ULOTKA DLA PACJENTA. Panzol 20 mg, tabletki dojelitowe Panzol 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ULOTKA DLA PACJENTA. Panzol 20 mg, tabletki dojelitowe Panzol 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum"

Transkrypt

1 ULOTKA DLA PACJENTA Panzol 20 mg, tabletki dojelitowe Panzol 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum NaleŜy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - NaleŜy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - NaleŜy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. - Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie naleŝy go przekazywać innym, gdyŝ moŝe im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same. - Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepoŝądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepoŝądane nie wymienione w ulotce, naleŝy powiadomić lekarza lub farmaceutę. Spis treści ulotki: 1. Co to jest lek Panzol i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje waŝne przed zastosowaniem leku Panzol 3. Jak stosować lek Panzol 4. MoŜliwe działania niepoŝądane 5. Jak przechowywać lek Panzol 6. Inne informacje 1. CO TO JEST LEK PANZOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Panzol jest jednym z leków naleŝących do grupy wybiórczych inhibitorów pompy protonowej, które zmniejszają wydzielanie kwasu solnego w Ŝołądku. Panzol 20 mg jest stosowany: - w leczeniu łagodnej choroby refluksowej (choroba przełyku spowodowana zarzucaniem kwaśnej treści Ŝołądkowej) i związanych z nią objawów (takich jak zgaga, zarzucanie treści Ŝołądkowej, ból podczas przełykania); - w długotrwałym leczeniu i zapobieganiu nawrotom refluksowego zapalenia przełyku (stan zapalny przełyku); - w zapobieganiu owrzodzeniom Ŝołądka i dwunastnicy u pacjentów stosujących długotrwale leki przeciwbólowe (nieselektywne niesteroidowe leki przeciwzapalne, tzw. NLPZ). Panzol 40 mg jest stosowany: - jednocześnie z antybiotykami w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy i Ŝołądka. Leczenie ma na celu całkowite usunięcie (eradykację) bakterii Helicobacter pylori, która powoduje powstawanie owrzodzeń Ŝołądka i dwunastnicy; - w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy; - w leczeniu choroby wrzodowej Ŝołądka; - w leczeniu umiarkowanej i cięŝkiej postaci refluksowego zapalenia przełyku; - w długotrwałym leczeniu chorób, kiedy występuje zwiększone wydzielanie kwasu solnego w Ŝołądku (np. zespół Zollingera-Ellisona). 2. INFORMACJE WAśNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PANZOL Kiedy nie stosować leku Panzol - Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwraŝliwość) na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Panzol. - Jeśli pacjent zaŝywa leki zawierające atazanawir (stosowane w leczeniu zakaŝenia HIV). 1

2 Kiedy zachować szczególną ostroŝność stosując lek Panzol - Jeśli u pacjenta występują cięŝkie zaburzenia czynności wątroby, powinien powiedzieć o tym lekarzowi, który zdecyduje o ewentualnym dostosowaniu dawki. - Jeśli pacjent stosuje Panzol długotrwale (np. dłuŝej niŝ rok), mogą być konieczne regularne wizyty u lekarza. NaleŜy poinformować lekarza, jeśli wystąpią jakiekolwiek nowe objawy lub inne wyjątkowe okoliczności. - JeŜeli u pacjenta występował w przeszłości niedobór witaminy B 12, powinien o tym powiedzieć lekarzowi, który moŝe zalecić oznaczenie stęŝenia witaminy B 12 we krwi. - JeŜeli u pacjenta występuje choroba reumatyczna lub pacjent musi z innych powodów stosować leki przeciwreumatyczne, lub podczas stosowania tych leków w przeszłości występowało u pacjenta owrzodzenie Ŝołądka lub dwunastnicy. Lekarz stwierdzi, czy pacjent naleŝy do tzw. grupy ryzyka. - JeŜeli u pacjenta wystąpiły ostatnio: zmniejszenie masy ciała, nawracające wymioty, ból podczas połykania, wymioty z krwią, bardzo ciemne stolce lub obecność krwi w stolcu, powinien o tym powiedzieć lekarzowi. Lekarz moŝe przeprowadzić dodatkowe badania (np. gastroskopię, umoŝliwiającą dokładne obejrzenie przełyku, Ŝołądka i górnego odcinka jelita). NaleŜy takŝe poinformować lekarza, jeśli pomimo stosowania leku Panzol objawy choroby utrzymują się. Dzieci w wieku poniŝej 12 lat: Nie naleŝy podawać pantoprazolu ze względu na brak danych dotyczących stosowania u dzieci. Stosowanie leku Panzol z innymi lekami NaleŜy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, równieŝ tych, które wydawane są bez recepty. NaleŜy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje: - leki stosowane w leczeniu zakaŝeń grzybiczych (np. ketokonazol lub itrakonazol) lub inne leki, których stęŝenie w krwi zaleŝy od wydzielania kwasu solnego w Ŝołądku; - leki przeciwzakrzepowe (tzw. pochodne kumaryny, takie jak fenprokumon lub warfaryna) lekarz zleci wówczas kontrolowanie parametrów krzepnięcia krwi; - atazanawir (stosowany w zakaŝeniu HIV), którego nie moŝna stosować jednocześnie z lekiem Panzol. CiąŜa i karmienie piersią Przed zastosowaniem kaŝdego leku naleŝy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Brak wystarczających danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąŝy. Nie wiadomo, czy pantoprazol przenika do mleka matki. Dlatego w ciąŝy i okresie karmienia piersią stosuje się Panzol jedynie, gdy w opinii lekarza korzyści wynikające z zastosowania leku przewyŝszają potencjalne ryzyko dla płodu i niemowlęcia. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Lek Panzol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak wystąpienie niektórych działań niepoŝądanych, takich jak zawroty głowy i niewyraźne widzenie, moŝe wpływać na szybkość reakcji, a tym samym zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. WaŜne informacje o niektórych składnikach leku Panzol Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. 2

