każdego miesiąca, w oparciu o opublikowaną tego dnia, odpowiednią dla danego rachunku i wskazaną w Potwierdzeniu, stawkę WIBOR/WIBID/LIBOR/EURIBOR, zaokrągloną do jednego miejsca po przecinku, z uwzględnieniem Marży Oprocentowania. 6. W przypadku, gdy 15-tego dnia danego miesiąca Stawka WIBOR/WIBID/LIBOR/EURIBOR nie została opublikowana, Bank przyjmuje Stawkę WIBOR/WIBID/LIBOR/EURIBOR, odpowiednią dla danego rachunku oszczędnościowego, z poprzedniego Dnia Roboczego Banku, w którym daną stawkę opublikowano. 7. Zmiana Tabeli Oprocentowania w sytuacjach wskazanych w ust. 4 powyżej dokonywana jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zmian niniejszego Regulaminu, tj. zgodnie z 76 Regulaminu. 10. Dla wyliczeń związanych z oprocentowaniem środków przechowywanych na Rachunkach przyjmuje się, że rok ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. Rozdział IV - Prowizje i opłaty Za czynności związane z realizacją Umowy Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji. Tabela Opłat i Prowizji jest dostarczana Klientowi wraz z zawarciem Umowy. Informację o obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji Klient może uzyskać na Stronie Internetowej Banku oraz za pośrednictwem COK. 2. W szczególnych przypadkach Bank może odstąpić od pobierania należnych opłat i prowizji. 4

5 3. Bank pobiera należne prowizje i opłaty w ciężar Rachunku, którego dotyczy Dyspozycja Klienta. Spłata należności z tytułu opłat i prowizji pokrywana jest z pierwszych wpływów na Rachunek. Opłaty pobierane okresowo są należne jedynie za okres obowiązywania Umowy. Opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi w przypadku rozwiązania Umowy. 4. Wszystkie opłaty i prowizje określone w Tabeli Opłat i Prowizji pobierane są bezpośrednio przy wykonywaniu danej usługi, za wyjątkiem stałych opłat miesięcznych. Opłaty i prowizje miesięczne pobierane są z Rachunku, którego opłata lub prowizja dotyczy, w ostatnim Dniu Roboczym w danym miesiącu. 5. Na zlecenie Klienta Bank może, w stosunku do produktów bankowych wymienionych Opłat i Prowizji w Tabeli wykonać inne czynności niż wymienione w tejże Tabeli, jednak zastrzega sobie prawo pobrania prowizji lub opłaty, o wysokości której Bank informuje Klienta przed przyjęciem zlecenia. 6. Tabela Opłat i Prowizji może ulec zmianie, w tym poprzez dodanie nowych opłat i prowizji, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 1) gdy zmianie ulegnie którykolwiek ze wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 0,3 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłaszanych wskaźników za analogiczny okres (miesięczny, kwartalny, roczny), 2) gdy zmianie ulegną ceny energii, ceny połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, o co najmniej 1% w stosunku do poprzednio obowiązującej ceny w analogicznym okresie, 3) gdy nastąpi uchylenie, zmiana lub wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wydanie rozstrzygnięć przez odpowiednie władze lub organy, mające zastosowanie do Banku i wpływające na jego działalność; 4) w przypadku zmiany, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, funkcjonalności produktów i usług oferowanych przez Bank, 5) w przypadku wprowadzenia nowych produktów i usług, które dotychczas nie były świadczone przez Bank. 7. Bank zobowiązany jest poinformować Klienta o proponowanych zmianach Tabeli Opłat i Prowizji zgodnie z 76 Regulaminu. Rozdział V - Tabela Kursów Walut Kursy Walutowe wskazane w Tabeli Kursów Walut obliczane są w oparciu o Średnie Rynkowe Kursy Walut Obcych, publikowane w serwisie informacyjnym Reuters lub Bloomberg, oraz o marżę BIZ Banku. 2. W przypadku niepublikowania Średnich Rynkowych Kursów Walut Obcych w serwisie informacyjnym Reuters lub Bloomberg, BIZ Bank ustala Kursy Walutowe w oparciu o dane publikowane w innym serwisie informacyjnym lub transakcyjnym. W takim przypadku w Tabeli Kursów Walut zamieszcza się informację, z jakiego serwisu zaczerpnięte zostały dane dotyczące Średnich Rynkowych Kursów Walut Obcych, w oparciu o które ustalono Kursy Walutowe. 3. Kursy Walutowe wskazane w Tabeli Kursów Walut obliczane są według następujących zasad: 1) Kurs Sprzedaży waluty obcej obliczany jest jako suma Średniego Rynkowego Kursu Waluty Obcej oraz marży BIZ Banku, wynoszącej nie więcej niż 9% Średniego Rynkowego Kursu Waluty Obcej, a w ramach Usługi Korzystnych Przewalutowań nie więcej niż 3% Średniego Rynkowego Kursu Waluty Obcej; 2) Kurs Kupna waluty obcej obliczany jest jako różnica Średniego Rynkowego Kursu Waluty Obcej oraz marży BIZ Banku, wynoszącej nie więcej niż 9% Średniego Rynkowego Kursu Waluty Obcej, a w ramach Usługi Korzystnych Przewalutowań nie więcej niż 3% Średniego Rynkowego Kursu Waluty Obcej. 4. Pierwsza Tabela Kursów Walut jest ustalana w danym Dniu Roboczym BIZ Banku, według Średnich Rynkowych Kursów Walut Obcych z godziny 9:00, wskazanych w serwisie informacyjnym, o którym mowa w ust. 1 lub 2 powyżej. Pierwsza Tabela Kursów Walut publikowana jest w każdym Dniu Roboczym BIZ Banku najpóźniej do godziny 10:00 na Stronie Internetowej BIZ Banku. 5. Bank aktualizuje wysokość Kursów Walutowych obliczoną zgodnie z ust. 3 gdy w ciągu Dnia Roboczego Banku nastąpi zmiana, chociażby jednego Średniego Rynkowego Kursu Waluty Obcej, prezentowanego w serwisie informacyjnym, na podstawie którego sporządzono daną Tabelę Kursów Walut w Dniu Roboczym Banku, o co najmniej 1,5% od chwili publikacji obowiązującej Tabeli Kursów Walut. 6. W przypadku, gdy w ciągu Dnia Roboczego Banku, zmiana chociażby jednego Średniego Rynkowego Kursu Waluty Obcej, o której mowa w ust. 5 wyniesie co najmniej 0,1%, nie więcej niż wartość określona w ust. 5 powyżej, Bank może zaktualizować wysokość Kursów Walutowych, zgodnie z ust Bank publikuje zaktualizowaną Tabelę Kursów Walut na Stronie Internetowej Banku bez nieuzasadnionej zwłoki. 8. Tabela Kursów Walut obowiązuje od dnia i godziny w niej oznaczonych do chwili, od której zacznie obowiązywać kolejna Tabela Kursów Walut. Rozdział VI - Rachunki indywidualne i wspólne Dla jednego Klienta Bank może prowadzić kilka Rachunków. 2. Rachunek wspólny jest prowadzony wspólnie na rzecz dwóch Klientów, z zastrzeżeniem ust Rachunek wspólny nie może być prowadzony na rzecz Rezydenta i Nierezydenta oraz Nierezydentów posiadających różne statusy dewizowe Każdy Współposiadacz Rachunku wspólnego przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, aby: 1) każdy Współposiadacz Rachunku mógł dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku, 2) każdy Współposiadacz Rachunku mógł w każdym czasie dokonać zamknięcia Rachunku ze skutkiem dla drugiego Współposiadacza, 3) każdy Współposiadacz Rachunku ponosił solidarną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego zadłużenia powstałego na Rachunku ROR, 5

6 4) Bank ujawnił spadkobiercom Współposiadacza Rachunku informacje stanowiące tajemnicę bankową, dotyczącą Rachunku. 2. Wszystkie Rachunki w ramach Umowy wspólnej otwierane są jako Rachunki wspólne. 15. W przypadku Rachunku wspólnego, Współposiadacze Rachunku przyjmują do wiadomości, iż żaden z nich nie może ograniczyć w drodze złożonego sprzeciwu prawa do dysponowania Rachunkiem przez drugiego Współposiadacza Rachunku. 16. Środki zgromadzone na Rachunku wspólnym stanowią współwłasność w częściach równych niezależnie od proporcji rzeczywiście dokonywanych wpłat i wypłat poszczególnych Współposiadaczy Rachunku Bank nie przyjmuje Dyspozycji jednego Współposiadacza Rachunku zakazującej przyjmowania Dyspozycji innego Współposiadacza Rachunku. 2. W sytuacji, gdy nastąpi zbieg Dyspozycji Współposiadaczy Rachunku, które całkowicie albo częściowo się wykluczają, Bank wstrzymuje realizację transakcji, a w sytuacji, gdy nie dojdzie do porozumienia między Współposiadaczami Rachunku Bank może wypowiedzieć Umowę. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania Dyspozycji Współposiadacza Rachunku, co do których brak jest porozumienia pomiędzy Współposiadaczami Rachunku. Bank nie dokonuje z Rachunku wspólnego zwrotu kosztów pogrzebu ani nie wykonuje Dyspozycji na wypadek śmierci. 18. Rozdział VII - Pełnomocnictwa do Rachunku Klient może ustanowić w formie pisemnej Pełnomocników do dysponowania Rachunkiem. 2. Pełnomocnictwo udzielane jest w drodze pisemnego oświadczenia złożonego przed pracownikiem Banku albo notariuszem. 3. Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia pełnomocnictwa w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości. 4. Pełnomocnikiem może być tylko osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych. 5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za składane przez Pełnomocnika Dyspozycje do Rachunku Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa powinien wskazywać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 2. Pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem postanowień 21 może zostać udzielone jako: 1) pełnomocnictwo rodzajowe - na mocy którego Pełnomocnik posiada uprawnienia określonego rodzaju, wskazane w treści pełnomocnictwa, 2) pełnomocnictwo do dokonania poszczególnych czynności (jednorazowe) - na mocy którego Pełnomocnik posiada uprawnienia do dokonania czynności wskazanej w treści pełnomocnictwa. 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo do: 1) udzielania dalszych pełnomocnictw, 2) wydawania Dyspozycji na wypadek śmierci Klienta, 3) zmiany albo wypowiedzenia Umowy, 4) zamykania Rachunków. 2. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3-4 jest możliwe, o ile przewidziane zostały wprost w treści pełnomocnictwa Pełnomocnictwo wygasa: 1) w przypadku odwołania pełnomocnictwa, 2) w przypadku śmierci Klienta lub Pełnomocnika, 3) w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych przez Pełnomocnika, 4) z chwilą ustania osobowości prawnej, upadłości lub likwidacji Pełnomocnika, niebędącego osobą fizyczną, 5) z upływem terminu na jaki zostało udzielone, 6) po dokonaniu czynności, której dotyczy pełnomocnictwo jednorazowe, 7) z chwilą zamknięcia Rachunku, do którego pełnomocnictwo zostało udzielone, 8) najpóźniej w następnym Dniu Roboczym po otrzymaniu przez Bank odwołania pełnomocnictwa, przy czym Bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Dyspozycji wydanej przez osobę, której pełnomocnictwo zostało odwołane już w dniu doręczenia zawiadomienia. 6

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 17.03.2014 r. od dnia zawarcia umowy W przypadku umow zawartych do 16.03.2014 r. obowiązuje od 17.05. 2014 r. Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W BANKU SMART POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W BANKU SMART POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W BANKU SMART POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin Terminowych lokat oszczędnościowych otwieranych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A.

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. REGULAMIN Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II OTWARCIE RACHUNKU LOKATY...3 ROZDZIAŁ III DYSPONOWANIE RACHUNKIEM LOKATY...

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II OTWARCIE RACHUNKU LOKATY...3 ROZDZIAŁ III DYSPONOWANIE RACHUNKIEM LOKATY... Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 25 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r. Duma Przedsiębiorcy 1/15 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r. LOKATY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART 1 Niniejszy Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Kart ) określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe dla Klientów Indywidualnych Nazwa Konto z Gwarancją Konto Oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART 1 1. Niniejszy Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Kart ) określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych Załącznik NR 1 do Uchwały 23/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku Prowizje i Opłaty dla rachunków Klientów indywidualnych EU Otwarcie i prowadzenie 0 PLN 0 EUR 0 0 - pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym za

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (kont osobistych) Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria Załącznik nr. 1 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 2. Lokata PRZEDSIĘBIORCZA PLUS 2 1 miesiąc 3,00% / 1,50%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 2. Lokata PRZEDSIĘBIORCZA PLUS 2 1 miesiąc 3,00% / 1,50% Duma Przedsiębiorcy 1/14 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 9 lutego 2017 r. LOKATY

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA (bez funkcji rozliczeniowej) Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia przez Spółdzielczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Otwarcie lokaty... 2. Rozdział III Dysponowanie lokatą... 2

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Otwarcie lokaty... 2. Rozdział III Dysponowanie lokatą... 2 regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 25 lipca 2016r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku Prowizje i Opłaty dla rachunków Klientów indywidualnych Otwarcie i prowadzenie 0 PLN 0 R 0 0 - pierwszy przelew w miesiącu za przelew 0 PLN 0 R

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo