Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego"

Transkrypt

1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz oszczędnościowych lokat terminowych oferowanych Klientom indywidualnym przez BIZ Bank. 2. Dla potrzeb Regulaminu użyte w nim wymienione poniżej określenia oznaczają: 1) Aplikacja mobilna oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe smatfony czy tablety, umożliwiające korzystanie z Bankowości Mobilnej, zapewniające możliwość składania dyspozycji oraz dostęp do informacji o produktach bankowych; 2) Bank - BIZ Bank FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , którego dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym NIP , którego kapitał zakładowy i kapitał wpłacony wynosi ,00 PLN, adres poczty elektronicznej: BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A.; 3) Bankowość Internetowa usługa pozwalająca Użytkownikowi na zdalne dysponowanie swoimi Rachunkami na zasadach określonych w Regulaminie; 4) Cashback szczególny rodzaj transakcji gotówkowej polegającej na wypłacie gotówki w kwocie ograniczonej z Rachunku w punktach sprzedaży oznaczonych logiem Visa Cashback pod warunkiem dokonania w tym punkcie sprzedaży transakcji bezgotówkowej (m.in. zapłata za towar lub usługę); 5) COK Centrum Obsługi Klienta Banku umożliwiające Klientowi składanie dyspozycji oraz dostęp do informacji i usług oferowanych przez Bank za pośrednictwem telefonu; 6) Czytnik Zbliżeniowy urządzenie działające w trybie on-line/off-line służące do realizowania Transakcji Zbliżeniowych, znajdujące się w punktach handlowo-usługowych akceptujące kartę z funkcjonalnością zbliżeniową (m.in. VISA PayWave) oznaczone logo organizacji płatniczej m.in. VISA; 7) CVV2/CVC2 3 cyfrowy numer zabezpieczający, widniejący na odwrocie karty płatniczej, wykorzystywany do transakcji kartowych dokonywanych na odległość tj. bez fizycznego przedstawienia karty; 8) Data Waluty moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano Rachunek; 9) Dokument Tożsamości dowód osobisty, paszport lub karta pobytu; 10) Dyspozycja Zlecenie Płatnicze oraz innego rodzaju oświadczenia Klienta albo Pełnomocnika; 11) Dzień Roboczy dzień od poniedziałku do piątku w którym Bank prowadzi działalność operacyjną, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za dni wolne od pracy; 12) Dzień Wolny Banku dzień ustawowo wolny od pracy oraz sobota; 13) Dzień Zapadalności Lokaty Terminowej następny Dzień Roboczy Banku po zakończeniu Okresu Umownego; 14) Godzina Graniczna godzina podana w Komunikacie, do której Bank przyjmuje określone zlecenia płatnicze w celu ich wykonania w danym Dniu Roboczym; zlecenia złożone po upływie Godziny Granicznej są traktowane jako złożone w następnym Dniu Roboczym; 15) IBAN międzynarodowy standard określania sposobu numeracji rachunków bankowych zawierający identyfikator kraju oraz numer NRB rachunku; 16) Kapitał Lokaty Terminowej kwota Lokaty Terminowej powiększona o skapitalizowane odsetki; 17) Karta Debetowa karta płatnicza VISA, pozwalająca na dokonywanie transakcji płatniczych w ciężar dostępnych środków na Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, wydawana przez Bank, na podstawie Umowy lub wniosku o wydanie Karty Debetowej; 18) Karta z Funkcją Zbliżeniową karta płatnicza wyposażona w antenę zbliżeniową umożliwiającą dokonywanie Transakcji Zbliżeniowych, ze specjalnym oznaczeniem dla karty VISA ; 19) Karta Wzoru Podpisu dokument posiadający formę papierową, zawierający imiona, nazwiska oraz wzory podpisów osób fizycznych uprawnionych do dysponowania Rachunkiem, w tym właścicieli i współwłaścicieli; 20) Klient osoba fizyczna (Rezydent lub Nierezydent) lub osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca stroną zawartej z Bankiem Umowy o prowadzenie rachunków bankowych lub występująca