3 3. JAK STOSOWAĆ LEK PANZOL Panzol naleŝy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości naleŝy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Sposób stosowania: Tabletki leku Panzol 20 mg naleŝy połykać w całości (nie wolno ich Ŝuć ani kruszyć), popijając szklanką wody. Tabletki leku Panzol 40 mg naleŝy połykać w całości (nie wolno ich Ŝuć ani kruszyć), popijając szklanką wody. Jeśli pacjent przyjmuje takŝe antybiotyki w eradykacji bakterii Helicobacter pylori, powinien przyjąć drugą tabletkę leku Panzol przed kolacją. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosuje się następujące dawki: Dorośli i młodzieŝ w wieku od 12 lat: Leczenie łagodnej choroby refluksowej i jej objawów (np. zgagi, zarzucania treści Ŝołądkowej, bólu podczas przełykania): 1 tabletka 20 mg dojelitowa na dobę (co odpowiada 20 mg pantoprazolu). Objawy ustępują zazwyczaj po 2 do 4 tygodniach stosowania. Aby całkowicie wyleczyć zapalenie przełyku, zwykle lek naleŝy stosować przez 4 tygodnie. Jeśli działanie leku nie jest wystarczające, wyleczenie następuje w ciągu kolejnych 4 tygodni stosowania. Jeśli wystąpi nawrót objawów i jeśli jest to konieczne, naleŝy po konsultacji z lekarzem stosować 1 tabletkę dojelitową na dobę (co odpowiada 20 mg pantoprazolu). Jest to tzw. leczenie na Ŝądanie. JeŜeli objawy nie ustąpią, lekarz moŝe rozwaŝyć zalecenie leczenia długotrwałego. Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotowemu refluksowemu zapaleniu przełyku (zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku): W leczeniu długotrwałym dawka dla dorosłych to 1 tabletka 20 mg dojelitowa na dobę, co odpowiada 20 mg pantoprazolu. W nawrotowym refluksowym zapaleniu przełyku dawkę moŝna zwiększyć do 2 tabletek 20 mg dojelitowych na dobę, co odpowiada 40 mg pantoprazolu. W takim przypadku zaleca się stosować lek Panzol, 40 mg. Po ustąpieniu nawrotu objawów dawkę moŝna ponownie zmniejszyć do 1 tabletki 20 mg dojelitowej na dobę (co odpowiada 20 mg pantoprazolu). Leczenie refluksowego zapalenia przełyku: 1 tabletka Panzol 40 mg dojelitowa na dobę (co odpowiada 40 mg pantoprazolu). Jeśli pacjent nie reagował na inne leki, dawkę moŝna w indywidualnych przypadkach zwiększyć do 2 tabletek 40 mg dojelitowych na dobę (co odpowiada 80 mg pantoprazolu). Dorośli Panzol 20 mg Zapobieganie owrzodzeniom Ŝołądka i dwunastnicy u pacjentów stosujących długotrwale leki przeciwbólowe (nieselektywne niesteroidowe leki przeciwzapalne, tzw. NLPZ): 1 tabletka dojelitowa na dobę (co odpowiada 20 mg pantoprazolu). Pacjenci z cięŝką niewydolnością wątroby: NaleŜy o tym poinformować lekarza, który zdecyduje, czy konieczne jest zmniejszenie dawki. Zazwyczaj u tych pacjentów nie naleŝy stosować dawki większej niŝ 1 tabletka dojelitowa na dobę (co odpowiada 20 mg pantoprazolu). Pacjenci w podeszłym wieku oraz pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: Pacjenci z tej grupy powinni o tym poinformować lekarza. Zazwyczaj nie jest u nich konieczna zmiana dawki. 3

4 Dzieci w wieku poniŝej 12 lat: Brak danych dotyczących stosowania pantoprazolu u dzieci. JeŜeli brak jest reakcji na leczenie trwające 4 tygodnie, pacjent powinien powiedzieć o tym lekarzowi, który zdecyduje o ewentualnym przedłuŝeniu leczenia. Dorośli Panzol 40 mg. Stosowanie leku Panzol 40 mg jednocześnie z antybiotykami w chorobie wrzodowej dwunastnicy i Ŝołądka w eradykacji bakterii Helicobacter pylori: Zaleca się jednoczesne stosowanie następujących leków: Rano Wieczorem 1 tabletka leku Panzol 1 tabletka leku Panzol 1000 mg amoksycyliny 1000 mg amoksycyliny 500 mg klarytromycyny 500 mg klarytromycyny lub Rano Wieczorem 1 tabletka leku Panzol 1 tabletka leku Panzol mg metronidazolu mg metronidazolu mg klarytromycyny mg klarytromycyny lub Rano Wieczorem 1 tabletka leku Panzol 1 tabletka leku Panzol 1000 mg amoksycyliny 1000 mg amoksycyliny mg metronidazolu mg metronidazolu Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i Ŝołądka: 1 tabletka dojelitowa na dobę (co odpowiada 40 mg pantoprazolu). U pacjentów, u których dotychczasowe leczenie było nieskuteczne, dawkę moŝna w indywidualnych przypadkach zwiększyć do 2 tabletek dojelitowych na dobę (co odpowiada 80 mg pantoprazolu). Długotrwałe leczenie pacjentów z chorobami, w których występuje zwiększone wydzielanie kwasu solnego w Ŝołądku (np. zespół Zollingera-Ellisona): Zalecana dawka początkowa wynosi 2 tabletki dojelitowe preparatu Panzol na dobę, co odpowiada 80 mg pantoprazolu. Następnie lekarz powinien indywidualnie dostosować dawkę do reakcji pacjenta na leczenie. Jeśli lekarz zaleci dawkę dobową większą niŝ 2 tabletki dojelitowe, naleŝy ją podzielić na 2 dawki pojedyncze. W niektórych przypadkach moŝna na krótko zwiększyć dawkę do więcej niŝ 4 tabletek dojelitowych (co odpowiada więcej niŝ 160 mg pantoprazolu) na dobę. Pacjenci z cięŝką niewydolnością wątroby: JeŜeli pacjent naleŝy do tej grupy, powinien o tym poinformować lekarza, który zdecyduje, czy konieczne jest zmniejszenie dawki. Zazwyczaj u tych pacjentów stosuje się 40 mg pantoprazolu co drugi dzień. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: JeŜeli pacjent naleŝy do tej grupy, powinien o tym poinformować lekarza. Zazwyczaj nie jest konieczna zmiana dawki. Pacjenci w podeszłym wieku: Lekarz zdecyduje, czy konieczne jest zmniejszenie dawki. U pacjentów w podeszłym wieku zazwyczaj nie naleŝy przekraczać dawki dobowej, która wynosi 1 tabletkę dojelitową na dobę, co 4

5 odpowiada 40 mg pantoprazolu. Wyjątek stanowi leczenie w eradykacji Helicobacter pylori, kiedy dawka dobowa wynosi 2 tabletki dojelitowe (co odpowiada 80 mg pantoprazolu). Dzieci w wieku poniŝej 12 lat: Brak danych dotyczących stosowania pantoprazolu u dzieci. Jak długo naleŝy stosować lek Panzol 40 mg? Jeśli pacjent jednocześnie stosuje antybiotyki, powinien przyjmować 2 tabletki dojelitowe leku Panzol 40 mg. na dobę (co odpowiada 80 mg pantoprazolu) przez 7 do maksymalnie 14 dni. Następnie naleŝy stosować 1 tabletkę 40 mg na dobę (co odpowiada 40 mg pantoprazolu) do całkowitego wyleczenia owrzodzenia. Zazwyczaj choroba wrzodowa dwunastnicy zostaje wyleczona w okresie 2 tygodni. JeŜeli ten okres jest niewystarczający, niemal we wszystkich przypadkach wyleczenie występuje w okresie kolejnych 2 tygodni leczenia. W chorobie wrzodowej Ŝołądka i refluksowym zapaleniu przełyku czas leczenia wynosi zazwyczaj 4 tygodnie. JeŜeli ten okres jest niewystarczający, wyleczenie w większości przypadków występuje w okresie kolejnych 4 tygodni leczenia. U pacjentów z chorobami, w których występuje zwiększone wydzielanie kwasu solnego w Ŝołądku (np. zespół Zollingera-Ellisona) brak jest ograniczeń czasu leczenia, które naleŝy kontynuować tak długo, jak to jest konieczne. JeŜeli pacjent nie reaguje na leczenie trwające 4 tygodnie, powinien poinformować o tym lekarza, który zdecyduje o ewentualnym przedłuŝeniu leczenia. Zastosowanie większej niŝ zalecana dawki leku Panzol Brak danych dotyczących przedawkowania pantoprazolu u ludzi. Jeśli wystąpią objawy zatrucia, pacjent powinien zwrócić się do lekarza. Lekarz zdecyduje o dalszym postępowaniu w zaleŝności od przyjętej dawki i (lub) objawów przedawkowania. Pominięcie zastosowania leku Panzol Nie naleŝy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Gdy nadejdzie pora zaŝycia następnej dawki, naleŝy ją przyjąć o zwykłej porze. Przerwanie stosowania leku Panzol Nie naleŝy przerywać stosowania leku Panzol przedwcześnie lub z własnej inicjatywy bez porozumienia z lekarzem. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku naleŝy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 4. MOśLIWE DZIAŁANIA NIEPOśĄDANE Jak kaŝdy lek, Panzol moŝe powodować działania niepoŝądane, chociaŝ nie u kaŝdego one wystąpią. Dla oceny częstości występowania działań niepoŝądanych przyjęto następującą skalę: 5

6 Często: występują rzadziej niŝ u 1 pacjenta na 10, ale częściej niŝ u 1 pacjenta na 100 Niezbyt często: rzadziej niŝ u 1 pacjenta na 100, ale częściej niŝ u 1 pacjenta na Rzadko: rzadziej niŝ u 1 pacjenta na 1 000, ale częściej niŝ u 1 pacjenta na Bardzo rzadko: rzadziej niŝ u 1 pacjenta na , nie znana (częstość występowania nie moŝe być określona na podstawie dostępnych danych) WaŜne działania niepoŝądane Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniŝej objawów niepoŝądanych, naleŝy lek Panzol niezwłocznie odstawić i skontaktować się z lekarzem: - obrzęk twarzy, języka i krtani, - trudności podczas połykania, - reakcje skórne z powstawaniem pęcherzy, owrzodzeń i pokrzywki, - trudności w oddychaniu, - silne zawroty głowy z przyspieszonym tętnem i nadmiernym poceniem się. Inne moŝliwe działania niepoŝądane Często: Ból głowy, ból w nadbrzuszu, biegunka, zaparcie, wzdęcia z oddawaniem wiatrów. Niezbyt często: Zawroty głowy i zaburzenia widzenia, takie jak niewyraźne widzenie, ponadto nudności i wymioty, reakcje alergiczne, np. swędzenie i wysypka skórna. Rzadko: Suchość w jamie ustnej, bóle stawów, depresja, omamy, dezorientacja i zagubienie (zwłaszcza u pacjentów ze skłonnością do wystąpienia tych objawów) oraz nasilenie tych objawów, jeśli występowały wcześniej. Bardzo rzadko: Zmniejszenie liczby krwinek białych (zwiększone ryzyko zakaŝeń), zmniejszenie liczby płytek krwi (zwiększone ryzyko wystąpienia siniaków i krwawień), stany zapalne nerek (śródmiąŝszowe zapalenie nerek), występowanie bąbli pokrzywkowych, obrzęk skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy), cięŝkie reakcje skórne i ze strony błon śluzowych z powstawaniem pęcherzy (zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy), zespół Lyella ( zespół oparzonej skóry ), zwiększenie wraŝliwości na światło (fotonadwraŝliwość), ból mięśni, obrzęki przedramion i nóg (obrzęki obwodowe), zwiększenie temperatury ciała, zwiększenie stęŝenia sodu we krwi u pacjentów w podeszłym wieku, cięŝkie reakcje alergiczne w postaci ostrych uogólnionych objawów, takich jak przyspieszenie tętna, zlewne poty, znaczne zmniejszenie ciśnienia krwi, cięŝkie uszkodzenie wątroby (prowadzące do Ŝółtaczki z niewydolnością wątroby lub bez), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w krwi, zwiększenie stęŝenia lipidów w surowicy krwi, przerost piersi u męŝczyzn. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepoŝądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepoŝądane nie wymienione w ulotce, naleŝy powiadomić lekarza lub farmaceutę. 5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PANZOL Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować preparatu Panzol po upływie terminu waŝności (miesiąc i rok) zamieszczonego na pudełku tekturowym po określeniu Termin waŝności. Termin waŝności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania leku Panzol. 6

7 Leków nie naleŝy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. NaleŜy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się juŝ nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoŝe chronić środowisko. 6. INNE INFORMACJE Co zawiera Panzol? Substancją czynną leku jest pantoprazol. KaŜda tabletka dojelitowa Panzol 20 mg zawiera 20 mg pantoprazolu w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego. KaŜda tabletka dojelitowa Panzol 40 mg zawiera 40 mg pantoprazolu w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego. Inne składniki leku to: Rdzeń tabletki: Maltitol (E 965), krospowidon typ B, karmeloza sodowa, sodu węglan bezwodny (E 500), wapnia stearynian. Otoczka tabletki: Alkohol poliwinylowy, talk (E 553b), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, lecytyna sojowa, Ŝelaza tlenek Ŝółty (E 172), sodu węglan bezwodny (E 500), kopolimer (1:1) kwasu metakrylowego i etylu akrylanu, trietylu cytrynian (E 1505). Jak wygląda lek Panzol i co zawiera opakowanie śółte, owalne tabletki dojelitowe. Lek Panzol jest dostępny w opakowaniach zawierających 14 lub 28 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie. Podmiot odpowiedzialny: Apotex Europe B.V. Darwinweg CR Leiden Holandia APOTEX INC. Przedstawicielstwo w Polsce Warszawa ul. Ostrobramska 95 Nr tel.: (022) Data zatwierdzenia ulotki:

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Panogastin 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Panogastin 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Panogastin 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Pantoprazole Bluefish, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Pantoprazole Bluefish, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Pantoprazole Bluefish, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VERTIX, 24 MG, TABLETKI (BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VERTIX, 24 MG, TABLETKI (BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VERTIX, 24 MG, TABLETKI (BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM) Należy zapoznać się z treścią ulotki przez zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Pantopraz 40 mg 40 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Pantopraz 40 mg 40 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Pantopraz 40 mg 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Pantopraz 20 mg 20 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Pantopraz 20 mg 20 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Pantopraz 20 mg 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. Bicalutamide Apotex 50 mg, tabletki powlekane Bicalutamidum

ULOTKA DLA PACJENTA. Bicalutamide Apotex 50 mg, tabletki powlekane Bicalutamidum ULOTKA DLA PACJENTA Bicalutamide Apotex 50 mg, tabletki powlekane Bicalutamidum NaleŜy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. NaleŜy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZYX, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Diosminum. Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Diosminum. Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Diohespan max, 1000 mg, tabletki Diosminum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten jest dostępny

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA. Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe Pantoprazolum

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA. Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe Pantoprazolum ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Pantoprazole Genoptim, 20 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Pantoprazole Genoptim, 20 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum ULOTKA DLA PACJENTA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Pantoprazole Genoptim, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA. Nolpaza 20 mg tabletki dojelitowe Pantoprazolum

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA. Nolpaza 20 mg tabletki dojelitowe Pantoprazolum ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA Nolpaza 20 mg tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne

Bardziej szczegółowo

Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas

Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA GALENA, 10 mg, tabletki Loratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA GALENA, 10 mg, tabletki Loratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LORATADYNA GALENA, 10 mg, tabletki Loratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Karbis, 4 mg, tabletki Karbis, 8 mg, tabletki Karbis, 16 mg, tabletki Karbis, 32 mg, tabletki Candesartanum cilexetilum Należy zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Pantoprazol Krka, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Pantoprazol Krka, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Pantoprazol Krka, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Contracid, 20 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Contracid, 20 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Contracid, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lek Contix i w jakim celu się go stosuje 2. Zanim zastosuje się lek Contix 3. Jak stosować lek Contix. Ulotka dla pacjenta

1. Co to jest lek Contix i w jakim celu się go stosuje 2. Zanim zastosuje się lek Contix 3. Jak stosować lek Contix. Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lek Contix i w jakim celu się go stosuje 2. Zanim zastosuje się lek Contix 3. Jak stosować lek Contix. Ulotka dla pacjenta

1. Co to jest lek Contix i w jakim celu się go stosuje 2. Zanim zastosuje się lek Contix 3. Jak stosować lek Contix. Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Pantoprazol Krka, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Pantoprazol Krka, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Pantoprazol Krka, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe Pantoprazolum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe Pantoprazolum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

Tribux Forte 200 mg, tabletki

Tribux Forte 200 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tribux Forte 200 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Nolpaza 20 mg tabletki dojelitowe Pantoprazolum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Nolpaza 20 mg tabletki dojelitowe Pantoprazolum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Nolpaza 20 mg tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Nelgast, 20 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Nelgast, 20 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Nelgast, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten jest

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. MUCOANGIN, 20 mg, tabletki do ssania Ambroxoli hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. MUCOANGIN, 20 mg, tabletki do ssania Ambroxoli hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA MUCOANGIN, 20 mg, tabletki do ssania Ambroxoli hydrochloridum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. RANIMAX (Ranitidinum) 150 mg tabletki, powlekane

ULOTKA DLA PACJENTA. RANIMAX (Ranitidinum) 150 mg tabletki, powlekane ULOTKA DLA PACJENTA NaleŜy przeczytać uwaŝnie całą ulotkę, poniewaŝ zawiera ona waŝne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby moŝna było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Anesteloc 40 mg, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe Pantoprazolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe Pantoprazolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: Anesteloc, Anesteloc 40 mg (pantoprazolum).

Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: Anesteloc, Anesteloc 40 mg (pantoprazolum). Informacja o leku ANESTELOC Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: Anesteloc, Anesteloc 40 mg (pantoprazolum). Skład jakościowy i ilościowy: jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg lub

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Contracid, 40 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Contracid, 40 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Contracid, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Pantopraz 20 mg 20 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Pantopraz 20 mg 20 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Pantopraz 20 mg 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Panrazol, 40 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum

Panrazol, 40 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Panrazol, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki Loperamidi hydrochloridum

LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki Loperamidi hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LOPERAMID WZF 2 mg, tabletki Loperamidi hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cetax, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cetax, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Cetax, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Desloratadyna Apotex, 5 mg, tabletki powlekane desloratadyna

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Desloratadyna Apotex, 5 mg, tabletki powlekane desloratadyna Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Desloratadyna Apotex, 5 mg, tabletki powlekane desloratadyna Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Gerdin 40 mg, 40 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Gerdin 40 mg, 40 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Gerdin 40 mg, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Gerdin 20 mg, 20 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Gerdin 20 mg, 20 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Gerdin 20 mg, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Gastrowell Control, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem

Bardziej szczegółowo

CONTIX, 20 mg, tabletki dojelitowe (Pantoprazolum) <logo podmiotu odpowiedzialnego>

CONTIX, 20 mg, tabletki dojelitowe (Pantoprazolum) <logo podmiotu odpowiedzialnego> Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta CONTIX, 20 mg, tabletki dojelitowe (Pantoprazolum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

CONTIX, 40 mg, tabletki dojelitowe

CONTIX, 40 mg, tabletki dojelitowe Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta CONTIX, 40 mg, tabletki dojelitowe (Pantoprazolum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby

Bardziej szczegółowo

CONTIX, 40 mg, tabletki dojelitowe (Pantoprazolum) <logo podmiotu odpowiedzialnego>

CONTIX, 40 mg, tabletki dojelitowe (Pantoprazolum) <logo podmiotu odpowiedzialnego> Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta CONTIX, 40 mg, tabletki dojelitowe (Pantoprazolum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. PENTINIMID 250 mg kapsułki (Ethosuximidum)

ULOTKA DLA PACJENTA. PENTINIMID 250 mg kapsułki (Ethosuximidum) ULOTKA DLA PACJENTA PENTINIMID 250 mg kapsułki (Ethosuximidum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku Należy zachować te ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Noacid, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Noacid, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Noacid, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Zyx, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Zyx, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Zyx, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Polvertic, 8 mg, tabletki. Polvertic, 16 mg, tabletki. Betahistini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Polvertic, 8 mg, tabletki. Polvertic, 16 mg, tabletki. Betahistini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Polvertic, 8 mg, tabletki Polvertic, 16 mg, tabletki Betahistini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rimantin, 50 mg, tabletki. Rymantadyny chlorowodorek

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rimantin, 50 mg, tabletki. Rymantadyny chlorowodorek ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Rimantin, 50 mg, tabletki Rymantadyny chlorowodorek Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Ozzion, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Ozzion, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ozzion, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Contracid, 20 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Contracid, 20 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Contracid, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Noacid, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum

Noacid, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Noacid, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Panglen, 40 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Panglen, 40 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Panglen, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Xotepic, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Xotepic, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Xotepic, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Lansoprazol Qualitec, 15 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Lansoprazol Qualitec, 30 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Lansoprazolum Należy zapoznać się z treścią

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Controloc 20, 20 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Controloc 20, 20 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Controloc 20, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Panprazox, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Panprazox, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Panprazox, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Pantoprazole Genoptim 40 mg, tabletki dojelitowe (Pantoprazolum)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Pantoprazole Genoptim 40 mg, tabletki dojelitowe (Pantoprazolum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Pantoprazole Genoptim 40 mg, tabletki dojelitowe (Pantoprazolum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Terbilum 10 mg/g krem Terbinafini hydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Terbilum 10 mg/g krem Terbinafini hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Terbilum 10 mg/g krem Terbinafini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Tribux Bio 100 mg, tabletki

Tribux Bio 100 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tribux Bio 100 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Zaditen, 1 mg, tabletki Ketotifenum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Zaditen, 1 mg, tabletki Ketotifenum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Zaditen, 1 mg, tabletki Ketotifenum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Xotepic, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Xotepic, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Xotepic, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZYX Bio 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL, 5 mg, tabletki. Vinpocetinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL, 5 mg, tabletki. Vinpocetinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VICEBROL, 5 mg, tabletki Vinpocetinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Pantoprazole Bluefish, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Pantoprazole Bluefish, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Pantoprazole Bluefish, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Ozzion, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Ozzion, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ozzion, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Alermed, 10 mg, tabletki powlekane (Cetirizini dihydrochloridum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy

Bardziej szczegółowo

Klimakt-HeelT. tabletki

Klimakt-HeelT. tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Klimakt-HeelT tabletki Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Finaster, 5 mg, tabletki powlekane (Finasteridum) <[logo podmiotu odpowiedzialnego]>

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Finaster, 5 mg, tabletki powlekane (Finasteridum) <[logo podmiotu odpowiedzialnego]> ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Finaster, 5 mg, tabletki powlekane (Finasteridum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy zachować

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta 200 mg + 53,5 mg tabletka dojelitowa Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Controloc 40, 40 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Controloc 40, 40 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum ULOTKA DLA PACJENTA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Controloc 40, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Irprestan, 75 mg, tabletki powlekane Irprestan, 150 mg, tabletki powlekane Irprestan, 300 mg, tabletki powlekane (Irbesartanum) Należy zapoznać się z treścią

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Pantoprazole Agila 40 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Pantoprazole Agila 40 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Pantoprazole Agila 40 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Pantoprazol Nazwa leku to Pantoprazole Agila 40 mg proszek do sporządzania

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Entecavir Polpharma, 0,5 mg, tabletki powlekane Entecavir Polpharma, 1 mg, tabletki powlekane

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Entecavir Polpharma, 0,5 mg, tabletki powlekane Entecavir Polpharma, 1 mg, tabletki powlekane Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Entecavir Polpharma, 0,5 mg, tabletki powlekane Entecavir Polpharma, 1 mg, tabletki powlekane Entecavirum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Zenaro 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Zenaro 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Zenaro 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Panprazox, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Panprazox, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Panprazox, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas

Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Nolpaza, 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Pantoprazolum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Nolpaza, 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Pantoprazolum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Nolpaza, 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Pantoprazolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulcamed, 120 mg tabletki powlekane Bismuthi oxidum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ASMAG FORTE 34 mg jonów magnezu, tabletki Magnesii hydroaspartas

ASMAG FORTE 34 mg jonów magnezu, tabletki Magnesii hydroaspartas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ASMAG FORTE 34 mg jonów magnezu, tabletki Magnesii hydroaspartas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cetigran,10 mg, tabletki powlekane. Cetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cetigran,10 mg, tabletki powlekane. Cetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Cetigran,10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Panzol, 40 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Panzol, 40 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Panzol, 40 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

1. CO TO JEST LEK AMBROTAXER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

1. CO TO JEST LEK AMBROTAXER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Ambrotaxer, 15 mg/5 ml syrop Ambroxoli hydrochloridum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. Apo-Perindox, 2 mg, tabletki Apo-Perindox, 4 mg, tabletki Apo-Perindox, 8 mg, tabletki. tert-butylamini perindoprilum

ULOTKA DLA PACJENTA. Apo-Perindox, 2 mg, tabletki Apo-Perindox, 4 mg, tabletki Apo-Perindox, 8 mg, tabletki. tert-butylamini perindoprilum ULOTKA DLA PACJENTA Apo-Perindox, 2 mg, tabletki Apo-Perindox, 4 mg, tabletki Apo-Perindox, 8 mg, tabletki tert-butylamini perindoprilum NaleŜy zapoznać się z treścią ulotki przed zaŝyciem leku. - NaleŜy

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Apo-Fina, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Apo-Fina, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Apo-Fina, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Colchicum Dispert 0,5 mg, tabletki drażowane Colchici seminis extractum siccum (50-150:1) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Alerzina, 10 mg, tabletki powlekane (Cetirizini dihydrochloridum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IPP 20, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IPP 20, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta IPP 20, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Panzol, 20 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Panzol, 20 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Panzol, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Levetiracetam Apotex, 250 mg, tabletki powlekane Levetiracetam Apotex, 500 mg, tabletki powlekane Levetiracetam Apotex, 750 mg, tabletki powlekane

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Neosine, 250 mg/5 ml, syrop Inosinum pranobexum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Neosine, 250 mg/5 ml, syrop Inosinum pranobexum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Neosine, 250 mg/5 ml, syrop Inosinum pranobexum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Sitagliptin Polpharma, 25 mg, tabletki powlekane Sitagliptin Polpharma, 50 mg, tabletki powlekane Sitagliptin Polpharma, 100 mg, tabletki powlekane

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lirra Gem, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lirra Gem, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lirra Gem, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Alermed, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum

Alermed, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Alermed, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. TUSSAL EXPECTORANS 30 mg, tabletki Ambroxoli hydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. TUSSAL EXPECTORANS 30 mg, tabletki Ambroxoli hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika TUSSAL EXPECTORANS 30 mg, tabletki Ambroxoli hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Granegis, 1 mg, tabletki powlekane Granegis, 2 mg, tabletki powlekane. Granisetronum

Granegis, 1 mg, tabletki powlekane Granegis, 2 mg, tabletki powlekane. Granisetronum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Granegis, 1 mg, tabletki powlekane Granegis, 2 mg, tabletki powlekane Granisetronum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Emanera, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Emanera, 40 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Esomeprazolum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Emanera, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Emanera, 40 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Esomeprazolum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Emanera, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Emanera, 40 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Esomeprazolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Delortan, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadyna

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Delortan, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadyna Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Delortan, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadyna Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Contix ZRD, 20 mg, tabletki dojelitowe (Pantoprazolum)

Contix ZRD, 20 mg, tabletki dojelitowe (Pantoprazolum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Contix ZRD, 20 mg, tabletki dojelitowe (Pantoprazolum) [logo podmiotu odpowiedzialnego] Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. KETOTIFEN WZF, 1 mg, tabletki Ketotifenum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. KETOTIFEN WZF, 1 mg, tabletki Ketotifenum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta KETOTIFEN WZF, 1 mg, tabletki Ketotifenum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo