Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 24 MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej realizowania przez powiatowych lekarzy weterynarii wyznaczeń do czynności urzędowych oraz Instrukcji dotyczącej realizacji staŝy/praktyk przez studentów i absolwentów wydziałów medycyny weterynaryjnej Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1 Wprowadza się Instrukcję dotyczącą realizowania przez powiatowych lekarzy weterynarii wyznaczeń do czynności urzędowych w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia 2 Wprowadza się Instrukcję dotyczącą realizacji staŝy/praktyk przez studentów i absolwentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 24 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 23 lipca 2014r. Instrukcja dotycząca realizowania przez powiatowych lekarzy weterynarii wyznaczeń do czynności urzędowych 1. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn. zm.) powiatowy lekarz weterynarii moŝe wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych ustawowych zadań Inspekcji, jeŝeli z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać tych zadań. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1a przedmiotowej ustawy powiatowy lekarz weterynarii moŝe wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego do wykonywania niektórych ustawowych zadań Inspekcji. Ponadto stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, powiatowy lekarz weterynarii moŝe wyznaczyć osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych. 2. Lekarze weterynarii niebędący pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej mogą być wyznaczeni do: 1) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, 2) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaŝy zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, 3) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia, 4) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

3 5) badania mięsa zwierząt łownych, 6) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, 7) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich, 8) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych, 9) pobierania próbek do badań, 10) sprawowania nadzoru nad sprzedaŝą bezpośrednią, 11) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni. 3. Postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych wszczynane jest z urzędu. Powiatowy lekarz weterynarii po uznaniu za niezbędne realizowanie ustawowych zadań Inspekcji przez osoby wyznaczone, upublicznia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie inspektoratu oraz ewentualnie na stronie internetowej inspektoratu ogłoszenia o wszczętym postępowaniu. W ogłoszeniu tym powiatowy lekarz weterynarii winien wskazać m.in. czynności urzędowe do wykonywania, których ma nastąpić wyznaczenie oraz termin do którego moŝna składać deklaracje o gotowości wykonywania czynności i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje. Lekarze weterynarii wyraŝają gotowość do wykonywania czynności urzędowych poprzez złoŝenie do powiatowego lekarza weterynarii pisemnej deklaracji w terminie określonym w ogłoszeniu. Spośród lekarzy weterynarii, którzy zgłosili gotowość do wykonywania czynności urzędowych oraz spełniają kryteria, powiatowy lekarz weterynarii wybiera lekarzy weterynarii, których zawiadamia pisemnie o uznaniu ich za stronę zgodnie z art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267). 4. Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wyznaczenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii, określającej rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania. W przypadku, o którym mowa w ust. 1

4 pkt 1a przedmiotowej ustawy, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne (art. 16 ust. 2a). 5. Wykonywanie czynności urzędowych z wyznaczenia następuje po zawarciu przez powiatowego lekarza weterynarii umowy z: 1) osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 2) podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a - określającej zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, dodatkowo imię i nazwisko wyznaczonego lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt. Z uwagi na to, Ŝe postępowanie w sprawie wyznaczenia do czynności urzędowych wszczynane jest z urzędu powiatowy lekarz weterynarii moŝe zawrzeć umowę na ich wykonywanie dopiero, gdy decyzja w sprawie wyznaczenia stanie się ostateczna. Nie moŝe być zatem stosowany art k.p.a. 6. W myśl art. 5 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej osoby wyznaczone wykonują powierzone czynności pod nadzorem i w imieniu organów Inspekcji Weterynaryjnej. 7. Powiatowy lekarz weterynarii moŝe wyznaczyć do wykonywania czynności urzędowych jedynie lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu i posiadających kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynność wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynarii oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. Nr 89, poz. 860, z późn. zm.), tzn.: 1) roczny staŝ pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt - w przypadku ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaŝy zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, badania zwierząt

5 umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia; 2) 3 miesięczną praktykę w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii - w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, badania mięsa zwierząt łownych oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia; 3) miesięczną praktykę w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa mleka, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii - w przypadku nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich; 4) miesięczną praktykę w powiatowym inspektoracie weterynarii, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii - w przypadku pobierania próbek do badań; 5) miesięczną praktykę w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa i przechowywania jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii - w przypadku nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych; 6) tygodniową praktykę w powiatowym inspektoracie weterynarii, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii - w przypadku nadzoru nad sprzedaŝą bezpośrednią. 8. W przypadku wyznaczenia do wykonywania czynności w zakresie urzędowych kontroli w odniesieniu do świeŝego mięsa lekarze weterynarii mogą zostać wyznaczeni do wykonywania tych czynności po zdaniu testu, o którym mowa w rozdziale IV, sekcji III, zał. I do rozporządzenia nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego

6 przeznaczonych do spoŝycia przez ludzi (Dz.U.UE.L , z późn. zm.). 9. Powiatowy lekarz weterynarii moŝe odstąpić od wymogu zaliczania testu w przypadku gdy jest przekonany, Ŝe kandydat posiadł całą wymaganą wiedzę podczas studiów wyŝszych lub poprzez ustawiczne kształcenie zakończone uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych. W takim przypadku powiatowy lekarz weterynarii powinien sporządzić notatkę słuŝbową, w której uzasadni przyczyny odstąpienia od wymogu zaliczenia testu. Notatka ta powinna być włączona do akt sprawy. 10. Przed wyznaczeniem (w dniu wydania decyzji) powiatowy lekarz weterynarii powinien upewnić się, Ŝe lekarz weterynarii posiada prawo wykonywania zawodu poprzez sprawdzenie na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej pod adresem: W takim wypadku naleŝy sporządzić i wydrukować zrzut z ekranu lub sporządzić notatkę słuŝbową na tę okoliczność. 11. W przypadku lekarzy weterynarii, którzy zostali wyznaczeni do wykonywania czynności urzędowych przed wejściem w Ŝycie przepisów rozporządzenia w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynarii oraz kwalifikacji tych osób dopuszczalne jest potwierdzenie kwalifikacji przez odebranie, w trybie art k.p.a., przez powiatowego lekarza weterynarii od strony, na jej wniosek, oświadczenia złoŝonego pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania o posiadaniu tych kwalifikacji. W przypadku lekarzy weterynarii, którzy wielokrotnie w przeszłości byli wyznaczani do wykonywania czynności urzędowych na terenie danego powiatu, powiatowy lekarz weterynarii uznając ich kwalifikacje powinien opierać się na aktach postępowań administracyjnych w sprawie wyznaczeń będących w jego posiadaniu. 12. KaŜdy wyznaczony urzędowy lekarz weterynarii, w przypadku wyznaczenia do wykonywania urzędowych kontroli w odniesieniu do mięsa świeŝego przechodzi co najmniej 200-tu godzinne szkolenie praktyczne w okresie próbnym, przed rozpoczęciem samodzielnej pracy. W tym okresie pracuje

7 pod nadzorem funkcjonujących juŝ urzędowych lekarzy weterynarii w rzeźniach, zakładach rozbioru mięsa. 13. Wykonywanie jednego rodzaju czynności urzędowych nie moŝe kolidować z realizacją innych czynności wykonywanych z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii. 14. Dodatkowym kryterium pomocniczym przy wyznaczeniu moŝe być posiadanie tytułu specjalisty z higieny zwierząt rzeźnych i Ŝywności pochodzenia zwierzęcego oraz, w przypadku wyznaczenia do badania mięsa w kierunku włośni posiadanie zaświadczenia o skończonym w tym zakresie kursie w PIW-PIB w Puławach. 15. Lekarze weterynarii niebędący pracownikami Inspekcji, świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, mogą być wyznaczeni do: 1) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, 2) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaŝy zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, 3) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia, 4) pobierania próbek do badań. 16. Osoby niebędące lekarzami weterynarii, posiadający odpowiednie kwalifikacje, mogą wykonywać, z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii: 1) czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii: a) badań klinicznych zwierząt, b) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, c) pobierania próbek do badań, d) sekcji zwłok zwierzęcych; 2) czynności pomocnicze przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, obejmujące: a) sprawdzenie, podczas badania przedubojowego, czy zwierzęta nie są zmęczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują objawów choroby,

8 b) pomiar temperatury wewnętrznej ciała zwierząt, c) rutynowe badanie poubojowe tusz i narządów, bez wydawania oceny mięsa, d) znakowanie mięsa. 3) czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.). 17. Do wykonywania niektórych czynności pomocniczych z zakresu kontroli świeŝego mięsa moŝna wyznaczyć osoby niebędące pracownikami Inspekcji, które: 1) przeszły przeszkolenie, 2) zaliczyły test, określone w rozdziale IV, sekcji III, zał. I rozporządzenia nr 854/ Do wykonywania czynności pomocniczych takich jak: 1) badania kliniczne zwierząt, 2) ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze, 3) pobierania próbek do badań, powiatowy lekarz weterynarii moŝe wyznaczyć osoby posiadające tytuł technika weterynarii oraz roczny staŝ pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt. 19. Do wykonywania czynności pomocniczych, mających na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń powiatowy lekarz weterynarii moŝe wyznaczyć osoby posiadające doświadczenie w zakresie poskramiania zwierząt gospodarskich lub osoby, które zostaną przyuczone przez lekarza weterynarii do wykonywania tych czynności. 20. W przypadku gdy pracownicy pomocniczy wykonują tylko pobieranie próbek oraz analizy w związku z badaniami w kierunku włośnicy, właściwy organ musi jedynie upewnić się, Ŝe otrzymują oni przeszkolenie odpowiednie do tych zadań.

9 21. W przypadku osób niebędących lekarzami weterynarii, którzy zostali wyznaczeni do wykonywania czynności pomocniczych przed wejściem w Ŝycie przepisów rozporządzenia w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynarii oraz kwalifikacji tych osób dopuszczalne jest potwierdzenie kwalifikacji przez odebranie, w trybie art k.p.a., przez powiatowego lekarza weterynarii od strony, na jej wniosek, oświadczenia złoŝonego pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania o posiadaniu tych kwalifikacji. W przypadku osób niebędących lekarzami weterynarii, które w przeszłości były wyznaczane do wykonywania czynności pomocniczych na terenie danego powiatu, powiatowy lekarz weterynarii uznając ich kwalifikacje powinien opierać się na aktach postępowań administracyjnych w sprawie wyznaczeń będących w jego posiadaniu.

10 Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 24 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 23 lipca 2014r. Instrukcja dotycząca realizacji staŝy/praktyk przez studentów i absolwentów wydziałów medycyny weterynaryjnej 1. W przypadku staŝu absolwenckiego powiatowy inspektorat weterynarii lub zakład musi być wyznaczony przez wojewódzkiego lekarza weterynarii. 2. W przypadku zgłoszenia się do powiatowego lekarza weterynarii studenta wydziału medycyny weterynaryjnej celem odbycia praktyki studenckiej, osoba taka powinna przedstawić powiatowemu lekarzowi weterynarii zgodę właściciela zakładu na wstęp takiej osoby na teren zakładu oraz odbycie praktyk. 3. W przypadku wyraŝenia takiej zgody powiatowy lekarz weterynarii wskazuje spośród lekarzy weterynarii nadzorujących zakład osobę, która będzie opiekunem praktykanta. W tym celu osoba ta winna wyrazić pisemną zgodę. 4. Po zgłoszeniu się absolwenta wydziału medycyny weterynaryjnej celem odbycia staŝu powiatowy lekarz weterynarii wskazuje miejsce odbycia staŝu i spośród lekarzy weterynarii nadzorujących zakład wybiera osobę, która będzie opiekunem absolwenta. W tym celu osoba ta winna wyrazić pisemną zgodę. 5. Student wydziału medycyny weterynaryjnej zgłaszający się celem odbycia praktyki studenckiej lub absolwent wydziału medycyny weterynaryjnej zgłaszający celem odbycia staŝu powinien okazać powiatowemu lekarzowi weterynarii aktualny wynik badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella, zaświadczenie do celów sanitarno - epidemiologicznych, dowód ubezpieczenia NW oraz moŝe posiadać własny komplet odzieŝy i niezbędnego sprzętu.

11 6. W przypadku zgłoszeń duŝej liczby studentów/absolwentów decyduje kolejność zgłoszeń, a powiatowy lekarz weterynarii moŝe odmówić przyjęcia studenta na praktykę/absolwenta na staŝ w chwili zgłoszenia. W takim przypadku osoba zgłaszająca się jest informowana o moŝliwym terminie odbycia staŝu/praktyki.

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r.

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-05 Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 207 14806 Poz. 1370 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) 1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2009.52.417 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UBÓJ ZWIERZĄT PRZEZNACZONYCH NA UŻYTEK WŁASNY INFORMACJA DLA ROLNIKÓW str. 1 Podstawy prawne dla uboju zwierząt przeznaczonych na użytek własny stanowią następujące akty prawne prawa krajowego i wspólnotowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt z dnia 13 sierpnia 2014 r. U S T AWA z dnia.. 1), 2) o krwiodawstwie i krwiolecznictwie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady: a) oddawania oraz pobierania krwi i jej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2014/Z Prezesa ARR z dnia 9 kwietnia 2014 r. Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje: 1) warunki i tryb wprowadzania do obrotu nawozów, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym I. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego jest wyłącznym uprawnieniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o społecznej inspekcji pracy.

USTAWA. o społecznej inspekcji pracy. USTAWA o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) z dnia 24 czerwca 1983 r. W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom

Bardziej szczegółowo

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r.

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r. Nielegalna praca w świetle obowiązujących przepisów, uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów w zakresie kontroli nielegalnego zatrudnienia (opracowano na podstawie zapytań kierowanych do

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Inspekcja Handlowa, zwana dalej Inspekcją, jest wyspecjalizowanym organem kontroli

Bardziej szczegółowo