z wnioskiem o zawarcie takiej Umowy; 21) Komunikat Komunikat o Godzinach Granicznych dla zleceń płatniczych w obrocie krajowym i dewizowym, dostępny na Stronie Internetowej Banku oraz w Oddziałach Banku; 22) Kurs Referencyjny kurs wymiany walut publikowany w Tabeli Kursów Walut ogłaszanej przez Bank lub kurs wymiany walut publikowany w tabelach kursów wymiany walut instytucji uczestniczących w rozliczeniu Transakcji Płatniczych; 23) Lokata Terminowa rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzony przez Bank, umożliwiający Klientowi przechowywanie środków pieniężnych; rachunki terminowych lokat oszczędnościowych otwierane są na rzecz Klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy w Banku, 1

2 24) Marża Oprocentowania marża Banku wyrażona w punktach procentowych, której wysokość określa Tabela Oprocentowania uwzględniana przy obliczaniu oprocentowania rachunku oszczędnościowego wg. zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR/WIBID/LIBOR/EURIBOR; 25) Nierezydent osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania za granicą; 26) NRB polski standard określania sposobu numeracji rachunków bankowych składający się z 26 cyfr zawierających cyfry kontrolne i numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku; 27) Numer PIN poufny, osobisty numer identyfikacyjny przeznaczony do używania Karty Debetowej w celu elektronicznej identyfikacji Użytkownika Karty; 28) Odbiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej; 29) Oddział Banku jednostka organizacyjna Banku, w której prowadzona jest obsługa Klientów Banku; 30) Okres Umowny okres deponowania środków na rachunku Lokaty Terminowej; 31) Pełnomocnik osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, upoważniona przez Klienta do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Rachunku, w tym do dysponowania Rachunkiem; 32) Płatnik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zlecenie Płatnicze; w przypadku transakcji wychodzących z Rachunku Płatnikiem jest Klient; 33) Potwierdzenie Potwierdzenie otwarcia rachunku lub Potwierdzenie otwarcia lokaty terminowej stanowiące integralną część Umowy; 34) Polecenie Zapłaty usługa płatnicza polegająca na obciążeniu zdefiniowaną kwotą Rachunku Klienta na skutek Transakcji Płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę; 35) Przelew autoryzacyjny przelew na kwotę 0,01 zł wykonany z banku mającego siedzibę na terenie Polski w celu potwierdzenia przez Klienta zamiaru otwarcia Rachunku w Banku w ramach Internetowego procesu mobilnego. Dane nadawcy przelewu autoryzacyjnego muszą być zgodne z danymi podanymi przez klienta w formularzu internetowym; 36) Przelew Krajowy Dyspozycja Klienta obciążenia przez Bank jego Rachunku kwotą w złotych i przekazania środków na zdefiniowany rachunek w banku krajowym innym niż Bank; 37) Przelew Wewnętrzny Dyspozycja Klienta obciążenia przez Bank jego Rachunku i uznania innego Rachunku Klienta prowadzonego przez Bank; 38) Przelew Wspólnotowy przelew realizowany w walutach państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego w obrocie z krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub na terenie RP; 39) Przelew Europejski SEPA przelew w EURO, który pozwala przesyłać środki pieniężne, pomiędzy Płatnikami a Odbiorcami z krajów lub terytoriów, należących do jednolitego obszaru płatności w EURO (SEPA); lista krajów i terytoriów należących do SEPA dostępna jest na stronie internetowej 40) Przelew Niewspólnotowy każdy przelew inny niż Przelew Krajowy, Wewnętrzny i Wspólnotowy; 41) Rachunek rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR), rachunek oszczędnościowy lub rachunek Lokaty Terminowej prowadzony przez BIZ Bank na rzecz Klienta; 42) Rachunek ROR rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy; 43) Rezydent osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych mająca miejsce zamieszkania w kraju; 44) SEPA Single Euro Payments Area, jednolity obszar płatności w EURO; 45) Stawka WIBOR, WIBID stopa procentowa stosowana w rozliczeniach międzybankowych, wykorzystywana w Banku jako stopa podstawowa służąca ustaleniu wysokości stopy oprocentowania Rachunków prowadzonych w PLN; 46) Stawka LIBOR/EURIBOR stopa oprocentowania właściwa dla danej waluty obcej, stosowana w rozliczeniach międzybankowych, wykorzystywana w Banku, jako stopa podstawowa służąca do ustalania wysokości stopy oprocentowania rachunków prowadzonych w walutach obcych; 47) Strona Internetowa Banku strona internetowa Banku pod adresem 48) Serwis internetowy www strona internetowa Banku oraz inna strona www; 49) Środki Dostępne saldo Rachunku pomniejszone o kwoty ewentualnych blokad, w szczególności wynikających z Transakcji Płatniczych przy użyciu Kart Debetowych; 50) Tabela Oprocentowania dokument o nazwie Tabela oprocentowania BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego, zawierający wykaz i nazwy handlowe oraz oprocentowanie produktów (rachunków) oferowanych przez Bank; 51) Tabela Opłat i Prowizji dokument o nazwie Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego, zawierający wykaz i nazwy handlowe oraz warunki cenowe, terminy i waluty produktów i usług oferowanych przez Bank; 52) Tabela Kursów Walut dokument o nazwie Tabela Kursów Walut w Banku, określający obowiązujące w Banku kursy wymiany walut obcych, dostępny na Stronie Internetowej Banku; kursy wymiany walut mają zastosowanie w przypadku transakcji wykonywanych w walucie innej niż PLN; 53) Transakcja Płatnicza zainicjowana przez Klienta lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych; 54) Transakcja Bezgotówkowa dokonanie płatności za towary lub usługi przy użyciu Karty Debetowej; Transakcja Bezgotówkowa w terminalu zaopatrzonym w pin-pad może wymagać wprowadzenia Numeru PIN; do Transakcji Bezgotówkowych zalicza się również zasilenie konta telefonu pre-paid w bankomacie oraz Transakcje na Odległość, niewymagające fizycznego przedstawienia Karty Debetowej takich jak: telefoniczne, pocztowe i przez Internet, Transakcje Zbliżeniowe i Transakcje typu CAT; 55) Transakcja typu CAT - (Cardholder-Activated Transation) transakcja kartowa mająca miejsce w terminalach obsługowych lub bezobsługowych, dla których weryfikacja Karty numerem PIN lub podpisem może być wymagana np. opłata za parking, opłata za autostradę, bilet komunikacji miejskiej itp 56) Transakcja Gotówkowa wypłatę gotówkową w dowolnej walucie zrealizowaną przy użyciu Karty Debetowej lub Rachunku, w tym m.in. uzyskanie środków pieniężnych z banków lub z bankomatów oznaczonych logo Visa, oraz transakcje w ramach zakładów i transakcji dotyczących gier hazardowych, do wysokości dziennego limitu określonego przez Bank w Rdz. IX 30 ust. 4; 57) Transakcja Zbliżeniowa (bezstykowa) Transakcja Bezgotówkowa zrealizowana przy wykorzystaniu Karty z Funkcją Zbliżeniową (PayWave) przy jednoczesnym wykorzystaniu Czytnika Zbliżeniowego w punkcie akceptującym; 2

3 58) Transakcja na Odległość Transakcja Bezgotówkowa niewymagająca fizycznego przedstawienia Karty Debetowej w celu wykonania transakcji poprzez zaczytanie danych z chipa lub paska magnetycznego; transakcja dokonywana bez fizycznego przedstawiania Karty Debetowej, polegająca na podaniu numeru Karty Debetowej, daty jej ważności i innych parametrów identyfikujących Kartę Debetową lub jej Użytkownika, dających możliwość autoryzacji transakcji; 59) Umowa umowa o prowadzenie Rachunków bankowych zawarta pomiędzy Bankiem, a Klientem; 60) Unikatowy Identyfikator numer NRB lub numer IBAN dostarczany przez Klienta lub Pełnomocnika przy zlecaniu dokonywania Transakcji Płatniczej lub numer karty płatniczej; 61) Użytkownik Karty osoba fizyczna, na rzecz której Bank wydaje Kartę Debetową na podstawie wniosku złożonego przez Klienta; dane Użytkownika Karty umieszczone są na awersie Karty Debetowej; 62) Ustawa ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (DZ. U. nr 199, poz.1175, ze zm.); 63) Visa międzynarodowy system akceptacji i rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych opatrzonych znakiem towarowym Visa; 64) Współposiadacz Rachunku Klient, dla którego Bank prowadzi rachunek wspólny; 65) Zdalne Kanały Obsługi dostęp do wybranych produktów i usług oferowanych przez Bank, w szczególności poprzez COK oraz Bankowość Internetową i mobilną, zgodnie z odrębnymi regulacjami; 66) Zlecenie/Zlecenie Płatnicze Dyspozycja stanowiąca polecenie wykonania przez Bank Transakcji Płatniczej; 67) Zlecenie Stałe Zlecenie Płatnicze o stałym terminie i kwocie, regulowane jednorazowo lub cyklicznie z Rachunku, dla którego Bank udostępnia taką usługę, po złożeniu przez Klienta odpowiedniej Dyspozycji. 1. Postanowienia Regulaminu są wiążące dla Stron, o ile Umowa nie wprowadza odmiennych postanowień w tym zakresie. 2. Dla poszczególnych typów Rachunków, Bank może wydawać inne regulaminy określające warunki ich otwierania i prowadzenia. 3. Rozdział II - Rodzaje Rachunków Bank prowadzi na podstawie Regulaminu i Umowy następujące Rachunki: 1) oszczędnościowo-rozliczeniowe, zwane dalej Rachunkami ROR, w: a) złotych polskich - przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych Klienta oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych i obsługi Kart Debetowych wydanych do Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, otwierane na czas nieokreślony, b) walucie obcej - prowadzone w walucie obcej określonej przez Bank, przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych Klienta oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, otwierane na czas nieokreślony, 2) Lokat Terminowych - przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych na warunkach określonych w Umowie oraz Potwierdzeniu. 3) oszczędnościowe, zwane dalej Rachunkami oszczędnościowymi przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych bez konieczności określenia okresu deponowania środków. 2. Bank otwiera i prowadzi Rachunki na rzecz osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne. 3. Bank otwiera i prowadzi Rachunki na rzecz Rezydentów lub Nierezydentów. 4. Bank może ograniczyć liczbę Rachunków danego typu otwieranych dla jednego Klienta oraz określić minimalne i maksymalne kwoty wpłat dla poszczególnych typów Rachunków. 5. Informacje, o których mowa w ust. 4 podawane są do wiadomości Klientów Banku w komunikacie dostępnym w każdym Oddziale Banku oraz na Stronie Internetowej Banku Uprawnionymi do dysponowania Rachunkiem są Klienci oraz Pełnomocnicy w granicach umocowania. 2. W przypadku, gdy w trakcie trwania Umowy Klient zostanie ubezwłasnowolniony, do dysponowania Rachunkiem w jego imieniu uprawniony jest należycie umocowany przedstawiciel ustawowy po dostarczeniu oryginału dokumentu (albo uwierzytelnionej notarialnie kopii) potwierdzającego ustanowienie przedstawiciela ustawowego i wykonaniu czynności, o których mowa w Regulaminu. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Klienta mają odpowiednie zastosowanie do przedstawiciela ustawowego. Rozdział III Oprocentowanie Oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku ustalane jest przez Bank w stosunku rocznym. 2. Środki pieniężne znajdujące się na Rachunku oprocentowane są według: 1) zmiennej stopy procentowej - w przypadku Rachunków ROR, 2) stałej lub zmiennej stopy procentowej - w przypadku Lokat Terminowych i Rachunków Oszczędnościowych. 3. Oprocentowanie Lokat Terminowych o stałym oprocentowaniu, w wysokości zgodnej z Tabelą Oprocentowania z dnia otwarcia Rachunku Lokaty Terminowej, jest stałe w trakcie Okresu Umownego i nie ulega zmianie. 4. Odsetki stawiane są do Dyspozycji Klienta w walucie Rachunku: 1) ostatniego dnia miesiąca poprzez dopisanie do stanu środków znajdujących się na Rachunku ROR ostatniego dnia miesiąca, 2) w Dniu Zapadalności Lokaty Terminowej. Jeżeli Dzień Zapadalności Lokaty Terminowej wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, odsetki stawiane są do Dyspozycji Klienta w następnym Dniu Roboczym Środki pieniężne zgromadzone na Rachunku są oprocentowane: 3

4 1) od dnia uznania Rachunku zgodnie z 43 do dnia poprzedzającego wypłatę tych środków albo do dnia zamknięcia Rachunku, 2) od dnia wpływu środków na Rachunek Lokaty Terminowej do dnia zakończenia zadeklarowanego Okresu Umownego włącznie - w przypadku Lokaty Terminowej. 2. Środki pieniężne wpłacone i wypłacone w tym samym dniu nie podlegają oprocentowaniu. 8. Rachunek ROR oprocentowany jest według Tabeli Oprocentowania, w zależności od wysokości środków znajdujących się na Rachunku ROR w danym okresie. Szczegółowe wartości stawek procentowych oraz wysokości kwot, od których zależą stawki oprocentowania wskazane są w Tabeli Oprocentowania Oprocentowanie Rachunków Lokat Terminowych o zmiennym oprocentowaniu może ulec zmianie w trakcie trwania Okresu Umownego, jeżeli nastąpi zmiana któregokolwiek ze wskazanych poniżej czynników: 1) gdy zmianie ulegnie, o co najmniej 0,1 punktu procentowego, co najmniej jedna z następujących stóp procentowych ustalanych lub ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w tym Radę Polityki Pieniężnej, to jest stopa referencyjna, stopa lombardowa, stopa redyskonta weksli lub stopa depozytowa; 2) gdy zmianie ulegnie którykolwiek ze wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 0,3 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłaszanych wskaźników za analogiczny okres; 3) gdy zmianie ulegnie wysokość stopy rezerwy obowiązkowej lub oprocentowania środków rezerwy obowiązkowej ogłaszane przez Narodowy Bank Polski, o co najmniej 0,05 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłoszonej stopy rezerwy obowiązkowej lub oprocentowania środków rezerwy; 4) gdy zmianie ulegnie rentowność dwuletnich stałokuponowych obligacji skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa. 5) stóp procentowych LIBOR, WIBOR, WIBID lub EURIBOR dla jednomiesięcznych lokat na rynku międzybankowym, o ile taka zmiana wyniesie, w stosunku miesięcznym, co najmniej 0,1 % dla LIBOR, 0,1 % dla WIBOR, 0,1 % dla WIBID lub 0,1 % dla EURIBOR. 2. Bank będzie przekazywał Klientowi informacje o zmianach oprocentowania Rachunków Lokat Terminowych wraz z wyciągiem z Rachunków. 3. Oprocentowanie Rachunków ROR oraz Rachunków oszczędnościowych może ulec zmianie w trakcie trwania Umowy, jeżeli zmianie ulegną referencyjne stopy procentowe NBP. W takiej sytuacji oprocentowanie może ulec zmianie bez uprzedzania o tym Klienta. Bank będzie przekazywał Klientowi informacje o zmianach oprocentowania Rachunków ROR i Rachunków oszczędnościowych z uwagi na zmianę referencyjnych stóp procentowych wraz z wyciągiem z Rachunków. 4. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, oprocentowanie Rachunków ROR oraz Rachunków oszczędnościowych może ulec zmianie także w następujących sytuacjach: 1) gdy zmianie ulegnie, o co najmniej 0,1 punktu procentowego, co najmniej jedna z następujących stóp procentowych ustalanych lub ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w tym Radę Polityki Pieniężnej, to jest stopa referencyjna, stopa lombardowa, stopa redyskonta weksli lub stopa depozytowa; 2) gdy zmianie ulegnie którykolwiek ze wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 0,3 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłaszanych wskaźników za analogiczny okres; 3) gdy zmianie ulegnie wysokość stopy rezerwy obowiązkowej lub oprocentowania środków rezerwy obowiązkowej ogłaszane przez Narodowy Bank Polski, o co najmniej 0,05 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłoszonej stopy rezerwy obowiązkowej lub oprocentowania środków rezerwy; 4) gdy zmianie ulegnie rentowność dwuletnich stałokuponowych obligacji skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa. 5) stóp procentowych LIBOR, WIBOR, WIBID lub EURIBOR dla jednomiesięcznych lokat na rynku międzybankowym, o ile taka zmiana wyniesie, w stosunku miesięcznym, co najmniej 0,1 % dla LIBOR, 0,1 % dla WIBOR, 0,1 % dla WIBID lub 0,1 % dla EURIBOR. 5. W przypadku, gdy środki zgormadzone na Rachunku oszczędnościowym oprocentowane są wg. zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR/WIBID/LIBOR/EURIBOR określoną w Tabeli oprocentowania dla danego Rachunku, Bank ustala oprocentowanie raz w miesiącu, 15-go dnia każdego miesiąca, w oparciu o opublikowaną tego dnia, odpowiednią dla danego rachunku i wskazaną w Potwierdzeniu, stawkę WIBOR/WIBID/LIBOR/EURIBOR, zaokrągloną do jednego miejsca po przecinku, z uwzględnieniem Marży Oprocentowania. 6. W przypadku, gdy 15-tego dnia danego miesiąca Stawka WIBOR/WIBID/LIBOR/EURIBOR nie została opublikowana, Bank przyjmuje Stawkę WIBOR/WIBID/LIBOR/EURIBOR, odpowiednią dla danego rachunku oszczędnościowego, z poprzedniego Dnia Roboczego Banku, w którym daną stawkę opublikowano. 7. Zmiana Tabeli Oprocentowania w sytuacjach wskazanych w ust. 4 powyżej dokonywana jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zmian niniejszego Regulaminu, tj. zgodnie z 76 Regulaminu. 10. Dla wyliczeń związanych z oprocentowaniem środków przechowywanych na Rachunkach przyjmuje się, że rok ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. Rozdział IV - Prowizje i opłaty Za czynności związane z realizacją Umowy Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji. Tabela Opłat i Prowizji jest dostarczana Klientowi wraz z zawarciem Umowy. Informację o obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji Klient może uzyskać na Stronie Internetowej Banku oraz za pośrednictwem COK. 2. W szczególnych przypadkach Bank może odstąpić od pobierania należnych opłat i prowizji. 4

5 3. Bank pobiera należne prowizje i opłaty w ciężar Rachunku, którego dotyczy Dyspozycja Klienta. Spłata należności z tytułu opłat i prowizji pokrywana jest z pierwszych wpływów na Rachunek. Opłaty pobierane okresowo są należne jedynie za okres obowiązywania Umowy. Opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi w przypadku rozwiązania Umowy. 4. Wszystkie opłaty i prowizje określone w Tabeli Opłat i Prowizji pobierane są bezpośrednio przy wykonywaniu danej usługi, za wyjątkiem stałych opłat miesięcznych. Opłaty i prowizje miesięczne pobierane są z Rachunku, którego opłata lub prowizja dotyczy, w ostatnim Dniu Roboczym w danym miesiącu. 5. Na zlecenie Klienta Bank może, w stosunku do produktów bankowych wymienionych Opłat i Prowizji w Tabeli wykonać inne czynności niż wymienione w tejże Tabeli, jednak zastrzega sobie prawo pobrania prowizji lub opłaty, o wysokości której Bank informuje Klienta przed przyjęciem zlecenia. 6. Tabela Opłat i Prowizji może ulec zmianie, w tym poprzez dodanie nowych opłat i prowizji, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 1) gdy zmianie ulegnie którykolwiek ze wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 0,3 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłaszanych wskaźników za analogiczny okres (miesięczny, kwartalny, roczny), 2) gdy zmianie ulegną ceny energii, ceny połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, o co najmniej 1% w stosunku do poprzednio obowiązującej ceny w analogicznym okresie, 3) gdy nastąpi uchylenie, zmiana lub wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wydanie rozstrzygnięć przez odpowiednie władze lub organy, mające zastosowanie do Banku i wpływające na jego działalność; 4) w przypadku zmiany, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, funkcjonalności produktów i usług oferowanych przez Bank, 5) w przypadku wprowadzenia nowych produktów i usług, które dotychczas nie były świadczone przez Bank. 7. Bank zobowiązany jest poinformować Klienta o proponowanych zmianach Tabeli Opłat i Prowizji zgodnie z 76 Regulaminu. Rozdział V - Tabela Kursów Walut Kursy Walutowe wskazane w Tabeli Kursów Walut obliczane są w oparciu o Średnie Rynkowe Kursy Walut Obcych, publikowane w serwisie informacyjnym Reuters lub Bloomberg, oraz o marżę BIZ Banku. 2. W przypadku niepublikowania Średnich Rynkowych Kursów Walut Obcych w serwisie informacyjnym Reuters lub Bloomberg, BIZ Bank ustala Kursy Walutowe w oparciu o dane publikowane w innym serwisie informacyjnym lub transakcyjnym. W takim przypadku w Tabeli Kursów Walut zamieszcza się informację, z jakiego serwisu zaczerpnięte zostały dane dotyczące Średnich Rynkowych Kursów Walut Obcych, w oparciu o które ustalono Kursy Walutowe. 3. Kursy Walutowe wskazane w Tabeli Kursów Walut obliczane są według następujących zasad: 1) Kurs Sprzedaży waluty obcej obliczany jest jako suma Średniego Rynkowego Kursu Waluty Obcej oraz marży BIZ Banku, wynoszącej nie więcej niż 9% Średniego Rynkowego Kursu Waluty Obcej, a w ramach Usługi Korzystnych Przewalutowań nie więcej niż 3% Średniego Rynkowego Kursu Waluty Obcej; 2) Kurs Kupna waluty obcej obliczany jest jako różnica Średniego Rynkowego Kursu Waluty Obcej oraz marży BIZ Banku, wynoszącej nie więcej niż 9% Średniego Rynkowego Kursu Waluty Obcej, a w ramach Usługi Korzystnych Przewalutowań nie więcej niż 3% Średniego Rynkowego Kursu Waluty Obcej. 4. Pierwsza Tabela Kursów Walut jest ustalana w danym Dniu Roboczym BIZ Banku, według Średnich Rynkowych Kursów Walut Obcych z godziny 9:00, wskazanych w serwisie informacyjnym, o którym mowa w ust. 1 lub 2 powyżej. Pierwsza Tabela Kursów Walut publikowana jest w każdym Dniu Roboczym BIZ Banku najpóźniej do godziny 10:00 na Stronie Internetowej BIZ Banku. 5. Bank aktualizuje wysokość Kursów Walutowych obliczoną zgodnie z ust. 3 gdy w ciągu Dnia Roboczego Banku nastąpi zmiana, chociażby jednego Średniego Rynkowego Kursu Waluty Obcej, prezentowanego w serwisie informacyjnym, na podstawie którego sporządzono daną Tabelę Kursów Walut w Dniu Roboczym Banku, o co najmniej 1,5% od chwili publikacji obowiązującej Tabeli Kursów Walut. 6. W przypadku, gdy w ciągu Dnia Roboczego Banku, zmiana chociażby jednego Średniego Rynkowego Kursu Waluty Obcej, o której mowa w ust. 5 wyniesie co najmniej 0,1%, nie więcej niż wartość określona w ust. 5 powyżej, Bank może zaktualizować wysokość Kursów Walutowych, zgodnie z ust Bank publikuje zaktualizowaną Tabelę Kursów Walut na Stronie Internetowej Banku bez nieuzasadnionej zwłoki. 8. Tabela Kursów Walut obowiązuje od dnia i godziny w niej oznaczonych do chwili, od której zacznie obowiązywać kolejna Tabela Kursów Walut. Rozdział VI - Rachunki indywidualne i wspólne Dla jednego Klienta Bank może prowadzić kilka Rachunków. 2. Rachunek wspólny jest prowadzony wspólnie na rzecz dwóch Klientów, z zastrzeżeniem ust Rachunek wspólny nie może być prowadzony na rzecz Rezydenta i Nierezydenta oraz Nierezydentów posiadających różne statusy dewizowe Każdy Współposiadacz Rachunku wspólnego przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, aby: 1) każdy Współposiadacz Rachunku mógł dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku, 2) każdy Współposiadacz Rachunku mógł w każdym czasie dokonać zamknięcia Rachunku ze skutkiem dla drugiego Współposiadacza, 3) każdy Współposiadacz Rachunku ponosił solidarną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego zadłużenia powstałego na Rachunku ROR, 5

6 4) Bank ujawnił spadkobiercom Współposiadacza Rachunku informacje stanowiące tajemnicę bankową, dotyczącą Rachunku. 2. Wszystkie Rachunki w ramach Umowy wspólnej otwierane są jako Rachunki wspólne. 15. W przypadku Rachunku wspólnego, Współposiadacze Rachunku przyjmują do wiadomości, iż żaden z nich nie może ograniczyć w drodze złożonego sprzeciwu prawa do dysponowania Rachunkiem przez drugiego Współposiadacza Rachunku. 16. Środki zgromadzone na Rachunku wspólnym stanowią współwłasność w częściach równych niezależnie od proporcji rzeczywiście dokonywanych wpłat i wypłat poszczególnych Współposiadaczy Rachunku Bank nie przyjmuje Dyspozycji jednego Współposiadacza Rachunku zakazującej przyjmowania Dyspozycji innego Współposiadacza Rachunku. 2. W sytuacji, gdy nastąpi zbieg Dyspozycji Współposiadaczy Rachunku, które całkowicie albo częściowo się wykluczają, Bank wstrzymuje realizację transakcji, a w sytuacji, gdy nie dojdzie do porozumienia między Współposiadaczami Rachunku Bank może wypowiedzieć Umowę. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania Dyspozycji Współposiadacza Rachunku, co do których brak jest porozumienia pomiędzy Współposiadaczami Rachunku. Bank nie dokonuje z Rachunku wspólnego zwrotu kosztów pogrzebu ani nie wykonuje Dyspozycji na wypadek śmierci. 18. Rozdział VII - Pełnomocnictwa do Rachunku Klient może ustanowić w formie pisemnej Pełnomocników do dysponowania Rachunkiem. 2. Pełnomocnictwo udzielane jest w drodze pisemnego oświadczenia złożonego przed pracownikiem Banku albo notariuszem. 3. Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia pełnomocnictwa w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości. 4. Pełnomocnikiem może być tylko osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych. 5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za składane przez Pełnomocnika Dyspozycje do Rachunku Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa powinien wskazywać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 2. Pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem postanowień 21 może zostać udzielone jako: 1) pełnomocnictwo rodzajowe - na mocy którego Pełnomocnik posiada uprawnienia określonego rodzaju, wskazane w treści pełnomocnictwa, 2) pełnomocnictwo do dokonania poszczególnych czynności (jednorazowe) - na mocy którego Pełnomocnik posiada uprawnienia do dokonania czynności wskazanej w treści pełnomocnictwa. 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo do: 1) udzielania dalszych pełnomocnictw, 2) wydawania Dyspozycji na wypadek śmierci Klienta, 3) zmiany albo wypowiedzenia Umowy, 4) zamykania Rachunków. 2. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3-4 jest możliwe, o ile przewidziane zostały wprost w treści pełnomocnictwa Pełnomocnictwo wygasa: 1) w przypadku odwołania pełnomocnictwa, 2) w przypadku śmierci Klienta lub Pełnomocnika, 3) w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych przez Pełnomocnika, 4) z chwilą ustania osobowości prawnej, upadłości lub likwidacji Pełnomocnika, niebędącego osobą fizyczną, 5) z upływem terminu na jaki zostało udzielone, 6) po dokonaniu czynności, której dotyczy pełnomocnictwo jednorazowe, 7) z chwilą zamknięcia Rachunku, do którego pełnomocnictwo zostało udzielone, 8) najpóźniej w następnym Dniu Roboczym po otrzymaniu przez Bank odwołania pełnomocnictwa, przy czym Bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Dyspozycji wydanej przez osobę, której pełnomocnictwo zostało odwołane już w dniu doręczenia zawiadomienia. 6

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Część I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo